VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(42) Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(42) Kommunstyrelsen 2001-03-23"

Transkript

1 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(42) Innehållsförteckning Ärenden: Sid. 1. Årsredovisning 2000 för Vilhelmina kommun och Vilhelmina kommunkoncern Snökanonanläggning i Kittelfjäll Lokalanpassning av Hembergsskolan för rörelsehindrad elev Etablering av fritidsbebyggelse på planområdet i Saxnäs Lördagstrafik Vilhelmina-Lycksele-Arlanda, medelanvisn Besvär avs debiterad va-avgift samt renhållningstaxa och va-taxa för år 2001, Dagny Säfsten m.fl Sekretessbelagd handling Tjänst som handläggare, 50 %, kultur- och utbildningsnämnden Tjänst som biträdande rektor vid rektorsområde Projekt Näringslivsutveckling Inlandsföretagarna Gymnasiestudier på annan ort 42-

2 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 2 Plats och tid Förvaltningshuset, fredagen den 23 mars 2001, Kl Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Agneta Lindström-Berg, ordf. Raoul Karlsson Ulf Rickefors Rickard Norberg Rune Andersson Gunnar Hörnlund Lars Eliasson Johnny Kärkkäinen Bruno Nordlöf Karl Gunnar Mattsson Mona Malmbo Göran Lidström, kommunchef Gerd-Marie Carlsson, sekr. Vid beh. av 79 deltar kommunekonom Lars Ekbäck. Vid beh. av 79,81,86 och 87deltar förvaltningschef Tage Magnusson. Vid beh. av 88 deltar näringssekr. Maria Forsberg-Bergqvist Gunnar Hörnlund Underskrift Sekreterare Gerd-Marie Carlsson Ordförande... Agneta Lindström-Berg Justerande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på kommunkansliet, Vilhelmina Underskrift... Gerd-Marie Carlsson

3 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 3 Arbetsutskottet Kommunstyrelsen Ks 79 Ks 64 Au 79 Dnr 01/Ks Årsredovisning 2000 för Vilhelmina kommun och Vilhelmina kommunkoncern. Ärendebeskrivning Au Vilhelmina kommun redovisar för år 2000 ett överskott på 1,1 mkr. Soliditeten uppgår till 80%. Under överläggning i ärendet deltar Lars Ekbäck. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att fastställa upprättat förslag till årsredovisning för Vilhelmina kommun. Ks Under överläggning i ärendet yrkar Lars Eliasson att ärendet bör återremitteras för ytterligare beredning. Den analys som genomförts av orsakerna till kultur- och utbildningsnämndens stora underskott ska redovisas samt vilka åtgärder som vidtagits för att förhindra att en liknade situation uppstår. Johnny Kärkkäinen och Gunnar Hörnlund yrkar bifall till Lars Eliassons yrkande. Yttrande i ärendet avges vidare av Rickard Norberg. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Lars Eliassons återremissyrkande.

4 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 4 Ks 79 (forts) Ks 64 (forts) Au 79 (forts) Dnr 01/Ks Årsredovisning 2000 för Vilhelmina kommun och Vilhelmina kommunkoncern. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att återremittera ärendet för ytterligare beredning, att återuppta ärendet vid kommunstyrelsens extra sammanträde Ks Ekonomienheten har sammanställt de inköp som utförts inom rektorsområdena 1, 2 och 3 samt övriga ansvarsområden inom kultur- och utbildningsnämnden, under den period som inköpsstopp gällt. Kommentarer föreligger från rektorsområde 1 och 3 samt förvaltningschef Tage Magnusson. Under överläggning i ärendet deltar kommunekonom Lars Ekbäck och förvaltningschef Tage Magnusson. Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen bör pröva huruvida beslut avseende årsredovisning 2000 ska fattas idag eller om ärendet bör återupptas vid ett extra kommunstyrelsesammanträde före den 15 april Lars Eliasson yrkar att kommunstyrelsen bör besluta att uppdra till arbetsutskottet att, utifrån resultat i årsredovisningen samt handläggning av bidrag till snökanonanläggning, till nästa kommunstyrelsesammanträde analysera och redovisa förslag till utbildning samt ev. personalförändringar inom kommunstyrelsens och kultur- och utbildningsnämndens verksamhetsområden.

5 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 5 Ks 79 (forts) Ks 64 (forts) Au 79 (forts) Dnr 01/Ks Årsredovisning 2000 för Vilhelmina kommun och Vilhelmina kommunkoncern. Johnny Kärkkäinen yrkar bifall till Lars Eliassons yrkande med följande tillägg: att arbetsutskottet i samband med sitt uppdrag som ett tänkbart alternativ diskuterar möjligheten till extern rekrytering av en controller. Yttrande i ärendet avges vidare av Rickard Norberg, Gunnar Hörnlund och K G Mattsson. Efter avslutad överläggning prövar ordföranden först om beslut avseende årsredovisning 2000 ska fattas idag eller om ärendet ska återupptas vid ett extra kommunstyrelsesammanträde före den 15 april Efter genomförd propositionsordning finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat att återuppta ärendet vid ett extra kommunstyrelsesammanträde före den 15 april Ordföranden prövar därefter Lars Eliassons yrkande om uppdrag till arbetsutskottet. Efter genomförd propositionsordning finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Lars Eliassons yrkande. Ordföranden prövar därefter Jonny Kärkkäinens tilläggsyrkande avseende ev. rekrytering av controller. Efter genomförd propositionsordning finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Johnny Kärkkäinens tilläggsyrkande.

6 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 6 Ks 79 (forts) Ks 64 (forts) Au 79 (forts) Dnr 01/Ks Årsredovisning 2000 för Vilhelmina kommun och Vilhelmina kommunkoncern. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att återuppta årsredovisning 2000 för Vilhelmina kommun och Vilhelmina kommunkoncern vid ett extra kommunstyrelsesammanträde , att uppdra till arbetsutskottet att, utifrån resultat i årsredovisningen samt handläggning av bidrag till snökanonanläggning, till nästa kommunstyrelsesammanträde analysera och redovisa förslag till utbildning samt ev. personalförändringar inom kommunstyrelsens och kultur- och utbildningsnämndens verksamhetsområden, att arbetsutskottet i samband med sitt uppdrag som ett tänkbart alternativ diskuterar möjligheten till extern rekrytering av en controller.

7 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 7 Ekonomi Arbetsutskottet Au 80 Au 103 Ks 67 Au 83 Au 21 Kfm 81 Ks 254 Au 448 Ks 216 Ks 173 Dnr 00/Ks Snökanonanläggning i Kittelfjäll. Ärendebeskrivning Ks Byggande av snökanonanläggning i Kittelfjäll har varit föremål för beredning i näringsutskottet. Näringsutskottet har ställt sig positivt till att anläggningen kommer till stånd. Två alternativ har diskuterats. Alternativ 1 som Eu-projekt. Alternativ 2 - Vojmådalen ek.för. äger och bygger snökanonen. Vid alternativ 2 gäller följande kostnadsfördelning: Eget kapital (Vojmådalen ek.för.) Landsbygdsstöd Vilhelmina kommun Glesbygdslån Totalt Näringsutskottet har , 41 föreslagit kommunstyrelsen att kronor anvisas för snökanonanläggning i Kittelfjäll. Detta blir aktuellt om alternativ 2 blir det som kommer att gälla vid en byggnation av snökanonanläggningen. Kommunstyrelsen beslutar , 163 att lämna förhandsgaranti om kronor till Vojmådalens ek.för.

8 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 8 Au 80 (forts) Au 103 (forts) Ks 67 (forts) Au 83 (forts) Au 21 (forts) Kfm 81 (forts) Ks 254 (forts) Au 448 (forts) Ks 216 (forts) Ks 173 (forts) Dnr 00/Ks Snökanonanläggning i Kittelfjäll. Vid dagens sammanträde redovisas följande: I samband med vattenkraftsutbyggnaderna i kommunen avsattes en engångssumma för resp. utbyggnadsprojekt. Dessa medel uppgår till 7,8 milj. kronor. Länsstyrelsen har numera möjlighet att besluta om disposition av medlen som får gå till bl.a. näringslivsbefrämjande insatser i kommunen och övriga allmänna ändamål. Ordföranden informerar om att kontakter tagits med länsstyrelsens handläggare som meddelat att möjlighet finns att disponera villkorsmedel till byggnation av snökanonanläggning i Kittelfjäll. Näringsutskottet anhåller om att kommunstyrelsen inger ansökan om villkorsmedel enligt nedanstående: Total kostnad för utbyggnad: Finansiering: Egen insats Vilhelmina kommun Särskilda villkorsmedel Totalt Ordföranden yrkar att ansökan inges om att ur särskilda villkorsmedel få disponera kronor för byggande av snökanonanläggning i Kittelfjäll samt att bidrag beviljas ur bygdeavgiftsmedel med kronor.

9 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 9 Au 80 (forts) Au 103 (forts) Ks 67 (forts) Au 83 (forts) Au 21 (forts) Kfm 81 (forts) Ks 254 (forts) Au 448 (forts) Ks 216 (forts) Ks 173 (forts) Dnr 00/Ks Snökanonanläggning i Kittelfjäll. Lars Eliasson, Johnny Kärkkäinen och Rickard Norberg yrkar bifall till ordförandens förslag. Yttrande i ärendet avges vidare av Rune Andersson och Gunnar Hörnlund. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att till länsstyrelsen inge ansökan om att ur särskilda villkorsmedel få disponera kronor för byggande av snökanonanläggning i Kittelfjäll, att bevilja bygdeavgiftsmedel med kronor för ovan redovisat ändamål. Ks Kommunekonom Lars Ekbäck redovisar i skrivelse att ett alternativ till att finansiera projektet via särskilda villkorsmedlen är att bygdeavgiftsmedel anvisas med 500 tkr under fyra år. Medlen utbetalas ur de likvida medlen med kronor och bokförs som fordran på balansräkningen, vilken regleras med 500 tkr i samband med utbetalning av bygdemedel varje år. Under överläggning i ärendet yrkar Agneta Lindström-Berg att kommunstyrelsen bör besluta att upphäva första att-satsen i sitt beslut , 173 om finansiering med särskilda villkorsmedel.

10 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 10 Au 80 (forts) Au 103 (forts) Ks 67 (forts) Au 83 (forts) Au 21 (forts) Kfm 81(forts) Ks 254 (forts) Au 448 (forts) Ks 216 (forts) Ks 173 (forts) Dnr 00/Ks Snökanonanläggning i Kittelfjäll. Agneta Lindström-Berg yrkar vidare att kommunstyrelsen bör besluta att återremittera ärendet för ytterligare beredning avseende finansieringsalternativ. Yttrande i ärendet avges vidare av K G Mattsson, Johnny Kärkkäinen och Thord Wikström. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Agneta Lindström-Bergs yrkande att upphäva första att-satsen i kommunstyrelsens beslut , 173 om finansiering med särskilda villkorsmedel samt återremittera ärendet för ytterligare beredning. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att upphäva sitt beslut , 173, första att-satsen, om finansiering med särskilda villkorsmedel, att återremittera ärendet för ytterligare beredning avseende finansiering av snökanonanläggning i Kittelfjäll, att ärendet ska föreligga vid kommunstyrelsens sammanträde Au Yttrande i ärendet har upprättats av kommunekonom Lars Ekbäck. Ekonomienheten föreslår om finansiering ska ske via bygdemedel följande förslag till beslut:

11 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 11 Au 80 (forts) Au 103 (forts) Ks 67 (forts) Au 83 (forts) Au 21 (forts) Kfm 81 (forts) Ks 254 (forts) Au 448 (forts) Ks 216 (forts) Ks 173 (forts) Dnr 00/Ks Snökanonanläggning i Kittelfjäll. Kommunstyrelsen föreslås besluta: att bevilja Vojmådalens ekonomiska förening bygdemedel med kronor för uppförande av snökanonanläggning i Kittelfjäll och att medlen ianspråktas med kronor för vardera åren 2001, 2002, 2003 och Kommunfullmäktige föreslås besluta: att bevilja Vojmådalens ekonomiska förening ett räntefritt avskrivningslån på kronor, med en löptid på fyra år och en årlig avskrivning på kronor under perioden Samråd har skett med Komrev AB. Under överläggning i ärendet deltar kommunekonom Lars Ekbäck. ARBETSUTSKOTTET FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Vojmådalens ekonomiska förening bygdemedel med kronor för uppförande av snökanonanläggning i Kittelfjäll, att ur disponibla bygdemedel för år 2001, 2002, 2003 och 2004 göra avsättning med kronor för vardera av åren för att täcka den årliga avskrivningen på beviljat avskrivningslån till Vojmådalens ek.för avseende snökanonanläggning i Kittelfjäll,

12 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 12 Au 80 (forts) Au 103 (forts) Ks 67 (forts) Au 83 (forts) Au 21 (forts) Kfm 81(forts) Ks 254 (forts) Au 448 (forts) Ks 216 (forts) Ks 173 (forts) Dnr 00/Ks Snökanonanläggning i Kittelfjäll. att av kommunstyrelsen , 204 antagen plan för bygdemedel för år 2001 kompletteras avseende avsättning för år ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Vojmådalens ekonomiska förening ett räntefritt avskrivningslån på kronor, med en löptid på fyra år och en årlig avskrivning på kronor under perioden Ks Under överläggning i ärendet deltar kommunekonom Lars Ekbäck. Ulf Rickefors yrkar att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige att då det aktuella projektet enligt kommunens bedömning uppfyller uppsatta villkor för disposition av villkorsmedel, till länsstyrelsen inge ansökan om att ur särskilda villkorsmedel få disponera kronor för byggande av snökanonanläggning i Kittelfjäll. Yttrande i ärendet avges av Agneta Lindström-Berg, Gunnar Hörnlund, Lars Eliasson och Johnny Kärkkäinen. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Ulf Rickefors yrkande.

13 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 13 Au 80 (forts) Au 103 (forts) Ks 67 (forts) Au 83 (forts) Au 21 (forts) Kfm 81(forts) Dnr 00/Ks Snökanonanläggning i Kittelfjäll. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att då det aktuella projektet enligt kommunens bedömning uppfyller uppsatta villkor för disposition av villkorsmedel, till länsstyrelsen inge ansökan om att ur särskilda villkorsmedel få disponera kronor för byggande av snökanonanläggning i Kittelfjäll. Kfm Tage Karlsson yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag samt att ärendet bör återremitteras till kommunstyrelsen för ytterligare beredning avseende dess skattemässiga effekterna vid en eventuell bidragsgivning. Gunnar Hörnlund, Johnny Kärkkäinen och Rune Andersson yrkar bifall till Tage Karlssons förslag. Yttrande i ärendet avges vidare av K G Abramsson och Agneta Lindström- Berg. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner prövar ordföranden om ärendet skall avgöras idag eller om detsamma skall återremitteras. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare beredning.

14 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 14 Au 80 (forts) Au 103 (forts) Ks 67 (forts) Au 83 (forts) Au 21 (forts) Kfm 81(forts) Dnr 00/Ks Snökanonanläggning i Kittelfjäll. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare beredning Au ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till kommunchef Göran Lidström att bereda ärendet ytterligare, att återuppta ärendet vid arbetsutskottets sammanträde Au Under överläggning i ärendet deltar kommunekonom Lars Ekbäck. Kommunchefen redogör i PM för den utredning som genomförts avseende ärendets handläggning. Med hänvisning till genomförd utredning föreslår kommunchefen kommunstyrelsen besluta att uppdra till kommunchefen att ansvar för att en utbildning ges för anslagsförvaltare och ekonomienhetens personal avseende kommunens rutiner för ekonomiska transaktioner, att uppdra till kommunchefen att anlita en från kommunen fristående resurs för granskning av aktuella fakturor innan kommunstyrelsens möte

15 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 15 Au 80 (forts) Au 103 (forts) Ks 67 (forts) Au 83 (forts) Au 21 (forts) Kfm 81 (forts) Dnr 00/Ks Snökanonanläggning i Kittelfjäll. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till kommunchefen att ansvara för att en utbildning ges för anslagsförvaltare och ekonomienhetens personal avseende kommunens rutiner för ekonomiska transaktioner, att uppdra till kommunchefen att anlita en från kommunen fristående resurs för granskning av aktuella fakturor innan kommunstyrelsens sammanträde , att uppdra till kommunchefen att till kommunstyrelsens sammanträde utarbeta förslag till finansiering av snökanonanläggningen i Kittelfjäll. Ks Under överläggning i ärendet deltar från Kommunrevisionen Johnny Holmgren och Jahn Eliasson samt från ekonomienheten kommunekonom Lars Ekbäck. Thord Wikström yrkar att kommunstyrelsen bör besluta att uppdra till kommunstyrelsens presidium att snarast inbjuda representanter för Hotell Kittelfjäll, Vojmådalens PR-förening/- Vojmådalens ek.för. till överläggningar, att inga ytterligare fakturor betalas av Vilhelmina kommun.

16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 16 Au 80 (forts) Au 103 (forts) Ks 67 (forts) Au 83 (forts) Au 21 (forts) Kfm 81 (forts) Dnr 00/Ks Snökanonanläggning i Kittelfjäll. Au Överläggningar har skett med företrädare för AB Fjällaktiviteter i Västerbotten samt Vojmådalens PR-förening i Kittelfjäll ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att felaktigt utbetalade fakturor i detta ärende återfaktureras AB Fjällaktiviteter i Västerbotten med en förfallodag satt till , att återsända övriga fakturor till AB Fjällaktiviteter i Västerbotten AB. Ks Under överläggning i ärendet yrkar Johnny Kärkkäinen att kommunstyrelsen bör besluta att återremittera ärendet till arbetsutskottet för ytterligare beredning. Gunnar Hörnlund yrkar att kommunstyrelsen bör besluta att uppdra till arbetsutskottet att skriftligt inbjuda länsstyrelsens ledning till diskussioner i Vilhelmina ang. länsstyrelsens prioriteringar vid regionalekonomiska satsningar. Efter avslutad överläggning prövar ordföranden först Johnny Kärkkäinens yrkande om återremiss.

17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 17 Au 80 (forts) Au 103 (forts) Ks 67 (forts) Au 83 (forts) Au 21 (forts) Kfm 81 (forts) Dnr 00/Ks Snökanonanläggning i Kittelfjäll. Efter genomförd propositionsordning finner ordföranden att kommunstyrelsens beslutat avslå Kärkkäinens återremissyrkande. Ordföranden prövar därefter arbetsutskottets förslag med Gunnar Hörnlunds tilläggsyrkande om uppdrag till arbetsutskottet. Efter genomförd propositionsordning finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag med Gunnar Hörnlunds tilläggsyrkande. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att felaktigt utbetalade fakturor i detta ärende återfaktureras AB Fjällaktiviteter i Västerbotten med en förfallodag satt till , att återsända övriga fakturor till AB Fjällaktiviteter i Västerbotten, att uppdra till arbetsutskottet att skriftligt inbjuda länsstyrelsens ledning till diskussioner i Vilhelmina ang. länsstyrelsens prioriteringar vid regionalekonomiska satsningar. Bland reservation avges av Johnny Kärkkäinen avseende de två första att-satserna.

18 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 18 Ks 81 Ks 77 Dnr 01/Ks Lokalanpassning av Hembergsskolan för rörelsehindrade elever. Ärendebeskrivning Ks Hembergsskolan ro 2 har redovisat nödvändiga åtgärder för att anpassa Hembergsskolan för rörelsehindrade elever inför läsåret 2001/02. I investeringsbudgeten 2001 har kultur och utbildningsnämnden äskat kr för lokalanpassningen. VIBO AB har inkommit med en kostnadskalkyl över de åtgärder som redovisats. Kostnaden uppgår till kr exkl. moms. I denna summa har ej medräknats åtgärder i Sporthall och träslöjdslokal. Enligt inkommen kostnadskalkyl från VIBO AB erfordras utöver redan budgeterade medel kr, ytterligare kr för att klara lokalanpassningen i Hembergsskolan inför läsåret 2001/02. Kultur och utbildningsnämnden har , 102 beslutat 1. Anhålla att ur beräknat överskott i kultur och utbildningsnämndens investeringsbudget år 2000 få disponera kronor som tilläggsanslag år 2001, för lokalanpassning av Hembergsskolan inför läsåret 2001/ anhålla att medel i investeringsbudgeten 2001 för flyttning Malgomajskolan 2 total kr (proj 475 och 478) får omdisponeras, med anledning av kommunfullmäktiges beslut att ej anvisa medel för utbyggnad Malgomajskolan, för att i stället användas för lokalanpassning av Hembergsskolan inför läsåret 2001/02.

19 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 19 Ks 81 (forts) Ks 77 (forts) Dnr 01/Ks Lokalanpassning av Hembergsskolan för rörelsehindrade elever. Under överläggning i ärendet yrkar Agneta Lindström-Berg att kommunstyrelsen bör besluta att återemittera ärendet för ytterligare beredning avseende finansiering samt en bedömning utifrån gällande lagstiftning avseende åtgärdernas omfattning. Yttrande i ärendet avges vidare av Gunnar Hörnlund. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att återremittera ärendet för ytterligare beredning avseende finansiering samt en bedömning utifrån gällande lagstiftning avseende åtgärdernas omfattning. Ks Yttrande i ärendet har upprättats av ingenjör Klas Martin Nilsson. Under överläggning i ärendet deltar Tage Magnusson. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att bevilja kultur- och utbildningsnämndens tillägganslag med kronor för lokalanpassning av Hembergskolan för rörelsehindrade elever, att erforderliga medel kronor anvisas ur det egna kapitalet.

20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 20 Arbetsutskottet Åke Nilsson Ks 82 Ks 78 Ks 48 Au 54 Au 345 Au 52 Au /1-1/2 Au 153 Dnr 99/Ks Ëtablering av fritidsbebyggelse på planområde i Saxnäs. Ärendebeskrivning Au I samband med etablering av Mösseberg och utveckling av Saxnäsgården träffades överenskommelse om kommunala insatser för infrastrukturen i området. I avtalet utlovade kommunen bostadsmark upp till 25 lägenheter. I dagsläget har fem tomter utnyttjats för bostadsbebyggelse. På det område som iordningställdes har inte någon etablering skett. Efterfrågan på fritidsbostäder samt uppvaktning från Saxnäs intresseförening har medfört att kommunen kontaktat Saxnäsgården, med förfrågan om etablering på över delen av området. Positivt svar har erhållits från Saxnäsgården som dock vidhåller att mark skall finnas för det ursprungliga antal lägenheter som framgår av avtalet. För att kunna erbjuda fritidstomter i området måste va- och gatuarbetet färdigställas enligt etapp 2 samt uppgörelse träffas med Vattenfall om framdragning av el till området. Kostnaden för va- och gata beräknas till ca 1,0 mkr och elmatning till ca 0,150 mkr. Totalt blir ca tomter tillgängliga vid denna utbyggnad. Detaljplan och entreprenadhandlingar för området är färdigställda. Tekniska enheten föreslår kommunstyrelsen besluta att föra upp projektet för prövning i kapitalbudgeten för år 2000.

21 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 21 Ks 82 (forts) Ks 78 (forts) Ks 48 (forts) Au 54 (forts) Au 345 (forts) Au 52 (forts) Au 3 (forts) Au 153 (forts) Dnr 99/Ks Etablering av fritidsbebyggelse på planområde i Saxnäs. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till kommuningenjör Åke Nilsson att undersöka andra tänkbara exploatörers intresse för projektet, att därefter återuppta ärendet till behandling. Au Åke Nilsson inkommer med yttrande Tekniska enheten föreslår att inbjuda företrädare för Saxnäs Idrotts- och intresseförening samt Saxnäs samfällighetsförening till överläggning i ärendet. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att bifalla tekniska enhetens förslag. Au Skrivelse har inkommit från Saxnäs idrotts- och bygdeförening och Saxnäs samfällighetsförening om att få förvärva iordningställt detaljplanerat tomtområde väster om Saxnäs by för en köpeskilling om 1 kr. Föreningen har efter förvärvet i avsikt att ansöka om bygdemedel för färdigställande av området, elektrifiering, färdigställande av vägar o.s.v. Under överläggning i ärendet deltar Mikael Danielsson, Saxnäs idrottsoch bygdeförening, Christer Granlund, Saxnäs samfällighetsförening samt kom.ing. Åke Nilsson.

22 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 22 Ks 82 (forts) Ks 78 (forts) Ks 48 (forts) Au 54 (forts) Au 345 (forts) Au 52 (forts) Au 3 (forts) Au 153 (forts) Dnr 99/Ks Etablering av fritidsbebyggelse på planområde i Saxnäs. Under överläggningen framkommer att ett område iordninggjorts med avseende på vatten och avlopp samt gata där sex tomter kan inrymmas. Framdragning av el återstår. Av det avtal som ingåtts mellan Vilhelmina kommun och Mösseberg Kurort AB i samband med etablering av Saxnäsgården framgår av punkt 5 att kommunen kontinuerligt vid anfordran överlämnar tomtmark för byggande intill 25 lägenheter (friliggande eller sammanbyggda) inkl. anslutning till kommunens va-ledningar. Kommunen svarar för tomtkostnad och anläggningsavgifter. Om detta villkor kvarstår för Mössebergs del behöver klarläggas. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att ställa sig positiv till en försäljning av sex tomter för fritidshusbebyggelse på exploateringsområdet i Saxnäs, att uppdra till ordföranden att kontakta Mösseberg Kurort AB för klargörande om villkoren i punkt 5 fortfarande ska kvarstå oförändrade i ingånget avtal vid etablering av Saxnäsgården, att uppdra till kom.ing. Åke Nilsson ta fram tomtbeskrivningar, att uppdra till kom.ing Åke Nilsson att ta kontakt med de personer som anmält intresse för köp av fritidshustomt i Saxnäs för att få veta om intresse fortfarande finns, att notera att representanterna för byaföreningarna åtar sig att annonsera i sitt lokala annonsblad och att vara kontakt-personer vid visning av tomterna,

23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 23 Ks 82 (forts) Ks 78 (forts) Ks 48 (forts) Au 54 (forts) Au 345 (forts) Au 52 (forts) Au 3 (forts) Au 153 (forts) Dnr 99/Ks Etablering av fritidsbebyggelse på planområde i Saxnäs. att ärendet återupptas vid arbetsutskottets sammanträde 20 juni Au Under överläggning i ärendet deltar kommuning. Åke Nilsson. Nilsson informerar om att avstyckning kommer att genomföras denna vecka. När detta genomförts kommer tomternas belägenhet att framgå och närmare kunna presenteras för intresserade tomtköpare. Åtta personer har anmält intresse av förvärv. Klarläggande av hur många som i dagsläget är beredda att förvärva tomter är viktigt för kommunens bedömning av när iordningställande av området kan bli aktuellt. Hur kostnaden för framdragning av el kronor ska erläggas behöver klargöras. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att notera informationen, att uppdra till kom.ing. Åke Nilsson att bereda ärendet vidare Au Yttrande i ärendet har upprättats av kommuning. Åke Nilsson.

24 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 24 Ks 82 (forts) Ks 78 (forts) Ks 48 (forts) Au 54 (forts) Au 345 (forts) Au 52 (forts) Au 3 (forts) Au 153 (forts) Dnr 99/Ks Etablering av fritidsbebyggelse på planområde i Saxnäs. Av yttrandet framgår att området som är planlagt kan användas för fritidsbebyggelse. Området har tomtindelats med 20 tomter. Området är förberett för va-anläggning och gata, dock ej för övre delen av området som omfattar fem tomter. För att kunna fördela tomter behövs en korrekt redovisning av kostnaderna för varje tomt, inkl. va-, elanslutning och tomtkostnader. Problemet för området är elkostnaderna. En ny anläggning måste byggas för att klara området. Vid kontakt med Vattenfall meddelas att varje anslutning kommer att kosta ca kr/tomt exkl. moms, således :50 kr.detta pris gäller under förutsättning att alla 20 tomterna ansluts i samma arbete. Det torde vara uteslutet att försäljningen kommer att omfatta samtliga tomter, vilket kommer att innebära att kostnader för elanslutning inte kan täckas på annat sätt än genom kommunens insats. Totala kostnaden blir således 20 x = kr exkl moms. Om sex tomter kan säljas år 1 blir intäkten kr. Således återstår kr att fördelas till ett senare tillfälle. Allmäntekniska avdelningen föreslår att arbetsutskottet tar upp frågan till principiell prövning om möjligheten för kommunen att förskottera elanslutningsavgifter. Under överläggning i ärendet deltar kommuning. Åke Nilsson. Det noteras att villkoret om överlämnade av tomtmark till Mösseberg Kurort AB för byggande av lägenheter ej längre är aktuellt.

25 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 25 Ks 82 (forts) Ks 78 (forts) Ks 48 (forts) Au 54 (forts) Au 345 (forts) Au 52 (forts) Au 3 (forts) Au 153 (forts) Dnr 99/Ks Etablering av fritidsbebyggelse på planområde i Saxnäs. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till kommuning. Åke Nilsson att kontakta Vattenfall betr. möjligheten att göra en etappindelning av elanslutning omfattande 10 tomter för vardera åren 2001 resp. 2002, att redovisning om möjlighet till etappindelning ska föreligga vid kommunstyrelsens sammanträde Ks Offert har inkommit från Vattenfall Norrnät AB avseende elektrifiering enligt följande: Alt. 1 Anslutning av 8 tomter 3:33, 3:34, 3: kronor exkl. moms Alt. 2 Anslutning av 20 st tomter 3: kronor exkl. moms Under överläggning i ärendet yrkar Rune Andersson att kommunstyrelsen bör besluta att genomföra elanslutning enligt alternativ 2. Thord Wikström yrkar att kommunstyrelsen bör besluta att återremittera ärendet för ytterligare beredning. Tomtpris inkl. el skall framräknas samt redovisning av antal intressenter. Yttrande i ärendet avges vidare av Gunnar Hörnlund, Joakim Risberg, S Åke Nilsson och Rickard Norberg.

26 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 26 Ks 82 (forts) Ks 78 (forts) Ks 48 (forts) Au 54 (forts) Au 345 (forts) Au 52 (forts) Au 3 (forts) Au 153 (forts) Dnr 99/Ks Etablering av fritidsbebyggelse på planområde i Saxnäs. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Thord Wikströms återremissyrkande. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att återremittera ärendet för ytterligare beredning, att återuppta ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde Ks Kommuning. Åke Nilsson redovisar sammanställning över framräknad tomtkostnad. Kostnaden uppgår till kronor. I framräknad kostnad ingår el-anslutning uppgående till kronor enligt offert från Vattenfall. Under överläggning i ärendet yrkar Rune Andersson att kommunstyrelsen bör besluta att återremittera ärendet till arbetsutskottet för ytterligare beredning. Möjligheten att tillämpa ett enhetligt pris i kommunen avseende fritidshustomter skall utredas samt antal intressenter till tomtområde i Saxnäs. Rickard Norberg yrkar bifall till Rune Anderssons yrkande.

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Plats och tid Förvaltningshuset, tisdagen den 9 juli 2002, kl. 09.30-10.45. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Agneta Lindström Berg, ordf. S Åke Nilsson Thord

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Plats och tid Folkets Hus, Tisdagen den 26 april 2011, kl. 08.00-08.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed Gunilla

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Plats och tid Förvaltningshuset, Tisdagen den 20 december 2005, kl. 13.00-15.10 Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Ewa Hed Anita Johansson Rickard Norberg Rune

Läs mer

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(11) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 7 september 2011, kl. 15.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 Plats och tid Förvaltningshuset, torsdagen den 6 maj 2004,. kl. 13.00-17.00. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Pettersson Eva Hed Anita Johansson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Kommunstyrelsen 2009-02-23

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Kommunstyrelsen 2009-02-23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Plats och tid Folkets Hus, måndagen den 23februari 2009, kl. 11.30-12.10. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Folkets hus, Måndagen den 16 december 2013, kl. 09.00 09.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed Gunilla

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Kultur- och utbildningsnämnden

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Kultur- och utbildningsnämnden VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Plats och tid Vilhelmina Folkets hus, rum 1, 2011-04-14 Kl 13.00-16.00 Beslutande Viveka Abramsson, Ordförande (S) Birgitta Ohlsson, (S) Joakim Sandqvist, (S) Bengt Göran

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Kommunstyrelsen 2004-07-01

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Kommunstyrelsen 2004-07-01 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Plats och tid Förvaltningshuset, torsdagen den 1 juli 2004, kl. 09.00-12.00. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Ewa Hed Anita Johansson Rickard Norberg Gunnar

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(26) Kommunstyrelsen 2001-06-25

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(26) Kommunstyrelsen 2001-06-25 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(26) Plats och tid Folkets hus, måndagen den 25 juni 2001, kl. 14.00-15.20. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Agneta Lindström-Berg, ordf. S Åke Nilsson Thord

Läs mer

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 59-60 Göran Lidström. Justerande... Gunilla Prång Helen Gavelin

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 59-60 Göran Lidström. Justerande... Gunilla Prång Helen Gavelin VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 24 september 2012, kl. 15.00-17.15 Beslutande K G Abramsson, ordf. Tony Mannelqvist Åke Nilsson Inga Jonsson Maria Kristoffersson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(31) Kommunstyrelsen 2007-06-12. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(31) Kommunstyrelsen 2007-06-12. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(31) Plats och tid Förvaltningshuset, tisdagen den 12 juni 2007, kl. 15.30-17.00. Beslutande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Katarina Hahlin Conny Lövgren

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Rickard Norberg

Göran Lidström, sekr. Rickard Norberg VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Vilhelmina folkets hus, torsdagen 16 juni 2011 15.00-18.45 Beslutande Åke Nilsson, ordf. Ewa Hed Gunilla Prång Mikael Österberg Inga Jonsson Mikael Danielsson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(14) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(14) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(14) Plats och tid Folkets hus, tisdagen 17 februari 2015, kl. 08.00 16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordförande Suzanne Sellin Magnus Johansson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(19) Kommunfullmäktige 2002-02-18

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(19) Kommunfullmäktige 2002-02-18 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 18 februari 2002, kl. 14.00-15.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera K G Abramsson, ordf. S Åke Nilsson Per-Olof Nilsson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(45) Kommunstyrelsen 2003-05-27

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(45) Kommunstyrelsen 2003-05-27 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(45) Plats och tid Förvaltningshuset, tisdagen den 27 maj 2003, kl. 10.00-17.00 Beslutande Åke Nilsson, ordf., 126,132-138 Lars Pettersson Eva Hed Anita Johansson Rickard Norberg

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(26) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(26) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(26) Plats och tid Folkets Hus, tisdagen den 21 juni 2005, kl. 21.00-22.00. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Anita Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15. Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Bo Olsson Annika Johansson Urban Granfeldt

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(102) Kommunfullmäktige 2001-12-19

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(102) Kommunfullmäktige 2001-12-19 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(102) Plats och tid Folkets Hus Onsdagen den 19 december 2001, kl. 14.00-20.00 Beslutande K G Abramsson, ordf. Göran Jonsson Per Olof Nilsson Lena Larsson Gunnar Hörnlund Joakim

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred 2001- kl. 08.30-10.30 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Sivert Bergström Åke Nilsson Lennart Beijer Övriga deltagande

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

HAMMARÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Servicenämndens arbetsutskott 2014-03-05

HAMMARÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Servicenämndens arbetsutskott 2014-03-05 Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid Planrummet, kommunhuset kl 13.00 14.25 Beslutande Lennart Lämgren (FP), ordf Torsten Bill (M) Sara Asp (S) Deltagande ersättare Övriga deltagande Johan Rosqvist, förvaltningschef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum s arbetsutskott 2010-12-08 1(7) Plats och tid Kommunkontoret, Åsele 11 00 12 00 Beslutande Bert-Rune Dahlberg(s) ordf Christer Hedman(åp) vice ordf Sida Övriga deltagande Lars-Ove Hedman

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Nyemission Cloudberry Village AB. Ett förslag har framtagits som innebär

Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Nyemission Cloudberry Village AB. Ett förslag har framtagits som innebär VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 28 Ekonomi Karl-Johan O Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Ärendebeskrivning Au 2010-10-20 Kommunchefen redovisar i PM 2010-10-18 sammanfattningsvis följande: Förberedelser

Läs mer

Urban Åström, förvaltningschef Kenth Åström, verksamhetsplanerare Orvar Ottesen, kulturchef, 85 Eva Stecksén, sekreterare.

Urban Åström, förvaltningschef Kenth Åström, verksamhetsplanerare Orvar Ottesen, kulturchef, 85 Eva Stecksén, sekreterare. 1 (12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum 372 Getberget, 28 september, 2011, kl. 13-15 Catharina Karlsson, s, ordförande Mikael Johansson, s, vice ordförande Tord Sundquist,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Annika Engelbrektsson (s), ordförande Ove Gunnarsson (s) Yvonne Karlsson (s) Ingvar Eriksson (v) Eric Arvidsson (c)

Annika Engelbrektsson (s), ordförande Ove Gunnarsson (s) Yvonne Karlsson (s) Ingvar Eriksson (v) Eric Arvidsson (c) Kultur- och utbildningsnämndens 2005-12-14 1. ( 10 ) Plats och tid: Prix-huset, kl 15.00-17.00 Beslutande: Annika Engelbrektsson (s), ordförande Ove Gunnarsson (s) Yvonne Karlsson (s) Ingvar Eriksson (v)

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-11-29 2 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågstund ställs frågor till kommunstyrelsens ordf. Monica Widnemark Vaktmästarfrågan i Lessebo Sporthall Återställning av vägen

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(34) Kommunfullmäktige 2002-09-17

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(34) Kommunfullmäktige 2002-09-17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(34) Plats och tid Folkets Hus Tisdagen den 17 september 2002, kl. 14.00-16.05 Beslutande K G Abramsson, ordf. Håkan Gustafsson Per Olof Nilsson S Åke Nilsson Gunnar Hörnlund

Läs mer

2013-03-19. Ändring av prissättning av tre småhustomter inom exploateringsområdet vid Slättenvägen. Dnr KS 2010-527

2013-03-19. Ändring av prissättning av tre småhustomter inom exploateringsområdet vid Slättenvägen. Dnr KS 2010-527 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-03-19 84 Ändring av prissättning av tre småhustomter inom exploateringsområdet vid Slättenvägen. Dnr KS 2010-527 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Vetab, Vetlanda måndagen den 21 oktober kl 13.15-16.30 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda Gustavsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 17.30 18.00 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), 2:e v ordf Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (S) Agnetha Persson (C) Sven-Inge Dahlman

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING KS 41 KS 42 KS 43 KS 44 Godkännande av anhållan från Förvaltnings AB Östra Piren om byggstart och borgen för etapp II på Östra Piren Samarbetsavtal med Blekinge Tekniska Högskola (BTH)

Läs mer

Anders Björklund (ÅÅ)

Anders Björklund (ÅÅ) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-05-04 1 (9) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, 2:a våningen 16.30 17.45 Beslutande Ewa Wemby (M) Heléne Fritzon

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Kommunfullmäktige 2002-06-17

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Kommunfullmäktige 2002-06-17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Plats och tid Hotell Kittelfjäll, Måndagen den 17 juni 2002, kl. 18.00-23.00 Beslutande K G Abramsson, ordf. Birgitta Olsson P O Nilsson Lena Larsson Gunnar Hörnlund Lars

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-05-21

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-05-21 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17.00-20.55 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Agneta Lindskog, ekonomichef 74 Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr Kommunstyrelsens samordningsutskott 2010-04-20 Ärendelista Sid nr Justering...2 597 Information om arbetet med E4 Sundsvall...3 598 Information om utställning av förslag till kustplan för Sundsvalls kommun...4

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 17.30-17.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-04-29 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Falkenbergs Näringsliv AB Förfrågan om investering från Falkenbergs Terminal AB. KS

Falkenbergs Näringsliv AB Förfrågan om investering från Falkenbergs Terminal AB. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-11-01 343 Falkenbergs Näringsliv AB Förfrågan om investering från Falkenbergs Terminal AB. KS 2016-431 Beslut

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Kommunfullmäktige 2002-04-08

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Kommunfullmäktige 2002-04-08 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Plats och tid Folkets Hus Måndagen den 8 april 2002, kl. 14.00-16.45 Beslutande K G Abramsson, ordf. Birgitta Olsson Per Olov Nilsson Göran Jonsson Gunnar Hörnlund Lena

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2008-08-12 2 KS 109 Dnr 2007-310 - 13 PUT-boende alternativt förslag till boende för ungdomar med uppehållstillstånd Lessebo kommun har ett avtal med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande

Läs mer

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S)

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S) PROTOKOLL 1(20) Paragrafer 239-254 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 08.30 11.25 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Sida s arbetsutskott 2010-10-25 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Åsele 09 00 11 45 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (s) ordf Christer Hedman (åp) vice ordf K Sune Almroth (s) Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 54 Plats och tid Hjernet, tisdagen den 12 oktober 2010, kl 08.30-08.50. Beslutande Solveig Oscarsson (S), ordförande Kjell Söderlund (S) Eva Overgaard (S) Eleonore Karlsson (S) Johanna Bergström (S) tj

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl FÖREDRAGNINGSLISTA Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl 08.30. Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll 3

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 2003-11-26 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.55 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Protokoll 1. Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13: Ajournering kl mellan 76 och ANSLAG / BEVIS

Protokoll 1. Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13: Ajournering kl mellan 76 och ANSLAG / BEVIS Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15.15 Ajournering kl 13.50-14.20 mellan 76 och 77 ande Övriga närvarande Anna-Lena Fjellström (S) ordf. tjg för Jan-Christer Jonsson (S) Tomas Sellin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl 16:00 Beslutande Övriga deltagare (S) Magnus Nyström, ordförande (S) Leif Danielsson (S) Anna-Karin Lundström (S) Kjell Lidman (S) Tomas Eklund (S) Isabella

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2004-01-21 Beslutsärenden KS 1 Internbudget 2004 2 Optionsavtal, Trivselhus AB 3 Markanvändning, Grindvaktaren 8 och 9 4 Riktlinjer för anställda i Vårgårda kommun vid hantering av IT-system

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(137) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(137) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(137) Plats och tid Förvaltningshuset, tisdagen 22 november 2016 kl. 08.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson Suzanne Sellin Magnus Johansson

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Begäran om medel för organisering av mottagandet av ensamkommande barn och flyktingar KS-2014/151

Begäran om medel för organisering av mottagandet av ensamkommande barn och flyktingar KS-2014/151 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mary Nilsson Datum KS-2014/151 2014-02-27 Kommunstyrelsen Begäran om medel för organisering av mottagandet av ensamkommande barn och flyktingar KS-2014/151 Förslag

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (23) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-12-18 1(13) Plats och tid Åsele Folkets Hus 08 00 10 20 Beslutande Peter Lindström(s) ordf Egon Persson(åkl) vice ordf Urban Lindström(s) Tommy Danielsson(s) Peter

Läs mer

2010-02-16. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2010-02-16. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2010-02-16 49 Utbyggnad av infrastruktur samt prissättning av tomter KS, KF inom exploateringsområde

Läs mer

Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet

Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet 1995-10-02 1 Eva Carp Ks # 125 Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet Kommunförbundet i Kalmar län arrangerar en konferens i Högsby den 19 oktober 1995 med temat Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet.

Läs mer

onsdagen den 4 maj 1994, kl 17.10-17.30

onsdagen den 4 maj 1994, kl 17.10-17.30 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1994-05-04 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 4 maj 1994, kl 17.10-17.30 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Ansökan om medfinansiering för Rekrytera Flera rekryteringsmässa 2011

Ansökan om medfinansiering för Rekrytera Flera rekryteringsmässa 2011 Kommunstyrelsen 2011 09 12 205 463 Arbets och personalutskottet 2011 09 12 174 363 Dnr 11.482 12 oktkf11 Ansökan om medfinansiering för Rekrytera Flera rekryteringsmässa 2011 Bilaga: Ansökan Ärendebeskrivning

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-09-03

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-09-03 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-09-03 28 (33) 116 KÖP AV COOPS FASTIGHETER, DALSKOGEN 1:1, 1:36 och 1:39 Dnr: LKS 2014-359-253 Konsumentföreningen Bohuslän-Älvsborg ekonomisk

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl arbetsutskott 2007-01-10 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 16.00 17.50 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Tekniska nämnden (9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration Tn 101. Budgetuppföljning per den 30 juni 2010

Tekniska nämnden (9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration Tn 101. Budgetuppföljning per den 30 juni 2010 Tekniska nämnden 2010-08-23 1(9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration 2009.001-206 Tn 101. Budgetuppföljning per den 30 juni 2010 2010.001-206 Tn 102. Budget 2011 2010.008-200 Tn 103. Meddelande

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

1. Upprop och val av justerare. 2. Anmälan om delegationsbeslut. 3. Kommundirektören informerar. 4. Säkerhetsbälte till barn i bussar svar på uppdrag

1. Upprop och val av justerare. 2. Anmälan om delegationsbeslut. 3. Kommundirektören informerar. 4. Säkerhetsbälte till barn i bussar svar på uppdrag Kommunstyrelsen 3 (9) Ärendelista 1 juli 2016 1. Upprop och val av justerare 2. Anmälan om delegationsbeslut 3. Kommundirektören informerar 4. Säkerhetsbälte till barn i bussar svar på uppdrag 5. Försäljning

Läs mer

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-05-06 1 (7) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Hörsalen Kl. 17:00-17:45 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) 1:e vice ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.10 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Per-Inge Pettersson Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Övriga deltagande

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2009-11-23 1-12 Plats och tid Konferensrum, Norrtull kl 15.30-17.00 Beslutande Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) Barbro Gustafsson (M) i st f Jan

Läs mer

Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Sammanträdet öppet för allmänheten. Inga personer närvarande. Justerare: Mats Hallsten (c) Paragrafer : 35-47

Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Sammanträdet öppet för allmänheten. Inga personer närvarande. Justerare: Mats Hallsten (c) Paragrafer : 35-47 ) 2005-04-28 1 (15) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda, torsdagen den 28 april 2005, kl 13.00 15.10. Beslutande: Ulla Börjesson (s) ordförande Eva-Lena Johansson (s) Monica Gustafsson

Läs mer

Nils-Erik Mattsson (MP) Thomas Håkansson (C) Anna Carlbrant (RP) Roger Gardell (FP) Jan-Eric Wildros (S) JanAnders Palmqvist (S) Peter Bowin (V) 1(5)

Nils-Erik Mattsson (MP) Thomas Håkansson (C) Anna Carlbrant (RP) Roger Gardell (FP) Jan-Eric Wildros (S) JanAnders Palmqvist (S) Peter Bowin (V) 1(5) Sammanträdesprotokoll 1(5) 2013-09-26 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 17.00 17.40 Beslutande Roger Fredriksson (M) Kenneth Michaelsson (C) Malin Norfall (S) Lena Karstensson

Läs mer