Tillväxt och samhällsbyggnad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillväxt och samhällsbyggnad"

Transkript

1 1(26) Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Kolabacken (1) Tid Kl Paragrafer ande ledamöter Ersättare Närvarorätt Övriga Utses att justera, plats Ola Freij (M) Ann-Sofie Hörlin (M) Marie-Louise Bergman (M) Gisela Cavalli-Björkman (M) Elisabeth Tedestål (M) Klas Kristensson (M) Göran Cronsioe (M) tjg ers Lennart Eriksson (FP) Kenth Natanaelsson (FP) Kjell Kumlien (S) Anina Söderlund (NL) Per Cedergren (M) Filip Melin (M) Stellan Carlsson (M) Eva Marnfeldt (M) Johnny Fiskebaeck (M) Margareta Björnlund (FP) Benny Wiklund (S) Lennart Bengtsson (NL) Pirjo Nilsson (SD) Angela Everbäck (MP) Ann-Charlotte Wikerudh (KD) Hans Folkeson, stadsbyggnadsdirektör Maria Koistinen Hellborg, stadsarkitekt Birgitta Hartler, nämndsekreterare Annchristin Andersson, bygglovingenjör Jonas Andermyr, miljöinspektör Jonathan Kjellin, praktikant Elisabeth Tedestål (M) Tillväxt och samhällsbyggnad Namnförtydligande Ordförande Ola Freij Justerare Elisabeth Tedestål Sekreterare Birgitta Hartler

2 2(26) Anslagsbevis Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag Organ Sammanträdesdatum Datum för när anslaget sätts upp Datum för när anslaget tas ner Protokollet finns tillgängligt på Tillväxt och samhällsbyggnad Underskrift Birgitta Hartler Namnförtydligande

3 3(26) MBn 29 Val av justerare utser Elisabeth Tedestål att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

4 4(26) MBn 30 lista 1. Val för justering 2. lista 3. Representant och ersättare i Sydkustens vattenvårdsförbund 4. Budgetuppföljning/Statistik 5. Information Remissförfarande i planärende 6. Remiss-Utställning/Västra Ingelstad Stationsområde mm 7. Remiss-Samråd/Ingelstad 5:33 m fl ny förskola 8. Kämpinge 3:4 Violvägen 1 9. Höllviken 24:1 Norrjevägen Höllviken 24:1 Norrjevägen Ansökan om bidrag 12. Begäran om åtgärdsplan Dricksvatten 13. Information - offentlig kontroll av skolkök 14. Information - offentlig kontroll av temperaturhållning 15. Begäran om planläggning - tilläggsbestämmelser för Ljungskogenområdet gällande trädfällning 16. Falsterbo 23:9 Gamlegatan Höllviken 1:88 Boltensternsvägen 1C 18. Höllviken 19:179 Länsmansvägen 2C 19. Ljunghusen 6:23 Elvabovägen Delegeringsbeslut 21. Meddelanden 22. Övrigt beslutar att tillföra 2 ärenden på ärendelistan: 1. Information/Närvaro/Presentation, efter punkt 2 2. Ledamot och ersättare i Brottsförebyggande rådet, efter punkt 3 _

5 5(26) Dnr: 2012/363 MBn 31 Information beskrivning Närvaro/Presentation i Samtliga verksamhetsgrenar inom avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad kommer att presenteras i nämnden. Tillfälle ges även för personal inom avdelningen att närvara vid ett sammanträde. Nämnden har vid sammanträde 2 februari 2012 godkänt förslag till representation/närvaro. välkomnar bygglovingenjör Annchristin Andersson, miljöinspektör Jonas Andermyr och praktikant Jonathan Kjellin att närvara vid sammanträdet. _ Miljöinspektör Jonas Andermyr presenterar därefter sitt huvudsakliga tillsynsområde inom miljöenheten: Livsmedelstillsyn Tillväxt och samhällsbyggnad

6 6(26) Dnr:2012/362 MBn 32 Representant och ersättare i Sydkustens vattenvårdsförbund beskrivning Representant och ersättare i Sydkustens Vattenvårdsförbund Utse representant och ersättare i Sydkustens vattenvårdsförbund. Tommy Larsson lämnar, på egen begäran, sin post som representant i förbundet. Vidare har Lars Robert Göranson, som slutat sin tjänst som miljöchef i Vellinge, varit ersättare i förbundet. beslutar att utse Ann-Sofie Hörlin som representant i Sydkustens Vattenvårdsförbund samt miljöchef Rickard Sandberg som ersättare. Tillväxt- och samhällsbyggnad Sydkustens Vattenvårdsförbund

7 7(26) Dnr:2012/362 MBn 33 Ledamot och ersättare i Brottsförebyggande rådet beskrivning Representant och ersättare i Brottsförebyggande rådet Utse ledamot och ersättare i Brottsförebyggande rådet. Ola Freij och Ann-Sofie Hörlin lämnar, på egen begäran, sina uppdrag som ledamot och ersättare i Brottsförbyggande Rådet. beslutar att utse Göran Cronsioe som ledamot och Elisabeth Tedestål som ersättare i Brottsförebyggande rådet. Tillväxt- och samhällsbyggnad Brottsförebyggande rådet

8 8(26) Dnr: 2011/0300 MBn 34 Budgetuppföljning/Statistik beskrivning Budgetuppföljning , biläggs. Stadsbyggnadsdirektören redogör för ärendet. har tagit del av informationen. Tillväxt- och samhällsbyggnad

9 9(26) Dnr:2012/0331 MBn 35 Information beskrivning Remisser av detalj- och översiktsplaner Rutiner beträffande yttrande från kommunal nämnd Stadsbyggnadsdirektören har upprättat en tjänsteskrivelse i ärendet. I PBL regleras detaljerat hur detalj- och översiktsplaner ska remitteras till enskilda sakägare och statliga myndigheter. För föreningar och övriga remissinstanser tillämpas samma rutiner. Remissbehandling inom kommunen regleras inte i lagstiftningen. Stadsbyggnadsdirektören har utarbetat ett förslag till nya rutiner internt inom kommunen. Bl a föreslås att remissvar av mindre detaljplaner s.k. enkelt planförfarande delegeras till berörd avdelning/enhet. Remisser med normalt planförfarande/översiktsplaner/utställning av planer behandlas i nämnder förutom utställning av planer där inga väsentliga förändringar skett sedan samrådsskedet. beslutar att delegera till nämndsekreteraren att lämna svar på remisser avseende enkelt planförfarande samt remisser i utställningsskedet där inga väsentliga förändringar skett sedan samrådsskedet. Tillväxt- och samhällsbyggnad

