143 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "143 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl 18.30-20.30"

Transkript

1 143 Miljö- och Byggnadsnämnden (43) Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl lats och tid ande Nils-Ola Roth Marie-Louise Bergman Gisela Cavalli-Björkman Bertil Wilén Klas Kristersson Liselotte Johansson, tjg ers Per Cedergren Göran Cronsioe Bob Ericsson, tjg ers Elisabeth Tedestål Johan Jeppsson, tjg ers Kjell Kumlien, ej närv 62 Lennart Eriksson Övriga deltagare Ann-Sofi Hörlin, ers, tjg ers 62 Johan Thuresson, ers Hans Folkeson, stadsbyggn dir Staffan Andersson, stadsarkitekt Lars Robert Göranson, miljöchef Monica Hellström, kommunsekr Utses att justera Lennart Eriksson Justeringens plats och tid Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningen Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Ordförande... Justerare...

2 Miljö- och Byggnadsnämnden ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag Organ Miljö- och Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslagets uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningen Underskrift...

3 343 Miljö- och Byggnadsnämnden (43) MBn 48 Budgetuppföljning Budgetuppföljning Stadsbyggnadsdirektör Hans Folkeson informerar. Nämnden har tagit del av informationen.

4 443 Miljö- och Byggnadsnämnden (43) 2008/2775 MBn 49 Herrestorp 6:5 Sökande Beredning Ansökan om bostadsanpassningsbidrag för tröskelborttagning och insättning av list vid duschplats. Förslag till Miljö- och Byggnadsnämnden Bidrag beviljas för borttagning av trösklar. Bidrag beviljas inte för list vid duschplats. Badrummet har nyligen renoverats av fastighetsägaren. Att fall till golvbrunnen saknas får anses som en teknisk brist, vilket åligger fastighetsägaren att åtgärda. Bidrag beviljas för borttagning av trösklar. Bidrag beviljas inte för list vid duschplats. Badrummet har nyligen renoverats av fastighetsägaren. Att fall till golvbrunnen saknas får anses som en teknisk brist, vilket åligger fastighetsägaren att åtgärda. Överklagandeanvisning För kännedom Vellingebostäder AB, Frans Gustavsgatan 2, Vellinge

5 543 Miljö- och Byggnadsnämnden (43) 2007/2738 MBn 50 Detaljplan för Höllviken 10:4, del av 10:48 m fl lägenhetsprojekt i Södra Höllviken (f d Whitesands) Reogörelse Beredning Samråd Remiss Planens syfte är att möjliggöra sex flerbostadshus vid Östersjövägens sydligaste sträckning. Befintliga byggnader (hotell- och konferensanläggning) ska rivas. Förslag till Miljö- och Byggnadsnämnden Nämnden har ingen erinran. Nämnden beslutar i enlighet med beredningens förslag.

6 643 Miljö- och Byggnadsnämnden (43) MBn 51 Vellinge centrum Stortorget Remiss Förslag på ändring av trafikföring och parkeringsförhållanden i Vellinge centrum Tekniska förvaltningen Stadsbyggnadsdirektör Hans Folkeson redogör för förslaget. Sammanfattningsvis framfördes följande synpunkter: - enkelriktningen av Stationsgatan bör gå norrut - placeringen av handikapplatser bör omstuderas - trafiken på hela Järnvägsgatan bör vara dubbelriktad - förändringar av markbeläggningen bör studeras noga

7 743 Miljö- och Byggnadsnämnden (43) 2008/1973 MBn 52 Arrie 6:9 - Arriegården Sökande Förutsättningar Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område. Anslutningspunkt för kommunalt VA finns inom fastigheten. Grannarnas godkännande föreligger. Yttrande från Vägverket föreligger. Nämnden beslutade att återförvisa ärendet till Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningen för överläggning med sökanden om planerade byggnaders utformning och anpassning till det skånska landskapet. Reviderat förslag föreligger. Beredning Förslag till Miljö- och Byggnadsnämnden Nämnden meddelar positivt förhandsbesked. Vägverkets yttrande skall beaktas. Avgift 3 150,- Nämnden meddelar positivt förhandsbesked. Vägverkets yttrande skall beaktas. Enligt Plan- och bygglagen (PBL) 8:34 gäller ett förhandsbesked i två år. Ansökan om bygglov ska ha inkommit till Miljö- och Byggnadsnämnden inom denna tid. Den aktuella åtgärden får inte påbörjas förrän bygglov beviljats.

8 Miljö- och Byggnadsnämnden /2720 MBn 53 Falsterbo 9:68 - Sökande Förutsättningar Avvikelse Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus och garage samt rivning av befintligt garage och gäststuga Detaljplan för Olof Normans väg och Fyrvägen. Planbeteckning BFIInq2. Garaget placeras 0,6 m från tomtgräns. Berörda sakägares godkännande föreligger. Beredning Förslag till Miljö- och Byggnadsnämnden Åtgärden innebär en mindre avvikelse förenlig med planens syfte enligt Planoch bygglagen kap 8, 11. Sökt bygglov beviljas Åtgärden innebär en mindre avvikelse förenlig med planens syfte enligt Planoch bygglagen kap 8, 11. Sökt bygglov beviljas För lovet gäller Bygganmälan ska lämnas till Miljö- och Byggnadsnämnden senast tre veckor före byggstart. Krav på redovisning: - byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd - planlösning (funktion och tillgänglighet) - varsamhet - teknisk beskrivning - konstruktioner (bärförmåga, isolering, stadga och fukt) - VA, värme och ventilation Byggsamråd - Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningen kallar så snart bygganmälan inkommit Kvalitetsansvarig (behörighet E) skall anmälas av byggherren. Kontrollplan byggherren skall lämna förslag.

