VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Kommunfullmäktige 2002-06-17"

Transkript

1 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Plats och tid Hotell Kittelfjäll, Måndagen den 17 juni 2002, kl Beslutande K G Abramsson, ordf. Birgitta Olsson P O Nilsson Lena Larsson Gunnar Hörnlund Lars Petersson Lars Eliasson Rickard Norberg Katarina Hahlin Kristina Risberg Rune Andersson Ulf Andersson Margareta Löfgren Gunilla Prång Nils Göran Baer Mona Malmbo Johnny Kärkkäinen Ing-Marie Hahlin Olaf Bergman Ulf Rickefors Anita Johansson Karl Gunnar Mattsson Stig Gunnar Norberg Dan Larsson Agneta Lindström-Berg Karin Kopparmalms-Lindblad Tage Karlsson Inga Lena Larsson Kerstin Bergsten Ulla Albinsson-Stenman Ingrid Eriksson Ulla Almroth Håkan Gustafsson S Åke Nilsson Övriga deltagande Göran Lidström, sekr. Utses att justera Ulla Almroth och Jonny Kärkkäinen Underskrift Sekreterare Göran Lidström Ordförande... K G Abramsson Justerande... Ulla Almroth Jonny Kärkkäinen BEVIS OM ANSLAG Kommunfullmäktiges protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på kommunkansliet, Vilhelmina Underskrift... Anita Isaksson

2 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 2 V-bottens läns landsting Socialnämnden Kfm 31 Kfm 17 Ks 59 Au 96 Ks 301 Särsk.bil. Au 418 Dnr 00/Ks Bildande av hälsoförbund. Ärendebeskrivning Au Kommunfullmäktige har beslutat att godkänna redovisade förutsättningar och förslag till direktiv med undantag av punkt två för förberedelser av försök med samverkan om vård, omsorg och folkhälsan i Vilhelmina, att nomineringsarbetet genomförs när ett beslut om kommunens medverkan i hälsoförbundet föreligger, att parterna tillsammans svarar för utredningskostnader efter överenskommelse som träffas i styrgruppen, att för utredningskostnader inarbeta kronor i budget för år 2001, att notera reviderad tidplan. Styrgruppen har överlämnat förslag till bildande av Hälsoförbund i Vilhelmina. Slutförslaget består av följande dokument: - Förslag till avtal mellan Hälsoförbundets medlemmar - Förslag till förbundsordning - Styrgruppens synpunkter och kommentarer med anledning av inkomna remissvar Styrgruppen föreslår sammanfattningsvis att uppdragsgivarna fattar beslut om följande:

3 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 3 Kfm 31 (forts) Kfm 17 (forts) Ks 59 (forts) Au 96 (forts) Ks 301 (forts) Au 418 (forts) Dnr 00/Ks Bildande av hälsoförbund. - Förslag till avtal och förbundsordning godkänns vid kommunens resp. landstingets sista fullmäktigesammanträden detta år. Samtidigt väljs/nomineras de förtroendevalda i förbundets politiska organisation. Det första sammanträdet med förbundsfullmäktige bör därmed kunna hållas i början av nästa år. - Uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen, resp. landstingsstyrelsen att godkänna innehållet i bilaga 2 till förbundsordningen (avtal som ska tas över av Hälsoförbundet). - Hälsoförbundet övertar driftsansvaret för berörda verksamheter den 1 januari Det första året (2002) blir således ett förberedelseår. - Ledamöterna i det förslagna samarbetsrådet utses av medlemmarna. - I kommunens resp. landstingets budget för 2002 avsätts dels medel för hälsoförbundets kostnader under 2002, dels medel för utvärderingskostnader. Separat överenskommelse bör träffas mellan parterna om storleken av dessa medel och hur finansieringen ska fördelas mellan parterna. Vilhelmina arbetarkommun inkommer med skrivelse där de avstyrker bildandet av ett hälsoförbund mot bakgrund av den stora osäkerheten om ekonomin och även ifråga om det minskade demokratiska inflytandet i ett sådant hälsoförbund. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande Ks Under överläggning i ärendet yrkar Agneta Lindström-Berg att kommunstyrelsen bör besluta att återremittera ärendet för ytterligare beredning.

4 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 4 Kfm 31 (forts) Kfm 17 (forts) Ks 59 (forts) Au 96 (forts) Ks 301 (forts) Au 418 (forts) Dnr 00/Ks Bildande av hälsoförbund. Gunnar Hörnlund yrkar att kommunstyrelsen bör besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att tillsammans med landstinget bilda ett hälsoförbund med år 2002 som ett prövoår. Rune Andersson yrkar bifall till Agneta Lindström-Bergs yrkande. Johnny Kärkkäinen och Lars Eliasson yrkar bifall till Gunnar Hörnlunds förslag. Efter avslutad överläggning prövar ordföranden om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag. Efter genomförd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat att återremittera ärendet. Votering begärs emellertid och följande propositionsordning uppläses och godkännes: Den som vill att ärendet ska återremitteras för ytterligare beredning röstar ja, den det ej vill röstar nej. Verkställd omröstning utfaller med 7 ja och 4 nej på sätt den till detta protokoll fogade närvarolistan närmare utvisar. Kommunstyrelsen har således beslutat att återremittera ärendet för ytterligare beredning. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att återremittera ärendet för ytterligare beredning. Skriftlig reservation avges av Gunnar Hörnlund, Lars Elisson, Johnny Kärkkäinen och Bruno Nordlöf

5 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 5 Kfm 31 (forts) Kfm 17 (forts) Ks 59 (forts) Au 96 (forts) Dnr 00/Ks Bildande av hälsoförbund. Au Agneta Lindström Berg föreslår att arbetsutskottet bör besluta att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande. Gunnar Hörnlund föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen med förslag till kommunfullmäktige att besluta att med landstinget bilda ett hälsoförbund. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande Ks Under överläggning i ärendet yrkar Agneta Lindström Berg att kommunstyrelsen bör besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att avstå från att bilda ett hälsoförbund tillsammans med Västerbottens läns landsting. Motivering framgår av skrivelse daterad som biläggs ärendet. Yttrande i ärendet avges av Gunnar Hörnlund, Lars Eliasson, S Åke Nilsson, Rune Andersson och Rickard Norberg. Sammanträdet ajourneras 10 minuter på begäran av Johnny Kärkkäinen för överläggning i partigruppen. Sammanträdet återupptas kl Gunnar Hörnlund yrkar att kommunstyrelsen bör besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att tillsammans med Västerbottens läns landsting bilda ett hälsoförbund,

6 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 6 Kfm 31 (forts) Kfm 17 (forts) Ks 59 (forts) Au 96 (forts) Dnr 00/Ks Bildande av hälsoförbund. att därest förslaget att bilda ett hälsoförbund ej vinner gehör föreslå kommunfullmäktige besluta att genomföra en folkomröstning om genomförande av ett hälsoförbundsförsök. Sammanträdet ajourneras 10 minuter på begäran av Agneta Lindström- Berg för överläggning i partigruppen. Sammanträdet återupptas kl Lars Eliasson, Johnny Kärkkäinen, Bruno Nordlöf och Rune Andersson yrkar bifall till Gunnar Hörnlunds förslag. S Åke Nilsson yrkar bifall till Agneta Lindström Bergs förslag att kommunstyrelsen bör besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att avstå från att bilda ett hälsoförbund.. S Åke Nilsson yrkar vidare att kommunstyrelsen bör besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå förslag om genomförande av en folkomröstning. Efter avslutad överläggning prövar ordföranden först Agneta Lindström Bergs förslag att föreslå kommunfullmäktige besluta att avstå från att bilda ett hälsoförbund mot Gunnar Hörnlunds förslag i första att-satsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att bilda ett hälsoförbund. Efter genomförd propositionsordning finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Agneta Lindström Bergs förslag. Votering begärs emellertid och följande propositionsordning uppläses och godkännes: Den som bifaller Agneta Lindström Bergs förslag röstar ja. Den det ej vill röstar nej.

7 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 7 Kfm 31 (forts) Kfm 17 (forts) Ks 59 (forts) Au 96 (forts) Dnr 00/Ks Bildande av hälsoförbund. Verkställd votering utfaller med 6 ja och 5 nej på sätt den till detta protokoll fogade närvarolistan närmare utvisar. Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Agneta Lindström Bergs förslag att föreslå kommunfullmäktige besluta att avstå från att bilda ett hälsoförbund tillsammans med Västerbottens läns landsting Ordföranden prövar därefter Gunnar Hörnlunds yrkande i andra attsatsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att genomföra en folkomröstning om genomförande av ett hälsoförbundsförsök mot S Åke Nilssons yrkande att föreslå kommunfullmäktige att avslå förslag om genomförande av en folkomröstning Efter genomförd propositionsordning finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla S Åke Nilssons förslag. Votering begärs emellertid och följande propositionsordning uppläses och godkännes: Den som bifaller S Åke Nilssons förslag röstar ja, den som bifaller Gunnar Hörnlunds förslag röstar nej. Verkställd votering utfaller med 6 ja och 5 nej på sätt den till detta protokoll fogade närvarolistan närmare utvisar. Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla S Åke Nilsson förslag att föreslå kommunfullmäktige besluta att ej genomföra en folkomröstning. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att avstå från att bilda ett hälsoförbund tillsammans med Västerbottens läns landsting,

8 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 8 Kfm 31 (forts) Kfm 17 (forts) Ks 59 (forts) Au 96 (forts) Dnr 00/Ks Bildande av hälsoförbund. att inte genomföra en folkomröstning i detta ärende, Skriftlig reservation avges av oppositionen (C, FP, M och KD). Blank reservation avges av Rune Andersson (V) Kfm Under överläggning i ärendet yrkar Johnny Kärkkäinen att kommunfullmäktige bör besluta att bordlägga ärendet. Agneta Lindström-Berg yrkar att ärendet ska avgöras idag samt i övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag. Lars Eliasson, Rune Andersson, Gunnar Hörnlund, Margareta Lövgren, Karin Kopparmalms-Lindblad samt Maria Kristoffersson yrkar bifall till Kärkkäinens förslag. S Åke Nilsson, Anita Johansson samt Tage Karlsson yrkar bifall till Agneta Lindström-Bergs förslag. Yttrande i ärendet avges vidare av K G Abramsson. Efter avslutad överläggning prövar ordföranden Kärkkäinens bordläggningsyrkande. Efter genomförd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat att avgöra ärendet idag. Votering begärs emellertid och följande propositionsordning uppläses och godkännes; Den som bifaller Johnny Kärkkäinen bordläggningsyrkande röstar ja. Den som bifaller Agneta Lindström- Bergs yrkande om att avgöra ärendet idag röstar nej. Verkställd votering utfaller med 15 ja och 20 nej på sätt den till detta protokoll fogade närvarolistan närmare utvisar.

9 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 9 Kfm 31 (forts) Kfm 17 (forts) Dnr 00/Ks Bildande av hälsoförbund. Kommunfullmäktige har således beslutat bifalla Johnny Kärkkäinens bordläggningsyrkande. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att bordlägga ärendet Kfm Under överläggning i ärendet yrkar Agneta Lindström-Berg att kommunfullmäktige bör besluta att avstå från att bilda ett hälsoförbund tillsammans med Västerbottens läns landsting, att inte genomföra en folkomröstning i detta ärende. S Åke Nilsson yrkar bifall till Lindström-Bergs förslag. Gunnar Hörnlund föreslår fullmäktige besluta att bilda ett hälsoförbund tillsammans med Västerbottens läns landsting. I det fall kommunfullmäktige skulle besluta att avslå detta yrkande yrkar Hörnlund på att en folkomröstning skall genomföras i detta ärende. Hörnlund överlämnar avslutningsvis ca 600 namnunderskrifter avseende uppropet folkomröstning om hälsoförbund! Jonny Kärkkäinen och Lars Eliasson yrkar bifall till Gunnar Hörnlunds förslag. Margareta Lövgren yrkar bifall till Hörnlunds yrkande avseende inrättande av hälsoförbund. Lövgren yrkar vidare avslag till Hörnlunds förslag avseende folkomröstning. Yttrande i ärendet avges vidare av Karin Kopparmalms-Lindblad.

10 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 10 Kfm 37 forts) Dnr 00/Ks Bildande av hälsoförbund. Efter avslutad överläggning prövar ordföranden först Hörnlunds yrkande avseende folkomröstning. Efter genomförd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat avslå Hörnlunds yrkande avseende folkomröstning. Votering begärs emellertid och följande voteringsproposition uppläses och godkännes; Den som bifaller Agneta Lindström-Bergs förslag röstar ja, den som bifaller Gunnar Hörnlunds förslag röstar nej. Verkställd votering utfaller med 22 ja och 12 nej på sätt till detta protokoll fogade närvarolistan närmare utvisar. Kommunfullmäktige har således bifallit Agneta Lindström-Bergs förslag. Jonny Kärkkäinen, Lars Eliasson, Katarina Hahlin, Gunnar Hörnlund, Karin Kopparmalms-Lindblad, Nils Göran Baer och Ingrid Eriksson reserverar sig mot beslutet. Därefter prövar ordföranden Agneta Lindström-Bergs yrkande avseende att avstå från att bilda ett hälsoförbund tillsammans med Västerbottens läns landsting. Efter genomförd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat bifalla Agneta Lindström-Bergs förslag. Votering begärs emellertid och följande propositionsordning uppläses och godkännes. Den som bifaller Agneta Lindström-Bergs förslag röstar ja, den som bifaller Hörnlunds yrkande avseende bildande av hälsoförbund röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat bifalla Gunnar Hörnlunds förslag. Verställd votering utfaller med 19 ja och 15 nej på sätt den till detta protokoll fogade närvarolistan närmare utvisar. Kommunfullmäktige har således beslutat bifalla Agneta Lindström- Bergs förslag.

11 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 11 Kfm 37 (forts) Dnr 00/Ks Bildande av hälsoförbund. Ledamöterna från centerpartiet, folkpartiet, KD och moderaterna samt Rune Andersson, Kerstin Bergsten och Margareta Lövgren reserverar sig mot beslutet. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att avstå från att bilda ett hälsoförbund tillsammans med Västerbottens läns landsting, att inte genomföra en folkomröstning i detta ärende,

12 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 12 Miljö- och byggnadsn. Pärm Kfm 32 Ks 96 Au 98 Dnr02/Ks Reglemente miljö- och byggnadsnämnden. Ärendebeskrivning Au Revisorerna har påpekat brister i miljö- och byggnadsnämndens reglemente. En formulering saknas avseende nämndens uppgifter inom plan- och byggväsendet. Förslag till tillägg i 1 i reglemente för miljö- och byggnadsnämnden enligt följande föreslås: 1 Miljö- och byggnadsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom plan och byggväsendet och ha inseende över byggverksamheten enligt plan- och bygglagen. Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att godkänna tillägget och hemställer om kommunfullmäktiges antagande. Under överläggning i ärendet deltar kommuning. Åke Nilsson. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att reglemente för miljö- och byggnadsnämnden kompletteras i 1 enligt upprättat förslag Ks KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Enligt arbetsutskottets förslag

13 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 13 Kfm 32 (forts) Dnr02/Ks Reglemente miljö- och byggnadsnämnden. Kfm KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att bifalla kommunstyrelsens förslag

14 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 14 Ekonomi Norrskog Åke Nilsson Kfm 33 Ks /2 Au 101 Dnr02/Ks Bokslut för kommunens skogar år Ärendebeskrivning Au Norrskog har överlämnat ekonomisk redovisning av kommunens skogliga verksamhet för år Skogsåret 2001 har kännetecknats av låg efterfrågan och ett högt utbud, med stor import vilket medfört pressade priser på skogsprodukter. Läget förbättrades inte under hösten då en prissänkning genomfördes. För timmer med kr/m3f, för grantimmer med kr/m3f. För massan har också en sänkning noterats med 10 kr/m3fub. Totalt har 44 ha slutavverkats, med en volym på m3fub (m3 fastmått under bark) samt 137 m3fub som tillkommer från avverkning från ledningsstråk för vatten från Dalasjö totalt m3fub till ett bruttovärde av kr eller 275,41 kr/m3fub, vilket är ca 5 kr lägre än Kostnaden för avverkningen har uppgått till kr eller 108,65 kr/m3fub, vilket är ca 4 kr högre än fjolåret. Priskompensation har erhållits med totalt kr. Virkesnettot uppgår till på kr eller 166,76 kr/m3fub. Vedförsäljning har inbringat kr, men utgör en del av skogsvårdsåtgärderna. Jaktarrenden 24 st har inbringat kr. Skogsvårdsarbeten har utförts med markberedning, röjning och plantering för totalt kr. I summan ingår påbörjad restaurering av skogar enligt beslut. Totalt har för år 2001 upparbetats kr. Röjning har under året gjorts i tätortens grönområden. Förvaltningskostnaderna har under året uppgått till kr. Årets resultat inkl. ränta uppgår till kr. Innestående kapital enligt balansräkning är kr, samt insats i Norrskog på kr. Kommuning. Åke Nilsson föreslår i yttrande att kr totalt överförs till kommunens konto, samt att kr ombokas till ombyggnad va-verk tätorten. Återstår kr. Budgeterat nettobelopp för 2001 är kr.

15 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 15 Kfm 33 (forts) Ks 97 (forts) Au 101 (forts) Dnr02/Ks Bokslut för kommunens skogar år Kommuning föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna Norrskogs redovisning att överföra kr till kommunens konto att omföra kr till konto för ombyggnad av Vattenverk Projekt 2227, objekt Under överläggning i ärendet deltar kommuning. Åke Nilsson. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att avlyfta kronor till kommunens koncernkonto,. att omföra kr till konto för ombyggnad av Vattenverk projekt ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att godkänna av Norrskog upprättad förvaltningsredovisning för år Ks Lars Eliasson anmäler jäv och deltar ej i detta ärendes handläggning och beslut. S Åke Nilsson yrkar att andra att-satsen i arbetsutskottets förslag till beslut betr. Omföring av medel bör strykas.

16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 16 Kfm 33 (forts) Ks 97 (forts) Au 101 (forts) Dnr02/Ks Bokslut för kommunens skogar år Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag med S Åke Nilssons ändringsyrkande. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att avlyfta kronor till kommunens koncernkonto,. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Enligt arbetsutskottets förslag Kfm Lars Eliasson anmäler jäv och deltar därför ej i ärendets handläggning eller beslut. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att bifalla kommunstyrelsens förslag

17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 17 Åke Nilsson Ekonomi Kfm 34 Ks 98 Au 112 Dnr 02/Ks Tomter i Klimpfjäll, förslag på enhetspris. Ärendebeskrivning Au I samband med att försäljning av tomter i Saxnäs diskuterades även försäljning av tomter till ett enhetspris inkl. vatten-, avlopp- och elanslutning i Klimpfjäll men beslutet kom att omfatta endast Saxnäs. I Klimpfjäll finns totalt 22 tomter som skulle kunna erbjudas till försäljning. I nedre delen av byn finns 19 tomter och i den övre delen tre avstyckade tomter. För de övre tomterna finns ej el, va- och väg färdigställda varför en investering måste göras för denna del. Under den senaste veckan har 3 presumtiva köpare anmält intresse för att köpa en tomt i Klimpfjäll. Förutsättningen att sälja ytterligare tomter bedöms som goda. Det har märkts en tydlig efterfrågeökning under det senaste året. Kommuning. Åke Nilsson föreslår kommunstyrelsen överväga att även utbjuda tomterna i Klimpfjäll för ett enhetspris på kr per tomt. Kommuningenjören föreslår kommunstyrelsen besluta att försälja tomter i Klimpfjäll för ett enhetspris av kr per tomt. att offensivt marknadsföra tomterna. Under överläggning i ärendet deltar kommuning. Åke Nilsson. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att fastställa ett enhetspris om kronor för fastighetsbildade kommunala tomter i Klimpfjäll. Tomtpriset inkluderar el och va. att aktiva marknadsföra tomterna

18 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 18 Kfm 34 (forts) Ks 98 (forts) Au 112 (forts) Dnr 02/Ks Tomter i Klimpfjäll, förslag på enhetspris. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Enligt arbetsutskottets förslag Kfm KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att bifalla kommunstyrelsens förslag

19 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 19 Ekonomi Kfm 35 Ks 99 Au 141 Dnr01/Ks Årsredovisning Ärendebeskrivning Au Årsredovisning har upprättats avs 2001 års verksamhet. Nämndernas budgetavvikelse uppgår för år 2001 till 15,1 mkr. Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna uppgår till 99 %. Låneskulden uppgår till 15,9 mkr. Vilhelmina kommun redovisar för år 2001 ett överskott på 3.1 mkr. Soliditeten uppgår till 80%. Under överläggning i ärendet deltar kommunekonom Lars Ekbäck ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att fastställa upprättat förslag till årsredovisning avseende år 2001 för Vilhelmina kommun Ks Under överläggning i ärendet deltar kommunekonom Lars Ekbäck. Ekbäck gör en översiktlig redovisning av bokslutet. Det noteras att en redaktionell ändring ska införas på sid. 10, sista stycket,där ordet Rikstrafiken i första delen av meningen byts mot regeringen. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Enligt arbetsutskottets förslag

20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 20 Kfm 35 (forts) Dnr01/Ks Årsredovisning Kfm Under överläggning i ärendet deltar kommunekonom Lars Ekbäck som gör en översiktlig redovisning av bokslutet. Kommunrevisor Johnny Holmgren redovisar kommunrevisorernas revisionsberättelse för år 2001 och tillstyrker att kommunens godkänns. Yttrande i ärendet avges vidare av Agneta Lindström-Berg, Lars Eliasson, Gunnar Hörnlund och Rickard Norberg. K G Abramsson överlämnar ordförandeskapet för en kort stund till Olaf Bergman, varefter Abramsson avger ett yttrande. Abramsson återtar därefter ordförandeskapet. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att bifalla kommunstyrelsens förslag. ----

21 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 21 Åke Nilsson Ekonomi Kfm 36 Ks 77 Au 118 Dnr 02/Ks Utbyte av kokgryta i Hembergsskolans storkök. Ärendebeskrivning Au VIBO har genom Elektrolux uppmärksammats på att tippmotorn på en 300 l kokgryta vid Hembergsskolan är i så dåligt skick att den måste bytas. Kostnaden för att enbart byta tippmotorn är ca kr. Vid undersökning av kokgrytan visar det sig att den även har svåra rostskador, varför åtgärden att byta tippmotor inte anses vara försvarbar. En ny kokgryta i storleken 300 l kostar ca kr. Tanken att flytta en gryta från Tallbacka löste inte problemet då dessa grytor endast är på 80 l. Normalt borde problem med storköksutrustning ha rapporterats i god tid till budgetarbetet då VIBO AB har ansvar för att granska och vid behov underhålla storköksutrustningen genom separat avtal. Medel finne inte avsatta för investeringar av denna typ. En möjlighet är att kontoföra utbytet på underhållsbudgeten och begära tilläggsanslag. Kommuning, Åke Nilsson föreslå arbetsutskottet besluta att inköpa ny kokgryta till Hembergsskolans storkök enligt offert från Elektrolux. att hos kommunfullmäktige begära tilläggsanslag för inköp och utbyte av kokgryta. Under överläggning i ärendet deltar kommuning. Åke Nilsson. Kommuningenjören informerar om att enligt offert uppgår kostnaden för kokgrytan till kronor exkl. moms.

22 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 22 Kfm 36 (forts) Ks 77 (forts) Au 118 (forts) Dnr 02/Ks Utbyte av kokgryta i Hembergsskolans storkök. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till kommuning. Åke Nilsson att komplettera ärendet, att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande Ks Kommuning. Åke Nilsson har informerat om att ytterligare offerter kommer att infordras. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att bevilja kommunstyrelsen tilläggsanslag med upp till kronor för inköp av kokgryta till Hembergsskolans storkök, att anvisa erforderliga medel kronor ur det egna kapitalet Kfm KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att bifalla kommunstyrelsens förslag

23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 23 Kfm 37 Ks 86 Au /8-.25 Ks 329 Dnr 01/Ks Granskning av kommunstyrelsens ansvarsutövande. Ärendebeskrivning Ks KomRev har på de förtroendevalda revisorernas uppdrag genomfört en granskning av kommunstyrelsens ansvarsutövande. Syftet med granskningen är att ge revisorerna ett underlag för att bedöma om kommunstyrelsens ansvarsutövande är tillfredsställande. Med ansvarsutövande avses styrelsens aktiva åtgärder för att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter samt för att styra, följa upp och kontrollera verksamheten. Under överläggning i ärendet deltar från KomRev, Tord Lind och Klas-Bertil Söderlund samt från Kommunrevisionen, Johnny Holmgren och Mikael Sundin. Från ekonomienheten deltar kommunekonom Lars Ekbäck. Tord Lind och Klas-Bertil Söderlund, KomRev redogör för den preliminära rapport som upprättats avseende kommunstyrelsens ansvarsutövande. Rapporten innehåller kommentarer till de olika avsnitten där kommunstyrelsen samt kommunekonom och kommunchef ges möjlighet till förklaringar och förtydliganden. En slutlig rapport kommer att upprättas och överlämnas till kommunstyrelsen. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att notera informationen, att avvakta slutlig rapport

24 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 24 Kfm 37 (forts) Ks 86 (forts) Au 130 (forts) Dnr 01/Ks Granskning av kommunstyrelsens ansvarsutövande. Au KomRev överlämnar revisionsrapport avseende kommunstyrelsens ansvarsutövande. Ett led i den årliga granskningen. Under överläggning i ärendet deltar kommunekonom Lars Ekbäck. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunchef Göran Lidström och kommunekonom Lars Ekbäck att inarbeta framförda synpunkter i årets verksamhetsplanering, att delge kommunfullmäktige rapporten Ks Under överläggning i ärendet deltar kommunekonom Lars Ekbäck. Lars Eliasson yrkar att kommunstyrelsen bör besluta tillfoga en att-sats enligt följande: att kommunstyrelsen utövar ett mera aktivt och offensivt ledarskap över den kommunala verksamheten. S Åke Nilsson yrkar avslag till Lars Eliassons yrkande. S Åke Nilsson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägg av följande att-satser: att uppdra till kommunchef Göran Lidström och kommunekonom Lars Ekbäck att till kommunstyrelsens sammanträde redovisa förslag till åtgärdsplan,

25 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 25 Kfm 37 (forts) Ks 86 (forts) Au 130 (forts) Dnr 01/Ks Granskning av kommunstyrelsens ansvarsutövande. att uppdra till arbetsutskottet att redovisa förslag till ändring i kommunstyrelsens reglemente beaktande den anmärkning som framgår av KomRevs rapport att det av kommunstyrelsens nuvarande reglemente inte framgår att kommunstyrelsen har ansvaret för näringslivsfrågorna endast att det ska finnas ett näringslivsutskott. Yttrande i ärendet avges vidare av Rune Andersson, Ewa Hed och Rickard Norberg. Efter avslutad överläggning prövar ordföranden först Lars Eliasson yrkande om tillägg med en att-sats gällande en utökning av kommunstyrelsens ledarskap mot S Åke Nilssons avslagsyrkande. Efter genomförd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla S Åke Nilssons avslagsyrkande. Votering begärs emellertid och följande propositionsordning uppläses och godkännes: Den som bifaller Lars Eliassons yrkande röstar ja. Den som röstar i enlighet med S Åke Nilssons avslagsyrkande röstar nej. Verkställd omröstning utfaller med 7 ja och 4 nej på sätt den till detta protokoll fogade närvarolistan närmare utvisar. Kommunstyrelsen har således avslagit Lars Eliassons yrkande. Ordföranden prövar därefter S Åke Nilssons yrkanden om tillägg med två att-satser. Efter genomförd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla S Åke Nilssons tilläggsyrkanden. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att uppdra till kommunchef Göran Lidström och kommunekonom Lars Ekbäck att inarbeta framförda synpunkter i årets verksamhetsplanering,

26 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 26 Kfm 37 (forts) Ks 86 (forts) Au 130 (forts) Dnr 01/Ks Granskning av kommunstyrelsens ansvarsutövande. att uppdra till kommunchef Göran Lidström och kommunekonom Lars Ekbäck att till kommunstyrelsens sammanträde redovisa förslag till åtgärdsplan, att uppdra till arbetsutskottet att redovisa förslag till ändring i kommunstyrelsens reglemente beaktande den anmärkning som framgår av KomRevs rapport att det av kommunstyrelsens nuvarande reglemente inte framgår att kommunstyrelsen har ansvaret för näringslivsfrågorna endast att det ska finnas ett näringslivsutskott. att delge kommunfullmäktige rapporten. Blank reservation avges av Lars Eliasson Kfm Yttrande i ärendet avges av Agneta Lindström-Berg. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att notera granskningsrapporten delgiven. ----

27 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 27 Kultur och utb.nämnden Ekonomi Kfm 38 Ks 100 Au 144 Au 219 Dnr 01/Ks Byte av reningsverk i simhallen. Ärendebeskrivning Au I investeringsbudgeten 2001 finns kr för byte av reningsverk. Efter anbudsförfarande föreligger behov av tilläggsanslag för att klara investeringen. Samtidigt påtalas behovet av ledstänger samt en barr i terapibassängen för gå-träning, kostnad kr. Kultur- och utbildningsnämnden har , 59 att hemställa om överläggningar med kommunstyrelsen, att investeringen senareläggs och inarbetas i budgeten för Under överläggning i ärendet deltar från kultur- och utbildningsnämnden Viveka Abramsson och Olaf Bergman samt förvaltningschef Tage Magnusson. Klarläggande erfordras betr. påtalat behov av ledstänger samt barr i terapi-bassängen. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att notera att kultur- och utbildningsnämnden handlägger frågan om montering av ledstänger och barr i terapibassängen, att notera att investering för byte av reningsverk inarbetas i kultur-och utbildningsnämndens budget för år

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Kommunstyrelsen 2004-07-01

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Kommunstyrelsen 2004-07-01 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Plats och tid Förvaltningshuset, torsdagen den 1 juli 2004, kl. 09.00-12.00. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Ewa Hed Anita Johansson Rickard Norberg Gunnar

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 Plats och tid Förvaltningshuset, torsdagen den 6 maj 2004,. kl. 13.00-17.00. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Pettersson Eva Hed Anita Johansson

Läs mer

Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Nyemission Cloudberry Village AB. Ett förslag har framtagits som innebär

Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Nyemission Cloudberry Village AB. Ett förslag har framtagits som innebär VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 28 Ekonomi Karl-Johan O Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Ärendebeskrivning Au 2010-10-20 Kommunchefen redovisar i PM 2010-10-18 sammanfattningsvis följande: Förberedelser

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Kommunfullmäktige 2014-02-03

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Kommunfullmäktige 2014-02-03 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Plats och tid Vilhelmina Folkets hus,måndagen 3 februari 2014, kl 10.00-11.50 Beslutande K G Abramsson,ordf Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Jonny Kärkkäinen

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(42) Kommunstyrelsen 2001-03-23

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(42) Kommunstyrelsen 2001-03-23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(42) Innehållsförteckning Ärenden: Sid. 1. Årsredovisning 2000 för Vilhelmina kommun och Vilhelmina kommunkoncern 3-6 2. Snökanonanläggning i Kittelfjäll 7-18 3. Lokalanpassning

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(97) Kommunfullmäktige 2004-06-21

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(97) Kommunfullmäktige 2004-06-21 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(97) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 21 juni 2004, kl. 14.00-19.00 Beslutande K G Abramsson ordf Helen Gavelin Åke Nilsson Lars Petersson Gunnar Hörnlund Joakim Risberg

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad. Sammanträdesdatum 2005-06-07 Kultur- och utbildningsnämnden 1 (8)

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad. Sammanträdesdatum 2005-06-07 Kultur- och utbildningsnämnden 1 (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Utses att justera: Folkets Hus D-salen kl 9.00-11.00 Annika Engelbrektsson ordf. (s) Yvonne Karlsson (s) Fred Kiberu Mpiso (s) Ove

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet

Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet 1995-10-02 1 Eva Carp Ks # 125 Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet Kommunförbundet i Kalmar län arrangerar en konferens i Högsby den 19 oktober 1995 med temat Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet.

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN VARBERG 1-16 Tid: Måndag 20 januari 2003 kl 15:00-17:00 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg Närvarande: ledamöterna ersättarna tjänstemännen Karl-Gunnar

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(26) Kommunstyrelsen 2001-06-25

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(26) Kommunstyrelsen 2001-06-25 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(26) Plats och tid Folkets hus, måndagen den 25 juni 2001, kl. 14.00-15.20. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Agneta Lindström-Berg, ordf. S Åke Nilsson Thord

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 Beslutande Kristina Svensson Bengt Torstensson Veronica Almroth Anders Hygrell Bengt Johansson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Samtliga ledamöter utom Dan-Åke Moberg, 46 Åke Sundeqvist Marianne Arvidsson, 46 Iréne Blom

måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Samtliga ledamöter utom Dan-Åke Moberg, 46 Åke Sundeqvist Marianne Arvidsson, 46 Iréne Blom 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1994-04-18 Plats och tid Kumla Folkets hus, Karolinen måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Beslutande Samtliga ledamöter utom

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00 Socialnämnden 2011-11-30 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(17) Plats och tid Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende 1 Val av justerande 2 Föregående

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Per Vedbring och Jonny Kärkkäinen. Underskrift Sekreterare... 73-88 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Per Vedbring och Jonny Kärkkäinen. Underskrift Sekreterare... 73-88 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(63) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 26 november 2012, kl. 10.00-16.35 Beslutande K G Abramsson, ordf. Inga Jonsson Åke Nilsson Mattias Ihrström Maria Kristoffersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndag den 25 juni 2007, kl. 11.30 12.30. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande Åke

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Kommunfullmäktige 2010-12-20

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Kommunfullmäktige 2010-12-20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Plats och tid Folkets Hus Måndagen den 20 december 2010, kl. 10.00-23.30 Beslutande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Maria Kristoffersson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2002-02-27 1 (9) Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.50

Kommunfullmäktige 2002-02-27 1 (9) Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.50 Kommunfullmäktige 2002-02-27 1 (9) Plats och tid Beslutande Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.50 Mayvor Lundberg (s) Lennart Samuelsson (s) Berit Karlsson (s) Thom Eichhorn (s) Luiza Kaminska (m) Ingrid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Tony Mannelqvist och Helen Gavelin. Underskrift Sekreterare... 1-20 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Tony Mannelqvist och Helen Gavelin. Underskrift Sekreterare... 1-20 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(39) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 13 februari 2012, kl. 10.00-11.46 K G Abramsson, ordf. Inga-Lena Larsson Åke Nilsson Ulrica Johansson Anita Johansson Mikael Danielsson,

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer LF 2011-04-05, 68 D IARIENR LS-LED11-169 RE-REV11-003 Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Landstingets revisorer utgörs av de av landstingsfullmäktige valda revisorerna.

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda

Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda Kommunfullmäktige 2012-09-24 174 416 2012-09-10 179 454 2012-08-27 177 381 Dnr 12.389-02 septkf16 Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2014-10-01 Kommunfullmäktige Tid 2014-10-13, kl. 19:00 Plats Bilagor Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Samtliga bilagor har skickats ut

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08 Protokoll 1(8) Tid och plats för Sammanträdet Bergs kommun Svenstavik Tingshuset kl 9:00-16:00 Beslutande Stefan Wikén Gun-Marie Axelsson Gunnar Geijer Staffan Granström Karin Österberg Per-Olov Olsson

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Extra sammanträde. OBS! Inget fika.

Extra sammanträde. OBS! Inget fika. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige Extra sammanträde. OBS! Inget fika. KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 6 december 2010 kl. 18:00.

Läs mer

Landstingsfullmäktige 1-41

Landstingsfullmäktige 1-41 Protokoll Sammanträdesdatum 2008-03-31 Landstingsfullmäktige 1-41 Tid: Måndagen den 31 mars 2008 kl 10:00-12:25, 13:15-15:00, 15:20-18:10 Plats: Länssjukhuset i Halmstad 1 Sammanträdets öppnande Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Samlingssalen, Hultsfreds gymnasium, Hultsfred kl. 13.30 17.20 Beslutande Pär Edgren, M Gunilla Abrahamsson, S Gunvor Nilsson, M Ove Karlsson, S Monica Bergh,

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

Motion om skolans roll för stärkt självförtroende, Sten Fransson (s) Motion om kommunal information som stöd för demokratin, Gösta Frödin (fp)

Motion om skolans roll för stärkt självförtroende, Sten Fransson (s) Motion om kommunal information som stöd för demokratin, Gösta Frödin (fp) Protokoll Kommunfullmäktige 27 september 1999 Kf 93 Dnr KS99/195 619 Motion om skolans roll för stärkt självförtroende, Sten Fransson (s) Sten Fransson föreslår att flickor i högstadiet och gymnasiet får

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån torsdagen den 11 september 2014 kl 18.00

Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån torsdagen den 11 september 2014 kl 18.00 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad inkallar ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån torsdagen den 11 september 2014 kl 18.00 Övriga Jan Eriksson,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun

Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE ARVODESBESTÄMMELSER 2014-09-18 Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om ersättning

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer