PROTOKOLL. Grundskolenämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL. Grundskolenämnden 2000-05-23"

Transkript

1 Grundskolenämnden Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Bällstarummet, Tuna Torg 1, Vallentuna tisdagen den 23 maj 2000 kl Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Jerker Sjögren (kd) Sandor Heveus (m) Anna Markgren (m) ersätter Jan Erik Gyllenram (m) Johan Mossling (fp) Åke Eriksson (c) Agneta Westerberg (s) Ann Ejdervik (s) Lena Lundgren (v) ersätter Anders Eriksson (v) Grundskolechef Göran Nydahl Bitr. administrativ chef Annika Grönberg Colding Utvecklingsledare Eva Lod Rektor Ro1 Per-Arne Andersson Enhetschef Ormstaskolan Birgit Göransson KTK-representant Roger Bodin Utses att justera Justeringens plats och tid Ann Ejdervik (s) Grundskolekontoret, Vallentuna Sekreterare Annika Grönberg Colding Paragrafer Ordförande Sten-Åke Adlivankin Justerande Ann Ejdervik Organ Grundskolenämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Grundskolekontoret, Vallentuna Underskrift 1 (19)

2 Innehållsförteckning: Sid Observatörsprojektet - en rapport från Ormstaskolan 3 Anslagen för läromedel i Vallentuna grundskolor rapportering av läget 4 Uppföljning av handlingsplan för Agenda 21-arbetet 6 Implementering av kommunens barn- och ungdomspolitiska handlingsprogram 7 Lägesrapport beträffande F 9 skolor i Vallentuna 8 Rapport angående långtidssjukskrivna 9 Delegation till grundskolechefen att upphandla skolmöbler 10 Anhållan om taxiresor från Stora Mellösa 11 Planering av grundskolenämndens studiedagar hösten Tillsyn av Vallentuna Djur, natur- och musikförskola 15 Anmälningsärenden 16 Rapport från kontaktpolitiker 17 Rapport från referensgruppen 18 Ev övriga ärenden 19 2 (19)

3 Observatörsprojektet - en rapport från Ormstaskolan GN 45 AU 56 Inom ramen för Observatörsprojektet har ett observatörslag från Vaxholms stad under vecka 11 gjort observationer på Ormstaskolan. Dessa har dokumenterats i en rapport som överlämnats till Ormstaskolan och grundskoleförvaltningen. Rapporten har sänts ut till grundskolenämndens ledamöter. Grundskoleförvaltningens förslag: Rapporten presenteras på nämndens sammanträde i maj. Arbetsutskottet diskuterar hur goda exempel, som exempelvis Ormstaskolans ledarskapsmodell, kan spridas mellan skolorna. Arbetsutskottets beslut: Rapporten och helst även skolans åtgärdsplan presenteras på nämndens sammanträde. På sammanträdet redovisar rektor Per-Arne Andersson och enhetschef Birgit Göransson de synpunkter och förslag till förbättringar som kommit fram i rapporten och de åtgärder som skolan kommer att vidta. Grundskolenämnden tackar för informationen. För att visa sin uppskattning över Ormstaskolans arbetssätt och de många goda exempel som lyfts fram i rapporten ger grundskolenämnden förvaltningen i uppdrag att ordna så att personalen bjuds på tårta vid lämpligt tillfälle. 3 (19)

4 Anslagen för läromedel i Vallentuna grundskolor rapportering av läget GN 46 AU 49, GN 13, AU 12, GN 127/99 Femton slöjdlärare i kommunen hade till nämndens sammanträde i december kommit in med en gemensam skrivelse angående anslagen till slöjden med hänsyn till den pris/kostnadsutveckling som varit under de senaste tio åren. Slöjdlärarna påtalade att slöjdanslagen inte följt prisutvecklingen och att kvalitén på undervisningen därmed blev svår att upprätthålla. Med anledning av skrivelsen fick förvaltningen i uppdrag att förbereda ett ärende om läromedel i Vallentuna grundskolor så att detta ärende skulle kunna behandlas på nämndens sammanträde i februari. En redovisning av kostnadsutvecklingen för skolornas läromedelsinköp 1999 bilades kallelsen till nämndens februarisammanträde. På sammanträdet redovisade ekonom Annika Hellberg kostnadsutvecklingen för läromedel sedan 1995 och i jämförelse med år 1988 samt utvecklingen i förhållande till riksgenomsnittet. Kostnadsutvecklingen och dess konsekvenser diskuterades. På sammanträdet fick förvaltningen i uppdrag att fortsätta utredningen om läromedel och nämnden beslöt att ärendet skulle tas upp på nytt på majsammanträdet, då nämnden först ville ha en klar bild av behovet för barn med läs-och skrivsvårigheter. På majsammanträdet ville nämnden bl. a ha en fördjupad redovisning av vad som köpts för läromedelspengarna och om möjligt fördelningen mellan olika ämnen. Nämnden ville också att skolledarna skulle ges möjlighet att delta i den fortsatta utredningen. Arbetsutskottets förslag: Det tidigare uppdraget från nämnden till förvaltningen ersätts med ett nytt uppdrag som innebär att förvaltningen istället får i uppdrag att till nämndens sammanträde i juni lämna en rapport om läget beträffande läromedel för elever med läs- och skrivsvårigheter. Förvaltningen får vidare i uppdrag att till nämndens sammanträde i september ta fram ett förslag till plan för renovering och upprustning av lärmiljöer i enlighet med nämndens beslut om åtgärder i anslutning till genomförandet av punkt 4 i skolplanen. 4 (19)

5 Lena Lundgren (v) yrkar, och Jerker Sjögren (kd) instämmer, att nämnden ger grundskoleförvaltningen i uppdrag att särskilt informera slöjdlärarna i detta ärende. Enligt arbetsutskottets förslag och enligt Lena Lundgren (v) och Jerker Sjögrens (kd) yrkande. 5 (19)

6 Uppföljning av handlingsplan för Agenda 21-arbetet GN 47 AU 50 GN 7 Komrev AB genomförde 1999 på uppdrag av revisorerna en miljörevision i kommunen. Grundskolenämnden lämnade med anledning av rapporten följande yttrande som tillägg till rapporten: Grundskolenämnden antog på sitt sammanträde den 23 februari 1999 (GN 18/99) en handlingsplan för Agenda 21-arbetet. Grundskolenämndens handlingsplan kommer att följas upp i början av år Ansvarig för uppföljningen är bitr. utvecklingsledare Elsie- Britt Rosengren. Rapporten kommer att överlämnas till miljö- och hälsoskyddsnämnden. En skriftlig rapport Uppföljning av grundskolenämndens handlingsplan för Agenda 21-arbetet delas ut på sammanträdet. Grundskoleförvaltningens förslag: Nämnden föreslås besluta att godkänna uppföljningsrapporten. Bilaga 36. Arbetsutskottets förslag: I enlighet med förvaltningens förslag. Grundskolenämndens förslag: Enligt arbetsutskottets förslag. 6 (19)

7 Implementering av kommunens barn- och ungdomspolitiska handlingsprogram GN 48 AU 51 Arbetsgruppen för kommunens barn- och ungdomspolitiska handlingsprogram har låtit ta fram en folder, som riktar sig till barn och ungdomar. I denna beskrivs innebörden av FN:s barnkonvention. Foldern kommer att delas ut och uppmärksammas i skolor och fritidsgårdar under vecka 37. Fredagen den 15 september har utnämnts till barnkonventionsdag i kommunen. Programmet för vecka 37 och i synnerhet den 15 september är under planering. Skolornas arbete kommer att presenteras i form av en utställning i Vallentunasalen senare under hösten. För elever i år 8 och 9 förbereds en teaterföreställning på temat hur ungdomar skall kunna engagera sig i samhället. För gymnasieeleverna planeras ett ITbaserat möte med kommunpolitiker. För att aktualisera barnkonventionen för personal som arbetar med barn och ungdomar inbjuds till en föreläsning veckan innan skolan börjar. Planeringen av barnkonventionsdagen sker i huvudsak i samarbete mellan grundskoleförvaltningen, utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, fritidsförvaltningen, kulturförvaltningen och Rädda Barnen. Kopplingar finns även till förskoleförvaltningen, socialförvaltningen och NÖSO. Grundskoleförvaltningens förslag: Ärendet tas upp på nämndens sammanträde som ett informationsärende. Arbetsutskottets förslag: I enlighet med förvaltningens förslag. Nämnden tackar för informationen. 7 (19)

8 Lägesrapport beträffande F 9 skolor i Vallentuna GN 49 AU 52 GN 40 AU 48 Grundskolenämnden gav på sammanträdet den 25 april förvaltningen i uppdrag att ta fram en skriftlig lägesrapport över hur långt arbetet med att förverkliga den politiska ambitionen att göra kommunens skolor till F 9 skolor hunnit och när arbetet beräknas vara helt genomfört. En skriftlig rapport F 9 skolor delas ut på arbetsutskottets sammanträde. Vissa redaktionella ändringar i rapporten görs på sammanträdet. Grundskoleförvaltningens förslag: Framtida skolor i Vallentuna skall byggas som F-9- skolor. Nuvarande skolor skall, om elevunderlaget medger detta, byggas om till F-9-skolor. Arbetsutskottets beslut: Rapporten överlämnas till nämnden för beslut. Bilaga 37. Nämnden tackar för rapporten. Enligt förvaltningens förslag beslutar nämnden att: Framtida skolor i Vallentuna skall byggas som F-9- skolor. Nuvarande skolor skall, om elevunderlaget medger detta, byggas om till F-9-skolor. 8 (19)

9 Rapport angående långtidssjukskrivna GN 50 AU 57 På nämndens sammanträde den 25 april fick förvaltningen i uppdrag att på nästa nämndsammanträde lämna en fördjupad rapport om långtidsjukskrivningarna. En skriftlig rapport delas ut på arbetsutskottets sammanträde. Arbetsutskottets beslut: Rapporten överlämnas till nämnden för kännedom. Bilaga 38. Agneta Westerberg (s) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att lämna en uppföljande rapport angående långtidssjukskrivningarna till nämnden i slutet av året. Nämnden tackar för rapporten och beslutar Enligt Agneta Westerbergs (s) yrkande. 9 (19)

10 Delegation till grundskolechefen att upphandla skolmöbler GN 51 AU 60 Inför skolstart hösten 2000 ämnar Karby-, Ekeby- och Lovisedalsskolan göra inköp av skolmöbler till en summa som ligger utöver rektors och grundskolchefens delegationsrätt. Anbudsförfrågan har gått ut till skolmöbelsleverantörer enligt rutiner för förenklad upphandling. Beställningarna av möbler behöver göras före nämndens junisammanträde varför en tillfällig delegation till grundskolechefen behövs för denna upphandling. Upphandlingen beräknas maximalt uppgå till 1,5miljoner kronor. Grundskoleförvaltningens förslag : Grundskolenämnden beslutar delegera till grundskolchefen att upphandla skolmöbler inför skolstart hösten 2000 till ett belopp av högst 1,5 miljoner. Arbetsutskottets förslag: I enlighet med förvaltningens förslag. Ordförande framför kritik mot förvaltningen för den sena handläggningen av upphandlingsärendet. Sandor Heveus (m) yrkar, med instämmande av Johan Mossling (fp), på att nämnden delegerar till arbetsutskottet att upphandla skolmöbler inför skolstart hösten 2000 till ett belopp av högst 1,5 miljoner. Ordförande ställer proposition på de två förslagen: arbetsutskottets förslag och förslaget från m och fp och finner att nämnden beslutat enligt förslaget från m och fp. Nämnden delegerar till arbetsutskottet att upphandla skolmöbler inför skolstart hösten 2000 till ett belopp av högst 1,5 miljoner. 10 (19)

11 Anhållan om taxiresor från Stora Mellösa GN 52 AU 53 En förälder har kommit in med en skrivelse angående skolskjuts med taxi för sina två söner födda 1986 respektive Bilaga 39. Den äldre pojken börjar i höst i år 8 och den yngre i år 7 på Hammarbacksskolan. Den yngre pojken är skriven hos sin mamma på Ekebydalsvägen och den äldre är skriven hos sin pappa i Stora Mellösa. Enligt gällande riktlinjer är endast den äldre eleven berättigad till busskort med hänsyn till avståndet från folkbokföringsadress till skola. Båda barnen har dock tidigare läsår beviljats taxiresa till och från skolan varannan vecka, då de bott hos pappan. Taxiresa har tidigare beviljats med hänsyn till att vägen från Stora Mellösa betraktats som alltför farlig att gå på med hänsyn till barnens ålder och den tidvis hårda trafiken. Idag är eleverna dock så stora att de bör klara att ta sig till bussen på stora vägen vid Grana. Riktlinjer för skolskjutsar De riktlinjer för avstånd som gäller är: 1. För elever i förskoleklass och år 1-5 skall vägsträckan överstiga 3 km. 2. För elever i år 6 9 skall vägsträckan överstiga 4 km. Barnets folkbokföringsadress utgör underlag för beslut om rätt till skolskjuts. Det är från denna adress som vägsträckans längd beräknas. Det innebär att vid gemensam vårdnad är det den adress, där barnet är folkbokfört, som avgör rätten till skolskjuts. En förändring gjordes i gällande riktlinjer för rätt till skolskjuts på grundskolenämndens sammanträde den 26 oktober 1999 ( 96/99). Denna innebär att de barn i förskoleklass och elever i år 1-9 som väljer annan skola i Vallentuna och därigenom kommer att uppfylla kraven ifråga om avstånd till den valda skolan får rätt till busskort på SL eller resor med Gula linjen, som trafikerar sträckan Älgeby Hjälmstaskolan. Ingen ändring gjordes däremot av beslutet, att vid gemensam vårdnad utgör folkbokföringsadressen grunden vid beräkning av avståndet för rätt till skolskjuts. Elev som väljer att gå i skola i annan kommun saknar idag rätt till skolskjuts. 11 (19)

12 På arbetsutskottets sammanträde den 8 juni 1999 (AU 68/99 beslutades att de två barnen från Stora Mellösa skulle få skolskjuts även under höstterminen 1999 i avvaktan på att nuvarande riktlinjer skulle ses över och eventuellt kompletteras. Det är denna översyn ( 96/99), som fadern i sin skrivelse avser och som alltså är genomförd. Någon ytterligare översyn är för närvarande inte aktuell. Grundskoleförvaltningens förslag: Med hänsyn till elevernas ålder avslås ansökan om taxiresor. Arbetsutskottets förslag: Inget avsteg görs i detta fall från gällande riktlinjer, vilket i sin tur innebär att taxiresor inte beviljas för nästa läsår. Den äldre pojken som är skriven hos sin pappa i Stora Mellösa är i enlighet med gällande riktlinjer berättigad till busskort. Texten i kallelsen till nämnden kompletteras med utdrag ur de av nämnden beslutade riktlinjerna för skolskjutsverksamheten. (Se ovan) Lena Lundgren (v) och Ann Ejdervik (s) yrkar, utöver arbetsutskottets förslag, på att även den yngre pojken får rätt till busskort, trots att han är folkbokförd hos mamman och därmed ej berättigad till sådant enligt gällande riktlinjer. Detta med anledning av att föräldrarna har gemensam vårdnad om barnen. Ordförande ställer följande proposition med anledning av yrkandet. Propositionsordning 1. Den som stödjer yrkandet från Lena Lundgren (v) och Ann Ejdervik (s) röstar ja 2. Den som inte stödjer yrkandet från Lena Lundgren (v) och Ann Ejdervik (s) röstar nej. Omröstningen utfaller med fem nej; Sten-Åke Adlivankin (m), Jerker Sjögren (kd), Anna Markgren (m), Sandor Heveus (m) och Johan Mossling (fp) och fyra ja; Åke Eriksson (c), Agneta Westerberg (s), Ann Ejdervik (s) och Lena Lundgren (v). Ordföranden finner att nämnden fattar beslut enligt arbetsutskottets förslag. 12 (19)

13 Enligt arbetsutskottets förslag. Reservation Lena Lundgren (v) och s-gruppen reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande. 13 (19)

14 Planering av grundskolenämndens studiedagar hösten 2000 GN 53 AU 54 Erfarenheterna av de studiebesök som genomförts under våren har varit mycket positiva. Arbetsutskottets beslut: Två studiebesök planeras in i höst. Det första förläggs till Ormstaskolan och Gustav Vasaskolan i samband med nämndens sammanträde i september. Det andra studiebesöket förläggs till Karbyskolan och Ekebyskolan i samband med novembersammanträdet. Grundskolenämnden beslut: Ärendet läggs till handlingarna. 14 (19)

15 Tillsyn av Vallentuna Djur, natur- och musikförskola GN 54 AU 55 På arbetsutskottets sammanträde lämnar utvecklingsledare Eva Lod en muntlig rapport från tillsynen. Förvaltningen har genomfört den årliga tillsynen av förskoleklassverksamheten vid Vallentuna djur, natur och musikförskola. Ansvarig för verksamheten är Lillemor Wiman. Tillsynen är genomförd utifrån de av nämnden framtagna kriterierna och genomfördes i april. Ansvariga för tillsynen var utvecklingsledaren och biträdande utvecklingsledaren från grundskoleförvaltningen. Enligt bilagda rapport uppfyller Vallentuna djur, natur och musikförskola väl de av nämnden framtagna kriterierna. Grundskoleförvaltningens förslag Rapporten överlämnas till nämnden för godkännande. Arbetsutskottets beslut: Arbetsutskottet tackar för informationen och godkänner att den skriftliga rapporten skickas ut till nämndens sammanträde. Bilaga 40. Nämnden tackar för informationen. 15 (19)

16 Anmälningsärenden GN 55 En förteckning över delegationsbeslut biläggs handlingarna. Bilagorna 41 och 42. Flera nämndledamöter ställer kompletterande frågor med hänvisning till handlingar enligt postlistan. Förteckningen över delegationsbeslut för april och första halvan av maj samt postlistan för perioden läggs till handlingarna. 16 (19)

17 Rapport från kontaktpolitiker GN 56 Ann Ejdervik (s) rapporterar från sitt besök vid Gustav Vasa skolans förvaltningsråd En enkätundersökning om mobbing har genomfört på skolan i år 2-6. Resultatet denna gång visade på klara förbättringar, jämfört med resultat från tidigare mobbing-enkät. Vidare rapporterar Ann Ejdervik att hon tyvärr vid två tillfällen, p.g.a dubbelbokade möten, inte lyckats närvara vid förvaltningsrådet på Kårstaskolan. Agneta Westerberg (s), Sandor Heveus (m) och Johan Mossling (fp) rapporterar att de besökt förvaltningsrådet på Hjälmstaskolan den 27 april. Förvaltningsrådet diskuterade bl a betygssättning och utvecklingssamtal. Vidare fördes en kreativ diskussion om hur man skulle kunna marknadsföra Hjälmstaskolan. Agneta Westerberg (s) rapporterar att hon besökt förvaltningsrådet på Hammarbacksskolan den 3 maj. En längre diskussion fördes bl a kring regler och beteenden. Föräldraföreningen kommer, tillsammans med skolan, att genomföra en enkätundersökning bland eleverna kring gränsdragningar och konsekvenser av att överskrida av gränser. Även marknadsföring av Hammarbacksskolan diskuterades. Agneta Westerberg (s) och Jerker Sjögren (kd) rapporterar att de besökt förvaltningsrådet på Ormstaskolan den 10 maj. Observatörsrapporten från Vaxholms observatörslag var huvudpunkten på mötet. Vidare framförde föräldraföreningen ett starkt önskemål om att få medverka vid projekteringsarbetet av Hagaskolan. Nämnden tackar för informationen. 17 (19)

18 Rapport från referensgruppen GN 57 Ärendet bordläggs då inget referensgruppsmöte hållits sedan senaste nämndsammanträdet. 18 (19)

19 Ev övriga ärenden GN 58 Jerker Sjögren (kd) undrar om förvaltningen tänkt ansöka om projektmedel från Skolverket för något läs-och skrivprojekt. Eva Lod informerar om att förvaltningen planerar att söka medel i samband med det pågående läs-och skrivprojektet. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att på arbetsutskottet den 6 juni informera om hur långt man kommit med ansökan om medel. 19 (19)

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17 Kommunstyrelsen 2000-01-17 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 17 januari kl 18.00

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson)

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson) Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-10:45 ande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Bo Bäckman (C) Tuula Marjeta (C) Ulf Eriksson (M), ersättare för Anniette

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Plats och tid Sävar kommundelskontor, 2011-05-17, kl 08.00 16.20. Utses att justera Greger Knutsson (M), Sävar kommundelskontor, 2011-05-20, kl 08.

Plats och tid Sävar kommundelskontor, 2011-05-17, kl 08.00 16.20. Utses att justera Greger Knutsson (M), Sävar kommundelskontor, 2011-05-20, kl 08. PROTOKOLL 1(23) Plats och tid Sävar kommundelskontor, 2011-05-17, kl 08.00 16.20 Beslutande Bengt Holm (S) Greger Knutsson (M) Christina Wallström (S) Kenneth Olofsson (S), tjg ers för Donald Rosendal

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämnden 2008-10-28 1 Plats och tid Kommunhuset Ankaret, Norrtäljesalen, Estunavägen 14, Norrtälje, kl 10.00-15.00 Beslutande Se närvarolista Program: Kl. 10.00-11.00 Kl. 11.00-12.00 Kl. 12.00-13.00

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 18.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 1 (27) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 17.35. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26

PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26 PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.25, 13.25-18.45 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Joakim

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01 Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-01 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12:25 Beslutande Christer Aronsson (C), ordförande Barbro Gustafsson (M) Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Martin Alfborger

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-16 1-46

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-16 1-46 Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-16 1-46 Plats och tid A 1, kl. 13.00-19.30 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Micael Åkesson (M) Jeanette Qvist (S) Eva Pehrsson-Karlsson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD), (334-336, 342-343) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C)

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun)

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360 Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) Tid och plats Kun kl 10.00 Kommunfullmäktigesalen Kun Bil Au

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Mattias Franzén (M) Mattias Franzén (M) ANSLAG/BEVIS 2012-06-05 2012-06-26. Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen

Mattias Franzén (M) Mattias Franzén (M) ANSLAG/BEVIS 2012-06-05 2012-06-26. Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[10] Plats och tid Kommunalhuset plan 2, konferensrum 2:2, kl 19:00 20:30 ande Serkan Köse (S) ordförande Karin Pilsäter (FP) Bo Olsson (MP) Lars Robin (M) Arzu Alan (S) Mattias

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Plats och sammanträdestid SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(2) Sammanträdesdatum Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Beslutande Ledamöter

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer