Justerande... KALLELSE. Barn- och ungdomsnämnden 5 februari 2002

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Justerande... KALLELSE. Barn- och ungdomsnämnden 5 februari 2002"

Transkript

1 KALLELSE Barn- och ungdomsnämnden 5 februari 2002 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna Tisdag 5 februari 2002 kl Göran Nydahl, förvaltningschef Louise Westin, sekreterare Annika Hellberg, punkt 4 Meta Sundin, punkt 3 Personalrepresentanter punkt 1-12 Vallentuna Martin Malmqvist (m) Ordförande Louise Westin Sekreterare Justerande... senast 1

2 Innehållsförteckning: Sid. 2. Godkännande av dagordningen Verksamhetsberättelse förskolenämnden Verksamhetsberättelse grundskolenämnden Förteckning över kontaktpolitiker/forum för information Informationspaket för nya barn- och ungdomsnämnden Reglemente för barn- och ungdomsnämnden Utökning av verksamhet Montessori Detaljplan för del av området Vallbostrand Informationsärende - Brev angående hantering av rehabilitering av personal Kick-off för nämnden Informationsärende - Studiebesök på Bällstabergsskolan Anmälningsärenden

3 2 Godkännande av dagordningen BuN 18 3

4 3 Verksamhetsberättelse förskolenämnden 2001 BuN 19 Förvaltningens förslag Att barn- och ungdomsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för förskolenämnden för Verksamhetsberättelsen för förskolenämnden för 2001 redovisas vid sittande bord. Handlingar i ärendet 4

5 4 Verksamhetsberättelse grundskolenämnden 2001 BuN 20 Förvaltningens förslag Att barn- och ungdomsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för grundskolenämnden för Verksamhetsberättelsen för grundskolenämnden för 2001 redovisas vid sittande bord. Handlingar i ärendet 5

6 5 Förteckning över kontaktpolitiker/forum för information AU 3 BuN 21 Arbetsutskottets förslag Ytterligare information lämnas av ordförande vid nämndsammanträdet. Karin Dahl-Strandin (s) väckte en fråga i nämnden om att utse kontaktpolitiker för skolorna och förskolorna. Nämnden remitterade ärendet till arbetsutskottet. Karin Dahl-Strandin (s) och Jerker Sjögren (kd) redogjorde för hur kontaktpolitikerverksamheten på skolorna fungerat tidigare. Yrkande Ordförande Martin Malmqvist yrkade att två politiker utses per skola, en från oppositionen och en från majoriteten. Kontaktpolitikerna rekommenderas att delta vid förvaltningsråden. Ordförande lämnar information vid nämndsammanträdet. Beslutsgång Arbetsutskottet beslutar enligt ordförandes förslag. 6

7 6 Informationspaket för nya barn- och ungdomsnämnden AU 4 BuN 22 Förvaltningens förslag Informationen skickas separat. Nämnden har givit förvaltningen i uppdrag att ta fram ett informationspaket för hur den nya förvaltningen och nämnden är organiserad. Arbetsutskottet beslutade vid sitt sammanträde den 24 januari att precisera uppdraget till förvaltningen, med att informationen ska beröra följande områden: - Bakgrund och syfte med omorganisationen. - Barnet och eleven i centrum, - En decentraliserad organisation med, i princip, alla resurser till skolområdena, dvs så nära barnet som möjligt. - Nämnden Förvaltningen med alla skolor, förskolor, resurscentrum osv (inklusive antalet barn och personal). Beslutsgång Arbetsutskottet beslutade enligt ett gemensamt framdiskuterat förslag. 7

8 7 Reglemente för barn- och ungdomsnämnden AU 5 BuN 23 Arbetsutskottets förslag Att nämnden antar förvaltningens förslag till Reglemente för barnoch ungdomsnämnden samt hemställer till kommunfullmäktige att fastställa detsamma. Ordförande har givit förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till reglemente för barn- och ungdomsnämnden. Reglementet beskriver barn- och ungdomsnämndens uppgifter, ansvar och rapporteringsskyldighet och arbetsformer. Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Förvaltningens förslag Att nämnden antar förvaltningens förslag till Reglemente för barnoch ungdomsnämnden. Beslutsgång Arbetsutskottet beslutade enligt förvaltningens förslag. Handlingar i ärendet Förslag till Reglemente för barn- och ungdomsnämnden. 8

9 8 Utökning av verksamhet - Montessori AU 6 BuN 24 Arbetsutskottets förslag Att barn- och ungdomsnämnden beviljar Montessoriförskolan en utökning med en förskoleplats. Montessoriförskolan i Vallentuna ansöker om tillstånd att utöka verksamheten med ytterligare ett barn. Förskolan har tillstånd att bedriva enskild förskoleverksamhet, omfattande 70 barn i åldern 1-5 år. Förvaltningen har besökt verksamheten vid ett flertal tillfällen och anser att det är gott om utrymme och inget som talar emot att barn och ungdomsnämnden beviljar en utökning av platsantalet med ett barn till att omfatta 71 barn i verksamheten. Förvaltningens förslag Att barn- och ungdomsnämnden beviljar Montessoriförskolan en utökning med en förskoleplats. Handlingar i ärendet Ansökan från Montessori. 9

10 9 Detaljplan för del av området Vallbostrand AU 7 BuN 25 Arbetsutskottets förslag Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta att föreslagen detaljplan för del av området Vallbostrand, omfattande del av fastigheten Bällsta 2:547 i Vallentuna, lämnas utan erinran. Detaljplan för del av området Vallbostrand, omfattande del av fastigheten Bällsta 2:547 i Vallentuna kommun. Detaljplan för området är utsänd för samråd t.o.m Enkelt planförfarande kommer tillämpas. Tidigare detaljplan, fastställd 1994, avsåg envånings småhus inom området. Planområdet är beläget i västra Bällsta. Det omfattar ett område kring Bällsta gård som tidigare använts som Vallbostrands vårdhem. Området avses användas för bostäder. Syftet med planändringen är att möjliggöra byggandet av tvåvånings flerbostadshus och i samband härmed erhålla större avstånd till Bällsta gård liksom till övriga befintliga småhus inom området. Planändringen innebär ingen förändring av exploateringsgraden. Värdefulla träd avses bevaras och varsam gallring föreslås ske mot sjön. Inom området planeras nybyggnad av åtta små tvåvånings flerbostadshus med fyra lägenheter om 3-4 rok i varje hus. Dessutom planeras ombyggnad av befintliga hus så att området totalt kommer omfatta 56 bostäder. Planändringen innebär inga förändringar i antalet bostäder. Beläggningen vid förskolor och skolor kommer endast marginellt att påverkas av planändringen. Sannolikt kommer antalet barn att minska något inom området då tidigare planerade mindre villor ersätts av lägenheter. Förvaltningens förslag Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta att föreslagen detaljplan för del av området Vallbostrand, omfattande del av fastigheten Bällsta 2:547 i Vallentuna lämnas utan erinran. Beslutsgång Arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag. Handlingar i ärendet Detaljplan för del av området Vallbostrand, omfattande del av fastigheten Bällsta 2:547 i Vallentuna. 10

11 10 Informationsärende - Brev angående hantering av rehabilitering av personal AU 8 BuN 26 Arbetsutskottets beslut Att brevet läses upp i nämnden. Ett brev har inkommit till barn- och ungdomsnämnden som handlar om hur rehabilitering av personal handhas inom förvaltningen. Brevskrivaren kräver att brevet skall läsas upp vid nämndens sammanträde. Yrkande Jerker Sjögren (kd) föreslår att brevskivarens krav bifalls och brevet läses upp på nämndens sammanträde. Beslutsgång Arbetsutskottet beslutar enligt Jerker Sjögrens (kd) yrkande. Handlingar i ärendet Brev 11

12 11 Kick-off för nämnden AU 9 BuN 27 Arbetsutskottets förslag Nämndens kick-off förläggs till ordinarie nämndmöteskväll den 5 mars kl Jerker Sjögren (kd) föreslår att en kick-off anordnas för den nya nämndens politiker samt en kick-off för den nya barn- och ungdomsförvaltningen. Ordförande Martin Malmqvist (m) har redan påbörjar planeringen för en kick-off och välkomnar Jerker Sjögrens förslag. Ordförande planerar tillsammans med förvaltningen för förvaltningens kick-off. Yrkande Ordförande föreslår att nämndens kick-off förläggs till ordinarie nämndmöteskväll den 5 mars kl Beslutsgång Arbetsutskottet beslutar enligt Jerker Sjögrens förslag samt enligt ordförandes yrkande. 12

13 12 Informationsärende - Studiebesök på Bällstabergskolan AU 10 BuN 28 Arbetsutskottets beslut Att uppdra till förvaltningen att planera ett studiebesök på Bällstabergskolan presenteras för nämnden. Projektledaren Christina Ahlström bjuds in till nämnden för att lämna en kort redogörelse för projektet. Jerker Sjögren (kd) föreslår att ett studiebesök planeras för nämnden på Bällstabergskolan. Yrkande Ordförande Martin Malmqvist yrkar att projektledaren Christina Ahlström bjuds in till nämnden för att lämna en kort redogörelse för projektet. Beslutsgång Arbetsutskottet beslutar enligt Jerker Sjögrens förslag samt enligt ordförandes yrkande. 13

14 13 Anmälningsärenden BuN 29 Lämnas vid sittande bord. 14

Granbyrummet, Tuna torg 1, 1 tr, Vallentuna Måndag 10 december 2001 kl 19.00-20.00. Förskoleförvaltningen, Vallentuna

Granbyrummet, Tuna torg 1, 1 tr, Vallentuna Måndag 10 december 2001 kl 19.00-20.00. Förskoleförvaltningen, Vallentuna Interimistisk barn- och ungdomsnämnd 10 december 2001 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera senast 2001-12-25 Justeringens plats Sekreterare Ordförande Granbyrummet,

Läs mer

Ajournering kl. 10.00-10.20 47. Raimo Vuojärvi (m), ordförande Jerker Sjögren (kd) Karin Dahl-Strandin (s)

Ajournering kl. 10.00-10.20 47. Raimo Vuojärvi (m), ordförande Jerker Sjögren (kd) Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2007-05-29 Plats och tid för sammanträdet Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna, tisdagen den 29 maj kl. 08.30 13.20 Ajournering

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Protokoll. = _~êåj=çåü=ìåöççãëå ãåçéå= = OMMVJMNJON= = =N=J=NP

Protokoll. = _~êåj=çåü=ìåöççãëå ãåçéå= = OMMVJMNJON= = =N=J=NP = _~êåj=çåü=ìåöççãëå ãåçéå= = OMMVJMNJON= = =N=J=NP Barn- och ungdomsnämnden sammanträde Ärende Dagordning och justering Information och överläggningar A/ Alingsås kommuns lokalsamordnare Susanna Andersson

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Kulturnämnden 6 december 2005

KALLELSE. 1. Justerande:... Kulturnämnden 6 december 2005 Kulturnämnden 6 december 2005 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset 1 tr, Tuna torg 1, Vallentuna tisdagen den 6 december 2005 kl. 15.30 Ingrid Ullman, kulturchef

Läs mer

PROTOKOLL. Grundskolenämnden 2000-05-23

PROTOKOLL. Grundskolenämnden 2000-05-23 Grundskolenämnden 2000-05-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Bällstarummet, Tuna Torg 1, Vallentuna tisdagen den 23 maj 2000 kl. 19.00 21.45 Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-10-09 1 (17) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Marie Tidedal (M) Göran Bengtsson (M) Margareta

Läs mer

Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna

Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2011-02-21 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström,Kommundirektör Patric Andersson, Ekonomichef Victor Kilén,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 2 mars 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Controller Anna Liss-Daniels

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 2 mars 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Controller Anna Liss-Daniels Utbildningsnämnden 2 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 2 mars 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Controller

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-03-27. Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 27 mars, kl 18.05-20.30 Ajournering kl 18.55-19.

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-03-27. Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 27 mars, kl 18.05-20.30 Ajournering kl 18.55-19. Kommunstyrelsen 2000-03-27 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 27 mars, kl 18.05-20.30

Läs mer

Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Linnéa Nyman (s) och Lars Rundgren (m) Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Linnéa Nyman (s) och Lars Rundgren (m) Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunfullmäktige 2000-12-18 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 18 december 2000, kl 19.00-19.50

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Bildningsnämnden

TRELLEBORGS KOMMUN Bildningsnämnden Kallelse 1 (25) Tid Onsdagen den 29 april 2015 klockan 15:00 Plats Konferensrum, Sjöormen, Johan Kocksgatan 4,4:e vån Ärenden 73 Upprop 74 Val av justerare, tid och plats för justering samt föredragningslista

Läs mer

Tid och plats Kl 19.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna. OBS! Borgerlig grupp kl. 18.30 i Kragstarummet. (S)-grupp kl. 18.

Tid och plats Kl 19.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna. OBS! Borgerlig grupp kl. 18.30 i Kragstarummet. (S)-grupp kl. 18. KALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN TORSDAGEN DEN 14 APRIL 2011 Tid och plats Kl 19.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Annika Hellberg, ekonomiadministrativ chef, Jennie Falk Eriksson,

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

Barn- och skolnämndens arbetsutskott

Barn- och skolnämndens arbetsutskott Sida 1 (25) Plats och tid Stadshuset kl 08.15-12.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Övriga Justering Justerande Ordförande Mario Melani (S), Irena Rodic (S) -10.00

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Sammanträdesdatum 2013-11-27 Sida 1 (11) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 12:15 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Övriga närvarande Anders

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 22-37 Annika Funkqvist BEVIS

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 22-37 Annika Funkqvist BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-05 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Martin Johansen (fp) ordf Lars Thorsson (m) Louise Marklund (ka)

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun)

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360 Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) Tid och plats Kun kl 10.00 Kommunfullmäktigesalen Kun Bil Au

Läs mer

K UNGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna. Victor Kilén, chef kommunstyrelsens kansli.

K UNGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna. Victor Kilén, chef kommunstyrelsens kansli. KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-08 K UNGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-08 Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Victor Kilén, chef

Läs mer

HABO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL KOMMUN -----_.,... -._-----------------------

HABO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL KOMMUN -----_.,... -._----------------------- -----_.,... -._----------------------- HABO Tid och plats Beslutande Ledamöter, kl. 13.00-14.50, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta Agneta Häggiund (S), ordförande, tjänstgör Lars-Göran Bromander (S),

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) vice ordförande

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) vice ordförande Socialnämndens arbetsutskott 2008-09-02 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 2 september 2008 kl 15.00 16.00

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2009-08-26 1(13) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Skillingaryd kl.14.00 16.30 Beslutande Övriga närvarande Gert Jonsson (M), ordförande Sune

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Maj Birgersson (kd) Mauritz Lindroth (s)

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Maj Birgersson (kd) Mauritz Lindroth (s) Socialnämndens arbetsutskott 20 februari 2007 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 20februari 2007 kl 14.00-15.30.

Läs mer

Arbetsutskottets protokoll är ojusterat

Arbetsutskottets protokoll är ojusterat Kulturnämnden 15 mars 2005 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005, kl 19.00 Ingrid Ullman, kulturchef Pernilla

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 25 mars 2015 kl. 17:00 20:15 Plats Tvärskogs bygdegård Omfattning 40-60 ande Elisabeth Gustavsson (S), ordförande Christopher Dywik (KD), vice ordförande Elisabeth

Läs mer