Läkemedelsbehandling vid T2DM Hur väljer man?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läkemedelsbehandling vid T2DM Hur väljer man?"

Transkript

1 Läkemedelsbehandling vid T2DM Hur väljer man? Hans-Erik Johansson

2

3 Centrala rekommendationer

4 Centrala rekommendationer Centrala rekommendationer är de rekommendationer som Socialstyrelsen bedömer är särskilt viktiga för hälso- och sjukvården ur ett styr- och ledningsperspektiv. Ny - betyder en helt ny rekommendation * Reviderad underlaget reviderat, ny rekommendation som är högre ( ) eller lägre ( ) jämfört med 2010 års riktlinjer. = Oförändrad underlaget och rekommendation oförändrad som Nationella riktlinjer för diabetesvård, preliminär version

5 Behandling med lipidsänkande läkemedel - Ny Hälso- och sjukvården kan erbjuda personer med diabetes och måttlig risk för hjärt-kärlsjukdom behandling med statiner ( ) NY. Motivering: Avgörande för rekommendationerna är att tillstånden innebär måttlig-stor svårighetsgrad och att åtgärderna har effekt på död och hjärt-kärlsjukdom. För gruppen MSÄ kan det vara extra viktigt att ta ställning till om rekommendationen behöver anpassas med hänsyn till ålder och förväntad patientnytta Nationella riktlinjer för diabetesvård, preliminär version

6 Intensivbehandling för att sänka HbA1c* Hälso- och sjukvården kan erbjuda intensivbehandling till personer med typ 2-diabetes med längre varaktighet eller med känd hjärt-kärlsjukdom för att nå bästa möjliga blodglukosnivå med hänsyn till risken för hypoglykemi, kraftig viktuppgång och försämrad livskvalitet samt förväntad återstående livslängd och annan sjukdom ( ). Motivering: Avgörande för rekommendationen är att det vetenskapliga underlaget för gynnsam effekt är svagare vid lång varaktighet eller känd hjärt-kärlsjukdom, jämfört med vid nydebuterad typ 2-diabetes utan känd hjärt-kärlsjukdom. För gruppen MSÄ kan det vara extra viktigt att ta ställning till om rekommendationen behöver anpassas med hänsyn till ålder och förväntad patientnytta Nationella riktlinjer för diabetesvård, preliminär version

7 Glukossänkande läkemedel vid typ 2-diabetes - = Hälso- och sjukvården bör erbjuda personer med typ 2- diabetes metformin som monoterapi om det inte finns intolerans eller kontraindikationer. Motivering: Avgörande för rekommendationen är att åtgärden har visad effekt på dödlighet och komplikationer samt HbA1c Nationella riktlinjer för diabetesvård, preliminär version

8 Glukossänkande läkemedel vid typ 2-diabetes* Hälso- och sjukvården bör erbjuda personer med typ 2-diabetes insulin som tillägg till metformin erbjuda personer med typ 2-diabetes insulin, sulfonureider eller repaglinid som monoterapi ( )* erbjuda personer med typ 2-diabetes sulfonureider eller repaglinid som tillägg till metformin ( )*. Motivering: Avgörande för rekommendationen är att sulfonureider och repaglinid i monoterapi ger en sänkning av HbA1c som är jämförbar med metformin Nationella riktlinjer för diabetesvård, preliminär version

9 Glukossänkande läkemedel vid typ 2-diabetes* Hälso- och sjukvården kan erbjuda personer med typ 2-diabetes GLP-1-analoger som tillägg till metformin (7 ) erbjuda personer med typ 2-diabetes DPP4-hämmare som monoterapi eller som tillägg till metformin ( ). Motivering: Avgörande för rekommendationen av GLP-1- analoger som tillägg till annan peroral behandling är att den ger en tilläggseffekt på HbA1c och viss viktminskning. Avgörande för rekommendationen av DPP4-hämmare i monoterapi är att den har sämre effekt på HbA1c jämfört med metformin, sulfonureider och repaglinid i monoterapi Nationella riktlinjer för diabetesvård, preliminär version

10 Munhälsa - Ny Hälso- och sjukvården bör hänvisa personer med diabetes med ökad risk för försämrad munhälsa eller pågående tandlossningssjukdom till tandvården för ställningstagande till förebyggande åtgärder eller behandling mot karies och parodontit NY. Motivering: Avgörande för rekommendationen är att åtgärden har en effekt på HbA1c samt är kostnadsbesparande i ett samhällsekonomiskt perspektiv. För gruppen MSÄ kan det vara extra viktigt att ta ställning till om rekommendationen behöver anpassas med hänsyn till ålder och förväntad patientnytta Nationella riktlinjer för diabetesvård, preliminär version

11 Multidisciplinärt fotteam - = Hälso- och sjukvården bör erbjuda behandling och diagnostik hos ett multidisciplinärt fotteam med specialistvård, primärvård och hemsjukvård i samverkan till personer med allvarliga fotproblem, såsom svårläkta fotsår, infektioner och fotdeformiteter. Motivering: Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har en stor svårighetsgrad och att åtgärden minskar risken för amputation Nationella riktlinjer för diabetesvård, preliminär version

12 INTERHEART-studien Att identifiera modifierbara riskfaktorer för hjärtinfarkt Fall-kontrollstudie hos sammanlagt individer 52 länder från alla världsdelar representerade NTERHEART Study Investigators. Lancet 2004;

13 INTERHEART - resultat 76% av allt infarktinsjuknande i världen berodde på; Rökning Hypertoni 76% Diabetes Lipidrubb ning Diabetes, OR: Kvinnor: 4,26 Män: 2,68

14 HbA1c; en riskfaktor för både mikro och makrovaskulära komplikationer Risknivå Mikrovaskulära komplikationer Makrovaskulära komplikationer 6,5% 11% HbA1c

15 SBU Glukossänkande behandling skall vara individanpassad En eventuell intensiv glukossänkande behandling bör inledas vid diagnostillfället För att minska risken för makrovaskulära komplikationer är behandling av övriga kardiovaskulära riskfaktorer viktigt

16 SBU Intensiv glukossänkande behandling vid nydiagnostiserad T2DM Starkt vetenskapligt stöd finns för att intensiv blodglukossänkande behandling vid typ 2-diabetes minskar risken för mikrovaskulära komplikationer Preventiv effekt av intensiv glukossänkning när det gäller dödlighet i hjärtkärlsjukdom vid typ 2-diabetes har kunnat påvisas

17 Intensiv glukossänkande behandling av T2DM vid längre sjukdomsduration Starkt vetenskapligt stöd finns för att intensiv blodglukossänkande behandling vid typ 2-diabetes minskar risken för mikrovaskulära komplikationer (njurar) Preventiv effekt av intensiv glukossänkning när det gäller dödlighet i hjärtkärlsjukdom vid typ 2-diabetes mer osäkert (otillräckligt vetenskapligt stöd)

18 Typ 2-diabetes, en behandlingsalgoritm Hyperglykemi Hypertoni Dyslipedemi Livsstilsåtgärder, rökstopp Metformin Monoterapi ACE-i/ARB/BB/CBB/HTC** Statin* SU eller insulin NPH till natten måltidsinsulin tvåfasinsulin måltids- + NPH-insulin Kombinationsbehandling Vidare utredningar *** Akarbos DPP-4-hämmare GLP-1-analog Analogt basinsulin Glitazoner Meglitinider * I första hand generiskt simvastatin **Läkemedelsvalet styrs bl.a. av kontraindikationer, njurfunktion, hjärtsjukdom och förmån/rabatter. I vissa fall kan kombinationsbehandling vara indicerat redan från start. *** Dessa läkemedel ska betraktas som alternativa möjligheter när glukoskontroll inte uppnåtts med andra medel. Läkemedlen står således inte i någon inbördes rangordning

19 Målvärden för glukoskontroll Målet med glukossänkande behandling bör ligga vid en HbA1c-nivå på < 52 mmol/mol Målet kan vara lägre eller högre i det individuella fallet och bör grunda sig på en klinisk bedömning samt den välinformerade patientens önskemål

20 Målvärden för glukoskontroll Lägre målvärden är aktuellt vid kort diabetesduration, avsaknad av hjärt-kärlsjukdom, ringa risk för hypoglykemier eller andra biverkningar Målvärdet kan behöva höjas vid kort återstående livslängd avancerade mikro- eller makrovaskulära komplikationer annan samsjuklighet En alltför snabb korrektion av hyperglykemi hos patienter med ovan nämnda risker bör undvikas

21 Målvärden för glukoskontroll Målvärdet bör anpassas hos mycket gamla patienter (HbA1c 70 mmol/mol) Nyttan kontra risken av en alltför strikt måluppfyllelse måste utvärderas hos varje enskild patient En alltför intensiv behandling kan medföra risker

22 Behandling av hypertoni och dyslipidemi Rökstopp Målet är rökstopp! Blodtrycksmål < 140/85 mm Hg (individuell bedömning) Målvärde för LDL-kolesterol < 2,5 mmol/l (riktvärde, mycket hög eller hög risk för hjärt-kärlsjukdom, statiner) Målvärde för HbA1c < 52 mmol/mol

23 En behandlingsalgoritm * Dessa läkemedel ska betraktas som alternativa möjligheter när glukoskontroll inte uppnåtts med andra medel. Läkemedlen står inte i någon inbördes rangordning. Hyperglykemi Kost/motion, rökstopp Metformin SU eller insulin NPH, mixinsulin eller måltidsinsulin ±NPH *Långverkande insulinanalog, Glitazoner, Meglitinider GLP-1 receptoragonist, DPP-4-hämmare, Akarbos Ref: Läkemedelsbehandling för typ 2 diabetes- ny rekommendation 2010, Läkemedelsverket SEDBT00444

24 Val av diabetesbehandling? Endogen insulinproduktion? Grad av insulinresistens? Övervikt? Viktuppgång eller viktnedgång? Behandlingsmål HbA 1c? SEDBT00444

25 Läkemedel vid typ 2 diabetes Preparat Produktnamn (substansnamn) Metformin SU Glinider Glitazoner Glukosidas hämmare DPP-4 hämmare GLP-1 receptoragonister Glucopahge, Metformin (metformin) Amaryl, Glimepirid (glimepirid) Mindiab (glipizid) Danoil, Glibenklamid, (glibenklamid) Novonorm (repaglinid) Starlix(nateglinid) Actos (pioglitazon) Glucobay (akarbos) Januvia (sitagliptin) Galvus (vildagliptin) Onglyza (saxagliptin) Trajenta (linagliptin) Byetta (exentatid) Victoza (liraglutid) SEDBT00444

26 Läkemedel vid typ 2 diabetes- insuliner Preparat Produktnamn Direktverkande insulinanaloger Humalog, Apidra, NovoRapid Kortverkande humaninsulin Humulin -Regular, Actrapid NPH-insulin Långverkande insulinanaloger Humulin NPH, Insuman -Basal, Insulatard Lantus, Levemir Mixinsuliner 25/75, 30/70 Humalog Mix25, NovoMix -30 Mixinsulin 50/50 Humalog Mix50 SEDBT00444

27 Diabetes och äldre Läkemedelsbehandling

28 Vad är speciellt med den äldre? Förväntad överlevnad Nutrition Njurfunktion Polyfarmaci Kognitiva störningar Blodtrycksfall Fotsår

29 Socialstyrelsen rekommenderar kontroll minst minst en gång per år HbA1c Vikt BT Känsel i fötter (monofilament)

30 När skall man misstänka T2DM? Differentialdiagnos till alla sjukdomar Trötthet, viktnedgång, konfusion Svamp, fotsår, klåda, infektioner Polyneuropati, mononeuropati Synproblem, njursvikt, gikt

31 Övergripande behandlingsmål God livskvalitet God nutrition Säkerhet, undvika hypoglykemier Fötter

32 Individuell vårdplan Typ av diabetes och andra sjukdomar Mål för blodsockerläge Kontroller, HbA1c Mål för blodtrycksbehandling Riskbedömning för fotsår Ögonkontroller

33 Studie Östergötland Carl Johan Östgren et al, 2009 Patienter i särskilt boende med T2DM 69 % HbA1c <6 % Minst 1 hypoglykemi per 3 dygn, nätter Satt ut peroral behandling, halvera insulin HbA1c steg 5.2%-5.8% (75%) 12% Hyperglykemi

34 Risker/ utebliven effekt av intensiv blodsockersänkning hos kärlsjuka ACCORD (Action to control cardiovascular risk in diabetes study) patienter, snitt ålder 62 år, 20% ökad mortalitet, HbA1c 5.1% ADVANCE (Action in diabetes and vascular disease) patienter, snittålder 66 år, HbA1c 5,5% Ingen skillnad efter 5 års intensiv behandling beträffande kardiovaskulär mortalitet, minskad nefropati

35 Medicinsk diabetesbehandling Tillgodogöra sig maten Svält, högt socker saknas energi i celler Högt socker bryter ner fettdepåer Trötthet och andra sjukdomar

36 SU- preparat, insulin frisättare Effekt 5-15 år, sänker HbA1c 1-2% Med tiden stigande blodsocker och viktnedgångbyt då till insulin Stor försiktighet ju äldre och sjukare patienten, kräver kontroll av kreatinin+leverprover Risk för långdragna och svåra hypoglykemier Sätt ut vid magsjuka och bristande födointag

37 Metformin, insulinresistensen Viktneutral, förebygger hjärtkärlsjukdom Hypoglykemier ovanligt Olämpligt för dåligt nutrierade patienter då diareé och flatulens kan uppträda Ej lämpligt: svår hjärtsvikt, njursvikt, leversvikt, alkoholism och dåligt AT Laktatacidos Ompröva behandling GFR<60ml/min (krea 130 mmol/l) Vid akut sjukdom (infektion, hjärtinfarkt, gastroenterit) gör uppehåll Sätt ut före röntgen med kontrast Cave: Metformin+ACE-hämmare+NSAID

38 Insulinbehandling Typ 1 diabetes kan börja i alla åldrar Kardinalsymptom: viktnedgång+normalt födointag+ högt socker Vid pankreassvikt (alkohol,gallsten) fungerar ofta blandinsuliner Överväg insulin vid HbA1c > 70 mmol/mol

39 Stigande värden under dagen Börja med blandinsulin, 10E på morgon Kontroll blodsocker morgon, em och natt Öka successivt dosen Om höga kvällsvärden, ge 2 dos Höga fastevärden, ge NPH-insulin tn SU halvera eller sätt ut

40 Höga fastevärden Börja med NPH insulin tn 10E Överviktig? Metformin? Öka successivt Om höga värden dagtid, blandinsulin på morgonen/ måltidsinsulin

41 Insulinanaloger (Lantus, Levemir) Svårt att samordna födointag och insulin Svårt att få insulin mer än 1 gång per dygn Nattliga hypoglykemier?

42 Mål med diabetes hos äldre + Energi kcal/kg kroppsvikt/dygn, näringsriktig mat Individuella HbA1c och blodsockermål, blodersocker <15 mmol/l, HbA1c 70 mmol/mol Minimera riskerna för hypoglykemi, undvik värden < 5 mmol/l

43 Mål med diabetes hos äldre + HbA1c upp emot 70mmol/mol acceptabelt SU, egfr> 45ml/min, risk hypoglykemier Undvika metformin (laktatacidos) vid nedsatt njurfunktion, egfr <45ml/min Medellångverkande NPH-insulin fungerar ofta bra i en- eller två dos/ blandinsuliner Ge inte direktverkande insulin vid tillfällig topp hos opåverkad patient

44 Tack för mig!

Dokument ID: Fastställandedatum: 2015-01-01. Revisionsnr: Giltigt t.o.m.: 2016-12-31

Dokument ID: Fastställandedatum: 2015-01-01. Revisionsnr: Giltigt t.o.m.: 2016-12-31 Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(6) Diabetes Diabetesprevalensen ökar både beträffande typ 1 och typ 2. Det är viktigt att behandlingen fokuserar på den totala riskprofilen, innefattande livsstilsförändringar

Läs mer

Läkemedelsbehandling vid typ 2-diabetes

Läkemedelsbehandling vid typ 2-diabetes Läkemedelsbehandling vid typ 2-diabetes ny rekommendation Myndighetssamverkan inom diabetesområdet (LV), Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), Socialstyrelsen (SoS) och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Läs mer

Vårdprogram för vuxna med diabetes

Vårdprogram för vuxna med diabetes VÅRDPROGRAM 3 (43) INNEHÅLL FÖRORD... 7 INLEDNING... 8 1 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT... 8 1.1 Screening...8 1.2 Diagnos...8 1.3 Flödesschema för plasmaglukosmätning...9 1.4 Kliniska karakteristiska...9 1.5 Behandlingsmål

Läs mer

Diabetes och den äldre patienten. Johan Hoffstedt Endokrinkliniken Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Diabetes och den äldre patienten. Johan Hoffstedt Endokrinkliniken Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Diabetes och den äldre patienten Johan Hoffstedt Endokrinkliniken Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Eva - 77 år Bakgrund: Debut av Diabetes typ 2 vid 67 års ålder Längd 168 cm Vid debut vikt 94

Läs mer

Blodsockersänkande läkemedel

Blodsockersänkande läkemedel Blodsockersänkande läkemedel Luleå 141203 Marianne Gjörup Livsstilsförändring Livsstilsförändring: basen för all diabetesbehandling Råd om livsstilsförändringar bör utgå från patientens situation och speciella

Läs mer

Vårdprogram diabetes Diabetesrådet Region Östergötland Hösten 2014

Vårdprogram diabetes Diabetesrådet Region Östergötland Hösten 2014 Vårdprogram diabetes Diabetesrådet Region Östergötland Hösten 2014 Inneha llsfo rteckning Diagnos och utredning...3 Olika typer av diabetes... 3 Typ 1-diabetes... 3 Typ 2-diabetes... 3 Graviditetsdiabetes...

Läs mer

Diabetesläkemedel. Regional kunskapsdatabas för Läkemedelskommittérna

Diabetesläkemedel. Regional kunskapsdatabas för Läkemedelskommittérna Diabetesläkemedel Regional kunskapsdatabas för Läkemedelskommittérna Förord DIAREG är beteckningen på ett nätverk av läkemedelskommittéernas expertgrupper för diabetes i följande landsting: Uppsala, Sörmland,

Läs mer

Diabetes mellitus 1. Christian Berne, Institutionen för medicinska vetenskaper, Akademiska sjukhuset, Uppsala Tomas Fritz, Sickla Hälsocenter, Nacka

Diabetes mellitus 1. Christian Berne, Institutionen för medicinska vetenskaper, Akademiska sjukhuset, Uppsala Tomas Fritz, Sickla Hälsocenter, Nacka Ändrad 2015-03-04, s 587 och s 613. 587 1 Christian Berne, Institutionen för medicinska vetenskaper, Akademiska sjukhuset, Uppsala Tomas Fritz, Sickla Hälsocenter, Nacka Inledning Randomiserade studier

Läs mer

Gapanalys och kartläggning av preliminära riktlinjer för diabetesvård

Gapanalys och kartläggning av preliminära riktlinjer för diabetesvård 1 (12) Gapanalys och kartläggning av preliminära riktlinjer för diabetesvård Gapanalysen och kartläggningen riktar in sig på: Rekommendationer (gapanalys) Indikatorer Behov av stöd till implementering

Läs mer

Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010 Centrala rekommendationer

Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010 Centrala rekommendationer Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010 Centrala rekommendationer Screening, prevention och levnadsvanor Screening för diabetes vid ökad risk för typ 2-diabetes genomföra opportunistisk screening

Läs mer

Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan Primärvården, Lasarettet i Enköping och Akademiska sjukhuset.

Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan Primärvården, Lasarettet i Enköping och Akademiska sjukhuset. Diabetes typ 2 Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan Primärvården, Lasarettet i Enköping och Akademiska sjukhuset. Kontaktperson Överläkare Jarl Hellman, Akademiska sjukhuset, 018-611 00 00 vx. jarl.hellman@akademiska.se

Läs mer

prevalensen är ca 3 %, varav 85 % utgörs av Typ 2-diabetiker. autoimmun destruktion av B-celler. (20-30% av B-cellerna kvar symtom)

prevalensen är ca 3 %, varav 85 % utgörs av Typ 2-diabetiker. autoimmun destruktion av B-celler. (20-30% av B-cellerna kvar symtom) Kristina Annerbrink kristina.annerbrink@pharm.gu.se VT-2002 Litteratur: Rang, Dale and Ritter, 4 th ed, kap 22, sid 385-398 (385-392 får ni se som repetition). Diabetes Mellitus tillstånd med kronisk hyperglykemi

Läs mer

Genomgången av läkemedel vid diabetes

Genomgången av läkemedel vid diabetes D I A B ET E S Genomgången av läkemedel vid diabetes En sammanfattning Författare: Medicinsk utredare, Björn Södergård Hälsoekonom, Mikael Moutakis Jurist, Anna Märta Stenberg TLV:s beslut i genomgången

Läs mer

1. Kliniskt handlingsprogram för Diabetes

1. Kliniskt handlingsprogram för Diabetes 1. Kliniskt handlingsprogram för Diabetes 2. Nydebuterad Diabetes - se underkapitel Utskrift av Klinikst handlingsprogram i PDF-format, kapitelvis 3. Nydebuterad Diabetes, Diagnostik av diabetes OBS! I

Läs mer

NATIONELLA PROGRAMRÅDET DIABETES VÅRDPROGRAM. Äldre med diabetes FÖR DIG SOM ARBETAR INOM VÅRDBOENDE OCH HEMSJUKVÅRD

NATIONELLA PROGRAMRÅDET DIABETES VÅRDPROGRAM. Äldre med diabetes FÖR DIG SOM ARBETAR INOM VÅRDBOENDE OCH HEMSJUKVÅRD NATIONELLA PROGRAMRÅDET DIABETES VÅRDPROGRAM Äldre med diabetes FÖR DIG SOM ARBETAR INOM VÅRDBOENDE OCH HEMSJUKVÅRD Upplysningar om innehållet: Sophia Björk, sophia.bjork@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting,

Läs mer

Preparat som stimulerar insulin frisättningen (mot P- Glukosstegring efter måltid) kan ge hypoglykemi (lågt blodsocker).

Preparat som stimulerar insulin frisättningen (mot P- Glukosstegring efter måltid) kan ge hypoglykemi (lågt blodsocker). 2010-04-14 DIABETES Diabetes är en kronisk sjukdom som gör att sockerhalten i blodet är för hög. Diabetes orsakas av brist på hormonet insulin eller av att insulinet inte ger full effekt. Insulin bildas

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter Kloka Listan 2013 Nytt terapiområde - brist på D-vitamin Upptag av kolekalciferol (D-vitamin)

Läs mer

NEPI-rapport: NEPI. Diabetesmedel. - effekter av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets genomgång december 2009. Nätverk för läkemedelsepidemiologi

NEPI-rapport: NEPI. Diabetesmedel. - effekter av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets genomgång december 2009. Nätverk för läkemedelsepidemiologi NEPI-rapport: Diabetesmedel - effekter av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets genomgång december 2009 NEPI är en oberoende stiftelse inrättad genom beslut av Sveriges riksdag 1993. Stiftelsen NEPI

Läs mer

2002 2000 1997 2004 1995 2008

2002 2000 1997 2004 1995 2008 1997 2000 2002 2004 1995 2008 Diabetes 2008-2009 Skaraborgs Sjukhus och Primärvården Skaraborg Vårdprogrammet är utarbetat av Referensgruppen för diabetesvård i Skaraborg Bo Rylander, ordf. Distriktsläkare/FoU-chef

Läs mer

Din rätt att må bra vid diabetes

Din rätt att må bra vid diabetes Din rätt att må bra vid diabetes Svenska Diabetesförbundet om Din rätt att må bra Vi tycker att du har rätt att må bra! För att du ska må bra måste du få rätt förutsättningar att sköta din egenvård. Grunden

Läs mer

Rekommenderade läkemedel och terapiråd i Västra Götalandsregionen www.vgregion.se/vardgivarstod

Rekommenderade läkemedel och terapiråd i Västra Götalandsregionen www.vgregion.se/vardgivarstod REKlistan 2012 Rekommenderade läkemedel och i Västra Götalandsregionen www.vgregion.se/vardgivarstod Ytterligare REKlistor kan beställas via e-post: adress.distributionscentrum@vgregion.se eller på telefon

Läs mer

REKlistan. Rekommenderade läkemedel, terapiråd och upphandlade läkemedel i Västra Götalandsregionen. www.vgregion.se/vardgivarstod

REKlistan. Rekommenderade läkemedel, terapiråd och upphandlade läkemedel i Västra Götalandsregionen. www.vgregion.se/vardgivarstod EKlistan ekommenderade läkemedel, och upphandlade läkemedel i Västra Götalandsregionen www.vgregion.se/vardgivarstod Förord EKlistan är den femte upplagan av ett regionalt samlat dokument för rekommenderade

Läs mer

Medicinska behandlingsalternativ vid ökad metabol risk för psykospatienter

Medicinska behandlingsalternativ vid ökad metabol risk för psykospatienter Medicinska behandlingsalternativ vid ökad metabol risk för psykospatienter Gun Jörneskog Enheten för endokrinologi och diabetologi Danderyds sjukhus Stockholm Gun Jörneskog, överläkare DS AB, 10 oktober

Läs mer

INFORMATION OM DIABETES FÖR VÅRDPERSONAL INFÖR DELEGERING

INFORMATION OM DIABETES FÖR VÅRDPERSONAL INFÖR DELEGERING 2007-06-14. Reviderat 2008-09-16, 2010-04- 06, 2011-05-04 INFORMATION OM DIABETES FÖR VÅRDPERSONAL INFÖR DELEGERING Syftet är att informationen ska ge teoretisk kunskap till vårdpersonal och utgöra grund

Läs mer

Hantera vardagen med typ 2-diabetes. Egenvård och praktiska tips

Hantera vardagen med typ 2-diabetes. Egenvård och praktiska tips Hantera vardagen med typ 2-diabetes Egenvård och praktiska tips Utges av: Diabetesförbundet Box 1107, 172 22 Sundbyberg, Telefon: 08 564 82 1 00, Fax: 08 564 821 39 Pg: 481 31 35 3, Bg: 332 4373 info@diabetes.se,

Läs mer

Diabetes en kärlsjukdom En skrift om förhöjt blodsocker

Diabetes en kärlsjukdom En skrift om förhöjt blodsocker Diabetes en kärlsjukdom En skrift om förhöjt blodsocker Den här skriften är en del av Hjärt-Lungfondens arbete med att sprida information om hjärtoch lungsjukdomar. Den är möjlig att ta fram tack vare

Läs mer

Bra att veta om diabetes. För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker.

Bra att veta om diabetes. För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker. Bra att veta om diabetes För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker. 1 Innehåll Inledning... 3 Vad är diabetes?... 4 Olika typer av diabetes... 5 Midjemåttet och typ 2-diabetes... 8 Högt blodtryck,

Läs mer

Utbildningsmaterial i DIABETES för personal inom Kommunal Hälso- och Sjukvård

Utbildningsmaterial i DIABETES för personal inom Kommunal Hälso- och Sjukvård 2011-08-25 Utbildningsmaterial i DIABETES för personal inom Kommunal Hälso- och Sjukvård Eva Franzén, MAS Britt-Inger Johansson, sjuksköterska Elisabeth Dahlgren, distriktssköterska 1 Läkemedelshantering

Läs mer

Evidensbaserade målvärden för glukoskontroll vid typ 2-diabetes lika för alla?

Evidensbaserade målvärden för glukoskontroll vid typ 2-diabetes lika för alla? Evidensbaserade målvärden för glukoskontroll vid typ 2-diabetes lika för alla? R E F E RAT Januarisymposium, 10 januari 2014 Sheraton Hotel, Stockholm Referat 2014.indd 1 2014-02-21 08:54:08 Referat 2014.indd

Läs mer

Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel behandlingsrekommendation

Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel behandlingsrekommendation Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel behandlingsrekommendation Kardiovaskulär risk i Sverige Sedan Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer om förebyggande av aterosklerotisk

Läs mer