Bilens roll för mobiliteten nu och i framtiden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilens roll för mobiliteten nu och i framtiden"

Transkript

1 Bilens roll för mobiliteten nu och i framtiden Ett socialt och ekonomiskt perspektiv på hushålls- och individnivå Henrik Swahn (red.) Med artiklar av: Charlotte Alm Rolf Hagman Cecilia Jakobsson Bergstad Vibeke Nenseth Susanne Nordbakke Randi Hjorthol Ulrich Olofsson Øyvind Thomassen Rickard Wall Liva Vågane Åse Nossum

2 Bisek är akronymen för ett tematiskt forskningsområde kallat Bilens sociala och ekonomiska betydelse En överenskommelse om forskning inom temat och om dess finansiering träffades i början av år 2005 mellan myndigheter och organisationer i Sverige och Norge. De medverkande parterna är: Statens vegvesen VINNOVA Vägverket BIL Sweden MRF Motorbranschens riksförbund Folksam MOSK Motororganisationernas samarbetskommitté i vilken ingår OK Bilisterna, M (Motormännen), FMK (Försvarets Motorklubb), KAK (Kungliga Automobilklubben), SKBR (Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbund) och MHF (Motorförarnas Helnykterhetsförbund) NAF Norges Automobil-Forbund (sedan 2007) Parternas samlade bidrag för verksamheten under perioden , uppgår till ca 14 miljoner svenska kronor. Parterna beslutar gemensamt genom en styrgrupp under ledning av en opartisk ordförande om forskningsinriktning och bidrag till forskningsprojekt. F.d. landshövding Gösta Gunnarsson är Biseks ordförande. Programledare och sekreterare i styrgruppen är Henrik Swahn. Mera information om Bisek finns på hemsidan De flesta forskningsrapporter som finansierats av Bisek kan laddas ned eller sökas via länk från hemsidan.

3 Bilens roll för mobiliteten nu och i framtiden Ett socialt och ekonomiskt perspektiv på hushålls- och individnivå

4 Bilens roll för mobiliteten nu och i framtiden Henrik Swahn (Red.) Artiklar av: Charlotte Alm, Rolf Hagman, Cecilia Jacobsson Bergstad, Vibek Nenseth, Susanne Nordbakke, Randi Hjorthol, Ulrich Olofsson, Øyvind Thomassen, Richard Wall Omslagsbild: Daniel Högberg, Folio Typsnitt: Palatino, DIN Schrift, 1451 Engschrift Papper: Omslag: Invercote creato, inlaga: Edixion Offset Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB Bisek och författarna

5 Förord Denna bok bygger till stor del på resultat från forskningsprogrammet Bisek (Bilens sociala och ekonomiska betydelse). Bisek startade 2005 och forskningen har pågått under fyra år. Programmet har samfinansierats med 14 MSEK av Vägverket, Statens vegvesen i Norge, Vinnova, Folksam, Bil Sweden/MRF, MOSK motororganisationernas samarbetskommitté (OK Bilisterna, M, FMK, KAK, SKBR samt MHF) och NAF Norges Automobil Forbund. Organisatoriskt ligger Bisek-modellen i linje med senare års forskningspolitiska tankar som betonar samspelet mellan akademi, offentlig förvaltning och näringsliv och lägger vikt vid internationellt, i detta fall nordiskt, samarbete. Forskare från svenska och norska forskningsinstitut och universitet har genomfört den forskning som Bisek finansierat. Bokens huvudsakliga syfte är att i populärvetenskaplig form presentera forskningens resultat och att diskutera dessa i relation till den aktuella samhällsdebatten om bilen och dess framtida roll för människors mobilitet. Boken riktar sig till alla som är intresserade av sociala och ekonomiska frågor i anslutning till transporter, bilanvändning och transportpolitik. Bokens första kapitel På väg mot bättre kunskap om bilens sociala roll liksom det avslutande sjunde kapitlet har skrivits av Biseks programledare Henrik Swahn, som även skrivit ingresserna till övriga kapitel. Texten till artiklarna i kapitel 2-6 har skrivits av forskare som medverkat i respektive forskningsprojekt. Innehållet i varje artikel sammanfattar respektive projekts frågeställningar, resultat, relation till tidigare forskning och den internationella forskningsfronten, resultatens möjliga relevans för förvaltning och transportpolitik samt pekar på kunskapsluckor som medför behov av ytterligare forskning och utveckling. Ett varmt tack riktas till alla forskare som med sina bidrag gjort denna bok möjlig samt till medlemmarna av Biseks styrgrupp, som bidragit med många värdefulla förslag och synpunkter. Författarna svarar själva för innehållet i sina respektive delar av boken. För den redaktionella inledande, sammanbindande och avslutande texten svarar Biseks programledare Henrik Swahn. Texten i boken uttrycker inte nödvändigtvis vare sig Biseks styrgrupps uppfattning eller uppfattningen hos de enskilda organisationer som finansierar eller på annat sätt medverkar i Bisek. Stockholm i november 2009 Gösta Gunnarsson Biseks ordförande Henrik Swahn Biseks programledare

6 Innehåll Förord 3 Figurförteckning 5 Tabellförteckning 6 Författarförteckning artiklar 7 Biseks styrgrupp 8 Sammanfattning 9 Summary 13 1 På väg mot bättre kunskap om bilens sociala roll Bakgrund Bokens disposition Förståelse av drivkrafter bakom bilens roll är nyckeln till att förstå dess möjliga roll i framtiden Frågeställningar och problem Avgränsning och precisering av forskningsområdet Bidrag från flera vetenskapliga discipliner behövs för att förstå bilens roll 28 2 Hushållens bilinnehav, bilanvändning och några bakomliggande drivkrafter Bilen dominerar resandet under inflytande av starka individuella drivkrafter Bilens betydelse för hushållens resande Sosiale trenders betydning for bilbruk 38 3 Bilens roll för människors välfärd och välbefinnande i dagens samhälle Bilen nyckeln till ett gott liv? Bilens roll för människors subjektiva välbefinnande Bilens betydning for eldre gruppers velferd og livskvalitet Bilens betydning for barns og unges aktivitetsmønstre Bilens rolle for funksjonshemmedes mobilitet og velferd muligheter og barrierer 85 4 Hur anpassar sig människor till förändrade kostnader för bilanvändning? Andra anpassningar än minskat resande med bil dominerar Bilinnehavets och bilanvändningens beroende av inkomst och bilkostnader i olika geografiska miljöer Velferdsvirkninger av bilkostnader på barnefamiliers aktiviteter 109 4

7 4.4 Konsekvenser av förändrade bilkostnader för kvinnors sociala aktivitetsmönster Drivmedelsbeskattningens fördelningseffekter Fördelningseffekterna är svårfångade och komplexa Fördelningseffekter för svenska hushåll vid höjd drivmedelsskatt Hur påverkar ny teknik bilens framtida roll för hushållets mobilitet? Miljö och klimat dominerar spelplanen för den nya tekniken Framtiden er ikke hva den en gang var!, Resultat, lärdomar och framåtblick Några viktiga resultat och slutsatser Bilens roll i framtiden Fortsatt forskning om bilens sociala och ekonomiska betydelse 156 Bilaga 1 Förteckning över projekt som finansierats av Bisek Bilaga 2 Förteckning över forskningsrapporter som finansierats av Bisek 162 Referenser 164 Referenser till kapitel 1 och Referenser till kapitel Referenser till kapitel Referenser till kapitel Referenser till kapitel Referenser till kapitel Figurförteckning Figur 1 Exempel på aktiviteter i kontaktnät som hushålls medlemmarna rör sig mellan, ofta under tidsrestriktioner 26 Figur 2 Några yttre och inre drivkrafter för hushållens bilanvändning 30 Figur 3 Bilresandets drivkrafter 32 Figur 4 Antal registrerade personbilar i Sverige (Statistiska centralbyrån). Ur Jakobsson och Gärling Figur 5 Inrikes bilresor i Sverige efter ärende 2001 enligt SIKA/RES. Källa Vagland et al Figur 6 Bilbruk, etter inntekt og utdanning. RVU Figur 7 Andel som har førerkort og alltid tilgang til bil etter kjønn og alder. RVU Prosent 62 5

8 Figur 8 Reiselengde per dag i km etter alder, kjønn og bosted. Reisevaneundersøkelsen Km 64 Figur 9 Andel som har svart at de deltar på en gitt aktivitet én gang i uka eller mer. Prosent. Ubesvarte utelatt. Det totale antall (N) som har svart på et gitt spørsmål i parentes.* Indikerer signifikante forskjeller (p<0,05) 90 Figur 10 Andel som har svart at de oftere ville ha foretatt en gitt aktivitet om transportilbudet var bedre. Prosent. Ubesvarte og de som har svart ikke aktuelt er utelatt. * Indikerer signifikante forskjeller (p<0,05) 91 Figur 11 Prioritering av olika anpassningsåtgärder om hushållet får minskade inkomster. Källa: Institutet för Privat - ek o nomi, Swedbank, Figur 12 Prioritering av bilanvändning vid konkurrens om bilen mellan kvinnor och män 122 Figur 13 Bilutgifternas andel av hushållens utgifter och fördelning på bilköp, drivmedel och reparation/ underhåll. Källa: Institutet för privatekonomi, Swedbank Figur 14 Ett typhushålls kvarvarande belopp sedan nödvändiga utgifter betalats i några olika orter. Källa: Institutet för privatekonomi, Swedbank Tabellförteckning Tabell 1 Kategorisering av hushålls och individers beslut med anknytning till resande med hänsyn till tidssikt och aggregeringsnivå 28 Tabell 2 Mobilitetsendringer fra 1985 til Kilde: RVU 1985 og Tabell 3 Fördelning av andel förvärvsarbetande på resavståndsklasser (fågelvägsavstånd) mellan bostad och arbete. Procent. Egna beräkningar baserade på VTI rapport 653/653A 2009, tabell 3.3 sid Tabell 4 Bilinnehav i procent per inkomstkvartil. Källa: VTI 2009, tabell 3.8 sid Tabell 5 Bilägande år 2005 fördelat på typer av områden i procent. Källa: VTI 2009, tabell Tabell 6 Genomsnittlig grad av instämmande av försämring av livskvalitetsdimensioner som en konsekvens av förhöjda bilkostnader i samband med olika aktiviteter

9 Författare till bokens artiklar Charlotte Alm, Fil.Dr, Karolinska Institutet, Stockholm har tillsammans med Ulrich Olofsson skrivit artikeln Konsekvenser av förändrade bilkostnader för kvinnors sociala aktivitetsmönster i avsnitt 4.4 Rolf Hagman, civ ing, forskare, Transportøkonomisk Institutt har skrivit artikeln Fremtiden er icke hva den en gang var, i avsnitt 6.2 tillsammans med Øyvind Thomassen Cecilia Jakobsson Bergstad, Centrum för konsumtionsvetenskap, Göteborgs universitet har skrivit artikeln Bilen och vägen till lycka i avsnitt 3.2 Vibeke Nenseth, forskare, Transportøkonomisk Institutt har tillsammans med Randi Hjorthol skrivit artikeln Sosiale trenders betydning for bilbruk i avsnitt 2.3 Susanne Nordbakke,cand. polit., Transportøkonomisk Institutt har skrivit artikeln Bilen den er mine ben i avsnitt 3.5 och tillsammans med Randi Hjorthol artikeln i avsnitt 3.3 Randi Hjorthol, Dr.philos, forskningsledare, Transportøkonomisk Institutt har skrivit artiklarna Bilens betydning for eldre gruppers velferd og livskvalitet (tillsammans med Susanne Nordbakke) i avsnitt 3.3, Bilens betydning for barns og unges aktivitetsmønstre i avsnitt 3.4 och Velferdsverkninger av bilkostnader for barnefamiliers aktiviteter i avsnitt 4.3 och Sosiale trenders betydning for bilbruk i avsnitt 2.3 tillsammans med Vibeke Nenseth Ulrich Olofsson, docent, Linköpings universitet, har skrivit artikeln Konsekvenser av förändrade bilkostnader för kvinnors sociala aktivitetsmönster i avsnitt 4.4 tillsammans med Liva Vågane och Åse Nossum Øyvind Thomassen, professor vid NTNU i Trondheim har tillsammans med Rolf Hagman skrivit artikeln i avsnitt 6.2 Rickard Wall, ekon dr, universitetslektor, Södertörns högskola, har skrivit artikeln Fördelningseffekter för svenska hushåll vid höjd drivmedelsskatt i avsnitt 5.2 Liva Vågane, forskare vid Transportøkonomisk institutt med inriktning på kulturgeografi, har tillsammans med Åse Nossum och Randi Hjorthol skrivit artikeln i avsnitt 4.3 Åse Nossum, forskare med inriktning på ekonomi, har tillsammans med Randi Hjorthol och Liva Vågane skrivit artikeln i avsnitt 4.3 7

10 Biseks styrgrupp Styrgruppens medlemmar, ordinarie representanter och suppleanter: Gösta Gunnarsson, ordförande Guro Berge, Statens vegvesen, Vegdirektoratet (suppleant) Per Norman, Vinnova (ordinarie) Joakim Tiséus, Vinnova (suppleant) Charlie Magnusson, Bil Sweden/MRF (ordinarie) Bo Stenson, MOSK (ordinarie) Anders Ydstedt, KAK, MOSK (suppleant) Finn Harald Amundsen, Statens vegvesen, Vegdirektoratet (ordinarie) Anders Berndtsson, Vägverket (ordinarie) Gerd Åström, Vägverket (suppleant) Anders Kullgren, Folksam (suppleant) Maria Krafft, Folksam (ordinarie) Trond Schjetne, NAF (ordinarie) Christer Tonheim (NAF) Henrik Swahn, programledare och sekreterare i styrgruppen Till styrgruppen adjungerade medlemmar från TØI och VTI Pontus Matstoms, VTI, adjungerad (ordinarie) Tomas Svensson, VTI, adjungerad (suppleant) Marika Kolbenstvedt, TØI, adjungerad (ordinarie) 8

11 Sammanfattning Bokens syfte och uppläggning Huvudsyftet med denna bok är att i populärvetenskaplig form presentera resultaten från den forskning som under åren finansierats inom det tematiska forskningsområdet Bisek Bilens sociala och ekonomiska betydelse. Programmet har disponerat totalt 14 miljoner kronor under perioden. I bokens inledande kapitel presenteras Biseks forskningsområde och problemställningar. Därefter följer fem tematiska kapitel där forskningsresultaten presenteras i ett antal populärvetenskapliga artiklar. Alla utom en av artiklarna bygger på resultat av forskning som Bisek finansierat. I det avslutande sjunde kapitlet sammanfattas huvudresultaten och i ljuset av de lärdomar som kan dras av resultaten diskuteras kort bilens roll i framtiden. Kapitlet avslutas med en redogörelse för forskningsbehov som identifierats. Bisek-forskningens avgränsning och frågeställningar Forskningstemat handlar om bilens roll för att skapa och upprätthålla relationer och kontakter mellan människor, för att möjliggöra delaktighet i olika sociala sammanhang och för deltagande i arbetslivet. Frågeställningar inom området skall studeras genom bidrag från flera vetenskapliga discipliner eller flervetenskapliga ansatser. Ett viktigt motiv för Bisek-forskningen är att bidra med kunskap om bilens roll när det gäller mobiliteten hos hushåll och enskilda individer och hur denna i sin tur inverkar på välfärd och välbefinnande. En bättre kunskap inom detta område gör det möjligt att bättre utnyttja den potential bilen har när det gäller att ytterligare utveckla mobiliteten, speciellt för grupper vars mobilitet av olika skäl är eftersatt. Denna kunskap är även viktig när det gäller trafikpolitiska och andra beslut om avvägning mellan å ena sidan olika åtgärder för att begränsa negativa bieffekter av bilanvändning och å andra sidan uppoffringar för enskilda och hushåll antingen i form av minskad mobilitet och därmed minskat deltagande i olika aktiviteter eller i form av direkta ekonomiska uppoffringar. I detta sammanhang behövs också mera kunskap om hur dessa uppoffringar fördelar sig mellan olika socio-ekonomiska grupper. 9

12 Bilen en framgångssaga Bilen har i både Norge och Sverige utvecklats från att vara ett tämligen marginellt färdmedel kring 1950 till att idag dominera personresandet. Att resa med bil är nu det viktigate färdsättet för alla slags ärenden och för reseavstånd upp till 40 à 50 mil. I Norge har 90 procent av hushållen tillgång till bil medan motsvarande siffra för Sverige är 75 procent. Av de svenska hushållen har ca 25 procent tillgång till två eller flera bilar. Majoriteten av barnfamiljerna i Norge har idag tillgång till två bilar. Från att ha varit först en närmast exotisk och sedan en positionell vara har bilen nu blivit en vardagsvara. Flera strukturella faktorer har medverkat till att bilen fått en så stor spridning. Då realinkomsterna ökat har utbud och konsumtion av både varor och tjänster blivit alltmer varierade och det har skett en geografisk utspridning av hushållens aktiviteter, vilket har ställt krav på ökade och i tid och rum alltmer differentierade transporter. Ett ökat inslag av tjänster har accentuerat denna utveckling. Bilen har under dessa förhållanden visat sig vara en rationell transportlösning för hushållets transporter med en för hushållen bra relation mellan nytta och kostnader. Men den stora framgången för bilen har medfört negativa bieffekter på säkerhet, miljö, hälsa och även på många håll omvandlat både den fysiska och sociala miljön. Dessa förändringar påverkar de flesta människor, vare sig de själva åker bil eller inte. Transportpolitikens huvudproblem under många år har varit att balansera den stora privata nyttan av bilen mot dessa negativa bieffekter. Bisek-forskningen skall bidra med kunskap som är användbar i samband med dessa avvägningar. Bilen har en stor och växande roll för äldres, barns och rörelsehindrades mobilitet Flera av forskningsrapporterna och artiklarna i boken behandlar bilens roll för olika grupper som av olika skäl och har en lägre bilanvändning än genomsnittligt nämligen äldre, barn och ungdom och rörelsehindrade. Resultaten visar entydigt att bilen spelar en mycket stor roll för att möjliggöra för människor i dessa grupper att delta på olika aktivitetsarenor och att därmed vara delaktiga i olika sociala sammanhang. 10

13 Hushållen skyddar aktiviteter och bilanvändning vid ökade bilkostnader Hur och i vilken omfattning hushållen anpassar sig till förändrade kostnader för bilanvändning och bilinnehav har studerats i flera av Bisek-projekten med olika metodansatser. En generell observation från dessa projekt är att hushållens bilanvändning i relativt liten utsträckning minskar vid ökade kostnader för bilanvändning. I första hand söker hushållen göra andra anpassningar på ett sådant sätt att bilanvändningen i stort kan behållas på ursprunglig nivå. Ett skäl, som tas upp i några av projekten, är att hushållen har en stark vilja att skydda sina etablerade aktiviteter. Ett annat skäl är att alternativa resmöjligheter oftast är betydligt sämre när det gäller restid, bekvämlighet och flexibilitet i relation till kostnaden. Drivmedelsbeskattningen verkar regressivt I en av bokens artiklar bekräftas tidigare forskningsresultat nämligen att drivmedelsbeskattningen verkar regressivt, det vill säga att en viss skattehöjning innebär att hushåll med lägre inkomster får en större relativ kostnadsökning än ett hushåll med högre inkomster. Hur stor denna effekt sist och slutligen blir beror mycket r på om och i så fall hur återföring av skatteinkomsterna sker. Det behövs mera kunskap om hur sådana återföringsmekanismer kan konstrueras för att få en god träffsäkerhet i återföringen. Sociala trender kräver anpassningar men bilanvändningen rubbas inte I ett av forskningsprojekten belystes inverkan av olika sociala trender på bilanvändningen. Exempel på sådana trender är att andelen äldre strukturellt ökar, att ungdomen träder in senare på arbetsmarknaden, spridningen och utvecklingen av IKT och befolkningsomflyttningen i riktning från landsbygd till stad och en återflyttning till städernas centrala delar. Dessa trender påverkar bilanvändningen på olika sätt och uppfordrar till olika anpassningar av vägtransportsystemet. Det går dock inte att urskilja någon mera betydande inverkan på bilens roll i stort. Den äldre befolkningen, som i yngre år ofta varit reguljära bilanvändare, kommer att vilja utnyttja den möjligheten upp i åren. För att detta skall bli möjligt samtidigt som trafiksäkerheten successivt höjs behövs en utveckling av alla komponenter i vägtransportsystemet 11

