En studie av förskrivningen av diabetesmedel i Europa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En studie av förskrivningen av diabetesmedel i Europa"

Transkript

1 Luleå Tekniska Universitet Institutionen för Hälsovetenskap Receptarieprogrammet Examensarbete 10 poäng Vt En studie av förskrivningen av diabetesmedel i Europa A study of the prescription of antidiabetica in Europe Magdalena Svensson Martina Nilsson Handledare Björn Wettermark, Apoteket AB, Forskning & Utveckling

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Sammanfattning... 2 Abstract... 3 Introduktion... 4 Bakgrund... 4 Diabetes... 4 Diabetesmedel (ATCgrupp A10)... 5 Syfte... 7 Frågeställningar... 7 Material och metod... 8 Period... 8 Data... 8 ATC-klassifikationen Resultat Diskussion Slutsats Tackord Referenser Bilagor

3 Sammanfattning Bakgrund: EuroMedstats forskar kring läkemedelsanvändning. Genom att utveckla kvalitetsindikatorer kan man mäta och jämföra kostnader och volymer i läkemedelsanvändningen mellan länder samt få en egen profil på varje lands användande. Syfte: Syftet var att i tio EU medlemsländer jämföra skillnaderna i förskrivningsmönstret av diabetesmedel (ATC A10). Material och Metod: Data på diabetesläkemedel, expedierade på apotek i öppenvård, bearbetades. Användningen analyserades på substansnivå och angavs i Definierad Dygnsdoser (DDD) och kostnad i Euro. Metoden som användes var Drug Utilization 90 % (DU90%) som granskar de läkemedel som utgör 90 % av den totala läkemedelsanvändningen mätt i antal DDD och följsamheten till behandlingsrekommendationer för de läkemedlen. I denna studie analyserades följsamheten till WHOs Essential Medicines List (EML). Resultat: Den totala förskrivningen av antidiabetika, mätt i antal DDD/TID var störst i Finland, Tyskland och Holland. Estland hade den lägsta förskrivningen av antidiabetika. Sulfonureider var den mest använda perorala gruppen och Glitazonerna stod för en mycket liten del av förskrivningarna. Följsamheten till WHO EML varierade mellan 36 % och 77 %. Av de tio länderna hade Holland, Irland och Belgien lägst följsamhet. Den bästa följsamheten hade Estland 77 %, Sverige 76 % och Ungern 70 %. Slutsats: Vår studie visade på skillnader i förskrivningsmönstret mellan de tio länderna. Skillnaderna kan dels beror på att de data som erhölls saknade komplett information och därmed inte visade ett tillförlitligt resultat, men också på olika sätt att behandla diabetes. Inställningen till att använda insulin till diabetiker med typ 2 tror vi är restriktiv i vissa länder och att man föredrar kostbehandling och motion till dessa patienter. 2

4 Abstract Background: EuroMedstat is performing research about drug utilization. By developing quality indications it is possible to measure and compare costs and volumes in the drug utilization between countries, and get a personal profile on each countries utilization. Objectives: The aim of the study was to compare the differences between prescription patterns of antidiabetica in ten countries, all members of the European Union Material and method: Data of antidiabetica, served over the counter was processed. Utilization was analysed on the substance of the drug and was stated in Defined Daily Doses (DDDs) and the costs in Euro. The method that was used was Drug Utilization 90 % (DU90%) which focuses on the drugs accounting for 90% of the total drug utilization, measured in numbers of Defined Daily Doses (DDDs) and the adherence to treatment recommendations for those drugs. In this study the adherence was analysed compared to WHO, Essential medicines list (EML) Result: The total dispensed prescription of antidiabetica, measured in DDD/TID was most common in Finland, Germany and The Netherlands. Estonia had the lowest dispensed prescription of antidiabetica Sulfonureider was the most common group of drugs being used and Glitazonerna was the least common drug. The adherence to WHO EML varied between 36 % and 77 %. Of the ten different countries, The Netherlands, Ireland and Belgium had the lowest adherence. Best adherence was seen in Estonia 77 %, Sweden 76 % and Hungary 70 %. Conclusion: This study showed differences of the prescription patterns between the ten countries. The differences can be explained by the fact that the data that was collected was missing complete information and by that did not show reliable results, but also different ways of treating diabetes in different countries. The attitude towards using insulin to patient with diabetes type 2 could be restricted in some countries we believe, and treatment through food and exercise is preferred instead. 3

5 Introduktion Bakgrund EuroMedstat som har representanter från EU-länderna, Världs Hälso Organsiationen och Europa kommissionen, forskar kring läkemedelsanvändningen och har som huvudsyfte att sträva efter en rationell läkemedelsanvändning i befolkningen.(1) Genom att utveckla kvalitetsindikatorer kan man mäta och jämföra kostnader och volymer i läkemedelsanvändningen mellan länder samt få en egen profil på varje lands användande. Målet är att få en förskrivning av så bra och väldokumenterade läkemedel som möjligt med en optimal dosering till den bästa kostnaden. Utan att veta hur läkemedlen förskrivs och används är det svårt att veta vilka åtgärder som behövs för en förbättring. Föreliggande studie som ingår i EuroMedstat projektet där syftet var att möjliggöra jämförelser av läkemedelsanvändningen mellan olika EU-länder, genom att inventera datakällor. I denna studie har vi använt data som genererats i projektet och jämfört användningen av diabetesmedel i tio olika länder. Diabetes Diabetes mellitus är en av våra vanligaste förekommande folksjukdomar - mer än svenskar är drabbade. Finland och Sverige toppar världsstatistiken gällande insjuknandet i diabetes typ 1 och i länder som Kina, Taiwan samt Thailand är förekomsten som lägst.(1). Forskarna uppskattar att år 2025 har 300 miljoner av världens befolkning insjuknat i diabetes mellitus vilket motsvarar 5,4 % av världens totala befolkning. Diabetes är en sjukdom som innebär ett tillstånd med kronisk hyperglykemi. Den delas in i två typer. Insulinberoende typ 1 och icke insulinberoende typ 2. 4

6 Typ 1 Vid typ 1-diabetes föreligger en autoimmun destruktion av de insulinbildande betacellerna i de langerhanska öarna i pankreas. Följden av detta blir att insulinproduktionen upphör. Typ 1 debuterar vanligen före 40 års ålder. Insjuknandet går vanligtvis snabbt, med symtom som 2-3 veckors ökad urinmängd, törst, trötthet, viktnedgång och synstörningar. Typ 1-diabetes behandlas enbart med insulin(2) Typ 2 Vid typ 2-diabetes förekommer ofta en markant insulinkänslighet i kombination med att beta-cellsfunktionen gradvis börjar svikta. Den nedsatta insulikänsligheten visar sig genom minskat glukosintag i skelettmuskulaturen och ökad glukosproduktion från levern. Typ-2 diabetes kan behandlas med perorala antidiabetika, men det kan även förekomma ett behov av insulin i kombination med den perorala behandlingen. (2) En del har icke-farmakologisk behandling som innebär diet, viktreduktion och motion. Diabetesmedel (ATCgrupp A10) A10A Insulin/analoger Humaninsulin som är ett hormon, framställs genom rekombinant DNA teknik. De delas in i: snabbverkande kortverkande medellångverkande långverkande A10B Perorala antidiabetika Delas in i: Alfa-glukosidashämmare fördröjer nedbrytning av polysackarider i tarmen. 5

7 Biguanidderivat minskar glukosproduktionen i levern. Ökar glukosupptaget i skelettmuskulaturen. Sulfonureider stimulerar betacellerna till att frisätta mer insulin. Glitazoner ökar glukostoleransen och insulinkänsligheten, sänker halten av glukos och fria fettsyror i blodet. Glinider stimulerar betacellerna till ökad insulinproduktion. 6

8 Syfte Syftet med denna studie var att i tio EU medlemsländer jämföra skillnaderna i förskrivningsmönstret av diabetesmedel (ATC A10). Fokus lades på antalet läkemedel som utgör 90 % av den totala förskrivningen (DU90%) och följsamheten till WHO Essential Medicines List. Frågeställningar Hur många olika läkemedel förskrivs totalt per land? Hur många läkemedel utgör 90 % av volymen (=Drug Utilization 90 %, DU90%)? Hur är följsamheten till WHO Essential Medicines List? Hur varierar kostnaden per dygnsdos (Euro/DDD) 7

9 Material och metod Period 2004 Data Data över förskrivna och uthämtade diabetesläkemedel erhölls från EuroMedstat projektet från de tio länderna.(tabell 1) All data bearbetades i Microsoft Excel och med DU90% metoden. Läkemedelsanvändningen angavs i Definierade Dygnsdoser (DDD) och kostnad i Euro. Diabetesmedlen analyserades på substansnivå, Anatomical Terapeutic Chemical (ATC) 5th level.(se tabell 3) Metoden som användes var Drug Utilization 90 % (DU90%) som granskar de läkemedel som utgör 90 % av den totala läkemedelsanvändningen mätt i antal DDD.(3) Metoden granskar också den övergripande följsamheten till vårdprogram/rekommendationer. I det här fallet användes WHO Essential Medicines List (EML) 2003 för jämförelsen.(4) WHO EML rekommenderar nedanstående diabetesmedel (terapiområde A10): Glibenclamide tablet, 2.5 mg, 5 mg Insulin injection (soluble) injection 40 IU/ml in 10-ml vial, 100 IU/ml in 10-ml vial Intermediate-acting insulin injection 40 IU/ml in 10 ml vial; 100 IU/ml in 10 ml vial Metformin tablet 500 mg (hydrochloride)(5) Essential Medicines List grundades 1977 av WHO i syfte att vara en riktlinje för läkemedelanvändningen. Den innehåller nu 312 läkemedel och den har uppdaterats fjorton gånger under åren.150 länder har anpassat sig efter EML:s riktlinjer för att få en så säker och kostnadseffektiv hälso-och sjukvård som möjligt.(6) 8

10 Deltagande länders data Expedierade recept inom förmånen hade samlats in och angivits i Euro. Tjeckien var det enda land som hade kostnad i sin egen valuta (CZK). (Tabell 1) I Ungern och Tyskland fanns ingen kostnadsuppgift registrerad alls. Länder ATC Substans DDD/ value DDD/ unit * Exp in million Euro Utilization in million DDD Exp/DDD DDD/TID Finland Tyskland Holland Spanien Ungern Sverige Belgien Tjeckien Irland Estland Tabell 1. Uppgifter från orginalfilerna. * De DDD som legat till grund för beräkningen har angetts. 9

11 Länder Dataselektion Totala folkmängden x 10 6 Folkmängd som omfattas x 10 6 Folkmängd som omfattas i % Finland Expedierade recept Tyskland Expedierade recept Holland Expedierade recept Spanien Expedierade recept Ungern Expedierade 10.1 recept Sverige Expedierade recept Belgien Expedierade recept Tjeckien Grossistdata 10.2 Irland Expedierade recept Estland Grossistdata 1.3 Tabell 2. Data över folkmängd och varifrån uppgifterna är hämtade. Förklaring till tabellen finns i figur 1. 10

12 Grossistdata OTC Apotek Expedierade recept Sjukhus Figur 1. Förklaring till hur läkemedlen distribueras från grossisten och vidare ut till de olika instanserna. ATC-klassifikationen A Matsmältningsorgan och ämnesomsättning 1:a nivå huvudgrupp 10 Diabetesmedel 2:a nivå, terapeutisk undergrupp A Insuliner och analoger 3:e nivå, terapeutisk B Insuliner och analoger för injektion, snabbverkande undergrupp 4:e nivå, kemisk terapeutisk undergrupp 01 Insulin human 5:e nivå, undergrupp för kemisk substans Tabell 3. En förklaring till ATC-systemet för klassificering av läkemedel. Varje substans får där en kod med fem olika led. 11

13 Resultat Under 2004 var den totala förskrivningen av antidiabetika, mätt i antal DDD/TID, störst i Finland, Tyskland och Holland (Figur 2). Finlands andel insulin var 33 %, Tyskland hade 43 % och Holland 38 %. Irlands totala förskrivning av antidiabetika bestod till en väldigt lite del av insulin, endast10 %. Estland hade den lägsta förskrivningen av antidiabetika. Antidiabetika 70,0 60,0 50,0 DDD/TID 40,0 30,0 20,0 10,0 Peroral Insulin 0,0 Finland Tyskland Holland Spanien Ungern Sverige Belgien Tjeckien Irland Estland Figur 2. Den totala förskrivningen av diabetesmedel i de tio länderna. 12

14 Av de tre perorala läkemedelsgrupperna var sulfonureider den störta generellt sett, förutom i Belgien och Sverige där förskrivningen av Biguanider var den största andelen. (Figur 3) Tjeckien hade en mycket liten andel förskrivning av Glitazoner, endast 1 %. Finland hade den största förskrivningen av perorala antidiabetika totalt sett. Peroral antidiabetika DDD/TID 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Biguanider Sulfonureider Glitazoner Finland Tyskland Holland Spanien Ungern Sverige Belgien Tjeckien Irland Estland Figur 3. Den totala förskrivningen av peroral antidiabetika Länder Antal olika DU90% läkemedel Finland 18 7 Tyskland 21 9 Holland Spanien 19 6 Ungern 13 7 Sverige Belgien Tjeckien 20 8 Irland 19 6 Estland 14 7 Tabell 4. Antalet antidiabetika som utgjorde 90 % av den totala volymen förskrivna läkemedel, (DU90%) varierade mellan 6 och

15 Följsamheten till WHO EML varierade mellan 36 % och 77 % (Figur 4). Av de tio länderna hade Spanien, Holland, Irland och Belgien lägst följsamhet. Den bästa följsamheten hade Estland 77 %, Sverige 76 % och Ungern 70 %. Följsamhet till WHO Essential Medicines List 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 61% 65% 42% 38% 70% 76% 51% 65% 50% 77% 10% 0% Finland Tyskland Holland Spanien * Ungern Sverige Belgien Tjeckien Irland Estland Figur 4. Följsamheten till guidelines (WHO Essential medicines List) angiven i procent. * Spaniens ATC kod för insulin hade angetts i 3rd level och inte i 5th level. Värdet blir därför underskattat. 14

16 Kostnaden Euro/DDD 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 Euro/DDD 0 Finland Tyskland Holland Spanien * Ungern Sverige Belgien Tjeckien Irland Estland Figur 5. Den totala kostnaden i Euro/DDD i de tio länderna. 15

17 Diskussion Totala förskrivningen av antidiabetika Det finns en del skillnader i förskrivningsmönstret av diabetesmedel mellan de tio länder vi har studerat. De som har den högsta förskrivningen totalt sett är Finland, Tyskland, Holland och Spanien. Finland har den högsta prevalensen av diabetes typ 1 i världen, (7) men har trots det inte störst förskrivning av insulin. Tyskland och Holland som har en lägre prevalens av diabetes typ-1 förskriver mer insulin än Finland och man kan anta att man behandlar diabetiker med typ 2 med insulin i högre utsträckning i dessa länder. Vid typ 2 diabetes med insulinresistens har kombinationsbehandling med metformin och insulin en tilltalande effekt. Hos patienter med kvarvarande insulinproduktion medför kombinationsbehandlingen att man uppnår lägre glukosnivåer än vid enbart insulinbehandling.(2) I Spanien är förekomsten av insulinförskrivning betydligt lägre än den perorala förskrivningen. Detta kan bero på att de har en större del typ 2 diabetiker och att en del av dessa antas vara kostbehandlade. Ungern, Sverige, Belgien, Tjeckien och Irland har lika stor total förskrivning av antidiabetika. Vi har kunnat se att Sverige av sin totala förskrivning har en större andel insulin än peroral antidiabetika. Sverige som har lägre förekomst av typ1 diabetes än Finland, har trots det högre insulinförskrivning. En möjlig förklaring till detta är återigen att kombinationsbehandling till typ 2 diabetiker förekommer i större utsträckning. Irlands insulinförskrivning är mycket lägre än de övriga tio länderna och av sin totala förskrivning representerar insulinet bara 1/10. Enligt WHO (7) så har Irland en prevalens av typ 1 diabetes som är dubbelt så hög som Tjeckien och Ungern, vilket ju då inte överensstämmer med den låga insulinförskrivningen. Skillnader i förmånssystemet kan vara en förklaring till detta. Den databas som Irland uppgett består av information från den läkemedelsförskrivning som ingår i GMSförmånssystem.(8) GMS-systemet tillhandahåller fri hälso- och sjukvård inkluderat fria läkemedel till uppskattningsvis 29 % av Irlands befolkning. Äldre, sjuka och socialt utsatta grupper är de som är berättigade till systemet och som motsvarar 1,17 miljoner av 16

18 befolkningen. Detta är uppskattningsvis 70 % av den totala läkemedelsförskrivningen på Irland. Med tanke på att det är en selekterad population kan det finnas anledning att tro att insulin hanteras på ett särskilt sätt eftersom insulinförskrivningen är väldigt låg. ( Figur 2) Den lägsta läkemedelsförskrivningen i vår studie hade Estland, men de har för den skull inte lägre prevalens av diabetes än de övriga länderna. Delvis kan detta bero på att det är ett före detta östland. Landet hade tidigare en helt annan läkemedels- marknad men som nu närmar sig den västeuropeiska.(9) Nivån på diabetesmedel borde dock inte påverkas så mycket kan man tycka, däremot antalet läkemedel och kostnader. Det har också visat sig att det finns ett stort gap mellan prevalens av diabetes och läkemedelsanvändningen. Cirka 30 % -50 % av diabetes fallen förblir odiagnostiserade. (7) Perorala antidiabetika De tre grupper av peroral antidiabetika som vi valde att jämföra förskrivningsmönstret av var Biguanider, Sulfonureider och Glitazoner. Glitazoner ingår inte i WHOs rekommendationer (EML) och i resultatet kunde vi också se att Glitazoner förekom i väldigt lite utsträckning. I Tjeckien utgjorde glitazonerna endast 1 % av den totala förskrivningen av perorala diabetesmedel. En anledning till att man förskriver glitazoner fast det inte ingår i guidelines, kan vara att det används som kombinationspreparat tillsammans med metformin eller sulfonureider. En annan anledning kan också vara intensiv marknadsföring från läkemedelsindustrin. Glitazonerna är nämligen relativt nya på marknaden. Sulfonureider och metformin är patentutgångna och inte kommersiellt intressanta. Metformin d v s biguanider, i kombinationsbehandling med glitazoner har en tilltalande effekt till överviktiga typ 2 diabetiker. Glitazoner kan rekommenderas tillsammans med sulfonureider hos patienter som inte tolererar metformin eller där metformin är kontraindicerat. (2) Sulfonureider var den mest förekommande gruppen av de tre perorala antidiabetika. De var störst i åtta av de totalt tio länderna. Behandling med sulfonureider vid diabetes typ 2 17

19 rekommenderas till patienter som har normalvikt eller ringa övervikt, vilket kan vara orsaken till att det förekom så mycket. Kombinationsbehandlingen som vi nämnt tidigare kan vara ytterliggare en förklaring. Spanien och Estlands höga förskrivning av sulfonureider kan bero på att deras största andel av typ 2 diabetiker är äldre. Metformin rekommenderas inte till äldre med nedsatt njurfunktion, utan man föredrar då att behandla med sulfonureider som förstahandspreparat.(2) Högsta förskrivningen av biguanider hade Belgien och Sverige. Vi kan anta att eftersom incidensen av diabetes typ 2 i Sverige har sjunkit nedåt i åldrarna,(10) behandlas dessa patienter med metformin Detta är ett förstahandspreparat till patienter med fetma. Anledningen till att man använder metformin är också p.g.a.god medicinsk dokumentation från UKPDS studien. (11). Finland som har lika stor prevalens av diabetes typ 2 som Sverige,(12) hade den allra högsta totala förskrivningen av peroral antidiabetika. Sverige hade endast hälften så stor förskrivning som Finland. (Figur3) Vad anledningen till detta är har vi inte kunnat finna. Följsamheten och kostnad Vi fann att Sverige och Estland hade den högsta följsamheten till WHO Essential Medicines List. Sverige hade en kostnad på 0,63 Euro/DDD och följsamheten var 76 %. Estland var ett av de länder som också låg bland de lägsta i kostnad med 0,56 Euro/DDD och följsamhet på 77 %. Man kan därmed säga att Estland är ett föredömligt exempel när det gäller förskrivning av väldokumenterade läkemedel till en låg kostnad. Spaniens skenbart låga följsamhet 38 % förklaras delvis av att de i sin statistik angett insulinförskrivning i ATC 3rd level (se tabell 3)och att de insuliner som ingår i EML inte gått att identifiera per enskild ATCkod. Av den totala insulin som förskrivs ingår säkert kortverkande eller medellångverkande insuliner som ju finns med i EML. Hela insulinförskrivningen har i och med det registrerats på ett felaktigt sätt. Spanien har av sina sex substanser inom DU90% endast två som finns med i EML, vilket är de perorala antidiabetika. Vi antar därför att följsamheten är högre än vad som visats i resultatet. 18

20 Irland har en låg följsamhet med 50 % och en hög kostnad med 0,92 Euro/DDD. Irlands läkemedel är dyrast jämfört med de tio övriga länderna. Tyskland och Ungern hade inte lämnat någon kostnadsuppgift i sin data. Vi anser att deras resultat i och med det blev mindre trovärdig, men vi kunde se en följsamhet i Ungern med 70 % och i Tyskland med 65 %. Saknas det komplett statistik kan man heller inte få ett jämförbart resultat. Vi kan se att Estland o Ungern som har minst antal läkemedel totalt också har den bästa följsamheten. Kanske kan det bero på slumpen eller att de inte har så många läkemedel totalt att välja mellan. 19

21 Slutsats Vår studie visade på skillnader i förskrivningsmönstret mellan de tio länderna. Detta kunde vi konstatera genom att använt oss av DU90 % metoden. Skillnaderna kan bero på att de data som erhölls från vissa av de tio länderna och som bearbetedes och analyserades, saknade komplett information. Ungern och Tyskland saknade helt kostnadsuppgift och kunde inte räknas med i jämförelsen i kostnaden Euro/DDD. Irlands data representerade t e x endast 29 % av den totala befolkningen och 70 % av landets förskrivningar. Det ger inte en fullständig bild av deras läkemedelsanvändning. Dessa länders data blev därmed inte tillförlitlig. Enligt WHO skiljer sig inte prevalensen av diabetes åt så mycket i de tio länderna. Endast Spanien är det land som har dubbelt så hög prevalens av diabetes. Det som skiljer är läkemedelsanvändningen och det beror kanske på olika sätt att behandla. Användandet av insulin till diabetiker med typ 2 tror vi används restriktivt i vissa länder och att man föredrar kostbehandling och motion till dessa patienter. För att kunna förbättra läkemedelsförskrivningen och följsamheten och bli mer medveten om förskrivningsmönstret, bör varje land granska sin egen profil. Man kan då reflektera och jämföra sin profil med andra länder och på så sätt kunna åtgärda och förbättra sin läkemedelsanvändning. Det kan vara bra att forstsätta studera följsamheten kontinuerligt för att länderna ska kunna få en uppföljning och en mer rationell läkemedelsanvändning. 20

22 Tackord Allra först vill vi ge ett stort tack till vår handledare Björn Wettermark för all uppmuntran och ständig support genom examensarbetet samt för hans generositet att komma ner till oss i sydliga Skåne. Vi vill även tacka Dan Haupt vid Luleå Tekniska Universitet som sett till våra önskemål i val av arbete i distansutbildningen och allt det praktiska runt omkring. Ett stort tack också till alla inblandade personer som har gjort detta möjligt. 21

23 Referenser Christian Berne, Tomas Fritz, Läkemedelsboken 2005/2006, Stockholm Apoteket AB, ISBN X World Health Organization. Essential Medicines list (revised April 2003), Geneva Kiivet RA, Bergman U, Rootslane L, Rago L, Sjoqvist F. Drug use in Estonia in : a follow-up from 1989 and comparison with two Nordic countries. Eur J Clin Pharmacol Apr; 54(2): Tidningen Apoteket nr 4/

24 Bilaga1 23

25 Bilaga2 24

26 Bilaga3 25

27 Bilaga4 26

28 Bilaga5 27

29 Bilaga6 28

30 Bialaga7 29

31 Bilaga8 30

32 Bilaga9 31

EXAMENSARBETE. Prevalens och incidens av insulinbehandling hos tablettbehandlade typ 2-diabetiker En jämförelse mellan Sveriges landsting

EXAMENSARBETE. Prevalens och incidens av insulinbehandling hos tablettbehandlade typ 2-diabetiker En jämförelse mellan Sveriges landsting EXAMENSARBETE 2007:017 HV Prevalens och incidens av insulinbehandling hos tablettbehandlade typ 2-diabetiker En jämförelse mellan Sveriges landsting Sofie Halleman Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga

Läs mer

EXAMENSARBETE. Följsamhet till perorala antidiabetika

EXAMENSARBETE. Följsamhet till perorala antidiabetika EXAMENSARBETE 2007:008 HV Följsamhet till perorala antidiabetika Susanna Bramberg, Eva Kanto Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar Receptarieprogrammet Institutionen för Hälsovetenskap

Läs mer

EXAMENSARBETE. Prevalens och incidens av betablockerarbehandling hos läkemedelsbehandlade diabetiker

EXAMENSARBETE. Prevalens och incidens av betablockerarbehandling hos läkemedelsbehandlade diabetiker EXAMENSARBETE 2008:015 HV Prevalens och incidens av betablockerarbehandling hos läkemedelsbehandlade diabetiker - en jämförelse mellan Sveriges landsting Yvonne Pettersson Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga

Läs mer

Typ 2-diabetes behandling

Typ 2-diabetes behandling Typ 2-diabetes behandling Behandlingen av typ 2-diabetes är livslång och påverkas av hur patienten lever. Behandlingen går ut på att antingen öka produktionen av insulin, öka kroppens känslighet för insulin

Läs mer

Antidiabetika- Insulin Av: Maria Persson. Antidiabetika - Insulin. Av: Maria Persson. Bakgrund

Antidiabetika- Insulin Av: Maria Persson. Antidiabetika - Insulin. Av: Maria Persson. Bakgrund Antidiabetika - Insulin Av: Maria Persson Bakgrund Antidiabetika är en läkemedelsgrupp som används av personer med sjukdomen diabetes mellitus, även kallad sockersjuka. Prevalensen för sjukdomen varierar

Läs mer

EXAMENSARBETE. Studie över läkemedelsförskrivningen av NSAID i 12 Europeiska länder

EXAMENSARBETE. Studie över läkemedelsförskrivningen av NSAID i 12 Europeiska länder EXAMENSARBETE 2007:002 HV Studie över läkemedelsförskrivningen av NSAID i 12 Europeiska länder Marie Malmberg Werstroh Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar Receptarieprogrammet Institutionen

Läs mer

prevalensen är ca 3 %, varav 85 % utgörs av Typ 2-diabetiker. autoimmun destruktion av B-celler. (20-30% av B-cellerna kvar symtom)

prevalensen är ca 3 %, varav 85 % utgörs av Typ 2-diabetiker. autoimmun destruktion av B-celler. (20-30% av B-cellerna kvar symtom) Kristina Annerbrink kristina.annerbrink@pharm.gu.se VT-2002 Litteratur: Rang, Dale and Ritter, 4 th ed, kap 22, sid 385-398 (385-392 får ni se som repetition). Diabetes Mellitus tillstånd med kronisk hyperglykemi

Läs mer

Behandling av typ 2-diabetes

Behandling av typ 2-diabetes Behandling av typ 2-diabetes Sammanfattning Kostförändringar, motion och rökstopp är grundläggande faktorer vid behandling av typ 2-diabetes. De är även viktiga för att förebygga typ 2- diabetes hos personer

Läs mer

EXAMENSARBETE. Patienternas följsamhet till peroral läkemedelsanvändning vid diabetes typ 2

EXAMENSARBETE. Patienternas följsamhet till peroral läkemedelsanvändning vid diabetes typ 2 EXAMENSARBETE 2007:007 HV Patienternas följsamhet till peroral läkemedelsanvändning vid diabetes typ 2 Cecilia Taavo, Maria Jatko Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar Receptarieprogrammet

Läs mer

EXAMENSARBETE. Följsamhet till perorala diabetesläkemedel hos patienter med typ 2-diabetes i åldersgruppen 40-49 år, 2005-2006

EXAMENSARBETE. Följsamhet till perorala diabetesläkemedel hos patienter med typ 2-diabetes i åldersgruppen 40-49 år, 2005-2006 EXAMENSARBETE 2007:022 HV Följsamhet till perorala diabetesläkemedel hos patienter med typ 2-diabetes i åldersgruppen 40-49 år, 2005-2006 Anna Jonsson Gunnare, Inga-Maria Stoor Luleå tekniska universitet

Läs mer

prevalensen är ca 3 %, varav 85 % utgörs av Typ 2-diabetiker. autoimmun destruktion av B-celler. (20-30% av B-cellerna kvar symtom)

prevalensen är ca 3 %, varav 85 % utgörs av Typ 2-diabetiker. autoimmun destruktion av B-celler. (20-30% av B-cellerna kvar symtom) Kristina Annerbrink kristina.annerbrink@pharm.gu.se HT-2002 Litteratur: Rang, Dale and Ritter, 4 th ed, kap 22, sid 385-398 (385-392 får ni se som repetition). Diabetes Mellitus tillstånd med kronisk hyperglykemi

Läs mer

Genomgången av läkemedel vid diabetes

Genomgången av läkemedel vid diabetes D I A B ET E S Genomgången av läkemedel vid diabetes En sammanfattning Författare: Medicinsk utredare, Björn Södergård Hälsoekonom, Mikael Moutakis Jurist, Anna Märta Stenberg TLV:s beslut i genomgången

Läs mer

Diabetes mellitus. (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer)

Diabetes mellitus. (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer) Diabetes mellitus (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer) Diagnos Fp-glukos > 7,1 mmol/ P-glukos> 11 Ofta kombinerat med högt blodtryck, övervikt/fetma, höga blodfetter Ökad risk att få hjärtkärlssjukdom ex.

Läs mer

Diabetesläkemedel från MSD

Diabetesläkemedel från MSD Diabetesläkemedel från MSD JANUVIA (sitagliptin) JANUVIA är godkänt för patienter med typ 2-diabetes: Som monoterapi när metformin är olämpligt på grund av kontraindikationer eller intolerans. Som tillägg

Läs mer

Diabetes mellitus. Upplägg. mellitus = latin för honung eller söt insipidus = latin för smaklös

Diabetes mellitus. Upplägg. mellitus = latin för honung eller söt insipidus = latin för smaklös Diabetes mellitus mellitus = latin för honung eller söt insipidus = latin för smaklös Sara Stridh Upplägg Fysiologin bakom diabetes Patofysiologin Typ 1 och typ 2 Pankreas Diagnos Behandling Komplikationer

Läs mer

Nordiskt pressmöte inför Världsdiabetesdagen

Nordiskt pressmöte inför Världsdiabetesdagen Faktablad om diabetes Diabetes eller diabetes mellitus, är egentligen inte en utan flera olika sjukdomar med det gemensamma kännetecknet att blodsockret är för högt. Diabetes är en allvarlig, livslång

Läs mer

Läkemedelsberäkning Sara Bertilsson

Läkemedelsberäkning Sara Bertilsson Läkemedelsberäkning Sara Bertilsson FASS Farmaceutiska specialiteter i Sverige http://www.fass.se ATC-systemet (anatomiskt, terapeutiskt, kemiskt klassificeringssystem) 14 huvudgrupper med undergrupper

Läs mer

ATT LEVA MED DIABETES

ATT LEVA MED DIABETES ATT LEVA MED DIABETES ETT FAKTAMATERIAL FÖR MEDIA Ett pressmaterial från Eli Lilly Sweden AB HA 090126-01 INLEDNING Ungefär 350 000 svenskar har diabetes en sjukdom som blir allt vanligare. Att leva med

Läs mer

BESLUT. Datum 2009-12-01. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedel vid diabetes.

BESLUT. Datum 2009-12-01. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedel vid diabetes. BESLUT 1 (5) Datum 2009-12-01 Vår beteckning SÖKANDE Sanofi-Aventis Box 14142 167 14 Bromma SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedel vid diabetes. BESLUT Tandvårds- och

Läs mer

BESLUT. Datum Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedel vid diabetes.

BESLUT. Datum Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedel vid diabetes. BESLUT 1 (6) Datum 2009-12-01 Vår beteckning SÖKANDE Orifarm AB Box 50231 202 12 Malmö SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedel vid diabetes. BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

Symptom. Stamcellsforskning

Symptom. Stamcellsforskning Stamcellsforskning Det stösta hoppet att finna en bot till diabetes just nu är att framkalla insulinbildande celler i kroppen. Det finns dock två stora problem för tillfället som måste lösas innan metoden

Läs mer

BESLUT. Datum 2009-12-01. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedel vid diabetes.

BESLUT. Datum 2009-12-01. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedel vid diabetes. BESLUT 1 (6) Datum 2009-12-01 Vår beteckning SÖKANDE Orifarm AB Box 50231 202 12 Malmö SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedel vid diabetes. BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

PATIENTINFORMATION. Till dig som får behandling med Glucobay

PATIENTINFORMATION. Till dig som får behandling med Glucobay PATIENTINFORMATION Till dig som får behandling med Glucobay Innehållsförteckning Vad är diabetes 3 Vad är insulin 3 Varför får man diabetes 3 Vad är kolhydrater 4 Hur tas kolhydraterna upp i tarmen 6 Hur

Läs mer

Genomgången av läkemedel vid diabetes. Presenterades 2 december 2009 Besluten träder i kraft den 1 mars 2010

Genomgången av läkemedel vid diabetes. Presenterades 2 december 2009 Besluten träder i kraft den 1 mars 2010 Genomgången av läkemedel vid diabetes Presenterades 2 december 2009 Besluten träder i kraft den 1 mars 2010 Det här gör TLV TLV är en myndighet under Socialdepartementet Beslutar om pris på och subvention

Läs mer

BESLUT. Datum Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedel vid diabetes.

BESLUT. Datum Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedel vid diabetes. BESLUT 1 (6) Datum 2009-12-01 Vår beteckning SÖKANDE NOVARTIS SVERIGE AB Box 1150 183 11 Täby SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedel vid diabetes. BESLUT Tandvårds- och

Läs mer

BESLUT. Datum 2009-12-01. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedel vid diabetes.

BESLUT. Datum 2009-12-01. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedel vid diabetes. BESLUT 1 (6) Datum 2009-12-01 Vår beteckning SÖKANDE RECIP AB Box 906 170 09 Solna SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedel vid diabetes. BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

SAKEN BESLUT 1 (5) Bristol-Myers Squibb AB Box 1172 171 23 Solna SÖKANDE. Ansökan inom läkemedelsförmånerna

SAKEN BESLUT 1 (5) Bristol-Myers Squibb AB Box 1172 171 23 Solna SÖKANDE. Ansökan inom läkemedelsförmånerna 2014-06-03 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE Bristol-Myers Squibb AB Box 1172 171 23 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående

Läs mer

EXAMENSARBETE. Kartläggning av följsamheten till perorala läkemedel vid behandling av typ 2-diabetes

EXAMENSARBETE. Kartläggning av följsamheten till perorala läkemedel vid behandling av typ 2-diabetes EXAMENSARBETE 2007:021 HV Kartläggning av följsamheten till perorala läkemedel vid behandling av typ 2-diabetes Patienter i åldern 80-98 år under perioden november 2005 till december 2006 i Sverige Birgitta

Läs mer

BESLUT. Datum 2009-12-01. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedel vid diabetes.

BESLUT. Datum 2009-12-01. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedel vid diabetes. BESLUT 1 (6) Datum 2009-12-01 Vår beteckning 1368/2009 SÖKANDE Pharmachim AB Berga Allé 1 254 52 Helsingborg SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedel vid diabetes. BESLUT

Läs mer

EXAMENSARBETE. Kartläggning av delade tabletter för ATC-kod

EXAMENSARBETE. Kartläggning av delade tabletter för ATC-kod EXAMENSARBETE 2006:35 HV Kartläggning av delade tabletter för ATC-kod A02B -medel vid magsår och gastroesofageal refluxsjukdom. Anneli Fältmark Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar

Läs mer

Analysis of factors of importance for drug treatment

Analysis of factors of importance for drug treatment Analysis of factors of importance for drug treatment Halvtidskontroll 2013-09-25 Lokal: rum 28-11-026, CRC, Ing 72, SUS Malmö Jessica Skoog, distriktsläkare, doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper

Läs mer

Handläggningsråd för behandling av hyperglykemi vid Typ 2 diabetes

Handläggningsråd för behandling av hyperglykemi vid Typ 2 diabetes Vårddokument Kunskapsunderlag Sida 1 (6 Handläggningsråd för behandling av hyperglykemi vid Typ 2 diabetes Målvärde: HbA1c < 52 mmol/mol Målvärde sätts upp individuellt. Ingen känd hjärt-kärlsjukdom: INTENSIV

Läs mer

Till dig som får Tresiba (insulin degludek)

Till dig som får Tresiba (insulin degludek) Patientinformation från din vårdgivare för dig med TYP 2-DIABETES Till dig som får Tresiba (insulin degludek) En handbok för dig som ska påbörja behandling med Tresiba insulin degludek Inledning I den

Läs mer

EXAMENSARBETE. Studie av följsamhet till perorala diabetesmedel vid typ 2-diabetes patienter i Sverige 60-69 år, 2005-2006

EXAMENSARBETE. Studie av följsamhet till perorala diabetesmedel vid typ 2-diabetes patienter i Sverige 60-69 år, 2005-2006 EXAMENSARBETE 2007:003 HV Studie av följsamhet till perorala diabetesmedel vid typ 2-diabetes patienter i Sverige 60-69 år, 2005-2006 Mari Karlsson, Anna-Karin Nilsson Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga

Läs mer

Fakta om diabetes. Pressmaterial

Fakta om diabetes. Pressmaterial Pressmaterial Fakta om diabetes Diabetes är en sjukdom som beror på att kroppens förmåga att producera hormonet insulin helt eller delvis har upphört. Kroppen behöver insulin för att blodsocker (glukos)

Läs mer

EN PRAKTISK HANDBOK OM TRULICITY (DULAGLUTID) - till dig som vårdgivare

EN PRAKTISK HANDBOK OM TRULICITY (DULAGLUTID) - till dig som vårdgivare EN PRAKTISK HANDBOK OM TRULICITY (DULAGLUTID) - till dig som vårdgivare Du har tagit beslutet att starta din patient på Trulicity. Vilken praktisk information behöver du? Innehåll Indikation och dosering

Läs mer

SAKEN BESLUT 1 (5) Janssen-Cilag AB Box 7073 192 07 Sollentuna SÖKANDE. Ansökan inom läkemedelsförmånerna.

SAKEN BESLUT 1 (5) Janssen-Cilag AB Box 7073 192 07 Sollentuna SÖKANDE. Ansökan inom läkemedelsförmånerna. 2015-06-11 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE Janssen-Cilag AB Box 7073 192 07 Sollentuna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna. BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar att nedanstående

Läs mer

BESLUT. Datum Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedel vid diabetes.

BESLUT. Datum Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedel vid diabetes. BESLUT 1 (6) Datum 2009-12-01 Vår beteckning 1375/2009 SÖKANDE Pharmachim AB Berga Allé 1 254 52 Helsingborg SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedel vid diabetes. BESLUT

Läs mer

Blodsockersänkande läkemedel

Blodsockersänkande läkemedel Blodsockersänkande läkemedel Luleå 141203 Marianne Gjörup Livsstilsförändring Livsstilsförändring: basen för all diabetesbehandling Råd om livsstilsförändringar bör utgå från patientens situation och speciella

Läs mer

Till dig som ordinerats

Till dig som ordinerats Aug 2016 Till dig som ordinerats av din läkare Information till patienter Introduktion Din läkare har förskrivit JANUVIA (sitagliptin) för behandling av typ 2-diabetes. Denna broschyr är avsedd för att

Läs mer

BESLUT. Datum Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedel vid diabetes.

BESLUT. Datum Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedel vid diabetes. BESLUT 1 (6) Datum 2009-12-01 Vår beteckning SÖKANDE Novo Nordisk Scandinavia AB Box 50587 202 15 Malmö SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedel vid diabetes. BESLUT Tandvårds-

Läs mer

Diabetes. Britt Lundahl 2014-09-24

Diabetes. Britt Lundahl 2014-09-24 Diabetes Britt Lundahl 2014-09-24 Vad är diabetes? Diabetes är en kronisk sjukdom, som karaktäriseras av för högt blodsocker. Orsaken är brist på hormonet insulin eller nedsatt känslighet för insulinet.

Läs mer

Nya läkemedelsrekommendationer vid diabetes typ 2

Nya läkemedelsrekommendationer vid diabetes typ 2 Nya läkemedelsrekommendationer vid diabetes typ 2 Vad säger Socialstyrelsen och läkemedelsverket? Peter Hallgren överläkare, Diabetes-endokrinmottagningen, Falu lasarett Bara för något år sedan citaten

Läs mer

Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid)

Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid) Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid) Komma igång med Trulicity Diabetes är en sjukdom som kan förändras med tiden. Ibland kan du behöva byta till en behandling som fungerar bättre för

Läs mer

LÄKEMEDELSKOMMITTÉNS BEDÖMNINGSBLANKETT FÖR LÄKEMEDEL

LÄKEMEDELSKOMMITTÉNS BEDÖMNINGSBLANKETT FÖR LÄKEMEDEL Generiskt namn: metformin Handelsnamn: ATC-kod: A10BA02 Företag: Behandling av typ 2 diabetes, speciellt hos överviktiga. Hos vuxna kan det användas i monoterapi eller i kombination med andra perorala

Läs mer

EXAMENSARBETE. Kartläggning av förskrivningar med delade tabletter för smärtstillande preparat. Sara Lehtonen Marielle Lundholm

EXAMENSARBETE. Kartläggning av förskrivningar med delade tabletter för smärtstillande preparat. Sara Lehtonen Marielle Lundholm EXAMENSARBETE 2006:53 HV Kartläggning av förskrivningar med delade tabletter för smärtstillande preparat Sara Lehtonen Marielle Lundholm Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar Receptarieprogrammet

Läs mer

6. Farmakologisk behandling vid debut

6. Farmakologisk behandling vid debut 6. Farmakologisk behandling vid debut Fundera först över diagnos Typ 1- diabetes är ganska väl definierad som en ren insulinbristsjukdom där behandlingen består i att tillföra insulin i relation till födointag,

Läs mer

Ökad följsamhet med påminnelser. Kronans Apotek november 2017

Ökad följsamhet med påminnelser. Kronans Apotek november 2017 Ökad följsamhet med påminnelser Kronans Apotek november 2017 Sammanfattning Det är ett väl dokumenterat och känt problem att patienter inte fullföljer sin läkemedelsbehandling. För vissa sjukdomar handlar

Läs mer

BESLUT. Datum Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om prishöjning för nedanstående läkemedel.

BESLUT. Datum Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om prishöjning för nedanstående läkemedel. BESLUT 1 (5) Datum 2017-06-21 Vår beteckning SÖKANDE Ebb Medical AB Box 114 371 22 Karlskrona SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan

Läs mer

EXAMENSARBETE. Kundernas tolkning av biverkningspresentationen för serumlipidsänkande läkemedel, ATC-kod C10. Pia Engström. Luleå tekniska universitet

EXAMENSARBETE. Kundernas tolkning av biverkningspresentationen för serumlipidsänkande läkemedel, ATC-kod C10. Pia Engström. Luleå tekniska universitet EXAMENSARBETE 2008:014 HV Kundernas tolkning av biverkningspresentationen för serumlipidsänkande läkemedel, ATC-kod C10 Pia Engström Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar Receptarieprogrammet

Läs mer

Fakta om diabetes. Pressmaterial

Fakta om diabetes. Pressmaterial Pressmaterial Fakta om diabetes Diabetes är en sjukdom som beror på att kroppens förmåga att producera hormonet insulin helt eller delvis har upphört. Kroppen behöver insulin för att socker ska komma in

Läs mer

Rätt rustad för vägen framåt

Rätt rustad för vägen framåt Patientinformation Rätt rustad för vägen framåt Behandling med TRAJENTA vid typ 2-diabetes Behandling vid typ 2-diabetes Typ 2-diabetes är, som du säkert redan vet, en sjukdom som innebär att man har

Läs mer

Epidemiologi/ Evidensbaserad medicin Del 4

Epidemiologi/ Evidensbaserad medicin Del 4 ehälsoinstitutet Epidemiologi/ Evidensbaserad medicin Del 4 Grundläggande farmakoterapi Tora Hammar, tora.hammar@lnu.se Fil. Dr biomedicinsk vetenskap, leg. receptarie Del 4 Informationskällor Läkemedelsregistret

Läs mer

Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid)

Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid) Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid) Komma igång med Trulicity Diabetes är en sjukdom som kan förändras med tiden. Ibland kan du behöva byta till en behandling som fungerar bättre för

Läs mer

Typ 2-diabetes och Victoza (liraglutid).

Typ 2-diabetes och Victoza (liraglutid). Patientinformation Typ 2-diabetes och Victoza (liraglutid). Patientinformation från din vårdgivare. Till dig som ska börja behandling med Victoza. Introduktion 3 Behandling med Victoza 4 Så verkar Victoza

Läs mer

BESLUT. Datum Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedel vid diabetes.

BESLUT. Datum Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedel vid diabetes. BESLUT 1 (5) Datum 2009-12-01 Vår beteckning SÖKANDE Novartis Sverige AB Box 1150 183 11 Täby SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedel vid diabetes. BESLUT Tandvårds- och

Läs mer

The lower the better? XIII Svenska Kardiovaskulära Vårmötet Örebro

The lower the better? XIII Svenska Kardiovaskulära Vårmötet Örebro The lower the better? XIII Svenska Kardiovaskulära Vårmötet Örebro Karin Manhem Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg Överlevnad Blodtryck Överlevnad NEJ Blodtryck Överlevnad Blodtryck Blodtryck och

Läs mer

EN PRAKTISK HANDBOK OM TRULICITY (DULAGLUTID) - till dig som vårdgivare

EN PRAKTISK HANDBOK OM TRULICITY (DULAGLUTID) - till dig som vårdgivare EN PRAKTISK HANDBOK OM TRULICITY (DULAGLUTID) - till dig som vårdgivare Du har tagit beslutet att starta din patient på Trulicity. Vilken praktisk information behöver du? Innehåll Indikation och dosering

Läs mer

INFORMATION TILL DIG SOM FÅR JARDIANCE (empagliflozin)

INFORMATION TILL DIG SOM FÅR JARDIANCE (empagliflozin) Denna broschyr har du fått av din läkare eller sjuksköterska INFORMATION TILL DIG SOM FÅR JARDIANCE (empagliflozin) Patientinformation för dig som behandlas med JARDIANCE mot typ 2-diabetes Ett steg i

Läs mer

DIABETES BASAL FYSIOLOGI. PANKREAS < 1% av vikten utgörs av endokrint aktiva celler. LANGERHANSSKA ÖARNA Består av alfa, beta, delta och PP celler.

DIABETES BASAL FYSIOLOGI. PANKREAS < 1% av vikten utgörs av endokrint aktiva celler. LANGERHANSSKA ÖARNA Består av alfa, beta, delta och PP celler. DIABETES BASAL FYSIOLOGI PANKREAS < 1% av vikten utgörs av endokrint aktiva celler. LANGERHANSSKA ÖARNA Består av alfa, beta, delta och PP celler. INSULINEFFEKTER Stimulerar glukosupptag i vävnader. Hämmar

Läs mer

Diabetes i media. -tips till dig som skriver om diabetes

Diabetes i media. -tips till dig som skriver om diabetes Diabetes i media -tips till dig som skriver om diabetes Förord 03 5 tips till dig som rapporterar om diabetes 04 Diabetes ett samhällsproblem 06 Diabetes i siffror 07 Vad är diabetes 09 Två typer av diabetes

Läs mer

TILL DIG SOM FÅR LEVEMIR

TILL DIG SOM FÅR LEVEMIR Patientinformation TILL DIG SOM FÅR LEVEMIR (insulin detemir) Diabetes Diabetes är ett samlingsnamn för flera ämnesomsättningssjukdomar. Vanligtvis talar man om typ 1-diabetes och typ 2-diabetes. Typ 1-diabetes

Läs mer

EXAMENSARBETE. Läkemedelsutköp bland äldre i Norrbotten. En jämförelse mellan kvinnor och män samt riket. Anu Miettinen Petra Sandström

EXAMENSARBETE. Läkemedelsutköp bland äldre i Norrbotten. En jämförelse mellan kvinnor och män samt riket. Anu Miettinen Petra Sandström EXAMENSARBETE 2007:020 HV Läkemedelsutköp bland äldre i En jämförelse mellan kvinnor och män samt riket Anu Miettinen Petra Sandström Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar Receptarieprogrammet

Läs mer

Maria Fransson. Handledare: Daniel Jönsson, Odont. Dr

Maria Fransson. Handledare: Daniel Jönsson, Odont. Dr Klassificering av allvarlig kronisk parodontit: En jämförelse av fem olika klassificeringar utifrån prevalensen av allvarlig kronisk parodontit i en population från Kalmar län Maria Fransson Handledare:

Läs mer

Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning

Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning 1 Diabetes Faste P-glucos 7,0 mmol/l eller högre = diabetes. Provet bör upprepas Folksjukdom: mer än 10 000 diabetiker i Dalarna 4-5% av Sveriges befolkning

Läs mer

Patientinformation till dig som behandlas med SYNJARDY (empagliflozin/metformin HCl) Information Om din behandling med SYNJARDY

Patientinformation till dig som behandlas med SYNJARDY (empagliflozin/metformin HCl) Information Om din behandling med SYNJARDY Patientinformation till dig som behandlas med SYNJARDY (empagliflozin/metformin HCl) Information Om din behandling med SYNJARDY VAD ÄR SYNJARDY? Din läkare har ordinerat SYNJARDY för att sänka ditt blodsocker.

Läs mer

BESLUT. Datum 2014-04-01

BESLUT. Datum 2014-04-01 BESLUT 1 (6) Datum 2014-04-01 Vår beteckning SÖKANDE Takeda Pharma AB Box 3131 169 03 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar att nedanstående

Läs mer

Till dig som fått Insuman Basal

Till dig som fått Insuman Basal P A T I E N T I N F O R M A T I O N Till dig som fått Insuman Basal Varför behöver jag ett basinsulin? Den här broschyren har vi skrivit till dig som har diabetes och har blivit ordinerad Insuman Basal

Läs mer

2010-01-26. Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Victoza Injektionsvätska, lösning, förfylld injektionspen

2010-01-26. Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Victoza Injektionsvätska, lösning, förfylld injektionspen 2010-01-26 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE Novo Nordisk Scandinavia AB Box 50587 202 15 Malmö SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående

Läs mer

Nationella och internationella utblickar kring kostnadsansvar och kvalitetsbokslut

Nationella och internationella utblickar kring kostnadsansvar och kvalitetsbokslut 1 Nationella och internationella utblickar kring kostnadsansvar och kvalitetsbokslut Björn Wettermark Apotekare, Med.Dr 8 7 6 5 4 3 2 1 0 KOSTNADSUTVECKLING FÖR LÄKEMEDEL FÖRSÄLJNING TOTALT (ÖPPEN & SLUTENVÅRD)

Läs mer

8. Nuvarande praxis. 8.1 Inledning

8. Nuvarande praxis. 8.1 Inledning 8. Nuvarande praxis 8.1 Inledning Sömnbesvär behandlas, som framgått av tidigare kapitel, i stor utsträckning med läkemedel. Enligt Apotekets försäljningsstatistik uppgick försäljningen av sömnmedel och

Läs mer

Kortfattad rapport av läkemedelsförsäljningen 2008

Kortfattad rapport av läkemedelsförsäljningen 2008 Kortfattad rapport av läkemedelsförsäljningen 2008 Rapporten redovisar kortfattat de viktigaste förändringarna i läkemedelsförsäljningen under 2008. Utförligare information finns på Apoteket AB:s hemsida

Läs mer

Producentobunden läkemedelsinfo

Producentobunden läkemedelsinfo Producentobunden läkemedelsinfo Namn titel Klinisk farmakologi enhet för rationell läkemedelsanvändning lakemedel@regionostergotland.se Innehåll Patentutgångar - Lyrica och Cymbalta. Klassning av läkemedel

Läs mer

BESLUT. Datum Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedel vid diabetes.

BESLUT. Datum Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedel vid diabetes. BESLUT 1 (7) Datum 2009-12-01 Vår beteckning SÖKANDE Merck Sharp & Dohme Sweden AB Box 7125 192 07 Sollentuna SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedel vid diabetes. BESLUT

Läs mer

BESLUT. Datum Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedel vid diabetes.

BESLUT. Datum Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedel vid diabetes. BESLUT 1 (7) Datum 2009-12-01 Vår beteckning SÖKANDE Sanofi-Aventis Box 14142 167 14 Bromma SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedel vid diabetes. BESLUT Tandvårds- och

Läs mer

Inledning och introduktion till diabetes

Inledning och introduktion till diabetes Inledning och introduktion till diabetes Kristina Lejon Universitetslektor, immunologi, Institutionen för klinisk mikrobiologi Välkomna till den här dagen där vi ska berätta om diabetesforskning, framför

Läs mer

Till dig som fått Toujeo

Till dig som fått Toujeo P A T I E N T I N F O R M A T I O N Till dig som fått Toujeo Den här broschyren har vi skrivit till dig som har diabetes och har blivit ordinerad Toujeo (insulin glargin) av din läkare. Det främsta målet

Läs mer

Till dig som fått Lantus

Till dig som fått Lantus P A T I E N T I N F O R M A T I O N Till dig som fått Lantus Varför behöver jag ett basinsulin? Den här broschyren har vi skrivit till dig som har diabetes och har blivit ordinerad Lantus (insulin glargin)

Läs mer

4 DIABETES TERAPIRÅD. Omvandlingstabell. RIKTVÄRDEN HbA1c. HbA1c. 52 mmol/mol 42-52 mmol/mol

4 DIABETES TERAPIRÅD. Omvandlingstabell. RIKTVÄRDEN HbA1c. HbA1c. 52 mmol/mol 42-52 mmol/mol DIABETES RIKTVÄRDEN HbAc Diabetes typ P-glukos Före måltid Efter måltid Kolesterol LDL-kolesterol Blodtryck mmol/mol - mmol/mol mmol/l mmol/l

Läs mer

Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning 2006-10-06 655/2006

Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning 2006-10-06 655/2006 BESLUT 1 (7) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning SÖKANDE PFIZER AB Vetenskapsvägen 10 191 90 Sollentuna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT Läkemedelsförmånsnämnden

Läs mer

BESLUT. Datum Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedel vid diabetes.

BESLUT. Datum Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedel vid diabetes. BESLUT 1 (6) Datum 2009-12-01 Vår beteckning SÖKANDE GLAXOSMITHKLINE AB Box 516 169 29 Solna SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedel vid diabetes. BESLUT Tandvårds- och

Läs mer

INFORMATION, FAKTA, ATT TÄNKA PÅ. TILL DIG SOM HAR FÅTT HUMALOG (insulin lispro)

INFORMATION, FAKTA, ATT TÄNKA PÅ. TILL DIG SOM HAR FÅTT HUMALOG (insulin lispro) INFORMATION, FAKTA, ATT TÄNKA PÅ TILL DIG SOM HAR FÅTT HUMALOG (insulin lispro) Du har fått Humalog som behandling av din diabetes. Du som har diabetes behöver tillföra kroppen insulin eftersom din kropp

Läs mer

Vipdomet 12,5 mg/850 mg, filmdragerade tabletter Vipdomet 12,5 mg/1 000 mg, filmdragerade tabletter (alogliptin och metforminhydroklorid)

Vipdomet 12,5 mg/850 mg, filmdragerade tabletter Vipdomet 12,5 mg/1 000 mg, filmdragerade tabletter (alogliptin och metforminhydroklorid) Vipdomet 12,5 mg/850 mg, filmdragerade tabletter Vipdomet 12,5 mg/1 000 mg, filmdragerade tabletter (alogliptin och metforminhydroklorid) RISKHANTERINGSPLAN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning

Läs mer

EN SAMMANSTÄLLNING FRÅN LILLY. INSULINBEHANDLING VID TYP 2-DIABETES en fickguide

EN SAMMANSTÄLLNING FRÅN LILLY. INSULINBEHANDLING VID TYP 2-DIABETES en fickguide EN SAMMANSTÄLLNING FRÅN LILLY INSULINBEHANDLING VID TYP 2-DIABETES en fickguide INSULINER INSULINER KWIKPEN FÖRFYLLD PENNA INSULIN- AMPULL 3 ML (5 ST) FLASKA 10 ML DIREKTVERKANDE INSULIN Humalog 15 65

Läs mer

NEPI-rapport: NEPI. Diabetesmedel. - effekter av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets genomgång december 2009. Nätverk för läkemedelsepidemiologi

NEPI-rapport: NEPI. Diabetesmedel. - effekter av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets genomgång december 2009. Nätverk för läkemedelsepidemiologi NEPI-rapport: Diabetesmedel - effekter av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets genomgång december 2009 NEPI är en oberoende stiftelse inrättad genom beslut av Sveriges riksdag 1993. Stiftelsen NEPI

Läs mer

TILL DIG SOM SKA ANVÄNDA FÖRFYLLDA. KwikPen

TILL DIG SOM SKA ANVÄNDA FÖRFYLLDA. KwikPen TILL DIG SOM SKA ANVÄNDA FÖRFYLLDA KwikPen KwikPen KwikPen Med tydlig färgmarkering Förbered din KwikPen för användning 1 3 Tvätta händerna noga. 2 Avlägsna pennans skyddshatt genom att dra av den. Om

Läs mer

NEPI Nätverk för läkemedelsepidemiologi The Swedish Network for Pharmacoepidemiology

NEPI Nätverk för läkemedelsepidemiologi The Swedish Network for Pharmacoepidemiology Missvisande tolkning av statistik över sömnmedel och lugnande läkemedel till unga Statistik från Socialstyrelsens Läkemedelsregister visar att den i Ekot rapporterade alarmerande ökningen av förskrivningen

Läs mer

Läkemedelsregistret hur använda det bäst? Hur använda registren för att få bäst information om läkemedel? Helle Kieler & Morten Andersen

Läkemedelsregistret hur använda det bäst? Hur använda registren för att få bäst information om läkemedel? Helle Kieler & Morten Andersen Läkemedelsregistret hur använda det bäst? Hur använda registren för att få bäst information om läkemedel? Helle Kieler & Morten Andersen Agenda - tidsschema Läkemedel i registren - 10 min Introduktion

Läs mer

Dapagliflozin visade bibehållen glykemisk kontroll och viktreduktion i studie av typ 2-diabetes där metformin inte gett tillräcklig kontroll

Dapagliflozin visade bibehållen glykemisk kontroll och viktreduktion i studie av typ 2-diabetes där metformin inte gett tillräcklig kontroll Dapagliflozin visade bibehållen glykemisk kontroll och viktreduktion i studie av typ 2-diabetes där metformin inte gett tillräcklig kontroll 2011-06-27 Bristol-Myers Squibb Company och AstraZeneca tillkännagav

Läs mer

BESLUT. Datum

BESLUT. Datum BESLUT 1 (6) Datum 2014-04-01 Vår beteckning SÖKANDE Takeda Pharma AB Box 3131 169 03 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar att nedanstående

Läs mer

Bilaga 1. Uttag av teststickor analys. från läkemedelsregistret för perioden

Bilaga 1. Uttag av teststickor analys. från läkemedelsregistret för perioden Bilaga 1. Uttag av teststickor analys av statistik från Läkemedelsregistret för perioden 2005-07 2008-06 Bakgrund Egna glukosmätningar är en viktig del av behandling av diabetes. För personer med diabetes

Läs mer

BESLUT. Datum Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedel vid diabetes.

BESLUT. Datum Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedel vid diabetes. BESLUT 1 (6) Datum 2009-12-01 Vår beteckning SÖKANDE GLAXOSMITHKLINE AB Box 516 169 29 Solna SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedel vid diabetes. BESLUT Tandvårds- och

Läs mer

Receptlära och läkemedels- förmånerna

Receptlära och läkemedels- förmånerna Receptlära och läkemedels- förmånerna Marie-Louise Ovesjö öl, med dr Klinisk farmakologi, Södersjukhuset AB marie-louise.hakansson-ovesjo@sodersjukhuset.se Vem får förskriva läkemedel? Behöriga förskrivare

Läs mer

Diabetes mellitus - typ 1 och typ 2. Niklas Dahrén

Diabetes mellitus - typ 1 och typ 2. Niklas Dahrén Diabetes mellitus - typ 1 och typ 2 Niklas Dahrén Diabetes mellitus - typ 1 och typ 2 Diabetes mellitus typ 1 Ingen insulin- produk3on Högt blodsocker Diabetes mellitus typ 2 Insulin- resistens Låg insulin-

Läs mer

Insulin. Sammanfattning. Student: Vida Basti. Kurs: Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling, 7.5hp. Termin: VT-13 VT 13

Insulin. Sammanfattning. Student: Vida Basti. Kurs: Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling, 7.5hp. Termin: VT-13 VT 13 Student:VidaBasti VT 13 Biologisktaktivanaturprodukteriläkemedelsutveckling Insulin Figur 1 Strukturen för en hexamer insulin (Smith G.D., 2012) Student: Vida Basti Kurs: Biologiskt aktiva naturprodukter

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för geriatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Äldre och läkemedel Generella rekommendationer Individualisera, ompröva indikationer regelbundet och utvärdera

Läs mer

Läkemedelsdelning. Dospåsar Dosett Originalförpackning

Läkemedelsdelning. Dospåsar Dosett Originalförpackning Läkemedelsdelning Dospåsar Dosett Originalförpackning Vad innebär dosexpedition, Apodos? Läkemedlet delas upp i doser av apotek och levereras i regel för två veckor i taget Dosrecept ersätter recept och

Läs mer

Till dig som fått Lantus

Till dig som fått Lantus P a t i e n t i n f o r m a t i o n Till dig som fått Lantus Den här broschyren har vi skrivit till dig som har diabetes och har blivit ordinerad Lantus (insulin glargin) av din läkare. Det främsta målet

Läs mer

Till dig som fått Lyxumia

Till dig som fått Lyxumia P A T I E N T I N F O R M A T I O N Till dig som fått Lyxumia Lyx_patientbroschyr_maj2015.indd 1 2015-06-05 09:00:12 Den här broschyren har du fått för att du ska börja medicinera med Lyxumia (lixisenatid).

Läs mer