Anslagsbevis. Protokoll. Miljö- och Byggnadsnämnden 2(33) Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslagsbevis. Protokoll. Miljö- och Byggnadsnämnden 2(33) 2011-09-22. Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag."

Transkript

1 1(33) Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Kolabacken (1) Tid Kl Paragrafer ande ledamöter Ersättare Närvarorätt Övriga Utses att justera, plats Ola Freij (M) Ann-Sofie Hörlin (M) Marie-Louise Bergman (M) Gisela Cavalli-Björkman (M) Elisabeth Tedestål (M) Klas Kristensson (M) Sven Hansson (M) Lennart Eriksson (FP) Per Edeheim (FP) tjg ers Kjell Kumlien (S) Lennart Bengtsson (NL) tjg ers Göran Cronsioe (M) Per Cedergren (M) Filip Melin (M) Martin Steffensen (M) Stellan Carlson (M) Margareta Björnlund (FP) Benny Wiklund (S) Pirjo Nilsson (SD) Birgitta Juhlin (KD) Angela Everbäck (MP) Hans Folkeson, stadsbyggnadsdirektör Maria Koistinen Hellborg, stadsarkitekt Birgitta Hartler, nämndsekreterare Kjell Kumlien (S) Tillväxt och samhällsbyggnad Namnförtydligande Ordförande Ola Freij Justerare Kjell Kumlien Sekreterare Birgitta Hartler

2 2(33) Anslagsbevis Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag Organ Sammanträdesdatum Datum för när anslaget sätts upp Datum för när anslaget tas ner Protokollet finns tillgängligt på Tillväxt och samhällsbyggnad Underskrift Birgitta Hartler Namnförtydligande

3 3(33) MBn 190 beslutar att utse Kjell Kumlien att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

4 4(33) MBn 191 lista lista 3. Delårsbokslut 4. Kundattitydundersökning rapport 5. Höga havsnivåer Falsterbonäset samt områdena vid Höllviken och Kämpinge 6. Remiss utställningshandlingar Gessie 3:2 m fl 7. Vellingebäckarna Falsterbo 4: Arrie 31: Asken Hököpinge 23: Hököpinge 55: Höllviken 5: Höllviken 7: Höllviken 12: Höllviken 14: Höllviken 15: Ljunghusen 12: Ljunghusen 12: Räng 12: Stora Hammar 25: Vellinge 17: Information Skanör 13:27 13: Delegeringsbeslut 25. Meddelanden 26. Övrigt beslutar att ärende 15 utgår.

5 5(33) Dnr: 2011/0119 MBn 192 Delårsbokslut beskrivning Delårsbokslut samt budgetuppföljning Stadsbyggnadsdirektören redogör för ärendet. Förslag till Nämnden godkänner redovisat delårsbokslut och har tagit del av informationen om budgetuppföljning. Protokollsanteckning Exp Kjell Kumlien (S) lämnar följande protokollsanteckning: Efterfrågar redovisning av den årliga uppföljningen av de lokala miljömålen. beslutar att godkänna delårsbokslut och har tagit del av informationen om budgetuppföljning. Tillväxt- och samhällsbyggnad Kommunstyrelsen

6 6(33) Dnr: 2011/0775 MBn 193 Kundundersökning Rapport över genomförd kundattitydundersökning beskrivning Stadsbyggnadsdirektören redogör för ärendet. Avdelningen genomförde tillsammans med extern konsult en kundattitydundersökning under maj-juni En liknande undersökning gjordes under Frågeformulär skickades ut till 325 personer/företag som, under andra halvåret 2010, haft kontakter med dåvarande Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen inom bygg/miljö/mät-kart områdena. Antalet motsvarar det antal som skickades ut Förslag till Nämnden har tagit del av resultatet från undersökningen samt uppmanar avdelningen att beakta detta i det fortlöpande arbetet. Exp Exp för kännedom beslutar enligt beredningens förslag. Tillväxt- och samhällsbyggnad Kommunstyrelsen

7 7(33) Dnr: 2011/1670 MBn 194 Remiss Remiss från beskrivning Remiss - Handlingsplan för skydd mot stigande havsnivåer Tillväxt- och samhällsbyggnad Lars Robert Göranson har upprättat tjänsteskrivelse i ärendet. SWECO Environment AB har på uppdrag av Vellinge kommun genomfört en utredning för att belysa riskerna med stigande havsnivåer och upprättat en handlingsplan för att skydda kommunens utsatta delar. Förslag till Nämnden beslutar enligt förslag till beslut i upprättad tjänsteskrivelse: Överläggning Vid överläggning i ärendet yrkar Kjell Kumlien (S) tillägg till beredningens förslag enligt särskilt uttalande som lästes upp. Biläggs. Ordföranden föreslår att detta uttalande tillförs protokollet som en protokollsanteckning. Protokollsanteckning Exp Kjell Kumlien lämnar följande protokollsanteckning. Vi anser att det är felaktigt att inte ta med Lilla Hammars näs med i utredningen. Här ute bor ca 30 familjer varav några har fått bygglov på 2000 talet. Redan idag har vi stora bekymmer vid högvatten, då vägen blir översvämmad och ej framkombar med bil. Några av husen har idag fått in vatten i uthusen och in under husen. Vi anser att Lilla Hammarsnäs bör prioriteras då det redan idag har problem med högvattnet. beslutar enligt beredningens förslag. Tillväxt- och samhällsbyggnad

8 8(33) Dnr: 2011/1739 MBn 195 Remiss - Utställning Remiss från Remiss - Detaljplan för del av Gessie 2:3 m fl Gessie kyrkby, västra delen Tillväxt- och samhällsbyggnad beskrivning Planområdet är beläget väster om Gessie by och i anslutning till väg 529 och gränsar i övrigt i huvudsak mot jordbruksmark. Inom området ligger Gessie kyrka med kyrkogård. Gessiebäcken skär genom områdets västra del. Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att komplettera bebyggelsen i Gessie kyrkby med ett 20-tal nya villor på egna tomter. Utöver detta prövas även möjligheten att ge väg 529 en ny sträckning förbi kyrkan, så att dess gamla sträckning kan användas som lokalgata Området är inte tidigare detaljplanelagt, men ligger inom s.k. sammanhållen bebyggelse enligt plan- och bygglagen. Förslag till Nämnden har ingen erinran mot upprättat förslag till detaljplan för Gessie 2:3 m fl. Överläggning Vid överläggning i ärendet yrkar Kjell Kumlien (S) att nämnden ska besluta om tillägg till beredningens förslag enligt följande: Kommunen ska vara huvudman för allmän platsmark. Ordföranden yrkar bifall till beredningens förslag. Därefter ställer ordföranden proposition på eget yrkande mot Kjell Kumliens. Ordföranden konstaterar att nämnden beslutar i enlighet med eget yrkande. Exp beslutar enligt beredningens förslag. Tillväxt- och samhällsbyggnad Kjell Kumlien reserverar sig mot beslutet. Biläggs.

9 9(33) Dnr: 2011/1668 MBn 196 Vellingebäckarna 2010 beskrivning Information - rappport Miljöinspektör Annelie Persson redogör för ärendet. Provtagning av Vellinge kommuns större vattendrag påbörjades 1988 och sker varannan månad i Gessiebäcken, Bernstorpsbäcken, Hammarbäcken, Vellingebäcken och Bredvägsbäcken. I fält mäts temperatur och syrgas, medan tio parametrar, bland annat fosfor och kväve, analyseras på laboratorie. Februari månads provtagning fick ställas in på grund av väldigt mycket snö och is under lång tid. Provtagningen i augusti försenades, eftersom bäckarna svämmade över då det regnade kraftigt i mitten av månaden. Precis som tidigare år ligger ph-värdet bra i Vellinges bäckar under De är således inte försurade och de har en mycket god buffertkapacitet. Vattnet i bäckarna har varit syrerikt, men syreövermättnad har uppmätts i fyra av dem. Samtliga bäckar har mycket höga till extremt höga kväve- och fosforhalter och är således mycket eller extremt näringsrika. För att beräkna belastning och transporter krävs uppgifter om vattenflödets variation under året. Under tidigare år har flödesdata i form av PULS-data använts, men från och 2010 har dessa ersatts av modell-beräknade S-Hypedata. Under 2010 fortsatte transporterna av fosfor att sjunka, medan transporterna av kväve ökade jämfört med förra året. Totalt 268 ton kväve och 3,24 ton fosfor beräknas ha förts ut till Öresund under Trenden visar dock att transporten av närsalter till Öresund totalt sett sjunker, vilket är positivt. Förslag till Nämnden har tagit del av informationen. Exp har tagit del av informationen. Tillväxt- och samhällsbyggnad

10 10(33) Dnr: 2011/1601 MBn 197 Falsterbo 4:229 Tallstigen 18 Sökande Ansökan om bidrag för bostadsanpassning beskrivning Bygglovarkitekten har upprättat tjänsteskrivelse i ärendet. Sökanden önskar få bidrag för höjning av säng och stödhandtag vid säng. Bidrag för stödhandtag är beviljat. Förslag till Sökt bidrag beviljas inte. beslutar att inte bevilja sökt bidrag för höjning av säng. Bostadsanpassningsbidrag lämnas för åtgärder för anpassning av bostadens fasta funktioner i och i anslutning till den bostad som skall anpassas. Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden skall vara ändamålsenlig som bostad för den funktionshindrade. Enligt författning SFS 1992:1574. Exp ökl anv

11 11(33) Dnr: 2011/1123 MBn 198 Arrie 31:45 Sökande Förutsättningar beskrivning Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus I översiktsplan för Vellinge kommun är fastigheten belägen inom område som är avsett för jordbruksändamål. Pågående markanvändning är jordbruk, ängs- och betesmark. Fastigheten är bebyggd (bygglov ej meddelat) med byggnad (lada) för jordbrukets behov. Eftersom detaljplan saknas ska ärendet prövas mot 2 kap PBL 2010:900. Bygglovingenjören har upprättat tjänsteskrivelse i ärendet. Förslaget innebär att sökande önskar bygga ett bostadshus och ett garage på fastigheten där det tidigare inte finns eller har funnits något bostadshus. Fastigheten är på m 2 och taxerad som bebyggd jordbruksfastighet. Enligt remissvar från Gemensam medborgarservice kan kommunalt vatten kopplas till föreslagen bostad, däremot inte kommunalt avlopp, vilket innebär att en ny enskild anläggning skulle bli aktuell. Förslag till Nämnden meddelar inte det sökta tillståndet. Föreslagen nybyggnad är placerad och utformad på ett sätt som är olämpligt med hänsyn till landskapsbilden samt till natur- och kulturvärdena på platsen. PBL 2 kap 6. Avgift Exp ökl anv beslutar att inte meddela det sökta tillståndet för nybyggnad av enbostadshus kronor

12 12(33) Dnr: 2011/1381 MBn 199 Asken 12 Skogsgatan 1 Sökande Förutsättningar Avvikelse beskrivning Ansökan om bygglov för utvändig ändring och inredning av ytterligare en bostad på ovanvåningen. Detaljplan för Vellinge Municipalsamhälle antagen 1938 gäller. Enligt planbestämmelser BSII är fastigheten avsedd för bostadsändamål med punktprickad betecknad mark mot gatan. Syftet med den prickade marken är att få en grön buffertzon mellan byggnad och gata samt att säkra sikten. Utvändig trappa uppförs längs bostadshusets fasad mot gatan på punktprickad betecknad mark. Bygglovarkitekten har upprättat tjänsteskrivelse i ärendet. Förslaget innebär att ytterligare en bostad inreds på ovanvåningen samt att en utvändig trappa uppförs längs bostadshusets fasad mot gatan. Förslag till Nämnden avslår sökt bygglov. beslutar att avslå ansökan om bygglov för utvändig ändring och inredning av ytterligare en bostad på ovanvåningen. Nämnden anser inte att åtgärden är en liten avvikelse enligt PBL (SFS 2010:900) 9 kap 31 b avseende byggande av trappa på punktprickad mark. Nämnden hänvisar också till PBL (SFS 2010:900) 2 kap 6. Vid planläggning och i ärenden om bygglov enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan mm Avgift Exp ökl anv kronor

13 13(33) Dnr: 2011/1068 MBn 200 Hököpinge 23:94 Bangårdsvägen 41b Sökande Förutsättningar Avvikelse beskrivning Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, utvändig ändring, rivning av förråd Detaljplan för Förslag till Byggnadsplan för område vid Hököpinge Vellinge kommun Malmöhus län gäller. Förslaget innebär att tillbyggnaden placeras 0,55 m från fastighetsgräns i söder. Byggrätten överskrids med 5,2 m 2 eller 7,4 %. Bygglovarkitekten har upprättat tjänsteskrivelse i ärendet. Sökanden planerar att bygga till ett badrum och ett tvättrum. Befintligt förråd rives. Detta är större än tillbyggnaden som det söks lov för. Förslag till Sökt bygglov beviljas. beslutar att bevilja sökt bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, utvändig ändring samt rivning av förråd. Nämnden anser att åtgärden är en liten avvikelse enligt PBL (SFS 2010:900) 9 kap 31 b avseende närhet till tomtgräns och överskriden byggrätt. För lovet gäller Krav på redovisning: - brandsektionering - U-värdesberäkning - teknisk beskrivning - konstruktioner (bärförmåga, stadga, isolering och fukt) - VA, värme och ventilation Tekniskt samråd Tillväxt- och samhällsbyggnad kallar.

14 14(33) MBn 200 forts Kontrollplan - byggherren ska lämna förslag. Utstakning får inte ske innan byggsamråd hållits eller beslut om kontrollplan beviljats. Kontrollansvarig för rivning ska anmälas av byggherren. Kontrollplan - rivning byggherren ska lämna förslag. Rivningsintyg (ang. ohyra och virkesförstörande insekter) från auktoriserad firma skall, innan rivning, lämnas till Tillväxt och samhällsbyggnad Farligt avfall skall tas omhand enligt Förordningen om farligt avfall SFS 2001:1063. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år. Avgift Exp Exp ökl anv kronor för bygglov för rivningslov Exp för kännedom et kungörs i Post- och Inrikes Tidningar

15 15(33) Dnr: 2011/1579 MBn 201 Hököpinge 55:27 Snickarevägen 12 Ansökan om bygglov för nybyggnad av bostadsmoduler samt plank, tidsbegränsat lov t om Sökande Vellinge kommun/vellingebostäder AB, Norrevångsgatan 3, Vellinge Förutsättningar beskrivning Fastigheten ligger inom samlad bebyggelse som inte omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser. Stadsarkitekten har upprättat tjänsteskrivelse i ärendet. Biläggs. Förslaget innebär att bostadsmoduler placeras väster om befintlig byggnad, Mellanskolan i Hököpinge samt att ett plank uppförs. Berörda grannar och andra boende i Hököpinge har framfört erinringar mot den föreslagna åtgärden. Reviderad ritning har inkommit. De planerade modulerna flyttas så att de placeras 10 m från tomtgräns i väster. Ansökan gällande plank har utgått. Förslag till Nämnden beslutar att bevilja tidsbegränsat bygglov, enligt PBL 9 kap 33, till och med för uppställning av bostadsmoduler på fastigheten Hököpinge 55:27 i Vellinge kommun. För lovet gäller Nämnden beslutar att bevilja tidsbegränsat bygglov, enligt PBL (SFS 2010:900) 9 kap 33, till och med för uppställning av bostadsmoduler på fastigheten Hököpinge 55:27 i Vellinge kommun. Följande skall behandlas och redovisas: - brandskyddsdokumentation - U-värdesberäkning - teknisk beskrivning - konstruktioner (bärförmåga, stadga, isolering och fukt) - VA, värme och ventilation

16 16(33) MBn 201 forts Tekniskt samråd Tillväxt och samhällsbyggnad kallar snarast. Kontrollplan - byggherren ska lämna förslag. Skyddsombud. Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän skyddsombud, som företräder arbetstagarna, har fått tillfälle yttra sig över åtgärderna. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år. Avgift kronor Exp Vellinge kommun/vellingebostäder AB, Norrevångsgatan 3, Vellinge Exp ökl anv Exp för kännedom et kungörs i Post- och Inrikes tidningar

17 17(33) Dnr: 2011/0407 MBn 202 Höllviken 5:142 Anders Olsvägen 11A Fastighetsägare Förutsättningar beskrivning Olovlig åtgärd - trädfällning Detaljplan för Höllviksstrandsområdet gäller. Marklov för trädfällning krävs. Byggnadsinspektören har upprättat tjänsteskrivelse i ärendet Efter anmälan har vid besök på plats konstaterats att 4-5 träd (björkar) fällts på fastigheten utan marklov. Förslag till Nämnden beslutar, enligt PBL (SFS 1987:10) 10 kap. 4-9, att påföra fastighetsägaren en byggnadsavgift på (4*1 568) kronor för den trädfällning som skett utan marklov. beslutar, enligt PBL (SFS 1987:10) 10 kap. 4-9, att påföra fastighetsägaren en byggnadsavgift på (4*1 568) kronor för den trädfällning som skett utan marklov. Byggnadsavgiften ska betalas till Länsstyrelsen i Skåne län inom två (2) månader från det att nämndens beslut vunnit laga kraft. Om avgiften inte betalas inom den tid som anges kommer en dröjsmålsavgift att tas ut enligt lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift. Exp ökl anv Exp Länsstyrelsen i Skåne län, Personalfunktionen, Malmö

18 18(33) Dnr: 2011/0378 MBn 203 Höllviken 7:40 Öresundsvägen 14B Sökande Förutsättningar Avvikelse beskrivning Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage/förråd Detaljplan för Höllviksstrandsområdet gäller. Byggrätten överskrids med 35,1 m 2 eller 15 %. Tomten kommer att bli bebyggd med 29 % mot tillåtna 25 %. Bygglovingenjören har upprättat tjänsteskrivelse i ärendet. Sökande önskar bygga till befintlig friggebod med förråd/mc-garage. På tomten finns redan en huvudbyggnad på 239,8 m 2 och byggrätten är 240 m 2. Den nya byggnaden är 35,3 m 2 och placeras 0,8 m från tomtgränsen mot Höllviken 7:107. Yttrande med synpunkter har inkommit. t återremitterades vid nämndens sammanträde i augusti Förslag till Nämnden beviljar sökt bygglov. beslutar att bevilja sökt bygglov för nybyggnad av garage/förråd. Nämnden anser att åtgärden är en mindre avvikelse förenlig med PBL (SFS 1987:10) 8 kap. 11 avseende överskriden byggrätt. För lovet gäller Bygganmälan ska lämnas till Tillväxt och samhällsbyggnad senast tre veckor före byggstart. Krav på redovisning: - planlösning (funktion och tillgänglighet) - brandsektionering - teknisk beskrivning - konstruktioner (bärförmåga, stadga)

19 19(33) MBn 203 forts Kvalitetsansvarig - (behörighet E) ska anmälas av byggherren. Kontrollplan - byggherren ska lämna förslag. Utstakning får inte ske innan byggsamråd hållits eller beslut om kontrollplan beviljats. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år. Avgift Exp Exp ökl anv kronor

20 20(33) Dnr: 2011/1300 MBn 204 Höllviken 12:67 Sveavägen 40 Fastighetsägare Förutsättningar beskrivning Utdömande av vite Detaljplan för Tremansvägen gäller. Byggnadsinspektören har upprättat tjänsteskrivelse i ärendet Utan bygglov har en garage/förrådsbyggnad uppförts på punktprickad mark och två komplementbyggnader uppförts på parkmark. beslöt i december att förelägga fastighetsägaren att vid vite på kronor ta bort de olovligt uppförda byggnaderna inom två månader från mottagandet av beslutet. t överklagades och Länsstyrelsen avslår överklagan i juli Överklagan har inkommit för sent. Fastighetsägaren har i juli 2011 muntligen meddelat förslag till åtgärder. Vid förnyad inspektion 1 september 2011 konstaterades dock att inga åtgärder vidtagits. Exp för kännedom beslutar att ärendet utgår då fastighetsägaren har utlovat att ta bort de olovligt uppförda byggnaderna samt inkomma med bygglovsansökan för garagebyggnaden.

21 21(33) Dnr: 2011/1300 MBn 205 Höllviken 14:41 Hans Levins Väg 18 Sökande Förutsättningar Avvikelse beskrivning Ansökan om bygglov för staket Detaljplan för Kämpingeområdet gäller. Två staket som är 1,8 meter höga, varav det ena i sin helhet placeras på prickad mark och det andra delvis på prickad mark dvs mark som inte får bebyggas. Bygglovarkitekten har upprättat tjänsteskrivelse i ärendet. Förslaget innebär att ett staket, 1,8 meter högt, placeras på prickad mark längs del av fastighetens södra tomtgräns. Fastigheten gränsar i söder till en liten smal grusad stickväg, Hans Levins gränd, som används av några få boende. Del av staket i väster, 1,8 meter högt, placeras på prickad mark mot Hans Levins väg i norr. Förslag till Sökt bygglov beviljas inte. beslutar att inte bevilja sökt bygglov för staket. Nämnden anser inte att åtgärden är en liten avvikelse enligt PBL (SFS 2010:900) 9 kap 31 b avseende byggande av staket på prickad mark. Avgift Exp ökl anv kronor

22 22(33) Dnr: 2010/1522 MBn 206 Höllviken 15:165 Sohögsvägen 14 Fastighetsägare Förutsättningar beskrivning Anmodan att inkomma med bygglovsansökan Detaljplan för Sjötorpetområdet. Byggnadsinspektören har upprättat tjänsteskrivelse i ärendet En komplementbyggnad (garage) har byggts utan bygglov. Nämnden beslöt i september att påföra fastighetsägaren en byggnadsavgift för den olovligt uppförda byggnaden. Fastighetsägaren har i brev daterat 4 augusti 2011 påminnts om att inkomma med ansökan om bygglov i efterhand. Inga handlingar har inkommit. Förslag till Nämnden beslutar med stöd av PBL (SFS 1987:10) 10 kap att förelägga fastighetsägaren, att senast tre veckor efter mottagandet av detta beslut, inkomma med ansökan om bygglov i efterhand för komplementbyggnaden. Föreläggandet förenas med stöd av PBL (SFS 1987:10) 10 kap. 18 med ett vite på kronor. beslutar att med stöd av PBL (SFS 1987:10) 10 kap att förelägga fastighetsägaren,, att senast tre veckor efter mottagandet av detta beslut, inkomma med ansökan om bygglov i efterhand för komplementbyggnaden. Föreläggandet förenas med stöd av PBL (SFS 1987:10) 10 kap. 18 med ett vite på kronor. Exp ökl anv

23 23(33) Dnr: 2011/0921 MBn 207 Ljunghusen 12:33 Berghs Väg 9 Fastighetsägare Förutsättningar beskrivning Olovlig åtgärd påföljd Detaljplan för Ljungskogenområdet gäller. Byggnadsinspektören har upprättat tjänsteskrivelse i ärendet Bygglov beviljades för tillbyggnad av enbostadshus i delegation , BY 771. Tillbyggnaden var placerad med 9,8 m² på mark som inte får bebyggas. Berörda grannar bereddes tillträde att yttra sig. Ingen var negativ. Åtgärden bedömdes som en mindre avvikelse förenlig med detaljplanens syfte. I augusti 2009 inkom ansökan om större ändring av givet bygglov för tillbyggnad av enbostadshus. I denna ansökan placerades tillbyggnaden med 19,1 m² på prickad mark. Sökt bygglov avslogs i Miljö- och byggnadsnämnden i oktober Bygglovet har överprövats och Förvaltningsrätten har i maj 2011 fastställt nämndens beslut. Vid syn på plats med Förvaltningsrätten kunde konstateras att byggande utöver givet bygglov, vidtagits på fastigheten. Förslag till Nämnden beslutar att med stöd av 10 kap 4 och 9 PBL (SFS 1987:10) påföra ägaren till fastigheten,, en byggnadsavgift om (4*3 626) kronor för den olovligt utförda tillbyggnaden.

24 24(33) MBn 207 forts beslutar att med stöd av 10 kap 4 och 9 PBL (SFS 1987:10) påföra ägaren till fastigheten,, en byggnadsavgift om (4*3 626) kronor för den olovligt utförda tillbyggnaden. Exp ökl anv

25 25(33) Dnr: 2011/0921 MBn 208 Ljunghusen 12:33 Berghs Väg 9 Fastighetsägare Förutsättningar beskrivning Föreläggande om att ta bort olovligt uppförd tillbyggnad Detaljplan för Ljungskogenområdet gäller. Byggnadsinspektören har upprättat tjänsteskrivelse i ärendet Bygglov beviljades för tillbyggnad av enbostadshus i delegation , BY 771. Tillbyggnaden var placerad med 9,8 m² på mark som inte får bebyggas. Berörda grannar bereddes tillträde att yttra sig. Ingen var negativ. Åtgärden bedömdes som en mindre avvikelse förenlig med detaljplanens syfte. I augusti 2009 inkom ansökan om större ändring av givet bygglov för tillbyggnad av enbostadshus. I denna ansökan placerades tillbyggnaden med 19,1 m² på prickad mark. Sökt bygglov avslogs i nämnden i oktober Bygglovet har överprövats och Förvaltningsrätten har i maj 2011 fastställt nämndens beslut. Vid syn på plats med Förvaltningsrätten kunde konstateras att byggande utöver givet bygglov, vidtagits på fastigheten. Förslag till Nämnden beslutar med stöd av PBL (SFS 1987:10) 10 kap att förelägga fastighetsägaren,, att senast två månader efter mottagandet av detta beslut, ta bort den olovligt uppförda tillbyggnaden. Föreläggandet förenas med stöd av PBL (SFS 1987:10) 10 kap. 18 med ett vite på kronor.

26 26(33) MBn 208 forts beslutar med stöd av PBL (SFS 1987:10) 10 kap att förelägga fastighetsägaren,, att senast två månader efter mottagandet av detta beslut, ta bort den olovligt uppförda tillbyggnaden. Föreläggandet förenas med stöd av PBL (SFS 1987:10) 10 kap. 18 med ett vite på kronor. Exp ökl anv, Berghs väg 9, Höllviken

27 27(33) Dnr: 2011/1609 MBn 209 Räng 10:258 Rängs Byväg Sökande Förutsättningar beskrivning Ansökan om förhandsbesked för ändrad verksamhet i befintlig fastighet Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område. Stadsarkitekten har upprättat tjänsteskrivelse i ärendet. Biläggs. Förslaget innebär att den gamla prästgården i Räng byggd år 1872 ändras från prästbostad till bed & breakfast. Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Yttrande med synpunkter har inkommit. Förslag till Nämnden meddelar positivt förhandsbesked. beslutar att lämna positivt förhandsbesked. Sökanden erinras om att om ansökan om bygglov inte görs inom två (2) år från dagen för detta beslut upphör tillståndet att gälla samt att detta tillstånd inte medför rätt att påbörja den sökta åtgärden Avgift Exp Exp ökl anv Exp för kännedom kronor et kungörs i Post- och Inrikes Tidningar

28 28(33) Dnr: 2011/ MBn 210 Information - Skanör 13:27-13:36/Skanörs Vångar Sökande Förutsättningar beskrivning Information om inkomna ansökningar om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage/förråd Detaljplan för Skanör 13:4 m fl, del av Skanörs vångar - del D Förslaget innebär nybyggnad av enbostadshus i 1½-plan med garage/förråd. Fastigheten är en del av ett område med 10 st liknande enbostadshus (Skanör 13:27-13:36) med tillhörande garage/förråd. Det finns två olika utformningar av de tio husen. Boarean är 165 m 2 för varje enbostadshus. Förslaget följer gällande detaljplan. Stadsarkitekten informerar om ärendena. Förslag till Nämnden har tagit del av informationen. Exp har tagit del av informationen. Tillväxt- och samhällsbyggnad

29 29(33) Dnr: 2011/0364 MBn 211 Stora Hammar 25:443 Lyckans Väg 36 Sökande Förutsättningar beskrivning Ansökan om marklov för trädfällning Detaljplan för Stora Hammar 25:102 m fl och Stora Hammar 90:4 m fl gäller. Vid denna planläggning infördes, genom administrativa bestämmelser, bevarandeföreskrifter för träd större än 30 cm i diameter och att trädfällning fordrar marklov. Detta för att bevara och stärka fritidshusområdets speciella natur av naturligt uppvuxen skog, främst bestående av björk, tall och gran som tillsammans med trädgårdarnas rikliga vegetation ger området dess lummiga karaktär. Bygglovingenjören har upprättat tjänsteskrivelse i ärendet. Från sökanden har inkommit ansökan om att få fälla ett björkträd och en tall. Sökanden har inte inkommit med intyg från arborist. Förslag till Nämnden beslutar att avslå ansökan om marklov för trädfällning (en tall och en björk). beslutar att avslå ansökan om marklov för trädfällning (en tall och en björk). De storvuxna träden är karaktäristiska för området och det är därför av största vikt att bevara dessa träd. Avgift Exp ökl anv 784 kronor

30 30(33) Dnr: 2011/0898 MBn 212 Vellinge 17:44 Vellinge Väster Byaväg Sökande Förutsättningar beskrivning Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt garage/förrådsbyggnad För området gäller fördjupad översiktsplan för Vellinge Väster. Ansökan avser bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt garage/förråd. Sökanden har senare återkallat ansökan om bygglov för garage/förråd. Huvudbyggnaden är placerad 6 m från granne i öster. Yttrande med synpunkter har inkommit. beslutar att bevilja sökt bygglov. Huset passar väl in i det skånska landskapet med sin smala kropp och höga takresning och är förenlig med den fördjupade översiktsplanen för området. För lovet gäller Bygganmälan ska lämnas till Tillväxt och samhällsbyggnad senast tre veckor före byggstart. Krav på redovisning: - byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd - planlösning (funktion och tillgänglighet) - specifik energianvändning - teknisk beskrivning - konstruktioner (bärförmåga, stadga, isolering och fukt) - VA, värme och ventilation Byggsamråd Byggnadsinspektör kallar så snart bygganmälan inkommit

31 31(33) MBn 212 forts Kvalitetsansvarig - (behörighet E) ska anmälas av byggherren. Kontrollplan - byggherren ska lämna förslag. Utstakning får inte ske innan byggsamråd hållits eller beslut om kontrollplan beviljats. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år. Avgift Exp Ökl anv kronor

32 32(33) MBn 213 Delegeringsbeslut Delegeringsbeslut Miljöärenden M Byggärenden BY Bostadsanpassningsärenden BO godkänner redovisningen av delegeringsbesluten.

33 33(33) MBn 214 Meddelanden Meddelanden Sammanfattning, biläggs. har tagit del av informationen.

Protokoll 2011-11-03. Ola Freij

Protokoll 2011-11-03. Ola Freij 1(21) Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Kolabacken (1) Tid Kl. 18.30 19.40 Paragrafer 215 233 ande ledamöter Ersättare Närvarorätt Övriga Utses att justera, plats Ola Freij (M) Ann-Sofie

Läs mer

Protokoll 2014-04-10. Sysav, Spillepengsgatan 13, Malmö

Protokoll 2014-04-10. Sysav, Spillepengsgatan 13, Malmö 1(43) Sammanträdesdatum Plats Sysav, Spillepengsgatan 13, Malmö Tid Kl. 17.20 18.30 Paragrafer 42-69 ande ledamöter Ersättare Närvarorätt Övriga Ola Freij (M) Ann-Sofie Hörlin (M) Marie-Louise Bergman

Läs mer

Tillväxt och samhällsbyggnad

Tillväxt och samhällsbyggnad 1(26) Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Kolabacken (1) Tid Kl. 18.30 21.00 Paragrafer 29-51 ande ledamöter Ersättare Närvarorätt Övriga Utses att justera, plats Ola Freij (M) Ann-Sofie

Läs mer

Miljö- och Byggnadsnämnden

Miljö- och Byggnadsnämnden 1 (3) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Miljö- och Byggnadsnämnden Tid Onsdagen den 7 oktober 2009 kl.18.30 Plats Kommunhuset, sammanträdesrum 1 1 Justering Allmänna 2 Delårsbokslut 3 Riktlinjer för gäststugor 4

Läs mer

Miljö- och Byggnadsnämnden 2010-02-04 1 (30)

Miljö- och Byggnadsnämnden 2010-02-04 1 (30) Miljö- och Byggnadsnämnden 2010-02-04 1 (30) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl 18.30 20.15 ande Nils-Ola Roth, ej närv 015 Marie-Louise Bergman Gisela Cavalli-Björkman Bertil Wilén Klas

Läs mer

Tillväxt och samhällsbyggnad

Tillväxt och samhällsbyggnad 1(35) Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Kolabacken (1) Tid Kl. 18.30 20.30 Paragrafer 1 28 ande ledamöter Ersättare Närvarorätt Övriga Utses att justera, plats Ola Freij (M) Ann-Sofie

Läs mer

Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningen 2009-11 - 18

Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningen 2009-11 - 18 Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-11 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl 18.30-21.20 ande Övriga deltagare Utses att justera Nils-Ola Roth Marie-Louise Bergman Gisela Cavalli-Björkman Bertil

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

143 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl 18.30-20.30

143 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl 18.30-20.30 143 Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-03-11 1 (43) Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl 18.30-20.30 lats och tid ande Nils-Ola Roth Marie-Louise Bergman Gisela Cavalli-Björkman Bertil Wilén Klas Kristersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-09-02 1(60)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-09-02 1(60) Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-09-02 1(60) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl 18.30 21.10 ande Nils-Ola Roth Marie-Louise Bergman Gisela Cavalli-Björkman Bertil Wilén Klas Kristensson Mikael

Läs mer

Miljö- och Byggnadsnämnden

Miljö- och Byggnadsnämnden 1 (5) Miljö- och nadsnämnden Tid Onsdagen den 23 juni 2010 kl 18.30. Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Kolabacken (1) Ärende 1. Justering 2. Budgetuppföljning 2010/0968 3. Upphandling av MBK-verksamhet

Läs mer

Protokoll Ola Freij

Protokoll Ola Freij Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Kolabacken (1) Tid Kl. 18.30 20.30 Paragrafer 90-121 ande ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Närvarorätt Övriga Utses att justera, plats Ola

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Protokoll 2014-03-06. Per Cedergren (M) Stellan Carlsson (M) Per Edeheim (FP) Margareta Björnlund (FP) Benny Wiklund (S)

Protokoll 2014-03-06. Per Cedergren (M) Stellan Carlsson (M) Per Edeheim (FP) Margareta Björnlund (FP) Benny Wiklund (S) 1(30) Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Kolabacken (1) Tid Kl. 18.30 19.30 Paragrafer 18-41 ande ledamöter Ersättare Närvarorätt Övriga Utses att justera Ola Freij (M) Ann-Sofie Hörlin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-04-08 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-04-08 1 Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-04-08 1 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl 18.30-21.00 ande Nils-Ola Roth, ordf, ej närv 105 Marie-Louise Bergman, ordf 105 Gisela Cavalli-Björkman Bertil

Läs mer

Protokoll Ola Freij. Göran Cronsioe (M) tjg ers. Marie-Louise Bergman

Protokoll Ola Freij. Göran Cronsioe (M) tjg ers. Marie-Louise Bergman 1(29) Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Kolabacken (1) Tid Kl. 18.00 19.20 Paragrafer 234 255 ande ledamöter Ersättare Närvarorätt Övriga Utses att justera, plats Ola Freij (M) Göran

Läs mer

Miljö- och Byggnadsnämnden

Miljö- och Byggnadsnämnden Miljö- och Byggnadsnämnden Tid Onsdagen den 2 september 2009, kl 18.30 Plats Kommunhuset sammanträdesrum 1 n Justering Allmänna 1 Budgetuppföljning/Delårsbokslut 2009-08-31 2 Ändring av delegeringsordning

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2034-2041 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Protokoll 2010-06-23. Nils-Ola Roth

Protokoll 2010-06-23. Nils-Ola Roth 1(65) Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Kolabacken (1) Tid Kl. 18.30 20.50 Paragrafer 101-146 ande ledamöter Nils-Ola Roth (M) Gisela Cavalli-Björkman (M) Bertil Wilén (M) Klas Kristensson

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg,

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Mats Thorén (fp), ordf Svante Persson (s), vice ordf Christian Sundby (m)

Mats Thorén (fp), ordf Svante Persson (s), vice ordf Christian Sundby (m) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Konferensrummet, Uroxen, Kungsgatan 30, Kl. 15.00-17.30. Beslutande Ledamöter Mats Thorén (fp), ordf Svante Persson (s), vice ordf Christian Sundby (m) Observatörer

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj.

Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj. 46 Information 1. Redovisningen och informationen noteras. Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj. Byggnadsnämnden föreslås notera redovisningen och informationen.

Läs mer

Jävsnämnden

Jävsnämnden Jävsnämnden 2016-06-16 Jn 10 Säter 4:5, (Hundbadet) Tillsynsärende olovligt byggande: Förslag till beslut om byggsanktionsavgift.... 2 Jn 11 Säter 4:5 - Lov i efterhand för nedtagning av träd, plantering

Läs mer

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-10-19 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 19 oktober, kl 13.00-16.00. ande Ledamöter Patrik Eriksson (MP), ordförande Ylva Ivarsson (S), vice ordförande Uno Andersson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

Protokoll. Nils-Ola Roth

Protokoll. Nils-Ola Roth 1(52) Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Kolabacken (1) Tid Kl. 18.30 20.45 Paragrafer 149 184 ande ledamöter Nils-Ola Roth (M) Marie-Louise Bergman (M) Gisela Cavalli-Björkman (M) Bertil

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-20 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2167-2173 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.10 Beslutande Agneta Staaf (S), tjänstgörande ordförande Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-27 1 (38) Sammanträdesdatum 2015-08-27 Plats Sammanträdesrum Kolabacken Tid 18.00 19.30 Paragrafer 110-131 ande Ledamöter Ola Freij (M), ordförande 110-112, 114-131 Marie-Louise Bergman (M) 1:e

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Martin Äng (C)

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2020-2028 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-05-23 1(6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-23 kl. 13.00 14.30 Paragrafer 42-43, omedelbar justering Utses att justera Roland Johansson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult,

Läs mer

Protokoll. Ola Freij

Protokoll. Ola Freij 1(44) Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Kolabacken (1) Tid Kl. 18.30 20.07 Paragrafer 60-89 ande ledamöter Ola Freij (M) Ann-Sofie Hörlin (M) Marie-Louise Bergman (M) Gisela Cavalli-Björkman

Läs mer

Protokoll 2013-10-03. Kommunhuset, sammanträdesrum Kolabacken (1)

Protokoll 2013-10-03. Kommunhuset, sammanträdesrum Kolabacken (1) Protokoll ~ KOMMUN 2013-10-03 1(20) Sammanträdesdatum Plats Tid Paragrafer ande ledamöter Ersättare Närvarorätt Övriga Utses att justera Justering, plats 2013-10-03 Kommunhuset, sammanträdesrum Kolabacken

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14) 2016-08-23 1(14) Plats och tid Norrtull kl. 13:30 14:50 Beslutande Barbro Axelsson (S), ordförande Sofia Karlsson (S) Pertti Rolöf (S) Bengt Olsson (C) ersätter Sven Callenberg (C) Michael Karlsson (M)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2001-2010 Sekreterare Carina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Mats Melin byggnadsinspektör Ingrid Andersson utskottssekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 4-8 Ingrid Andersson

Mats Melin byggnadsinspektör Ingrid Andersson utskottssekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 4-8 Ingrid Andersson 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 12.30-13.30 Beslutande Eva Aanerud-Karlsson (V) ordförande Arne Guldbrandsson (S) ersättare för Jan-Erik Nilsson (S) Bo Guldbrandsson

Läs mer

Beredning Sakägarintyg till berörda sakägare (Edsås 1:3, Hemsjö 8:8, 8:18, 8:19, 8:24 samt 8:45).

Beredning Sakägarintyg till berörda sakägare (Edsås 1:3, Hemsjö 8:8, 8:18, 8:19, 8:24 samt 8:45). Bygglov Nybyggnad av enbostadshus HEMSJÖ 8:14, HEMSJÖ församling, Alingsås Ärendet Ansökan inkom 2013-11-21 och avser bygglov för nybyggnad av enbostashus med vidbyggd garage. Sökande: Kiani Fard Mogegan,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2012-08-22 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS sammanträdesrum, klockan 14.30 15.45 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Margaretha Quistberg(s) Anne Öman

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning

Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, klockan 13.00 15.00 Paragrafer Beslutande Anders Folkesson (C) Mats Eriksson (C), ersättare för Elisabeth Karlsson (C) Arne Olsson (M), ordförande Maria Widlund

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 09.00-12.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2041-2047 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v)

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) BYGGNADSNÄMNDEN 2010-12-14 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.50 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Per-Anders Maxstad 2:e vice

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.10 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2160-2166

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Nybyggnad av garage och förråd

Nybyggnad av garage och förråd TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-01-11 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (6) Dnr: 2012BNS0010 Byggnadsnämnden Bärnstenen 46, Skogsvägen 10 Nybyggnad av garage och förråd Förslag till beslut Bygglov beviljas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

Miljö- och Byggnadsnämnden

Miljö- och Byggnadsnämnden Miljö- och Byggnadsnämnden Tid Onsdagen den 8 april 2009, kl 18.30 Plats Kommunhuset sammanträdesrum 1 n Allmånna 1 Budgetuppföljning 2 Gatunamn - Industriby sydväst Bostadsanp 3 Ankan 23 Bostadsanpassning

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Bygglov Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av en byggnad än tillbyggnad. Bygglov krävs även för andra

Bygglov Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av en byggnad än tillbyggnad. Bygglov krävs även för andra Lov & anmälan Bygg-, rivnings- och markåtgärder kan delas in i tre kategorier: åtgärder som kräver bygglov, rivningslov eller marklov, åtgärder som kräver anmälan och åtgärder som varken kräver lov eller

Läs mer

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp 2015-07-20 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 09:00 09:30 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Kristina Alm, bygglovhandläggare 96 Helena Lundberg, sekreterare Utses att justera

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden Protokoll 2012-10-23 1 (12) Plats: Kommunkontoret, Forshaga Tid: Klockan 09.00 10.30 Avser : 69-76 Beslutande: Maria Norell (S), ordförande Pia Falk (S) 1:e vice ordförande Willy Eriksson (C), 2: e vice

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll. Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Kolabacken (1)

Protokoll. Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Kolabacken (1) 1(55) Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Kolabacken (1) Tid Kl. 18.30 20.20 Paragrafer 122-157 ande ledamöter Ola Freij (M) Ann-Sofie Hörlin (M) Marie-Louise Bergman (M) Gisela Cavalli-Björkman

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 15 september 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 15 september 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (17) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 15 september 2015, kl 08.00 11.45 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M)

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(12) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, klockan 15:50-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C)

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 1 (9) Paragrafer 90-96 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 15.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2104-2109 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

stadshuset, Kajutan, kl.08:30-09:30

stadshuset, Kajutan, kl.08:30-09:30 Sammanträde Plats och tid Ledamöter Övriga stadshuset, Kajutan, kl.08:30-09:30 Sonny Persson (S), Ordförande Monica Bang Lindberg (L), Vice ordförande Magnus Jacobsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V) Janno Uusitalo

Läs mer

Protokoll. Ola Freij

Protokoll. Ola Freij 1(46) Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Kolabacken (1) Tid Kl. 18.30 20.10 Paragrafer 30-59 ande ledamöter Ola Freij (M) Ann-Sofie Hörlin (M) Göran Cronsioe (M) tjg ers Gisela Cavalli-Björkman

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 62-66

Sammanträdesprotokoll 62-66 1 (5) Sammanträdesprotokoll 62-66 Sammanträdesdatum 16 augusti 2016 Plats och tid A 402, kl. 08:30 11:40 Tjänstgörande ledamöter Ordförande Lars Kallsäby (C) 2:e vice ordförande Claes Kugelberg (M) Adjungerande

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S) Martin

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-15.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN ANTAGEN AV MILJÖNÄMNDEN 2005-10-13 98 MILJÖNÄMNDEN Riktlinjer för och information om handläggning av olovligt

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 8 december 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 8 december 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 8 december 2015, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M)

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (23) Agneta Staaf (S), ordförande Elise Radanova (L), ersättare Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden (23) Agneta Staaf (S), ordförande Elise Radanova (L), ersättare Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-04-26 1(23) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00- Beslutande Agneta Staaf (S), ordförande Elise Radanova (L), ersättare Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer