Ägarmanual. Digital Satellitmottagare FREE-TO-AIR SVENSKA. Innehåll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ägarmanual. Digital Satellitmottagare FREE-TO-AIR SVENSKA. Innehåll"

Transkript

1 Ägarmanual Digital Satellitmottagare FREE-TO-AIR SVENSKA Innehåll Innehåll 2 Övergripande instruktioner 3 Säkerhetsföreskrifter 4 Koppla in mottagaren 5 Kontrollpanel, fram och bak 6 Fjärrkontroll 7 Installation 9 Använda mottagaren 11 Inställningar 13 Inställningar mottagare 14 Inställningar OSD 15 Inställningar ljud 16 Inställningar undertext 17 Installation 18 Installation LNB 19 Installation kanalsökning 20 Installation återställning 21 Installation programnedladdning 22 Installation motorinställningar 24 Kanallista 26 Kanallista redigera huvudlista 26 Kanallista redigera lista över favoriter 27 Kanallista ta bort satelliter 27 Timer 28 Timer sovtimer 28 timer inspelningstimer 29 Information 30 Videotext 30 EPG Elektronisk programguide 31 Talat språk på medföljande ljud 31 DOLBY DIGITAL AC 3-läge (alternativ) 32 Använda serieinterfacet 32 Menystruktur 33

2 Problemlösning 35 Gör en insats för miljön 36 Tekniska specifikationer 37 Övergripande instruktioner Garanti CE Garantiperioden startar vid inköpsdatum. Vänligen verifiera exakt datum genom kvitto, intyg etc. och spara detta noga. Vår garanti syftar på gällande riktlinjer vid tiden för inköp av enheten. Om du önskar service vänligen ta med eller skicka enheten till din specialiserade handlare. Enheten är försedd med CE-symbolen och överensstämmer med de generella kraven och riktlinjerna för 89/336 EWG rörande elektromagnetisk säkerhet. Medföljer Slänga förpackningen Kontrollera gärna mottagarens förpackning. Den bör innehålla följande: Mottagare Fjärrkontroll Elkabel Ägarmanual Scartkabel (alternativ) Batterier Förpackningen och förpackningsmaterialet är återvinningsbara och bör kastas i avsedd behållare. Förpackningen och förpackningsmaterialet är inga leksaker och bör hållas utom räckhåll för barn. Säkerhetsinstruktioner Miljöföreskrifter Innan du installerar din digitala satellitmottagare bör alla säkerhetsföreskrifter och användarinstruktioner läsas igenom noggrant. Spara användarmanualen för framtida användning. Alla instruktioner rörande användning och bruk av utrustningen bör följas. Låt aldrig barn sköta denna elektriska enhet utan vuxen tillsyn.

3 Koppla antennen Skydda mottagaren mot väta, hetta och kyla. Håll 10 cm fritt utrymme runt mottagaren för nödvändig ventilation. Täck inte mottagarens ventilationsöppning med föremål, liksom tidningspapper, borddukar, gardiner etc. Placera inga föremål som innehåller vätskor, såsom vaser, på satellitmottagaren. Var noga med att inga främmande föremål eller vätskor kommer in i enheten. Utsätt inte boxen (mottagaren) för droppande eller skvättande vätskor. Innan elkabeln kopplas in måste enheten vara helt ansluten. OBS: Den totala elkonsumtionen för alla enheter (LNB, multiswitch, ) kopplade till IF-Inputen får inte överstiga 500mA. Den kopplade antennen måste jordas korrekt. Vänligen se respektive enhets manual. KOPPLA TILL HUVUDSTRÖMMEN (SÄKERHETSFÖRESKRIFT!) PROBLEM Koppla elkabeln till huvudströmuttag 230V~50Hz. Pressa inte, använd inte felaktig ström och skada inte mottagarens eluttag och dess elektriska kopplingar då du ansluter elkabeln. Om elkabeln inte passar, kontakta din återsäljare. Om elkabeln, eluttaget eller dess elektriska koppling är skadad bör du genast ta ut elkabeln ur eluttaget. Försök inte öppna eller reparera mottagaren på egen hand! Service får endast utföras av expertis vid servicecenter. Vid behov av reservdelar är det endast tillåtet att använda originalkomponenter. Användning av oauktoriserade komponenter kan medföra risk för brand och elektrisk stöt. Bildstörningar i program med frekvens kring MHz (Astra 19.2 East SAT. 1, ProSieben, Kabel1 etc.) kan ibland orsakas av mobiltelefoner som kommer för nära mottagaren eller antennkabeln. Öka i så fall avståndet mellan telefonen och mottagaren tills dess att störningarna försvinner. Rengöring och omvårdnad PLACERING Koppla mottagaren Dra ur enhetens elkabel innan rengöring. För att rengöra höljet rekommenderas en mjuk, lätt fuktig trasa. Använd inga flytande rengöringsmedel som kan påverka ytan. Spraya inte rengöringsmedel på enheten. Vid kontakt med vissa möbelytor kan mottagarens gummifötter skrapas av. Du bör placera enheten på ett ordentligt stabilt underlag som inte är lättantändligt. Annars kan mottagaren ramla, vilket kan orsaka allvarlig skada på person och kan dessutom skada enheten. Använd inte denna produkt i närheten av vatten (t.ex. badkar, tvättbalja, ).

4 För att kunna använda mottagaren ska du börja med att först följa nedanstående instruktioner för att koppla in mottagaren. Motsvarande namn på kopplingar m.m. återfinns på mottagarens baksida (se illustration på sid. 6): TV (6) Koppla scartkabeln mellan TVns huvudscartkoppling och mottagarens TVscartkoppling. IF-INPUT DIGITAL (4) Koppla coaxialkabeln från LNB på din satellitantenn med IF INPUT DIGITAL-kopplingen på mottagarens baksida. OBS: Vid varning Short circuit or overload at antenna input (Kortslutning eller överbelastning vid antenningången) måste omedelbart strömmen kopplas från mottagaren till dess att problemet är löst. I detta fall är det en krets i coaxialkabeln eller i själva LNB. AUDIO L/R (5) Om du vill ansluta ett stereosystem bör du använda en stereo-cinch kabel och koppla den till utgångarna för AUDIO L/R RCA-cinch på mottagarens baksida. Akta så du inte blandar ihop vänster och höger kanal (L: vänster ljudutgång, R: höger ljudutgång). VCR (7) DATA (8) Här kan du koppla in en videobandspelare (VCR) via ännu en Scartkabel (medföljer ej). Om VCR ställs på uppspelningsläge skickas signalen från videon genom mottagaren till TV (Loop Through function). För att använda samma PC-baserade funktioner med denna satellitmottagare (t.ex. uppdatering av mjukvara) kan du koppla en PC till mottagarens serieport. 230 V 50Hz 23 W max. (9) Koppla elkabeln till eluttaget på mottagaren och 230V~ eluttaget (observera föregående säkerhetsföreskrifter!). Efter att mottagaren kopplats till elförsörjningen är mottagaren i läge standby. DIGITAL OUT (Alternativ) (10/11) Mottagaren har som alternativ en optisk och/eller en elektrisk(cinchkoppling)-port för digitala audiosignaler. Om din Hifi-anläggning har motsvarande koppling kan du koppla samman DOLBY DIGITAL-porten med mottagaren. VIDEO OUT (Alternativ) (12) Vid denna port kan en digital ljudsignal ut kopplas in. Kontrollpanel fram och bak Frontpanel 1 4-siffrig display (alternativ) visar kanalnummer Display lampa - röd Mottagaren är i läge standby

5 Kanalnummer grön Mottagaren är påslagen rec Inspelningstimer är aktiv FAIL Kortslutning eller överbelastning i antenningång 2 ON/OFF-knapp (standby) 3 Knappar för att byta kanal: ned en kanal, upp en kanal Bakpanel 4 IF Input Digital-koppling för LNB 5 AUDIO L/R Cinchportar för att koppla mottagaren till en förstärkare 6 TV-scartport för koppling till TV 7 VCR-scartport för koppling till videobandspelare 8 Serieinterface för koppling till PC för att använda mottagarens PC-baserade funktioner 9 Eluttag för att koppla mottagaren till strömförsörjning via elkabel. 10 Optisk utgångsport för digitala audiosignaler (alternativ) 11 Cinchutgång för digitala audiosignaler (alternativ) 12 Cinchutgång för digitala audiosignaler (alternativ) Fjärrkontroll On/Off-knapp: slår på och av mottagaren då den står i standbyläge Tyst: Stänger av och på ljudet För att välja nummer på kanal och ingångskanal. I meny: ange siffror/numeriska parametrar (frekvens etc.) TV Väljer mellan läge TV och RADIO. RADIO EPG/I LIST SWAP AV EXIT MENU Väljer mellan läge TV och RADIO. Visar den elektroniska programguiden (EPG) Visar lista över kanaler Aktiverar senaste valda kanal. I meny: ändrar listor I meny: raderar Lämna aktuell meny eller OSD (Aktuell skärm/on Screen Display) Aktiverar huvudmenyn

6 VOL CH OK Röd knapp Grön knapp Justerar volym I meny: bläddrar i listor Bläddra mellan kanaler I meny: välj menylinje Visa fönster för att byta kanal I meny: Öppna, bekräfta eller modifiera valda alternativ Flyttar markören nedåt i menyn video and audio I meny: radera funktion I menyn Motor settings: starta kanalsökning Gul knapp Ändrar mellan menyerna video option och audio option. Öppnar informationsmenyn Blå knapp Aktiverar videotext Sätta i batterier Öppna luckan högst upp på fjärrkontrollens baksida. Sätt i två batterier av typ AA (1,5V). OBS: Var noga med +/- polariteten! Obs: Om fjärrkontrollen tappar i räckvidd är det ett tecken på att batterierna börjar ta slut. Byt alltid båda batterierna samtidigt. Varning: Hetta inte upp, förstör eller ladda upp batterierna. Förbrukade batterier får inte slängas med annat avfall. De måste lämnas till återvinning enligt miljöföreskrifter gällande inom EU. Installation Efter att ha läst säkerhetsföreskrifterna och avslutat instruktionerna i kapitlet koppla in mottagaren kan du koppla in enheten till elnätet. Då du använder mottagaren för första gången kommer ett välkomstmeddelande från installationsassistenten visas. Assistenten hjälper dig genom de viktigaste installationerna på ett enkelt sätt. Menyspråk I installationens första steg ska du välja språk på alla menyer genom att använda CH eller CH. Bekräfta ditt val med OK.

7 Land I nästa steg väljer du land. Tryck CH eller CH och därefter OK. Tryck EXIT för att komma tillbaka till det första steget igen. På detta sätt kan du rätta till eventuella misstag. OBS: Valet av land påverkar kanallistan. Satellit I det sista steget väljer du vilken satellit som ska listas först. Välj satellit med CH eller CH. Avsluta installationen med OK. Vill du rätta till något misstag trycker du på EXIT. OBS: - Om du inte slutför installationsassistenten (t.ex. p.g.a. strömavbrott) eller för at mottagaren återställs till ursprunglig status kommer enheten starta med välkomstmeddelandet igen. - Var noga med att ställa in tidsförskjutningarna mellan sommar- och vintertid i menyn Receiver setup så att timerinspelningar börjar exakt på önskad tid (se sid. 14) - Vid användning av DiSEqC eller Toneburst switch bör de förinstallerade inställningarna i menyn Installation LNB configuration användas, beroende på din installerade utrustning. Följande inställningar är förvalda: DiSEqC switch Satellit A Astra 19.2 o Öst B Hot Bird 13 o Öst C Sirius 2/3 5 o Öst D Amos 1 4 o Väst Toneburst switch A B Satellit Astra 19.2 o Öst Hot Bird 13 o Öst Använda mottagaren ON/OFF Du kan starta mottagaren genom att trycka på OK, CH eller CH eller en av nummerknapparna. Den sist visade kanalen kommer då visas (t.ex. 0015). -knappen ställer mottagaren i standbyläge.

8 Tips: Det är endast genom att ta ut elkabeln som du kan koppla från strömmen till mottagaren. Välj användarläge Genom att trycka på TV eller RADIO väljer du mellan användarläge TV (TV-kanaler) och RADIO (radiokanaler). Stäng av volymkontrollen Notera att du kan justera volym då mottagaren är i meny genom att trycka på VOL eller VOL. Därefter kan du se en volymskala på skärmen. Tips: volymförändringar reglerar signalen på mottagarens portar för TV, VCR och AUDIO L R. Genom att trycka på att sätta på ljudet. -knappen kan du stänga av allt ljud. Tryck på knappen igen för Välj program 1. Normalt programbyte: Med knapparna CH eller CH kan du byta kanal stegvis. Håller du ned knapparna längre tid kan du bläddra mellan kanalerna snabbare. 2. Välja program direkt: Ett eller flera programnummer kan väljas genom att slå in 1-0 på fjärrkontrollen och sen trycka OK. Programplatser som ej är programmerade ignoreras. 3. Välj program från kanallistan: Trycker du på LIST-knappen visas den sist aktiverade kanallistan eller listan över favoriter. Bläddra i kanallistan genom att trycka på VOL. Genom att trycka CH eller CH kan du välja önskat program. Bekräfta ditt val genom att trycka OK. Efter att ha tryckt LIST visas följande meny: Favourites list: din personliga lista över favoritprogram

9 Radio list: TV-List: Alphabetic list: lista över sparade radioprogram lista över sparade TV-program lista över sparade TV eller RADIO-program i alfabetisk ordning Välj den önskade listan med hjälp av CH eller CH och aktivera genom att trycka OK. Efteråt kan du välja program med CH eller CH och bekräfta ditt val med OK. I listan över program i alfabetisk ordning kan du söka efter ett program med hjälp av listan med bokstäver. Denna lista når du genom att trycka på SWAP. Välj den första bokstaven i programmet med hjälp av CH eller CH och VOL och tryck därefter OK. Du kan nu se sidan med kanallistan där program med motsvarande första bokstav finns sparade. Genom att trycka SWAP kan du byta till kanallistan igen och nu välja det program du söker genom att trycka CH eller CH och OK. 4. Ändra från det nuvarande programmet till det föregående: Din mottagare kommer ihåg det förra programmet som var aktiverat: - Genom att trycka på SWAP kan du ändra från det nuvarande till det föregående programmet. - Genom att trycka på SWAP igen återgår du till det nuvarande programmet. Varje gång du ändrar program visas det nuvarande och det kommande programmets titel och sändningstid. Vid skalan nedanför programnumret kan du se hur lång tid programmet som för närvarande sänds har kvar. Du kan även välja denna information genom att trycka på OK. Inställningar I menyn Settings kan du ändra inställningar för mottagaren. Genom att koppla mottagaren med sparade inställningar till en funktionell, digital satellitskiva får du möjlighet att ta emot program från flera satelliter. Du kan dock behöva justera den lokala tiden för att få rätt tid på skärmen. Tips: De olika användningsmetoderna förklaras i meddelande i skärmens nedre kant. Genom att trycka på VOL kan du ändra inställningarna. När du lämnar menyn (EXIT-knappen) kommer du bli tillfrågad om du vill spara dina inställningar (välj Yes) eller om du vill behålla de tidigare inställningarna (välj No). Välj en av dessa genom att trycka på VOL och bekräfta med OK. Starta mottagaren. Tryck på MENU-knappen. Huvudmenyn visas. Den första raden Settings är markerad.

10 Tryck på OK-knappen. Följande meny visas: Välj med CH och bekräfta med OK. Inställningar mottagare Flytta markören i Settings-menyn med hjälp av CH till raden Receiver setup och tryck OK. Följande meny visas: 1) Scart output TV Med hjälp av VOL kan du justera din TV till signalen från scartutgången (FBAS, RGB [Alternativ], YUV eller Y/C). 2) Time difference När mottagaren slås på för första gången bör du ställa in skillnaden mellan lokal tid och GMT-tid med hjälp av VOL. För Centraleuropa gäller följande: vintertid: +1 timme och sommartid: +2 timmar Denna inställning måste uppdateras vid sommartidskifte. 3) Menu language Välj ditt språk med hjälp av VOL. 4) Display format För att anpassa bilden till din TV välj storlek (4:3, 16:9) med hjälp av VOL. 5) Display adjustment Med VOL kan du välja scartutgångssignal beroende på displayformatet: Pan&Scan, Letterbox, Pillarbox eller Centrum.

11 Tryck EXIT för att lämna menyn. Använd VOL för att välj Yes - för att spara utförda ändringar eller No - för att behålla föregående inställningar. Bekräfta med OK-knappen. Inställningar OSD Flytta markören i Settings-menyn med hjälp av CH till raden OSD configuration och tryck OK. Följande meny visas: 1) OSD transparency: Med hjälp av VOL kan du ställa in transparens för OSD-visning. 2) Display time: Med hjälp av VOL kan du ställa in hur länge programinformationen ska visas då du byter kanal (1 10 sek) 3) OSD colour: Med hjälp av VOL kan du välja färg på OSD-visning. Tryck EXIT för att lämna menyn. Använd VOL för att välj Yes - för att spara utförda ändringar eller No - för att behålla föregående inställningar. Bekräfta med OK-knappen. Inställningar ljud Flyta markören i Settings-menyn med CH till raden Sound och tryck OK. Följande meny visas:

12 1) Initial volume Välj startvolym med hjälp av VOL. 2) Sound settings Med VOL kan du välja mellan Stereo, Mono left (vänster) eller Mono right (höger). 3) Sound channel TV Om programmet som sänds har olika ljudkanalsalternativ kan du välja ljudkanal på scartporten för det nuvarande programmet med hjälp av VOL. 4) Sound channel Dig. Med hjälp av VOL kan du välja digital ljudkanal för det nuvarande programmet. Tryck EXIT för att lämna menyn. Använd VOL för att välj Yes - för att spara utförda ändringar eller No - för att behålla föregående inställningar. Bekräfta med OK-knappen. Inställningar undertext Flytta markören i Settings-menyn med hjälp av CH till raden Subtitle och tryck OK. Följande meny visas:

13 1) Subtitle Använd VOL för välja om undertexter ska visas (On) eller inte visas (Off). 2) Subtitle language Med hjälp av VOL kan du välja språk på undertexterna. Om det inte finns några undertexter visas symbolen. Tryck EXIT för att lämna menyn. Använd VOL för att välj Yes - för att spara utförda ändringar eller No - för att behålla föregående inställningar. Bekräfta med OK-knappen. Installation Denna digitala mottagare har redan blivit förinställd och är färdig att kopplas upp mot satellitantenn och LNB-konfigurationer utan vidare inställningar. Förändringar i denna meny får direkta effekter på mottagningen och bör endast utföras av specialister. Välj raden Installation med hjälp av CH och bekräfta med OK. Följande meny visas: Utifall DiSEqC 1.0 är valt i menyn LNB configuration visas inte Motor settings Tryck CH för att välja och bekräfta med OK. Installation LNB Välj önskad rad med CH. Med OK och VOL kan du ändra inställningarna. 1) LNB: Namn på satellit. Välj satellit med VOL. Du kan ändra namnet efter du tryckt på OK med hjälp av CH och VOL. 2) LNB power Med hjälp av VOL kan du stänga av och på stödspänningen för LNB. 3) LOW band Med hjälp av VOL eller med knapparna 1 0 kan du ställa in oscillatorfrekvens för låga band. 4) HIGH band Med hjälp av VOL eller med knapparna 1 0 kan du ställa in

14 oscillatorfrekvens för höga band. 5) DiSEqC-switch Om din mottagare styrs av ett satellitantennssystem som tar emot flera satelliter ( multi feed antenna system ) ska du koppla DiSEqC-reglaget till den ingång där den valda LNB är inkopplad (knapparna VOL ). 6) Toneburst switch Om din mottagare styrs med ett satellitantennssystem som tar emot två satelliter ( multi feed antenna system ) ska du koppla A/B-spaken till den ingång där den valda LNB är inkopplad (knapparna VOL ). 7) DiSEqC-mode Välj DiSEqC-läge med hjälp av VOL. Välj DiSEqC 1.0 för fast och DiSEqC 1.2 för motordriven antenn. Om DiSEqC 1.2 är valt kommer inte menyvalet Motor settings visas i menyn Installation. Tryck EXIT för att lämna menyn. För att spara utförda ändringar välj (Yes) med hjälp av VOL. Välj No för att behålla föregående inställningar. Bekräfta med OK-knappen. Installation kanalsökning Digitalmottagaren är förprogrammerad för de flesta digital-tv- och RADIOprogram på följande satelliter: - Astra 19,2 Öst, - Hot Bird 13 Öst, - Turksat 1C 42 Öst, - Sirius 2/3 5 Öst, - Amos 1 4 Väst, - Hellas Sat 2 39 Öst Trycker du på LIST kan du se en lista över samtliga förprogrammerade satellitprogram i kanallistan i läge TV eller RADIO. Det sänds hela tiden nya satellitprogram och satellitparametrar förändras ständigt. Därför rekommenderar vi att söka efter kanaler då och då. Flytta markören i menyn Installation med hjälp av CH till raden Channel search och tryck OK. Följande meny visas:

15 Kanalsökning 1. Flytta markören med hjälp av CH till raden Satellite och ställ in önskad satellit med hjälp av VOL. 2. Flytta markören till raden Search mode med hjälp av CH och VOL och välj: Transponder: I detta läge väljs endast en transponder. Du måste då ställa in frekvens, polarisation och symbolnivå för transpondern. Satellite: I detta läge söker du efter satellitens samtliga transponders som finns sparade i kanallistan. 3. I raden Encrypted kan du välja om du även vill söka efter kodade program. Välj med VOL : No = kodade kanaler ignoreras Yes = kokade kanaler läggs också till i listan Följande inställningar utförs endast i läge transpondersökning (Transponder searching). 4. Flytta markören med hjälp av CH till raden Frequency och tryck OK och slå in ett 5-siffrig tal med knapparna 1 0 och tryck OK. 5. Flytta markören med CH till raden Polarisation och ställ in denna vertikalt eller horisontellt med VOL. 6. Flytta markören med CH till raden Symbol rate och tryck OK. Slå därefter in symbolvärdet med hjälp av knapparna 1 0 och bekräfta med OK. Flytta markören med CH till raden Start scan och påbörja kanalsökning genom att trycka på OK. Nu visas två fönster där de nya TV- och RADIO-programmen listas.

16 I Status -fönstret kan du se hur sökningen fortgår: - Skärmen: scanning => sökning pågår - Skärmen: finished => sökning avslutad När du lämnar menyn (EXIT-knappen) blir du tillfrågad om du vill spara programmen (Yes) eller om du vill radera dem (No). Välj med VOL och bekräfta med OK. De nya programmen kommer läggas till sist i listan. Installation återställning I detta menyval kan du återställa mottagarens inställningar till fabriksinställningarna. Efteråt kan du gå igenom de första startmenyerna på samma sätt som du gjorde vid första installationen. Installation programnedladdning Denna funktion låter dig uppdatera såväl mottagarens programvara som menytexter och kanallistan via Astra 19.2 o Öst under förutsättning att din satellitantenn är förinstallerad för att ta emot sändningar från denna satellit. Din nuvarande kanallista påverkas inte. OBS: Vid uppdatering av programvara kommer din nuvarande programvara raderas och den nya programvaran installeras istället. Vid uppdatering av kanallistan kommer den aktiva kanallistan ersättas med en ny kanallista. Vid uppdatering av OSD-texter kommer de för tillfället sparade menyerna raderas och aktualiseras. 1. Öppna uppdateringsmeny: Använd CH för att välja raden Softwaredownload i installationsmenyn Installation. Bekräfta med OK. För att kontrollera uppdateringen öppnas Download-menyn och sökningen efter kanal att ladda ned startas automatiskt. Vänta tills sökningen är utförd. Det kan

17 ta några minuter. Efter att sökningen är avslutad kontrollerar mottagaren att de sista funna data innehåller ny data i jämförelse med det som redan finns sparat på mottagaren. Resultatet visas i Download-menyn bakom respektive val. Om det inte finns någon ny data tillgänglig visas -. Lämna menyn genom att trycka på EXIT. 2. Välja tillgängliga data: Beroende på tillgängligheten av nedladdad data (New Software available) kan du välja mellan följande data med hjälp av CH a.) Software: mottagarens programvara b.) Channel list: mottagarens kanallista c.) OSD texts: mottagarens menytexter på skärm d.) information: information angående tillgänglig data för nedladdning, dvs. versionsnummer, nyheter, noterbart etc. Genom att välja a.) till c.) och bekräfta med OK väljer du om du vill aktualisera motsvarande data ( ) eller inte ( ). Om det krävs ytterligare data kan ännu en punkt komma att aktiveras. I Information-raden kan du med hjälp av VOL välja vilka data du vill ha mer information om: All: om alla tillgängliga datablocken No: om ingen av de tillgängliga datablocken Software: om programvara OSD texts: om menytexter Channel list: om kanallistor Tips: Om du vill ha mer information om uppdateringen lämna punkt a.) till c.) inaktiva ( ) och ställ in vilken information du behöver i d.). Därefter kan du börja ladda ned nödvändig information. Du kan visa informationen under a.) till c.) genom att trycka på den gula knappen. Tryck EXIT för att lämna menyfönstret. 3. Starta uppdateringen Uppdaterings-/nedladdningsprocessen startar av sig själv på följande sätt: - välj nödvändiga data genom att trycka a.), b.) eller c.) samt OK. (visa ) - välj None för ingen information med hjälp av VOL eller. - använd CH för att välja raden start download (Påbörja nedladdning). Bekräfta med OK. Du kan visa nedladdningsprocessen efter att de första data tagits emot. I och med att data tas emot blockvis kan det ta flera minuter mellan varje block. När det första och andra valda blocken har tagits emot 100% sparas informationen omedelbart. Sparandeprocessen visas blinkande på skärmen. Vänta till alla

18 datablock tagits emot. Efter att uppdateringen är fullständig slår mottagaren över i standbyläge. OBS: Så länge sparandeprocessen inte påbörjats kan nedladdningen avbrytas genom att trycka på EXIT. När de första data har sparats är det inte längre möjligt att avbryta nedladdningen. Ett ofrivilligt avbrott i nedladdningen (t.ex. om elkabeln dras ut) kan skada mottagaren! Tips: Om nedladdningen innefattar en ny kanallista måste mottagaren återställas till fabriksinställningarna för att aktivera listan. Installation motorinställningar Din digitala mottagare kan fungera med en motordriven antenn (DiSEqC-Level 1.2). Du har möjlighet att styra mottagarmotorn med DiSEqC-kontrollen. Välj först läge DiSEqC 1.2 i menyn LNB-Konfiguration. Lämna sen meny genom att trycka på EXIT och använd CH och OK för att välja Motor settings. 1) Satellite: Med hjälp av VOL väljer du ett satellitnamn för att kunna identifiera motsvarande antennposition. 2) Antenna position Med hjälp av VOL överförs den valda positionen till DiSEqC-motorn. 3) Frequency En stark transponders frekvens för att lokalisera satelliten. Kan justeras med hjälp av VOL eller med knapparna 1-9, efter att du tryckt OK. 4) Polarisation Ställ in transponderns polarisationsvärde (horisontellt eller vertikalt) med hjälp av VOL.

19 5) Symbol rate Ställ in transponderns symbolvärde med VOL eller med 1 9, efter att du tryckt på OK. 6) Justera motor Efter att ha valt från menyval 1) till 5) kan du skicka inställningarna till motorposition. Motorjustering: Knapp VOL: Knapp VOL : Knapp OK: Knapp 1: Knapp 2: Knapp 3: Knapp 4: Knapp 5: Knapp 6: Knapp 7: Knapp 8: Grön knapp: vänder antennen österut vänder antennen västerut stoppar motorn ställer in antennens östliga begränsning ställer in antennens västliga begränsning raderar antennens begränsningar vänder till önskad antennposition finjustering av motorn österut finjustering av motorn västerut räknar om antennens position sparar den nuvarande antennpositionen under den valda satelliten startar kanalsökning Ursprunglig inställning av den motordrivna processorn: Installera först motorn och antennen enligt tillverkarens instruktioner. I menyn Settings Installation LNB configuration måste menyalternativet DiSEqCmode ställas in till DiSEqC 1.2. Efter detta måste du först begränsa svängradien öster- och västerut i menyn motor settings (Inställningar för motor). Var försiktig så att inte satellitskivan krockar med andra föremål, t.ex. hustak. Om det inte finns några hinder inom hela svängradien kan du ställa in så att skivan kan svänga lite över satelliten för att få mottagning. Efter att inställningarna i menyvalen 1) till 5) sparats kan motorn flyttas öster- och västerut till dess bilden på den inkopplade TVn är synlig alternativt till dess att mottagarsignalen får kontakt. Genom finjustering kan du få en optimal inställning. Om satellitskivan ställs in korrekt sparas antennpositionen och stegen för ytterligare satelliter upprepas. Kanallista Du kan ställa in den kronologiska ordningen av de förprogrammerade kanalerna efter eget önskemål samt radera kanaler du inte behöver. Denna funktion kan användas för alla TV- och radioprogram. Använd CH för att flytta markören i huvudmenyn till raden Channel list och tryck OK. Följande meny visas:

20 Kanallista redigera huvudlista Låter dig radera eller senarelägga program i kanallistan. Flytta markören med hjälp av CH i menyn Channel list till raden Edit main list och tryck OK. a) radera program Använd CH för att välja det program du vill radera och markera det med OK. Du kan välja fler program samtidigt med hjälp av CH och OK. Tryck på den röda knappen för att radera dem. b) sortera program Använd CH för att välja program som du vill sortera och markera dem med OK. Du kan välja flera program samtidigt med hjälp av CH och OK. Tryck CH för att välja programplats där det markerade programmet ska läggas i förväg. Tryck på den gula knappen för att byta ut program. Kanallista redigera lista över favoriter Du kan spara dina favoritprogram i listan över favoriter (Favourites). Flytta markören i menyn Channel list med hjälp av CH till raden Edit Favourites list och tryck OK. Nu visas två listor: - huvudlistan (Main list), med de sparade programmen (max. 4000). - listan över favoriter (Favourites list), där valda program kan läggas till (max. 4000) Du kan välja ut dina favoritprogram i totallistan och kopiera dem till listan över favoriter: använd CH och OK för att välja och markera program som du vill lägga till i listan över favoriter. Med hjälpa av CH och OK kan du välja flera program samtidigt. Genom att trycka på SWAP förändras listan över favoriter. För att välja programplats där de valda programmen ska placeras (före den valda platsen) använder du CH och OK. Tryck på SWAP för att ändra i totallistan.

21 Tryck EXIT för att lämna menyn. Välj om du vill spara de utförda förändringarna (Yes) eller behålla föregående inställningar (No) med hjälp av VOL. Bekräfta med OK. I radioläge kan du skapa din egen lista över favoritradioprogram. Kanallista radera satelliter Gör att du kan radera alla program för en särskild satellit. Använd CH för att flytta markören i menyn Channel list till raden Delete satellites och tryck på OK. Radera program för enskilda satelliter Välj satelliten som ska raderas med CH och markera med OK. Du kan välja mer än en satellit samtidigt. Tryck på den röda knappen för att radera dem. Tryck på EXIT för att lämna menyn. Använd VOL för att välja om du vill spara utförda förändringar (Yes) eller behålla föregående (No). Bekräfta ditt val med OK. Timer Du kan programmera din digitala mottagare så att den stänger av sig själv på en bestämd tid eller programmera videon att spela in vid en särskild tidpunkt. Du kan programmera 10 st olika tidsinställningar i taget. Flytta markören med CH till raden Timer och tryck OK. Följande meny visas: Använd CH för att flytta markören i menyn Timer till raden Sleep-Timer och tryck OK. Följande meny visas: Tips: Försäkra dig om att mottagarens lokala tid upphör och att videon programmeras analogt. Timer Sleep-timer

TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning

TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare Bruksanvisning Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 13 Apr 2012 13:23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.0 InledNING 2 1.1 Säkerhetsinstruktioner 2 1.2 Förvaring

Läs mer

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories.

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories. Copyright 2011 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bruksanvisning får mångfaldigas, kopieras, spridas, distribueras, nerladdas, sparas eller förmedlas i någon form eller för något

Läs mer

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet.

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet. Viktig information Copyright (Copyright 2006 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin helhet utan föregående skriftligt medgivande från HUMAX, förutom i enlighet

Läs mer

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner Bruksanvisning TTR 310 - Varunr: 361310 Oktober 2009 1 Grattis till ditt köp av Triax TTR 310. Innan du börjar Det är inte nödvändigt att läsa

Läs mer

HDTV Satellitmottagare

HDTV Satellitmottagare smartstream - BOX2IP HDTV Satellitmottagare Bruksanvisning Version: 20.01.2014 - Svenska Inledning Inledning Kära kund, Tack för ditt köp av en mirage HDTV-satellitmottagare. Denna användarmanual ger information

Läs mer

THS 221. Digital High Definition Satellitmottagare. Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning

THS 221. Digital High Definition Satellitmottagare. Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning THS 221 Digital High Definition Satellitmottagare Bruksanvisning Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net THS221 levereras med USB-stöd för multimedia. När du laddat ner PVRprogramvaran från webbplatsen

Läs mer

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok Personlig digital videospelare Inbyggd CONAX CXC-2000PVR Användarhandbok Viktig information Copyright (Copyright 2001 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin

Läs mer

LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING

LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL FARGE TV MED FJERNKONTROLL Innehåll Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse...

Läs mer

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16 DC-660 Användarmanual Svenska Version Svenska 2010-12-16 Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Dilog 660 Manual Version Svenska 2010-12-16.indd 1 2010-12-16 20:31:36 Innehållsförteckning

Läs mer

Digital-tvmottagare. Standardlösenordet är 0000. Användarmanual HDPVR-1000C

Digital-tvmottagare. Standardlösenordet är 0000. Användarmanual HDPVR-1000C Digital-tvmottagare Standardlösenordet är 0000. HDPVR-1000C Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt. Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S

INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S GENERELLT INSTALLATIONSMANUAL INSTALLATIONSMANUAL 2 Denna digitala satellimottagare är avsedd att ta emot TV-kanaler och tjänster från Canal Digital, liksom

Läs mer

Viktig information SV 1

Viktig information SV 1 Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna göras på ett säkert och optimalt sätt Förvara manualen på

Läs mer

Hög definition digital mottagare DMB-112HD

Hög definition digital mottagare DMB-112HD Hög definition digital mottagare DMB-112HD Problem och hur man löser dem: Om det inte går att spela in på en enhet, kontrollera filsystemet på usb-minnet/hårddisken. Vanligtvis beror felet på att fel filsystem

Läs mer

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter) Copyrigth (Copyrigth 2006 Bitwise Technologies Ltd) Reproduktion, distribution, lagring eller överföring av detta dokument helt eller delvis är förbjudet utan skriftlig tillåtelse utställd av Bitwise Technologies

Läs mer

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7 Innehåll TV - funktioner... 2 Konfigurering av nätverksinställningar... 19 Kära SHARP-kund... 3 Ansluta till din mobiltelefon via Wifi... 19 Viktiga säkerhetsföreskrifter... 3 Använda MIRACAST... 20 Miljöinformation...

Läs mer

Användarmanual. DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2014-03-17

Användarmanual. DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2014-03-17 Användarmanual DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2014-03-17 Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter 3 2. Förpackningens innehåll

Läs mer

A K S N E V S K S R O N I M O U S

A K S N E V S K S R O N I M O U S LC-22LE250E SUOMI NORSK SVENSKA LCD FÄRG-TV LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKSANVISNING BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Innehåll Funktioner... 3 Kära SHARP-kund... 3 Inledning... 3 Viktiga säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Bruksanvisning Mediamaster 9602 S 9610 S

Bruksanvisning Mediamaster 9602 S 9610 S Bruksanvisning Mediamaster 9602 S 9610 S S 1 S 2 Mediamaster 9602 S, 9610 S Din Mediamaster är enkel att använda och anpassad för framtida behov. Till en början behöver du läsa instruktionerna i denna

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD FARGE TV MED FJERNKONTROLL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1

Läs mer

Din manual PIONEER DVR-LX61D http://sv.yourpdfguides.com/dref/1239364

Din manual PIONEER DVR-LX61D http://sv.yourpdfguides.com/dref/1239364 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PIONEER DVR-LX61D. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Contents 1 2 DT-250HD Användarmanual Viktigt Denna manual hjälper dig bli bekant med din DILOG DT-250HD och de många bra funktioner och fördelar DILOG DT-250HD har. Läs noga igenom alla säkerhets och användningsinstruktioner

Läs mer

DVB-S2-mätenhet. smartmeter S20. Instruktionsbok. Version: 03.03.2014 - Svenska

DVB-S2-mätenhet. smartmeter S20. Instruktionsbok. Version: 03.03.2014 - Svenska DVB-S2-mätenhet smartmeter S20 Instruktionsbok Version: 03.03.2014 - Svenska Förord Förord Bäste Kund, Hjärtligt tack för att du har bestämt dig för en Satellit-mätenhet smartmeter S20. Den här användarhandledningen

Läs mer

Viktigt. Indikerar fara. MENU (Text inom citationstecken) Indikerar en knapp på fjärrkontrollen eller digital boxen.

Viktigt. Indikerar fara. MENU (Text inom citationstecken) Indikerar en knapp på fjärrkontrollen eller digital boxen. Contents 1 2 DC-250HD Manual Viktigt Denna manual hjälper dig bli bekant med din DILOG DC-250HD och de många bra funktioner och fördelar DILOG DC-250HD har. Läs noga igenom alla säkerhets och användningsinstruktioner

Läs mer

Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare

Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare ANVÄNDARHANDBOK Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare SVENSKA SVENSKA SVENSKA SVENSKA Var vänlig och läs denna användarhandbok innan du sätter igång att använda apparaten och behåll den för framtida

Läs mer

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL42x8 PFL32x8 SV Användarhandbok Innehåll 1 Viktigt 3 Säkerhet 3 Vård 4 Juridiskt 5 Hållbarhet 7 Hjälp och support 9 2 Använda TV:n 10

Läs mer

LCD-TV PLASMA-TV BRUKSANVISNING

LCD-TV PLASMA-TV BRUKSANVISNING SVENSKA LCD-TV PLASMA-TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODELLER 6LC* 6LC5* LC* LC5* 7LC* 7LC5* LC* LC5* PLASMA-TV, MODELLER PC5* 50PC5* 50PB65* Vänligen läs noga igenom bruksanvisningen innan du börjar att använda

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Bästa Parabolägare Du har valt en mottagare som representerar det senaste inom teknologi och design - samt den enda mottagare på marknaden som er utvecklad och designad i Danmark. Vi hoppas att

Läs mer

6 TV:ns specialfunktioner 7 Ta emot digitala kanaler 7 Viktig information om miljöskydd

6 TV:ns specialfunktioner 7 Ta emot digitala kanaler 7 Viktig information om miljöskydd LCD TV SV Innehållsförteckning 4 INSTÄLLNING OCH SÄKERHET 6 Allmän information 6 TV:ns specialfunktioner 7 Ta emot digitala kanaler 7 Viktig information om miljöskydd 8 Anslutning/förberedelse 8 Ansluta

Läs mer

bruksanvisning Inspelande HD-digibox för kabel- och antennhushåll. Spelar in både vanliga och HDTV-program.

bruksanvisning Inspelande HD-digibox för kabel- och antennhushåll. Spelar in både vanliga och HDTV-program. bruksanvisning Inspelande HD-digibox för kabel- och antennhushåll. Spelar in både vanliga och HDTV-program. Säkerhetsinstruktioner Denna digitala mottagaren har tillverkats för att uppfylla internationella

Läs mer

INNEHÅLL. Rev 20140115.280

INNEHÅLL. Rev 20140115.280 Bruksanvisning INNEHÅLL 1 SÄKERHET... 3 2 SNABBINSTALLATION... 4 3 SPECIFIKATION... 6 4 INKOPPLING AV MOTTAGARE... 7 5 HÅRDVARAN... 8 6 TITTA PÅ TV... 12 7 MENY NAVIGERING... 20 8 REDIGERA KANALER... 21

Läs mer