9 1243 Miljö- och Byggnadsnämnden Forts MBn 53 Avgift ,- Utstakning får inte ske innan byggsamråd har hållits eller om kontrollplan föreligger. Rivningsanmälan ska lämnas till Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningen senast tre veckor före rivningen. Kvalitetsansvarig ska anmälas av byggherren. Rivningsplan byggherren skall lämna förslag Rivningsintyg (ang ohyra och virkesförstörande insekter) från auktoriserad firma ska lämnas till Miljö- och Byggnadsnämnden innan rivningen. Farligt avfall ska tas omhand enligt Förordningen om farligt avfall, SFS 1998:948. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år. Vägförening, grannar och övriga berörda ska av sökanden underrättas om beslutet, för att detta ska kunna vinna laga kraft.

10 Miljö- och Byggnadsnämnden /1776 MBn 54 Falsterbo 22:1 Nyttjanderättshavare Förutsättningar Användningsförbud Detaljplan för centrala Falsterbo och Bevarandeplan för Falsterbo gäller. Planbeteckning BhÖIIx. Bygglov beviljades för överglasning av gård. Istället för glas har en segelduk spänts över gården. Vid genomgång av äldre handlingar konstaterades att det saknas intyg om att åtgärder enligt brandskyddsdokumentationen utförts. Fastighetsägaren och kvalitetsansvarig har meddelats men något intyg har inte inkommit. Nämnden förbjuder användning av restaurang Kaptensgården med stöd av PBL 10:16 andra stycket, då handlingar för slutbevis inte inkommit inom föreskriven tid. Förbudet gäller omedelbart. Överklagandeanvisning För kännedom Räddningstjänsten, att Andreas Nilsson, Nygatan 15, Trelleborg Polisområde Södra Skåne, Receptionen Trelleborg, Malmö M-nämnden, att Peter Olsson Denna paragraf är omedelbart justerad.

11 143 Miljö- och Byggnadsnämnden /1776 MBn 55 Falsterbo 22:1 Fastighetsägare Förutsättningar Upphävande av användningsförbud Detaljplan för centrala Falsterbo och Bevarandeplan för Falsterbo gäller. Planbeteckning BhÖIIx. Bygglov beviljades för överglasning av gård. Istället för glas har en segelduk spänts över gården. Vid genomgång av äldre handlingar konstaterades att det saknas intyg om att åtgärder enligt brandskyddsdokumentationen utförts. Fastighetsägaren och kvalitetsansvarig har meddelats men något intyg har inte inkommit. Nämnden beslutar , MBn 54 att förbjuda användning av restaurang Kaptensgården med stöd av PBL 10:16 andra stycket, då handlingar för slutbevis inte inkommit inom föreskriven tid. Förbudet gäller omedelbart. t delegeras till stadsarkitekten för beslut om upphävande av användningsförbudet när erforderliga handlingar föreligger.

12 1543 Miljö- och Byggnadsnämnden /0063 MBn 56 Hököpinge 55:43 Fastighetsägare Förutsättningar Ovårdad fastighet Fördjupad översiktsplan för Hököpinge gäller. Vid besiktning konstateras att fastigheten inte var i vårdat skick. Ut mot vägen står sedan flera år en skrotbil och på baksidan finns ett stort hål och en jordhög som också funnits i många år. Risk finns att mindre barn kan komma till skada. En byggbod är också uppställd sedan flera år utan att verksamhet pågår. Boden saknar bygglov. Fastighetsägaren har fått tillfälle att yttra sig men inte hörts av. Beredning Förslag till Miljö- och Byggnadsnämnden Med stöd av PBL 3:17, 10:15 och 18, föreläggs fastighetsägaren att vid vite på kronor iordningställa tomtmarken, ta bort byggboden, fylla igen hålet samt anordna godkänd förvaring av kemikalier och farligt avfall. Åtgärderna ska vara vidtagna inom två månader från mottagandet av detta beslut. Med stöd av PBL 3:17, 10:15 och 18, föreläggs fastighetsägaren att vid vite på kronor iordningställa tomtmarken, ta bort byggboden, fylla igen hålet samt anordna godkänd förvaring av kemikalier och farligt avfall. Åtgärderna ska vara vidtagna inom två månader från mottagandet av detta beslut. Överklagandeanvisning

13 143 Miljö- och Byggnadsnämnden /2612 MBn 57 Höllviken 5:165 Sökande Förutsättningar Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus Detaljplan för Höllviksstrandsområdet gäller. Planbeteckning BFII. Avvikelse Byggrätten överskrids med 50 m² (20%). Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig men inte hörts av. Beredning Förslag till Miljö- och Byggnadsnämnden Åtgärden innebär en mindre avvikelse förenlig med planens syfte enligt Planoch bygglagen kap 8, 11. Sökt bygglov beviljas Åtgärden innebär en mindre avvikelse förenlig med planens syfte enligt Planoch bygglagen kap 8, 11. För lovet gäller Sökt bygglov beviljas Bygganmälan ska lämnas till Miljö- och Byggnadsnämnden senast tre veckor före byggstart. Krav på redovisning: - planlösning (funktion och tillgänglighet) - teknisk beskrivning - konstruktioner (bärförmåga, isolering, stadga och fukt) Avgift 3 510,- Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år. Vägförening, grannar och övriga berörda ska av sökanden underrättas om beslutet, för att detta ska kunna vinna laga kraft.

14 143 Miljö- och Byggnadsnämnden /1379 MBn 58 Höllviken 19:294 Sökande Förutsättningar Ansökan om bygglov för plank Detaljplan för Gamlevägsområdet gäller. Planbeteckning BFII. Ett 1,8 m högt och 17 m långt plank planeras i tomtgräns mot gata. Beredning Förslag till Miljö- och Byggnadsnämnden Sökt bygglov beviljas inte. Föreslaget plank kommer att bli alltför dominerande i den skoglika omgivningen där plank av denna omfattning mot gatan inte finns. Nämnden hänvisar till Plan- och bygglagen 3:1 Byggnader ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnader ska ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och som ger en god helhetsverkan. Detta gäller också plank och murar. Avgift 980,- Sökt bygglov beviljas inte. Föreslaget plank kommer att bli alltför dominerande i den skoglika omgivningen där plank av denna omfattning mot gatan inte finns. Nämnden hänvisar till Plan- och bygglagen 3:1 Byggnader ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnader ska ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och som ger en god helhetsverkan. Detta gäller också plank och murar. Överklagandeanvisning

15 143 Miljö- och Byggnadsnämnden /0136 MBn 59 Hötofta 4:1 Sökande Förutsättningar Ansökan om bygglov för 2 vindkraftverk Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område. För angränsande område gäller fördjupad översiktsplan för Västra Ingelstad antagen i november Berörda sakägare har inte hörts i ärendet. Yttrande från Försvarsmakten föreligger. Beredning Förslag till Miljö- och Byggnadsnämnden Sökt bygglov beviljas inte. Enligt gällande fördjupade översiktsplan för Västra Ingelstad finns redovisat utbyggnadsområden för cirka bostäder. Delar av dessa kommer att hamna inom 700 m från vindkraftverken. Enligt kommunens uppfattning råder stor efterfrågan på mark i området varvid prövning av markens lämplighet för anläggningar och bebyggelse samt reglering av bebyggelsemiljöns utformning ska ske genom detaljplaneläggning enligt PBL 5:1../. Enligt yttrande från Försvarsmakten kan ansökan inte accepteras. Med anledning av Försvarsmaktens yttrande har anmälan enligt 21 FMH inte behandlats. Sökt bygglov beviljas inte. Enligt gällande fördjupade översiktsplan för Västra Ingelstad finns redovisat utbyggnadsområden för cirka bostäder. Delar av dessa kommer att hamna inom 700 m från vindkraftverken. Enligt kommunens uppfattning råder stor efterfrågan på mark i området varvid prövning av markens lämplighet för anläggningar och bebyggelse samt reglering av bebyggelsemiljöns utformning ska ske genom detaljplaneläggning enligt PBL 5:1../. Enligt yttrande från Försvarsmakten kan ansökan inte accepteras.

16 Miljö- och Byggnadsnämnden Avgift 2 450,- Forts MBn 59 Med anledning av Försvarsmaktens yttrande har anmälan enligt 21 FMH inte behandlats. Överklagandeanvisning

17 143 Miljö- och Byggnadsnämnden /2509 MBn 60 Ingelstad 13:2 Sökande Förutsättningar Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område men inom samlad bebyggelse. Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig men inte hörts av. sökt bygglov beviljas För lovet gäller Bygganmälan ska lämnas till Miljö- och Byggnadsnämnden senast tre veckor före byggstart. Krav på redovisning: - byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd - planlösning (funktion och tillgänglighet) - brandskyddsdokumentation - teknisk beskrivning - konstruktioner (bärförmåga, isolering, stadga och fukt) - VA, värme och ventilation Byggsamråd - Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningen kallar så snart bygganmälan inkommit Kvalitetsansvarig (behörighet E) skall anmälas av byggherren. Kontrollplan byggherren skall lämna förslag. Utstakning får inte ske innan byggsamråd har hållits eller om kontrollplan föreligger. Farligt avfall ska tas omhand enligt Förordningen om farligt avfall, SFS 1998:948. Avgift ,- Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år. Vägförening, grannar och övriga berörda ska av sökanden underrättas om beslutet, för att detta ska kunna vinna laga kraft.

18 143 Miljö- och Byggnadsnämnden /0109 MBn 61 Kämpinge 3: Sökande Förutsättningar nybyggnad av enbostadshus - 40 st Detaljplan för Kämpinge 3:2 m fl (Räng Sand) gäller. Planbeteckning BII. Ansökan överensstämmer med gällande detaljplan. Beredning Förslag till Miljö- och Byggnadsnämnden Sökt bygglov beviljas. Färgsättningen ska bearbetas i samråd med stadsarkitekten. Sökt bygglov beviljas. Färgsättningen ska bearbetas i samråd med stadsarkitekten. För lovet gäller Bygganmälan ska lämnas till Miljö- och Byggnadsnämnden senast tre veckor före byggstart. Krav på redovisning: - byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd - planlösning (funktion och tillgänglighet) - brandsektionering - teknisk beskrivning - konstruktioner (bärförmåga, isolering, stadga och fukt) - VA, värme och ventilation Byggsamråd - Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningen kallar så snart bygganmälan inkommit Kvalitetsansvarig (behörighet E) skall anmälas av byggherren. Kontrollplan byggherren skall lämna förslag. Utstakning får inte ske innan byggsamråd har hållits eller om kontrollplan föreligger. Länsstyrelsen Ansökan om tillstånd enligt Lagen om kulturminne kap ska sökas hos Landsantikvarien, Länsstyrelsen i Skåne län, Malmö, innan markarbetena påbörjas.

19 Miljö- och Byggnadsnämnden forts MBn 61 Avgift ,- Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år. Vägförening, grannar och övriga berörda ska av sökanden underrättas om beslutet, för att detta ska kunna vinna laga kraft.

20 Miljö- och Byggnadsnämnden /0124 MBn 62 Lilla Hammar 9:18 Sökande Förutsättningar Beredning Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus Fastigheten som är bebyggd, är belägen utanför detaljplanelagt område men inom samlad bebyggelse. Förslag till Miljö- och Byggnadsnämnden Sökt bygglov beviljas inte. Nämnden meddelade negativt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, med stöd av PBL 2:1 och 2:3, då markområdet inte bedöms som lämpligt för ändamålet. Befintlig byggnad som är förfallen har varit obebodd de senaste tio åren och är belägen intill en växthusanläggning. Förväntad vattenståndshöjning kan komma att påverka fastigheten. Överläggning Vid överläggning i ärendet yrkar Lennart Eriksson (FP) att sökt bygglov skall beviljas. Sedan överläggninen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på dels beredningens förslag och dels Lennart Erikssons yrkande och kan konstatera att nämnden beslutat i enlighet med beredningens förslag. Avgift 2 940,- Sökt bygglov beviljas inte. Nämnden meddelade negativt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, med stöd av PBL 2:1 och 2:3, då markområdet inte bedöms som lämpligt för ändamålet. Befintlig byggnad som är förfallen har varit obebodd de senaste tio åren och är belägen intill en växthusanläggning. Förväntad vattenståndshöjning kan komma att påverka fastigheten.

21 Miljö- och Byggnadsnämnden Forts MBn 62 Reservation Lennart Eriksson (FP) reserverar sig mot beslutet Kjell Kumlien ej närvarande vid handläggningen av ärendet Överklagandeanvisning

22 Miljö- och Byggnadsnämnden /2577 MBn 63 Ljunghusen 5:87 Sökande Förutsättningar Ansökan om marklov för trädfällning Detaljplan för Ljunghusenområdet. Planbeteckning BFII. Fällning av träd med stamdiameter 200 mm eller större fordrar marklov. Sökande önskar fälla en stor bok på tomten Nämnden beslutade att avslå ansökan om marklov för trädfällning då boken är värdefull för miljön i området och bör kunna beskäras för att minska olägenheterna. et överklagades till Länsstyrelsen som i beslut återförvisade ärendet för fortsatt handläggning. Beredning Förslag till Miljö- och Byggnadsnämnden Sökt marklov beviljas inte då träden är värdefulla för den skoglika miljön i området och bör istället kunna beskäras. Åtgärden strider mot bestämmelserna i detaljplanen om bevarande av storvuxna träd som är karaktäristiska för planområdet. Sökande meddelar i skrivelse att ansökan dras tillbaka då fastigheten är såld. t avskrivs på sökandens begäran. Ingen avgift.

23 2443 Miljö- och Byggnadsnämnden /0049 MBn 64 Ljunghusen 8:99 Sökande Förutsättningar Avvikelse Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och rivning av befintliga byggnader För fastigheten som är bebyggd gäller detaljplan för Ljunghusenområdet. Planbeteckning BFII. Byggnaden placeras 2,4 respektive 2,5 m från tomtgräns. Skorsten 2 m och entré 1 m från tomtgräns. Yttranden med synpunkter föreligger. Åtgärden innebär en mindre avvikelse förenlig med planens syfte enligt Planoch bygglagen kap 8, 11. Sökt bygglov beviljas Fastigheten är, med sin långsmala form, enligt nämndens uppfattning synnerligen svår att bebygga på ett planenligt sätt. Jämfört med befintliga förhållanden kommer olägenheterna för de kringboende bli större än de är idag. Planerad nybyggnad kommer med sin omsorgsfulla utformning att bli ett positivt tillskott i området. För lovet gäller Bygganmälan ska lämnas till Miljö- och Byggnadsnämnden senast tre veckor före byggstart. Krav på redovisning: - byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd - planlösning (funktion och tillgänglighet) - brandsektionering - teknisk beskrivning - konstruktioner (bärförmåga, isolering, stadga och fukt) - VA, värme och ventilation Byggsamråd - Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningen kallar så snart bygganmälan inkommit

24 2443 Miljö- och Byggnadsnämnden MBn 64 Avgift 8 024,- Kvalitetsansvarig (behörighet E) skall anmälas av byggherren. Kontrollplan byggherren skall lämna förslag. Utstakning får inte ske innan byggsamråd har hållits eller om kontrollplan föreligger. Rivningsanmälan ska lämnas till Miljö- och Stadsbyggnads-förvaltningen senast tre veckor före rivningen. Kvalitetsansvarig ska anmälas av byggherren. Rivningsplan byggherren skall lämna förslag Rivningsintyg (ang ohyra och virkesförstörande insekter) från auktoriserad firma ska lämnas till Miljö- och Byggnadsnämnden innan rivningen. Farligt avfall ska tas omhand enligt Förordningen om farligt avfall, SFS 1998:948. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år. Vägförening, grannar och övriga berörda ska av sökanden underrättas om beslutet, för att detta ska kunna vinna laga kraft. Exp ökl anv

25 2543 Miljö- och Byggnadsnämnden /1638 MBn 65 Ljunghusen 12:18 Fastighetsägare Förutsättningar Ansökan om större ändring av tidigare beviljat bygglov för enbostadshus Detaljplan för Ljungskogenområdet gäller. Planbeteckning BFII. Bygglov beviljades för enbostadshus Vid ansökan om slutbevis meddelades att barnsäkerhet vid trappor och räcken inte följer Boverkets Byggregler BBR 8:23. Räcken och handledare i trappa saknas och balkongräcke är klättringsbart och har för stort avstånd mellan spjälorna. Kvalitetsansvarig har informerat om riskerna men fastighetsägaren har av estetiska skäl valt annan utformning. Beredning Förslag till Miljö- och Byggnadsnämnden Med stöd av PBL 10:15 förelägger nämnden att vid vite på kronor åtgärda balkongräcke så att det inte är klättringsbart. Åtgärderna skall vara vidtagna inom fyra månader från mottagandet av detta beslut. Med stöd av PBL 10:15 förelägger nämnden att vid vite på kronor åtgärda balkongräcke så att det inte är klättringsbart. Åtgärderna skall vara vidtagna inom fyra månader från mottagandet av detta beslut. Överklagandeanvisning

26 2643 Miljö- och Byggnadsnämnden /1898 MBn 66 Skanör 2:2 Sökande Förutsättningar Avvikelse Ansökan om bygglov för bod Detaljplan för Skanörs Hamn gäller. Planbeteckning Th. Boden placeras på prickad mark dvs mark som enligt gällande detaljplan inte får bebyggas. Bod för försäljning av marina kläder mm planeras. Yttranden med synpunkter föreligger. Åtgärden innebär en mindre avvikelse förenlig med planens syfte enligt Planoch bygglagen kap 8, 11. Sökt bygglov beviljas I samråd med stadsarkitekten ska bodens placering anpassas till närliggande och kommande verksamheter. Arrendeavtal ska tecknas med Vellinge kommun. För lovet gäller Bygganmälan ska lämnas till Miljö- och Byggnadsnämnden senast tre veckor före byggstart. Krav på redovisning: - tillgänglighet - kontakt ska tas med tillgänglighetssakkunnig Ann Ericsson - brandsektionering - teknisk beskrivning Skyddsombud Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän skyddsombud som företräder arbetstagarna, har fått tillfälle yttra sig över åtgärderna. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år. Vägförening, grannar och övriga berörda ska av sökanden underrättas om beslutet, för att detta ska kunna vinna laga kraft.

27 2743 Miljö- och Byggnadsnämnden Forts MBn 66 Avgift 3 510,- Exp ökl anv För kännedom Kjell-Åke Holmgren, Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningen

28 2843 Miljö- och Byggnadsnämnden /2639 MBn 67 Skanör 2:2 Sökande Förutsättningar Avvikelse Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fiskrökeri Detaljplan för del av Skanör 2:2, Skanörs Hamn gäller. Planbeteckning Hi. Del av tillbyggnaden placeras på prickad mark dvs mark som enligt gällande detaljplan inte får bebyggas. Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig men inte hörts av. Åtgärden innebär en mindre avvikelse förenlig med planens syfte enligt Planoch bygglagen kap 8, 11. Sökt bygglov beviljas Reviderat arrendeavtal ska upprättas med Vellinge kommun, innan tillbyggnaden åt öster påbörjas. För lovet gäller Bygganmälan ska lämnas till Miljö- och Byggnadsnämnden senast tre veckor före byggstart. Krav på redovisning: - planlösning (funktion och tillgänglighet) - kontakt tages med tillgänglighetssakkunnig Ann Ericsson - brandskyddsdokumentation - teknisk beskrivning - konstruktioner (bärförmåga, isolering, stadga och fukt) - VA, värme och ventilation Byggsamråd - Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningen kallar så snart bygganmälan inkommit Kvalitetsansvarig (behörighet E) skall anmälas av byggherren. Kontrollplan byggherren skall lämna förslag. Utstakning får inte ske innan byggsamråd har hållits eller om kontrollplan föreligger. Skyddsombud Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän skyddsombud som företräder arbetstagarna, har fått tillfälle yttra sig över åtgärderna.

29 2943 Miljö- och Byggnadsnämnden forts MBn 67 Avgift ,- Separat ansökan angående godkännande/registrering av nya eller ändrade livsmedelslokaler ska skickas till Miljö- och Byggnadsnämnden Farligt avfall ska tas omhand enligt Förordningen om farligt avfall, SFS 1998:948. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år. Grannar och övriga berörda ska av sökanden underrättas om beslutet, för att detta ska kunna vinna laga kraft. För kännedom Kjell-Åke Holmgren, Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningen

30 Miljö- och Byggnadsnämnden /2672 MBn 68 Skanör 6:277 Sökande Förutsättningar Avvikelse Ansökan om bygglov för uterum Detaljplan för Gässlingekroken gäller. Planbeteckning BFII. Byggrätten, som överskreds redan vid bebyggandet av området, överskrids med 29 m² (21%). Yttrande med synpunkter föreligger. Beredning Förslag till Miljö- och Byggnadsnämnden Åtgärden innebär en mindre avvikelse förenlig med planens syfte enligt Planoch bygglagen kap 8, 11. Sökt bygglov beviljas Uterum är vanligt förekommande inom området. Nämnden anser att föreslaget uterum inte kommer att påverka klagande grannar mer än vad dessa rimligen bör kunna tåla då det är placerat cirka 15 m från gemensam tomtgräns och där det finns en hög häck. Sökt bygglov beviljas Uterum är vanligt förekommande inom området. Nämnden anser att föreslaget uterum inte kommer att påverka klagande grannar mer än vad dessa rimligen bör kunna tåla då det är placerat cirka 15 m från gemensam tomtgräns och där det finns en hög häck. För lovet gäller Bygganmälan ska lämnas till Miljö- och Byggnadsnämnden senast tre veckor före byggstart. Kvalitetsansvarig (behörighet E) skall anmälas av byggherren. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år.

31 Miljö- och Byggnadsnämnden Forts MBn 68 Avgift 3 872,- Vägförening, grannar och övriga berörda ska av sökanden underrättas om beslutet, för att detta ska kunna vinna laga kraft Erx ökl anv

32 Miljö- och Byggnadsnämnden /2750 MBn 69 Skanör 8:107 Sökande Förutsättningar Avvikelse Beredning Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus Detaljplan för Fredrik Pers Hejda gäller. Planbeteckning BFII. Byggnadshöjd 3,5 m. Byggnadshöjd 3,7 m. Tillbyggnaden planeras i lägre plan än befintlig byggnad. Förslag till Miljö- och Byggnadsnämnden Sökt bygglov beviljas inte. Tillbyggnadens nivåskillnad är olämplig med hänvisning till BBR 3:146 och 147. Tillgänglighet och användbarhet i enskilda bostadslägenheter i ett våningsplan ska uppfyllas på hela entréplanet. BFS 2008:6. Nämnden ändrar beredningens förslag Sökt bygglov beviljas. Med hänsyn till omständigheterna i detta fall, källarhus med hög sockel, medges avvikelse från BBR. För lovet gäller Bygganmälan ska lämnas till Miljö- och Byggnadsnämnden senast tre veckor före byggstart. Krav på redovisning: - byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd - planlösning (funktion och tillgänglighet) - teknisk beskrivning - konstruktioner (bärförmåga, isolering, stadga och fukt) - VA, värme och ventilation Byggsamråd - Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningen kallar så snart bygganmälan inkommit Kvalitetsansvarig (behörighet E) skall anmälas av byggherren. Kontrollplan byggherren skall lämna förslag.

33 Miljö- och Byggnadsnämnden Forts MBn 69 Avgift 5 400,- Utstakning får inte ske innan byggsamråd har hållits eller om kontrollplan föreligger. Farligt avfall ska tas omhand enligt Förordningen om farligt avfall, SFS 1998:948. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år. Vägförening, grannar och övriga berörda ska av sökanden underrättas om beslutet, för att detta ska kunna vinna laga kraft.

34 Miljö- och Byggnadsnämnden /2767 MBn 70 Skanör 42:13 Sökande Förutsättningar Ansökan om bygglov för ändrad användning, utvändig ändring bestående av dörr, ny butiksentré och två takkupor Detaljplan för centrala Skanör och Bevarandeplan för Skanörs stadskärna gäller. Planbeteckning BhSII. Butikslokal för present- och inredningsartiklar planeras på bottenvåningen och bostad på vindsvåning. Avvikelse Beredning Trappa med entrédörr placeras på prickad mark dvs mark som enligt gällande detaljplan inte får bebyggas. Förslag till Miljö- och Byggnadsnämnden Sökt bygglov beviljas inte, då placeringen av trappa på prickad mark strider mot gällande detaljplan. Planerad butiksentré ska anpassas till byggnadens kulturhistoriska utformning. Reviderat förslag föreligger som överensstämmer med gällande detaljplan. Nämnden ändrar beredningens förslag. Sökt bygglov beviljas då reviderat förslag överensstämmer med gällande detaljplan. För lovet gäller Bygganmälan ska lämnas till Miljö- och Byggnadsnämnden senast tre veckor före byggstart. Krav på redovisning: - planlösning (funktion och tillgänglighet) - varsamhet - brandsektionering - teknisk beskrivning - konstruktioner (bärförmåga, isolering, stadga och fukt) - VA, värme och ventilation

35 Miljö- och Byggnadsnämnden Forts MBn 70 Avgift 2 352,- Byggsamråd - Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningen kallar så snart bygganmälan inkommit Kvalitetsansvarig (behörighet E) skall anmälas av byggherren. Kontrollplan byggherren skall lämna förslag. Utstakning får inte ske innan byggsamråd har hållits eller om kontrollplan föreligger. Farligt avfall ska tas omhand enligt Förordningen om farligt avfall, SFS 1998:948. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år. Grannar och övriga berörda ska av sökanden underrättas om beslutet, för att detta ska kunna vinna laga kraft.

36 3643 Miljö- och Byggnadsnämnden /2766 MBn 71 Tonfisken 11 Fastighetsägare Förutsättningar Ovårdad fastighet Fastigheten med ett flerbostadshus med affärslokaler i bottenvåningen är belägen i centrala Vellinge. Vid besiktning konstateras att fastigheten inte är i vårdat skick. Balkongerna är rostiga och vid utkastaren är det läckage så att putsen lossnat och ramlat ner. Ingen värme i huset. OVK ej utförd. Fastighetsägaren har tillskrivits men inte hörts av. Enligt Plan- och bygglagen (PBL) 3:3 och 13, 10:15 och 18 samt BVL 2 första och tredje stycket, föreläggs att vid vite på kronor åtgärda balkongerna så att deras bärförmåga, stadga och beständighet återskapas samt byta ut trasiga hängrännor och stuprör så att vattenskador förebyggs. Åtgärderna skall vara vidtagna inom tre månader från mottagandet av detta beslut. Överklagandeanvisning

37 3743 Miljö- och Byggnadsnämnden /0047 MBn 72 Videholm 4:1 Sökande Ansökan om bygglov för tillfällig bussuppställningsplats t delegeras till stadsarkitekten för beslut när erforderliga handlingar föreligger.

38 3843 Miljö- och Byggnadsnämnden /2600 MBn 73 Västra Grevie 19:5 Sökande Förutsättningar Ansökan om bygglov för telekommunikationsanläggning Detaljplan för Söderslätts golfbana gäller. En 36 m hög s k fartygsmast för antenn- och radiolänkssystem för mobil telefoni samt teknikbod planeras. Yttranden med synpunkter föreligger. Nils-Ola Roth (M) yrkar bifall till ansökan. Sökt bygglov beviljas. Enligt nämndens uppfattning smälter den föreslagna masten, av typ fartygsmast, på ett godtagbart sätt in i landskapsbilden. För lovet gäller Bygganmälan ska lämnas till Miljö- och Byggnadsnämnden senast tre veckor före byggstart. Krav på redovisning: - byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd - teknisk beskrivning Kvalitetsansvarig (behörighet E) skall anmälas av byggherren. Kontrollplan byggherren skall lämna förslag. Utstakning får inte ske innan byggsamråd har hållits eller om kontrollplan föreligger. Lägesbesiktningsintyg ska lämnas till Miljö- och Byggnadsnämnden senast då byggnadsarbetena är färdigställda. Länsstyrelsen Ansökan om tillstånd enligt Lagen om kulturminne kap ska sökas hos Landsantikvarien, Länsstyrelsen i Skåne län, Malmö, innan markarbetena påbörjas. Skyddsombud Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän skyddsombud som företräder arbetstagarna, har fått tillfälle yttra sig över åtgärderna. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år.

39 3943 Miljö- och Byggnadsnämnden Forts MBn 73 Avgift ,- Vägförening, grannar och övriga berörda ska av sökanden underrättas om beslutet, för att detta ska kunna vinna laga kraft. Exp ökl anv

40 4043 Miljö- och Byggnadsnämnden MBn 74 Delegeringsärenden Delegeringsbeslut januari Miljöärenden M 19 40/09 Bygglovärenden Stadsarkitekt S Bygglovingenjör G Byggnadsinspektörer BI 10 19, B t läggs till handlingarna

41 4143 Miljö- och Byggnadsnämnden MBn 75 Meddelanden av Länsrätten i Skåne län, Länsstyrelsen i Skåne län och kommunstyrelsens arbetsutskott Nämnden har tagit del av informationen.

42 4243 Miljö- och Byggnadsnämnden MBn 76 Årlig administrationsavgift för kommunalt jaktkort Ändring av avgift./. Miljöchef Lars Robert Göransons tjänsteskrivelse biläggs. Den årliga administrationsavgiften för kommunalt jaktkort i Vellinge kommun från och med jaktåret 1 juli juni 2010, ska vara 500 kronor.

43 4343 Miljö- och Byggnadsnämnden MBn 77 Falsterbo 2:15 Falsterbohusvägen 6 Information Nils-Ola Roth redovisar skrivelser från Telenor Sverige AB angående uppförande av torn och mast på Falsterbohus. Nämnden har tagit del av informationen.

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-06-29 1 (13) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14.30 15.35 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp. se nästa sida. Barbro Söderberg Miljö- och byggförvaltningen 2007-03-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp. se nästa sida. Barbro Söderberg Miljö- och byggförvaltningen 2007-03-05 Miljö och byggnadsnämnden 2007-02-27 Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp Tid Tisdagen den 27 februari 2007, kl. 18.30-20.00 Beslutande se nästa sida Sammanträdesdatum s. 1 (33) Övriga deltagande

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Bygglovsnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Claës L Ljung (M), ordförande Yvonne Nilsson (S), vice ordförande Lena Carlbom

Läs mer

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(42) Plats och tid Konferensrummet, Uroxen, Kungsgatan 30, Kl. 15.00-16.20 Beslutande Ledamöter Mats Thorén (fp), ordf Christian Sundby (m) Erik Palmgren (m) Mbn 112-122, 124-137

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09 2(33) Innehållsförteckning 32 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista 3 33 Förelägganden, uppföljning 4 34 Anmälan av delegeringsbeslut 5 35 Utestående uppdrag till förvaltningen

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 296 (354)

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 296 (354) KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 296 (354) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 17.35 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 09,00-17,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 78, tjg ers Cecilia Burburan (S), deltog ej i 85. Ruth Piatek

Läs mer

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 12 maj 2012, kl 15.00-17.45. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 12 maj 2012, kl 15.00-17.45. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-05-21 1 (51) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 12 maj 2012, kl 15.00-17.45 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses

Läs mer

Yngve Blomberg, förvaltningschef Leif Nilsson, byggnadsinspektör Susanne Borg, förvaltningsadministratör Ture Göransson, stadsarkitekt 50 53, 64

Yngve Blomberg, förvaltningschef Leif Nilsson, byggnadsinspektör Susanne Borg, förvaltningsadministratör Ture Göransson, stadsarkitekt 50 53, 64 2014-06-11 1 (20) Plats och tid: Kommunhuset, Ängen 2014-06-11 kl 13.30 17.30 ande: Göran Olsson (c), ordförande Margareta Holm (mp) Sören Hellberg (s) Marie Egerborn (s) Rune Larsson (c) Björn Morell

Läs mer

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15 Protokoll 1 (50) Plats och tid: Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Ann Berg, ordf, FP Kjell-Evert

Läs mer

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd)

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd) SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- o Byggnämnden 2011-03-23 1 Blad Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 13.10 (ajournerat kl 10.00 10.45) Beslutande Lotta Bergstrand (fp)

Läs mer

Byggnadsnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, tisdagen den 18 maj 2010, kl 13.15-16:00. Åsa Larsson

Byggnadsnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, tisdagen den 18 maj 2010, kl 13.15-16:00. Åsa Larsson 1 Byggnadsnämnden Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, tisdagen den 18 maj 2010, kl 13.15-16:00 Beslutande: Carl-Gustaf Gudmundsson (C) Åsa Larsson (S) Alf Carlsson (M) Kerstin Lindström (M),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2014-12-16 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 09.00-12.00 Ajournering kl 09.55-10.15 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2010-10-26. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2010-10-26. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden 2010-10-11 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna måndagen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36 Samhällsbyggnadsnämnden 16-36 2 Information och överläggningar... 5 Årsredovisning 2014... 6 Flerårsstrategi 2015-2017, samhällsbyggnadsnämnden... 7 Revisionsrapport - Årlig grundläggande granskning 2014...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2014-01-08 Plats och tid Sammanträdesrum Gripen i Gislaved, kl 13.00-17.00 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Sven-Göte Bolmenius (m) Ej 8 Mias Fjellander (kd) Erik

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 17 december, kl. 16.15. Mats Jennische Olof Nilsson 94 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 17 december, kl. 16.15. Mats Jennische Olof Nilsson 94 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Ebbasalen, Sala kommun 14.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Ordförande anmäler jäv 94 Olof Nilsson(S), vice ordförande Ordförande 94 Henry Lundström

Läs mer

1 (65) 2012-02-16. BEVIS om justeringens tillkännagivande PROTOKOLL UDDEVALLA KOMMUN. Plats och tid Miljö och Stadsbyggnad kl. 10:00-16:00.

1 (65) 2012-02-16. BEVIS om justeringens tillkännagivande PROTOKOLL UDDEVALLA KOMMUN. Plats och tid Miljö och Stadsbyggnad kl. 10:00-16:00. PROTOKOLL 1 (65) Plats och tid Miljö och Stadsbyggnad kl. 10:00-16:00 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagare Utses justera Justeringens plats och tid Gunila Jivén, (M) Mikael Staxäng, (M) Lilian

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-04-16 1(23) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 17.15, C-salen i Folkets hus Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Lena Lindqvist (MP) Stina Borjo (V), jäv 25

Läs mer

Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Lassä Bröms (C) Isa Bozdogan (S)

Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Lassä Bröms (C) Isa Bozdogan (S) 1-91 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.35 Beslutande Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2013-03-14 Sammanträdestid 08:30 11:40

Protokoll Sammanträdesdatum 2013-03-14 Sammanträdestid 08:30 11:40 Protokoll Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08:30 11:40 Närvarande Ledamöter Yvonne Nilsson (S), ordförande Bo Rylander (M) för Claës L Ljung (M) Björn Bengtsson (S) för Anders Ranhög (M) Folke Kambler

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-12 Innehållsförteckning Ärende 106 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, Mossen 1:1... 198 107 Bygglov för ändrad användning, Gunnarsbo 1:264... 200 108 Förhandsbesked

Läs mer