RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN"

Transkript

1 SV SV SV

2 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den KOM(2010) 731 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN Eures verksamhetsrapport framlagd av kommissionen i enlighet med artikel 19.3 i förordning (EEG) nr 1612/68 På väg mot en gemensam arbetsmarknad i EU: Eures bidrag SV SV

3 RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN Eures verksamhetsrapport framlagd av kommissionen i enlighet med artikel 19.3 i förordning (EEG) nr 1612/68 På väg mot en gemensam arbetsmarknad i EU: Eures bidrag (Text av betydelse för EES) INNEHÅLL 1. Inledning Strategiska mål för Eures Resultat av Eures verksamhet Effekter av Eures verksamhet Eures resultatsystem Eures stöder en grundläggande rättighet med otillräckliga ekonomiska resurser Eures bygger på ett starkt mänskligt nätverk Utbildning av Eures personal är väsentlig för att garantera ett professionellt nätverk Mot integrering av Eures i de offentliga arbetsförmedlingarnas nätverk Eures gränsöverskridande partnerskap Eures som tjänsteleverantör Eures som instrument för jobbmatchning Kommande utmaningar och framtidsutsikter SV 2 SV

4 1. INLEDNING Eures (det europeiska nätverket för arbetsförmedlingar) är ett väletablerat europeiskt nätverk vars syfte är att främja rörligheten på arbetsmarknaden. Eures omfattar Europeiska kommissionen och de offentliga arbetsförmedlingarna i medlemsstaterna i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 1, plus Schweiz, samt deras arbetsmarknadsorganisationer. Eures tjänster är sedan ungefär 15 år tillbaka tillgängliga för alla medborgare i de länder som ingår i nätverket. Under den här tiden har Eures underlättat den geografiska rörligheten på arbetsmarknaden genom att motverka fragmenteringen av information om tillgång på arbetskraft, lediga tjänster, levnads- och arbetsvillkor och utbildningsmöjligheter. Fri rörlighet betraktas ofta som en av de viktigaste men minst utnyttjade av de fyra grundläggande friheterna som sedan 1957 garanteras genom EU-lagstiftningen. I såväl Lissabonstrategin som den europeiska sysselsättningsstrategin, där sysselsättning togs upp som en fråga av gemensamt intresse, krävs att hindren för rörlighet i EU ska undanröjas och arbetskraftens rörlighet ökas inom EU. EU:s gemensamma principer om flexicurity ger en övergripande ram för den nuvarande och framtida sysselsättningen och strategier för rörlighet. Särskilt fokus ligger på att underlätta övergång mellan jobb. I meddelandet Ny kompetens för nya arbetstillfällen 2 anges att rörlighet och bättre matchning av kompetens och arbetstillfällen ska främjas genom att hinder för fri rörlighet för arbetstagare inom EU undanröjs och genom bättre information om utvecklingen på arbetsmarknaden och kompetensbehoven. I meddelandet om hur arbetskraftsbrist ska motverkas genom migration inom EU:s medlemsstater, som kommissionen ska lägga fram 2011, analyseras huruvida migration från länder utanför EU kan vara en del av lösningen på arbetskraftsbrist inom vissa sektorer och på andra arbetsmarknadsproblem på grund av den demografiska utvecklingen. Eures resultat för perioden bedöms i den här rapporten på grundval av slutsatserna i den externa utvärderingsrapport av Eures-nätverket som sammanställdes Rapporten är uppdelad i fyra större delar: I avsnitt 2 behandlas Eures strategiska mål, i avsnitt 3 Eures resultatsystem och i avsnitt 4 Eures som tjänsteleverantör. I avsnitt 5 behandlas kommande utmaningar. 2. STRATEGISKA MÅL FÖR EURES Under har Eures strategiska mål varit att främja rörligheten för arbetskraften och minska hindren för rörlighet. Detta har skett genom att bidra till utvecklingen av en gemensam arbetsmarknad som är öppen och tillgänglig för alla, genom att garantera ett nations-, regions- och gränsöverskridande utbyte av lediga jobb och ansökningar, och genom att säkerställa öppenhet och informationsutbyte. I följande avsnitt granskas resultatet och effekten av Eures verksamhet i fråga om vilken skillnad Eures har inneburit för mottagarna Resultat av Eures verksamhet Eures bidrar till utvecklingen av en gemensam arbetsmarknad som är öppen och tillgänglig för alla. Detta sker genom ett utbud av information om arbetsmarknaden och om levnads- och 1 2 EU:s medlemsstater plus Norge, Island och Liechtenstein KOM (2008) 868 slutlig. SV 3 SV

5 arbetsvillkor, och genom en jobbmatchningstjänst via Eures rådgivarnätverk och Eures portal för rörlighet i arbetslivet. Den tjänst som nätverket erbjuder återspeglar kundens behov, oavsett om den är förmedlad eller ej. Förmedling sker genom rådgivarnätverket som erbjuder information till arbetsgivare och arbetssökande, och underlättar jobbmatchning. Rådgivarnätverket omfattar två nivåer: kvalificerade rådgivare som fungerar som informations- och arbetsförmedlare i hela Europa, och Eures-handläggare som stödjer de kvalificerade rådgivarna och även spelar en viktig roll i tjänsteförmedlingen. De icke-förmedlade tjänsterna går via Eures portal. Kunder får tillgång till och använder informationen i portalen för att fatta beslut. Arbetssökande som hade kontakt med en Eures-rådgivare när de sökte arbete, hade större chanser att få jobb än de som bara sökte via portalen för rörlighet i arbetslivet. Eures rådgivarnätverk tillför alltså ett mervärde till portalens tjänster. Utbytet av lediga platser inom Europa underlättas av portalens tjänster och av rådgivarnätverket. Det finns belägg för att arbetsgivare rekryterar och att enskilda personer får jobb via Eures. Cirka 20 % av de arbetssökande har fått jobb via Eures och knappt hälften av dem fick ett jobb som motsvarade deras kompetensnivå. 3 I många länder bidrar Eures till att de offentliga arbetsförmedlingarnas mål kan uppnås, genom att arbetslösheten minskar och rörligheten för arbetskraften främjas. Dessutom har ansträngningar gjorts för att integrera Eures i offentliga arbetsförmedlingarnas nätverk. Integreringen av Eures är dock inte någon enstaka uppgift utan ska ses som en pågående process. Integreringen av Eures i de offentliga arbetsförmedlingarna kan bli bättre. I nedanstående avsnitt beskrivs hur Eures tillför mervärde när det gäller att främja arbetskraftens rörlighet. 2.2 Effekter av Eures verksamhet Eures ska bidra till uppnåendet av målen hållbar ekonomisk tillväxt och social sammanhållning genom att underlätta matchningen mellan arbetssökande och arbetsgivare. Det sker genom att man tillhandahåller information, rådgivning, vägledning och utbyten för enskilda personer, så att de får möjlighet att utöva sin rättighet till fri rörlighet inom EU. Under perioden var Eures relevant för såväl europeiska sysselsättningsstrategin som Lissabonstrategins mål om hållbar ekonomisk tillväxt och större social sammanhållning. De första uttryckliga referenserna till Eures i viktigare politiska texter kom dock inte förrän 2007 (handlingsplan för rörlighet för arbetstagarna och meddelandet Ny kompetens för nya arbetstillfällen) Dessutom har Eures en socioekonomisk dimension och ger därmed en koppling till riktlinje 19 i den europeiska sysselsättningsstrategin, som ett system som ger hjälp vid 3 Externa undersökningar har gjorts med arbetssökande och arbetsgivare. Undersökningarna visar att databasen med lediga platser har underlättat jobbmatchningen. Exempelvis uppgav arbetssökande (65,8 % av de svarande) att de antingen hade sökt lediga jobb eller lagt ut sitt cv på Eures. Totalt personer (20,2 % av de arbetssökande) uppgav att de hade fått jobb via Eures, och närmare hälften av dem (609) angav att detta jobb motsvarade deras kompetensnivå. SV 4 SV

6 arbetssökning och jobbmatchning för att underlätta integrationen på arbetsmarknaden 4. Genom sin förmedlande roll och den information som samlas in och lämnas om levnads- och arbetsvillkor, däribland socialförsäkring, skatter och försäkring, kan Eures hjälpa enskilda att komma förbi verkliga och potentiella hinder för rörlighet. Riktlinje 19 skapar också en länk mellan Eures och flexicurityagendan så till vida att Eures har potential att minska eller minimera övergångsperioder mellan jobb. Eures är ett redskap som hjälper enskilda i arbetssökningsprocessen, och kan därför anses bidra till att minimera övergångsperioder mellan jobb och före anställning. 3. EURES RESULTATSYSTEM Det är den offentliga arbetsförmedlingen på central, regional och lokal nivå som tillhandahåller Eures tjänster. I Eures gränsöverskridande partnerskap erbjuds dessa tjänster i samarbete med arbetsmarknadsorganisationer som fackföreningar, arbetsgivarorganisationer, handelkammare, osv. Rent praktiskt tillhandahålls tjänsterna i Eures nätverk av Euresrådgivarna och annan relevant personal hos Eures-medlemmar och berörda arbetsmarknadsorganisationer. I följande avsnitt behandlas de mänskliga och ekonomiska resurser som tilldelas Eures, utbildning som Eures tillhandahåller och integrationen av Eures i de offentliga arbetsförmedlingarnas nätverk. Ett särskilt avsnitt handlar om gränsöverskridande partnerskap Eures stöder en grundläggande rättighet med otillräckliga ekonomiska resurser EU har stadigt ökat sin investering i Eures genom åren. Perioden var budgeten 21 miljoner euro, dvs. nästan 4 miljoner högre än för En del av denna ökning beror på nätverkets utvidgning genom Bulgariens och Rumäniens inträde i EU Närmare tre fjärdedelar av kommissionens totala finansiering av Eures går till medlemmarna för den verksamhet som har fastställts i deras verksamhetsplaner. Återstoden av tillgänglig finansiering används till Eures portal för rörlighet i arbetslivet, utbildning på EU-nivå, Eures helpdesk och annan stödverksamhet, så som informationsstöd, översättningstjänster och publikationer. I stort sett har finansieringssystemet för Eures varit framgångsrikt, men det finns också brister. Förbrukningen av stödet uppgår till cirka 75 %. Det innebär att varje år förblev i genomsnitt 25 % av den tillgängliga finansieringen till medlemmarna outnyttjad under perioden Faktorer som bidrar till detta är ej understödd verksamhet, administrativa krav på att styrka utgifterna och tidpunkten då resurserna faktiskt tas emot. Budgeten som tilldelas Eures är ganska liten jämfört med den totala finansieringen inom sysselsättningsområdet, både på EU-nivå och när det gäller arbetsförmedlingarnas totala utgifter i medlemsstaterna. De ekonomiska resurserna som tilldelas av Eures-medlemmar är mer än tre gånger högre än de budgeterade resurserna från kommissionen och fyra gånger högre än de bidragsberättigande kostnaderna. Det innebär att finansieringen från Euresmedlemmarna är mycket viktig när det gäller att tillhandahålla Eures tjänster. 4 Som en del i den europeiska sysselsättningsstrategin hänvisar riktlinje 19 i sysselsättningsriktlinjerna till Eures bidrag till de politiska målen när det gäller sysselsättning, och sammankopplar Eures med flexicurityagendan vad gäller hantering av övergångsperioder mellan och före jobb. SV 5 SV

7 Budgetåtaganden och betalningar Åtaganden , , ,36 Betalningar , , , Eures bygger på ett starkt mänskligt nätverk I medlemsstaterna finns ett nätverk med 851 rådgivare som tillhandahåller Eures tjänster till arbetssökande, arbetslösa och arbetsgivare. Antalet rådgivare i varje land varierar, och hälften av alla rådgivare arbetar i sex länder: Belgien, Tyskland, Spanien, Frankrike, Italien och Sverige. Eures-rådgivarna är anställda av arbetsförmedlingen och utses på lokal, regional och nationell nivå inom sin arbetsförmedlingsorganisation. De lägger i genomsnitt 75 % av sin arbetstid på Eures 5. Under 2008 registrerade de över en miljon kontakter ( ) med arbetssökande och arbetsgivare, vilket ger ett genomsnitt på enskilda kontakter per rådgivare. Av dessa var 86 % kontakter med arbetssökande. Andelen rådgivare för registrerade arbetsgivare och arbetssökande varierar men i genomsnitt var det 424 arbetssökande och 20 arbetsgivare per rådgivare. Arbetssökning har alltid varit det vanligaste samtalsämnet under rådgivningskontakterna. I genomsnitt 41,2 % av kontakterna ägnades åt detta under perioden Det näst vanligaste ämnet var allmän information om Eures, som diskuterades vid ungefär 17,1 % av kontakterna under samma period. Det tredje vanligaste ämnet var rekrytering som diskuterades i cirka 15,1 % av kontakterna under perioden. Allmän information om Eures Jobbsökning Rekrytering Socialförsäkring och beskattning Utbildning Levnads- och arbetsvillkor Annan allmän information och rådgivning 17,1 % 41,2 % 15,1 % 10,1 % 1,9 % 8,3 % 6 % Nätverket stöds också av Eures-handläggare. Mer än hälften av medlemsländerna anställer också handläggare som stödjer rådgivarna och tillhandahåller Eures tjänster. Det mänskliga nätverk som är direkt kopplat till Eures tjänster är därför mycket större än bara rådgivarnas nätverk. På det hela taget verkar mängden mänskliga resurser för Eures tjänster ligga på lämplig nivå för att tillgodose de arbetssökandes och arbetsgivarnas behov, även om ytterligare resurser kommer att begäras om Eures ska utvecklas för att erbjuda nya tjänster. 5 I Eures-stadgan (EUT C 106, , s. 3) anges att Eures-rådgivarna under minst en halv normal heltidsekvivalent ska arbeta med arbetsuppgifter som gäller Eures och resten av tiden med uppgifter inom sin nationella arbetsförmedling. SV 6 SV

8 3.3 Utbildning av Eures personal är väsentlig för att garantera ett professionellt nätverk Eures utbildning består av två delar: utbildning inom landet och utbildning på Europanivå. Utbildningen inom landet omfattar en mängd olika aktiviteter, däribland förberedande utbildning som är ett krav för nya rådgivare innan de får delta i den inledande kursen och konferensen på Europanivå. Under perioden gavs utbildningen på Europanivå av ett privat företag som höll cirka 20 kurser per år. Utbildningsutbudet var en blandning av grund- och fortsättningskurser och erbjöd utbildning för Eures-rådgivare och deras linjechefer. Eures-rådgivare och chefer engagerades som kursledare på de olika utbildningarna och arbetade tillsammans med leverantörens personal. Denna utbildning är mycket viktig för att säkerställa att nätverket blir professionellt och fungerar effektivt. I allmänna ordalag kan sägas att utbildningen som ges på Europanivå och utbildningen inom landet kompletterar varandra, genom att den första koncentreras på teori och den senare på mer praktiska frågor Mot integrering av Eures i de offentliga arbetsförmedlingarnas nätverk I Eures riktlinjer fastställs tydligt behovet att påskynda integreringen av Eures i de offentliga arbetsförmedlingarna 6. Detta har redan gett resultat som visar att de flesta medlemmar har gjort framsteg. Medlemmarna har gjort en tydlig tilldelning av personalresurser till Eures, tiden som tilldelats Eures följs och godkänns, och det förekommer intern utbildning av Eurespersonal och insatser för att öka medvetandet bland annan personal. Mellan 75 och 100 % av de aktiva rådgivarna i ungefär hälften av medlemsländerna har fått utbildning om Eures. Genom att integrera Eures i de offentliga arbetsförmedlingarnas tjänster, bidrar Eures till att arbetsförmedlingarnas mål kan uppnås och det minskar arbetslösheten och främjar rörligheten. Trots de ansträngningar som de offentliga arbetsförmedlingarna har gjort för att integrera Eures, skiljer sig resultatet av detta arbetet mellan de olika förmedlingarna Eures gränsöverskridande partnerskap Eures-nätverket spelar en viktig roll i regioner där det är vanligt med arbetspendling över gränsen till ett annat land. Eures-rådgivarna ger information och råd till gränsarbetare och till arbetsgivare som vill rekrytera arbetskraft utifrån. Arbetspendlarna behöver hjälp med information om försäkringar, skatter, socialförsäkringssystemet, skolundervisning, eget företagande osv. Arbetssökning var det vanligaste diskussionsämnet hos rådgivare i gränsregioner, där i genomsnitt 34,6 % av kontakterna rörde denna fråga under perioder Den näst viktigaste frågan var socialförsäkring och beskattning med ett genomsnitt på 24,8 % under samma period. Den tredje mest diskuterade frågan var allmän information om Eures, som diskuterades i cirka 12,6 % av kontakterna under perioden. Allmän information Arbetssökning Rekrytering Socialförsäkring och beskattning Utbildning Levnads- och arbetsvillkor Annan allmän 6 Eures verksamhet som genomförs av medlemmar och partner grundas på riktlinjer som gäller i tre år. SV 7 SV

9 om Eures information och rådgivning 12,6 % 34,6 % 8,4 % 24,8 % 3,2 % 9,1 % 7 % Under perioden deltog totalt 22 gränsöverskridande Eures-partnerskap i arbetet med att tillhandahålla Eures-tjänster och bidrog därmed starkt till utvecklingen av Eures verksamhet. De flesta gränsöverskridande partnerskap finns i centrala och västra Europa, med nio stycken i Tyskland och sex i Frankrike 7. Förutom den verksamhet som genomförs av de gränsöverskridande partnerskapen utför nästan alla Eures-medlemmar någon form av gränsöverskridande verksamhet utanför de befintliga partnerskapens verksamhetsområde. Placeringen av Eures gränsöverskridande partnerskap motsvarar i stort sett detta pendlarmönster. Antalet pendlare har ökat under senare år. Enligt en undersökning arbetspendlade personer inom EES/Schweiz över gränserna under För EU-15, mellan och , ökade antalet med 26 %. Den mesta pendlingen över gränser sker i centrala och västra Europa. De främsta destinationerna är Schweiz, Luxemburg, Tyskland, Nederländerna, Österrike och Belgien. De länderna tar emot ungefär tre fjärdedelar av alla pendlare. Pendlarna kommer främst från Frankrike, Tyskland och Belgien, som står för cirka 60 % av alla utresande pendlare inom EU. De gränsöverskridande partnerskapen har ökat synligheten för Eures och lett till en mängd verksamheter som ger information till arbetssökande, pendlare och arbetsgivare i gränsregionerna. 4. EURES SOM TJÄNSTELEVERANTÖR Eures nätverk hjälper arbetssökande, arbetslösa och arbetsgivare med en mängd tjänster via Eures portal för rörlighet i arbetslivet och Eures rådgivarnätverk. Tjänsterna omfattar direkt och indirekt jobbmatchningshjälp med information om arbetsmarknadssituationen och om levnads- och arbetsvillkor i andra EES-länder och Schweiz Eures som instrument för jobbmatchning Eures portal för rörlighet i arbetslivet har spelat en viktig roll för spridning av information om arbetstillfällen för arbetssökande, arbetslösa och arbetsgivare. Genom portalen har de arbetssökande och arbetslösa fått möjlighet att söka jobb och lägga upp sitt cv, och arbetsgivarna har kunnat söka bland cv och kunnat publicera lediga platser. 7 I bilagan till den här rapporten anges antalet gränsöverskridande partnerskap som länderna deltar i. SV 8 SV

10 Översikt över registrerade arbetssökande på Eures portal per land : Land Antal arbetssökande Land Antal arbetssökande Belgien Nederländerna Tjeckien Österrike Danmark Polen Tyskland Portugal Estland Rumänien Irland Slovenien Grekland Slovakien Spanien Finland Frankrike Sverige Italien Förenade kungariket Lettland Norge Litauen Schweiz Ungern Portalen är uppskattad av båda användargrupperna som tydligt ser fördelen med att få tillgång till eller lägga upp information om lediga jobb över hela EES-området. Enligt en Internetundersökning bland användarna är funktionen för att lägga upp cv den mest användbara av Eures tjänster för arbetssökande. Bland arbetsgivarna som lade ut en anmälan om lediga platser hade 19 % av dem erbjudit arbete åt en eller flera sökande, och närmare hälften av de sökande hade fått ett jobb som motsvarade deras kompetensnivå. Närmare 70 % av de arbetssökande hade antingen sökt intressanta platser eller lagt upp sitt cv på portalen. Portalen hade därmed gjort matchningen lättare, arbetssökande hade hittat jobb och arbetsgivare hade fyllt sina lediga platser. Detta kan förbättras ytterligare med den synergi som för närvarande håller på att utvecklas med hjälp av Internetverktyget Europass CV som fått stor användning. Det finns dock många aspekter hos portalen som kan förbättras för att öka effektiviteten i matchningen via Eures. Det gäller exempelvis tekniska aspekter som förbättrade funktioner, men även typen av och kvaliteten på information som läggs in där. Ansvaret för att lägga in aktuell information och säkerställa kvaliteten på lediga platser som annonseras på portalen ligger hos Eures-medlemmarna. SV 9 SV

11 Det mänskliga nätverket av Eures-rådgivare ger mervärde åt den information som redan finns på portalen, särskilt när det gäller deras kunskap om och erfarenhet av ämnen som beskattning och erkännande av kvalifikationer. En del av de främsta fördelarna med nätverket verkar vara rådgivarnas stöd till klienter som själva ska navigera på portalen, särskilt personer med dåliga IT-kunskaper, men även deras kunskap om portalen. En annan fördel är att jobbansökningsprocessen blir snabbare. De allra flesta användarna anser att Eures-rådgivarna är till stor hjälp och erbjuder tjänster av hög kvalitet. Deras arbete skulle dock kunna underlättas om portalen alltid fungerade ordentligt, om Eures integrerades i de offentliga arbetsförmedlingarna och kontakterna med arbetsgivare intensifierades. Förutom nätverket med rådgivare och portalen för rörlighet i arbetslivet genomförs ett antal andra verksamheter som främjar jobbmatchning. Det gäller bland annat jobbmässor och andra rekryteringsevenemang, informationsmöten, exempelvis med arbetsgivare, samt marknadsföringsaktiviteter. Jobbmässor och rekryteringsevenemang verkar vara effektiva när det gäller jobbmatchning. Under perioden genomfördes över lyckade jobbmatchningar vid 248 evenemang. Dessutom registrerades ytterligare anställningar av Eures nätverk under samma period. 5. KOMMANDE UTMANINGAR OCH FRAMTIDSUTSIKTER Den snabba förändringen på den europeiska arbetsmarknaden, som utlöstes av den ekonomiska krisen och dess effekter, och den övergripande moderniseringen av de offentliga arbetsförmedlingarna är de främsta utmaningarna för Eures under de närmaste åren. Om man ska kunna ta itu med dessa utmaningar krävs en starkare utveckling av Eures. Eures måste utvecklas ytterligare som ett resultatinriktat nätverk och visa sitt mervärde för klientgrupperna och arbetsförmedlingarna. I Monti-rapporten medges att Eures nätverk är en stor framgång 8. Jämfört med andra av kommissionens nätverk har Eures avsevärt starkare fokus på sysselsättningsmöjligheter och är också det enda som erbjuder en specifik jobbmatchningstjänst. Eures måste behålla sin starka ställning som ett verktyg för att främja rörlighet. Det innebär att de vanliga informations- och rådgivningsuppgifterna blir kvar. För att ta sig an de verkliga behoven hos Eures klienter och åstadkomma ett mätbart resultat, måste man satsa på Eures som ett av de främsta verktygen för att förbättra matchningen mellan arbetssökande och lediga platser i Europa. Detta kan ske genom att man fokuserar på matchning och placering för alla lagligen bosatta arbetstagare och arbetssökande som har rätt att arbeta i ett annat EUland, och på så sätt blir ett instrument som gynnar den europeiska sysselsättningsstrategin. De offentliga arbetsförmedlingarna måste integrera Eures ännu mer när det gäller tjänster och klientkontakter, och använda Eures-rådgivarnas sakkunskap för att ytterligare integrera den europeiska dimensionen i all relevant verksamhet. De offentliga arbetsförmedlingarna ska integrera Eures tjänsteutbud i sitt eget utbud och i sina system för snabb reaktion, och på så sätt hjälpa arbetsgivare och arbetskraft att hantera förändringar. I framtiden ska Eures erbjuda mer personligt anpassad hjälp till arbetssökande, arbetsgivare, arbetskraft, lärlingar och akademiker. Eures huvudmål ska vara att skapa en bättre balans mellan lediga platser och ansökningar. Rörlighet inom EES och Schweiz måste bli ett attraktivt alternativ. 8 M. Monti, A New Strategy for the Single Market, 9 maj 2010, s. 59. SV 10 SV

12 För att Eures ska kunna möta dessa utmaningar har flera initiativ redan inletts eller är under utvärdering: Utveckla ett flerspråkigt standardlexikon över yrken och kompetens (European Skills, Competencies and Occupations, ESCO) för att få fram bättre och mer begriplig information om lediga platser och förbättra matchningen mellan arbetssökande och lediga platser. Effektiv matchning av kompetens, arbeten och utbildningsmöjligheter på den europeiska arbetsmarknaden kan endast uppnås om det finns en gemensam flerspråkig klassificering av kunskaper, kompetens och arbetstillfällen. Skapa en användarvänlig och tydlig webbaserad kartläggnings- och matchningstjänst (Match and Map) som ska ge allmänheten kvalitativ information om yrken, kompetens och inlärnings- och utbildningsmöjligheter i hela EU. Tjänsten kommer att utgöra en del av Eures och kopplas till Ploteus- och Euraxess-portalerna, och den ska ge tydlig information om av var i Europa de lediga platser som matchar en användares profil finns, återkoppling om varför arbeten och kompetens inte matchar varandra och information om utbildningsmöjligheter. Inrätta ett europeiskt övervakningsverktyg för arbetsmarknaden (European Labour Market Monitor) med regelbunden och aktuell information om utvecklingstrender på kort sikt på den europeiska arbetsmarknaden. Det kommer att förbättra informationsinsamlingen så att det blir lättare fastställa och föregripa såväl överskott som brist på arbetsmarknaden och analysera rörlighetsflöden. På så sätt kan arbetssökande med relevanta kunskaper och kvalifikationer få reda på var de har goda möjligheter att få jobb. Modernisera Eures portal för rörlighet i arbetslivet genom att lägga till fler interaktiva delar. Detta ska bli Europeiska unionens största webbplats för sysselsättning, med grafiska presentationer, en länk till verktyget Europass CV och en mer användarvänlig sökfunktion för cv:n, en social nätverksdel för arbetssökande och en virtuell jobbmässa. Den moderniserade portalen ska också innehålla en del som är specifikt avsedd för unga akademiker och den ska överbrygga gapet mellan utbildningssektorn och näringslivet, och stödja matchnings- och arbetsförmedlingstjänster som riktar sig till yngre personer. Arbete pågår också med att skapa ett system som kallas Ditt första Eures-jobb. Det ska ekonomiskt stödja rörlighet bland unga människor i hela Europa när de försöker komma in på arbetsmarknaden. Upprätta systematiskt samarbete med andra EU-nätverk genom att hitta synergier eller lämpliga sätt att arbeta tillsammans. SV 11 SV

13 BILAGA till Eures verksamhetsrapport Statistik över användningen av den europeiska portalen för rörlighet i arbetslivet Tabell 1: Antal besök på Eures jobbportal per månad Månad Besökare apr maj juni juli aug sept okt nov dec jan febr mars apr maj juni juli aug sept okt nov dec SV 12 SV

14 Diagram 1: Antal besök på Eures jobbportal per månad Besökare Besökare apr-07 okt-07 apr-08 okt-08 apr-09 okt-09 apr-10 jul-07 jan-08 jul-08 jan-09 jul-09 jan-10 jul-10 SV 13 SV

15 Tabell 2: Antal gränsöverskridande Eures-partnerskap som länderna deltar i Land Antal Eurespartnerskap Belgien 4 Tjeckien 2 Danmark 2 Tyskland 9 Spanien 2 Frankrike 6 Italien 3 Luxemburg 2 Ungern 1 Nederländerna 4 Österrike 3 Polen 1 Portugal 1 Slovenien 1 Slovakien 2 Finland 1 Sverige 2 Förenade kungariket 2 Schweiz 3 Liechtenstein 1 SV 14 SV

Europass Sverige. Så dokumenterar du dina meriter i Europa

Europass Sverige. Så dokumenterar du dina meriter i Europa Europass Sverige Så dokumenterar du dina meriter i Europa Förord För att Europa ska vara konkurrenskraftigt i världen behövs medborgare med högt kvalificerade kunskaper. Grunden för detta är att kunna

Läs mer

Rekrytera i Europa. en vägledning för arbetsgivare. Europeiska kommissionen

Rekrytera i Europa. en vägledning för arbetsgivare. Europeiska kommissionen Rekrytera i Europa en vägledning för arbetsgivare Europeiska kommissionen Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som verkar i kommissionens namn kan ta ansvar för hur informationen i denna

Läs mer

Ditt första EURES-jobb

Ditt första EURES-jobb Ditt första EURES-jobb 2012-2013 Gör det lättare a t t fl y t t a, a t t a r b e t a och att rekrytera ungdomar i Europa Guide Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 2. MÅLSÄTTNING... 4 3. STRUKTUR...

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 16.3.2007 KOM(2007) 116 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Eures verksamhetsrapport 2004 2005 framlagd av kommissionen enligt

Läs mer

Hjälp att rekrytera i EU

Hjälp att rekrytera i EU Hjälp att rekrytera i EU Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik Europeiska kommissionen 1 Eures: Hjälp att rekrytera i EU Vill ditt företag bygga upp en mångkulturell, flerspråkig

Läs mer

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur.

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur. Varför finns Regionkommittén? För att de lokala och regionala myndigheterna ska kunna påverka utformningen av EU-lagstiftningen (70 % av EU:s lagstiftning genomförs på lokal och regional nivå). För att

Läs mer

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik CMI/Digital Vision Europeiska kommissionen 1 Var kan jag söka arbete? Den fria rörligheten

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2013:8 17.9.2013 Inkvarteringsstatistik för hotell Augusti 2013 Lite färre hotellgästnätter i augusti Totala antalet övernattningar på

Läs mer

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD (ECI) MEDDELANDEN OM RIKTLINJER

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD (ECI) MEDDELANDEN OM RIKTLINJER TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD (ECI) MEDDELANDEN OM RIKTLINJER Inledning Här följer en översikt över slutsatser och rekommendationer av den analys om tidiga insatser för barn i behov av stöd

Läs mer

Turism 2015:8 17.9.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken

Turism 2015:8 17.9.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:8 17.9.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Augusti 2015 Gästnätterna på hotellen ökade igen i augusti Totala antalet övernattningar

Läs mer

Schengen. Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013

Schengen. Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013 SV Schengen Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013 Innehåll INLEDNING 1 FRI RÖRLIGHET FÖR PERSONER 2 POLIS- OCH TULLSAMARBETE 2 Inre gränser 2 Yttre gränser 3 SIS (Schengens informationssystem)

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför infördes,

Läs mer

Frågor och svar om arbetsgruppen för Grekland och dess andra kvartalsrapport Se även IP/12/242

Frågor och svar om arbetsgruppen för Grekland och dess andra kvartalsrapport Se även IP/12/242 MEMO/12/184 Bryssel den 15 mars 2012 Frågor och svar om arbetsgruppen för Grekland och dess andra kvartalsrapport Se även IP/12/242 1. Vilka uppgifter har arbetsgruppen för Grekland? Kommissionens arbetsgrupp

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER

EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER TEKNISK BILAGA TILL MOTIVERINGEN UPPRÄTTAD AV RÅDET DEN 13 JULI 2007 11707/07

Läs mer

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 14.12.2012

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 14.12.2012 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.12.2012 C(2012) 9330 final KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 14.12.2012 om ändring av rekommendation om inrättande av en gemensam Praktisk handledning för gränsbevakningspersonal

Läs mer

En rapport från Skattebetalarnas Förening. Välfärdsindex. - en kvalitetsjämförelse 2008-10-14

En rapport från Skattebetalarnas Förening. Välfärdsindex. - en kvalitetsjämförelse 2008-10-14 En rapport från Skattebetalarnas Förening Välfärdsindex - en kvalitetsjämförelse 2008-10-14 Box 3319, 103 66 Stockholm, 08-613 17 00, www.skattebetalarna.se, info@skattebetalarna.se 1 Sammanfattning I

Läs mer

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB Implementeringstid för YKB Fakta och implementeringstider är hämtade ifrån EUkommissionens dokument: National timetables for implementation of periodic training for drivers with acquired rights deadlines

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 7.7.2006 KOM(2006) 371 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN om tillämpningen av bestämmelserna i direktiv 2003/88/EG (arbetstidens förläggning för arbetstagare

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Trafikförsäkringsförordning (1976:359)

Trafikförsäkringsförordning (1976:359) Skatter m.m./trafikförsäkring 1 Försäkringsanstalts trafikförsäkringsverksamhet 1 Paragrafen har upphört att gälla enligt förordning (1995:791). 2 [7451] Premie för trafikförsäkring får ej bestämmas till

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? B Dublinförfarandet information till sökande av internationellt skydd som befinner sig i ett Dublinförfarande i enlighet med artikel 4 i förordning

Läs mer

Europeiskt ungdomsindex. Johan Kreicbergs November 2011

Europeiskt ungdomsindex. Johan Kreicbergs November 2011 Europeiskt ungdomsindex Johan Kreicbergs November 2011 Innehåll 1 Innehåll Inledning... 2 Så utfördes undersökningen...3 Ingående variabler...3 Arbetslöshet... 4 Företagande...5 Chefsbefattningar... 6

Läs mer

Hitta arbete i Europa. en vägledning för arbetssökande. Europeiska kommissionen

Hitta arbete i Europa. en vägledning för arbetssökande. Europeiska kommissionen Hitta arbete i Europa en vägledning för arbetssökande Europeiska kommissionen Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som verkar i kommissionens namn kan ta ansvar för hur informationen i

Läs mer

Ett effektivt sätt att lösa

Ett effektivt sätt att lösa Ett effektivt sätt att lösa dina problem i Europa ec.europa.eu/solvit TA REDA PÅ DINA RÄTTIGHETER! Du kan bo, arbeta eller studera i vilket EU-land du vill. Det är en grundläggande EU-rättighet. Företag

Läs mer

Löner och löneklyftan mellan kvinnor och män inom sjukvård och omsorg

Löner och löneklyftan mellan kvinnor och män inom sjukvård och omsorg Löner och löneklyftan mellan kvinnor och män inom sjukvård och omsorg Rapport från EPSU:s studie om löner i vårdbranschen i förhållande till övergripande lönenivåer och löneklyftan i olika länder inom

Läs mer

Stockholms besöksnäring

Stockholms besöksnäring Stockholms besöksnäring 9,4 miljoner gästnätter på hotell, vandrarhem, stugbyar och camping För Stockholms hotell, vandrarhem, stugbyar och campingplatser präglades av en svag inledning, ett par riktigt

Läs mer

EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT

EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT Non-member state of the Council of Europe (Belarus) MEDLEMSSTATER SÄTE OCH KONTOR BUDGET Albanien, Andorra, Armenien, Azerbajdzjan, Belgien,

Läs mer

Europeiska unionens ungdomsprogram

Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action är en resa uti europeism och inom dig. Om du vill påverka din egen livsmiljö, skaffa dig internationell erfarenhet, göra din röst hörd

Läs mer

Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12

Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12 Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12 Dessa diagram ger en överblick över hur den traditionella skolgången är uppbyggd i de olika länderna, från förskolenivå till

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.7.2012 COM(2012) 385 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN om genomförandet

Läs mer

Erasmus för alla vanliga frågor (se även IP/11/1398)

Erasmus för alla vanliga frågor (se även IP/11/1398) MEMO/11/818 Bryssel den 23 november 2011 Erasmus för alla vanliga frågor (se även IP/11/1398) Vad är Erasmus för alla? Erasmus för alla är EU-kommissionens förslag till nytt program för allmän och yrkesinriktad

Läs mer

Socialt och ekonomiskt utsatta EU-medborgare

Socialt och ekonomiskt utsatta EU-medborgare Socialt och ekonomiskt utsatta EU-medborgare Socialförvaltningens handlingsplan för stöd och hjälp 2014-12-16 Innehåll 1. Inledning 2. Lagstiftning 2.1 Den fria rörligheten 2.2 Fri rörlighet för tredjelandsmedborgare

Läs mer

MOTTAGNING AV LÄRARASSISTENT

MOTTAGNING AV LÄRARASSISTENT Comenius Europeiska unionens program för skolundervisning MOTTAGNING AV LÄRARASSISTENT Comeniusprogrammet Comenius för skolundervisning erbjuder alla inom skolgemenskapen eleverna, lärarna och övrig personal

Läs mer

Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 SAMMANFATTANDE ANALYS Urval: Respondenter: Metod:

Läs mer

Europeiska unionens ungdomsprogram

Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action är en resa uti europeism och inom dig. Om du vill påverka din egen livsmiljö, skaffa dig internationell erfarenhet, göra din röst hörd

Läs mer

Lönekarriär ett sätt att nå jämställdhet?

Lönekarriär ett sätt att nå jämställdhet? Lönekarriär ett sätt att nå jämställdhet? Marie Söderqvist och Emma Hernell November, 2001 En analys av europeisk lönestatistik Förord I Frankrike finns tre gånger så många kvinnor med höga löner som i

Läs mer

ADE ADAS AGROTEC- Evaluators.EU

ADE ADAS AGROTEC- Evaluators.EU Kort sammanfattning Den här utvärderingen avser genomförandet av systemet för jordbruksrådgivning. Det övergripande målet med utvärderingen är att granska systemets effektivitet och verkningsfullhet när

Läs mer

Europa Direkt nätverk EU på lokal och regional nivå. Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige

Europa Direkt nätverk EU på lokal och regional nivå. Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige EU på lokal och regional nivå Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige Syftet med EDIC Nätverket av Europa Direkt informationskontor (EDIC) är sedan 2005 ett av EU:s viktigaste

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Ungdomars arbetsmarknadssituation en europeisk jämförelse

Ungdomars arbetsmarknadssituation en europeisk jämförelse AM 110 SM 1302 Ungdomars arbetsmarknadssituation en europeisk jämförelse The labour market situation for youth a European comparison I korta drag Temarapporten för första kvartalet 2013 beskriver ungdomars

Läs mer

Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag

Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag 31/03/2008-28/04/2008 Det finns 371 svar, av totalt 371, som motsvarar dina sökvillkor 0. Medverkan Land DE Tyskland 58 (15.6%) PL Polen 44

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 17 15 juni 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 17 15 juni 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 17 15 juni 2005 Demografisk utmaning för de nya EU-länderna Ett gradvis krympande arbetskraftsutbud och en åldrande befolkning innebär att den potentiella BNP-tillväxten i

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 09.03.2001 KOM(2001) 128 slutlig 2001/0064 (ACC) VOLYM I Förslag till RÅDETS BESLUT om gemenskapens ståndpunkt i associeringsrådet beträffande Republiken

Läs mer

Bryssel den 12 september 2001

Bryssel den 12 september 2001 Bryssel den 12 september 2001 Enligt Anna Diamantopoulou, kommissionens ledamot för sysselsättning och socialpolitik, genomgår EU:s arbetsmarknader en omvandling. Resultaten har hittills varit positiva,

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 21 januari 2011 (26.1) (OR. en) 5622/11 ENV 44

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 21 januari 2011 (26.1) (OR. en) 5622/11 ENV 44 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 21 januari 2011 (26.1) (OR. en) 5622/11 ENV 44 FÖLJENOT från: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare mottagen den: 21 januari

Läs mer

2 EU på 10 minuter. EU i din vardag

2 EU på 10 minuter. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla om kvaliteten på badvattnet

Läs mer

Kunskapsöverföring mellan akademin och det regionala näringslivet i en svensk kontext

Kunskapsöverföring mellan akademin och det regionala näringslivet i en svensk kontext Kunskapsöverföring mellan akademin och det regionala näringslivet i en svensk kontext Mälardalsrådet 140212 Lars Haikola 2015-11-11 1 Varför är högskolan viktig i en regions utveckling? Klar positiv relation

Läs mer

Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde

Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde Skatter m.m./skatter m.m. 1 Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde 1 [2101] Vid tillämpningen av lagen (1994:1563) om tobaksskatt ([3501] o.f.), lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Läs mer

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 121.2 och 148.4,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 121.2 och 148.4, 29.7.2014 SV Europeiska unionens officiella tidning C 247/127 RÅDETS REKOMMENDATION av den 8 juli 2014 om Finlands nationella reformprogram 2014, med avgivande av rådets yttrande om Finlands stabilitetsprogram

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.3.2013 SWD(2013) 78 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

Heia Norge! Nästa morgon blev jag intervjuad och en och en halv timme senare befann jag mig på mitt livs första byggarbetsplats".

Heia Norge! Nästa morgon blev jag intervjuad och en och en halv timme senare befann jag mig på mitt livs första byggarbetsplats. Europeiska jobbdagarna 2007 Eures-nätverket erbjuder genom sina drygt 700 rådgivare en mängd informations-, rådgivnings- och rekryteringstjänster för arbetssökande och arbetsgivare, bland annat individuella

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2016:4 26.5.2016 Inkvarteringsstatistik för hotell April 2016 Liten minskning av hotellgästnätter i april, preliminära siffor Antalet övernattningar

Läs mer

Om du bor eller arbetar utomlands

Om du bor eller arbetar utomlands Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

EU stärker medborgarnas rätt till konsulärt skydd och stöd i länder utanför EU

EU stärker medborgarnas rätt till konsulärt skydd och stöd i länder utanför EU IP/11/355 Bryssel den 23 mars 2011 EU stärker medborgarnas rätt till konsulärt skydd och stöd i länder utanför EU Under nödsituationer och kriser, såsom de som inträffat i Japan, Libyen och Egypten, har

Läs mer

Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Informationsmöte om KA1 mobilitetsprojekt. Katrin Lilliehöök

Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Informationsmöte om KA1 mobilitetsprojekt. Katrin Lilliehöök Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Informationsmöte om KA1 mobilitetsprojekt Katrin Lilliehöök Varför ett europeiskt utbildningsprogram? Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET >r >r EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION "A- * "A" Bryssel den 15.9.25 KOM(25) 43 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM MEDLEMSSTATERNAS TILLÄMPNING AV RÅDETS DIREKTIV

Läs mer

Anvisningar för enheter inom den offentliga hälso- och sjukvården: anmälan om sjukvårds- och moderskapsförmåner samt utredning för statlig ersättning

Anvisningar för enheter inom den offentliga hälso- och sjukvården: anmälan om sjukvårds- och moderskapsförmåner samt utredning för statlig ersättning Anvisningar för enheter inom den offentliga hälso- och sjukvården: anmälan om sjukvårds- och moderskapsförmåner samt utredning för statlig ersättning INNEHÅLL Innehåll 1 Från och med när kan man ansöka

Läs mer

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD-indikatorer. Summary in Swedish. Sammanfattning på svenska

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD-indikatorer. Summary in Swedish. Sammanfattning på svenska Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Swedish Education at a Glance 2010: OECD-indikatorer Sammanfattning på svenska I OECD-länderna eftersträvar regeringarna en politik för en effektivare

Läs mer

Varumärken 0 - MEDVERKAN

Varumärken 0 - MEDVERKAN Varumärken 29/10/2008-31/12/2008 Det finns 391 svar, av totalt 391, som motsvarar dina sökvillkor 0 - MEDVERKAN Land DE Tyskland 72 (18.4%) PL Polen 48 (12.3%) NL Nederländerna 31 (7.9%) UK Storbritannien

Läs mer

Ett Sverige i förändring: betydelsen av social sammanhållning

Ett Sverige i förändring: betydelsen av social sammanhållning Ett i förändring: betydelsen av social sammanhållning Jesper Strömbäck 2013-10-10 Om man vägrar se bakåt och inte vågar se framåt måste man se upp Tage Danielsson Framtidskommissionens uppdrag Identifiera

Läs mer

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige - Personer som kommer till Sverige för att arbeta - Personer som redan finns här och har permanent uppehållstillstånd

Läs mer

Riktlinjer för utredning av rätt till skolgång för EU-medborgare

Riktlinjer för utredning av rätt till skolgång för EU-medborgare Riktlinjer för utredning av rätt till skolgång för EU-medborgare Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Utredning av uppehållsrätt och rätt till utbildning för EUmedborgare Riktlinjer

Läs mer

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal AKU Almedalen 2006 AKU-AMS Vem är arbetslös? Arbetslöshet och sysselsättning i ett internationellt perspektiv Inrikes/utrikes födda Verksamhetssektorer i ett internationellt perspektiv Val Arbetslösa enligt

Läs mer

Högskolenivå. Kapitel 5

Högskolenivå. Kapitel 5 Kapitel 5 Högskolenivå Avsnittet är baserat på olika årgångar av Education at a glance (OECD) och Key Data on Education in Europe (EU). Bakgrundstabeller finns i Bilaga A: Tabell 5.1 5.3. Många faktorer

Läs mer

Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE

Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE Rapport från TMF vi bygger och inreder Sverige, Januari 2015 Om rapporten Denna rapport är baserad på en större studie sammanställd

Läs mer

Till utrikesutskottet

Till utrikesutskottet FÖRVALTNINGSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 14/2006 rd Regeringens proposition om godkännande av fördraget om Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen samt med förslag till lag om sättande

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Kvalitetskriterier för praktikprogram. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Kvalitetskriterier för praktikprogram. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 18.4.2012 SWD(2012) 99 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Kvalitetskriterier för praktikprogram Följedokument till Meddelande från kommissionen till

Läs mer

EU och socialpolitiken. EU:s roll som socialpolitisk påverkare och aktör Josefine Nyby

EU och socialpolitiken. EU:s roll som socialpolitisk påverkare och aktör Josefine Nyby EU och socialpolitiken EU:s roll som socialpolitisk påverkare och aktör Josefine Nyby EU:s bakgrund och utveckling Bildades i tiden för att hindra framtida krig i Europa (speciellt mellan Frankrike och

Läs mer

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig som tagit examen utanför EU och EES

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig som tagit examen utanför EU och EES Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för Läs detta innan du börjar Denna ansökningsblankett är avsedd för dig som enbart har en utländsk lärarexamen eller förskollärarexamen från ett

Läs mer

Diagramunderlag till Samverkansrådet

Diagramunderlag till Samverkansrådet Diagramunderlag till Samverkansrådet Innehåll Diagramförteckning... 3 Makroekonomiska och makrofinansiella förutsättningar... 5 Makroekonomiska förutsättningar i Sverige... 5 Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 3.8.2005 KOM(2005) 361 slutlig 2005/0147 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om upphävande av rådets direktiv 90/544/EEG om frekvensband

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014

Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 P7_TA(2013)0082 Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 Europaparlamentets resolution av den 13 mars 2013 om Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 (2012/2309(INL)) Europaparlamentet

Läs mer

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet.

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet. Europeiska rådet Bryssel den 26 juni 2015 (OR. en) EUCO 22/15 CO EUR 8 CONCL 3 FÖLJENOT från: Rådets generalsekretariat till: Delegationerna Ärende: Europeiska rådets möte (25 och 26 juni 2015) Slutsatser

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.4.2004 KOM(2004) 348 slutlig 2004/0114 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om införande av vissa restriktiva åtgärder till stöd för ett effektivt genomförande

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 2004-10-27 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 6 Uppdrag från

Läs mer

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment. Matematik, läsförståelse och naturvetenskap,

Läs mer

Samråd om hur UHF-bandet ska användas i framtiden: Lamyrapporten

Samråd om hur UHF-bandet ska användas i framtiden: Lamyrapporten Samråd om hur UHF-bandet ska användas i framtiden: Lamyrapporten Fields marked with are mandatory. Fält markerade med är obligatoriska. 1 Om dig som svarar g svarar som privatperson företrädare för en

Läs mer

Syriska armenier i Armenien

Syriska armenier i Armenien Sveriges ambassad Jerevan D-post: JERE/2014-07-08/1428 Syriska armenier i Armenien Omkring 12 000 syriska armenier har sökt sig till Armenien sedan konflikten i Syrien började. Inströmningen har minskat

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 18.11.2010 2010/0210(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

Förstudie av sociala företag

Förstudie av sociala företag Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning Individ- och familjeomsorgen vuxna Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2016-03-10 Handläggare Elisabeth Richter Hagert Telefon: 08-508 14 000 Solveig Blid Telefon: 08-508

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Lägstalöner och lönespridning vad säger forskningen?

Lägstalöner och lönespridning vad säger forskningen? Lägstalöner och lönespridning vad säger forskningen? 2 Vad säger forskningen om lägstalöner och lönespridning? I den här skriften redovisas kortfattat några av de för svensk arbetsmarknad viktigaste slutsatserna

Läs mer

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd Regeringens proposition om godkännande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

1 BILAGA 1 Delegationsordning för Regionstyrelsen REGIONSTYRELSEN AVDELNING 1 Regionstyrelsens utskott 1.1 Arbetsutskottet 1.1 Utfärdande av instruktioner till av Region Skåne utsedda ombud i bolag där

Läs mer

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 BILAGA Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

Läs mer

Den europeiska planeringsterminen och modernisering av offentlig förvaltning

Den europeiska planeringsterminen och modernisering av offentlig förvaltning Sammanfattning och kommentarer Den europeiska planeringsterminen och modernisering av offentlig förvaltning Peña-Casas R., Sabato S., Lisi V. och Agostini C. November 2015 European Social Observatory www.ose.be

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2016:1 15.2.2016 Inkvarteringsstatistik för hotell Januari 2016 Hotellgästnätterna fortsätter öka även i januari Totala antalet övernattningar

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) 15992/17 ADD 1 FÖLJENOT från: inkom den: 14 december 2017 till: Komm. dok. nr: Ärende: AGRI 716 ENV 1087 PHYTOSAN 31 PESTICIDE 6 Jordi AYET

Läs mer

Utbildning och arbetsmarknad

Utbildning och arbetsmarknad Utbildning och arbetsmarknad Relationen mellan utbildning och arbetsmarknad kan beskrivas på olika sätt. I vilken utsträckning som examinerade etablerar sig på den svenska arbetsmarknaden efter examen

Läs mer

BILAGA. till. Förslag till rådets beslut

BILAGA. till. Förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 BILAGA till Förslag till rådets beslut om undertecknande, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av protokollet

Läs mer

Sessionsinfo 24-25 februari 2016, Bryssel [23-02-2016-18:01] Toppmötets avtal med Storbritannien debatteras med Tusk och Juncker...

Sessionsinfo 24-25 februari 2016, Bryssel [23-02-2016-18:01] Toppmötets avtal med Storbritannien debatteras med Tusk och Juncker... Sessionsinfo 24-25 februari 2016, Bryssel [23-02-2016-18:01] Toppmötets avtal med Storbritannien debatteras med Tusk och Juncker...... 3 På onsdag klockan 15.00 kommenterar parlamentsledamöterna i kammaren

Läs mer

Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020. Gunnel Rydholm Olsson

Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020. Gunnel Rydholm Olsson Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Gunnel Rydholm Olsson Varför e- europeiskt utbildningsprogram? Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EU- kommissionen

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS Luxemburg, den 25 juni 2008 DOMSTOL ANSLAGSÖVERFÖRING NR 1 OCH 2. från artikel 102 Avgångsersättningar - 400 000 euro

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS Luxemburg, den 25 juni 2008 DOMSTOL ANSLAGSÖVERFÖRING NR 1 OCH 2. från artikel 102 Avgångsersättningar - 400 000 euro EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS Luxemburg, den 25 juni 2008 DOMSTOL ANSLAGSÖVERFÖRING NR 1 OCH 2 Nr 1 Inom kapitel 10 Institutionens ledamöter från artikel 102 Avgångsersättningar - 400 000 euro till artikel

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Unga på väg: Europa stöder unga människor

Unga på väg: Europa stöder unga människor FLYTTA RUNT Unga på väg: Europa stöder unga människor JOBBA LÄR DIG STUDERA DELTA SKAPA ENGAG ERA DIG UTBILDA DIG ieuropa Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som verkar i kommissionens

Läs mer