Bilens roll för mobiliteten nu och i framtiden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilens roll för mobiliteten nu och i framtiden"

Transkript

1 Bilens roll för mobiliteten nu och i framtiden Ett socialt och ekonomiskt perspektiv på hushålls- och individnivå Henrik Swahn (red.) Med artiklar av: Charlotte Alm Rolf Hagman Cecilia Jakobsson Bergstad Vibeke Nenseth Susanne Nordbakke Randi Hjorthol Ulrich Olofsson Øyvind Thomassen Rickard Wall Liva Vågane Åse Nossum

2 Bisek är akronymen för ett tematiskt forskningsområde kallat Bilens sociala och ekonomiska betydelse En överenskommelse om forskning inom temat och om dess finansiering träffades i början av år 2005 mellan myndigheter och organisationer i Sverige och Norge. De medverkande parterna är: Statens vegvesen VINNOVA Vägverket BIL Sweden MRF Motorbranschens riksförbund Folksam MOSK Motororganisationernas samarbetskommitté i vilken ingår OK Bilisterna, M (Motormännen), FMK (Försvarets Motorklubb), KAK (Kungliga Automobilklubben), SKBR (Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbund) och MHF (Motorförarnas Helnykterhetsförbund) NAF Norges Automobil-Forbund (sedan 2007) Parternas samlade bidrag för verksamheten under perioden , uppgår till ca 14 miljoner svenska kronor. Parterna beslutar gemensamt genom en styrgrupp under ledning av en opartisk ordförande om forskningsinriktning och bidrag till forskningsprojekt. F.d. landshövding Gösta Gunnarsson är Biseks ordförande. Programledare och sekreterare i styrgruppen är Henrik Swahn. Mera information om Bisek finns på hemsidan De flesta forskningsrapporter som finansierats av Bisek kan laddas ned eller sökas via länk från hemsidan.

3 Bilens roll för mobiliteten nu och i framtiden Ett socialt och ekonomiskt perspektiv på hushålls- och individnivå

4 Bilens roll för mobiliteten nu och i framtiden Henrik Swahn (Red.) Artiklar av: Charlotte Alm, Rolf Hagman, Cecilia Jacobsson Bergstad, Vibek Nenseth, Susanne Nordbakke, Randi Hjorthol, Ulrich Olofsson, Øyvind Thomassen, Richard Wall Omslagsbild: Daniel Högberg, Folio Typsnitt: Palatino, DIN Schrift, 1451 Engschrift Papper: Omslag: Invercote creato, inlaga: Edixion Offset Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB Bisek och författarna

5 Förord Denna bok bygger till stor del på resultat från forskningsprogrammet Bisek (Bilens sociala och ekonomiska betydelse). Bisek startade 2005 och forskningen har pågått under fyra år. Programmet har samfinansierats med 14 MSEK av Vägverket, Statens vegvesen i Norge, Vinnova, Folksam, Bil Sweden/MRF, MOSK motororganisationernas samarbetskommitté (OK Bilisterna, M, FMK, KAK, SKBR samt MHF) och NAF Norges Automobil Forbund. Organisatoriskt ligger Bisek-modellen i linje med senare års forskningspolitiska tankar som betonar samspelet mellan akademi, offentlig förvaltning och näringsliv och lägger vikt vid internationellt, i detta fall nordiskt, samarbete. Forskare från svenska och norska forskningsinstitut och universitet har genomfört den forskning som Bisek finansierat. Bokens huvudsakliga syfte är att i populärvetenskaplig form presentera forskningens resultat och att diskutera dessa i relation till den aktuella samhällsdebatten om bilen och dess framtida roll för människors mobilitet. Boken riktar sig till alla som är intresserade av sociala och ekonomiska frågor i anslutning till transporter, bilanvändning och transportpolitik. Bokens första kapitel På väg mot bättre kunskap om bilens sociala roll liksom det avslutande sjunde kapitlet har skrivits av Biseks programledare Henrik Swahn, som även skrivit ingresserna till övriga kapitel. Texten till artiklarna i kapitel 2-6 har skrivits av forskare som medverkat i respektive forskningsprojekt. Innehållet i varje artikel sammanfattar respektive projekts frågeställningar, resultat, relation till tidigare forskning och den internationella forskningsfronten, resultatens möjliga relevans för förvaltning och transportpolitik samt pekar på kunskapsluckor som medför behov av ytterligare forskning och utveckling. Ett varmt tack riktas till alla forskare som med sina bidrag gjort denna bok möjlig samt till medlemmarna av Biseks styrgrupp, som bidragit med många värdefulla förslag och synpunkter. Författarna svarar själva för innehållet i sina respektive delar av boken. För den redaktionella inledande, sammanbindande och avslutande texten svarar Biseks programledare Henrik Swahn. Texten i boken uttrycker inte nödvändigtvis vare sig Biseks styrgrupps uppfattning eller uppfattningen hos de enskilda organisationer som finansierar eller på annat sätt medverkar i Bisek. Stockholm i november 2009 Gösta Gunnarsson Biseks ordförande Henrik Swahn Biseks programledare

6 Innehåll Förord 3 Figurförteckning 5 Tabellförteckning 6 Författarförteckning artiklar 7 Biseks styrgrupp 8 Sammanfattning 9 Summary 13 1 På väg mot bättre kunskap om bilens sociala roll Bakgrund Bokens disposition Förståelse av drivkrafter bakom bilens roll är nyckeln till att förstå dess möjliga roll i framtiden Frågeställningar och problem Avgränsning och precisering av forskningsområdet Bidrag från flera vetenskapliga discipliner behövs för att förstå bilens roll 28 2 Hushållens bilinnehav, bilanvändning och några bakomliggande drivkrafter Bilen dominerar resandet under inflytande av starka individuella drivkrafter Bilens betydelse för hushållens resande Sosiale trenders betydning for bilbruk 38 3 Bilens roll för människors välfärd och välbefinnande i dagens samhälle Bilen nyckeln till ett gott liv? Bilens roll för människors subjektiva välbefinnande Bilens betydning for eldre gruppers velferd og livskvalitet Bilens betydning for barns og unges aktivitetsmønstre Bilens rolle for funksjonshemmedes mobilitet og velferd muligheter og barrierer 85 4 Hur anpassar sig människor till förändrade kostnader för bilanvändning? Andra anpassningar än minskat resande med bil dominerar Bilinnehavets och bilanvändningens beroende av inkomst och bilkostnader i olika geografiska miljöer Velferdsvirkninger av bilkostnader på barnefamiliers aktiviteter 109 4

7 4.4 Konsekvenser av förändrade bilkostnader för kvinnors sociala aktivitetsmönster Drivmedelsbeskattningens fördelningseffekter Fördelningseffekterna är svårfångade och komplexa Fördelningseffekter för svenska hushåll vid höjd drivmedelsskatt Hur påverkar ny teknik bilens framtida roll för hushållets mobilitet? Miljö och klimat dominerar spelplanen för den nya tekniken Framtiden er ikke hva den en gang var!, Resultat, lärdomar och framåtblick Några viktiga resultat och slutsatser Bilens roll i framtiden Fortsatt forskning om bilens sociala och ekonomiska betydelse 156 Bilaga 1 Förteckning över projekt som finansierats av Bisek Bilaga 2 Förteckning över forskningsrapporter som finansierats av Bisek 162 Referenser 164 Referenser till kapitel 1 och Referenser till kapitel Referenser till kapitel Referenser till kapitel Referenser till kapitel Referenser till kapitel Figurförteckning Figur 1 Exempel på aktiviteter i kontaktnät som hushålls medlemmarna rör sig mellan, ofta under tidsrestriktioner 26 Figur 2 Några yttre och inre drivkrafter för hushållens bilanvändning 30 Figur 3 Bilresandets drivkrafter 32 Figur 4 Antal registrerade personbilar i Sverige (Statistiska centralbyrån). Ur Jakobsson och Gärling Figur 5 Inrikes bilresor i Sverige efter ärende 2001 enligt SIKA/RES. Källa Vagland et al Figur 6 Bilbruk, etter inntekt og utdanning. RVU Figur 7 Andel som har førerkort og alltid tilgang til bil etter kjønn og alder. RVU Prosent 62 5

8 Figur 8 Reiselengde per dag i km etter alder, kjønn og bosted. Reisevaneundersøkelsen Km 64 Figur 9 Andel som har svart at de deltar på en gitt aktivitet én gang i uka eller mer. Prosent. Ubesvarte utelatt. Det totale antall (N) som har svart på et gitt spørsmål i parentes.* Indikerer signifikante forskjeller (p<0,05) 90 Figur 10 Andel som har svart at de oftere ville ha foretatt en gitt aktivitet om transportilbudet var bedre. Prosent. Ubesvarte og de som har svart ikke aktuelt er utelatt. * Indikerer signifikante forskjeller (p<0,05) 91 Figur 11 Prioritering av olika anpassningsåtgärder om hushållet får minskade inkomster. Källa: Institutet för Privat - ek o nomi, Swedbank, Figur 12 Prioritering av bilanvändning vid konkurrens om bilen mellan kvinnor och män 122 Figur 13 Bilutgifternas andel av hushållens utgifter och fördelning på bilköp, drivmedel och reparation/ underhåll. Källa: Institutet för privatekonomi, Swedbank Figur 14 Ett typhushålls kvarvarande belopp sedan nödvändiga utgifter betalats i några olika orter. Källa: Institutet för privatekonomi, Swedbank Tabellförteckning Tabell 1 Kategorisering av hushålls och individers beslut med anknytning till resande med hänsyn till tidssikt och aggregeringsnivå 28 Tabell 2 Mobilitetsendringer fra 1985 til Kilde: RVU 1985 og Tabell 3 Fördelning av andel förvärvsarbetande på resavståndsklasser (fågelvägsavstånd) mellan bostad och arbete. Procent. Egna beräkningar baserade på VTI rapport 653/653A 2009, tabell 3.3 sid Tabell 4 Bilinnehav i procent per inkomstkvartil. Källa: VTI 2009, tabell 3.8 sid Tabell 5 Bilägande år 2005 fördelat på typer av områden i procent. Källa: VTI 2009, tabell Tabell 6 Genomsnittlig grad av instämmande av försämring av livskvalitetsdimensioner som en konsekvens av förhöjda bilkostnader i samband med olika aktiviteter

9 Författare till bokens artiklar Charlotte Alm, Fil.Dr, Karolinska Institutet, Stockholm har tillsammans med Ulrich Olofsson skrivit artikeln Konsekvenser av förändrade bilkostnader för kvinnors sociala aktivitetsmönster i avsnitt 4.4 Rolf Hagman, civ ing, forskare, Transportøkonomisk Institutt har skrivit artikeln Fremtiden er icke hva den en gang var, i avsnitt 6.2 tillsammans med Øyvind Thomassen Cecilia Jakobsson Bergstad, Centrum för konsumtionsvetenskap, Göteborgs universitet har skrivit artikeln Bilen och vägen till lycka i avsnitt 3.2 Vibeke Nenseth, forskare, Transportøkonomisk Institutt har tillsammans med Randi Hjorthol skrivit artikeln Sosiale trenders betydning for bilbruk i avsnitt 2.3 Susanne Nordbakke,cand. polit., Transportøkonomisk Institutt har skrivit artikeln Bilen den er mine ben i avsnitt 3.5 och tillsammans med Randi Hjorthol artikeln i avsnitt 3.3 Randi Hjorthol, Dr.philos, forskningsledare, Transportøkonomisk Institutt har skrivit artiklarna Bilens betydning for eldre gruppers velferd og livskvalitet (tillsammans med Susanne Nordbakke) i avsnitt 3.3, Bilens betydning for barns og unges aktivitetsmønstre i avsnitt 3.4 och Velferdsverkninger av bilkostnader for barnefamiliers aktiviteter i avsnitt 4.3 och Sosiale trenders betydning for bilbruk i avsnitt 2.3 tillsammans med Vibeke Nenseth Ulrich Olofsson, docent, Linköpings universitet, har skrivit artikeln Konsekvenser av förändrade bilkostnader för kvinnors sociala aktivitetsmönster i avsnitt 4.4 tillsammans med Liva Vågane och Åse Nossum Øyvind Thomassen, professor vid NTNU i Trondheim har tillsammans med Rolf Hagman skrivit artikeln i avsnitt 6.2 Rickard Wall, ekon dr, universitetslektor, Södertörns högskola, har skrivit artikeln Fördelningseffekter för svenska hushåll vid höjd drivmedelsskatt i avsnitt 5.2 Liva Vågane, forskare vid Transportøkonomisk institutt med inriktning på kulturgeografi, har tillsammans med Åse Nossum och Randi Hjorthol skrivit artikeln i avsnitt 4.3 Åse Nossum, forskare med inriktning på ekonomi, har tillsammans med Randi Hjorthol och Liva Vågane skrivit artikeln i avsnitt 4.3 7

10 Biseks styrgrupp Styrgruppens medlemmar, ordinarie representanter och suppleanter: Gösta Gunnarsson, ordförande Guro Berge, Statens vegvesen, Vegdirektoratet (suppleant) Per Norman, Vinnova (ordinarie) Joakim Tiséus, Vinnova (suppleant) Charlie Magnusson, Bil Sweden/MRF (ordinarie) Bo Stenson, MOSK (ordinarie) Anders Ydstedt, KAK, MOSK (suppleant) Finn Harald Amundsen, Statens vegvesen, Vegdirektoratet (ordinarie) Anders Berndtsson, Vägverket (ordinarie) Gerd Åström, Vägverket (suppleant) Anders Kullgren, Folksam (suppleant) Maria Krafft, Folksam (ordinarie) Trond Schjetne, NAF (ordinarie) Christer Tonheim (NAF) Henrik Swahn, programledare och sekreterare i styrgruppen Till styrgruppen adjungerade medlemmar från TØI och VTI Pontus Matstoms, VTI, adjungerad (ordinarie) Tomas Svensson, VTI, adjungerad (suppleant) Marika Kolbenstvedt, TØI, adjungerad (ordinarie) 8

11 Sammanfattning Bokens syfte och uppläggning Huvudsyftet med denna bok är att i populärvetenskaplig form presentera resultaten från den forskning som under åren finansierats inom det tematiska forskningsområdet Bisek Bilens sociala och ekonomiska betydelse. Programmet har disponerat totalt 14 miljoner kronor under perioden. I bokens inledande kapitel presenteras Biseks forskningsområde och problemställningar. Därefter följer fem tematiska kapitel där forskningsresultaten presenteras i ett antal populärvetenskapliga artiklar. Alla utom en av artiklarna bygger på resultat av forskning som Bisek finansierat. I det avslutande sjunde kapitlet sammanfattas huvudresultaten och i ljuset av de lärdomar som kan dras av resultaten diskuteras kort bilens roll i framtiden. Kapitlet avslutas med en redogörelse för forskningsbehov som identifierats. Bisek-forskningens avgränsning och frågeställningar Forskningstemat handlar om bilens roll för att skapa och upprätthålla relationer och kontakter mellan människor, för att möjliggöra delaktighet i olika sociala sammanhang och för deltagande i arbetslivet. Frågeställningar inom området skall studeras genom bidrag från flera vetenskapliga discipliner eller flervetenskapliga ansatser. Ett viktigt motiv för Bisek-forskningen är att bidra med kunskap om bilens roll när det gäller mobiliteten hos hushåll och enskilda individer och hur denna i sin tur inverkar på välfärd och välbefinnande. En bättre kunskap inom detta område gör det möjligt att bättre utnyttja den potential bilen har när det gäller att ytterligare utveckla mobiliteten, speciellt för grupper vars mobilitet av olika skäl är eftersatt. Denna kunskap är även viktig när det gäller trafikpolitiska och andra beslut om avvägning mellan å ena sidan olika åtgärder för att begränsa negativa bieffekter av bilanvändning och å andra sidan uppoffringar för enskilda och hushåll antingen i form av minskad mobilitet och därmed minskat deltagande i olika aktiviteter eller i form av direkta ekonomiska uppoffringar. I detta sammanhang behövs också mera kunskap om hur dessa uppoffringar fördelar sig mellan olika socio-ekonomiska grupper. 9

12 Bilen en framgångssaga Bilen har i både Norge och Sverige utvecklats från att vara ett tämligen marginellt färdmedel kring 1950 till att idag dominera personresandet. Att resa med bil är nu det viktigate färdsättet för alla slags ärenden och för reseavstånd upp till 40 à 50 mil. I Norge har 90 procent av hushållen tillgång till bil medan motsvarande siffra för Sverige är 75 procent. Av de svenska hushållen har ca 25 procent tillgång till två eller flera bilar. Majoriteten av barnfamiljerna i Norge har idag tillgång till två bilar. Från att ha varit först en närmast exotisk och sedan en positionell vara har bilen nu blivit en vardagsvara. Flera strukturella faktorer har medverkat till att bilen fått en så stor spridning. Då realinkomsterna ökat har utbud och konsumtion av både varor och tjänster blivit alltmer varierade och det har skett en geografisk utspridning av hushållens aktiviteter, vilket har ställt krav på ökade och i tid och rum alltmer differentierade transporter. Ett ökat inslag av tjänster har accentuerat denna utveckling. Bilen har under dessa förhållanden visat sig vara en rationell transportlösning för hushållets transporter med en för hushållen bra relation mellan nytta och kostnader. Men den stora framgången för bilen har medfört negativa bieffekter på säkerhet, miljö, hälsa och även på många håll omvandlat både den fysiska och sociala miljön. Dessa förändringar påverkar de flesta människor, vare sig de själva åker bil eller inte. Transportpolitikens huvudproblem under många år har varit att balansera den stora privata nyttan av bilen mot dessa negativa bieffekter. Bisek-forskningen skall bidra med kunskap som är användbar i samband med dessa avvägningar. Bilen har en stor och växande roll för äldres, barns och rörelsehindrades mobilitet Flera av forskningsrapporterna och artiklarna i boken behandlar bilens roll för olika grupper som av olika skäl och har en lägre bilanvändning än genomsnittligt nämligen äldre, barn och ungdom och rörelsehindrade. Resultaten visar entydigt att bilen spelar en mycket stor roll för att möjliggöra för människor i dessa grupper att delta på olika aktivitetsarenor och att därmed vara delaktiga i olika sociala sammanhang. 10

13 Hushållen skyddar aktiviteter och bilanvändning vid ökade bilkostnader Hur och i vilken omfattning hushållen anpassar sig till förändrade kostnader för bilanvändning och bilinnehav har studerats i flera av Bisek-projekten med olika metodansatser. En generell observation från dessa projekt är att hushållens bilanvändning i relativt liten utsträckning minskar vid ökade kostnader för bilanvändning. I första hand söker hushållen göra andra anpassningar på ett sådant sätt att bilanvändningen i stort kan behållas på ursprunglig nivå. Ett skäl, som tas upp i några av projekten, är att hushållen har en stark vilja att skydda sina etablerade aktiviteter. Ett annat skäl är att alternativa resmöjligheter oftast är betydligt sämre när det gäller restid, bekvämlighet och flexibilitet i relation till kostnaden. Drivmedelsbeskattningen verkar regressivt I en av bokens artiklar bekräftas tidigare forskningsresultat nämligen att drivmedelsbeskattningen verkar regressivt, det vill säga att en viss skattehöjning innebär att hushåll med lägre inkomster får en större relativ kostnadsökning än ett hushåll med högre inkomster. Hur stor denna effekt sist och slutligen blir beror mycket r på om och i så fall hur återföring av skatteinkomsterna sker. Det behövs mera kunskap om hur sådana återföringsmekanismer kan konstrueras för att få en god träffsäkerhet i återföringen. Sociala trender kräver anpassningar men bilanvändningen rubbas inte I ett av forskningsprojekten belystes inverkan av olika sociala trender på bilanvändningen. Exempel på sådana trender är att andelen äldre strukturellt ökar, att ungdomen träder in senare på arbetsmarknaden, spridningen och utvecklingen av IKT och befolkningsomflyttningen i riktning från landsbygd till stad och en återflyttning till städernas centrala delar. Dessa trender påverkar bilanvändningen på olika sätt och uppfordrar till olika anpassningar av vägtransportsystemet. Det går dock inte att urskilja någon mera betydande inverkan på bilens roll i stort. Den äldre befolkningen, som i yngre år ofta varit reguljära bilanvändare, kommer att vilja utnyttja den möjligheten upp i åren. För att detta skall bli möjligt samtidigt som trafiksäkerheten successivt höjs behövs en utveckling av alla komponenter i vägtransportsystemet 11

14 bilen, vägen, föraren. Det kommer att krävas mera konkret kunskap om vad som kan göras och hur det bör ske utifrån flera vetenskapliga perspektiv. En intressant möjlighet är att genomföra experiment på laboratorienivå och tillämpade tester i olika skala. Bilens roll för hushållens mobilitet i framtiden Det finns mycket litet i den forskning som genomförts inom ramen för Bisek som tyder på att hushållens preferenser skulle vara på väg att förändras så att bilens roll för hushållens mobilitet påverkas på något mera grundläggande sätt. Den omställning av vägtransportsystemet som kommer att behöva ske inom ramen för klimatpolitiken kräver anpassningar av både hushåll, förvaltning och industri. Mot bakgrund av den kunskap som finns om hur hushållen hittills har anpassat sig till t ex olika ekonomiska styrmedel för biltrafiken, finns det anledning att tro att de i huvudsak kommer att vidta andra åtgärder än att minska sitt resande med bil. En fortsatt ekonomisk tillväxt och ökade realinkomster kommer också att göra det möjligt att upprätthålla mobiliteten med bil även om kostnaderna stiger. I vilken omfattning och takt anpassning av bilparken sker blir beroende på hur omställningens ekonomiska incitament konstrueras. Fortsatt forskning Den ekonomiska ramen för Bisek-forskningen har gjort det möjligt att initiera och genomföra forskning inom tre av ursprungligen fem prioriterade områden. De områden som ännu inte behandlats och som bör prioriteras framöver mot bakgrund av den förväntade omställningen av biltransportsystemet är temat Hushållens anpassningar till ny bilteknik och Hantering av den sociala dimensionen i transportpolitikens beslutsunderlag. Genom kunskapsöversikter och i de enskilda forskningsprojekten har ytterligare kunskapsluckor inom Biseks forskningsfält identifierats. Den forskning som hittills genomförts har gett en god grundförståelse av forskningsområdet. Fortsatt forskning inom området kan därmed i större utsträckning än hittills inriktas för att ge den kunskap som behövs för att kunna gå från kvalitativa insikter om t ex mobilitetsproblem till konkreta tillämpningar. Utvärderingar av olika åtgärder i ett socialt och ekonomiskt perspektiv bör vara en del i den fortsatta forskningen. 12

15 Summary Purpose and organisation of the book The main purpose of this book is to present in popular form the findings from research carried out in the years within the thematic research programme Bisek The social and economic role of the car. The budget of the programme for the entire period has been 14 million Swedish kronor. The introductory chapter defines the research field, and the main research issues. This is followed by five thematic chapters where research results are presented in popular form in one or more short articles that with one exception are based on research that has been financed by Bisek. In the concluding chapter the main findings are summarized and in the light of lessons learnt the future of the motor car as a tool for personal mobility is discussed. In the finishing part of the chapter issues for further research are identified. The research field of Bisek and research issues The research field of Bisek is about the role of the car for establishing and maintaining relations and contacts between people, to facilitate social interaction, and for enabling employment. Contributions from many disciplines of science as well as interdisciplinary research have been encouraged. An important motive of the Bisek research is to contribute knowledge about the role of the car for the mobility of households and individuals as well as better understanding of how car-mobility influences individual welfare and subjective well-being. More knowledge about these issues should facilitate utilization of the potential of the motor car to further enhance mobility, in particular for groups whose mobility for various reasons is less well developed today. Similar knowledge is useful for policy decisions that concern balancing negative side effects of car use against the cost to households either in the form of impairing mobility and hence less participation in rewarding activities or in the form of direct out of pocket costs. There is also a need for knowledge about distributional aspects that normally are considered in such a context. 13

16 The car a success story Both in Norway and Sweden the car has developed from a rather marginal transport mode around 1950 into the totally dominating travel mode today. To go by car is now the major mode for all kinds of purposes as well as for distances up to kilometres. In Norway 90 percent of the households have access to a car while the corresponding figure for Sweden is 75 percent. Of Swedish households about 25 percent have access to two or more cars. The majority of Norwegian households with children have access to two or more cars today. Thus, the car has developed from being an almost exotic product to a positional good into becoming an everyday product today. Several structural factors have contributed to the wide-spread use of the car. As real incomes have grown supply and demand of both goods and services have become more varied and the activities of the households have become increasingly spread out in space. This development has required as well as been conditioned upon a transport supply that is also more differentiated in time and space. The increasing share of service activities, requiring the simultaneous presence of user and supplier, has accentuated the general trend. Under these circumstances, the motor car has proven its ability to provide rational and cost effective transport for the needs of the households. The great success of the motor car, however, has come with negative side effects on safety and health as well as for the environment. The adaptation of the infrastructure to an increasing car use has required rather radical changes to the built-up environment in many places that sometimes is judged to have changed the amenity of cities and villages for worse. These changes affect most people whether they go by car or not. For many years the key issue for transport policy has been to balance the private benefits of the car against the negative side effects. One aim of Bisek is to contribute research based knowledge that would be of use in this policy context. The car plays a major and growing role for the mobility of elderly, children, and disabled persons Several of the research reports and the articles in the book investigate the role of the car for groups of the population whose car use for various reasons have been and continue to be lower than average i.e. elderly, children, young people, and disabled persons. The results clearly show that the car plays a very important and increasing role to enable participation at various activity arenas for members of these 14

17 groups. However, car use is lower than average in these groups while there is generally a positive attitude to travelling by car. Therefore, there may be welfare gains of improving car access and use of these categories that should be further investigated. Households are reluctant to change their activities and car use with changing car costs In what way and to what extent will households adapt to changing costs for car use and car ownership? This issue has been studied in some of the research project using different methodological approaches. A general observation from these projects, which is in line with other research findings, is that increasing car costs have relatively small effects on car use of households. Primarily, households are looking for other adaptations that allow them to maintain car use at nearly the same level as before. One reason for this behaviour that is discussed in some of the projects is that the households have strong preferences to protect their established set of realised and potential activities. Another is that travel alternatives often are much worse when it comes to travel time, comfort, and flexibility in relation to travel cost. Fuel taxes are proportionally higher on lower incomes One of the articles, based on a research report outside the Bisek programme, confirms earlier findings that fuel taxes primarily have a regressive profile, i.e. the incidence is relatively higher on lower incomes. In the article it is shown that the regressive profile could be mitigated considerably. The eventual net regressive incidence profile of a fuel tax depends on the extent to which tax income is directly or indirectly brought back to the tax payers as well as the distribution profile of this repayment. There is scope to improve knowledge about the design of such repayment mechanisms. Social trends will trigger adaptation but car use is robust One of the research projects highlighted the influence of current social trends on car use. Examples of such trends are the increasing share of elderly, later labour market entry of young people, diffusion of ICT, migration from country to cities, and re-migration to the central parts of cities. All these trends affect car use but in different ways. They provoke changes to the road transport system. However, there is no evidence that these trends would influence car use at large. 15

18 Elderly people, who were regular car users in younger days, strongly want to continue to use their car in older years. To reconcile this with continued improvements of traffic safety all three main components of the road transport system the road, the car, and the driver need further development. For this to happen there is a need for more knowledge about possible actions to take and their implementation. Laboratory experiments as well as larger scale tests are promising ways ahead for this research. The future role of the car for personal mobility In the research carried out within the Bisek framework there is little to indicate that households preferences are changing in a way that would alter the future role of the car for personal mobility in any more profound way. The transformation of the road transport system that will have to come about to meet climate policy objectives will require adaptations of transport policy as well as by households, industry, and public administrations. Considering existing knowledge about how households adapt to e.g. economic policy incentives, there are good reasons to believe that other adaptations than decreasing their travel by car will dominate. Continued economic growth and hence the rise of real incomes will facilitate for the households to maintain car use even in scenarios with increasing car costs. The adaptation rate of the car fleet will depend on the precise design of economic incentives. Further research Within Bisek s time and resource constraints it has been possible to initiate and carry out research within three out of five prioritized research tasks. The remaining two tasks that both should be considered for prioritization in further research work are: Households adaptation to new car technology Dealing with the social dimensions in transport policy decisions The research that has been carried out has given a good basic understanding of the research field. Therefore there is scope for continued research efforts to concentrate more on implementation of existing knowledge, though not exclusively since important research issues have been identified within the areas that have already been covered. Evaluations of transport policy measures, regulation and infrastructure projects in a social and economic perspective would be a logical part of further research. 16

19 1 På väg mot bättre kunskap om bilens sociala roll 1.1 Bakgrund De första bilarna byggdes i Europa men bilen introducerades först i kommersiell skala i USA i slutet av 1800-talet och etablerades där redan under 1900-talets första decennier som ett viktigt transportmedel. I de nordiska länderna dröjde det betydligt längre innan bilen fick sitt genombrott. Efter andra världskriget har bilen utvecklats från att vara en relativt excentrisk lyx, till att bli en positionell vara och därefter alltmera en vanlig hushållskapitalvara, som för många människor är integrerad i vardagslivet. Väginfrastruktur och bilteknik har utvecklats dramatiskt. Persontransporterna med bil är idag dominerande i utvecklade länder och bilens roll växer nu starkt i många utvecklingsländer. Det har länge funnits en bred enighet i transportpolitiken om att det är viktigt för en bra samhällsutveckling att successivt utveckla och förbättra människors mobilitet, låt vara att det finns enstaka röster som ifrågasätter denna uppfattning. En central fråga för framtiden är vilken roll bilen kan och bör spela när det gäller människors mobilitet. Den här boken tar avstamp i dagens situation och belyser bilens roll för enskilda människor och hushåll. Mot denna bakgrund diskuteras vart bilismen är på väg. För att förstå vilka riktningar utvecklingen kan komma att ta, är det viktigt att beakta de drivkrafter som historiskt sett har spelat en stor roll men också att väga in nya drivkrafter som kan växa i betydelse framöver. Bilens stora genombrott och dominerande roll i transportsystemet har också gjort att negativa bieffekter av den stora bilanvändningen blivit tydliga. Det är kanske därför inte så förvånande att problem förknippade med bilen har hamnat i fokus för det politiska intresset och för transportforskningen. Men forskningen om bilens sociala och ekonomiska betydelse är även den viktig för att fördjupa den kunskap som finns om varför bilens ställning är så stark och spelar en så stor roll i många hushålls resande. Med sådan kunskap är det dels lättare att avväga åtgärder för att begränsa negativa bieffekter, dels möjligt att på ett bättre sätt utveckla människors mobilitet och därmed finna en väl avvägd balans mellan transportpolitikens olika mål i ett samlat välfärdsperspektiv. 17

20 1.2 Bokens disposition Det inledande kapitlet behandlar Bisek-forskningens bakgrund och diskuterar översiktligt några av de viktigaste frågeställningarna. Vidare förs en diskussion om forskningsområdets avgränsning och vilka vetenskapliga discipliner och metoder som främst förväntas kunna bidra inom forskningsområdet. Därefter följer fem tematiska kapitel, som sammanfattar resultaten av de olika forskningsprojekt som genomförts inom ramen för Bisek. Dessa kapitel behandlar i tur och ordning bilens roll idag för enskilda och hushåll, bilens roll för människors välfärd och välbefinnande, hushålls och enskildas anpassning till förändrade kostnader för bilanvändning, fördelningseffekter av drivmedelsbeskattningen och inverkan av ny teknik. Varje tematiskt kapitel innehåller en inledande diskussion och därefter en eller flera artiklar på kapitlets tema. Dessa artiklar bygger på forskningsprojekt inom Biseks ram och har skrivits av respektive forskare. Syftet är att förmedla den förståelse och den kunskap som vuxit fram genom ett antal Bisek-projekt under de gångna 4-5 åren och att belysa hur forskarna besvarat några av de centrala frågeställningar som formulerats för Bisek-forskningen. I det avslutande sjunde kapitlet sammanfattas slutsatserna från forskningen och vilka lärdomar som kan dras för politiken, industrin och fortsatt forskning. I ljuset av den roll för bilen som belysts tidigare och de olika drivkrafter som identifierats diskuteras bilen roll för människors mobilitet nu och i framtiden. 1.3 Förståelse av drivkrafter bakom bilens roll är nyckeln till att förstå dess möjliga roll i framtiden Vad är det som har gjort att bilen har fått denna starka för att inte säga dominerande roll i de flesta utvecklade länder. Det finns kanske inte en enda enkel förklaring utan ett flertal olika drivkrafter har bidragit till utvecklingen. Olika vetenskapliga discipliner har betonat skilda aspekter. Dessutom har styrkan hos olika drivkrafter varierat över tiden. Några generella tankar om vilka dessa drivkrafter har varit och är diskuteras översiktligt nedan. En kanske dominerande förklaringsmodell tillskriver den ekonomiska utvecklingen med stigande realinkomster och därmed följande förskjutningar av konsumtion och produktion en central roll. 18

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Incitament för effektivitet och kvalitet

Incitament för effektivitet och kvalitet Incitament för effektivitet och kvalitet Trafikanalys 20 april 2012 Björn Hasselgren Arkitektur och samhällsbyggnad Vägar och järnvägar - historien Transportinfrastrukturens utveckling Offentlig sektor

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Service Design Network Sweden

Service Design Network Sweden Service Design Network Sweden Launch workshop summary www.servicedesignsweden.com MEMBERS WORKSHOP 27 March 16:00 18:00 Purpose, idea and vision of Service Design Sweden (20mins) Short presentation of

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Rapport nummer 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Sammanfattning: Rapporten redovisar en kartläggning av avnämarna av gymnasieskolan

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte.

Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte. Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte. Titel det första du kommunicerar till granskaren Ska vara kort max 100 tecken.

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Säkra och Effektiva Transporter

Säkra och Effektiva Transporter Säkra och Effektiva Transporter Partners AB Volvo Institute of Design vid Umeå universitet Oryx Simulations AB Projektledare Mikael Söderman (GTT) Advanced Technology & Research (ATR) mikael.soderman@volvo.com

Läs mer

Fakta och myter om Peak Car

Fakta och myter om Peak Car Fakta och myter om Peak Car Text och produktion: Scantech Strategy Advisors 2014. Finns Peak Car? I samhällsdebatten förekommer ibland uttrycket Peak Car. Betydelsen av Peak Car varierar, men syftet är

Läs mer

Accelererad provning i

Accelererad provning i Accelererad provning i simulator Är det möjligt? Magnus Hjälmdahl, VTI Institute Excellence Centre at VTI Common platform for increased and long-term co-operation, competence building and knowledge transfer

Läs mer

Improving the efficiency of a welfare state

Improving the efficiency of a welfare state Improving the efficiency of a welfare state Tarmo Valkonen ETLA EDRC Seminar: Growth, Employment and Welfare Nordic lessons and perspectives, OECD 11/06/2014 ett program för nya välfärdslösningar till

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Informationsinsatser om biogas som fordonsbränsle i Västerås 610416 ISSN 1651-5501 Projektet delfinansieras av Energimyndigheten Svenska Biogasföreningen Telefon

Läs mer

Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård

Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård Siw Carlfjord Leg sjukgymnast, Med dr IMH, Linköpings universitet There are not two sciences There is only one science and the application

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete.

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete. 1. Värdegrund Erikshjälpen tar sin utgångspunkt i en kristen värdegrund som betonar att: Alla människor är skapade av Gud med lika och okränkbart värde. Alla människor har rätt till ett värdigt liv. Vår

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co April 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

Sverige mot narkotika Landskrona 1-2 Oktober Linda Nilsson, Generalsekreterare World Federation Against Drugs

Sverige mot narkotika Landskrona 1-2 Oktober Linda Nilsson, Generalsekreterare World Federation Against Drugs Sverige mot narkotika Landskrona 1-2 Oktober Linda Nilsson, Generalsekreterare World Federation Against Drugs World Federation Against Drugs World Federation Against Drugs bildades i Stockholm 2009. WFAD

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Utvärdering av kommande landsbygdsprogram. Lars Pettersson

Utvärdering av kommande landsbygdsprogram. Lars Pettersson Utvärdering av kommande landsbygdsprogram. Lars Pettersson Ny struktur för jordbrukspolitiken efter 2013 Europe 2020 Smart, sustainable and inclusive growth CAP general Objectives Possible CAP Impact Indicators

Läs mer

Klimatneutrala Västsverige

Klimatneutrala Västsverige www.gamenetwork.se Klimatneutrala Västsverige Bilen, biffen, bostaden 2.0 Nätverkets mål: Västsverige skall vara ledande i att bidra till en hållbar utveckling. Nätverket GAME 2012-2014 www.gamenetwork.se

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Försäkringsrörelsens själ

Försäkringsrörelsens själ Försäkringsrörelsens själ Diskussion 1 Försäkringens själ Grundläggande försäkringsrörelserätt 20 oktober 2015 Föreläsare Daniel Eriksson Produktdirektör Folksam daniel.e.eriksson@folksam.se Vad är försäkring?

Läs mer

Hur hushållen anpassar sig till ändrade kostnader för bilinnehav och bilanvändning?

Hur hushållen anpassar sig till ändrade kostnader för bilinnehav och bilanvändning? VTI rapport 545 Utgivningsår 2006 www.vti.se/publikationer Hur hushållen anpassar sig till ändrade kostnader för bilinnehav och bilanvändning? Åsa Vagland Roger Pyddoke Utgivare: Publikation: VTI rapport

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Mobil livsstil CIO Business Value. Hanna Riberdahl Marknadschef Storföretag Telenor

Mobil livsstil CIO Business Value. Hanna Riberdahl Marknadschef Storföretag Telenor Mobil livsstil CIO Business Value Hanna Riberdahl Marknadschef Storföretag Telenor Mobilitet & vardagslivet 2011 82% förväntar sig att kunna göra ärenden/komma åt den information de behöver via internet.

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Flexible Assembly of Environmental Cars

Flexible Assembly of Environmental Cars Mr.Dick O.Larsson Volvo Cars Core ME T&F (Framtida process strategier) Sammanfattning / dagsläget: Flexible Assembly of Environmental Cars Trots sina tidigare framgångar, går svensk fordonsindustri stora

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Hur hushållen anpassar sig till ändrade kostnader för bilinnehav och bilanvändning?

Hur hushållen anpassar sig till ändrade kostnader för bilinnehav och bilanvändning? VTI rapport 545 Utgivningsår 2006 www.vti.se/publikationer Hur hushållen anpassar sig till ändrade kostnader för bilinnehav och bilanvändning? Åsa Vagland Roger Pyddoke Utgivare: Publikation: VTI rapport

Läs mer

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Results from group discussions and interactive session Chalmers, Göteborg 2015-03-03 Barriärer för spridning Regelverken är komplicerade och

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

DEN OFFICIELLA STATISTIKEN INFÖR DEN DIGITALA REVOLUTIONEN: - ALLT STÖRRE LEGITIMITET OCH SAMHÄLLELIG NYTTA?

DEN OFFICIELLA STATISTIKEN INFÖR DEN DIGITALA REVOLUTIONEN: - ALLT STÖRRE LEGITIMITET OCH SAMHÄLLELIG NYTTA? 23:e Nordiska statistikermötet Åbo 18. 21.8.2004 DEN OFFICIELLA STATISTIKEN INFÖR DEN DIGITALA REVOLUTIONEN: - ALLT STÖRRE LEGITIMITET OCH SAMHÄLLELIG NYTTA?, Statistikcentralen Inledning Vad är statistikens

Läs mer

HUR? - SKA VI SKAPA EN STAD SOM ÄR NÄRA OCH NYSKAPANDE?

HUR? - SKA VI SKAPA EN STAD SOM ÄR NÄRA OCH NYSKAPANDE? HUR? - SKA VI SKAPA EN STAD SOM ÄR NÄRA OCH NYSKAPANDE? ANSVARSFULLT OCH HÅLLBART MOD, KREATIVTET & INNOVATION TILLSAMMANS I SAMSPEL VÄLKOMNANDE UNDER TIDEN TACTICAL URBANISM Tillvaratagande

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

psykologifabriken vi gör psykologisk forskning tillgänglig, lättförståelig och användbar

psykologifabriken vi gör psykologisk forskning tillgänglig, lättförståelig och användbar christian walén psykologifabriken vi gör psykologisk forskning tillgänglig, lättförståelig och användbar psykologifabriken agenda hållbart ledarskap? introduktion till beteendeperspektivet varför människor

Läs mer

Strategic Research Area 1

Strategic Research Area 1 Strategic Research Area 1 Modelling of the relationships and interdependencies es between materials a microstructure, process ability and performance for lightweight i design Lars-Erik Lindgren, Luleå

Läs mer

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June Edward Jobson Volvo Bus Bus system Electric Hybrid Buses High Power Charging IT support

Läs mer

Motivation och drivkrafter

Motivation och drivkrafter Motivation och drivkrafter augusti 2015 1 Maslow, A. H. (1943) A theory of human motivation. Psychological Review, Vol 50(4), July, 370-396. http://dx.doi.org/10.1037/h0054346 2 1 Motivationsteorier -

Läs mer

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Namn: Hampus Hägg Obemannade flygplan Datum: 2015-03-02 Klass: TE14B Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Handledare: David, Björn och Jimmy Abstract In this task I ve been focusing on unmanned

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ikea Sverige PDF at Our Huge Library IKEA SVERIGE PDF. ==> Download: IKEA SVERIGE PDF

Get Instant Access to ebook Ikea Sverige PDF at Our Huge Library IKEA SVERIGE PDF. ==> Download: IKEA SVERIGE PDF IKEA SVERIGE PDF ==> Download: IKEA SVERIGE PDF IKEA SVERIGE PDF - Are you searching for Ikea Sverige Books? Now, you will be happy that at this time Ikea Sverige PDF is available at our online library.

Läs mer

ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015. Kent Löfgren. Ämnesråd Svenska Socialdepartmentet

ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015. Kent Löfgren. Ämnesråd Svenska Socialdepartmentet ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015 Kent Löfgren Ämnesråd Svenska Socialdepartmentet Självbestämmande och delaktighet Oslo 4 juni 2015 En fråga Är respekten för

Läs mer

Lärande och hållbar utveckling. Cecilia Lundholm Pedagogiska institutionen/ Stockholm Resilience Centre www.ped.su.se/rcd

Lärande och hållbar utveckling. Cecilia Lundholm Pedagogiska institutionen/ Stockholm Resilience Centre www.ped.su.se/rcd Lärande och hållbar utveckling Cecilia Lundholm Pedagogiska institutionen/ Stockholm Resilience Centre www.ped.su.se/rcd Innehållsdeklaration Pedagogikämnet Kommunikation Kunskap och kunskapsbildning -

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO Johan Nihlman Programledare Orren Shalit Programledare AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK OFF Gunnar Storfeldt Cobi Wennergren Johan

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF

I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF ==> Download: I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF - Are you searching for I Den Svenska Utmarken Nagra Books? Now, you will be happy that

Läs mer

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRAVEL INDUSTRY EXPECTANCY INDEX January 2012 - Nordic Introduction Travel Industry Expectancy Index is an independent temperature gauge on Nordic travel companies

Läs mer

Resande och det vardagliga livet

Resande och det vardagliga livet Resande och det vardagliga livet Lars E. Olsson Docent i psykologi SAMOT/CTF, Karlstads universitet @Lyckolars Olsson, L. E. Örebroregionens infrastruktur- och transportdag, 20/3 2015 SAMOT - Service och

Läs mer

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Varför ISO/IEC 27005 Information Security Management?? Riskanalys och riskhantering är centrala aktiviteter

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

MÄNS OCH KVINNORS RESVANOR I SVERIGE 1

MÄNS OCH KVINNORS RESVANOR I SVERIGE 1 MÄNS OCH KVINNORS RESVANOR I SVERIGE 1 Lars-Gunnar Krantz Kulturgeografiska institutionen Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet 1. INLEDNING 1.1 Bakgrund. Vid jämförelser av mäns och kvinnors rörlighet

Läs mer

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC Breeam communities, examples from Sweden Sustainable Urban Development Presentation in cooperation with SGBC Charlotta Faith-Ell Ann-Kristin Karlsson 2014-09-12 SGBC Stockholm 2014 Example of certification

Läs mer

Örebro den 28 november 2012

Örebro den 28 november 2012 Örebro den 28 november 2012 1 Statens medieråd har i uppdrag att verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Myndigheten ska följa medieutvecklingen

Läs mer