Specialpedagogik 2009 Din självklara mötesplats för kompetensutveckling, ny inspiration och motivation!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Specialpedagogik 2009 Din självklara mötesplats för kompetensutveckling, ny inspiration och motivation!"

Transkript

1 Aktuell kunskap, många värdefulla tips och mycket ny inspiration! Specialpedagogik 2009 Din självklara mötesplats för kompetensutveckling, ny inspiration och motivation! Ta del av de senaste forskningsrönen, metoderna och pedagogiken! Fördjupa din kunskap kring språkstörningar och läs- och skrivsvårigheter Pedagogiska redskap för elever med neuropsykiatriska funktionshinder Samverkan och samarbete för elevernas skull! Interkulturell pedagogik så arbetar du med elever med annan kulturell bakgrund Matematiksvårigheter effektiva strategier för stöd och hjälp! Talare: Jerry Rosenqvist Professor Högskolan Kristianstad Gunilla Carlsson Kendall Leg psykolog Anglia AB Arne Engström FD Linköpings universitet Karin Wigert Pedagog Nya Elementar Pirjo Lahdenperä Professor Mångkulturellt Centrum Astrid Frylmark Leg logoped OrdAF Anna Conzen Kurator Nya Elementar Ewa Ahrnéll Dyslexikonsult januari 2009, Stockholm 30 januari Missa inte vår uppskattade fördjupningsdag! Professionell specialpedagogisk handledning av lärare och arbetslag med Margareta Normell

2 Specialpedagogik 2009 Din självklara mötesplats för kompetensutveckling, ny inspiration och motivation! Som specialpedagog/speciallärare är din kompetens ofta av avgörande betydelse för elever med särskilda utbildningsbehov. Du förväntas ge dessa elever stöd, både direkt genom att arbeta med den enskilda eleven och dennes specifi ka behov, och indirekt genom att ge professionell handledning till den ordinarie läraren. Problematiken kan vara komplex och dina arbetsuppgifter mycket skiftande och krävande. Du skall kunna hjälpa elever med matematiksvårigheter, elever med neuropsykiatriska funktionshinder och elever med läs- och skrivsvårigheter. Många elever har språkstörningar, och ibland har de en annan kulturell bakgrund, som måste hanteras. Att ha ett gott samarbete med andra myndigheter och institutioner såsom BUP, socialtjänsten etc är också en viktig del i din roll. Samtidigt som du även förväntas handleda och stödja den ordinarie läraren professionellt. På Specialpedagogik 2009 får du utveckla dig i din roll som specialpedagog/speciallärare. Konferensen ger dig aktuell information om den senaste forskningen och nya trender, den ger dig intressant och nödvändig kunskap, värdefulla verktyg och metoder inom det specialpedagogiska området. Du får ny inspiration och motivation, många tips och konkreta idéer för hur du utvecklar specialpedagogiken på din skola och arbetsplats! Lyssna på professor Jerry Rosenqvist, som följer upp förra årets uppskattade föreläsning med de senaste forskningsrönen inom det specialpedagogiska fältet, både inrikes och med internationella utblickar. Jerry resonerar också på djupet kring specialpedagog- och speciallärarrollen. Arne Engström inspirerar och tipsar om hur du arbetar med elever med matematiksvårigheter, medan Ewa Ahrnéll ger dig aktuell påfyllning i hur du som speciallärare/specialpedagog arbetar med läsoch skrivsvårigheter och dyslexi. Under dessa pass lyfter vi också upp den aktuella frågan om de nya målen för årskurs 3. Hur påverkar de dig som speciallärare/specialpedagog? Gunilla Carlsson Kendall delar med sig av sin gedigna erfarenhet av pedagogiska verktyg för elever med neuropsykiatriska funktionshinder medan Astrid Frylmark guidar dig in bland språkstörningar hos yngre och äldre elever. Många elever som behöver särskilt stöd har ett annat modersmål och en annan kulturell bakgrund. Att tillvarata deras unika kompetens och att utnyttja de fördelar som det faktiskt innebär, hjälper dig professor Pirjo Lahdenperä med i sitt pass kring interkulturell pedagogik. Separat bokningsbar fördjupningsdag den 30 januari! Missade du förra årets mycket uppskattade fördjupningsdag? Nu får du en ny chans! Vi har återigen anlitat Margareta Normell som kursledare för Professionell specialpedagogisk handledning av lärare och arbetslag! Dagen ger dig ökad kunskap om handledningens processer och hur du själv kan utvecklas till en professionell handledare av lärare och arbetslag. Välkommen till en uppdaterad, aktuell och intressant konferens kring frågor som engagerar och berör! Anmäl dig redan idag! Fyll i anmälningsblanketten och skicka in den på fax nr eller via mail, Du kan även ringa in din anmälan på telefon Välkommen! Malin W Prag Projektledare

3 Konferens onsdag 28 januari 09:00 Löpande registrering med kaffe och smörgås 09:30 Välkomna! Konferensen inleds 09:40 Effektiva pedagogiska verktyg för elever med neuropsykiatriska funktionshinder! I skolan möter du dagligen elever med eller utan diagnoser, som har problem med sitt fungerande i vardagen. Ta del av Gunillas stora erfarenhet kring hur du förstår, bemöter och hanterar dessa elever i sin skolsituation. Vad innebär de olika neuropsykiatriska funktionshindren, för eleven i skolan? Vad bör du särskilt tänka på i mötet med dessa barn framgångsrika förhållningssätt! Vilka strategier fungerar i skolan och för specialpedagogen/specialläraren? Gunilla Carlsson Kendall, psykolog med lång erfarenhet av arbete med barngrupp, både från skolan och i kliniskt arbete. Hon arbetar bl. a. med handledning och utbildning för pedagoger och psykologer i Provivus AB. 11:10 Paus 11:30 Från teori till samverkan i praktiken! När resurserna krymper och behoven av stöd till elever som har det tufft ökar blir samverkan allt viktigare. På Nya Elementar i Bromma pågår ett framgångsrikt projekt kring samverkan och samarbete. Ta del av deras erfarenheter. Så får du ett fungerande samarbete för elever i behov av insatser från flera instanser, exempelvis s.k. hemmasittare Målet tidigare och snabbare insatser, mer adekvat stöd och ökad tydlighet för berörda familjer men också metodutveckling, ny kunskap och på sikt lägre kostnader eftersom man hoppas undvika dyra placeringar Ta del av viktiga framgångsfaktorer för att lyckas med samverkan! Vilken struktur och organisation behövs för att samarbetet ska fungera och fortgå? Konkreta exempel på arbetssätt och metoder som projektet utvecklat Anna Conzen, kurator och projektledare, Nya Elementar. Socionom sedan 1990 med vidareutbildning inom socialt förändringsarbete och grupp- och organisationsutveckling. Arbetat som skolkurator sedan 1995 med avbrott för ett år som metodutvecklare av samverkan inom Östermalms stadsdelsförvaltning. Karin Wigert, pedagog, Nya Elementar. Har arbetat som Ma/No-lärare, år 6-9 sedan 1996 och som arbetslagschef. Sedan något år ansvarig för en studio; särskild undervisningsgrupp för barn i behov av särskilt stöd. Specialiserat sig på hur skolan närmar sig barn som fallit ur skolan och utvecklar deras lust till lärande. 12:20 Lunch 13:20 Interkulturell pedagogik och specialpedagogikens viktiga roll i mångfaldens skola! Vad är ett interkulturellt specialpedagogiskt förhållningssätt och varför är det så viktigt? Att ta tillvara kulturella skillnader konkreta arbetssätt för föräldrasamverkan och konfliktlösning! Vanliga fallgropar och synsätt i arbetet med elever och föräldrar med annan kulturell bakgrund Pirjo Lahdenperä, professor i interkulturell pedagogik och forskningsledare på Centrum för interkulturell skolforskning, Mångkulturellt Centrum, Botkyrka. Praktikfall 14:50 Eftermiddagskaffe 15:10 Matematiksvårigheter effektiva strategier för stöd och hjälp! Vad är matematiksvårigheter och vad innebär det för eleven, specialpedagogen/specialläraren, klassen och läraren? Matematiksvårigheter eller matematikstörning vad gör det besvärligt att identifiera karaktären av de svårigheter eleven har? Arbete med elever med matematiksvårigheter några utgångspunkter och effektiva tillvägagångssätt! Utredningar i matematiksvårigheter vem gör det? De nya målen för årskurs 3 hur påverkas skolans specialpedagogiska arbete? Arne Engström, FD och universitetslektor i pedagogik med inriktning mot matematikdidaktik vid Linköpings universitet. hilosophy (Ph.D.), Professor in ducation, ultural School Research ing Address: shusvägen 7 gård, Tumba e: +46 (0) l: +46 (0) :00 Dagen avslutas ningsledare på Centrum för interkulturell skolforskning, Konferens torsdag 29 januari edagogik vad, hur och varför?, I P. Lahdenperä (red) nd: Studentlitteratur. olan som interkulturell lärandemiljö. I P. Lahdenperä k, Lund: Studentlitteratur. lärande i ledarskap - hur rektorer kan bli interkulturella skap och lärande i mångkulturella kontexter, B. Bergstedt och :00 Aktuell specialpedagogisk forskning om rollen, rön och trender! Förra årets uppskattade talare Jerry Rosenqvist är tillbaka, med uppdaterad forskning och aktuella rön. Ta del av de senaste vetenskapliga rönen inom specialpedagogisk forskning hur kan du använda dig av dem i din vardag? Specialpedagogik som kunskapsområde och praktik Du får en inblick i ett urval högintressanta forskningsprojekt inom det specialpedagogiska fältet inrikes och internationellt Vad innebär den nya speciallärarutbildningen för specialpedagogers och speciallärares roller hur tydliggör och tillvaratar man på bästa sätt de olika kompetenserna? En skola för alla är det realistiskt vad krävs? Jerry Rosenqvist, FD och professor i pedagogik med ämnesansvar för specialpedagogik, Högskolan Kristianstad. Jerry har haft flera expertuppdrag inom det specialpedagogiska området i Sverige och även internationellt. Specialpedagogik i mångfaldens Sverige är hans senaste avslutade projekt. arskap förändring i mångfald, Lund: Studentlitteratur. 10:50 Förmiddagskaffe 11:10 Språkstörning mer än bara uttalssvårigheter Vad är språkstörning finns det olika sorters språkstörning? Hur kan du identifiera, hjälpa och stödja elever med språkstörningar? Hur påverkar språkstörning barnets skolarbete under de tidiga skolåren? Hur kan jag underlätta för eleven konkreta tips! Vad händer senare ta del av verksamma strategier för äldre elever! Astrid Frylmark, leg logoped, OrdAF. Astrid har en bred erfarenhet av barns språkutveckling, språkstörningar, dyslexi och andra läs- och skrivsvårigheter. Hon har också skrivit böcker samt utvecklat bedömnings- och träningsmaterial i dessa ämnen.

4 Konferens torsdag 29 januari 12:20 Lunch 13:20 Astrid Frylmark fortsätter 14:00 Bensträckare 14:10 Svårigheter och möjligheter kring dyslexi och andra läs- och skrivsvårigheter! Att tidigt upptäcka elever med risk för att utveckla läs- och skrivsvårigheter är en av skolans viktigaste uppgifter. Rätt stöd och hjälp är avgörande för en god skolgång. Pedagogens kunskaper, positiva engagemang och förhållningssätt är nödvändiga faktorer för arbetet med elever med läs- och skrivsvårigheter. Ta del av Ewa Ahrnélls djupa erfarenhet kring dessa ständigt aktuella frågor. Förebyggande arbete tidig upptäckt tidiga åtgärder Viktiga framgångsfaktorer i arbetet med läs- och skrivsvårigheter Hur stödjer du elever med läs- och skrivsvårigheter du får konkreta pedagogiska åtgärder, som fungerar! Aktuell dyslexiforskning ta del av de senaste rönen! De nya målen för årskurs 3 hur påverkas skolans specialpedagogiska arbete? Ewa Ahrnéll, dyslexikonsult. Ewa har lång erfarenhet inom pedagogisk verksamhet som förskollärare, lågstadielärare och specialpedagog. Hon har också specialistutbildning med inriktning på läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Ewa är också medförfattare i två böcker om dyslexi och en efterfrågad föreläsare. 16:10 Konferensen avslutas Vi bryter för eftermiddagskaffe ca kl 14:45-15:05. Separat bokningsbar fördjupningsdag fredag 30 januari Professionell specialpedagogisk handledning av lärare och arbetslag! 09:00 Inledning Som specialpedagog i förskola och skola ger du den vanliga läraren stöd och handledning i undervisningen av elever med olika svårigheter. Det är därför viktigt att ha förmågan att leda utvecklingsarbete i samarbete med andra lärare för att förbättra och utveckla arbetsmetoder och arbetssätt. Många upplever att det är svårt att handleda kollegor. Under en hel dags fördjupning får du ökad kunskap om handledningens processer och hur du själv utvecklas till en professionell handledare av lärare och arbetslag. Det kommer bland annat att handla om hur handledning kan bidra till att främja den samhällsförändring som innebär att skolan rör sig bort från en stelbent lydnadskultur mot en mera dynamisk ansvarskultur. Handledning har blivit ett sätt att stärka inte bara lärarnas professionella kompetens utan också demokratin, jämställdheten och det etiska ansvarstagandet. Några av de frågor som tas upp under dagen är: Hur skiljer sig handledarrollen från lärarrollen? Hur stärker du genom handledning kreativiteten i arbetslagen och hur bemöter du motstånd i handledningen? Internt handledarskap vad innebär det och hur skiljer det sig från extern handledning? Kan man ha olika personalkategorier i en och samma handledningsgrupp? Hur utvecklar du ditt ledarskap som grupphandledare? Vilka konsekvenser får regelbunden handledning för skolans arbete i stort? Vilken betydelse har handledning för den psykosociala arbetsmiljön? Fördjupningsdagen tar även upp följande punkter: Öka din självkännedom genom att ta del av ny forskning kring hjärnan och lär dig hur den kunskapen kan öka din emotionella och relationella kompetens som handledare Stärk din förmåga att leda professionella samtal genom att vara inlyssnande och observerande samtidigt som du är uppmärksam på dina egna reaktioner Så reglerar du dina känslor för att fungera som ett stöd i en krävande arbetssituation och skapa ett tryggt och kreativt arbetsklimat i gruppen Hur du genom arbetet med handledningens ramar kan skapa en struktur som bidrar till att arbetet i gruppen fungerar optimalt Så bemöter du motstånd i handledningsgruppen Tips på bra redskap för att du som handledare ska kunna upprätthålla din professionalitet Margareta Normell är ursprungligen gymnasielärare men arbetar nu som psykoterapeut, handledare och föreläsare. Hon har under åtta år varit kursledare för Utbildning till handledare i skolan vid St Lukas i Uppsala och är författare till böckerna Pedagog i en förändrad tid om grupphandledning och relationer i skolan och Pedagogens inre rum om betydelsen av känslomässig mognad samt den nyligen utkomna Från lydnad till ansvar. 17:00 Fördjupningsdagen avslutas Vi bryter för lunch ca kl 12:30, samt för- och eftermiddagskaffe.

5 Fler konferenser i vår regi: Barn med neuropsykiatriska funktionshinder i skolan och på fritids Fritidshem 2009 Ekonomi och verksamhetsutveckling för skolledare Retorik för skolledare Teknologisk Institut AB Sverige Klipp av kupongen. Posta eller faxa Se oss på Anmälan till Specialpedagogik 2009 Konferens januari: kr (Projektnr ) Fördjupningsdag 30 januari: kr (Projektnr ) Konferens + fördjupningsdag januari: kr (ordinarie pris kr) Moms tillkommer Företag...Org.nr... Adress... Avd... Postnr/ort... Tel... Frankeras ej Teknologisk Institut betalar portot Kontaktperson... Ert beställningsnr... Fakturaadress (Ifylls endast om den inte är samma som ovan) Teknologisk Institut Svarspost Kundnummer GÖTEBORG Företag... Adress...Org.nr... Postnr/ort... Bekräftelse skickas till deltagare kontaktperson

6 B Porto betalt Sverige Praktiska upplysningar Tid och plats Konferens januari Konferensvalvet Holländargatan 10, Stockholm Tunnelbana: Hötorget Tel Fördjupningsdag 30 januari Teknologisk Institut Utbildingscenter Olof Palmes gata 31, Stockholm Tunnebana: T-centralen Tel Pris Konferens: kr Fördjupningsdag: kr Paketpris: konferens + fördjupning: kr (ord kr). I priset ingår lunch, förfriskningar under pauser och dokumentationsmaterial. Moms tillkommer. Anmälningsbekräftelse och faktura sändes efter mottagen anmälan. Förbehåll Teknologisk Institut förbehåller sig rätten till ändringar av program, tid och plats. Hur du anmäler dig lättast Tel , vxl Fax Posta anmälningstalongen Avbeställningsvillkor För av- och ombokningsregler, vänligen se vår hemsida För ytterligare upplysningar Se för mer praktisk information eller ring vårt kundcenter , vxl alternativt maila Nordens starkaste varumärke inom utbildning blir nu heldanskt och byter namn till Teknologisk Institut. Vi befäster därmed våra tre styrkefaktorer bredd, kvalitet och långsiktighet och blir en ännu mer kraftfull leverantör av såväl utbildnings- som konsultinsatser. Returadress: Teknologisk Institut Box GÖTEBORG

Bröstcancer vård och behandling

Bröstcancer vård och behandling Unik konferens! Bröstcancer vård och behandling De senaste forskningsrönen och behandlingssätten! One-day diagnostic i praktiken. Kvinnan får besked samma dag om hon har bröstcancer! Kulturella skillnader

Läs mer

Akutpsykiatri 2013. Högaktuell konferens och mötesplats! Nya arbetssätt Senaste forskningen Inspiration. u 30 31 januari 2013, Stockholm

Akutpsykiatri 2013. Högaktuell konferens och mötesplats! Nya arbetssätt Senaste forskningen Inspiration. u 30 31 januari 2013, Stockholm Högaktuell konferens och mötesplats! Akutpsykiatri 2013 Nya arbetssätt Senaste forskningen Inspiration Psykiatrisk ambulans ett framgångsrikt projekt i Bergen, Norge Transkulturell psykiatri så förbättrar

Läs mer

Formativ bedömning 2014

Formativ bedömning 2014 Formativ bedömning 2014 kunskap utveckling inspiration Formativ bedömning från teori till praktik Nyckelstrategierna som hjälper eleverna att komma igång med det formativa tänkandet steg för steg Vilka

Läs mer

Fokus Förstelärare. dens förskola 2014

Fokus Förstelärare. dens förskola 2014 De femton första som anmäler sig får boken: Lärandebaserad skolutveckling av Hans-Åke Scherp ANMÄL DIG NU!! Fokus Förstelärare - med uppdrag att stärka och driva skolans pedagogiska utveckling mot högre

Läs mer

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child?

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Annica Eriksson Lill Persson Examensarbete: 15 hp Sektion: Lärarutbildningen Program: Speciallärarprogrammet/

Läs mer

Skolans arbete. med utsatta barn

Skolans arbete. med utsatta barn Skolans arbete med utsatta barn Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 mars 2011 LYSSNA TILL Utbildningsdepartementet Eva Edström Fors Huvudsekreterare Dir. 2009:80 Göran Hedström Eva Norling Håkan

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Infonytt. Linköping Där idéer blir verklighet. Höstterminen 2013. Nyheter från Sektionen för resurs- och stödverksamhet. Nr 10

Infonytt. Linköping Där idéer blir verklighet. Höstterminen 2013. Nyheter från Sektionen för resurs- och stödverksamhet. Nr 10 Infonytt FÖR PERSONAL INOM UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Höstterminen 2013 Nr 10 Nyheter från Sektionen för resurs- och stödverksamhet Linköpings Kommun Utbildningsförvaltningen Sektionen för resurs- och stödverksamhet

Läs mer

Hem- och konsumentkunskap

Hem- och konsumentkunskap Nationellt forum om framtidens Hem- och konsumentkunskap Framtidsvisioner din yrkesroll praktiskt pedagogiskt arbete Konferens 12-13 september, temadag 11 september 2006, Wenner-Gren Center, Stockholm

Läs mer

2 spår! FRAMTIDENS SÄRSKOLA. Nya metoder för

2 spår! FRAMTIDENS SÄRSKOLA. Nya metoder för inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 november 2014 VÅRA TALARE Specialpedagogiska skolmyndigheten Greger Bååth Generaldirektör Lars Werner Skoljuridik Lars Werner Jurist Stockholms universitet

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Nu finns de här barnen Rapport från KUSK-projektet i Huddinge kommun Utgångspunkter och metodologiska slutsatser

Nu finns de här barnen Rapport från KUSK-projektet i Huddinge kommun Utgångspunkter och metodologiska slutsatser 1 Nu finns de här barnen Rapport från KUSK-projektet i Huddinge kommun Utgångspunkter och metodologiska slutsatser Dan Fränkel, projektledare 2 Inledning Projektet Kuratorstöd till nyanlända barn i förskolan

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2013 TALARE FRÅN Linnéuniversitetet Idor Svensson Docent i psykologi Kalmarsunds Gymnasieförbund Ann-Katrin Wijk Specialpedagog Halmstads kommun Elisabeth

Läs mer

RIKSKONFERENS Stiernklart Ewaldius Event

RIKSKONFERENS Stiernklart Ewaldius Event IM RIKSKONFERENS Stiernklart Ewaldius Event Inkludering - Engagemang- Förväntningar- Framtidssyn Varmt Välkommen önskar vi dig till en ny givande, spännande och aktuell Rikskonferens för Introduktionsprogrammen

Läs mer

-anpassade insatser och samverkan kring introduktion, behandling och SFI

-anpassade insatser och samverkan kring introduktion, behandling och SFI Konferens 4-5 december 2007 PTSD och traumaskadade flyktingar -anpassade insatser och samverkan kring introduktion, behandling och SFI Hur du bäst bemöter och stärker personer som har utsatts för krig,

Läs mer

Akutsjukvård 2010 följ med i utvecklingen!

Akutsjukvård 2010 följ med i utvecklingen! Gå 4 betala för 3! Mötesplats för tredje året i rad! Anmäl dig nu fullbokad 2009! Akutsjukvård 2010 följ med i utvecklingen! Widgren, Lethvall och Örnung om triage vinster, vetenskap och vidareutveckling

Läs mer

Förskola, före skola - lärande och bärande

Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskning Rapport 2012:7 Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskningsrapport om förskolans arbete med det förstärkta pedagogiska uppdraget Skolinspektionens rapport 2012:7

Läs mer

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Så skapar du en skola där alla elever har goda förutsättningar att utvecklas och klara kunskapsmålen Konferens 18-19 november 2014 Scandic

Läs mer

Utsatta barn. Proaktiva stödinsatser som ger direkta resultat. Metoder, samverkan och handlingsplaner!

Utsatta barn. Proaktiva stödinsatser som ger direkta resultat. Metoder, samverkan och handlingsplaner! Utsatta barn Inbjudan till konferens i Stockholm den 26-27 januari 2010 TALARE Socialdepartementet Agneta Björklund Kansliråd Örebro kommun Gunnar Larsson Kurator Marit Äng, Kurator Proaktiva stödinsatser

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

SYV:s viktiga roll i framtidens skola

SYV:s viktiga roll i framtidens skola SYV:s viktiga roll i framtidens skola Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 maj 2011 LYSSNA TILL Malmö högskola Anders Lovén Forskare Skolsamverkan Gabriella Holm Praktiska arbetssätt och verktyg

Läs mer

Elevhälsa i utveckling

Elevhälsa i utveckling Elevhälsa i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 19-20 April 2010 LYSSNA TILL Utbildningsdepartementet Eleonor Otterdahl Enheten för lärande och undervisning Göteborgs Universitet Eva Hjörne

Läs mer

Orden får mening Boken: Hur barn lär sig

Orden får mening Boken: Hur barn lär sig Vinterspecial: Inspirerande matematik [ Sid 4] Svara senast 2 februari Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 1 2006 www.lekalaraleva.nu Orden får mening Boken: Hur barn lär sig läsa och skriva Barn

Läs mer

Det behövs en synvända! Stödet till barn och elever som riskerar att inte nå målen

Det behövs en synvända! Stödet till barn och elever som riskerar att inte nå målen Det behövs en synvända! Stödet till barn och elever som riskerar att inte nå målen Författare: Martin Westin, Jonatan Block, Eva Andersson, 2006. Tryck: 08-Tryck Tryckt med vegetabiliska färger på Dito

Läs mer

Kvinnohälsa 2014. Livskvalitéförhöjande insatser. Stockholm Konferens 12-13 mars, Seminariedag 14 mars 2014. www.teknologiskinstitut.

Kvinnohälsa 2014. Livskvalitéförhöjande insatser. Stockholm Konferens 12-13 mars, Seminariedag 14 mars 2014. www.teknologiskinstitut. Livskvalitéförhöjande insatser Kvinnohälsa 2014 Artist: Unnur Ýrr Helgadóttir Endometrios helhetssyn och strategier vid kronisk smärtproblematik Från pubertet till menopaus lär dig mer om hormonella förändringar,

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd ISB Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap Examensarbete i lärarutbildningen - 2007 Elever i behov av särskilt stöd En undersökning av hur skolpersonal reflekterar och definierar om begreppet

Läs mer

Behovet av en särskild specialpedagogexamen och specialpedagogisk kompetens i den svenska skolan

Behovet av en särskild specialpedagogexamen och specialpedagogisk kompetens i den svenska skolan Rapport 2012:11 R Behovet av en särskild specialpedagogexamen och specialpedagogisk kompetens i den svenska skolan www.hsv.se Rapport 2012:11 R Behovet av en särskild specialpedagogexamen och specialpedagogisk

Läs mer

Badanläggningar 2013. 1000 kr rabatt vid minst 4 anmälda! Om- och nybyggnation Hur blir jag en bättre kravställare? Vattenreningarna i anläggningarna

Badanläggningar 2013. 1000 kr rabatt vid minst 4 anmälda! Om- och nybyggnation Hur blir jag en bättre kravställare? Vattenreningarna i anläggningarna 1000 kr rabatt vid minst 4 anmälda! Badanläggningar 2013 Om- och nybyggnation Hur blir jag en bättre kravställare? Renovering kontra nybyggnation Hur skapa hållbara badanläggningar Vad kan ett projekt

Läs mer

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching www.kalix.fhsk.se Coachande ledarskap Det finns alltid minst 25 % dold potential hos människor, grupper och organisationer. Det handlar dels om att förstå sin attityd, som är avgörande för hur långt man

Läs mer