Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND"

Transkript

1 Halland g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND

2 Sammanställning Halland Workshops i Halland Under september och oktober 2013 genomfördes 6 workshops i Halland, en i vardera kommun. Workshoparna samlade sammanlagt 243 personer för att diskutera förutsättningar för lokal utveckling och landsbygdsutveckling i Halland. Resultatet redovisas på följande sidor. Sprid gärna materialet och låt det vara grund för ytterligare diskussioner kring lokal utveckling och landsbygdsfrågor. Det finns sammanställningar gjorda för respektive kommun som kan vara intressant att ta del av, hämta inspiration ifrån eller dra lärdomar ifrån. Inför varje workshop genomfördes intervjuer med människor i alla åldrar på olika mötesplatser i kommunen såsom caféer, gatukök, skolor eller vid lanthandeln. De fick svara på Vilka är de tre bästa sakerna med att bo på landsbygden? samt Vilka är de tre största utmaningarna för landsbygden?. Resultaten redovisas i så kallade ordmoln där de ord som är störst är de vanligast förekommande svaret. Workshopen bestod av fyra olika delar: Nuläge Viktigt för mig Tillgångar & möjligheter Utmaningar. Varje moment beskrivs kortfattat innan resultaten redovisas. Sammanställningar från alla workshop, bilder, ordmoln och mer finns samlat på Låt er inspireras!

3 ORDMOLN Vilka är de tre bästa sakerna med att bo på landsbygden? år år

4 Vilka är de tre bästa sakerna med att bo på landsbygden? år 60- år

5 Vilka är de tre största utmaningarna för landsbygden? år år

6 Vilka är de tre största utmaningarna för landsbygden? år 60- år Fördelning av intervjuade Totalt 404 enkäter och bakom många enkäter döljer sig flera personer. Totalt 227 kvinnor och 177 män. 183 enkäter år 69 enkäter år 79 enkäter år 73 enkäter över 60 år

7 NULÄGE På varje workshop har deltagarna fått svara på hur de skulle beskriva landsbygden i sin kommun och dem som bor där för en som aldrig sett eller upplevt den? I sammanställningarna från respektive kommun finns fokus på respektive kommun. Vid en sammanställning av alla kommuner (drygt 500 kommentarer) finns nedanstående inspel. Som synes är det skog, sjöar, vacker natur, öppna landskap, kreativa, nära till allt och havet de ord som är vanligast förekommande. I sammanställningarna för varje workshop finns de olika inspelen kategoriserade, sammanställda och beskrivna för att få en djupare bild av hur deltagarna väljer att beskriva landsbygden i Halland och de som bor och verkar där.

8 VIKTIGT... Vad behöver just DU för att utvecklas och trivas på landsbygden? Deltagarna fick enskilt fundera kring frågeställningen ovan. För att kunna tänka utifrån alla de roller som en människa kan ha och kunna byta perspektiv fanns olika perspektiv-kort att skriva på. De alternativ som var förtryckta var ungdom, boende, förälder, föreningsaktiv och företagare. Det fanns även ett kort där det fanns möjlighet att själv fylla i sin roll. För mig som ungdom på landsbygden är Det viktigt med... Uppkoppling 10% Värdesätter omgivningen Natur & Livsmiljö 7% För mig som ungdom på landsbygden är Det viktigt med... Service 7% Företagande & Entreprenörskap 11% Nybyggnation och boendealternativ 7% Rörlighet 30% Livsstilen 28% I diagrammet ovan redovisas sju övergripande områden som deltagarna ansåg vara viktiga. Vid sammanställningen upptäcktes att det inte fanns någon signfikant skillnad mellan perpektiv-korten. Alla perspektiven skrev ned liknande prioriteringar, men i några fall går det ändå att se tendenser eller riktningar.

9 Förutsättningar för företag 1% Uppkoppling 11% Natur och Livsmiljö 7% Affär Utveckling/Framtidstro Turism 1% Företagssamverkan/Samarbete Småskalig/Lokalproducerat 1% Arbetstillfällen 1% Service allmänt 7% Hälsa Skola 5% Regler/Stöd för företag 1% Boende för alla åldrar Boendealternativ Kollektivtrafik 11% Nybyggnation Strandskydd 1% Politiskt engagemang 0% Föreningssamverkan 4% Vägstandard 6% Cykelvägar Trygghet/Gemenskap 6% Regler/Stöd för föreningar 4% Engagemang/Utveckling 4% Aktivitetsutbud 6% Möteslokaler 5% Mer specifikt handlar det om 27 olika områden som hallänningen anser vara viktig. Områden redovisas även nedan som ordmoln, vilket synliggör de flest förekommande inspelen.

10 MÖJLIGHETER Vilka är de största tillgångarna landsbygden i Halland har? Vilka möjligheter ser ni med tillgångarna och allt det som är bra? Tillsammans runt bordet fick deltagarna fundera och skriva ned vilka tillgångar och möjligheter de ser med landsbygden i sin kommun. Uppmaning gavs att försöka hitta det unika och hur det unika kan användas. Exempelvis går det att fundera över vad det är som gör naturen på Hallands landsbygd så unik att just den är värd att besökas. När gruppen kring bordet var klar fick deltagarna göra en rotation och byta bord. Samma grupp människor men med en annan grupps möjlighteter. Efter rotationen fick gruppen prioritera för dem nya möjligheter genom att diskutera dem i grupp och därefter enskilt välja ut tre möjligheter. Deltagarna ombads även att motivera varför just dessa tre möjligheterna är viktiga att prioritera i framtida satsningar. Fokus i workshoparna har varit på kommunal och lokal nivå, men en gemensam sammanställning ger oss en bild av vilka tendenser och tankegångar som finns i Halland. Hur tar vi tillvara på de unika tillgångar som finns och skapar unika möjligheter av dem? viktigaste tillgången/möjligheten m otivering viktigaste tillgången/möjligheten Lokalproducerad mat/småskalighet 15% Utveckling/Samordning 15% m otivering Byggnation/Boenderotation 7% Naturen som resurs 8% Turism 31% Företagande/Entreprenörskap 1 Infrastruktur 5% Innovativa servicelösningar 7%

11 Utveckling/Samordning Inom området utveckling/samordning finns fokus kring möjligheter för utveckling av främst det ideella engagemanget. Möjligheter finns genom att ta tillvara på de aktiva invånarna och ett aktivt föreningsliv som grund för engagemang. Samordning och samverkan i föreningslivet men även mellan föreningar och företagare anges som en viktig utgångspunkt för lokal utveckling. En stor del påvisar även engagemanget i lokala utvecklingsgrupper som möjlighet att genom samverkan med andra påvisa landsbygdens unika värden vilket då kan få effekt för andra utvecklingsområden exempelvis inflyttning, politisk vilja eller servicegrad. Turism - tillgångar som ger upplevelser Med naturen som största resurs ses möjligheter att utveckla turismen och besöksnäringen. Hallands geografiska läge ger möjligheter att locka besökare både i närområde men även internationellt. Det handlar om rekreation och friluftsliv genom exempelvis cykelvägar och vandringsleder men även om platsbaserad utveckling byggd på unika tillgångar som finns i Halland. Mat och måltidsupplevelser anses också vara viktiga byggstenar för att främja turism och besöksnäring. Innovativa servicelösningar Nya tider kräver nya lösningar. Många anser att kommersiell och kommunal service på landsbygden är viktig och vill se möjligheter att hitta innovativa lösningar för service på landsbygden. Främst anses livsmedelsbutiker, skolan och kollektivtrafiken vara utvecklingsområden där innovativa lösningar välkomnas. Infrastruktur Närhet till större kommunikationsstråk skapar möjligheter för utveckling. Därmed finns möjlighet för arbetspendling till och från regionen. Järnvägen och E6:an anges som större tillgångar för utveckling. Anläggning av cykelvägar anges också som ett utvecklingsområde för att skapa attraktiva boendemiljöer och möjliga turistområden. Företagande/Entreprenörskap Möjligheter med företagande och entreprenörskap finns främst genom att förenkla och skapa goda förutsättningar för att driva företag på landsbygden. Tillgången till bredband är ett område som pekas ut och som kan vara en avgörande faktor för att företag ska kunna etablera sig eller överhuvudtaget kunna verka på landsbygden. Företagarna ser också möjligheter att utveckla sitt företagande genom samordning och nätverkande. Att få möjlighet att vara en del i större sammanhang och kunna knyta kontakter. Naturen som resurs De gröna näringar med jord- och skogsbruk som viktig motor för landsbygden pekas också ut som ett utvecklingsområde. Välmående lantbruk leder till levande landsbygd är ett återkommande tema. Den här typen av naturresurser skapar arbetstillfällen lokalt och ger möjlighet till ytterligare förädlig. Möjligheten är därmed förknippad med såväl lokalproducerad mat/ småskalighet som turism.

12 Byggnation/Boenderotation Området byggnation handlar till största delen om att skapa en boenderotation. Genom att bygga olika typer av boende för exempelvis äldre kan de sälja sina villor för ett bekvämare boende. Villor på landsbygden blir då tillgängliga på marknaden vilket skapar möjlighet för exempelvis barnfamiljer att flytta in. På så sätt kan underlag för skolan och annan service täckas. På workshopar uttrycks strandskyddet som ett hinder för att kunna skapa attraktiva boendemiljöer på landsbygden. Lokalproducerad mat/småskalighet Här finns möjligheter att skapa lokala arbetstillfällen dels genom produktion men även senare i förädlingskedjan då företrädesvis mat kan bli en upplevelse för besökare. Här ser deltagarna på workshoparna många möjligheter för området att utvecklas genom exempelvis saluhallar, nätverk av gårdsbutiker eller olika matkluster. I ordmolnet ovan ses alla 23 undermöjligheter som finns samlade i de 7 övergripande områden där deltagarna ser möjligheter för landsbygden i Halland.

13 Uppdelning De ursprungliga sju områden är nedan uppdelade för att ge en tydligare bild av vad de olika områden innefattar. Turism är det största området. Som sagts tidigare anger många området turism, med främst naturen och olika platser som tillgång och resurs (med mål att skapa arbetstillfällen och sysselsättning). Området blir därför svårare att dela upp och specificera i olika delområden. Ett kluster som tydligt gick att definiera var lokalproducerad mat som upplevelse, ett område med nära kopplingar till turism. Det var ändå matupplevelsen som ansågs vara den primära möjligheten och inte turismen i sig, varpå den placerades inom lokalproducerad mat istället. Strandskyddet 1% Boendeläget Råvaruförädling Lokalproducerad mat som arbete Lokalproducerad mat som upplevelse 5% Småskalig matproduktion Lokal matkultur Människorna 1% Aktiva invånare Aktivt föreningsliv Ideella sektorn: Samordning/Samverkan 5% Engagemang/Eldsjälar 4% Byggnation 4% Naturen som resurs 7% Turism 31% Underlätta företagandet 8% Bredband/Företag Samverkan/Nätverk Infrastruktur 5% Kollektivtrafik Skolan Metodutveckling 1% Innovativa livsbutiker

14 Utmaningar Vilka är de största utmaningarna för landsbygden i Halland? Under workshoparna har sammanlagt 16 utmaningar för Hallands landsbygd identifierats. Många förekommer starkt i en del kommuner och upplev inte som lika stora utmaningar för en del. I de kommunvisa sammanställningarna som är gjorda finns det möjlighet att fördjupa sig i vilka utmaningar som identifierade på kommunal nivå. Mellan 5 och 11 utmaningar per kommun finns identifierade. Eftersom en del utmaningar flyter ihop och är närbesläktade har några slagits samman här men de flesta utmaningsområden är på ett eller annat sätt aktuella i majoriteten av de halländska kommunerna. Lokalproducerat/Småskaligt Aktiviteter/Mötesplatser Ungdomssatsningar Lantbrukets lönsamhet Turism Natur/Hållbarhet Byggnation/Boenderotation 15% Företagande som ger arbete 5% Kapitalförsörjning 5% Utvecklad kommunal & kommersiell service 1 Landsbygden på agendan 5% Engagemang/Samverkan 9% Kollektivtrafik 7% Uppkoppling 8% Regler/Byråkrati 8% Infrastruktur-Vägar/Vatten/Avlopp 9%

15 Största utmaningen för landsbygden i Halland menas vara byggnation/ boenderotation. Problematiken finns beskriven under samma rubrik under möjligheter. Utvecklad kommunal och kommersiell sevice innefattar skola, vård, omsorg samt närhet till livsmedelsbutik och andra typer av service som post, bank, bibliotek etc. Kollektivtrafik är tydligt utpekat som ett eget område och finns som en egen punkt. Samverkan och skapande av engagemang ses också som en stor utmaning. Under regler/byråkrati finns även strandskyddet, även om det till stor del är kopplat till byggnation/ boende-utmaningen. Uppkoppling, både bredband och fungerande mobil uppkoppling finns med som en utmaning. Därutöver finns utmaningar som handlar om att få upp landsbygdsfrågor på agendan, former för kapitalförsörjning för utvecklingsinsatser, underlätta för företagande som skapar arbetstillfällen, turismen, lantbrukets lönsamhet, ungdomssatsningar, aktiviteter och mötesplatser på landsbygden, hitta former för lokalproduktion och förädling av råvaror samt utmaningen om att utvecklingen vara hållbar med långsiktiga mål. Utmaningarna finns även visauliserade i ordmolnet nedan.

16 Sammanhang Vilka röda trådar löper genom det som värderas som viktigt, till vilka möjligheter som finns och vilka utmaningar som landsbygden i Halland står inför? VIKTIGT MÖJLIGHETER UTMANINGAR Service Innovativa servicelösningar Utvecklad kommunal & kommersiell service Rörlighet Infrastruktur - närhet Kollektivtrafik Infrastruktur - Vägar/Vatten/ Avlopp Uppkoppling Uppkoppling Nybyggnation och boendealternativ Byggnation/ Boenderotation Byggnation/Boenderotation Företagande & Entreprenörskap Företagande/ Entreprenörskap Lokalproducerad mat/ Småskalighet Företagande som ger arbete Lokalproducerat/ Småskalighet Lantbrukets lönsamhet Värdesätter omgivningen Natur & Livsmiljö Turism Naturen som resurs Turism Natur/Hållbarhet Livsstilen Utveckling/Samordning Kapitalförsörjning Ungdomssatsningar Landsbygden på agendan Aktiviteter/Mötesplatser Engagemang/Samverkan Regler/Byråkrati

17 Summering Många ämnen och inriktningar hänger med från viktigt till möjligheter och utmaningar, och inom de olika områdena är inriktningarna olika tydligt definierade. Här finns åtta övergripande områden att arbeta vidare med och utforska mer. Service är ett område som prioriteras som viktigt, där det finns möjligheter att utvecklas men även som en utmaning. Likadant är det med området som berör infrastruktur i form av rörlighet, och till viss del även infrastruktur med fokus på uppkoppling. Nybyggnation, boendealternativ och boenderotation är också ett området som är tydligt genomgående. Två områden är intimt förknippade med varandra, dels området som behandlar företagande och entreprenörskap med inriktning mot lokalproducerad mat och småskalighet, dels området som behandlar natur och livsmiljö med tydlig inriktning mot turism och naturturism. Även livsstilen eller livsplatsen anses viktig och möjlig att utveckla men står inför en rad utmaningar. Områdena är ofta sammanlänkande med andra områden och ska inte ses som isolerade företeelser, exempelvis tar utmaningen om regler och byråkrati upp frågor som rör både byggnation, företagande och den ideella sektorns utveckling. En mer detaljerad översiktlig karta finns tillgänglig som bilaga till denna sammanställning och finns även på landsbygdslyftet.se. Om Landsbygdslyftet Landsbygdslyftet är Leader Halland och Ung i Hallands initiativ för att samla in åsikter, idéer och kunskap om lokal utveckling i Halland. Under september/oktober 2013 genomfördes 6 workshopar i Halland, en i varje kommun. Totalt samlades ca 250 personer för att diskutera utvecklingen på Hallands landsbygd. Inför varje workshop intervjuades ca 70 personer där de fick uttrycka det bästa med Hallands landsbygd men även vilka utmaningar landsbygden står inför. Hämta gärna inspiration hos de andra halländska kommunernas workshopsammanställning. På finns övriga sammanställningar. Där kommer även metoder och verktyg finnas för lokal utveckling och landsbygdsutveckling som inspiration för arbetet i Halland. Har du frågor om sammanställningen eller vill diskutera resultaten är du välkommen att höra av dig till oss på Leader Halland. Håkan Eriksson Projektledare

18 Viktigt Möjligheter Utmaningar

Utvecklingsstrategi för. Leader Linné 2007-2013

Utvecklingsstrategi för. Leader Linné 2007-2013 Utvecklingsstrategi för Leader Linné 2007-2013 Antagen av Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner, juni 2008. Revidering 2008-09-01 av: rubriksättning samt kompletteringsblad enl

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer

Gör. Leader. skillnad? En studie av arbetet i sju leaderområden DOING RURAL. Forskning & Utveckling. unga i regional utveckling

Gör. Leader. skillnad? En studie av arbetet i sju leaderområden DOING RURAL. Forskning & Utveckling. unga i regional utveckling Gör Leader skillnad? En studie av arbetet i sju leaderområden DOING RURAL Forskning & Utveckling unga i regional utveckling DOING RURAL Forskning & Utveckling unga i regional utveckling Text: Jacob Käll

Läs mer

FÖRETAGSFRÄMJANDE AKTIVITETER - VERKTYGSLÅDA

FÖRETAGSFRÄMJANDE AKTIVITETER - VERKTYGSLÅDA FÖRETAGSFRÄMJANDE AKTIVITETER - VERKTYGSLÅDA SKNT, Sveriges kommunala näringslivstjänstemän Författare Gustav Pettersson Projektledare Lena Miranda 14 januari 2014 2014 Skill Om Skill Skill grundades 1997

Läs mer

Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar:

Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar: företagsamhett Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar: 1. Attityder till företagande Det upplevs som

Läs mer

Centrum för tjänsteforskning Företagsekonomi. Helena Agnemyr. Främjar Starta företag-dagen kvinnors företagande? Arbetsrapport

Centrum för tjänsteforskning Företagsekonomi. Helena Agnemyr. Främjar Starta företag-dagen kvinnors företagande? Arbetsrapport Centrum för tjänsteforskning Företagsekonomi Helena Agnemyr Främjar Starta företag-dagen kvinnors företagande? Arbetsrapport Februari 2011 Helena Agnemyr Främjar Starta företag-dagen kvinnors företagande?

Läs mer

Nulägesanalys - företagares syn på genomförda och kommande regionala insatser inom landsbygdsprogrammet i Västerbotten

Nulägesanalys - företagares syn på genomförda och kommande regionala insatser inom landsbygdsprogrammet i Västerbotten Nulägesanalys - företagares syn på genomförda och kommande regionala insatser inom landsbygdsprogrammet i Västerbotten April 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Bakgrundsfrågor 4 3. Beskrivning

Läs mer

ENKÄTEN FRAMTIDENS BÅSTADS KOMMUN

ENKÄTEN FRAMTIDENS BÅSTADS KOMMUN ENKÄTEN FRAMTIDENS BÅSTADS KOMMUN Stort Tack Det första steget i dialogprocessen för den nya översiktsplanen har initierats av Samhällsbyggnads i Båstads kommun. Utformningen av enkäten och författandet

Läs mer

Attraktivt boende på landsbygden att använda kompetensgrupper i ett utvecklingsarbete

Attraktivt boende på landsbygden att använda kompetensgrupper i ett utvecklingsarbete Attraktivt boende på landsbygden att använda kompetensgrupper i ett utvecklingsarbete Mikael Jonasson Högskolan i Halmstad Sektionen för hälsa och samhälle Wigforssgruppen 1 Tryckår 2010 ISBN-nr 91-89068-X

Läs mer

Leader Ystad-Österlenregionen

Leader Ystad-Österlenregionen Leader Ystad-Österlenregionen Utvecklingsstrategi för åren 2008-2013 Remiss 2008-04-10-2008-04-29 Här ska bilder läggas in! 1 Till dig som läser remissen Materialet som du håller i din hand är remissversionen

Läs mer

Göteborgs Insjörike. en utvärdering av samverkan i projekt

Göteborgs Insjörike. en utvärdering av samverkan i projekt Göteborgs Insjörike en utvärdering av samverkan i projekt Våren 2013 kontaktade projektledare Martin Dahl Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och utbildningen i kulturgeografi med inriktning mot

Läs mer

Leader Halland 2007-2013

Leader Halland 2007-2013 Leader Halland 2007-2013 LEADER LANDSBYGD HALLAND LEADER KUSTBYGD HALLAND Inledning Leader Halland har haft 130 projekt för 153 miljoner i Halland under programperioden 2007-2013. I Halland har det lagts

Läs mer

Ekonomisk utveckling för ideell sektor

Ekonomisk utveckling för ideell sektor En analys över eventuella kompetensutvecklingsbehov Lena Åkerlind, 2009 070 350 80 66 lena.akerlind@soderhamn.com Analys av kompetensutvecklingsbehov för ideella föreningar, för ökad ekonomisering av verksamheter

Läs mer

Slutrapport. Lokala produkter och tjänster inom Nybro Kommun Journalnummer: 2009-3662. Alsterbro- Bäckebo.nu

Slutrapport. Lokala produkter och tjänster inom Nybro Kommun Journalnummer: 2009-3662. Alsterbro- Bäckebo.nu Slutrapport Lokala produkter och tjänster inom Nybro Kommun Journalnummer: 2009-3662 VER: 1.0 den 29 januari 2010 Projektledare: Sofie Nyström Alsterbro- Bäckebo.nu Kontaktpersoner Namn och adress Roll

Läs mer

Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning. Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid

Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning. Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid Slutrapport 14 april 2014 Uppdrag: Tema 1: attityder, strukturer och omgivning

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

Om landsbygdsutveckling och byråkrati på gott och ont. - en utvärdering av Leader Höga kusten

Om landsbygdsutveckling och byråkrati på gott och ont. - en utvärdering av Leader Höga kusten Om landsbygdsutveckling och byråkrati på gott och ont - en utvärdering av Leader Höga kusten Vi har haft förmånen att få fördjupa oss i leader och i Leader Höga kusten i synnerhet. Det har varit många

Läs mer

Destinationsbolag Östra Härjedalen?

Destinationsbolag Östra Härjedalen? FÖRSTUDIE Destinationsbolag Östra Härjedalen? Marlene Ström, Trampolin PR 2009-05-31 1 Innehållsförteckning BAKGRUND... 2 Tillvägagångssätt... 2 Begreppsdefinitioner... 2 Turistdestination... 2 Turistbyrå...

Läs mer

Medborgarpanelmöte 7 mars

Medborgarpanelmöte 7 mars Medborgarpanelmöte 7 mars Varför bor man kvar? Livskvalitet, man mår bra i kroppen och knoppen! Sammanställning av diskussion kring frågorna; 1. Vad och hur ska vi marknadsföra Kinda? 2. Vad är speciellt

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

NÄRINGSLIVS- PROGRAM för Lomma kommun 2015-2018 - 1 -

NÄRINGSLIVS- PROGRAM för Lomma kommun 2015-2018 - 1 - NÄRINGSLIVS- PROGRAM för Lomma kommun 2015-2018 - 1 - INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 1.1 Definitioner 3 2. EN ATTRAKTIV KOMMUN HAR ETT BRA FÖRETAGSKLIMAT 4 2.1 Lokala företag är en viktig parameter

Läs mer

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Del 1 - Bakgrund, beskrivning, vision, mål och strategier Förslag till demokratinämnden den 30 mars 2009 Antagen av: [Klicka här och skriv nämnd] den [Klicka här och

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Vad är på kommunchefens agenda?

Vad är på kommunchefens agenda? Vad är på kommunchefens agenda? Praktikantprojektet våren 2013 Jonas Lannering & Joel Wetterberg Maj 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Sammanfattning och slutsatser... 3 1.1 Slutsatser...

Läs mer

Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31 X4981

Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31 X4981 Datum 2013-12-06 Projektuppgifter Projektets titel Journalnummer hos finansiär Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31

Läs mer

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund Bilaga 1 Projektplan Platsorganisation Åhus Projektidé Projektidén är att samla ett brett spektrum av lokala krafter föreningar, företag och boende i en nybildad förening som blir ett forum för att stärka

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT INOM LEADER BERGSLAGEN Projektplanen ska bifogas blanketten Ansökan om projektstöd inom Leader som ni hittar på under Ansöka. Ni kan alltid kontakta för att få hjälp med projektplan

Läs mer