Anteckningar förda vid tredje mötet med Vetenskapliga rådet för landsbygdens utveckling den oktober, Bålsta Gästgivaregård, Bålsta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anteckningar förda vid tredje mötet med Vetenskapliga rådet för landsbygdens utveckling den 22-23 oktober, Bålsta Gästgivaregård, Bålsta"

Transkript

1 Anteckningar förda vid tredje mötet med Vetenskapliga rådet för landsbygdens utveckling den oktober, Bålsta Gästgivaregård, Bålsta Närvarande: Vetenskapliga rådet Katarina Eckerberg, Stockholm Environmental Institute/ Umeå universitet, 22okt Lars Larsson, Cerum, Umeå universitet, 23 okt Börje Johansson, Internationella Handelshögskolan Jönköping Hans Westlund, KTH/Handelshögskolan Jönköping Gunnel Forsberg, Stockholms universitet Malin Rönnblom, Umeå universitet Ann-Kristin Ekman, SLU Samverkansrådets ledamöter Lars Pettersson, Jordbruksverket/Högskolan Jönköping Cecilia Waldenström, SLU/KSLA Bengt H Ohlsson, Formas Leif Berndtsson, Landsbygdsnätverket samt: Peter Melin, ordförande styrgruppen, Landsbygdsnätverket/Jordbruksverket Maria Gustafsson, verksamhetsledare, Landsbygdsnätverket Andreas Mattisson, Jordbruksverket Erland Karlsson, Jordbruksverket, 22 okt Ledamöter ur Landsbygdsnätverkets styrgrupp anslöt kl 15: Staffan Bond, Hela Sverige skall leva Christer Hederberg, Leader Folkungaland Christel Benfalk, Länsstyrelsen Thomas Bertilsson, LRF Torsdag 22 okt Välkommen Ordförande Peter Melin hälsade välkommen till Bålsta och till det gemensamma mötet mellan Vetenskapliga rådet och ledamöter ur Landsbygdsnätverkets styrgrupp. Anteckningarna från föregående möte har skickats ut. Noterades att det innehåller en felskrivning ; Gunnel Forsberg är inte ledamot av valberedningen för Formas. Uppvaktning Formas Hans Westlund redogjorde för mötet mellan Formas ledning och delar av vetenskapliga rådet som genomfördes första september i Stockholm. Anteckningar var utskickade inför detta möte. Formas anser inte att de medvetet missgynnar samhällsvetenskaplig forskning. De anser istället att en utvidgning av kriterier borde gynna en bredare inriktning på forskningen. En viktig bedömning är forskningens 1(6)

2 samhällsrelevans. Av totalt 275 personer som bedömer inkomna ansökningar är 2/3 forskare och 1/3 avnämare. Kansliet utser dessa personer. Bengt: en ny utlysning är ute nu för sex starka forskningsmiljöer, en per beredningsgrupp, varav en är stad-land. En panel kommer att bedöma och tvärvetenskaplig inriktning prioriteras. Katarina: Viktigt att bereda ansökningar i grupp, inte med enskilda var för sig. Hans: Det beslutande rådet innehåller för närvarande enbart naturvetare, inga samhällsvetare Bengt: Det har utsetts elektorer inför val av ledamöter fr o m 1 jan Ann-Kristin Ekman är en av dem. Sju + 7sju ledamöter utses bland forskarna och därtill är det sex ledamöter varav GD och ordförande är två, som regeringen utser. Man diskuterade hur denna process kan påverkas för att stärka de samhällsvetenskapliga inriktningarna. Det föreslogs att en skrivelse utarbetas som sänds till de departement som berörs av Formas forskningsområden, d.v.s. miljö-, närings- och jordbruksdepartement. Ett förslag utarbetas under de här dagarna under ledning av Hans W, Börje J och Katarina E. Angeläget att alla använder sin möjlighet att påverka elektorerna. Man nämnde det exempel på samarbete som Formas redovisat där några universitet och högskolor skapat det som de kallar för Bygguniversitet för att stärka forskningsområdet. Det kan vara ett exempel på hur vi skulle kunna stärka landsbygdsområdet. Börje: Behöver vi definiera landsbygdsforskning? Ann-Kristin: Det händer en del inom området. På SLU stärks forskningen med ytterligare en professur, men det skulle behöva hända ännu mer. Sveriges landsbygdsuniversitet låter intressant. Cecilia: forskningen är splittrad på många delar med var för sig relativt svaga miljöer. Hans: skulle det behöva formuleras ett gemensamt forskningsprogram för det här området? Lars P: området behöver förtydligas för att få en större förståelse utifrån. Ann-Kristin: Det sker faktiskt direkta utbildningsinsatser just nu. Särskilda program för landsbygdsfrågor; nytt agronomprogram och en magisterutbildning. Börje: det handlar snarare om att bredda frågeställningen än att specificera den. Leif: särskilda medel till landsbygdsforskning skulle stimulera till ett ökat intresse för forskning inom området. Det skulle kunna samverka med regionala medel. De 12 landsbygdsprofessurerna i Finland är ett positivt exempel. Katarina: för ca 15 år sedan arbetade man med den s.k. Utvägen, som handlade om samhällsvetenskaplig forskning för en uthållig utveckling. En liknande satsning kanske kunde göras med temat landsvägen? Malin: kanske skall vi bryta discipliner mer; staden som livsmiljö skulle vara en utmaning där även landsbygdsfrågor kom in. Bengt: ett område som är på G är rural agri Hans: vi återkommer med förslag till skrivelse till departementet imorgon. Peter tackade för diskussionen och bjöd in till samlingskaffe med styrgruppsledamöterna. Post 2013 Peter hälsade de nytillkomna deltagarna välkomna och introducerade mötets huvudämne Post 2013, d.v.s. EU:s planer för politiken under nästa programperiod. Thomas Bertilsson inledde med en översikt enligt särskild ppt-fil. LRF tror att vi kommer få en egen miljöaxel el. pelare i CAP mer fokus på sysselsättning krav på enkelhet. Strukturella förenklingar tydligare territoriell sammanhållning 2(6)

3 mer reglering mot mer produktionskopplat stöd igen (kanske tillbaks till marknadsstöden) Andreas Mattisson redovisade förslaget till den svenska positioneringen inför förhandlingarna, se särskild ppt-fil. - kraftigt budgetrestriktiva - utfasa gårdsstödet - fokus på landsbygdsåtgärder - åtgärder ska stå i relation till syften man ska uppnå - ska man lagstifta bort föroreningar eller ersätta för att minska utsläppen eller betala för att man förorenar. Vilken princip ska gälla - men i andra svenska sammanhang gäller polluter pays principen. - Subsidaritet (skalfördelar på EU, nja knappast i Jo-pol, gränsöverskridande nyttigheter) - Mål på EU nivå men inte nödvändigtvis medel via EU - Fråga som ännu inte tagits ställning till och ska analyseras vidare. Axel 3 och 4 i sammanhållningspolitiken i stället? Erland Karlsson informerade om den utredning som gjorts inom Jordbruksverket inför de kommande förhandlingarna. Se särskild ppt-fil. Forskare hävdar att det är dags för ny upplysningstid i stället för stödhantering, men även en annan renässans för prisregleringsinstrument. WTO ligger bakom modelleringen. Men eftersom EU redan gjort sin läxa så minskar trycket. Stödet till mindre gynnade områden är ifrågasatta från EU: s revisorer samtidigt som strukturomvandlingen går mot större enheter. Hållbarhet i globalt perspektiv, produktion skall matcha konsumtionsbehov. Följande förslag och idéer presenterades: - inte mycket nytt för ett kommande program - mycket rör den svenska tillämpningen - många rör främst den svenska tillämpningen - avreglering eller återreglering splittrad bild - synpunkter på gårdsstöd - produktionskoppling eller frikoppling - EU pol eller nationell pol - Landsbygdspolitik inom CAP eller utanför Maria Gustafsson informerade om den tankesmedja som genomförts inom Landsbygdsnätverket på temat Post 2013, se särskild ppt-fil. Förslag och idéer som samlats in bland medlemmarna: - Helhetssyn (lantbruks- och landsbygdsutveckling i samma program, samverkan med andra fonder på alla nivåer) - Förenklingar och regeländringar (en förtroendefråga) - Regler anpassade för olika syften (ersättning/utvecklingstöd, företagsstöd/stöd till ideella insatser, stora ramprojekt/små projekt) - Stöd för att stimulera efterfrågan i stället för produktion - Leader (fyrpartnerskap, mobiliseringsmetod) 3(6)

4 Fredag 23 okt Kompetensutveckling av handläggare Thomas Bertilsson gav sedan ytterligare kommentarer om LRF:s syn på framtida politik enligt ppt-fil. Cecilia Waldenström gav en reflektion på temat Natural Resource Turn, se särskild ppt-fil Ekonomiska och demografiska utgångspunkter för trycket på de biologiska resurserna. Det är demografin globalt som pressar trycket på naturresurserna Idag har vi en väldig mobilitet och migration hur påverkar det behovet av naturresurser? Intensifierat brukande av idag extensivt brukade områden? Föreställning om staden som miljöeffektiv Markprisutveckling Produktprisutveckling Energiprisutveckling Landskapet som en gemensam resurs vs många anspråk Vad sker om utländskt kapital i ökad utsträckning kommer in i landet. Konflikter över markanvändning konsumtion eller produktionslandskap. Leif B introducerade de gruppdiskussioner som skall ske nästa dag. Eftermiddagen har gett många olika inspel och fakta och nu förväntas en diskussion bland personer med olika roller och olika synsätt. Peter tackade för en intensiv dag och inbjöd till kvällens middag. Gruppdiskussion Cecilia var samtalsledare under förmiddagens redovisning. Grupperna redovisade sina diskussioner. Några punkter från första gruppen via Gunnel F: Gruppen fastnade i frågeställningen om landsbygden som vinnare eller förlorare ur vilken aspekt är det förmågan att förnya sig eller är det att gå från landsbygd till stad? Definiera om styrka till förmågan att kunna förnya sig svagheten är då oförmågan att kunna förnya sig. Är iden att kunna skapa skalfördelar eller är iden att vara liten. Alltid olika värderingar som föredrar stort och litet. Ersättningar att man får betalt för de resurser man har på en plats. T.ex. att beskatta resurser där de geografiskt finns. Har landsbygden något att vinna på den ekologiska krisen? Landsbygden kan vara både vinnare och förlorare. Vad ligger det för retorik i stöd? Varför inte tala om investeringar eller om ersättningar. Om PPP så minskar behovet av regionala balansåtgärder. Samhällsreliens landsbygden behövs för att samhället i stort skall fungera. Grupp nr 2 redovisades av Malin R som delvis hade haft liknande diskussioner som föregående. Några tillkommande saker: Det finns ett antal trender som pekar på att det finns åtminstone positiva förväntningar. Dock fortfarande en fråga om det är praktiskt och ekonomiskt möjligt är att leva vardagsliv i glesa strukturer. I Europa bor mer än 50% på landsbygden. Därmed kan vi inte tala om EN landsbygd. Oavsett aspekt så är det svårt att generalisera. Att skapa förutsättningar för ett gott liv kan vara ett mått på framgång. Fångat från diskussionen: Landsbygdens svagheter: Forskningen ger ofta en bild av att staden driver utveckling. Möjligheter till matchning är avgörande för ekonomisk tillväxt. Landsbygder visas oftast som en boendemiljö att pendla ifrån. Utmaning att synliggöra och fånga upp de näringar som inte är gröna näringarna. Kan innebära konflikter och uteslutningsmekanismer men kan också vara en styrka att i det lilla kunna överblicka och koppla ihop. Tillgången till 4(6)

