Ortopedisk vård 2009 processerna och modellerna som effektiviserar och kvalitetssäkrar vården

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ortopedisk vård 2009 processerna och modellerna som effektiviserar och kvalitetssäkrar vården"

Transkript

1 Gå 3! för a l eta b 4 Ortopedisk vård 2009 processerna och modellerna som effektiviserar och kvalitetssäkrar vården Ort ope dkl inik en Ta del av satsningar som ger högre vårdkvalitet! Effektivare ortopedisk vård med LEAN minska dubbelarbete och skapa mer tid för patienten! Tydlig höftfrakturprocess gav högre patientsäkerhet, kortare vårdtid och mindre mortalitet Hur minskar du andelen trycksår med rätt mätmetod och förbättrade nutritionsrutiner? VRISS II projektet som lyckats minska vårdrelaterade sjukdomar Minskad vårdtid för elektiva ortopedpatienter så här har vi lyckats! Annette W Dahl, Med Dr Universitetssjukhuset i Lund Lars-Eric Olsson, Lektor Göteborgs Universitet Ami Hommel, Dr. Med.vet Universitetssjukhuset i Lund Göran Modin Verksamhetschef Lisa Lindström Bitr avdelningschef Södersjukhuset Ann-Sofie Geschwindt Lasarettet i Enköping Patrik Berglund Astrid Häggblad IVA-sjuksköterska Piteå älvdals sjukhus Anna-Karin Gunnarsson Akademiska sjukhuset Uppsala 4-5 februari 2009, Stockholm Siwi Persson-Ahl Avdelningschef Oskarshamns sjukhus Separat bokningsbar Fördjupningsdag 6 februari 2009 Genombrottsmetoden att införa och implementera förändringar i sjukvården med Ejja Häman Aktell

2 Ortopedisk vård 2009 På ortopedkliniker runt om i landet pågår många utvecklingsprojekt och förbättringsarbeten. Det införs nya arbetsrutiner för att höja vårdkvaliteten samtidigt som man strävar mot en mer patientsäker vård. Nya satsningar görs för att minska vårdtiden genom att se över de interna processerna och för att effektivisera rutinerna. Vårdrelaterade sjukdomar och dubbeldokumentation är andra aktuella frågor man arbetar med. På konferensen Ortopedisk vård 2009 får du ta del av de senaste och mest uppmärksammade projekten runt om i landet. Lyssna till hur Södersjukhuset i Stockholm arbetar enligt LEAN. Genom att skapa bättre patientflöden och arbetsrutiner sätts patienten och vårdprocessen i fokus. Med LEAN som verktyg identifieras tidstjuvarna och värdeskapande arbetsuppgifter kartläggs. Du får också följa hur patienter med akut höftfraktur på Universitetssjukhuset i Lund vårdas med höftfrakturprocessen enligt LEAN, vilket resulterat i högre vårdkvalitet, minskad vårdtid samt minskad mortalitet! Vidare får du ta del av hur VRISS II-projektet i Piteå lyckats minska andelen vårdrelaterade sjukdomar genom samarbete över klinikgränserna och förbättrade arbetsrutiner! De fick Guldskalpellens hederspris 2008 för sitt goda resultat! Lyssna även till hur Oskarshamns sjukhus, nästintill halverat vårdtiden för ortopedpatienter med elektiva operationer samt fått en högre vårdproduktion och effektivare mottagning utan väntetider och minskat antal återbesök. Höjd patientsäkerhet och högre vårdkvalitet kan uppnås genom att använda tvärprofessionella standardvårdplaner som tydliggör vem som ska skriva vad och undvika dubbeldokumentation. Du får se hur standardvårdplanerna ser ut i datamiljö och hur de kopplas till kvalitetsnormer och individuella vårdplaner. Ta också del av den nya vårdmodellen Patientcentrerad vård som leder till att patienten får snabbare rehabilitering och därmed ett snabbare tillfrisknande, vilket gett tydliga hälsoekonomiska effekter. Andra ämnen som behandlas under konferensen är hur du kan minska andelen trycksår genom förebyggande arbete samt med förbättrade pre- och postoperativa nutritionsrutiner och många fler frågor. Separat bokningsbar fördjupningsdag: Genombrottsmetoden att införa och implementera förändringar i sjukvården Metoden som leder förändringar till förbättringar genom att fastställa tydliga och vårdtagarfokuserade mål. Du får systematiska tips hur du använder dig av genombrottsmetoden för att införa nya arbetsmodeller i vården t ex Patientnärmre vård eller Patientsäkerhet. Teori kommer att varvas med praktiska övningar. Anmäl dig redan idag till två givande och inspirerande dagar där du dessutom får tillfälle att utbyta erfarenheter med kollegor från liknande verksamheter! Välkommen! Ulrika Westling Projektledare Teknologisk Institut Konferensen vänder sig till verksamhetschefer, avdelningschefer, chefssjuksköterskor, läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster och andra som är intresserade av utvecklingsarbete inom ortopedisk vård!

3 Program dag 1 09:30 Löpande registrering med kaffe och smörgås 10:00 Ordförande Annette W Dahl inleder konferensen Annette W Dahl,leg sjuksköterska, Med Dr, Ortopedkliniken, Universitetssjukhuset i Lund Annette är vetenskaplig sekreterare i föreningen OSIS, Ortoped Sjuksköterskor i Sverige 10:20 Att införa LEAN health care så här gjorde vi på Södersjukhuset! Vad är LEAN? LEAN Därför valde vi att införa och satsa på LEAN! Att arbeta processorienterat med patientens bästa i fokus Att komma åt tidstjuvarna och göra en värdeflödesanalys hur kan vi i vården lära oss från industrin? Gemensam värdegrund så arbetade vi fram det! Hur får man med sig ett helt sjukhus på LEAN-tåget? Göran Modin, leg läkare, verksamhetschef, Ortopedkliniken, Södersjukhuset 11:20 Paus 11:30 Hur vi arbetar enligt LEAN på ortopedkliniken Uppstart och införande på ortopedkliniken - att tänka LEAN genom hela vårdkedjan LEAN Praktikfall Hur vi har anpassat LEAN till ortopedklinikens förutsättningar Så här arbetade vi med kartläggning av processer, patientflöden och att identifiera slöseri och tidstjuvar Att arbeta smartare vilka resultat har vi uppnått? Vad tycker medarbetare och patienter om vårt nya arbetssätt? Lisa Lindström, bitr avdelningschef, Ortopedkliniken, Södersjukhuset 12:00 Lunch 13:00 Högre patientsäkerhet och kortare vårdtid med höftfrakturprocessen enligt LEAN Från ambulans till avdelning så ser den effektiva höftfrakturprocessen ut! LEAN Att använda ambulansen som en prehospital arbetsplats vinster och fördelar! Praktikfall Att arbeta processorienterat enligt LEAN - samarbetet mellan akutavdelning, röntgenavdelning och ortopedavdelning ger högre kvalitet för patienten! Hur kan kortare väntetid till operation ge kortare vårdtid? Vikten av tidig smärtlindring och tidig vård för höftfrakturpatienten Snabb operation ger minskad dödlighet resultat av studie Ami Hommel, leg sjuksköterska, Dr. Med.vet,Ortopedkliniken, Universitetssjukhuset i Lund Ami har skrivit doktorsavhandlingen Improved safety and quality of care for patients with a hip fracture, intervention audited by the national quality register RIKSHÖFT 14:40 Kaffepaus 15:00 Patientcentrerad vård ny vårdmodell gav bättre rehabilitering och halverad vårdtid efter akut höftfraktur Patientcentrerad vård att använda patienten som en partner i vården och se människan bakom diagnosen Ny vårdmodell Hur vi arbetar målrelaterat och använder patientens egen motivation till rehabilitering! Snabb rehabilitering ger snabbare tillfrisknande Egen höftfrakturavdelning så har projektet vidarutvecklats! Hälsoekonomiska effekter resultat av studie Lars-Eric Olsson, leg sjuksköterska med forskarassistenttjänst på institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs Universitet Lars-Eric arbetar vidare med att införa den nya modellen Patientcentrerad vård på andra diagnosgrupper på Mölndals sjukhus och Östra sjukhuset i Göteborg. 16:00 Dagen avslutas Program dag 2 09:00 VRISS II-projektet minskade vårdrelaterade sjukdomar på ortopedkliniken Piteå Så här har vi genomfört hygienförbättringar på alla vårdnivåer från förbättrade klädrutiner och förflyttningsrutiner till såromläggningar! Vårdrelaterade Att utveckla samarbete med andra klinker förutsättningen för ett bra resultat! sjukdomar Resultat andelen ytliga och djupa infektioner har sjunkit till 3,7 respektive 0,33 procent, vilket överträffar målvärden på 5 och 0,5 procent Så här har vi gått vidare! Patrik Berglund, leg sjuksköterska, ortopedavdelningen och Astrid Häggblad, IVA-sjuksköterska, intensivvårdsavdelningen, Piteå älvdals sjukhus VRISS II arbetet har blivit mycket uppmärksammat tack vare sitt goda resultat och fick Guldskalpellens hederspris :00 Kaffepaus 10:20 Hur vi minskade vårdtiden för elektiva patienter och fick en högre vårdproduktion! Att optimera vårdprocessen från remisshantering till eftervård vårt samarbete med primärvården Kvalitetsarbete Information och vårdplan med patientens aktiva roll och dagbok som grund Bättre smärtlindring och snabbare mobilisering ytterligare vinster med arbetssättet! Högre vårdproduktion och effektivare mottagning utan väntetider och minskat antal återbesök Siwi Persson-Ahl, avdelningschef, Ortopedkliniken, Oskarshamns sjukhus Detta kvalitetsarbete blev nominerat till Guldskalpellen :10 Att förebygga och behandla trycksår på ortopedpatienter Trycksårsprofylax Vad innebär det att arbeta med trycksårsbedömning enligt modifierad Nortonskala? Så genomför du riskbedömning av alla patienter kontinuerligt Att arbeta preventivt med förebyggande åtgärder! Viktigt med gemensam syn och generella riktlinjer vid gradering av trycksår Ami Hommel, leg sjuksköterska, Dr. Med.vet,Ortopedkliniken, Universitetssjukhuset i Lund

4 Program dag 2 12:00 Lunch 13:00 Förbättrade pre- och postoperativa nutritionsrutiner gav färre trycksår Så här arbetade vi fram bättre pre- och postoperativa rutiner Nutrition Medeffekt tendens till kortare vårdtider och minskade infektioner! Hur optimeras nutritionen för patienter som fastar preoperativt? Så här kan du förbättra nutritionsstatus postoperativt för äldre ortopedpatienter! Att implementera nya rutiner på avdelningen och få alla att arbeta mot samma mål Anna-Karin Gunnarsson, leg sjuksköterska, traumaortopeden, Akademiska sjukhuset i Uppsala Anna-Karin har gjort en nutritionsstudie på patienter med höftfrakturer som heter Kan näringstillskott till patienter med höftfraktur minska komplikationer postoperativt och förbättra återhämtningen? 14:00 Kaffepaus 14:20 Tvärprofessionella standardvårdplaner för ökad vårdkvalitet på ortopeden Så ger standardvårdplaner ett strukturerat och systematiskt arbetssätt Journalföring Att arbeta fram kvalitetsnormer ger en miniminivå på vården Tvärprofessionella standardvårdplaner med tydliga ansvarsområden i Cosmic Hur kan individuella vårdplaner utformas när standardvårdplanen inte räcker till? Så här ser standardvårdplanen ut i datorn! Vinster och fördelar minskad dubbeldokumentation och ökad patientsäkerhet! Ann-Sofie Geschwindt, leg sjuksköterska, Lasarettet i Enköping Ann-Sofie arbetar med sjukhusövergripande vårdutveckling samt som sjuksköterska på kirurgisk/ortopedisk vårdavdelning. 15:20 Ordförande sammanfattar konferensen 15:40 Konferensen avslutas Fördjupningsdag 6 februari Genombrottsmetoden att införa och implementera förändringar i sjukvården Genombrott är en metod för kontinuerligt förändringsarbete som ursprungligen utarbetats av The Institute for Health Care Improvement i Boston (IHI). I Sverige har den använts på olika områden inom vårdsektorn, både i nationella och regionala projekt. I fokus är alltid patienten och patientens upplevelse. Genom att fastställa tydliga, vårdtagarfokuserade mål, använda enkla mått och mätmetoder och systematiskt testa förändringar i liten skala sker ett lärande av vilka förändringar som leder till förbättringar. Det kan också uttryckas så att gapet mellan kunskap och praxis minskar mellan det vi vet och det vi gör. Arbetet utgår helt från enhetens egna förutsättningar med ett eget faktabaserat underlag för förbättringsarbetet. Förbättringarna kan därmed vara mycket olika på olika enheter. På fördjupningsdagen får du systematiska tips hur du använder dig av genombrottsmetoden för att införa nya arbetsmodeller i vården. Under dagen kommer teori att varvas med praktiska gruppövningar. 09:00 Dagen inleds Förutsättningarna för att lyckas med genombrottsmetoden kan sammanfattas med 5 T: Det får ta TID Ha TILLIT till varandra Ge TILLÅTELSE att förändra både att få komma med idéer och att få prova dem Ha TÅLAMOD och låt förändringarna växa fram efter hand Fira med TÅRTA och begrav uttjänta metoder, funktioner och attityder Genomgång av genombrottsmetodens olika delmoment Genombrottsmetodens fyra hörnstenar från förändringsvilja till arbetsprocess Probleminventera och fastställa mål vad vill du uppnå? Att använda sig av PDSA-cirkeln för att ta fram förbättringsidéer för den egna verksamheten Innovation att engagera och tillvarata alla medarbetares idéer och skapa delaktighet i teamet Uppstart och införande av nya arbetsrutiner enligt Genombrottsmetoden Att implementera nya arbetsrutiner på avdelningen hur får du med dig alla medarbetare? Att testa flera olika förändringsidéer i liten skala under kort tid Hur utvärdera och mäta för att veta inte tro? Vad är realistiska och utmanande målsättningar och hur sätter du upp dem? Att genomföra de förändringar fullt ut som visade sig vara bra Att dokumentera och utvärdera måluppfyllelsen vad ska du tänka på? Sprida budskapet att medverka till att fler gör på ett annat och bättre sätt Hur behåller vi kontinuiteten? Ledarskapets betydelse för arbetets överlevnad! 15:00 Dagen avslutas Vi gör avbrott för lunch samt kaffepauser under för- och eftermiddagen. Dagen leds av Ejja Häman Aktell, leg sjuksköterska, Memeologen i Västerbotten. Memeologen arbetar med förändrings- och förbättringsarbete inom hälsooch sjukvården med ambitionen att få en mer patientdriven vård. Ejja är en entusiasmerande och mycket kunnig talare som arbetar med att leda grupper i Genombrottsmetoden inom landstinget Västerbotten. Citat från tidigare deltagare: Medryckande, bra aktivering av deltagare Mycket inspirerande - bra med aha-upplevelser Kanonbra föreläsare, frisk fläkt, mycket inspirerande på ett jordnära sätt

5 Ortopedkliniken Andra konferenser/ seminarier i vår regi: Patientnärmre vård Tvärprofessionella standardvårdplaner Dialys och njursviktsvård Motiverande samtal vid livsstilsförändringar Psykiatri för icke-psykiatriker Läkarsekreteraren Mindfulness mot psykisk ohälsa, stress och kronisk smärta Stress och stresshantering Mindfulness för kvinnor i ledande befattning Palliativ vård Teknologisk Institut AB Sverige Klipp av kupongen. Posta eller faxa Se oss på Anmälan till Ortopedisk vård 2009 Konferens 4-5 februari, Stockholm, kr (Projektnr 3692) Endast fördjupningsdag 6 februari, Stockholm, kr (Projektnr 3693) Paketpris: konferens + fördjupningsdag, kr (Projektnr 3692, 3693) Moms tillkommer Företag... Org.nr... Adress... Avd... Postnr/ort... Tel... Frankeras ej Teknologisk Institut betalar portot Kontaktperson... Ert beställningsnr... Fakturaadress (Ifylls endast om den inte är samma som ovan) Teknologisk Institut Svarspost Kundnummer GÖTEBORG Företag... Adress... Org.nr... Postnr/ort... Bekräftelse skickas till deltagare kontaktperson

6 B Porto betalt Sverige Praktiska upplysningar Tid och plats Konferens: 4-5 februari 2009 Fördjupningsdag: 6 februari 2009 Teknologisk Institut Utbildningscenter Olof Palmes gata 31, Stockholm Tunnelbana: T-centralen Tel Pris Konferens: kr Fördjupningsdag: kr Paketpris: konferens + fördjupning: kr (ord kr). Gäller vid samtidig anmälan. I priset ingår lunch, förfriskningar under pauser och dokumentationsmaterial. Moms tillkommer. Anmälningsbekräftelse och faktura sändes efter mottagen anmälan. Gå 4 betala för 3 gäller vid samtidig anmälan. Hur du anmäler dig lättast Tel , vxl Fax Posta anmälningstalongen Avbeställningsvillkor För av- och ombokningsregler, vänligen se vår hemsida För ytterligare upplysningar Se för mer praktisk information eller eller ring vårt kundcenter alternativt maila projektledare Förbehåll Teknologisk Institut förbehåller sig rätten till ändringar av program, tid och plats. Nordens starkaste varumärke inom utbildning blir nu heldanskt och byter namn till Teknologisk Institut. Vi befäster därmed våra tre styrkefaktorer bredd, kvalitet och långsiktighet och blir en ännu mer kraftfull leverantör av såväl utbildnings- som konsultinsatser. Returadress: Teknologisk Institut Box GÖTEBORG

Ortopedisk vård. effektivare, mer patientsäker vård. Marie Lilja avdelningschef Universitetssjukhuset i Lund

Ortopedisk vård. effektivare, mer patientsäker vård. Marie Lilja avdelningschef Universitetssjukhuset i Lund Gå 4 betala för 3! Ortopedisk vård effektivare, mer patientsäker vård LEAN effektivare vård med minskat dubbelarbete och mer tid för patienten! Kortare vårdtid och färre komplikationer med utvecklad höftfrakturprocess

Läs mer

Ledarskap för kvinnliga läkare

Ledarskap för kvinnliga läkare Anmäl dig senast 15 mars 2009 och få 500 kr i rabatt! Ledarskap för kvinnliga läkare Att leda grupper professionellt arbete i grupp på sjukhus Bättre ledarskap med bekräftarteknik! Att lyckas med ett uppdrag

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionshinder

Neuropsykiatriska funktionshinder Göteborg 12-13 november Stockholm 4-5 februari Neuropsykiatriska funktionshinder Öka din kompetens om neuropsykiatriska funktionshinder! Utveckla ditt bemötande av personer med neuropsykiatriska funktionshinder

Läs mer

Intensivvård 2009 - ta del av det senaste inom forskning, utveckling och praktik

Intensivvård 2009 - ta del av det senaste inom forskning, utveckling och praktik och drag! p a e nsk a för u ll k efull e u t d Ak vär a ng å m Intensivvård 2009 - ta del av det senaste inom forskning, utveckling och praktik Respiration och ventilation av den svårt sjuka lungan Multiresistenta

Läs mer

Bröstcancer vård och behandling

Bröstcancer vård och behandling Unik konferens! Bröstcancer vård och behandling De senaste forskningsrönen och behandlingssätten! One-day diagnostic i praktiken. Kvinnan får besked samma dag om hon har bröstcancer! Kulturella skillnader

Läs mer

ta del av de senaste modellerna och praktikfall som lyckats! Bengt Eriksson ambulansöverläkare Landstinget Dalarna Stefan Kihlgren leg sjuksköterska

ta del av de senaste modellerna och praktikfall som lyckats! Bengt Eriksson ambulansöverläkare Landstinget Dalarna Stefan Kihlgren leg sjuksköterska Akutsjukvård Gå 4 betala för 3! ta del av de senaste modellerna och praktikfall som lyckats! Den akuta vårdkedjan, patientsäkerhet och samarbete i fokus med prehospital triage, patientstyrning och direktinläggningar!

Läs mer

Specialpedagogik 2009 Din självklara mötesplats för kompetensutveckling, ny inspiration och motivation!

Specialpedagogik 2009 Din självklara mötesplats för kompetensutveckling, ny inspiration och motivation! Aktuell kunskap, många värdefulla tips och mycket ny inspiration! Specialpedagogik 2009 Din självklara mötesplats för kompetensutveckling, ny inspiration och motivation! Ta del av de senaste forskningsrönen,

Läs mer

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm Lean Healthcare förberedelser och uppstart Vad är Lean Healthcare och vilka är vinsterna att arbeta efter Lean i sjukvården? Grunderna i Lean värderingar, principer, verktyg och metoder Hur identifierar

Läs mer

Akutsjukvård 2010 följ med i utvecklingen!

Akutsjukvård 2010 följ med i utvecklingen! Gå 4 betala för 3! Mötesplats för tredje året i rad! Anmäl dig nu fullbokad 2009! Akutsjukvård 2010 följ med i utvecklingen! Widgren, Lethvall och Örnung om triage vinster, vetenskap och vidareutveckling

Läs mer

Marknadsföring för icke marknadsförare

Marknadsföring för icke marknadsförare Två dagar som stärker din marknadsföringskompetens! Marknadsföring för icke marknadsförare Arbetar du med marknadsföring utan att ha rätt utbildning? Är du ny i marknadsföringsarbetet och behöver du inspiration

Läs mer

Inspireras av vinnande omvårdnadsprojekt!

Inspireras av vinnande omvårdnadsprojekt! Inspireras av vinnande omvårdnadsprojekt! Ortopedisk omvårdnad Kirurgisk omvårdnad Multidisciplinärt teamarbete Hög kompetens nära patienten Förbättrad patientinformation ERAS rätt vård före, efter och

Läs mer

LOV i kommunen. Hur tillämpa Lagen om valfrihetssystem? - Helt nya krav på ledarskap, IT-stöd, effektivitet och beställarrollen

LOV i kommunen. Hur tillämpa Lagen om valfrihetssystem? - Helt nya krav på ledarskap, IT-stöd, effektivitet och beställarrollen Det mest aktuella om IT-stöd i kundvalsmodellen Den senaste forskningen om ledarskap inom LOV Hur tillämpa Lagen om valfrihetssystem? LOV i kommunen - Helt nya krav på ledarskap, IT-stöd, effektivitet

Läs mer

Konferens Mötesplats Aktuellt inom akutsjukvård. Moderator. Anders Widmark, Sophiahemmets högskola Separat bokningsbar seminariedag, 21 mars 2013

Konferens Mötesplats Aktuellt inom akutsjukvård. Moderator. Anders Widmark, Sophiahemmets högskola Separat bokningsbar seminariedag, 21 mars 2013 Succékonferens för 6:e året i rad! Akutsjukvård 2013 Konferens Mötesplats Aktuellt inom akutsjukvård Ta del av Akutförbättring ett nationellt projekt från SKL för bättre patientflöden på akutmottagningen

Läs mer

Akutsjukvård 2012. Patientsäkerhet Akutmottagningens organisation Prehospital vård! Göran Örnung Överläkare Capio S:t Görans Sjukhus

Akutsjukvård 2012. Patientsäkerhet Akutmottagningens organisation Prehospital vård! Göran Örnung Överläkare Capio S:t Görans Sjukhus Gå 4, betala för 3! Succé nu för 5:e året! Akutsjukvård 2012 Patientsäkerhet Akutmottagningens organisation Prehospital vård! Organisation, direktstyrning och prehospital vård är akutmottagningen den optimala

Läs mer

LEAN ett helhetstänkande för framtidens sjukvård?

LEAN ett helhetstänkande för framtidens sjukvård? LEAN ett helhetstänkande Inbjudan till konferens i Stockholm 26 27 september 2007 Praktikfall från: Magnus Lord Universitetssjukhuset i Lund Caroline Jarebrant IVF Industriforskning och utveckling AB,

Läs mer

Akutpsykiatri 2013. Högaktuell konferens och mötesplats! Nya arbetssätt Senaste forskningen Inspiration. u 30 31 januari 2013, Stockholm

Akutpsykiatri 2013. Högaktuell konferens och mötesplats! Nya arbetssätt Senaste forskningen Inspiration. u 30 31 januari 2013, Stockholm Högaktuell konferens och mötesplats! Akutpsykiatri 2013 Nya arbetssätt Senaste forskningen Inspiration Psykiatrisk ambulans ett framgångsrikt projekt i Bergen, Norge Transkulturell psykiatri så förbättrar

Läs mer

Akutsjukvård 2013 SAMARBETE ORGANISATION PATIENTSÄKERHET

Akutsjukvård 2013 SAMARBETE ORGANISATION PATIENTSÄKERHET Akutsjukvård 2013 SAMARBETE ORGANISATION PATIENTSÄKERHET Samarbete ambulans, akutmottagning och vårdavdelning för ett effektivt patientflöde! Omhändertagande av multisjuka äldre för att undvika väntan

Läs mer

Kraften hos många! Alf Jönsson, landstingsdirektör

Kraften hos många! Alf Jönsson, landstingsdirektör Kraften hos många! Skriften du håller in din hand innehåller de fyrtio förbättringsarbeten som nominerats till landstingets Bästa förbättring. Samtliga bidrag har fokus på ökat värde för patienten/kunden

Läs mer

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Så skapar du en skola där alla elever har goda förutsättningar att utvecklas och klara kunskapsmålen Konferens 18-19 november 2014 Scandic

Läs mer

Barntandvård 2013. Göran Dahllöf Professor Karolinska Institutet. Eva-Karin Bergström Leg tandhygienist Folktandvården Västra Götaland

Barntandvård 2013. Göran Dahllöf Professor Karolinska Institutet. Eva-Karin Bergström Leg tandhygienist Folktandvården Västra Götaland Barntandvård 2013 Så identifierar du barn i riskzonen och sätter in förebyggande åtgärder i tid! Munhälsa och tandvård hos kroniskt sjuka barn Sambandet mellan övervikt/fetma och karies orsaker och riskfaktorer

Läs mer

FÖRSKOLA I UTVECKLING

FÖRSKOLA I UTVECKLING Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FÖRSKOLA I UTVECKLING Att utveckla en likvärdig och högkvalitativ förskola där barnen ges bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling NATIONELL

Läs mer

Fokus Förstelärare. dens förskola 2014

Fokus Förstelärare. dens förskola 2014 De femton första som anmäler sig får boken: Lärandebaserad skolutveckling av Hans-Åke Scherp ANMÄL DIG NU!! Fokus Förstelärare - med uppdrag att stärka och driva skolans pedagogiska utveckling mot högre

Läs mer

Marknadsföringsdagen 2009

Marknadsföringsdagen 2009 s! ll! en tikfa r e nf ak ko 6 pr n e eg e & in talar d a ap 18 Sk llan e lj m Vä Marknadsföringsdagen 2009 Hur du utnyttjar nya möjligheter på nätet för att lyckas i en lågkonjunktur Neuromarketing Thomas

Läs mer

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen hur du hanterar och förhåller dig till juridiska krav, brukarinflytande och valfrihet 8-9 november 2011

Läs mer

Psykisk ohälsa hos skolbarn

Psykisk ohälsa hos skolbarn Gå 4 betala för 3! Psykisk ohälsa hos skolbarn förebyggande praktiskt arbete Skolhälsovård och BUP i samverkan praktiska exempel och samarbetsprojekt som lyckats Hur upptäcka psykisk ohälsa i tid hos barn

Läs mer

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Bakgrund Medicinkliniken på Höglandssjukhuset i Eksjö har ett upptagningsområde på ca 115 invånare. Höglandet består av 6 kommuner och 6 primärvårdsområden.

Läs mer

Patientsäkerhetsdagen

Patientsäkerhetsdagen 2010 Rapport från Patientsäkerhetsdagen 1 Kommunikation i fokus i fullsatt Folkets hus Temat för 2010 års patientsäkerhetsdag var bemötande och kommunikation. Landstingsdirektör Mona Boström konstaterade

Läs mer

Teamarbete & Förbättringskunskap

Teamarbete & Förbättringskunskap Teamarbete & Förbättringskunskap två kärnkompetenser för god och säker vård SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET Svensk sjuksköterskeförening och Svenska Läkaresällskapet Redaktör och

Läs mer

MAS-DAGARNA 2014. Ny patientlag 1 januari 2015. MAS nya roll vad krävs för:

MAS-DAGARNA 2014. Ny patientlag 1 januari 2015. MAS nya roll vad krävs för: inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 september 2014 KEYNOTE SPEAKER & MODERATOR Luleå kommun, Riksföreningen för MAS Ulla Olsson VÅRA TALARE Karlskrona kommun Ann-Britt Mårtensson Enköpings kommun

Läs mer

Om- och nybyggnation av psykiatrilokaler

Om- och nybyggnation av psykiatrilokaler INTERAKTIV KONFERENS TILLBAKA NYTT SPÄNNANDE INNEHÅLL! Om- och nybyggnation av psykiatrilokaler Att bygga vårdlokaler för mänskliga möten Takterrass, psykiatrins hus Uppsala. Foto Elin Olsson (nod)c-o-m-b-i-n-e

Läs mer