Ägarmanual. Digital Satellitmottagare FREE-TO-AIR SVENSKA. Innehåll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ägarmanual. Digital Satellitmottagare FREE-TO-AIR SVENSKA. Innehåll"

Transkript

1 Ägarmanual Digital Satellitmottagare FREE-TO-AIR SVENSKA Innehåll Innehåll 2 Övergripande instruktioner 3 Säkerhetsföreskrifter 4 Koppla in mottagaren 5 Kontrollpanel, fram och bak 6 Fjärrkontroll 7 Installation 9 Använda mottagaren 11 Inställningar 13 Inställningar mottagare 14 Inställningar OSD 15 Inställningar ljud 16 Inställningar undertext 17 Installation 18 Installation LNB 19 Installation kanalsökning 20 Installation återställning 21 Installation programnedladdning 22 Installation motorinställningar 24 Kanallista 26 Kanallista redigera huvudlista 26 Kanallista redigera lista över favoriter 27 Kanallista ta bort satelliter 27 Timer 28 Timer sovtimer 28 timer inspelningstimer 29 Information 30 Videotext 30 EPG Elektronisk programguide 31 Talat språk på medföljande ljud 31 DOLBY DIGITAL AC 3-läge (alternativ) 32 Använda serieinterfacet 32 Menystruktur 33

2 Problemlösning 35 Gör en insats för miljön 36 Tekniska specifikationer 37 Övergripande instruktioner Garanti CE Garantiperioden startar vid inköpsdatum. Vänligen verifiera exakt datum genom kvitto, intyg etc. och spara detta noga. Vår garanti syftar på gällande riktlinjer vid tiden för inköp av enheten. Om du önskar service vänligen ta med eller skicka enheten till din specialiserade handlare. Enheten är försedd med CE-symbolen och överensstämmer med de generella kraven och riktlinjerna för 89/336 EWG rörande elektromagnetisk säkerhet. Medföljer Slänga förpackningen Kontrollera gärna mottagarens förpackning. Den bör innehålla följande: Mottagare Fjärrkontroll Elkabel Ägarmanual Scartkabel (alternativ) Batterier Förpackningen och förpackningsmaterialet är återvinningsbara och bör kastas i avsedd behållare. Förpackningen och förpackningsmaterialet är inga leksaker och bör hållas utom räckhåll för barn. Säkerhetsinstruktioner Miljöföreskrifter Innan du installerar din digitala satellitmottagare bör alla säkerhetsföreskrifter och användarinstruktioner läsas igenom noggrant. Spara användarmanualen för framtida användning. Alla instruktioner rörande användning och bruk av utrustningen bör följas. Låt aldrig barn sköta denna elektriska enhet utan vuxen tillsyn.

3 Koppla antennen Skydda mottagaren mot väta, hetta och kyla. Håll 10 cm fritt utrymme runt mottagaren för nödvändig ventilation. Täck inte mottagarens ventilationsöppning med föremål, liksom tidningspapper, borddukar, gardiner etc. Placera inga föremål som innehåller vätskor, såsom vaser, på satellitmottagaren. Var noga med att inga främmande föremål eller vätskor kommer in i enheten. Utsätt inte boxen (mottagaren) för droppande eller skvättande vätskor. Innan elkabeln kopplas in måste enheten vara helt ansluten. OBS: Den totala elkonsumtionen för alla enheter (LNB, multiswitch, ) kopplade till IF-Inputen får inte överstiga 500mA. Den kopplade antennen måste jordas korrekt. Vänligen se respektive enhets manual. KOPPLA TILL HUVUDSTRÖMMEN (SÄKERHETSFÖRESKRIFT!) PROBLEM Koppla elkabeln till huvudströmuttag 230V~50Hz. Pressa inte, använd inte felaktig ström och skada inte mottagarens eluttag och dess elektriska kopplingar då du ansluter elkabeln. Om elkabeln inte passar, kontakta din återsäljare. Om elkabeln, eluttaget eller dess elektriska koppling är skadad bör du genast ta ut elkabeln ur eluttaget. Försök inte öppna eller reparera mottagaren på egen hand! Service får endast utföras av expertis vid servicecenter. Vid behov av reservdelar är det endast tillåtet att använda originalkomponenter. Användning av oauktoriserade komponenter kan medföra risk för brand och elektrisk stöt. Bildstörningar i program med frekvens kring MHz (Astra 19.2 East SAT. 1, ProSieben, Kabel1 etc.) kan ibland orsakas av mobiltelefoner som kommer för nära mottagaren eller antennkabeln. Öka i så fall avståndet mellan telefonen och mottagaren tills dess att störningarna försvinner. Rengöring och omvårdnad PLACERING Koppla mottagaren Dra ur enhetens elkabel innan rengöring. För att rengöra höljet rekommenderas en mjuk, lätt fuktig trasa. Använd inga flytande rengöringsmedel som kan påverka ytan. Spraya inte rengöringsmedel på enheten. Vid kontakt med vissa möbelytor kan mottagarens gummifötter skrapas av. Du bör placera enheten på ett ordentligt stabilt underlag som inte är lättantändligt. Annars kan mottagaren ramla, vilket kan orsaka allvarlig skada på person och kan dessutom skada enheten. Använd inte denna produkt i närheten av vatten (t.ex. badkar, tvättbalja, ).

4 För att kunna använda mottagaren ska du börja med att först följa nedanstående instruktioner för att koppla in mottagaren. Motsvarande namn på kopplingar m.m. återfinns på mottagarens baksida (se illustration på sid. 6): TV (6) Koppla scartkabeln mellan TVns huvudscartkoppling och mottagarens TVscartkoppling. IF-INPUT DIGITAL (4) Koppla coaxialkabeln från LNB på din satellitantenn med IF INPUT DIGITAL-kopplingen på mottagarens baksida. OBS: Vid varning Short circuit or overload at antenna input (Kortslutning eller överbelastning vid antenningången) måste omedelbart strömmen kopplas från mottagaren till dess att problemet är löst. I detta fall är det en krets i coaxialkabeln eller i själva LNB. AUDIO L/R (5) Om du vill ansluta ett stereosystem bör du använda en stereo-cinch kabel och koppla den till utgångarna för AUDIO L/R RCA-cinch på mottagarens baksida. Akta så du inte blandar ihop vänster och höger kanal (L: vänster ljudutgång, R: höger ljudutgång). VCR (7) DATA (8) Här kan du koppla in en videobandspelare (VCR) via ännu en Scartkabel (medföljer ej). Om VCR ställs på uppspelningsläge skickas signalen från videon genom mottagaren till TV (Loop Through function). För att använda samma PC-baserade funktioner med denna satellitmottagare (t.ex. uppdatering av mjukvara) kan du koppla en PC till mottagarens serieport. 230 V 50Hz 23 W max. (9) Koppla elkabeln till eluttaget på mottagaren och 230V~ eluttaget (observera föregående säkerhetsföreskrifter!). Efter att mottagaren kopplats till elförsörjningen är mottagaren i läge standby. DIGITAL OUT (Alternativ) (10/11) Mottagaren har som alternativ en optisk och/eller en elektrisk(cinchkoppling)-port för digitala audiosignaler. Om din Hifi-anläggning har motsvarande koppling kan du koppla samman DOLBY DIGITAL-porten med mottagaren. VIDEO OUT (Alternativ) (12) Vid denna port kan en digital ljudsignal ut kopplas in. Kontrollpanel fram och bak Frontpanel 1 4-siffrig display (alternativ) visar kanalnummer Display lampa - röd Mottagaren är i läge standby

5 Kanalnummer grön Mottagaren är påslagen rec Inspelningstimer är aktiv FAIL Kortslutning eller överbelastning i antenningång 2 ON/OFF-knapp (standby) 3 Knappar för att byta kanal: ned en kanal, upp en kanal Bakpanel 4 IF Input Digital-koppling för LNB 5 AUDIO L/R Cinchportar för att koppla mottagaren till en förstärkare 6 TV-scartport för koppling till TV 7 VCR-scartport för koppling till videobandspelare 8 Serieinterface för koppling till PC för att använda mottagarens PC-baserade funktioner 9 Eluttag för att koppla mottagaren till strömförsörjning via elkabel. 10 Optisk utgångsport för digitala audiosignaler (alternativ) 11 Cinchutgång för digitala audiosignaler (alternativ) 12 Cinchutgång för digitala audiosignaler (alternativ) Fjärrkontroll On/Off-knapp: slår på och av mottagaren då den står i standbyläge Tyst: Stänger av och på ljudet För att välja nummer på kanal och ingångskanal. I meny: ange siffror/numeriska parametrar (frekvens etc.) TV Väljer mellan läge TV och RADIO. RADIO EPG/I LIST SWAP AV EXIT MENU Väljer mellan läge TV och RADIO. Visar den elektroniska programguiden (EPG) Visar lista över kanaler Aktiverar senaste valda kanal. I meny: ändrar listor I meny: raderar Lämna aktuell meny eller OSD (Aktuell skärm/on Screen Display) Aktiverar huvudmenyn

6 VOL CH OK Röd knapp Grön knapp Justerar volym I meny: bläddrar i listor Bläddra mellan kanaler I meny: välj menylinje Visa fönster för att byta kanal I meny: Öppna, bekräfta eller modifiera valda alternativ Flyttar markören nedåt i menyn video and audio I meny: radera funktion I menyn Motor settings: starta kanalsökning Gul knapp Ändrar mellan menyerna video option och audio option. Öppnar informationsmenyn Blå knapp Aktiverar videotext Sätta i batterier Öppna luckan högst upp på fjärrkontrollens baksida. Sätt i två batterier av typ AA (1,5V). OBS: Var noga med +/- polariteten! Obs: Om fjärrkontrollen tappar i räckvidd är det ett tecken på att batterierna börjar ta slut. Byt alltid båda batterierna samtidigt. Varning: Hetta inte upp, förstör eller ladda upp batterierna. Förbrukade batterier får inte slängas med annat avfall. De måste lämnas till återvinning enligt miljöföreskrifter gällande inom EU. Installation Efter att ha läst säkerhetsföreskrifterna och avslutat instruktionerna i kapitlet koppla in mottagaren kan du koppla in enheten till elnätet. Då du använder mottagaren för första gången kommer ett välkomstmeddelande från installationsassistenten visas. Assistenten hjälper dig genom de viktigaste installationerna på ett enkelt sätt. Menyspråk I installationens första steg ska du välja språk på alla menyer genom att använda CH eller CH. Bekräfta ditt val med OK.

7 Land I nästa steg väljer du land. Tryck CH eller CH och därefter OK. Tryck EXIT för att komma tillbaka till det första steget igen. På detta sätt kan du rätta till eventuella misstag. OBS: Valet av land påverkar kanallistan. Satellit I det sista steget väljer du vilken satellit som ska listas först. Välj satellit med CH eller CH. Avsluta installationen med OK. Vill du rätta till något misstag trycker du på EXIT. OBS: - Om du inte slutför installationsassistenten (t.ex. p.g.a. strömavbrott) eller för at mottagaren återställs till ursprunglig status kommer enheten starta med välkomstmeddelandet igen. - Var noga med att ställa in tidsförskjutningarna mellan sommar- och vintertid i menyn Receiver setup så att timerinspelningar börjar exakt på önskad tid (se sid. 14) - Vid användning av DiSEqC eller Toneburst switch bör de förinstallerade inställningarna i menyn Installation LNB configuration användas, beroende på din installerade utrustning. Följande inställningar är förvalda: DiSEqC switch Satellit A Astra 19.2 o Öst B Hot Bird 13 o Öst C Sirius 2/3 5 o Öst D Amos 1 4 o Väst Toneburst switch A B Satellit Astra 19.2 o Öst Hot Bird 13 o Öst Använda mottagaren ON/OFF Du kan starta mottagaren genom att trycka på OK, CH eller CH eller en av nummerknapparna. Den sist visade kanalen kommer då visas (t.ex. 0015). -knappen ställer mottagaren i standbyläge.

8 Tips: Det är endast genom att ta ut elkabeln som du kan koppla från strömmen till mottagaren. Välj användarläge Genom att trycka på TV eller RADIO väljer du mellan användarläge TV (TV-kanaler) och RADIO (radiokanaler). Stäng av volymkontrollen Notera att du kan justera volym då mottagaren är i meny genom att trycka på VOL eller VOL. Därefter kan du se en volymskala på skärmen. Tips: volymförändringar reglerar signalen på mottagarens portar för TV, VCR och AUDIO L R. Genom att trycka på att sätta på ljudet. -knappen kan du stänga av allt ljud. Tryck på knappen igen för Välj program 1. Normalt programbyte: Med knapparna CH eller CH kan du byta kanal stegvis. Håller du ned knapparna längre tid kan du bläddra mellan kanalerna snabbare. 2. Välja program direkt: Ett eller flera programnummer kan väljas genom att slå in 1-0 på fjärrkontrollen och sen trycka OK. Programplatser som ej är programmerade ignoreras. 3. Välj program från kanallistan: Trycker du på LIST-knappen visas den sist aktiverade kanallistan eller listan över favoriter. Bläddra i kanallistan genom att trycka på VOL. Genom att trycka CH eller CH kan du välja önskat program. Bekräfta ditt val genom att trycka OK. Efter att ha tryckt LIST visas följande meny: Favourites list: din personliga lista över favoritprogram

9 Radio list: TV-List: Alphabetic list: lista över sparade radioprogram lista över sparade TV-program lista över sparade TV eller RADIO-program i alfabetisk ordning Välj den önskade listan med hjälp av CH eller CH och aktivera genom att trycka OK. Efteråt kan du välja program med CH eller CH och bekräfta ditt val med OK. I listan över program i alfabetisk ordning kan du söka efter ett program med hjälp av listan med bokstäver. Denna lista når du genom att trycka på SWAP. Välj den första bokstaven i programmet med hjälp av CH eller CH och VOL och tryck därefter OK. Du kan nu se sidan med kanallistan där program med motsvarande första bokstav finns sparade. Genom att trycka SWAP kan du byta till kanallistan igen och nu välja det program du söker genom att trycka CH eller CH och OK. 4. Ändra från det nuvarande programmet till det föregående: Din mottagare kommer ihåg det förra programmet som var aktiverat: - Genom att trycka på SWAP kan du ändra från det nuvarande till det föregående programmet. - Genom att trycka på SWAP igen återgår du till det nuvarande programmet. Varje gång du ändrar program visas det nuvarande och det kommande programmets titel och sändningstid. Vid skalan nedanför programnumret kan du se hur lång tid programmet som för närvarande sänds har kvar. Du kan även välja denna information genom att trycka på OK. Inställningar I menyn Settings kan du ändra inställningar för mottagaren. Genom att koppla mottagaren med sparade inställningar till en funktionell, digital satellitskiva får du möjlighet att ta emot program från flera satelliter. Du kan dock behöva justera den lokala tiden för att få rätt tid på skärmen. Tips: De olika användningsmetoderna förklaras i meddelande i skärmens nedre kant. Genom att trycka på VOL kan du ändra inställningarna. När du lämnar menyn (EXIT-knappen) kommer du bli tillfrågad om du vill spara dina inställningar (välj Yes) eller om du vill behålla de tidigare inställningarna (välj No). Välj en av dessa genom att trycka på VOL och bekräfta med OK. Starta mottagaren. Tryck på MENU-knappen. Huvudmenyn visas. Den första raden Settings är markerad.

10 Tryck på OK-knappen. Följande meny visas: Välj med CH och bekräfta med OK. Inställningar mottagare Flytta markören i Settings-menyn med hjälp av CH till raden Receiver setup och tryck OK. Följande meny visas: 1) Scart output TV Med hjälp av VOL kan du justera din TV till signalen från scartutgången (FBAS, RGB [Alternativ], YUV eller Y/C). 2) Time difference När mottagaren slås på för första gången bör du ställa in skillnaden mellan lokal tid och GMT-tid med hjälp av VOL. För Centraleuropa gäller följande: vintertid: +1 timme och sommartid: +2 timmar Denna inställning måste uppdateras vid sommartidskifte. 3) Menu language Välj ditt språk med hjälp av VOL. 4) Display format För att anpassa bilden till din TV välj storlek (4:3, 16:9) med hjälp av VOL. 5) Display adjustment Med VOL kan du välja scartutgångssignal beroende på displayformatet: Pan&Scan, Letterbox, Pillarbox eller Centrum.

11 Tryck EXIT för att lämna menyn. Använd VOL för att välj Yes - för att spara utförda ändringar eller No - för att behålla föregående inställningar. Bekräfta med OK-knappen. Inställningar OSD Flytta markören i Settings-menyn med hjälp av CH till raden OSD configuration och tryck OK. Följande meny visas: 1) OSD transparency: Med hjälp av VOL kan du ställa in transparens för OSD-visning. 2) Display time: Med hjälp av VOL kan du ställa in hur länge programinformationen ska visas då du byter kanal (1 10 sek) 3) OSD colour: Med hjälp av VOL kan du välja färg på OSD-visning. Tryck EXIT för att lämna menyn. Använd VOL för att välj Yes - för att spara utförda ändringar eller No - för att behålla föregående inställningar. Bekräfta med OK-knappen. Inställningar ljud Flyta markören i Settings-menyn med CH till raden Sound och tryck OK. Följande meny visas:

12 1) Initial volume Välj startvolym med hjälp av VOL. 2) Sound settings Med VOL kan du välja mellan Stereo, Mono left (vänster) eller Mono right (höger). 3) Sound channel TV Om programmet som sänds har olika ljudkanalsalternativ kan du välja ljudkanal på scartporten för det nuvarande programmet med hjälp av VOL. 4) Sound channel Dig. Med hjälp av VOL kan du välja digital ljudkanal för det nuvarande programmet. Tryck EXIT för att lämna menyn. Använd VOL för att välj Yes - för att spara utförda ändringar eller No - för att behålla föregående inställningar. Bekräfta med OK-knappen. Inställningar undertext Flytta markören i Settings-menyn med hjälp av CH till raden Subtitle och tryck OK. Följande meny visas:

13 1) Subtitle Använd VOL för välja om undertexter ska visas (On) eller inte visas (Off). 2) Subtitle language Med hjälp av VOL kan du välja språk på undertexterna. Om det inte finns några undertexter visas symbolen. Tryck EXIT för att lämna menyn. Använd VOL för att välj Yes - för att spara utförda ändringar eller No - för att behålla föregående inställningar. Bekräfta med OK-knappen. Installation Denna digitala mottagare har redan blivit förinställd och är färdig att kopplas upp mot satellitantenn och LNB-konfigurationer utan vidare inställningar. Förändringar i denna meny får direkta effekter på mottagningen och bör endast utföras av specialister. Välj raden Installation med hjälp av CH och bekräfta med OK. Följande meny visas: Utifall DiSEqC 1.0 är valt i menyn LNB configuration visas inte Motor settings Tryck CH för att välja och bekräfta med OK. Installation LNB Välj önskad rad med CH. Med OK och VOL kan du ändra inställningarna. 1) LNB: Namn på satellit. Välj satellit med VOL. Du kan ändra namnet efter du tryckt på OK med hjälp av CH och VOL. 2) LNB power Med hjälp av VOL kan du stänga av och på stödspänningen för LNB. 3) LOW band Med hjälp av VOL eller med knapparna 1 0 kan du ställa in oscillatorfrekvens för låga band. 4) HIGH band Med hjälp av VOL eller med knapparna 1 0 kan du ställa in

14 oscillatorfrekvens för höga band. 5) DiSEqC-switch Om din mottagare styrs av ett satellitantennssystem som tar emot flera satelliter ( multi feed antenna system ) ska du koppla DiSEqC-reglaget till den ingång där den valda LNB är inkopplad (knapparna VOL ). 6) Toneburst switch Om din mottagare styrs med ett satellitantennssystem som tar emot två satelliter ( multi feed antenna system ) ska du koppla A/B-spaken till den ingång där den valda LNB är inkopplad (knapparna VOL ). 7) DiSEqC-mode Välj DiSEqC-läge med hjälp av VOL. Välj DiSEqC 1.0 för fast och DiSEqC 1.2 för motordriven antenn. Om DiSEqC 1.2 är valt kommer inte menyvalet Motor settings visas i menyn Installation. Tryck EXIT för att lämna menyn. För att spara utförda ändringar välj (Yes) med hjälp av VOL. Välj No för att behålla föregående inställningar. Bekräfta med OK-knappen. Installation kanalsökning Digitalmottagaren är förprogrammerad för de flesta digital-tv- och RADIOprogram på följande satelliter: - Astra 19,2 Öst, - Hot Bird 13 Öst, - Turksat 1C 42 Öst, - Sirius 2/3 5 Öst, - Amos 1 4 Väst, - Hellas Sat 2 39 Öst Trycker du på LIST kan du se en lista över samtliga förprogrammerade satellitprogram i kanallistan i läge TV eller RADIO. Det sänds hela tiden nya satellitprogram och satellitparametrar förändras ständigt. Därför rekommenderar vi att söka efter kanaler då och då. Flytta markören i menyn Installation med hjälp av CH till raden Channel search och tryck OK. Följande meny visas:

15 Kanalsökning 1. Flytta markören med hjälp av CH till raden Satellite och ställ in önskad satellit med hjälp av VOL. 2. Flytta markören till raden Search mode med hjälp av CH och VOL och välj: Transponder: I detta läge väljs endast en transponder. Du måste då ställa in frekvens, polarisation och symbolnivå för transpondern. Satellite: I detta läge söker du efter satellitens samtliga transponders som finns sparade i kanallistan. 3. I raden Encrypted kan du välja om du även vill söka efter kodade program. Välj med VOL : No = kodade kanaler ignoreras Yes = kokade kanaler läggs också till i listan Följande inställningar utförs endast i läge transpondersökning (Transponder searching). 4. Flytta markören med hjälp av CH till raden Frequency och tryck OK och slå in ett 5-siffrig tal med knapparna 1 0 och tryck OK. 5. Flytta markören med CH till raden Polarisation och ställ in denna vertikalt eller horisontellt med VOL. 6. Flytta markören med CH till raden Symbol rate och tryck OK. Slå därefter in symbolvärdet med hjälp av knapparna 1 0 och bekräfta med OK. Flytta markören med CH till raden Start scan och påbörja kanalsökning genom att trycka på OK. Nu visas två fönster där de nya TV- och RADIO-programmen listas.

16 I Status -fönstret kan du se hur sökningen fortgår: - Skärmen: scanning => sökning pågår - Skärmen: finished => sökning avslutad När du lämnar menyn (EXIT-knappen) blir du tillfrågad om du vill spara programmen (Yes) eller om du vill radera dem (No). Välj med VOL och bekräfta med OK. De nya programmen kommer läggas till sist i listan. Installation återställning I detta menyval kan du återställa mottagarens inställningar till fabriksinställningarna. Efteråt kan du gå igenom de första startmenyerna på samma sätt som du gjorde vid första installationen. Installation programnedladdning Denna funktion låter dig uppdatera såväl mottagarens programvara som menytexter och kanallistan via Astra 19.2 o Öst under förutsättning att din satellitantenn är förinstallerad för att ta emot sändningar från denna satellit. Din nuvarande kanallista påverkas inte. OBS: Vid uppdatering av programvara kommer din nuvarande programvara raderas och den nya programvaran installeras istället. Vid uppdatering av kanallistan kommer den aktiva kanallistan ersättas med en ny kanallista. Vid uppdatering av OSD-texter kommer de för tillfället sparade menyerna raderas och aktualiseras. 1. Öppna uppdateringsmeny: Använd CH för att välja raden Softwaredownload i installationsmenyn Installation. Bekräfta med OK. För att kontrollera uppdateringen öppnas Download-menyn och sökningen efter kanal att ladda ned startas automatiskt. Vänta tills sökningen är utförd. Det kan

