SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Miljö- och Byggnadsnämnden (60)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-09-02 1(60)"

Transkript

1 Miljö- och Byggnadsnämnden (60) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl ande Nils-Ola Roth Marie-Louise Bergman Gisela Cavalli-Björkman Bertil Wilén Klas Kristensson Mikael Ståhlfors Per Cedergren Göran Cronsioe Sven Hansson Elisabeth Tedestål Lars Yngveson, ej närv 203 Kjell Kumlien, ej närv 221 Lennart Eriksson Övriga deltagare Per Holmberg, ers, tjg ers 203 Liselotte Johansson Bob Ericsson Monica Hensfelt Ann-Sofi Hörlin, ej närv 211 Johan Thuresson Margareta Lundh Benny Wiklund, ers, tjg ers 221 Thomas Lundell Hans Folkeson, stadsbyggn dir Staffan Andersson, stadsarkitekt Lars Robert Göranson, miljöchef Monica Hellström, kommunsekr Birgitta Hartler, miljöinsp Utses att justera Klas Kristensson Justeringens plats och tid Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningen Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerare

2 Miljö- och Byggnadsnämnden (60) ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag Organ Miljö- och Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslagets uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningen Underskrift

3 Miljö- och Byggnadsnämnden (60) MBn 193 Budgetuppföljning/Delårsbokslut Stadsbyggnadsdirektör Hans Folkeson redogör för ärendet. Nämnden har tagit del av informationen om budgetuppföljningen. Nämnden delegerar till ordföranden och stadsbyggnadsdirektören att upprätta delårsbokslut och överlämna detsamma till kommunstyrelsen för beslut. Exp Kommunstyrelsen

4 Miljö- och Byggnadsnämnden (60) MBn 194 Ändring av delegeringsordningen Tillägg av delegat Delegatgrupp E2 utökas med bygglovarkitekt. E2 innebär rätt att besluta om bygglov för - kompletteringsåtgärder - medge mindre avvikelse från detaljplan, fastighetsplan och områdesbestämmelser då byggrätt överskrids med högst 15%, då byggnad placeras på prickad mark (högst 15 m²) samt då byggnadshöjden till viss del överskrids (10%). Nämnden godkänner ändring av delegeringordningen med utökning av delegatgrupp E2 med bygglovarkitekt. Nämnden beslutar i enlighet med beredningens förslag.

5 Miljö- och Byggnadsnämnden (60) 2009/1673 MBn 195 Ändring av strandskyddsbestämmelser Redogörelse Begäran om delegering Strandskyddsbestämmelserna i 7 kap miljöbalken har den 1 juli 2009 ändrats så att en kommun i vissa fall får ge dispens från de förbud inom ett strandskyddsområde, som finns i 7 kap 15 miljöbalken. Nämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att till Miljö- och Byggnadsnämnden delegera rätten att med stöd av 7 kap 18 b miljöbalken ge dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. miljöbalken. Nämnden beslutar i enlighet med beredningens förslag. Exp Kommunfullmäktige

6 Miljö- och Byggnadsnämnden (60) 2009/0757 MBn 196 Stora Hammar 13:4 Ängstorpsvägen 9 Sökande Byte av gårdsnamn Miljö- och Byggnadsnämnden beslöt vid sammanträde namnbyte på Foxagården till Ängstorps Gård. Detta namn visade sig vara upptaget och ett nytt förslag är Kungsbäcks Gård. Nämnden fastställer gårdsnamnet Kungsbäcks Gård. Nämnden beslutar i enlighet med beredningens förslag. Exp Johan Birgersson, Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningen

7 Miljö- och Byggnadsnämnden (60) 2009/0049 MBn 197 Ljunghusen 8:99 Allmänningsvägen 2 Instans Länsrättens begäran om yttrande i överklagat ärende Mål nr Länsrätten i Skåne län, Box 4522, Malmö Detaljplan för Ljunghusenområdet gäller. Planbeteckning BFII. Nämnden beviljade bygglov för nybyggnad av enbostadshus och rivning av befintliga byggnader Nämndens beslut överklagades till Länsstyrelsen som i beslut avslog överklagandet. et har överklagats till Länsrätten. Nämnden delar Länsstyrelsens uppfattning och vidhåller tidigare beslut. Nämnden beslutar i enlighet med beredningens förslag. Exp Länsrätten i Skåne län, Box 4522, Malmö

8 Miljö- och Byggnadsnämnden (60) 2009/1203 MBn 198 Programsamråd för Skanör Centrum Redogörelse. Programsamråd Remiss Omdaning av Skanörs Centrum syftar till att skapa ett attraktivt och levande centrum genom att möjliggöra nybebyggelse i form av bostäder, vårdlokaler, affärslokaler, café/restaurang samt mötesplatser. Gatunätet ges en ny struktur och gatorna utformas med Skanörkänsla. Nämnden lämnar följande synpunkter - fler boulebanor bör anläggas - alternativ till den föreslagna radhuslängan behöver utredas - fastigheterna norr om Södergatan bör ingå i planområdet och ges möjlighet till handel - minsta möjliga intrång i stadsparken förutsätts - befintliga rhododendronbuskar i stadsparken bör bevaras - gestaltningsprogram/kvalitetsprogram bör upprättas - trädinventering bör genomföras

9 Miljö- och Byggnadsnämnden (60) 2009/0064 MBn 199 Detaljplan för del av Skanör 2:1 flerbostadshus vid Axelssons torg Redogörelse Samråd Remiss I samband med planarbetet för en förnyelse av Skanörs centrum har förslag framförts i syfte att utreda om en förtätning av bebyggelsen i centrums närområden kan genomföras utan negativa konsekvenser för miljön. Syftet är att skapa tillgång på mindre lägenheter i alternativa upplåtelseformer, vilket kan aktivera centrumområdet och medverka till ett mer varierat lägenhetsutbud inom orten. Område för parkering skall inordnas i kvartersmarken.

10 Miljö- och Byggnadsnämnden (60) 2008/1538 MBn 200 Detaljplan för Falsterbo 2:22 m fl. - Sjögatan Redogörelse Överläggning Samråd - Remiss Planens syfte är att pröva uppförandet av bostäder. Flerbostadshusen skall utformas i 2-3 våningar med sadeltak resp. platta tak. Till bostäderna hör en parkering inom del av Falsterbo 2:1. Vid överläggning i ärendet yrkar Kjell Kumlien (S) med instämmande av Lennart Eriksson (FP) återremiss eller avslag på hela planförslaget till förmån för gällande plan för hotell. Marie-Louise Bergman (M) yrkar bifall till planen med undantag av det sydöstligaste bostadshuset. Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden frågan om ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde eller återremitteras. Nämnden beslutar att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde. Därefter ställer ordföranden proposition på dels Kjell Kumliens och Lennart Erikssons yrkade om avslag och dels Marie-Louise Bergmans yrkande. Ordföranden konstaterar att nämnden beslutat i enlighet med Marie-Louise Bergmans yrkande. Nämnden bifaller planen med undantag av den sydöstligaste bostadshuset. Reservationer Kjell Kumlien och Lennart Eriksson reserverar sig skriftligt mot beslutet../. Bilaga

11 Miljö- och Byggnadsnämnden (60) MBn 201 Detaljplan för del av Skanör 6:85 m fl del av Skanörs Vångar Del A Redogörelse Utställning - Remiss Planens syfte är att möjliggöra bostadsbebyggelsen i den nordvästra delen av Skanörs Vångar. Området inrymmer 125 enfamiljshus. Nämnden har ingen erinran.

12 Miljö- och Byggnadsnämnden (60) MBn 202 Detaljplan för Skanör 13:14 m fl del av Skanörs Vångar Del D Redogörelse Utställning - Remiss Planens syfte är att möjliggöra bostadsbebyggelsen i den sydvästra delen av Skanörs Vångar. Området inrymmer 60 enfamiljshus och 44 lägenheter. Stadsbyggnadsdirektör Hans Folkeson redogör för ärendet. Nämnden har ingen erinran.

13 Miljö- och Byggnadsnämnden (60) 2009/0655 MBn 203 Falsterbo 6:253 - Tjuravägen 20 Redogörelse Sökande Ansökan om bostadsanpassningsbidrag Ansökan avser bostadsanpassningsbidrag för ramp, skjutdörrar och utrymme för assistenter och hjälpmedel. Sökt bidrag beviljas inte. I samband med nybyggnad gäller ett allmänt lämplighetskrav, BAB 8. Bostaden skall vara lämplig med hänsyn till funktionsnedsättningen. Åtgärder för att uppfylla detta allmänna krav på lämplighet är inte bidragsberättigande. Om materialet, inredningen eller utrustningen är gängse på marknaden och brukar väljas även av personer som inte har funktionsnedsättning kan inte något bidrag beviljas. Skjutdörrar är därför inte bidragsberättigade. Kostnaderna för ramp är inte större än för trappa. Utrymme för assistenter och hjälpmedel är inte bidragsberättigat. Enligt författning SFS 1992:1574 Bidrag beviljas inte för ramp, skjutdörrar och utrymme för assistenter och hjälpmedel. I samband med nybyggnad gäller ett allmänt lämplighetskrav, BAB 8. Bostaden skall vara lämplig med hänsyn till funktionsnedsättningen. Åtgärder för att uppfylla detta allmänna krav på lämplighet är inte bidragsberättigande. Om materialet, inredningen eller utrustningen är gängse på marknaden och brukar väljas även av personer som inte har funktionsnedsättning kan inte något bidrag beviljas. Skjutdörrar är därför inte bidragsberättigade. Kostnaderna för ramp är inte större än för trappa. Utrymme för assistenter och hjälpmedel är inte bidragsberättigat. Enligt författning SFS 1992:1574 Överklagandeanvisning till Länsrätten Lars Yngveson var inte närvarande vid handläggningen av ärendet

14 Miljö- och Byggnadsnämnden (60) 2009/1465 MBn 204 Hököpinge 55:85 - Bruksparken 7 Redogörelse Sökande Ansökan om bostadsanpassningsbidrag Ansökan avser installation av tvättmaskin och torktumlare i lägenheten. Central tvättstuga finns i fastigheten. Sökt bidrag beviljas inte för tvättmaskin och torktumlare. Tvättmaskin och torktumlare bedöms vara lösa inventarier och bostadsanpassningsbidrag lämnas endast för fasta funktioner. BAB 6. Bidrag beviljas inte för tvättmaskin och torktumlare. Tvättmaskin och torktumlare bedöms vara lösa inventarier och bostadsanpassningsbidrag lämnas endast för fasta funktioner. BAB 6. Överklagandeanvisning till Länsrätten

15 Miljö- och Byggnadsnämnden (60) 2009/1159 MBn 205 Höllviken 23:216 - Sandbackevägen 20 Redogörelse Ansökan om bostadsanpassningsbidrag Ansökan avser plåtgarage för elrullstol. Nämnden har och avslagit ansökan om bostadsanpassningsbidrag för garage till elrullstol. Nämndens senaste beslut har överklagats till Länsrätten som avslog överklagandet. Sökande Sökt bidrag beviljas inte. Enligt författning SFS 1992:1574 Nämnden hänvisar till tidigare beslut och samt Länsrättens dom Sökt bidrag för garage för elrullstol beviljas inte. Enligt författning SFS 1992:1574 Nämnden hänvisar till tidigare beslut och samt Länsrättens dom Överklagandeanvisning till Länsrätten

16 Miljö- och Byggnadsnämnden (60) 2009/1165 MBn 206 Skanör 8:122 - Hedevägen 10 Redogörelse Sökande Ansökan om bostadsanpassningsbidrag Ansökan avser trapphiss till ovanvåning. Sökt bidrag beviljas inte för trapphiss då alla nödvändiga utrymmen finns på bottenvåningen. Enligt författning SFS 1992:1574. Bidrag beviljas inte för trapphiss. Bostadsanpassningsbidrag för trapphiss beviljas inte då erforderliga utrymmen för basfunktioner finns på bottenvåningen. Enligt författning SFS 1992:1574. Överklagandeanvisning till Länsrätten

17 Miljö- och Byggnadsnämnden (60) 2009/0985 MBn 207 Kungstorp 1:5 Kungstorpsvägen Fastighetsägare Anslutning till kommunalt avlopp Miljöinspektör Andreas Frostenssons tjänsteskrivelse biläggs. Med stöd av 12 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 26 kap. 9 och14 miljöbalken förbjudes att från fastigheten Kungstorp 1:5 släppa ut avloppsvatten från vattentoalett som inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning. Förbudet förenas med ett vite på kronor om utsläppet av avloppsvatten inte har upphört inom tre månader från mottagandet av detta beslut. Med stöd av 12 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 26 kap. 9 och 14 miljöbalken förbjude att från fastigheten Kungstorp 1:5 släppa ut avloppsvatten från vattentoalett som inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning. Förbudet förenas med ett vite på kronor om utsläppet av avloppsvatten inte har upphört inom tre månader från mottagandet av detta beslut. Överklagandeanvisning

18 Miljö- och Byggnadsnämnden (60) 2007/1747 MBn 208 Eskilstorp 27:7 - Verkstadsgatan 1-3 Sökande Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus Peab Sverige AB, Peter Wingren, Östra Varvsgatan 23, Malmö Detaljplan för Eskilstorp 27:7 m fl, Kv Elritsan. Planbeteckning BHK IV. Ansökan avser 32 lägenheter i tre huskroppar, miljöhus och 14 carportar. Avvikelse Bostadshus placeras med 38 m² på prick- och korsmarkerad mark dvs mark som enligt gällande detaljplan endast får bebyggas med skärmtak, uthus och garage. Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig men inte hörts av. Sökt bygglov beviljas Åtgärden innebär en mindre avvikelse förenlig med planens syfte enligt PBL 8 kap.11. Sökt bygglov beviljas. Åtgärden innebär en mindre avvikelse förenlig med planens syfte enligt PBL 8 kap.11. För lovet gäller Bygganmälan ska lämnas till Miljö- och Byggnadsnämnden senast tre veckor före byggstart. Krav på redovisning:* - byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd - planlösning (funktion och tillgänglighet) - brandskyddsdokumentation - specifik energianvändning - teknisk beskrivning - konstruktioner (bärförmåga, isolering, stadga och fukt) - VA, värme och ventilation Byggsamråd - Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningen kallar så snart bygganmälan inkommit

19 Miljö- och Byggnadsnämnden (60) MBn Kvalitetsansvarig (behörighet N) skall anmälas av byggherren. Kontrollplan byggherren skall lämna förslag. Utstakning får inte ske innan byggsamråd har hållits eller om kontrollplan föreligger. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år. Vägförening, grannar och övriga berörda ska av sökanden underrättas om beslutet, för att detta ska kunna vinna laga kraft. Avgift kronor

20 Miljö- och Byggnadsnämnden (60) 2009/0349 MBn 209 Falsterbo 2:17 - Falsterbohusvägen 4 Sökande Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus, reviderat förslag. Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område men inom samlad bebyggelse. Två byggnader med en lägenhet i varje byggnad uppföres i tre plan. Yttranden med synpunkter föreligger. Nämnden meddelar positivt förhandsbesked. Med tanke på det korta avståndet mellan byggnaderna, kan framtida avstyckning inte påräknas. Enligt PBL 8 kap. 34 gäller ett förhandsbesked i två år. Ansökan om bygglov ska ha inkommit till Miljö- och Byggnadsnämnden inom denna tid. Den aktuella åtgärden får inte påbörjas förrän bygglov beviljats. Avgift Exp ökl anv kronor

