TRIAX. TRIAX S-HD207CX Digital Satellit Mottagare Bruksanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRIAX. TRIAX S-HD207CX Digital Satellit Mottagare 305210. Bruksanvisning"

Transkript

1 TRIAX TRIAX S-HD207CX Digital Satellit Mottagare Bruksanvisning 1

2 INNEHÅLL GENERELLA INSTRUKTIONER... 3 SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 3 RENGÖRING & VÅRD... 3 KONTROLLENHETER, FRONT OCH BAKRE PANEL... 4 INKOPPLING AV MOTTAGAREN....4 FJÄRRKONTROLL... 5 FÖRSTAGÅNGS INSTALLATION... 6 HANTERING AV MOTTAGAREN... 7 INSTÄLLNINGAR... 8 INSTÄLLNINGAR installation av mottagare... 9 INSTÄLLNINGAR bild... 9 INSTÄLLNINGAR ljud INSTÄLLNINGAR textning INSTÄLLNINGAR menyinställningar INSTÄLLNINGAR barnlås barnlås mottagarlås barnlås ändra PIN-kod Installation Installation kanalsökning manuell kanalsökning Installation fabriksåterställning Installation Smartcard läsare KANALLISTA kanallista redigera huvudkanal lista kanallista redigera favoritkanal lista TIMER Timer inspelnings timer INFORMATION TEXT-TV INKOPPLING AV EXTERN HÅRDDISK(OPTION).. 16 INSPELNINGSLISTA HANTERING AV EXTERN HÅRDDISK (OPTION) inspelning Timeshift funktion UPPSPELNING val av audio kanal för inspelningar 18 snabbspolning framåt och bakåt EPG ELEKTRONISK PROGRAM GUIDE BIDRA TILL MILJÖSKYDD FELSÖKNING TEKNISKA DATA

3 Generella instruktioner Garanti Garantiperioden startar i samband med köp av produkten. Var vänlig att verifiera det exakta datumet med kvitto, faktura, etc. Förvara dokumenten noggrant. Vår garanti service hänvisar till våra garanti regler som gäller vid tiden för inköpandet av produkten. Vid behov av teknisk service, var vänlig att ta kontakt med din återförsäljare. Denna enhet är CE-märkt och uppfyller därför de generella kraven i enlighet med de Europeiska riktlinjerna 2004/108/EG avseende elektromagnetisk kompatibilitet och 2006/95/EG, elektrisk säkerhet. Tips för avfallshantering avseende förpackningsmaterial Allt förpackningsmaterial är återvinningsbart och skall hanteras i enlighet med de regler som gäller lokalt. Emballage och förpackningsmaterial såsom plastfoile, etc. skall aldrig vara tillgängliga för barn. Säkerhets instruktioner Före installation av den digitala mottagaren, skall alla säkerhets och hanterings instruktioner läsas igenom noggrant. Bruksanvisningen ska förvaras för framtida referens. Alla hanterings och användar instruktioner skall följas. Tillåt inte barn att hantera denna mottagare utan tillsyn. MILJÖFÖRHÅLLANDEN Skydda mottagaren mot fukt, värme och kyla. Lämna 10cm utrymme runt mottagaren för erfoderlig ventilation. Täck inte mottagarens ventilationsöppningar med saker som tidningar,dukar,gardiner, etc.. Placera inte vätskefyllda objekt, såsom vaser, på mottagaren. Se till att inga främmande föremål eller vätskor kommer in I enheten. Exponera inte mottagaren för droppande eller stänkande vätskor. ANSLUTNING TILL ELNÄTET (SÄKERHETSFUNKTION!) Anslut endast original strömadaptern till ett nära placerat vägguttag (230V~ 50Hz). Luta inte, använd inte felaktigt proportionerad strömkälla och skada inte mottagarens elkontakt och dess elektriska anslutningar när nätkabel ansluts. Om strömadaptern inte skulle passa, kontakta din leverantör. FARA Om strömadaptern, vägguttaget eller någon elektrisk anslutning är skadad, Koppla omedelbart ur strömadaptern ur vägguttaget. Försök ej att öppna eller reparera strömadaptern eller mottagaren på egen hand! Service får endast göras av behörig personal på erfoderligt service center. Om utbytesdelar måste användas, får endast originalkomponenter användas. Användande av icke auktoriserade komponenter kan orsaka brandrisk och/eller elektrisk chock. Rengöring och vård Innan rengöring, koppla ur mottagaren från strömadaptern. För rengöring av kabinett, använd en mjuk fuktig trasa. Använd inga former av tvättmedel som kan skada kabinettet. Spraya inga rengöringsmedel mot mottagaren PLACERING I kontakt med vissa möbelytor kan det hända att mottagarens fötter skavs av. Mottagaren skall placeras på ett underlag som är stabilt och flamsäkra. Annars kan mottagaren falla ned och orsaka allvarliga skador på människor och allvarligt skada mottagaren. Använd inte denna produkten nära vatten (typ. badkar,tvättställ, ). 3

4 Kontrollenheter, fram och bakpanel 1 4-siffrig display visar kanal nummer Kontrollenheter, fram och bakpanel Display - Mo Mottagare i standby läge. Kanal nummer Mottagare är PÅ rec. Timer aktiverad 10 Smartcard läsare 2 Anslutning för strömadapter 12VDC 3 TV-Scart uttag för anslutning av TV 4 HDMI-utgång(digital Audio och Videosignal) för anslutning av TV 5 USB-port för extern masslagringsenhet (Option) 6 RF Ingång Digital port för antennsignal 7 RF loop through Utgång Vänster sida 8 Optisk ljudutgång för DOLBY DIGITAL-signal. 9 RJ-11-Port: Anslutning av en infraröd IR-mottagare och interface för mjukvaruuppdatering Inkoppling av mottagare RF (HF) anslutning Anslut RF RF Ingång Digital (6) på mottagaren till antennuttaget. Ansluta en TV Använd en SCART kabel för att ansluta TV-Scart (3) på mottagaren till den motsvarande SCART ingången på TVn. HDMI utgång(4) Om mottagaren är ansluten till TVn via en HDMI-kabel, är audio och videosignal helt digitala. Ansluta en digital multi-kanals förstärkare Mottagaren har en optisk ljudutgång (8) för en DOLBY DIGITAL signal. Använd en passande kabel för att ansluta denna kontakt till en multikanals förstärkare. Ansluta en extern IR mottagare Om du vill gömma din mottagare, kan en extern IR mottagare anslutas till RJ-11 porten (9). Denna måste vara placerad så att den kan ta emot signalserna från fjärrkontrollen. Vid installation av IR mottagaren, se till att följa säkerhets och installations instruktionerna. Anslutning av Parabol antenn (LNB) Anslut coax kabeln från parabolantennen (LNB) till F-ingång (6) på mottagaren. OBS. Vid kortslutning i antennkabeln eller LNB kommer det att visas i displayen Kortslutning eller överbelastning i antenningången Bryt strömförsörjningen till mottagaren omedelbart tills felet är hittat och avhjälpt. Ansluta en extern masslagringsenhet (option) För inspelning av TV program, kan en extern masslagringsenhet anslutas tilll USB-porten. 4

5 Anslutning av strömadapter Anslut DC kontakten från strömadaptern till kontakten DC-INPUT +12V (2) på mottagaren. Sätt i batterierna i fjärrkontrollen Öppna luckan på baksidan av fjärrkontrollen. Sätt i två AAA typ batterier (1.5V). Var uppmärksam: kontrollera +/- polariteten! Notering: Om fjärrkontrollens räckvidd minskar, indikerar det att batterierna nästan är förbrukade. Byt alltid båda batterierna. Varning: Hetta ej upp, plocka isär eller återladda batterierna. Förbrukade batterier skall avfalls-sorteras i enlighet med lokala avfallsregler. Fjärrkontroll 5

6 Förstagångsinstallation Förstagångsinstallation Efter att ha last säkerhetsinstruktionerna (se kapitel säkerhetsinstruktioner) och avslutat inkopplingarna som förklarars i kapitlet inkoppling av mottagaren anslut nätsladden från strömadaptern till vägguttaget. När mottagaren startar första gången visas welcome menu för installations guiden på TV skärmen. Det hjälper dig att installera de viktigaste inställningarna. Menyspråk I första steget av installationsguiden, vänligen välj språk. Välj här Svenska genom att använda eller. Bekräfta valet med OK. Willkommen Menüsprache [1/14] Deutsch English Italiano Suomi Français Čeština Türkçe Land I nästa steg väljs land. Tryck och sedan OK. Vill du återvända till menyspråk, används EXIT knappen. NOTERING: Val av land påverkar kanalliste sorting. Välkommen Land [12/12] Danmark Slovenien Tjeckien Spanien Sverige Välj Satellit Välj den satellit vars kanaler ni önskar först i kanallistan Välj med och därefter OK.Vill du tillbaka till val av land, Skall du trycka på knappen EXIT. Satellit mottagning Välj typ av installation använd och därefter OK Välkommen Satellite (SAT) Astra 19.2 Hot Bird Astra 28.2 Turksat 1C Sirius 4 Thor 5/6 Standard eller SCR (Sat Channel Router) Välkommen Satellitmottagare Standard eller SCR mottagning Välj den typ av mottagning ni önskar använda för standard eller SCR. Flytta markören till önskat val och tryck OK för att bekräfta. Standard SCR (Sat Channel Router Om ni väljer SCR kommer följand meny att visas SCR (Sat Channel ) SCR-ID Frequency GHz Spara 6

7 Hantering av mottagaren Note: Varje mottagare som ansluts skall ha sitt eget ID-nummer (SCR-ID) och frekvens. Information om detta finns i informationen om satelli antenn system. Välj i linjen SCR-ID ditt mottagar nummer (1 8) väljs med. Flytta markören till frekvens och tryck OK. Använd nummerknapparna 1 0 för att slå in den 4 siffriga frekvensen och tryck OK. Kanalsortering Menyn för automatisk kanalsökning startas. Under sökningen visas fönstret Status: Sökning och de nya TV och radio programmen listas. När sökningen är komplett, visas Status: Klart. Använd EXIT för att lämna menyn! Notera: Nya program som hittas i en kanalsökning kommer att läggas till i början av kanallistan. Man kan sortera kanalerna valfritt och ta bort program som är oönskade Hantering av mottagaren PÅ/AV Denna mottagare är utrustad med en krets för låg strömförbrukning i standby läge. S.k low power standby. Om denna funktion är aktiverad, är strömförbrukningen i standby mindre än 1W. Funktionen kan slås på eller av i menyn INSTÄLLNGINAR /Låg strömförbrukning. Låg Strömförbrukning Ja Slå på mottagaren tar cirka 10 sekunder (Display: boot ). Låg Strömförbrukning Nej Mottagaren slås på omedelbart. Du kan slå på mottagaren genom att tryck på OK eller via en av de numereriska knapparna 1 0. Den senast visade kanalen kommer att visas (t.ex. 0015). Mottagaren försätts i standby läge genom att trycka. VAR UPPMÄRKSAM: Mottagaren blir helt strömlös, endast genom att dra ur strömadaptern. TV & Radio läge Du kan välja mellan användarläge TV (se på TV kanaler) och RADIO (lyssna på radio kanaler) genom att trycka RADIO. Volym kontroll & Tyst Volymnivån kan justeras genom att trycka VOL. Volymskalan visas på TV skärmen. Tips: - Det är inte möjligt att ändra volymnivån medan menyn är aktiv. - Volymkontrollen inverkar endast på audio utgångarna på TV, VCR och AUDIO ANALOG OUT portarna på mottagaren. Genom att trycka på knappen, stängs ljudet av totalt på mottagaren (tyst). För att slå på ljudet igen, använd samma knapp. Välja en kanal 1. Använd riktningsknapparna upp/ned För att ändra kanaler stegvis tryck på knapparna. För att ändra kanaler snabbare hall dessa knappar nedtryckta längre 2. Använd de numeriska knapparna (direkt inmatning) En eller flera numeriska kanal nummer kan bli inmatade genom att använda de numeriska knapparna 0 9 och trycka OK. Ej tillgängliga kanalnummer ignoreras. 3. Använda kanallista Genom att trycka på LIST knappen visas den senast aktiverade kanallistan eller favoritkanallistan. Stega i kanallistan genom att trycka eller och aktivera den önskade kanalen genom att trycka OK. 7

8 När man trycker på LIST knappen två gånger visas menyn : Välj lista Favoritlista: Din personliga lista med favoritkanaler Radiolista: Lista med lagrade Radio kanaler TV lista: Lista med lagrade TVkanaler Alfabetisk lista: Lista med lagrade TV eller RADIOkanaler i alfabetisk ordning. Välj lista genom att trycka och aktivera genom att trycka OK. Favoritlista Radiolista TV-lista Alfabetisk lista I alfabetiskt läge är kanalerna sorterade alfabetiskt. Det hjälper dig att söka en specific kanal. Tryck LIST för att visa den alfabetiska listan och dess sökfunktion. Tryck fram sökfunktionen genom att trycka SWAP. Använd och för att välja första bokstaven av den sökta kanalen och bekräfta genom att trycka OK. Om den är tillgänglig visar kanallistan den önskade kanalen nu. För att återgå tryck SWAP, för att aktivera kanalen använd OK. 4. Swap från nuvarande kanal till den senast visade: Mottagaren kommer ihåg den senast visade kanalen: - Tryck SWAP så ändrar mottagaren kanal från nuvarande till senast visade kanal - Tryck SWAP igen så ändrar mottagaren tillbaka till nuvarande kanal Varje gang en kanaländring utförs, Visas title samt start/stopptid för nuvarande & nästa program via OSD (on screen display). Om detta tonas ut,kan informationen visas igen om man trycker OK. Inställningar Mottagarens grundfunktionalitet defineras i inställningsmenyn. Vanligvis ger denna mottagares grundinställningar en snabb installation. Tips: På varje on screen display förklaras de möjliga valen i en hjälprad i nedre delen av skärmen. Genom att trycka och kan du ändra de motsvarande inställningarna. När du lämnar en meny (EXIT knappen) får du en fråga om att lagra ändringarna (Yes) eller att behålla tidigare inställningar (Nej). Välj en av möjligheterna genom att trycka och bekräfta genom att trycka OK. Slå på mottagaren genom att trycka. För att komma in I huvudmenyn, tryck MENU knappen. Huvudmenyn visas: Tryck OK knappen. Följande Huvudmeny visas: Inställningar Installation Kanallista Timer Information Notering: Nya program som hittats av en kanalsökning kommer att läggas till i början av kanallistan Man kan sortera kanalerna valfritt, och ta bort program som är oönskade. Första raden Installation är markerad. Välj denna meny genom att trycka och bekräfta med OK. Inställningar Installation Bild Ljud Textning Meny inställningar Barnspärr 8

9 Inställningar Installation Följande meny visas: Installation Tidskillnad GMT Menyspråk Ljudstyrka HDMI Audio Bitström Automatisk standby Låg strömförbruknin +1.00h Svenska 90% Nej Ja Ja 1) Tidsskillnad När mottagaren tas i bruk för första gången skall du ställa in skillnaden mellan din lokala tid och GMT (Greenwich Mean Time) genom att trycka eller. För Central Europa rekommenderas följande inställningar: Vinter tid: Sommar tid: timme timmar Notering: Denna inställning behöver uppdateras vid varje sommartidsskifte. 2) Menyspråk Välj språk genom att trycka eller. 3) Ljudstyrka Initialvolym efter en omstart av mottagaren justeras här genom att trycka eller. 4) HDMI Audio Bitström HDMI Audio Bitström kan slås på eller av genom att trycka eller. 5) Automatisk standby Automatisk standby kan slås på eller av genom att trycka eller. 6) Låg strömförbrukning Låg strömförbrukningsfunktionen kan slås på eller av genom att trycka eller. Inställningar Bild För att komma in i Bild meny, välj Bild in the Inställningar meny och tryck OK. Följande meny visas: Bild TV Scart Digital Video TV-skärmsformat TVskärmsinställning Videosystem Bildskalning: >Ingång 720x576 >Ingång 1280x720 >Ingång 1920x1080 RGB YCbCr 16:9 Letterbox AUTO Utgång 720x576 Utgång 1280x720 Utgång 1920x1080 1) TV Scart Videoutgången som avser TV SCART kan ändras genom att trycka eller. Följande val är tillgängliga: FBAS, RGB, eller YUV. 2) Digital Video Använd eller för att växla mellan YCbCr eller RGB. 3) TV-skärmsformat Använd eller för att välja bildformat på din TV(4:3, 16:9). 4) TV-skärmsinställning Använd eller för att justera videosignalen: letterbox eller pillarbox. 5) Videosystem Använd eller för att växla mellan AUTO, PAL eller NTSC beroende på din TV-modell. 6) Bildskalning Här kan du välja bildupplösning. 720 x x 720 9

10 1920 x 1080 Inställningar a.) TV ansluten till SCART: Om din TV endast är ansluten via SCART på mottagaren ges den bästa bildkvaliten, om du väljer i menyn Bildskalning 720x576 för alla utgångssignaler. b.) TV ansluten till HDMI: Inställningar - Ljud LJUD LJUD INSTÄLLNING LJUDKANAL TV LJUDKANAL STEREO DEFAULT OKOMPRIMERAD (PCM) 1) Ljud inställning Använd eller så kan du aktivera följande audiolägen: Stereo, Mono vänster eller Mono höger. 2) Ljudkanal TV Om det sända programmet erbjuder olika audio möjligheter kan du välja önskad audio utgång på TV Scarten med knapparna /. 3) Ljudkanal digital Om det sända programmet erbjuder en digital audiokanal, kan du använda / för att välja audio signal som skall komma ut ur den digitala ljudutgången. Välj EXIT för att lämna menyn. För lagring av ändringarna välj Ja, för att återställa tidigare parametrar välj Nej ( / ). Bekräfta valet genom att trycka OK Inställningar Textning Textning TEXTNING TEXTNINGSPRÅK JA - 1) Textning Genom att använda / kan du aktivera/deaktivera visning av DVB subtitles (om det sänds). 2) Textningspråk För att välja undertextningsspråk använd eller. Om ingen undertextning är tillgänglig visas -. Välj EXIT för att lämna menyn. För lagring av ändringarna välj Ja, för att återställa tidigare parametrar välj Nej ( / ). Bekräfta valet genom att trycka OK Inställningar Meny inställningar För att komma in i Meny inställningar menyn, välj Meny inställningar i Inställningar menyn och tryck OK. Följande meny visas: MENY INSTÄLLNINGAR Visningstid Menyfärg 5 s svart 1) Visningstid: Genom att använda eller kan du ändra tiden för hur länge kanaländringsgrafiken skall visas (1-10 sekunder). 2) Menyfärg: Du kan välja färg på OSD display genom att trycka eller. Tryck EXIT för att lämna denna. För lagring av ändringarna välj Ja ( eller ), för att behålla tidigare inställninar välj Nej. Bekräfta valet genom att trycka OK. Inställningar Barnspärr

11 Installation Mottagaren är utrustad med en barnspärr. Det säkrar mottagaren mot oönskad användning. När barnspärren är aktiverad, kan mottagaren endast slås på efter att man matat in en 4-siffrig PIN kod. I Inställningar, använd CH Barnspärr knapparna för att flytta pekaren till linjen Barnspärr och tryck OK Mottagarspärr Ändra PIN-kod Barnspärr mottagarspärr För att aktivera eller deaktivera mottagarspärr, flytta pekaren till linjen mottagarspärr och tryck OK. Mottagarspärr Lås mottagare Nej Använd VOL knapparna för att välja Ja eller Nej. När låset är aktiverat, måste PIN koden användas när mottagaren slås på. Tryck EXIT för att lämna menyn. Använd VOL knapparna för att välja om du vill lagra ändringarna (Ja) eller behålla tidigare inställningar (Nej). Bekräfta ditt val med OK. Barnspärr ändra PIN-kod För att ändra PIN-kod, flytta pekaren till linjen andra PIN-kod och tryck OK. Ändra PIN-kod Ny PIN-kod Bekräfta PIN-kod * * * * * * * * PIN koden är fabriksinställd till Om man använder koden 9976, kan mottagaren alltid slås på, oavsett PIN-kods inställning. Använd CH knapparna för att flytta pekaren till linjen Ny PIN-kod och tryck OK. Använd 0-9 knapparna för att slå in en 4 siffrig PIN-kod, tryck OK. Använd CH knapparna för att flytta pekaren till linjen Bekräfta PIN-kod och tryck OK. Bekräfta nu din inmatning genom att trycka in din valda PIN-kod en gång till, därefter tryck OK. Tryck EXIT för att lämna menyn. Använd VOL knapparna för att välja om du vill lagra ändringarna (Ja) eller behålla tidigare inställningar (Nej). Bekräfta ditt val med OK. VARNING Glöm ej din PIN code. Skulle detta hända, kontakta din återförsäljare! Installation I huvudmenyn, välj linjen Installation genom att använda bekräfta med OK. Installationsmenyn syns nu: Använd för att göra ditt val och bekräfta med OK. Installation kanalsökning Installation Kanalsökning Fabriksinställningar Mjukvara nedladdning Du kan välja automatisk eller manuell kanalsökning. Den automatiska kanalsökningen scannar over hela frekvensbandet för alla tillgängliga kanaler, baserat på givna tekniska sändningsparametrar. Den manuella kanalsökningen scannar för kanaler endast på den angivna frekvensen. I Installationsmenyn, flytta pekaren med knapparna till linjen Kanalsökning och tryck OK. Följande meny syns nu: Kanalsökning Antenn Sökningsläge Krypterat Modulation Symboltakt Kanal Kabel manuellt Nej QAM MS S21 ( MHz) Starta sökning

