VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Kommunfullmäktige 2002-06-17"

Transkript

1 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Plats och tid Hotell Kittelfjäll, Måndagen den 17 juni 2002, kl Beslutande K G Abramsson, ordf. Birgitta Olsson P O Nilsson Lena Larsson Gunnar Hörnlund Lars Petersson Lars Eliasson Rickard Norberg Katarina Hahlin Kristina Risberg Rune Andersson Ulf Andersson Margareta Löfgren Gunilla Prång Nils Göran Baer Mona Malmbo Johnny Kärkkäinen Ing-Marie Hahlin Olaf Bergman Ulf Rickefors Anita Johansson Karl Gunnar Mattsson Stig Gunnar Norberg Dan Larsson Agneta Lindström-Berg Karin Kopparmalms-Lindblad Tage Karlsson Inga Lena Larsson Kerstin Bergsten Ulla Albinsson-Stenman Ingrid Eriksson Ulla Almroth Håkan Gustafsson S Åke Nilsson Övriga deltagande Göran Lidström, sekr. Utses att justera Ulla Almroth och Jonny Kärkkäinen Underskrift Sekreterare Göran Lidström Ordförande... K G Abramsson Justerande... Ulla Almroth Jonny Kärkkäinen BEVIS OM ANSLAG Kommunfullmäktiges protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på kommunkansliet, Vilhelmina Underskrift... Anita Isaksson

2 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 2 V-bottens läns landsting Socialnämnden Kfm 31 Kfm 17 Ks 59 Au 96 Ks 301 Särsk.bil. Au 418 Dnr 00/Ks Bildande av hälsoförbund. Ärendebeskrivning Au Kommunfullmäktige har beslutat att godkänna redovisade förutsättningar och förslag till direktiv med undantag av punkt två för förberedelser av försök med samverkan om vård, omsorg och folkhälsan i Vilhelmina, att nomineringsarbetet genomförs när ett beslut om kommunens medverkan i hälsoförbundet föreligger, att parterna tillsammans svarar för utredningskostnader efter överenskommelse som träffas i styrgruppen, att för utredningskostnader inarbeta kronor i budget för år 2001, att notera reviderad tidplan. Styrgruppen har överlämnat förslag till bildande av Hälsoförbund i Vilhelmina. Slutförslaget består av följande dokument: - Förslag till avtal mellan Hälsoförbundets medlemmar - Förslag till förbundsordning - Styrgruppens synpunkter och kommentarer med anledning av inkomna remissvar Styrgruppen föreslår sammanfattningsvis att uppdragsgivarna fattar beslut om följande:

3 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 3 Kfm 31 (forts) Kfm 17 (forts) Ks 59 (forts) Au 96 (forts) Ks 301 (forts) Au 418 (forts) Dnr 00/Ks Bildande av hälsoförbund. - Förslag till avtal och förbundsordning godkänns vid kommunens resp. landstingets sista fullmäktigesammanträden detta år. Samtidigt väljs/nomineras de förtroendevalda i förbundets politiska organisation. Det första sammanträdet med förbundsfullmäktige bör därmed kunna hållas i början av nästa år. - Uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen, resp. landstingsstyrelsen att godkänna innehållet i bilaga 2 till förbundsordningen (avtal som ska tas över av Hälsoförbundet). - Hälsoförbundet övertar driftsansvaret för berörda verksamheter den 1 januari Det första året (2002) blir således ett förberedelseår. - Ledamöterna i det förslagna samarbetsrådet utses av medlemmarna. - I kommunens resp. landstingets budget för 2002 avsätts dels medel för hälsoförbundets kostnader under 2002, dels medel för utvärderingskostnader. Separat överenskommelse bör träffas mellan parterna om storleken av dessa medel och hur finansieringen ska fördelas mellan parterna. Vilhelmina arbetarkommun inkommer med skrivelse där de avstyrker bildandet av ett hälsoförbund mot bakgrund av den stora osäkerheten om ekonomin och även ifråga om det minskade demokratiska inflytandet i ett sådant hälsoförbund. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande Ks Under överläggning i ärendet yrkar Agneta Lindström-Berg att kommunstyrelsen bör besluta att återremittera ärendet för ytterligare beredning.

4 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 4 Kfm 31 (forts) Kfm 17 (forts) Ks 59 (forts) Au 96 (forts) Ks 301 (forts) Au 418 (forts) Dnr 00/Ks Bildande av hälsoförbund. Gunnar Hörnlund yrkar att kommunstyrelsen bör besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att tillsammans med landstinget bilda ett hälsoförbund med år 2002 som ett prövoår. Rune Andersson yrkar bifall till Agneta Lindström-Bergs yrkande. Johnny Kärkkäinen och Lars Eliasson yrkar bifall till Gunnar Hörnlunds förslag. Efter avslutad överläggning prövar ordföranden om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag. Efter genomförd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat att återremittera ärendet. Votering begärs emellertid och följande propositionsordning uppläses och godkännes: Den som vill att ärendet ska återremitteras för ytterligare beredning röstar ja, den det ej vill röstar nej. Verkställd omröstning utfaller med 7 ja och 4 nej på sätt den till detta protokoll fogade närvarolistan närmare utvisar. Kommunstyrelsen har således beslutat att återremittera ärendet för ytterligare beredning. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att återremittera ärendet för ytterligare beredning. Skriftlig reservation avges av Gunnar Hörnlund, Lars Elisson, Johnny Kärkkäinen och Bruno Nordlöf

5 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 5 Kfm 31 (forts) Kfm 17 (forts) Ks 59 (forts) Au 96 (forts) Dnr 00/Ks Bildande av hälsoförbund. Au Agneta Lindström Berg föreslår att arbetsutskottet bör besluta att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande. Gunnar Hörnlund föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen med förslag till kommunfullmäktige att besluta att med landstinget bilda ett hälsoförbund. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande Ks Under överläggning i ärendet yrkar Agneta Lindström Berg att kommunstyrelsen bör besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att avstå från att bilda ett hälsoförbund tillsammans med Västerbottens läns landsting. Motivering framgår av skrivelse daterad som biläggs ärendet. Yttrande i ärendet avges av Gunnar Hörnlund, Lars Eliasson, S Åke Nilsson, Rune Andersson och Rickard Norberg. Sammanträdet ajourneras 10 minuter på begäran av Johnny Kärkkäinen för överläggning i partigruppen. Sammanträdet återupptas kl Gunnar Hörnlund yrkar att kommunstyrelsen bör besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att tillsammans med Västerbottens läns landsting bilda ett hälsoförbund,

6 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 6 Kfm 31 (forts) Kfm 17 (forts) Ks 59 (forts) Au 96 (forts) Dnr 00/Ks Bildande av hälsoförbund. att därest förslaget att bilda ett hälsoförbund ej vinner gehör föreslå kommunfullmäktige besluta att genomföra en folkomröstning om genomförande av ett hälsoförbundsförsök. Sammanträdet ajourneras 10 minuter på begäran av Agneta Lindström- Berg för överläggning i partigruppen. Sammanträdet återupptas kl Lars Eliasson, Johnny Kärkkäinen, Bruno Nordlöf och Rune Andersson yrkar bifall till Gunnar Hörnlunds förslag. S Åke Nilsson yrkar bifall till Agneta Lindström Bergs förslag att kommunstyrelsen bör besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att avstå från att bilda ett hälsoförbund.. S Åke Nilsson yrkar vidare att kommunstyrelsen bör besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå förslag om genomförande av en folkomröstning. Efter avslutad överläggning prövar ordföranden först Agneta Lindström Bergs förslag att föreslå kommunfullmäktige besluta att avstå från att bilda ett hälsoförbund mot Gunnar Hörnlunds förslag i första att-satsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att bilda ett hälsoförbund. Efter genomförd propositionsordning finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Agneta Lindström Bergs förslag. Votering begärs emellertid och följande propositionsordning uppläses och godkännes: Den som bifaller Agneta Lindström Bergs förslag röstar ja. Den det ej vill röstar nej.

7 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 7 Kfm 31 (forts) Kfm 17 (forts) Ks 59 (forts) Au 96 (forts) Dnr 00/Ks Bildande av hälsoförbund. Verkställd votering utfaller med 6 ja och 5 nej på sätt den till detta protokoll fogade närvarolistan närmare utvisar. Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Agneta Lindström Bergs förslag att föreslå kommunfullmäktige besluta att avstå från att bilda ett hälsoförbund tillsammans med Västerbottens läns landsting Ordföranden prövar därefter Gunnar Hörnlunds yrkande i andra attsatsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att genomföra en folkomröstning om genomförande av ett hälsoförbundsförsök mot S Åke Nilssons yrkande att föreslå kommunfullmäktige att avslå förslag om genomförande av en folkomröstning Efter genomförd propositionsordning finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla S Åke Nilssons förslag. Votering begärs emellertid och följande propositionsordning uppläses och godkännes: Den som bifaller S Åke Nilssons förslag röstar ja, den som bifaller Gunnar Hörnlunds förslag röstar nej. Verkställd votering utfaller med 6 ja och 5 nej på sätt den till detta protokoll fogade närvarolistan närmare utvisar. Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla S Åke Nilsson förslag att föreslå kommunfullmäktige besluta att ej genomföra en folkomröstning. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att avstå från att bilda ett hälsoförbund tillsammans med Västerbottens läns landsting,

8 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 8 Kfm 31 (forts) Kfm 17 (forts) Ks 59 (forts) Au 96 (forts) Dnr 00/Ks Bildande av hälsoförbund. att inte genomföra en folkomröstning i detta ärende, Skriftlig reservation avges av oppositionen (C, FP, M och KD). Blank reservation avges av Rune Andersson (V) Kfm Under överläggning i ärendet yrkar Johnny Kärkkäinen att kommunfullmäktige bör besluta att bordlägga ärendet. Agneta Lindström-Berg yrkar att ärendet ska avgöras idag samt i övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag. Lars Eliasson, Rune Andersson, Gunnar Hörnlund, Margareta Lövgren, Karin Kopparmalms-Lindblad samt Maria Kristoffersson yrkar bifall till Kärkkäinens förslag. S Åke Nilsson, Anita Johansson samt Tage Karlsson yrkar bifall till Agneta Lindström-Bergs förslag. Yttrande i ärendet avges vidare av K G Abramsson. Efter avslutad överläggning prövar ordföranden Kärkkäinens bordläggningsyrkande. Efter genomförd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat att avgöra ärendet idag. Votering begärs emellertid och följande propositionsordning uppläses och godkännes; Den som bifaller Johnny Kärkkäinen bordläggningsyrkande röstar ja. Den som bifaller Agneta Lindström- Bergs yrkande om att avgöra ärendet idag röstar nej. Verkställd votering utfaller med 15 ja och 20 nej på sätt den till detta protokoll fogade närvarolistan närmare utvisar.

9 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 9 Kfm 31 (forts) Kfm 17 (forts) Dnr 00/Ks Bildande av hälsoförbund. Kommunfullmäktige har således beslutat bifalla Johnny Kärkkäinens bordläggningsyrkande. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att bordlägga ärendet Kfm Under överläggning i ärendet yrkar Agneta Lindström-Berg att kommunfullmäktige bör besluta att avstå från att bilda ett hälsoförbund tillsammans med Västerbottens läns landsting, att inte genomföra en folkomröstning i detta ärende. S Åke Nilsson yrkar bifall till Lindström-Bergs förslag. Gunnar Hörnlund föreslår fullmäktige besluta att bilda ett hälsoförbund tillsammans med Västerbottens läns landsting. I det fall kommunfullmäktige skulle besluta att avslå detta yrkande yrkar Hörnlund på att en folkomröstning skall genomföras i detta ärende. Hörnlund överlämnar avslutningsvis ca 600 namnunderskrifter avseende uppropet folkomröstning om hälsoförbund! Jonny Kärkkäinen och Lars Eliasson yrkar bifall till Gunnar Hörnlunds förslag. Margareta Lövgren yrkar bifall till Hörnlunds yrkande avseende inrättande av hälsoförbund. Lövgren yrkar vidare avslag till Hörnlunds förslag avseende folkomröstning. Yttrande i ärendet avges vidare av Karin Kopparmalms-Lindblad.

10 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 10 Kfm 37 forts) Dnr 00/Ks Bildande av hälsoförbund. Efter avslutad överläggning prövar ordföranden först Hörnlunds yrkande avseende folkomröstning. Efter genomförd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat avslå Hörnlunds yrkande avseende folkomröstning. Votering begärs emellertid och följande voteringsproposition uppläses och godkännes; Den som bifaller Agneta Lindström-Bergs förslag röstar ja, den som bifaller Gunnar Hörnlunds förslag röstar nej. Verkställd votering utfaller med 22 ja och 12 nej på sätt till detta protokoll fogade närvarolistan närmare utvisar. Kommunfullmäktige har således bifallit Agneta Lindström-Bergs förslag. Jonny Kärkkäinen, Lars Eliasson, Katarina Hahlin, Gunnar Hörnlund, Karin Kopparmalms-Lindblad, Nils Göran Baer och Ingrid Eriksson reserverar sig mot beslutet. Därefter prövar ordföranden Agneta Lindström-Bergs yrkande avseende att avstå från att bilda ett hälsoförbund tillsammans med Västerbottens läns landsting. Efter genomförd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat bifalla Agneta Lindström-Bergs förslag. Votering begärs emellertid och följande propositionsordning uppläses och godkännes. Den som bifaller Agneta Lindström-Bergs förslag röstar ja, den som bifaller Hörnlunds yrkande avseende bildande av hälsoförbund röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat bifalla Gunnar Hörnlunds förslag. Verställd votering utfaller med 19 ja och 15 nej på sätt den till detta protokoll fogade närvarolistan närmare utvisar. Kommunfullmäktige har således beslutat bifalla Agneta Lindström- Bergs förslag.

11 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 11 Kfm 37 (forts) Dnr 00/Ks Bildande av hälsoförbund. Ledamöterna från centerpartiet, folkpartiet, KD och moderaterna samt Rune Andersson, Kerstin Bergsten och Margareta Lövgren reserverar sig mot beslutet. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att avstå från att bilda ett hälsoförbund tillsammans med Västerbottens läns landsting, att inte genomföra en folkomröstning i detta ärende,

12 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 12 Miljö- och byggnadsn. Pärm Kfm 32 Ks 96 Au 98 Dnr02/Ks Reglemente miljö- och byggnadsnämnden. Ärendebeskrivning Au Revisorerna har påpekat brister i miljö- och byggnadsnämndens reglemente. En formulering saknas avseende nämndens uppgifter inom plan- och byggväsendet. Förslag till tillägg i 1 i reglemente för miljö- och byggnadsnämnden enligt följande föreslås: 1 Miljö- och byggnadsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom plan och byggväsendet och ha inseende över byggverksamheten enligt plan- och bygglagen. Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att godkänna tillägget och hemställer om kommunfullmäktiges antagande. Under överläggning i ärendet deltar kommuning. Åke Nilsson. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att reglemente för miljö- och byggnadsnämnden kompletteras i 1 enligt upprättat förslag Ks KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Enligt arbetsutskottets förslag

13 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 13 Kfm 32 (forts) Dnr02/Ks Reglemente miljö- och byggnadsnämnden. Kfm KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att bifalla kommunstyrelsens förslag

14 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 14 Ekonomi Norrskog Åke Nilsson Kfm 33 Ks /2 Au 101 Dnr02/Ks Bokslut för kommunens skogar år Ärendebeskrivning Au Norrskog har överlämnat ekonomisk redovisning av kommunens skogliga verksamhet för år Skogsåret 2001 har kännetecknats av låg efterfrågan och ett högt utbud, med stor import vilket medfört pressade priser på skogsprodukter. Läget förbättrades inte under hösten då en prissänkning genomfördes. För timmer med kr/m3f, för grantimmer med kr/m3f. För massan har också en sänkning noterats med 10 kr/m3fub. Totalt har 44 ha slutavverkats, med en volym på m3fub (m3 fastmått under bark) samt 137 m3fub som tillkommer från avverkning från ledningsstråk för vatten från Dalasjö totalt m3fub till ett bruttovärde av kr eller 275,41 kr/m3fub, vilket är ca 5 kr lägre än Kostnaden för avverkningen har uppgått till kr eller 108,65 kr/m3fub, vilket är ca 4 kr högre än fjolåret. Priskompensation har erhållits med totalt kr. Virkesnettot uppgår till på kr eller 166,76 kr/m3fub. Vedförsäljning har inbringat kr, men utgör en del av skogsvårdsåtgärderna. Jaktarrenden 24 st har inbringat kr. Skogsvårdsarbeten har utförts med markberedning, röjning och plantering för totalt kr. I summan ingår påbörjad restaurering av skogar enligt beslut. Totalt har för år 2001 upparbetats kr. Röjning har under året gjorts i tätortens grönområden. Förvaltningskostnaderna har under året uppgått till kr. Årets resultat inkl. ränta uppgår till kr. Innestående kapital enligt balansräkning är kr, samt insats i Norrskog på kr. Kommuning. Åke Nilsson föreslår i yttrande att kr totalt överförs till kommunens konto, samt att kr ombokas till ombyggnad va-verk tätorten. Återstår kr. Budgeterat nettobelopp för 2001 är kr.

15 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 15 Kfm 33 (forts) Ks 97 (forts) Au 101 (forts) Dnr02/Ks Bokslut för kommunens skogar år Kommuning föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna Norrskogs redovisning att överföra kr till kommunens konto att omföra kr till konto för ombyggnad av Vattenverk Projekt 2227, objekt Under överläggning i ärendet deltar kommuning. Åke Nilsson. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att avlyfta kronor till kommunens koncernkonto,. att omföra kr till konto för ombyggnad av Vattenverk projekt ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att godkänna av Norrskog upprättad förvaltningsredovisning för år Ks Lars Eliasson anmäler jäv och deltar ej i detta ärendes handläggning och beslut. S Åke Nilsson yrkar att andra att-satsen i arbetsutskottets förslag till beslut betr. Omföring av medel bör strykas.

16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 16 Kfm 33 (forts) Ks 97 (forts) Au 101 (forts) Dnr02/Ks Bokslut för kommunens skogar år Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag med S Åke Nilssons ändringsyrkande. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att avlyfta kronor till kommunens koncernkonto,. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Enligt arbetsutskottets förslag Kfm Lars Eliasson anmäler jäv och deltar därför ej i ärendets handläggning eller beslut. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att bifalla kommunstyrelsens förslag

17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 17 Åke Nilsson Ekonomi Kfm 34 Ks 98 Au 112 Dnr 02/Ks Tomter i Klimpfjäll, förslag på enhetspris. Ärendebeskrivning Au I samband med att försäljning av tomter i Saxnäs diskuterades även försäljning av tomter till ett enhetspris inkl. vatten-, avlopp- och elanslutning i Klimpfjäll men beslutet kom att omfatta endast Saxnäs. I Klimpfjäll finns totalt 22 tomter som skulle kunna erbjudas till försäljning. I nedre delen av byn finns 19 tomter och i den övre delen tre avstyckade tomter. För de övre tomterna finns ej el, va- och väg färdigställda varför en investering måste göras för denna del. Under den senaste veckan har 3 presumtiva köpare anmält intresse för att köpa en tomt i Klimpfjäll. Förutsättningen att sälja ytterligare tomter bedöms som goda. Det har märkts en tydlig efterfrågeökning under det senaste året. Kommuning. Åke Nilsson föreslår kommunstyrelsen överväga att även utbjuda tomterna i Klimpfjäll för ett enhetspris på kr per tomt. Kommuningenjören föreslår kommunstyrelsen besluta att försälja tomter i Klimpfjäll för ett enhetspris av kr per tomt. att offensivt marknadsföra tomterna. Under överläggning i ärendet deltar kommuning. Åke Nilsson. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att fastställa ett enhetspris om kronor för fastighetsbildade kommunala tomter i Klimpfjäll. Tomtpriset inkluderar el och va. att aktiva marknadsföra tomterna

18 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 18 Kfm 34 (forts) Ks 98 (forts) Au 112 (forts) Dnr 02/Ks Tomter i Klimpfjäll, förslag på enhetspris. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Enligt arbetsutskottets förslag Kfm KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att bifalla kommunstyrelsens förslag

19 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 19 Ekonomi Kfm 35 Ks 99 Au 141 Dnr01/Ks Årsredovisning Ärendebeskrivning Au Årsredovisning har upprättats avs 2001 års verksamhet. Nämndernas budgetavvikelse uppgår för år 2001 till 15,1 mkr. Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna uppgår till 99 %. Låneskulden uppgår till 15,9 mkr. Vilhelmina kommun redovisar för år 2001 ett överskott på 3.1 mkr. Soliditeten uppgår till 80%. Under överläggning i ärendet deltar kommunekonom Lars Ekbäck ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att fastställa upprättat förslag till årsredovisning avseende år 2001 för Vilhelmina kommun Ks Under överläggning i ärendet deltar kommunekonom Lars Ekbäck. Ekbäck gör en översiktlig redovisning av bokslutet. Det noteras att en redaktionell ändring ska införas på sid. 10, sista stycket,där ordet Rikstrafiken i första delen av meningen byts mot regeringen. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Enligt arbetsutskottets förslag

20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 20 Kfm 35 (forts) Dnr01/Ks Årsredovisning Kfm Under överläggning i ärendet deltar kommunekonom Lars Ekbäck som gör en översiktlig redovisning av bokslutet. Kommunrevisor Johnny Holmgren redovisar kommunrevisorernas revisionsberättelse för år 2001 och tillstyrker att kommunens godkänns. Yttrande i ärendet avges vidare av Agneta Lindström-Berg, Lars Eliasson, Gunnar Hörnlund och Rickard Norberg. K G Abramsson överlämnar ordförandeskapet för en kort stund till Olaf Bergman, varefter Abramsson avger ett yttrande. Abramsson återtar därefter ordförandeskapet. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att bifalla kommunstyrelsens förslag. ----

21 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 21 Åke Nilsson Ekonomi Kfm 36 Ks 77 Au 118 Dnr 02/Ks Utbyte av kokgryta i Hembergsskolans storkök. Ärendebeskrivning Au VIBO har genom Elektrolux uppmärksammats på att tippmotorn på en 300 l kokgryta vid Hembergsskolan är i så dåligt skick att den måste bytas. Kostnaden för att enbart byta tippmotorn är ca kr. Vid undersökning av kokgrytan visar det sig att den även har svåra rostskador, varför åtgärden att byta tippmotor inte anses vara försvarbar. En ny kokgryta i storleken 300 l kostar ca kr. Tanken att flytta en gryta från Tallbacka löste inte problemet då dessa grytor endast är på 80 l. Normalt borde problem med storköksutrustning ha rapporterats i god tid till budgetarbetet då VIBO AB har ansvar för att granska och vid behov underhålla storköksutrustningen genom separat avtal. Medel finne inte avsatta för investeringar av denna typ. En möjlighet är att kontoföra utbytet på underhållsbudgeten och begära tilläggsanslag. Kommuning, Åke Nilsson föreslå arbetsutskottet besluta att inköpa ny kokgryta till Hembergsskolans storkök enligt offert från Elektrolux. att hos kommunfullmäktige begära tilläggsanslag för inköp och utbyte av kokgryta. Under överläggning i ärendet deltar kommuning. Åke Nilsson. Kommuningenjören informerar om att enligt offert uppgår kostnaden för kokgrytan till kronor exkl. moms.

22 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 22 Kfm 36 (forts) Ks 77 (forts) Au 118 (forts) Dnr 02/Ks Utbyte av kokgryta i Hembergsskolans storkök. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till kommuning. Åke Nilsson att komplettera ärendet, att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande Ks Kommuning. Åke Nilsson har informerat om att ytterligare offerter kommer att infordras. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att bevilja kommunstyrelsen tilläggsanslag med upp till kronor för inköp av kokgryta till Hembergsskolans storkök, att anvisa erforderliga medel kronor ur det egna kapitalet Kfm KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att bifalla kommunstyrelsens förslag

23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 23 Kfm 37 Ks 86 Au /8-.25 Ks 329 Dnr 01/Ks Granskning av kommunstyrelsens ansvarsutövande. Ärendebeskrivning Ks KomRev har på de förtroendevalda revisorernas uppdrag genomfört en granskning av kommunstyrelsens ansvarsutövande. Syftet med granskningen är att ge revisorerna ett underlag för att bedöma om kommunstyrelsens ansvarsutövande är tillfredsställande. Med ansvarsutövande avses styrelsens aktiva åtgärder för att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter samt för att styra, följa upp och kontrollera verksamheten. Under överläggning i ärendet deltar från KomRev, Tord Lind och Klas-Bertil Söderlund samt från Kommunrevisionen, Johnny Holmgren och Mikael Sundin. Från ekonomienheten deltar kommunekonom Lars Ekbäck. Tord Lind och Klas-Bertil Söderlund, KomRev redogör för den preliminära rapport som upprättats avseende kommunstyrelsens ansvarsutövande. Rapporten innehåller kommentarer till de olika avsnitten där kommunstyrelsen samt kommunekonom och kommunchef ges möjlighet till förklaringar och förtydliganden. En slutlig rapport kommer att upprättas och överlämnas till kommunstyrelsen. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att notera informationen, att avvakta slutlig rapport

24 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 24 Kfm 37 (forts) Ks 86 (forts) Au 130 (forts) Dnr 01/Ks Granskning av kommunstyrelsens ansvarsutövande. Au KomRev överlämnar revisionsrapport avseende kommunstyrelsens ansvarsutövande. Ett led i den årliga granskningen. Under överläggning i ärendet deltar kommunekonom Lars Ekbäck. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunchef Göran Lidström och kommunekonom Lars Ekbäck att inarbeta framförda synpunkter i årets verksamhetsplanering, att delge kommunfullmäktige rapporten Ks Under överläggning i ärendet deltar kommunekonom Lars Ekbäck. Lars Eliasson yrkar att kommunstyrelsen bör besluta tillfoga en att-sats enligt följande: att kommunstyrelsen utövar ett mera aktivt och offensivt ledarskap över den kommunala verksamheten. S Åke Nilsson yrkar avslag till Lars Eliassons yrkande. S Åke Nilsson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägg av följande att-satser: att uppdra till kommunchef Göran Lidström och kommunekonom Lars Ekbäck att till kommunstyrelsens sammanträde redovisa förslag till åtgärdsplan,

25 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 25 Kfm 37 (forts) Ks 86 (forts) Au 130 (forts) Dnr 01/Ks Granskning av kommunstyrelsens ansvarsutövande. att uppdra till arbetsutskottet att redovisa förslag till ändring i kommunstyrelsens reglemente beaktande den anmärkning som framgår av KomRevs rapport att det av kommunstyrelsens nuvarande reglemente inte framgår att kommunstyrelsen har ansvaret för näringslivsfrågorna endast att det ska finnas ett näringslivsutskott. Yttrande i ärendet avges vidare av Rune Andersson, Ewa Hed och Rickard Norberg. Efter avslutad överläggning prövar ordföranden först Lars Eliasson yrkande om tillägg med en att-sats gällande en utökning av kommunstyrelsens ledarskap mot S Åke Nilssons avslagsyrkande. Efter genomförd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla S Åke Nilssons avslagsyrkande. Votering begärs emellertid och följande propositionsordning uppläses och godkännes: Den som bifaller Lars Eliassons yrkande röstar ja. Den som röstar i enlighet med S Åke Nilssons avslagsyrkande röstar nej. Verkställd omröstning utfaller med 7 ja och 4 nej på sätt den till detta protokoll fogade närvarolistan närmare utvisar. Kommunstyrelsen har således avslagit Lars Eliassons yrkande. Ordföranden prövar därefter S Åke Nilssons yrkanden om tillägg med två att-satser. Efter genomförd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla S Åke Nilssons tilläggsyrkanden. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att uppdra till kommunchef Göran Lidström och kommunekonom Lars Ekbäck att inarbeta framförda synpunkter i årets verksamhetsplanering,

26 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 26 Kfm 37 (forts) Ks 86 (forts) Au 130 (forts) Dnr 01/Ks Granskning av kommunstyrelsens ansvarsutövande. att uppdra till kommunchef Göran Lidström och kommunekonom Lars Ekbäck att till kommunstyrelsens sammanträde redovisa förslag till åtgärdsplan, att uppdra till arbetsutskottet att redovisa förslag till ändring i kommunstyrelsens reglemente beaktande den anmärkning som framgår av KomRevs rapport att det av kommunstyrelsens nuvarande reglemente inte framgår att kommunstyrelsen har ansvaret för näringslivsfrågorna endast att det ska finnas ett näringslivsutskott. att delge kommunfullmäktige rapporten. Blank reservation avges av Lars Eliasson Kfm Yttrande i ärendet avges av Agneta Lindström-Berg. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att notera granskningsrapporten delgiven. ----

27 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 27 Kultur och utb.nämnden Ekonomi Kfm 38 Ks 100 Au 144 Au 219 Dnr 01/Ks Byte av reningsverk i simhallen. Ärendebeskrivning Au I investeringsbudgeten 2001 finns kr för byte av reningsverk. Efter anbudsförfarande föreligger behov av tilläggsanslag för att klara investeringen. Samtidigt påtalas behovet av ledstänger samt en barr i terapibassängen för gå-träning, kostnad kr. Kultur- och utbildningsnämnden har , 59 att hemställa om överläggningar med kommunstyrelsen, att investeringen senareläggs och inarbetas i budgeten för Under överläggning i ärendet deltar från kultur- och utbildningsnämnden Viveka Abramsson och Olaf Bergman samt förvaltningschef Tage Magnusson. Klarläggande erfordras betr. påtalat behov av ledstänger samt barr i terapi-bassängen. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att notera att kultur- och utbildningsnämnden handlägger frågan om montering av ledstänger och barr i terapibassängen, att notera att investering för byte av reningsverk inarbetas i kultur-och utbildningsnämndens budget för år

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Kommunfullmäktige 2010-12-20

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Kommunfullmäktige 2010-12-20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Plats och tid Folkets Hus Måndagen den 20 december 2010, kl. 10.00-23.30 Beslutande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Maria Kristoffersson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(147) Kommunstyrelsen 2005-03-16

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(147) Kommunstyrelsen 2005-03-16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(147) Plats och tid Förvaltningshuset, onsdagen den 16 mars 2004, kl. 08.00-16.00. Ajournering för gruppmöte 10.00-11.00 samt 13.50-14.30. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(56) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 29 augusti 2011 10.00-10.55 Beslutande Övriga deltagande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Tommy

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(119) Kommunstyrelsen 2007-02-07

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(119) Kommunstyrelsen 2007-02-07 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(119) Plats och tid Förvaltningshuset, onsdagen den 7 februari 2007, kl. 10.30-17.30. Ajournerat kl. 11.00-11.05, 11.30-11.40, 16.20-16.35. Beslutande Gunnar Hörnlund, ordf.

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Plats och tid Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 Beslutande Maria Kristoffersson, ordf. ej 84, 90, 92 Rickard Norberg ej 102 Göran Hahlin ej

Läs mer

Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Nyemission Cloudberry Village AB. Ett förslag har framtagits som innebär

Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Nyemission Cloudberry Village AB. Ett förslag har framtagits som innebär VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 28 Ekonomi Karl-Johan O Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Ärendebeskrivning Au 2010-10-20 Kommunchefen redovisar i PM 2010-10-18 sammanfattningsvis följande: Förberedelser

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund kl. 08-16.00 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande Susanne Hansson (s) Lennart Oscarsson (s) Birgitta

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17 Kommunstyrelsen 2000-01-17 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 17 januari kl 18.00

Läs mer

Enligt bilagda förteckning. Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör

Enligt bilagda förteckning. Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör Kommunfullmäktige 2003-04-28 1 (22) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Skillingehus, Skillingaryd, måndagen den 28 april 2003 kl. 18.30 21.30 Enligt bilagda förteckning Övriga närvarande Bengt-Olof

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

Kommunsekreterare Gunnar Westermark, ekonomichef Anne Andersson

Kommunsekreterare Gunnar Westermark, ekonomichef Anne Andersson Kommunfullmäktige 2007-10-15 1 Plats och tid Safiren, kl. 18.00 21.00 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Leif Tronelius (s), ordförande, Torgerd Jansson (s), 1:e vice ordförande, Ulla Andersson

Läs mer

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-11-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 13.45. Blad Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande

Läs mer