NEPI-rapport: NEPI. Diabetesmedel. - effekter av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets genomgång december Nätverk för läkemedelsepidemiologi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NEPI-rapport: NEPI. Diabetesmedel. - effekter av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets genomgång december 2009. Nätverk för läkemedelsepidemiologi"

Transkript

1 NEPI-rapport: Diabetesmedel - effekter av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets genomgång december 2009 NEPI är en oberoende stiftelse inrättad genom beslut av Sveriges riksdag Stiftelsen NEPI har ett brett nätverk inom hälso- och sjukvården, apoteksväsende, universitetsvärld, läkemedelsföretag och myndigheter. Enligt stadgarna ska NEPI "främja forskning och utveckling främst inom områdena läkemedelsinformation, läkemedelsepidemiologi och läkemedelsekonomi. Läs mer på 1 (35)

2 INNEHÅLL Uppdraget 3 Förkortningar och förtydliganden 4 Sammanfattning 7 Bakgrund 8 TLV:s genomgång av diabetesmedel 10 Marknaden för diabetesmedel 13 Effekterna av TLV:s genomgång av diabetesmedel 17 Sammanfattande analys 31 Bilaga 1 Socialstyrelsens bedömning 33 2 (35)

3 UPPDRAGET Enligt Överenskommelse om statens ersättning till landstingen for kostnaderna för läkemedelsförmånerna mellan Socialdepartementet och Sveriges kommuner och landsting gäller: SKL åtar sig vidare att senast den 30 juni 2010 skriftligen och muntligen redovisa vilka insatser landstingen har vidtagit för att sprida och implementera TLV:s beslut i kommande läkemedelsgenomgångar åren I samband med ovan angivna redovisningar, den 1 mars respektive 30 juni 2010, ska SKL kommentera och förklara utvecklingen vad gäller följsamheten till TLV:s beslut om begränsad subvention för aktuella läkemedel. Analysen ska grundas på uppgifter från läkemedelsregistret.. Med anledning av detta fick Stiftelsen NEPI i början av juni i uppdrag från SKL att utreda och rapportera effekterna av TLV:s genomgång av diabetesmedel. Dessa beslut trädde i kraft 1 mars En initial preliminär bedömning kom till slutsatsen att det vid detta tillfälle var alltför kort uppföljningsperiod efter besluten trädde i kraft för att kunna redovisa något under juni månad. Rapporten planerades istället att färdigställas till slutet av augusti. Rapporten har krävt en stor arbetsinsats i form av särskild programmering samt validering och anpassning i flera steg. Detta arbete har Andrejs Leimanis, Socialstyrelsen, förtjänstfullt prioriterat och hans insats har varit helt nödvändig för genomförande av denna rapport. Data har validerats där så varit möjligt mot data från Apotekens Service AB genom verktyget Concise. Nyligen har kammarrätten i Stockholm i ett domslut 1 bedömt att statistiska uppgifter om antalet patienter per år som fördelat på olika åldersgrupper har fått läkemedel med en specifik substans (med endast en tillverkare) inte är av den karaktären att de kan klassificeras som uppgifter om enskilds (juridisk persons) ekonomiska förhållanden. Sekretess enligt 24 kap. 8 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) utgör således inget hinder för Socialstyrelsen att lämna ut sådana uppgifter från läkemedelsregistret. I enlighet med dessa redovisas resultat för enskilda produkter utan föregående överenskommelse med respektive tillverkare. Rapporten inklusive vissa fördjupade analyser redovisas också på Stiftelsen NEPI:s hemsida 2. Linköping Mikael Hoffmann, Chef för stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi, NEPI 1 Kammarrätten i Stockholm, avdelning 5. Dom i mål nr meddelad i Stockholm Socialstyrelsen dnr / (35)

4 FÖRKORTNINGAR OCH FÖRTYDLIGANDEN ATC AIP AUP DDD Anatomisk Terapeutisk Kemisk klassifikation av läkemedelssubstanser 3 Apotekens inköpspris. AIP + den av TLV fastställda handelsmarginalen bestämmer apotekens utförsäljningspris, AUP. Apotekens utförsäljningspris. Det pris läkemedlet kostar direkt över disk till kund. Består för läkemedel inom förmånen av patientens egenavgift samt förmånskostnad. Måttenheten DDD (Definierad DygnsDos) är den förmodade genomsnittliga dygnsdosen då läkemedlet används av en vuxen vid medlets huvudindikation. Om möjligt anges DDD i mängd aktiv substans. När det inte är möjligt, t ex för fasta kombinationer av fler läkemedel, anges DDD ibland i enheter, det vill säga tabletter, milliliter etc. Måttet DDD är ett tekniskt mått som fastställes av WHO Collaborating Center for Drug Statistics Methodology i Oslo. DDD för två olika läkemedel inom samma läkemedelsgrupp anger inte automatiskt vilka doser som har jämförbar effekt (är ekvipotenta). Ska skiften mellan läkemedel eller kostnaden för en behandling jämföras mellan två läkemedel måste det i varje fall säkerställas att DDD för läkemedlen motsvarar samma behandlingseffekt. LFN TLV Läkemedelsförmånsnämden , nu TLV. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 4, före detta Läkemedelsförmånsnämnden, LFN. Läkemedel kan namnges på många skilda sätt. De två vanligaste är det internationellt erkända substansnamnet samt det varumärkesskyddade handelsnamnet. Vid receptförskrivning i Sverige gäller att handelsnamnet skall anges. I praktiken sker dock för läkemedel där patentet gått ut ett utbyte enligt särskilda regler till billigaste tillgängliga av Läkemedelsverket bedömt som utbytbart generiskt alternativ. I denna skrift anges substansnamnen med gemen begynnelsebokstav och handelsnamn med versal. I löpande text anges när så är lämpligt bägge enligt följande modell: substansnamn (Handelsnamn), t ex insulin glargin (Lantus) Läkemedelsstatistik är hämtad dels från Läkemedelsregistret 5 vid Socialstyrelsen (individbaserade läkemedelsutköp på recept från apotek i Sverige) och dels i form av 3 WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology. 4 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (35)

5 aggregerad försäljningsstatistik från Apotekens Service AB genom verktyget Concise 6. Informationen från läkemedelsregistret är uthämtad som aggregerad information utan koppling till enskild individ. Läkemedelsregistret innehåller uppgifter om läkemedel, förbrukningsartiklar och livsmedel som expedierats mot recept eller motsvarande på apotek från 1999 och framåt. Registret innehåller uppgifter om den expedierade varan (identitet, mängd, pris) och datum för expediering. Uppgift finns också om huruvida apoteket bytt ut läkemedlet mot ett generiskt eller parallellimporterat läkemedel; dessa uppgifter finns med sedan den 1 oktober Patientens kön, ålder och folkbokföringsort (län, kommun, församling) samt personnummer finns i registret från och med juli Det finns också uppgifter om totalkostnad, kostnad för läkemedelsförmånerna och patientens egenavgift. Vidare finns uppgifter om förskrivarens yrke (läkare, tandläkare etc) och specialistutbildning, liksom vissa egenskaper hos den arbetsplats som förskrivit läkemedlet (ägarform, vårdform, verksamhetsinriktning). Observera att man inte kan identifiera förskrivare eller arbetsplats. Uppgifter om dosering finns, men i fritext en form som inte medger enkel statistisk bearbetning. Observera att data över antal behandlade individer EJ FÅR SUMMERAS t ex över tidsperioder eller för flera läkemedelssubstanser/grupper. Vid kontinuerlig läkemedelsbehandling är tid mellan apoteksexpeditioner drygt tre månader. Antalet behandlade individer per kvartal kan därför ses som ett närmevärde för antal behandlade patienter över tid. Beroende på verklig tid mellan expedition och förhållande mellan långtids- och korttidsbehandlingar kan värdet vara såväl en över- som en underskattning av det sanna antalet på ett år vid stabil användning i samhället. Uppgifter om kostnader, DDD etc anges per kvartal och fyrdubblas för att vid behov ge en uppskattning över aktuell kostnadsnivå uppräknad till årsförbrukning. Mer information om möjligheterna med, och reglerna för tillgång till, Läkemedelsregistret finns i en särskild skrift från registrets 4-årsjubileum 7. Apotekens Service AB ansvarar för att samla in, upprätthålla samt leverera statistik över läkemedelsförsäljningen i Sverige. I statistiken ingår, förutom varor som ingår i läkemedelsförmånerna, även läkemedel som tillhandahålls mot recept utan att omfattas av läkemedelsförmånerna, läkemedel som tillhandahålls utan recept, läkemedel som tillhandahålls slutenvården och läkemedel som tillhandahålls mot rekvisition. Insamling sker dagligen från samtliga apoteksaktörer, mottagare är i första hand myndigheter och landsting samt till viss del även läkemedelsindustrin, apoteksaktörer, massmedia och allmänhet. Concise är Apotekens Service AB:s nationella statistiksystem för uppföljning av läkemedel. Concise är ett webbaserat statistiksystem, som utgörs av ett datalager med kuber. Syfte är att tillhandahålla nationell statistik på ett snabbt och lättillgängligt (35)

6 sätt. För access till Concise krävs att avtal tecknas mellan landstinget och Apotekens Service AB. När avtal är tecknat registreras användaren i systemet och erhåller konto (användarnamn och lösenord). JÄVSDEKLARATION Rapportören (MH) har inget jäv i förhållande till berörda företag eller intresseorganisationer. Under tiden för genomgången av diabetesmedel var rapportören suppleant i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets nämnd för läkemedelsförmån och deltog som beslutande i ärenden berörda av genomgången. 6 (35)

7 SAMMANFATTNING Denna rapport kring effekterna av TLV:s genomgång av diabetesmedel visar att effekterna på användningen av diabetesmedel varit blygsamma. De direkta besparingarna av genomgången är i överenstämmelse med TLV:s egen beräkning av de direkta möjliga besparingarna av genomgången till 12 miljoner kronor (se tabell 6, sida 31). Enligt rapporten: granskningen visar att dagens användning av diabetesläkemedel till stora delar redan är kostnadseffektiv TLV:s beräkningar av de möjliga besparingarna är en konservativ uppskattning av vad de av TLV faktiskt beslutade förändringarna kan åstadkomma, dvs en korrekt ansats i form av en renodling av TLV:s bidrag till ekonomiska konsekvenser inom området. (För fördjupad diskussion se bilaga 1 som redogör för Socialstyrelsens vidare ansats.) Merparten av de beräknade besparingarna 7 miljoner kr realiserades redan under genomgången genom prisjusteringar av berörda företag fr a vad gällde rosiglitazon och glibenklamidgenerika. Av de övriga besparingarna har uteslutningen av tre produkter ur förmånen lett till de förväntade besparingarna. De införda begränsningarna för 11 perorala diabetesmedel har ej påverkat läkemedelsanvändningen. Följsamheten var redan tidigare god (90 %) till dessa och dess-utom finns det medicinska skäl till varför metformin och/eller sulfonureider ej alltid kan användas först. Slutligen har de införda begränsningarna på långverkande insulinanaloger för patienter med typ 2-diabetes konfirmerat de medicinska riktlinjer kring användningen av dessa preparat som sedan tidigare funnits inom sjukvården, nämligen att NPH insulin bör prövas och utvärderas innan långverkande insulinanaloger. Under åren sedan introduktionen av de långverkande insulinanalogerna har förmånsreglerna varit olika för de olika preparaten och dessutom ändrats övertid. De nu fattade besluten underlättar vidare kommunikation inom vården men kommer sannolikt för sent för att de närmaste åren annat än marginellt kunna påverka dagens etablerade användning av dessa preparat. Vid tidpunkten för beslutsfattande inom TLV hade ej ansvariga tjänstemän och beslutsfattare i läkemedelsförmånsnämnden tillgång till motsvarande analyser som genomförts på individnivå för denna rapport. Detaljerad sådan information kan vara värdefull för att t ex bedöma ändamålsenligheten att införa begränsningar som de kring de 11 perorala diabetesmedlen. Vidare kan fördjupad kunskap av denna typ inom och utom TLV vid beslutstillfället underlätta planering av aktiviteter och uppföljning inom vården. 7 (35)

8 BAKGRUND I Sverige har kring personer diabetes mellitus. Av dessa har c:a typ 1- diabetes som oftast uppträder i ungdomsåren och som delvis är ärftlig. Resten, dvs omkring personer i Sverige har typ 2-diabetes som oftast drabbar personer i vuxen ålder och kan vara ärftlig, men också kan bero på levnadsvanor. Övervikt, stress och rökning kan t ex öka risken för att få typ 2-diabetes. Behandlingen syftar till att minska akuta och långsiktiga komplikationer som njurskador och hjärt-kärlsjukdomar. Utöver kost och motion så behandlas diabetes med olika typer av läkemedel. Typ 1-diabetes behandlas med olika former av insulin som injiceras i kroppen. Insuliner finns i två former humant insulin (som framställs biosyntetiskt med hjälp av rekombinant DNA-teknik) och insulinanaloger. Insulinerna finns även i olika varianter som har olika snabb effekt. Typ 2-diabetes behandlas främst med olika diabetesläkemedel i tablettform (perorala läkemedel) men insulin används också. I ATC-systemet för läkemedel delas diabetesmedel tillgängliga i Sverige någon gång under den studerade perioden in i följande grupper: A10 Diabetesmedel A10A Insuliner och analoger insuliner o A10AB Insuliner och analoger för injektion, snabbverkande o A10AC Insuliner och analoger för injektion, medellångverkande o A10AD Insuliner och analoger för injektion, medellångverkande med snabb insättande verkan o A10AE Insuliner och analoger för injektion, långverkande (sedan 2007 enbart de långverkande insulinanalogerna insulin glargin och insulin detemir) o A10AF Insuliner och analoger, för inhalation A10B Blodglukossänkande medel, exkl insuliner perorala diabetesmedel o A10BA Biguanidderivat (bl a metformin) o A10BB Sulfonureider o A10BC Bensensulfonamidderivat o A10BD Perorala diabetesmedel, kombinationer o A10BE Aldosreduktashämmare (bl a tolrestat) o A10BF Alfa-glukosidashämmare (bl a akarbos) o A10BG Tiazolidindioner glitazoner o A10BH Dipeptidylpeptidas-4-hämmare DPP-4 hämmare eller megliptiner o A10BX Övriga blodglukossänkande medel, exkl insuliner (bl a repaglinid) Under år 2010 har Läkemedelsverket givit ut rekommendationer om behandling med diabetesmedel 8 och Socialstyrelsen har fastställt nationella riktlinjer för diabetesvården 9. TLV:s genomgång har koordinerats med detta arbete. 8 sjukvard/behandlingsrekommendationer/l%c3%a4kemedelsbehandling%20vid%20typ%202- diabetes_rek.pdf 9 8 (35)

9 Figur 1. Översiktlig behandlingsrekommendation typ 2-diabetes. Läkemedelsverkets rekommendationer sjukvard/behandlingsrekommendationer/l%c3%a4kemedelsbehandling%20vid%20typ%202- diabetes_rek.pdf 9 (35)

10 TLV:S GENOMGÅNG AV DIABETESMEDEL BESLUT OM FÖRMÅN Figur 2. TLV:s beslut i genomgången av läkemedel vid diabetes 10 (35)

11 BERÄKNING AV EKONOMISKA KONSEKVENSER AV BES LU- TEN TLV uppger i sin genomgång att besluten i denna genomgång innebär att kostnaden för läkemedelssubvention minskar med minst 12 miljoner kronor per år. Den bakomliggande beräkningen presenteras i tabell 1. Tabell 1. Översikt över TLV:s beräknade besparingar till följd av genomgången av diabetesmedel. I tusental kr (kkr). Källa TLV arbetsmaterial. Förmånskostnad Kommentar / antagande Prissänkning rosiglitazon kkr Dynamisk följd av genomgången, realiserad 1 mars. Förutsätter oförändrad volym. Prissänkning glibenklamid-generika k kr Dynamisk följd av genomgången, Delsumma prissänkningar kkr realiserad 1 mars. Förutsätter oförändrad volym. Uteslutning av kombinationspreparat glimepirid + rosiglitazon (Avaglim) 0 kr Försumbar försäljning Uteslutning glibenklamid i form av Daonil kkr Mellanskillnad, samtliga patienter bytes till glibenklamidgenerika Uteslutning nateglinid (Starlix) -500 kkr Mellanskillnad, samtliga patienter Delsumma uteslutning av produkt kkr bytes till repaglinid (NovoNorm) Begränsningar 11 perorala diabetesmedel Begränsning glibenklamid vid nyinsättning Begränsningar insulinanaloger vid typ 2- diabetes Delsumma begränsningar kkr Total volymförändringar A10BB +1 %, A10BD -5 %, A10BH och BX -1 %, övriga oförändrade 0 kr Begränsat antal nyinsättningar kkr kkr Mellanskillnad, 1 % av totala volymen insulinanaloger byts mot humaninsulin Totalt uppskattade besparingar kkr Huvuddelen av de uppskattade besparingarna 7 miljoner kr årligen är i form av de prissänkningar som realiserades under genomgången, fr a på rosiglitazon och glibenklamidgenerika. Besparingen förutsätter oförändrad volym av dessa preparat. För de tre läkemedel som utesluts beräknades besparingen knappt 2 miljoner kr som mellanskillnad om samtliga patienter byttes till billigaste jämförbara alternativ. Försäljningen av kombinationspreparatet glimepirid + rosiglitazon (Avaglim) var försumbar. 11 (35)

12 Till detta kommer de möjliga besparingar som kan göras med de villkorade förmånerna vid typ 2-diabetes för de 11 perorala diabetesmedlen samt för insulinanalogerna insulin glargin (Lantus) samt insulin detemir (Levemir). Störst besparingspotential finns i att använda insulinanaloger först när vanligt insulin provats, eller på goda grunder inte kan antas fungera väl. Denna besparingspotential är betydligt större än de av TLV:s uppgivna 12 miljoner kronorna av vilka drygt 2 miljoner baseras på en antagen förskjutning om 1 % av totala användningen insulinanaloger till humaninsulin, se även bilaga (35)

13 MARKNADEN FÖR DIABETESMEDEL Kostnad och volym för diabetesmedel har ökat långsamt under de senaste åren. Kostnadsökningen har huvudsakligen berott på en ökande användning av insulinanalogerna insulin glargin (Lantus) samt insulin detemir (Levemir). Hela kostnaden för insuliner omfattas av förmånen och förmånskostnaden är f n kring 1 miljard kronor per år. Figur 3. Förmånskostnaden för A10A insuliner respektive A10B perorala diabetesmedel per kvartal. Källa Concise kr kr kr Förmånskostnad kr AUP kr A10A - insuliner och analoger A10B - perorala diabetesmedel kr kr 0 kr Figur 4. Antal individer som fått A10A insuliner respektive A10B perorala diabetesmedel. Källa läkemedelsregistret Antal individer A10A insuliner A10B perorala diabetesmedel KV KV KV KV KV KV2 13 (35)

14 Figur 5. Förmånskostnaden för A10A insuliner per kvartal. Källa Concise kr kr kr kr Förmånskostnad kr AUP kr kr kr A10AB - snabbverkande A10AC - medellångverkande A10AD - medellångv m snabb insättande verkan A10AE - insulineranaloger medellångv A10AF - för inhalation A10AÖ - insuliner och analoger kr kr 0 kr Figur 6. Antal individer för A10A insuliner per kvartal. Källa läkemedelsregistret A10AB - snabbverkande Antal individer A10AC - medellångverkande A10AD - medellångv m snabb insättande verkan A10AE - insulineranaloger medellångv KV KV KV KV KV KV2 14 (35)

15 Figur 7. Förmånskostnaden för A10B perorala diabetesmedel per kvartal. Källa Concise kr kr kr kr Förmånskostnad kr AUP kr kr kr A10BA - biguanidderivat A10BB - sulfonureider A10BD - perorala blodglukossänkande me A10BF - alfa-glukosidashämmare A10BG - glitazoner A10BH - gliptiner A10BX - övriga blodglukossänkande kr kr 0 kr Figur 8. Antal individer med A10B perorala diabetesmedel per kvartal. Källa läkemedelsregistret Antal individer A10BA - biguanidderivat A10BB - sulfonureider A10BD - perorala blodglukossänkande me A10BF - alfa-glukosidashämmare A10BG - glitazoner A10BH - gliptiner A10BX - övriga blodglukossänkande KV KV KV KV KV KV2 I både aggregerad läkemedelsstatistik från Apotekens Service AB via Concise och i data från Socialstyrelsens läkemedelsregister ses en minskad användning av biguanider (metformin) kring årsskiftet Detta är sannolikt en artefakt beroende på bristfällig kodning av nya metformingenerika i databaserna. Fortsatt validering pågår. 15 (35)

16 Figur 9. Antal individer med A10B perorala diabetesmedel (A10BA biguanidderivat samt A10BB sulfonureider uteslutna) per kvartal. Källa läkemedelsregistret Antal individer A10BD - perorala blodglukossänkande me A10BF - alfa-glukosidashämmare A10BG - glitazoner A10BH - megliptiner A10BX - övriga blodglukossänkande KV KV KV KV KV KV2 Även om kostnaden för de perorala diabetesmedlen är i stort sett oförändrad så har de senaste åren kostnaden för sulfonureider samt glitazoner minskat kraftigt samtidigt som kostnaden för DPP-4 hämmarna / megliptinerna ökat från kring 10 miljoner kronor på årsbasis till kring 35 miljoner kr. Användningen av glitazoner har minskat från individer första kvartalet 2009 till drygt individer andra kvartalet Färre behandlade individer förklarar alltså huvuddelen av minskningen av förmånskostnader. För sulfonureider är det istället nästan uteslutande prisnedgång som förklarar de minskade förmånskostnaderna. Antalet individer som får megliptiner har ökat från individer första kvartalet 2009 till knappt andra kvartalet två (35)

17 EFFEKTERNA AV TLV:S GENOMGÅNG AV DIABETESMEDEL BESLUT OM BEGRÄN SNING AV FÖRMÅN - INSULINANALOGER Nedanstående läkemedel ingår i högkostnadsskyddet när annan insulinbehandling inte räcker till för att nå behandlingsmålet, på grund av upprepade hypoglykemier. A10AE04 insulin glargin (Lantus) A10AE05 insulin detemir (Levemir) Gäller vid behandling av typ 2-diabetes. För typ1-diabetes ingår Lantus och Levemir i högkostnadsskyddet utan begränsning. Motivering från TLV: De långverkande insulinerna ger i jämförelse med NPH-insulin något färre hypoglykemier, framförallt vid typ 1-diabetes, även om det är oklart vilka svårhetsgrader av hypoglykemi som påverkas. Det finns visst underlag för att de långverkande insulinanalogerna ger en lägre viktuppgång, men skillnaden måste ses som försumbar. Effekten på HbA1c verkar dock vara densamma för NPH-insulin, Lantus eller Levemir. Enbart den förbättrade livskvaliteten motiverar troligtvis inte den högre kostnaden, vilket gör att vi inte kan betrakta de långverkande insulinanalogerna som kostnadseffektiva förstahands-alternativ. Observationsstudier av patienter som inte nått behandlingsmålet på NPHinsulin visade dock att efter bytet till en långverkande insulinanalog var patienterna nöjda, hade lägre frekvens av hypoglykemier, jämnare blodsockernivå, om möjligt lägre HbA1c och högre livskvalitet. De långverkande insulinanalogerna behöver endast injiceras en gång dagligen (i vissa fall två gånger dagligen) vilket kan spara pengar för sjukvården i de fall patienterna behöver professionell hjälp med sin injicering. Det finns dock inga uppgifter på hur stor denna patientgrupp skulle vara. Eftersom kostnadseffektiviteten av de långverkande insulinanalogerna är tveksam vid typ 2-diabetes måste användningen av dem begränsas i denna patientgrupp till de patienter som har mest nytta av dessa. För vissa patienter som har hög risk för hypoglykemier kan användningen av långverkande insulinanaloger visa sig vara kostnadseffektiv. TLV anser därför att de långverkande insulinanalogerna endast ska användas vid typ 2-diabetes när upprepade hypoglykemier leder till att behandlingsmålet inte uppnås hos patienter som har provat annan insulinbehandling. 17 (35)

