Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20"

Transkript

1 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl Paragrafer ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom (m) Leif Ahrle (m) Kristin Eriksson (c) Jan Christer Eriksson (c) Jan Lilja (s) Bernt Hofström (s) Margareta Sandell (fp) Ersättare Övriga deltagare Lars Öhman, stadsbyggnadschef Jamal Esfahani, stadsarkitekt Manuel Bustos, sekreterare Utses att justera Peter Sjöblom Justeringens plats och tid Stadsbyggnadskontoret, Mörby centrum, klockan Underskrifter Sekreterare... Manuel Bustos Ordförande... Gösta Eberstein Justerande... Peter Sjöblom Nämnd/Styrelse ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Stadsbyggnadskontoret, Mörby centrum Underskrift... Manuel Bustos Utdragsbestyrkande...

2 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2(11) 46 Dnr Detaljplan för fastighet Danderyd 2:7 och 2:143, transformatorstation i Anneberg, Enebyberg. om programsamråd och behovsbedömning Kommunstyrelsen har gett byggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten till en detaljplan för fastigheten Danderyd 2:7 och Danderyd 2:143 för att möjliggöra byggandet av en transformatorstation och ett upplagsområde. I översiktsplanen reserveras kommunens mark för upplag för en ny transformatorstation och söder om denna reserveras mark för ett nytt upplag. I översiktsplanen anges också en idéskiss av en ny tunnelförlagd pendeltågsgren som passerar området. Det finns ingen gällande detaljplan över området. Länsstyrelsen beslutade i enlighet med 6 kapitlet 5 miljöbalken att uppförande av en ny transformatorstation i Anneberg inte antas medföra betydande miljöpåverkan. Projektet är därmed redan bedömt ur miljöhänsyn. Detaljplanen innefattar även upplag för tillfällig förvaring av jordmassor, anläggningsutrustning med mera. Denna verksamhet bedöms inte ha negativ påverkan på miljön då det inte rör sig om långvarig förvaring eller av farliga ämnen. Sammantaget bedöms inte detaljplanen medföra någon betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram av Svenska kraftnät i samband med projektet med transformatorstationen. Innan kommunen tar ställning till om betydande miljöpåverkan kan antas uppstå ska berörda länsstyrelser, kommuner och myndigheter ges tillfälle att yttra sig över behovsbedömningen. Stadsbyggnadskontoret har preliminärt bedömt att detaljplanen inte kommer att innebära betydande miljöpåverkan. Samråd kring behovsbedömningen bör ske med Länsstyrelsen i Stockholms län. I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat

3 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 3(11) Byggnadsnämnden beslutar att: 1. ett programförslag skickas ut på samråd enligt 5 kapitlet 20 (1987:10) plan- och bygglagen 2. genomföra samråd om att förslaget inte kommer att få någon betydande miljöpåverkan. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 47 Delegationsbeslut A. Övriga delegationsbeslut - Personalärenden 48 Förvaltningschefens information A. Prognos 2 49 Information planer A. Pågående detaljplaner 50 Information bygglov A. Skyltprogram för Enebyängens handelsplats

4 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 4(11) B. Stinsen 1. Förfrågan om nybyggnad

5 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 5(11) 51 Dnr Kanoten 5, Orrstigen 3, Danderyd. Samråd angående avstyckning av tomt från Kanoten 5 Lantmäterimyndigheten har i brev begärt samråd om en begäran om avstyckning från Kanoten 5. För tomten gäller detaljplan S 42 fastställd Någon bestämmelse om minsta tomtstorlek finns ej angiven i planen och fastighetsplan finns ej upprättad för tomten. Byggnadsnämnden har i sitt handlingsprogram beslutat att då bestämmelse om minsta tomtstorlek saknas ska 800 kvadratmeter gälla. Förvaltningen förordar sökandens alternativ 2 eller 3 som ger acceptabla tomter om 800 kvadratmeter. Stadsbyggnadskontoret föreslår att byggnadsnämnden tillstyrker att Kanoten 5 delas under förutsättning att båda tomterna blir minst 800 kvadratmeter. I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat Byggnadsnämnden beslutar att tillstyrka en avstyckning av Kanoten 5 under förutsättning att båda tomterna blir minst 800 kvadratmeter.

6 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 6(11) 52 Dnr Krigsrådet 21 och 22, Skogsliden 12 A och 12 B, Stocksund. Antagande av fastighetsplan Byggnadsnämnden gav stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta en fastighetsplan för Krigsrådet 21 och Krigsrådet 22. Planen innebär att en mindre markreglering kan göras mellan fastigheterna. Då inga invändningar mot förslaget inkommit föreslår förvaltningen att byggnadsnämnden antar fastighetsplanen. I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat Byggnadsnämnden beslutar att anta fastighetsplan för Krigsrådet 21 och 22.

7 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 7(11) 53 Dnr Milstolpen 13 och 18, Bergstigen 30 och 32, Stocksund. Uppdrag om ändrad fastighetsplan Fastighetsägarna till Milstolpen 13 och 18 har ansökt om ändrad fastighetsplan för att kunna genomföra en markreglering mellan fastigheterna. Skälet till regleringen är att anpassa tomterna till den faktiska markanvändningen. För Milstolpen 13 är detaljplan fastställd och fastighetsplanen är fastställd För Milstolpen 18 gäller två detaljplaner, en fastställd och en fastställd Fastighetsplanen är från Minsta tillåtna tomtstorlek är 1000 kvadratmeter. I undantagsfall kan tomt erhålla mindre areal, dock inte under 600 kvadratmeter. Krigsrådet 13 och 18 har idag arealer om 894 kvadratmeter respektive 1656 kvadratmeter. Markregleringen kommer endast marginellt förändra arealerna. Tomterna kommer efter regleringen att uppfylla kraven i fastighetsbildningslagen 3 kapitlet 1 om ändamålsenlighet. Förvaltningen föreslår att byggnadsnämnden beslutar att ändra fatighetsplanen enligt förslaget. I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat Byggnadsnämnden beslutar att: 1. ge förvaltningen i uppdrag att i en fastighetsplanprocess pröva möjligheten att genomföra en markreglering mellan fastigheterna 2. ge förvaltningschefen i uppdrag att träffa plankostnadsavtal med fastighetsägarna.

8 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 8(11) 54 Dnr Del av Danderyd 2:1, Skogsviks småbåtshamn. om programsamråd Kommunstyrelsen har i beslut , 74, och i kompletterande beslut , 125, uppdragit åt byggnadsnämnden att i en detaljplaneprocess pröva möjligheten att bygga en till två nya bryggor samt förlänga de befintliga bryggorna i Skogsviks småbåtshamn. I översiktsplanen anges att området är ett bebyggelseområde. Gällande detaljplan för planområdet är nr 419 från Detaljplanen innehåller parkmark samt vattenområde för bryggor i norr och mark tillhörande hamnverksamheten i söder. De största två bryggorna i området är planenliga, medan de två mindre bryggorna strider mot gällande detaljplan. Enligt genomförd behovsbedömning kommer planen inte att ha någon betydande miljöpåverkan då det endast handlar om en mindre förändring i ett befintligt hamnområde. Innan kommunen tar ställning till om betydande miljöpåverkan kan antas uppstå så ska berörda länsstyrelser, kommuner och myndigheter ges tillfälle att yttra sig över behovsbedömningen. I det kommande planarbetet behöver även parkeringsbehovet ses över. I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat Byggnadsnämnden beslutar att: 1. ett program för Skogsviks småbåtshamn skickas ut på samråd enligt 5 kapitlet 20 (1987:10) plan- och bygglagen 2. genomföra samråd om att förslaget inte kommer att få någon betydande miljöpåverkan.

9 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 9(11) 55 Dnr Nide 2, Bragevägen 25, Djursholm. Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus Ansökan avser bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus med en byggnadsarea på 150,7 kvadratmeter i två våningar och med en byggnadshöjd på 7,5 meter. Som beräkningsgrundande fasad har fasad mot sydost valts. För fastigheten gäller detaljplan nr S150 med beteckningen BÖIIn. Fastigheten ligger inom bevarandeområde (B41) enligt kommunens kulturmiljöhandbok. Området är inte av riksintresse. Förslaget redovisar ett crème-vitt putsat hus, slätputs vid knutar och runt fönster, i övrigt puts med måttlig gräng, i två våningar med tak täckt av grafitgrå betongtakpannor. Placeringen av byggnaden på tomten överensstämmer med rekommendationer i kommunens kulturmiljöhandbok. Förslaget överensstämmer med detaljplanen. I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat Byggnadsnämnden beslutar att: 1. bevilja bygglov för nybyggnad av enbostadshus 2. vind inte får användas för bostadsändamål 3. anläggande av pool inte ingår i bygglovet.

10 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 10(11) 56 Dnr Motion om införande av ett debattforum på kommunens hemsida Jonas Uebel med flera (fp) har i fullmäktige motionerat om att kommunen ska inrätta ett allmänt debattforum på kommunens hemsida. Kommunstyrelsen har överlämnat ärendet till samtliga nämnder för yttrande. Stadsbyggnadskontorets bedömning är att det merarbete som uppstår för förvaltningen bör rymmas inom den nuvarande organisationen. Stadsbyggnadskontoret ser positivt på införandet av ett debattforum på kommunens hemsida och föreslår att byggnadsnämnden tillstyrker motionen. I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat Byggnadsnämnden beslutar att tillstyrka motionen om införande av ett debattforum på kommunens hemsida.

11 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 11(11) 57 Anmälningar Paragrafen publiceras inte på Internet.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-06-29 1 (13) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14.30 15.35 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2013-09-25 1 (29) Plats Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Onsdagen den 25 september 2013 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt

Läs mer

Yngve Blomberg, förvaltningschef Leif Nilsson, byggnadsinspektör Susanne Borg, förvaltningsadministratör Ture Göransson, stadsarkitekt 50 53, 64

Yngve Blomberg, förvaltningschef Leif Nilsson, byggnadsinspektör Susanne Borg, förvaltningsadministratör Ture Göransson, stadsarkitekt 50 53, 64 2014-06-11 1 (20) Plats och tid: Kommunhuset, Ängen 2014-06-11 kl 13.30 17.30 ande: Göran Olsson (c), ordförande Margareta Holm (mp) Sören Hellberg (s) Marie Egerborn (s) Rune Larsson (c) Björn Morell

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2015-06-08 1 (14)

Miljö- och byggnämnden 2015-06-08 1 (14) Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunhuset i Älmhult den 8 juni 2015 kl. 13.30 16.45 Beslutande Tommy Lövquist (S), ordförande Birgitta Bengtsson (S) Roland Johansson (S) Eva Dickner (Mp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2014-12-16 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 09.00-12.00 Ajournering kl 09.55-10.15 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1/27 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.30 Ajournering kl 15.00-15.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S) Teddy Nilsson (SD) Ann

Läs mer

Anders Karlsson 229-232 Margaretha Hultgren, FP

Anders Karlsson 229-232 Margaretha Hultgren, FP Sammanträdesprotokoll 1(25) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9.00-11.40 Beslutande Bo Svensson, C Runa Petersson, KD Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Konny Bogren, S Håkan Carlsson, M Lars-Inge

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-01-26 Tekniska nämnden. DANDERYDS KOMMUN Tekniska nämnden. Konferensrum Tranholmen, plan 6, Mörby Centrum, kl. 19.00 20.

Sammanträdesprotokoll 2011-01-26 Tekniska nämnden. DANDERYDS KOMMUN Tekniska nämnden. Konferensrum Tranholmen, plan 6, Mörby Centrum, kl. 19.00 20. 1(19) Plats och tid Konferensrum Tranholmen, plan 6, Mörby Centrum, kl. 19.00 20.20 Paragrafer 1 18 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Jörgen Elfving (C) Pelle Brandt (M) Christian

Läs mer

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-05-22 kl. 08:30 11:30 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M), ersättare

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Torsdagen den 27 september 2012, klockan 08:30. Margareta Stensaeus Linder

Torsdagen den 27 september 2012, klockan 08:30. Margareta Stensaeus Linder Byggnadsnämnden 2012-09-18 1 Plats och tid Vilundarummet, kommunhuset, plan 8, Dragonvägen 86 Tisdag 18 september 2012, klockan 18:00-20:45 Beslutande Ledamöter: Erik Palmstierna (M) Ludwig Brogård, (C

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-04-10 1 (34) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Per Sjödahl ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-04-10 1 (34) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Per Sjödahl ANSLAG/BEVIS. Plats 2012-04-10 1 (34) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 10 april kl. 08:30 16:30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp. se nästa sida. Barbro Söderberg Miljö- och byggförvaltningen 2007-03-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp. se nästa sida. Barbro Söderberg Miljö- och byggförvaltningen 2007-03-05 Miljö och byggnadsnämnden 2007-02-27 Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp Tid Tisdagen den 27 februari 2007, kl. 18.30-20.00 Beslutande se nästa sida Sammanträdesdatum s. 1 (33) Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (74)

Sammanträdesprotokoll 1 (74) Sammanträdesprotokoll 1 (74) Plats och tid Erstavik Nacka stadshus kl 15.00 18.40 Beslutande Cathrin Bergenstråhle (M) Bjarne Hanson (FP) Leif Holmberg (C) Bernt Enström (KD) Kaj Nyman (S) Ingela Birgersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 1(11) Plats och tid Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 Paragrafer 18-26 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Jörgen Elfving (C), 1:a vice ordförande Tommy Lindgren (FP), 2:a vice ordförande

Läs mer

Byggnads- och miljönämnden 2009-09-22 1 (19)

Byggnads- och miljönämnden 2009-09-22 1 (19) Byggnads- och miljönämnden 2009-09-22 1 (19) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 22 september 2009, kl. 18.00-20.15 (Ajournering 19.10-19.20) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Roland

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 12 maj 2012, kl 15.00-17.45. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 12 maj 2012, kl 15.00-17.45. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-05-21 1 (51) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 12 maj 2012, kl 15.00-17.45 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Olof Röstin (M), tjg ers för Leif Johansson (S) Håkan Andersson (C) Leif Hägg (M), ordförande Karin Jansson (S) Maria Lund (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Olof Röstin (M), tjg ers för Leif Johansson (S) Håkan Andersson (C) Leif Hägg (M), ordförande Karin Jansson (S) Maria Lund (C) Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Olof Röstin (M), tjg ers för Leif Johansson (S) Håkan Andersson (C) Leif Hägg (M),

Läs mer

Svante Andrén, förvaltningschef Ann-Louise Hedberg, sekreterare ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Svante Andrén, förvaltningschef Ann-Louise Hedberg, sekreterare ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Byggnadsnämnden 2011-05-17 1 Plats och tid Kommunkontoret tisdagen den 17 maj 2011 kl. 17.00-18.50 Beslutande Per-Olof Qvick (M), ordförande Janeric Dahlin (FP) Kjell-Åke Johansson (KD) Gunnel Johansson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2008-09-30 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 19.50 ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande, Erika Nordell (C) 56-63,

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15 Protokoll 1 (50) Plats och tid: Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Ann Berg, ordf, FP Kjell-Evert

Läs mer

Byggnadsnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, tisdagen den 18 maj 2010, kl 13.15-16:00. Åsa Larsson

Byggnadsnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, tisdagen den 18 maj 2010, kl 13.15-16:00. Åsa Larsson 1 Byggnadsnämnden Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, tisdagen den 18 maj 2010, kl 13.15-16:00 Beslutande: Carl-Gustaf Gudmundsson (C) Åsa Larsson (S) Alf Carlsson (M) Kerstin Lindström (M),

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2015-04-28

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2015-04-28 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Rådhus Skåne 13,00-18,00 Beslutande Sonny Modig (FP) Ordförande Christina Borglund (KD) Vice ordförande Gösta Rickardsson (FP) Inge Zweiniger

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2014-08-26 1 Plats och tid: Stadshuset Värnamo, 2014-08-26, kl 13.30 16.40 ande: Övriga närvarande: Gottlieb Granberg (M) Margaretha Fransson (M) Lena Freij (KD) Göran Andersson

Läs mer