12 Manuell kanalsökning Installation Gå till Sökningsläge: manuellt med knapparna, och välj med knapparna eller. I linjen Krypterat, välj om kanalsökningen även skall innehålla krypterade kanaler, välj med knapparna eller. Nej = krypterade kanaler ignoreras. Ja = krypterade kanaler inkluderas. Gå till Modulation med knapparna och välj önskad Modulation med eller. Gå till Symboltakt med knapparna och tryck OK. Mata in önskad Symboltakt med de numeriska knapparna 0-9, bekräfta med OK. Gå till Kanal med knapparna och välj den kanal som skall scannas med eller. Flytta pekaren till linjen Starta sökning med knapparna och starta sökningsprocessen genom att trycka OK. Nu visas två displayer, som listar de nyfunna TV och radio kanalerna. Status fönstret visar hur långt sökningen fortskridit. - Display: Söker => Sökningen pågår - Display: Klart => Sökningen är avslutad. Du kan lämna denna meny genom att tryckg EXIT. Är inte sökningen klar, avbryts kanalsöknings algoritmen. Om nya kanaler är funna, blir du tillfågad att lagra dem (Ja). Välj med / och bekräfta med OK. Om du valt JA lagras de nya kanalerna i slutet av kanallistan Automatisk kanalsökning Gå till Sökningsläger: automatiskt med knapparna, och välj med eller. I linjen Krypterat, välj om kanalsökningen även skall innehålla krypterade kanaler, välj med knapparna eller. Nej = krypterade kanaler ignoreras. Ja = krypterade kanaler inkluderas Gå till Modulation med knapparna och välj önskad Modulation med eller. Gå till Symboltakt med knapparna och tryck OK. Mata in önskad Symboltakt med de numeriska knapparna 0-9, bekräfta med OK. Flytta pekaren till linjen Starta sökning med knapparna och starta sökningsprocessen genom att trycka OK. Nu visas två displayer, som listar de nyfunna TV och radio kanalerna. Status fönstret visar hur långt sökningen fortskridit. - Display: Söker => Sökningen pågår - Display: Klart => Sökningen är avslutad. Du kan lämna denna meny genom att tryckg EXIT. Är inte sökningen klar, avbryts kanalsöknings algoritmen. Om nya kanaler är funna, blir du tillfågad att lagra dem (Ja). Välj med / och bekräfta med OK. Om du valt JA lagras de nya kanalerna i slutet av kanallistan Installation Fabriksinställningar Denna meny gör det möjligt för er att återställa mottagaren till ursprungsläge. Efter nollställning av mottagare startar mottagaren upp med välkomst menyn. (Grund inställning)

13 Installation Kort läsare (Smartcard) Denna mottagare är utrustad med en kortläsare Med ett godkänt kort (smartcard) är det möjligt att avkoda kodade kanaler Ett godkända smartcard kan sättas in även under det att mottagaren är på. Insätt kortet (med guld chippet nedåt) försiktigt i skåran på mottagarens framsida. Efter att kortet satts in i mottagaren kommer beställda program att avkodas. För att öppna menyn smartcard, välj först Installation i huvudmenyn och tryck OK för att bekräfta. En undermeny som smartcardet genererar kommer att visas på skärmen. Välj undermeny för smartcard med eller och tryck OK för att bekräfta. För mer information hur man använder smartcard, se menyerna eller smartcardets instruktionsmanual. Installation Kanalsökning Fabriksinställningar Mjukvara nedladdning CW 13

14 Kanallista Kanallista Du kan sortera och/eller rensa bort TV and radio kanaler hittade vid automatisk kanalsökning. Denna funktion är möjlig för alla TV och radio kanaler. För att bekräfta information på skärmen, tryck Meny knappen för att välja Huvud Meny, välj sedan meny Kanal lista och bekräfta med OK. Kanallista ÄNDRA HUVUDLISTA ÄNDRA FAVORITLISTA Kanallista Ändra huvudlista Denna undermeny gör det möjligt att att ersätta eller flytta en kanal i kanallistan. För att komma in i denna meny tryck OK på linjen Ändra huvudlista a) Radera kanaler Välj den kanal som skall raderas med och markera med att trycka OK. Du kan välja fler kanaler genom att trycka och OK. För att radera tryck Röd knapp.. b) Flytta kanaler Välj den kanal som skall flyttas med och markera med att trycka OK. Du kan välja fler kanaler genom att trycka och OK. (max 20 kanaler kan väljas samtidigt). Använd för att välja plats var de valda kanalerna skall placeras och bekräfta med gul knapp Kanallista Ändra favoritlista Denna undermeny gör det möjligt för dig att flytta dina favorit kanaler till favoritlistan. Tryck på OK knappen vid val av linje Ändra favoritlista Nu visas 2 listor: - Huvud listan: innehåller alla kanaler (max. 4000). - Favorit listan: innehåller dina favorit kanaler (max. 4000). Nu kan du välja dina favorit kanaler från huvud listan och kopiera dem till favoritlistan: Välj de kanaler som du vill överföra till favoritlistan. Använd och markera dem med OK. Tryck sedan SWAP för att spara favoritlistan. Använd för att välja position för insatta kanaler, tryck därefter OK. Med SWAP återvänder du till huvud listan igen. Tryck EXIT för att lämna kanallista menyn. Genom att trycka kan du spara dina ändringar (Ja) eller behåll tidigare inställningar (Nej). Bekräfta ditt val med OK. Vid inställning radio kan du även skapa dina favoritlistor för radio program Timer Du kan använda inspelningstimern för att spela in program på en ansluten hård disk. Totalt 30 inspelnings tillfällen kan aktiveras. Du kan även använda sleep timer för att ställa in en tidpunkt när mottagaren skall stängas av. Gå till Huvud menyn genom att trycka Menu; välj sedan Timer och bekräfta med OK. Timer INSPELNINGSTIMER INSOMNINGSTIMER

15 Information Timer Inspelningstimer Använd för att välja linjen Inspelningstimer in menyn Timer, tryck OK. Följande meny visas: Inspelningstimer TIMER NR (1...30) START TID STOPPTID INSPELNINGSDATU M STATION REPETITION Spela in 1(INAKTIV) 00:00 KL 00:00 KL TV4 INGEN Hårddisk AKTIVERA 1. Programmera inspelningstimer: 2. Välj Timer nr (1...30) med 3. Välj timerplacering med 4. Välj linjerna Starttid, Stopptid och inspelningsdatum med knapparna bekräfta med OK 5. Välj tid och datum med Bekräfta ditt val med OK 7. Välj Station med bekräfta med OK 8. Välj en kanal med eller bekräfta med OK. 9. Välj linjen Repetition med och använd för att välja ingen, dagligen eller varje vecka. 10. Välj Aktivera och aktivera timerinspelningen genom att trycka OK (texten Aktivera ändras till Deaktivera). Mottagaren kommer att byta till programmerad tid och markera timer genom att visa rec. i den 4-siffriga displayen. Vill du ta bort inspelningen, välj inspelnings timer menyn och inaktivera timer genom att trycka inaktivera knappen. Om du trycker en av knapparna eller, visas följande meny: INPSPELNING AKTIV. AVBRYTA? Välj Ja för att avbryta inspelningen eller Nej för att fortsätta. Tips: Var noggrann med att den lokala tiden är inställd korrekt på mottagaren. Information Tryck Meny, använd knapparna för att välja Information och tryck OK. I den övre delen av menyn visas all information om den aktiverade kanalen. I den nedre delen av menyn visas signal kvaliteten

16 Text-TV - Level: Ju mer fyllnad åt höger desto bättre mottagning. - C/N: Ju mer fyllnad åt höger och ju högre db talet blir, desto högre blir signal kvalitet Efter att ha tryckt eller den gula knappen kommer 2 olika informationer angående kanalen upp:software och hardware Med kan man byta kanal. Använd EXIT för att lämna menyn. Text-TV Tryck på TEXT knappen för att få tillgång till text-tv. Det första som visas är nummer 100. För att få önskad sida, använd knapparna 0 9 för önskat sidnummer. Dina önskemål visas i bildens vänstra övre hörn. När sidnumret är intryckt helt börjar mottagaren automatiskt att söka efter den begärda sidan. Eftersom text sidorna sänds en efter kan det ta några sekunder innan din önskade sida är funnen. Välj 100 när du vill, för att återvända till hemsidan eller första videotext sidan. Du kan använda knapparna för att snabbt söka en komplett videotext till den TV kanal du använder. Om du trycker på TEXT igen kan du skifta till en inställning (bakgrund genomskinlig). Använd TEXT knappen för att återgå till normalt text läge.. För att lämna text läget tryck EXIT. Anslutning av Extern Hårddisk (option) Om en extern Hårddisk är ansluten till USB-porten på baksidan av mottagaren, kan allt skötas från menyn Hårddisk. Viktigt: - Innan hårddisken ansluts eller kopplas bort måste mottagaren sättas i standby (viloläge) - Strömförbrukningen för den anslutna enheten får inte överstiga 500 ma och minneskapaciteten skall vara max. 500 GB. - Ansluten hårddisk måste formateras korrekt. I Huvudmenyn välj Behandla hårddisk med och bekräfta med OK. Följande meny visas: Behandla hårddisk Devi... Hårddiskinformation Hårddisk formatering Hårddiskinformation Flytta pekaren med knapparna till linjen Hårddiskinformation och tryck OK. I det popup-rutan kan du nu se detaljerna för den anslutna hårddisken: Typ, storlek, m.m.. Tryck EXIT för att lämna menyn. Formatering En masslagringsenhet måste alltid formateras innan första användning. Formateringen kommer att radera alla tidigare gjorda inspelningar. Efter formatering kommer hela hårddisken att vara tillgänglig igen. I menyn Behandla hårddisk, flytta pekaren med knapparna till linjen Hårddiskformatering och tryck OK. Inspelningar: Tillgänglig hårddiskkapacitet: 69699MB Formatera håårddisk? Ja Nej Använd för att välja om du vill formatera hårddisken (ja) eller (nej). Efter formatering kommer antalet inspelningar att vara 0. Tillgängligt utrymme kommer att visa maximalt inspelnings utrymme på hårddisken Välj EXIT för att lämna fönstret. Varning : Om du väljer att formatera hårddisken, kommer alla inspelningar att vara borta & kan inte återställas

17 Inpelningslista Vid normalt användande, tryck på Arkiv knappen för att se en lista över inspelningarna. Radera inspelningar Du kan radera inspelningar som du inte längre vill spara på hårddisken. Använd to select the recording you wish to delete. Tryck därefter på röd knapp. Du kommer att få en säkerhetsfråga om du verkligen vill radera inspelningen. Använd knapparna för att välja om du verkligen vill radera (Ja) eller inte (Nej). Bekräfta ditt val med OK. Inpspelningslista , 18:30, Sports Sport Nyheter Rainman Fotboll 01:30:54 00:28:10 02:10:20 00:45:00 Sortering av inspelningar Vid normalt användande tryck Arkiv knappen för att öppna arkivet med inspelningar. Tryck på LIST knappen och menyn Välj lista visas. Använd knapparna för att välja sorteringskriterier, tryck sedan OK. Listan över inspelningar kommer att sorteras som följer: Alfabetisk Inspelningsdatum Inmatning Inspelningslängd Inspelningarna sorteras i alfabetisk ordning Sortering sker efter datum (senast insp. först) Sortering sker efter placering på hårddisken Sortering sker efter inspelningens längd. Namnge inspelning När en inspelning gjorts, kommer namnet på inspelningen automatiskt skapas av program leverantören. Du kan även namnge programmet själv. Vid normalt användande tryck Arkiv knappen för att öppna arkivet med inspelningar. Använd för att välja inspelningen du vill namnändra. Tryck sedan blå knapp. Menyn kommer att visa: Inspelningslista , 18:30, Sport Sport A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ]!? < > = _ - ;. # õ % & / ( ) = ^, I det nedre fönstret kommer du att på första linjen se namnet på det valda programmet. Under det syns tillgängliga bokstäver. Använd grön knapp för att skifta mellan stor och liten bokstav. I namn, använd den röda och blå knappen för att ändra till det namn som du önskar ha. Det som är möjligt att ändra är märkt med färg. Använd och knapparna för att välja hur du vill att namnet skall se ut. Sen tryck OK, för att lägga in ditt val. För att spara ditt namn tryck EXIT. Det nya modifierade namnet kommer nu att visas i inspelnings listan. Hantering av extern hårddisk Om en extern hårddisk är ansluten till USB-porten på baksidan av mottagaren kan du spela in på den. Hur mycket du kan spela in beror på hårddiskens storlek samt storleken på programbolagets material

18 Uppspelning Inspelning Olika typer av inspelningar är nu möjliga att göra på hårddisken.. 1. Direktinspelning Byt till den kanal du vill spela in. Tryck på den röda inspelningsknappen för att spela in valt program. Under tiden som inspelning sker, kommer programmet att visas på TV-skärmen. För att stoppa en startad inspelning, tryck på stoppknappen. 2. Timer inspelning Du kan spela in på din anslutna hårddisk vid din frånvaro med hjälp av Timer inspelningsfunktionen. Programmera med timer inspelning är beskrivit i kapitlet Timer. Välj menyn Inspelning på hårddisken. Val av kanal under en inspelning. Under en inspelning, visas alla kanaler i listan som är möjliga att se som vit markerade. Kanaler märkta svart, kan inte ses vid en inspelning. Kanalen som spelas in, är märkt med en röd punkt i kanal listan. Timeshift funktion Timeshift funktionen möjliggör för dig att både spela in ett program samtidigt som du ser på det. Detta ger dig många möjligheter: 1. Tidsförskjuten TV. Du kan se på en inspelning och hoppa över delar du inte vill se. (t.ex. Reklam inslag). Tryck på den röda inspelningsknappen eller på PAUSEknappen för att starta en timeshift inspelning. För att titta på ett delvis inspelat program tryck på Play knappen. Programmet kommer nu att visas från början av inspelningen, samtidigt som den valda inspelningen fortsätter i bakgrunden. Om du vill stoppa uppspelningen och återgå till normalt tittande, tryck på Stopp knappen. För att stoppa timeshift inspelning tryck på Stopp knappen. 2. Inspelning sparad på hårddisken kan spelas upp med hjälp av timeshift inspelning. För att använda timeshift, tryck på Arkiv knappen för att öppna inspelningslistan. Använd för att välja den inspelning du vill se. Tryck OK för att starta uppspelning. Information om uppspelning kommer att visas på TV-rutan. Om du vill stoppa uppspelningen och återgå till vanligt TV-tittande, tryck på Stopp knappen Uppspelning Vid normalt användande, tryck på Arkiv knappen för att öppna listan med inspelningar. Använd för att välja den inspelning du vill se. Tryck OK för satt starta uppspelning. Uppspelningen stängs av med Stopp knappen. Val av ljud kanal för inspelning Vid uppspelning av en inspelning, kan du välja mellan olika ljudkanaler Vid uppspelning, tryck knappen Option. En meny med tillgängliga ljudkanaler kommer att visas. Använd knapparna för att välja en ljud kanal och tryck på OK knappen. Tryck på EXIT knappen för att lämna menyn

19 Snabbspolning framåt och bakåt Under uppspelning, tryck Snabbt fram knappen eller Snabbt bak knappen. Symbolerna eller visas, och inspelningen spelas fortare åt respektive håll. Tryck Snabbt fram eller Snabbt bak knappen igen för att återgå till normal hastighet. Symbolerna eller kommer att försvinna. Tryck Snabbt fram eller Snabbt bak knappen en gång till och hastigheten ökar till maximum. Symbolerna eller blir synliga. När du hittat det inslag du sökt, tryck på Play knappen för att återgå till normal uppspelning För att hoppa fram eller bak kan du använda knapparna. Detta gör det möjligt att hoppa över delar av en film Översikt av symboler: Indikation Betyder Uppspelning Snabbt fram Väldigt snabbt fram Maximal hastighet fram Inspelning Timeshift användning Snabbt bak Väldigt snabbt bak Maximal hastighet bak Hantering av hårddisk inställning och hantering av markeringar Vid användande av timeshift funktion eller uppspelning kan du markera platser på inspelningarna. En markering visas som en färgad triangel i status indikatorn.. Tryck på F1 i uppspelning positionen för att markera. Du kan använda knapp F2 för att se alla markeringar. En inspelning är alltid markerat Start och Slut. Använd för att nu göra en enkel markering. Tryck på OK knappen för fortsatt uppspelning av den valda markerade. När listan för markering är öppen, kan du använda knappen för att välja en speciell del i markering så när uppspelningen läser dessa markeringar kommer dessa att ske automatiskt. Du kan välja följande markeringar: - Tryck knappen en gång markeringen tolkas som en loop. När uppspelningen når en loop markering, hoppar den till föregående markering. En loop markering betecknas med L i markerings listan. En gul vertikal linje visas i status indikatorn. - Tryck knappen två gånger markeringen blir en hopp markering. När uppspelningen registrerar ett hopp, hoppar den till nästa markering, En hopp markering är ett J i listan över markeringar. En vit vertikal linje visas i status indikatorn. Använd hopp markeringar för t.ex. hoppa över reklam inslag. - Tryck på knappen tre gånger denna markering har ingen speciell funktion, men kan användas under uppspelningen för en loop eller ett hopp Tryck på den röda knappen för att ta bort en markering. Start och Slut markeringen kan inte raderas. Tryck på F2 knappen eller EXIT för att stänga listan. 00:17:22 00:20: :00:00 Start 2 00:03:11 Mark1 J 3 00:08:58 Mark

20 EPG Elektronisk Program Guide Nästan alla radio och TV stationer visar programinformation för kommande dagar. Din mottagare lagrar och tolkar dessa data och visar dem i den så kallade Elektroniska Program Guiden (EPG). Denna information aktiveras genom att trycka på EPG knappen Den aktuella listan innefattar alla program på aktuell kanal. Med eller kan du välja de kanaler du vill ha information om. Du kan få mer detaljerad information genom att trycka OK. Du kan även använda EPG listan till att programmera en inspelning enkelt. Tryck bara på gul knapp och aktivera inspelningstimern i den visade menyn. Använd EXIT för att lämna denna meny

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

Snabbguide för HD-4ct

Snabbguide för HD-4ct Fjärrkontrollen 1 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Pos. Beskrivning 1 Stäng och starta mottagaren 2 Kanalval / knappa in värden i menyer 3 Växlar

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

Kabel mottagare C 1201 CX

Kabel mottagare C 1201 CX BRUKSANVISNING SVENSK Kabel mottagare C 1201 CX INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Fjärrkontrollens funktioner... sida 3 2. Betjäning av knappar på mottagarens front... sida 4 3. Installation... sida 5 4. Anslutning

Läs mer

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 70G 书纸 105*148mm Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 1 1. MUTE: (TYST) Avaktivera ljudet på/av. 2. : Växla till föregående markerad kanal 3. TV-LÄGE: Växla mellan PAL/NTSC färgkodning. 4. INFO: Visar den

Läs mer

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska Grand 7 DVB-T TV Användarmanual Svenska Innehåll 1. VÄLKOMMEN TILL GRAND 7 DVB-T TV...2 1.1 Introduktion...2 1.2 Egenskaper...3 1.3 Förpackningens innehåll...3 1.4 Anslutningar och reglage...4 2. KOM IGÅNG...5

Läs mer

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide TSR200 Digital Satellit Mottagare Quickguide Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 1.0 Mottagarens baksida 1. SAT OUT För anslutning av en extra mottagare till parabolens satellitsignal 2. IR IN För anslutning

Läs mer

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 190140 ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 1 SÄKERHETSINSTRUKTIONER Strömadapter När du sätter i eller tar ur strömadaptern ur vägguttaget, se till att du tar

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23 1 SMARTBOX Användarmanual 14.10.23 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare 305013 Bruksanvisning Tack för att du valt TRIAX ST-HD527 CI digital mark / satellit mottagare. För att få bästa utbyte av din nya digital mottagare bör du noggrant

Läs mer

Maximum T 541 VA. Bruksanvisning. Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren.

Maximum T 541 VA. Bruksanvisning. Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren. Maximum T-541 VA Bruksanvisning Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren. Mottagaren kan bara anslutas till en tv-mottagare. 1. Säkerhetsanvisningar... 4 Kom väl igång

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

Klicka dig fram till den information du söker. Mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Resett av mottagarens Pin-kod

Klicka dig fram till den information du söker. Mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Resett av mottagarens Pin-kod Nokia 220 Klicka dig fram till den information du söker. Sid 2-3 Mjukvarunedladdning. Sid 4 Fabriksåterställning Sid 5-6 Föräldrakontroll Sid 7-13 Favoritlistor Sid 14 Resett av mottagarens Pin-kod Nokias

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

Frågor och svar angående Dilog DC-660HD

Frågor och svar angående Dilog DC-660HD Frågor och svar angående Dilog DC-660HD Hur skall programkortet vändas/ monteras? Programkortet skall monteras i kortplatsen på apparatens högra sida. Chipet på programkortet skall vara vänt nedåt och

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Introduktion Vi vill tacka er för att ni köpt denna produkt. Alla mottagarens delar är tillverkade av den högsta standarden på våra ISO 9002 fabriker. Naturligtvis vill ni börja använda

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox Twin är en mottagare för fria (okodade) digitala terresta TV-kanaler (FTA). Emitor AB friskriver sig från allt ansvar vad det gäller

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16 1 SMARTBOX Användarmanual 14.12.16 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du

Läs mer

Bruksanvisning OBS RISK FÖR ELSTÖT ÖPPNA INTE

Bruksanvisning OBS RISK FÖR ELSTÖT ÖPPNA INTE ENG_3305-00401 llmän säkerhet Varning Läs hela bruksanvisningen noggrant och spara den så att du kan se efter i den senare. Företaget kommer inte att ta något ansvar för olyckor eller skador som blir resultatet

Läs mer

Bruksanvisning Smartbox C-230

Bruksanvisning Smartbox C-230 Bruksanvisning Smartbox C-230 Smartbox C-230 är en produkt ifrån Emitor AB Förord Smartbox C-230 är en mottagare med dubbla mottagare för digitala kabel TVkanaler. Emitor AB friskriver sig från allt ansvar

Läs mer

DS-2900S2/PAL. DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator. Bruksanvisning

DS-2900S2/PAL. DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator. Bruksanvisning DS-2900S2/PAL DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator Bruksanvisning 1 1. Användning DS-2900S2 är konstruerat för omvandling av krypterad QPSK/8PSK satellitsignal till vanliga PAL CCIRkanaler. DS-2900S2

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 15.07.06

SMARTBOX. Användarmanual 15.07.06 1 SMARTBOX Användarmanual 15.07.06 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLLER... 3 PRODUKT... 5 KOM IGÅNG... 6 KANALSÖKNING... 7 ANVÄNDNING... 8 TV-GUIDE... 9 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

CRC-1400 Bruksanvisning

CRC-1400 Bruksanvisning CRC-1400 Bruksanvisning Högupplöst (HD) Digital kabelmottagare CONAX * Komplett manuell: www.topfield.fi * PIN-kod är från början inställt på 0000. Säkerhetsanvisningar Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160 Snabbguide Inspelningsbar HD-box Samsung SMT-C760 Allt du behöver veta för att koppla in och komma igång med din inspelningsbara HD-box HEM 2234-Snabbguide SMT-C760_54-03.indd 20-03- 5.03 (GB) EXT OUT

Läs mer

I. LCD1561 Monitor. Baksida

I. LCD1561 Monitor. Baksida I. LCD1561 Monitor Sida Framsida Baksida 1. IR sensor 2. Power indikator 3. Hörlursuttag 4. Kanal+/upp knapp 5. Kanal-/ned knapp 6. VOL upp/höger knapp 7. VOL ned/vänster knapp 8. Menyknapp 9. TV/AV knapp

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

DTR- 9900 Twin. Svensk bruksanvisning. www.moon.se

DTR- 9900 Twin. Svensk bruksanvisning. www.moon.se DTR- 9900 Twin Svensk bruksanvisning www.moon.se Innehåll Sid 1. Introduktion, funktioner och finesser. 2. Säkerhetsnoteringar 3. Säkerhet generellt. 4. Er mottagare och dess funktioner 5-6. Er mottagare

Läs mer

Din manual PHILIPS 28PT4523 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010867

Din manual PHILIPS 28PT4523 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010867 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 28PT4523. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox är en mottagare för fria kanaler och med plats för en Common Interface modul med programkort för kodade kanaler. Detta ingår dock

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Tv när du vill TA92 849 16-02. användarmanual

Tv när du vill TA92 849 16-02. användarmanual Tv när du vill TA92 849 16-02 användarmanual SIFFERKNAPPAR Används för val av kanal eller för att skriva text i sökfunktionen. Om fler av dina tilltänkta bokstäver finns på samma knapp väntar du bara någon

Läs mer

I. Allmän information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning...

I. Allmän information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning... I. Allmän information... 3 1. Introduktion... 3 2. Huvudfunktioner... 3 3. För Er Säkerhet... 4 4. Allmänt om mottagarens användning... 4 5. Frontpanel... 5 6. Baksida... 6 7. Fjärrkontroll... 7 8. Installation

Läs mer

Bruksanvisning. IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv

Bruksanvisning. IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Bruksanvisning IPTV IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Innehållsförteckning Lätt att komma igång...4 Börja använda boxen...5 Logga in...6 Inställningar (bild och ljud)...7 Tjänster och egenskaper... 8 9

Läs mer

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning Viktig säkerhetsinformation - läs noga och spara för framtida referens. För att minska risken för brand eller el-shock, utsätt

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 15.10.28

SMARTBOX. Användarmanual 15.10.28 1 SMARTBOX Användarmanual 15.10.28 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLLER... 3 PRODUKT... 5 KOM IGÅNG... 6 KANALSÖKNING... 8 ANVÄNDNING... 10 TV-GUIDE... 11 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

IPTV på: Läsplatta Smart-tv Mobil. iptv. bruksanvisning

IPTV på: Läsplatta Smart-tv Mobil. iptv. bruksanvisning IPTV på: Läsplatta Smart-tv Mobil iptv bruksanvisning innehåll 4. Enkelt att komma igång 5. Börja använda boxen 6. Logga in 7. Inställningar för bild och ljud 8. Tjänster och egenskaper 10. Live tv 11.

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Innehåll SVENSKA. Lösa problem...43 Specifikationer...45 Villkor i slutanvändarens licensavtal... 46. www.strongsat.com

Innehåll SVENSKA. Lösa problem...43 Specifikationer...45 Villkor i slutanvändarens licensavtal... 46. www.strongsat.com Innehåll Säkerhetsföreskrifter............... 2 Välkommen till digital satellit-tv!...... 3 Uppdateringar av din mottagare....... 3 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen...... 3 Fjärrkontrollen....................

Läs mer

Användarguide Stadsnäts-TV. TV-box och Portalfunktioner Motorola VIP1003 HDTV-box Motorola VIP1963 HDTV-box med inspelning Kalejdo HD-portal

Användarguide Stadsnäts-TV. TV-box och Portalfunktioner Motorola VIP1003 HDTV-box Motorola VIP1963 HDTV-box med inspelning Kalejdo HD-portal Användarguide Stadsnäts-TV TV-box och Portalfunktioner Motorola VIP1003 HDTV-box Motorola VIP1963 HDTV-box med inspelning Kalejdo HD-portal Förpackningen med din nya tv-box innehåller följande delar: IP

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A Bruksanvisning S RCR-5 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

FST100. Bruksanvisning. www.finnsat.tv

FST100. Bruksanvisning. www.finnsat.tv FST100 Bruksanvisning www.finnsat.tv Innehåll Innehåll Innehåll............................................................................... 2 Allmän information....................................................................

Läs mer

TRIAX CR 111 CG Digital CryptoGuard Kabel-TV mottagare

TRIAX CR 111 CG Digital CryptoGuard Kabel-TV mottagare TRIAX CR 111 CG Digital CryptoGuard Kabel-TV mottagare 305011 Bruksanvisning Säkerhetsanvisning Säkerhetsanvisning Mottagaren uppfyller internationell elsäkerhetsstandard. Läs säkerhetsförskrifterna för

Läs mer

Klicka dig fram till den information du söker. Manuell mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Personlig kanallista

Klicka dig fram till den information du söker. Manuell mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Personlig kanallista Nokia 9780 Klicka dig fram till den information du söker. Sid 2-3 Manuell mjukvarunedladdning. Sid 4 Fabriksåterställning Sid 5-6 Föräldrakontroll Sid 7-9 Personlig kanallista Sid 10 Resett av mottagarens

Läs mer

1. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

1. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

TRIAX T-HD405 VA Digital terrest mottagare

TRIAX T-HD405 VA Digital terrest mottagare TRIAX T-HD405 VA Digital terrest mottagare 305046 2 Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter...4 Kassering av batterier och mottagare...5 Översikt...6 Framsida Baksida...6 Sätt i batterier i fjärrkontrollen...7

Läs mer

WATSON-BOX BRUKSANVISNING

WATSON-BOX BRUKSANVISNING WATSON-BOX BRUKSANVISNING Välkommen att använda Watson. Gratulerar till ett utmärkt val! Med tjänsten Watson kan du titta på tv, hyra filmer och beställa betal-tv-kanaler i din egen smak, precis när det

Läs mer

TRC-1400 Bruksanvisning

TRC-1400 Bruksanvisning TRC-1400 Bruksanvisning Högupplöst (HD) Digital Terrestisk Mottagare CONAX * Komplett manuell: www.topfield.fi * PIN-kod är från början inställt på 0000. Säkerhetsanvisningar Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Batteriladdning. Kontrollernas placering:

Batteriladdning. Kontrollernas placering: ANVÄNDARHANDBOK Batteriladdning Enheten har ett inbyggt, laddningsbart li-jonbatteri av typen DC 3,7 V, 330 mah. Ladda det enligt följande: Sätt i den lilla kontakten i den medföljande anslutningskabeln

Läs mer

NeoTV 350 Media Player NTV350

NeoTV 350 Media Player NTV350 NeoTV 350 Media Player NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas, lagras i ett sökbart lagringssystem eller översättas till något

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver?

Läs mer

Bruksanvisning. IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Dator

Bruksanvisning. IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Dator Bruksanvisning IPTV IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Dator Innehållsförteckning Lätt att komma igång...4 Börja använda boxen...5 Logga in...6 Inställningar (bild och ljud)...7 Tjänster och egenskaper...

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

BRUKSANVISNING (SE) VIKTIGT! Läs denna bruksanvisning innan du ansluter mottagaren. DIGIALITY VC-CI 304

BRUKSANVISNING (SE) VIKTIGT! Läs denna bruksanvisning innan du ansluter mottagaren. DIGIALITY VC-CI 304 BRUKSANVISNING (SE) VIKTIGT! Läs denna bruksanvisning innan du ansluter mottagaren. DIGIALITY VC-CI 304 1 2 DIGIALITY VC-CI 304 Grundanvändning och Grundfunktioner INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Grundläggande

Läs mer

WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING

WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING Välkommen att använda Watson. Gratulerar till ett utmärkt val! Med tjänsten Watson kan du titta på tv, hyra filmer och beställa betal-tv-kanaler i din egen smak, precis

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Välkommen 3 Snabbguide 4 Installera Telia Digital-tv 4 Fjärrkontrollen och dess knappar 5 Huvudmenyn 7 Information på sidorna 7 Miniguiden 8 Tv-guiden 9 Text-tv 11 Video 12

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. DVB-2004BT Digitalbox för digitala marknätet

ANVÄNDARMANUAL. DVB-2004BT Digitalbox för digitala marknätet ANVÄNDARMANUAL DVB-2004BT Digitalbox för digitala marknätet Index Index & Egenskaper 1 Säkerhetsinformation 2 Digitalboxens fram och baksida 3 Fjärrkontroll 4 Anslutningar, antenn och annan utrustning

Läs mer

Snabbmanual till ZOOM H1

Snabbmanual till ZOOM H1 Snabbmanual till ZOOM H1 Förberedelse Slå på/av Starta enheten och Stänga av är enkelt. 1. För att sätta På(ON) enheten skjuter du POWER nedåt i ca 1 sekund. 2. För att stänga av enheten skjuter du POWER

Läs mer

Guide 2 ANVÄNDARMANUAL

Guide 2 ANVÄNDARMANUAL Guide 2 ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLL 1 HUVUDMENY 7 ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLL 2 2 SYSTEMINSTÄLLNINGAR 7 2.1 MOTTAGARINSTÄLLNINGAR 8 2.1.1 LJUDSPRÅK 8 2.1.2 TEXTNING 8 2.1.3 TV VOLYM 8 2.1.4 TIME OUT FÖR KANALDATA

Läs mer

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR LJUDINSTÄLLNING Välj i Main Meny (Huvudmenyn) AUDIO, Här kan 5.1 kanalutgång anpassas separat. fördröjning fördröjning BASS MANAGEMENT () Här finns två valmöjligheter: ON: Basen

Läs mer

Bruksanvisning till digitalbox

Bruksanvisning till digitalbox Bruksanvisning till digitalbox DVB-T2011 Läs noga igenom denna bruksanvisning för att försäkra dig om att du använder produkten på rätt sätt. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. Innehållsförteckning

Läs mer

Register your product and get support at SDV5118/12. SV Användarhandbok

Register your product and get support at  SDV5118/12. SV Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV5118/12 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Viktigt 4 Säkerhet 4 Återvinning 4 Svenska 2 Din SDV5118 5 Översikt 5 3 Komma igång 6

Läs mer

Bruksanvisning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-40

Bruksanvisning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-40 Bruksanvisning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics SWE-1 VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK

Läs mer

SVENSK MANUAL DOCKNING MED. För mer information, Läs igenom följande instruktioner innan du använder din enhet.

SVENSK MANUAL DOCKNING MED. För mer information,  Läs igenom följande instruktioner innan du använder din enhet. SVENSK MANUAL MED DOCKNING Läs igenom följande instruktioner innan du använder din enhet. Tillverkare av denna enhet följer en princip om ständig förbättring och har inget ansvar för ändringar som görs

Läs mer

Bruksanvisning DILOG DC-230 HD

Bruksanvisning DILOG DC-230 HD Bruksanvisning DILOG DC-230 HD INNEHÅLL 1 SÄKERHET... 3 2 SNABBINSTALLATION... 4 3 SPECIFIKATION... 6 4 INKOPPLING AV MOTTAGARE... 7 5 HÅRDVARAN... 8 6 TITTA PÅ TV... 12 7 MENY NAVIGERING... 17 8 REDIGERA

Läs mer

Läs denna guide innan användning. DNA TV-hubi SNABBGUIDE

Läs denna guide innan användning. DNA TV-hubi SNABBGUIDE Läs denna guide innan användning DNA TV-hubi SNABBGUIDE VÄLKOMMEN ATT BÖRJA ANVÄNDA DNA TV-HUBI! Med DNA TV-hubi kan du njuta av att se på gratis- och betalkanal-sändningar. DNA TV-hubi kombinerar televisionen,

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Introduktion knappar SWEDISH VOL- NÄSTA. Volym ned. Upp/Framåt menyn. Ner/Bakåt menyn. Autosöka information. i 3 sekunder) och kontrollera programmet

Introduktion knappar SWEDISH VOL- NÄSTA. Volym ned. Upp/Framåt menyn. Ner/Bakåt menyn. Autosöka information. i 3 sekunder) och kontrollera programmet 29 Introduktion knappar DAB/FM Omkopplingsläge DAB/FM ENTER Ange systemmenyn (tryck på ENTER i 3 sekunder) och välj funktion INFO Kontrollera programvaruversionen (tryck på INFO i 3 sekunder) och kontrollera

Läs mer

DNA TV-hubi: Snabbguide

DNA TV-hubi: Snabbguide DNA TV-hubi: Snabbguide Läs denna guide innan användning» Välkommen att börja använda DNA TV-hubi! Med DNA TV-hubi kan du njuta av att se på gratis- och betalkanal-sändningar. DNA TV-hubi kombinerar televisionen,

Läs mer

SNABBGUIDE HDTV-BOX CXHD-5000C

SNABBGUIDE HDTV-BOX CXHD-5000C SNABBGUIDE HDTV-BOX CXHD-5000C I denna Snabbguide följer generella inkopplingsrutiner. Detaljerade inkopplingsförfaranden finner du alltid i den användarmanual som bifogas tillsammans med den digital-tv-box

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box. FiberKoax

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box. FiberKoax TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box FiberKoax 5 GHZ 1 2 Packa upp TiVo-förpackningen I TiVo-förpackningen hittar du: TiVo-box TiVo-fjärrkontroll med batterier

Läs mer

MP-100. Bruksanvisning

MP-100. Bruksanvisning MP-100 Bruksanvisning INNEHÅLL Uppackning av Merit MP-100 --------------------------------------- 3 Batteriinstallation ------------------------------------------------------ 4 Nedladdning av musik ------------------------separat

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Fjärrkontroll. 2 PVR / Inspelning. 1 Fjärrkontroll... 7

Innehållsförteckning. 1 Fjärrkontroll. 2 PVR / Inspelning. 1 Fjärrkontroll... 7 Fjärrkontroll Innehållsförteckning 1 Fjärrkontroll... 7 2 PVR / Inspelning... 7 2.1 Direktinspelning... 8 2.2 Programmera inspelning via EPG... 8 2.3 Direkt programmering (undermeny Timer)... 8 2.4 Timeshift

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning 2016 05 Viktig säkerhets information 1. Läs igenom detta noggrant 2. Spara denna instruktionsbok 3. Uppmärksamma alla varningar 4. Följ instruktionerna 5. Använd inte din WR15BT nära

Läs mer

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 Bruksanvisning Aquatic Radio Uppstart Sätt i fjärrkontrollens batteri Skruva av det vattentäta locket på fjärrkontrollens baksida och sätt i batteriet. (CR-2430) Skruva tillbaka locket. Slå

Läs mer

Register your product and get support at SDV6224/12. SV Användarhandbok

Register your product and get support at  SDV6224/12. SV Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6224/12 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Viktigt 4 Säkerhet 4 Återvinning 4 2 Din SDV6224/12 5 Översikt 5 3 Komma igång 6 Installation

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box. FiberLAN

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box. FiberLAN TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box FiberLAN LED ON OFF WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 RES POWER Packa upp TiVo-förpackningen I TiVo-förpackningen

Läs mer

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 21PT5305. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Free to Air digital markbox DVB-T

Free to Air digital markbox DVB-T Free to Air digital markbox DVB-T Svensk Bruksanvisning General Agent i Norden. Moon Radio AB Enbärsvägen 8 735 37 Surahammar Sverige www.moon.se Innehållsförteckning Sid. Säkerhet-------------------------------------------------------3

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning med: två bildskärmar,

Läs mer

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL REFLEXION Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL VARNINGAR Utropstecknet med en triangel är en varningssymbol som gör användaren uppmärksam på viktiga instruktioner.

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

Digital satellitantenn med manöverpanel. MobilSat +

Digital satellitantenn med manöverpanel. MobilSat + Digital satellitantenn med manöverpanel MobilSat + Modellerna MSP-S & MSP-C INNEHÅLL 1. Inledning... 2 1.1. Användning... 2 1.2. Allmänna anvisningar... 3 1.3. Manöverpanelen... 3 2. Grundläggande funktioner...

Läs mer