17 ta några minuter. Efter att sökningen är avslutad kontrollerar mottagaren att de sista funna data innehåller ny data i jämförelse med det som redan finns sparat på mottagaren. Resultatet visas i Download-menyn bakom respektive val. Om det inte finns någon ny data tillgänglig visas -. Lämna menyn genom att trycka på EXIT. 2. Välja tillgängliga data: Beroende på tillgängligheten av nedladdad data (New Software available) kan du välja mellan följande data med hjälp av CH a.) Software: mottagarens programvara b.) Channel list: mottagarens kanallista c.) OSD texts: mottagarens menytexter på skärm d.) information: information angående tillgänglig data för nedladdning, dvs. versionsnummer, nyheter, noterbart etc. Genom att välja a.) till c.) och bekräfta med OK väljer du om du vill aktualisera motsvarande data ( ) eller inte ( ). Om det krävs ytterligare data kan ännu en punkt komma att aktiveras. I Information-raden kan du med hjälp av VOL välja vilka data du vill ha mer information om: All: om alla tillgängliga datablocken No: om ingen av de tillgängliga datablocken Software: om programvara OSD texts: om menytexter Channel list: om kanallistor Tips: Om du vill ha mer information om uppdateringen lämna punkt a.) till c.) inaktiva ( ) och ställ in vilken information du behöver i d.). Därefter kan du börja ladda ned nödvändig information. Du kan visa informationen under a.) till c.) genom att trycka på den gula knappen. Tryck EXIT för att lämna menyfönstret. 3. Starta uppdateringen Uppdaterings-/nedladdningsprocessen startar av sig själv på följande sätt: - välj nödvändiga data genom att trycka a.), b.) eller c.) samt OK. (visa ) - välj None för ingen information med hjälp av VOL eller. - använd CH för att välja raden start download (Påbörja nedladdning). Bekräfta med OK. Du kan visa nedladdningsprocessen efter att de första data tagits emot. I och med att data tas emot blockvis kan det ta flera minuter mellan varje block. När det första och andra valda blocken har tagits emot 100% sparas informationen omedelbart. Sparandeprocessen visas blinkande på skärmen. Vänta till alla

18 datablock tagits emot. Efter att uppdateringen är fullständig slår mottagaren över i standbyläge. OBS: Så länge sparandeprocessen inte påbörjats kan nedladdningen avbrytas genom att trycka på EXIT. När de första data har sparats är det inte längre möjligt att avbryta nedladdningen. Ett ofrivilligt avbrott i nedladdningen (t.ex. om elkabeln dras ut) kan skada mottagaren! Tips: Om nedladdningen innefattar en ny kanallista måste mottagaren återställas till fabriksinställningarna för att aktivera listan. Installation motorinställningar Din digitala mottagare kan fungera med en motordriven antenn (DiSEqC-Level 1.2). Du har möjlighet att styra mottagarmotorn med DiSEqC-kontrollen. Välj först läge DiSEqC 1.2 i menyn LNB-Konfiguration. Lämna sen meny genom att trycka på EXIT och använd CH och OK för att välja Motor settings. 1) Satellite: Med hjälp av VOL väljer du ett satellitnamn för att kunna identifiera motsvarande antennposition. 2) Antenna position Med hjälp av VOL överförs den valda positionen till DiSEqC-motorn. 3) Frequency En stark transponders frekvens för att lokalisera satelliten. Kan justeras med hjälp av VOL eller med knapparna 1-9, efter att du tryckt OK. 4) Polarisation Ställ in transponderns polarisationsvärde (horisontellt eller vertikalt) med hjälp av VOL.

19 5) Symbol rate Ställ in transponderns symbolvärde med VOL eller med 1 9, efter att du tryckt på OK. 6) Justera motor Efter att ha valt från menyval 1) till 5) kan du skicka inställningarna till motorposition. Motorjustering: Knapp VOL: Knapp VOL : Knapp OK: Knapp 1: Knapp 2: Knapp 3: Knapp 4: Knapp 5: Knapp 6: Knapp 7: Knapp 8: Grön knapp: vänder antennen österut vänder antennen västerut stoppar motorn ställer in antennens östliga begränsning ställer in antennens västliga begränsning raderar antennens begränsningar vänder till önskad antennposition finjustering av motorn österut finjustering av motorn västerut räknar om antennens position sparar den nuvarande antennpositionen under den valda satelliten startar kanalsökning Ursprunglig inställning av den motordrivna processorn: Installera först motorn och antennen enligt tillverkarens instruktioner. I menyn Settings Installation LNB configuration måste menyalternativet DiSEqCmode ställas in till DiSEqC 1.2. Efter detta måste du först begränsa svängradien öster- och västerut i menyn motor settings (Inställningar för motor). Var försiktig så att inte satellitskivan krockar med andra föremål, t.ex. hustak. Om det inte finns några hinder inom hela svängradien kan du ställa in så att skivan kan svänga lite över satelliten för att få mottagning. Efter att inställningarna i menyvalen 1) till 5) sparats kan motorn flyttas öster- och västerut till dess bilden på den inkopplade TVn är synlig alternativt till dess att mottagarsignalen får kontakt. Genom finjustering kan du få en optimal inställning. Om satellitskivan ställs in korrekt sparas antennpositionen och stegen för ytterligare satelliter upprepas. Kanallista Du kan ställa in den kronologiska ordningen av de förprogrammerade kanalerna efter eget önskemål samt radera kanaler du inte behöver. Denna funktion kan användas för alla TV- och radioprogram. Använd CH för att flytta markören i huvudmenyn till raden Channel list och tryck OK. Följande meny visas:

20 Kanallista redigera huvudlista Låter dig radera eller senarelägga program i kanallistan. Flytta markören med hjälp av CH i menyn Channel list till raden Edit main list och tryck OK. a) radera program Använd CH för att välja det program du vill radera och markera det med OK. Du kan välja fler program samtidigt med hjälp av CH och OK. Tryck på den röda knappen för att radera dem. b) sortera program Använd CH för att välja program som du vill sortera och markera dem med OK. Du kan välja flera program samtidigt med hjälp av CH och OK. Tryck CH för att välja programplats där det markerade programmet ska läggas i förväg. Tryck på den gula knappen för att byta ut program. Kanallista redigera lista över favoriter Du kan spara dina favoritprogram i listan över favoriter (Favourites). Flytta markören i menyn Channel list med hjälp av CH till raden Edit Favourites list och tryck OK. Nu visas två listor: - huvudlistan (Main list), med de sparade programmen (max. 4000). - listan över favoriter (Favourites list), där valda program kan läggas till (max. 4000) Du kan välja ut dina favoritprogram i totallistan och kopiera dem till listan över favoriter: använd CH och OK för att välja och markera program som du vill lägga till i listan över favoriter. Med hjälpa av CH och OK kan du välja flera program samtidigt. Genom att trycka på SWAP förändras listan över favoriter. För att välja programplats där de valda programmen ska placeras (före den valda platsen) använder du CH och OK. Tryck på SWAP för att ändra i totallistan.

21 Tryck EXIT för att lämna menyn. Välj om du vill spara de utförda förändringarna (Yes) eller behålla föregående inställningar (No) med hjälp av VOL. Bekräfta med OK. I radioläge kan du skapa din egen lista över favoritradioprogram. Kanallista radera satelliter Gör att du kan radera alla program för en särskild satellit. Använd CH för att flytta markören i menyn Channel list till raden Delete satellites och tryck på OK. Radera program för enskilda satelliter Välj satelliten som ska raderas med CH och markera med OK. Du kan välja mer än en satellit samtidigt. Tryck på den röda knappen för att radera dem. Tryck på EXIT för att lämna menyn. Använd VOL för att välja om du vill spara utförda förändringar (Yes) eller behålla föregående (No). Bekräfta ditt val med OK. Timer Du kan programmera din digitala mottagare så att den stänger av sig själv på en bestämd tid eller programmera videon att spela in vid en särskild tidpunkt. Du kan programmera 10 st olika tidsinställningar i taget. Flytta markören med CH till raden Timer och tryck OK. Följande meny visas: Använd CH för att flytta markören i menyn Timer till raden Sleep-Timer och tryck OK. Följande meny visas: Tips: Försäkra dig om att mottagarens lokala tid upphör och att videon programmeras analogt. Timer Sleep-timer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide TSR200 Digital Satellit Mottagare Quickguide Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 1.0 Mottagarens baksida 1. SAT OUT För anslutning av en extra mottagare till parabolens satellitsignal 2. IR IN För anslutning

Läs mer

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska Grand 7 DVB-T TV Användarmanual Svenska Innehåll 1. VÄLKOMMEN TILL GRAND 7 DVB-T TV...2 1.1 Introduktion...2 1.2 Egenskaper...3 1.3 Förpackningens innehåll...3 1.4 Anslutningar och reglage...4 2. KOM IGÅNG...5

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Kabel mottagare C 1201 CX

Kabel mottagare C 1201 CX BRUKSANVISNING SVENSK Kabel mottagare C 1201 CX INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Fjärrkontrollens funktioner... sida 3 2. Betjäning av knappar på mottagarens front... sida 4 3. Installation... sida 5 4. Anslutning

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

FST100. Bruksanvisning. www.finnsat.tv

FST100. Bruksanvisning. www.finnsat.tv FST100 Bruksanvisning www.finnsat.tv Innehåll Innehåll Innehåll............................................................................... 2 Allmän information....................................................................

Läs mer

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare 305013 Bruksanvisning Tack för att du valt TRIAX ST-HD527 CI digital mark / satellit mottagare. För att få bästa utbyte av din nya digital mottagare bör du noggrant

Läs mer

Snabbguide för HD-4ct

Snabbguide för HD-4ct Fjärrkontrollen 1 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Pos. Beskrivning 1 Stäng och starta mottagaren 2 Kanalval / knappa in värden i menyer 3 Växlar

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox Twin är en mottagare för fria (okodade) digitala terresta TV-kanaler (FTA). Emitor AB friskriver sig från allt ansvar vad det gäller

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Introduktion Vi vill tacka er för att ni köpt denna produkt. Alla mottagarens delar är tillverkade av den högsta standarden på våra ISO 9002 fabriker. Naturligtvis vill ni börja använda

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160 Snabbguide Inspelningsbar HD-box Samsung SMT-C760 Allt du behöver veta för att koppla in och komma igång med din inspelningsbara HD-box HEM 2234-Snabbguide SMT-C760_54-03.indd 20-03- 5.03 (GB) EXT OUT

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox är en mottagare för fria kanaler och med plats för en Common Interface modul med programkort för kodade kanaler. Detta ingår dock

Läs mer

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD Snabbstartguide Lär dig grunderna för att snabbt komma igång med din Scandinavia - Window to the World, Android -TV! People of Lava, A Window to the World Fjärrkontrollen

Läs mer

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 190140 ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 1 SÄKERHETSINSTRUKTIONER Strömadapter När du sätter i eller tar ur strömadaptern ur vägguttaget, se till att du tar

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16 1 SMARTBOX Användarmanual 14.12.16 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. DVB-2004BT Digitalbox för digitala marknätet

ANVÄNDARMANUAL. DVB-2004BT Digitalbox för digitala marknätet ANVÄNDARMANUAL DVB-2004BT Digitalbox för digitala marknätet Index Index & Egenskaper 1 Säkerhetsinformation 2 Digitalboxens fram och baksida 3 Fjärrkontroll 4 Anslutningar, antenn och annan utrustning

Läs mer

CRC-1400 Bruksanvisning

CRC-1400 Bruksanvisning CRC-1400 Bruksanvisning Högupplöst (HD) Digital kabelmottagare CONAX * Komplett manuell: www.topfield.fi * PIN-kod är från början inställt på 0000. Säkerhetsanvisningar Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen...

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen... Innehåll Säkerhetsföreskrifter............ 2 Välkommen till digital satellit-tv!... 3 Viktigt.............................. 3 Uppdateringar av din mottagare........ 3 Copyrightmeddelanden...............

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

Klicka dig fram till den information du söker. Mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Installationsmanual

Klicka dig fram till den information du söker. Mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Installationsmanual Strong 6750 Klicka dig fram till den information du söker. Sid 2 Mjukvarunedladdning. Sid 3-6 Fabriksåterställning Sid 7-8 Föräldrakontroll Sid 9-15 Installationsmanual Strongsats hemsida Viasats hemsida

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Användarmanual. Digital TV-modul för NAVIGON 8410. Svenska

Användarmanual. Digital TV-modul för NAVIGON 8410. Svenska Användarmanual Digital TV-modul för NAVIGON 8410 Svenska Augusti 2009 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling.

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö BRUKSANVISNING 1. Introduktion Bäste kund, vi tackar dig för att valt en AKG produkt. För att få ut det mesta ur ditt nya trådlösa hörlurssystem ber vi dig att noggrant läsa igenom denna bruksanvisning

Läs mer

TRIAX. TRIAX S-HD207CX Digital Satellit Mottagare 305210. Bruksanvisning

TRIAX. TRIAX S-HD207CX Digital Satellit Mottagare 305210. Bruksanvisning TRIAX TRIAX S-HD207CX Digital Satellit Mottagare 305210 Bruksanvisning 1 INNEHÅLL GENERELLA INSTRUKTIONER... 3 SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 3 RENGÖRING & VÅRD... 3 KONTROLLENHETER, FRONT OCH BAKRE PANEL...

Läs mer

I. Allmän Information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning...

I. Allmän Information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning... I. Allmän Information... 3 1. Introduktion... 3 2. Huvudfunktioner... 3 3. För Er Säkerhet... 4 4. Allmänt om mottagarens användning... 4 5. Frontpanel... 5 6. Baksida... 6 7. Fjärrkontroll... 7 8. Installation

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

Produkten Ni köpt håller högsta kvalitet och använder sig av trådlösa signaler för att skicka bild i färg samt stereoljud.

Produkten Ni köpt håller högsta kvalitet och använder sig av trådlösa signaler för att skicka bild i färg samt stereoljud. Tack för att du valt våra produkter! Produkten Ni köpt håller högsta kvalitet och använder sig av trådlösa signaler för att skicka bild i färg samt stereoljud. Läs igenom manualen innan Ni påbörjar installationen.

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

TRC-1400 Bruksanvisning

TRC-1400 Bruksanvisning TRC-1400 Bruksanvisning Högupplöst (HD) Digital Terrestisk Mottagare CONAX * Komplett manuell: www.topfield.fi * PIN-kod är från början inställt på 0000. Säkerhetsanvisningar Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

BRUKSANVISNING. Logger XL

BRUKSANVISNING. Logger XL BRUKSANVISNING 000426 Logger XL Logger XL OBS! Om mellanproppen sitter ensam (utan en telefon i "ryggen") i jacket, bryts alla efterliggande jack bort. Om den skall sitta utan en telefon inkopplad kan

Läs mer

Sound Bar HT-ST3. Användarinstruktioner

Sound Bar HT-ST3. Användarinstruktioner Sound Bar HT-ST3 Användarinstruktioner SE Innehållsförteckning Installation Innehållet i förpackningen 3 Installation 4 Ansluta högtalaren och subwoofern 5 Anslutning 6 Starta systemet 8 Grundläggande

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 15.07.06

SMARTBOX. Användarmanual 15.07.06 1 SMARTBOX Användarmanual 15.07.06 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLLER... 3 PRODUKT... 5 KOM IGÅNG... 6 KANALSÖKNING... 7 ANVÄNDNING... 8 TV-GUIDE... 9 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

En svensk uppfinning

En svensk uppfinning Användarhandbok En svensk uppfinning I början av 000-talet uppfann tekniker på Ericsson möjligheten att låta en vanlig TV kommunicera med hjälp av mobiltelefoninätet. Tanken var att datorn upplevs som

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 15.10.28

SMARTBOX. Användarmanual 15.10.28 1 SMARTBOX Användarmanual 15.10.28 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLLER... 3 PRODUKT... 5 KOM IGÅNG... 6 KANALSÖKNING... 8 ANVÄNDNING... 10 TV-GUIDE... 11 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan

Läs mer

Frågor och svar angående Dilog DC-660HD

Frågor och svar angående Dilog DC-660HD Frågor och svar angående Dilog DC-660HD Hur skall programkortet vändas/ monteras? Programkortet skall monteras i kortplatsen på apparatens högra sida. Chipet på programkortet skall vara vänt nedåt och

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

LCD1593 Baksida Väggmontering

LCD1593 Baksida Väggmontering LCD1593 Baksida 1. Ingång för strömförsörjning (från nätadapter) 2. VGA (PC) ingång 3. SCART 4. S-video ingång 5. RCA Video ingång 6. RCA Audio L ingång och RCA Audio R ingång (Vänster (L) och höger (R)

Läs mer

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC SV INNEHÅLL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 INSTALLATION OCH

Läs mer

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide Integrerat hemmabiosystem Snabb-Start guide Introduktion, högtalarplacering och anslutning Tack för att du har valt en Harman Kardon produkt! Denna snabb-starts guide innehåller all nödvändig information

Läs mer

Användarmanual 060729

Användarmanual 060729 Användarmanual 060729 Innehåll 1 Välkommen till FastTV 2 2 Vad är FastTV? 2 3 Login 2 4 Mediaportalens menyer 3 5 TV 3 6 TV-Guide 4 7 Bio 4 8 Internet 5 9 E-post 5 10 Mina sidor 5 11 Från FastTV 6 12 Om

Läs mer

MBP16 Digital babyvakt

MBP16 Digital babyvakt Manual - MBP16 Digital babyvakt Grattis. till din nya Motorola Babymonitor! Tack för att ni valt MBP 16. Nu kan du höra din bebis sova i ett annat rum. Behåll originalkvittot, om du någon gång behöver

Läs mer

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok Zodiac Me2You Privat Mobil Radio Användarhandbok Introduktion Privat mobil radio(pmr) låter dig prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan licens eller samtalsavgifter. Den är väldigt

Läs mer

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com FireDTV-T Installationsguide Boxers digitaltvutbud i Windows MCE 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com Sätt i Boxerkortet Sätt först i den s.k. CA-modulen enligt bilden. Skjut in den hela

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer STRONG SRT ANT 12 DVB-T antennen. Denna antenn är speciellt designad till användning för mottagning av digital

Läs mer

Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000

Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000 Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000 Säkerhetsinstruktion: Installation och montering av elektrisk utrustning och produkter får bara utföras av behörig personal, då det annars finns risk för

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL R2 USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL USUARIO MANUAL DO UTILIZADOR Innehåll 02INNEHÅLL 03INFORMATION

Läs mer

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning.

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning. ANVÄNDARMANUAL Användarinstruktioner TACK FÖR ATT DU VALT SENNHEISER! EGENSKAPER IS 380 infrarött stereosystem, bestående av TI 380 infraröd sändare och HDI 380 infraröd hörlursmottagare är utvecklad för

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan Quick-Start Manual TempRecord Temprecord är ett välbeprövat system för att ta in mätdata och möjliggöra senare analys av dessa. Företaget har funnits en längre tid på marknaden och borgar för god kvalitet.

Läs mer

Bruksanvisning MEDIAMASTER 9800 S

Bruksanvisning MEDIAMASTER 9800 S Bruksanvisning MEDIAMASTER 9800 S SE Nokia intygar härmed att denna digitala mottagare, Mediamaster 9800 S, uppfyller kraven enligt direktiv 1999/5/EC. Denna mottagare kan anslutas till ett analogt telefonnät

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången -

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - A WORLD OF LISTENING DPR-2 FM RDS/DAB Digital Radio - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - Innehåll Knappar & exteriör 1 Återställa radion 8 Batteridrift 2 Hörlursuttag 8

Läs mer

Bruksanvisning MEDIAMASTER 9802 S

Bruksanvisning MEDIAMASTER 9802 S Bruksanvisning MEDIAMASTER 9802 S Nokia intygar härmed att denna digitala mottagare, Mediamaster 9802 S, uppfyller kraven enligt direktiv 1999/5/EC. Denna mottagare kan anslutas till ett analogt telefonnät

Läs mer

Antares Användning och installation

Antares Användning och installation Antares Användning och installation Sidan 1 av 13 Innehåll 1. Introduktion...... 2. Antares programvara installation...... 3. Antares programvara uppdatering...... 4. Data Linker anslutning... 5. Funktioner...

Läs mer

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth Rev.nr 140120 Bruksanvisning Radio med Bluetooth Stereons funktioner Stereons funktioner Ström På/Av Starta stereon genom att trycka på någon av stereons knappar. Stäng av genom att trycka på POWER (1).

Läs mer

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0 HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 13001-01 v1.0 Innehållet i denna användarmanual kan komma att ändras utan föregående meddelande. NEAT Electronics AB förbehåller sig rätten att utveckla

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

nüvi 1490TV snabbstartshandbok

nüvi 1490TV snabbstartshandbok nüvi 1490TV snabbstartshandbok Titta närmare på nüvi-enheten Varning I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen finns viktig information om säker hantering av

Läs mer

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Den här bilagan är avsedd att ge en kortfattad överblick över de vanligaste funktionerna i Sensus Infotainment och hjälpa dig att

Läs mer

Ver. 200805. Digitalmottagare. Artikelnummer 38-2915 Modell 8303. www.clasohlson.com

Ver. 200805. Digitalmottagare. Artikelnummer 38-2915 Modell 8303. www.clasohlson.com Ver. 200805 Digitalmottagare Artikelnummer 38-2915 Modell 8303 www.clasohlson.com SVENSKA Digitalmottagare Artikelnummer 38-2915 Modell 8303 Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den

Läs mer

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card SC016 Sweex 7.1 external USB sound card Introduktion Utsätt inte Sweex 7.1 externa USB ljudkort för extrema temperaturer. Placera inte produkten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd

Läs mer

WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING

WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING Välkommen att använda Watson. Gratulerar till ett utmärkt val! Med tjänsten Watson kan du titta på tv, hyra filmer och beställa betal-tv-kanaler i din egen smak, precis

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550 Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management SA, via Passeggiata 7 CH 6883 NOVAZZANO (SWITZERLAND) www.roadstar.com

Läs mer

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL REFLEXION Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL VARNINGAR Utropstecknet med en triangel är en varningssymbol som gör användaren uppmärksam på viktiga instruktioner.

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

Falck 5700 Kari StyrBox ver.3

Falck 5700 Kari StyrBox ver.3 Bruksanvisning Falck 5700 Kari StyrBox ver.3 Art.nr.: 538 002 Falck 5700 Kari StyrBox är ett hjälpmedel till personer som har behov att brytarstyra elektriska, batteridrivna eller IR-styrda apparater.

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box. FiberLAN

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box. FiberLAN TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box FiberLAN LED ON OFF WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 RES POWER Packa upp TiVo-förpackningen I TiVo-förpackningen

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

BRUKSANVISNING. Digitalmottagare. Modell/Malli: 8303 Nr/Nro: 38-2183. Ver. 001-200708

BRUKSANVISNING. Digitalmottagare. Modell/Malli: 8303 Nr/Nro: 38-2183. Ver. 001-200708 BRUKSANVISNING Ver. 001-200708 Digitalmottagare Modell/Malli: 8303 Nr/Nro: 38-2183 Digitalmottagare, art.nr 38-2183, modell 8303 Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för

Läs mer