VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(42) Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(42) Kommunstyrelsen 2001-03-23"

Transkript

1 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(42) Innehållsförteckning Ärenden: Sid. 1. Årsredovisning 2000 för Vilhelmina kommun och Vilhelmina kommunkoncern Snökanonanläggning i Kittelfjäll Lokalanpassning av Hembergsskolan för rörelsehindrad elev Etablering av fritidsbebyggelse på planområdet i Saxnäs Lördagstrafik Vilhelmina-Lycksele-Arlanda, medelanvisn Besvär avs debiterad va-avgift samt renhållningstaxa och va-taxa för år 2001, Dagny Säfsten m.fl Sekretessbelagd handling Tjänst som handläggare, 50 %, kultur- och utbildningsnämnden Tjänst som biträdande rektor vid rektorsområde Projekt Näringslivsutveckling Inlandsföretagarna Gymnasiestudier på annan ort 42-

2 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 2 Plats och tid Förvaltningshuset, fredagen den 23 mars 2001, Kl Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Agneta Lindström-Berg, ordf. Raoul Karlsson Ulf Rickefors Rickard Norberg Rune Andersson Gunnar Hörnlund Lars Eliasson Johnny Kärkkäinen Bruno Nordlöf Karl Gunnar Mattsson Mona Malmbo Göran Lidström, kommunchef Gerd-Marie Carlsson, sekr. Vid beh. av 79 deltar kommunekonom Lars Ekbäck. Vid beh. av 79,81,86 och 87deltar förvaltningschef Tage Magnusson. Vid beh. av 88 deltar näringssekr. Maria Forsberg-Bergqvist Gunnar Hörnlund Underskrift Sekreterare Gerd-Marie Carlsson Ordförande... Agneta Lindström-Berg Justerande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på kommunkansliet, Vilhelmina Underskrift... Gerd-Marie Carlsson

3 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 3 Arbetsutskottet Kommunstyrelsen Ks 79 Ks 64 Au 79 Dnr 01/Ks Årsredovisning 2000 för Vilhelmina kommun och Vilhelmina kommunkoncern. Ärendebeskrivning Au Vilhelmina kommun redovisar för år 2000 ett överskott på 1,1 mkr. Soliditeten uppgår till 80%. Under överläggning i ärendet deltar Lars Ekbäck. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att fastställa upprättat förslag till årsredovisning för Vilhelmina kommun. Ks Under överläggning i ärendet yrkar Lars Eliasson att ärendet bör återremitteras för ytterligare beredning. Den analys som genomförts av orsakerna till kultur- och utbildningsnämndens stora underskott ska redovisas samt vilka åtgärder som vidtagits för att förhindra att en liknade situation uppstår. Johnny Kärkkäinen och Gunnar Hörnlund yrkar bifall till Lars Eliassons yrkande. Yttrande i ärendet avges vidare av Rickard Norberg. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Lars Eliassons återremissyrkande.

4 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 4 Ks 79 (forts) Ks 64 (forts) Au 79 (forts) Dnr 01/Ks Årsredovisning 2000 för Vilhelmina kommun och Vilhelmina kommunkoncern. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att återremittera ärendet för ytterligare beredning, att återuppta ärendet vid kommunstyrelsens extra sammanträde Ks Ekonomienheten har sammanställt de inköp som utförts inom rektorsområdena 1, 2 och 3 samt övriga ansvarsområden inom kultur- och utbildningsnämnden, under den period som inköpsstopp gällt. Kommentarer föreligger från rektorsområde 1 och 3 samt förvaltningschef Tage Magnusson. Under överläggning i ärendet deltar kommunekonom Lars Ekbäck och förvaltningschef Tage Magnusson. Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen bör pröva huruvida beslut avseende årsredovisning 2000 ska fattas idag eller om ärendet bör återupptas vid ett extra kommunstyrelsesammanträde före den 15 april Lars Eliasson yrkar att kommunstyrelsen bör besluta att uppdra till arbetsutskottet att, utifrån resultat i årsredovisningen samt handläggning av bidrag till snökanonanläggning, till nästa kommunstyrelsesammanträde analysera och redovisa förslag till utbildning samt ev. personalförändringar inom kommunstyrelsens och kultur- och utbildningsnämndens verksamhetsområden.