18 A10AE04 insulin glargin (Lantus) 2003 Beslut om förmån utan begränsning 11 Aventis Pharma AB åläggs att senast den 1 juli 2005 inkomma med underlag som för typ 2diabetiker belyser kostnadseffektiviteten av Lantus i klinisk användning Fortsatt förmån utan begränsning efter det att företaget lämnat in resultatet från två patientenkäter samt tre retrospektiva journalstudier från svenska sjukhus. A10AE05 insulin detemir (Levemir) 2004 Beslut om förmån begränsad till typ 1-diabetes 12 Levemir skall ingå i läkemedelsförmånerna vid behandling av patienter som lider av diabetes typ Beslut om upphävd begränsning av förmånen 13 Levemir ska ingå i läkemedelsförmånerna även för behandling av patienter med diabetes typ 2 från och med den 19 juni Figur 10. A10AE långverkande insulinanaloger, kostnad och individer. Concise & läkemedelsregistret kr kr kr Förmånskostnad kr AUP kr kr Antal individer A10AE - insulineranaloger långv, totalt antal individer A10AE04 - insulin glargin A10AE05 - insulin detemir kr kr kr 0 11 TLV dnr 444/ TLV dnr 527/ TLV dnr 204/ (35)

19 METOD - NYINSÄ T TN ING A R Analys har gjorts dels av antal nyinsättningar och dels av i vilken grad nyinsättningar av långverkande insulinanaloger föregåtts av annan insulinbehandling eller ej. I båda fallen har analysen avgränsats till 45 år och äldre. Denna avgränsning innebär att en stor del av patienterna med typ 1-diabetes ej finns med, se motivering i Bakgrund. Figur 11. Trend antal patienter nyinsatta på långverkande insulinanaloger. Väntetidsfördelning med 12 månader bortfiltrerade (mar08-feb09) för 45+. Källa läkemedelsregistret Antal individer A10AE04 Insulin glargin A10AE05 Insulin detemir Linjär (A10AE04 Insulin glargin) Linjär (A10AE05 Insulin detemir) 42 0 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 A N A L Y S Stadigt nedåtgående trend över tid över antal individer 45+ (huvudsakligen typ 2- diabetes) som nyinsätts på långverkande insulinanalog. Månaderna juli och augusti generellt speciella vid nyinsättning då få planerade besöksmottagningar under sommarperioden (medio juni-medio augusti) leder till relativt få nyinsättningar under dessa två månader. Förändras ej genom avgränsning till perioden sep09-jun10. Inga konklusioner kan dras om beslutet påverkat nyinsättningar. Den avtagande frekvensen nyinsättningar kan vara en kombination av två faktorer: Läkemedlen har funnits på marknaden ett antal år. Initialt finns ett större uppdämt behov vilket efter själva introduktionsfasen leder till snabb ökning av totala användningen genom flera nyinsättningar som speglar både prevalens och incidens. I ett senare skede är det uppdämda behovet hanterat och nyinsättningar speglar mer incidens, dvs nytillkomna behov. 19 (35)

20 Nya rapporter om bristade kostnadseffektivitet vid användning hos typ-2 diabetiker bl a i en Cochrane-rapport 14 samt rapporter om eventuell koppling mellan insulin glargin och bröstcancer 15. Det är för tidigt att kunna dra några säkra slutsatser kring huruvida TLV:s beslut påverkat/kommer att påverka antalet nyinsättningar av insulinanaloger. Det är dels svårt att särskilja från andra mekanismer (se ovan) och kompliceras också av de skilda förhållningssätten över tid för insulin glargin (förmån för alla diabetiker utan begränsning från 2003) samt insulin detemir (förmån endast för typ-1 diabetiker från 2004, utvidgat till alla diabetiker 2007). METOD - BEHA ND LI NGSORDNING Analys har gjorts på individer 45 år och äldre som är nyinsatta på insulin glargin respektive insulin detemir. Nyinsatt definieras här som att individen ej har haft den aktuella substansen 24 månader innan. För dessa individer har studeras vilka som har fått någon annan insulin under de förevarande 24 månaderna. Andel insulin innan är alltså den procentuella andelen som provat något annat insulin innan de har fått en långverkande insulinanalog. Tabell 1. Individer 45+ nyinsatta på insulinanalog samt antal som fått insulin 24 månader dessförinnan. Källa läkemedelsregistret. nov09 - jan10 apr10 - jun10 nov09 - jan10 apr10 - jun10 Nya på insulin glargin Insulin innan Andel insulin innan Nya på insulin glargin Insulin innan Andel insulin innan Nya på insulin detemir Insulin innan Andel insulin innan Nya på insulin detemir Insulin innan Andel insulin innan SVERIGE % % % % Blekinge Dalarna Gotland Gävleborg Halland Jämtland Jönköping Kalmar Kronoberg Norrbotten Skåne Stockholm Södermanland Uppsala Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland V:a Götaland Örebro Östergötland Horvath K, Jeitler K, Berghold A, Ebrahim SH, Gratzer TW, Plank J, et al. Long-acting insulin analogues versus NPH insulin (human isophane insulin) for type 2 diabetes mellitus (Review) The Cochrane Library 2007,Apr 18;(2):CD Issue 4, (35)

21 A N A L Y S TLV:s beslut villkorar förmån till långverkande insulinanaloger till personer med typ 2-diabetes som 1. provat insulin tidigare OCH DESSUTOM 2. ej kunnat nå behandlingsmålet på grund av upprepade hypoglykemier. TLV:s begränsningar är alltså hårdare än måttet andel personer 45 år och äldre (dominerat av typ 2-diabetes) som har provat insulin tidigare. Ändå har innan beslutet bara 62 respektive 68 % prövat insulin innan och detta ökar något efter beslutet till 73 respektive 78 %. För båda preparaten tillsammans är motsvarande siffror 65 % respektive 70 %. Längre observationstid behövs för att säkerställa att denna skillnad sannolikt är relaterad till TLV:s beslut. Även ett förändrat beteende med hög följsamhet till detta mått innebär inte avgörande skillnader i kostnader då antalet nyinsättningar bara är en liten del av de som redan är insatta på långverkande insulinanaloger. Se vidare nedan beräkning av besparingar bland personer som nyinsättes på insulin. Vid tidpunkten för genomgången var de faktiska kostnaderna för alternativen enligt TLV 16 : Tabell 2. Dygnskostnader och dygnsdoser för långverkande insulinanaloger och NPH-insulin. Källa TLV Rapport Genomgången av läkemedel vid diabetes, tabell 6. Omräknat till årskostnad för typ 2-diabetes så innebär detta i genomsnitt en kostnad på kr för NPH-insulin och kr för långverkande insulinanaloger, eller en merkostnad om kr. Kostnadsuppskattningarna är känsliga för många individuella skillnader som svårighetsgrad sjukdom, vikt, grad av insulinresistens m m. Merkostnaderna för de långverkande insulinanalogerna ska ställas mot den potentiella nyttan av dessa. TLV gör i sin genomgång följande bedömning: 16 TLV beslut Lantus Dnr 1356/ (35)

Genomgången av läkemedel vid diabetes

Genomgången av läkemedel vid diabetes D I A B ET E S Genomgången av läkemedel vid diabetes En sammanfattning Författare: Medicinsk utredare, Björn Södergård Hälsoekonom, Mikael Moutakis Jurist, Anna Märta Stenberg TLV:s beslut i genomgången

Läs mer

Genomgången av läkemedel vid diabetes. Presenterades 2 december 2009 Besluten träder i kraft den 1 mars 2010

Genomgången av läkemedel vid diabetes. Presenterades 2 december 2009 Besluten träder i kraft den 1 mars 2010 Genomgången av läkemedel vid diabetes Presenterades 2 december 2009 Besluten träder i kraft den 1 mars 2010 Det här gör TLV TLV är en myndighet under Socialdepartementet Beslutar om pris på och subvention

Läs mer

NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi

NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi Statistik över NOAK (nya orala antikoagulantia) t o m februari 213. Källa: Läkemedelsregistret vid Socialstyrelsen. Användningen av dabigatran (Pradaxa) för prevention av stroke och artärembolism hos vuxna

Läs mer

Typ 2-diabetes behandling

Typ 2-diabetes behandling Typ 2-diabetes behandling Behandlingen av typ 2-diabetes är livslång och påverkas av hur patienten lever. Behandlingen går ut på att antingen öka produktionen av insulin, öka kroppens känslighet för insulin

Läs mer

BESLUT. Datum 2009-12-01. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedel vid diabetes.

BESLUT. Datum 2009-12-01. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedel vid diabetes. BESLUT 1 (5) Datum 2009-12-01 Vår beteckning SÖKANDE Sanofi-Aventis Box 14142 167 14 Bromma SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedel vid diabetes. BESLUT Tandvårds- och

Läs mer

Efterlevnad av subventionsbegränsningar. Resultat mars 2013

Efterlevnad av subventionsbegränsningar. Resultat mars 2013 Efterlevnad av subventionsbegränsningar Resultat mars 2013 Innehåll Bakgrund Mål Metod Lyrica Targiniq Palexia Depot Långverkande insulinanaloger Läkemedel vid höga blodfetter Antidepressiva läkemedel

Läs mer

Genomgången av läkemedel vid diabetes

Genomgången av läkemedel vid diabetes DIA B E TE S Genomgången av läkemedel vid diabetes Författare: Medicinsk utredare, Björn Södergård Hälsoekonom, Mikael Moutakis Jurist, Anna Märta Stenberg DIABETES Genomgången av läkemedel vid diabetes

Läs mer

BESLUT. Datum Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedel vid diabetes.

BESLUT. Datum Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedel vid diabetes. BESLUT 1 (6) Datum 2009-12-01 Vår beteckning SÖKANDE Novo Nordisk Scandinavia AB Box 50587 202 15 Malmö SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedel vid diabetes. BESLUT Tandvårds-

Läs mer

BESLUT. Datum Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedel vid diabetes.

BESLUT. Datum Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedel vid diabetes. BESLUT 1 (5) Datum 2009-12-01 Vår beteckning SÖKANDE Novartis Sverige AB Box 1150 183 11 Täby SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedel vid diabetes. BESLUT Tandvårds- och

Läs mer

BESLUT. Datum 2009-12-01. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedel vid diabetes.

BESLUT. Datum 2009-12-01. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedel vid diabetes. BESLUT 1 (6) Datum 2009-12-01 Vår beteckning SÖKANDE RECIP AB Box 906 170 09 Solna SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedel vid diabetes. BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

BESLUT. Datum Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedel vid diabetes.

BESLUT. Datum Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedel vid diabetes. BESLUT 1 (7) Datum 2009-12-01 Vår beteckning SÖKANDE Sanofi-Aventis Box 14142 167 14 Bromma SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedel vid diabetes. BESLUT Tandvårds- och

Läs mer

Nationella riktlinjer för diabetesvården 2009

Nationella riktlinjer för diabetesvården 2009 Nationella riktlinjer för diabetesvården 2009 Fått låna dessa bilder av Halmstad-födde: Mats Eliasson Docent, överläkare Sunderby Sjukhus, Luleå Prioriteringsordförande Nationella Riktlinjer Diabetes 1

Läs mer

NEPI Nätverk för läkemedelsepidemiologi The Swedish Network for Pharmacoepidemiology

NEPI Nätverk för läkemedelsepidemiologi The Swedish Network for Pharmacoepidemiology Missvisande tolkning av statistik över sömnmedel och lugnande läkemedel till unga Statistik från Socialstyrelsens Läkemedelsregister visar att den i Ekot rapporterade alarmerande ökningen av förskrivningen

Läs mer

2010-01-26. Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Victoza Injektionsvätska, lösning, förfylld injektionspen

2010-01-26. Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Victoza Injektionsvätska, lösning, förfylld injektionspen 2010-01-26 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE Novo Nordisk Scandinavia AB Box 50587 202 15 Malmö SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående

Läs mer

BESLUT. Datum Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedel vid diabetes.

BESLUT. Datum Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedel vid diabetes. BESLUT 1 (6) Datum 2009-12-01 Vår beteckning SÖKANDE Orifarm AB Box 50231 202 12 Malmö SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedel vid diabetes. BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

BESLUT. Datum

BESLUT. Datum BESLUT 1 (5) Datum 2014-12-11 Vår beteckning SÖKANDE Boehringer Ingelheim AB Box 47608 117 94 Stockholm SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar

Läs mer

BESLUT. Datum 2013-06-18

BESLUT. Datum 2013-06-18 BESLUT 1 (6) Datum 2013-06-18 Vår beteckning SÖKANDE Novo Nordisk Scandinavia AB Box 50587 202 15 Malmö SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar

Läs mer

Blodsockersänkande läkemedel

Blodsockersänkande läkemedel Blodsockersänkande läkemedel Luleå 141203 Marianne Gjörup Livsstilsförändring Livsstilsförändring: basen för all diabetesbehandling Råd om livsstilsförändringar bör utgå från patientens situation och speciella

Läs mer

Datum 2013-06-20. Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Forxiga Filmdragerad 10 mg Blister, 98 tabletter 041140 1527,89 1605,50

Datum 2013-06-20. Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Forxiga Filmdragerad 10 mg Blister, 98 tabletter 041140 1527,89 1605,50 1 (5) Datum 2013-06-20 Vår beteckning SÖKANDE Bristol-Myers Squibb Box 1172 171 23 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående

Läs mer

BESLUT. Datum Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedel vid diabetes.

BESLUT. Datum Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedel vid diabetes. BESLUT 1 (6) Datum 2009-12-01 Vår beteckning SÖKANDE NOVARTIS SVERIGE AB Box 1150 183 11 Täby SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedel vid diabetes. BESLUT Tandvårds- och

Läs mer

BESLUT. Datum Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedel vid diabetes.

BESLUT. Datum Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedel vid diabetes. BESLUT 1 (7) Datum 2009-12-01 Vår beteckning SÖKANDE Merck Sharp & Dohme Sweden AB Box 7125 192 07 Sollentuna SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedel vid diabetes. BESLUT

Läs mer

BESLUT. Datum 2014-04-01

BESLUT. Datum 2014-04-01 BESLUT 1 (6) Datum 2014-04-01 Vår beteckning SÖKANDE Takeda Pharma AB Box 3131 169 03 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar att nedanstående

Läs mer

BESLUT. Datum Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedel vid diabetes.

BESLUT. Datum Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedel vid diabetes. BESLUT 1 (6) Datum 2009-12-01 Vår beteckning 1375/2009 SÖKANDE Pharmachim AB Berga Allé 1 254 52 Helsingborg SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedel vid diabetes. BESLUT

Läs mer

Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010 Centrala rekommendationer

Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010 Centrala rekommendationer Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010 Centrala rekommendationer Screening, prevention och levnadsvanor Screening för diabetes vid ökad risk för typ 2-diabetes genomföra opportunistisk screening

Läs mer

Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter

Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter Offentliggörs 101020 TLV:s utredning och beslut om subvention av Nexium 1.Vad har TLV kommit fram till i omprövningen

Läs mer

BESLUT. Datum

BESLUT. Datum BESLUT 1 (6) Datum 2014-04-01 Vår beteckning SÖKANDE Takeda Pharma AB Box 3131 169 03 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar att nedanstående

Läs mer

Bilaga 1. Uttag av teststickor analys. från läkemedelsregistret för perioden

Bilaga 1. Uttag av teststickor analys. från läkemedelsregistret för perioden Bilaga 1. Uttag av teststickor analys av statistik från Läkemedelsregistret för perioden 2005-07 2008-06 Bakgrund Egna glukosmätningar är en viktig del av behandling av diabetes. För personer med diabetes

Läs mer

BESLUT. Datum 2009-12-01. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedel vid diabetes.

BESLUT. Datum 2009-12-01. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedel vid diabetes. BESLUT 1 (6) Datum 2009-12-01 Vår beteckning SÖKANDE Orifarm AB Box 50231 202 12 Malmö SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedel vid diabetes. BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

Nya läkemedelsrekommendationer vid diabetes typ 2

Nya läkemedelsrekommendationer vid diabetes typ 2 Nya läkemedelsrekommendationer vid diabetes typ 2 Vad säger Socialstyrelsen och läkemedelsverket? Peter Hallgren överläkare, Diabetes-endokrinmottagningen, Falu lasarett Bara för något år sedan citaten

Läs mer

Världsdiabetesdagen 14/11 1989: Brittiska drottningmodern tänder en blå låga som skall släckas av den som finner en bot för diabetes;

Världsdiabetesdagen 14/11 1989: Brittiska drottningmodern tänder en blå låga som skall släckas av den som finner en bot för diabetes; Världsdiabetesdagen 14/11 1989: Brittiska drottningmodern tänder en blå låga som skall släckas av den som finner en bot för diabetes; Plats: Sir Frederick G Banting Square, London,Ontario, Canada Nationella

Läs mer

Antibiotikastatistikkvartalsrapport

Antibiotikastatistikkvartalsrapport 1 Antibiotikastatistikkvartalsrapport 4 2013 Rapporten inkluderar årsstatistik för 2013. 2014-01-24 2 Bilder 4-13 redovisar statistik för antibiotika försålt på recept 2014-01-24 jan-06 mar-06 maj-06 jul-06

Läs mer

BESLUT. Datum 2009-12-01. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedel vid diabetes.

BESLUT. Datum 2009-12-01. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedel vid diabetes. BESLUT 1 (6) Datum 2009-12-01 Vår beteckning 1368/2009 SÖKANDE Pharmachim AB Berga Allé 1 254 52 Helsingborg SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedel vid diabetes. BESLUT

Läs mer

NEPI-rapport: NEPI. Blodfettsänkande läkemedel. - effekter av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets genomgång februari 2009

NEPI-rapport: NEPI. Blodfettsänkande läkemedel. - effekter av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets genomgång februari 2009 NEPI Nätverk för läkemedelsepidemiologi NEPI-rapport: Blodfettsänkande läkemedel - effekter av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets genomgång februari 2009 NEPI är en oberoende stiftelse inrättad genom

Läs mer

LÄKEMEDELSBEHANDLING DIABETES DIAGNOSTIK KAPILLÄRPROVER. Maria Gustafsson Apotekare Umeå Universitet VIKTIGA BEGREPP EFFEKT AV GLUKOS/INSULIN

LÄKEMEDELSBEHANDLING DIABETES DIAGNOSTIK KAPILLÄRPROVER. Maria Gustafsson Apotekare Umeå Universitet VIKTIGA BEGREPP EFFEKT AV GLUKOS/INSULIN DIABETES LÄKEMEDELSBEHANDLING VID DEL 1 Diabetes mellitus är ett tillstånd med kronisk hyperglykemi. Prevalensen av diabetes mellitus är i Sverige 3-5% Typ 2 utgör 85-90% av all diabetes Maria Gustafsson

Läs mer

Angående delredovisning av uppnådda besparingar inom ramen för 15-årsregeln

Angående delredovisning av uppnådda besparingar inom ramen för 15-årsregeln Datum Diarienummer 1 (5) 2013-12-10 3669/2013 Till berörda företag Angående delredovisning av uppnådda besparingar inom ramen för 15-årsregeln TLV publicerar nu en lista över för vilka prissänkningar som

Läs mer

Marginell påverkan av LFN-beslut om syrahämmare

Marginell påverkan av LFN-beslut om syrahämmare Marginell påverkan av LFN-beslut om syrahämmare Läkemedelsförmånsnämndens beslut att begränsa subventionen av syrahämmare på recept medförde totalt sett fortsatt ökad konsumtion. Förskrivningen av protonpumpshämmare

Läs mer

BESLUT. Datum Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedel vid diabetes.

BESLUT. Datum Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedel vid diabetes. BESLUT 1 (6) Datum 2009-12-01 Vår beteckning SÖKANDE GLAXOSMITHKLINE AB Box 516 169 29 Solna SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedel vid diabetes. BESLUT Tandvårds- och

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Diabetes mellitus Multifaktoriell behandling Hjärt-kärlsjukdom är vanligt vid diabetes. Förutom

Läs mer

Nationella riktlinjer för diabetesvård. Mats Eliasson Länsdiabetesdagen 14/4 2015 2015-02-17

Nationella riktlinjer för diabetesvård. Mats Eliasson Länsdiabetesdagen 14/4 2015 2015-02-17 Nationella riktlinjer för diabetesvård Mats Eliasson Länsdiabetesdagen 14/4 2015 Att förebygga typ 2-diabetes Strukturerade program för att påverka levnadsvanor vid ökad risk för typ 2- diabetes Hälso-

Läs mer

Diabetesläkemedel från MSD

Diabetesläkemedel från MSD Diabetesläkemedel från MSD JANUVIA (sitagliptin) JANUVIA är godkänt för patienter med typ 2-diabetes: Som monoterapi när metformin är olämpligt på grund av kontraindikationer eller intolerans. Som tillägg

Läs mer

BESLUT. Datum Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedel vid diabetes.

BESLUT. Datum Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedel vid diabetes. BESLUT 1 (6) Datum 2009-12-01 Vår beteckning SÖKANDE GLAXOSMITHKLINE AB Box 516 169 29 Solna SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedel vid diabetes. BESLUT Tandvårds- och

Läs mer

BESLUT. Datum

BESLUT. Datum BESLUT 1 (6) Datum 2015-05-22 Vår beteckning SÖKANDE Eli Lilly Sweden AB Box 721 169 27 Solna Företrädare: Harald Borgeke SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

EXAMENSARBETE. Prevalens och incidens av insulinbehandling hos tablettbehandlade typ 2-diabetiker En jämförelse mellan Sveriges landsting

EXAMENSARBETE. Prevalens och incidens av insulinbehandling hos tablettbehandlade typ 2-diabetiker En jämförelse mellan Sveriges landsting EXAMENSARBETE 2007:017 HV Prevalens och incidens av insulinbehandling hos tablettbehandlade typ 2-diabetiker En jämförelse mellan Sveriges landsting Sofie Halleman Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga

Läs mer

Gapanalys och kartläggning av preliminära riktlinjer för diabetesvård

Gapanalys och kartläggning av preliminära riktlinjer för diabetesvård 1 (12) Gapanalys och kartläggning av preliminära riktlinjer för diabetesvård Gapanalysen och kartläggningen riktar in sig på: Rekommendationer (gapanalys) Indikatorer Behov av stöd till implementering

Läs mer

Genomgången av läkemedel vid blodfettrubbningar. Presenterades 12 februari 2009 Besluten träder i kraft den 1 juni 2009

Genomgången av läkemedel vid blodfettrubbningar. Presenterades 12 februari 2009 Besluten träder i kraft den 1 juni 2009 Genomgången av läkemedel vid blodfettrubbningar Presenterades 12 februari 2009 Besluten träder i kraft den 1 juni 2009 Det här gör TLV TLV är en myndighet under Socialdepartementet Beslutar om pris på

Läs mer

Utbyte av läkemedel. Sofie Berge och Karin Andersson Utredare, TLV

Utbyte av läkemedel. Sofie Berge och Karin Andersson Utredare, TLV Utbyte av läkemedel Sofie Berge och Karin Andersson Utredare, TLV Innehåll Första timmen: Läkemedelsverket (LV) Andra timmen: Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) TLV:s uppdrag, organisation och

Läs mer

Antibiotikastatistikkvartalsrapport

Antibiotikastatistikkvartalsrapport 1 Antibiotikastatistikkvartalsrapport 1 2015 2 Bilder 4-11 redovisar statistik för antibiotika försålt på recept jan-06 mar-06 maj-06 jul-06 sep-06 nov-06 jan-07 mar-07 maj-07 jul-07 sep-07 nov-07 jan-08

Läs mer

Läkemedel - trender och utmaningar

Läkemedel - trender och utmaningar Läkemedel - trender och utmaningar Landstingsfullmäktige utbildning 16 april 2015 Anders Bergström Läkemedelschef anders.bergstrom@nll.se Läkemedel Förebygga Bota Kompensera Lindra Läkemedel och lagstiftningen

Läs mer

BESLUT. Datum Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedel vid diabetes.

BESLUT. Datum Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedel vid diabetes. BESLUT 1 (6) Datum 2009-12-01 Vår beteckning SÖKANDE Eli Lilly Sweden AB Box 721 169 27 Solna SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedel vid diabetes. BESLUT Tandvårds- och

Läs mer

KLOKA LISTAN Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar

KLOKA LISTAN Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar KLOKA LISTAN 2016 Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar Socialstyrelsen skärpte riktlinje om osteoporos, 2014 Hälso- och sjukvården behandlar varje år runt 70 000 frakturer orsakade av

Läs mer

Producentobunden läkemedelsinfo

Producentobunden läkemedelsinfo Producentobunden läkemedelsinfo Namn titel Klinisk farmakologi enhet för rationell läkemedelsanvändning lakemedel@regionostergotland.se Innehåll Antidepressiva och risk för hyponatremi. Hydroxizin (Atarax)

Läs mer

Kortfattad rapport av läkemedelsförsäljningen 2008

Kortfattad rapport av läkemedelsförsäljningen 2008 Kortfattad rapport av läkemedelsförsäljningen 2008 Rapporten redovisar kortfattat de viktigaste förändringarna i läkemedelsförsäljningen under 2008. Utförligare information finns på Apoteket AB:s hemsida

Läs mer

BESLUT. Datum

BESLUT. Datum BESLUT 1 (6) Datum 2014-11-25 Vår beteckning SÖKANDE Boehringer Ingelheim AB Box 47608 117 94 Stockholm SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar

Läs mer

Diabetesläkemedel. Utbildning i diabetes för kommunsjusköterskor. Herbert Krol, Med.dr. Distriktsläkare

Diabetesläkemedel. Utbildning i diabetes för kommunsjusköterskor. Herbert Krol, Med.dr. Distriktsläkare Diabetesläkemedel Utbildning i diabetes för kommunsjusköterskor Herbert Krol, Med.dr. Distriktsläkare specialist i allmän- och internmedicin Processledare för Diabetesprocessen Läkemedelsinteraktioner

Läs mer

Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Onglyza Filmdragerad 5 mg Blister, ,85 452,00

Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Onglyza Filmdragerad 5 mg Blister, ,85 452,00 2010-03-26 1 (8) Vår beteckning SÖKANDE Bristol-Myers Squibb Box 15200 167 15 Bromma SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att läkemedlet Onglyza

Läs mer

Integrationshandledning Läkemedel inom förmånssystemet och periodens vara

Integrationshandledning Läkemedel inom förmånssystemet och periodens vara Läkemedel inom förmånssystemet och periodens Innehållsförteckning Syfte... 2 Terminologi... 2 Bakgrund... 2 Innehåll... 4 Integration & presentation... 4 Teknisk dokumentation... 4 Sid 1/5 Syfte Information

Läs mer

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014 Regionala Strama Västra Götalandsregionen Sammanfattning Västra Götalandsregionen: Antalet antibiotikarecept förskrivna till invånare i VGR har

Läs mer

Läkemedelsbehandling vid T2DM Hur väljer man?

Läkemedelsbehandling vid T2DM Hur väljer man? Läkemedelsbehandling vid T2DM Hur väljer man? Hans-Erik Johansson 2015-05-21 Centrala rekommendationer 140618 Centrala rekommendationer Centrala rekommendationer är de rekommendationer som Socialstyrelsen

Läs mer

Läkemedelsbehandling vid T2DM Hur väljer man?

Läkemedelsbehandling vid T2DM Hur väljer man? Läkemedelsbehandling vid T2DM Hur väljer man? Hans-Erik Johansson 2015-05-21 1 Centrala rekommendationer 140618 Centrala rekommendationer Centrala rekommendationer är de rekommendationer som Socialstyrelsen

Läs mer

BESLUT. Datum Ansökan inom läkemedelsförmånerna om ändring av subventionsbegränsning.

BESLUT. Datum Ansökan inom läkemedelsförmånerna om ändring av subventionsbegränsning. BESLUT 1 (6) Datum 2016-05-26 Vår beteckning SÖKANDE Novo Nordisk Scandinavia AB Box 50587 202 15 Malmö SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna om ändring av subventionsbegränsning. BESLUT TLV beslutar

Läs mer

Tablett- och insulinbehandling vid typ 2 diabetes

Tablett- och insulinbehandling vid typ 2 diabetes Tablett- och insulinbehandling vid typ 2 diabetes Erik Moberg Karolinska Huddinge 1493 Typ1 - typ 2 diabetes Typ 1 DM är en insulinbristsjukdom och behandlingen är hormonell substitutionsbehandling med

Läs mer

Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna

Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna YTTRANDE Vårt dnr: 2015-08-28 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Susanna Eklund Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.fs@regeringskansliet.se Slutrapport

Läs mer

Producentobunden läkemedelsinfo

Producentobunden läkemedelsinfo Producentobunden läkemedelsinfo Namn titel Klinisk farmakologi enhet för rationell läkemedelsanvändning lakemedel@regionostergotland.se Innehåll Patentutgångar - Lyrica och Cymbalta. Klassning av läkemedel

Läs mer

Antibiotikastatistikkvartalsrapport

Antibiotikastatistikkvartalsrapport 1 Antibiotikastatistikkvartalsrapport 4 2015 2 Bilder 4-12 redovisar statistik för antibiotika försålt på recept Statistiken inkluderar alla förskrivarkategorier jan-06 mar-06 maj-06 jul-06 sep-06 nov-06

Läs mer

Utbyte av läkemedel med generisk konkurrens. Regelverk och bakgrund

Utbyte av läkemedel med generisk konkurrens. Regelverk och bakgrund Utbyte av läkemedel med generisk konkurrens Regelverk och bakgrund Reglerna för generiskt utbyte har vidareutvecklats Generiskt utbyte sedan 2002 Uppdaterade regler 2009 med anledning av att den svenska

Läs mer

Motion 6/2015 om gratis preventivmedel för unga

Motion 6/2015 om gratis preventivmedel för unga TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Landstingsdirektörens stab Kanslienheten 2015-11-04 Referens 150387 Landstingsfullmäktige Motion 6/2015 om gratis preventivmedel för unga Förslag till beslut Landstingsfullmäktige

Läs mer

Rapport - Användning av läkemedel som ingått i klinikläkemedelsprojektet. Karolina Antonov

Rapport - Användning av läkemedel som ingått i klinikläkemedelsprojektet. Karolina Antonov Rapport - Användning av läkemedel som ingått i klinikläkemedelsprojektet Karolina Antonov Karolina.antonov@lif.se 070 598 23 86 141124 BAKGRUND 2 Bakgrund Det finns en stor samstämmighet i bedömningen

Läs mer

Generiska läkemedel. Same same different name

Generiska läkemedel. Same same different name Generiska läkemedel Same same different name Vad är generika? de 5 miljarder som samhället sparar årligen på generika motsvarar 11 000 sjuksköterskor* *(inkl. sociala avgifter) En del patienter som står

Läs mer

Tillsammans tar vi nästa steg

Tillsammans tar vi nästa steg Tillsammans tar vi nästa steg Europeiska Antibiotikadagen 2012 Strama Stockholm 18 november I Sverige: En nationell samverkansfunktion mot antibiotikaresistens har bildats Ett regeringsuppdrag till Socialstyrelsen

Läs mer

Tablett- och insulinbehandling vid typ 2 diabetes

Tablett- och insulinbehandling vid typ 2 diabetes Tablett- och insulinbehandling vid typ 2 diabetes Erik Moberg Karolinska Huddinge 150123 Typ1 - typ 2 diabetes Typ 1 DM är en insulinbristsjukdom och behandlingen är hormonell substitutionsbehandling med

Läs mer

Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning 2006-10-06 655/2006

Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning 2006-10-06 655/2006 BESLUT 1 (7) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning SÖKANDE PFIZER AB Vetenskapsvägen 10 191 90 Sollentuna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT Läkemedelsförmånsnämnden

Läs mer

NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi

NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi Statistik över dabigatran (Pradaxa) t o m oktober 2012. Källa: Läkemedelsregistret vid Socialstyrelsen. Sammanfattning Användningen av dabigatran (Pradaxa) för prevention av stroke och artärembolism hos

Läs mer

Ekonomi Nytt. Nr 02/ Dnr SKL 14/0495 Jessica Bylund

Ekonomi Nytt. Nr 02/ Dnr SKL 14/0495 Jessica Bylund Ekonomi Nytt Nr 02/2014 2014-01-27 Dnr SKL 14/0495 Jessica Bylund 08-452 77 18 Landsting och regioner Ekonomidirektörer Lt Budgetdirektörer Lt Redovisningsdirektörer Lt Finansdirektörer Lt Landstingsekonomer

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter december 2015

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter december 2015 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter december 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Antibiotikastatistikkvartalsrapport

Antibiotikastatistikkvartalsrapport 1 Antibiotikastatistikkvartalsrapport 2 2015 2 Bilder 4-11 redovisar statistik för antibiotika försålt på recept jan-06 mar-06 maj-06 jul-06 sep-06 nov-06 jan-07 mar-07 maj-07 jul-07 sep-07 nov-07 jan-08

Läs mer

Tillsammans kan vi göra skillnad både på individnivå och globalt. Europeiska Antibiotikadagen 2013

Tillsammans kan vi göra skillnad både på individnivå och globalt. Europeiska Antibiotikadagen 2013 Tillsammans kan vi göra skillnad både på individnivå och globalt Europeiska Antibiotikadagen 2013 18 november Antibiotikaresistens är en ekologisk och gemensam fråga! Effektiva antibiotika en förutsättning

Läs mer

Statens bidrag till landstingen för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. för år 2015

Statens bidrag till landstingen för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. för år 2015 Statens bidrag till landstingen för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. för år 2015 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting Inledning Staten och Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Procent Enkätundersökning kring insulinbehandling 2009 - Resultat

Procent Enkätundersökning kring insulinbehandling 2009 - Resultat Enkätundersökning kring insulinbehandling 2009 - Resultat 1. Kön 10 9 8 7 6 52,3 % 47,7 % 1 Aktuell 474 Kvinna Man 2. Ålder 10 9 1-40 år 2 41-50 år 3 51-60 år 4 61-70 år 5 71 år - 8 7 6 39,0 % 24,9 % 16,2

Läs mer

Läkemedelsförsäljningen i Sverige 2011

Läkemedelsförsäljningen i Sverige 2011 1/26 Läkemedelsförsäljningen i Sverige 211 Version januari - december 211 sida Titel Sektion 1 - Läkemedel till människor, övergripande ekonomiska mått 3 Tabell 1:1 Försäljningsvärden 4 Tabell 1:2 Historisk

Läs mer

SBU:s sammanfattning och slutsatser

SBU:s sammanfattning och slutsatser SBU:s sammanfattning och slutsatser Mätningar av blodglukos med hjälp av teststickor är diabetespatientens verktyg för att få insikt i glukosnivåerna i blodet. Systematiska egna mätningar av blodglukos

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2016

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2016 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 216 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Stora kostnader men marginell nytta Norrländska läkemedelsdagarna 2011

Stora kostnader men marginell nytta Norrländska läkemedelsdagarna 2011 Stora kostnader men marginell nytta Norrländska läkemedelsdagarna 2011 Karl Arnberg Om mig Karl Arnberg Nationalekonom, utbildad vid Lunds universitet Jobbat som hälsoekonom på TLV sedan 2004 Jobbar huvudsakligen

Läs mer

Med stöd av 21 förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m. föreskrivs följande.

Med stöd av 21 förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m. föreskrivs följande. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets författningssamling Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd om ansökan och beslut om läkemedel och varor som förskrivs i födelsekontrollerande

Läs mer

Läkemedelsförsäljningen i Sverige 2011

Läkemedelsförsäljningen i Sverige 2011 1/25 Läkemedelsförsäljningen i Sverige 211 Version januari - december 211 sida Titel Sektion 1 - Läkemedel till människor, övergripande ekonomiska mått 3 Tabell 1:1 Försäljningsvärden 4 Tabell 1:2 Historisk

Läs mer

Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall

Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall 2012-11-09 Dnr 5.2-42980/2012 1(6) Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall Bakgrund Staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har träffat en överenskommelse, Patientsäkerhetssatsning

Läs mer

Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m m jämförelse av landstingen

Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m m jämförelse av landstingen 26 juni 2006 Bilaga till rapporten Öppna Jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Jämförelser mellan landsting 2006 Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Vår vision: Mesta möjliga hälsa för skattepengarna

Vår vision: Mesta möjliga hälsa för skattepengarna Vårt apoteksuppdrag 2 Vår vision: Mesta möjliga hälsa för skattepengarna Vi reglerar apoteksmarknaden Vi styr apoteksmarknaden bland annat genom reglerna för det generiska utbytet. Vi är en av flera myndigheter

Läs mer

Procent Enkätundersökning kring insulinbehandling 2009 - Resultat

Procent Enkätundersökning kring insulinbehandling 2009 - Resultat Enkätundersökning kring insulinbehandling 2009 - Resultat 1. Kön 10 9 8 7 6 52,3 % 47,7 % 3 Aktuell 474 Kvinna Man 2. Ålder 10 9 1-40 år 2 41-50 år 3 51-60 år 4 61-70 år 5 71 år - 8 7 6 39,0 % 3 24,9 %

Läs mer

Producentobunden läkemedelsinfo

Producentobunden läkemedelsinfo Producentobunden läkemedelsinfo Landstinget i Östergötland - enhet för rationell läkemedelsanvändning lakemedel@lio.se Innehåll REK 2010 - förändringar. indacetrol (Onbrez) - nytt KOL-läkemedel. prucaloprid

Läs mer

Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning /2007

Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning /2007 BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning 2007-06-18 SÖKANDE NOVO NORDISK SCANDINAVIA AB Box 50587 202 15 Malmö SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT

Läs mer

Kvartalsstatistik från SMI kvartal 2, Publicerat på SMI:s hemsida den 27/7-2012

Kvartalsstatistik från SMI kvartal 2, Publicerat på SMI:s hemsida den 27/7-2012 Kvartalsstatistik från SMI kvartal 2, 2012 Publicerat på SMI:s hemsida den 27/7-2012 Bilder 3-9 redovisar statistik för antibiotika förskrivet på recept: 3. Antibiotika (J01 exkl. metenamin), per månad,

Läs mer

Prognos för besparing från sidoöverenskommelser helåret 2017

Prognos för besparing från sidoöverenskommelser helåret 2017 Datum Diarienummer 2017-06-30 01716/2017 Prognos för besparing från sidoöverenskommelser helåret 2017 Prognos 1, juni 2017 TANDVÅRDS- OCH LÄKEMEDELSFÖRMÅNSVERKET Box 22520 [Fleminggatan 18], 104 22 Stockholm

Läs mer

Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet

Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet 2009-02-11 1 (5) Vår beteckning BRISTOL-MYERS SQUIBB AB Box 15200 167 15 Bromma SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

GRUNDEN FÖR VÄRDEBASERAD PRISSÄTTNING OCH TLV:S UTVECKLINGSARBETE

GRUNDEN FÖR VÄRDEBASERAD PRISSÄTTNING OCH TLV:S UTVECKLINGSARBETE GRUNDEN FÖR VÄRDEBASERAD PRISSÄTTNING OCH TLV:S UTVECKLINGSARBETE TLV fattar beslut om att läkemedel ska ingå läkemedelsförmånerna utifrån en värdebaserad prissättning Det värdebaserade systemet för subvention

Läs mer

Angående remiss avseende Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte med LV dnr 1.1-2014-05-04-105666

Angående remiss avseende Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte med LV dnr 1.1-2014-05-04-105666 Registrator vid Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala Angående remiss avseende Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte med LV dnr 1.1-2014-05-04-105666 Stiftelsen NEPI välkomnar

Läs mer

Individbaserad läkemedelstatistik Vad har vi gjort i Kalmar län?

Individbaserad läkemedelstatistik Vad har vi gjort i Kalmar län? Individbaserad läkemedelstatistik Vad har vi gjort i Kalmar län? Bakgrund Tillgång till landstingets egna individdata från juli 2010 Funderingar hur vi skulle kunna utnyttja dessa på bästa sätt Utbildning

Läs mer

BESLUT. ASTRAZENECA SVERIGE Södertälje. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet.

BESLUT. ASTRAZENECA SVERIGE Södertälje. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet. 2009-02-11 BESLUT Vår beteckning 1 (6) ASTRAZENECA SVERIGE 151 85 Södertälje SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet. BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

Analysmetoder - efterlevnad av subventionsbegränsningar

Analysmetoder - efterlevnad av subventionsbegränsningar 1 (26) Januari 2016 Diarienummer 00108/2016 Analysmetoder - efterlevnad av subventionsbegränsningar Analysmetoder - efterlevnad av subventionsbegränsningar... 1 Inledning... 1 Allmänna metodfrågor... 2

Läs mer