VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Kommunfullmäktige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Kommunfullmäktige 2002-06-17"

Transkript

1 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Plats och tid Hotell Kittelfjäll, Måndagen den 17 juni 2002, kl Beslutande K G Abramsson, ordf. Birgitta Olsson P O Nilsson Lena Larsson Gunnar Hörnlund Lars Petersson Lars Eliasson Rickard Norberg Katarina Hahlin Kristina Risberg Rune Andersson Ulf Andersson Margareta Löfgren Gunilla Prång Nils Göran Baer Mona Malmbo Johnny Kärkkäinen Ing-Marie Hahlin Olaf Bergman Ulf Rickefors Anita Johansson Karl Gunnar Mattsson Stig Gunnar Norberg Dan Larsson Agneta Lindström-Berg Karin Kopparmalms-Lindblad Tage Karlsson Inga Lena Larsson Kerstin Bergsten Ulla Albinsson-Stenman Ingrid Eriksson Ulla Almroth Håkan Gustafsson S Åke Nilsson Övriga deltagande Göran Lidström, sekr. Utses att justera Ulla Almroth och Jonny Kärkkäinen Underskrift Sekreterare Göran Lidström Ordförande... K G Abramsson Justerande... Ulla Almroth Jonny Kärkkäinen BEVIS OM ANSLAG Kommunfullmäktiges protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på kommunkansliet, Vilhelmina Underskrift... Anita Isaksson

2 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 2 V-bottens läns landsting Socialnämnden Kfm 31 Kfm 17 Ks 59 Au 96 Ks 301 Särsk.bil. Au 418 Dnr 00/Ks Bildande av hälsoförbund. Ärendebeskrivning Au Kommunfullmäktige har beslutat att godkänna redovisade förutsättningar och förslag till direktiv med undantag av punkt två för förberedelser av försök med samverkan om vård, omsorg och folkhälsan i Vilhelmina, att nomineringsarbetet genomförs när ett beslut om kommunens medverkan i hälsoförbundet föreligger, att parterna tillsammans svarar för utredningskostnader efter överenskommelse som träffas i styrgruppen, att för utredningskostnader inarbeta kronor i budget för år 2001, att notera reviderad tidplan. Styrgruppen har överlämnat förslag till bildande av Hälsoförbund i Vilhelmina. Slutförslaget består av följande dokument: - Förslag till avtal mellan Hälsoförbundets medlemmar - Förslag till förbundsordning - Styrgruppens synpunkter och kommentarer med anledning av inkomna remissvar Styrgruppen föreslår sammanfattningsvis att uppdragsgivarna fattar beslut om följande:

3 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 3 Kfm 31 (forts) Kfm 17 (forts) Ks 59 (forts) Au 96 (forts) Ks 301 (forts) Au 418 (forts) Dnr 00/Ks Bildande av hälsoförbund. - Förslag till avtal och förbundsordning godkänns vid kommunens resp. landstingets sista fullmäktigesammanträden detta år. Samtidigt väljs/nomineras de förtroendevalda i förbundets politiska organisation. Det första sammanträdet med förbundsfullmäktige bör därmed kunna hållas i början av nästa år. - Uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen, resp. landstingsstyrelsen att godkänna innehållet i bilaga 2 till förbundsordningen (avtal som ska tas över av Hälsoförbundet). - Hälsoförbundet övertar driftsansvaret för berörda verksamheter den 1 januari Det första året (2002) blir således ett förberedelseår. - Ledamöterna i det förslagna samarbetsrådet utses av medlemmarna. - I kommunens resp. landstingets budget för 2002 avsätts dels medel för hälsoförbundets kostnader under 2002, dels medel för utvärderingskostnader. Separat överenskommelse bör träffas mellan parterna om storleken av dessa medel och hur finansieringen ska fördelas mellan parterna. Vilhelmina arbetarkommun inkommer med skrivelse där de avstyrker bildandet av ett hälsoförbund mot bakgrund av den stora osäkerheten om ekonomin och även ifråga om det minskade demokratiska inflytandet i ett sådant hälsoförbund. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande Ks Under överläggning i ärendet yrkar Agneta Lindström-Berg att kommunstyrelsen bör besluta att återremittera ärendet för ytterligare beredning.

4 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 4 Kfm 31 (forts) Kfm 17 (forts) Ks 59 (forts) Au 96 (forts) Ks 301 (forts) Au 418 (forts) Dnr 00/Ks Bildande av hälsoförbund. Gunnar Hörnlund yrkar att kommunstyrelsen bör besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att tillsammans med landstinget bilda ett hälsoförbund med år 2002 som ett prövoår. Rune Andersson yrkar bifall till Agneta Lindström-Bergs yrkande. Johnny Kärkkäinen och Lars Eliasson yrkar bifall till Gunnar Hörnlunds förslag. Efter avslutad överläggning prövar ordföranden om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag. Efter genomförd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat att återremittera ärendet. Votering begärs emellertid och följande propositionsordning uppläses och godkännes: Den som vill att ärendet ska återremitteras för ytterligare beredning röstar ja, den det ej vill röstar nej. Verkställd omröstning utfaller med 7 ja och 4 nej på sätt den till detta protokoll fogade närvarolistan närmare utvisar. Kommunstyrelsen har således beslutat att återremittera ärendet för ytterligare beredning. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att återremittera ärendet för ytterligare beredning. Skriftlig reservation avges av Gunnar Hörnlund, Lars Elisson, Johnny Kärkkäinen och Bruno Nordlöf

5 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 5 Kfm 31 (forts) Kfm 17 (forts) Ks 59 (forts) Au 96 (forts) Dnr 00/Ks Bildande av hälsoförbund. Au Agneta Lindström Berg föreslår att arbetsutskottet bör besluta att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande. Gunnar Hörnlund föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen med förslag till kommunfullmäktige att besluta att med landstinget bilda ett hälsoförbund. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande Ks Under överläggning i ärendet yrkar Agneta Lindström Berg att kommunstyrelsen bör besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att avstå från att bilda ett hälsoförbund tillsammans med Västerbottens läns landsting. Motivering framgår av skrivelse daterad som biläggs ärendet. Yttrande i ärendet avges av Gunnar Hörnlund, Lars Eliasson, S Åke Nilsson, Rune Andersson och Rickard Norberg. Sammanträdet ajourneras 10 minuter på begäran av Johnny Kärkkäinen för överläggning i partigruppen. Sammanträdet återupptas kl Gunnar Hörnlund yrkar att kommunstyrelsen bör besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att tillsammans med Västerbottens läns landsting bilda ett hälsoförbund,

6 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 6 Kfm 31 (forts) Kfm 17 (forts) Ks 59 (forts) Au 96 (forts) Dnr 00/Ks Bildande av hälsoförbund. att därest förslaget att bilda ett hälsoförbund ej vinner gehör föreslå kommunfullmäktige besluta att genomföra en folkomröstning om genomförande av ett hälsoförbundsförsök. Sammanträdet ajourneras 10 minuter på begäran av Agneta Lindström- Berg för överläggning i partigruppen. Sammanträdet återupptas kl Lars Eliasson, Johnny Kärkkäinen, Bruno Nordlöf och Rune Andersson yrkar bifall till Gunnar Hörnlunds förslag. S Åke Nilsson yrkar bifall till Agneta Lindström Bergs förslag att kommunstyrelsen bör besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att avstå från att bilda ett hälsoförbund.. S Åke Nilsson yrkar vidare att kommunstyrelsen bör besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå förslag om genomförande av en folkomröstning. Efter avslutad överläggning prövar ordföranden först Agneta Lindström Bergs förslag att föreslå kommunfullmäktige besluta att avstå från att bilda ett hälsoförbund mot Gunnar Hörnlunds förslag i första att-satsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att bilda ett hälsoförbund. Efter genomförd propositionsordning finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Agneta Lindström Bergs förslag. Votering begärs emellertid och följande propositionsordning uppläses och godkännes: Den som bifaller Agneta Lindström Bergs förslag röstar ja. Den det ej vill röstar nej.

7 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 7 Kfm 31 (forts) Kfm 17 (forts) Ks 59 (forts) Au 96 (forts) Dnr 00/Ks Bildande av hälsoförbund. Verkställd votering utfaller med 6 ja och 5 nej på sätt den till detta protokoll fogade närvarolistan närmare utvisar. Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Agneta Lindström Bergs förslag att föreslå kommunfullmäktige besluta att avstå från att bilda ett hälsoförbund tillsammans med Västerbottens läns landsting Ordföranden prövar därefter Gunnar Hörnlunds yrkande i andra attsatsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att genomföra en folkomröstning om genomförande av ett hälsoförbundsförsök mot S Åke Nilssons yrkande att föreslå kommunfullmäktige att avslå förslag om genomförande av en folkomröstning Efter genomförd propositionsordning finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla S Åke Nilssons förslag. Votering begärs emellertid och följande propositionsordning uppläses och godkännes: Den som bifaller S Åke Nilssons förslag röstar ja, den som bifaller Gunnar Hörnlunds förslag röstar nej. Verkställd votering utfaller med 6 ja och 5 nej på sätt den till detta protokoll fogade närvarolistan närmare utvisar. Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla S Åke Nilsson förslag att föreslå kommunfullmäktige besluta att ej genomföra en folkomröstning. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att avstå från att bilda ett hälsoförbund tillsammans med Västerbottens läns landsting,

8 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 8 Kfm 31 (forts) Kfm 17 (forts) Ks 59 (forts) Au 96 (forts) Dnr 00/Ks Bildande av hälsoförbund. att inte genomföra en folkomröstning i detta ärende, Skriftlig reservation avges av oppositionen (C, FP, M och KD). Blank reservation avges av Rune Andersson (V) Kfm Under överläggning i ärendet yrkar Johnny Kärkkäinen att kommunfullmäktige bör besluta att bordlägga ärendet. Agneta Lindström-Berg yrkar att ärendet ska avgöras idag samt i övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag. Lars Eliasson, Rune Andersson, Gunnar Hörnlund, Margareta Lövgren, Karin Kopparmalms-Lindblad samt Maria Kristoffersson yrkar bifall till Kärkkäinens förslag. S Åke Nilsson, Anita Johansson samt Tage Karlsson yrkar bifall till Agneta Lindström-Bergs förslag. Yttrande i ärendet avges vidare av K G Abramsson. Efter avslutad överläggning prövar ordföranden Kärkkäinens bordläggningsyrkande. Efter genomförd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat att avgöra ärendet idag. Votering begärs emellertid och följande propositionsordning uppläses och godkännes; Den som bifaller Johnny Kärkkäinen bordläggningsyrkande röstar ja. Den som bifaller Agneta Lindström- Bergs yrkande om att avgöra ärendet idag röstar nej. Verkställd votering utfaller med 15 ja och 20 nej på sätt den till detta protokoll fogade närvarolistan närmare utvisar.

9 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 9 Kfm 31 (forts) Kfm 17 (forts) Dnr 00/Ks Bildande av hälsoförbund. Kommunfullmäktige har således beslutat bifalla Johnny Kärkkäinens bordläggningsyrkande. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att bordlägga ärendet Kfm Under överläggning i ärendet yrkar Agneta Lindström-Berg att kommunfullmäktige bör besluta att avstå från att bilda ett hälsoförbund tillsammans med Västerbottens läns landsting, att inte genomföra en folkomröstning i detta ärende. S Åke Nilsson yrkar bifall till Lindström-Bergs förslag. Gunnar Hörnlund föreslår fullmäktige besluta att bilda ett hälsoförbund tillsammans med Västerbottens läns landsting. I det fall kommunfullmäktige skulle besluta att avslå detta yrkande yrkar Hörnlund på att en folkomröstning skall genomföras i detta ärende. Hörnlund överlämnar avslutningsvis ca 600 namnunderskrifter avseende uppropet folkomröstning om hälsoförbund! Jonny Kärkkäinen och Lars Eliasson yrkar bifall till Gunnar Hörnlunds förslag. Margareta Lövgren yrkar bifall till Hörnlunds yrkande avseende inrättande av hälsoförbund. Lövgren yrkar vidare avslag till Hörnlunds förslag avseende folkomröstning. Yttrande i ärendet avges vidare av Karin Kopparmalms-Lindblad.

10 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 10 Kfm 37 forts) Dnr 00/Ks Bildande av hälsoförbund. Efter avslutad överläggning prövar ordföranden först Hörnlunds yrkande avseende folkomröstning. Efter genomförd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat avslå Hörnlunds yrkande avseende folkomröstning. Votering begärs emellertid och följande voteringsproposition uppläses och godkännes; Den som bifaller Agneta Lindström-Bergs förslag röstar ja, den som bifaller Gunnar Hörnlunds förslag röstar nej. Verkställd votering utfaller med 22 ja och 12 nej på sätt till detta protokoll fogade närvarolistan närmare utvisar. Kommunfullmäktige har således bifallit Agneta Lindström-Bergs förslag. Jonny Kärkkäinen, Lars Eliasson, Katarina Hahlin, Gunnar Hörnlund, Karin Kopparmalms-Lindblad, Nils Göran Baer och Ingrid Eriksson reserverar sig mot beslutet. Därefter prövar ordföranden Agneta Lindström-Bergs yrkande avseende att avstå från att bilda ett hälsoförbund tillsammans med Västerbottens läns landsting. Efter genomförd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat bifalla Agneta Lindström-Bergs förslag. Votering begärs emellertid och följande propositionsordning uppläses och godkännes. Den som bifaller Agneta Lindström-Bergs förslag röstar ja, den som bifaller Hörnlunds yrkande avseende bildande av hälsoförbund röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat bifalla Gunnar Hörnlunds förslag. Verställd votering utfaller med 19 ja och 15 nej på sätt den till detta protokoll fogade närvarolistan närmare utvisar. Kommunfullmäktige har således beslutat bifalla Agneta Lindström- Bergs förslag.

11 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 11 Kfm 37 (forts) Dnr 00/Ks Bildande av hälsoförbund. Ledamöterna från centerpartiet, folkpartiet, KD och moderaterna samt Rune Andersson, Kerstin Bergsten och Margareta Lövgren reserverar sig mot beslutet. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att avstå från att bilda ett hälsoförbund tillsammans med Västerbottens läns landsting, att inte genomföra en folkomröstning i detta ärende,

12 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 12 Miljö- och byggnadsn. Pärm Kfm 32 Ks 96 Au 98 Dnr02/Ks Reglemente miljö- och byggnadsnämnden. Ärendebeskrivning Au Revisorerna har påpekat brister i miljö- och byggnadsnämndens reglemente. En formulering saknas avseende nämndens uppgifter inom plan- och byggväsendet. Förslag till tillägg i 1 i reglemente för miljö- och byggnadsnämnden enligt följande föreslås: 1 Miljö- och byggnadsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom plan och byggväsendet och ha inseende över byggverksamheten enligt plan- och bygglagen. Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att godkänna tillägget och hemställer om kommunfullmäktiges antagande. Under överläggning i ärendet deltar kommuning. Åke Nilsson. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att reglemente för miljö- och byggnadsnämnden kompletteras i 1 enligt upprättat förslag Ks KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Enligt arbetsutskottets förslag

13 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 13 Kfm 32 (forts) Dnr02/Ks Reglemente miljö- och byggnadsnämnden. Kfm KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att bifalla kommunstyrelsens förslag

14 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 14 Ekonomi Norrskog Åke Nilsson Kfm 33 Ks /2 Au 101 Dnr02/Ks Bokslut för kommunens skogar år Ärendebeskrivning Au Norrskog har överlämnat ekonomisk redovisning av kommunens skogliga verksamhet för år Skogsåret 2001 har kännetecknats av låg efterfrågan och ett högt utbud, med stor import vilket medfört pressade priser på skogsprodukter. Läget förbättrades inte under hösten då en prissänkning genomfördes. För timmer med kr/m3f, för grantimmer med kr/m3f. För massan har också en sänkning noterats med 10 kr/m3fub. Totalt har 44 ha slutavverkats, med en volym på m3fub (m3 fastmått under bark) samt 137 m3fub som tillkommer från avverkning från ledningsstråk för vatten från Dalasjö totalt m3fub till ett bruttovärde av kr eller 275,41 kr/m3fub, vilket är ca 5 kr lägre än Kostnaden för avverkningen har uppgått till kr eller 108,65 kr/m3fub, vilket är ca 4 kr högre än fjolåret. Priskompensation har erhållits med totalt kr. Virkesnettot uppgår till på kr eller 166,76 kr/m3fub. Vedförsäljning har inbringat kr, men utgör en del av skogsvårdsåtgärderna. Jaktarrenden 24 st har inbringat kr. Skogsvårdsarbeten har utförts med markberedning, röjning och plantering för totalt kr. I summan ingår påbörjad restaurering av skogar enligt beslut. Totalt har för år 2001 upparbetats kr. Röjning har under året gjorts i tätortens grönområden. Förvaltningskostnaderna har under året uppgått till kr. Årets resultat inkl. ränta uppgår till kr. Innestående kapital enligt balansräkning är kr, samt insats i Norrskog på kr. Kommuning. Åke Nilsson föreslår i yttrande att kr totalt överförs till kommunens konto, samt att kr ombokas till ombyggnad va-verk tätorten. Återstår kr. Budgeterat nettobelopp för 2001 är kr.

15 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 15 Kfm 33 (forts) Ks 97 (forts) Au 101 (forts) Dnr02/Ks Bokslut för kommunens skogar år Kommuning föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna Norrskogs redovisning att överföra kr till kommunens konto att omföra kr till konto för ombyggnad av Vattenverk Projekt 2227, objekt Under överläggning i ärendet deltar kommuning. Åke Nilsson. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att avlyfta kronor till kommunens koncernkonto,. att omföra kr till konto för ombyggnad av Vattenverk projekt ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att godkänna av Norrskog upprättad förvaltningsredovisning för år Ks Lars Eliasson anmäler jäv och deltar ej i detta ärendes handläggning och beslut. S Åke Nilsson yrkar att andra att-satsen i arbetsutskottets förslag till beslut betr. Omföring av medel bör strykas.

16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 16 Kfm 33 (forts) Ks 97 (forts) Au 101 (forts) Dnr02/Ks Bokslut för kommunens skogar år Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag med S Åke Nilssons ändringsyrkande. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att avlyfta kronor till kommunens koncernkonto,. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Enligt arbetsutskottets förslag Kfm Lars Eliasson anmäler jäv och deltar därför ej i ärendets handläggning eller beslut. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att bifalla kommunstyrelsens förslag

17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 17 Åke Nilsson Ekonomi Kfm 34 Ks 98 Au 112 Dnr 02/Ks Tomter i Klimpfjäll, förslag på enhetspris. Ärendebeskrivning Au I samband med att försäljning av tomter i Saxnäs diskuterades även försäljning av tomter till ett enhetspris inkl. vatten-, avlopp- och elanslutning i Klimpfjäll men beslutet kom att omfatta endast Saxnäs. I Klimpfjäll finns totalt 22 tomter som skulle kunna erbjudas till försäljning. I nedre delen av byn finns 19 tomter och i den övre delen tre avstyckade tomter. För de övre tomterna finns ej el, va- och väg färdigställda varför en investering måste göras för denna del. Under den senaste veckan har 3 presumtiva köpare anmält intresse för att köpa en tomt i Klimpfjäll. Förutsättningen att sälja ytterligare tomter bedöms som goda. Det har märkts en tydlig efterfrågeökning under det senaste året. Kommuning. Åke Nilsson föreslår kommunstyrelsen överväga att även utbjuda tomterna i Klimpfjäll för ett enhetspris på kr per tomt. Kommuningenjören föreslår kommunstyrelsen besluta att försälja tomter i Klimpfjäll för ett enhetspris av kr per tomt. att offensivt marknadsföra tomterna. Under överläggning i ärendet deltar kommuning. Åke Nilsson. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att fastställa ett enhetspris om kronor för fastighetsbildade kommunala tomter i Klimpfjäll. Tomtpriset inkluderar el och va. att aktiva marknadsföra tomterna

18 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 18 Kfm 34 (forts) Ks 98 (forts) Au 112 (forts) Dnr 02/Ks Tomter i Klimpfjäll, förslag på enhetspris. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Enligt arbetsutskottets förslag Kfm KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att bifalla kommunstyrelsens förslag

19 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 19 Ekonomi Kfm 35 Ks 99 Au 141 Dnr01/Ks Årsredovisning Ärendebeskrivning Au Årsredovisning har upprättats avs 2001 års verksamhet. Nämndernas budgetavvikelse uppgår för år 2001 till 15,1 mkr. Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna uppgår till 99 %. Låneskulden uppgår till 15,9 mkr. Vilhelmina kommun redovisar för år 2001 ett överskott på 3.1 mkr. Soliditeten uppgår till 80%. Under överläggning i ärendet deltar kommunekonom Lars Ekbäck ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att fastställa upprättat förslag till årsredovisning avseende år 2001 för Vilhelmina kommun Ks Under överläggning i ärendet deltar kommunekonom Lars Ekbäck. Ekbäck gör en översiktlig redovisning av bokslutet. Det noteras att en redaktionell ändring ska införas på sid. 10, sista stycket,där ordet Rikstrafiken i första delen av meningen byts mot regeringen. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Enligt arbetsutskottets förslag

20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 20 Kfm 35 (forts) Dnr01/Ks Årsredovisning Kfm Under överläggning i ärendet deltar kommunekonom Lars Ekbäck som gör en översiktlig redovisning av bokslutet. Kommunrevisor Johnny Holmgren redovisar kommunrevisorernas revisionsberättelse för år 2001 och tillstyrker att kommunens godkänns. Yttrande i ärendet avges vidare av Agneta Lindström-Berg, Lars Eliasson, Gunnar Hörnlund och Rickard Norberg. K G Abramsson överlämnar ordförandeskapet för en kort stund till Olaf Bergman, varefter Abramsson avger ett yttrande. Abramsson återtar därefter ordförandeskapet. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att bifalla kommunstyrelsens förslag. ----

21 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 21 Åke Nilsson Ekonomi Kfm 36 Ks 77 Au 118 Dnr 02/Ks Utbyte av kokgryta i Hembergsskolans storkök. Ärendebeskrivning Au VIBO har genom Elektrolux uppmärksammats på att tippmotorn på en 300 l kokgryta vid Hembergsskolan är i så dåligt skick att den måste bytas. Kostnaden för att enbart byta tippmotorn är ca kr. Vid undersökning av kokgrytan visar det sig att den även har svåra rostskador, varför åtgärden att byta tippmotor inte anses vara försvarbar. En ny kokgryta i storleken 300 l kostar ca kr. Tanken att flytta en gryta från Tallbacka löste inte problemet då dessa grytor endast är på 80 l. Normalt borde problem med storköksutrustning ha rapporterats i god tid till budgetarbetet då VIBO AB har ansvar för att granska och vid behov underhålla storköksutrustningen genom separat avtal. Medel finne inte avsatta för investeringar av denna typ. En möjlighet är att kontoföra utbytet på underhållsbudgeten och begära tilläggsanslag. Kommuning, Åke Nilsson föreslå arbetsutskottet besluta att inköpa ny kokgryta till Hembergsskolans storkök enligt offert från Elektrolux. att hos kommunfullmäktige begära tilläggsanslag för inköp och utbyte av kokgryta. Under överläggning i ärendet deltar kommuning. Åke Nilsson. Kommuningenjören informerar om att enligt offert uppgår kostnaden för kokgrytan till kronor exkl. moms.

22 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 22 Kfm 36 (forts) Ks 77 (forts) Au 118 (forts) Dnr 02/Ks Utbyte av kokgryta i Hembergsskolans storkök. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till kommuning. Åke Nilsson att komplettera ärendet, att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande Ks Kommuning. Åke Nilsson har informerat om att ytterligare offerter kommer att infordras. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att bevilja kommunstyrelsen tilläggsanslag med upp till kronor för inköp av kokgryta till Hembergsskolans storkök, att anvisa erforderliga medel kronor ur det egna kapitalet Kfm KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att bifalla kommunstyrelsens förslag

23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 23 Kfm 37 Ks 86 Au /8-.25 Ks 329 Dnr 01/Ks Granskning av kommunstyrelsens ansvarsutövande. Ärendebeskrivning Ks KomRev har på de förtroendevalda revisorernas uppdrag genomfört en granskning av kommunstyrelsens ansvarsutövande. Syftet med granskningen är att ge revisorerna ett underlag för att bedöma om kommunstyrelsens ansvarsutövande är tillfredsställande. Med ansvarsutövande avses styrelsens aktiva åtgärder för att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter samt för att styra, följa upp och kontrollera verksamheten. Under överläggning i ärendet deltar från KomRev, Tord Lind och Klas-Bertil Söderlund samt från Kommunrevisionen, Johnny Holmgren och Mikael Sundin. Från ekonomienheten deltar kommunekonom Lars Ekbäck. Tord Lind och Klas-Bertil Söderlund, KomRev redogör för den preliminära rapport som upprättats avseende kommunstyrelsens ansvarsutövande. Rapporten innehåller kommentarer till de olika avsnitten där kommunstyrelsen samt kommunekonom och kommunchef ges möjlighet till förklaringar och förtydliganden. En slutlig rapport kommer att upprättas och överlämnas till kommunstyrelsen. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att notera informationen, att avvakta slutlig rapport

24 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 24 Kfm 37 (forts) Ks 86 (forts) Au 130 (forts) Dnr 01/Ks Granskning av kommunstyrelsens ansvarsutövande. Au KomRev överlämnar revisionsrapport avseende kommunstyrelsens ansvarsutövande. Ett led i den årliga granskningen. Under överläggning i ärendet deltar kommunekonom Lars Ekbäck. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunchef Göran Lidström och kommunekonom Lars Ekbäck att inarbeta framförda synpunkter i årets verksamhetsplanering, att delge kommunfullmäktige rapporten Ks Under överläggning i ärendet deltar kommunekonom Lars Ekbäck. Lars Eliasson yrkar att kommunstyrelsen bör besluta tillfoga en att-sats enligt följande: att kommunstyrelsen utövar ett mera aktivt och offensivt ledarskap över den kommunala verksamheten. S Åke Nilsson yrkar avslag till Lars Eliassons yrkande. S Åke Nilsson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägg av följande att-satser: att uppdra till kommunchef Göran Lidström och kommunekonom Lars Ekbäck att till kommunstyrelsens sammanträde redovisa förslag till åtgärdsplan,

25 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 25 Kfm 37 (forts) Ks 86 (forts) Au 130 (forts) Dnr 01/Ks Granskning av kommunstyrelsens ansvarsutövande. att uppdra till arbetsutskottet att redovisa förslag till ändring i kommunstyrelsens reglemente beaktande den anmärkning som framgår av KomRevs rapport att det av kommunstyrelsens nuvarande reglemente inte framgår att kommunstyrelsen har ansvaret för näringslivsfrågorna endast att det ska finnas ett näringslivsutskott. Yttrande i ärendet avges vidare av Rune Andersson, Ewa Hed och Rickard Norberg. Efter avslutad överläggning prövar ordföranden först Lars Eliasson yrkande om tillägg med en att-sats gällande en utökning av kommunstyrelsens ledarskap mot S Åke Nilssons avslagsyrkande. Efter genomförd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla S Åke Nilssons avslagsyrkande. Votering begärs emellertid och följande propositionsordning uppläses och godkännes: Den som bifaller Lars Eliassons yrkande röstar ja. Den som röstar i enlighet med S Åke Nilssons avslagsyrkande röstar nej. Verkställd omröstning utfaller med 7 ja och 4 nej på sätt den till detta protokoll fogade närvarolistan närmare utvisar. Kommunstyrelsen har således avslagit Lars Eliassons yrkande. Ordföranden prövar därefter S Åke Nilssons yrkanden om tillägg med två att-satser. Efter genomförd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla S Åke Nilssons tilläggsyrkanden. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att uppdra till kommunchef Göran Lidström och kommunekonom Lars Ekbäck att inarbeta framförda synpunkter i årets verksamhetsplanering,

26 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 26 Kfm 37 (forts) Ks 86 (forts) Au 130 (forts) Dnr 01/Ks Granskning av kommunstyrelsens ansvarsutövande. att uppdra till kommunchef Göran Lidström och kommunekonom Lars Ekbäck att till kommunstyrelsens sammanträde redovisa förslag till åtgärdsplan, att uppdra till arbetsutskottet att redovisa förslag till ändring i kommunstyrelsens reglemente beaktande den anmärkning som framgår av KomRevs rapport att det av kommunstyrelsens nuvarande reglemente inte framgår att kommunstyrelsen har ansvaret för näringslivsfrågorna endast att det ska finnas ett näringslivsutskott. att delge kommunfullmäktige rapporten. Blank reservation avges av Lars Eliasson Kfm Yttrande i ärendet avges av Agneta Lindström-Berg. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att notera granskningsrapporten delgiven. ----

27 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 27 Kultur och utb.nämnden Ekonomi Kfm 38 Ks 100 Au 144 Au 219 Dnr 01/Ks Byte av reningsverk i simhallen. Ärendebeskrivning Au I investeringsbudgeten 2001 finns kr för byte av reningsverk. Efter anbudsförfarande föreligger behov av tilläggsanslag för att klara investeringen. Samtidigt påtalas behovet av ledstänger samt en barr i terapibassängen för gå-träning, kostnad kr. Kultur- och utbildningsnämnden har , 59 att hemställa om överläggningar med kommunstyrelsen, att investeringen senareläggs och inarbetas i budgeten för Under överläggning i ärendet deltar från kultur- och utbildningsnämnden Viveka Abramsson och Olaf Bergman samt förvaltningschef Tage Magnusson. Klarläggande erfordras betr. påtalat behov av ledstänger samt barr i terapi-bassängen. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att notera att kultur- och utbildningsnämnden handlägger frågan om montering av ledstänger och barr i terapibassängen, att notera att investering för byte av reningsverk inarbetas i kultur-och utbildningsnämndens budget för år

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(19) Kommunfullmäktige 2002-02-18

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(19) Kommunfullmäktige 2002-02-18 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 18 februari 2002, kl. 14.00-15.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera K G Abramsson, ordf. S Åke Nilsson Per-Olof Nilsson

Läs mer

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(11) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 7 september 2011, kl. 15.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Folkets hus, Måndagen den 16 december 2013, kl. 09.00 09.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed Gunilla

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Plats och tid Förvaltningshuset, Tisdagen den 20 december 2005, kl. 13.00-15.10 Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Ewa Hed Anita Johansson Rickard Norberg Rune

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Plats och tid Förvaltningshuset, tisdagen den 9 juli 2002, kl. 09.30-10.45. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Agneta Lindström Berg, ordf. S Åke Nilsson Thord

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Kultur- och utbildningsnämnden

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Kultur- och utbildningsnämnden VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Plats och tid Vilhelmina Folkets hus, rum 1, 2011-04-14 Kl 13.00-16.00 Beslutande Viveka Abramsson, Ordförande (S) Birgitta Ohlsson, (S) Joakim Sandqvist, (S) Bengt Göran

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Plats och tid Folkets Hus, Tisdagen den 26 april 2011, kl. 08.00-08.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed Gunilla

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Rickard Norberg

Göran Lidström, sekr. Rickard Norberg VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Vilhelmina folkets hus, torsdagen 16 juni 2011 15.00-18.45 Beslutande Åke Nilsson, ordf. Ewa Hed Gunilla Prång Mikael Österberg Inga Jonsson Mikael Danielsson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Kommunstyrelsen 2004-07-01

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Kommunstyrelsen 2004-07-01 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Plats och tid Förvaltningshuset, torsdagen den 1 juli 2004, kl. 09.00-12.00. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Ewa Hed Anita Johansson Rickard Norberg Gunnar

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Kommunfullmäktige 2002-04-08

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Kommunfullmäktige 2002-04-08 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Plats och tid Folkets Hus Måndagen den 8 april 2002, kl. 14.00-16.45 Beslutande K G Abramsson, ordf. Birgitta Olsson Per Olov Nilsson Göran Jonsson Gunnar Hörnlund Lena

Läs mer

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 59-60 Göran Lidström. Justerande... Gunilla Prång Helen Gavelin

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 59-60 Göran Lidström. Justerande... Gunilla Prång Helen Gavelin VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 24 september 2012, kl. 15.00-17.15 Beslutande K G Abramsson, ordf. Tony Mannelqvist Åke Nilsson Inga Jonsson Maria Kristoffersson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 Plats och tid Förvaltningshuset, torsdagen den 6 maj 2004,. kl. 13.00-17.00. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Pettersson Eva Hed Anita Johansson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Kommunstyrelsen 2009-02-23

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Kommunstyrelsen 2009-02-23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Plats och tid Folkets Hus, måndagen den 23februari 2009, kl. 11.30-12.10. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(45) Kommunstyrelsen 2003-05-27

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(45) Kommunstyrelsen 2003-05-27 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(45) Plats och tid Förvaltningshuset, tisdagen den 27 maj 2003, kl. 10.00-17.00 Beslutande Åke Nilsson, ordf., 126,132-138 Lars Pettersson Eva Hed Anita Johansson Rickard Norberg

Läs mer

Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Nyemission Cloudberry Village AB. Ett förslag har framtagits som innebär

Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Nyemission Cloudberry Village AB. Ett förslag har framtagits som innebär VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 28 Ekonomi Karl-Johan O Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Ärendebeskrivning Au 2010-10-20 Kommunchefen redovisar i PM 2010-10-18 sammanfattningsvis följande: Förberedelser

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(102) Kommunfullmäktige 2001-12-19

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(102) Kommunfullmäktige 2001-12-19 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(102) Plats och tid Folkets Hus Onsdagen den 19 december 2001, kl. 14.00-20.00 Beslutande K G Abramsson, ordf. Göran Jonsson Per Olof Nilsson Lena Larsson Gunnar Hörnlund Joakim

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-12-18 1(13) Plats och tid Åsele Folkets Hus 08 00 10 20 Beslutande Peter Lindström(s) ordf Egon Persson(åkl) vice ordf Urban Lindström(s) Tommy Danielsson(s) Peter

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-08-27 1 [7] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret kl 18.30 20.30 Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson,

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Kommunfullmäktige 2014-02-03

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Kommunfullmäktige 2014-02-03 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Plats och tid Vilhelmina Folkets hus,måndagen 3 februari 2014, kl 10.00-11.50 Beslutande K G Abramsson,ordf Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Jonny Kärkkäinen

Läs mer

Annika Andersson Joakim Sandqvist Margaretha Löfgren Maria Lundqvist Viveka Abramsson Kenneth Jacobsson. Anita Johansson och Jonny Kärkkäinen

Annika Andersson Joakim Sandqvist Margaretha Löfgren Maria Lundqvist Viveka Abramsson Kenneth Jacobsson. Anita Johansson och Jonny Kärkkäinen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Plats och tid Folkets Hus, tisdag den 26 april 2011, kl. 10.00-15.30 Beslutande K G Abramsson, ordf Tony Mannelqvist Åke Nilsson Inga Jonsson Maria Kristoffersson Mattias

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(31) Kommunstyrelsen 2007-06-12. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(31) Kommunstyrelsen 2007-06-12. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(31) Plats och tid Förvaltningshuset, tisdagen den 12 juni 2007, kl. 15.30-17.00. Beslutande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Katarina Hahlin Conny Lövgren

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(144) Kommunfullmäktige

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(144) Kommunfullmäktige VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(144) Plats och tid Folkets hus, måndagen den 17 september 2007, kl. 10.00-20.25. Ajournerat kl 12.20-13.25, 15.30-16.00,18.20-18.30,19.05-19.15 Beslutande Leif Ahlmark, ordf.

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-08-29 124 Plats och tid s sessionssal kl. 17.00-18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-06-23 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 14.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(28) Kommunfullmäktige

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(28) Kommunfullmäktige VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(28) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 25 februari 2008, kl. 10.00-13.40 Ajournering för lunch 11.50-12.55 Beslutande Leif Ahlmark, ordf. Robert Svensson Åke Nilsson

Läs mer

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 15-16.10, Ajournering kl 15.40-15.55 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Kent

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-10-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-19.45 Beslutande Övriga deltagande Christer Gustafsson (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) Bertil Nilsson (m)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen 2014-04-09 8:15-10:00 Beslutande Kristina Svensson Lotta Husberg Veronica Almroth Lars-Åke Gustavsson Sven Olsson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(34) Kommunfullmäktige 2002-09-17

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(34) Kommunfullmäktige 2002-09-17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(34) Plats och tid Folkets Hus Tisdagen den 17 september 2002, kl. 14.00-16.05 Beslutande K G Abramsson, ordf. Håkan Gustafsson Per Olof Nilsson S Åke Nilsson Gunnar Hörnlund

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 27 november 2006 kl. 19:00. 1. Upprop, val av justerare jämte

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(89) Kommunfullmäktige 2003-04-28. K G Abramsson, ordf. Agneta Lindström-Berg Inga Lena Larsson

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(89) Kommunfullmäktige 2003-04-28. K G Abramsson, ordf. Agneta Lindström-Berg Inga Lena Larsson VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(89) Plats och tid Folkets Hus Måndagen den 28 april 2003, kl. 14.00-19.40 Beslutande K G Abramsson, ordf. Åke Nilsson Göran Jonsson Gunnar Hörnlund Viveka Abramsson Lars Eliasson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(46) Kommunfullmäktige

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(46) Kommunfullmäktige VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(46) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 23 april, 2007 kl. 10.00-14.45. Ajournerat kl. 12.00-13.00, kl. 14.15-14.25. Beslutande Leif Ahlmark, ordf. Roger Jönsson Åke Nilsson

Läs mer

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ...

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ... 2015-06-22 1(8) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, måndagen den 22 juni 2015, kl. 08.00 09.30 Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Dan Oskarsson, (s) Marianne

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2012-08-29 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd 29 augusti 2012 klockan 14.00 16.30 Roger Ödebrink,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Kommunkontoret onsdag 21 januari 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret onsdag 21 januari 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Tjänstemän

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1992-01-20 Plats och tid Beslutande Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 18.30-18.52 Samtliga ledamöter

Läs mer

Sida (10)

Sida (10) 2008-06-04 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Hanna-Karin

Läs mer

Arbetsordning. för kommunfullmäktige

Arbetsordning. för kommunfullmäktige 1(11) Dnr: 2014/ 303 dpl 101 Arbetsordning för kommunfullmäktige Beslutad av kommunfullmäktige 2014-12-08 99 2(11) ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HAMMARÖ KOMMUN Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesdatum. Övriga deltagande: Lars Öfverström (m) Monika Bondesson, förvaltningschef Gerhard Bernhardsson (s), 166 Susanne Lundell, ekonom

Sammanträdesdatum. Övriga deltagande: Lars Öfverström (m) Monika Bondesson, förvaltningschef Gerhard Bernhardsson (s), 166 Susanne Lundell, ekonom TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Tjörnshuvudet kl. 17.00 18.40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Reidun Lorentzon (kd) ordf. Lars-Erik Lennartsson (ka) Ingela Jönsson (ka) Maria Hult (c) Mats Kristensson (c)

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2006-06-20 2 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 17.30 18.00 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Tommy Alvik (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik Steen (s) Rodrigo

Läs mer

Ljungaskolan, Sävsjö 19.00-22.00

Ljungaskolan, Sävsjö 19.00-22.00 Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-05-22 Plats och tid Ljungaskolan, Sävsjö 19.00-22.00 ande Ordinarie ledamöter: Anna-Karin Yngvesson, kd, ordförande

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

NORDMALINGS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl

NORDMALINGS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 1 (5) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 17-17.50 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Madelaine Jakobsson (c), ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(42) Kommunstyrelsen 2001-03-23

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(42) Kommunstyrelsen 2001-03-23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(42) Innehållsförteckning Ärenden: Sid. 1. Årsredovisning 2000 för Vilhelmina kommun och Vilhelmina kommunkoncern 3-6 2. Snökanonanläggning i Kittelfjäll 7-18 3. Lokalanpassning

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 17.30-17.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-04-29 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Landstingsstyrelsen 106-110

Landstingsstyrelsen 106-110 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-06-11 Landstingsstyrelsen 106-110 Tid: Måndagen den 11 juni 2007, kl 08:30-08:55 Plats: Rådhuset, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Gun Marie Stenström (m) Dan Skantz

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad. Sammanträdesdatum 2005-06-07 Kultur- och utbildningsnämnden 1 (8)

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad. Sammanträdesdatum 2005-06-07 Kultur- och utbildningsnämnden 1 (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Utses att justera: Folkets Hus D-salen kl 9.00-11.00 Annika Engelbrektsson ordf. (s) Yvonne Karlsson (s) Fred Kiberu Mpiso (s) Ove

Läs mer

Service- och tekniknämnden

Service- och tekniknämnden Service- och tekniknämnden 2007-01-11 3 Plats och tid Pelarsalen, Safiren, kl 15.00-17.00 Beslutande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Berit Göthberg (s), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Claes

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (15) Socialnämnden 1 (15) Plats och tid Norra Bergens äldreboende, Askersund, den 20 september 2006 kl 9.00-11.45 Beslutande Lennart Andersson (s), i Leif Petersons ställe Wivi-Anne Hoffman (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN VARBERG 1-16 Tid: Måndag 20 januari 2003 kl 15:00-17:00 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg Närvarande: ledamöterna ersättarna tjänstemännen Karl-Gunnar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet

Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet 1995-10-02 1 Eva Carp Ks # 125 Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet Kommunförbundet i Kalmar län arrangerar en konferens i Högsby den 19 oktober 1995 med temat Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet.

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige och dess beredningar. Fullmäktige har 35 ledamöter. Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod.

Arbetsordning för kommunfullmäktige och dess beredningar. Fullmäktige har 35 ledamöter. Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod. 1 (10) FAGERSTA KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 2012:6 Arbetsordning för kommunfullmäktige och dess beredningar Antagen av kommunfullmäktige (KF)1991-12-17, 152, att gälla från1992-01-01. Ändringar antagna

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09. Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.35 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) ej 10 Patrik Boström (S) Yvonne Gmeiner (Fp) Erkki

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Arvode till styrelsen för Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Arvode till styrelsen för Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB FÖRSLAG 2017:61 s förslag till beslut Arvode till styrelsen för Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB 23 ( 62) PROTOKOLL 2017-0084 2017-08-29 Kl. 10:00-10:15 149-187 161 Arvode

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-08-25. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Valön 2014-08-25 16:00-17:25

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-08-25. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Valön 2014-08-25 16:00-17:25 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Valön 2014-08-25 16:00-17:25 Beslutande Kristina Svensson Kerstin Gadde Veronica Almroth Lars-Åke Gustavsson Inga Göransson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses

Läs mer