5 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 5 Ks 79 (forts) Ks 64 (forts) Au 79 (forts) Dnr 01/Ks Årsredovisning 2000 för Vilhelmina kommun och Vilhelmina kommunkoncern. Johnny Kärkkäinen yrkar bifall till Lars Eliassons yrkande med följande tillägg: att arbetsutskottet i samband med sitt uppdrag som ett tänkbart alternativ diskuterar möjligheten till extern rekrytering av en controller. Yttrande i ärendet avges vidare av Rickard Norberg, Gunnar Hörnlund och K G Mattsson. Efter avslutad överläggning prövar ordföranden först om beslut avseende årsredovisning 2000 ska fattas idag eller om ärendet ska återupptas vid ett extra kommunstyrelsesammanträde före den 15 april Efter genomförd propositionsordning finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat att återuppta ärendet vid ett extra kommunstyrelsesammanträde före den 15 april Ordföranden prövar därefter Lars Eliassons yrkande om uppdrag till arbetsutskottet. Efter genomförd propositionsordning finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Lars Eliassons yrkande. Ordföranden prövar därefter Jonny Kärkkäinens tilläggsyrkande avseende ev. rekrytering av controller. Efter genomförd propositionsordning finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Johnny Kärkkäinens tilläggsyrkande.

6 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 6 Ks 79 (forts) Ks 64 (forts) Au 79 (forts) Dnr 01/Ks Årsredovisning 2000 för Vilhelmina kommun och Vilhelmina kommunkoncern. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att återuppta årsredovisning 2000 för Vilhelmina kommun och Vilhelmina kommunkoncern vid ett extra kommunstyrelsesammanträde , att uppdra till arbetsutskottet att, utifrån resultat i årsredovisningen samt handläggning av bidrag till snökanonanläggning, till nästa kommunstyrelsesammanträde analysera och redovisa förslag till utbildning samt ev. personalförändringar inom kommunstyrelsens och kultur- och utbildningsnämndens verksamhetsområden, att arbetsutskottet i samband med sitt uppdrag som ett tänkbart alternativ diskuterar möjligheten till extern rekrytering av en controller.

7 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 7 Ekonomi Arbetsutskottet Au 80 Au 103 Ks 67 Au 83 Au 21 Kfm 81 Ks 254 Au 448 Ks 216 Ks 173 Dnr 00/Ks Snökanonanläggning i Kittelfjäll. Ärendebeskrivning Ks Byggande av snökanonanläggning i Kittelfjäll har varit föremål för beredning i näringsutskottet. Näringsutskottet har ställt sig positivt till att anläggningen kommer till stånd. Två alternativ har diskuterats. Alternativ 1 som Eu-projekt. Alternativ 2 - Vojmådalen ek.för. äger och bygger snökanonen. Vid alternativ 2 gäller följande kostnadsfördelning: Eget kapital (Vojmådalen ek.för.) Landsbygdsstöd Vilhelmina kommun Glesbygdslån Totalt Näringsutskottet har , 41 föreslagit kommunstyrelsen att kronor anvisas för snökanonanläggning i Kittelfjäll. Detta blir aktuellt om alternativ 2 blir det som kommer att gälla vid en byggnation av snökanonanläggningen. Kommunstyrelsen beslutar , 163 att lämna förhandsgaranti om kronor till Vojmådalens ek.för.

8 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 8 Au 80 (forts) Au 103 (forts) Ks 67 (forts) Au 83 (forts) Au 21 (forts) Kfm 81 (forts) Ks 254 (forts) Au 448 (forts) Ks 216 (forts) Ks 173 (forts) Dnr 00/Ks Snökanonanläggning i Kittelfjäll. Vid dagens sammanträde redovisas följande: I samband med vattenkraftsutbyggnaderna i kommunen avsattes en engångssumma för resp. utbyggnadsprojekt. Dessa medel uppgår till 7,8 milj. kronor. Länsstyrelsen har numera möjlighet att besluta om disposition av medlen som får gå till bl.a. näringslivsbefrämjande insatser i kommunen och övriga allmänna ändamål. Ordföranden informerar om att kontakter tagits med länsstyrelsens handläggare som meddelat att möjlighet finns att disponera villkorsmedel till byggnation av snökanonanläggning i Kittelfjäll. Näringsutskottet anhåller om att kommunstyrelsen inger ansökan om villkorsmedel enligt nedanstående: Total kostnad för utbyggnad: Finansiering: Egen insats Vilhelmina kommun Särskilda villkorsmedel Totalt Ordföranden yrkar att ansökan inges om att ur särskilda villkorsmedel få disponera kronor för byggande av snökanonanläggning i Kittelfjäll samt att bidrag beviljas ur bygdeavgiftsmedel med kronor.

9 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 9 Au 80 (forts) Au 103 (forts) Ks 67 (forts) Au 83 (forts) Au 21 (forts) Kfm 81 (forts) Ks 254 (forts) Au 448 (forts) Ks 216 (forts) Ks 173 (forts) Dnr 00/Ks Snökanonanläggning i Kittelfjäll. Lars Eliasson, Johnny Kärkkäinen och Rickard Norberg yrkar bifall till ordförandens förslag. Yttrande i ärendet avges vidare av Rune Andersson och Gunnar Hörnlund. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att till länsstyrelsen inge ansökan om att ur särskilda villkorsmedel få disponera kronor för byggande av snökanonanläggning i Kittelfjäll, att bevilja bygdeavgiftsmedel med kronor för ovan redovisat ändamål. Ks Kommunekonom Lars Ekbäck redovisar i skrivelse att ett alternativ till att finansiera projektet via särskilda villkorsmedlen är att bygdeavgiftsmedel anvisas med 500 tkr under fyra år. Medlen utbetalas ur de likvida medlen med kronor och bokförs som fordran på balansräkningen, vilken regleras med 500 tkr i samband med utbetalning av bygdemedel varje år. Under överläggning i ärendet yrkar Agneta Lindström-Berg att kommunstyrelsen bör besluta att upphäva första att-satsen i sitt beslut , 173 om finansiering med särskilda villkorsmedel.

10 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 10 Au 80 (forts) Au 103 (forts) Ks 67 (forts) Au 83 (forts) Au 21 (forts) Kfm 81(forts) Ks 254 (forts) Au 448 (forts) Ks 216 (forts) Ks 173 (forts) Dnr 00/Ks Snökanonanläggning i Kittelfjäll. Agneta Lindström-Berg yrkar vidare att kommunstyrelsen bör besluta att återremittera ärendet för ytterligare beredning avseende finansieringsalternativ. Yttrande i ärendet avges vidare av K G Mattsson, Johnny Kärkkäinen och Thord Wikström. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Agneta Lindström-Bergs yrkande att upphäva första att-satsen i kommunstyrelsens beslut , 173 om finansiering med särskilda villkorsmedel samt återremittera ärendet för ytterligare beredning. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att upphäva sitt beslut , 173, första att-satsen, om finansiering med särskilda villkorsmedel, att återremittera ärendet för ytterligare beredning avseende finansiering av snökanonanläggning i Kittelfjäll, att ärendet ska föreligga vid kommunstyrelsens sammanträde Au Yttrande i ärendet har upprättats av kommunekonom Lars Ekbäck. Ekonomienheten föreslår om finansiering ska ske via bygdemedel följande förslag till beslut:

11 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 11 Au 80 (forts) Au 103 (forts) Ks 67 (forts) Au 83 (forts) Au 21 (forts) Kfm 81 (forts) Ks 254 (forts) Au 448 (forts) Ks 216 (forts) Ks 173 (forts) Dnr 00/Ks Snökanonanläggning i Kittelfjäll. Kommunstyrelsen föreslås besluta: att bevilja Vojmådalens ekonomiska förening bygdemedel med kronor för uppförande av snökanonanläggning i Kittelfjäll och att medlen ianspråktas med kronor för vardera åren 2001, 2002, 2003 och Kommunfullmäktige föreslås besluta: att bevilja Vojmådalens ekonomiska förening ett räntefritt avskrivningslån på kronor, med en löptid på fyra år och en årlig avskrivning på kronor under perioden Samråd har skett med Komrev AB. Under överläggning i ärendet deltar kommunekonom Lars Ekbäck. ARBETSUTSKOTTET FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Vojmådalens ekonomiska förening bygdemedel med kronor för uppförande av snökanonanläggning i Kittelfjäll, att ur disponibla bygdemedel för år 2001, 2002, 2003 och 2004 göra avsättning med kronor för vardera av åren för att täcka den årliga avskrivningen på beviljat avskrivningslån till Vojmådalens ek.för avseende snökanonanläggning i Kittelfjäll,

12 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 12 Au 80 (forts) Au 103 (forts) Ks 67 (forts) Au 83 (forts) Au 21 (forts) Kfm 81(forts) Ks 254 (forts) Au 448 (forts) Ks 216 (forts) Ks 173 (forts) Dnr 00/Ks Snökanonanläggning i Kittelfjäll. att av kommunstyrelsen , 204 antagen plan för bygdemedel för år 2001 kompletteras avseende avsättning för år ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Vojmådalens ekonomiska förening ett räntefritt avskrivningslån på kronor, med en löptid på fyra år och en årlig avskrivning på kronor under perioden Ks Under överläggning i ärendet deltar kommunekonom Lars Ekbäck. Ulf Rickefors yrkar att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige att då det aktuella projektet enligt kommunens bedömning uppfyller uppsatta villkor för disposition av villkorsmedel, till länsstyrelsen inge ansökan om att ur särskilda villkorsmedel få disponera kronor för byggande av snökanonanläggning i Kittelfjäll. Yttrande i ärendet avges av Agneta Lindström-Berg, Gunnar Hörnlund, Lars Eliasson och Johnny Kärkkäinen. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Ulf Rickefors yrkande.

13 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 13 Au 80 (forts) Au 103 (forts) Ks 67 (forts) Au 83 (forts) Au 21 (forts) Kfm 81(forts) Dnr 00/Ks Snökanonanläggning i Kittelfjäll. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att då det aktuella projektet enligt kommunens bedömning uppfyller uppsatta villkor för disposition av villkorsmedel, till länsstyrelsen inge ansökan om att ur särskilda villkorsmedel få disponera kronor för byggande av snökanonanläggning i Kittelfjäll. Kfm Tage Karlsson yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag samt att ärendet bör återremitteras till kommunstyrelsen för ytterligare beredning avseende dess skattemässiga effekterna vid en eventuell bidragsgivning. Gunnar Hörnlund, Johnny Kärkkäinen och Rune Andersson yrkar bifall till Tage Karlssons förslag. Yttrande i ärendet avges vidare av K G Abramsson och Agneta Lindström- Berg. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner prövar ordföranden om ärendet skall avgöras idag eller om detsamma skall återremitteras. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare beredning.

14 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 14 Au 80 (forts) Au 103 (forts) Ks 67 (forts) Au 83 (forts) Au 21 (forts) Kfm 81(forts) Dnr 00/Ks Snökanonanläggning i Kittelfjäll. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare beredning Au ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till kommunchef Göran Lidström att bereda ärendet ytterligare, att återuppta ärendet vid arbetsutskottets sammanträde Au Under överläggning i ärendet deltar kommunekonom Lars Ekbäck. Kommunchefen redogör i PM för den utredning som genomförts avseende ärendets handläggning. Med hänvisning till genomförd utredning föreslår kommunchefen kommunstyrelsen besluta att uppdra till kommunchefen att ansvar för att en utbildning ges för anslagsförvaltare och ekonomienhetens personal avseende kommunens rutiner för ekonomiska transaktioner, att uppdra till kommunchefen att anlita en från kommunen fristående resurs för granskning av aktuella fakturor innan kommunstyrelsens möte

15 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 15 Au 80 (forts) Au 103 (forts) Ks 67 (forts) Au 83 (forts) Au 21 (forts) Kfm 81 (forts) Dnr 00/Ks Snökanonanläggning i Kittelfjäll. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till kommunchefen att ansvara för att en utbildning ges för anslagsförvaltare och ekonomienhetens personal avseende kommunens rutiner för ekonomiska transaktioner, att uppdra till kommunchefen att anlita en från kommunen fristående resurs för granskning av aktuella fakturor innan kommunstyrelsens sammanträde , att uppdra till kommunchefen att till kommunstyrelsens sammanträde utarbeta förslag till finansiering av snökanonanläggningen i Kittelfjäll. Ks Under överläggning i ärendet deltar från Kommunrevisionen Johnny Holmgren och Jahn Eliasson samt från ekonomienheten kommunekonom Lars Ekbäck. Thord Wikström yrkar att kommunstyrelsen bör besluta att uppdra till kommunstyrelsens presidium att snarast inbjuda representanter för Hotell Kittelfjäll, Vojmådalens PR-förening/- Vojmådalens ek.för. till överläggningar, att inga ytterligare fakturor betalas av Vilhelmina kommun.

16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 16 Au 80 (forts) Au 103 (forts) Ks 67 (forts) Au 83 (forts) Au 21 (forts) Kfm 81 (forts) Dnr 00/Ks Snökanonanläggning i Kittelfjäll. Au Överläggningar har skett med företrädare för AB Fjällaktiviteter i Västerbotten samt Vojmådalens PR-förening i Kittelfjäll ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att felaktigt utbetalade fakturor i detta ärende återfaktureras AB Fjällaktiviteter i Västerbotten med en förfallodag satt till , att återsända övriga fakturor till AB Fjällaktiviteter i Västerbotten AB. Ks Under överläggning i ärendet yrkar Johnny Kärkkäinen att kommunstyrelsen bör besluta att återremittera ärendet till arbetsutskottet för ytterligare beredning. Gunnar Hörnlund yrkar att kommunstyrelsen bör besluta att uppdra till arbetsutskottet att skriftligt inbjuda länsstyrelsens ledning till diskussioner i Vilhelmina ang. länsstyrelsens prioriteringar vid regionalekonomiska satsningar. Efter avslutad överläggning prövar ordföranden först Johnny Kärkkäinens yrkande om återremiss.

17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 17 Au 80 (forts) Au 103 (forts) Ks 67 (forts) Au 83 (forts) Au 21 (forts) Kfm 81 (forts) Dnr 00/Ks Snökanonanläggning i Kittelfjäll. Efter genomförd propositionsordning finner ordföranden att kommunstyrelsens beslutat avslå Kärkkäinens återremissyrkande. Ordföranden prövar därefter arbetsutskottets förslag med Gunnar Hörnlunds tilläggsyrkande om uppdrag till arbetsutskottet. Efter genomförd propositionsordning finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag med Gunnar Hörnlunds tilläggsyrkande. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att felaktigt utbetalade fakturor i detta ärende återfaktureras AB Fjällaktiviteter i Västerbotten med en förfallodag satt till , att återsända övriga fakturor till AB Fjällaktiviteter i Västerbotten, att uppdra till arbetsutskottet att skriftligt inbjuda länsstyrelsens ledning till diskussioner i Vilhelmina ang. länsstyrelsens prioriteringar vid regionalekonomiska satsningar. Bland reservation avges av Johnny Kärkkäinen avseende de två första att-satserna.

18 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 18 Ks 81 Ks 77 Dnr 01/Ks Lokalanpassning av Hembergsskolan för rörelsehindrade elever. Ärendebeskrivning Ks Hembergsskolan ro 2 har redovisat nödvändiga åtgärder för att anpassa Hembergsskolan för rörelsehindrade elever inför läsåret 2001/02. I investeringsbudgeten 2001 har kultur och utbildningsnämnden äskat kr för lokalanpassningen. VIBO AB har inkommit med en kostnadskalkyl över de åtgärder som redovisats. Kostnaden uppgår till kr exkl. moms. I denna summa har ej medräknats åtgärder i Sporthall och träslöjdslokal. Enligt inkommen kostnadskalkyl från VIBO AB erfordras utöver redan budgeterade medel kr, ytterligare kr för att klara lokalanpassningen i Hembergsskolan inför läsåret 2001/02. Kultur och utbildningsnämnden har , 102 beslutat 1. Anhålla att ur beräknat överskott i kultur och utbildningsnämndens investeringsbudget år 2000 få disponera kronor som tilläggsanslag år 2001, för lokalanpassning av Hembergsskolan inför läsåret 2001/ anhålla att medel i investeringsbudgeten 2001 för flyttning Malgomajskolan 2 total kr (proj 475 och 478) får omdisponeras, med anledning av kommunfullmäktiges beslut att ej anvisa medel för utbyggnad Malgomajskolan, för att i stället användas för lokalanpassning av Hembergsskolan inför läsåret 2001/02.

19 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 19 Ks 81 (forts) Ks 77 (forts) Dnr 01/Ks Lokalanpassning av Hembergsskolan för rörelsehindrade elever. Under överläggning i ärendet yrkar Agneta Lindström-Berg att kommunstyrelsen bör besluta att återemittera ärendet för ytterligare beredning avseende finansiering samt en bedömning utifrån gällande lagstiftning avseende åtgärdernas omfattning. Yttrande i ärendet avges vidare av Gunnar Hörnlund. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att återremittera ärendet för ytterligare beredning avseende finansiering samt en bedömning utifrån gällande lagstiftning avseende åtgärdernas omfattning. Ks Yttrande i ärendet har upprättats av ingenjör Klas Martin Nilsson. Under överläggning i ärendet deltar Tage Magnusson. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att bevilja kultur- och utbildningsnämndens tillägganslag med kronor för lokalanpassning av Hembergskolan för rörelsehindrade elever, att erforderliga medel kronor anvisas ur det egna kapitalet.

20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 20 Arbetsutskottet Åke Nilsson Ks 82 Ks 78 Ks 48 Au 54 Au 345 Au 52 Au /1-1/2 Au 153 Dnr 99/Ks Ëtablering av fritidsbebyggelse på planområde i Saxnäs. Ärendebeskrivning Au I samband med etablering av Mösseberg och utveckling av Saxnäsgården träffades överenskommelse om kommunala insatser för infrastrukturen i området. I avtalet utlovade kommunen bostadsmark upp till 25 lägenheter. I dagsläget har fem tomter utnyttjats för bostadsbebyggelse. På det område som iordningställdes har inte någon etablering skett. Efterfrågan på fritidsbostäder samt uppvaktning från Saxnäs intresseförening har medfört att kommunen kontaktat Saxnäsgården, med förfrågan om etablering på över delen av området. Positivt svar har erhållits från Saxnäsgården som dock vidhåller att mark skall finnas för det ursprungliga antal lägenheter som framgår av avtalet. För att kunna erbjuda fritidstomter i området måste va- och gatuarbetet färdigställas enligt etapp 2 samt uppgörelse träffas med Vattenfall om framdragning av el till området. Kostnaden för va- och gata beräknas till ca 1,0 mkr och elmatning till ca 0,150 mkr. Totalt blir ca tomter tillgängliga vid denna utbyggnad. Detaljplan och entreprenadhandlingar för området är färdigställda. Tekniska enheten föreslår kommunstyrelsen besluta att föra upp projektet för prövning i kapitalbudgeten för år 2000.

21 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 21 Ks 82 (forts) Ks 78 (forts) Ks 48 (forts) Au 54 (forts) Au 345 (forts) Au 52 (forts) Au 3 (forts) Au 153 (forts) Dnr 99/Ks Etablering av fritidsbebyggelse på planområde i Saxnäs. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till kommuningenjör Åke Nilsson att undersöka andra tänkbara exploatörers intresse för projektet, att därefter återuppta ärendet till behandling. Au Åke Nilsson inkommer med yttrande Tekniska enheten föreslår att inbjuda företrädare för Saxnäs Idrotts- och intresseförening samt Saxnäs samfällighetsförening till överläggning i ärendet. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att bifalla tekniska enhetens förslag. Au Skrivelse har inkommit från Saxnäs idrotts- och bygdeförening och Saxnäs samfällighetsförening om att få förvärva iordningställt detaljplanerat tomtområde väster om Saxnäs by för en köpeskilling om 1 kr. Föreningen har efter förvärvet i avsikt att ansöka om bygdemedel för färdigställande av området, elektrifiering, färdigställande av vägar o.s.v. Under överläggning i ärendet deltar Mikael Danielsson, Saxnäs idrottsoch bygdeförening, Christer Granlund, Saxnäs samfällighetsförening samt kom.ing. Åke Nilsson.

22 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 22 Ks 82 (forts) Ks 78 (forts) Ks 48 (forts) Au 54 (forts) Au 345 (forts) Au 52 (forts) Au 3 (forts) Au 153 (forts) Dnr 99/Ks Etablering av fritidsbebyggelse på planområde i Saxnäs. Under överläggningen framkommer att ett område iordninggjorts med avseende på vatten och avlopp samt gata där sex tomter kan inrymmas. Framdragning av el återstår. Av det avtal som ingåtts mellan Vilhelmina kommun och Mösseberg Kurort AB i samband med etablering av Saxnäsgården framgår av punkt 5 att kommunen kontinuerligt vid anfordran överlämnar tomtmark för byggande intill 25 lägenheter (friliggande eller sammanbyggda) inkl. anslutning till kommunens va-ledningar. Kommunen svarar för tomtkostnad och anläggningsavgifter. Om detta villkor kvarstår för Mössebergs del behöver klarläggas. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att ställa sig positiv till en försäljning av sex tomter för fritidshusbebyggelse på exploateringsområdet i Saxnäs, att uppdra till ordföranden att kontakta Mösseberg Kurort AB för klargörande om villkoren i punkt 5 fortfarande ska kvarstå oförändrade i ingånget avtal vid etablering av Saxnäsgården, att uppdra till kom.ing. Åke Nilsson ta fram tomtbeskrivningar, att uppdra till kom.ing Åke Nilsson att ta kontakt med de personer som anmält intresse för köp av fritidshustomt i Saxnäs för att få veta om intresse fortfarande finns, att notera att representanterna för byaföreningarna åtar sig att annonsera i sitt lokala annonsblad och att vara kontakt-personer vid visning av tomterna,

23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 23 Ks 82 (forts) Ks 78 (forts) Ks 48 (forts) Au 54 (forts) Au 345 (forts) Au 52 (forts) Au 3 (forts) Au 153 (forts) Dnr 99/Ks Etablering av fritidsbebyggelse på planområde i Saxnäs. att ärendet återupptas vid arbetsutskottets sammanträde 20 juni Au Under överläggning i ärendet deltar kommuning. Åke Nilsson. Nilsson informerar om att avstyckning kommer att genomföras denna vecka. När detta genomförts kommer tomternas belägenhet att framgå och närmare kunna presenteras för intresserade tomtköpare. Åtta personer har anmält intresse av förvärv. Klarläggande av hur många som i dagsläget är beredda att förvärva tomter är viktigt för kommunens bedömning av när iordningställande av området kan bli aktuellt. Hur kostnaden för framdragning av el kronor ska erläggas behöver klargöras. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att notera informationen, att uppdra till kom.ing. Åke Nilsson att bereda ärendet vidare Au Yttrande i ärendet har upprättats av kommuning. Åke Nilsson.

24 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 24 Ks 82 (forts) Ks 78 (forts) Ks 48 (forts) Au 54 (forts) Au 345 (forts) Au 52 (forts) Au 3 (forts) Au 153 (forts) Dnr 99/Ks Etablering av fritidsbebyggelse på planområde i Saxnäs. Av yttrandet framgår att området som är planlagt kan användas för fritidsbebyggelse. Området har tomtindelats med 20 tomter. Området är förberett för va-anläggning och gata, dock ej för övre delen av området som omfattar fem tomter. För att kunna fördela tomter behövs en korrekt redovisning av kostnaderna för varje tomt, inkl. va-, elanslutning och tomtkostnader. Problemet för området är elkostnaderna. En ny anläggning måste byggas för att klara området. Vid kontakt med Vattenfall meddelas att varje anslutning kommer att kosta ca kr/tomt exkl. moms, således :50 kr.detta pris gäller under förutsättning att alla 20 tomterna ansluts i samma arbete. Det torde vara uteslutet att försäljningen kommer att omfatta samtliga tomter, vilket kommer att innebära att kostnader för elanslutning inte kan täckas på annat sätt än genom kommunens insats. Totala kostnaden blir således 20 x = kr exkl moms. Om sex tomter kan säljas år 1 blir intäkten kr. Således återstår kr att fördelas till ett senare tillfälle. Allmäntekniska avdelningen föreslår att arbetsutskottet tar upp frågan till principiell prövning om möjligheten för kommunen att förskottera elanslutningsavgifter. Under överläggning i ärendet deltar kommuning. Åke Nilsson. Det noteras att villkoret om överlämnade av tomtmark till Mösseberg Kurort AB för byggande av lägenheter ej längre är aktuellt.

25 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 25 Ks 82 (forts) Ks 78 (forts) Ks 48 (forts) Au 54 (forts) Au 345 (forts) Au 52 (forts) Au 3 (forts) Au 153 (forts) Dnr 99/Ks Etablering av fritidsbebyggelse på planområde i Saxnäs. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till kommuning. Åke Nilsson att kontakta Vattenfall betr. möjligheten att göra en etappindelning av elanslutning omfattande 10 tomter för vardera åren 2001 resp. 2002, att redovisning om möjlighet till etappindelning ska föreligga vid kommunstyrelsens sammanträde Ks Offert har inkommit från Vattenfall Norrnät AB avseende elektrifiering enligt följande: Alt. 1 Anslutning av 8 tomter 3:33, 3:34, 3: kronor exkl. moms Alt. 2 Anslutning av 20 st tomter 3: kronor exkl. moms Under överläggning i ärendet yrkar Rune Andersson att kommunstyrelsen bör besluta att genomföra elanslutning enligt alternativ 2. Thord Wikström yrkar att kommunstyrelsen bör besluta att återremittera ärendet för ytterligare beredning. Tomtpris inkl. el skall framräknas samt redovisning av antal intressenter. Yttrande i ärendet avges vidare av Gunnar Hörnlund, Joakim Risberg, S Åke Nilsson och Rickard Norberg.

26 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 26 Ks 82 (forts) Ks 78 (forts) Ks 48 (forts) Au 54 (forts) Au 345 (forts) Au 52 (forts) Au 3 (forts) Au 153 (forts) Dnr 99/Ks Etablering av fritidsbebyggelse på planområde i Saxnäs. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Thord Wikströms återremissyrkande. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att återremittera ärendet för ytterligare beredning, att återuppta ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde Ks Kommuning. Åke Nilsson redovisar sammanställning över framräknad tomtkostnad. Kostnaden uppgår till kronor. I framräknad kostnad ingår el-anslutning uppgående till kronor enligt offert från Vattenfall. Under överläggning i ärendet yrkar Rune Andersson att kommunstyrelsen bör besluta att återremittera ärendet till arbetsutskottet för ytterligare beredning. Möjligheten att tillämpa ett enhetligt pris i kommunen avseende fritidshustomter skall utredas samt antal intressenter till tomtområde i Saxnäs. Rickard Norberg yrkar bifall till Rune Anderssons yrkande.

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Kommunfullmäktige 2002-06-17

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Kommunfullmäktige 2002-06-17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Plats och tid Hotell Kittelfjäll, Måndagen den 17 juni 2002, kl. 18.00-23.00 Beslutande K G Abramsson, ordf. Birgitta Olsson P O Nilsson Lena Larsson Gunnar Hörnlund Lars

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Plats och tid Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 Beslutande Maria Kristoffersson, ordf. ej 84, 90, 92 Rickard Norberg ej 102 Göran Hahlin ej

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(119) Kommunstyrelsen 2007-02-07

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(119) Kommunstyrelsen 2007-02-07 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(119) Plats och tid Förvaltningshuset, onsdagen den 7 februari 2007, kl. 10.30-17.30. Ajournerat kl. 11.00-11.05, 11.30-11.40, 16.20-16.35. Beslutande Gunnar Hörnlund, ordf.

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(139) Kommunstyrelsen 2004-01-23

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(139) Kommunstyrelsen 2004-01-23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(139) Plats och tid Förvaltningshuset, fredagen den 23 januari 2004, Kl. 10.00-16.45 Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Ewa Hed Anita Johansson Rickard Norberg Rune

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(59) Kommunstyrelsen 2003-08-27

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(59) Kommunstyrelsen 2003-08-27 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(59) Plats och tid Förvaltningshuset, onsdagen den 27 augusti 2003, Kl. 10.00-17.00. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Lars Pettersson Ewa Hed

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(147) Kommunstyrelsen 2005-03-16

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(147) Kommunstyrelsen 2005-03-16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(147) Plats och tid Förvaltningshuset, onsdagen den 16 mars 2004, kl. 08.00-16.00. Ajournering för gruppmöte 10.00-11.00 samt 13.50-14.30. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Kommunfullmäktige 2010-12-20

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Kommunfullmäktige 2010-12-20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Plats och tid Folkets Hus Måndagen den 20 december 2010, kl. 10.00-23.30 Beslutande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Maria Kristoffersson

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(56) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 29 augusti 2011 10.00-10.55 Beslutande Övriga deltagande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Tommy

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Per Vedbring och Jonny Kärkkäinen. Underskrift Sekreterare... 73-88 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Per Vedbring och Jonny Kärkkäinen. Underskrift Sekreterare... 73-88 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(63) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 26 november 2012, kl. 10.00-16.35 Beslutande K G Abramsson, ordf. Inga Jonsson Åke Nilsson Mattias Ihrström Maria Kristoffersson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(53) Kommunfullmäktige 2013-12-16

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(53) Kommunfullmäktige 2013-12-16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(53) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen 16 december 2013, kl 10.00-14.30 Beslutande K G Abramsson,ordf. Agneta Lindström-Berg Åke Nilsson Ewa Hed Maria Kristoffersson Annika

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(130) Kommunstyrelsen 2014-05-20

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(130) Kommunstyrelsen 2014-05-20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(130) Plats och tid Kommunförvaltningen, Tisdagen 20 maj 2014, kl. 08.00-15.30 Beslutande Åke Nilsson, ordf. ej 112 Anita Johansson Ewa Hed ej 134 Gunilla Prång 112 ordf, ej

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(106) Kultur- och utbildningsnämnden 2009-09-07

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(106) Kultur- och utbildningsnämnden 2009-09-07 VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(106) Plats och tid Kanslihuset, rum Volgsjön, 2009-09-07, Kl 08.00-16.30 Beslutande Jonny Kärkkäinen, Ordförande (KD) Sanja Tadic (FP) Ingrid Ericsson (C) Gun-Inger Fryklund

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17 Kommunstyrelsen 2000-01-17 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 17 januari kl 18.00

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006 Kommunstyrelsen 20 juni 2006 1 (21) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.00 Ajournering 15.00-15.30, 15.45-15.50 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare Anna Lindholm

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare Anna Lindholm Kommunstyrelse 12 november 2001 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån 2008-05-14 kl 08.15-11.40 Beslutande Anders Hygrell Lars-Åke Gustavsson Roger Hansson Bengt Johansson Inga Göransson Gunilla Josefsson

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178 Kommunstyrelsen 149-178 Kommunstyrelsen sammanträde 149. Ändring av arbetsordning för kommunfullmäktige 150. Kostenheten, överflyttning till barn- och ungdomsnämnden samt justering av kommunstyrelsens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

AUGUSTI 2007 VILHELMINA KOMMUN

AUGUSTI 2007 VILHELMINA KOMMUN AUGUSTI 2007 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se Kfm 2007-12-03 Delårsrapport april

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-12-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.30 Beslutande Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen

Läs mer