21 Miljö- och Byggnadsnämnden (60) 2008/2785 MBn 210 Falsterbo 5:234 - Pilegårdsvägen 10 Sökande Ansökan om bygglov för större ändring av tidigare givet bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt rivning av befintliga byggnader. Detaljplan för Falsterbo 5: m fl, Västra delen av Kullsbackarna. Planbeteckning BII. Bygglov för enbostadshus beviljades , BY 214. Avvikelse Huvudbyggnaden kommer att uppföras med en byggnadshöjd av ca 7,5 m i långfasadens väggfält mot sydväst mot tillåtna 6,6 m. Vidare kommer två takkupor att uppföras med en byggnadshöjd av 6,8 m vid långfasaden mot nordost mot tillåtna 4,0 m. Yttranden med synpunkter föreligger. Sökt bygglov för större ändring av tidigare givet bygglov beviljas inte. Föreslagna åtgärder är inte att betrakta som mindre avvikelser förenliga med planens syfte enligt PBL 8 kap. 11. Sökt bygglov för större ändring av tidigare givet bygglov beviljas inte. Föreslagna åtgärder är inte att betrakta som mindre avvikelser förenliga med planens syfte enligt PBL 8 kap. 11. _ Avgift 980 kronor Överklagandeanvisning

22 Miljö- och Byggnadsnämnden (60) 2009/1024 MBn 211 Falsterbo 5:343 - Backavägen 2 Sökande Ansökan om bygglov för plank Detaljplan för Falsterbo 5: m fl, Västra delen av Kullsbackarna. Planbeteckning BII. Häck skall planteras i tomtgräns vid lokalgata. Ett 1,8 m högt och 36 m långt plank placeras i tomtgräns delvis på prickad mark mot grönområde och delvis mot granntomt. Sökt bygglov beviljas inte. Föreslaget plank strider mot gällande detaljplan då det i huvudsak placeras på prickad mark dvs mark som enligt gällande detaljplan inte får bebyggas. Åtgärden är inte att betrakta som en mindre avvikelse enligt PBL 8 kap. 11. Sökt bygglov beviljas inte. Föreslaget plank strider mot gällande detaljplan då det i huvudsak placeras på prickad mark dvs mark som enligt gällande detaljplan inte får bebyggas. Åtgärden är inte att betrakta som en mindre avvikelse enligt PBL 8 kap. 11. Avgift 980 kronor Överklagandeanvisning Ann-Sofi Hörlin var inte närvarande vid handläggningen av ärendet.

23 Miljö- och Byggnadsnämnden (60) 2009/0999 MBn 212 Falsterbo 6:90 - Möllemadsvägen 53 Sökande Ansökan om bygglov för plank Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område men inom samlad bebyggelse. Ett 1,8 m högt plank i tomtgräns mot Svärtestyckevägen planeras. Sökt bygglov beviljas inte. Nämnden anser att föreslaget plank kommer att bli alltför dominerande i omgivningen. I området finns inga liknande plank. Nämnden hänvisar till PBL 3 kap. 1 Byggnader ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnader ska ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och som ger en god helhetsverkan. Detta gäller även plank och murar. Sökt bygglov beviljas inte. Nämnden anser att föreslaget plank kommer att bli alltför dominerande i omgivningen. I området finns inga liknande plank. Nämnden hänvisar till PBL 3 kap. 1 Byggnader ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnader ska ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och som ger en god helhetsverkan. Detta gäller även plank och murar. Avgift 980 kronor. Överklagandeanvisning

24 Miljö- och Byggnadsnämnden (60) 2009/0766 MBn 213 Höllviken 1:46 - Boltensternsvägen 17b Sökande Avvikelser Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt rivning av bef, reviderat förslag Detaljplan för Norra och Södra delen av Höllviksstrandsområdet. Planbeteckning BFll. Byggnadshöjd 3,5 m. Del av bostadshuset kommer att uppföras med en byggnadshöjd av 5,0 och 5,2 m på vissa mindre delar av fasaderna mot nordost och sydost. Yttranden med synpunkter föreligger. Reviderade ritningar har inkommit där carport/förråd har tagits bort. Sökt bygglov och rivningslov beviljas Åtgärden innebär en mindre avvikelse förenlig med planens syfte enligt Planoch bygglagen kap 8, 11. För lovet gäller Befintliga byggnader på fastigheten ska vara rivna innan nybyggnaden får tas i bruk för boende. Bygganmälan ska lämnas till Miljö- och Byggnadsnämnden senast tre veckor före byggstart. Krav på redovisning: - byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd - planlösning (funktion och tillgänglighet) - specifik energianvändning - teknisk beskrivning - konstruktioner (bärförmåga, isolering, stadga och fukt) - VA, värme och ventilation Byggsamråd - Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningen kallar så snart bygganmälan inkommit Kvalitetsansvarig (behörighet E) skall anmälas av byggherren. Kontrollplan byggherren skall lämna förslag. Utstakning får inte ske innan byggsamråd har hållits eller om kontrollplan föreligger.

25 Miljö- och Byggnadsnämnden (60) MBn 213 forts Rivningsanmälan ska lämnas till Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningen senast tre veckor före rivningen. Kvalitetsansvarig ska anmälas av byggherren. Rivningsplan byggherren skall lämna förslag Rivningsintyg (ang ohyra och virkesförstörande insekter) från auktoriserad firma ska lämnas till Miljö- och Byggnadsnämnden innan rivningen. Farligt avfall ska tas omhand enligt Förordningen om farligt avfall, SFS 1998:948. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år. Vägförening, grannar och övriga berörda ska av sökanden underrättas om beslutet, för att detta ska kunna vinna laga kraft. Avgift Exp ökl anv kronor

26 Miljö- och Byggnadsnämnden (60) 2009/1008 MBn 214 Höllviken 5:77 - Anders Olsvägen 9B Sökande Fastighetsägare Ansökan om bygglov i efterhand för plank Detaljplan för Norra och Södra delen av Höllviksstrandsområdet. Planbeteckning BFll. Vid besiktning inför prövning av bygglovsansökan kunde konstateras att plank till en höjd av 1,9 m uppförts på prickad mark utan bygglov. Yttrande från fastighetsägaren har inkommit. Sökt bygglov beviljas inte Uppfört plank strider mot gällande detaljplan då det är uppfört på prickad mark dvs mark som enligt gällande detaljplan inte får bebyggas. Åtgärden är inte att betrakta som en mindre avvikelsen enligt PBL 8 kap. 11. Planket är dominerande i omgivningen där det inte finns plank av denna omfattning. Nämnden hänvisar till PBL 3 kap. 1 Byggnader ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskaps-bilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnader ska ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och som ger en god helhetsverkan. Detta gäller även plank och murar. Nämnden förelägger att vid vite av kronor ta bort den del av det olovligt uppförda planket som har en höjd över 1.20 m samt återställa marken belagd med singel till ursprunglig nivå. Åtgärden skall vara utförd inom två månader från mottagandet av detta beslut. Sökt bygglov beviljas inte

27 Miljö- och Byggnadsnämnden (60) MBn 214 forts Uppfört plank strider mot gällande detaljplan då det är uppfört på prickad mark dvs mark som enligt gällande detaljplan inte får bebyggas. Åtgärden är inte att betrakta som en mindre avvikelsen enligt PBL 8 kap 11. Planket är dominerande i omgivningen där det inte finns plank av denna omfattning. Nämnden hänvisar till PBL 3 kap 1 Byggnader ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnader ska ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och som ger en god helhetsverkan. Detta gäller även plank och murar. I enlighet med PBL 10 kap. 14, 15 och 18 föreläggs att vid vite av kronor att ta bort den del av det olovligt uppförda planket som har en höjd över 1.20 m samt återställa marken belagd med singel till ursprunglig nivå. Åtgärden skall vara utförd inom två månader från mottagandet av detta beslut. _ Avgift 980 kronor Överklagandeanvisning

28 Miljö- och Byggnadsnämnden (60) MBn 215 Höllviken 5:77 - Anders Olsvägen 9B Sökande Fastighetsägare Olovlig åtgärd Detaljplan för Norra och Södra delen av Höllviksstrandsområdet. Planbeteckning BFll. Vid besiktning inför prövning av bygglovsansökan kunde konstateras att plank till en höjd av 1,9 m uppförts på prickad mark utan bygglov. I Plan- och bygglagen (PBL) 10 kap 4 anges Utför någon utan lov en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov skall byggnadsavgift tas ut. I enlighet med PBL 10 kap 4 påförs en byggnadsavgit på kronor (4 x 1 350,-). Avgiften ska betalas till Länsstyrelsen i Skåne län, Malmö (Pg ) inom två månader från det att beslutet vunnit laga kraft. I enlighet med PBL 10 kap 4 påförs en byggnadsavgit på kronor (4 x 1 350,-). Avgiften ska betalas till Länsstyrelsen i Skåne län, Malmö (Pg ) inom två månader från det att beslutet vunnit laga kraft. Överklagandeanvisning Exp Länsstyrelsen i Skåne län, Personalsektionen, Malmö

29 Miljö- och Byggnadsnämnden (60) 2009/1359 MBn 216 Höllviken 7:40 - Öresundsvägen 14b Fastighetsägare Olovlig åtgärd Detaljplan för Gamlevägsområdet. Planbeteckning BFII. Efter anmälan och besiktning på plats konstaterades att en befintlig mur har rivits och ersatts med en ny mur, 2 m hög. Bygglov har inte sökts för ny mur. I Plan- och bygglagen (PBL) 10:4 anges Utför någon utan lov en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov skall byggnadsavgift tas ut. Yttrande från fastighetsägaren har inkommit. I enlighet med PBL 10 kap. 4 påförs en byggnadsavgift på kronor (4 x 2 499,-). Avgiften ska betalas till Länsstyrelsen i Skåne län, Malmö (Pg ) inom två månader från det att beslutet vunnit laga kraft. Överklagandeanvisning Exp Länsstyrelsen i Skåne län, Personalsektionen, Malmö

30 Miljö- och Byggnadsnämnden (60) MBn 217 Höllviken 7:40 - Öresundsvägen 14b Fastighetsägare Olovlig åtgärd Detaljplan för Gamlevägsområdet. Planbeteckning BFII. Efter anmälan och besiktning på plats konstaterades att en befintlig mur har rivits och ersatts med en ny mur, 2 m hög. Bygglov har inte sökts för ny mur. Nämnden är inte beredd att bevilja bygglov för uppförd mur. I enlighet med PBL 10 kap. 14, 15 och 18 föreläggs att vid vite på kronor, ta bort den olovligt uppförda muren. Åtgärden skall vara utförd inom tre månader från mottagandet av detta beslut. Överklagandeanvisning

31 Miljö- och Byggnadsnämnden (60) 2009/0801 MBn 218 Höllviken 14:151 - Sjöbrisvägen 10 Fastighetsägare Anmälan om att en carport uppförts på prickmark inom fastigheten. Detaljplan för Kämpingeområdet gäller. Planbeteckning BFII Carport har uppförts på prickad mark och U-område för mer än 10 år sedan. Bygglov saknas. Yttrande från fastighetsägarna har inkommit. Bygglov beviljas inte i efterhand. Inga rättsliga åtgärder vidtas då carporten har uppförts för mer än 10 år sedan.

32 Miljö- och Byggnadsnämnden (60) 2009/0762 MBn 219 Höllviken 16:128 - Movägen 4 Sökande Ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av uterum och vindfång. Detaljplan för Norra och Södra delen av Sjötorpetområdet gäller. Planbeteckning BFll Nämnden beviljade bygglov för uterum som uppfördes större varvid byggrätten överskreds med ca 9%. Länsstyrelsen har i beslut återförvisat ärendet för förnyad handläggning då åtgärden kan anses vara en sådan mindre avvikelse från detaljplanen som avses i PBL 8 kap. 11. Bygglov bör således kunna meddelas. Avvikelse Byggrätten kommer att överskridas med 20 kvm (9 %). Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig men inte hörts av. Sökt bygglov beviljas i enlighet med Länsstyrelsens beslut. Åtgärden innebär en mindre avvikelse förenlig med planens syfte enligt PBL 8 kap. 11. Sökt bygglov beviljas i enlighet med Länsstyrelsens beslut. Åtgärden innebär en mindre avvikelse förenlig med planens syfte enligt PBL 8 kap.11. För lovet gäller Lägesbesiktningsintyg ska lämnas till Miljö- och Byggnads-nämnden senast då byggnadsarbetena är färdigställda. Vägförening, grannar och övriga berörda ska av sökanden underrättas om beslutet, för att detta ska kunna vinna laga kraft. Avgift kronor

33 Miljö- och Byggnadsnämnden (60) 2008/2076 MBn 220 Kämpinge 10:11 - Räng Sandsvägen 2 Sökande Ansökan om bygglov för ombyggnad av stall/loge till 6 lägenheter och nybyggnad av förråd, sophus, murar samt parkering. Områdesbestämmelser för Kämpinge 10:11 m fl Kämpinge gamla by gäller. Planbeteckning q1. Yttranden med synpunkter föreligger. Yttrande med namnlista från många som inte är sakägare har inkommit. Synpunkterna berör i huvudsak mur inom grannfastigheten Kämpinge 10:12.. Sökt bygglov beviljas Föreslagna åtgärder överensstämmer väl med intentionerna i områdesbestämmelserna för Kämpinge by då gårdsmiljön bevaras. Nämnden anser att berörda grannar inte kommer påverkas i nämnvärd omfattning. Sökt bygglov beviljas Föreslagna åtgärder överensstämmer väl med intentionerna i områdesbestämmelserna för Kämpinge by då gårdsmiljön bevaras. Nämnden anser att berörda grannar inte kommer påverkas i nämnvärd omfattning. För lovet gäller Bygganmälan ska lämnas till Miljö- och Byggnadsnämnden senast tre veckor före byggstart. Krav på redovisning: - byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd - planlösning (funktion och tillgänglighet) - varsamhet - brandsektionering - U-värdesberäkning - teknisk beskrivning - konstruktioner (bärförmåga, isolering, stadga och fukt) - VA, värme och ventilation

34 Miljö- och Byggnadsnämnden (60) MBn 220 forts Byggsamråd - Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningen kallar så snart bygganmälan inkommit Kvalitetsansvarig (behörighet E) skall anmälas av byggherren. Kontrollplan byggherren skall lämna förslag. Utstakning får inte ske innan byggsamråd har hållits eller om kontrollplan föreligger. Länsstyrelsen Ansökan om tillstånd enligt Lagen om kulturminne kap ska sökas hos Landsantikvarien, Länsstyrelsen i Skåne län, Malmö, innan markarbetena påbörjas. Farligt avfall ska tas omhand enligt Förordningen om farligt avfall, SFS 1998:948. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år. Vägförening, grannar och övriga berörda ska av sökanden underrättas om beslutet, för att detta ska kunna vinna laga kraft. Avgift Exp ökl anv kronor

35 Miljö- och Byggnadsnämnden (60) 2009/1142 MBn 221 Lilla Hammar 9:18 - Halörsvägen Sökande Ansökan om nybyggnad av enbostadshus Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område men inom samlad bebyggelse. Nämnden beslutade , MBn 26 meddela negativt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. et överklagades till Länsstyrelsen som upphävde nämndens beslut och återförvisade ärendet för ny handläggning. Nämnden beslutade , MBn 62 att avslå ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus. et överklagades till Länsstyrelsen som upphävde nämndens beslut och återförvisade ärendet för ny handläggning. Länsstyrelsens båda beslut har överklagats till Länsrätten. Nu upprättat förslag innebär att bostadshusets fasad mot söder endast har en dörr som vetter mot trädgårdsmästeriet. Denna utformning gör att eventuella olägenheter i form av växthusbelysning begränsas. Yttrande med synpunkter föreligger. Sökt bygglov beviljas. För lovet gäller Bygganmälan ska lämnas till Miljö- och Byggnadsnämnden senast tre veckor före byggstart. Krav på redovisning: - byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd - planlösning (funktion och tillgänglighet) - specifik energianvändning - teknisk beskrivning - konstruktioner (bärförmåga, isolering, stadga och fukt) - VA, värme och ventilation Byggsamråd - Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningen kallar så snart bygganmälan inkommit Kvalitetsansvarig (behörighet E) skall anmälas av byggherren. Kontrollplan byggherren skall lämna förslag.

36 Miljö- och Byggnadsnämnden (60) MBn 221 forts Utstakning får inte ske innan byggsamråd har hållits eller om kontrollplan föreligger. Länsstyrelsen Ansökan om tillstånd enligt Lagen om kulturminne kap ska sökas hos Landsantikvarien, Länsstyrelsen i Skåne län, Malmö, innan markarbetena påbörjas. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år. Vägförening, grannar och övriga berörda ska av sökanden underrättas om beslutet, för att detta ska kunna vinna laga kraft. _ Avgift Exp, ökl anv kronor Kjell Kumlien var inte närvarande vid handläggningen av ärendet.

37 Miljö- och Byggnadsnämnden (60) 2009/1032 MBn 222 Ljunghusen 7:16 - Rådjursvägen 9 Sökande Ansökan om marklov för trädfällning Detaljplan för Ljunghusenområdet gäller. Marklov för trädfällning gäller. Planbeteckning BFII. Sökt marklov beviljas inte. Föreslagen åtgärd strider mot gällande detaljplan. De ståtliga tallarna bidrar starkt till den skogskaraktär som eftersträvas för området. Fällning av dessa tre tallar skulle påverka stads- och landskapsbilden negativt. Nämnden hänvisar PBL 3 kap.15. Sökt marklov beviljas inte. Föreslagen åtgärd strider mot gällande detaljplan. De ståtliga tallarna bidrar starkt till den skogskaraktär som eftersträvas för området. Fällning av dessa tre tallar skulle påverka stads- och landskapsbilden negativt. Nämnden hänvisar till PBL 3 kap.15. Avgift 490 kronor Överklagandeanvisning

38 Miljö- och Byggnadsnämnden (60) 2009/1338 MBn 223 Ljunghusen 14:9 - Södra Klockvägen Sökande Avvikelse Ansökan om marklov för nybyggnad av boulebana Detaljplan för Ljungskogenområdet gäller. Planbeteckning Rekreationsområde tennisbanor. Boulebana Yttrande från grannar samt Ljungskogen Strandbads Tennisbanor har inkommit. Samtliga motsätter sig att en boulebana anläggs. Sökt marklov beviljas. Nämnden anser att anläggande av boulebana inryms i planbestämmelsen rekreationsområde. Sökt marklov beviljas. Nämnden anser att anläggande av boulebana inryms i planbestämmelsen rekreationsområde. För lovet gäller Bygganmälan ska lämnas till Miljö- och Byggnadsnämnden senast tre veckor före byggstart. Krav på redovisning: Kvalitetsansvarig (behörighet E) skall anmälas av byggherren. Lägesbesiktningsintyg ska lämnas till Miljö- och Byggnadsnämnden senast då byggnadsarbetena är färdigställda. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år. Vägförening, grannar och övriga berörda ska av sökanden underrättas om beslutet, för att detta ska kunna vinna laga kraft. _

39 Miljö- och Byggnadsnämnden (60) MBn 223 forts Avgift Exp ökl anv kronor

40 Miljö- och Byggnadsnämnden (60) 2009/0631 MBn 224 Skanör 6:154 - Plejelvägen 13 Sökande Ansökan om bygglov för plank. Detaljplan för område vid Gässlingekroksvägen gäller. Planbeteckning BFll. Plank i tomtgräns 1,6 m respektive 1,8 m högt samt plank 1,4 m högt inom tomten. Total längd ca 34 m. Yttrande med synpunkter föreligger. Sökt bygglov beviljas inte. Föreslaget plank vid biluppställningsplats förhindrar uppställning av två bilar på tomtmark och medför dålig sikt vid utfart. Nämnden hänvisar till PBL 3 kap. 2. Sökt bygglov beviljas inte. Föreslaget plank vid biluppställningsplats förhindrar uppställning av två bilar på tomtmark och medför dålig sikt vid berörda utfarter. Nämnden hänvisar till PBL 3 kap. 2. Avgift 980 kronor Överklagandeanvisning För kännedom

41 Miljö- och Byggnadsnämnden (60) 2009/1270 MBn 225 Skanör 6:238 - Skördevägen 56 Sökande Ansökan om bygglov för plank Detaljplan för område vid Gässlingekroksvägen gäller Planbeteckning BFllk Ett 1,6 m högt plank i tomtgräns mot cykel-gångstig /Nyvångsvägen planeras. Sökt bygglov beviljas inte, då det strider mot gällande detaljplan. Föreslaget plank kommer att placeras på prickad mark vilket inte kan anses som en mindre avvikelse förenlig med PBL 8 kap.11. Dessutom kommer planket att bli alltför dominerande i kvarteret där plank av denna omfattning inte finns. Nämnden hänvisar till Plan- och bygglagen (PBL) 3:1 Byggnader ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnader ska ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och som ger en god helhetsverkan. Detta gäller även plank och murar. Sökt bygglov beviljas inte, då det strider mot gällande detaljplan. Föreslaget plank kommer att placeras på prickad mark vilket inte kan anses som en mindre avvikelse förenlig med PBL 8 kap.11. Dessutom kommer planket att bli alltför dominerande i kvarteret där plank av denna omfattning inte finns. Nämnden hänvisar till Plan- och bygglagen (PBL) 3:1 Byggnader ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnader ska ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och som ger en god helhetsverkan. Detta gäller även plank och murar.

42 Miljö- och Byggnadsnämnden (60) MBn 225 forts Avgift 980 kronor Överklagandeanvisning

43 Miljö- och Byggnadsnämnden (60) 2009/0960 MBn 226 Skanör 6:240 - Skördevägen 52 Sökande Ansökan om bygglov för plank Detaljplan för område vid Gässlingekroksvägen gäller Planbeteckning BFllk Ett 1,6 m högt plank i tomtgräns mot cykel-gångstig/nyvångsvägen planeras. Avvikelse Planket placeras på prickad mark dvs mark som enligt gällande detaljplan inte får bebyggas. Sökt bygglov beviljas inte då det strider mot gällande detaljplan. Föreslaget plank kommer att placeras på prickad mark vilket inte kan anses som en mindre avvikelse förenlig med PBL 8 kap.11. Dessutom kommer planket att bli alltför dominerande i kvarteret där plank av denna omfattning inte finns. Nämnden hänvisar till Plan- och bygglagen (PBL) 3:1 Byggnader ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnader ska ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och som ger en god helhetsverkan. Detta gäller även plank och murar. Sökt bygglov beviljas inte, då det strider mot gällande detaljplan. Föreslaget plank kommer att placeras på prickad mark vilket inte kan anses som en mindre avvikelse förenlig med PBL 8 kap.11. Dessutom kommer planket att bli alltför dominerande i kvarteret där plank av denna omfattning inte finns. Nämnden hänvisar till Plan- och bygglagen (PBL) 3:1 Byggnader ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnader ska ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande,

44 Miljö- och Byggnadsnämnden (60) MBn 226 forts lämplig för byggnaderna som sådana och som ger en god helhetsverkan. Detta gäller även plank och murar. Avgift 980 kronor Överklagandeanvisning

45 Miljö- och Byggnadsnämnden (60) 2009/0774 MBn 227 Skanör 8:139 Östra Aspevägen 23 Fastighetsägare Olovlig åtgärd Detaljplan för Fredrik Pers Hejda. Planbeteckning BFll. Ett vitt bostadshus med tillhörande förråd har delvis klätts med panel och målats svart utan bygglov. I Plan- och bygglagen (PBL) 10:4 anges Utför någon utan lov en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov skall byggnadsavgift tas ut. Fastighetsägarens yttrande föreligger. I enlighet med PBL 10 kap 4 påförs en byggnadsavgift på kronor (4 x 1 960,-). Avgiften ska betalas till Länsstyrelsen i Skåne län, Malmö (Pg ) inom två månader från det att beslutet vunnit laga kraft. Nämnden är inte beredd att bevilja bygglov i efterhand för fasadändring. Sökande informeras att om den olovliga åtgärden inte undanröjs, kan ärendet åter tas upp i nämnden för prövning av föreläggande, att inom viss tid vidta åtgärder, förenat med vite med stöd av PBL 10 kap. 14, 15 och 18. Överklagandeanvisning Exp Länsstyrelsen i Skåne län, Personalsektionen, Malmö

46 Miljö- och Byggnadsnämnden (60) 2009/1010 MBn 228 Skanör 9:238 - Åke Gästgivares gränd 6 Sökande Ansökan om bygglov för plank Detaljplan för stadsäga nr 75 Dk inom Skanörs församling gäller. Planbeteckning B Fsr 1v Ett 1,8 m högt plank i tomtgräns mot granne/gata samt på en del av tomten planeras. Yttrande med synpunkter föreligger. Sökt bygglov beviljas inte. Föreslaget plank blir alltför dominerande i omgivningen där plank av denna omfattning inte finns. Nämnden hänvisar till PBL 3 kap.1 Byggnader ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnader ska ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och som ger en god helhetsverkan. Detta gäller även plank och murar. Sökt bygglov beviljas inte. Föreslaget plank blir alltför dominerande i omgivningen där plank av denna omfattning inte finns. Nämnden hänvisar till PBL 3 kap.1 Byggnader ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnader ska ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och som ger en god helhetsverkan. Detta gäller även plank och murar. Avgift 980 kronor Överklagandeanvisning

47 Miljö- och Byggnadsnämnden (60) 2009/1316 MBn 229 Skanör 9:60 - Åldermannens gata 36 Fastighetsägare Anmälan om olovligt uppfört plank Detaljplan för stadsäga nr 75 Dk inom Skanörs församling gäller. Planbeteckning B Fsr 1v Vid besiktning kunde konstateras att plank har uppförts på fastigheten utan bygglov. Avvikelse Planket är placerat på prickad mark dvs mark som enligt gällande detaljplan inte får bebyggas. I PBL 10 kap. 4 anges Utför någon utan lov en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov skall byggnadsavgift tas ut. Enligt PBL 10 kap. 4 påförs en byggnadsavgift på kronor ( 4 x 1 350,-). Avgiften ska betalas till Länsstyrelsen i Skåne län, Malmö (Pg ) inom två månader från det att beslutet vunnit laga kraft. Enligt PBL 10 kap. 4 påförs en byggnadsavgift på kronor ( 4 x 1 350,-). Avgiften ska betalas till Länsstyrelsen i Skåne län, Malmö (Pg ) inom två månader från det att beslutet vunnit laga kraft. Överklagandeanvisning Exp Länsstyrelsen i Skåne län, Personalsektionen, Malmö

48 Miljö- och Byggnadsnämnden (60) MBn 230 Skanör 9:60 - Åldermannens gata 36 Fastighetsägare Ansökan om bygglov i efterhand för plank Detaljplan för stadsäga nr 75 Dk inom Skanörs församling gäller. Planbeteckning B Fsr 1v Vid besiktning kunde konstateras att plank har uppförts på fastigheten utan bygglov. Avvikelse Planket är placerat på prickad mark dvs mark som enligt gällande detaljplan inte får bebyggas. Sökt bygglov beviljas inte, då det strider mot gällande detaljplan. Uppfört plank är placerat på prickad mark vilket inte kan anses som en mindre avvikelse förenlig med PBL 8 kap.11. Dessutom är planket alltför dominerande i omgivningen där plank av denna omfattning inte finns. Nämnden hänvisar till PBL 3 kap.1 Byggnader ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnader ska ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och som ger en god helhetsverkan. Detta gäller även plank och murar. Sökt bygglov beviljas inte, då det strider mot gällande detaljplan. Uppfört plank är placerat på prickad mark vilket inte kan anses som en mindre avvikelse förenlig med PBL 8 kap.11. Dessutom är planket alltför dominerande i omgivningen där plank av denna omfattning inte finns. Nämnden hänvisar till PBL 3 kap.1 Byggnader ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnader ska

49 Miljö- och Byggnadsnämnden (60) MBn 230 forts ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och som ger en god helhetsverkan. Detta gäller även plank och murar. Avgift 980 kronor Överklagandeanvisning

50 Miljö- och Byggnadsnämnden (60) MBn 231 Skanör 9:60 - Åldermannens gata 36 Fastighetsägare Olovlig åtgärd Detaljplan för stadsäga nr 75 Dk inom Skanörs församling gäller. Planbeteckning B Fsr 1v Vid besiktning kunde konstateras att plank har uppförts på fastigheten utan bygglov. Avvikelse Planket är placerat på prickad mark dvs mark som enligt gällande detaljplan inte får bebyggas. I enlighet med PBL 10 kap. 14, 15 och 18 förelägger nämnden att vid vite på kronor, ta bort det olovligt uppförda planket. Åtgärden skall vara vidtagen inom 2 månader från mottagandet av detta beslut. I enlighet med PBL 10 kap. 14, 15 och 18 förelägger nämnden att vid vite på kronor, ta bort det olovligt uppförda planket. Åtgärden skall vara vidtagen inom 2 månader från mottagandet av detta beslut. Överklagandeanvisning

51 Miljö- och Byggnadsnämnden (60) 2009/0927 MBn 232 Skanör 53:13 - Knävångsgatan 8 Sökande Ansökan om bygglov för plank Detaljplan för del av Skanör vid Lagmanshejdan Planbeteckning Böl Ett 1,8 m högt och 33 m långt plank i tomtgräns mot park/plantering planeras. Planket är placerat på prickad mark dvs mark som enligt gällande detaljplan inte får bebyggas. Berörda sakägares godkännande föreligger. Sökt bygglov beviljas inte då det strider mot gällande detaljplan. Planket kommer att placeras på prickad mark vilket inte kan anses som en mindre avvikelse förenlig med PBL 8 kap. 11. Föreslaget plank kommer att bli alltför dominerande i omgivningen där plank av denna omfattning inte förekommer. Nämnden hänvisar till PBL 3 kap. 1 Byggnader ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnader ska ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och som ger en god helhetsverkan. Detta gäller även plank och murar. Sökt bygglov beviljas inte då det strider mot gällande detaljplan. Planket kommer att placeras på prickad mark vilket inte kan anses som en mindre avvikelse förenlig med PBL 8 kap. 11. Föreslaget plank kommer att bli alltför dominerande i omgivningen där plank av denna omfattning inte förekommer. Nämnden hänvisar till PBL 3 kap. 1 Byggnader ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen.

52 Miljö- och Byggnadsnämnden (60) MBn 232 forts Byggnader ska ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och som ger en god helhetsverkan. Detta gäller även plank och murar. Avgift 980 kronor Överklagandeanvisning

53 Miljö- och Byggnadsnämnden (60) 2009/0870 MBn 233 Södra Håslöv 6:2 - Forshällavägen Ansökan om bygglov för nätstation 2 Sökande E.ON Elnät Sverige AB, Benny Kronvall, Affärsenhet Malmö, Malmö Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område. Yttranden med synpunkter från grannar har inkommit. Sökt bygglov beviljas. Nämnden ser positivt på att elledningar grävs ner och anser föreslagen placering av nätstation lämplig enligt PBL kap. 2 och 3. Sökt bygglov beviljas. Nämnden ser positivt på att elledningar grävs ner och anser föreslagen placering av nätstation lämplig enligt PBL kap. 2 och 3. För lovet gäller Avgift Exp ökl anv Bygganmälan ska lämnas till Miljö- och Byggnadsnämnden senast tre veckor före byggstart. Krav på redovisning: Kvalitetsansvarig (behörighet E) skall anmälas av byggherren. Kontrollplan byggherren skall lämna förslag. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år. Grannar och övriga berörda ska av sökanden underrättas om beslutet, för att detta ska kunna vinna laga kraft kronor

54 Miljö- och Byggnadsnämnden (60) 2009/0869 MBn 234 Södra Håslöv 6:2 - Ansökan om bygglov för nätstation 1 Sökande E.ON Elnät Sverige AB, Benny Kronvall, Affärsenhet Malmö, Malmö Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område. Yttranden med synpunkter från grannar har inkommit Sökt bygglov beviljas. Nämnden ser positivt på att elledningar grävs ner och anser föreslagen placering av nätstation lämplig enligt PBL kap. 2 och 3. Sökt bygglov beviljas. Nämnden ser positivt på att elledningar grävs ner och anser föreslagen placering av nätstation lämplig enligt PBL kap. 2 och 3. För lovet gäller Avgift Exp ökl anv Bygganmälan ska lämnas till Miljö- och Byggnadsnämnden senast tre veckor före byggstart. Krav på redovisning: - Kvalitetsansvarig (behörighet E) skall anmälas av byggherren. Kontrollplan byggherren skall lämna förslag. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år. Grannar och övriga berörda ska av sökanden underrättas om beslutet, för att detta ska kunna vinna laga kraft. _ kronor

55 Miljö- och Byggnadsnämnden (60) 2009/0923 MBn 235 Vellinge 40:154 - Ringduvegatan 6 Sökande Ansökan om bygglov för mur Detaljplan för del av Vellinge 40:6 m fl Duvslaget Planbeteckning Bll Plank eller mur får inte ha högre höjd än 0,7 meter inom förgårdsmark. En mur med varierad höjd 0.7-1,8 meter planeras mot gata samt en mur mot grannar på 1,8 meter. Avvikelse Muren placeras på prickad mark dvs. mark som enligt gällande detaljplan inte får bebyggas. Sökt bygglov beviljas inte då det strider mot gällande detaljplan. Muren kommer att placeras på prickad mark vilket inte kan anses som en mindre avvikelse förenlig med PBL 8 kap. 11. Föreslagen mur kommer att bli alltför dominerande i omgivningen där murar av denna omfattning inte förekommer. Nämnden hänvisar till PBL 3 kap.1 Byggnader ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnader ska ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och som ger en god helhetsverkan. Detta gäller även plank och murar. Sökt bygglov beviljas inte då det strider mot gällande detaljplan. Muren kommer att placeras på prickad mark vilket inte kan anses som en mindre avvikelse förenlig med PBL 8 kap. 11. Föreslagen mur kommer att bli alltför dominerande i omgivningen där murar av denna omfattning inte förekommer. Nämnden hänvisar till PBL 3 kap.1 Byggnader ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen.

56 Miljö- och Byggnadsnämnden (60) MBn 235 forts Byggnader ska ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och som ger en god helhetsverkan. Detta gäller även plank och murar. Avgift 980 kronor Överklagandeanvisning

57 Miljö- och Byggnadsnämnden (60) 2009/0721 MBn 236 Västra Grevie 11:26 - Vattlebyväg Sökande Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus För fastigheten som är obebyggd gäller Områdesbestämmelser för Vattle By. Yttrande med synpunkter föreligger. Sökt bygglov beviljas Plank ingår inte i bygglovet. Nämnden anser föreslagen nybyggnad lämplig på fastigheten med stöd av PBL kap 2 och 3. Nybyggnaden kommer inte att påverka berörd granne i nämnvärd omfattning. Sökt bygglov beviljas Plank ingår inte i bygglovet. Nämnden anser föreslagen nybyggnad lämplig på fastigheten med stöd av PBL kap 2 och 3. Nybyggnaden kommer inte att påverka berörd granne i nämnvärd omfattning. För lovet gäller Bygganmälan ska lämnas till Miljö- och Byggnadsnämnden senast tre veckor före byggstart. Krav på redovisning: - byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd - planlösning (funktion och tillgänglighet) - specifik energianvändning - teknisk beskrivning - konstruktioner (bärförmåga, isolering, stadga och fukt) - VA, värme och ventilation Byggsamråd - Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningen kallar så snart bygganmälan inkommit

Miljö- och Byggnadsnämnden

Miljö- och Byggnadsnämnden Miljö- och Byggnadsnämnden Tid Onsdagen den 2 september 2009, kl 18.30 Plats Kommunhuset sammanträdesrum 1 n Justering Allmänna 1 Budgetuppföljning/Delårsbokslut 2009-08-31 2 Ändring av delegeringsordning

Läs mer

Miljö- och Byggnadsnämnden

Miljö- och Byggnadsnämnden 1 (3) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Miljö- och Byggnadsnämnden Tid Onsdagen den 7 oktober 2009 kl.18.30 Plats Kommunhuset, sammanträdesrum 1 1 Justering Allmänna 2 Delårsbokslut 3 Riktlinjer för gäststugor 4

Läs mer

143 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl 18.30-20.30

143 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl 18.30-20.30 143 Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-03-11 1 (43) Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl 18.30-20.30 lats och tid ande Nils-Ola Roth Marie-Louise Bergman Gisela Cavalli-Björkman Bertil Wilén Klas Kristersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-04-08 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-04-08 1 Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-04-08 1 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl 18.30-21.00 ande Nils-Ola Roth, ordf, ej närv 105 Marie-Louise Bergman, ordf 105 Gisela Cavalli-Björkman Bertil

Läs mer

Miljö- och Byggnadsnämnden 2010-02-04 1 (30)

Miljö- och Byggnadsnämnden 2010-02-04 1 (30) Miljö- och Byggnadsnämnden 2010-02-04 1 (30) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl 18.30 20.15 ande Nils-Ola Roth, ej närv 015 Marie-Louise Bergman Gisela Cavalli-Björkman Bertil Wilén Klas

Läs mer

Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningen 2009-11 - 18

Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningen 2009-11 - 18 Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-11 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl 18.30-21.20 ande Övriga deltagare Utses att justera Nils-Ola Roth Marie-Louise Bergman Gisela Cavalli-Björkman Bertil

Läs mer

Protokoll 2011-11-03. Ola Freij

Protokoll 2011-11-03. Ola Freij 1(21) Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Kolabacken (1) Tid Kl. 18.30 19.40 Paragrafer 215 233 ande ledamöter Ersättare Närvarorätt Övriga Utses att justera, plats Ola Freij (M) Ann-Sofie

Läs mer

Miljö- och Byggnadsnämnden

Miljö- och Byggnadsnämnden 1 (5) Miljö- och nadsnämnden Tid Onsdagen den 23 juni 2010 kl 18.30. Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Kolabacken (1) Ärende 1. Justering 2. Budgetuppföljning 2010/0968 3. Upphandling av MBK-verksamhet

Läs mer

Anslagsbevis. Protokoll. Miljö- och Byggnadsnämnden 2(33) 2011-09-22. Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag.

Anslagsbevis. Protokoll. Miljö- och Byggnadsnämnden 2(33) 2011-09-22. Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag. 1(33) Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Kolabacken (1) Tid Kl. 18.30 20.15 Paragrafer 190 214 ande ledamöter Ersättare Närvarorätt Övriga Utses att justera, plats Ola Freij (M) Ann-Sofie

Läs mer

Protokoll 2010-06-23. Nils-Ola Roth

Protokoll 2010-06-23. Nils-Ola Roth 1(65) Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Kolabacken (1) Tid Kl. 18.30 20.50 Paragrafer 101-146 ande ledamöter Nils-Ola Roth (M) Gisela Cavalli-Björkman (M) Bertil Wilén (M) Klas Kristensson

Läs mer

Protokoll 2014-04-10. Sysav, Spillepengsgatan 13, Malmö

Protokoll 2014-04-10. Sysav, Spillepengsgatan 13, Malmö 1(43) Sammanträdesdatum Plats Sysav, Spillepengsgatan 13, Malmö Tid Kl. 17.20 18.30 Paragrafer 42-69 ande ledamöter Ersättare Närvarorätt Övriga Ola Freij (M) Ann-Sofie Hörlin (M) Marie-Louise Bergman

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Miljö- och Byggnadsnämnden

Miljö- och Byggnadsnämnden Miljö- och Byggnadsnämnden Tid Onsdagen den 8 april 2009, kl 18.30 Plats Kommunhuset sammanträdesrum 1 n Allmånna 1 Budgetuppföljning 2 Gatunamn - Industriby sydväst Bostadsanp 3 Ankan 23 Bostadsanpassning

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Tillväxt och samhällsbyggnad

Tillväxt och samhällsbyggnad 1(26) Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Kolabacken (1) Tid Kl. 18.30 21.00 Paragrafer 29-51 ande ledamöter Ersättare Närvarorätt Övriga Utses att justera, plats Ola Freij (M) Ann-Sofie

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2034-2041 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2020-2028 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-20 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg,

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Tillväxt och samhällsbyggnad

Tillväxt och samhällsbyggnad 1(35) Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Kolabacken (1) Tid Kl. 18.30 20.30 Paragrafer 1 28 ande ledamöter Ersättare Närvarorätt Övriga Utses att justera, plats Ola Freij (M) Ann-Sofie

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Protokoll. Nils-Ola Roth

Protokoll. Nils-Ola Roth 1(52) Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Kolabacken (1) Tid Kl. 18.30 20.45 Paragrafer 149 184 ande ledamöter Nils-Ola Roth (M) Marie-Louise Bergman (M) Gisela Cavalli-Björkman (M) Bertil

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Martin Äng (C)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2041-2047 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Protokoll Ola Freij

Protokoll Ola Freij Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Kolabacken (1) Tid Kl. 18.30 20.30 Paragrafer 90-121 ande ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Närvarorätt Övriga Utses att justera, plats Ola

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Mats Thorén (fp), ordf Svante Persson (s), vice ordf Christian Sundby (m)

Mats Thorén (fp), ordf Svante Persson (s), vice ordf Christian Sundby (m) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Konferensrummet, Uroxen, Kungsgatan 30, Kl. 15.00-17.30. Beslutande Ledamöter Mats Thorén (fp), ordf Svante Persson (s), vice ordf Christian Sundby (m) Observatörer

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v)

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) BYGGNADSNÄMNDEN 2010-12-14 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.50 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Per-Anders Maxstad 2:e vice

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2167-2173 Sekreterare Madeleine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2012-08-22 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS sammanträdesrum, klockan 14.30 15.45 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande

Läs mer

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-10-19 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 19 oktober, kl 13.00-16.00. ande Ledamöter Patrik Eriksson (MP), ordförande Ylva Ivarsson (S), vice ordförande Uno Andersson

Läs mer

Protokoll. Ola Freij

Protokoll. Ola Freij 1(44) Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Kolabacken (1) Tid Kl. 18.30 20.07 Paragrafer 60-89 ande ledamöter Ola Freij (M) Ann-Sofie Hörlin (M) Marie-Louise Bergman (M) Gisela Cavalli-Björkman

Läs mer

Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 74-88

Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 74-88 BYGGNADSNÄMNDEN 2013-10-29 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-17.00 Beslutande Beslutande ersättare Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2001-2010 Sekreterare Carina

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-09-28 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Karl- ommun- Sekreterare Ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Miljö- och Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Miljö- och Byggnadsnämnden Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-06-24 1 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl 18.30 20.40 ande Nils-Ola Roth Marie-Louise Bergman Gisela Cavalli-Björkman Bertil Wilén Klas Kristensson Per Holmberg,

Läs mer

Nybyggnad av garage och förråd

Nybyggnad av garage och förråd TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-01-11 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (6) Dnr: 2012BNS0010 Byggnadsnämnden Bärnstenen 46, Skogsvägen 10 Nybyggnad av garage och förråd Förslag till beslut Bygglov beviljas

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Sida (12) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer

Sida (12) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer 2009-09-11 1 (12) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2327-2337 Sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (12) Paragrafer 31-39

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (12) Paragrafer 31-39 1 (12) Paragrafer 31-39 Plats och tid Sammanträdesrum 1 kl. 13:00-14:30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Kent Lodesjö (S) (ordförande) Torsten Johansson

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Protokoll 2014-03-06. Per Cedergren (M) Stellan Carlsson (M) Per Edeheim (FP) Margareta Björnlund (FP) Benny Wiklund (S)

Protokoll 2014-03-06. Per Cedergren (M) Stellan Carlsson (M) Per Edeheim (FP) Margareta Björnlund (FP) Benny Wiklund (S) 1(30) Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Kolabacken (1) Tid Kl. 18.30 19.30 Paragrafer 18-41 ande ledamöter Ersättare Närvarorätt Övriga Utses att justera Ola Freij (M) Ann-Sofie Hörlin

Läs mer

Protokoll. Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Kolabacken (1)

Protokoll. Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Kolabacken (1) 1(55) Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Kolabacken (1) Tid Kl. 18.30 20.20 Paragrafer 122-157 ande ledamöter Ola Freij (M) Ann-Sofie Hörlin (M) Marie-Louise Bergman (M) Gisela Cavalli-Björkman

Läs mer

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp 2015-07-20 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 09:00 09:30 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Kristina Alm, bygglovhandläggare 96 Helena Lundberg, sekreterare Utses att justera

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2160-2166

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) kl 10-10.15

Tommy Eriksson (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) kl 10-10.15 Byggnadsnämnden 2010-06-08 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.15 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Per-Anders Maxstad 2:e vice

Läs mer

Jävsnämnden

Jävsnämnden Jävsnämnden 2016-06-16 Jn 10 Säter 4:5, (Hundbadet) Tillsynsärende olovligt byggande: Förslag till beslut om byggsanktionsavgift.... 2 Jn 11 Säter 4:5 - Lov i efterhand för nedtagning av träd, plantering

Läs mer

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-01 1 (19) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2154-2164

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

DOM 2014-02-25 Stockholm

DOM 2014-02-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2014-02-25 Stockholm Mål nr P 8495-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-26 i mål nr P 469-13, se bilaga

Läs mer

Sida (14) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida (14) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2009-01-19 1 (14) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2009-2020 Sekreterare

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-04-01 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl. 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-02 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2024-2034

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Justering av kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2009-10-27 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Tierp, kl 14.00-15.10 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Bertil Ahlin (C), ordförande Gert Berlin (S) Karl-Bertil Wallin (S)

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2104-2109 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (23) Agneta Staaf (S), ordförande Elise Radanova (L), ersättare Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden (23) Agneta Staaf (S), ordförande Elise Radanova (L), ersättare Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-04-26 1(23) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00- Beslutande Agneta Staaf (S), ordförande Elise Radanova (L), ersättare Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson

Läs mer

Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj.

Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj. 46 Information 1. Redovisningen och informationen noteras. Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj. Byggnadsnämnden föreslås notera redovisningen och informationen.

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2223-2228 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14) 2016-08-23 1(14) Plats och tid Norrtull kl. 13:30 14:50 Beslutande Barbro Axelsson (S), ordförande Sofia Karlsson (S) Pertti Rolöf (S) Bengt Olsson (C) ersätter Sven Callenberg (C) Michael Karlsson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2017-06-19 1(12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-19 kl. 13.30-16.00 Paragrafer 54-60 Utses att justera Einar Holmquist (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-26 Underskrifter

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Kommunhuset, miljö- och byggkontoret, kl.11:30

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Kommunhuset, miljö- och byggkontoret, kl.11:30 Byggnadsnämndens arbetsutskott Beslutsprotokoll 2013-10-24 84 Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2013-10-24 kl 10.00-11.30 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve

Läs mer

Protokoll Ola Freij

Protokoll Ola Freij 1(44) Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Kolabacken (1) Tid Kl. 18.30 20.45 Paragrafer 52-84 ande ledamöter Ola Freij (M) Ann-Sofie Hörlin (M) ej närv 74 Marie-Louise Bergman (M) Gisela

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, (M), ersättare Staffan Leufvèn, (C), ersättare

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, (M), ersättare Staffan Leufvèn, (C), ersättare 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-10-15, kl. 14.00 Arne Karlsson, (S) ordf, Bn 118 126, 128-137 Tore Sjö, (S), ordf, Bn 127 Annsofi Ramevik, (S) Börje Johansson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum YXNINGEN, tisdagen den 19 maj 2012 kl. 13 30 15 15. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Anna Thuresson, c Christopher Svensson, s Ej tjänstgörande

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Sida (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-03-30 1 (16) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2082-2089

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2016-12-15 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 14.30-15.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Tommy Claesson

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén

Läs mer