Protokoll Sysav, Spillepengsgatan 13, Malmö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll 2014-04-10. Sysav, Spillepengsgatan 13, Malmö"

Transkript

1 1(43) Sammanträdesdatum Plats Sysav, Spillepengsgatan 13, Malmö Tid Kl Paragrafer ande ledamöter Ersättare Närvarorätt Övriga Ola Freij (M) Ann-Sofie Hörlin (M) Marie-Louise Bergman (M) Gisela Cavalli-Björkman (M) Elisabeth Tedestål (M) Klas Kristensson (M) Göran Cronsioe (M) Lennart Eriksson (FP) Kent Natanaelsson (FP) Kjell Kumlien (S) Anina Söderlund (NL) Per Cedergren (M) Stellan Carlsson (M) Eva Marnfeldt (M) Martin Appelfeldt (M) Per Edeheim (FP) Benny Wiklund (S) Lennart Bengtsson (NL) Pirjo Nilsson (SD) Angela Everbäck (MP) Maria Koistinen Hellborg, stadsarkitekt Mia Miettinen Wik, nämndsekreterare Utses att justera Klas Kristensson (M), plats Miljö och byggnadsavdelningen, senast Namnförtydligande Ordförande Ola Freij (M) Justerare Klas Kristensson (M) Sekreterare Mia Miettinen Wik

2 2(43) Anslagsbevis Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag Organ Sammanträdesdatum Datum för när anslaget sätts upp Datum för när anslaget tas ner Protokollet finns tillgängligt på Underskrift Miljö- och byggnadsavdelningen Mia Miettinen Wik Namnförtydligande

3 3(43) MBn 42 Val för justering Val för justering utser Klas Kristensson att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. _

4 4(43) MBn 43 lista lista 1. Val för justering 2. lista 3. Information e-tjänst 4. Basanpassningsprogram 5. Revisionsrapport 6. Arrie 1:13 7. Tillsynsplan 8. Information bostadsanpassning 9. Skanör 5: Falsterbo 5: Hököpinge 23: Höllviken 1: Höllviken 5: Höllviken 10:4 15. Kämpinge 3: Kämpinge 3: Kämpinge 3: Kämpinge 3: Kämpinge 3: Kämpinge 3: Kämpinge 3: Kämpinge 3: Kämpinge 3: Kämpinge 3: Vellinge 23: Vellinge 68: Delegeringsbeslut 28. Meddelanden 29. Övrigt beslutar att anta upprättad ärendelista med följande ändring: 26 (Vellinge 68:155) utgår.

5 5(43) MBn 44 Information beskrivning Information om e-tjänst för begäran om ersättning och arvode En e-tjänst för begäran om ersättning och arvode för förtroendevalda. E-tjänsten ersätter det tidigare systemet med blanketter. har tagit del av informationen.

6 6(43) Dnr: 2014/0518 MBn 45 Basanpassningsprogram beskrivning Upphörande av basanpassningsprogram Bygglovarkitekten har upprättat tjänsteskrivelse i ärendet. Skriften Basanpassning Bättre för alla togs fram 2007 för att användas i exploateringsavtal och som ägardirektiv för kommunens fastighetsbolag och byggande på kommunal mark. Tillgänglighetskraven tillgodoses nu i gällande lagstiftning. beslutar 1. Uppdra åt kommunfullmäktige att besluta om upphävande av Basanpassning Bättre för alla. Exp Exp för kännedom Kommunfullmäktige Vellingebostäder AB, Norrevångsgatan 3, Vellinge Vellinge Exploaterings AB, Norrevångsgatan 3, Vellinge

7 7(43) Dnr: 2014/0353 MBn 46 Revisionsrapport Initierat av beskrivning Granskningsrapport över kommunens arbete med bostadsanpassningsbidrag Vellinge kommuns revisorer EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vellinge kommun granskat kommunens hantering av bostadsanpassningsbidraget. har tagit del av informationen och beslutar 1. Uppdra åt ansvarig tjänsteman att återkomma med handlingsplan utifrån uppgifter som framkommit i granskningsrapporten. Exp Miljö- och byggnadsavdelningen

8 8(43) Dnr: 2011/2299 MBn 47 Arrie 1:13 Möllegårdsvägen Sökande Förutsättningar beskrivning Hänskjutning enligt 4 kap. 25 a FBL, angående avstyckning för industriändamål Lantmäteriet, Box 50590, Malmö Området är inte planlagt. Området är markerat som framtida bostadsområde i översiktsplan Bygglovarkitekten har upprättat tjänsteskrivelse i ärendet. Från Lantmäteriet har inkommit samrådsbegäran om begärd förrättning av avstyckning för befintlig lagerverksamhet. har i samråd begärt att få avgöra ärendet med avseende på 3 kap. 3 fastighetsbildningslagen (planvillkoret). Lantmäteriet har hänskjutit ärendet till nämnden för prövning enligt 4 kap. 25 a fastighetsbildningslagen. På den del av fastigheten som avses avstyckas bedrivs idag verksamhet i form av lagerhållning av byggnadsställningar. Pågående användning har inte bygglovprövats. Den planerade avstyckningen omfattar ca 4000 kvm. En bygglovsansökan gällande ombyggnad av lager och kontor för den pågående verksamheten har inkommit. beslutar 1. Återremittera ärendet i avvaktan på hantering av föreliggande bygglovsansökan. Exp för kännedom Lantmäteriet, Box 50590, Malmö Peter Jovanovic, Galaxgatan Oxie

9 9(43) Dnr: 2014/0529 MBn 48 Tillsynsplan beskrivning Tillsynsplan år för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet inom miljöområdet Miljö- och klimatstrategen har upprättat tjänsteskrivelse i ärendet. Enligt miljötillsynsförordning (SFS 2011:13) ska det hos en operativ tillsynsmyndighet finnas en utredning om tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde inom miljöbalken. Miljöenheten har upprättat förslag till tillsynsplan för år Tillsynsplanen omfattar miljö- och byggnadsnämndens kontroll och tillsyn inom ansvarsområdena miljö, hälsa och offentlig livsmedelskontroll. Av tillsynsplanen framgår bl.a. den behovsutredning som planen grundas på. beslutar 1. Anta upprättad tillsynsplan avseende kontroll och tillsyn inom miljöområdet.

10 10(43) Dnr: 2013/2282 MBn 49 Information beskrivning Information om bostadsanpassningsärende t gäller en ansökan om bostadsanpassningsbidrag som beräknas bli särskilt kostnadskrävande. Åtgärden avser till- och ombyggnad av ett enbostadshus. har tagit del av informationen

11 11(43) Dnr: 2014/0179 MBn 50 Skanör 5:59 Sökande beskrivning Ansökan om bostadsanpassningsbidrag Börje Rosencrantz, Timmermansgången 3, Skanör Bygglovarkitekten har upprättat tjänsteskrivelse i ärendet. Ansökan gäller bidrag för borttagning av trösklar, stödhandtag, bidédusch och eliminering av nivåskillnad vid sopskåp. Bidrag har beviljats för alla åtgärder utom eliminering av nivåskillnad vid sopskåp. beslutar 1. Avslå ansökan om sökt bostadaspassningsbidrag. Bostadsanpassningsbidrag lämnas för åtgärder för anpassning av bostadens fasta funktioner i och i anslutning till den bostad som skall anpassas. Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden skall vara ändamålsenlig som bostad för den funktionshindrade. Bidrag lämnas dock inte om de sökta åtgärderna behöver vidtas redan av väsentligen andra orsaker än behovet av anpassningen. Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag 6. Exp ökl anv Börje Rosencrantz, Timmermansgången 3, Skanör

12 12(43) Dnr: 2013/2449 MBn 51 Falsterbo 5:54 Kringelhejdevägen 23 Sökande Förutsättningar Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av enbostadshus, nybyggnad av carport samt rivning av komplementbyggnad Amy Runevad, Kringelhejdevägen 23, Falsterbo Byggnadsplan för stadsäga nr 106 m.fl. Falsterbo vång i Skanör med Falsterbo fastställd samt ändring av detaljplan lagakraftvunnen Fastigheten är avsedd för bostadsändamål med punktprickad betecknad mark längs Kringelhejdevägen och Möllemadsvägen. Hus ska uppföras fristående. Avvikelse beskrivning Förslaget innebär att en del av tillbyggnaden uppförs på punktprickad betecknad mark samt att en carport placeras i tomtgräns mot Falsterbo 5:55 i väster. Bygglovarkitekten har upprättat tjänsteskrivelse i ärendet. Ansökan avser bygglov för om- och tillbyggnad av enbostadshus, nybyggnad av carport samt rivning av komplementbyggnad. Berörda grannar har framfört erinringar mot den föreslagna åtgärden. beslutar 1. Bevilja sökt bygglov. 2. Medge liten avvikelse från detaljplan enligt PBL 9 kap. 31b. För lovet gäller Befintlig komplementbyggnad på fastigheten ska rivas för att bygglovet ska gälla. Anmälan Krav på redovisning: - byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd - U-värdesberäkning - konstruktioner (bärförmåga, stadga, isolering och fukt)

13 13(43) MBn 51 forts - VA, värme och ventilation Tekniskt samråd Byggnadsinspektör kallar Kontrollansvarig Byggherrens förslag på kontrollansvarig godtas Kontrollansvarig: Håkan Hansson Kontrollplan - byggherren ska lämna förslag. Startbesked -Byggnadsarbetet får inte påbörjas förrän startbesked Rivningsplan byggherren ska lämna förslag. Rivningsintyg (ang. ohyra och virkesförstörande insekter) från auktoriserad firma skall, innan rivning, lämnas till miljö- och byggnadsavdelningen Farligt avfall skall tas omhand enligt Förordningen om farligt avfall SFS 2011:927 OBS! Byggnadsdelen får inte tas i bruk innan slutbesked Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år. Avgift Exp Exp ökl anv kronor Amy Runevad, Kringelhejdevägen 23, Falsterbo Ulla Pålsson, Kringelhejdevägen 20, Falsterbo Sune Nettlén, Kringelhejdevägen 21, Falsterbo Anita Nettlén, Kringelhejdevägen 21, Falsterbo Exp för kännedom enl PBL 9 kap 41b Rågrannar et kungörs i Post- och inrikes tidningar

14 14(43) Dnr: 2013/1967 MBn 52 Hököpinge 23:85 Betselvägen 13 Fastighetsägare Förutsättningar beskrivning Byggsanktionsavgift - byggnation utan startbesked Nils Krister Stefan Lagerborg, Klockarevägen 10B, Höllviken Detaljplan för Hököpinge 68:5 m.fl. lagakraftvunnen Byggnadsinspektören har upprättat tjänsteskrivelse i ärendet. Bygglov i efterhand har beviljats för en tillbyggnad. Något startbesked har inte utfärdats. Byggnationen fortsätter trots att startbesked inte utfärdats. Fastighetsägaren har kallats till tekniskt samråd men motsätter sig detta. I det tekniska samrådet ska byggherren redovisa att de tekniska egenskapskraven går att uppfylla. Om de kan uppfyllas utfärdas startbeskedet. beslutar 1. Återremittera ärendet för vidare utredning av byggsanktionsavgiftens storlek. Exp Nils Krister Stefan Lagerborg, Klockarevägen 10B, Höllviken

15 15(43) Dnr: 2014/0258 MBn 53 Höllviken 1:88 Boltensternsvägen 1C Sökande Förutsättningar Avvikelse beskrivning Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus. Matho Fastighets AB, Tennisvägen 5, Höllviken Detaljplan för Höllvikens centrum. Ansökan är förenlig med bestämmelserna i gällande detaljplan. Bygglovarkitekten har upprättat tjänsteskrivelse i ärendet. Ansökan avser nybyggnad av ett flerbostadshus med fyra lägenheter samt rivning av befintlig byggnad. Bygglov har beviljats Tidigare beviljat lov har upphört att gälla då åtgärden inte påbörjats inom två år. Ansökan överensstämmer med tidigare beviljat lov. beslutar 1. Bevilja sökt bygglov. För lovet gäller Befintliga byggnader på fastigheten ska rivas för att bygglovet ska gälla. Anmälan Krav på redovisning: - brandskyddsdokumentation - specifik energianvändning - teknisk beskrivning - konstruktioner (bärförmåga, stadga, isolering och fukt) - VA, värme och ventilation Tekniskt samråd Byggnadsinspektör kallar Kontrollansvarig - Byggherrens förslag på kontrollansvarig godtas Kontrollansvarig: Mattias Bengtsson Kontrollplan - byggherren ska lämna förslag. Startbesked - Byggnadsarbetet får inte påbörjas förrän startbesked Utstakning får inte ske innan samråd hållits eller beslut om

16 16(43) Forts MBn 53 kontrollplan beviljats. Rivningsplan byggherren ska lämna förslag. Rivningsintyg (ang. ohyra och virkesförstörande insekter) från auktoriserad firma skall, innan rivning, lämnas till miljö- och byggnadsavdelningen. Farligt avfall skall tas omhand enligt Förordningen om farligt avfall SFS 2011:927. OBS! Byggnaden får inte tas i bruk innan slutbesked Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år. Avgift Exp Exp för kännedom enl PBL 9 kap 41b kronor Matho Fastighets AB, Tennisvägen 5, Höllviken Rågrannar et kungörs i Post- och inrikes tidningar

17 17(43) Dnr: 2014/0272 MBn 54 Höllviken 5:26 Falsterbovägen 101B Fastighetsägare Bodens ägare Förutsättningar beskrivning Föreläggande - olovlig uppställning av bod på allmän platsmark Vellinge kommun Magnolia Bostäder, Daniel Lövsund, Riddargatan 19, Stockholm Detaljplan för Höllvikens centrum. Byggnadsinspektören har upprättat tjänsteskrivelse i ärendet. En bod har placerats på allmän platsmark. beslutar 1. Förelägga bodens ägare att snarast, dock senast två (2) månader efter mottagande av nämndens beslut, ta bort den olovligt uppförda byggnaden. 2. Förena föreläggandet med vite om kronor enligt PBL 11 kap. 37. Exp ökl anv Exp Magnolia Bostäder, Daniel Lövsund, Riddargatan 19, Stockholm Vellinge kommun, Norrevångsgatan 3, Vellinge

18 18(43) Dnr: 2014/0122 MBn 55 Höllviken 10:4 Östersjövägen 39 Sökande Förutsättningar Avvikelse beskrivning Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, parhus, carport/förråd samt marklov för trädfällning Vita Stränder Ekonomisk förening, Box 5317, Stockholm Detaljplan för Höllviken 10:4, del av 10:48 m fl, Lagakraftvunnen Ansökan är förenlig med gällande detaljplan. Bygglovarkitekten har upprättat tjänsteskrivelse i ärendet. Ansökan avser nybyggnad av fem flerbostadshus, två parhus, carport/förråd samt marklov för trädfällning, sammanlagt 30 lägenheter. beslutar 1. Uppdra åt bygglovarkitekten att bevilja sökt bygglov. Exp Vita Stränder Ekonomisk förening, Box 5317, Stockholm

19 19(43) Dnr: 2014/0243 MBn 56 Kämpinge 3:206 Vendelvägen 2 Sökande Förutsättningar Avvikelse beskrivning Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus med carport/förråd NCC Boende AB, Martin Hjelt, Östra Varvsgatan 4, Malmö Detaljplan för Kämpinge 3:2 m.fl. bostäder i Räng Sand, laga kraft vunnen Ansökan är förenlig med gällande detaljplan. Bygglovarkitekten har upprättat tjänsteskrivelse i ärendet. Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus med carport/förråd. beslutar 1. Bevilja sökt bygglov. För lovet gäller Anmälan Krav på redovisning: - byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd - specifik energianvändning - konstruktioner (bärförmåga, stadga, isolering och fukt) - VA, värme och ventilation Tekniskt samråd Byggnadsinspektör kallar Kontrollansvarig Byggherrens förslag på kontrollansvarig godtas Kontrollansvarig: Anders Malmström Kontrollplan - byggherren ska lämna förslag. Startbesked - Byggnadsarbetet får inte påbörjas förrän startbesked Farligt avfall skall tas omhand enligt Förordningen om farligt avfall SFS 2011:927 OBS! Byggnaden får inte tas i bruk innan slutbesked Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år.

20 20(43) Forts MBn 56 Avgift Exp Exp för kännedom enl PBL 9 kap 41b kronor NCC Boende AB, Martin Hjelt, Östra Varvsgatan 4, Malmö Rågrannar et kungörs i Post- och inrikes tidningar

21 21(43) Dnr: 2014/0244 MBn 57 Kämpinge 3:207 Vendelvägen 4 Sökande Förutsättningar Avvikelse beskrivning Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus med carport/förråd NCC Boende AB, Martin Hjelt, Östra Varvsgatan 4, Malmö Detaljplan för Kämpinge 3:2 m.fl. bostäder i Räng Sand, laga kraft vunnen Ansökan är förenlig med gällande detaljplan. Bygglovarkitekten har upprättat tjänsteskrivelse i ärendet. Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus med carport/förråd. beslutar 1. Bevilja sökt bygglov. För lovet gäller Anmälan Krav på redovisning: - byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd - specifik energianvändning - konstruktioner (bärförmåga, stadga, isolering och fukt) - VA, värme och ventilation Tekniskt samråd Byggnadsinspektör kallar Kontrollansvarig Byggherrens förslag på kontrollansvarig godtas Kontrollansvarig: Anders Malmström Kontrollplan - byggherren ska lämna förslag. Startbesked - Byggnadsarbetet får inte påbörjas förrän startbesked Farligt avfall skall tas omhand enligt Förordningen om farligt avfall SFS 2011:927 OBS! Byggnaden får inte tas i bruk innan slutbesked Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år.

22 22(43) Forts MBn 57 Avgift Exp kronor NCC Boende AB, Martin Hjelt, Östra Varvsgatan 4, Malmö Exp för kännedom enl PBL 9 kap 41b Rågrannar et kungörs i Post- och inrikes tidningar

23 23(43) Dnr: 2014/0245 MBn 58 Kämpinge 3:208 Vendelvägen 6 Sökande Förutsättningar Avvikelse beskrivning Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus med carport/förråd NCC Boende AB, Martin Hjelt, Östra Varvsgatan 4, Malmö Detaljplan för Kämpinge 3:2 m.fl. bostäder i Räng Sand, laga kraft vunnen Ansökan är förenlig med gällande detaljplan. Bygglovarkitekten har upprättat tjänsteskrivelse i ärendet. Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus med carport/förråd. beslutar 1. Bevilja sökt bygglov. För lovet gäller Anmälan Krav på redovisning: - byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd - specifik energianvändning - konstruktioner (bärförmåga, stadga, isolering och fukt) - VA, värme och ventilation Tekniskt samråd Byggnadsinspektör kallar Kontrollansvarig Byggherrens förslag på kontrollansvarig godtas Kontrollansvarig: Anders Malmström Kontrollplan - byggherren ska lämna förslag. Startbesked - Byggnadsarbetet får inte påbörjas förrän startbesked Farligt avfall skall tas omhand enligt Förordningen om farligt avfall SFS 2011:927 OBS! Byggnaden får inte tas i bruk innan slutbesked Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år.

24 24(43) Forts MBn 58 Avgift Exp Exp för kännedom enl PBL 9 kap 41b kronor NCC Boende AB, Martin Hjelt, Östra Varvsgatan 4, Malmö Rågrannar et kungörs i Post- och inrikes tidningar

25 25(43) Dnr: 2014/0246 MBn 59 Kämpinge 3:209 Vendelvägen 8 Sökande Förutsättningar Avvikelse beskrivning Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus med carport/förråd NCC Boende AB, Martin Hjelt, Östra Varvsgatan 4, Malmö Detaljplan för Kämpinge 3:2 m.fl. bostäder i Räng Sand, laga kraft vunnen Ansökan är förenlig med gällande detaljplan. Bygglovarkitekten har upprättat tjänsteskrivelse i ärendet. Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus med carport/förråd. beslutar 1. Bevilja sökt bygglov. För lovet gäller Anmälan Krav på redovisning: - byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd - specifik energianvändning - konstruktioner (bärförmåga, stadga, isolering och fukt) - VA, värme och ventilation Tekniskt samråd Byggnadsinspektör kallar Kontrollansvarig Byggherrens förslag på kontrollansvarig godtas Kontrollansvarig: Anders Malmström Kontrollplan - byggherren ska lämna förslag. Startbesked - Byggnadsarbetet får inte påbörjas förrän startbesked Farligt avfall skall tas omhand enligt Förordningen om farligt avfall SFS 2011:927 OBS! Byggnaden får inte tas i bruk innan slutbesked Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år.

26 26(43) Forts MBn 59 Avgift Exp Exp för kännedom enl PBL 9 kap 41b kronor NCC Boende AB, Martin Hjelt, Östra Varvsgatan 4, Malmö Rågrannar et kungörs i Post- och inrikes tidningar

27 27(43) Dnr: 2014/0247 MBn 60 Kämpinge 3:210 Vendelvägen 10 Sökande Förutsättningar Avvikelse beskrivning Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus med carport/förråd NCC Boende AB, Martin Hjelt, Östra Varvsgatan 4, Malmö Detaljplan för Kämpinge 3:2 m.fl. bostäder i Räng Sand, laga kraft vunnen Ansökan är förenlig med gällande detaljplan. Bygglovarkitekten har upprättat tjänsteskrivelse i ärendet. Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus med carport/förråd. beslutar 1. Bevilja sökt bygglov. För lovet gäller Anmälan Krav på redovisning: - byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd - specifik energianvändning - konstruktioner (bärförmåga, stadga, isolering och fukt) - VA, värme och ventilation Tekniskt samråd Byggnadsinspektör kallar Kontrollansvarig Byggherrens förslag på kontrollansvarig godtas Kontrollansvarig: Anders Malmström Kontrollplan - byggherren ska lämna förslag. Startbesked - Byggnadsarbetet får inte påbörjas förrän startbesked Farligt avfall skall tas omhand enligt Förordningen om farligt avfall SFS 2011:927 OBS! Byggnaden får inte tas i bruk innan slutbesked Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år.

28 28(43) Forts MBn 60 Avgift Exp kronor NCC Boende AB, Martin Hjelt, Östra Varvsgatan 4, Malmö Exp för kännedom enl PBL 9 kap 41b Rågrannar et kungörs i Post- och inrikes tidningar

29 29(43) Dnr: 2014/0248 MBn 61 Kämpinge 3:217 Vendelvägen 1 Sökande Förutsättningar Avvikelse beskrivning Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus med carport/förråd NCC Boende AB, Martin Hjelt, Östra Varvsgatan 4, Malmö Detaljplan för Kämpinge 3:2 m.fl. bostäder i Räng Sand, laga kraft vunnen Ansökan är förenlig med gällande detaljplan. Bygglovarkitekten har upprättat tjänsteskrivelse i ärendet. Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus med carport/förråd. beslutar 1. Bevilja sökt bygglov. För lovet gäller Anmälan Krav på redovisning: - byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd - specifik energianvändning - konstruktioner (bärförmåga, stadga, isolering och fukt) - VA, värme och ventilation Tekniskt samråd Byggnadsinspektör kallar Kontrollansvarig Byggherrens förslag på kontrollansvarig godtas Kontrollansvarig: Anders Malmström Kontrollplan - byggherren ska lämna förslag. Startbesked - Byggnadsarbetet får inte påbörjas förrän startbesked Farligt avfall skall tas omhand enligt Förordningen om farligt avfall SFS 2011:927 OBS! Byggnaden får inte tas i bruk innan slutbesked Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år.

30 30(43) Forts MBn 61 Avgift Exp Exp för kännedom enl PBL 9 kap 41b kronor NCC Boende AB, Martin Hjelt, Östra Varvsgatan 4, Malmö Rågrannar et kungörs i Post- och inrikes tidningar

31 31(43) Dnr: 2014/0249 MBn 62 Kämpinge 3:218 Vendelvägen 3 Sökande Förutsättningar Avvikelse beskrivning Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus med carport/förråd NCC Boende AB, Martin Hjelt, Östra Varvsgatan 4, Malmö Detaljplan för Kämpinge 3:2 m.fl. bostäder i Räng Sand, laga kraft vunnen Ansökan är förenlig med gällande detaljplan. Bygglovarkitekten har upprättat tjänsteskrivelse i ärendet. Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus med carport/förråd. beslutar 1. Bevilja sökt bygglov. För lovet gäller Anmälan Krav på redovisning: - byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd - specifik energianvändning - konstruktioner (bärförmåga, stadga, isolering och fukt) - VA, värme och ventilation Tekniskt samråd Byggnadsinspektör kallar Kontrollansvarig Byggherrens förslag på kontrollansvarig godtas Kontrollansvarig: Anders Malmström Kontrollplan - byggherren ska lämna förslag. Startbesked - Byggnadsarbetet får inte påbörjas förrän startbesked Farligt avfall skall tas omhand enligt Förordningen om farligt avfall SFS 2011:927 OBS! Byggnaden får inte tas i bruk innan slutbesked Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år.

32 32(43) Forts MBn 62 Avgift Exp Exp för kännedom enl PBL 9 kap 41b kronor NCC Boende AB, Martin Hjelt, Östra Varvsgatan 4, Malmö Rågrannar et kungörs i Post- och inrikes tidningar

33 33(43) Dnr: 2014/0250 MBn 63 Kämpinge 3:219 Vendelvägen 5 Sökande Förutsättningar Avvikelse beskrivning Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus med carport/förråd NCC Boende AB, Martin Hjelt, Östra Varvsgatan 4, Malmö Detaljplan för Kämpinge 3:2 m.fl. bostäder i Räng Sand, laga kraft vunnen Ansökan är förenlig med gällande detaljplan. Bygglovarkitekten har upprättat tjänsteskrivelse i ärendet. Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus med carport/förråd. beslutar 1. Bevilja sökt bygglov. För lovet gäller Anmälan Krav på redovisning: - byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd - specifik energianvändning - konstruktioner (bärförmåga, stadga, isolering och fukt) - VA, värme och ventilation Tekniskt samråd Byggnadsinspektör kallar Kontrollansvarig Byggherrens förslag på kontrollansvarig godtas Kontrollansvarig: Anders Malmström Kontrollplan - byggherren ska lämna förslag. Startbesked - Byggnadsarbetet får inte påbörjas förrän startbesked Farligt avfall skall tas omhand enligt Förordningen om farligt avfall SFS 2011:927 OBS! Byggnaden får inte tas i bruk innan slutbesked Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år.

34 34(43) Forts MBn 63 Avgift Exp Exp för kännedom enl PBL 9 kap 41b kronor NCC Boende AB, Martin Hjelt, Östra Varvsgatan 4, Malmö Rågrannar et kungörs i Post- och inrikes tidningar

35 35(43) Dnr: 2014/0251 MBn 64 Kämpinge 3:220 Vendelvägen 7 Sökande Förutsättningar Avvikelse beskrivning Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus med carport/förråd NCC Boende AB, Martin Hjelt, Östra Varvsgatan 4, Malmö Detaljplan för Kämpinge 3:2 m.fl. bostäder i Räng Sand, laga kraft vunnen Ansökan är förenlig med gällande detaljplan. Bygglovarkitekten har upprättat tjänsteskrivelse i ärendet. Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus med carport/förråd. beslutar 1. Bevilja sökt bygglov. För lovet gäller Anmälan Krav på redovisning: - byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd - specifik energianvändning - konstruktioner (bärförmåga, stadga, isolering och fukt) - VA, värme och ventilation Tekniskt samråd Byggnadsinspektör kallar Kontrollansvarig Byggherrens förslag på kontrollansvarig godtas Kontrollansvarig: Anders Malmström Kontrollplan - byggherren ska lämna förslag. Startbesked - Byggnadsarbetet får inte påbörjas förrän startbesked Farligt avfall skall tas omhand enligt Förordningen om farligt avfall SFS 2011:927 OBS! Byggnaden får inte tas i bruk innan slutbesked Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år.

36 36(43) Forts MBn 64 Avgift Exp Exp för kännedom enl PBL 9 kap 41b kronor NCC Boende AB, Martin Hjelt, Östra Varvsgatan 4, Malmö Rågrannar et kungörs i Post- och inrikes tidningar

37 37(43) Dnr: 2014/0252 MBn 65 Kämpinge 3:221 Vendelvägen 9 Sökande Förutsättningar Avvikelse beskrivning Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus med carport/förråd NCC Boende AB, Martin Hjelt, Östra Varvsgatan 4, Malmö Detaljplan för Kämpinge 3:2 m.fl. bostäder i Räng Sand, laga kraft vunnen Ansökan är förenlig med gällande detaljplan. Bygglovarkitekten har upprättat tjänsteskrivelse i ärendet. Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus med carport/förråd. beslutar 1. Bevilja sökt bygglov. För lovet gäller Anmälan Krav på redovisning: - byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd - specifik energianvändning - konstruktioner (bärförmåga, stadga, isolering och fukt) - VA, värme och ventilation Tekniskt samråd Byggnadsinspektör kallar Kontrollansvarig Byggherrens förslag på kontrollansvarig godtas Kontrollansvarig: Anders Malmström Kontrollplan - byggherren ska lämna förslag. Startbesked - Byggnadsarbetet får inte påbörjas förrän startbesked Farligt avfall skall tas omhand enligt Förordningen om farligt avfall SFS 2011:927 OBS! Byggnaden får inte tas i bruk innan slutbesked Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år.

38 38(43) Forts MBn 65 Avgift Exp Exp för kännedom enl PBL 9 kap 41b kronor NCC Boende AB, Martin Hjelt, Östra Varvsgatan 4, Malmö Rågrannar et kungörs i Post- och inrikes tidningar

39 39(43) Dnr: 2013/2040 MBn 66 Vellinge 23:35 Vellingebacken Sökande Förutsättningar Avvikelse beskrivning Ansökan om bygglov för stödmur Håkan Ahlm, Vellingebacken 24:16, Vellinge Detaljplan för Vellingebacken 23:24 mfl. Laga kraft vunnen Stödmuren uppförs på prickad mark om 4,5 meter på fastighetens norra del. Bygglovarkitekten har upprättat tjänsteskrivelse i ärendet. Förslaget innebär att en stödmur uppförs i gräns mot granne i öst. Murens utsträckning är 46 meter med en högsta visning om 50 cm i norr och 7 cm i söder. Berörda grannar har yttrat sig över den föreslagna åtgärden. beslutar 1. Bevilja sökt bygglov. 2. Medge liten avvikelse från detaljplan enligt PBL 9 kap. 31b. Startbesked För lovet gäller Byggnadsarbetet får påbörjas. När byggnadsarbetet är färdigställt ska byggherren intyga att bygglov och gällande byggregler följts. OBS! Byggnadsdelen får inte tas i bruk innan slutbesked Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år. Avgift kronor

40 40(43) Exp Håkan Ahlm, Vellingebacken 24:16, Vellinge Exp ökl anv Exp för kännedom enl PBL 9 kap 41b Cezary Mozalewski, Vellingebacken 16, Vellinge Teresa Mozalewski, Vellingebacken 16, Vellinge Rågrannar et kungörs i Post- och inrikes tidningar

41 41(43) Dnr: 2014/0078 MBn 67 Vellinge 68:155 Mjölnersgatan 7 Sökande beskrivning Exp Ansökan om bygglov för utvändig ändring - byte av fönster, färg på fönster och träpanel samt garage Mattias Swenson, Mjölnersgatan 7, Vellinge t utgår då sökande ändrat sin ansökan. Mattias Swenson, Mjölnersgatan 7, Vellinge

42 42(43) MBn 68 Delegeringsbeslut Delegeringsbeslut Sökande Miljöärenden M Byggärenden BY (Bygglov) BR (Startbesked m.fl.) BS (Slutbesked) Bostadsanpassningsärenden BO Planärenden MBN godkänner redovisningen av delegeringsbesluten. _

43 43(43) MBn 69 Meddelanden Meddelanden har tagit del av informationen.

Protokoll 2011-11-03. Ola Freij

Protokoll 2011-11-03. Ola Freij 1(21) Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Kolabacken (1) Tid Kl. 18.30 19.40 Paragrafer 215 233 ande ledamöter Ersättare Närvarorätt Övriga Utses att justera, plats Ola Freij (M) Ann-Sofie

Läs mer

Protokoll 2014-03-06. Per Cedergren (M) Stellan Carlsson (M) Per Edeheim (FP) Margareta Björnlund (FP) Benny Wiklund (S)

Protokoll 2014-03-06. Per Cedergren (M) Stellan Carlsson (M) Per Edeheim (FP) Margareta Björnlund (FP) Benny Wiklund (S) 1(30) Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Kolabacken (1) Tid Kl. 18.30 19.30 Paragrafer 18-41 ande ledamöter Ersättare Närvarorätt Övriga Utses att justera Ola Freij (M) Ann-Sofie Hörlin

Läs mer

Tillväxt och samhällsbyggnad

Tillväxt och samhällsbyggnad 1(26) Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Kolabacken (1) Tid Kl. 18.30 21.00 Paragrafer 29-51 ande ledamöter Ersättare Närvarorätt Övriga Utses att justera, plats Ola Freij (M) Ann-Sofie

Läs mer

Protokoll 2014-05-15. Per Cedergren (M) Filip Melin (M) Eva Marnfeldt (M) Johnny Fiskbaeck (M) Margareta Björnlund (FP) Benny Wiklund (S)

Protokoll 2014-05-15. Per Cedergren (M) Filip Melin (M) Eva Marnfeldt (M) Johnny Fiskbaeck (M) Margareta Björnlund (FP) Benny Wiklund (S) 1(42) Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Kolabacken (1) Tid Kl. 18.30 19.50 Paragrafer 70-100 ande ledamöter Ersättare Närvarorätt Övriga Utses att justera Ola Freij (M) Ann-Sofie Hörlin

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Anslagsbevis. Protokoll. Miljö- och Byggnadsnämnden 2(33) 2011-09-22. Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag.

Anslagsbevis. Protokoll. Miljö- och Byggnadsnämnden 2(33) 2011-09-22. Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag. 1(33) Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Kolabacken (1) Tid Kl. 18.30 20.15 Paragrafer 190 214 ande ledamöter Ersättare Närvarorätt Övriga Utses att justera, plats Ola Freij (M) Ann-Sofie

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-27 1 (38) Sammanträdesdatum 2015-08-27 Plats Sammanträdesrum Kolabacken Tid 18.00 19.30 Paragrafer 110-131 ande Ledamöter Ola Freij (M), ordförande 110-112, 114-131 Marie-Louise Bergman (M) 1:e

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden Protokoll 2012-10-23 1 (12) Plats: Kommunkontoret, Forshaga Tid: Klockan 09.00 10.30 Avser : 69-76 Beslutande: Maria Norell (S), ordförande Pia Falk (S) 1:e vice ordförande Willy Eriksson (C), 2: e vice

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Protokoll 2013-10-03. Kommunhuset, sammanträdesrum Kolabacken (1)

Protokoll 2013-10-03. Kommunhuset, sammanträdesrum Kolabacken (1) Protokoll ~ KOMMUN 2013-10-03 1(20) Sammanträdesdatum Plats Tid Paragrafer ande ledamöter Ersättare Närvarorätt Övriga Utses att justera Justering, plats 2013-10-03 Kommunhuset, sammanträdesrum Kolabacken

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Prövning av bygglovet

Prövning av bygglovet Detta händer när bygglovsansökan eller anmälan har lämnats in Om åtgärden kräver lov prövas lovet innan den tekniska prövningen tar vid. Prövning av bygglovet Granskning Granskningen utförs av handläggare

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Martin Äng (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2012-08-22 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS sammanträdesrum, klockan 14.30 15.45 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande

Läs mer

Tillväxt och samhällsbyggnad

Tillväxt och samhällsbyggnad 1(35) Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Kolabacken (1) Tid Kl. 18.30 20.30 Paragrafer 1 28 ande ledamöter Ersättare Närvarorätt Övriga Utses att justera, plats Ola Freij (M) Ann-Sofie

Läs mer

Miljö- och Byggnadsnämnden

Miljö- och Byggnadsnämnden 1 (5) Miljö- och nadsnämnden Tid Onsdagen den 23 juni 2010 kl 18.30. Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Kolabacken (1) Ärende 1. Justering 2. Budgetuppföljning 2010/0968 3. Upphandling av MBK-verksamhet

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-05-23 1(6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-23 kl. 13.00 14.30 Paragrafer 42-43, omedelbar justering Utses att justera Roland Johansson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.20 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (Sl Dan Eriksson (C) Elise Radanova (FP), ersättare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2016-12-15 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 14.30-15.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Tommy Claesson

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum YXNINGEN, tisdagen den 19 maj 2012 kl. 13 30 15 15. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Anna Thuresson, c Christopher Svensson, s Ej tjänstgörande

Läs mer

Mats Thorén (fp), ordf Svante Persson (s), vice ordf Christian Sundby (m)

Mats Thorén (fp), ordf Svante Persson (s), vice ordf Christian Sundby (m) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Konferensrummet, Uroxen, Kungsgatan 30, Kl. 15.00-17.30. Beslutande Ledamöter Mats Thorén (fp), ordf Svante Persson (s), vice ordf Christian Sundby (m) Observatörer

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M) 1(2) Plats och tid Sammanträdesrum Insjön, klockan 8:30-9:30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

143 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl 18.30-20.30

143 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl 18.30-20.30 143 Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-03-11 1 (43) Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl 18.30-20.30 lats och tid ande Nils-Ola Roth Marie-Louise Bergman Gisela Cavalli-Björkman Bertil Wilén Klas Kristersson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Protokoll Ola Freij. Göran Cronsioe (M) tjg ers. Marie-Louise Bergman

Protokoll Ola Freij. Göran Cronsioe (M) tjg ers. Marie-Louise Bergman 1(29) Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Kolabacken (1) Tid Kl. 18.00 19.20 Paragrafer 234 255 ande ledamöter Ersättare Närvarorätt Övriga Utses att justera, plats Ola Freij (M) Göran

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-04-01 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl. 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2167-2173 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Arbetsutskott Plats och tid Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl 08.00 11.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M) vice ordförande Per Sivertssen

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att:

Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att: Datum Dnr BYGG.2016.1211 Torbjörn Bengtsson torbjorn.bengtsson@varmdo.se 08-570 476 51 Bygglovhandläggare Tjänsteskrivelse TJUSTVIK 1:10: Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad - förråd Förslag till

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Jävsnämnden

Jävsnämnden Jävsnämnden 2016-06-16 Jn 10 Säter 4:5, (Hundbadet) Tillsynsärende olovligt byggande: Förslag till beslut om byggsanktionsavgift.... 2 Jn 11 Säter 4:5 - Lov i efterhand för nedtagning av träd, plantering

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Protokoll Ola Freij

Protokoll Ola Freij Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Kolabacken (1) Tid Kl. 18.30 20.30 Paragrafer 90-121 ande ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Närvarorätt Övriga Utses att justera, plats Ola

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(19) Kenneth Axelsson, (m), vice ordförande, 90 ordförande. Arne Holmgren, (s) Johan Merving, (m) Anna Thuresson, (c)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(19) Kenneth Axelsson, (m), vice ordförande, 90 ordförande. Arne Holmgren, (s) Johan Merving, (m) Anna Thuresson, (c) Bygg och räddningsnämnden 2013-08-27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(19) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, kl. 13.30 15.00 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, ej 90. Kenneth Axelsson,

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2034-2041 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

ENKLA ÄRENDEN. Det enkla ärendet i praktiken

ENKLA ÄRENDEN. Det enkla ärendet i praktiken Det enkla ärendet i praktiken Vad ska ansökan om lov och anmälan innehålla? De ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs för prövningen ENKLA ÄRENDEN Handlingar som krävs för beslut om startbesked

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S) Martin

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.10 Beslutande Agneta Staaf (S), tjänstgörande ordförande Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-20 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED. Diarienummer: Beslutet avser:. Fastigheten 1:1, adress

BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED. Diarienummer: Beslutet avser:. Fastigheten 1:1, adress Planenligt bygglov och startbesked 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten 1:1, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Bygglov för tillfällig åtgärd, t o m datum Ändring eller förnyelse av beviljat lov dnr Marklov

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7)

Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7) Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-19 1(7) Plats och tid Nämndhuset, lokal: Landsort, kl 8.15-8.25 Beslutande Bo Persson (FP), ordförande, tjänstgör för Daniel Adborn (FP) Daniel Adborn (FP), deltar inte i handläggningen på grund av jäv 82-84

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 16.30 BESLUTANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström

Läs mer

Nya plan och bygglovsregler fr.o.m. 2 juli 2014

Nya plan och bygglovsregler fr.o.m. 2 juli 2014 INFORMATIONSBREV JUNI 2014 Nya plan och bygglovsregler fr.o.m. 2 juli 2014 Med anledning av de nya plan och bygglovsreglerna kommer här lite information angående de nya reglerna som träder i kraft den

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-15.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2104-2109 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Beslut att bevilja bygglov

Beslut att bevilja bygglov Stadsbyggnadsnämnden Dnr 2016-08398-575 Sida 1 (5) Henrik Åkerblom, Lena Åkerblom Knäpparvägen 38 125 57 ÄLVSJÖ Beslut att bevilja bygglov Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o räddningsnämnden 2011-08-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o räddningsnämnden 2011-08-23 Udvig1 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum Yxningen, tisdagen den 23 augusti 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Johan Merving, m Astrid-Marie

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars 2015 1 (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-10.45 Beslutande Ersättare: Henric Forsberg, ordförande Christina Söhrman Stefan Andersson Iréne Frisk Tord

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2013-05-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2013-05-28 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum Roothvillan, tisdagen den 28 maj 2013 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Johan Mervin, m Anna Thuresson, c Ersättare Förtroendevalda

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Ingegärd Olsson (S) Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Jan Bergqvist (S)

Ingemar Tönnberg (S) Ingegärd Olsson (S) Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Jan Bergqvist (S) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:00 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Ingegärd Olsson (S) Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske

Läs mer

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp)

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3 rum 611. Kl. 15.00 16.30. Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 09.00-12.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2041-2047 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(12) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, klockan 15:50-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C)

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-02-02 1(10) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00-17.00, Nämndhuset plan E, sal Smedjan Franz Maretta (s) ordförande Bertil Persson (c) Gisela Lindh (s) Kent Gustavsson (s) Alf Carlsson (s)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2001-2010 Sekreterare Carina

Läs mer

Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 74-88

Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 74-88 BYGGNADSNÄMNDEN 2013-10-29 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-17.00 Beslutande Beslutande ersättare Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson

Läs mer

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP)

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP) Sida PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Sessionssalen, Järnvägsg 12, kl 15:00-15:20 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Sven Gustavson (S) Mats Nilsson (M) Gert Cordes (C) tjänstgörande

Läs mer

Miljö- och Byggnadsnämnden 2010-02-04 1 (30)

Miljö- och Byggnadsnämnden 2010-02-04 1 (30) Miljö- och Byggnadsnämnden 2010-02-04 1 (30) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl 18.30 20.15 ande Nils-Ola Roth, ej närv 015 Marie-Louise Bergman Gisela Cavalli-Björkman Bertil Wilén Klas

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2020-2028 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Benny

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-09-02 1(60)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-09-02 1(60) Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-09-02 1(60) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl 18.30 21.10 ande Nils-Ola Roth Marie-Louise Bergman Gisela Cavalli-Björkman Bertil Wilén Klas Kristensson Mikael

Läs mer

Olovligt byggande och bygglov i efterhand

Olovligt byggande och bygglov i efterhand TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-05-17 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (6) Dnr: 2012BNS0398 Byggnadsnämnden Olovligt byggande och bygglov i efterhand Förslag till beslut 1. Med stöd av 11 kap. 51 plan-

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2017-06-19 1(12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-19 kl. 13.30-16.00 Paragrafer 54-60 Utses att justera Einar Holmquist (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-26 Underskrifter

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer