Kungörelse. Justerandes sign... Utdragsbestyrkande...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kungörelse. Justerandes sign... Utdragsbestyrkande..."

Transkript

1 1 Kungörelse Kungörelse om dagens sammanträde har varit anslagen på kommunens anslagstavla. Den har varit införd i DanderydsAktuellt, på kommunens hemsida och anslagen i Information Danderyd samt tillställts envar fullmäktigeledamot och ersättare inom föreskriven tid. Sammanträdet förklaras därför i laga ordning kungjort.

2 2 KS 2012/0007 Anmälan av sammanräkningsprotokoll För kommunfullmäktiges kännedom anmäls sammanräkningsprotokoll från Länsstyrelsen daterat den 3 januari 2012 varav framgår att Robert Nibelius (M) utsetts till ny ersättare i fullmäktige. Exp: Robert Nibelius Kommunledningskontoret löner Kommunledningskontoret info

3 3 KS 2010/0116 Försäljning av pontoner till Stocksunds båtklubb Stocksunds båtklubb har i skrivelse till kommunstyrelsen framfört önskemål om att förvärva de 22 pontoner som klubben för närvarande arrenderar av kommunen i Stocksunds hamn, Långängen samt Skärviken. Kommunledningskontorets bedömning är att värdet för pontonerna, som utgår från den avkastning kommunen har av pontonerna enligt gällande arrendeavtal, uppgår till cirka tkr. Enligt tekniska kontoret är den återstående livslängden för pontonerna 11 år. Kommunledningskontoret har utarbetat ett förslag till avtal rörande Försäljning av pontoner med tillhörande utrustning. Det nuvarande arrendeavtalet revideras så att detta enbart reglerar vattenområden och befintlig kaj. Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande lämnat en redogörelse i ärendet. Kommunstyrelsens förslag till beslut 11/2012 Kommunfullmäktige beslutar att från och överlåta äganderätten till pontonerna i Stocksunds hamn, Långängen samt Skärviken till Stocksunds båtklubb för en köpeskilling om kronor. Yrkanden Olle Reichenberg (M) yrkar bifall till kommustyrelsens förslag. Olov Johansson (S) biträder Olle Reichenbergs (M) yrkande. Mikael Adersteg (MP) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen.

4 Proposition Ordföranden ställer först proposition på om ärendet ska behandlas vid dagens sammanträde och dels på Mikael Aderstegs (MP) återremissyrkande varvid han finner att fullmäktige ska behandla ärendet vid dagens sammanträde. Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag varvid han finner att fullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar att från och överlåta äganderätten till pontonerna i Stocksunds hamn, Långängen samt Skärviken till Stocksunds båtklubb för en köpeskilling om kronor. Reservation Mikael Adersteg (MP) och Sigvald Freylander (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Mikael Aderstegs (MP) återremissyrkande. Exp: Stocksunds Båtklubb Tekniska nämnden Kommunledningskontoret Ekonomi

5 4 KS 2009/0134 Renovering och tillbyggnad av Fribergaskolan, Mörbyberget 1 - utvärdering och begäran om tilläggsanslag Om- och tillbyggnaden av Fribergaskolan sker i olika etapper. Etapperna 1-2 avser ombyggnad av kök och matsal samt åtgärder med anledning av myndighetskrav. Etapperna 3-6 omfattar renovering och ombyggnad av hus A-D. Projektet har beräknats i sin helhet till ca 123 miljoner kronor, varav 35 miljoner kronor för etapp 1-2 och 88 miljoner kronor till etapperna 3-6. Programarbete och medelstilldelning om 35 miljoner kronor för etapperna 1-2 beslutades i fullmäktige , 108. Av beslutet framgår även att projektet ska delfinansieras med medel ur fastighets- och miljölyftet. Den slutgiltiga kostnadskalkylen inkluderat antagande av anbud visar på en högre kostnad än vad som anvisats. Fastighetsnämnden har beslutat att delfinansiera överskjutande kostnader genom att belasta 2012 års budget avseende driftseffektiviseringar, inomhusmiljöåtgärder och verksamhetsanpassningar. För att fullt ut kunna finansiera etapperna 1-2 föreslår kommunledningskontoret att fastighetsnämnden erhåller det av nämnden begärda tilläggsanslaget om 5 miljoner kronor. Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande lämnat en redogörelse i ärendet. Kommunstyrelsens förslag till beslut 13/2012 Kommunfullmäktige anvisar fastighetsnämnden 5 miljoner kronor i tilläggsanslag år 2011 för investering i om- och tillbyggnad av Fribergaskolan etapp 1-2. Yrkanden Torsten Sjögren (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Proposition Ordföranden ställer proposition på kommustyrelsens förslag varvid han finner att fullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

6 Kommunfullmäktige anvisar fastighetsnämnden 5 miljoner kronor i tilläggsanslag år 2011 för investering i om- och tillbyggnad av Fribergaskolan etapp 1-2. Exp: Fastighetsnämnden Produktionsstyrelsen

7 5 KS 2011/0211 Styrdokument Energieffektivisering Danderyds kommun har sökt och beviljats stöd för att bedriva ett projekt för att effektivisera energianvändningen i kommunens verksamheter. I ansökan har kommunen bl a förbundit sig att fastställa en strategi för energieffektivisering. aktivt arbeta för att genomföra strategin och att genomföra minst två av de åtgärder som framgår av förordningen om energieffektiva åtgärder för myndigheten. Styrdokumentet för energieffektivisering är ett led i ovan nämnda arbete. Förslaget till styrdokument har av tekniska nämnden skickats ut på remiss till nämnderna. De nämnder som i störst utsträckning berörs av förslaget har inkommit med sina synpunkter och ställt sig positiva till förslaget. De synpunkter som lämnats har beaktats av tekniska nämnden i deras slutliga förslag. Kommunledningskontoret har inget att erinra avseende förslaget till styrdokument för energieffektivisering av verksamheter i Danderyds kommun. Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande lämnat en redogörelse i ärendet. Överläggning I ärendet yttrar sig Carina Erlandsson (M). Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 14/2012. Kommunfullmäktige beslutar fastställa styrdokument för energieffektivisering år Exp: Samtliga nämnder

8 6 KS 2011/0346 Förslag om att införa LOV, lag (2008:962) om valfrihetssystem inom daglig verksamhet, ledsagning och avlösarservicen enligt LSS Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) trädde i kraft den 1 januari 2009 och reglerar vad som ska gälla när upphandlande myndigheter konkurrensutsätter delar av sin verksamhet genom att överlåta till brukaren att välja utförare bland leverantörer i ett valfrihetssystem. Socialnämnden beslutade , 145, att godkänna socialkontorets förslag att införa valfrihetssystem enligt LOV för följande tre insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS); 1. ledsagarservice, 2. avlösarservice i hemmet, och 3. daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig. Socialnämnden beslutade vidare att hemställa hos kommunstyrelsen att socialnämnden ges i uppdrag att upprätta ett förfrågningsunderlag i enlighet med LOV för de tre ovannämnda insatserna. Kommunledningskontoret delar socialnämndens uppfattning att de är lämpligt att införa valfrihetssystem enligt LOV för de tre ovannämnda insatserna. Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande lämnat en redogörelse i ärendet.

9 Kommunstyrelsens förslag till beslut 15/ Kommunfullmäktige beslutar att införa valfrihetssystem enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem för följande insatser enligt 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. a.ledsagarservice b. Avlösarservice i hemmet c. Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig 2. Kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med förslag till ersättningsbelopp samt tid för införande av valfrihetssystem inom LSS enligt punkt 1. Överläggning I ärendet yttrar sig Isabella Jernbeck (M), Birgitta Lindgren (FP), Boris von Uexküll (M) och Jonas Uebel (FP). Yrkanden Inger Strömbom (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Olle Reichenberg (M) biträder Inger Strömboms (KD) bifallsyrkande. Proposition Ordföranden ställer proposition på kommustyrelsens förslag varvid han finner att fullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 1. Kommunfullmäktige beslutar att införa valfrihetssystem enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem för följande insatser enligt 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. a. Ledsagarservice b. Avlösarservice i hemmet c. Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig 2. Kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med förslag till ersättningsbelopp samt tid för införande av valfrihetssystem inom LSS enligt punkt 1. Exp: Socialnämnden

10 7 KS 2008/0123 Slutredovisning gällande om- och tillbyggnad Rosenvägens förskola Fastighetsnämnden slutredovisar projektet för om- och tillbyggnad av Rosenvägens förskola, Kv. Gården 2. De totala kostnaderna för projektet uppgår till 19,5 miljoner kronor och är därmed inom den av kommunfullmäktige fastställda utgiftsramen om 19,5 miljoner kronor. Två avdelningar har blivit tillbyggda. Kök- och ekonomidelar har blivit anpassade för de utökade behoven. Om- och tillbyggnaden ersätter två paviljonger. Beslut att inleda projektet föregicks av en utredning om lokalbehovet på kort och lång sikt gällande förskolor och skolor i Danderyds kommun. Förstudien visade att Rosenvägens förskola passade bäst för att utöka platsantalet i Enebyberg. Barn- och utbildningsnämnden presenterade därefter ett beslutsförslag om tillbyggnad av Rosenvägens förskola vilket också kommunledningskontoret ställde sig positivt till i sitt ställningstagande. De nya förskolelokalerna blev klara och togs i bruk november Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande lämnat en redogörelse i ärendet. Kommunstyrelsens förslag till beslut 17/2012 Kommunfullmäktige godkänner fastighetsnämndens slutredovisning gällande om- och tillbyggnad av Rosenvägens förskola Kv. Gården 2. Överläggning I ärendet yttrar sig även Siv Sahlström (C). Yrkanden Carina Erlandsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

11 Proposition Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag varvid han finner att fullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige godkänner fastighetsnämndens slutredovisning gällande om- och tillbyggnad av Rosenvägens förskola Kv. Gården 2. Exp: Fastighetsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Produktionsstyrelsen

12 8 KS 2011/0202 Ansökan om borgensförbindelse gällande SDE hockeyförening SDE Hockeyförening bildades i maj 2010 genom sammanslagning av de tre hockeysektionerna i Danderyds kommun, Stocksunds IF, Danderyds SK och Enebybergs IF. Resultatet av sammanslagningen innebär att Stocksunds IF inte längre har någon ishockeyverksamhet. Föreningen är däremot ägare till den överbyggnad som finns på ishallen. Då föreningen inte bedriver någon ishockeyverksamhet finns inte lägre intresse för att behålla ishallen. Stocksunds IF har därför erbjudit SDE Hockeyförening att köpa överbyggnaden av ishallen för en köpeskilling om kronor. För detta ansöker SDE Hockeyförening om borgen hos Danderyds kommun avseende upptagande av lån för motsvarande belopp. Föreningen ansöker även om borgen för kontokredit om kronor avsedd för underhåll av ishallar. Kommunledningskontoret har analyserat föreningens ekonomi under första verksamhetsåret 2010/2011 och plan för 2011/2012 och kan konstatera att den ekonomiska situationen bedöms som hållbar. Kommunledningskontoret föreslår efter gjord bedömning att SDE Hockeyförening erhåller borgen för dels lån om kronor dels för en kontokredit om kronor. Kommunledningskontoret bedömer vidare i enlighet med kultur- och fritidsnämnden att det ska föreligga en principöverenskommelse mellan SDE Hockeyförening och Djursholms Allmänna Skridsko Klubb, DASK inför beslut om borgen. Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande lämnat en redogörelse i ärendet.

13 Kommunstyrelsens förslag till beslut 18/ Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att teckna kommunens borgen såsom för egen skuld för SDE Hockeyförening i syfte att föreningen ska ta upp lån om högst kronor för att finansiera köp av överbyggnad av ishall på Stockhagens IP. Lånet ska vara slutamorterat efter 15 år. 2. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att teckna kommunens borgen såsom för egen skuld för SDE Hockeyförening i syfte att föreningen ska kunna teckna en kontokredit om högst kronor och med en löptid om längst 10 år. Kontokrediten avser lån för att finansiera underhåll av ishallarna i föreningen. 3. Kommunfullmäktige beslutar att överföra Danderyds kommuns nyttjanderättsavtal från den 1februari 1996 med Stocksunds idrottsförening till SDE Hockeyförening. 4. Besluten under punkterna 1, 2 och 3 gäller under förutsättning att en principöverenskommelse tecknas mellan SDE Hockeyförening och Djursholms Allmänna Skridsko Klubb. 5. Besluten under punkterna 1, 2 och 3 gäller under förutsättning att Stocksunds IF i samband med SDE Hockeyförenings tillträde, löser lån i Handelsbanken avsett för finansiering av överbyggnad enligt fullmäktiges beslut Överläggning I ärendet yttrar sig även Jonas Uebel (FP), Lovisa Eriksson (C) och Siv Sahlström (C). Yrkanden Olle Reichenberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Catharina Melian (S) yrkar att fullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att köpa överbyggnanden av ishallen. Torun Hegardt (FP), Anders Bergstrand (M) och Anders Paulsen (M) biträder Olle Reichenbergs (M) bifallsyrkande.

14 Proposition Ordföranden ställer först proposition på bifall eller avslag på Catharina Melians (S) yrkande varvid han finner att fullmäktige beslutat avslå Catharina Melians (S) yrkande. Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag varvid han finner att fullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 1. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att teckna kommunens borgen såsom för egen skuld för SDE Hockeyförening i syfte att föreningen ska ta upp lån om högst kronor för att finansiera köp av överbyggnad av ishall på Stockhagens IP. Lånet ska vara slutamorterat efter 15 år. 2. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att teckna kommunens borgen såsom för egen skuld för SDE Hockeyförening i syfte att föreningen ska kunna teckna en kontokredit om högst kronor och med en löptid om längst 10 år. Kontokrediten avser lån för att finansiera underhåll av ishallarna i föreningen. 3. Kommunfullmäktige beslutar att överföra Danderyds kommuns nyttjanderättsavtal från den 1 februari 1996 med Stocksunds idrottsförening till SDE Hockeyförening. 4. Besluten under punkterna 1, 2 och 3 gäller under förutsättning att en principöverenskommelse tecknas mellan SDE Hockeyförening och Djursholms Allmänna Skridsko Klubb. 5. Besluten under punkterna 1, 2 och 3 gäller under förutsättning att Stocksunds IF i samband med SDE Hockeyförenings tillträde, löser lån i Handelsbanken avsett för finansiering av överbyggnad enligt fullmäktiges beslut Exp: Utbildnings- och kulturkontoret Tekniska nämnden Miljö- och stadsbyggnadskontoret Kommunledningskontoret - ekonomi

15 9 KS 2012/0037 Interpellation angående skydd av särskilt värdefulla fastigheter 1 bilaga Ernst Klein (FP) lämnar bifogade interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående skydd av särskilt värdefulla fastigheter. Kommunfullmäktige medger att interpellationen får framställas. Svar på interpellationen Kommunstyrelsens ordförande Olle Reichenberg (M) svarar muntligen på interpellationen vid dagens sammanträde. Överläggning I ärendet yttrar sig även Ernst Klein (FP), Kristin Eriksson (C) och Torun Hegardt (FP). Interpellationen skall anses besvarad.

16 10 KS 2012/0039 Interpellation angående om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus, Djursholm 2:206, Gärdestorp 1 bilaga Catharina Melian (S) lämnar bifogade interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus. 1. Kommunfullmäktige medger att interpellationen får framställas. 2. Kommunstyrelsens ordförande Olle Reichenberg (M) svarar skriftligen på interpellationen vid nästa sammanträde.

17 11 KS 2012/0027 Befrielse från förtroendeuppdrag Peter Sjöblom (M) har i e-post den 22 december 2011 begärt befrielse från uppdraget som ledamot i byggnadsnämnden. Robert Cloarec (S) har i e-post den 3 januari 2012 begärt befrielse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. 1. Kommunfullmäktige bifaller framställningarna. 2. Kommunfullmäktige begär ett sammanräkningsprotokoll från länsstyrelsen efter Robert Cloarec (S). Exp: Länsstyrelsen Peter Sjöblom Robert Cloarec Byggnadsnämnden

18 12 KS 2012/0028 Fyllnadsval, ledamot i tekniska nämnden Christian Hoas (M) har i e-post den 20 september 2011 begärt befrielse från uppdraget som ledamot i tekniska nämnden. Kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag 1/ Nuvarande ersättaren Pelle Brandt (M), Mörbyleden 18, Danderyd utses till ledamot i tekniska nämnden. 2. Claes Wersäll (M), Golfvägen 14, Danderyd utses till ersättare i tekniska nämnden. Exp: Pelle Brandt Claes Wesäll Tekniska nämnden Kommunledningskontoret - löner

19 13 Fyllnadsval, ledamot i byggnadsnämnden Peter Sjöblom (M) har i e-post den 22 december 2011 begärt befrielse från uppdraget som ledamot i byggnadsnämnden. Kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag 2/ Nuvarande ersättaren Leif Ahrle (M), Soltorpsvägen 30, Danderyd utses till ledamot i byggnadsnämnden. 2. Camilla Engström (M), Skolvägen 23 A, Enebyberg utses till ersättare i byggnadsnämnden. Exp: Leif Ahrle Camilla Engström Byggnadsnämnden Kommunledningskontoret - löner

20 14 KS 2012/0036 Motion angående planberedningens organisation och ställning 1 bilaga Ernst Klein (FP) inlämnar en motion angående planberedningens organisation och ställning. I motionen yrkas att kommunstyrelsen får fullmäktiges uppdrag att återkomma till KF med ett förslag till fastare organisation för planberedningen. Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.