5 grundläggande tjänster är dyrare i spridda miljöer eftersom vi har skalekonomi i det mesta. Hur får man fram de kritiska massorna? Kommunsammanslagningar har försämrat den demokratiska infrastrukturen och försvårar för samlandet av utvecklingskrafterna. Landsbygdens styrkor: Statarsyndrom försvinner successivt. Spåra värdeförändringar bland ungdomar. Man har fler identifikationer beroende på den större mobiliteten (Kunna vara både hårdrockare och sticka mössor). Jordbruket har getts en högre status. Ev. en effekt av att förhandlingsekonomin försvann. I andra länder är landsbygden förknippad med fattigdom. Lantbrukskooperationen bryts upp igen i mindre enheter. Småskalighet kan också vara en stor fördel med dess flexibilitet. Det finns också en grundstruktur i synnerhet i norr med stora industrier (skog och gruvdrift). Hur kan it-tekniken tas tillvara? Behövs mer studier av effekten av distansarbete De sk fria yrkena kan använda ny teknik och därmed dra nytta av det här för att bosätta sig på landsbygden. Vi har mack-död och koppardöd (=Telia) Det finns fler egenföretagare per tusen innevånare i landsbygdskommuner. Hur definiera kritisk massa för tex arbetsmarknadsregioner och tätorter. Den allmänna bilden är att storleken på den kritiska massan ökar. De sk funktionella regionerna visar att det bara är tre som växer, 20 st ligger lika medan alla andra minskar. Det kan dock vara stora avvikelser inom dessa regioner när man studerar på lägre nivåer. Ska landsbygdspolitiken dämpa negativa effekter eller understödja positiva tendenser? Det behövs mer studier av de lokala processerna. Vi behöver mer kunskap om hur vi gör lärande processer av alla de utvärderingar som görs av olika insatser. Strukturerna styr, alltså måste insatser bäddas in i de sociala strukturer som de förväntas verka i, t ex så som Leader är tänkt att fungera. Leadermetoden fungerar inte fullt ut idag. Den måste ges andra förutsättningar för att kunna fungera. Problemen med Leadermetoden idag är mycket den offentliga delens förhållningssätt till metoden. Den omöjliggör den innovativa delen i genomförandet. Punkten avslutades med att besluta att anteckningar från diskussionerna skickas ut för kompletteringar till deltagarna. Leif påminde om att avsikten med diskussionen inte var att komma fram till EN gemensam bild utan snarare att utifrån mycket olika utgångspunkter få föra en diskussion om just hur olika vi kan se på den framtida utvecklingen av landsbygden och ev behov av EU:s politiska insatser. Hur ta tillvara kompetens inom vetenskapliga rådet? Leif inleddde punkten med att lista några möjliga insatser: Fortsatta möten med rådet Medverka i temagrupper Medverka på möten/nätverksträffar Delta i vetenskaplig konferens Delta på landsbygdsriksdagen Medverka och stimulera följeforskning Andra insatser Diskussionen utmynnade i följande: Fortsatt ambition med 2-3 möten per år i vetenskapliga rådet Positiv inställning till medverkan i temagrupper och att ledamöterna i vetenskapliga rådet ingår som adjungerade. Att delta när forskningsläget särskilt behöver fördjupas. I annat fall följa gruppernas arbete i mån av tid. Positiv inställning till deltagande som resurser vid stora nätverksträffar. 5(6)

6 Positiv inställning till medverkan i forskarkonferens och medverkan på Landsbygdsriksdagen Diskuterades medverkan i utvärderingar och följeforskning och att använda rådets kontaktnät bland studenter och doktorander för att fördjupa analyser i olika landsbygdsprogramsangelägna områden. En fråga är vilken nivå som förväntas på insatserna. En del menade att det kan vara gångbart som en del i Masters-utbildningar men knappast på C-uppsatsnivå. En del menade att det kan vara intressant för studenter, inte minst ur anställningsbarhet. Thomas B informerade om hur LRF arbetar för att koppla ihop en grupp studerande med sin organisation för olika typer av utredningar och uppsatsämnen. Den här punkten får utredas vidare för att finna former för ökad aktivitet. Alla var eniga om att de skulle positivt vidarebefordra uppslag på insatser av den här karaktären. Nordic Rural Future Leif och Cecilia informerade om planeringsarbetet för Nordic Rural Future, nordisk vetenskaplig konferens i Uppsala-området 3-5 maj 2010, se särskild fil. En grupp med nordiska forskare är med i planeringen och responsen på upprop efter work-shops är mycket positiv. Landsbygdsriksdagen, Sunne, 6-9 maj 2010 På landsbygdsriksdagen förväntas medverkan från forskare under fredagen. Vi återkommer med förfrågan om aktivt deltagande. Nästa möte Tillväxt Analys har genom Inger Nordmark bjudit in till Östersund för information om deras nya organisation samt diskussion om samverkan. Preliminärt sattes tid för möte till mars, lunch till lunch. Skrivelse till departement Hans Westlund fördrog förslag till skrivelse till departementen om ökad samhällsvetenskaplig kompetens i Formas forskningsråd. Förslaget antogs efter några justeringar och Hans W fick i uppdrag att färdigställa skrivelsen och skicka in den för vetenskapliga rådets räkning. Avslutning Peter tackade alla för aktiv medverkan och avslutade mötet. Noterat av/ Leif Berndtsson 6(6)

7 7(6)

Varför behövs det en politik för landsbygdsutveckling? Cecilia Waldenström Institutionen för Stad och Land SLU

Varför behövs det en politik för landsbygdsutveckling? Cecilia Waldenström Institutionen för Stad och Land SLU Varför behövs det en politik för landsbygdsutveckling? Cecilia Waldenström Institutionen för Stad och Land SLU De två korta svaren Därför att: Landsbygdens framtid är viktig för hela samhället Det inte

Läs mer

Protokoll från möte 2011-10-24 med HSSL styrgrupp för Landsbygdsriksdagen 2012

Protokoll från möte 2011-10-24 med HSSL styrgrupp för Landsbygdsriksdagen 2012 Protokoll från möte 2011-10-24 med HSSL styrgrupp för Landsbygdsriksdagen 2012 Sid 1 Plats: Galtsjöns Wärdshus, Ronneby Tid: 24 oktober 2011, kl.1000-1200, 1300-1500 Närvarande: Inez Arbrahamzon, ordförande

Läs mer

Om behovet av kunskap: Analys av Landsbygdsnätverkets forskningsenkät

Om behovet av kunskap: Analys av Landsbygdsnätverkets forskningsenkät Om behovet av kunskap: Analys av Landsbygdsnätverkets forskningsenkät Landsbygdsnätverkets styrgrupp har sedan något år tillbaka efterlyst en bättre bild om behovet av forskningsbaserad kunskap. Frågan

Läs mer

Strategiska åtgärder för tillväxt i svenskt lantbruk

Strategiska åtgärder för tillväxt i svenskt lantbruk Strategiska åtgärder för tillväxt i svenskt lantbruk åtgärder som lantbrukarna själva inte har inflytande över Seminarium KSLA den 25 april 2012 KSLA Fri och oberoende organisation som arbetar med frågor

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med samverkansgrupp för Leaderordföranden den 18 dec 2009 i Stockholm

Minnesanteckningar förda vid möte med samverkansgrupp för Leaderordföranden den 18 dec 2009 i Stockholm Minnesanteckningar förda vid möte med samverkansgrupp för Leaderordföranden den 18 dec 2009 i Stockholm Närvarande: Christer Hederberg ordförande Karl Johan Adolfsson Jörgen Nilsson Tomas Öhlund Carina

Läs mer

Anteckningar förda vid andra mötet med vetenskapliga rådet för landsbygdens utveckling torsdagen den 23 april 2009 på Formas i Stockholm

Anteckningar förda vid andra mötet med vetenskapliga rådet för landsbygdens utveckling torsdagen den 23 april 2009 på Formas i Stockholm Anteckningar förda vid andra mötet med vetenskapliga rådet för landsbygdens utveckling torsdagen den 23 april 2009 på Formas i Stockholm Närvarande: Vetenskapliga rådet Katarina Eckerberg, professor, Stockholm

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011.

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Närvarande: Anders Johansson Rebecca Källberg Thomas Norrby Oscar Kjellberg Ulla Herlitz Nils

Läs mer

Minnesanteckningar vid möte med samverkansgruppen för Leaderordföranden och Leaders verksamhetsledare den 30 mars 2011 i Östersund.

Minnesanteckningar vid möte med samverkansgruppen för Leaderordföranden och Leaders verksamhetsledare den 30 mars 2011 i Östersund. Minnesanteckningar vid möte med samverkansgruppen för Leaderordföranden och Leaders verksamhetsledare den 30 mars 2011 i Östersund. Närvarande: Annika Andersson, Leader Sjuhärad Karl Johan Adolfsson, Leader

Läs mer

Minnesanteckningar för telefonmöte med samverkansgruppen för leaderordföranden och Leaders verksamhetsledargrupp den 22 augusti 2011

Minnesanteckningar för telefonmöte med samverkansgruppen för leaderordföranden och Leaders verksamhetsledargrupp den 22 augusti 2011 Minnesanteckningar för telefonmöte med samverkansgruppen för leaderordföranden och Leaders verksamhetsledargrupp den 22 augusti 2011 Närvarande: Annika Andersson, Leader Sjuhärad Maria Gustafsson, Landsbygdsnätverkets

Läs mer

Nytt landsbygdsprogram

Nytt landsbygdsprogram Nytt landsbygdsprogram Regeringsuppdrag till Jordbruksverket och Skogsstyrelsen att ta fram förslag till nytt landsbygdsprogram Jordbruksverkets projekt Tulpan tar fram underlag I styrgruppen: Jordbruksverket,

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! Leader - ett sätt att utvecklas Leader är en metod för att arbeta med landsbygdsutveckling Vi fördelar stöd till projekt som utvecklar landsbygdens

Läs mer

Regional samverkan för hållbar utveckling och tillväxt var finns hästsektorn? Malin Wildt-Persson, Länsstyrelsen i Skåne

Regional samverkan för hållbar utveckling och tillväxt var finns hästsektorn? Malin Wildt-Persson, Länsstyrelsen i Skåne Regional samverkan för hållbar utveckling och tillväxt var finns hästsektorn? Malin Wildt-Persson, Länsstyrelsen i Skåne Hur är länsstyrelsen involverad i Landsbygden och hästnäringen? God djurhållning

Läs mer

Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning

Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Ett ämnesövergripande forskningsprogram http:///framtidenslantbruk framtidenslantbruk@slu.se Jordbruks- och trädgårdskonferens 3 marts 2011 Disposition

Läs mer

Aktivitetsplan 2009 Fastställd av Landsbygdsnätverkets styrgrupp

Aktivitetsplan 2009 Fastställd av Landsbygdsnätverkets styrgrupp Aktivitetsplan 2009 Fastställd av Landsbygdsnätverkets styrgrupp Övergripande mål Övergripande mål Landsbygdsnätverket ska förbättra genomförandet av landsbygdsprogrammet och förstärka programmets insatser

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning

Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Ett ämnesövergripande forskningsprogram Oktober 2011 En värld i förändring Stora utmaningar för hållbar livsmedelsförsörjning och markanvändning, lantbruket

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Västra Götaland

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Västra Götaland LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Västra Götaland PROTOKOLL Nr 5/2015 Styrelsesammanträde med motionsgenomgång Tid Kl 09.00-17.40 Plats Sparbanken Skaraborg, Skara Närvarande Sofia Karlsson, ordförande, fr

Läs mer

Parlamentariska landsbygdskommittén

Parlamentariska landsbygdskommittén Parlamentariska landsbygdskommittén N 2015:04 Vi är landsbygdskommittén Ulf Berg, Moderaterna Emma Carlsson Löfdahl, Folkpartiet Åsa Coenraads, Moderaterna Anders Forsberg, Sverigedemokraterna Monica Haider,

Läs mer

Greppa Näringens Halvtidskonferens 1-2 september 2004 Hotell Tylösand, Halmstad

Greppa Näringens Halvtidskonferens 1-2 september 2004 Hotell Tylösand, Halmstad Greppa Näringens Halvtidskonferens 1-2 september 2004 Hotell Tylösand, Halmstad Nu vässar vi klorna... Var med och påverka fortsättningen av Greppa Näringen! Utbyt rådgivningserfarenheter med andra rådgivare!

Läs mer

EU-program

EU-program Januari 2010 EU-program 2007-2013 Utgivningsår: 2010 För mer information kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län, avdelningen för tillväxt Tfn 08-785 40 00 Rapporten finns endast som pdf. Du hittar den

Läs mer

Socialfondsprogrammet

Socialfondsprogrammet Socialfondsbroschyr 2015.indd 1 Europeiska socialfonden 2014 2020 2015-03-26 11:21 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för

Läs mer

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halland g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halland Workshops i Halland Under september och oktober 2013 genomfördes 6 workshops i Halland, en i

Läs mer

Protokoll från möte med Landsbygdsnätverkets styrgrupp den 25 26 maj i LRFs Lokaler i Stockholm

Protokoll från möte med Landsbygdsnätverkets styrgrupp den 25 26 maj i LRFs Lokaler i Stockholm Protokoll från möte med Landsbygdsnätverkets styrgrupp den 25 26 maj i LRFs Lokaler i Stockholm Närvarande: Peter Melin, Jordbruksverket, ordförande Maria Dirke, Ekologiska lantbrukarna Tore Johnsson,

Läs mer

Forskarstation Östra Norrbotten

Forskarstation Östra Norrbotten Forskarstation Östra Norrbotten I samverkan med: Företag Skolor Myndigheter Organisationer För regional utveckling Utvecklingsprojektet: Forskarstation Östra Norrbotten Första fasen genomförs i samverkan

Läs mer

En svala gör ingen sommar

En svala gör ingen sommar Inbjudan med program En svala gör ingen sommar Jordbruksverkets miljömålseminarium om Ett rikt odlingslandskap 2014 Foto: Johan Wallander När: 10 och 11 november 2014 Var: Scandic Klara, Slöjdgatan 7,

Läs mer

Styrgruppsmöte i Landsbygdsnätverket 17 juni 2010. Cecilia Waldenström SLU

Styrgruppsmöte i Landsbygdsnätverket 17 juni 2010. Cecilia Waldenström SLU Styrgruppsmöte i Landsbygdsnätverket 17 juni 2010 Cecilia Waldenström SLU Forskarkonferens 3-5 maj Bakgrund: Initiativ från Nätverket, från Formas och KSLA, samt landsbygdskonferensen i Nässjö 2008 Speciellt:

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

Tematisk arbetsgrupp. Kapitalförsörjning

Tematisk arbetsgrupp. Kapitalförsörjning Tematisk arbetsgrupp Kapitalförsörjning Innehållsförteckning Plan för tematisk arbetsgrupp Kapitalförsörjning 1 Bakgrund och uppdrag... 3 2 Mål... 4 2.1 Effektmål... 4 2.2 Produktmål... 4 2.3 Tidplan...

Läs mer

TILL DIG SOM KOMMUNAL PLANERARE. Att lyfta landskapsvärden tillsammans med bygden

TILL DIG SOM KOMMUNAL PLANERARE. Att lyfta landskapsvärden tillsammans med bygden TILL DIG SOM KOMMUNAL PLANERARE Att lyfta landskapsvärden tillsammans med bygden 2 Foto omslag: Smålandsbilder Foto: Catharina Hellström Engström LANDSKAPSPERSPEKTIV en väg till samverkan Vi har alla ett

Läs mer

Remissvar utvecklingsstrategi

Remissvar utvecklingsstrategi Remissvar utvecklingsstrategi 2014-11-05 Egersta Byalag Jag har läst ett par gånger och kanske läser igen men jag tycker det ser gediget och väskrivet ut. Jag delar en hel del bedömningar och inriktningar.

Läs mer

Sammanställning av enkät utförd i projektet Hela Sverige gör jämt 2007

Sammanställning av enkät utförd i projektet Hela Sverige gör jämt 2007 Bilaga 5 Sammanställning av enkät utförd i projektet Hela Sverige gör jämt 2007 Totalt utskick till 23 Länsbygderåd Svar från 20 Länsbygderåd, varav 2 svar från två av Länsbygderåden. Motiveringar och

Läs mer

Tankesmedja om fondsamordning sammanfattande medskick

Tankesmedja om fondsamordning sammanfattande medskick Tankesmedja om fondsamordning sammanfattande medskick Vi kan uppnå så mycket mer om vi samordnar arbetet mellan fonderna bättre i nästa programperiod. Det är det centrala budskapet från Landsbygdsnätverket

Läs mer

Genresursarbete i Sverige. Vårt nationella kulturarv

Genresursarbete i Sverige. Vårt nationella kulturarv Genresursarbete i Sverige Vårt nationella kulturarv Varför bevara genetisk mångfald? Den genetiska variationen bland domesticerade djur och odlade växter är viktig att bevara i ett långsiktigt perspektiv

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Enar Jonsson öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.

1 Mötets öppnande Ordförande Enar Jonsson öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna. Sid 1(5) Protokoll fört vid LAG-gruppsmöte URnära Tid: kl. 17,00-20.00 Plats: Ersboda slöjd, Gräddvägen 15, Umeå. 1 Mötets öppnande Ordförande Enar Jonsson öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.

Läs mer

Fud 2010. Kristina Vikström Samhällsvetenskaplig forskning

Fud 2010. Kristina Vikström Samhällsvetenskaplig forskning Fud 2010 Kristina Vikström Samhällsvetenskaplig forskning Varför ska en industri satsa på ett samhällsforskningsprogram? SKB måste agera inom ramen för det demokratiska systemet för att genomföra vårt

Läs mer

Till dig som arbetar med Leader. Leader till gagn. för landskapsfrågor

Till dig som arbetar med Leader. Leader till gagn. för landskapsfrågor Till dig som arbetar med Leader Leader till gagn för landskapsfrågor 2 Foto omslag: Shutterstock Foto: Catharina Engström Hellström Landskapsperspektiv en väg till samverkan Vi har alla ett förhållningssätt

Läs mer

Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet Landsbygdsprogrammet 2014-2020 1 Varför dessa stöd? Landsbygdsprogrammet 2014-2020 ska bidra till att nå målen i Europa 2020-strategin genom att främja: Miljö och klimat Jordbrukets konkurrenskraft inklusive

Läs mer

Välkomna! Utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare

Välkomna! Utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare Välkomna! Utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare #NCSLaslyft Anna Lindblom Dagens program 10.00 Introduktion - NCS - Språk-, läs, och skrivutvecklare, utbildningsplan, aktivitetsplan 10.45 Föreläsning,

Läs mer

Fem framtidscenarier för 2050 förutsättningar för lantbruk och markanvändning. Ingrid Öborn, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Fem framtidscenarier för 2050 förutsättningar för lantbruk och markanvändning. Ingrid Öborn, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Fem framtidscenarier för 2050 förutsättningar för lantbruk och markanvändning Ingrid Öborn, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Innehåll Drivkrafter Sverige i ett globalt perspektiv Att skapa framtidsbilder

Läs mer

Hur en landsbygdspolitik borde. Hans Westlund Professor vid KTH och Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Hur en landsbygdspolitik borde. Hans Westlund Professor vid KTH och Internationella Handelshögskolan i Jönköping Hur en landsbygdspolitik borde se ut Hans Westlund Professor vid KTH och Internationella Handelshögskolan i Jönköping En posturban värld? Den gamla landsbygden försvinner Storstadsnära landsbygd integreras

Läs mer

Inbjudan till nätverksträff för erfarenhetsutbyte

Inbjudan till nätverksträff för erfarenhetsutbyte Inbjudan till nätverksträff för erfarenhetsutbyte Leadergrupper och andra som är engagerade i Leaderfrågor från hela landet nu träffas vi åter för att utbyta erfarenheter! På anmälningsblanketten kan du

Läs mer

Landsbygdsnätverksträff 26 nov 2012, Piperska muren Stockholm

Landsbygdsnätverksträff 26 nov 2012, Piperska muren Stockholm 1(5) Landsbygdsnätverksträff 26 nov 2012, Piperska muren Stockholm Rapport från Lasse Carlsson, Hela Sverige ska leva Dagen inleddes med att Nätverkets ordf Peter Melin beskrev dagens upplägg med speeddating,

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 5 februari 2008

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 5 februari 2008 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 5 februari 2008 5 februari Närvarande Peter Melin, ordförande Christina Linderholm Gun Rudquist Inger Normark Lotti Jilsmo

Läs mer

Protokoll från Landsbygdsnätverkets styrgrupp den 4 februari 2015 i Fotbollförbundets Lokaler i Solna

Protokoll från Landsbygdsnätverkets styrgrupp den 4 februari 2015 i Fotbollförbundets Lokaler i Solna Protokoll från Landsbygdsnätverkets styrgrupp den 4 februari 2015 i Fotbollförbundets Lokaler i Solna Närvarande: Peter Melin, Jordbruksverket, ordförande Maria Dirke, Ekologiska lantbrukarna Tore Johnsson,

Läs mer

Landsbygdens framtid i Norden. Landsbygdens framtid i Norden

Landsbygdens framtid i Norden. Landsbygdens framtid i Norden Landsbygdens framtid i Norden 20-21.09.2008 Erland Eklund, professor Bilaga 2 Landsbygdens framtid i Norden Finlandssvensk landsbygdsriksdag 20-21.09.2008 i Mariehamn Erland Eklund Enheten för landsbygdsforskning

Läs mer

CHECKLISTA STEG 1 FÖR LÄNSSTYRELSEN INOM LEADER FÖR - GODKÄNNANDE AV LAG - INRÄTTANDE AV LEADEROMRÅDEN - GODKÄNNANDE AV LOKALA UTVECKLINGSSTRATEGIER

CHECKLISTA STEG 1 FÖR LÄNSSTYRELSEN INOM LEADER FÖR - GODKÄNNANDE AV LAG - INRÄTTANDE AV LEADEROMRÅDEN - GODKÄNNANDE AV LOKALA UTVECKLINGSSTRATEGIER 1 Företags- och landsbygdsutvecklingsenheten CHECKLISTA STEG 1 FÖR LÄNSSTYRELSEN INOM LEADER FÖR - GODKÄNNANDE AV LAG - INRÄTTANDE AV LEADEROMRÅDEN - GODKÄNNANDE AV LOKALA UTVECKLINGSSTRATEGIER Granskningsdatum

Läs mer

Miljösamverkan Värmland

Miljösamverkan Värmland Protokoll Styrgruppsmöte 2 oktober 2009 Plats och tid: Region Värmland klockan 10.00-12.00 Närvarande; Mikael Schultz, Karlstad (ordförande), Michael Lindstedt, Kristinehamn, Örjan Nässlander, Hammarö,

Läs mer

Landsbygdens framtid i Norden

Landsbygdens framtid i Norden Landsbygdens framtid i Norden Finlandssvensk landsbygdsriksdag 20-21.09.2008 i Mariehamn Erland Eklund Enheten för landsbygdsforskning Åbo Akademi Vasa Erland.Eklund@Abo.Fi 24.10.2008 Åbo Akademi - Strandgatan

Läs mer

Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt

Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt Syfte: att sammanställa länsstyrelsernas erfarenheter av att jobba med

Läs mer

Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd

Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd 1(8) Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd Inledning Ansvaret för forskning inom geodataområdet är otydligt definierat. Lantmäteriet ska enligt sin instruktion bedriva utvecklingsverksamhet

Läs mer

Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar?

Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar? 2014-2020 Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar? Då kan du söka stöd för att förverkliga den genom LEADER Längs Göta älv Ale Lilla Edet Trollhättan Vänersborg Norra Hisingen Angered

Läs mer

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram Högskolan i Borås 7 mars 2017 Andreas Catoni EU:s Struktur-och investeringsfonder EU:s Struktur-och investeringsfonder Regionalfonden, ERUF Socialfonden, ESF (Sammanhållningsfond)

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Att bygga regional kapacitet Den Europeiska regionala utvecklingsfonden Märtha Puranen, programchef Madelen Nilsson, handläggare 2 Förvaltande myndigheter - Tillväxtverket (8+1 Regionalfondsprogram,

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 25 juni 2008

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 25 juni 2008 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 25 juni 2008 25 juni Närvarande Peter Melin, ordförande Christina Linderholm Gun Rudquist Inger Normark Lotti Jilsmo Staffan

Läs mer

DET SVENSKA NÄTVERKET FÖR EUROPARÄTTSFORSKNING INBJUDER TILL: Europarättsdagar. 25-26 augusti, 2014. Museum Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala

DET SVENSKA NÄTVERKET FÖR EUROPARÄTTSFORSKNING INBJUDER TILL: Europarättsdagar. 25-26 augusti, 2014. Museum Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala DET SVENSKA NÄTVERKET FÖR EUROPARÄTTSFORSKNING INBJUDER TILL: Europarättsdagar 25-26 augusti, 2014 Museum Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala Nätverket för Europarättsforskning inbjuder till Europarättsdagar,

Läs mer

KSLA utlyser för femte året internationella gästprofessurer Wallenbergprofessurerna inom de gröna näringarna.

KSLA utlyser för femte året internationella gästprofessurer Wallenbergprofessurerna inom de gröna näringarna. Fredrik Hamrin FS 1.6.6-84-17 Från: Keiko Blesserholt Skickat: den 13 januari 2017 11:24 Till: Rektor Umeå universitet Ämne: KSLA utlyser för femte året internationella gästprofessurer

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland PROTOKOLL Nr 5/2014 Styrelsesammanträde med motionsgenomgång Tid Kl 09.30 16.45 Plats Närvarande LRF, Köpmannagatan 2, Karlstad Patrik Ohlsson, ordförande Karl-Axel

Läs mer

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer

Tematisk arbetsgrupp. Integration

Tematisk arbetsgrupp. Integration Tematisk arbetsgrupp Integration 2 1Bakgrund och uppdrag I Lands bygdsnätverkets aktivitetsplan för 2010 anges att Integration är ett av de prioretade områdena. Det konstateras att: Det är få invandrare

Läs mer

Protokoll nr 1/2015 från möte med Övervakningskommittén för landsbygdsprogrammet

Protokoll nr 1/2015 från möte med Övervakningskommittén för landsbygdsprogrammet Övervakningskommittén för landsbygdsprogrammet ÖK-sekretariatet 2015-09-09 Protokoll nr 1/2015 från möte med Övervakningskommittén för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Tid: Den 17 juni 2015 Plats: Dagordning:

Läs mer

Europaforum XIII Norra Sverige

Europaforum XIII Norra Sverige Europaforum XIII Norra Sverige Samtal, föreläsningar, debatter med fokus på sammanhållningspolitik, forskning och utveckling Östersund 12-13 februari 2009 EUROPAFORUM XIII NORRA SVERIGE 12 13 februari

Läs mer

PROTOKOLL LAG DALSLAND OCH ÅRJÄNG. Datum: 2008-05-05 sida 1 (5) Hotel Nordlandia, Årjäng Tid: 18:00 20:30

PROTOKOLL LAG DALSLAND OCH ÅRJÄNG. Datum: 2008-05-05 sida 1 (5) Hotel Nordlandia, Årjäng Tid: 18:00 20:30 Datum: 2008-05-05 sida 1 (5) Plats: Hotel Nordlandia, Årjäng Tid: 18:00 20:30 Närvarande: LAG, beslutande Kansli Övriga Per Jonsson, ordförande Anne Sörqvist Mats Bergling Bo Carlsson Carina Bohm Kjell-Arne

Läs mer

Leader en metod för landsbygdsutveckling. Grundkunskap

Leader en metod för landsbygdsutveckling. Grundkunskap Leader en metod för landsbygdsutveckling Grundkunskap Leader betyder Länkar mellan åtgärder för att utveckla landsbygdens ekonomi Vi börjar med en titt i backspegeln, Leader har ju faktiskt funnits i Sverige

Läs mer

Svensk byggforskning i samverkan

Svensk byggforskning i samverkan Svensk byggforskning i samverkan Medverkande universitet Sveriges Bygguniversitet är en samarbetsorganisation som omfattar forsknings- och utbildningsenheter som är knutna till utbildning av civilingenjörer

Läs mer

Innovationskraft i hela landet

Innovationskraft i hela landet Innovationskraft i hela landet Forum för hållbar regional tillväxt 19 maj 2017 Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht Näringsdepartementet 1 Foto: Julia Sjöberg/Folio Det ska vara attraktivt att bo och jobba

Läs mer

Framtiden för landsbygden?

Framtiden för landsbygden? Framtiden för landsbygden? - en glimt av Tillväxtanalys beskrivningar av landet utanför staden Martin Olauzon, avdelningschef Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Vår bakgrund Vårt

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Enar Jonsson öppnade mötet och hälsade deltagarna varmt välkomna till det första mötet med URnära ideell förening.

1 Mötets öppnande Ordförande Enar Jonsson öppnade mötet och hälsade deltagarna varmt välkomna till det första mötet med URnära ideell förening. Protokoll interimsstyrelse URnära Ideell förening Tid: Torsdag den 15 oktober kl 17.30-19.30 Plats: Ersboda slöjd, Umeå Närvarande, Maria Bahlenberg, Christer Lindvall, Enar Jonsson, Roger Sandström (tom

Läs mer

INFORMATION. Samordningsenheten Lina Andersson 2014-05-19. Dnr 3.2.17-2297 13

INFORMATION. Samordningsenheten Lina Andersson 2014-05-19. Dnr 3.2.17-2297 13 INFORMATION Samordningsenheten Lina Andersson 2014-05-19 Dnr 3.2.17-2297 13 Strukturen för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Landsbygdsprogrammet får en helt ny struktur jämfört med det förra landsbygdsprogrammet.

Läs mer

Stadgar Antagna Reviderade , och

Stadgar Antagna Reviderade , och Stadgar För den ideella föreningen Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle Bildad den 15 juni 2009. Stadgar fastställdes vid bildandet. 1 Firma Föreningens firma är Biosfärområde Vänerskärgården med

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Trekom Leaders styrelse

Trekom Leaders styrelse Trekom Leaders styrelse Möte nr: 4 Plats: Norsjö kommun, Sammanträdesrum Renen Tid: 21 januari 2009, kl 15 - ca 17.30 Dagordning 52. Mötets öppnande 53. Val av justerare 54. Föregående protokoll 55. Verksamhetsledare

Läs mer

Kommunikationsstrategi för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Version 2015-09-24

Kommunikationsstrategi för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Version 2015-09-24 Kommunikationsstrategi för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Version 2015-09-24 1 Inledning Under hela perioden för genomförandet av landsbygdsprogrammet 2014-2020 är det viktigt med god information och kommunikation

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med samverkansgruppen för Leaders ordförande och verksamhetsledare den 12 maj 2011

Minnesanteckningar förda vid möte med samverkansgruppen för Leaders ordförande och verksamhetsledare den 12 maj 2011 Minnesanteckningar förda vid möte med samverkansgruppen för Leaders ordförande och verksamhetsledare den 12 maj 2011 Närvarande: Annika Andersson, Leader Sjuhärad Jenny Björk, Leader Spira Fyrkanten Maria

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet PE v01-00

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet PE v01-00 EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 30.3.2005 PE 355.745v01-00 ÄNDRINGSFÖRSLAG 14-32 Förslag till yttrande Jerzy Buzek Europeiska regionala utvecklingsfonden

Läs mer

Trekom Leader, ideell förening. Föreningsstämma 2014-03-13

Trekom Leader, ideell förening. Föreningsstämma 2014-03-13 Trekom Leader, ideell förening Föreningsstämma 2014-03-13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Föreningens styrelse, som även är beslutsgrupp för leaderområdet Trekom Leader, har följande sammansättning: Roland

Läs mer

Nyttan och glädjen att dra åt samma håll. Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008

Nyttan och glädjen att dra åt samma håll. Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008 Nyttan och glädjen att dra åt samma håll Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008 Uppdrag: Inspiration från program eller strategi till tydliga nåbara mål som är utvecklande för bygden

Läs mer

Landsbygdsnätverkets virtuella tankesmedja om samordningsmöjligheter mellan GSR-fonderna

Landsbygdsnätverkets virtuella tankesmedja om samordningsmöjligheter mellan GSR-fonderna Promemoria 2012-10-12 Näringsdepartementet Arbetsmarknadsdepartementet Landsbygdsdepartementet Camilla Lehorst Telefon 08-405 16 30 Mobil 070-519 01 18 E-post camilla.lehorst@enterprise.ministry.se Landsbygdsnätverkets

Läs mer

Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet

Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet 1 Dnr M2009/2125 Internationella styrgruppen Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet Modern medicinsk vetenskap är beroende av ny teknologi, ökat informationsutbyte

Läs mer

Årsplan 2015 med uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar

Årsplan 2015 med uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar med uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar 2015-02-26 Kommunfullmäktiges presidium KS15.206-1 Innehåll 1 Beredningen för kultur, fritid och folkhälsa 5 2 Beredningen för kultur, fritid och folkhälsa

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Mångkulturell företagsutveckling Journalnummer:

Läs mer

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län 2014-08-28 Region Jönköpings län Vi bildar region i Jönköpings län. Det är en resa mot en ny kraftfull och demokratiskt vald organisation med ansvar för hälso- och sjukvård och för regional utveckling

Läs mer

Välkommen till den här dagen då vi ska utveckla landsbygden tillsammans!

Välkommen till den här dagen då vi ska utveckla landsbygden tillsammans! Välkommen till den här dagen då vi ska utveckla landsbygden tillsammans! Landsbygdsnätverket 2014-2020 Erfarenheter utbyts. Information sprids. Kontakter knyts. Samarbeten uppstår. Lärande exempel analyseras

Läs mer

Malmömodellen Malmö stads strategi och arbetsordning för projekt inom den Europeiska sammanhållningspolitiken 2014-2020

Malmömodellen Malmö stads strategi och arbetsordning för projekt inom den Europeiska sammanhållningspolitiken 2014-2020 Malmömodellen Malmö stads strategi och arbetsordning för projekt inom den Europeiska sammanhållningspolitiken 2014-2020 Preliminärt förslag Strukturfonderna 2014-2020 Socialfonden (ESF) och regionala utvecklingsfonden

Läs mer

Landsbygdsdepartementet. Europadagen 2012

Landsbygdsdepartementet. Europadagen 2012 Europadagen 2012 Den nya landsbygdspolitiken i EU EU-processen Råds- och parlamentsarbetet rådsarbetsgrupper under 2012, beslut (förhoppningsvis) under första halvåret 2013 (gäller flera relevanta råds-

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet Inom projektet Golden Rules, som Tillväxtverket driver, finns det nu möjlighet att söka pengar för projekt som syftar

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Ung och grön blivande företagare i de gröna näringarna

Läs mer

Arbetsgruppen Unga i landsbygdsutveckling

Arbetsgruppen Unga i landsbygdsutveckling Minneanteckningar från mötet 2015 08 24 Arbetsgruppen Unga i landsbygdsutveckling Deltagare: Josefin Heed Hela Sverige ska leva, Matilda Göransson LRF, Matilda Björkqvist Länstyrelsen Skåne, Mårten Andersson

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Mångkulturell företagsutveckling Journalnummer:

Läs mer

Alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd

Alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

PUB- kväll 1 oktober 2014 Husby- Oppunda sockenförening. Föredragning av Anna- Karin Andersson, Grindstugan

PUB- kväll 1 oktober 2014 Husby- Oppunda sockenförening. Föredragning av Anna- Karin Andersson, Grindstugan PUB- kväll 1 oktober 2014 Husby- Oppunda sockenförening Föredragning av Anna- Karin Andersson, Grindstugan Lokalt Driven Landsbygdsutveckling LDL Projekt som drivs av Kommunbygderådet SyLet: stärka utvecklingskra0en

Läs mer

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Dagens program 09.30 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 10.15 Venet, så gjorde vi 10.55 Bensträckare 11.00 Vad gäller inför ansökan? 11.45 Lunch (80 kr, betalas kontant)

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin 1(5) Datum Diarienummer Region Västerbotten 2013-09-13 Vårt dnr 1.6.2-2013-2621 Box 443 Ert dnr 12RV0136-16 Dokumenttyp 901 09 UMEÅ REMISSVAR Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2014-2020

Läs mer

Minnesanteckningar från Klimatrådets möte den 3 maj 2013

Minnesanteckningar från Klimatrådets möte den 3 maj 2013 Sida 1/5 Minnesanteckningar från Klimatrådets möte den 3 maj 2013 Plats: Myresjöhus AB, klockan 11.00 15.00. NÄRVARANDE Minoo Akhtarzand, ordförande Alexander Hansson Anders Råsberg Ann-Marie Nilsson Arne

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för Forum för bibliotekschefer 15 september 2006

Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för Forum för bibliotekschefer 15 september 2006 1 Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för 15 september 2006 Plats: SUHF:s kansli, Stockholm Närvarande: Göran Sandberg, Umeå universitet, ordförande Lars Björnshauge, Lunds universitet, vice ordförande

Läs mer