14 bilen, vägen, föraren. Det kommer att krävas mera konkret kunskap om vad som kan göras och hur det bör ske utifrån flera vetenskapliga perspektiv. En intressant möjlighet är att genomföra experiment på laboratorienivå och tillämpade tester i olika skala. Bilens roll för hushållens mobilitet i framtiden Det finns mycket litet i den forskning som genomförts inom ramen för Bisek som tyder på att hushållens preferenser skulle vara på väg att förändras så att bilens roll för hushållens mobilitet påverkas på något mera grundläggande sätt. Den omställning av vägtransportsystemet som kommer att behöva ske inom ramen för klimatpolitiken kräver anpassningar av både hushåll, förvaltning och industri. Mot bakgrund av den kunskap som finns om hur hushållen hittills har anpassat sig till t ex olika ekonomiska styrmedel för biltrafiken, finns det anledning att tro att de i huvudsak kommer att vidta andra åtgärder än att minska sitt resande med bil. En fortsatt ekonomisk tillväxt och ökade realinkomster kommer också att göra det möjligt att upprätthålla mobiliteten med bil även om kostnaderna stiger. I vilken omfattning och takt anpassning av bilparken sker blir beroende på hur omställningens ekonomiska incitament konstrueras. Fortsatt forskning Den ekonomiska ramen för Bisek-forskningen har gjort det möjligt att initiera och genomföra forskning inom tre av ursprungligen fem prioriterade områden. De områden som ännu inte behandlats och som bör prioriteras framöver mot bakgrund av den förväntade omställningen av biltransportsystemet är temat Hushållens anpassningar till ny bilteknik och Hantering av den sociala dimensionen i transportpolitikens beslutsunderlag. Genom kunskapsöversikter och i de enskilda forskningsprojekten har ytterligare kunskapsluckor inom Biseks forskningsfält identifierats. Den forskning som hittills genomförts har gett en god grundförståelse av forskningsområdet. Fortsatt forskning inom området kan därmed i större utsträckning än hittills inriktas för att ge den kunskap som behövs för att kunna gå från kvalitativa insikter om t ex mobilitetsproblem till konkreta tillämpningar. Utvärderingar av olika åtgärder i ett socialt och ekonomiskt perspektiv bör vara en del i den fortsatta forskningen. 12

15 Summary Purpose and organisation of the book The main purpose of this book is to present in popular form the findings from research carried out in the years within the thematic research programme Bisek The social and economic role of the car. The budget of the programme for the entire period has been 14 million Swedish kronor. The introductory chapter defines the research field, and the main research issues. This is followed by five thematic chapters where research results are presented in popular form in one or more short articles that with one exception are based on research that has been financed by Bisek. In the concluding chapter the main findings are summarized and in the light of lessons learnt the future of the motor car as a tool for personal mobility is discussed. In the finishing part of the chapter issues for further research are identified. The research field of Bisek and research issues The research field of Bisek is about the role of the car for establishing and maintaining relations and contacts between people, to facilitate social interaction, and for enabling employment. Contributions from many disciplines of science as well as interdisciplinary research have been encouraged. An important motive of the Bisek research is to contribute knowledge about the role of the car for the mobility of households and individuals as well as better understanding of how car-mobility influences individual welfare and subjective well-being. More knowledge about these issues should facilitate utilization of the potential of the motor car to further enhance mobility, in particular for groups whose mobility for various reasons is less well developed today. Similar knowledge is useful for policy decisions that concern balancing negative side effects of car use against the cost to households either in the form of impairing mobility and hence less participation in rewarding activities or in the form of direct out of pocket costs. There is also a need for knowledge about distributional aspects that normally are considered in such a context. 13

16 The car a success story Both in Norway and Sweden the car has developed from a rather marginal transport mode around 1950 into the totally dominating travel mode today. To go by car is now the major mode for all kinds of purposes as well as for distances up to kilometres. In Norway 90 percent of the households have access to a car while the corresponding figure for Sweden is 75 percent. Of Swedish households about 25 percent have access to two or more cars. The majority of Norwegian households with children have access to two or more cars today. Thus, the car has developed from being an almost exotic product to a positional good into becoming an everyday product today. Several structural factors have contributed to the wide-spread use of the car. As real incomes have grown supply and demand of both goods and services have become more varied and the activities of the households have become increasingly spread out in space. This development has required as well as been conditioned upon a transport supply that is also more differentiated in time and space. The increasing share of service activities, requiring the simultaneous presence of user and supplier, has accentuated the general trend. Under these circumstances, the motor car has proven its ability to provide rational and cost effective transport for the needs of the households. The great success of the motor car, however, has come with negative side effects on safety and health as well as for the environment. The adaptation of the infrastructure to an increasing car use has required rather radical changes to the built-up environment in many places that sometimes is judged to have changed the amenity of cities and villages for worse. These changes affect most people whether they go by car or not. For many years the key issue for transport policy has been to balance the private benefits of the car against the negative side effects. One aim of Bisek is to contribute research based knowledge that would be of use in this policy context. The car plays a major and growing role for the mobility of elderly, children, and disabled persons Several of the research reports and the articles in the book investigate the role of the car for groups of the population whose car use for various reasons have been and continue to be lower than average i.e. elderly, children, young people, and disabled persons. The results clearly show that the car plays a very important and increasing role to enable participation at various activity arenas for members of these 14

17 groups. However, car use is lower than average in these groups while there is generally a positive attitude to travelling by car. Therefore, there may be welfare gains of improving car access and use of these categories that should be further investigated. Households are reluctant to change their activities and car use with changing car costs In what way and to what extent will households adapt to changing costs for car use and car ownership? This issue has been studied in some of the research project using different methodological approaches. A general observation from these projects, which is in line with other research findings, is that increasing car costs have relatively small effects on car use of households. Primarily, households are looking for other adaptations that allow them to maintain car use at nearly the same level as before. One reason for this behaviour that is discussed in some of the projects is that the households have strong preferences to protect their established set of realised and potential activities. Another is that travel alternatives often are much worse when it comes to travel time, comfort, and flexibility in relation to travel cost. Fuel taxes are proportionally higher on lower incomes One of the articles, based on a research report outside the Bisek programme, confirms earlier findings that fuel taxes primarily have a regressive profile, i.e. the incidence is relatively higher on lower incomes. In the article it is shown that the regressive profile could be mitigated considerably. The eventual net regressive incidence profile of a fuel tax depends on the extent to which tax income is directly or indirectly brought back to the tax payers as well as the distribution profile of this repayment. There is scope to improve knowledge about the design of such repayment mechanisms. Social trends will trigger adaptation but car use is robust One of the research projects highlighted the influence of current social trends on car use. Examples of such trends are the increasing share of elderly, later labour market entry of young people, diffusion of ICT, migration from country to cities, and re-migration to the central parts of cities. All these trends affect car use but in different ways. They provoke changes to the road transport system. However, there is no evidence that these trends would influence car use at large. 15

18 Elderly people, who were regular car users in younger days, strongly want to continue to use their car in older years. To reconcile this with continued improvements of traffic safety all three main components of the road transport system the road, the car, and the driver need further development. For this to happen there is a need for more knowledge about possible actions to take and their implementation. Laboratory experiments as well as larger scale tests are promising ways ahead for this research. The future role of the car for personal mobility In the research carried out within the Bisek framework there is little to indicate that households preferences are changing in a way that would alter the future role of the car for personal mobility in any more profound way. The transformation of the road transport system that will have to come about to meet climate policy objectives will require adaptations of transport policy as well as by households, industry, and public administrations. Considering existing knowledge about how households adapt to e.g. economic policy incentives, there are good reasons to believe that other adaptations than decreasing their travel by car will dominate. Continued economic growth and hence the rise of real incomes will facilitate for the households to maintain car use even in scenarios with increasing car costs. The adaptation rate of the car fleet will depend on the precise design of economic incentives. Further research Within Bisek s time and resource constraints it has been possible to initiate and carry out research within three out of five prioritized research tasks. The remaining two tasks that both should be considered for prioritization in further research work are: Households adaptation to new car technology Dealing with the social dimensions in transport policy decisions The research that has been carried out has given a good basic understanding of the research field. Therefore there is scope for continued research efforts to concentrate more on implementation of existing knowledge, though not exclusively since important research issues have been identified within the areas that have already been covered. Evaluations of transport policy measures, regulation and infrastructure projects in a social and economic perspective would be a logical part of further research. 16

19 1 På väg mot bättre kunskap om bilens sociala roll 1.1 Bakgrund De första bilarna byggdes i Europa men bilen introducerades först i kommersiell skala i USA i slutet av 1800-talet och etablerades där redan under 1900-talets första decennier som ett viktigt transportmedel. I de nordiska länderna dröjde det betydligt längre innan bilen fick sitt genombrott. Efter andra världskriget har bilen utvecklats från att vara en relativt excentrisk lyx, till att bli en positionell vara och därefter alltmera en vanlig hushållskapitalvara, som för många människor är integrerad i vardagslivet. Väginfrastruktur och bilteknik har utvecklats dramatiskt. Persontransporterna med bil är idag dominerande i utvecklade länder och bilens roll växer nu starkt i många utvecklingsländer. Det har länge funnits en bred enighet i transportpolitiken om att det är viktigt för en bra samhällsutveckling att successivt utveckla och förbättra människors mobilitet, låt vara att det finns enstaka röster som ifrågasätter denna uppfattning. En central fråga för framtiden är vilken roll bilen kan och bör spela när det gäller människors mobilitet. Den här boken tar avstamp i dagens situation och belyser bilens roll för enskilda människor och hushåll. Mot denna bakgrund diskuteras vart bilismen är på väg. För att förstå vilka riktningar utvecklingen kan komma att ta, är det viktigt att beakta de drivkrafter som historiskt sett har spelat en stor roll men också att väga in nya drivkrafter som kan växa i betydelse framöver. Bilens stora genombrott och dominerande roll i transportsystemet har också gjort att negativa bieffekter av den stora bilanvändningen blivit tydliga. Det är kanske därför inte så förvånande att problem förknippade med bilen har hamnat i fokus för det politiska intresset och för transportforskningen. Men forskningen om bilens sociala och ekonomiska betydelse är även den viktig för att fördjupa den kunskap som finns om varför bilens ställning är så stark och spelar en så stor roll i många hushålls resande. Med sådan kunskap är det dels lättare att avväga åtgärder för att begränsa negativa bieffekter, dels möjligt att på ett bättre sätt utveckla människors mobilitet och därmed finna en väl avvägd balans mellan transportpolitikens olika mål i ett samlat välfärdsperspektiv. 17

20 1.2 Bokens disposition Det inledande kapitlet behandlar Bisek-forskningens bakgrund och diskuterar översiktligt några av de viktigaste frågeställningarna. Vidare förs en diskussion om forskningsområdets avgränsning och vilka vetenskapliga discipliner och metoder som främst förväntas kunna bidra inom forskningsområdet. Därefter följer fem tematiska kapitel, som sammanfattar resultaten av de olika forskningsprojekt som genomförts inom ramen för Bisek. Dessa kapitel behandlar i tur och ordning bilens roll idag för enskilda och hushåll, bilens roll för människors välfärd och välbefinnande, hushålls och enskildas anpassning till förändrade kostnader för bilanvändning, fördelningseffekter av drivmedelsbeskattningen och inverkan av ny teknik. Varje tematiskt kapitel innehåller en inledande diskussion och därefter en eller flera artiklar på kapitlets tema. Dessa artiklar bygger på forskningsprojekt inom Biseks ram och har skrivits av respektive forskare. Syftet är att förmedla den förståelse och den kunskap som vuxit fram genom ett antal Bisek-projekt under de gångna 4-5 åren och att belysa hur forskarna besvarat några av de centrala frågeställningar som formulerats för Bisek-forskningen. I det avslutande sjunde kapitlet sammanfattas slutsatserna från forskningen och vilka lärdomar som kan dras för politiken, industrin och fortsatt forskning. I ljuset av den roll för bilen som belysts tidigare och de olika drivkrafter som identifierats diskuteras bilen roll för människors mobilitet nu och i framtiden. 1.3 Förståelse av drivkrafter bakom bilens roll är nyckeln till att förstå dess möjliga roll i framtiden Vad är det som har gjort att bilen har fått denna starka för att inte säga dominerande roll i de flesta utvecklade länder. Det finns kanske inte en enda enkel förklaring utan ett flertal olika drivkrafter har bidragit till utvecklingen. Olika vetenskapliga discipliner har betonat skilda aspekter. Dessutom har styrkan hos olika drivkrafter varierat över tiden. Några generella tankar om vilka dessa drivkrafter har varit och är diskuteras översiktligt nedan. En kanske dominerande förklaringsmodell tillskriver den ekonomiska utvecklingen med stigande realinkomster och därmed följande förskjutningar av konsumtion och produktion en central roll. 18

