Intensivvård ta del av det senaste inom forskning, utveckling och praktik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Intensivvård 2009 - ta del av det senaste inom forskning, utveckling och praktik"

Transkript

1 och drag! p a e nsk a för u ll k efull e u t d Ak vär a ng å m Intensivvård ta del av det senaste inom forskning, utveckling och praktik Respiration och ventilation av den svårt sjuka lungan Multiresistenta bakterier och smittspridning viktigt att tänka på! Kortverkande opioider så påverkas patienter och arbetet på avdelningen! Sömnens betydelse för intensivvårdspatienten De senaste etiska frågeställningarna inom intensivvården Talare: Filip Fredén Akademiska sjukhuset Uppsala Christina Agvald-Öhman Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Åsa Engström Intesivvårdssjuksköterska, Universitetslektor Luleås Tekniska Universitet Ulla Edéll Gustafsson Intensivvårdssjuksköterska, Universitetslektor Hälsouniversitetet Linköping Max Bell Specialistläkare Karolinska Universitetssjukhuset Solna Thomas Nolin Centralsjukhuset Kristianstad Mats Enlund Centrallasarettet Västerås mars 2009, Stockholm Missa inte vår fördjupningsdag den 18 mars! Lär dig Teamwork enligt CRM, Crew Resource Management, ur ett intensivvårdsperspekttiv under ledning av Carl Johan Wallin, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

2 Intensivvård 2009 På en högspecialiserad avdelning som IVA, med avancerad medicinteknisk utrustning för vård av patienter med hotande eller manifest svikt av livsviktiga kroppsfunktioner är arbetstempot ofta högt. Situationen kan vara mycket komplex och dina arbetsuppgifter mycket skiftande och krävande. Du förväntas ha hög handlingsberedskap och prioriteringsförmåga, vara flexibel och kunna ta snabba beslut. Patienterna behöver ständig tillsyn och behandling. Om något förändras och läget blir akut måste du snabbt kunna sätta in rätt behandling. På konferensen Intensivvård 2009 får du tillfälle att fördjupa dina kunskaper och utveckla dig i din yrkesroll för att bättre kunna möta vardagliga och ofta svåra situationer. Konferensen ger dig aktuell information om den senaste forskningen, den ger dig nödvändig kunskap och värdefulla tips och metoder inom intensiv-vården idag. En stor del av det dagliga arbetet är patientens respiration och ventilation. Kom och lyssna på Filip Fredén som ger dig information om hur du ska tänka och hantera svårventilerade patienter. Filip har stor erfarenhet av intensivvård och är specialist på lungfunktionsstörningar. Christina Agvald-Öhman har forskat kring multiresistenta bakterier och smittspridning. Hon berättar hur du som personal har del i smittspridningen och hur du kan förbättra ditt arbete ur patientsäkerhetssynpunkt. Arbetet på en intensivvårdsavdelning väcker flera etiska frågeställningar. Du ställs inför situationer som väcker tankar och frågor. Thomas Nolin delar med sig av sin erfarenhet från sitt arbete på en intensivvårdsklinik samt som aktiv inom SFAI, Svensk Förening För Anestesi och Instensivvård och SIR, Svenska Intensivvårds Registret om de tankegångar och riktlinjer som ligger till grund för ett beslut om att avstå eller avbryta medicinsk behandling på en intensivvårdsavdelning. Missa inte heller föredragen om kontinuerlig dialys och kortverkande opioider, två ämnesområden inom intensivvården som är under stark utveckling. Vad ställer det för nya krav på dig som arbetar på IVA? Hur bra är kortverkande opioider för patienten? Du får också ta del av Åsa Engströms forskning om närstående till IVA-patienter samt lära dig hur viktig sömnen är för patienten ett omvårdnadsarbete som du som intensivvårdssjuksköterska ansvarar för. Separat bokningsbar fördjupningsdag: Teamwork enligt CRM Under ledning av Carl Johan Wallin, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge kommer du under en dag att få lära dig mer om kommunikation och samarbete enligt CRM, Crew Resource Management, ur ett intensivvårdsperspektiv. Du får bl.a. lära dig att ta rollen som ledare eller följare i ett intensivvårdsteam, utveckla din förmåga att kommunicera effektivt med övrig vårdpersonal och anhöriga samt hur du ska tillkalla hjälp vid resursbrist och mycket mer. Välkommen till en kompetenshöjande och utvecklande konferens! Anmäl dig redan idag! Anmälningsblanketten finns i broschyren fyll i och skicka den till oss. Du kan också faxa in anmälan på fax nr eller skicka e-post på Du kan även ringa in din anmälan på telefon Liselott Thomelius Johnsson Leg. Sjuksköterska, Projektledare Teknologisk Institut Onsdag 18 mars Teamwork enl CRM, Crew Resource Management, ur ett intensivvårdsperspektiv 09:00 Fördjupningsdagen inleds Kritiska situationer där du och teamet på intensivvårdsavdelningen måste agera snabbt, är en del av din vardag. Teamet sätts på prov. För att samarbetet ska gå smidigt, för att allt ska flyta måste vissa saker fungera. Kommunikation och ledarskap är två hörnstenar i ett väl fungerande teamwork. Hur kommunicerar vi? Får vi prata hur som helst till varandra? Hur ska en ledare få alla i teamet att lyssna? Ett väl fungerande teamwork bidrar till att höja patientsäkerheten och optimera patientens chans att få ett säkrare omhändertagande och tillgång till IVA-avdelningens alla resurser. Under fördjupningsdagen kommer du att få möjlighet att träna kommunikation och säkert samarbete enligt CRM ur ett intensivvårdsperspektiv. Du kommer att få träna rollfördelning och kommunikation under stress, tillämpa A B C D E principerna i omhändertagandet av en akut försämrad IVA-patient. Du kommer att få lära dig fallgroparna. Lär dig verktygen och metoderna som bidrar till ökad trygghet i din yrkesroll och en förbättrad trivsel på arbetsplatsen! Dagen är uppbyggd kring ett inledande teoriavsnitt som kommer att följas av arbete i bikupor där du kommer att få en uppgift att lösa eller övningar att tillämpa. Efter varje uppgift/övning samlas vi för reflektion över vad som fungerade och inte fungerade, för och nackdelar. Under fördjupningsdagen kommer du att få lära dig; Kort repetition av A B C D E Att kommunicera effektivt och öka ditt situationsmedvetande Vad innebär CRM? Funktioner i ett högpresterande team Stresshantering och fatta beslut under stress Att ta rollen som ledare eller följare i ett intensivvårdsteam Koordination var ska jag stå runt patienten? Dagen leds av Carl Johan Wallin, leg läk, DEAA, Med. Dr, Simulatorcentrum, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge 16:00 Dagen avslutas Separat bokningsbar fördjupningsdag

3 Torsdag 19 mars 09:00 Registrering 09:30 Ordförande Åsa Engström inleder konferensen Expert på lungfunktionsstörningar 12:00 Lunch Respiration och ventilation av den svårt sjuka lungan vad ska du tänka på? Fördjupad kunskap i respirationens patofysiologi Respiratorbehandling vid svår lungsvikt vad ska du tänka på? Vad styr en optimerad respiration? Hur ska du tänka vid svårventilerade patienter? Vad göra när syresättningen ändå inte blir bra eller när koldioxidhalten fortfarande är för hög? Hur kan patientens sängläge påverka ventilationen? Senaste nytt inom respiration och ventilation Filip Fredén, Med. Dr, överläkare, anestesiolog, intensivvårdsspecialist, brännskadeintensivvårdsläkare, Akademiska sjukhuset Uppsala Filip är expert på lungfunktionsstörningar vid IVA-vård. Vi avbryter förmiddagen för kaffepaus 13:00 Att bemöta närstående på intensivvårdsavdelningen Att ha sina närmaste hos sig hjälper de svårt sjuka att kämpa vidare. Lika viktigt är det för de närstående att få vara med och veta och förstå vad som händer. Forskning Att vara närstående till en kritiskt sjuk eller skadad person innebär ofta en svår förändring av det dagliga livet. Vilken betydelse har de närstående för den sjukes tillfrisknande? Hur upplever den sjuke att ha sina närmaste nära? Kan vi stödja de närstående att vara nära- har vi förutsättningarna? Återbesök efter intensivvårdsvistelse, hur upplevde patienten och de närstående det och kan vi dra lärdom av deras erfarenheter i vårt dagliga arbete på intensivvårdsavdelningen? Åsa Engström, intensivvårdssjuksköterska,fil. Dr i omvårdnad, universitetslektor, Institutionen för Hälsovetenskap, Luleå Tekniska Universitet Åsa har forskat kring hur det upplevs att ha närstående i sin närhet under intensivvård ur perspektiven närstående, tidigare svårt sjuka och intensivvårdsjuksköterskor. 14:00 Smittspridning av multiresistenta bakterier så undviker du det! På IVA vårdas de sjukaste patienterna. Majoriteten av dem antibiotikabehandlas ofta med bredspektrumantibiotika. Detta medför att multiresistenta bakterier Forskning är ett svårt problem inom intensivvården. Det leder till ökade vårdtider och fler dödsfall. Vad är multiresistenta bakterier - vilka är de? Vilka ska vi rapportera till SMI? Vilka ska isoleras? Kohortvårdas? Hur sker smittspridningen? Hur vårda patienterna för att minska smittspridningen? Nolltolerans på IVA Huddinge Så här kan du förbättra det dagliga arbetet, praktiska tips från projektet Christina Agvald-Öhman, MD Phd, överläkare, anestesiolog, anestesi- och intensivvårdskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Christina har i arbetet med sin doktorsavhandling studerat multiresistenta bakteriestammars kolonisation och smittvägar på IVA-patienter. Hon har aktivt arbetat med dessa frågor sedan 2002 och är sekreterare i SIR, Svenska Intensivvårdsregistret. 14:50 Kaffepaus 15:10 Vårdrelaterade infektioner att minska personligt lidande för patienten VRI leder till ökat lidande för patienterna. Det är ekonomiskt kostsamt och förlänger vårdtiden. Ventilator-associerad pneumoni (VAP) och kateter-relaterad infektion (KRI) två av våra vanligaste infektioner Internationell jämförelse vilken incidens har vi i Sverige? Hur kan vi diagnosticera VAP och KRI? Hur förhindra VAP och KRI enkla profylax åtgärder Christina Agvald-Öhman 16:15 Dagen avslutas

4 Fredag 20 mars 09:00 Dagen inleds av ordförande Åsa Engström Kontinuerlig dialys ur ett intensivvårdsperspektiv Lär dig vilka indikationer, val och principer som föreligger kontinuerlig dialys Vilka är de vanligaste problemen hos dialyspatienten? Hur kan vi åtgärda dem? Lyssna till de senaste trenderna inom kontinuerlig dialys Max Bell, Med. Dr, specialistläkare, ANOPIVA, Karolinska Universitetssjukhuset Solna 10:00 Kaffe 10:20 Kortverkande opioider inom intensivvård hur förändras ditt arbete? Både över- och undersedering kan öka riskerna för morbiditet och mortalitet. Genom att ge rätt sederingsnivå kan sjuksköterskan medverka Kortverkande opioider till ett snabbare tillfrisknande och färre vårdrelaterade komplikationer. Traditionella riktlinjer vad behöver dammas av? Kortverkande opioider för- och nackdelar för patienten Kortverkande opioider vad ställer det för nya krav på dig som intensivvårdssjuksköterska? Hur kan du bemöta de mer vakna patienterna? Mats Enlund, docent, överläkare, Centrum för klinisk forskning/ operationskliniken, Centrallasarettet Västerås 11:15 Sömn hos intensivvårdspatienten därför är den så viktig! Vi sover ungefär en tredjedel av livet. Sömnen är livsviktig, det är kroppens vilofas och den tid då hjärnan har en chans att bearbeta vad som hänt medan vi varit vakna. Därför är sömn så viktig för patienten! Hur kan en bra sömn förbättra tillfrisknandet? Så kan vi skapa förutsättningar för god sömn för patienter i högteknologiska miljöer! Ulla Edéll-Gustafsson, docent, universitetslektor, intensivvårdssjuksköterska, Hälsouniversitet, Linköping Ulla är även aktiv inom Nätverket Sömn och Hälsa. 12:00 Lunch 13:00 Etiska problem i det vardagliga arbetet att avstå eller avbryta medicinsk behandling? Ökade medicinska resurser i form av kompetens och teknik leder till att allt sjukare och allt äldre patienter blir föremål för dels elektiva men också akuta Etik vårdinsatser. Detta medför en risk för att omfattande vårdinsatser leder till ett förlängt lidande istället för återgång till ett liv med en kvalitet som patienten själv kan acceptera. När är det dags att avstå eller avbryta medicinsk behandling inom intensivvård? Så här säger SFAI:s riktlinjer Hur går tankegångarna vid ett beslut några etiska överväganden Thomas Nolin, överläkare, anestesikliniken,centralsjukhuset i Kristianstad Thomas är med i FoU, Svenska Intensivvårdsregistret, SIR. Thomas har suttit med i SFAI:s arbetsgrupp som tagit fram dokumentet om Avstå eller avbryta behandling samt i arbetsgruppen som i år lagt fram slutdokumentet om organdonation till SFAI. Han har även medverkat i ett projektarbete, som SIR-representant, i Donationsrådets kartläggning om antalet möjliga organdonatorer i Sverige. 14:00 Kaffepaus 14:20 Organdonation ur ett etiskt perspektiv Tack vare att människor donerar organ får många bättre liv genom transplantation. Det råder stor brist på organ i Sverige. Hindren för organdonation är attityder, etik, resurser och kompetens. Hur ser donationsprocessen ut? Hur många möjliga donatorer har vi i Sverige? På vilket sätt föreligger det en konflikt mellan att avbryta medicinsk behandling och möjlig organdonation? Några etiska överväganden Patientfall och möjlighet till diskussion Thomas Nolin 15:30 Dagen avslutas

5 Ur Teknologisk Instituts övriga utbud: Telefonrådgivning inom hälso- och sjukvård Akutsjukvård 2009 Infektion Kognitivt förhållningssätt i ledarskapet Teknologisk Institut AB Sverige Klipp av kupongen. Posta eller faxa Se oss på Anmälan till Intensivvård 2009 Konferens mars 2009: kr (Projektnr ) Endast Fördjupningsdag 18 mars 2009: kr (Projektnr ) Paketpris: Konferens + Fördjupningsdag: kr (ordarie pris 9460 kr) Moms tillkommer Företag... Org.nr... Adress... Avd... Postnr/ort... Tel... Frankeras ej Teknologisk Institut betalar portot Kontaktperson... Ert beställningsnr... Fakturaadress (Ifylls endast om den inte är samma som ovan) Teknologisk Institut Svarspost Kundnummer GÖTEBORG Företag... Adress... Org.nr... Postnr/ort... Bekräftelse skickas till deltagare kontaktperson

6 B Porto betalt Sverige Praktiska upplysningar Tid och plats Konferens: mars 2009 Fördjupningsdag 18 mars 2009 Teknologisk Institut Utbildningscenter Olof Palmes gata 31, Stockholm Tunnelbana: T-centralen Pris Konferens mars: kr Fördjupningsdag 18 mars: kr Paketpris: Konferens + Fördjupningsdag kr (ordinarie pris kr) I priset ingår lunch, förfriskningar under pauser och dokumentationsmaterial. Moms tillkommer. Anmälningsbekräftelse och faktura sändes efter mottagen anmälan. Hur du anmäler dig lättast Tel , vxl Fax Posta anmälningstalongen Avbeställningsvillkor För av- och ombokningsregler, vänligen se vår hemsida För ytterligare upplysningar Se för mer praktisk information eller ring vårt kundcenter , vxl alternativt maila projektledaren: Förbehåll Teknologisk Institut förbehåller sig rätten till ändringar av program, tid och plats. Returadress: Teknologisk Institut Box GÖTEBORG

Specialpedagogik 2009 Din självklara mötesplats för kompetensutveckling, ny inspiration och motivation!

Specialpedagogik 2009 Din självklara mötesplats för kompetensutveckling, ny inspiration och motivation! Aktuell kunskap, många värdefulla tips och mycket ny inspiration! Specialpedagogik 2009 Din självklara mötesplats för kompetensutveckling, ny inspiration och motivation! Ta del av de senaste forskningsrönen,

Läs mer

LOV i kommunen. Hur tillämpa Lagen om valfrihetssystem? - Helt nya krav på ledarskap, IT-stöd, effektivitet och beställarrollen

LOV i kommunen. Hur tillämpa Lagen om valfrihetssystem? - Helt nya krav på ledarskap, IT-stöd, effektivitet och beställarrollen Det mest aktuella om IT-stöd i kundvalsmodellen Den senaste forskningen om ledarskap inom LOV Hur tillämpa Lagen om valfrihetssystem? LOV i kommunen - Helt nya krav på ledarskap, IT-stöd, effektivitet

Läs mer

Bröstcancer vård och behandling

Bröstcancer vård och behandling Unik konferens! Bröstcancer vård och behandling De senaste forskningsrönen och behandlingssätten! One-day diagnostic i praktiken. Kvinnan får besked samma dag om hon har bröstcancer! Kulturella skillnader

Läs mer

ta del av de senaste modellerna och praktikfall som lyckats! Bengt Eriksson ambulansöverläkare Landstinget Dalarna Stefan Kihlgren leg sjuksköterska

ta del av de senaste modellerna och praktikfall som lyckats! Bengt Eriksson ambulansöverläkare Landstinget Dalarna Stefan Kihlgren leg sjuksköterska Akutsjukvård Gå 4 betala för 3! ta del av de senaste modellerna och praktikfall som lyckats! Den akuta vårdkedjan, patientsäkerhet och samarbete i fokus med prehospital triage, patientstyrning och direktinläggningar!

Läs mer

Akutsjukvård 2010 följ med i utvecklingen!

Akutsjukvård 2010 följ med i utvecklingen! Gå 4 betala för 3! Mötesplats för tredje året i rad! Anmäl dig nu fullbokad 2009! Akutsjukvård 2010 följ med i utvecklingen! Widgren, Lethvall och Örnung om triage vinster, vetenskap och vidareutveckling

Läs mer

Kvinnohälsa 2014. Livskvalitéförhöjande insatser. Stockholm Konferens 12-13 mars, Seminariedag 14 mars 2014. www.teknologiskinstitut.

Kvinnohälsa 2014. Livskvalitéförhöjande insatser. Stockholm Konferens 12-13 mars, Seminariedag 14 mars 2014. www.teknologiskinstitut. Livskvalitéförhöjande insatser Kvinnohälsa 2014 Artist: Unnur Ýrr Helgadóttir Endometrios helhetssyn och strategier vid kronisk smärtproblematik Från pubertet till menopaus lär dig mer om hormonella förändringar,

Läs mer

Inspireras av vinnande omvårdnadsprojekt!

Inspireras av vinnande omvårdnadsprojekt! Inspireras av vinnande omvårdnadsprojekt! Ortopedisk omvårdnad Kirurgisk omvårdnad Multidisciplinärt teamarbete Hög kompetens nära patienten Förbättrad patientinformation ERAS rätt vård före, efter och

Läs mer

Akutpsykiatri 2013. Högaktuell konferens och mötesplats! Nya arbetssätt Senaste forskningen Inspiration. u 30 31 januari 2013, Stockholm

Akutpsykiatri 2013. Högaktuell konferens och mötesplats! Nya arbetssätt Senaste forskningen Inspiration. u 30 31 januari 2013, Stockholm Högaktuell konferens och mötesplats! Akutpsykiatri 2013 Nya arbetssätt Senaste forskningen Inspiration Psykiatrisk ambulans ett framgångsrikt projekt i Bergen, Norge Transkulturell psykiatri så förbättrar

Läs mer

Akutsjukvård 2013 SAMARBETE ORGANISATION PATIENTSÄKERHET

Akutsjukvård 2013 SAMARBETE ORGANISATION PATIENTSÄKERHET Akutsjukvård 2013 SAMARBETE ORGANISATION PATIENTSÄKERHET Samarbete ambulans, akutmottagning och vårdavdelning för ett effektivt patientflöde! Omhändertagande av multisjuka äldre för att undvika väntan

Läs mer

Ortopedisk vård. effektivare, mer patientsäker vård. Marie Lilja avdelningschef Universitetssjukhuset i Lund

Ortopedisk vård. effektivare, mer patientsäker vård. Marie Lilja avdelningschef Universitetssjukhuset i Lund Gå 4 betala för 3! Ortopedisk vård effektivare, mer patientsäker vård LEAN effektivare vård med minskat dubbelarbete och mer tid för patienten! Kortare vårdtid och färre komplikationer med utvecklad höftfrakturprocess

Läs mer

Akutsjukvård 2012. Patientsäkerhet Akutmottagningens organisation Prehospital vård! Göran Örnung Överläkare Capio S:t Görans Sjukhus

Akutsjukvård 2012. Patientsäkerhet Akutmottagningens organisation Prehospital vård! Göran Örnung Överläkare Capio S:t Görans Sjukhus Gå 4, betala för 3! Succé nu för 5:e året! Akutsjukvård 2012 Patientsäkerhet Akutmottagningens organisation Prehospital vård! Organisation, direktstyrning och prehospital vård är akutmottagningen den optimala

Läs mer

Undersköterska i demensvården

Undersköterska i demensvården Undersköterska i demensvården Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 april 2011 LYSSNA TILL Sahlgrenska Universitetssjukhuset Centrum för lättläst AnnMarie Lindman Nationellt kompetenscentrum Anhöriga

Läs mer

IT & sociala medier i skolan

IT & sociala medier i skolan 100% nöjda på vårens succékonferens! IT & sociala medier i skolan Forskning, konkreta tips och nya arbetssätt för ökat lärande Talare Hur ser lärandet ut i digitala miljöer och hur påverkar det relationen

Läs mer

Om- och nybyggnation av psykiatrilokaler

Om- och nybyggnation av psykiatrilokaler INTERAKTIV KONFERENS TILLBAKA NYTT SPÄNNANDE INNEHÅLL! Om- och nybyggnation av psykiatrilokaler Att bygga vårdlokaler för mänskliga möten Takterrass, psykiatrins hus Uppsala. Foto Elin Olsson (nod)c-o-m-b-i-n-e

Läs mer

Chef för personliga. assistenter 2014. talare

Chef för personliga. assistenter 2014. talare KUNSKAP UTVECKLING INSPIRATION Chef för personliga KUNSKAP UTVECKLING INSPIRATION assistenter 2014 kunskap utveckling inspiration Lär dig leda på distans! Vem tar hand om chefen? Lär dig hantera utmaningarna

Läs mer

SVENSKA DEMENSDAGARNA. Inbjudan till Svenska Demensdagarna 2010 TANKA HJÄRNA

SVENSKA DEMENSDAGARNA. Inbjudan till Svenska Demensdagarna 2010 TANKA HJÄRNA SVENSKA DEMENSDAGARNA Inbjudan till Svenska Demensdagarna 2010 TANKA HJÄRNA En konferens för uppbyggnad och utbyte av idéer mellan olika yrkeskategorier inom demensområdet Välkommen till Conventum Kongress

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Marknadsföringsdagen 2009

Marknadsföringsdagen 2009 s! ll! en tikfa r e nf ak ko 6 pr n e eg e & in talar d a ap 18 Sk llan e lj m Vä Marknadsföringsdagen 2009 Hur du utnyttjar nya möjligheter på nätet för att lyckas i en lågkonjunktur Neuromarketing Thomas

Läs mer

Arbetsterapeutens nya roll och funktion

Arbetsterapeutens nya roll och funktion Arbetsterapeutens nya roll och funktion Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 december 2009 TALARE FRÅN Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Lena Haglund Universitetssjukhuset i Lund Eva Månsson Lexell

Läs mer

Badanläggningar 2013. 1000 kr rabatt vid minst 4 anmälda! Om- och nybyggnation Hur blir jag en bättre kravställare? Vattenreningarna i anläggningarna

Badanläggningar 2013. 1000 kr rabatt vid minst 4 anmälda! Om- och nybyggnation Hur blir jag en bättre kravställare? Vattenreningarna i anläggningarna 1000 kr rabatt vid minst 4 anmälda! Badanläggningar 2013 Om- och nybyggnation Hur blir jag en bättre kravställare? Renovering kontra nybyggnation Hur skapa hållbara badanläggningar Vad kan ett projekt

Läs mer

Boende för äldre 2013 Nybyggnation och boendekoncept

Boende för äldre 2013 Nybyggnation och boendekoncept Ny högaktuell konferens! Boende för äldre 2013 Nybyggnation och boendekoncept Hur kan den strategiska planeringen av nybyggnation se ut? Ta del av analyser av kommunala boendeprojekt Erfarenheter av förvaltning

Läs mer

SJUKSKÖTERSKAN GÖR SKILLNAD! 5 6 DECEMBER 2013, BONNIER CONFERENCE CENTER, STOCKHOLM

SJUKSKÖTERSKAN GÖR SKILLNAD! 5 6 DECEMBER 2013, BONNIER CONFERENCE CENTER, STOCKHOLM Nationell konferens för sjuksköterskor i äldrevård och geriatrik. Ett samarbete mellan Riksföreningen för sjuksköterskan inom äldrevård och tidningen Äldreomsorg/Gothia Fortbildning. SJUKSKÖTERSKAN GÖR

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 4, Avd 25, Norra Stockholms Psykiatri (NSP) Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder

Läs mer

Utvärdering av mobilt hembesöksteam

Utvärdering av mobilt hembesöksteam Utvärdering av mobilt hembesöksteam Ulrika Pöder, Med Dr & Barbro Wadensten, Docent Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Vårdvetenskap 2013-08-27 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 5 INLEDNING

Läs mer

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag Reviderad 2014 Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Text Sara Bergqvist Månsson Grafisk form Losita Design

Läs mer

Hem- och konsumentkunskap

Hem- och konsumentkunskap Nationellt forum om framtidens Hem- och konsumentkunskap Framtidsvisioner din yrkesroll praktiskt pedagogiskt arbete Konferens 12-13 september, temadag 11 september 2006, Wenner-Gren Center, Stockholm

Läs mer

Patientsäkerhetsdagen

Patientsäkerhetsdagen 2010 Rapport från Patientsäkerhetsdagen 1 Kommunikation i fokus i fullsatt Folkets hus Temat för 2010 års patientsäkerhetsdag var bemötande och kommunikation. Landstingsdirektör Mona Boström konstaterade

Läs mer

Stimulansmedel. För insatser inom vård och omsorg för äldre personer

Stimulansmedel. För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Projektrapport: Stimulansmedel För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Delprojekt: Mobil läkare Projektperiod 2007-09-01 tom 2010 Anette Lindberg projektledare Vård- och omsorgsförvaltningen

Läs mer

Tema Akutpediatrik. nr.4/2011

Tema Akutpediatrik. nr.4/2011 bkn_111_4_cover.qxd:bkn 7/18/11 9:47 PM Page 1 nr.4/2011 Tema Akutpediatrik Utbildning på kliniska träningscentra i Sverige Hur undviks läkemedelsmisstag på barnakuten? Deltagarrekord på Barnveckan IFC_sanofipasteur_annonsA4_F.qxd:Layout

Läs mer

Patientfokuserad hemsjukvård

Patientfokuserad hemsjukvård Patientfokuserad hemsjukvård Inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 maj 2012 TALARE Rådet för hemsjukvård, SFAM Sonja Modin Avancerade hemsjukvården i mellersta Skåne Lena Carlsson Stifelsen Äldrecentrum

Läs mer