143 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "143 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl 18.30-20.30"

Transkript

1 143 Miljö- och Byggnadsnämnden (43) Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl lats och tid ande Nils-Ola Roth Marie-Louise Bergman Gisela Cavalli-Björkman Bertil Wilén Klas Kristersson Liselotte Johansson, tjg ers Per Cedergren Göran Cronsioe Bob Ericsson, tjg ers Elisabeth Tedestål Johan Jeppsson, tjg ers Kjell Kumlien, ej närv 62 Lennart Eriksson Övriga deltagare Ann-Sofi Hörlin, ers, tjg ers 62 Johan Thuresson, ers Hans Folkeson, stadsbyggn dir Staffan Andersson, stadsarkitekt Lars Robert Göranson, miljöchef Monica Hellström, kommunsekr Utses att justera Lennart Eriksson Justeringens plats och tid Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningen Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Ordförande... Justerare...

2 Miljö- och Byggnadsnämnden ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag Organ Miljö- och Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslagets uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningen Underskrift...

3 343 Miljö- och Byggnadsnämnden (43) MBn 48 Budgetuppföljning Budgetuppföljning Stadsbyggnadsdirektör Hans Folkeson informerar. Nämnden har tagit del av informationen.

4 443 Miljö- och Byggnadsnämnden (43) 2008/2775 MBn 49 Herrestorp 6:5 Sökande Beredning Ansökan om bostadsanpassningsbidrag för tröskelborttagning och insättning av list vid duschplats. Förslag till Miljö- och Byggnadsnämnden Bidrag beviljas för borttagning av trösklar. Bidrag beviljas inte för list vid duschplats. Badrummet har nyligen renoverats av fastighetsägaren. Att fall till golvbrunnen saknas får anses som en teknisk brist, vilket åligger fastighetsägaren att åtgärda. Bidrag beviljas för borttagning av trösklar. Bidrag beviljas inte för list vid duschplats. Badrummet har nyligen renoverats av fastighetsägaren. Att fall till golvbrunnen saknas får anses som en teknisk brist, vilket åligger fastighetsägaren att åtgärda. Överklagandeanvisning För kännedom Vellingebostäder AB, Frans Gustavsgatan 2, Vellinge

5 543 Miljö- och Byggnadsnämnden (43) 2007/2738 MBn 50 Detaljplan för Höllviken 10:4, del av 10:48 m fl lägenhetsprojekt i Södra Höllviken (f d Whitesands) Reogörelse Beredning Samråd Remiss Planens syfte är att möjliggöra sex flerbostadshus vid Östersjövägens sydligaste sträckning. Befintliga byggnader (hotell- och konferensanläggning) ska rivas. Förslag till Miljö- och Byggnadsnämnden Nämnden har ingen erinran. Nämnden beslutar i enlighet med beredningens förslag.

6 643 Miljö- och Byggnadsnämnden (43) MBn 51 Vellinge centrum Stortorget Remiss Förslag på ändring av trafikföring och parkeringsförhållanden i Vellinge centrum Tekniska förvaltningen Stadsbyggnadsdirektör Hans Folkeson redogör för förslaget. Sammanfattningsvis framfördes följande synpunkter: - enkelriktningen av Stationsgatan bör gå norrut - placeringen av handikapplatser bör omstuderas - trafiken på hela Järnvägsgatan bör vara dubbelriktad - förändringar av markbeläggningen bör studeras noga

7 743 Miljö- och Byggnadsnämnden (43) 2008/1973 MBn 52 Arrie 6:9 - Arriegården Sökande Förutsättningar Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område. Anslutningspunkt för kommunalt VA finns inom fastigheten. Grannarnas godkännande föreligger. Yttrande från Vägverket föreligger. Nämnden beslutade att återförvisa ärendet till Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningen för överläggning med sökanden om planerade byggnaders utformning och anpassning till det skånska landskapet. Reviderat förslag föreligger. Beredning Förslag till Miljö- och Byggnadsnämnden Nämnden meddelar positivt förhandsbesked. Vägverkets yttrande skall beaktas. Avgift 3 150,- Nämnden meddelar positivt förhandsbesked. Vägverkets yttrande skall beaktas. Enligt Plan- och bygglagen (PBL) 8:34 gäller ett förhandsbesked i två år. Ansökan om bygglov ska ha inkommit till Miljö- och Byggnadsnämnden inom denna tid. Den aktuella åtgärden får inte påbörjas förrän bygglov beviljats.

8 Miljö- och Byggnadsnämnden /2720 MBn 53 Falsterbo 9:68 - Sökande Förutsättningar Avvikelse Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus och garage samt rivning av befintligt garage och gäststuga Detaljplan för Olof Normans väg och Fyrvägen. Planbeteckning BFIInq2. Garaget placeras 0,6 m från tomtgräns. Berörda sakägares godkännande föreligger. Beredning Förslag till Miljö- och Byggnadsnämnden Åtgärden innebär en mindre avvikelse förenlig med planens syfte enligt Planoch bygglagen kap 8, 11. Sökt bygglov beviljas Åtgärden innebär en mindre avvikelse förenlig med planens syfte enligt Planoch bygglagen kap 8, 11. Sökt bygglov beviljas För lovet gäller Bygganmälan ska lämnas till Miljö- och Byggnadsnämnden senast tre veckor före byggstart. Krav på redovisning: - byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd - planlösning (funktion och tillgänglighet) - varsamhet - teknisk beskrivning - konstruktioner (bärförmåga, isolering, stadga och fukt) - VA, värme och ventilation Byggsamråd - Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningen kallar så snart bygganmälan inkommit Kvalitetsansvarig (behörighet E) skall anmälas av byggherren. Kontrollplan byggherren skall lämna förslag.

9 1243 Miljö- och Byggnadsnämnden Forts MBn 53 Avgift ,- Utstakning får inte ske innan byggsamråd har hållits eller om kontrollplan föreligger. Rivningsanmälan ska lämnas till Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningen senast tre veckor före rivningen. Kvalitetsansvarig ska anmälas av byggherren. Rivningsplan byggherren skall lämna förslag Rivningsintyg (ang ohyra och virkesförstörande insekter) från auktoriserad firma ska lämnas till Miljö- och Byggnadsnämnden innan rivningen. Farligt avfall ska tas omhand enligt Förordningen om farligt avfall, SFS 1998:948. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år. Vägförening, grannar och övriga berörda ska av sökanden underrättas om beslutet, för att detta ska kunna vinna laga kraft.

10 Miljö- och Byggnadsnämnden /1776 MBn 54 Falsterbo 22:1 Nyttjanderättshavare Förutsättningar Användningsförbud Detaljplan för centrala Falsterbo och Bevarandeplan för Falsterbo gäller. Planbeteckning BhÖIIx. Bygglov beviljades för överglasning av gård. Istället för glas har en segelduk spänts över gården. Vid genomgång av äldre handlingar konstaterades att det saknas intyg om att åtgärder enligt brandskyddsdokumentationen utförts. Fastighetsägaren och kvalitetsansvarig har meddelats men något intyg har inte inkommit. Nämnden förbjuder användning av restaurang Kaptensgården med stöd av PBL 10:16 andra stycket, då handlingar för slutbevis inte inkommit inom föreskriven tid. Förbudet gäller omedelbart. Överklagandeanvisning För kännedom Räddningstjänsten, att Andreas Nilsson, Nygatan 15, Trelleborg Polisområde Södra Skåne, Receptionen Trelleborg, Malmö M-nämnden, att Peter Olsson Denna paragraf är omedelbart justerad.

11 143 Miljö- och Byggnadsnämnden /1776 MBn 55 Falsterbo 22:1 Fastighetsägare Förutsättningar Upphävande av användningsförbud Detaljplan för centrala Falsterbo och Bevarandeplan för Falsterbo gäller. Planbeteckning BhÖIIx. Bygglov beviljades för överglasning av gård. Istället för glas har en segelduk spänts över gården. Vid genomgång av äldre handlingar konstaterades att det saknas intyg om att åtgärder enligt brandskyddsdokumentationen utförts. Fastighetsägaren och kvalitetsansvarig har meddelats men något intyg har inte inkommit. Nämnden beslutar , MBn 54 att förbjuda användning av restaurang Kaptensgården med stöd av PBL 10:16 andra stycket, då handlingar för slutbevis inte inkommit inom föreskriven tid. Förbudet gäller omedelbart. t delegeras till stadsarkitekten för beslut om upphävande av användningsförbudet när erforderliga handlingar föreligger.

12 1543 Miljö- och Byggnadsnämnden /0063 MBn 56 Hököpinge 55:43 Fastighetsägare Förutsättningar Ovårdad fastighet Fördjupad översiktsplan för Hököpinge gäller. Vid besiktning konstateras att fastigheten inte var i vårdat skick. Ut mot vägen står sedan flera år en skrotbil och på baksidan finns ett stort hål och en jordhög som också funnits i många år. Risk finns att mindre barn kan komma till skada. En byggbod är också uppställd sedan flera år utan att verksamhet pågår. Boden saknar bygglov. Fastighetsägaren har fått tillfälle att yttra sig men inte hörts av. Beredning Förslag till Miljö- och Byggnadsnämnden Med stöd av PBL 3:17, 10:15 och 18, föreläggs fastighetsägaren att vid vite på kronor iordningställa tomtmarken, ta bort byggboden, fylla igen hålet samt anordna godkänd förvaring av kemikalier och farligt avfall. Åtgärderna ska vara vidtagna inom två månader från mottagandet av detta beslut. Med stöd av PBL 3:17, 10:15 och 18, föreläggs fastighetsägaren att vid vite på kronor iordningställa tomtmarken, ta bort byggboden, fylla igen hålet samt anordna godkänd förvaring av kemikalier och farligt avfall. Åtgärderna ska vara vidtagna inom två månader från mottagandet av detta beslut. Överklagandeanvisning

13 143 Miljö- och Byggnadsnämnden /2612 MBn 57 Höllviken 5:165 Sökande Förutsättningar Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus Detaljplan för Höllviksstrandsområdet gäller. Planbeteckning BFII. Avvikelse Byggrätten överskrids med 50 m² (20%). Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig men inte hörts av. Beredning Förslag till Miljö- och Byggnadsnämnden Åtgärden innebär en mindre avvikelse förenlig med planens syfte enligt Planoch bygglagen kap 8, 11. Sökt bygglov beviljas Åtgärden innebär en mindre avvikelse förenlig med planens syfte enligt Planoch bygglagen kap 8, 11. För lovet gäller Sökt bygglov beviljas Bygganmälan ska lämnas till Miljö- och Byggnadsnämnden senast tre veckor före byggstart. Krav på redovisning: - planlösning (funktion och tillgänglighet) - teknisk beskrivning - konstruktioner (bärförmåga, isolering, stadga och fukt) Avgift 3 510,- Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år. Vägförening, grannar och övriga berörda ska av sökanden underrättas om beslutet, för att detta ska kunna vinna laga kraft.

14 143 Miljö- och Byggnadsnämnden /1379 MBn 58 Höllviken 19:294 Sökande Förutsättningar Ansökan om bygglov för plank Detaljplan för Gamlevägsområdet gäller. Planbeteckning BFII. Ett 1,8 m högt och 17 m långt plank planeras i tomtgräns mot gata. Beredning Förslag till Miljö- och Byggnadsnämnden Sökt bygglov beviljas inte. Föreslaget plank kommer att bli alltför dominerande i den skoglika omgivningen där plank av denna omfattning mot gatan inte finns. Nämnden hänvisar till Plan- och bygglagen 3:1 Byggnader ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnader ska ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och som ger en god helhetsverkan. Detta gäller också plank och murar. Avgift 980,- Sökt bygglov beviljas inte. Föreslaget plank kommer att bli alltför dominerande i den skoglika omgivningen där plank av denna omfattning mot gatan inte finns. Nämnden hänvisar till Plan- och bygglagen 3:1 Byggnader ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnader ska ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och som ger en god helhetsverkan. Detta gäller också plank och murar. Överklagandeanvisning

15 143 Miljö- och Byggnadsnämnden /0136 MBn 59 Hötofta 4:1 Sökande Förutsättningar Ansökan om bygglov för 2 vindkraftverk Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område. För angränsande område gäller fördjupad översiktsplan för Västra Ingelstad antagen i november Berörda sakägare har inte hörts i ärendet. Yttrande från Försvarsmakten föreligger. Beredning Förslag till Miljö- och Byggnadsnämnden Sökt bygglov beviljas inte. Enligt gällande fördjupade översiktsplan för Västra Ingelstad finns redovisat utbyggnadsområden för cirka bostäder. Delar av dessa kommer att hamna inom 700 m från vindkraftverken. Enligt kommunens uppfattning råder stor efterfrågan på mark i området varvid prövning av markens lämplighet för anläggningar och bebyggelse samt reglering av bebyggelsemiljöns utformning ska ske genom detaljplaneläggning enligt PBL 5:1../. Enligt yttrande från Försvarsmakten kan ansökan inte accepteras. Med anledning av Försvarsmaktens yttrande har anmälan enligt 21 FMH inte behandlats. Sökt bygglov beviljas inte. Enligt gällande fördjupade översiktsplan för Västra Ingelstad finns redovisat utbyggnadsområden för cirka bostäder. Delar av dessa kommer att hamna inom 700 m från vindkraftverken. Enligt kommunens uppfattning råder stor efterfrågan på mark i området varvid prövning av markens lämplighet för anläggningar och bebyggelse samt reglering av bebyggelsemiljöns utformning ska ske genom detaljplaneläggning enligt PBL 5:1../. Enligt yttrande från Försvarsmakten kan ansökan inte accepteras.

16 Miljö- och Byggnadsnämnden Avgift 2 450,- Forts MBn 59 Med anledning av Försvarsmaktens yttrande har anmälan enligt 21 FMH inte behandlats. Överklagandeanvisning

17 143 Miljö- och Byggnadsnämnden /2509 MBn 60 Ingelstad 13:2 Sökande Förutsättningar Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område men inom samlad bebyggelse. Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig men inte hörts av. sökt bygglov beviljas För lovet gäller Bygganmälan ska lämnas till Miljö- och Byggnadsnämnden senast tre veckor före byggstart. Krav på redovisning: - byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd - planlösning (funktion och tillgänglighet) - brandskyddsdokumentation - teknisk beskrivning - konstruktioner (bärförmåga, isolering, stadga och fukt) - VA, värme och ventilation Byggsamråd - Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningen kallar så snart bygganmälan inkommit Kvalitetsansvarig (behörighet E) skall anmälas av byggherren. Kontrollplan byggherren skall lämna förslag. Utstakning får inte ske innan byggsamråd har hållits eller om kontrollplan föreligger. Farligt avfall ska tas omhand enligt Förordningen om farligt avfall, SFS 1998:948. Avgift ,- Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år. Vägförening, grannar och övriga berörda ska av sökanden underrättas om beslutet, för att detta ska kunna vinna laga kraft.

18 143 Miljö- och Byggnadsnämnden /0109 MBn 61 Kämpinge 3: Sökande Förutsättningar nybyggnad av enbostadshus - 40 st Detaljplan för Kämpinge 3:2 m fl (Räng Sand) gäller. Planbeteckning BII. Ansökan överensstämmer med gällande detaljplan. Beredning Förslag till Miljö- och Byggnadsnämnden Sökt bygglov beviljas. Färgsättningen ska bearbetas i samråd med stadsarkitekten. Sökt bygglov beviljas. Färgsättningen ska bearbetas i samråd med stadsarkitekten. För lovet gäller Bygganmälan ska lämnas till Miljö- och Byggnadsnämnden senast tre veckor före byggstart. Krav på redovisning: - byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd - planlösning (funktion och tillgänglighet) - brandsektionering - teknisk beskrivning - konstruktioner (bärförmåga, isolering, stadga och fukt) - VA, värme och ventilation Byggsamråd - Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningen kallar så snart bygganmälan inkommit Kvalitetsansvarig (behörighet E) skall anmälas av byggherren. Kontrollplan byggherren skall lämna förslag. Utstakning får inte ske innan byggsamråd har hållits eller om kontrollplan föreligger. Länsstyrelsen Ansökan om tillstånd enligt Lagen om kulturminne kap ska sökas hos Landsantikvarien, Länsstyrelsen i Skåne län, Malmö, innan markarbetena påbörjas.

19 Miljö- och Byggnadsnämnden forts MBn 61 Avgift ,- Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år. Vägförening, grannar och övriga berörda ska av sökanden underrättas om beslutet, för att detta ska kunna vinna laga kraft.

20 Miljö- och Byggnadsnämnden /0124 MBn 62 Lilla Hammar 9:18 Sökande Förutsättningar Beredning Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus Fastigheten som är bebyggd, är belägen utanför detaljplanelagt område men inom samlad bebyggelse. Förslag till Miljö- och Byggnadsnämnden Sökt bygglov beviljas inte. Nämnden meddelade negativt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, med stöd av PBL 2:1 och 2:3, då markområdet inte bedöms som lämpligt för ändamålet. Befintlig byggnad som är förfallen har varit obebodd de senaste tio åren och är belägen intill en växthusanläggning. Förväntad vattenståndshöjning kan komma att påverka fastigheten. Överläggning Vid överläggning i ärendet yrkar Lennart Eriksson (FP) att sökt bygglov skall beviljas. Sedan överläggninen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på dels beredningens förslag och dels Lennart Erikssons yrkande och kan konstatera att nämnden beslutat i enlighet med beredningens förslag. Avgift 2 940,- Sökt bygglov beviljas inte. Nämnden meddelade negativt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, med stöd av PBL 2:1 och 2:3, då markområdet inte bedöms som lämpligt för ändamålet. Befintlig byggnad som är förfallen har varit obebodd de senaste tio åren och är belägen intill en växthusanläggning. Förväntad vattenståndshöjning kan komma att påverka fastigheten.

21 Miljö- och Byggnadsnämnden Forts MBn 62 Reservation Lennart Eriksson (FP) reserverar sig mot beslutet Kjell Kumlien ej närvarande vid handläggningen av ärendet Överklagandeanvisning

22 Miljö- och Byggnadsnämnden /2577 MBn 63 Ljunghusen 5:87 Sökande Förutsättningar Ansökan om marklov för trädfällning Detaljplan för Ljunghusenområdet. Planbeteckning BFII. Fällning av träd med stamdiameter 200 mm eller större fordrar marklov. Sökande önskar fälla en stor bok på tomten Nämnden beslutade att avslå ansökan om marklov för trädfällning då boken är värdefull för miljön i området och bör kunna beskäras för att minska olägenheterna. et överklagades till Länsstyrelsen som i beslut återförvisade ärendet för fortsatt handläggning. Beredning Förslag till Miljö- och Byggnadsnämnden Sökt marklov beviljas inte då träden är värdefulla för den skoglika miljön i området och bör istället kunna beskäras. Åtgärden strider mot bestämmelserna i detaljplanen om bevarande av storvuxna träd som är karaktäristiska för planområdet. Sökande meddelar i skrivelse att ansökan dras tillbaka då fastigheten är såld. t avskrivs på sökandens begäran. Ingen avgift.

23 2443 Miljö- och Byggnadsnämnden /0049 MBn 64 Ljunghusen 8:99 Sökande Förutsättningar Avvikelse Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och rivning av befintliga byggnader För fastigheten som är bebyggd gäller detaljplan för Ljunghusenområdet. Planbeteckning BFII. Byggnaden placeras 2,4 respektive 2,5 m från tomtgräns. Skorsten 2 m och entré 1 m från tomtgräns. Yttranden med synpunkter föreligger. Åtgärden innebär en mindre avvikelse förenlig med planens syfte enligt Planoch bygglagen kap 8, 11. Sökt bygglov beviljas Fastigheten är, med sin långsmala form, enligt nämndens uppfattning synnerligen svår att bebygga på ett planenligt sätt. Jämfört med befintliga förhållanden kommer olägenheterna för de kringboende bli större än de är idag. Planerad nybyggnad kommer med sin omsorgsfulla utformning att bli ett positivt tillskott i området. För lovet gäller Bygganmälan ska lämnas till Miljö- och Byggnadsnämnden senast tre veckor före byggstart. Krav på redovisning: - byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd - planlösning (funktion och tillgänglighet) - brandsektionering - teknisk beskrivning - konstruktioner (bärförmåga, isolering, stadga och fukt) - VA, värme och ventilation Byggsamråd - Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningen kallar så snart bygganmälan inkommit

24 2443 Miljö- och Byggnadsnämnden MBn 64 Avgift 8 024,- Kvalitetsansvarig (behörighet E) skall anmälas av byggherren. Kontrollplan byggherren skall lämna förslag. Utstakning får inte ske innan byggsamråd har hållits eller om kontrollplan föreligger. Rivningsanmälan ska lämnas till Miljö- och Stadsbyggnads-förvaltningen senast tre veckor före rivningen. Kvalitetsansvarig ska anmälas av byggherren. Rivningsplan byggherren skall lämna förslag Rivningsintyg (ang ohyra och virkesförstörande insekter) från auktoriserad firma ska lämnas till Miljö- och Byggnadsnämnden innan rivningen. Farligt avfall ska tas omhand enligt Förordningen om farligt avfall, SFS 1998:948. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år. Vägförening, grannar och övriga berörda ska av sökanden underrättas om beslutet, för att detta ska kunna vinna laga kraft. Exp ökl anv

25 2543 Miljö- och Byggnadsnämnden /1638 MBn 65 Ljunghusen 12:18 Fastighetsägare Förutsättningar Ansökan om större ändring av tidigare beviljat bygglov för enbostadshus Detaljplan för Ljungskogenområdet gäller. Planbeteckning BFII. Bygglov beviljades för enbostadshus Vid ansökan om slutbevis meddelades att barnsäkerhet vid trappor och räcken inte följer Boverkets Byggregler BBR 8:23. Räcken och handledare i trappa saknas och balkongräcke är klättringsbart och har för stort avstånd mellan spjälorna. Kvalitetsansvarig har informerat om riskerna men fastighetsägaren har av estetiska skäl valt annan utformning. Beredning Förslag till Miljö- och Byggnadsnämnden Med stöd av PBL 10:15 förelägger nämnden att vid vite på kronor åtgärda balkongräcke så att det inte är klättringsbart. Åtgärderna skall vara vidtagna inom fyra månader från mottagandet av detta beslut. Med stöd av PBL 10:15 förelägger nämnden att vid vite på kronor åtgärda balkongräcke så att det inte är klättringsbart. Åtgärderna skall vara vidtagna inom fyra månader från mottagandet av detta beslut. Överklagandeanvisning

26 2643 Miljö- och Byggnadsnämnden /1898 MBn 66 Skanör 2:2 Sökande Förutsättningar Avvikelse Ansökan om bygglov för bod Detaljplan för Skanörs Hamn gäller. Planbeteckning Th. Boden placeras på prickad mark dvs mark som enligt gällande detaljplan inte får bebyggas. Bod för försäljning av marina kläder mm planeras. Yttranden med synpunkter föreligger. Åtgärden innebär en mindre avvikelse förenlig med planens syfte enligt Planoch bygglagen kap 8, 11. Sökt bygglov beviljas I samråd med stadsarkitekten ska bodens placering anpassas till närliggande och kommande verksamheter. Arrendeavtal ska tecknas med Vellinge kommun. För lovet gäller Bygganmälan ska lämnas till Miljö- och Byggnadsnämnden senast tre veckor före byggstart. Krav på redovisning: - tillgänglighet - kontakt ska tas med tillgänglighetssakkunnig Ann Ericsson - brandsektionering - teknisk beskrivning Skyddsombud Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän skyddsombud som företräder arbetstagarna, har fått tillfälle yttra sig över åtgärderna. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år. Vägförening, grannar och övriga berörda ska av sökanden underrättas om beslutet, för att detta ska kunna vinna laga kraft.

27 2743 Miljö- och Byggnadsnämnden Forts MBn 66 Avgift 3 510,- Exp ökl anv För kännedom Kjell-Åke Holmgren, Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningen

28 2843 Miljö- och Byggnadsnämnden /2639 MBn 67 Skanör 2:2 Sökande Förutsättningar Avvikelse Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fiskrökeri Detaljplan för del av Skanör 2:2, Skanörs Hamn gäller. Planbeteckning Hi. Del av tillbyggnaden placeras på prickad mark dvs mark som enligt gällande detaljplan inte får bebyggas. Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig men inte hörts av. Åtgärden innebär en mindre avvikelse förenlig med planens syfte enligt Planoch bygglagen kap 8, 11. Sökt bygglov beviljas Reviderat arrendeavtal ska upprättas med Vellinge kommun, innan tillbyggnaden åt öster påbörjas. För lovet gäller Bygganmälan ska lämnas till Miljö- och Byggnadsnämnden senast tre veckor före byggstart. Krav på redovisning: - planlösning (funktion och tillgänglighet) - kontakt tages med tillgänglighetssakkunnig Ann Ericsson - brandskyddsdokumentation - teknisk beskrivning - konstruktioner (bärförmåga, isolering, stadga och fukt) - VA, värme och ventilation Byggsamråd - Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningen kallar så snart bygganmälan inkommit Kvalitetsansvarig (behörighet E) skall anmälas av byggherren. Kontrollplan byggherren skall lämna förslag. Utstakning får inte ske innan byggsamråd har hållits eller om kontrollplan föreligger. Skyddsombud Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän skyddsombud som företräder arbetstagarna, har fått tillfälle yttra sig över åtgärderna.

29 2943 Miljö- och Byggnadsnämnden forts MBn 67 Avgift ,- Separat ansökan angående godkännande/registrering av nya eller ändrade livsmedelslokaler ska skickas till Miljö- och Byggnadsnämnden Farligt avfall ska tas omhand enligt Förordningen om farligt avfall, SFS 1998:948. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år. Grannar och övriga berörda ska av sökanden underrättas om beslutet, för att detta ska kunna vinna laga kraft. För kännedom Kjell-Åke Holmgren, Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningen

30 Miljö- och Byggnadsnämnden /2672 MBn 68 Skanör 6:277 Sökande Förutsättningar Avvikelse Ansökan om bygglov för uterum Detaljplan för Gässlingekroken gäller. Planbeteckning BFII. Byggrätten, som överskreds redan vid bebyggandet av området, överskrids med 29 m² (21%). Yttrande med synpunkter föreligger. Beredning Förslag till Miljö- och Byggnadsnämnden Åtgärden innebär en mindre avvikelse förenlig med planens syfte enligt Planoch bygglagen kap 8, 11. Sökt bygglov beviljas Uterum är vanligt förekommande inom området. Nämnden anser att föreslaget uterum inte kommer att påverka klagande grannar mer än vad dessa rimligen bör kunna tåla då det är placerat cirka 15 m från gemensam tomtgräns och där det finns en hög häck. Sökt bygglov beviljas Uterum är vanligt förekommande inom området. Nämnden anser att föreslaget uterum inte kommer att påverka klagande grannar mer än vad dessa rimligen bör kunna tåla då det är placerat cirka 15 m från gemensam tomtgräns och där det finns en hög häck. För lovet gäller Bygganmälan ska lämnas till Miljö- och Byggnadsnämnden senast tre veckor före byggstart. Kvalitetsansvarig (behörighet E) skall anmälas av byggherren. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år.

31 Miljö- och Byggnadsnämnden Forts MBn 68 Avgift 3 872,- Vägförening, grannar och övriga berörda ska av sökanden underrättas om beslutet, för att detta ska kunna vinna laga kraft Erx ökl anv

32 Miljö- och Byggnadsnämnden /2750 MBn 69 Skanör 8:107 Sökande Förutsättningar Avvikelse Beredning Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus Detaljplan för Fredrik Pers Hejda gäller. Planbeteckning BFII. Byggnadshöjd 3,5 m. Byggnadshöjd 3,7 m. Tillbyggnaden planeras i lägre plan än befintlig byggnad. Förslag till Miljö- och Byggnadsnämnden Sökt bygglov beviljas inte. Tillbyggnadens nivåskillnad är olämplig med hänvisning till BBR 3:146 och 147. Tillgänglighet och användbarhet i enskilda bostadslägenheter i ett våningsplan ska uppfyllas på hela entréplanet. BFS 2008:6. Nämnden ändrar beredningens förslag Sökt bygglov beviljas. Med hänsyn till omständigheterna i detta fall, källarhus med hög sockel, medges avvikelse från BBR. För lovet gäller Bygganmälan ska lämnas till Miljö- och Byggnadsnämnden senast tre veckor före byggstart. Krav på redovisning: - byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd - planlösning (funktion och tillgänglighet) - teknisk beskrivning - konstruktioner (bärförmåga, isolering, stadga och fukt) - VA, värme och ventilation Byggsamråd - Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningen kallar så snart bygganmälan inkommit Kvalitetsansvarig (behörighet E) skall anmälas av byggherren. Kontrollplan byggherren skall lämna förslag.

33 Miljö- och Byggnadsnämnden Forts MBn 69 Avgift 5 400,- Utstakning får inte ske innan byggsamråd har hållits eller om kontrollplan föreligger. Farligt avfall ska tas omhand enligt Förordningen om farligt avfall, SFS 1998:948. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år. Vägförening, grannar och övriga berörda ska av sökanden underrättas om beslutet, för att detta ska kunna vinna laga kraft.

34 Miljö- och Byggnadsnämnden /2767 MBn 70 Skanör 42:13 Sökande Förutsättningar Ansökan om bygglov för ändrad användning, utvändig ändring bestående av dörr, ny butiksentré och två takkupor Detaljplan för centrala Skanör och Bevarandeplan för Skanörs stadskärna gäller. Planbeteckning BhSII. Butikslokal för present- och inredningsartiklar planeras på bottenvåningen och bostad på vindsvåning. Avvikelse Beredning Trappa med entrédörr placeras på prickad mark dvs mark som enligt gällande detaljplan inte får bebyggas. Förslag till Miljö- och Byggnadsnämnden Sökt bygglov beviljas inte, då placeringen av trappa på prickad mark strider mot gällande detaljplan. Planerad butiksentré ska anpassas till byggnadens kulturhistoriska utformning. Reviderat förslag föreligger som överensstämmer med gällande detaljplan. Nämnden ändrar beredningens förslag. Sökt bygglov beviljas då reviderat förslag överensstämmer med gällande detaljplan. För lovet gäller Bygganmälan ska lämnas till Miljö- och Byggnadsnämnden senast tre veckor före byggstart. Krav på redovisning: - planlösning (funktion och tillgänglighet) - varsamhet - brandsektionering - teknisk beskrivning - konstruktioner (bärförmåga, isolering, stadga och fukt) - VA, värme och ventilation

35 Miljö- och Byggnadsnämnden Forts MBn 70 Avgift 2 352,- Byggsamråd - Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningen kallar så snart bygganmälan inkommit Kvalitetsansvarig (behörighet E) skall anmälas av byggherren. Kontrollplan byggherren skall lämna förslag. Utstakning får inte ske innan byggsamråd har hållits eller om kontrollplan föreligger. Farligt avfall ska tas omhand enligt Förordningen om farligt avfall, SFS 1998:948. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år. Grannar och övriga berörda ska av sökanden underrättas om beslutet, för att detta ska kunna vinna laga kraft.

36 3643 Miljö- och Byggnadsnämnden /2766 MBn 71 Tonfisken 11 Fastighetsägare Förutsättningar Ovårdad fastighet Fastigheten med ett flerbostadshus med affärslokaler i bottenvåningen är belägen i centrala Vellinge. Vid besiktning konstateras att fastigheten inte är i vårdat skick. Balkongerna är rostiga och vid utkastaren är det läckage så att putsen lossnat och ramlat ner. Ingen värme i huset. OVK ej utförd. Fastighetsägaren har tillskrivits men inte hörts av. Enligt Plan- och bygglagen (PBL) 3:3 och 13, 10:15 och 18 samt BVL 2 första och tredje stycket, föreläggs att vid vite på kronor åtgärda balkongerna så att deras bärförmåga, stadga och beständighet återskapas samt byta ut trasiga hängrännor och stuprör så att vattenskador förebyggs. Åtgärderna skall vara vidtagna inom tre månader från mottagandet av detta beslut. Överklagandeanvisning

37 3743 Miljö- och Byggnadsnämnden /0047 MBn 72 Videholm 4:1 Sökande Ansökan om bygglov för tillfällig bussuppställningsplats t delegeras till stadsarkitekten för beslut när erforderliga handlingar föreligger.

38 3843 Miljö- och Byggnadsnämnden /2600 MBn 73 Västra Grevie 19:5 Sökande Förutsättningar Ansökan om bygglov för telekommunikationsanläggning Detaljplan för Söderslätts golfbana gäller. En 36 m hög s k fartygsmast för antenn- och radiolänkssystem för mobil telefoni samt teknikbod planeras. Yttranden med synpunkter föreligger. Nils-Ola Roth (M) yrkar bifall till ansökan. Sökt bygglov beviljas. Enligt nämndens uppfattning smälter den föreslagna masten, av typ fartygsmast, på ett godtagbart sätt in i landskapsbilden. För lovet gäller Bygganmälan ska lämnas till Miljö- och Byggnadsnämnden senast tre veckor före byggstart. Krav på redovisning: - byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd - teknisk beskrivning Kvalitetsansvarig (behörighet E) skall anmälas av byggherren. Kontrollplan byggherren skall lämna förslag. Utstakning får inte ske innan byggsamråd har hållits eller om kontrollplan föreligger. Lägesbesiktningsintyg ska lämnas till Miljö- och Byggnadsnämnden senast då byggnadsarbetena är färdigställda. Länsstyrelsen Ansökan om tillstånd enligt Lagen om kulturminne kap ska sökas hos Landsantikvarien, Länsstyrelsen i Skåne län, Malmö, innan markarbetena påbörjas. Skyddsombud Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän skyddsombud som företräder arbetstagarna, har fått tillfälle yttra sig över åtgärderna. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år.

39 3943 Miljö- och Byggnadsnämnden Forts MBn 73 Avgift ,- Vägförening, grannar och övriga berörda ska av sökanden underrättas om beslutet, för att detta ska kunna vinna laga kraft. Exp ökl anv

40 4043 Miljö- och Byggnadsnämnden MBn 74 Delegeringsärenden Delegeringsbeslut januari Miljöärenden M 19 40/09 Bygglovärenden Stadsarkitekt S Bygglovingenjör G Byggnadsinspektörer BI 10 19, B t läggs till handlingarna

41 4143 Miljö- och Byggnadsnämnden MBn 75 Meddelanden av Länsrätten i Skåne län, Länsstyrelsen i Skåne län och kommunstyrelsens arbetsutskott Nämnden har tagit del av informationen.

42 4243 Miljö- och Byggnadsnämnden MBn 76 Årlig administrationsavgift för kommunalt jaktkort Ändring av avgift./. Miljöchef Lars Robert Göransons tjänsteskrivelse biläggs. Den årliga administrationsavgiften för kommunalt jaktkort i Vellinge kommun från och med jaktåret 1 juli juni 2010, ska vara 500 kronor.

43 4343 Miljö- och Byggnadsnämnden MBn 77 Falsterbo 2:15 Falsterbohusvägen 6 Information Nils-Ola Roth redovisar skrivelser från Telenor Sverige AB angående uppförande av torn och mast på Falsterbohus. Nämnden har tagit del av informationen.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-04-08 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-04-08 1 Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-04-08 1 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl 18.30-21.00 ande Nils-Ola Roth, ordf, ej närv 105 Marie-Louise Bergman, ordf 105 Gisela Cavalli-Björkman Bertil

Läs mer

Miljö- och Byggnadsnämnden 2010-02-04 1 (30)

Miljö- och Byggnadsnämnden 2010-02-04 1 (30) Miljö- och Byggnadsnämnden 2010-02-04 1 (30) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl 18.30 20.15 ande Nils-Ola Roth, ej närv 015 Marie-Louise Bergman Gisela Cavalli-Björkman Bertil Wilén Klas

Läs mer

Protokoll 2014-04-10. Sysav, Spillepengsgatan 13, Malmö

Protokoll 2014-04-10. Sysav, Spillepengsgatan 13, Malmö 1(43) Sammanträdesdatum Plats Sysav, Spillepengsgatan 13, Malmö Tid Kl. 17.20 18.30 Paragrafer 42-69 ande ledamöter Ersättare Närvarorätt Övriga Ola Freij (M) Ann-Sofie Hörlin (M) Marie-Louise Bergman

Läs mer

Protokoll 2010-06-23. Nils-Ola Roth

Protokoll 2010-06-23. Nils-Ola Roth 1(65) Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Kolabacken (1) Tid Kl. 18.30 20.50 Paragrafer 101-146 ande ledamöter Nils-Ola Roth (M) Gisela Cavalli-Björkman (M) Bertil Wilén (M) Klas Kristensson

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M 1 Lagar, förordningar m m Källa: God inomhusmiljö- en handbok för fastighetsägare : 2 Lagar, förordningar, föreskrifter, ex Miljöbalken (1998:808) Avfallsförordningen NVFS =

Läs mer

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

Kontrollansvariga och deras uppgifter

Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvarig är ett nytt begrepp i plan- och bygglagen som har ersatt begreppet kvalitetsansvarig. Den kontrollansvarige har fått utökade arbetsuppgifter vilket

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Protokoll 2013-10-03. Kommunhuset, sammanträdesrum Kolabacken (1)

Protokoll 2013-10-03. Kommunhuset, sammanträdesrum Kolabacken (1) Protokoll ~ KOMMUN 2013-10-03 1(20) Sammanträdesdatum Plats Tid Paragrafer ande ledamöter Ersättare Närvarorätt Övriga Utses att justera Justering, plats 2013-10-03 Kommunhuset, sammanträdesrum Kolabacken

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden Österåkers kommun Byggnadsnämnden Innehållsförteckning Allmän information om det så kallade Attefallshuset... 2 Vilka är grundkraven för att få bygga?... 2 Utformning, storlek, höjd och placering?... 2

Läs mer

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP)

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP) Sida PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Sessionssalen, Järnvägsg 12, kl 15:00-15:20 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Sven Gustavson (S) Mats Nilsson (M) Gert Cordes (C) tjänstgörande

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän, kl 14.00-16.05 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice ordförande Alf Persson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Prövning av bygglovet

Prövning av bygglovet Detta händer när bygglovsansökan eller anmälan har lämnats in Om åtgärden kräver lov prövas lovet innan den tekniska prövningen tar vid. Prövning av bygglovet Granskning Granskningen utförs av handläggare

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.10 Ajournering kl. 14.10-14.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00 Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00 Beslutande Bo Andersson, ej 98 Einar Jansson Lotta Bäckberg, tjg ersättare Lars Edström Ingemar Martinsson, ej 105 Hans Stevander kl. 08.15-14.30

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-03-06 1(13) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.15, C-salen i Folkets hus Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Lena Lindkvist (MP) Stina Borjo (V) Virpi Ljung

Läs mer

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S)

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf

Läs mer

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2012-2028 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV i Göteborg

ATT SÖKA BYGGLOV i Göteborg ATT SÖKA BYGGLOV i Göteborg I Göteborg handläggs bygglovärenden på stadsbyggnadskontorets tre distrikt. När du ansöker om bygglov ligger reglerna i Plan- och bygglagen och kommunens planer till grund för

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-04-09, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Annsofi Ramevik, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Håkan Johansson, (C) Rolf Stenward,

Läs mer

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Bakgrund PBL kommittén Får jag lov? Byggprocessutredningen Bygg helt enkelt! Miljöprocessutredningen Instansordningen Det har

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN Protokoll

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN Protokoll 1 (17) Plats och tid ande Övriga, Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors, kl 13:00-14:10 Ingemar Tönnberg (S) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2011-02-02 1 (8) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2015-2021 Sekreterare

Läs mer

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014.

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. Datum: 2015-01-30 Sidnr 1 av 10 Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. FRÅGA 1: Kan man söka bygglov för nybyggnad och samtidigt göra en anmälan om 15

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-02-17 sid 21 Plats och tid Konferensrum Moberg, kommunhuset, 2014-02-17, kl. 13:00-16:15 Beslutande Övriga deltagande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Per Adolfsson (S) ersättare för Kristina Ideström,

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, getberget (rum 372), tisdagen den 28 februari 2005, kl 10.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Backen

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-28 Sida 1(9) Plats och tid Kommunalhuset, sammanträdesrum Hörnet, kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (S), ordförande Kari Räihä (V) Krister Eklund

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (10) Paragrafer 96-103 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.00 15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten

Läs mer

Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig...

Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig... Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig... Från den 2 maj gäller nya regler för byggande: Bygglovsansökan ska innehålla nya uppgifter Vissa arbeten kräver att det görs

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN ANTAGEN AV MILJÖNÄMNDEN 2005-10-13 98 MILJÖNÄMNDEN Riktlinjer för och information om handläggning av olovligt

Läs mer

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7)

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), 1:e vice ordförande Armin von Hove (M) Pär

Läs mer

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Bygg- och miljöförvaltningens förslag 1 (6) 2011-05-11 Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Med stöd av 6 kap. 33 kommunallagen uppdrar miljö- och bygglovsnämnden

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-15.15 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. 2011-03-23 kl 18.00 21.00 i Kommunhuset.

Sammanträdesprotokoll. 2011-03-23 kl 18.00 21.00 i Kommunhuset. Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2011-03-23 kl 18.00 21.00 i Kommunhuset. Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Lennart Nilsson (M) ordförande Jan Runesten (M) Andreas Redlund (M)

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-02-16 1(22) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-02-16 1(22) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-02-16 1(22) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 8.30-12.10 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S)

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S) Sammanträdesdatum Sida 1/11 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:00 Beslutande Övriga Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker

Läs mer

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov? För att handläggningen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-19 1(7) Plats och tid Nämndhuset, lokal: Landsort, kl 8.15-8.25 Beslutande Bo Persson (FP), ordförande, tjänstgör för Daniel Adborn (FP) Daniel Adborn (FP), deltar inte i handläggningen på grund av jäv 82-84

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning 2015-06-15 1(15) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-06-15 kl. 13.00-15.00 Justerade paragrafer 18-24 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Monica Phil (C) 19-24 jäv 18 Anita Thörn

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län SÄRSKILT UTLÅTANDE 2013-06-13 Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län Detaljplanen upprättad 2013-02-28 har varit ute på samråd under tiden 2013-03-27-2013-04-17. Följande har erhållit

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2013-12-17 124 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Storegården, Vissefjärda tisdagen den 17 december 2013, kl 13.00 16.15. Bo Eddie Rossbol (S) ordförande Kristina

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Bygglov för tillfällig åtgärd, t o m datum Ändring eller förnyelse av beviljat lov dnr Marklov

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: BYGGLOVENHETEN Beslutad: MSN 2014-05-14 Dnr MSN 2014/49-004 Upprättad: 2014-04-11, reviderad 2014-04-30 Uppdaterad: Övergripande information rörande

Läs mer

Lars Gustafson (M), ordf Svante Persson (S), vice ordf Gert Cordes (C) Karl-Olof Lundell (C ) Sven Gustavson (S) Göran Matsson (S) Ola Arheimer (V),

Lars Gustafson (M), ordf Svante Persson (S), vice ordf Gert Cordes (C) Karl-Olof Lundell (C ) Sven Gustavson (S) Göran Matsson (S) Ola Arheimer (V), Sida PROTOKOLL 1(15) Plats och tid Långön, Folkets Hus, kl 15:00-16:00 Beslutande Ledamöter Lars Gustafson (M), ordf Svante Persson (S), vice ordf Gert Cordes (C) Karl-Olof Lundell (C ) Sven Gustavson

Läs mer

4. BYGGLOV. Sid 6 (22)

4. BYGGLOV. Sid 6 (22) Sid 6 (22) 4. BYGGLOV Allmänt Denna del av taxan innehåller avgifter för bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked, ingripandebesked, villkorsbesked, anmälan samt strandskyddsdispens tillsammans med

Läs mer

Mot vad ska byggnadsnämnden (BN) pröva ansökan? Vilka handlingar kan krävas in och när?

Mot vad ska byggnadsnämnden (BN) pröva ansökan? Vilka handlingar kan krävas in och när? När ska man ge bygglov? När ska en ansökan avslås? Mot vad ska byggnadsnämnden (BN) pröva ansökan? Vilka handlingar kan krävas in och när? PRÖVNING AV BYGGLOV I NYA PBL Elisabeth Ehrlén, Ehrlén Consulting

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-06-29 1 (13) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14.30 15.35 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Nya PBL: s uppbyggnad

Nya PBL: s uppbyggnad Nya PBL: s uppbyggnad 2010-08-09 Den nya plan- och bygglagen har delvis fått en ny struktur där bestämmelserna delas in i sexton kapitel. 1 kap. Syfte, innehåll och definitioner Ingen kommentar. 2 kap.

Läs mer

Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen

Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen Godkänd av miljö- och byggnadsnämnden 2005-10-11, MBN 194, DNR 2005.970 Fastställd av kommunfullmäktige 2005-12-15, KF 195 att

Läs mer