10 10(26) Dnr: 2011/0963 MBn 36 Remiss Utställning - Västra Ingelstad Stationsområde mm Remissinstans beskrivning Utställning av detaljplan för Västra Ingelstad stationsområde mm Kommunstyrelsen/Planenheten Stadsarkitekten och Miljöchefen har upprättat tjänsteskrivelse i ärendet. Syftet med planen är att möjliggöra en utbyggnad av Trelleborgsbanan genom Västra Ingelstad med anslutningsvägar, vägportar, mm. De nya planskilda korsningarnas läge har valts med hänsyn tagen till de mest gynnsamma terrängförhållandena och till en framtida utbyggnad av orten i norr och söder, framför allt mellan järnvägen och väg 101. I aktuellt detaljplaneförslag ersätts tre plankorsningar med två planskilda korsningar, en norr om samhället och en centralt i anslutning till den nya stationen Förslag till beslut Beredningens förslag till a lämna följande synpunkter: - Bullerriktvärden bör skrivas in i planen - Beakta partikelspridningen vid planeringen av verksamheter intill järnvägen - Naturinventering med förslag till bestämmelser genomförs enligt förslag. beslutar att lämna följande synpunkter: - Bullerriktvärden bör skrivas in i planen - Beakta partikelspridningen vid planeringen av verksamheter intill järnvägen - Naturinventering med förslag till bestämmelser genomförs enligt förslag - Justera nordöstra gränsen vid parkering/grönområde så att plankarta och illustrationsplan stämmer överens Tillväxt- och samhällsbyggnad, Ingbritt Nilsson

11 11(26) Dnr: 2012/0178 MBn 37 Remiss/Samråd - Ingelstad 5:33 m fl ny förskola Remissinstans beskrivning Samråd - detaljplan för Ingelstad 5:33 m fl ny förskola Kommunstyrelsen/Planenheten Stadsarkitekten och Miljöchefen har upprättat tjänsteskrivelse i ärendet. Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att förlägga en ny förskola inom området för gamla Månstorpshemmet samt att pröva möjligheten till ny anslutningsväg från Bygatan och i anslutning till denna kompletterande bostadsbebyggelse med tre nya villatomter. Förslag till beslut Beredningen föreslår a lämna följande synpunkter: - Prickmarken bör justeras för den i öster planerade villatomten - Lokalgatans höjdläge i förhållande till de nya villatomterna bör utredas vidare och plushöjder bör anges - Bullerriktvärden bör skrivas in i planen - Naturinventering med förslag till bestämmelser genomförs enligt förslag. Överläggning Vid överläggning i ärendet yrkar Kjell Kumlien (S) tillägg till beredningens förslag med att kommunen ska vara huvudman för allmän platsmark. Ordföranden yrkar bifall till beredningens förslag. Därefter ställer ordföranden proposition på eget yrkande mot Kjell Kumliens. Ordföranden konstaterar att nämnden beslutar i enlighet med eget yrkande. beslutar enligt beredningens förslag. Tillväxt- och samhällsbyggnad, Ingbritt Nilsson Kjell Kumlien reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

12 12(26) Dnr: 2012/0266 MBn 38 Kämpinge 3:4 Violvägen 1 Sökande beskrivning Komplettering av adress Violvägen 1 med populärnamn Villa Salix Sökanden ansöker om att komplettera sin adress Violvägen 1 med namnet Villa Salix. Enligt Lantmäteriet har fastigheten haft namnet Villa Salix sedan I adressregistret kallas detta för populärnamn och utnyttjas bl. a för att spara gamla gårdsnamn som förr fungerade som ordinarie adress. Platser och byggnader som är mer kända till namnet än adressen kan också ges populärnamn. Viktiga funktioner i samhället som räddningstjänst och post berörs inte av populärnamnet eftersom de använder den ordinarie adressen. Post kan inte adresseras med endast populärnamn men får kombineras med den ordinarie adressen på en extra rad. Förslag till beslut Beredningens förslag till a att inte ha någon erinran mot att Villa Salix används som populärnamn dvs. som komplement till befintlig adress. beslutar att inte ha någon erinran mot att Villa Salix används som populärnamn dvs. som komplement till befintlig adress. _

13 13(26) Dnr: 2010/2367 MBn 39 Höllviken 24:1 Norrjevägen 19 Fastighetsägare beskrivning Begäran om återbetalning av avgift för upprättande av nybyggnadskarta Fastighetsägarna begär återbetalning av erlagd avgift för nybyggnadskarta på grund av att kartan inte är tillförlitlig enligt Lantmäteriet. Lantmäteriet har endast konstaterat att fastighetsgränserna är svåra att bestämma. Nybyggnadskartan är upprättad i sedvanlig ordning. Nybyggnadskartan innehåller också en kommentar som upplyser om att fastighetsgränser är osäkra och att det då är upp till fastighetsägaren att begära fastighetsbestämning hos Lantmäteriet. Detta är inte gjort. Förslag till beslut Beredningens förslag till Begäran om återbetalning av erlagd avgift för nybyggnadskarta avslås. beslutar att begäran om återbetalning av erlagd avgift för nybyggnadskarta avslås. Det är upp till fastighetsägaren att begära fastighetsbestämning hos Lantmäteriet ökl anv

14 14(26) Dnr: 2011/0096 MBn 40 Höllviken 24:1 Norrjevägen 19 Fastighetsägare beskrivning Begäran om återbetalning av avgift för utförd utstakning Fastighetsägarna begär återbetalning av erlagd avgift för utförd utstakning. Grovutstakning av nybyggnad på fastigheten utfördes 5 september 2011 och finutstakning 14 september Vid efterkontroll, efter påpekan, konstaterades att ett fasadmått är utsatt till 16,40 m i stället för 16,60 m. Byggherren har ett ansvar enligt (SFS 1987:10) 9 kap 1. Vidare bör byggaren (med egenkontroll) mäta och dokumentera samtliga, i detta fall 8 st fasadmått för kontroll mot sin egen bygghandling Förslag till beslut Beredningens förslag till Begäran om återbetalning av erlagd avgift för utförd utstakning avslås. beslutar att begäran om återbetalning av erlagd avgift för utförd utstakning avslås. I ÄPBL 9 kap 1 regleras byggherrens principiella ansvar vid byggande. T ex ska byggherren se till att kontroll och provning utförs i tillräcklig omfattning. ökl anv

15 15(26) Dnr: 2012/0045 MBn 41 Ansökan om bidrag beskrivning Förslag till beslut Ansökan om föreningsbidrag 2012 och avgifter till förbund Miljöchefen har upprättat förslag till bidrag till föreningar samt redogjort för förväntade avgifter till förbund för 2012 samt upprättat en förteckning över förbund mm. Biläggs. Beredningens förslag till Anta upprättat förslag till bidrag till föreningar för 2012 beslutar att återremittera ärendet för ytterligare handläggning. _ Tillväxt- och samhällsbyggnad, Miljöenheten

16 16(26) Dnr: 2011/2047 MBn 42 Begäran om åtgärdsplan - Dricksvatten beskrivning Revision av offentlig kontroll inom dricksvattenområdet. Miljöinspektören har upprättat tjänsteskrivelse i ärendet. Livsmedelsverket genomförde den 9 november 2011 en normerande kontroll av Vellinge kommuns offentliga kontroll inom dricksvattenområdet. Vid denna kontroll observerades några avvikelser och ombeds att genom en åtgärdsplan, senast den 30 mars 2012, beskriva hur avvikelserna kommer att följas upp samt slutdatum för när avvikelserna planeras att vara åtgärdade. Miljöenhetens åtgärdsplan redovisar de åtgärder som kommer att utföras samt de åtgärder som redan har utförts i syfte att komma tillrätta med avvikelserna. Bilaga A, B, C och E redovisar de åtgärder som miljöenheten vidtagit. Bilaga D redovisar de åtgärder som erfordras av Tekniska enheten att vidta för att bättre uppfylla gällande lagstiftning. Förslag till beslut Kopia för kännedom Beredningens förslag till Anta upprättad åtgärdsplan som sitt yttrande till Livsmedelsverket beslutar att anta upprättad åtgärdsplan som sitt yttrande till Livsmedelsverket. Livsmedelsverket, Rådgivningsavdelningen, Utvärderingsenheten, Box 622, Uppsala Medborgarservice, Tekniska enheten Tillväxt- och samhällsbyggnad, Miljöenheten

17 17(26) Dnr: 2011/2408 MBn 43 Information - offentlig kontroll av skolkök Initierat av: beskrivning Rapport avseende offentlig kontroll av skolkök Tillväxt och samhällsbyggnad, Miljöenheten Miljöinspektören har upprättat rapport i ärendet. Totalt har 32 stycken skolkök i Vellinge kommun kontrollerats under 2011 avseende hur väl grundförutsättningarna och god hygienpraxis enligt Handbok för säker mat inom vård, skola och omsorg är implementerade i verksamheten. Inga avvikelser har varit av sådan art att de initialt ansetts föranleda administrativa sanktioner såsom ett föreläggande eller förbud och Miljöenhetens bedömning är att livsmedelssäkerheten på skolorna generellt är god inom kommunen. Särskilt bra är rutinerna för hantering och beredning av allergena livsmedel. Förslag till beslut Beredningens förslag till Tagit del av informationen över offentlig kontroll av skolkök. har tagit del av information över offentlig kontroll av skolkök. Tillväxt- och samhällsbyggnad, Miljöenheten

18 18(26) Dnr: 2012/0225 MBn 44 Information offentlig kontroll av temperaturhållning i livsmedelsbutiker Initierat av: beskrivning Rapport avseende offentlig kontroll av temperaturhållning i livsmedelsbutiker Tillväxt och samhällsbyggnad, miljöenheten Miljöinspektören har upprättat rapport över kontrollen. Totalt har 15 stycken livsmedelsbutiker i Vellinge kommun kontrollerats under 2011 avseende hur väl deras temperaturhållning uppfyller aktuella lagkrav och rekommendationer enligt branschriktlinjen Säker mat i servicehandeln. Majoriteten av de kontrollerade verksamheterna saknade ändamålsenliga rutiner i sin egenkontroll för kontinuerlig kontroll och dokumentation av temperaturer i kylar och frysar samt i förekommande fall vid värmebehandling och varmhållning av livsmedel. Till följd av detta kunde för höga eller ojämna temperaturer i kylar och frysar och därmed avvikande yt- och kärntemperaturer på olika sorters livsmedel konstateras på nästan alla anläggningar. I de flesta fall var dock variationen liten och risken för konsumenten därmed låg. Samtliga avvikelser har åtgärdats. Förslag till beslut Beredningens förslag till Tagit del av informationen över offentlig kontroll av temperaturhållning i livsmedelsbutiker. har tagit del av information över offentlig kontroll av temperaturhållning i livsmedelsbutiker. _ Tillväxt- och samhällsbyggnad, Miljöenheten

19 19(26) Dnr: 2012/0293 MBn 45 Begäran om planläggning - tilläggsbestämmelser för Ljungskogenområdet gällande trädfällning Initierat av: beskrivning Begäran om tilläggsbestämmelser för Ljungskogenområdet. Tillväxt och samhällsbyggnad, Bygglovsenheten Stadsarkitekten har upprättat tjänsteskrivelse i ärendet. En ändring, genom tilläggsbestämmelse, har genomförts av 40 detaljplaner inom de skogrika delarna av Höllviken och Ljunghusen med syfte att skydda befintlig tall- och björkskog. Ändringen omfattade inte Ljungskogen. Förslag till beslut Överläggning Beredningens förslag till Föreslå kommunstyrelsen att påbörja planarbete för införande av marklov för trädfällning inom Ljungskogenområdet. Vid överläggning i ärendet yrkar Anina Söderlund (NL) avslag på beredningens förslag att föreslå kommunstyrelsen att påbörja planarbete för införande av marklov för trädfällning inom Ljungskogenområdet. Ordföranden yrkar bifall till beredningens förslag. Därefter ställer ordföranden proposition på eget yrkande mot Anina Söderlunds. Ordföranden konstaterar att nämnden beslutar i enlighet med eget yrkande. beslutar att föreslå kommunstyrelsen att påbörja planarbete för införande av marklov för trädfällning inom Ljungskogenområdet. _ Kommunstyrelsen Anina Söderlund reserverar sig skriftligen mot beslutet, biläggs.

20 20(26) Dnr: 2008/0780 MBn 46 Falsterbo 23:9 Gamlegatan 1 Byggherre Förutsättningar beskrivning Föreläggande att inkomma med handlingar gällande bygglov för utvändig ändring och ombyggnad - sammanslagning av två lägenheter Inom området gäller bevarandeplan för Falsterbo Byggnadsinspektören har upprättat tjänsteskrivelse i ärendet. Byggnadsarbeten har påbörjats och utförts till stor del utan att godtagbara handlingar inlämnats. Godtagbar kontrollplan, byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd saknas liksom konstruktionsritningar och vaventilationsritningar saknas. Förslag till beslut Beredningens förslag till 1. Förelägga byggherren,, med stöd av ÄPBL 10 kap att senast två månader efter mottagandet av detta beslut, inkomma med handlingar avseende godtagbar kontrollplan, byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd liksom konstruktionsritningar och vaventilationsritningar. 2. Föreläggandet förenas med stöd av ÄPBL 10 kap. 18 med ett vite på kronor. beslutar 1. Förelägga byggherren,, med stöd av ÄPBL 10 kap att senast två månader efter mottagandet av detta beslut, inkomma med handlingar avseende godtagbar kontrollplan, byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd liksom konstruktionsritningar och vaventilationsritningar. 2. Föreläggandet förenas med stöd av ÄPBL 10 kap. 18 med ett vite på kronor. ökl anv

21 21(26) Dnr: 2011/2316 MBn 47 Höllviken 1:88 Boltensternsvägen 1C Sökande Förutsättningar beskrivning Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och rivning av bef. hus Detaljplan för Höllvikens centrum. Bygglovarkitekten har upprättat tjänsteskrivelse i ärendet. Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med 4 lägenheter och rivning av befintlig byggnad på fastigheten Höllviken 1:88 har inkommit. Förslaget följer gällande detaljplan. Förslag till beslut Beredningens förslag till Bevilja sökt bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt rivning av befintlig byggnad. För lovet gäller beslutar att bevilja sökt bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt rivning av befintlig byggnad. Befintliga byggnader på fastigheten ska rivas för att bygglovet ska gälla. Anmälan Krav på redovisning: - brandskyddsdokumentation - specifik energianvändning - teknisk beskrivning - konstruktioner (bärförmåga, stadga, isolering och fukt) - VA, värme och ventilation Tekniskt samråd Byggnadsinspektör kallar Kontrollansvarig - (behörighet N) för flerbostadshus ska anmälas av byggherren. Kontrollplan - byggherren ska lämna förslag.

22 22(26) MBn 47 forts Utstakning får inte ske innan samråd hållits eller beslut om kontrollplan beviljats. Rivningsanmälan ska lämnas till Tillväxt och samhällsbyggnad senast tre veckor före rivning. Kontrollansvarig ska anmälas av byggherren. Rivningsplan byggherren ska lämna förslag. Rivningsintyg (ang. ohyra och virkesförstörande insekter) från auktoriserad firma skall, innan rivning, lämnas till Tillväxt och samhällsbyggnad Farligt avfall skall tas omhand enligt Förordningen om farligt avfall SFS 2001:1063. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år. Avgift för kännedom till enl PBL 9 kap 41b Kronor et kungörs i Post- och Inrikestidningar

23 23(26) Dnr: 2011/2125 MBn 48 Höllviken 19:179 Länsmansvägen 2C Sökande Förutsättningar Avvikelse beskrivning Ansökan om bygglov för carport Detaljplan för Höllviksstrandsområdet Byggrätten på 200 m 2 överskrids med 30,3 m 2 eller 15 %. Prickad mark bebyggs med 9,9 m 2 Från sökanden har inkommit ansökan om bygglov för carport. Förslaget innebär avvikelser från detaljplanen. Byggrätten överskrids med 30,3 m 2 eller 15 %. Prickad mark som löper 6,0 m utmed gatan, bebyggs med 9,9 m 2. Föreslagen byggnaden förläggs 3,0 m in på prickad mark. Byggnaden placeras 0,7 m från tomtgräns till granne mot 4,5 m enligt byggnadsstadgan. Förslag till beslut Beredningens förslag till Avslå sökt bygglov för carport beslutar 1. Avslå sökt bygglov för carport 2. Nämnden anser inte att åtgärden är en liten avvikelse enligt PBL (PBL 2010:900) 9 kap 31 b med hänsyn till överskriden byggrätt och byggande på prickad mark. Avgift ökl anv kronor _

24 24(26) Dnr: 2011/2474 MBn 49 Ljunghusen 6:23 Elvabovägen 6 Fastighetsägare Förutsättningar beskrivning Påföljd olovlig åtgärd/påbörjad byggnation Detaljplan för Ljunghusenområdet gäller. Byggnadsinspektören har upprättat tjänsteskrivelse i ärendet. Ansökan om bygglov inkom i september 2011 och kompletterades under november Vid inspektion, efter att anmälan inkommit i januari 2012, konstaterades att byggnadsarbeten påbörjats innan bygglov beviljats och startbesked lämnats. Förslag till beslut Beredningen förslag till Enligt PBL (SFS 2010:900) 11 kap. 51 och 10 kap 3 påföra fastighetsägarna en byggsanktionsavgift enligt PBF 9 kap 20 på kronor (0,5 *prisbasbelopp), för att ha påbörjat byggnation utan startbesked. beslutar 1. Enligt PBL (SFS 2010:900) 11 kap. 51 och 10 kap 3 påföra fastighetsägarna en byggsanktionsavgift enligt PBF 9 kap 20 på kronor (0,5 *prisbasbelopp), för att ha påbörjat byggnation utan startbesked. 2. Erinra fastighetsägarna, om att byggsanktionsavgiften ska betalas till avdelningen för Tillväxt och samhällsbyggnad inom två (2) månader från det att nämndens beslut vunnit laga kraft, 11 kap 61 PBL. Faktura skickas separat. ökl anv

25 25(26) MBn 50 Delegeringsbeslut Delegeringsbeslut Miljöärenden M Byggärenden BY , 0099, 0101 Bostadsanpassningsärenden BO godkänner redovisningen av delegeringsbesluten.

26 26(26) MBn 51 Meddelanden Meddelanden , biläggs. har tagit del av informationen. _

Protokoll 2014-03-06. Per Cedergren (M) Stellan Carlsson (M) Per Edeheim (FP) Margareta Björnlund (FP) Benny Wiklund (S)

Protokoll 2014-03-06. Per Cedergren (M) Stellan Carlsson (M) Per Edeheim (FP) Margareta Björnlund (FP) Benny Wiklund (S) 1(30) Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Kolabacken (1) Tid Kl. 18.30 19.30 Paragrafer 18-41 ande ledamöter Ersättare Närvarorätt Övriga Utses att justera Ola Freij (M) Ann-Sofie Hörlin

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S) Martin

Läs mer

Lars Henriksson (C), tjänstgörande ersättare 35

Lars Henriksson (C), tjänstgörande ersättare 35 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset i Älmhult den 13 april 2015 kl. 13.30 16.45 Sida Beslutande Tommy Lövquist (S), ordförande Birgitta Bengtsson (S) Roland Johansson (S) Eva Dickner (Mp) Peter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 14.00-15.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot, ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-02-11 1

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-02-11 1 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-02-11 1 Plats och tid: Beslutande: Brandstationen i Kisa Göran Olsson (c), ordförande Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson (c) Sören

Läs mer

Protokoll 2011-11-03. Ola Freij

Protokoll 2011-11-03. Ola Freij 1(21) Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Kolabacken (1) Tid Kl. 18.30 19.40 Paragrafer 215 233 ande ledamöter Ersättare Närvarorätt Övriga Utses att justera, plats Ola Freij (M) Ann-Sofie

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Margaretha Quistberg(s) Anne Öman

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-04-01 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl. 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum YXNINGEN, tisdagen den 19 maj 2012 kl. 13 30 15 15. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Anna Thuresson, c Christopher Svensson, s Ej tjänstgörande

Läs mer

Torsdag den 7 februari 2013, kl 14:00 14:45 i Gruesalen, Bjuv

Torsdag den 7 februari 2013, kl 14:00 14:45 i Gruesalen, Bjuv 1(16) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdag den 7 februari 2013, kl 14:00 14:45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson

Läs mer

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD)

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD) 2012-04-18 1 (22) Plats och sammanträdestid Tunasalen, onsdagen den 18 april 2012, kl. 08.30-11.05 Beslutare Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S)

Läs mer

2015-10-08, kl 14.00-15.35, Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv

2015-10-08, kl 14.00-15.35, Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv 1 Plats och tid, kl 14.00-15.35, Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Kenneth Bolinder (S) ordförande Liselott Ljung (S), vice ordförande Niels Madsen (M) Alf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) 2010-09-14 Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 13.30-14.30 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Arne Elowson (C),

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2012-02-20 1 (15)

Miljö- och byggnämnden 2012-02-20 1 (15) Miljö- och byggnämnden 2012-02-20 1 (15) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 20 februari 2012 kl. 13.30-17.30. Beslutande Per Garnegård (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2319-2331 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2080-2085 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2031-2036 Sekreterare Mai-Lith Larsson Ordförande Justerande

Läs mer

Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7)

Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7) Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

Sören Eklund, stadsarkitekt Jan Myrén, bygglovingenjör Anders Wiksten, t.f stadsingenjör Gun Olausson, assistent

Sören Eklund, stadsarkitekt Jan Myrén, bygglovingenjör Anders Wiksten, t.f stadsingenjör Gun Olausson, assistent Byggnadsnämnden 2004-12-16 1 (15) Plats och tid Rum 501, Kommunhuset kl. 13.15-15.45 Beslutande Kate Giaever (s) Bo Dahlberg (s) Anders Påsse (c) 194-205 Göran Hallsten (c) 206-209 Berit Utberg (v) Ragnar

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-06-15

Sammanträdesdatum 2015-06-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum Moberg, kl. 13:00 15:45 Beslutande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Christer Norrby (S) ersättare för Petra Haraldsson, (S) Zeljka Krajinovic,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2013-05-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2013-05-28 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum Roothvillan, tisdagen den 28 maj 2013 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Johan Mervin, m Anna Thuresson, c Ersättare Förtroendevalda

Läs mer

Miljö- och Byggnadsnämnden

Miljö- och Byggnadsnämnden Miljö- och Byggnadsnämnden Tid Onsdagen den 2 september 2009, kl 18.30 Plats Kommunhuset sammanträdesrum 1 n Justering Allmänna 1 Budgetuppföljning/Delårsbokslut 2009-08-31 2 Ändring av delegeringsordning

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.10 Beslutande Agneta Staaf (S), tjänstgörande ordförande Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 56 Strandskyddsdispens för uppförande av näststation Västerkärr 1:3... 107 57 Bygglov för tillbyggnad av industri Brandstorp 1:90... 109 58 Remiss handlingsprogram för Trygghet och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Sammanträdesdatum MILJÖ OCH BYGG NÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kroksbo, Heby kommun 13.00 14.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Olof Nilsson(S), v ice ordförande Margaretha Quistberg(S) Per

Läs mer

2015-08-13, kl 14.20-16.15, Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv

2015-08-13, kl 14.20-16.15, Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv 1 Plats och tid, kl 14.20-16.15, Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv ande Ledamöter Ersättare Kenneth Bolinder (S) ordförande Liselott Ljung (S), vice ordförande Niels Madsen (M) Kai Christiansen (S) Alf Persson

Läs mer

Miljö- och Byggnadsnämnden

Miljö- och Byggnadsnämnden 1 (3) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Miljö- och Byggnadsnämnden Tid Onsdagen den 7 oktober 2009 kl.18.30 Plats Kommunhuset, sammanträdesrum 1 1 Justering Allmänna 2 Delårsbokslut 3 Riktlinjer för gäststugor 4

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

Protokoll. Nils-Ola Roth

Protokoll. Nils-Ola Roth 1(52) Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Kolabacken (1) Tid Kl. 18.30 20.45 Paragrafer 149 184 ande ledamöter Nils-Ola Roth (M) Marie-Louise Bergman (M) Gisela Cavalli-Björkman (M) Bertil

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(12) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-16:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 09.00-12.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 13:00 14:40.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 13:00 14:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 13:00 14:40. Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o räddningsnämnden 2011-08-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o räddningsnämnden 2011-08-23 Udvig1 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum Yxningen, tisdagen den 23 augusti 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Johan Merving, m Astrid-Marie

Läs mer

2015-09-24. Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl. 14.00 15.52. Anders Westerlund (S) Nils-Börje Jönsson (C) Bo Dahlqvist (PF) Kjell Carlström (PF)

2015-09-24. Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl. 14.00 15.52. Anders Westerlund (S) Nils-Börje Jönsson (C) Bo Dahlqvist (PF) Kjell Carlström (PF) 1( 18) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl. 14.00 15.52 Beslutande Ulla-Britt Brandin (KD) Hans Stifors (PF) Boel Rosdahl (S) Anders Westerlund (S) Nils-Börje Jönsson (C) Bo Dahlqvist

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2216-2225 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) 2009-08-18 Diarienummer Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 13.30-16.35 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Arne

Läs mer

Protokoll 2014-05-15. Per Cedergren (M) Filip Melin (M) Eva Marnfeldt (M) Johnny Fiskbaeck (M) Margareta Björnlund (FP) Benny Wiklund (S)

Protokoll 2014-05-15. Per Cedergren (M) Filip Melin (M) Eva Marnfeldt (M) Johnny Fiskbaeck (M) Margareta Björnlund (FP) Benny Wiklund (S) 1(42) Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Kolabacken (1) Tid Kl. 18.30 19.50 Paragrafer 70-100 ande ledamöter Ersättare Närvarorätt Övriga Utses att justera Ola Freij (M) Ann-Sofie Hörlin

Läs mer

Protokoll 2014-04-10. Sysav, Spillepengsgatan 13, Malmö

Protokoll 2014-04-10. Sysav, Spillepengsgatan 13, Malmö 1(43) Sammanträdesdatum Plats Sysav, Spillepengsgatan 13, Malmö Tid Kl. 17.20 18.30 Paragrafer 42-69 ande ledamöter Ersättare Närvarorätt Övriga Ola Freij (M) Ann-Sofie Hörlin (M) Marie-Louise Bergman

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (10) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Lars Gudmundsson

Läs mer

Gert Berlin. Louise Pettersson. Gert Berlin

Gert Berlin. Louise Pettersson. Gert Berlin 2015-08-25 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 14:00 16:00 ande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Mimmi Ingevall-Madsen, miljö- och hälsoskydds-inspektör, 8 Maria Wikström, chef Bygg-

Läs mer

Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP)

Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP) 1(12) Plats och tid Carl August-rummet, måndagen den 12 oktober 2015 kl 14:00-16:35. Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-05-18 1(16) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.30 Smedjan, Nämndhuset Franz Maretta (S), ordförande Gisela Lindh (S) Kent Gustafsson (S) Alf Carlsson (S) Jan Johansson (KD) Torbjörn

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-15.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes

Läs mer

2014-08-12. Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2014-08-1 2, kl. 13.30-14.30

2014-08-12. Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2014-08-1 2, kl. 13.30-14.30 SAMMAN1RÄDESPROTOKOI.l... 1(15) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Justeringens plats, tid Justerade paragrafer Underskrift

Läs mer

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Christer Norrby (S) ersättare för Zeljka Krajinovic, (S)

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Christer Norrby (S) ersättare för Zeljka Krajinovic, (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Sammanträdesrum Moberg, kl. 13:00 15:00 Beslutande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Christer Norrby (S) ersättare för Zeljka Krajinovic,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.00 Ajournering kl. 14.30-14.40 Beslutande Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll 2012-09-10. Måndagen den 10 september 2012, Brånasalen, 13:30-15:45

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll 2012-09-10. Måndagen den 10 september 2012, Brånasalen, 13:30-15:45 Miljö- och byggnadsnämnden 202-09-0 Tid och plats Tjänstgörande Ledamöter Måndagen den 0 september 202, Brånasalen, 3:30-5:45 Per Lindholm (M) ordförande Karin Salomonsson (S) vice ordförande Elijah Hamilton

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 ANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström (S)

Läs mer

Ansökan om förhandsbesked för tillbyggnad och takresning Dnr 2009/23

Ansökan om förhandsbesked för tillbyggnad och takresning Dnr 2009/23 1 (20) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 15.00 16.30 Beslutande Marie-Louise Andersson (v) ordförande Patrik Ströbeck (m) viceordförande Ulla-Britt Brandin (kd) ledamot Edvard Galia

Läs mer

Sjukhuset 5, Danderyds sjukhus, Danderyd Ansökan om bygglov för nybyggnad av akutsjukhus

Sjukhuset 5, Danderyds sjukhus, Danderyd Ansökan om bygglov för nybyggnad av akutsjukhus 1 Jamal Esfahani Dnr 2014-0826 Stadsarkitekt 08-568 91246 jamal.esfahani@danderyd.se Sjukhuset 5, Danderyds sjukhus, Danderyd Ansökan om bygglov för nybyggnad av akutsjukhus Förslag till beslut föreslår

Läs mer

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp)

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3 rum 611. Kl. 15.00 16.30. Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2160-2166

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2261 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Storgatan 27. Ledamöter: Lars-Gunnar Näsström, s ordförande. Kristina Sandsten, v Inger Lundberg, fp

Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Storgatan 27. Ledamöter: Lars-Gunnar Näsström, s ordförande. Kristina Sandsten, v Inger Lundberg, fp PROTOKOLL 1(11) Tid: kl 09:00-11:30 Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Storgatan 27 Ledamöter: Lars-Gunnar Näsström, s ordförande Tjänstgörande ledamöter: Karl-Erik Sjöberg, s Kristina Sandsten,

Läs mer

Anne-Lie Stenberg (M), ordförande Aarno Magnusson (C), 1 vice ordförande Birgitta Jansson (S), 2 vice ordförande Åke Arnesson (BP)

Anne-Lie Stenberg (M), ordförande Aarno Magnusson (C), 1 vice ordförande Birgitta Jansson (S), 2 vice ordförande Åke Arnesson (BP) 1(2) Plats och tid Kommunhusets plenisal, 13:00-16:15 Beslutande Ledamöter Anne-Lie Stenberg (M), ordförande Aarno Magnusson (C), 1 vice ordförande Birgitta Jansson (S), 2 vice ordförande Åke Arnesson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 65-72 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 65-72 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(12) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad, kl 9.00-11.05 Beslutande Ledamöter Rune Daniels (C) ordförande Lars-Erik Jonsén (S) v.ordf. Anders Ehrling (C) Anna-Maja Roos (C) Lars Åkesson (C) Per Segerstéen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-04-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-04-14 Sammanträdesdatum 2016-04-14 1 14) Plats och tid: Beslutande: Astrakanen, torsdagen den 14 april 2016 kl. 13.20-16.30. James Johnson BP), ordförande Göran Klang S), vice ordförande, 41-47 Karin Schmidt

Läs mer

Ny plan- och bygglagstiftning. Anders Larsson, jurist

Ny plan- och bygglagstiftning. Anders Larsson, jurist Ny plan- och bygglagstiftning Anders Larsson, jurist Ny plan- och bygglagstiftning träder i kraft 2 maj Gamla lagstiftningen Nya lagstiftningen PBL 1987:10 + BVL 1994:847 PBF 1987:383 + BVF 1994:1215 +

Läs mer

Monica Magnusson, sekreterare. Ulla-Britt Brandin. Kommunhusets byggnadskontor klockan 18.00 Paragrafer 31-38

Monica Magnusson, sekreterare. Ulla-Britt Brandin. Kommunhusets byggnadskontor klockan 18.00 Paragrafer 31-38 1 (10) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum, Boken kl. 15:45 17:00 Beslutande Marie-Louise Andersson (V) ordförande Patrik Ströbeck (M) vice ordförande Edward Galia (SD) ledamot Christian

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-11-19 1(11)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-11-19 1(11) 2015-11-19 1(11) Plats och tid Norrtull, konferensrum nedre kl. 13:30-15:05 Beslutande Barbro Axelsson (S), ordförande, ersättare för Wilhelm Bodmark (S) Sofia Karlsson (S) Bengt Olsson (C) ersättare för

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden 1(27) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 09.00-14.45 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (-) ordförande Rolf Gruvborg (M) Lisbeth Karlsson (C) Roland Moberg (KD) Åke Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll På grund av personuppgiftslagens bestämmelser är vissa uppgifter i detta protokoll xxx-markerade. 3-5 Plats och tid 9.00 9.30 Närvarande Se sidan 2 Justeringens tid 2016-02-10 Sekreterare

Läs mer

Jävsnämnden 2011-11-24 1 (6)

Jävsnämnden 2011-11-24 1 (6) Jävsnämnden 2011-11-24 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Karin Nyström (S), ordförande

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 10.45 ande Lena Vilhelmsson (S) ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare Tobias Hellberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Sammanträdesdatum MILJÖ OCH BYGG NÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Ebbasalen, samhällsbyggnadskontoret, Sala kommun 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), v ice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-11-16 1 (9) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14:30-16:00 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Sara Frau-Kallunki (S) Marianne Matuszewski (S) Thure Andersen

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2260-2269 Sekreterare A-C Utter Löfgren Ordförande

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Yazan Alqhuaji (S)

Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Yazan Alqhuaji (S) Sammanträdesdatum Sida 1/23 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:15 ande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C)

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2014-08-18 1 (14)

Miljö- och byggnämnden 2014-08-18 1 (14) Miljö- och byggnämnden 2014-08-18 1 (14) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult den 18 augusti 2014 kl. 13.30-16.15 Beslutande Roland Johansson (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande Birgitta

Läs mer

Helena Lundberg. Gert Berlin

Helena Lundberg. Gert Berlin Jävsnämnden 2015-03-17 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 14:00 15:30 ande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Maria Wikström, chef Bygg- och miljö Lisa Hellström, alkoholhandläggare 1

Läs mer

2015-05-07, kl 14.00-16.00, Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv

2015-05-07, kl 14.00-16.00, Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv 1 Plats och tid, kl 14.00-16.00, Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Kenneth Bolinder (S) ordförande Niels Madsen (M) Kai Christiansen (S) Alf Persson (S) Kerstin

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-10-08 Innehållsförteckning Ärende 78 Angående detaljplan för Gunnarsbo 1:62 m.fl.... 129 79 Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage samt installation av eldstad, Simonstorp

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2128-2132 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-05-23 1(6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-23 kl. 13.00 14.30 Paragrafer 42-43, omedelbar justering Utses att justera Roland Johansson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult,

Läs mer

Protokoll Ola Freij. Göran Cronsioe (M) tjg ers. Marie-Louise Bergman

Protokoll Ola Freij. Göran Cronsioe (M) tjg ers. Marie-Louise Bergman 1(29) Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Kolabacken (1) Tid Kl. 18.00 19.20 Paragrafer 234 255 ande ledamöter Ersättare Närvarorätt Övriga Utses att justera, plats Ola Freij (M) Göran

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll 2015-10-14. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll 2015-10-14. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Byggnadsnämnden Sammanträdesdag 2015-10-14 Innehåll 65 Godkännande av ärendelista... 94 66 Anmälan av delegationsbeslut... 95 67 Delgivningar... 96 68 Detaljplan för Bosebygd 1:485 m.fl. (Duvgatan 5-9)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-10-25 1(17) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.45, Smedjan, Nämndhuset Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Lena Lindkvist (MP) Stina Borjo (V) Virpi Ljung

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Backetjärns camping, 2004-09-30 kl 09.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Klöstre 37:11, nybyggnad ATV-bana utgått 3

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM) Nr 10 Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Tid och plats Onsdagen den 18 november 2015, klockan 13.00 16.00, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Karin Hilmér, ordf. (C) Anette Levin, vice ordf. (FP) Kent

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, tisdagen den 20 dec, 2005, kl 10.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Fränsta 12:22, ändrad användning

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2011-08-29 1 (11)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2011-08-29 1 (11) 2011-08-29 1 (11) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 29 augusti 2011, klockan 14.00 14.50 Beslutande Börje Ahlin (S), ordförande Per Jörgensen (S) Johanna Skottman (S) Benny

Läs mer

Plan- och bygglovchef David Tornberg Sekreterare Bodil Hellström. Gunnar Grenholm. Bodil Hellström. Olle Borgström.

Plan- och bygglovchef David Tornberg Sekreterare Bodil Hellström. Gunnar Grenholm. Bodil Hellström. Olle Borgström. Protokoll 1 (9) Plats och tid: Kulturens Hus, Rådhussalen, Hudiksvall Fredag den 11 september 2015, kloclan 10.00-10.50 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Olle Borgström, S, ordf Susanne Wilfer,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-11-09 1 (30) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Delphisalen, Högskolecentrum i Arboga kl.08.15-09.15

Delphisalen, Högskolecentrum i Arboga kl.08.15-09.15 VMMF6000, v2.0, 2013-12-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsdirektion 2016-06-16 Plats och tid ande Övriga deltagare Delphisalen, Högskolecentrum i Arboga kl.08.15-09.15 Dan Avdic Karlsson (V), ordförande,

Läs mer

Sören Eklund, stadsarkitekt Svante Lindstedt, stadsingenjör Gun Olausson, assistent

Sören Eklund, stadsarkitekt Svante Lindstedt, stadsingenjör Gun Olausson, assistent Byggnadsnämnden 2003-02-20 1 (17) Plats och tid Rum 501, Kommunhuset kl. 13.15-17.00 Beslutande Kate Giaever (s) Bo Dahlberg (s) Göran Hallsten (c) Berit Utberg (v) Ragnar Sandberg (m) Anders Björnetun

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-05-26 1(14) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-05-26 kl 15.00 16.00 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Fredrik Ahl

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll 2015-09-16. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll 2015-09-16. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Byggnadsnämnden Sammanträdesdag 2015-09-16 Innehåll 55 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 77 56 Anmälan av delegationsbeslut... 78 57 Delgivningar... 79 58 Delårsbokslut

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2014-07-03 kl. 08.30-11.40 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Vivianne Gustafsson (S) Övriga deltagare Bo Hallgren, förvaltningschef

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2200-2215 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Jävsnämnden 2014-08-27

Jävsnämnden 2014-08-27 Jävsnämnden 2014-08-27 Jn 6 Påföljd för fasadändring samt ändrad användning utan bygglov och startbesked på fastigheten Idun 1... 2 Jn 7 Redovisning av delegationsärenden... 4 Jävsnämnden 2014-08-27 1

Läs mer

Protokoll 2012-10-04. Kommunhusel, sammanträdesrum Kolabacken (1) Kl. 18.30-20.20

Protokoll 2012-10-04. Kommunhusel, sammanträdesrum Kolabacken (1) Kl. 18.30-20.20 Protokoll ~KOMMUN 2012-10-04 1(58) Sammanträdesdatum Plats Tid Paragrafer ande ledamöter Ersättare Närvarorätt Övriga Utses att justera Justering, plats 2012-10-04 Kommunhusel, sammanträdesrum Kolabacken

Läs mer

Jävsnämnden 2015-03-12

Jävsnämnden 2015-03-12 Jävsnämnden 2015-03-12 Jn 1 Säter 7:1, Säter Uppsättning/utbyte av del av befintlig skylt/ljusanordning med programmerbar display... 2 Jn 2 Revidering av kalendarium 2015... 4 Jn 4 Redovisning av delegationsärenden...

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-06-11, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Rolf Stenward, (S) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, (M), ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, (M), ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-11-12, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD), Bn 140 Bn 153 Staffan Leuvèn, (C) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson PROTOKOLL 1(15) Tid: Kl 13:00-13:40 Plats: Forsen (A-Salen) Ledamöter: Se närvarolista Övriga: Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare Justeringsdag: 2008-02-18 Paragrafer:

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Thordis Stålhandske (S) Ola Ekblom (L)

Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Thordis Stålhandske (S) Ola Ekblom (L) Sammanträdesdatum Sida 1/17 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:50 ande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C)

Läs mer

Beredning 2014-01-13 Samhällsbyggnadskontorets yttrande: Samhällsbyggnadskontoret tillstyrker fortsatt prövning av ärendet.

Beredning 2014-01-13 Samhällsbyggnadskontorets yttrande: Samhällsbyggnadskontoret tillstyrker fortsatt prövning av ärendet. 1 av 3 ÄRENDEBESKRIVNING Nybyggnad av torn och teknikbod för mobiltelefoni VERKSTADEN 7, ALINGSÅS församling Alingsås Ärendet Ansökan inkom 2013-11-12 och avser bygglov för nybyggnad av torn och teknikbod

Läs mer

Kenneth Nordberg (V) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Fredrik Andersson (SD)

Kenneth Nordberg (V) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Fredrik Andersson (SD) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 10.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag miljönämnden 2012-04-11 1(11) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.00-16.10 Beslutande Ledamöter Lars Brofalk (C), ordf Kenneth Åkerblom (M) Börje Wredén (FP) Jarl Teljstedt (KD) Jan

Läs mer