Personalrepresentant Roger Bodin. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. Sekreterare Louise Westin Paragrafer 312,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personalrepresentant Roger Bodin. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. Sekreterare Louise Westin Paragrafer 312,"

Transkript

1 Barn- och ungdomsnämnden 19 november 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 19 november kl Ajournering Jerker Sjögren (kd), ordförande Jan Erik Gyllenram (m) Mikael Thörnell (m) Johan Mossling (fp) (under 136, 132, ) Johan Liberson (m) ( Birgitta Karlsson (kd) Rolf Lindblad (s) Johan Liberson (m) ( 136, 132, ) Förvaltningschef Göran Nydahl Nämndsekreterare Louise Westin Utveckling/kvalitet Carin Ekström Controller Annika Hellberg Ann Charlotte Höglund (c) Karin Dahl-Strandin (s) Jaana Tilles (s) Lena Lundgren (v) Personalrepresentant Roger Bodin Utses att justera Justeringens plats och tid Jaana Tilles (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Sekreterare Louise Westin Paragrafer 312, Ordförande Jerker Sjögren Justerande Organ Sammanträdesdatum BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämnden Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Underskrift 1 (28)

2 Innehållsförteckning: 2. Godkännande av dagordningen 3 3. Allmän förskola 4 4. Informationsärende Säkerhet inom barn- och ungdomsförvaltningen 7 5. Skolpeng och ramanalys 8 6. Omarbetning av barn- och ungdomsnämndens verksamhetsplan utifrån kommunfullmäktiges beslut om budgetramar för Hantering kring nyttjanderättsavtal för enskild verksamhet och debitering av lokalkostnader Avskrivning av inventarier på enskilda förskolor Förslag till sammanträdestider för Hjälmstaskolan begäran om ombudgetering av investeringsmedel Förslag till läsårsdata 2003/ Skrivelse från föräldraförening angående skolskjutsar Analys av verksamheten Anmälningsärenden Förfrågan om Söderbergs friskola Förfrågan om snöbollskrig på Lovisedalsskolan Förfrågan om samarbete mellan socialförvaltningen och barn- och ungdomsförvaltningen Rapport från kontaktpolitiker Månadsuppföljning för oktober Begäran om rapport från Bällstabergsskolan Redovisning av målen i skolplanen under mandatperioden...28 Sid 2

3 2 Godkännande av dagordningen BuN 136 Nämnden godkänner dagordningen med följande tillägg: - Förfrågan om Söderbergs friskola - Förfrågan om snöbollskrig på Lovisedalsskolan - Förfrågan om samarbete mellan socialförvaltningen och barn- och - Rapport från kontaktpolitiker - Månadsuppföljning för oktober - Förfrågan om rapport från Bällstabergsskolan - Redovisning av målen i skolplanen under mandatperioden. 3

4 3 Allmän förskola AU 97 BuN 132 barn- och ungdomsnämnden fastställer riktlinjer för allmän förskola i Vallentuna. (Bilaga 1) Enligt riksdagsbeslut ska allmän förskola införas i alla kommuner from Med allmän förskola menas att alla fyra- och femåringar har rätt till avgiftsfri förskola med minst 525 timmar per år fr o m höstterminen det år barnet fyller fyra år. Barn- och ungdomsförvaltningen har tagit fram ett förslag till riktlinjer för allmän förskola i Vallentuna. En utgångspunkt för förslaget är att föräldrar ska kunna ha kvar valfriheten att välja mellan förskola och familjedaghem i kommunal och enskild regi. Införandet av allmän förskola medför ingen förändring av verksamheten i de kommunala eller enskilda förskolorna. Förvaltningen föreslår att familjedaghemmen, med handledning av förskollärare och genom att anordna en gemensam gruppverksamhet, kan betraktas som allmän förskola. Det blir kontinuitet för barnen och en kompetenshöjning för dagbarnvårdarna. En annan effekt av detta blir att förskolornas barngrupper inte behöver utökas med dagbarnvårdarnas fyra- och femåringar. Dagbarnvårdarna kan fortsätta att ha barn mellan ett till fem år i sin verksamhet Förvaltningens förslag Förvaltningen föreslår att barn- och ungdomsnämnden fastställer riktlinjer för allmän förskola i Vallentuna. (Bilaga 1) s tidigare behandling i arbetsutskottet Arbetsutskottets förslag Att barn- och ungdomsnämnden fastställer riktlinjer för allmän förskola i Vallentuna. (Bilaga 1) efter revideringar. Yrkande Ordförande Jerker Sjögren (kd) yrkar att revideringar görs i texten. Arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag med revideringar. s tidigare behandling i nämnden återremitteras till förvaltningen och kommer att behandlas på nästa nämndsammanträde i november. Yrkande 4

5 Socialdemokratern yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen samt bifogar en skrivelse från Skolverket avseende prövning av allmän förskola inom ramen för familjedaghem. Ordförande stödjer socialdemokraternas yrkande. Nämnden beslutar enligt socialdemokraternas yrkande. s tidigare behandling i arbetsutskottet den 7 november Arbetsutskottets förslag Att barn- och ungdomsnämnden fastställer riktlinjer för allmän förskola i Vallentuna. (Bilaga 1) Yrkande Jerker Sjögren (kd) yrkar att arbetsutskottet föreslår att nämnden antar riktlinjer utifrån den nya tjänsteskrivelsen och förslaget till riktlinjer som är daterade 7 november. Karin Dahl-Strandin (s) yrkar att förvaltningens förslag till riktlinjer antas av nämnden (daterad i oktober) dvs att barnen får samma ekonomiska förutsättningar men att familjedaghemmen inte räknas som allmän förskola. Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att arbetsutskottet beslutar enligt ordförandes yrkande. Yrkande Karin Dahl-Strandin (s) yrkar att familjedaghemmen inte omfattas av allmän förskola, enligt skriftligt förslag. Lena Lundgren (v) yrkar att de tillstånd som givits tidigare skrivs om och att kommande tillstånd skrivs om enligt det förslag till riktlinjer som lagts av socialdemokraterna i deras yrkande. Socialdemokraterna stödjer Lena Lundgrens yrkande. Jan Erik Gyllenram (m) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Mikael Thörnell (m) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot socialdemokraternas yrkanden och finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Ordförande ställer proposition på vänsterpartiets yrkanden med stöd av socialdemokraterna och finner att nämnden avslår yrkandet Reservation 5

6 Socialdemokraterna och vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse och Riktlinjer för allmän förskola, daterad oktober Tjänsteskrivelse och Riktlinjer för allmän förskola, daterad 7 november 6

7 4 Informationsärende Säkerhet inom barn- och ungdomsförvaltningen AU 84 BuN 137 Nämnden lägger informationen till handlingarna Varje förvaltning ska enligt kommunens riktlinjer för säkerhetsarbetet arbeta med analys och uppföljning av det egna säkerhetsarbetet. Förvaltningen har gjort en riskanalys där riskområden belyses och exempelvis arbetsmiljöronder kan uppdaga dessa riskområden. Skade- och tillbud rapporteras och en åtgärdsplan redovisas. Förvaltningens förslag Att nämnden lägger informationen till handlingarna. s tidigare behandling i arbetsutskottet Arbetsutskottets förslag Att nämnden lägger informationen till handlingarna. Arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse Säkerhet inom barn- och ungdomsförvaltningen 7

8 5 Skolpeng och ramanalys AU 101 BuN 138 Att barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunfullmäktige att införa skolpeng enligt förvaltningens reviderade förslag: - Vallentuna kommun inför skolpeng fr o m januari Skolpengen omfattar samtliga barn inom förskola, dagbarnvårdare, förskoleklass, grundskola, särskola, träningsskola och fritidshem. Kommunfullmäktige fastställer årligen, på förslag från barn- och ungdomsnämnden, nivån på skolpengen. Barn- och ungdomsnämnden erhåller antal skolpengar i förhållande till antal barn enligt befolkningsprognos och förväntad efterfrågan. Justering utifrån faktiskt antal barn sker vid årets slut. Barn- och ungdomsnämnden beslutar om tillämpningsföreskrifter och avtal som krävs för hantering av systemet med skolpeng. - fastställa skolpengens nivå för 2003, Skolpeng 2003 Skolpeng Barn/elever Kostnad tkr årssnitt tkr Förskola små , Förskola , Familjedaghem små , Familjedaghem , Grundskola F-5 (inkl förskoleklass) 44, Grundskola , Fritidshem 25, Summa fastställa barn- och ungdomsnämndens budgetram för 2003 till en fast del om 39,3 mkr och skolpeng om 361,1 mkr. Nämnden beslutar om en omedelbar justering av ärendet. bordlades vid nämndens sammanträde den 22 oktober 2002 för att tas upp till behandling vid nämndens sammanträde i november. Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår att Vallentuna kommun inför skolpeng fr o m 1 januari Skolpengen omfattar samtliga barn inom förskola, dagbarnvårdare, förskoleklass, grundskola, särskola, träningsskola och fritidshem. Kommunfullmäktige fastställer årligen, på förslag från barn- och ungdomsnämnden, nivån på skolpengen. Barn- och ungdomsnämnden erhåller antal skolpengar i förhållande till antal barn enligt befolkningsprognos och förväntad efterfrågan. Justering utifrån faktiskt antal barn sker vid årets slut. 8

9 s tidigare behandling i arbetsutskottet Arbetsutskottets förslag Att nämnden föreslår Kommunfullmäktige att införa skolpeng från och med Karin Dahl-Strandin (s) deltar inte i beslutet. Yrkande Jerker Sjögren (kd) yrkar att arbetsutskottet föreslår nämnden att föreslå Kommunfullmäktige att införa skolpeng från och med Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att arbetsutskottet beslutar enligt ordförandes yrkande. Karin Dahl-Strandin (s) deltar inte i beslutet med hänvisning till socialdemokraternas förslag till verksamhetsplan. Yrkande Ordförande Jerker Sjögren (kd) yrkar att ärendet justeras omedelbart. Lena Lundgren (v) yrkar avslag till förslaget om skolpeng eftersom det minskar nämndens möjlighet att göra justeringar under terminens gång. Karin Dahl-Strandin (s) yrkar avslag till förslaget om skolpeng enligt bilaga. Johan Mossling (fp) yrkar bifall till arbetsutskottets/förvaltningens förslag. Lena Lundgren (v) ställer sig bakom socialdemokraternas avslagsförslag. Mikael Thörnell (m) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med förvaltningens reviderade skrivelse. Jerker Sjögren yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med förvaltningens reviderade skrivelse.. Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag med förvaltningens reviderade skrivelse mot socialdemokraternas med stöd av vänsterns avslagsyrkande och finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag med förvaltningens reviderade skrivelse. Nämnden beslutar att ärendet är omedelbart justerat. 9

10 Reservation Socialdemokraterna och vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag. Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse angående barn- och ungdomsnämndens verksamhetsplan och budgetram

11 6 Omarbetning av barn- och ungdomsnämndens verksamhetsplan utifrån kommunfullmäktiges beslut om budgetramar för BuN 139 Nämnden antar förvaltningens förslag till reviderade målsättningarna i verksamhetsplan Det första och sista målet ändras så att det sista ordet ökar byts ut mot orden bibehålls. Andelen av brukarna, föräldrar och elever, som är nöjda med den pedagogiska verksamheten bibehålls. Studieresultaten för år 9 ligger minst i nivå med det, enligt Skolverket, beräknade förväntade resultatet. Andelen av elever och personal som upplever en trygg och stimulerande arbetsmiljö bibehålls. Den 4 november tog kommunfullmäktige beslut om budgetram för 2003 och plan för 2004 och Barn- och ungdomsnämndens budgetram uppgår till 400,4 mkr 2003 och planen är 414 mkr för 2004 och 425 mkr för Barn- och ungdomsnämnden har fått i uppdrag att omarbeta verksamhetsplanen. Barn- och ungdomsförvaltningen har gjort bedömningen att förvaltningen kan arbeta i enlighet med de beslutade målsättningarna under förutsättning att barn- och ungdomsnämndens budgetramen och fördelningen av skolpengen för 2003 förstärks med 16,5 mkr och därefter ökar med ca 20 mkr per år eller 5% per år. Budgeten för 2003 har förstärkts med 13 mkr och planen för 2004 och 2005 visar att kostnadsökningarna får uppgå till 3,4% respektive 2,7%. Förvaltningens förslag Förvaltningen föreslår att målsättningarna för planeringsperioden revideras. Det första och sista målet ändras så att det sista ordet ökar byts ut mot orden minskar inte. Andelen av brukarna, föräldrar och elever, som är nöjda med den pedagogiska verksamheten minskar inte. Studieresultaten för år 9 ligger minst i nivå med det, enligt Skolverket, beräknade förväntade resultatet. Andelen av elever och personal som upplever en trygg och stimulerande arbetsmiljö minskar inte. s tidigare behandling i arbetsutskottet Arbetsutskottets förslag 11

12 Förvaltningen föreslår att målsättningarna för planeringsperioden revideras. Det första och sista målet ändras så att det sista ordet ökar byts ut mot orden minskar inte. Andelen av brukarna, föräldrar och elever, som är nöjda med den pedagogiska verksamheten minskar inte. Studieresultaten för år 9 ligger minst i nivå med det, enligt Skolverket, beräknade förväntade resultatet. Andelen av elever och personal som upplever en trygg och stimulerande arbetsmiljö minskar inte. Yrkande Karin Dahl-Strandin (s) yrkar beträffande verksamhetsplanen att socialdemokraternas förslag till verksamhetsplan vidhålls. Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Karin Dahl-Strandins förslag och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag. Reservation Karin Dahl-Strandin (s) reserverar sig till förmån för sitt eget förslag. Yrkande Johan Liberson (m) yrkar att minskar inte byts ut mot bibehålls därutöver bifall till arbetsutskottets förslag. Ordförande stödjer Johan Libersons yrkande. Karin Dahl-Strandin (s) yrkar bifall till eget förslag med utökning av budgetramen med 20 mkr, enligt bilaga. Ordförande Jerker Sjögren ställer proposition på Johan Libersons och arbetsutskottets förslag mot Karin Dahl-Strandins förslag och finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets och Johan Libersons yrkande. Reservation Reservation från socialdemokraterna och vänsterpartiet till förmån för socialdemokraternas yrkande. 12

13 7 Hantering kring nyttjanderättsavtal för enskild verksamhet och debitering av lokalkostnader AU 108 BuN 140 Nyttjanderättsavtal tecknas med de enskilda anordnare som bedriver verksamhet i kommunala lokaler samt att enskild verksamhet debiteras en lokalhyra som baseras på det antal barn som anges i tillståndet för att bedriva förskoleverksamhet. Under det senaste året har en rad förskolor privatiserats och hanteringen av hyresavtal, rätten att nyttja lokaler och debitering av lokalkostnader sker på flera olika sätt för de förskolor som nu blivit enskilda och de som sedan tidigare drivits i enskild regi. Förvaltningen vill skapa en enhetlig modell för hantering av nyttjanderättsavtal och debitering av lokalkostnader. s tidigare behandling i arbetsutskottet Arbetsutskottets förslag Att nyttjanderättsavtal tecknas med de enskilda anordnare som bedriver verksamhet i kommunala lokaler. Förvaltningen föreslår också att enskild verksamhet debiteras en lokalhyra som baseras på det antal barn som anges i tillståndet för att bedriva förskoleverksamhet. Arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag. Yrkande Karin Dahl-Strandin (s) yrkar att Tunafastigheter sköter uthyrningen av kommunens fastigheter, se bilaga. Lena Lundgren (v) yrkar bifall till Karin Dahl-Strandins (s) förslag. Mikael Thörnell yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Johan Liberson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Karin Dahl-Strandins förslag med stöd av Lena Lundgren och finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Reservation Socialdemokraterna och vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 13

14 8 Avskrivning av inventarier på enskilda förskolor AU 102 BuN 141 Barn- och ungdomsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en plan och beräkning för genomförande av avskrivning för inventarier på enskilda förskolor För ett antal förskolor som och därefter blev enskilda förskolor har det ej gjorts någon avskrivningsplan eller någon värdering av inventarier som fanns i förskolan vid övertagandet. Bo Lastell av Stockholms Handelskammare förordad besiktningsman har haft uppdraget att göra en värdering av lösa inventarier på Lundagård, Blåsippan och Kragstalunds förskolor. Utifrån denna värdering kan förvaltningen värdera inventarierna på de andra förskolorna och sätta ett jämförbart pris. Förvaltningen ser att detta är viktigt att göra inför utökningen av skolpengen och vad som ska ligga i den, det är viktigt att skapa lika förutsättningar. Merparten av utförarna på de enskilda förskolorna ser gärna att detta blir gjort inom en snar framtid. Förvaltningens förslag Barn- och ungdomsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en plan och beräkning för genomförande av avskrivning för inventarier på enskilda förskolor s tidigare behandling i arbetsutskottet Arbetsutskottets förslag Barn- och ungdomsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en plan och beräkning för genomförande av avskrivning för inventarier på enskilda förskolor Arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag. Yrkande Karin Dahl-Strandin föreslår som tillägg till arbetsutskottets förslag enligt bilaga. Mikael Thörnell (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Lena Lundgren (v) yrkar bifall till socialdemokraternas tilläggsförslag. Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Ordförande ställer proposition på socialdemokraternas tilläggsförslag och finner att nämnden avslår tilläggsförslaget. 14

15 Reservation Socialdemokraterna och vänsterpartiet reserverar sig till förmån för sitt eget tilläggsförslag. 15

16 9 Förslag till sammanträdestider 2003 AU 103 BuN 142 Nämnden antar förslaget till sammanträdestider för barn- och ungdomsnämnden samt dess arbetsutskott, enligt bilaga. Förvaltningen föreslår sammanträdestider för barn- och ungdomsnämnden samt dess arbetsutskott utifrån kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträdestider. Förvaltningens förslag Förvaltningen föreslår sammanträdestider för barn- och ungdomsnämnden samt dess arbetsutskott enligt bilaga. s tidigare behandling i arbetsutskottet Arbetsutskottets förslag Att nämnden antar förslaget till sammanträdestider för barn- och ungdomsnämnden samt dess arbetsutskott, enligt bilaga. Arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Handlingar i ärendet Förslag till sammanträdestider för barn- och ungdomsnämnden

17 10 Hjälmstaskolan begäran om ombudgetering av investeringsmedel AU 104 BuN 143 Barn- och ungdomsnämnden beslutar att avstå från den tidigare begärda ombudgeteringen av investeringsmedel för Hjälmstaskolan. Barn- och ungdomsnämnden begärde under våren 2002 en ombudgetering av investeringsmedel som tidigare anvisats för Hjälmstaskolan i samband med uppförandet av Ungdomens hus inom skolområdet. Den begärda ombudgeteringen avsågs att nyttjas för omställning av lokaler inom Hjälmstaskolan till friskolan Futura. Inför skolstart tog Futuraskolan tillbaka sin skoleteblering på grund av för få sökande elever. Flera av de tilltänkta investeringarna kunde därför bromsas. Smärre lokaljusteringar har gjorts inom Hjälmstaskolan men dessa har kunnat rymmas inom nämndens tilldelade investreringsram. Förvaltningens förslag Barn- och ungdomsnämnden beslutar att avstå från den tidigare begärda ombudgeteringen av investeringsmedel för Hjälmstaskolan. s tidigare behandling i arbetsutskottet Arbetsutskottets förslag Barn- och ungdomsnämnden beslutar att avstå från den tidigare begärda ombudgeteringen av investeringsmedel för Hjälmstaskolan. Arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag. Yrkande Karin Dahl-Strandin (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag med stöd av Karin Dahl-Strandin (s). 17

18 11 Förslag till läsårsdata 2003/2004 för Vallentuna grundskolor AU 105 BuN 144 bordläggs. Förvaltningen har tagit fram förslag till läsårsdata för 2003/2004. Grundskolan Vallentuna HT /8-19/12 Lov v.44 (3 lovdagar +2 studiedagar) VT /1-11/6 Sa 80 dagar 9 sportlov v 15 påsklov to 21/5 lov Sa 98 dagar Sa 178 dagar Lovdagar: Studiedagar: v 44 3 dagar vecka 44 2 dagar Sportlov 5 dagar 7/1 1 dag Påsklov 4 dagar Förslag till lärarnas arbetsår att fastställas i samverkan 18/8-19/12 90 dagar 7/1-18/6 104 dagar Sa 194 dagar s tidigare behandling i arbetsutskottet Arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag. Yrkande Ordförande föreslår att nämnden bordlägger ärendet. Nämnden beslutar enligt ordförandes yrkande. 18

19 12 Skrivelse från föräldraföreningen angående skolskjutsar AU 106 BuN 145 Nämnden godkänner arbetsutskottets beslut om att lämna skrivelsen till förvaltningen för beredning. En skrivelse har inkommit från en föräldraförening angående problem med skolskjutsarna på linje 661, 662 och 668. s tidigare behandling i arbetsutskottet Arbetsutskottets beslut Skrivelsen lämnas till förvaltningen för beredning. Yrkande Ordförande yrkar att skrivelsen lämnas till förvaltningen för beredning. Arbetsutskottet beslutar enligt ordförandes yrkande. Nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 19

20 13 Analys av verksamheten AU 107 BuN 146 Förvaltningen får i uppdrag att, med hjälp av en extern konsult, analysera kostnader och bemanning inom barn- och ungdomsförvaltningen i syfte att ge en bild över möjligheterna till en bättre organiserad verksamhet i förhållande till målen. För varje skola studeras organisation, elevgrupper och bemanningen i förhållande till elevantal och elevernas behov. Ordförande har givit förvaltningschefen i uppdrag att göra ett förslag till uppdragsbeskrivning avseende analys av verksamheten. Förvaltningens förslag Förvaltningen får i uppdrag att, med hjälp av en extern konsult, analysera kostnader och bemanning inom barn- och ungdomsförvaltningen i syfte att ge en bild över möjligheterna till en bättre organiserad verksamhet i förhållande till målen. För varje skola studeras organisation, elevgrupper och bemanningen i förhållande till elevantal och elevernas behov. s tidigare behandling i arbetsutskottet Arbetsutskottets förslag Förvaltningen får i uppdrag att, med hjälp av en extern konsult, analysera kostnader och bemanning inom barn- och ungdomsförvaltningen i syfte att ge en bild över möjligheterna till en bättre organiserad verksamhet i förhållande till målen. För varje skola studeras organisation, elevgrupper och bemanningen i förhållande till elevantal och elevernas behov. Arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag. Yrkande Johan Liberson (m) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag med stöd av Johan Liberson (m). 20

21 14 Anmälningsärenden BuN 147 nämnden godkänner redovisningen av anmälningsärenden som förtecknas i protokoll den 19 november, 145. Förvaltningen redovisar anmälningsärenden för augusti-oktober. Förvaltningens förslag Att nämnden godkänner redovisningen av anmälningsärenden som förtecknas i protokoll den 19 november, 145. Nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. Handlingar i ärendet Redovisning av anmälningsärenden Postlista Verksamhetsberättelse från Tunaskolan 21

22 15 Förfrågan om lokal för Söderbergs friskola BuN 148 Informationen läggs till handlingarna. Karin Dahl-Strandin (s) undrar var en eventuell friskola skall placeras. Förvaltningschef Göran Nydahl redogör för att man i nuläget inte vet det. 22

23 16 Förfrågan om snöbollskrig på Lovisedalsskolan BuN 149 Förvaltningschefen får i uppdrag att ta reda på omständigheterna. Karin Dahl-Strandin (s) frågar om ett snöbollskrig på Lovisedalsskolan. 23

24 17 Förfrågan om samarbete mellan socialförvaltningen och barn- och ungdomsförvaltningen BuN 150 Redovisning sker i samband med en presentation av Tunaskolan. Karin Dahl-Strandin (s) frågar om samarbetet mellan socialförvaltningen och barn- och ungdomsförvaltningen. 24

25 18 Rapport från kontaktpolitiker BuN 151 Informationen läggs till handlingarna. Jaana Tilles redovisade från Karlbergsskolans föräldraråd. 25

26 19 Månadsuppföljning t o m oktober BuN 152 Informationen läggs till handlingarna. Förvaltningen redovisar månadsuppföljningen t o m oktober Prognosen visar ett underskott på 5,4 mkr eftersom det är fler barn i förskolan är prognosticerat. 26

27 20 Begäran om rapport från Bällstabergsskolan BuN 153 Rektor Per Arne Andersson bjuds in till nämndmötet i december för att berätta om Bällstabergsskolan. Lena Lundgren (v) önskar en rapport från Bällstaberggskolan nu när det varit igång snart en termin. Förvaltningschef Göran Nydahl undrar om inte rektor Per Arne Andersson till nästa nämndmöte kan rapportera om Bällstabergsskolan. 27

28 21 Redovisning av målen i skolplanen under mandatperioden BuN 154 Förvaltningen får i uppdrag att till nämndens möte i december göra en sammanställning av hur samtliga mål i skolplanen uppfyllts under mandatperioden. Lena Lundgren (v) önskar en redovisning av hur samtliga mål i skolplanen uppfyllts under mandatperioden. 28

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Jerker Sjögren (kd) ordförande Hans Temrin (fp), vice ordf Sandor Heveus (m) Jan Erik Gyllenram (m) Johan Liberson (m)

Jerker Sjögren (kd) ordförande Hans Temrin (fp), vice ordf Sandor Heveus (m) Jan Erik Gyllenram (m) Johan Liberson (m) Barn- och ungdomsnämnden 2003-04-29 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 29 april 2003 kl 19:00-22:00 Beslutande Jerker Sjögren (kd)

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s)

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2006-01-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Granbyrummet, Tuna torg 1, 1 tr, Vallentuna Måndag 10 december 2001 kl 19.00-20.00. Förskoleförvaltningen, Vallentuna

Granbyrummet, Tuna torg 1, 1 tr, Vallentuna Måndag 10 december 2001 kl 19.00-20.00. Förskoleförvaltningen, Vallentuna Interimistisk barn- och ungdomsnämnd 10 december 2001 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera senast 2001-12-25 Justeringens plats Sekreterare Ordförande Granbyrummet,

Läs mer

Jerker Sjögren (kd) ordförande Hans Temrin (fp), vice ordf Sandor Heveus (m) Jan Erik Gyllenram (m) Johan Liberson (m)

Jerker Sjögren (kd) ordförande Hans Temrin (fp), vice ordf Sandor Heveus (m) Jan Erik Gyllenram (m) Johan Liberson (m) Barn- och ungdomsnämnden Datum 2003-05-27 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 27 maj 2003 kl 19:00-22:20 ande Ersättare Jerker Sjögren

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 19 april kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 19 april kl Barn- och ungdomsnämnden 2005-04-19 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 19 april kl. 19.00-21.00 ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Hans

Läs mer

Hjämstaskolans matsal tisdagen den 19 december kl.19.00 Utvecklingsledare Eva Lod Nämndsekreterare Tomas Anderson Controller Annika Hellberg

Hjämstaskolans matsal tisdagen den 19 december kl.19.00 Utvecklingsledare Eva Lod Nämndsekreterare Tomas Anderson Controller Annika Hellberg Barn- och ungdomsnämnden 2006-12-19 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Hjämstaskolans matsal tisdagen den 19 december kl.19.00 Utvecklingsledare Eva Lod Nämndsekreterare Tomas Anderson Controller

Läs mer

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2009-08-18 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Justerande... KALLELSE. Barn- och ungdomsnämnden 5 februari 2002

Justerande... KALLELSE. Barn- och ungdomsnämnden 5 februari 2002 KALLELSE Barn- och ungdomsnämnden 5 februari 2002 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna Tisdag 5 februari 2002 kl 19.00 Göran Nydahl, förvaltningschef

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 16 juni 2009, kl. 19.30 20.40

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 16 juni 2009, kl. 19.30 20.40 Barn- och ungdomsnämnden 2009-06-16 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 16 juni 2009, kl. 19.30 20.40 Beslutande Raimo Vuojärvi (M) ordförande Jerker

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden 1 (20) Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna, kl 19.00-21.00. Beslutande Ersättare Övriga närvarande Raimo Vuojärvi (M), ordförande, Malin Karlsson (FP), Irene Öman (M), Hans Heneby (M),

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 20 april 2010, kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 20 april 2010, kl Barn- och ungdomsnämnden 2010-04-20 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 20 april 2010, kl. 19.00 21.10 Beslutande Raimo Vuojärvi (M) ordförande Jerker

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Fredrik Carlsson (M), Kerstin Strängbäck (M), Alexandra Herlin (M), Therese Kallträsk (MP)

Barn- och ungdomsnämnden Fredrik Carlsson (M), Kerstin Strängbäck (M), Alexandra Herlin (M), Therese Kallträsk (MP) 1 (11) Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna, kl. 19.00-20.20 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Raimo Vuojärvi (M), ordförande, Roswitha

Läs mer

Bällstarummet, tisdagen den 16 november, kl oo

Bällstarummet, tisdagen den 16 november, kl oo 1 ( 12) P lats och tid Bällstarummet, tisdagen den 16 november, kl. 19.00-21.oo Ledamöter Raimo Vuojärvi (M), Hans Heneby (M), AnnCharlotte Höglund (C), Roswitha Melzer (FP), Bodil Umegård (S), Thomas

Läs mer

Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden 2010-02-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerande Bällstarummet, Tuna

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Barn- och ungdomsnämnden

KALLELSE. 1. Justerande:... Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden 2008-10-14 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 14 oktober 2008, kl. 19.00 Utbildningschef Roland Beijer

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 16 december 2008, kl. 16.30 18.15

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 16 december 2008, kl. 16.30 18.15 Barn- och ungdomsnämnden 2008-12-16 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 16 december 2008, kl. 16.30 18.15 Beslutande Raimo Vuojärvi (m) ordförande Jerker

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg Utvecklingsledare Eva Lod

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg Utvecklingsledare Eva Lod Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2005-02-08 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Barn - och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr., Vallentuna tisdagen den 8 februari kl. 08.00 12.30 Jerker

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 juni kl 14.00-14:35 Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Lars Rundgren (m) Bo Ivgren

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 6 mars kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 6 mars kl Utbildningsnämnden 2008-03-06 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 6 mars kl. 19.00 19.50 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Elisabeth

Läs mer

PROTOKOLL. Grundskolenämnden 2001-11-06

PROTOKOLL. Grundskolenämnden 2001-11-06 Grundskolenämnden 2001-11-06 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Angarnsrummet, Vallentuna tisdagen den 6 november 2001 kl 19.00 21.15 Sten-Åke Adlivankin (m),

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-30 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Rolands rum, Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna,

Läs mer

Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr., Vallentuna torsdagen den 6 oktober kl.19.00 21.10

Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr., Vallentuna torsdagen den 6 oktober kl.19.00 21.10 Utbildningsnämnden 2005-10-06 Plats och tid för sammanträdet Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr., Vallentuna torsdagen den 6 oktober kl.19.00 21.10 ande Ersättare Elisabeth Rydström (c),ordförande Lars Rundgren

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 16 september 2010, kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 16 september 2010, kl Utbildningsnämnden 2010-09-16 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 16 september 2010, kl. 19.00-20.30 Beslutande Ersättare Elisabeth Rydström (C),ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30 GÄLLIVARE KOMMUN Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, onsdagen den 30 januari 2008, kl 10:00-12.00, 14.00 15.00, Ajournering kl 12.00 14.00 Beslutande

Läs mer

Grundskolechef Göran Nydahl Bitr utv led Elsie-Britt Rosengren Ekonom Annika Hellberg, punkt 3. Grundskolekontoret, Vallentuna

Grundskolechef Göran Nydahl Bitr utv led Elsie-Britt Rosengren Ekonom Annika Hellberg, punkt 3. Grundskolekontoret, Vallentuna Grundskolenämndens arbetsutskott 2001-11-27 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Grundskolekontoret, Vallentuna tisdagen den 27 november

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 27 mars 2007 kl. 19.00-21.15

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 27 mars 2007 kl. 19.00-21.15 Barn- och ungdomsnämnden 2007-03-27 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 27 mars 2007 kl. 19.00-21.15 Beslutande Ersättare Raimo Vuojärvi (m) ordförande

Läs mer

Vallentuna den 30 oktober OBS! Borgerlig grupp kl , Vargmötet, barn- och ungdomsförvaltningen

Vallentuna den 30 oktober OBS! Borgerlig grupp kl , Vargmötet, barn- och ungdomsförvaltningen Barn- och ungdomsnämnden 2007-11-06 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Angarnsrummet, Tuna torg 2, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 6 november kl.19.00 Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin.

Läs mer

Förskoleförvaltningen, Vallentuna. Nils Lage Holmbom (m) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Förskolenämnden

Förskoleförvaltningen, Vallentuna. Nils Lage Holmbom (m) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Förskolenämnden AB VALLENTUNA KOMMUN Förskolenämnden 1999-02-09 1 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera senast 23 februari 1999 Justeringens plats Angarnsrummet, Kommunalhuset, Tuna

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Vik. nämndsekreterare Lotta Lann Redovisningsekonom Pia Kron. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Vik. nämndsekreterare Lotta Lann Redovisningsekonom Pia Kron. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2007-03-13 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den kl. 08.30 11.15

Läs mer

Elisabeth Rydström(C), ordförande Karin Unnerstad (FP), ledamot Agneta Westerberg (S), ledamot

Elisabeth Rydström(C), ordförande Karin Unnerstad (FP), ledamot Agneta Westerberg (S), ledamot Utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-03-24 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 2, Vallentuna, Tisdag 11 september 2001 kl Förskoleförvaltningen, Vallentuna

Bällstarummet, Tuna torg 2, Vallentuna, Tisdag 11 september 2001 kl Förskoleförvaltningen, Vallentuna Förskolenämnden 2001-09-11 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera senast 2001-09- Justeringens plats Sekreterare Ordförande Bällstarummet, Tuna torg 2, Vallentuna,

Läs mer

Kommunkontoret kl Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande

Kommunkontoret kl Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Sida 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl 08.40 11.30 Beslutande Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Övriga deltagande Göran Olsson, förvaltningschef

Läs mer

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl Barn- och utbildningsnämnden 12 maj 2015 1(8) Plats och tid: Ferlinrummet kl 9.00 11.10, mötet ajourneras kl 10.30-10.40. Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 25 oktober kl.19.00 21.30. Ajournering 129 kl.19.35-19.40

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 25 oktober kl.19.00 21.30. Ajournering 129 kl.19.35-19.40 Barn- och ungdomsnämnden 2005-10-25 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 25 oktober kl.19.00 21.30 ande Ajournering 129 kl.19.35-19.40 Jerker Sjögren

Läs mer

Jerker Sjögren (kd) ordförande Hans Temrin (fp), vice ordf Sandor Heveus (m) Örjan Lid (m) Sofia Johansson (m) 79 Lars Granbacka (fp) 80-88

Jerker Sjögren (kd) ordförande Hans Temrin (fp), vice ordf Sandor Heveus (m) Örjan Lid (m) Sofia Johansson (m) 79 Lars Granbacka (fp) 80-88 Barn- och ungdomsnämnden Datum 10 juni 2003 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 10 juni 2003 kl 19:00-22:15 ande Jerker Sjögren (kd)

Läs mer

Barnomsorgsförvaltningen, Vallentuna. Elisabeth Fagerlund (c) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barnomsorgsnämnden

Barnomsorgsförvaltningen, Vallentuna. Elisabeth Fagerlund (c) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barnomsorgsnämnden AB VALLENTUNA KOMMUN Barnomsorgsnämnden 1998-01-20 1 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera senast 1998-02-03 Justeringens plats Bällstarummet, Kommunalhuset, Tuna

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Barn- och ungdomsnämnden

KALLELSE. 1. Justerande:... Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden 2008-06-10 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 10 juni 2008, kl. 19.30 Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin.

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 15 december, kl. 16.30-18.00

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 15 december, kl. 16.30-18.00 Barn- och ungdomsnämnden 2009-12-15 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 15 december, kl. 16.30-18.00 Beslutande Raimo Vuojärvi (M) ordf Jerker Sjögren

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott 2008-12-03

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott 2008-12-03 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida Plats och tid Beslutande Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Stadshuset kl 13.30-15.50 ajournering kl 14.45-14.50 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Gert Franzen (c), ordfärande

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2005-11-22 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 november

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (13) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 18.00 19.40 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Lars Ragnarsson (M) tjänstgör för Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (9) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 16.30 18.05 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer Grankvist (S) Lennart Månsson (S) Övriga

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl Kommunstyrelsen 3 november 2003 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl 17.00 17.15 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Ove Hahn

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 10 februari 2004 kl 19:00-22:30

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 10 februari 2004 kl 19:00-22:30 Barn- och ungdomsnämnden 10 februari 2004 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 10 februari 2004 kl 19:00-22:30 ande Jerker Sjögren (kd) ordförande Hans

Läs mer

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ...

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ... Barn- och utbildningsnämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, onsdagen den 15juni 2017, klockan 16.00 17.45. Ajournering 16.50-17.00. ande Monica Lindgren (S), Margareta Johansson (S),

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Mästaren kl 16.30-18.05 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande Ann Ohlsson (Fp) Annika Singleton (KD) Maria Sundqvist (S) Justerande Annica Erikssen

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98 2015-04-28 1(9) Plats och tid Päronsalen kl. 14:00-15:50 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Christoffer Karlsson (MP) ersätter Per-Arne Andersson (V) Linda Strand (S) Lisa Malm

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Barn- och ungdomsnämnden

KALLELSE. 1. Justerande:... Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden 2009-04-21 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 21 april 2009, kl. 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin.

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 22 oktober 2002 kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 22 oktober 2002 kl Barn- och ungdomsnämnden 22 oktober 2002 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 22 oktober 2002 kl 19.00 22.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Medborgarförslag angående nedläggning av Västbygdens skola och finansiering av skolans driftkostnader, 108...2-3 * Medborgarförslag angående nedläggning av

Läs mer

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-05-06 1 (7) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Hörsalen Kl. 17:00-17:45 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) 1:e vice ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Kultur- och utbildningsnämnden

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Kultur- och utbildningsnämnden VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Plats och tid Vilhelmina Folkets hus, rum 1, 2011-04-14 Kl 13.00-16.00 Beslutande Viveka Abramsson, Ordförande (S) Birgitta Ohlsson, (S) Joakim Sandqvist, (S) Bengt Göran

Läs mer

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 14 december 2016, NR ÄRENDE DNR. Val av protokolljusterare Godkännande av dagordning BUN 16/66

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 14 december 2016, NR ÄRENDE DNR. Val av protokolljusterare Godkännande av dagordning BUN 16/66 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-12-14 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 14 december 2016, 15.00 18.00 FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR 1 Val av protokolljusterare

Läs mer

Anna Markgren (m), ersättare. Dick Andersson, enhetschef. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna Markgren (m), ersättare. Dick Andersson, enhetschef. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag AB VALLENTUNA KOMMUN Socialnämnden 1998-10-06 1(7) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdag 6 oktober 1998 kl 18.30-18.50.

Läs mer

Utbildningsnämnden (10)

Utbildningsnämnden (10) Utbildningsnämnden 2013-06-12 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 12 juni kl. 9.00 13.30 med ajournering kl 11.22 11.53. Bodil Hansen

Läs mer

Monica Nilsson, s Lennart Eklund, c. Eva Didrikson, s Agneta Goth, v Runa Petersson, kd, ersättare för Annica Eek, kd

Monica Nilsson, s Lennart Eklund, c. Eva Didrikson, s Agneta Goth, v Runa Petersson, kd, ersättare för Annica Eek, kd 1(10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 10.00 12.15 Ajournering kl. 10.30-10.45 ande Gunilla Abrahamsson, s Pär Edgren, m Arne Fäldt, s Lars Nilsson, c Monica Nilsson, s Lennart Eklund,

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (27)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (27) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (27) Plats och tid Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna, Kl. 08.30 10.55 ande Parisa Liljestrand (M), ordförande, Roswitha Melzer (FP), Thomas

Läs mer

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna Socialnämnden 2000-01-11 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag den 11 januari 2000 kl 18 30 20 00. Leif Öhman (m),

Läs mer

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Barn- och ungdomsnämnden 2017-04-19 1(9) Plats och tid Nymansgatan 23, 19 april 2017 kl 09:00 Beslutande Ledamöter Tove Bergman (MP), Ordförande Krissi Johansson (S), Vice ordförande Christofer Lundholm

Läs mer

Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 17 november kl

Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 17 november kl Utbildningsnämnden 2005-11-17 Plats och tid för sammanträdet Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 17 november kl.19.00 21.00 ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Elisabeth

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-19 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrummet Tjidtjak, Tingsbacka, fredagen den 19 oktober 2012, kl 10.00 11.00. Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Görgen Åberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-08-29 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Fregatten, Norrtälje kommunala vuxenutbildning (NKV) Astrid Lindgrens gata 2, Nordrona, Norrtälje kl 13:00-13:30

Läs mer

Utbildningsnämnden 2011-05-19

Utbildningsnämnden 2011-05-19 1 (11) Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna, kl. 19.00-20.50 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Björn Furugren Beselin (C), ordförande,

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 15 oktober 2009, kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 15 oktober 2009, kl Utbildningsnämnden 2009-10-15 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 15 oktober 2009, kl. 17.00-19.00 Beslutande Elisabeth Rydström (C),ordförande Jörgen

Läs mer

Kommunkontoret kl 08.30 11.15. Kerstin Andersson, ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Tarja le Hégarat, tjänstgörande ersättare

Kommunkontoret kl 08.30 11.15. Kerstin Andersson, ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Tarja le Hégarat, tjänstgörande ersättare Sida 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret kl 08.30 11.15 Beslutande Kerstin Andersson, ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Tarja le Hégarat, tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Göran Olsson,

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden 3 december 2002

PROTOKOLL Socialnämnden 3 december 2002 Socialnämnden 3 december 2002 Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Väsbygården. Allévägen, Vallentuna Tisdag den 3 december 2002 kl 18.30-19.30

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13) Plats och tid Bällstarummet, tid 19.00-20.45 Beslutande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Daniel

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Borgerliggrupp träffas kl 18:00

Borgerliggrupp träffas kl 18:00 Barn- och ungdomsnämnden Datum 2003-05-27 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 27 maj 2003 kl 19:00 Borgerliggrupp träffas kl 18:00

Läs mer

Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare

Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare 2015-09-21 1(5) Plats och tid Forum, Vindeln, den 21 september 2015. Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Dan-Olov Andersson, (s), tj ers Marianne Hörnberg, (c) Dan Oskarsson, (s) Caroline

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 54 Plats och tid Hjernet, tisdagen den 12 oktober 2010, kl 08.30-08.50. Beslutande Solveig Oscarsson (S), ordförande Kjell Söderlund (S) Eva Overgaard (S) Eleonore Karlsson (S) Johanna Bergström (S) tj

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-11-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-11-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Finaborummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13:30-16.50 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal C Bengt Axbrink S Urban Jernberg S AnnSofi

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-02-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 08:00 12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Torbjörn Norén (S), ers f Linda Strand (S) Hans Andersen (S), ers f Laila Andrén

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl arbetsutskott 2007-01-10 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 16.00 17.50 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart

Läs mer

Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Ann-Charlotte Alexandersson. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Ann-Charlotte Alexandersson. Kommunledningskontoret, Vallentuna AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1998-12-28 1(6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Hjälmstaskolans aula, Vallentuna måndagen den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (17) Plats och tid Finaborummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 16:10, rast klockan 14:30-15:00 Beslutande S Gunnar Nilsson, ordförande S Sonia Danella Smith tjänstgör för Urban

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl

Förvaltningskontoret, kl 1 (13) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.30 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck(fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Grästorps barn- och ungdomsnämnd

Grästorps barn- och ungdomsnämnd Barn- och ungdomsnämnden 2007-02-16 1 (12) Plats och tid Centralskolan, kl 13.00 15.15 Beslutande Britt-Marie Hermansson (m), ordförande Jens Persson (s) Susann Paulsson (m) Bengt Svensson (c) Maria Toll

Läs mer

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 1 Plats och tid Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Kent Holmer, (S) ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Boel Rosdahl, (S) ledamot Catharina Tann, (S) ledamot Leif Andersson, (V)

Läs mer

Kommunhuset sammanträdesrum Christian Kruse Tisdagen den 1 mars 2016 kl. 13:00 16:05

Kommunhuset sammanträdesrum Christian Kruse Tisdagen den 1 mars 2016 kl. 13:00 16:05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid ande Kommunhuset sammanträdesrum Christian Kruse Tisdagen den 1 mars 2016 kl. 13:00 16:05 Lena Rosvall (S), ordförande Per-Erik Andersson (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 1 (6) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 20 augusti 2014, klockan 16.00 17.25 ande Taito Arkkukangas (S), Maija Liisa Åsenbrygg (S), Tauno Arbelius (S),

Läs mer

Lilian Glav (fp), ersättare Birgitta Karlsson (kd), ersättare. Anne Saaristo, socialchef Nina Thompson, förvaltningssekreterare

Lilian Glav (fp), ersättare Birgitta Karlsson (kd), ersättare. Anne Saaristo, socialchef Nina Thompson, förvaltningssekreterare Socialnämnden 2007-04-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna torsdagen

Läs mer

Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4. Val av ledamot i socialnämndens arbetsutskott 5

Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4. Val av ledamot i socialnämndens arbetsutskott 5 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sid Tillsyn och kontroll av ny lag om detaljhandel med nikotinläkemedel 3 Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4 Val av

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer

Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman Birger Svensson Kenneth Rosén, t o m 147 (s)

Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman Birger Svensson Kenneth Rosén, t o m 147 (s) Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Plats och tid Beslutande D-skolan, kl 13.15 17.05. Bror Sterner (s) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman (s) Birger Svensson (s) Kenneth Rosén, t o m 147 (s) Stefan

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 2 mars 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Controller Anna Liss-Daniels

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 2 mars 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Controller Anna Liss-Daniels Utbildningsnämnden 2 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 2 mars 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Controller

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Kommunstyrelsen 30 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise Löwenbeck

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-11-20 Innehållsförteckning Ärende 83 Ekonomisk månadsrapport... 97 84 Schablonfördelning av medel för nyanlända barn och elever... 98 85 Sammanträdestider 2013... 100 86 Ansökan om godkännande av

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20.00 Beslutande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Paragrafer Björn Furugren Beselin (C), ordförande,

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (10)

Barn- och ungdomsnämnden (10) Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-23 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Landeryds skola 13:00 16:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer