VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(42) Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(42) Kommunstyrelsen 2001-03-23"

Transkript

1 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(42) Innehållsförteckning Ärenden: Sid. 1. Årsredovisning 2000 för Vilhelmina kommun och Vilhelmina kommunkoncern Snökanonanläggning i Kittelfjäll Lokalanpassning av Hembergsskolan för rörelsehindrad elev Etablering av fritidsbebyggelse på planområdet i Saxnäs Lördagstrafik Vilhelmina-Lycksele-Arlanda, medelanvisn Besvär avs debiterad va-avgift samt renhållningstaxa och va-taxa för år 2001, Dagny Säfsten m.fl Sekretessbelagd handling Tjänst som handläggare, 50 %, kultur- och utbildningsnämnden Tjänst som biträdande rektor vid rektorsområde Projekt Näringslivsutveckling Inlandsföretagarna Gymnasiestudier på annan ort 42-

2 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 2 Plats och tid Förvaltningshuset, fredagen den 23 mars 2001, Kl Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Agneta Lindström-Berg, ordf. Raoul Karlsson Ulf Rickefors Rickard Norberg Rune Andersson Gunnar Hörnlund Lars Eliasson Johnny Kärkkäinen Bruno Nordlöf Karl Gunnar Mattsson Mona Malmbo Göran Lidström, kommunchef Gerd-Marie Carlsson, sekr. Vid beh. av 79 deltar kommunekonom Lars Ekbäck. Vid beh. av 79,81,86 och 87deltar förvaltningschef Tage Magnusson. Vid beh. av 88 deltar näringssekr. Maria Forsberg-Bergqvist Gunnar Hörnlund Underskrift Sekreterare Gerd-Marie Carlsson Ordförande... Agneta Lindström-Berg Justerande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på kommunkansliet, Vilhelmina Underskrift... Gerd-Marie Carlsson

3 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 3 Arbetsutskottet Kommunstyrelsen Ks 79 Ks 64 Au 79 Dnr 01/Ks Årsredovisning 2000 för Vilhelmina kommun och Vilhelmina kommunkoncern. Ärendebeskrivning Au Vilhelmina kommun redovisar för år 2000 ett överskott på 1,1 mkr. Soliditeten uppgår till 80%. Under överläggning i ärendet deltar Lars Ekbäck. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att fastställa upprättat förslag till årsredovisning för Vilhelmina kommun. Ks Under överläggning i ärendet yrkar Lars Eliasson att ärendet bör återremitteras för ytterligare beredning. Den analys som genomförts av orsakerna till kultur- och utbildningsnämndens stora underskott ska redovisas samt vilka åtgärder som vidtagits för att förhindra att en liknade situation uppstår. Johnny Kärkkäinen och Gunnar Hörnlund yrkar bifall till Lars Eliassons yrkande. Yttrande i ärendet avges vidare av Rickard Norberg. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Lars Eliassons återremissyrkande.

4 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 4 Ks 79 (forts) Ks 64 (forts) Au 79 (forts) Dnr 01/Ks Årsredovisning 2000 för Vilhelmina kommun och Vilhelmina kommunkoncern. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att återremittera ärendet för ytterligare beredning, att återuppta ärendet vid kommunstyrelsens extra sammanträde Ks Ekonomienheten har sammanställt de inköp som utförts inom rektorsområdena 1, 2 och 3 samt övriga ansvarsområden inom kultur- och utbildningsnämnden, under den period som inköpsstopp gällt. Kommentarer föreligger från rektorsområde 1 och 3 samt förvaltningschef Tage Magnusson. Under överläggning i ärendet deltar kommunekonom Lars Ekbäck och förvaltningschef Tage Magnusson. Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen bör pröva huruvida beslut avseende årsredovisning 2000 ska fattas idag eller om ärendet bör återupptas vid ett extra kommunstyrelsesammanträde före den 15 april Lars Eliasson yrkar att kommunstyrelsen bör besluta att uppdra till arbetsutskottet att, utifrån resultat i årsredovisningen samt handläggning av bidrag till snökanonanläggning, till nästa kommunstyrelsesammanträde analysera och redovisa förslag till utbildning samt ev. personalförändringar inom kommunstyrelsens och kultur- och utbildningsnämndens verksamhetsområden.

5 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 5 Ks 79 (forts) Ks 64 (forts) Au 79 (forts) Dnr 01/Ks Årsredovisning 2000 för Vilhelmina kommun och Vilhelmina kommunkoncern. Johnny Kärkkäinen yrkar bifall till Lars Eliassons yrkande med följande tillägg: att arbetsutskottet i samband med sitt uppdrag som ett tänkbart alternativ diskuterar möjligheten till extern rekrytering av en controller. Yttrande i ärendet avges vidare av Rickard Norberg, Gunnar Hörnlund och K G Mattsson. Efter avslutad överläggning prövar ordföranden först om beslut avseende årsredovisning 2000 ska fattas idag eller om ärendet ska återupptas vid ett extra kommunstyrelsesammanträde före den 15 april Efter genomförd propositionsordning finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat att återuppta ärendet vid ett extra kommunstyrelsesammanträde före den 15 april Ordföranden prövar därefter Lars Eliassons yrkande om uppdrag till arbetsutskottet. Efter genomförd propositionsordning finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Lars Eliassons yrkande. Ordföranden prövar därefter Jonny Kärkkäinens tilläggsyrkande avseende ev. rekrytering av controller. Efter genomförd propositionsordning finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Johnny Kärkkäinens tilläggsyrkande.

6 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 6 Ks 79 (forts) Ks 64 (forts) Au 79 (forts) Dnr 01/Ks Årsredovisning 2000 för Vilhelmina kommun och Vilhelmina kommunkoncern. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att återuppta årsredovisning 2000 för Vilhelmina kommun och Vilhelmina kommunkoncern vid ett extra kommunstyrelsesammanträde , att uppdra till arbetsutskottet att, utifrån resultat i årsredovisningen samt handläggning av bidrag till snökanonanläggning, till nästa kommunstyrelsesammanträde analysera och redovisa förslag till utbildning samt ev. personalförändringar inom kommunstyrelsens och kultur- och utbildningsnämndens verksamhetsområden, att arbetsutskottet i samband med sitt uppdrag som ett tänkbart alternativ diskuterar möjligheten till extern rekrytering av en controller.

7 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 7 Ekonomi Arbetsutskottet Au 80 Au 103 Ks 67 Au 83 Au 21 Kfm 81 Ks 254 Au 448 Ks 216 Ks 173 Dnr 00/Ks Snökanonanläggning i Kittelfjäll. Ärendebeskrivning Ks Byggande av snökanonanläggning i Kittelfjäll har varit föremål för beredning i näringsutskottet. Näringsutskottet har ställt sig positivt till att anläggningen kommer till stånd. Två alternativ har diskuterats. Alternativ 1 som Eu-projekt. Alternativ 2 - Vojmådalen ek.för. äger och bygger snökanonen. Vid alternativ 2 gäller följande kostnadsfördelning: Eget kapital (Vojmådalen ek.för.) Landsbygdsstöd Vilhelmina kommun Glesbygdslån Totalt Näringsutskottet har , 41 föreslagit kommunstyrelsen att kronor anvisas för snökanonanläggning i Kittelfjäll. Detta blir aktuellt om alternativ 2 blir det som kommer att gälla vid en byggnation av snökanonanläggningen. Kommunstyrelsen beslutar , 163 att lämna förhandsgaranti om kronor till Vojmådalens ek.för.

8 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 8 Au 80 (forts) Au 103 (forts) Ks 67 (forts) Au 83 (forts) Au 21 (forts) Kfm 81 (forts) Ks 254 (forts) Au 448 (forts) Ks 216 (forts) Ks 173 (forts) Dnr 00/Ks Snökanonanläggning i Kittelfjäll. Vid dagens sammanträde redovisas följande: I samband med vattenkraftsutbyggnaderna i kommunen avsattes en engångssumma för resp. utbyggnadsprojekt. Dessa medel uppgår till 7,8 milj. kronor. Länsstyrelsen har numera möjlighet att besluta om disposition av medlen som får gå till bl.a. näringslivsbefrämjande insatser i kommunen och övriga allmänna ändamål. Ordföranden informerar om att kontakter tagits med länsstyrelsens handläggare som meddelat att möjlighet finns att disponera villkorsmedel till byggnation av snökanonanläggning i Kittelfjäll. Näringsutskottet anhåller om att kommunstyrelsen inger ansökan om villkorsmedel enligt nedanstående: Total kostnad för utbyggnad: Finansiering: Egen insats Vilhelmina kommun Särskilda villkorsmedel Totalt Ordföranden yrkar att ansökan inges om att ur särskilda villkorsmedel få disponera kronor för byggande av snökanonanläggning i Kittelfjäll samt att bidrag beviljas ur bygdeavgiftsmedel med kronor.

9 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 9 Au 80 (forts) Au 103 (forts) Ks 67 (forts) Au 83 (forts) Au 21 (forts) Kfm 81 (forts) Ks 254 (forts) Au 448 (forts) Ks 216 (forts) Ks 173 (forts) Dnr 00/Ks Snökanonanläggning i Kittelfjäll. Lars Eliasson, Johnny Kärkkäinen och Rickard Norberg yrkar bifall till ordförandens förslag. Yttrande i ärendet avges vidare av Rune Andersson och Gunnar Hörnlund. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att till länsstyrelsen inge ansökan om att ur särskilda villkorsmedel få disponera kronor för byggande av snökanonanläggning i Kittelfjäll, att bevilja bygdeavgiftsmedel med kronor för ovan redovisat ändamål. Ks Kommunekonom Lars Ekbäck redovisar i skrivelse att ett alternativ till att finansiera projektet via särskilda villkorsmedlen är att bygdeavgiftsmedel anvisas med 500 tkr under fyra år. Medlen utbetalas ur de likvida medlen med kronor och bokförs som fordran på balansräkningen, vilken regleras med 500 tkr i samband med utbetalning av bygdemedel varje år. Under överläggning i ärendet yrkar Agneta Lindström-Berg att kommunstyrelsen bör besluta att upphäva första att-satsen i sitt beslut , 173 om finansiering med särskilda villkorsmedel.

10 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 10 Au 80 (forts) Au 103 (forts) Ks 67 (forts) Au 83 (forts) Au 21 (forts) Kfm 81(forts) Ks 254 (forts) Au 448 (forts) Ks 216 (forts) Ks 173 (forts) Dnr 00/Ks Snökanonanläggning i Kittelfjäll. Agneta Lindström-Berg yrkar vidare att kommunstyrelsen bör besluta att återremittera ärendet för ytterligare beredning avseende finansieringsalternativ. Yttrande i ärendet avges vidare av K G Mattsson, Johnny Kärkkäinen och Thord Wikström. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Agneta Lindström-Bergs yrkande att upphäva första att-satsen i kommunstyrelsens beslut , 173 om finansiering med särskilda villkorsmedel samt återremittera ärendet för ytterligare beredning. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att upphäva sitt beslut , 173, första att-satsen, om finansiering med särskilda villkorsmedel, att återremittera ärendet för ytterligare beredning avseende finansiering av snökanonanläggning i Kittelfjäll, att ärendet ska föreligga vid kommunstyrelsens sammanträde Au Yttrande i ärendet har upprättats av kommunekonom Lars Ekbäck. Ekonomienheten föreslår om finansiering ska ske via bygdemedel följande förslag till beslut:

11 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 11 Au 80 (forts) Au 103 (forts) Ks 67 (forts) Au 83 (forts) Au 21 (forts) Kfm 81 (forts) Ks 254 (forts) Au 448 (forts) Ks 216 (forts) Ks 173 (forts) Dnr 00/Ks Snökanonanläggning i Kittelfjäll. Kommunstyrelsen föreslås besluta: att bevilja Vojmådalens ekonomiska förening bygdemedel med kronor för uppförande av snökanonanläggning i Kittelfjäll och att medlen ianspråktas med kronor för vardera åren 2001, 2002, 2003 och Kommunfullmäktige föreslås besluta: att bevilja Vojmådalens ekonomiska förening ett räntefritt avskrivningslån på kronor, med en löptid på fyra år och en årlig avskrivning på kronor under perioden Samråd har skett med Komrev AB. Under överläggning i ärendet deltar kommunekonom Lars Ekbäck. ARBETSUTSKOTTET FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Vojmådalens ekonomiska förening bygdemedel med kronor för uppförande av snökanonanläggning i Kittelfjäll, att ur disponibla bygdemedel för år 2001, 2002, 2003 och 2004 göra avsättning med kronor för vardera av åren för att täcka den årliga avskrivningen på beviljat avskrivningslån till Vojmådalens ek.för avseende snökanonanläggning i Kittelfjäll,

12 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 12 Au 80 (forts) Au 103 (forts) Ks 67 (forts) Au 83 (forts) Au 21 (forts) Kfm 81(forts) Ks 254 (forts) Au 448 (forts) Ks 216 (forts) Ks 173 (forts) Dnr 00/Ks Snökanonanläggning i Kittelfjäll. att av kommunstyrelsen , 204 antagen plan för bygdemedel för år 2001 kompletteras avseende avsättning för år ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Vojmådalens ekonomiska förening ett räntefritt avskrivningslån på kronor, med en löptid på fyra år och en årlig avskrivning på kronor under perioden Ks Under överläggning i ärendet deltar kommunekonom Lars Ekbäck. Ulf Rickefors yrkar att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige att då det aktuella projektet enligt kommunens bedömning uppfyller uppsatta villkor för disposition av villkorsmedel, till länsstyrelsen inge ansökan om att ur särskilda villkorsmedel få disponera kronor för byggande av snökanonanläggning i Kittelfjäll. Yttrande i ärendet avges av Agneta Lindström-Berg, Gunnar Hörnlund, Lars Eliasson och Johnny Kärkkäinen. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Ulf Rickefors yrkande.

13 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 13 Au 80 (forts) Au 103 (forts) Ks 67 (forts) Au 83 (forts) Au 21 (forts) Kfm 81(forts) Dnr 00/Ks Snökanonanläggning i Kittelfjäll. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att då det aktuella projektet enligt kommunens bedömning uppfyller uppsatta villkor för disposition av villkorsmedel, till länsstyrelsen inge ansökan om att ur särskilda villkorsmedel få disponera kronor för byggande av snökanonanläggning i Kittelfjäll. Kfm Tage Karlsson yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag samt att ärendet bör återremitteras till kommunstyrelsen för ytterligare beredning avseende dess skattemässiga effekterna vid en eventuell bidragsgivning. Gunnar Hörnlund, Johnny Kärkkäinen och Rune Andersson yrkar bifall till Tage Karlssons förslag. Yttrande i ärendet avges vidare av K G Abramsson och Agneta Lindström- Berg. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner prövar ordföranden om ärendet skall avgöras idag eller om detsamma skall återremitteras. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare beredning.

14 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 14 Au 80 (forts) Au 103 (forts) Ks 67 (forts) Au 83 (forts) Au 21 (forts) Kfm 81(forts) Dnr 00/Ks Snökanonanläggning i Kittelfjäll. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare beredning Au ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till kommunchef Göran Lidström att bereda ärendet ytterligare, att återuppta ärendet vid arbetsutskottets sammanträde Au Under överläggning i ärendet deltar kommunekonom Lars Ekbäck. Kommunchefen redogör i PM för den utredning som genomförts avseende ärendets handläggning. Med hänvisning till genomförd utredning föreslår kommunchefen kommunstyrelsen besluta att uppdra till kommunchefen att ansvar för att en utbildning ges för anslagsförvaltare och ekonomienhetens personal avseende kommunens rutiner för ekonomiska transaktioner, att uppdra till kommunchefen att anlita en från kommunen fristående resurs för granskning av aktuella fakturor innan kommunstyrelsens möte

15 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 15 Au 80 (forts) Au 103 (forts) Ks 67 (forts) Au 83 (forts) Au 21 (forts) Kfm 81 (forts) Dnr 00/Ks Snökanonanläggning i Kittelfjäll. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till kommunchefen att ansvara för att en utbildning ges för anslagsförvaltare och ekonomienhetens personal avseende kommunens rutiner för ekonomiska transaktioner, att uppdra till kommunchefen att anlita en från kommunen fristående resurs för granskning av aktuella fakturor innan kommunstyrelsens sammanträde , att uppdra till kommunchefen att till kommunstyrelsens sammanträde utarbeta förslag till finansiering av snökanonanläggningen i Kittelfjäll. Ks Under överläggning i ärendet deltar från Kommunrevisionen Johnny Holmgren och Jahn Eliasson samt från ekonomienheten kommunekonom Lars Ekbäck. Thord Wikström yrkar att kommunstyrelsen bör besluta att uppdra till kommunstyrelsens presidium att snarast inbjuda representanter för Hotell Kittelfjäll, Vojmådalens PR-förening/- Vojmådalens ek.för. till överläggningar, att inga ytterligare fakturor betalas av Vilhelmina kommun.

16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 16 Au 80 (forts) Au 103 (forts) Ks 67 (forts) Au 83 (forts) Au 21 (forts) Kfm 81 (forts) Dnr 00/Ks Snökanonanläggning i Kittelfjäll. Au Överläggningar har skett med företrädare för AB Fjällaktiviteter i Västerbotten samt Vojmådalens PR-förening i Kittelfjäll ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att felaktigt utbetalade fakturor i detta ärende återfaktureras AB Fjällaktiviteter i Västerbotten med en förfallodag satt till , att återsända övriga fakturor till AB Fjällaktiviteter i Västerbotten AB. Ks Under överläggning i ärendet yrkar Johnny Kärkkäinen att kommunstyrelsen bör besluta att återremittera ärendet till arbetsutskottet för ytterligare beredning. Gunnar Hörnlund yrkar att kommunstyrelsen bör besluta att uppdra till arbetsutskottet att skriftligt inbjuda länsstyrelsens ledning till diskussioner i Vilhelmina ang. länsstyrelsens prioriteringar vid regionalekonomiska satsningar. Efter avslutad överläggning prövar ordföranden först Johnny Kärkkäinens yrkande om återremiss.

17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 17 Au 80 (forts) Au 103 (forts) Ks 67 (forts) Au 83 (forts) Au 21 (forts) Kfm 81 (forts) Dnr 00/Ks Snökanonanläggning i Kittelfjäll. Efter genomförd propositionsordning finner ordföranden att kommunstyrelsens beslutat avslå Kärkkäinens återremissyrkande. Ordföranden prövar därefter arbetsutskottets förslag med Gunnar Hörnlunds tilläggsyrkande om uppdrag till arbetsutskottet. Efter genomförd propositionsordning finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag med Gunnar Hörnlunds tilläggsyrkande. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att felaktigt utbetalade fakturor i detta ärende återfaktureras AB Fjällaktiviteter i Västerbotten med en förfallodag satt till , att återsända övriga fakturor till AB Fjällaktiviteter i Västerbotten, att uppdra till arbetsutskottet att skriftligt inbjuda länsstyrelsens ledning till diskussioner i Vilhelmina ang. länsstyrelsens prioriteringar vid regionalekonomiska satsningar. Bland reservation avges av Johnny Kärkkäinen avseende de två första att-satserna.

18 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 18 Ks 81 Ks 77 Dnr 01/Ks Lokalanpassning av Hembergsskolan för rörelsehindrade elever. Ärendebeskrivning Ks Hembergsskolan ro 2 har redovisat nödvändiga åtgärder för att anpassa Hembergsskolan för rörelsehindrade elever inför läsåret 2001/02. I investeringsbudgeten 2001 har kultur och utbildningsnämnden äskat kr för lokalanpassningen. VIBO AB har inkommit med en kostnadskalkyl över de åtgärder som redovisats. Kostnaden uppgår till kr exkl. moms. I denna summa har ej medräknats åtgärder i Sporthall och träslöjdslokal. Enligt inkommen kostnadskalkyl från VIBO AB erfordras utöver redan budgeterade medel kr, ytterligare kr för att klara lokalanpassningen i Hembergsskolan inför läsåret 2001/02. Kultur och utbildningsnämnden har , 102 beslutat 1. Anhålla att ur beräknat överskott i kultur och utbildningsnämndens investeringsbudget år 2000 få disponera kronor som tilläggsanslag år 2001, för lokalanpassning av Hembergsskolan inför läsåret 2001/ anhålla att medel i investeringsbudgeten 2001 för flyttning Malgomajskolan 2 total kr (proj 475 och 478) får omdisponeras, med anledning av kommunfullmäktiges beslut att ej anvisa medel för utbyggnad Malgomajskolan, för att i stället användas för lokalanpassning av Hembergsskolan inför läsåret 2001/02.

19 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 19 Ks 81 (forts) Ks 77 (forts) Dnr 01/Ks Lokalanpassning av Hembergsskolan för rörelsehindrade elever. Under överläggning i ärendet yrkar Agneta Lindström-Berg att kommunstyrelsen bör besluta att återemittera ärendet för ytterligare beredning avseende finansiering samt en bedömning utifrån gällande lagstiftning avseende åtgärdernas omfattning. Yttrande i ärendet avges vidare av Gunnar Hörnlund. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att återremittera ärendet för ytterligare beredning avseende finansiering samt en bedömning utifrån gällande lagstiftning avseende åtgärdernas omfattning. Ks Yttrande i ärendet har upprättats av ingenjör Klas Martin Nilsson. Under överläggning i ärendet deltar Tage Magnusson. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att bevilja kultur- och utbildningsnämndens tillägganslag med kronor för lokalanpassning av Hembergskolan för rörelsehindrade elever, att erforderliga medel kronor anvisas ur det egna kapitalet.

20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 20 Arbetsutskottet Åke Nilsson Ks 82 Ks 78 Ks 48 Au 54 Au 345 Au 52 Au /1-1/2 Au 153 Dnr 99/Ks Ëtablering av fritidsbebyggelse på planområde i Saxnäs. Ärendebeskrivning Au I samband med etablering av Mösseberg och utveckling av Saxnäsgården träffades överenskommelse om kommunala insatser för infrastrukturen i området. I avtalet utlovade kommunen bostadsmark upp till 25 lägenheter. I dagsläget har fem tomter utnyttjats för bostadsbebyggelse. På det område som iordningställdes har inte någon etablering skett. Efterfrågan på fritidsbostäder samt uppvaktning från Saxnäs intresseförening har medfört att kommunen kontaktat Saxnäsgården, med förfrågan om etablering på över delen av området. Positivt svar har erhållits från Saxnäsgården som dock vidhåller att mark skall finnas för det ursprungliga antal lägenheter som framgår av avtalet. För att kunna erbjuda fritidstomter i området måste va- och gatuarbetet färdigställas enligt etapp 2 samt uppgörelse träffas med Vattenfall om framdragning av el till området. Kostnaden för va- och gata beräknas till ca 1,0 mkr och elmatning till ca 0,150 mkr. Totalt blir ca tomter tillgängliga vid denna utbyggnad. Detaljplan och entreprenadhandlingar för området är färdigställda. Tekniska enheten föreslår kommunstyrelsen besluta att föra upp projektet för prövning i kapitalbudgeten för år 2000.

21 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 21 Ks 82 (forts) Ks 78 (forts) Ks 48 (forts) Au 54 (forts) Au 345 (forts) Au 52 (forts) Au 3 (forts) Au 153 (forts) Dnr 99/Ks Etablering av fritidsbebyggelse på planområde i Saxnäs. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till kommuningenjör Åke Nilsson att undersöka andra tänkbara exploatörers intresse för projektet, att därefter återuppta ärendet till behandling. Au Åke Nilsson inkommer med yttrande Tekniska enheten föreslår att inbjuda företrädare för Saxnäs Idrotts- och intresseförening samt Saxnäs samfällighetsförening till överläggning i ärendet. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att bifalla tekniska enhetens förslag. Au Skrivelse har inkommit från Saxnäs idrotts- och bygdeförening och Saxnäs samfällighetsförening om att få förvärva iordningställt detaljplanerat tomtområde väster om Saxnäs by för en köpeskilling om 1 kr. Föreningen har efter förvärvet i avsikt att ansöka om bygdemedel för färdigställande av området, elektrifiering, färdigställande av vägar o.s.v. Under överläggning i ärendet deltar Mikael Danielsson, Saxnäs idrottsoch bygdeförening, Christer Granlund, Saxnäs samfällighetsförening samt kom.ing. Åke Nilsson.

22 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 22 Ks 82 (forts) Ks 78 (forts) Ks 48 (forts) Au 54 (forts) Au 345 (forts) Au 52 (forts) Au 3 (forts) Au 153 (forts) Dnr 99/Ks Etablering av fritidsbebyggelse på planområde i Saxnäs. Under överläggningen framkommer att ett område iordninggjorts med avseende på vatten och avlopp samt gata där sex tomter kan inrymmas. Framdragning av el återstår. Av det avtal som ingåtts mellan Vilhelmina kommun och Mösseberg Kurort AB i samband med etablering av Saxnäsgården framgår av punkt 5 att kommunen kontinuerligt vid anfordran överlämnar tomtmark för byggande intill 25 lägenheter (friliggande eller sammanbyggda) inkl. anslutning till kommunens va-ledningar. Kommunen svarar för tomtkostnad och anläggningsavgifter. Om detta villkor kvarstår för Mössebergs del behöver klarläggas. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att ställa sig positiv till en försäljning av sex tomter för fritidshusbebyggelse på exploateringsområdet i Saxnäs, att uppdra till ordföranden att kontakta Mösseberg Kurort AB för klargörande om villkoren i punkt 5 fortfarande ska kvarstå oförändrade i ingånget avtal vid etablering av Saxnäsgården, att uppdra till kom.ing. Åke Nilsson ta fram tomtbeskrivningar, att uppdra till kom.ing Åke Nilsson att ta kontakt med de personer som anmält intresse för köp av fritidshustomt i Saxnäs för att få veta om intresse fortfarande finns, att notera att representanterna för byaföreningarna åtar sig att annonsera i sitt lokala annonsblad och att vara kontakt-personer vid visning av tomterna,

23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 23 Ks 82 (forts) Ks 78 (forts) Ks 48 (forts) Au 54 (forts) Au 345 (forts) Au 52 (forts) Au 3 (forts) Au 153 (forts) Dnr 99/Ks Etablering av fritidsbebyggelse på planområde i Saxnäs. att ärendet återupptas vid arbetsutskottets sammanträde 20 juni Au Under överläggning i ärendet deltar kommuning. Åke Nilsson. Nilsson informerar om att avstyckning kommer att genomföras denna vecka. När detta genomförts kommer tomternas belägenhet att framgå och närmare kunna presenteras för intresserade tomtköpare. Åtta personer har anmält intresse av förvärv. Klarläggande av hur många som i dagsläget är beredda att förvärva tomter är viktigt för kommunens bedömning av när iordningställande av området kan bli aktuellt. Hur kostnaden för framdragning av el kronor ska erläggas behöver klargöras. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att notera informationen, att uppdra till kom.ing. Åke Nilsson att bereda ärendet vidare Au Yttrande i ärendet har upprättats av kommuning. Åke Nilsson.

24 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 24 Ks 82 (forts) Ks 78 (forts) Ks 48 (forts) Au 54 (forts) Au 345 (forts) Au 52 (forts) Au 3 (forts) Au 153 (forts) Dnr 99/Ks Etablering av fritidsbebyggelse på planområde i Saxnäs. Av yttrandet framgår att området som är planlagt kan användas för fritidsbebyggelse. Området har tomtindelats med 20 tomter. Området är förberett för va-anläggning och gata, dock ej för övre delen av området som omfattar fem tomter. För att kunna fördela tomter behövs en korrekt redovisning av kostnaderna för varje tomt, inkl. va-, elanslutning och tomtkostnader. Problemet för området är elkostnaderna. En ny anläggning måste byggas för att klara området. Vid kontakt med Vattenfall meddelas att varje anslutning kommer att kosta ca kr/tomt exkl. moms, således :50 kr.detta pris gäller under förutsättning att alla 20 tomterna ansluts i samma arbete. Det torde vara uteslutet att försäljningen kommer att omfatta samtliga tomter, vilket kommer att innebära att kostnader för elanslutning inte kan täckas på annat sätt än genom kommunens insats. Totala kostnaden blir således 20 x = kr exkl moms. Om sex tomter kan säljas år 1 blir intäkten kr. Således återstår kr att fördelas till ett senare tillfälle. Allmäntekniska avdelningen föreslår att arbetsutskottet tar upp frågan till principiell prövning om möjligheten för kommunen att förskottera elanslutningsavgifter. Under överläggning i ärendet deltar kommuning. Åke Nilsson. Det noteras att villkoret om överlämnade av tomtmark till Mösseberg Kurort AB för byggande av lägenheter ej längre är aktuellt.

25 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 25 Ks 82 (forts) Ks 78 (forts) Ks 48 (forts) Au 54 (forts) Au 345 (forts) Au 52 (forts) Au 3 (forts) Au 153 (forts) Dnr 99/Ks Etablering av fritidsbebyggelse på planområde i Saxnäs. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till kommuning. Åke Nilsson att kontakta Vattenfall betr. möjligheten att göra en etappindelning av elanslutning omfattande 10 tomter för vardera åren 2001 resp. 2002, att redovisning om möjlighet till etappindelning ska föreligga vid kommunstyrelsens sammanträde Ks Offert har inkommit från Vattenfall Norrnät AB avseende elektrifiering enligt följande: Alt. 1 Anslutning av 8 tomter 3:33, 3:34, 3: kronor exkl. moms Alt. 2 Anslutning av 20 st tomter 3: kronor exkl. moms Under överläggning i ärendet yrkar Rune Andersson att kommunstyrelsen bör besluta att genomföra elanslutning enligt alternativ 2. Thord Wikström yrkar att kommunstyrelsen bör besluta att återremittera ärendet för ytterligare beredning. Tomtpris inkl. el skall framräknas samt redovisning av antal intressenter. Yttrande i ärendet avges vidare av Gunnar Hörnlund, Joakim Risberg, S Åke Nilsson och Rickard Norberg.

26 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 26 Ks 82 (forts) Ks 78 (forts) Ks 48 (forts) Au 54 (forts) Au 345 (forts) Au 52 (forts) Au 3 (forts) Au 153 (forts) Dnr 99/Ks Etablering av fritidsbebyggelse på planområde i Saxnäs. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Thord Wikströms återremissyrkande. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att återremittera ärendet för ytterligare beredning, att återuppta ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde Ks Kommuning. Åke Nilsson redovisar sammanställning över framräknad tomtkostnad. Kostnaden uppgår till kronor. I framräknad kostnad ingår el-anslutning uppgående till kronor enligt offert från Vattenfall. Under överläggning i ärendet yrkar Rune Andersson att kommunstyrelsen bör besluta att återremittera ärendet till arbetsutskottet för ytterligare beredning. Möjligheten att tillämpa ett enhetligt pris i kommunen avseende fritidshustomter skall utredas samt antal intressenter till tomtområde i Saxnäs. Rickard Norberg yrkar bifall till Rune Anderssons yrkande.

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 Plats och tid Förvaltningshuset, torsdagen den 6 maj 2004,. kl. 13.00-17.00. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Pettersson Eva Hed Anita Johansson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Kommunstyrelsen 2004-07-01

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Kommunstyrelsen 2004-07-01 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Plats och tid Förvaltningshuset, torsdagen den 1 juli 2004, kl. 09.00-12.00. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Ewa Hed Anita Johansson Rickard Norberg Gunnar

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(26) Kommunstyrelsen 2001-06-25

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(26) Kommunstyrelsen 2001-06-25 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(26) Plats och tid Folkets hus, måndagen den 25 juni 2001, kl. 14.00-15.20. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Agneta Lindström-Berg, ordf. S Åke Nilsson Thord

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Nyemission Cloudberry Village AB. Ett förslag har framtagits som innebär

Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Nyemission Cloudberry Village AB. Ett förslag har framtagits som innebär VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 28 Ekonomi Karl-Johan O Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Ärendebeskrivning Au 2010-10-20 Kommunchefen redovisar i PM 2010-10-18 sammanfattningsvis följande: Förberedelser

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 17.30 18.00 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), 2:e v ordf Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (S) Agnetha Persson (C) Sven-Inge Dahlman

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Kommunfullmäktige 2002-06-17

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Kommunfullmäktige 2002-06-17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Plats och tid Hotell Kittelfjäll, Måndagen den 17 juni 2002, kl. 18.00-23.00 Beslutande K G Abramsson, ordf. Birgitta Olsson P O Nilsson Lena Larsson Gunnar Hörnlund Lars

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14. Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14.53 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet

Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet 1995-10-02 1 Eva Carp Ks # 125 Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet Kommunförbundet i Kalmar län arrangerar en konferens i Högsby den 19 oktober 1995 med temat Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet.

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 februari 2007 1 (10 )

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 februari 2007 1 (10 ) Kommunstyrelsens teknikutskott 14 februari 2007 1 (10 ) Plats och tid: Gammelkroppa skogsskola, kl 09.00-11.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Bo Olsson Peter Johansson Ersättare: Benny

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2008-08-12 2 KS 109 Dnr 2007-310 - 13 PUT-boende alternativt förslag till boende för ungdomar med uppehållstillstånd Lessebo kommun har ett avtal med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Ansökan om medfinansiering för Rekrytera Flera rekryteringsmässa 2011

Ansökan om medfinansiering för Rekrytera Flera rekryteringsmässa 2011 Kommunstyrelsen 2011 09 12 205 463 Arbets och personalutskottet 2011 09 12 174 363 Dnr 11.482 12 oktkf11 Ansökan om medfinansiering för Rekrytera Flera rekryteringsmässa 2011 Bilaga: Ansökan Ärendebeskrivning

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 Beslutande Kristina Svensson Bengt Torstensson Veronica Almroth Anders Hygrell Bengt Johansson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-03-03 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-03-03 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) 2005-03-03 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kommunchef Per Hildingson Ekonomichef Bengt-Arne

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Kommunfullmäktige 2002-02-27 1 (9) Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.50

Kommunfullmäktige 2002-02-27 1 (9) Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.50 Kommunfullmäktige 2002-02-27 1 (9) Plats och tid Beslutande Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.50 Mayvor Lundberg (s) Lennart Samuelsson (s) Berit Karlsson (s) Thom Eichhorn (s) Luiza Kaminska (m) Ingrid

Läs mer

Motion om skolans roll för stärkt självförtroende, Sten Fransson (s) Motion om kommunal information som stöd för demokratin, Gösta Frödin (fp)

Motion om skolans roll för stärkt självförtroende, Sten Fransson (s) Motion om kommunal information som stöd för demokratin, Gösta Frödin (fp) Protokoll Kommunfullmäktige 27 september 1999 Kf 93 Dnr KS99/195 619 Motion om skolans roll för stärkt självförtroende, Sten Fransson (s) Sten Fransson föreslår att flickor i högstadiet och gymnasiet får

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Vetab, Vetlanda måndagen den 21 oktober kl 13.15-16.30 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda Gustavsson

Läs mer

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-24 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa, sammanträdesrum Sjön 2013-06-24 klockan 14.00-17.10 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Pontus Wessman

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(97) Kommunfullmäktige 2004-06-21

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(97) Kommunfullmäktige 2004-06-21 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(97) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 21 juni 2004, kl. 14.00-19.00 Beslutande K G Abramsson ordf Helen Gavelin Åke Nilsson Lars Petersson Gunnar Hörnlund Joakim Risberg

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare

Eva Marklund, sekreterare Plats och tid Församlingshemmet, Bygdeå 2014-09-10, kl 18.00-20.20 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Ingrid Sundbom (c), ersättare Lars Pettersson Åsa Svanström (c), ersättare Maine Bergstedt

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare. Bo Lundkvist, Eva Jonasson ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige

Eva Marklund, sekreterare. Bo Lundkvist, Eva Jonasson ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige Plats och tid Centrumhuset, Robertsfors 2014-04-23, kl 18.00-20.10 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Gunnar Parment (v) ingen ersättare Kenneth Isaksson (m) ingen ersättare Moritz Isaksson

Läs mer

Torbjörn Stensson (S)

Torbjörn Stensson (S) Lys E K. Ls KO n N] U N SAMMANTRADESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 1 (4) Sammanträdestid: 2012-06-27 kl - 15.00 16.20 Lokal: Beslutande Ledamöter: Roland Karlsson (FP), ordf Mats Karlsson (M), 1:e vice ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

onsdagen den 6 april 1994, kl 17.00-17.50

onsdagen den 6 april 1994, kl 17.00-17.50 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1994-04-06 Plats och tid Beslutande Stadshuset, Storrummet onsdagen den 6 april 1994, kl 17.00-17.50 Sven-Ove Cederstrand, ordf Dan-Åke

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23 Protokoll 1 (7) ammanträdesdatum Plats och tid Folkets Hus, kl. 17.30-17.55 Beslutande V C M KD D D ara Rudolfsson, ordf Kjell-Åke Karlsson Kaj Joelsson Patrik jöstedt ersätter Anita karphagen Karmen Björkman

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 2002-06-25 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 11.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Exploateringschef

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö. 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling 2011, Lokalvård

2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö. 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling 2011, Lokalvård Tekniska nämnden 2010-10-08 1(8) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 137. Presentation av ny medarbetare 2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling

Läs mer

Extra sammanträde. OBS! Inget fika.

Extra sammanträde. OBS! Inget fika. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige Extra sammanträde. OBS! Inget fika. KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 6 december 2010 kl. 18:00.

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Hotell Dacke, Virserum kl. 08.30-11.15 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Annelie Milton-Björk Övriga deltagande

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Britt-Inger Lundmark, ordförande (S) Staffan Hjelte (S) Bernth Lindgren (KD)

Britt-Inger Lundmark, ordförande (S) Staffan Hjelte (S) Bernth Lindgren (KD) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Björnen kl. 08.30 12.05 Beslutande Britt-Inger Lundmark, ordförande (S) Staffan Hjelte (S) Bernth Lindgren (KD) Övriga deltagande Aina Sjölin Ekman, sekreterare

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Mörbyrummet, fritidsförvaltningen, Vallentuna, kl 09.00 10.45. ande Åke Uddén (C), ordförande, Roger Gadde (M), Tommy Eckelöv (S). Ersättare

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2009-12-16

KOMMUNSTYRELSEN 2009-12-16 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(5) Dnr Ärende KOMMUSTYRELSE 2009-12-16 2009.307-212 Ks 262 Ansökan från Tanumstrand att utbyggnaden av hotellet får finansieras och bedrivas enligt sale & leaseback-principen Justering(sign)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.45-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) (m) Anna Heijel (m)

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 1(13) Plats och tid Gamla Varmbadhuset i Askersund, kl. 18.00-20.45 Beslutande Lennart Andersson (s) ordförande Gun-Britt Bourelius (s) Leif Grahn (s) Bo Karlsson (c) Susanna

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 april 2014 1(7) Helene Larsson Saikoff, Göran Andersson, Pia Skoglund, Jerry Rothin

Barn- och utbildningsnämnden 15 april 2014 1(7) Helene Larsson Saikoff, Göran Andersson, Pia Skoglund, Jerry Rothin Barn- och utbildningsnämnden 15 april 2014 1(7) Plats och tid: Ferlinrummet kl 13.30-16.30 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Ann-Marie Rosö (s) Henric Forsberg (s) Patrik Fornander

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Stig-Åke

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12)

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 10.00-12.15 Beslutande Sven Gustavsson Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2003-06-03 1(13) Plats och tid: Tekniska kontorets sammanträdesrum kl 15.30-18.00 Studiebesök kl 13.30-15.30 ande: Eva Eriksson (c), ordförande Åke Carlsson (c) Lennart Slättengren (c)

Läs mer

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-02-03 47 Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16. Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11. Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.20 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfelt Ulf Söhrman Peter Johansson Marina

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M)

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M) Kommunstyrelsen 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 21 juni 2010, klockan 17.00-17.30. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer

Sammanträdet öppet för allmänheten. 0 person närvarande. Utses att justera: Paragrafer 87-95. Ordföranden: Owe Magnusson. Justeringsman: Sekreterare:

Sammanträdet öppet för allmänheten. 0 person närvarande. Utses att justera: Paragrafer 87-95. Ordföranden: Owe Magnusson. Justeringsman: Sekreterare: 1(12) 2005-12-19 Plats och tid: Centrumhuset, i Färgelanda 2005-12-19 kl. 14.00 15.10 Beslutande: Owe Magnusson (s) Ann Blomberg (c) Karl-Erik Johansson (c) Diana Hjoberg (s) Bo Johansson (kd) Ove Qvick

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer