Kalkyler för: energigrödor. rörflen höstvete korn träda. Fler kalkyler hittar ni på

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kalkyler för: energigrödor. rörflen höstvete korn träda. Fler kalkyler hittar ni på www.jordbruksverket.se/salix"

Transkript

1 Kalkyler för energigrödor Kalkyler för: salix rörflen höstvete korn träda Fler kalkyler hittar ni på

2

3 Förord Kalkylerna är upprättade av Håkan Rosenqvist, Billeberga, i början av år 2013 och har granskats översiktligt av Jordbruksverket. Författaren ansvarar för metodik samt resultatens giltighet. Arbetet med kalkylerna är en del av ett projekt som är finansierat av landsbygdsprogrammet. Ett viktigt syfte med kalkylerna är att ge en ökad inblick i lönsamhet och produktionskostnader för olika energigrödor. Det har även upprättats några kalkyler för traditionella jordbruksgrödor samt träda för att det på likartade grunder ska gå att jämföra energigrödor med traditionella jordbruksgrödor. Kalkylerna är upprättade för fyra skördenivåer och för 2012 års prisnivå. För vissa grödor finns olika varianter på kalkylerna, det vill säga mer än en kalkyl per gröda och skördenivå. I denna publikation finns dock endast kalkyler för så kallad mellanhög skördenivå och kalkyler för ett urval av grödor och situationer. Kalkyler för samtliga grödor och samtliga skördenivåer hittas på En sammanfattande tabell över resultaten för samtliga grödor och samtliga skördenivåer hittar ni i slutet av denna publikation.

4 4

5 Innehåll 1 Odlingskalkyler med inriktning på energigrödor Vad som ingår i kalkylerna Kalkylmetodik Kalkyler Salix, produktionsperiod 22 år, endast gödslad åren efter skörd, nya sorter Salix, omdrevskalkyl, ej gödslad, gamla sorter Noter för salix Intäkter Kostnader Rörflen för fastbränsleändamål, produktionsperiod 10 år, vårskörd Noter för rörflen Intäkter Kostnader Höstvete, foderkvalité, med plöjning Noter för höstvete Intäkter Kostnader Korn Noter för korn Intäkter Kostnader Träda Noter för träda Kostnader Källor för indata Resultatsammanställning samtliga kalkyler

6 6

7 1. Odlingskalkyler med inriktning på energigrödor 1.1 Vad som ingår i kalkylerna I kalkylerna ingår alla kostnader utom markkostnad. Gårdsstöd eller andra miljöstöd ingår inte. Detta påverkar inte lönsamhetsförhållandet mellan de olika grödorna när lönsamheten räknas som kronor per hektar. Däremot skulle markkostnaden ha kunnat påverka produktionskostnaden per ton eller per MWh på olika sätt för olika grödor på grund av olika höga skördenivåer. Kostnad för arbete, ränta, företagsgemensamma kostnader som till exempel bokföring, telefon och så vidare samt hela maskinkostnaderna inklusive avskrivning ingår i kalkylerna. 1.2 Kalkylmetodik I de traditionella bidragskalkylerna för spannmål tas oftast inte kostnader upp för avskrivning, ränta, förvaring och försäkring upp för mer än möjligtvis specialmaskiner. Detta gör att om marken trädas eller om det planteras salix på marken kommer flera av dessa samkostnader att minska. Detta syns inte i de bidragskalkyler som vanligtvis används som beslutsunderlag. Även overheadkostnader som bokföring, telefon med mera kommer att ändras beroende av produktionsgren. Vald kalkylmetodik i dessa kalkyler är istället totalstegkalkylen. Traditionella bidragskalkyler har omarbetats så att de skall vara lämpliga att använda som beslutsunderlag för vilken gröda som skall odlas på både kort- och lång sikt och även för fleråriga energigrödor. De skall med andra ord utgöra både ett beslutsunderlag för vad som skall odlas det enskilda året samt ge beslutsinformation om vad som är långsiktigt ekonomiskt korrekt, när även samkostnader är beaktade i kalkylerna. Därmed kan det vara lämpligt att bygga upp kalkylen i steg, en så kallad totalstegkalkyl. Totalstegkalkylen har fördelar som både finns i självkostnadskalkylen och bidragskalkylen. Olika produktionsgrenar kräver olika mycket overheadkostnader. Ofta har grödor med låg hektaromsättning som till exempel träda och salix lägre overheadkostnader än till exempel höstvete. Genom att även lägga in overheadkostnaderna i kalkylerna fås därmed en mer rättvis bild av de olika grödornas långsiktiga lönsamhet samt produktionskostnad. Kalkylmetoden finns beskriven i Rosenqvist H., Kalkylmetodik för lönsamhetsjämförelser mellan olika markanvändning. Rapport Värmeforsk, Stockholm. och kan laddas ned från Värmeforsks hemsida 7

8 2. Kalkyler 2.1 Salix, produktionsperiod 22 år, endast gödslad åren efter skörd, nya sorter. Kalkyl för mellanhög - hög skördenivå Intäkter Enhet Kvantitet Pris Kronor Intäkt/ kostnad per hektar Bränsle ton ts 8, Investeringsstöd ggr 0, Gårdsstöd Summa intäkter 7761 Kostnader Kostnadsnivå 1 Plantering inkl. sticklingar ggr 0, Avkapning första vintern ggr 0, Ogräs, glyphosate liter 0, Ogräs, vätmedel liter 0, Mekanisk ogräsbekämpning ggr 0, Växtnäring N ggr 43, Hög gödsling ggr 0, Växtnäring P kg 7, Växtnäring K kg 35, Förmedling ton ts 8, Skörd ggr 0, Vägtransport 30 km ton ts 8, Avveckling ggr 0, Summa kostnader Resultat Kostnadsnivå 2 Stubbearbetning ggr 0, Plöjning ggr 0, Harvning ggr 0, Vältning ggr 0, Sprutning ggr 0, Gödningsspridning ggr 0, Tillsyn timmar 1, Ränta , Summa kostnader Resultat Kostnadsnivå 3 Gemensamma företagsomkostnader Summa kostnader Resultat Kostnadsnivå 4 Markkostnad Summa kostnader Resultat Produktionskostnad Kostnad per ton ts 818 kr per ton ts Energiinnehåll 4,4 MWh per ton Kostnad per MWh 186 kr per MWh 8

9 2.2 Salix, omdrevskalkyl, ej gödslad, gamla sorter Kalkyl för mellanhög - hög skördenivå Denna kalkyl är relevant för den som har en befintlig salixodling med gamla nummersorter och ska besluta om att bryta upp salixodlingen eller ta en skörd till. Intäkter Enhet Kvantitet Pris Kronor Intäkt/ kostnad per hektar Biobränsle ton ts 4, Gårdsstöd ggr Summa intäkter 3432 Kostnader Kostnadsnivå 1 Round-up liter 0, Vätmedel liter 0, Växtnäring N kg 0, Växtnäring P kg 3, Växtnäring K kg 16, Förmedling ton ts 4, Skördemaskin ggr 0, Vägtransport 30 km ton ts 4, Summa kostnader Resultat Kostnadsnivå 2 Sprutning ggr 0, Gödningsspridning ggr 0, Tillsyn timmar 1, Ränta ,05 73 Summa kostnader Resultat Kostnadsnivå 3 Gemensamma företagsomkostnader Summa kostnader Resultat Kostnadsnivå 4 Markkostnad Summa kostnader Resultat Produktionskostnad Kostnad per ton ts 735 kr per ton ts Energiinnehåll 4,4 MWh per ton Kostnad per MWh 167 kr per MWh 2.3 Noter för salix Intäkter Pris: Energimyndigheten redovisar ett genomsnittligt pris på ca 205 kr per MWh för hela landet för skogsflis avseende Detta pris är reducerat med 10 kr per MWh för salixflis. 858 kr per ton ts motsvarar ett pris på 195 kr per MWh med ett energiinnehåll på 4,4 MWh per ton ts. Dessutom är det bland kostnaderna beaktat försäljningskostnader på 40 kr per tts för salix (9,1 kr per MWh). Första skörd efter 4 år, därefter vart tredje år. Skogsflispriserna är i genomsnitt högre än 205 kr per MWh i Mälardalen och lägre än 205 kr per MWh i stora delar av övriga landet. 9

10 Investeringsstöd: Investeringsstöd utgår normalt sätt med maximalt kr per hektar under planteringsåret. Det finns även stängslingsstöd. I vissa län är dock dessa stöd slut. Slamersättning: I vissa fall går det att få ersättning för att slam sprids i salix. Denna ersättning varierar. Ekonomiskt värde av detta är framförallt ersättning för att ta mot slam samt växtnäring. I kalkylen ingår ej slamspridning, om inget annat anges Kostnader Sticklingar och plantering: Sticklingar och plantering kostar ca kr per hektar samt inställelseavgift på 900 kr per objekt, enligt Salixenergi Europa. Med en antagen fältstorlek på 6 ha blir planteringskostnaden kr per hektar. Mekanisk ogräsbekämpning: Mekanisk ogräsbekämpning två ggr planteringsåret. 250 kr per körning. Växtnäring: Skörderelaterad gödsling. Gödsling efter varje skörd med N, P och K utom sista skörden då det ej gödslas med N. År 2 gödslas det med N. Priserna är för N, P och K är fastställda utifrån: N27; 2,90 kr / kg, Superfosfat P20; 4,70 kr / kg och Kalisalt K50; 3,80 kr / kg Höggödsling: Gödsling i hög salix bedöms till 250 kr per ha. Dock är inte utrustning tillgänglig överallt i Sverige Ogräspreparat: 1,5 liter Baccara, 580 kr planteringsåret +3 liter Roundup, 140 kr avvecklingsåret + 0,3 liter Väto, 14 kr året före plantering samt avvecklingsåret. Det görs även två mekaniska radrensningar år 1. Svamppreparat: Ingen bekämpning Insektspreparat: Ingen bekämpning Skörd: Självgående direktflisande skördemaskin samt följevagn. Skördekostnad 42 kr / m i inställelse, vilket blir ca 44 kr / m3, ca 6,3 m3 per tts, enligt Salixenergi Europa. Vägtransport: Transport med containerbil, 30 km, 160 kr per ton ts inkl. lastning, enligt Salixenergi Europa. Förmedling: Egen tidsåtgång för att sälja flis samt skillnad i pris mellan stor aktör och enskild odlare. Skörd med Biobaler: Ett alternativ till storskalig direktflisning är en s.k. Biobaler som skördar och pressar balar av salix. Det har gjorts en kalkyl för salix som skördas med Biobaler, där salix används som hela balar i storbalspanna på gården. Avveckling: Extra kostnader i samband avveckling av Salix för att åter kunna odla spannmål. Om marken behöver omdräneras p.g.a. salixodlingen kan det tillkomma högre kostnader än de i denna kalkyl. Körslor: Jordbearbetning, gödningsspridning samt kemisk bekämpning är enligt Maskinkostnader 2012, Maskinkalkylgruppen och avser väl utnyttjade maskiner passande en gård på ca 400 ha. Arbete: I genomsnitt en timmes arbete utöver körslor. Ränta rörelsekapital: Schablonmässigt framräknat rörelsekapital. Gemensamma företagsomkostnader: Kostnader för sådant som inte går att hänföra till specifik produktionsgren som t ex bilkörning, telefon, bokföring, vägunderhåll osv. 10

11 2.4 Rörflen för fastbränsleändamål, produktionsperiod 10 år, vårskörd Kalkyl för mellanhög - hög skördenivå Intäkter Enhet Kvantitet Pris Kronor Intäkt/ kostnad per hektar Gräs i balar ton ts 6, Gårdsstöd ggr Summa intäkter 5545 Kostnader Kostnadsnivå 1 Utsäde kg Ogräspreparat dos Växtnäring N kg 73, Växtnäring P kg 18, Växtnäring K kg 79, Slåtter ggr 0, Pressning ton ts 6, Försäljningskostnader ton ts Avveckling ggr 0,1 0 0 Summa kostnader Resultat Kostnadsnivå 2 Arbete timmar Harvning ggr 0, Sådd ggr 0, Sprutning ggr Vältning ggr 0, Stubbearbetning ggr 0, Plöjning ggr 0, Gödningsspridning ggr Hemtransport ton ts 6, Inlastning ton ts 6, Lagring ton ts 6, Utlastning ton ts 6, Vägtransport 30 km ton ts 6, Ränta rörelsekapital , Summa kostnader Resultat Kostnadsnivå 3 Allmänna företagsomkostnader Summa kostnader Resultat Kostnadsnivå 4 Markkostnad Summa kostnader Resultat Produktionskostnad Kostnad per ton ts 1188 kr per ton ts Energiinnehåll 4,9 MWh per ton Kostnad per MWh 243 kr per MWh 11

12 2.5 Noter för rörflen Intäkter Pris: Energimyndigheten redovisar ett genomsnittligt pris på ca 205 kr per MWh för hela landet för skogsflis avseende Detta pris är reducerat med 20 kr per MWh för rörflen. 906 kr per ton ts motsvarar ett pris på 185 kr per MWh med ett energiinnehåll på 4,9 MWh per ton ts. Dessutom är det bland kostnaderna beaktat försäljningskostnader på 40 kr per tts för rörflen (8,2 kr per MWh). Första skörd sker andra året, därefter skörd varje år Kostnader Utsäde: Bedömt pris enl. Maskinring Norr ca 80 kr per kilo. Växtnäring: Priserna är för N, P och K är fastställda utifrån: N27; 2,90 kr / kg, Superfosfat P20; 4,70 kr / kg och Kalisalt K50; 3,80 kr / kg Ogräspreparat: 3 liter Roundup, 140 kr avvecklingsåret + 0,3 liter Väto, 14 kr året före plantering samt avvecklingsåret. Svamppreparat: Ingen bekämpning Insektspreparat: Ingen bekämpning Pressning: Stora rektangulära bal. Densiteten på balarna bedöms till 10% högre än halm, därmed minskas kostnaderna med 10 % jämfört med halm. Lagring: Inomhuslagring i nybyggt lager. Lagringskostnaden har här bedömts till ca 162 kr per ton ts för rörflen. Vägtransport: Tre mils vägtransport bedöms till 1700 kr för en fullastad lastbil inkl. lastningstid. Med 12,3 ton ts per bil blir kostnaden per ton ts 137 kr Arbete: I genomsnitt en timmes arbete utöver körslor. Ränta rörelsekapital: Schablonmässigt framräknat rörelsekapital. Gemensamma företagsomkostnader: Kostnader för sådant som inte går att hänföra till specifik produktionsgren som t ex bilkörning, telefon, bokföring, vägunderhåll osv. 12

13 2.6 Höstvete, foderkvalité, med plöjning Kalkyl för mellanhög - hög skördenivå Intäkter Enhet Kvantitet Pris Kronor Intäkt/ kostnad per hektar Kärna kg , Gårdsstöd Summa intäkter Kostnader Utsäde kg 180 4, Växtnäring P kg Växtnäring K kg Växtnäring N kg Ogräspreparat dos Svamp och insektpreparat dos 1, Torkning dt 80 10, Analys dt 80 0,60 48 Summa kostnader Resultat Maskinkostnader Stubbearbetning ggr Plöjning ggr Harvning ggr Sådd ggr Vältning ggr Gödningsspridning ggr Sprutning ggr 2, Tröskning ggr Transport dt Summa maskinkostnader 3926 Summa kostnader 2a 9039 Resultat 2a 4836 Ränta rörelsekapital , Arbete timmar Summa kostnader 2b 9625 Resultat 2b 4250 Allmänna företagsomkostnader Summa kostnader Resultat Markkostnad Summa kostnader Resultat Produktionskostnad Kostnad per ton ts 1390 kr per ton ts Energiinnehåll 3,87 MWh per ton Kostnad per MWh 359 kr per MWh 13

14 2.7 Noter för höstvete Intäkter Höstvete, foder: Lantmännen poolpriser 1, Prisområde öst Kostnader Utsäde: Priserna är vägda priser för olika sorter. Växtnäring: Priserna är för N, P och K är fastställda utifrån: N27; 2,90 kr / kg, Superfosfat P20; 4,70 kr / kg och Kalisalt K50; 3,80 kr / kg Ogräspreparat: 1,5 liter Cougar 425 kr, kr +3 liter Roundup, 140 kr vart femte år + 0,3 liter Väto, 14 kr vart femte år. Svamppreparat: 0,4 Proline 238 kr + 0,2 Comet, 85 kr. Insektspreparat: 0,15 Marvik 2F, 80 kr. Torkning: Vattenhalt 18 % Analys: Genomsnittlig lassvikt 20 ton, analysavgift 115 kr per analys Körslor: Körslor är beräknade utifrån Maskinkostnader 2012, Maskinkalkylgruppen. Kostnaderna avser huvudsakligen väl utnyttjade maskiner på gårdar eller samverkan som omfattar ett arealunderlag på storleksklass 400 hektar. Huvuddelen av körslorna är reducerade med ca 10 % p.g.a. att det till stor del är oprutade priser på återanskaffningsvärden och drivmedel som legat till grund för beräkningarna av kostnader i Maskinkostnader Vägtransport: 30 km Arbete: I genomsnitt två timmes arbete utöver körslor. Ränta rörelsekapital: Schablonmässigt framräknat rörelsekapital. Gemensamma företagsomkostnader: Kostnader för sådant som inte går att hänföra till specifik produktionsgren som t ex bilkörning, telefon, bokföring, vägunderhåll osv. 14

15 2.8 Korn Kalkyl för mellanhög - hög skördenivå Intäkter Enhet Kvantitet Pris Kronor Intäkt/ kostnad per hektar Kärna kg , Gårdsstöd Summa intäkter 8910 Kostnader Utsäde kg 180 4, Växtnäring P kg Växtnäring K kg Växtnäring N kg Ogräspreparat dos Svamp och insektpreparat dos 1, Torkning dt 57 10, Analys dt 57 0,60 34 Summa kostnader Resultat Maskinkostnader Stubbearbetning ggr Plöjning ggr Harvning ggr Sådd ggr Vältning ggr Gödningsspridning ggr Sprutning ggr 1, Tröskning ggr Transport dt Summa maskinkostnader 3452 Summa kostnader 2a 6975 Resultat 2a 1935 Ränta rörelsekapital ,05 59 Arbete timmar Summa kostnader 2b 7454 Resultat 2b 1456 Allmänna företagsomkostnader Summa kostnader Resultat Markkostnad Summa kostnader Resultat Produktionskostnad Kostnad per ton ts 1529 kr per ton ts Energiinnehåll 3,87 MWh per ton Kostnad per MWh 395 kr per MWh 15

16 2.9 Noter för korn Intäkter Vårkorn, foder: Lantmännen poolpriser 1, Prisområde öst Kostnader Utsäde: Priserna är vägda priser för olika sorter. Växtnäring: Priserna är för N, P och K är fastställda utifrån: N27; 2,90 kr / kg, Superfosfat P20; 4,70 kr / kg och Kalisalt K50; 3,80 kr / kg Ogräspreparat: 15 gram Harmony Plus SX, 72 kr + 0,1 liter Väto, 5 kr + 3 liter Roundup, 140 kr vart femte år + 0,3 liter Väto, 14 kr vart femte år. Svamppreparat: 0,4 Proline 238 kr + 0,2 Comet, 85 kr. Insektspreparat: 0,15 Marvik 2F, 80 kr. Torkning: Vattenhalt 18 %. Analys: Genomsnittlig lassvikt 20 ton, analysavgift 115 kr per analys Körslor: Körslor är beräknade utifrån Maskinkostnader 2012, Maskinkalkylgruppen. Kostnaderna avser huvudsakligen väl utnyttjade maskiner på gårdar eller samverkan som omfattar ett arealunderlag på storleksklass 400 hektar. Huvuddelen av körslorna är reducerade med ca 10 % p.g.a. att det till stor del är oprutade priser på återanskaffningsvärden och drivmedel som legat till grund för beräkningarna av kostnader i Maskinkostnader Vägtransport: 30 km Arbete: I genomsnitt två timmes arbete utöver körslor. Ränta rörelsekapital: Schablonmässigt framräknat rörelsekapital. Gemensamma företagsomkostnader: Kostnader för sådant som inte går att hänföra till specifik produktionsgren som t ex bilkörning, telefon, bokföring, vägunderhåll osv.

17 2.10 Träda 5 årig Intäkter Enhet Kvantitet Pris Kronor Intäkt/ kostnad per hektar Gårdsstöd Summa intäkter 0 Kostnader Utsäde kg 1, Växtnäring P kg Växtnäring K kg Växtnäring N kg Ogräspreparat dos 0, Summa kostnader 1 81 Resultat 1-81 Maskinkostnader Sådd ggr 0, Sprutning ggr 0, Putsning ggr Summa maskinkostnader 373 Summa kostnader 2a 454 Resultat 2a -454 Ränta rörelsekapital 93 0,05 5 Arbete timmar 0, Summa kostnader 2b 564 Resultat 2b -564 Allmänna företagsomkostnader Summa kostnader Resultat Markkostnad Summa kostnader Resultat 4-864

18 2.11 Noter för träda I långliggande träda är kostnader för insådd delad på 5 år. En årlig putsning är inlagd i kalkylen Kostnader Utsäde: Trädesutsäde 29 kr / kg. Priserna är vägda priser för olika blandningar. Ogräspreparat: 4 liter Roundup, 188 kr vart femte år + 0,3 liter Väto, 14 kr vart femte år. Körslor: Körslor är beräknade utifrån Maskinkostnader 2012, Maskinkalkylgruppen. Kostnaderna avser huvudsakligen väl utnyttjade maskiner på gårdar eller samverkan som omfattar ett arealunderlag på storleksklass 400 hektar. Huvuddelen av körslorna är reducerade med ca 10 % p.g.a. att det till stor del är oprutade priser på återanskaffningsvärden och drivmedel som legat till grund för beräkningarna av kostnader i Maskinkostnader Arbete: I genomsnitt 0,5 timmes arbete utöver körslor. Ränta rörelsekapital: Schablonmässigt framräknat rörelsekapital. Gemensamma företagsomkostnader: Kostnader för sådant som inte går att hänföra till specifik produktionsgren som t ex bilkörning, telefon, bokföring, vägunderhåll osv. 18

19 3. Källor för indata En sammanvägning har gjorts av olika källor. Några av de viktigaste källorna är: Agriwise, Lantmännen (spannmålspriser), Vallåkra lantmannaaffär (utsädes och gödningspriser), Svenska foder (torkningskostnader och analyskostnader), Gullviks (bekämpningsmedelspriser), Salixenergi Europa (kostnader vid salixodling), REAB (rundbalspressning salix), Swedish Biogas, SLU och Lunds universitets projekt Crops- 4Biogas, Maskinkostnader 2012 från Maskinkalkylgruppen (maskinkostnader), HS Efterkalkyler, Länsstyrelsen Västra Götalands läns bidragskalkyler. Dessutom finns det ett antal rapporter som använts för att fastställa indata till kalkylerna. Några av de mer betydelsefulla är: Nilsson, D., Bernesson, S Pelletering och brikettering av jordbruksråvaror - En systemstudie. Processing biofuels from farm raw materials - A systems study. Sveriges lantbruksuniversitet, Inst f energi och teknik, Report 001. Uppsala. 164 s. ISSN ref. Nilsson D., Bernesson S Halm som bränsle - Del 1: Tillgångar och skördetidpunkter. Straw as fuel - Part 1: Available resources and harvest times. Sveriges lantbruksuniversitet, Inst f energi och teknik, Report 011. Uppsala. 85 s. ISSN ref. Nilsson D., Bernesson S Halm som bränsle - Del 3: Dynamisk simulering av hanteringssystem. Straw as fuel - Part 3: Dynamic simulation of handling systems. Sveriges lantbruksuniversitet, Inst f energi och teknik, Report 021. Uppsala. 66 s. ISSN ref. Paulrud S., Holmgren K., Rosenqvist H., Börjesson P Förutsättningar för nya biobränsleråvaror. System för småskalig brikettering och pelletering. IVL-Svenska Miljöinstitutet, IVL Rapport B1825 Januari Stockholm. Rosenqvist H., Kalkylmetodik för lönsamhetsjämförelser mellan olika markanvändning. Rapport Värmeforsk, Stockholm. 19

20 4. Resultatsammanställning samtliga kalkyler Kalkyler för samtliga grödor och samtliga skördenivåer hittar ni på Kalkyler för hög skördenivå Gröda Skörd Medelskörd per år Pris Res 4 kr/ha Kostnad kr / ton Kostnad / MWh Fastbränslegrödor Salix, produktionsperiod 22 år, gödslad varje år, nya 13, sorter. Salix, 22 år, endast gödslad åren efter skörd, nya sorter. 11, Salix, 22 år, endast gödslad åren efter skörd, biobaler, 11, gårdsanv. Salix, 22 år, ej gödslad, nya sorter 6, Salix, 22 år, endast slamgödslad, nya sorter 7, Salix, omdrevskalkyl, gödslad varje år, nya sorter. 15, Salix, omdrevskalkyl, endast gödslad året efter skörd, 12, nya sorter Salix, omdrevskalkyl, ej gödslad, gamla sorter 5, Rörflen, fastbränsleändamål 7, Hampa, Fastbränsleändamål 8, Halm, Fastbränsleändamål, stora användare 3, Halm, Fastbränsleändamål, gårds användning 3, Biogasgrödor Sockerbetor Färska, Biogas Sockerbetor, Lagrade i stuka, Biogas Sockerbetor, Samensilerade med t ex majs, Biogas Betblast färsk Biogas 3, Betblast lagrad Biogas 3, Klöver-gräsvall 3 årig, färsk, biogas 9, Klöver-gräsvall 3 årig, lagrad, biogas 9, Helsädesensilage, Rågvete, Färsk, Biogas 9, Helsädesensilage, Rågvete, Ensilerad, Biogas 9, Majs, Färsk, Biogas 12, Majs, Ensilerad, Biogas 12, Hampa, Färsk, Biogas 11, Hampa, ensilerad, Biogas 11, Grödor med olika användning Höstvete, Foderkvalitet, med plöjning 9, Höstvete, Foderkvalitet, reducerad jordbearbetning 9, Korn 6, Havre 6, Höstraps, med plöjning 4, Höstraps, reducerad jordbearbetning 4, Träda, 5 årig

21 Gröda Kalkyler för mellanhög - hög skördenivå Fastbränslegrödor Skörd Medelskörd per år Pris Res 4 kr/ha Kostnad kr / ton Kostnad / MWh Salix, produktionsperiod 22 år, gödslad varje år, nya 11, sorter. Salix, 22 år, endast gödslad åren efter skörd, nya sorter. 8, Salix, 22 år, endast gödslad åren efter skörd, biobaler, 8, gårdsanv. Salix, 22 år, ej gödslad, nya sorter 5, Salix, 22 år, endast slamgödslad, nya sorter 6, Salix, omdrevskalkyl, gödslad varje år, nya sorter. 12, Salix, omdrevskalkyl, endast gödslad året efter skörd, 9, nya sorter Salix, omdrevskalkyl, ej gödslad, gamla sorter 4, Rörflen, fastbränsleändamål 6, Hampa, Fastbränsleändamål 7, Halm, Fastbränsleändamål, stora användare 2, Halm, Fastbränsleändamål, gårds användning 2, Biogasgrödor Sockerbetor Färska, Biogas Sockerbetor, Lagrade i stuka, Biogas Sockerbetor, Samensilerade med t ex majs, Biogas Betblast färsk Biogas 2, Betblast lagrad Biogas 2, Klöver-gräsvall 3 årig, färsk, biogas 7, Klöver-gräsvall 3 årig, lagrad, biogas 7, Helsädesensilage, Rågvete, Färsk, Biogas 7, Helsädesensilage, Rågvete, Ensilerad, Biogas 7, Majs, Färsk, Biogas 10, Majs, Ensilerad, Biogas 10, Hampa, Färsk, Biogas 9, Hampa, ensilerad, Biogas 9, Grödor med olika användning Höstvete, Foderkvalitet, med plöjning 7, Höstvete, Foderkvalitet, reducerad jordbearbetning 7, Korn 5, Havre 5, Höstraps, med plöjning 3, Höstraps, reducerad jordbearbetning 3, Träda, 5 årig

22 Gröda Kalkyler för låg - mellanhög skördenivå Fastbränslegrödor Skörd Medelskörd per år Pris Res 4 kr/ha Kostnad kr / ton Kostnad / MWh Salix, produktionsperiod 22 år, gödslad varje år, nya 8, sorter. Salix, 22 år, endast gödslad åren efter skörd, nya sorter. 6, Salix, 22 år, endast gödslad åren efter skörd, biobaler, 6, gårdsanv. Salix, 22 år, ej gödslad, nya sorter 4, Salix, 22 år, endast slamgödslad, nya sorter 5, Salix, omdrevskalkyl, gödslad varje år, nya sorter. 9, Salix, omdrevskalkyl, endast gödslad året efter skörd, 7, nya sorter Salix, omdrevskalkyl, ej gödslad, gamla sorter 3, Rörflen, fastbränsleändamål 5, Hampa, Fastbränsleändamål 5, Halm, Fastbränsleändamål, stora användare 2, Halm, Fastbränsleändamål, gårds användning 2, Biogasgrödor Sockerbetor Färska, Biogas Sockerbetor, Lagrade i stuka, Biogas Sockerbetor, Samensilerade med t ex majs, Biogas Betblast färsk Biogas 2, Betblast lagrad Biogas 2, Klöver-gräsvall 3 årig, färsk, biogas 6, Klöver-gräsvall 3 årig, lagrad, biogas 6, Helsädesensilage, Rågvete, Färsk, Biogas 6, Helsädesensilage, Rågvete, Ensilerad, Biogas 6, Majs, Färsk, Biogas 8, Majs, Ensilerad, Biogas 8, Hampa, Färsk, Biogas 8, Hampa, ensilerad, Biogas 8, Grödor med olika användning Höstvete, Foderkvalitet, med plöjning 6, Höstvete, Foderkvalitet, reducerad jordbearbetning 6, Korn 4, Havre 4, Höstraps, med plöjning 2, Höstraps, reducerad jordbearbetning 2, Träda, 5 årig

23 Kalkyler för låg skördenivå Gröda Fastbränslegrödor Skörd Medelskörd per år Pris Res 4 kr/ha Kostnad kr / ton Kostnad / MWh Salix, produktionsperiod 22 år, gödslad varje år, nya 6, sorter. Salix, 22 år, endast gödslad åren efter skörd, nya sorter. 4, Salix, 22 år, endast gödslad åren efter skörd, biobaler, 4, gårdsanv. Salix, 22 år, ej gödslad, nya sorter 2, Salix, 22 år, endast slamgödslad, nya sorter 3, Salix, omdrevskalkyl, gödslad varje år, nya sorter. 6, Salix, omdrevskalkyl, endast gödslad året efter skörd, 5, nya sorter Salix, omdrevskalkyl, ej gödslad, gamla sorter 2, Rörflen, fastbränsleändamål 4, Hampa, Fastbränsleändamål 4, Halm, Fastbränsleändamål, stora användare 1, Halm, Fastbränsleändamål, gårds användning 1, Biogasgrödor Sockerbetor Färska, Biogas Sockerbetor, Lagrade i stuka, Biogas Sockerbetor, Samensilerade med t ex majs, Biogas Betblast färsk Biogas 1, Betblast lagrad Biogas 1, Klöver-gräsvall 3 årig, färsk, biogas 4, Klöver-gräsvall 3 årig, lagrad, biogas 4, Helsädesensilage, Rågvete, Färsk, Biogas 5, Helsädesensilage, Rågvete, Ensilerad, Biogas 5, Majs, Färsk, Biogas 6, Majs, Ensilerad, Biogas 6, Hampa, Färsk, Biogas 6, Hampa, ensilerad, Biogas 6, Grödor med olika användning Höstvete, Foderkvalitet, med plöjning 4, Höstvete, Foderkvalitet, reducerad jordbearbetning 4, Korn 3, Havre 3, Höstraps, med plöjning 1, Höstraps, reducerad jordbearbetning 1, Träda, 5 årig

24 Omslagsfoto: Bioenergiportalen.se Jordbruksverket Jönköping Tfn (vx) E-post: OVR268

Höstvete, foder; Svenska foders slutpriser vid levereans vid skörd. Sammanvägning av olika geografiska områden.

Höstvete, foder; Svenska foders slutpriser vid levereans vid skörd. Sammanvägning av olika geografiska områden. Noter till Kalkyler för energigrödor 2015 Författare: Håkan Rosenqvist Höstvete, foder Höstvete, foder; Svenska foders slutpriser vid levereans vid skörd. Sammanvägning av olika geografiska områden. Utsäde;

Läs mer

STORSKALIG SKÖRD OCH LAGRING AV BILLETS

STORSKALIG SKÖRD OCH LAGRING AV BILLETS STORSKALIG SKÖRD OCH LAGRING AV BILLETS FÖR SJÄLVTORKNING OCH VIDAREFÖRÄDLING SLUTRAPPORT Annika Henriksson Håkan Rosenqvist Eslöv juni 2011 Detta projekt har finansierats av Energimyndigheten inom programmet

Läs mer

Produktionsförutsättningar för biobränslen inom svenskt jordbruk

Produktionsförutsättningar för biobränslen inom svenskt jordbruk Institutionen fö r t ek nik o ch s am häll e Avd el ni ngen f ör miljö- oc h energi sy s tem Produktionsförutsättningar för biobränslen inom svenskt jordbruk Pål Börjesson Rapport nr 61 Maj 2007 Adress

Läs mer

Ekonomi. Kalkyler för odling av grönsaker på friland

Ekonomi. Kalkyler för odling av grönsaker på friland Ekonomi Kalkyler för odling av grönsaker på friland Jordbruksinformation 25 2008 Andra upplagan januari 2009 Ekonomi Kalkyler för odling av grönsaker på friland Text: Johan Ascard, Jordbruksverket, Alnarp,

Läs mer

Jordbruksinformation 5 2010. Ekonomi i fruktodling. Kalkyler för äpple

Jordbruksinformation 5 2010. Ekonomi i fruktodling. Kalkyler för äpple Jordbruksinformation 5 2010 Ekonomi i fruktodling Kalkyler för äpple Ekonomi i fruktodling Kalkyler för äpple Text: Johan Ascard, Jordbruksverket, Alnarp Andreas Hansson, Äppelriket Österlen Ek. För.,

Läs mer

Gårdsbaserad biogasproduktion en möjlighet för det ekologiska lantbruket

Gårdsbaserad biogasproduktion en möjlighet för det ekologiska lantbruket Gårdsbaserad biogasproduktion en möjlighet för det ekologiska lantbruket Råd i praktiken Jordbruksinformation 1 2006 Gårdsbaserad biogasproduktion en möjlighet för det ekologiska lantbruket Biogasproduktion

Läs mer

EKOLOGISK GRÖNSAKSODLING PÅ FRILAND. Arbetstidsåtgång. av Åsa Rölin

EKOLOGISK GRÖNSAKSODLING PÅ FRILAND. Arbetstidsåtgång. av Åsa Rölin EKOLOGISK GRÖNSAKSODLING PÅ FRILAND Arbetstidsåtgång av Åsa Rölin Arbetstidsåtgång Text och foto (där inget annat anges): Åsa Rölin, Hushållningssällskapet, Skaraborg Arbete är en stor kostnad i en kalkyl

Läs mer

Hampa som bränsleråvara

Hampa som bränsleråvara JTI-rapport Lantbruk & Industri 341 Hampa som bränsleråvara Förstudie Martin Sundberg Hugo Westlin JTI-rapport Lantbruk & Industri 341 Hampa som bränsleråvara Förstudie Hemp as a biomass fuel preliminary

Läs mer

Optimering av maskinsystem för skörd av ensilage med hög kvalitet. Optimisation of machinery systems for high quality forage harvest

Optimering av maskinsystem för skörd av ensilage med hög kvalitet. Optimisation of machinery systems for high quality forage harvest Optimering av maskinsystem för skörd av ensilage med hög kvalitet Optimisation of machinery systems for high quality forage harvest Carina Gunnarsson Rolf Spörndly Håkan Rosenqvist artin Sundberg Per-Anders

Läs mer

Lokal produktion och konsumtion av baljväxter i Västra Götaland

Lokal produktion och konsumtion av baljväxter i Västra Götaland SIK-rapport Nr 756 2006 Lokal produktion och konsumtion av baljväxter i Västra Götaland Jennifer Davis Ulf Sonesson Anna Flysjö September 2006 SIK SIK-rapport Nr 756 2006 Lokal produktion och konsumtion

Läs mer

Förstudie - sammanställning och syntes av kunskap och erfarenheter om grödor från åker till energiproduktion

Förstudie - sammanställning och syntes av kunskap och erfarenheter om grödor från åker till energiproduktion GRÖDOR FRÅN ÅKER TILL ENERGI 1009 Förstudie - sammanställning och syntes av kunskap och erfarenheter om grödor från åker till energiproduktion Magnus Berg, Monika Bubholz, Maya Forsberg, Åse Myringer,

Läs mer

Goda råd om växtskydd. idékatalog för säkrare rutiner och bättre teknik

Goda råd om växtskydd. idékatalog för säkrare rutiner och bättre teknik Goda råd om växtskydd 2008 idékatalog för säkrare rutiner och bättre teknik Förord 341 162 TRYCKSAK Goda råd om växtskydd ges ut av Greppa Växtskyddet Ansvarig utgivare: Stina Olofsson Redaktör: Markus

Läs mer

Ekonomi. ekologisk odling i växthus

Ekonomi. ekologisk odling i växthus Ekonomi ekologisk odling i växthus Jordbruksinformation 19 2007 Innehåll Olika typer av företag... 3 Högre kostnader för ekologisk odling... 3 Investeringskalkyler... 4 Investera i arbetsbesparande teknik...

Läs mer

Klimatoptimal biogasanvändning i Trelleborgs kommun

Klimatoptimal biogasanvändning i Trelleborgs kommun Klimatoptimal biogasanvändning i Trelleborgs kommun Författare: Rasmus Andersson Examensarbete 2014 Miljö- och Energisystem Institutionen för Teknik och samhälle Lunds Tekniska Högskola Klimatoptimal

Läs mer

Utformning av pilotprojekt avseende ersättning för dubbel miljönytta 2014-2023 (Gödselgasstöd)

Utformning av pilotprojekt avseende ersättning för dubbel miljönytta 2014-2023 (Gödselgasstöd) Utformning av pilotprojekt avseende ersättning för dubbel miljönytta 2014-2023 (Gödselgasstöd) Denna rapport är slutredovisningen av Jordbruksverkets uppdrag att redovisa möjlig utformning av en ersättning

Läs mer

2013:16. Åtgärder för god ekologisk status i ett jordbruksdominerat avrinningsområde. Exemplet Lillån

2013:16. Åtgärder för god ekologisk status i ett jordbruksdominerat avrinningsområde. Exemplet Lillån Vattenmyndigheten Norra Östersjöns vattendistrikt Åtgärder för god ekologisk status i ett jordbruksdominerat avrinningsområde Exemplet Lillån 2013:16 Titel: Åtgärder för god ekologisk status i ett jordbruksdominerat

Läs mer

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap. Lagring av halm. Storege of straw.

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap. Lagring av halm. Storege of straw. Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap Lagring av halm Storege of straw Gustav Lindh Självständigt arbete 10 hp Grundnivå, G1E Lantmästarprogrammet

Läs mer

Vildsvin Hur stora kostnader orsakar vildsvin inom jordbruket?

Vildsvin Hur stora kostnader orsakar vildsvin inom jordbruket? Vildsvin Hur stora kostnader orsakar vildsvin inom jordbruket? Foto: Stock.xchng Totalkostnaden för vildsvinsskador i Södermanlands län uppskattas till 17 300 000 kr för år 2009. Mjölkgårdar i Södermanlands

Läs mer

UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER I FODERPRODUKTIONEN

UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER I FODERPRODUKTIONEN RAPPORT 2009:2 UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER I FODERPRODUKTIONEN UNDERLAG TILL KLIMATCERTIFIERING AV ANIMALISKA LIVSMEDEL Christel Cederberg INNEHÅLL Inledning...1 1 Växthusgaser i foderproduktionen...1 1.1

Läs mer

Kasserat och överblivet ensilage, en outnyttjad resurs med fokus på biogas

Kasserat och överblivet ensilage, en outnyttjad resurs med fokus på biogas JTI-rapport 2014, Lantbruk & Industri nr 422 Kasserat och överblivet ensilage, en outnyttjad resurs med fokus på biogas Carina Gunnarsson Alf Gustavsson Ida Norberg Johanna Olsson JTI-rapport: Lantbruk

Läs mer

Skörd, lastning och transport av träflis (Salix) från jordbruksmark

Skörd, lastning och transport av träflis (Salix) från jordbruksmark JTI-rapport Lantbruk & Industri 294 Skörd, lastning och transport av träflis (Salix) från jordbruksmark System och kostnader Harvest, loading and transportation of willow chips from agricultural land A

Läs mer

SERO, Sveriges Energiföreningars Riksorganisation Box 57, 731 22 KÖPING Tfn 0221-824 22 Fax 0221-825 22 E-post: info.sero@koping.net www.sero.

SERO, Sveriges Energiföreningars Riksorganisation Box 57, 731 22 KÖPING Tfn 0221-824 22 Fax 0221-825 22 E-post: info.sero@koping.net www.sero. SERO, Sveriges Energiföreningars Riksorganisation Box 57, 731 22 KÖPING Tfn 0221-824 22 Fax 0221-825 22 E-post: info.sero@koping.net www.sero.se 2007 05 26 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar

Läs mer

FINANSIERING AV LANTBRUKSFASTIGHETER

FINANSIERING AV LANTBRUKSFASTIGHETER Examensarbete inom Lantmästarprogrammet FINANSIERING AV LANTBRUKSFASTIGHETER FINANCING OF FARMS Av: Zacharias Ahlgren Daniel Jönsson Examinator: Agronom Jan Larsson Sveriges lantbruksuniversitet Institutionen

Läs mer

Producera biogas på gården -gödsel, avfall och energigrödor blir värme och el

Producera biogas på gården -gödsel, avfall och energigrödor blir värme och el nr 107 Producera biogas på gården -gödsel, avfall och energigrödor blir värme och el Mats Edström Åke Nordberg JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik forskar för bättre mat och miljö 2004 Producera

Läs mer

Kan lantbrukare köpa sig bättre väder?

Kan lantbrukare köpa sig bättre väder? Kan lantbrukare köpa sig bättre väder? - En jämförande studie mellan lantbrukare som abonnerar på SMHI lantbruksväder och lantbrukare utan extra väderinformation Fredrik Nilsson SLU, Institutionen för

Läs mer

Konsekvensbeskrivning för förslag om förbud för viss användning av växtskyddsmedel

Konsekvensbeskrivning för förslag om förbud för viss användning av växtskyddsmedel Jordbruksverket 2012-09-28 Jnr 21-7446/12 1(60) 2012-09-28 Jnr 21-7446/12 Konsekvensbeskrivning för förslag om förbud för viss användning av växtskyddsmedel Agneta Sundgren Bertil Albertsson Gunilla Berg

Läs mer

Vägen till bioenergisystemet 2050

Vägen till bioenergisystemet 2050 STS 15030 Examensarbete 30 hp Juli 2015 Vägen till bioenergisystemet 2050 En socioteknisk studie av hinder och förutsättningar för en omställning till ökad lokal biogasproduktion Josefin Hamrefors Maria

Läs mer

LRFs energiscenario till år 2020

LRFs energiscenario till år 2020 LRFs energiscenario till år 2020 FÖRNYBAR ENERGI FRÅN JORD- OCH SKOGSBRUKET GER NYA AFFÄRER OCH BÄTTRE MILJÖ En sammanställning av - omvärldsförändringar - potentialer och - marknader Huvudförfattare Erik

Läs mer

Foder- och växtodlingsstrategier till mjölkkor - En fallstudie med fokus på länken mellan växtodling och mjölkproduktion

Foder- och växtodlingsstrategier till mjölkkor - En fallstudie med fokus på länken mellan växtodling och mjölkproduktion Foder- och växtodlingsstrategier till mjölkkor - En fallstudie med fokus på länken mellan växtodling och mjölkproduktion Feed and crop productions strategies for dairy cows - A case study focusing on the

Läs mer

Ekonomi i miljöåtgärder på en växtodlingsgård

Ekonomi i miljöåtgärder på en växtodlingsgård Februari 2013 Ekonomi i miljöåtgärder på en växtodlingsgård Bra för plånbok och miljö Sprid fosfor efter din markkarta Ny dränering betalar sig efter 30 år Testa din mineralgödselspridare! Kvävesensor

Läs mer