Verksamhetsberättelse för det tematiska forskningsområdet Bilens sociala och ekonomiska betydelse Bisek verksamhetsåret 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för det tematiska forskningsområdet Bilens sociala och ekonomiska betydelse Bisek verksamhetsåret 2009"

Transkript

1 1(10) Bisek Henrik Swahn Verksamhetsberättelse för det tematiska forskningsområdet Bilens sociala och ekonomiska betydelse Bisek verksamhetsåret 2009 Det löpande arbetet under året Styrgruppen har under 2009 haft sex sammanträden (nr 21-26). Verksamheten har under 2009 fortsatt i etablerade former. Liksom under tidigare år har VINNOVA välvilligt ställt sammanträdeslokal till förfogande för samtliga sex möten och har också förtjänstfullt svarat för de praktiska arrangemangen. Ärenden som skall behandlas i styrgruppen förbereds av programledaren och diskuteras i allmänhet underhand med ordföranden och vice ordföranden. Liksom under tidigare år är enskilda medlemmar i styrgruppen också ofta aktiva i det löpande arbetet med värdefulla förslag och synpunkter. Under verksamhetsåret beslutade styrgruppen att förlänga verksamhetsperioden för Bisek 1 till årets slut och att därefter under första delen av år 2010 bedriva de aktiviteter som krävs och som kan finansieras för att utvärdera Bisek 1 och klarlägga förutsättningarna och forskningsinriktning för ett eventuellt Bisek 2. På begäran av styrgruppen förlängdes Gösta Gunnarssons förordnande som ordförande till Biseks nuvarande och framtida verksamhet Arbetet under år 2009 har ägnats dels åt att följa upp och avsluta tidigare initierade forskningssatsningar, dels att planera och genomföra aktiviteter för att sprida den kunskap som kommit fram i den forskning som Bisek finansierat, dels åt utvärdering av den egna verksamheten dels slutligen åt vissa förberedelser för en eventuell fortsättning av Bisek i ett Bisek 2. Tre av de fyra forskningsprojekt som pågick vid ingången av år 2009 har avslutats och slutrapporterats under året. Det fjärde projektet (Bilens roll för funktionshämmades mobilitet, som bedrivs av ) har slutrapporterats i februari år Förseningen av detta projekt beror på att data som samlats in av svenska Försäkringskassan enligt överenskommelse med projektet inte levererats i tid enligt plan. Styrgruppen har under året beslutat att genomföra en intern utvärdering av Biseks hittillsvarande verksamhet inkluderande en bedömning av de forskningsresultat som kommit fram i finansiärernas perspektiv. Denna utvärdering bör vara en viktig del av underlaget för ett beslut om en eventuell fortsättning av Bisek i ett Bisek 2. Däremot genomförs ingen oberoende extern utvärdering i Biseks regi eftersom styrgruppen bedömt att en sådan utvärdering i första hand bör läggas upp och genomföras av Biseks finansiärer. En omfattande insats har gjorts under året för att sprida den samlade kunskap som tagits fram i de projekt som finansierats av Bisek under perioden De viktigaste delarna av

2 2(10) denna insats är publicering av en populärvetenskaplig bok med en samlad redovisning av forskningsresultat ( Bilens roll för mobiliteten nu och i framtiden ), en konferens där viktiga resultat från den forskning Bisek finansierat presenterades och diskuterades samt en fortlöpande presentation av forskningsresultat på Biseks hemsida. Planering och förberedelser av en eventuell fortsättning av Bisek har fortsatt under år Styrgruppen har bedömt att resultatredovisningen från det arbete som genomförts under de gångna åren och de inventeringar av kvarstående kunskapsbrister som genomförts i olika former ger ett viktigt underlag för ett beslut om en eventuell fortsättning av Bisek. Diskussionen om Biseks eventuellt kommande verksamhet är inte avslutad under år 2009 utan kommer enligt styrgruppens beslut att fortsätta under första delen av år Nuvarande finansiärer har uttalat en vilja att pröva en fortsättning av Biseks verksamhet i positiv anda. Pågående forskningsprojekt vid årets ingång Följande fyra forskningsprojekt med finansiering från Bisek pågick vid ingången av Tabell 1 Vid ingången av 2009 pågående forskningsprojekt med Bisek-finansiering Projekt Bilens roll för människors välbefinnande i det moderna livet Empiriska analyser av orsaker till och förändringar av bilanvändning i Sverige Bilens roll för funktionshemmedes mobilitet Konsekvenser av förändrade bilkostnader för kvinnors sociala aktivitetsmönster, Ansvarig forskningsinstitution Göteborgs Universitet, Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK), Tommy Gärling och Cecilia Jakobsson VTI, Roger Pyddoke, Susanne Nordbakke Linköpings universitet, Ulrich Olofsson, Charlotta Alm Status januari 2010 Projektet har slutrapporterats och godkänts av Bisek Projektets slutrapport har godkänts av Bisek Planerad slutrapportering ytterligare senarelagd till början av 2010 på grund av försenad dataleverans från svenska Försäkringskassan Projektets slutrapport har godkänts av Bisek under 2009 Beviljat belopp (SEK) Totalt

3 3(10) Forskningsprojekt som har initierats under året Bisek har under året medverkat till att arrangera en fortsättningsfinansiering för projektet Avenir (KTH, Stockholm), sedan en validering genomförts och avrapporterats. Detta har lett till att projektet har kunnat drivas vidare i stort enligt den ansökan som ursprungligen lämnades till Bisek. Bisek har dock inte tillskjutit några egna medel till projektet utan finansiering har skett genom Vägverket och VINNOVA utanför Biseks ram. Vidare har Bisek under året haft kontakt med Lindholmen Science Park/Test Site Sweden och diskuterat tänkbara framtida samarbetsområden och projekt. Inga nya forskningsprojekt har initierats under året. Dock har de forskare som under åren medverkat i forskningsprojekt som finansierats av Bisek bjudits in att bidra till den bok som sammanfattar resultatet av Bisek-forskningen genom att populärvetenskapliga artiklar redovisa sina viktigaste resultat och identifiera viktiga kunskapsbrister. Elva forskare har på detta sätt bidragit till Bisek-boken med tillsammans åtta artiklar. Den totala ersättningen till forskarna från Bisek för dessa artiklar har uppgått till kronor. Forskningsprojekt som har avrapporterats under året Resultatredovisningen under året har omfattat delrapporteringar till Biseks styrgrupp från samtliga pågående projekt. Styrgruppen har också haft omfattande kontakter och avstämningar med de pågående projekten i anslutning till slutrapportering och godkännande av projektens slutrapporter. Följande tre projekt har slutrapporterats och godkänts av Biseks styrgrupp under 2009: Bilens roll för människors välbefinnande i det moderna livet, Göteborgs Universitet, Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK), Tommy Gärling och Cecilia Jakobsson med total finansiering från Bisek på kronor. Projektet har bedrivits under åren Empiriska analyser av orsaker till och förändringar av bilanvändning i Sverige, VTI, Roger Pyddoke med en total finansiering från Bisek på kronor. Projektet har bedrivits under åren Konsekvenser av förändrade bilkostnader för kvinnors sociala aktivitetsmönster, Linköpings universitet, Ulrich Olofsson, Charlotta Alm med en total finansiering från Bisek på kronor. Projektet har bedrivits under åren Slutrapporterna från respektive projekt finns publicerade på Biseks hemsida. Rapporterna kan också beställas eller laddas ned från respektive forskningsinstitution. Följande rapporter har tagits fram inom de tre projekten: Bilens roll för människors välbefinnande i det moderna livet Jakobsson Bergstad, Cecilia, Gamble, Amelie, Hagman, Olle, Olsson, Lars E, Polk, Merritt och Gärling, Tommy, Bilens roll för människors subjektiva välbefinnande, CFK-rapport 2009:02, Göteborgs universitet, Handelshögskolan En mer utförlig rapportering av forskningsprojektet återfinns i följande tre engelska delrapporter som inlämnats till vetenskapliga tidskrifter för publicering och som kan nedladdas från

4 4(10) Jakobsson Bergstad, C., Gamble, A., Hagman, O., Polk, M., Gärling, T., & Olsson, L. E. (2009). Affective-symbolic and instrumental-independence psychological motives mediating effects of socio-demographic variables on daily car use (Göteborg Psychological Reports, No. 39:3 ). Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet. Jakobsson Bergstad, C., Gamble, A., Hagman, O., Polk, M., Gärling, T., Ettema, D., Friman, M., & Olsson, L. E. (2009). Impacts of routine out-of-home activities on subjective wellbeing (Göteborg Psychological Reports No. 39:4). Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet. Jakobsson Bergstad, C., Gamble, A., Hagman, O., Polk, M., Gärling, T., Ettema, D., Friman, M., & Olsson, L. E. (2009). Subjective well-being related to satisfaction with daily travel (Göteborg Psychological Reports No. 39:5). Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet. Empiriska analyser av orsaker till och förändringar av bilanvändning i Sverige Pyddoke, Roger, Empiriska analyser av bilanvändning och bilägande i Sverige, VTI.rapport 653/653A, 2009 Konsekvenser av förändrade bilkostnader för kvinnors sociala aktivitetsmönster Olofsson, Ulrich och Alm, Charlotte, Konsekvenser av förändrade bilkostnader för kvinnors sociala aktivitetsmönster, Linköpings universitet september Tills vidare är denna rapport endast publicerad på Biseks hemsida www. bisek.se Kunskapsspridning under året Pågående och avslutad forskning som finansieras av Bisek presenterades i början av år 2009 vid en välbesökt session vid Transportforum i Linköping. Under året beslutades att förverkliga den tanke som tidigare väckts i styrgruppen nämligen att ta fram en bok, som i populärvetenskaplig form redovisar resultaten av den forskning som Bisek finansierar. Projektledarna för avslutade och pågående Bisekprojekt inbjöds därför att redovisa forskningsresultaten från respektive projekt i populärvetenskapliga artiklar. Förutom forskningsresultat skulle också varje artikel ge en viss bild av forskningsbehoven inom respektive forskningsområde. Boken skulle också innehålla en sammanfattande kappa och en avslutande del som bland annat tar upp vissa slutsatser och sammanfattar vissa kvarstående forskningsbehov inom Biseks område. Dessa gemensamma delar skrevs enligt beslut i styrgruppen av Biseks programledare som också samordnade artiklar och bokens produktion. Bisek-boken Bilens roll för mobiliteten nu och framtiden trycktes i slutet av november 2009 i en upplaga på drygt 600 exemplar. Upplagan har i sin helhet distribuerats med fördelning enligt styrgruppens beslut till de organisationer som är representerade i Biseks styrgrupp för vidare distribution. Statens vegvesen arrangerade i Oslo i maj ett seminarium kring Bisek-forskningen. Seminariet besöktes av mellan 20 och 30 personer. Forskare från pågående eller avslutade Bisek-projekt redovisade resultat. Biseks programledare presenterade Bisek. Biseks slutkonferens hölls på Stockholm Conference Centre (Norra latin) i centrala Stockholm den 2/ Ca 50 personer deltog i konferensen som omfattade en heldag med Ulf Wickbom som moderator. Förutom sedvanlig välkomsthälsning och avslutning hölls ett

5 5(10) tiotal föredrag av forskare och en panel diskuterade under Ulf Wickboms ledning olika frågor inom Biseks forskningsområde, huvudsakligen frågor om den personliga mobilitetens förutsättningar och möjligheter. Biseks hemsida ( fungerar liksom tidigare som en viktig kanal för spridning av forskningsresultat till alla som intresserar sig för ämnesområdet och till dem som bidrar till finansieringen av Bisek. Under året har rapporter från avslutade projekt publicerats på hemsidan. De presentationer som gjordes vid Transportforum i januari och vid Biseks slutkonferens i december finns också utlagda på hemsidan. Tidigare publicerade rapporter och presentationer ligger givetvis också kvar på hemsidan och är även de tillgängliga för nedladdning. Bisek-boken har lagts ut på hemsidan i mitten av februari Uppföljning av Biseks verksamhet Formerna för Biseks verksamhet med samverkan mellan finansiärer från stat, företag och intresseorganisationer liksom mellan två nordiska länder, Norge och Sverige, är delvis unika och för en eventuell fortsättning av Bisek i ett Bisek 2 och/eller för andra liknande samarbetssatsningar är det av stort intresse att ta tillvara erfarenheter från verksamheten i Bisek. Biseks styrgrupp har därför beslutat att ta fram en intern utvärderingsrapport i syfte att förmedla erfarenheter till en vidare krets. Denna utvärderingsrapport beräknas komma att finnas färdig under första kvartalet 2010 och den kommer då att läggas ut på Biseks hemsida. En samlad redovisning av de forskningsprojekt som finansierats av Bisek liksom av de rapporter som tagits fram inom dessa projekt finns i den tidigare nämnda Bisek-boken, Bilens roll för mobiliteten nu och i framtiden. Eftersom denna verksamhetsberättelse är den sista för Biseks första verksamhetsperiod ( ) inkluderas här en sammanställning av alla projekt Bisek finansierat och en förteckning över alla rapporter som tagits fram inom ramen för dessa projekt.

6 6(10) Förteckning över projekt som finansierats av Bisek Projektets namn Framtiden är inte vad den en gång var? Bilens betydelse för hushållens tillgänglighet till arbete och sociala kontakter Bilens betydelse för barns och unges aktivitetsmönstre Hur anpassar sig hushållen till ändrade kostnader för bilinnehav och bilanvändning och vad betyder olika skatte- och avgiftsregimer Kunskapsöversikt VTI hur anpassar sig hushållen Mobilitet bland yngre, äldre och funktionshämmade Sociala trenders betydelse för bilbruk Bilens roll för människors välbefinnande i det moderna livet Empiriska analyser av orsaker till och förändringar av bilanvändning i Sverige Bilens roll för funktionshemmedes mobilitet Bilens betydning for eldre gruppers velferd og livskvalitet Velferdsvirkningar av bilrelaterade skatter och avgifter på ulike barnfamiljers sociala aktivitetsmönster Konsekvenser av förändrade bilkostnader för kvinnors sociala aktivitetsmönster, Utförarande organisation Universitetet i Trondheim Göteborgs Universitet Rolf Hagman Øyvind Thomassen Tommy Gärling och Cecilia Jakobsson, Projektledare Avslutat Rapport år STSarbeidsnotat 02/06, NTNU, Trondheim CFK-Rapport 2009: Randi Hjorthol rapport 834/ VTI Åsa Vagland Roger Pyddoke VTI Göteborgs Universitet VTI Linköpings Universitet Åsa Vagland Roger Pyddoke, Susanne Nordbakke Vibeke Nenseth Randi Hjorthol Tommy Gärling Cecilia Jakobsson Roger Pyddoke Susanne Nordbakke Randi Hjorthol Randi Hjorthol Susanne Nordbakke VTI Rapport 545/ VTI Rapport 545/ rapport 855/ rapport 874/ CFK rapport 2009: VTI Rapport 653/653A rapport 1041/ rapport 1000/ rapport 998/ Ulrich Olofsson Charlotte Alm Rapport LiU 2009 Förteckning över forskningsrapporter som Bisek finansierat Gärling, Tommy, Jakobsson, Cecilia, Bilens betydelse för svenska hushålls dagligresande, April Essä, finns publicerad på Bisek hemsida Hjorthol, Randi och Nordbakke, Susanne, Bilens betydning for eldre gruppers velferd og livskvalitet, -rapport 1000/2008.

7 7(10) Hjorthol, Randi, Bilens betydning for barns och unges aktivitetsmønstre. -rapport 834/2006 Hjorthol, Randi, Vågane, Liva och Nossum, Åse Velferdsvirkningar av bilkostnader på barnefamiliers aktiviteter, -rapport 998/2008. Jakobsson Bergstad, Cecilia, Gamble, Amelie, Hagman, Olle, Olsson, Lars E, Polk, Merritt och Gärling, Tommy, Bilens roll för människors subjektiva välbefinnande, CFK-rapport 2009:02, Göteborgs universitet, Handelshögskolan En mer utförlig rapportering av forskningsprojektet återfinns i följande tre engelska delrapporter som inlämnats till vetenskapliga tidskrifter för publicering och som kan nedladdas från Jakobsson Bergstad, C., Gamble, A., Hagman, O., Polk, M., Gärling, T., & Olsson, L. E. (2009). Affective-symbolic and instrumental-independence psychological motives mediating effects of socio-demographic variables on daily car use (Göteborg Psychological Reports, No. 39:3 ); Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet. Jakobsson Bergstad, C., Gamble, A., Hagman, O., Polk, M., Gärling, T., Ettema, D., Friman, M., & Olsson, L. E. (2009). Impacts of routine out-of-home activities on subjective wellbeing (Göteborg Psychological Reports No. 39:4); Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet. Jakobsson Bergstad, C., Gamble, A., Hagman, O., Polk, M., Gärling, T., Ettema, D., Friman, M., & Olsson, L. E. (2009). Subjective well-being related to satisfaction with daily travel (Göteborg Psychological Reports No. 39:5). Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet. Nenseth, Vibeke och Hjorthol, Randi,Sosiale trenders betydning for bilbruk, rapport 874/2007. Nordbakke, Susanne och Hansson, Bilens rolle for funksjonshemmedes mobilitet och velferd muligheter og barriere, rapport 1041:2009. Nordbakke, Susanne, Mobilitet blant yngre, eldre og funksjonshemmede - bilens rolle, rapport 855/2006 Olofsson, Ulrich och Alm, Charlotte, Konsekvenser av förändrade bilkostnader för kvinnors sociala aktivitetsmönster, Linköpings universitet september Tills vidare är denna rapport endast publicerad på Biseks hemsida www. bisek.se Pyddoke, Roger, Empiriska analyser av bilanvändning och bilägande i Sverige, VTI.rapport 653/653A, 2009 Thomassen, Øyvind och Hagman, Rolf, Framtiden er ikke hva den den gang var! STSarbeidsnotat 02/06, Senter for Teknologi og samfunn, NTNU, Trondheim 2006 Vagland, Åsa och Pydokke, Roger, Hur hushållen anpassar sig till ändrade kostnader för bilinnehav och bilanvändning, VTI Rapport 545, 2006 Samtliga rapporter kan laddas ned från Biseks hemsida, utom artiklarna från Göteborgs universitet, psykologiska institutionen som finns tillgängliga på hemsidan Rapporter från är också tillgängliga på :s hemsida och rapporterna från VTI på

8 8(10) Ekonomi Bisek disponerar enligt överenskommelsen och senare tillägg totalt kronor för åren som framgår av tabell 3 nedan. Av Vägverkets bidrag har kronor avsatts för att täcka Biseks planerade administrativa kostnader. Genom överenskommelse i styrgruppen 2005 betalas respektive parts utfästa bidrag till ett särskilt konto (kostnadsställe) hos Vägverket. De belopp som parterna i överenskommelsen utfäst respektive betalat till Biseks kostnadsställe hos Vägverket framgår av följande sammanställning. Tabell 3 Finansiering av Biseks verksamhet samt belopp som har inbetalts till Vägverkets kostnadsställe för Bisek (belopp i svenska kronor) exklusive särskilt bidrag till projekt Avenir (validering) Part Total utfäst belopp Inbetalningar Inbetalningar 2009 Totalt bidrag VINNOVA Statens Vegvesen 1) Vägverket FOU-bidrag Vägverkets bidrag avsatt för administrativa kostnader 3) Övriga 2 ) ) Summa Not 1) Statens Vegvesens utfästelse enligt överenskommelsen var kronor. Senare har Statens vegvesen beslutat utöka beloppet till kronor. Not 2) Garanterade utfästelser från övriga finansiärer då överenskommelsen träffades uppgick till kronor per år eller totalt för hela perioden. I och med avtalet med NAF i maj 2007 har utfästelsen för övriga ökat med ca svenska kronor (det exakta värdet beror på växelkursen SEK/NOK). Not 3) I tabell 3 redovisas endast Vägverkets bidrag för Biseks planerade administrativa kostnader. Dessa kostnader hanteras inte över Biseks konto i Vägverket. Administrativa kostnader utöver planerad nivå har täckts därutöver av Vägverket enligt vad som framgår nedan De administrativa kostnaderna under 2008 och 2009 framgår av följande tabell 4. För år 2009 ingår även vissa direkta kostnader för kunskapsspridning. Tabell 4 Kostnaderna för administration av Biseks verksamhet (belopp i svenska kronor). För år 2009 ingår även kostnaderna för redigering av bok och planering av slutkonferens Slag av kostnad Arvode till ordföranden 1) Konsultarvode och utlägg, programledaren inklusive arbete med bok och konferens Hemsida 2) och konferenskostnader Vägverkets administration mm Resor och utlägg ordförande Summa administrativa kostnader Not 1) Redovisat arvode för 2009 inkluderar kronor som betalades i början av år Not 2) Kostnaden för hemsidan ingår i den redovisade kostnaden för programledaren 2008

9 9(10) Beloppet för förvaltningskostnader 2009 har påverkats kraftigt av arbetsinsatser och kostnader i samband med planering av Biseks slutkonferens och framtagande av Bisek-boken och ligger därför betydligt över den planerade nivån som är ca svenska kronor per år. Under 2009 har totalt kronor utbetalats till forskare (förra året kronor). Ytterligare kronor har fakturerats av forskare i början av år År har sammanlagt kronor betalats ut till forskare. Därmed har totalt kronor betalats för forskning som genomförts under perioden Utbetalningarnas fördelning över åren framgår av följande tabell 5. Tabell 5 Utbetalningar av bidrag till forskning fördelat på kalenderår (belopp i svenska kronor) År Belopp svenska kronor Summa De åtaganden för forskningsfinansiering som Bisek ingått under året och tidigare år framgår av tabell 6 nedan. Tabell 6 Biseks åtaganden för finansiering av forskning och kunskapsspridning (belopp i svenska kronor) Ingående åtaganden för pågående projekt vid ingången av år 2009 enligt tabell 1 Biseks finansieringsåtagande för projekt som avslutats före ingången av år 2009 Nya åtaganden 2009: a) artiklar till Biseks bok b) Arvoden till föredragshållare vid Bisek-konferens c) Kunskapsspridning (bok och konferens) d) Kunsskapsspridning via Statens Vegvesen e) Tilläggsbidrag, projekt om funktionshämmade Totalt bundet belopp för forskning och kunskapsspridning vid utgången av 2009 Åtaganden för finansiering Av tabellerna 5 och 6 framgår att utbetalningarna för forskning hittills understiger de samlade åtagandena med ca kronor. Denna avvikelse beror på att alla kostnader för forskning ännu inte fakturerats och på att kostnaderna kan ha blivit lägre än avtalade belopp. Kostnaderna för Biseks administration har för verksamhetsåren 2005, 2006, 2007 och 2008 uppgått till totalt kronor. För år 2009 har ytterligare kronor förbrukats för administration och kunskapsspridning (tabell 4), vilket gör att denna post sammanlagt uppgår

10

Verksamhetsberättelse för det tematiska forskningsområdet Bilens sociala och ekonomiska betydelse Bisek verksamhetsåret 2007

Verksamhetsberättelse för det tematiska forskningsområdet Bilens sociala och ekonomiska betydelse Bisek verksamhetsåret 2007 1(6) Bisek Henrik Swahn 2008-02-20 Verksamhetsberättelse för det tematiska forskningsområdet Bilens sociala och ekonomiska betydelse Bisek verksamhetsåret 2007 Det löpande arbetet under året Styrgruppen

Läs mer

REVISIONSRAPPORT SAMORDNINGSFÖRBUNDET

REVISIONSRAPPORT SAMORDNINGSFÖRBUNDET REVISIONSKONTORET REVISIONSRAPPORT SAMORDNINGSFÖRBUNDET I JÄMTLANDS LÄN ÅR 2015 Ansvarig: Therese Norrbelius Revisionsrapport 2 (6) 1 INLEDNING På uppdrag av revisorerna i Samordningsförbundet i Jämtlands

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 januari-juni

DELÅRSRAPPORT 2011 januari-juni DELÅRSRAPPORT 2011 januari-juni Innehållsförteckning Uppdrag 2 Organisation 3 Styrelsen 3 Styrelsens uppgifter 3 Beredningsgruppens uppgifter 3 Tjänstemannens uppgifter 3 Revisorer 3 Under verksamhetsåret

Läs mer

Utlysning: Medfinansiering EU-projekt

Utlysning: Medfinansiering EU-projekt EM4000 W-4.0, 2010-11-17 2016-04-26 1 (7) Utlysning: Medfinansiering EU-projekt Energimyndigheten utlyser 2 miljoner kronor för medfinansiering EUprojekt. I denna utlysning välkomnas projektförslag för

Läs mer

Avtal bilaga 4 Slutrapport för projekt inom Miljömiijarden, Stockholms stad

Avtal bilaga 4 Slutrapport för projekt inom Miljömiijarden, Stockholms stad Avtal bilaga 4 Slutrapport för projekt inom Miljömiijarden, Stockholms stad Diarienummer för ursprunglig ansökan: Dnr 2008-0001655-206 Projektets nummer och namn: A 39, Klimatpakten, delprojekt E inom

Läs mer

Generella villkor för bidrag från Stiftelsen för Strategisk Forskning:

Generella villkor för bidrag från Stiftelsen för Strategisk Forskning: Generella villkor för bidrag från Stiftelsen för Strategisk Forskning: Fastställda: 2009-11-16. Villkoren gäller i den utsträckning inte annat anges under särskilda villkor i kontraktet. 1. Allmänt SSF:s

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT 2011-06-30

DELÅRSBOKSLUT 2011-06-30 2011 DELÅRSBOKSLUT 2011-06-30 Samordningsförbundet i Sollefteå presenterar här verksamhet och ekonomi för perioden 1/1 30/6 2011 2 Innehållsförteckning Förbundets verksamhet. Styrelsen... 3 Finansierade

Läs mer

Styrelsemöte 2014/3, med funktionärer och kommittéordföranden.

Styrelsemöte 2014/3, med funktionärer och kommittéordföranden. Styrelsemöte 2014/3, med funktionärer och kommittéordföranden. Tid: Tisdagen den 27 maj, kl. 10.00 16.00 Plats: Stockholm, Konstellas lokaler STYRELSEN: Närvarande: Bo Bäckström ordf., Jan G Nilsson vice

Läs mer

I forskningsbidraget ingår en omkostnadsandel på 12,5 procent som är primärt avsedd att täcka kostnader för forskningens basresurser.

I forskningsbidraget ingår en omkostnadsandel på 12,5 procent som är primärt avsedd att täcka kostnader för forskningens basresurser. ALLMÄNNA VILLKOR TILL UNIVERSITET, STATENS FORSKNINGSINSTITUT OCH ÄMBETSVERK SAMT ANSVARIGA LEDARE FÖR FORSKNINGSPROJEKT OM FINLANDS AKADEMIS FINANSIERINGSBESLUT (5.9.2006) Forskningsfinansiering som beviljats

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.2.2008 KOM(2008) 95 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Bedömning av de italienska myndigheternas rapport om indrivningen av den tilläggsavgift

Läs mer

Riktlinjer för ansökning om forskningsanslag 2012:1

Riktlinjer för ansökning om forskningsanslag 2012:1 Riktlinjer för ansökning om forskningsanslag 2012:1 1. Bakgrund Insamlingsstiftelsen Lions Cancerforskningsfond i västra Sverige, med kortnamnet Lions Cancerfond Väst, har syftet: - att företrädesvis stödja

Läs mer

Överförmyndarens handläggningsrutiner Hallsbergs kommun

Överförmyndarens handläggningsrutiner Hallsbergs kommun Revisionsrapport Överförmyndarens handläggningsrutiner Hallsbergs kommun Mars 2009 Thomas Lidgren Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning...2 2.1 Revisionsfråga...2 2.2 Metod...2 3. Beskrivning

Läs mer

Bilens roll för mobiliteten nu och i framtiden

Bilens roll för mobiliteten nu och i framtiden Bilens roll för mobiliteten nu och i framtiden Ett socialt och ekonomiskt perspektiv på hushålls- och individnivå Henrik Swahn (red.) Med artiklar av: Charlotte Alm Rolf Hagman Cecilia Jakobsson Bergstad

Läs mer

1. Slutrapport till länsstyrelsen om Fridaprojektet

1. Slutrapport till länsstyrelsen om Fridaprojektet VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2012-11-20 DNR SN 2011.069 DAVID MATSCHECK SID 1/1 UTREDARE 08/587 854 60 DAVID.MATSCHECK@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Slutrapport till

Läs mer

NORDENS BISKOPS-ARNÖ S-746 93 Bålsta. Tel. +46 (0)171 826 70. E-post: exp.biskops-arno@folkbildning.net

NORDENS BISKOPS-ARNÖ S-746 93 Bålsta. Tel. +46 (0)171 826 70. E-post: exp.biskops-arno@folkbildning.net NORDENS BISKOPS-ARNÖ S-746 93 Bålsta. Tel. +46 (0)171 826 70. E-post: exp.biskops-arno@folkbildning.net Till de nordiska författarföreningarna Författarseminarier vid Nordens Biskops Arnö 2009 Biiskops

Läs mer

Nordisk geosyntet grupp. 99110 Slutrapportering

Nordisk geosyntet grupp. 99110 Slutrapportering Nordisk geosyntet grupp 99110 Slutrapportering 2003-12-17 2 (5) Facklig rapport Den övergripande målsättningen med gruppens arbete har varit att inom Norden öka kunskapen om geosynteter i byggandet och

Läs mer

Offertförfrågan forskningsöversikt om det civila samhället och arbetsmarknadsområdet

Offertförfrågan forskningsöversikt om det civila samhället och arbetsmarknadsområdet US1000, v 1.2, 2015-10-08 1 (6) 2015-12-01 Offertförfrågan forskningsöversikt om det civila samhället och arbetsmarknadsområdet Härmed inbjuds att lämna offert till genomförande av en forskningsöversikt

Läs mer

FAS utlyser seniorforskarbidrag inom området vårdforskning

FAS utlyser seniorforskarbidrag inom området vårdforskning 2013-02-01 FAS utlyser seniorforskarbidrag inom området vårdforskning Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap stödjer grundforskning och behovsstyrd forskning som rör de samhällsutmaningar som

Läs mer

FAS utlyser seniorforskarbidrag inom området vårdforskning

FAS utlyser seniorforskarbidrag inom området vårdforskning 2013-02-12 FAS utlyser seniorforskarbidrag inom området vårdforskning Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap stödjer grundforskning och behovsstyrd forskning som rör de samhällsutmaningar som

Läs mer

Bilens roll för mobiliteten nu och i framtiden

Bilens roll för mobiliteten nu och i framtiden Bilens roll för mobiliteten nu och i framtiden Ett socialt och ekonomiskt perspektiv på hushålls- och individnivå Henrik Swahn (red.) Med artiklar av: Charlotte Alm Rolf Hagman Cecilia Jakobsson Bergstad

Läs mer

1. Verksamhetsberättelse 2015. 2. Styrelsen har under året bestått av. 3. Möten under 2015. Ange namn på lokalförening/distrikt Vänersborg

1. Verksamhetsberättelse 2015. 2. Styrelsen har under året bestått av. 3. Möten under 2015. Ange namn på lokalförening/distrikt Vänersborg 1. Verksamhetsberättelse 2015 Ange namn på lokalförening/distrikt Vänersborg 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Susanne Thörnqvist Vice ordförande vakant Sekreterare Birgitta Jonsson Kassör

Läs mer

Forskningsresurser i högskolan

Forskningsresurser i högskolan , Rapport 2013:7 Forskningsresurser i högskolan En kartläggning av lärosätenas forskningsfinansiering 2008 2012 Forskningsresurser i högskolan En kartläggning av lärosätenas forskningsfinansiering 2008

Läs mer

Så förändrar nanoteknik och digitalisering världen Science & Innovation Day

Så förändrar nanoteknik och digitalisering världen Science & Innovation Day Så förändrar nanoteknik och digitalisering världen Science & Innovation Day Sundsvall 18 oktober 2016 Från nanoteknik och det uppkopplade samhället till sociala medier! 2 Välkommen till Science & Innovation

Läs mer

Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1)

Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1) Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1) 1. Allmänt 1.1 Om Advokatbyrån Gulliksson AB Advokatbyrån Gulliksson AB, org. nr 556 733 5319 (Gulliksson) är ett svenskt registrerat aktiebolag som

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231. Delårsrapport för perioden januari 2015 mars 2015

DELÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231. Delårsrapport för perioden januari 2015 mars 2015 DELÅRSRAPPORT Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari 2015 mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 (JANUARI MARS) Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till

Läs mer

Vetenskaplig teori och metod II Att hitta vetenskapliga artiklar

Vetenskaplig teori och metod II Att hitta vetenskapliga artiklar Vetenskaplig teori och metod II Att hitta vetenskapliga artiklar Sjuksköterskeprogrammet T3 Maj 2015 Camilla Persson camilla.persson@umu.se Idag tittar vi på: Repetition av sökprocessen: förberedelser

Läs mer

Structor, Stockholm Närvarande: Åsa Vagland Ordförande Näringsdep, Stockholm Pia Larsson Wijk Sekreterare Infracontrol, Stockholm

Structor, Stockholm Närvarande: Åsa Vagland Ordförande Näringsdep, Stockholm Pia Larsson Wijk Sekreterare Infracontrol, Stockholm TRAFIKTEKNISKA FÖRENINGEN Plats: Structor, Stockholm Närvarande: Åsa Vagland Ordförande Näringsdep, Stockholm Pia Larsson Wijk Sekreterare Infracontrol, Stockholm Lina Svensson (telefon, punkt 7) Trafikkontoret

Läs mer

Regionala strukturer för brukarmedverkan inom området sällsynta diagnoser, sammanfattning av projektbeskrivning

Regionala strukturer för brukarmedverkan inom området sällsynta diagnoser, sammanfattning av projektbeskrivning 2012-03-19 Förbundsårsmöte lördag 21 april 2012 Regionala strukturer för brukarmedverkan inom området sällsynta diagnoser, sammanfattning av projektbeskrivning Den 22 februari 2012 beviljade Arvsfonden

Läs mer

Hörsalen Samlan, Länsförsäkringar AB, Tegeluddsvägen 11-13, Stockholm

Hörsalen Samlan, Länsförsäkringar AB, Tegeluddsvägen 11-13, Stockholm i Länsförsäkringar Stockholm, org. nr 502002-6265 Datum och tid: 7 april 2016, kl 18.00 20.10 Plats Närvarande Hörsalen Samlan, Länsförsäkringar AB, Tegeluddsvägen 11-13, Stockholm Fullmäktige enligt förteckning

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2013/013-002 Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Läs mer

Öronmärkning av invandrarelevers pengar Motion av Fahri Ölcer (fp) (2003:31)

Öronmärkning av invandrarelevers pengar Motion av Fahri Ölcer (fp) (2003:31) Utlåtande 2005: RIV (Dnr 322-3820/2003) Öronmärkning av invandrarelevers pengar Motion av Fahri Ölcer (fp) (2003:31) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Motion (2003:31) av Fahri

Läs mer

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2016-04-12 Dnr: FS 1.1-531-16 Denna handläggningsordning ersätter tidigare fastställt beslut av rektor, dnr

Läs mer

Uppföljningsrapport Gränskommitténs Østfold-Bohuslän/Dalslands kontaktmässor som regionutvecklingsnämnden medfinansierat

Uppföljningsrapport Gränskommitténs Østfold-Bohuslän/Dalslands kontaktmässor som regionutvecklingsnämnden medfinansierat Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, mars 2012 Uppföljningsrapport Gränskommitténs Østfold-Bohuslän/Dalslands kontaktmässor som regionutvecklingsnämnden medfinansierat Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Årsredovisning. Brf Doktor Lindh

Årsredovisning. Brf Doktor Lindh Årsredovisning för Brf Doktor Lindh 716444-9758 Räkenskapsåret 2014 1 (12) Styrelsen för Brf Doktor Lindh får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Verksamheten Allmänt om verksamheten I

Läs mer

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2013

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2013 1 (5) Villkoren ska tillämpas såvida inte annat följer av beslut, särskilda villkor eller utlysningstext. När det enbart finns en Projektpart gäller inte villkor om projektavtal, överföring av bidrag till

Läs mer

KOP nätverket för konst och publikfrågor

KOP nätverket för konst och publikfrågor KOP nätverket för konst och publikfrågor På uppdrag av Kultur Skåne, Region Skånes kulturnämnd Utförd under år 2012 Anna Lönnquist, Ystads konstmuseum Innehåll Bakgrund... 1 KOP- nätverket för konst och

Läs mer

Tillsammans får vi Gotland att växa

Tillsammans får vi Gotland att växa Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Tillsammans får vi Gotland att växa 2015 2015 2015 TILLVÄXT GOTLAND/VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Tillväxt Gotlands roll är att skapa bättre

Läs mer

Tryck: Tryckeribolaget, Sundsvall Layout: Mia Boman

Tryck: Tryckeribolaget, Sundsvall Layout: Mia Boman Verksamheten 2009 Tryck: Tryckeribolaget, Sundsvall Layout: Mia Boman 3 FoU-inriktning Norrskogs forskningsstiftelse har sedan starten 1996 gett företräde till projekt som skulle bidra till att uppfylla

Läs mer

HANDBOK. för dig som medverkar i Ifous FoU-program

HANDBOK. för dig som medverkar i Ifous FoU-program HANDBOK för dig som medverkar i Ifous FoU-program Innehåll Hur är ett FoU-program upplagt?... 3 Vad kommer ut av Ifous FoU-program?... 4 Organisation och roller... 5 Vad behöver ni göra nu?... 7 Det här

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2012

VERKSAMHETSPLAN 2012 VERKSAMHETSPLAN 2012 Enligt styrelsebeslut 2012-02-03 1(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

HÖG 16 - Forskningsprojekt

HÖG 16 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 16 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolor att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Jill Stor UF Lisa Lindgren Balthazar Annica Hansson Walldén Dalenium. Sekreterare Paragrafer 83-92

Jill Stor UF Lisa Lindgren Balthazar Annica Hansson Walldén Dalenium. Sekreterare Paragrafer 83-92 SIDAN 1 AV 5 SIDAN 1 AV 5 SKOL- O C H U T B I L D N I N G S C H E F E R PROTOKOLL Tid och plats Fredag den 18 december, i Skövde på Gothia Science Park lokal Vänern/Vättern Beslutande Yvonne Kjell, Gullspång

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 för EDS Riksförbund

Verksamhetsberättelse 2014 för EDS Riksförbund Verksamhetsberättelse 2014 för EDS Riksförbund Styrelsens arbete Styrelsearbetet innebär planering, finansiering och genomförande av aktiviteter i samarbete med medlemmarna. Vidare innebär det telefonkontakter,

Läs mer

Utred stödet till cp-skadade barn i Stockholm Skrivelse av Carin Jämtin (S)

Utred stödet till cp-skadade barn i Stockholm Skrivelse av Carin Jämtin (S) PM 2010:119 RII (Dnr 325-1608/2009) Utred stödet till cp-skadade barn i Stockholm Skrivelse av Carin Jämtin (S) Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande Skrivelse av Carin Jämtin

Läs mer

Nummer April 2015 Nummer 3-2011

Nummer April 2015 Nummer 3-2011 Nummer April 2015 Nummer 3-2011 Nytt HSO på Klaraporten Sidan 2 Av Per Hammarqvist Sidan två Kontakt med Sacoföreningen vid SJ AB Mail: Saco-TJ@sj.se Per Hammarqvist tel. 010-751 5343 Olle Östman tel.

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts årsmöte 2011-02-05. Södertullskyrkan, Asplundsgatan 36 Uddevalla

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts årsmöte 2011-02-05. Södertullskyrkan, Asplundsgatan 36 Uddevalla Landvetter 2011-02-06 Närvarande: se bifogad närvarolista Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts årsmöte 2011-02-05 Plats: Södertullskyrkan, Asplundsgatan 36 Uddevalla Datum: 2011-02-05

Läs mer

Dokumentering och utvä rdering

Dokumentering och utvä rdering Dokumentering och utvä rdering Högskolan Skövde 4 september 2012 Ett samarbete som nu har inletts mellan Västra Götalandsregionen, Skaraborgs kommunalförbund, och Högskolan i Skövde. Fortsättning följer!

Läs mer

Granskning av EU-arbete inom Motala kommun

Granskning av EU-arbete inom Motala kommun Revisionsrapport Granskning av EU-arbete inom Motala kommun November 2008 Elisabeth Björk Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Syfte och metod...4 1.3 Revisionsfråga...4

Läs mer

Bilaga 1 - villkor för verksamhetsbidrag inom uppdraget resurscentra för kvinnor 2013-2015.

Bilaga 1 - villkor för verksamhetsbidrag inom uppdraget resurscentra för kvinnor 2013-2015. Bilaga 1 - villkor för verksamhetsbidrag inom uppdraget resurscentra för kvinnor 2013-2015. 1. Allmänt 1.1 Tillämpningsområde Dessa villkor tillämpas på ärenden där det framgår av beslutet att Villkor

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för första kvartalet 2008 (Dnr 2008:04 / 4)

DELÅRSRAPPORT för första kvartalet 2008 (Dnr 2008:04 / 4) SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING DELÅRSRAPPORT 2008:1 1 (6) DELÅRSRAPPORT för första kvartalet 2008 (Dnr 2008:04 / 4) 1. Inledning Samordningsförbundet Jönköping är en fristående juridisk person som är bildat

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 2015 var ett fantastiskt och hektiskt år för Maktsalongen. Flera nya verksamheter initierades och sjösattes. Nya programledare tog över mentorskapsprogrammet, lokala Maktsalonger

Läs mer

Stockholm 2012-08-26. Ver 1. Slutrapport IT för alla seniorer med funktionsnedsättningar - < SeniorNet Sweden>

Stockholm 2012-08-26. Ver 1. Slutrapport IT för alla seniorer med funktionsnedsättningar - < SeniorNet Sweden> Stockholm 2012-08-26 Ver 1 Slutrapport IT för alla seniorer med funktionsnedsättningar - < SeniorNet Sweden> Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Allmän information... 1 3 Sammanfattning... 1 4 Bakgrund...

Läs mer

Verksamhets- och budgetplan 2015

Verksamhets- och budgetplan 2015 Verksamhets- och budgetplan 2015 Antagen av förbundsstyrelsen 2014-12-05 INNEHÅLL sida 1. Verksamhet 3 1.1 Ändamål 3 1.2 Medlemmar 3 1.3 Övergripande uppdrag 3 1.4 Årscykel för styrprocess 4 2 Arbetsorganisation

Läs mer

PROJEKTPLAN - STRUKTUR, ROLLER OCH UPPFÖLJNING

PROJEKTPLAN - STRUKTUR, ROLLER OCH UPPFÖLJNING PROJEKTPLAN - STRUKTUR, ROLLER OCH UPPFÖLJNING Mats Johansson Maraton Konsult AB 08:30 Inledning och syfte: Projektmål och indikatorer samt exempel Övergripande struktur för projektplan Uppföljning och

Läs mer

Ett svenskt program för forskning om kvinnors hälsa

Ett svenskt program för forskning om kvinnors hälsa Ett svenskt program för forskning om kvinnors hälsa Presentation vid Nasjonal konferanse om forskning og kvinnehelse, 17 sept 2008, Oslo Inger Jonsson Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi och ERCP. Publicerad

Verksamhetsberättelse för Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi och ERCP. Publicerad 2012 Verksamhetsberättelse för Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi och ERCP Publicerad Målsättning: Registrets uppgift är att fortlöpande samla och analysera patientdata från Svensk sjukvård

Läs mer

Dok.beteckning NGL Arbetsmiljö Utgåva 1.0 Nina Larsson, Petra Hedgren Sida: 1 (10) 2013-03-22. Projektplan

Dok.beteckning NGL Arbetsmiljö Utgåva 1.0 Nina Larsson, Petra Hedgren Sida: 1 (10) 2013-03-22. Projektplan Nina Larsson, Petra Hedgren Sida: 1 (10) Projektplan NGL, fokusprojekt C.6 Arbetsmiljö för lärare i nätbaserad undervisning Nina Larsson, Petra Hedgren Sida: 2 (10) Innehåll 1 Basfakta... 4 1.1 Godkännande

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011 Fastställd av styrgruppen på sammanträde den 21 september 2010 Revidering, avseende endast budgetens intäktsdel, fastställd av styrgruppen på sammanträde

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 Enligt styrelsebeslut 2010-02-05 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

Svar på skrivelse från Karin Rågsjö (V) och Thomas Hvitfeldt (V) om praktikplatser som ska leda till hållbara jobb

Svar på skrivelse från Karin Rågsjö (V) och Thomas Hvitfeldt (V) om praktikplatser som ska leda till hållbara jobb ARBETSMARKNADSNÄMNDEN SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare: Eva Woll Tegbäck Telefon: 08-508 25 463 TJÄNSTEUTLÅTANDE SID1 (7) Till Arbetsmarknadsnämnden Svar på skrivelse från Karin Rågsjö (V) och Thomas Hvitfeldt

Läs mer

Protokoll från Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2015.02.27

Protokoll från Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2015.02.27 Protokoll från Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2015.02.27 Öppnande 1 Skandinaviska Klubbens ordförande, Jens Ole Jespersen, hälsade de närvarande välkomna och förklarade Skandinaviska Klubbens årsstämma

Läs mer

Bollebygd, Mark och Svenljunga 2009-01-28 1 (18)

Bollebygd, Mark och Svenljunga 2009-01-28 1 (18) 2009-01-28 1 (18) Plats och tid Kommunhuset Kinna, kl 09.00-11.45, paus 10.00-10.15 Beslutande Rune Petersson, Svenljunga kommun, ordförande Helén Eliasson, Västra Götalandsregionen Per-Erik Eriksson,

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2015

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2015 2016-01-18 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2015 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

ANALYSERAR Försäkringskassans arbete med misstänkta brott 2005

ANALYSERAR Försäkringskassans arbete med misstänkta brott 2005 ANALYSERAR 2006:12 Försäkringskassans arbete med misstänkta brott 2005 Utgivare Upplysningar Beställning Försäkringsdivisionen Enheten för gemensamma försäkringsfrågor Ylva Rånge 08-786 98 60 ylva.range@forsakringskassan.se

Läs mer

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan. (Uppdaterade per 2015-04-01)

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan. (Uppdaterade per 2015-04-01) Allmänna villkor år 2006 TryggPlan (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad i SEB Pension och Försäkring AB, 516401-8243, ("Pension

Läs mer

Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014

Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014 Region Blekinge 2014-12-15 Catharina Rosenquist 0455-305029 Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014 Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser

Läs mer

Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3

Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3 1 Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3 Uppdrag och organisation av arbetet Länsstyrelserna fick i sitt regleringsbrev för 2001 uppdrag att fullfölja satsningen på utbildning inom GIS i StrateGIS-projektets

Läs mer

Fastställd av Styrelsen för Finsam Degerfors/Karlskoga 2012-12-17. Senaste ändring 2012-12-17. Dnr: [ VERKSAMHETS- OCH BUDGETPLAN 2013]

Fastställd av Styrelsen för Finsam Degerfors/Karlskoga 2012-12-17. Senaste ändring 2012-12-17. Dnr: [ VERKSAMHETS- OCH BUDGETPLAN 2013] Fastställd av Styrelsen för Finsam Degerfors/Karlskoga 2012-12-17. Senaste ändring 2012-12-17 Dnr: [ VERKSAMHETS- OCH BUDGETPLAN 2013] 1(15) Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga 1. Verksamhet 1.1 Ändamål

Läs mer

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Var finns övriga blanketter? Alla blanketter finns på Jordbruksverkets webbplats

Läs mer

Samordningsförbundet Umeå 2006-09-21

Samordningsförbundet Umeå 2006-09-21 PROTOKOLL Sammanträdesdatum Samordningsförbundet Umeå 2006-09-21 Plats och tid Arbetsmarknadsavdelningen Umeå kommun, kl 09.30-12.00 ande Anna-Karin Jonsson, Försäkringskassan, ordf Christer Lindvall,

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från ledningsgruppsmöte onsdagen den 15 januari 2014 i Växjö Närvarande: Martin Myrskog, Landstinget Kronoberg Peter Hogla, Regionförbundet Södra Småland Johan Assarsson, projektledare Peter

Läs mer

Det första steget blir att titta i Svensk MeSH för att se om vi kan hitta några bra engelska termer att ha med oss på sökresan.

Det första steget blir att titta i Svensk MeSH för att se om vi kan hitta några bra engelska termer att ha med oss på sökresan. Sökexempel - Hälsovägledare Hälsovägledning med inriktning mot olika folkhälsoproblem som t ex rökning, tips på hur man går tillväga för att göra en datasökning och hur man även kontrollerar om artiklarna

Läs mer

Nationalkommittén för psykologi Årsberättelse för 2002

Nationalkommittén för psykologi Årsberättelse för 2002 Till Kungl Vetenskapsakademien Nationalkommittén för psykologi Årsberättelse för 2002 Såvitt vi kunnat finna är årets årsberättelse den första från Nationalkommittén för psykologi sedan bildandet 1985.

Läs mer

Slutrapport 1(7) Projektnamn: StAKK Startväska för AKK. Projektägare: Inga-Lill Kristiansson

Slutrapport 1(7) Projektnamn: StAKK Startväska för AKK. Projektägare: Inga-Lill Kristiansson Slutrapport 1(7) Projektnamn: StAKK Startväska för AKK Projektägare: Inga-Lill Kristiansson Kryssa i rutan för vilket alternativ som gäller: JA NEJ Kommentar: Beslut att godkänna Slutrapport och avsluta

Läs mer

Överenskommelse mellan Tryggingastofnun och NAV om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande situationer.

Överenskommelse mellan Tryggingastofnun och NAV om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande situationer. Överenskommelse mellan Tryggingastofnun och NAV om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande situationer. Inledning Denna överenskommelse omfattar personer som har

Läs mer

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret 2015. (Dnr 2015:03 / 8) Vår gemensamma vision:

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret 2015. (Dnr 2015:03 / 8) Vår gemensamma vision: Delårsrapport för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret 2015 (Dnr 2015:03 / 8) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 (7) Delårsrapport 2015 1. Sammanfattning

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Pinjen i Järfälla. Org.nr: 716421-1307

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Pinjen i Järfälla. Org.nr: 716421-1307 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Pinjen i Järfälla Org.nr: 716421-1307 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 HSB:s Brf Pinjen I Järfälla

Läs mer

NR UPPGIFTER VEM NÄR STATUS

NR UPPGIFTER VEM NÄR STATUS Security Link styrgruppsmöte TYP AV MÖTE Styrgruppsmöte #9 Security Link TID 2012-01-26 kl 9.30-14.00 PLATS DELTAGARE LiU, Systemet Fredrik Gustafsson, Staffan Rudner, Erik G. Larsson, Mats Eriksson, Henrik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2010-06-10 138(144) 94 Centrum mot våld Socialcheferna har under sitt senaste nätverksmöte gett FoU Norrbotten uppdraget att till länsstyrelsen inlämna

Läs mer

Årsredovisning. Kopparhästen Fastigheter AB

Årsredovisning. Kopparhästen Fastigheter AB 02whoigy Årsredovisning för Kopparhästen Fastigheter AB 556762-2195 Räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Samarbetsavtal för Sundsvallsregionen

Samarbetsavtal för Sundsvallsregionen Sundsvallsregionen 1 (6) Samarbetsavtal för Sundsvallsregionen Nedanstående avtal är tecknat mellan följande kommuner i Sundsvallsregionen Hudiksvall, Härnösand, Nordanstig, Sundsvall, Timrå och Ånge.

Läs mer

Svenskt Vatten Utveckling

Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Syfte med seminariet: Att diskutera forskningsutbytet mellan akademin och företag. Vilka samarbeten har fungerat bra och vilka samarbeten har fungerat sämre? Vilka lärdomar kan

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Metoden Idealt Genombrott När du och ditt team vill nå nya höjder med er verksamhet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Metoden Idealt Genombrott När du och ditt team vill nå nya höjder med er verksamhet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Metoden Idealt Genombrott När du och ditt team vill nå nya höjder med er verksamhet Idealt Genombrott i Örebro läns landsting I Örebro läns landsting har vi jobbat med Idealt Genombrott

Läs mer

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 13.00 14.30 1 (17) Beslutande Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Läs mer

Beslut Minnesanteckningar från kommunchefsmöte 2012-11-07 läggs till handlingarna.

Beslut Minnesanteckningar från kommunchefsmöte 2012-11-07 läggs till handlingarna. Bjurholm Nordmaling Robertsfors Umeå Vindeln Vännäs Minnesanteckningar kommunchefsmöte Dag onsdagen den 23 januari 2013 Tid 08.30 11.45 Plats Umeå stadshus, Kommunstyrelsens sammanträdesrum ande Övriga

Läs mer

Branschråd, fredagen den 23 mars 2012, Hässlö Värdshus

Branschråd, fredagen den 23 mars 2012, Hässlö Värdshus 1 (5) MINNESANTECKNINGAR Branschråd, fredagen den 23 mars 2012, Hässlö Värdshus Närvarande: Representanter för Branschrådet Vård i Sörmland respektive Branschrådet Vård i Västmanland, enligt lista. Ordförande

Läs mer

Delrapport gällande stimulansmedel till ett varaktigt stöd för anhöriga för år 2008

Delrapport gällande stimulansmedel till ett varaktigt stöd för anhöriga för år 2008 RAPPORT 1 (8) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Äldreomsorgen Vår handläggare Ert datum Er beteckning Margareta Helgesson, anhörigkonsulent 2008-12-08 704-15949-2008 Länsstyrelsen i Södermanlands län Att:

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för Kyrkmossens anläggningssamfällighet. Org.nr. 763500-1998

ÅRSBOKSLUT. för Kyrkmossens anläggningssamfällighet. Org.nr. 763500-1998 ÅRSBOKSLUT för Kyrkmossens anläggningssamfällighet Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ MAJ 2000-APRIL 2001

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ MAJ 2000-APRIL 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ MAJ -APRIL 2001 Nettoomsättningen för fjärde kvartalet för kvarvarande verksamheter (exklusive Affärssystem) ökade med 4,2 procent till 117,8 (113,1) MSEK Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar

Läs mer

www.enclose.eu Nummer 10, 1 november 2014 Det här nyhetsbrevet är ett specialnummer som finns på 12 språk! Ur innehållet

www.enclose.eu Nummer 10, 1 november 2014 Det här nyhetsbrevet är ett specialnummer som finns på 12 språk! Ur innehållet Nummer 10, 1 november 2014 Hej alla läsare Dags för ENCLOSE sista nyhetsbrev! Projektet ENCLOSE, Energismart stadslogistik i kulturhistorisk miljö i små och medelstora europeiska städer, är nu klart för

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2010-02-04 1 Plats och tid Kommunhuset i Norberg, kl 13.15-16.30 ande Pratima Åslund, ordförande, Norbergs kommun Jarl-Olof Lundstedt, vice ordförande, Landstinget Västmanland Marianne

Läs mer

FAS utlyser centrumstöd inom området åldrande och hälsa

FAS utlyser centrumstöd inom området åldrande och hälsa FAS utlyser centrumstöd inom området åldrande och hälsa Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap stödjer forskning med hög relevans för de samhällsutmaningar som berör hälsa, arbetsliv och välfärd

Läs mer

Forte utlyser projektbidrag inom området Psykosociala insatser för personer med omfattande och komplex psykiatrisk problematik

Forte utlyser projektbidrag inom området Psykosociala insatser för personer med omfattande och komplex psykiatrisk problematik 2014-04-14 Forte utlyser projektbidrag inom området Psykosociala insatser för personer med omfattande och komplex psykiatrisk problematik Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte, stödjer

Läs mer

Årsredovisningar 2013 för samordningsförbunden Huddinge, Botkyrka och Salem (HBS), Välfärd Nacka, Södertälje, VärmSam och Östra Södertörn

Årsredovisningar 2013 för samordningsförbunden Huddinge, Botkyrka och Salem (HBS), Välfärd Nacka, Södertälje, VärmSam och Östra Södertörn Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-06-16 1 (9) HSN 1405-0623 Handläggare: Barbro Hansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-09-30, p 5 Årsredovisningar 2013 för samordningsförbunden

Läs mer

Slutrapport delprojektet barn som anhöriga, Vi möter barn som anhöriga i Habo.

Slutrapport delprojektet barn som anhöriga, Vi möter barn som anhöriga i Habo. Helene Ottevik-Karlsson Rapport Datum 2014-06-13 Dnr SN13/45 Sida 1 (6) Slutrapport delprojektet barn som anhöriga, Vi möter barn som anhöriga i Habo. Projektansvariga Betty Svensson IFO chef Socialförvaltningen

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2011-3010049 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): maj - juni 2012

Läs mer

UTLYSNING AV FOUMEDEL FÖR UTVÄRDE- RING AV PROJEKTET BOSTAD FÖRST I STOCK- HOLMS STAD

UTLYSNING AV FOUMEDEL FÖR UTVÄRDE- RING AV PROJEKTET BOSTAD FÖRST I STOCK- HOLMS STAD SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN PRE VENTIONSCENTRUM/E UROPAFORUM SID 1 (6) 2010-09-19 UTLYSNING AV FOUMEDEL FÖR UTVÄRDE- RING AV PROJEKTET BOSTAD FÖRST I STOCK- HOLMS STAD Att söka bidrag

Läs mer

Etiska riktlinjer för hantering av externa forskningsbidrag vid svenska universitet och högskolor

Etiska riktlinjer för hantering av externa forskningsbidrag vid svenska universitet och högskolor SP 2010:1 Dnr 09/044 Etiska riktlinjer för hantering av externa forskningsbidrag vid svenska universitet och högskolor Fastställda av SUHF:s styrelse den 14 december 2010 Inledning För att främja en gemensam

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom egen regi

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom egen regi TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-08-21 AN-2013/60.730 1 (3) HANDLÄGGARE Werner, Anna 08-535 312 03 Anna.Werner@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom egen regi

Läs mer

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Protokoll 2012-03-22 Shahbaz Khan Datum: 2012-03-22. kl. 13-15.30 Plats: Läppstiftet Konferens, Lilla Bommen 1-2 Närvarande ledamöter

Läs mer