Bilens roll för mobiliteten nu och i framtiden

Bilens roll för mobiliteten nu och i framtiden Bilens roll för mobiliteten nu och i framtiden Ett socialt och ekonomiskt perspektiv på hushålls- och individnivå Henrik Swahn (red.) Med artiklar av: Charlotte Alm Rolf Hagman Cecilia Jakobsson Bergstad

Läs mer

Verksamhetsberättelse för det tematiska forskningsområdet Bilens sociala och ekonomiska betydelse Bisek verksamhetsåret 2009

Verksamhetsberättelse för det tematiska forskningsområdet Bilens sociala och ekonomiska betydelse Bisek verksamhetsåret 2009 1(10) Bisek Henrik Swahn 2010-02-25 Verksamhetsberättelse för det tematiska forskningsområdet Bilens sociala och ekonomiska betydelse Bisek verksamhetsåret 2009 Det löpande arbetet under året Styrgruppen

Läs mer

Verksamhetsberättelse för det tematiska forskningsområdet Bilens sociala och ekonomiska betydelse Bisek verksamhetsåret 2007

Verksamhetsberättelse för det tematiska forskningsområdet Bilens sociala och ekonomiska betydelse Bisek verksamhetsåret 2007 1(6) Bisek Henrik Swahn 2008-02-20 Verksamhetsberättelse för det tematiska forskningsområdet Bilens sociala och ekonomiska betydelse Bisek verksamhetsåret 2007 Det löpande arbetet under året Styrgruppen

Läs mer

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden Kunskapslyftet Berndt Ericsson Sweden 2007-10-16 17 Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 1997-2002 Four important perspectives or aims Develop adult education Renew labour market policy Promote economic

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

Ett jämställt transportsystem - vad är det och hur långt har vi kommit?

Ett jämställt transportsystem - vad är det och hur långt har vi kommit? Så anp inform Du kan informat bredvid Ett jämställt transportsystem - vad är det och hur långt har vi kommit? 1. Klicka Sidfot p Åsa Vagland, VINNOVA Nationella ITS-konferensen 120919 Bild 1 2. Kryss presenta

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Thesis for the degree of Licentiate of Philosophy, Östersund 2014 Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Klas Palm Supervisors: Håkan Wiklund

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1403-0357 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 4-06- 1 7 0 0 0 1 6 ' Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

Forskning vid enheten för miljöekonomi, institutionen för nationalekonomi och statistik, GU.

Forskning vid enheten för miljöekonomi, institutionen för nationalekonomi och statistik, GU. Forskning vid enheten för miljöekonomi, institutionen för nationalekonomi och statistik, GU Enheten för miljöekonomi, EEU, GU 30-35 personer 5 professorer 4 docenter 6 forskare 19 doktorander 2011: 25

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Klimatmål och infrastrukturplanering FREDRIK PETTERSSON, KLIMATRIKSDAG, NORRKÖPING, 7 JUNI 2014

Klimatmål och infrastrukturplanering FREDRIK PETTERSSON, KLIMATRIKSDAG, NORRKÖPING, 7 JUNI 2014 Klimatmål och infrastrukturplanering FREDRIK PETTERSSON, KLIMATRIKSDAG, NORRKÖPING, 7 JUNI 2014 Innehåll Klimat och transportsektorn Det ohållbara transportsystemet utveckling och drivkrafter Klimatmålen

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Designmönster för sociala användningssituationer

Designmönster för sociala användningssituationer Designmönster för sociala användningssituationer Baserat på Interaction design patterns for computers in sociable use, kommande artikel i International Journal of Computer Applications in Technology, matar@ida.liu.se

Läs mer

Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora!

Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora! Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora! Björn Hammarfelt,! Högskolan i Borås!! Peter Tillberg, 1972 (Gläns över sjö och strand, 1970)!!

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16 Strategy for development of car clubs in Gothenburg Anette Thorén 2011-03-16 Facts 2010 Objectives 2003: 10 000 members in five years 75 % are members through their employer 413 cars - 165 in private car

Läs mer

Klimatanpassning bland stora företag

Klimatanpassning bland stora företag Klimatanpassning bland stora företag Introduktion till CDP CDP Cities programme Anpassningsstudien Key findings Kostnader Anpassningsstrategier Emma Henningsson, Project manager, CDP Nordic Office Inget

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

En bild säger mer än tusen ord?

En bild säger mer än tusen ord? Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Academiejaar 2009-2010 En bild säger mer än tusen ord? En studie om dialogen mellan illustrationer och text i Tiina Nunnallys engelska översättning av Pippi Långstrump

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 A library project, not a web project New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 Daniel Andersson, daniel@biblioteket.se 1 Daniel Andersson Project manager and CDO at, Stockholm Public

Läs mer

Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.2. Kapitel 19 Fördelningseffekter och jämställdhet

Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.2. Kapitel 19 Fördelningseffekter och jämställdhet Version 2015-04-01 Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.2 Kapitel 19 Fördelningseffekter och jämställdhet G L 6(1+0,1) 6 12 120 80 100 1 2 Innehåll 19 Fördelningseffekter

Läs mer

Protected areas in Sweden - a Barents perspective

Protected areas in Sweden - a Barents perspective Protected areas in Sweden - a Barents perspective Olle Höjer Swedish Environmental Protection Agency Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-04-03 1 The fundamental framework for

Läs mer

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga?

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Martin Peterson m.peterson@tue.nl www.martinpeterson.org Oenighet om vad? 1.Hårda vetenskapliga fakta? ( X observerades vid tid t ) 1.Den vetenskapliga

Läs mer

Att leva med knappa ekonomiska resurser

Att leva med knappa ekonomiska resurser Att leva med knappa ekonomiska resurser Anneli Marttila och Bo Burström Under 1990-talet blev långvarigt biståndstagande alltmer vanligt. För att studera människors erfarenheter av hur det är att leva

Läs mer

Socionomen i sitt sammanhang. Praktikens mål påverkas av: Socialt arbete. Institutionella sammanhanget

Socionomen i sitt sammanhang. Praktikens mål påverkas av: Socialt arbete. Institutionella sammanhanget Socionomen i sitt skilda förutsättningar och varierande Förstå och känna igen förutsättningar, underbyggande idéer och dess påverkan på yrkesutövandet. Att förstå förutsättningarna, möjliggör att arbeta

Läs mer

Föredrag för Nätverk Uppdrag Hälsa 25 oktober 2007. Anders Anell anders.anell@fek.lu.se

Föredrag för Nätverk Uppdrag Hälsa 25 oktober 2007. Anders Anell anders.anell@fek.lu.se Föredrag för Nätverk Uppdrag Hälsa 25 oktober 2007 Anders Anell anders.anell@fek.lu.se Läkarbesöken i Sverige fördelas inte efter behov Fig. 5: Horizontal inequity (HI) indices for the annual mean number

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Självkörande bilar Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Abstract This report is about driverless cars and if they would make the traffic safer in the future. Google is currently working on their driverless car

Läs mer

Peak Car. Anne Bastian, Maria Börjesson och Jonas Eliasson. Associate Professor Transport Systems Analysis, KTH. Director Centre for Transport Studies

Peak Car. Anne Bastian, Maria Börjesson och Jonas Eliasson. Associate Professor Transport Systems Analysis, KTH. Director Centre for Transport Studies Peak Car Anne Bastian, Maria Börjesson och Jonas Eliasson Associate Professor Transport Systems Analysis, KTH Director Centre for Transport Studies Goodwin, Phil. "Peak travel, peak car and the future

Läs mer

Maktrelationer i förhandlingsoch planeringsprocesser för vindkraftsutbyggnad

Maktrelationer i förhandlingsoch planeringsprocesser för vindkraftsutbyggnad Maktrelationer i förhandlingsoch planeringsprocesser för vindkraftsutbyggnad Akademiforum om vindkraft II Johanna Liljenfeldt Doktorand, Umeå Universitet 2015-10-05 Introduktion Energy transition/energiewende

Läs mer

Tidigare FP har: främjat europeiskt samarbete ökat samverkan UoH näringsliv ökat samverkan inom Sverige

Tidigare FP har: främjat europeiskt samarbete ökat samverkan UoH näringsliv ökat samverkan inom Sverige Vad betyder utvärderingen för utvecklingen inför åttonde ramprogrammet? Arbetet inför FP8 Tidigare FP har: främjat europeiskt samarbete ökat samverkan UoH näringsliv ökat samverkan inom Sverige tillfört

Läs mer

Voksenåsen Oslo

Voksenåsen Oslo 3 Voksenåsen 2017-05-23 Oslo Syfte Bolaget har till syfte att påskynda utbyggnaden av bättre tågtrafik mellan Oslo och Stockholm och på delsträckorna där emellan. Ägare Karlstad kommun, 25 procent Region

Läs mer

Documentation SN 3102

Documentation SN 3102 This document has been created by AHDS History and is based on information supplied by the depositor /////////////////////////////////////////////////////////// THE EUROPEAN STATE FINANCE DATABASE (Director:

Läs mer

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights.

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. Swedish disability policy -service and care for people with funcional impairments The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. The

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Institutionen Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet 120 p Vårdvetenskap C 51-60 p Ht 2005 Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Författare: Jenny Berglund Laila Janérs Handledare:

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

Gång är ett tidseffektivt transportmedel (!)

Gång är ett tidseffektivt transportmedel (!) Gång är ett tidseffektivt transportmedel (!) David Lindelöw, HASTA, Lunds universitet Upplägg 1. Lite om mitt doktorandprojekt 2. Synen på gående 3. Gående och tidsanvändning 4. Konsekvenser i policy och

Läs mer

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Guldplätering kan aldrig helt stoppa genomträngningen av vätgas, men den får processen att gå långsammare. En tjock guldplätering

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

STADSTRENDER. Framtidens städer INTRO TRENDS THE CITY OF DESIRE DIVERSITY COLLABORATION THE CITY SOUL SUMMARY SHORT STORIES FROM BIG CITIES

STADSTRENDER. Framtidens städer INTRO TRENDS THE CITY OF DESIRE DIVERSITY COLLABORATION THE CITY SOUL SUMMARY SHORT STORIES FROM BIG CITIES STADSTRENDER INTRO TRENDS THE CITY OF DESIRE DIVERSITY Framtidens städer SUSTAINABLE DEVELOPMENT COLLABORATION THE CITY SOUL SUMMARY SHORT STORIES FROM BIG CITIES EN INTERNATIONELL STUDIE OM FRAMTIDENS

Läs mer

VAD ÄR NUDGING, VEM ANVÄNDER DET OCH VARFÖR?

VAD ÄR NUDGING, VEM ANVÄNDER DET OCH VARFÖR? VAD ÄR NUDGING, VEM ANVÄNDER DET OCH VARFÖR? MATTHIAS LEHNER, PHD INTERNATIONAL INSTITUTE FOR INDUSTRIAL ENVIRONMENTAL ECONOMICS MATTHIAS.LEHNER@IIIEE.LU.S E STRUKTUR AV PRESENTATIONEN 1. Vad är nudging?

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

Svensk forskning näst bäst i klassen?

Svensk forskning näst bäst i klassen? Svensk forskning näst bäst i klassen? - ett seminarium om vad som måste göras i ett tioårsperspektiv för att Sverige inte ska tappa mark STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING World Trade CenterStockholm

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Har vägledning någon effekt? - Voice of Users Jag tänker Jag tycker Jag tycker Jag tänker Voice of users - bakgrund Nordiskt forskningsprojekt

Läs mer

Cancersmärta ett folkhälsoproblem?

Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Åsa Assmundson Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Master of Public Health MPH 2005:31 Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Isometries of the plane

Isometries of the plane Isometries of the plane Mikael Forsberg August 23, 2011 Abstract Här följer del av ett dokument om Tesselering som jag skrivit för en annan kurs. Denna del handlar om isometrier och innehåller bevis för

Läs mer

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2.

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2. Kursvärdering - sammanställning Kurs: 2AD510 Objektorienterad programmering, 5p Antal reg: 75 Program: 2AD512 Objektorienterad programmering DV1, 4p Antal svar: 17 Period: Period 2 H04 Svarsfrekvens: 22%

Läs mer

KPMG Stockholm, 2 juni 2016

KPMG Stockholm, 2 juni 2016 KPMG Stockholm, 2 juni 2016 Inställningen till skatt förändras fundamentalt ses inte längre bara som en kostnad som behöver hanteras Förväntningarna på transparens kring skatt ökar Skatt framförallt rättviseaspekter

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Ett kritiskt-teoretiskt/kritiskt-pedagogiskt perspektiv på marginalisering

Ett kritiskt-teoretiskt/kritiskt-pedagogiskt perspektiv på marginalisering Ett kritiskt-teoretiskt/kritiskt-pedagogiskt perspektiv på marginalisering Calle Carling Pedagogiska Fakulteten Åbo akademi Vasa Finland ccarling@abo.fi 1.12.2011 Åbo Akademi - Strandgatan 2 - PB 311-651

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

Barn och unga i samhällsplaneringen

Barn och unga i samhällsplaneringen Barn och unga i samhällsplaneringen Utgångspunkter i arbetet FN:s konvention om barns rättigheter Demokratiaspekter i den fysiska planeringen Ta tillvara lokal kunskap för bättre planering och god bebyggd

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Livskvalitet hos äldre: Att jämföra äpplen och päron?

Livskvalitet hos äldre: Att jämföra äpplen och päron? Livskvalitet hos äldre: Att jämföra äpplen och päron? Magnus Lindwall, Cecilia Fagerström 2, Anne Ingeborg Berg, Mikael Rennemark 2 ADA-Gero, Psykologiska Institutionen, Göteborgs Universitet 2 Sektionen

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

balans Serie 7 - The best working position is to be balanced - in the centre of your own gravity! balans 7,45

balans Serie 7 - The best working position is to be balanced - in the centre of your own gravity! balans 7,45 balans Serie 7 - The best working position is to be balanced - in the centre of your own gravity! balans 7,45 balans dynamic seating system TM Wheelbase aluminium Hjulkryss aluminium Back support upholstered,

Läs mer

UTMANINGAR MED FORSKNINGSPROGRAM

UTMANINGAR MED FORSKNINGSPROGRAM UTMANINGAR MED FORSKNINGSPROGRAM SIP-SECURITY Branschens förslag till Strategiskt Innovations Program inom Samhällssäkerhet Ulf Dahlberg, SACS www.civilsecurity.se SIP Strategiskt Innovationsprogram SIP-Security

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Miljöaspekt Befolkning

Miljöaspekt Befolkning Miljöaspekt Befolkning - Reviderat förslag av miljöbedömningsgrund för Nationell plan 20170116 Definition Miljöaspekten Befolkning kan vara mycket bred. I denna miljöbedömningsgrund är aspekten reducerad

Läs mer

Framtidens fordon. Douglas Halse TE14A 2015-03-09

Framtidens fordon. Douglas Halse TE14A 2015-03-09 Framtidens fordon Douglas Halse TE14A 2015-03-09 Abstract This essay is about the potential of future transportation methods. Firstly I picked three different transportation methods that has future potential

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Fördelningseffekter av trängselavgifter

Fördelningseffekter av trängselavgifter Fördelningseffekter av trängselavgifter Metodik och en fallstudie för Stockholm Jonas Eliasson Transek AB Syfte Utveckla metodik för beräkning av fördelningseffekter inkomst, kön, geografi, hushållstyper

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied?

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? This is England 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? 2. Is Combo s speech credible, do you understand why Shaun wants to stay with Combo?

Läs mer

Svensk vuxenutbildning i ett Nordiskt perspektiv Stockholm 7 okt 2011 Voice of Users. 20 oktober 2011

Svensk vuxenutbildning i ett Nordiskt perspektiv Stockholm 7 okt 2011 Voice of Users. 20 oktober 2011 Svensk vuxenutbildning i ett Nordiskt perspektiv Stockholm 7 okt 2011 Voice of Users Kort presentation Tomas Mjörnheden Vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg Planeringsledare för - Studerandeuppföljning

Läs mer

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics Kursplan NA1032 Makroekonomi, introduktion 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introductory Macroeconomics 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Det övergripande målet med kursen är att studenterna

Läs mer

Klassificering av brister från internaudit

Klassificering av brister från internaudit Klassificering av brister från internaudit Del-21G seminarium 2015 Jukka Salo Slou Klassificering av brister från internaudit Vid VK har det visat sig att Procedurer för klassificering av brister finns,

Läs mer

Grass to biogas turns arable land to carbon sink LOVISA BJÖRNSSON

Grass to biogas turns arable land to carbon sink LOVISA BJÖRNSSON Grass to biogas turns arable land to carbon sink LOVISA BJÖRNSSON Project funding and reporting, Thomas Prade & Mikael Lantz (2016) Grass for biogas - Arable land as carbon sink. Report 2016:280. Energiforsk,

Läs mer

Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU

Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU SwedBios Målsättning: Bidra till fattigdomsbekämpning och förbättrade levnadsförhållanden genom en rättvis, hållbar och produktiv förvaltning av biologiska

Läs mer

EASA Standardiseringsrapport 2014

EASA Standardiseringsrapport 2014 EASA Standardiseringsrapport 2014 Inför EASA Standardiseringsinspektion hösten 2016 Presentatör Johan Brunnberg, Flygteknisk Inspektör & Del-M Koordinator Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för operatörer,

Läs mer

Kommission för ett socialt hållbart Malmö

Kommission för ett socialt hållbart Malmö Kommission för ett socialt hållbart Malmö Rapport- & rekommendationsstrukturer Rapportstruktur Rekommendationsstruktur Delar (3) Kapitel Delkapitel 2 En social investeringspolitik som kan göra samhällssystemen

Läs mer

Arbetsplatsträff 8 mars 2011

Arbetsplatsträff 8 mars 2011 Arbetsplatsträff 8 mars 2011 1. Vetenskapsrådets utvärdering. 2. Rapport från rekryteringsgruppen för matematisk statistik. 3. Pågående rekryteringar. 4. Procentsatser för stödverksamhet. 5. Ny studierektor

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

Sociala skillnader i hälsa: trender, nuläge och rekommendationer

Sociala skillnader i hälsa: trender, nuläge och rekommendationer Sociala skillnader i hälsa: trender, nuläge och rekommendationer Olle Lundberg Professor och föreståndare CHESS Den ojämlika ohälsan Ojämlikhet i hälsa handlar om Systematiska skillnader i hälsa och överlevnad

Läs mer

Service Design Network Sweden

Service Design Network Sweden Service Design Network Sweden Launch workshop summary www.servicedesignsweden.com MEMBERS WORKSHOP 27 March 16:00 18:00 Purpose, idea and vision of Service Design Sweden (20mins) Short presentation of

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer