143 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "143 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl 18.30-20.30"

Transkript

1 143 Miljö- och Byggnadsnämnden (43) Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl lats och tid ande Nils-Ola Roth Marie-Louise Bergman Gisela Cavalli-Björkman Bertil Wilén Klas Kristersson Liselotte Johansson, tjg ers Per Cedergren Göran Cronsioe Bob Ericsson, tjg ers Elisabeth Tedestål Johan Jeppsson, tjg ers Kjell Kumlien, ej närv 62 Lennart Eriksson Övriga deltagare Ann-Sofi Hörlin, ers, tjg ers 62 Johan Thuresson, ers Hans Folkeson, stadsbyggn dir Staffan Andersson, stadsarkitekt Lars Robert Göranson, miljöchef Monica Hellström, kommunsekr Utses att justera Lennart Eriksson Justeringens plats och tid Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningen Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Ordförande... Justerare...

2 Miljö- och Byggnadsnämnden ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag Organ Miljö- och Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslagets uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningen Underskrift...

3 343 Miljö- och Byggnadsnämnden (43) MBn 48 Budgetuppföljning Budgetuppföljning Stadsbyggnadsdirektör Hans Folkeson informerar. Nämnden har tagit del av informationen.

4 443 Miljö- och Byggnadsnämnden (43) 2008/2775 MBn 49 Herrestorp 6:5 Sökande Beredning Ansökan om bostadsanpassningsbidrag för tröskelborttagning och insättning av list vid duschplats. Förslag till Miljö- och Byggnadsnämnden Bidrag beviljas för borttagning av trösklar. Bidrag beviljas inte för list vid duschplats. Badrummet har nyligen renoverats av fastighetsägaren. Att fall till golvbrunnen saknas får anses som en teknisk brist, vilket åligger fastighetsägaren att åtgärda. Bidrag beviljas för borttagning av trösklar. Bidrag beviljas inte för list vid duschplats. Badrummet har nyligen renoverats av fastighetsägaren. Att fall till golvbrunnen saknas får anses som en teknisk brist, vilket åligger fastighetsägaren att åtgärda. Överklagandeanvisning För kännedom Vellingebostäder AB, Frans Gustavsgatan 2, Vellinge

5 543 Miljö- och Byggnadsnämnden (43) 2007/2738 MBn 50 Detaljplan för Höllviken 10:4, del av 10:48 m fl lägenhetsprojekt i Södra Höllviken (f d Whitesands) Reogörelse Beredning Samråd Remiss Planens syfte är att möjliggöra sex flerbostadshus vid Östersjövägens sydligaste sträckning. Befintliga byggnader (hotell- och konferensanläggning) ska rivas. Förslag till Miljö- och Byggnadsnämnden Nämnden har ingen erinran. Nämnden beslutar i enlighet med beredningens förslag.

6 643 Miljö- och Byggnadsnämnden (43) MBn 51 Vellinge centrum Stortorget Remiss Förslag på ändring av trafikföring och parkeringsförhållanden i Vellinge centrum Tekniska förvaltningen Stadsbyggnadsdirektör Hans Folkeson redogör för förslaget. Sammanfattningsvis framfördes följande synpunkter: - enkelriktningen av Stationsgatan bör gå norrut - placeringen av handikapplatser bör omstuderas - trafiken på hela Järnvägsgatan bör vara dubbelriktad - förändringar av markbeläggningen bör studeras noga

7 743 Miljö- och Byggnadsnämnden (43) 2008/1973 MBn 52 Arrie 6:9 - Arriegården Sökande Förutsättningar Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område. Anslutningspunkt för kommunalt VA finns inom fastigheten. Grannarnas godkännande föreligger. Yttrande från Vägverket föreligger. Nämnden beslutade att återförvisa ärendet till Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningen för överläggning med sökanden om planerade byggnaders utformning och anpassning till det skånska landskapet. Reviderat förslag föreligger. Beredning Förslag till Miljö- och Byggnadsnämnden Nämnden meddelar positivt förhandsbesked. Vägverkets yttrande skall beaktas. Avgift 3 150,- Nämnden meddelar positivt förhandsbesked. Vägverkets yttrande skall beaktas. Enligt Plan- och bygglagen (PBL) 8:34 gäller ett förhandsbesked i två år. Ansökan om bygglov ska ha inkommit till Miljö- och Byggnadsnämnden inom denna tid. Den aktuella åtgärden får inte påbörjas förrän bygglov beviljats.

8 Miljö- och Byggnadsnämnden /2720 MBn 53 Falsterbo 9:68 - Sökande Förutsättningar Avvikelse Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus och garage samt rivning av befintligt garage och gäststuga Detaljplan för Olof Normans väg och Fyrvägen. Planbeteckning BFIInq2. Garaget placeras 0,6 m från tomtgräns. Berörda sakägares godkännande föreligger. Beredning Förslag till Miljö- och Byggnadsnämnden Åtgärden innebär en mindre avvikelse förenlig med planens syfte enligt Planoch bygglagen kap 8, 11. Sökt bygglov beviljas Åtgärden innebär en mindre avvikelse förenlig med planens syfte enligt Planoch bygglagen kap 8, 11. Sökt bygglov beviljas För lovet gäller Bygganmälan ska lämnas till Miljö- och Byggnadsnämnden senast tre veckor före byggstart. Krav på redovisning: - byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd - planlösning (funktion och tillgänglighet) - varsamhet - teknisk beskrivning - konstruktioner (bärförmåga, isolering, stadga och fukt) - VA, värme och ventilation Byggsamråd - Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningen kallar så snart bygganmälan inkommit Kvalitetsansvarig (behörighet E) skall anmälas av byggherren. Kontrollplan byggherren skall lämna förslag.

9 1243 Miljö- och Byggnadsnämnden Forts MBn 53 Avgift ,- Utstakning får inte ske innan byggsamråd har hållits eller om kontrollplan föreligger. Rivningsanmälan ska lämnas till Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningen senast tre veckor före rivningen. Kvalitetsansvarig ska anmälas av byggherren. Rivningsplan byggherren skall lämna förslag Rivningsintyg (ang ohyra och virkesförstörande insekter) från auktoriserad firma ska lämnas till Miljö- och Byggnadsnämnden innan rivningen. Farligt avfall ska tas omhand enligt Förordningen om farligt avfall, SFS 1998:948. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år. Vägförening, grannar och övriga berörda ska av sökanden underrättas om beslutet, för att detta ska kunna vinna laga kraft.

10 Miljö- och Byggnadsnämnden /1776 MBn 54 Falsterbo 22:1 Nyttjanderättshavare Förutsättningar Användningsförbud Detaljplan för centrala Falsterbo och Bevarandeplan för Falsterbo gäller. Planbeteckning BhÖIIx. Bygglov beviljades för överglasning av gård. Istället för glas har en segelduk spänts över gården. Vid genomgång av äldre handlingar konstaterades att det saknas intyg om att åtgärder enligt brandskyddsdokumentationen utförts. Fastighetsägaren och kvalitetsansvarig har meddelats men något intyg har inte inkommit. Nämnden förbjuder användning av restaurang Kaptensgården med stöd av PBL 10:16 andra stycket, då handlingar för slutbevis inte inkommit inom föreskriven tid. Förbudet gäller omedelbart. Överklagandeanvisning För kännedom Räddningstjänsten, att Andreas Nilsson, Nygatan 15, Trelleborg Polisområde Södra Skåne, Receptionen Trelleborg, Malmö M-nämnden, att Peter Olsson Denna paragraf är omedelbart justerad.

11 143 Miljö- och Byggnadsnämnden /1776 MBn 55 Falsterbo 22:1 Fastighetsägare Förutsättningar Upphävande av användningsförbud Detaljplan för centrala Falsterbo och Bevarandeplan för Falsterbo gäller. Planbeteckning BhÖIIx. Bygglov beviljades för överglasning av gård. Istället för glas har en segelduk spänts över gården. Vid genomgång av äldre handlingar konstaterades att det saknas intyg om att åtgärder enligt brandskyddsdokumentationen utförts. Fastighetsägaren och kvalitetsansvarig har meddelats men något intyg har inte inkommit. Nämnden beslutar , MBn 54 att förbjuda användning av restaurang Kaptensgården med stöd av PBL 10:16 andra stycket, då handlingar för slutbevis inte inkommit inom föreskriven tid. Förbudet gäller omedelbart. t delegeras till stadsarkitekten för beslut om upphävande av användningsförbudet när erforderliga handlingar föreligger.

12 1543 Miljö- och Byggnadsnämnden /0063 MBn 56 Hököpinge 55:43 Fastighetsägare Förutsättningar Ovårdad fastighet Fördjupad översiktsplan för Hököpinge gäller. Vid besiktning konstateras att fastigheten inte var i vårdat skick. Ut mot vägen står sedan flera år en skrotbil och på baksidan finns ett stort hål och en jordhög som också funnits i många år. Risk finns att mindre barn kan komma till skada. En byggbod är också uppställd sedan flera år utan att verksamhet pågår. Boden saknar bygglov. Fastighetsägaren har fått tillfälle att yttra sig men inte hörts av. Beredning Förslag till Miljö- och Byggnadsnämnden Med stöd av PBL 3:17, 10:15 och 18, föreläggs fastighetsägaren att vid vite på kronor iordningställa tomtmarken, ta bort byggboden, fylla igen hålet samt anordna godkänd förvaring av kemikalier och farligt avfall. Åtgärderna ska vara vidtagna inom två månader från mottagandet av detta beslut. Med stöd av PBL 3:17, 10:15 och 18, föreläggs fastighetsägaren att vid vite på kronor iordningställa tomtmarken, ta bort byggboden, fylla igen hålet samt anordna godkänd förvaring av kemikalier och farligt avfall. Åtgärderna ska vara vidtagna inom två månader från mottagandet av detta beslut. Överklagandeanvisning

13 143 Miljö- och Byggnadsnämnden /2612 MBn 57 Höllviken 5:165 Sökande Förutsättningar Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus Detaljplan för Höllviksstrandsområdet gäller. Planbeteckning BFII. Avvikelse Byggrätten överskrids med 50 m² (20%). Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig men inte hörts av. Beredning Förslag till Miljö- och Byggnadsnämnden Åtgärden innebär en mindre avvikelse förenlig med planens syfte enligt Planoch bygglagen kap 8, 11. Sökt bygglov beviljas Åtgärden innebär en mindre avvikelse förenlig med planens syfte enligt Planoch bygglagen kap 8, 11. För lovet gäller Sökt bygglov beviljas Bygganmälan ska lämnas till Miljö- och Byggnadsnämnden senast tre veckor före byggstart. Krav på redovisning: - planlösning (funktion och tillgänglighet) - teknisk beskrivning - konstruktioner (bärförmåga, isolering, stadga och fukt) Avgift 3 510,- Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år. Vägförening, grannar och övriga berörda ska av sökanden underrättas om beslutet, för att detta ska kunna vinna laga kraft.

14 143 Miljö- och Byggnadsnämnden /1379 MBn 58 Höllviken 19:294 Sökande Förutsättningar Ansökan om bygglov för plank Detaljplan för Gamlevägsområdet gäller. Planbeteckning BFII. Ett 1,8 m högt och 17 m långt plank planeras i tomtgräns mot gata. Beredning Förslag till Miljö- och Byggnadsnämnden Sökt bygglov beviljas inte. Föreslaget plank kommer att bli alltför dominerande i den skoglika omgivningen där plank av denna omfattning mot gatan inte finns. Nämnden hänvisar till Plan- och bygglagen 3:1 Byggnader ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnader ska ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och som ger en god helhetsverkan. Detta gäller också plank och murar. Avgift 980,- Sökt bygglov beviljas inte. Föreslaget plank kommer att bli alltför dominerande i den skoglika omgivningen där plank av denna omfattning mot gatan inte finns. Nämnden hänvisar till Plan- och bygglagen 3:1 Byggnader ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnader ska ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och som ger en god helhetsverkan. Detta gäller också plank och murar. Överklagandeanvisning

15 143 Miljö- och Byggnadsnämnden /0136 MBn 59 Hötofta 4:1 Sökande Förutsättningar Ansökan om bygglov för 2 vindkraftverk Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område. För angränsande område gäller fördjupad översiktsplan för Västra Ingelstad antagen i november Berörda sakägare har inte hörts i ärendet. Yttrande från Försvarsmakten föreligger. Beredning Förslag till Miljö- och Byggnadsnämnden Sökt bygglov beviljas inte. Enligt gällande fördjupade översiktsplan för Västra Ingelstad finns redovisat utbyggnadsområden för cirka bostäder. Delar av dessa kommer att hamna inom 700 m från vindkraftverken. Enligt kommunens uppfattning råder stor efterfrågan på mark i området varvid prövning av markens lämplighet för anläggningar och bebyggelse samt reglering av bebyggelsemiljöns utformning ska ske genom detaljplaneläggning enligt PBL 5:1../. Enligt yttrande från Försvarsmakten kan ansökan inte accepteras. Med anledning av Försvarsmaktens yttrande har anmälan enligt 21 FMH inte behandlats. Sökt bygglov beviljas inte. Enligt gällande fördjupade översiktsplan för Västra Ingelstad finns redovisat utbyggnadsområden för cirka bostäder. Delar av dessa kommer att hamna inom 700 m från vindkraftverken. Enligt kommunens uppfattning råder stor efterfrågan på mark i området varvid prövning av markens lämplighet för anläggningar och bebyggelse samt reglering av bebyggelsemiljöns utformning ska ske genom detaljplaneläggning enligt PBL 5:1../. Enligt yttrande från Försvarsmakten kan ansökan inte accepteras.

16 Miljö- och Byggnadsnämnden Avgift 2 450,- Forts MBn 59 Med anledning av Försvarsmaktens yttrande har anmälan enligt 21 FMH inte behandlats. Överklagandeanvisning

17 143 Miljö- och Byggnadsnämnden /2509 MBn 60 Ingelstad 13:2 Sökande Förutsättningar Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område men inom samlad bebyggelse. Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig men inte hörts av. sökt bygglov beviljas För lovet gäller Bygganmälan ska lämnas till Miljö- och Byggnadsnämnden senast tre veckor före byggstart. Krav på redovisning: - byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd - planlösning (funktion och tillgänglighet) - brandskyddsdokumentation - teknisk beskrivning - konstruktioner (bärförmåga, isolering, stadga och fukt) - VA, värme och ventilation Byggsamråd - Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningen kallar så snart bygganmälan inkommit Kvalitetsansvarig (behörighet E) skall anmälas av byggherren. Kontrollplan byggherren skall lämna förslag. Utstakning får inte ske innan byggsamråd har hållits eller om kontrollplan föreligger. Farligt avfall ska tas omhand enligt Förordningen om farligt avfall, SFS 1998:948. Avgift ,- Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år. Vägförening, grannar och övriga berörda ska av sökanden underrättas om beslutet, för att detta ska kunna vinna laga kraft.

18 143 Miljö- och Byggnadsnämnden /0109 MBn 61 Kämpinge 3: Sökande Förutsättningar nybyggnad av enbostadshus - 40 st Detaljplan för Kämpinge 3:2 m fl (Räng Sand) gäller. Planbeteckning BII. Ansökan överensstämmer med gällande detaljplan. Beredning Förslag till Miljö- och Byggnadsnämnden Sökt bygglov beviljas. Färgsättningen ska bearbetas i samråd med stadsarkitekten. Sökt bygglov beviljas. Färgsättningen ska bearbetas i samråd med stadsarkitekten. För lovet gäller Bygganmälan ska lämnas till Miljö- och Byggnadsnämnden senast tre veckor före byggstart. Krav på redovisning: - byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd - planlösning (funktion och tillgänglighet) - brandsektionering - teknisk beskrivning - konstruktioner (bärförmåga, isolering, stadga och fukt) - VA, värme och ventilation Byggsamråd - Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningen kallar så snart bygganmälan inkommit Kvalitetsansvarig (behörighet E) skall anmälas av byggherren. Kontrollplan byggherren skall lämna förslag. Utstakning får inte ske innan byggsamråd har hållits eller om kontrollplan föreligger. Länsstyrelsen Ansökan om tillstånd enligt Lagen om kulturminne kap ska sökas hos Landsantikvarien, Länsstyrelsen i Skåne län, Malmö, innan markarbetena påbörjas.

19 Miljö- och Byggnadsnämnden forts MBn 61 Avgift ,- Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år. Vägförening, grannar och övriga berörda ska av sökanden underrättas om beslutet, för att detta ska kunna vinna laga kraft.

20 Miljö- och Byggnadsnämnden /0124 MBn 62 Lilla Hammar 9:18 Sökande Förutsättningar Beredning Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus Fastigheten som är bebyggd, är belägen utanför detaljplanelagt område men inom samlad bebyggelse. Förslag till Miljö- och Byggnadsnämnden Sökt bygglov beviljas inte. Nämnden meddelade negativt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, med stöd av PBL 2:1 och 2:3, då markområdet inte bedöms som lämpligt för ändamålet. Befintlig byggnad som är förfallen har varit obebodd de senaste tio åren och är belägen intill en växthusanläggning. Förväntad vattenståndshöjning kan komma att påverka fastigheten. Överläggning Vid överläggning i ärendet yrkar Lennart Eriksson (FP) att sökt bygglov skall beviljas. Sedan överläggninen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på dels beredningens förslag och dels Lennart Erikssons yrkande och kan konstatera att nämnden beslutat i enlighet med beredningens förslag. Avgift 2 940,- Sökt bygglov beviljas inte. Nämnden meddelade negativt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, med stöd av PBL 2:1 och 2:3, då markområdet inte bedöms som lämpligt för ändamålet. Befintlig byggnad som är förfallen har varit obebodd de senaste tio åren och är belägen intill en växthusanläggning. Förväntad vattenståndshöjning kan komma att påverka fastigheten.

21 Miljö- och Byggnadsnämnden Forts MBn 62 Reservation Lennart Eriksson (FP) reserverar sig mot beslutet Kjell Kumlien ej närvarande vid handläggningen av ärendet Överklagandeanvisning

22 Miljö- och Byggnadsnämnden /2577 MBn 63 Ljunghusen 5:87 Sökande Förutsättningar Ansökan om marklov för trädfällning Detaljplan för Ljunghusenområdet. Planbeteckning BFII. Fällning av träd med stamdiameter 200 mm eller större fordrar marklov. Sökande önskar fälla en stor bok på tomten Nämnden beslutade att avslå ansökan om marklov för trädfällning då boken är värdefull för miljön i området och bör kunna beskäras för att minska olägenheterna. et överklagades till Länsstyrelsen som i beslut återförvisade ärendet för fortsatt handläggning. Beredning Förslag till Miljö- och Byggnadsnämnden Sökt marklov beviljas inte då träden är värdefulla för den skoglika miljön i området och bör istället kunna beskäras. Åtgärden strider mot bestämmelserna i detaljplanen om bevarande av storvuxna träd som är karaktäristiska för planområdet. Sökande meddelar i skrivelse att ansökan dras tillbaka då fastigheten är såld. t avskrivs på sökandens begäran. Ingen avgift.

23 2443 Miljö- och Byggnadsnämnden /0049 MBn 64 Ljunghusen 8:99 Sökande Förutsättningar Avvikelse Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och rivning av befintliga byggnader För fastigheten som är bebyggd gäller detaljplan för Ljunghusenområdet. Planbeteckning BFII. Byggnaden placeras 2,4 respektive 2,5 m från tomtgräns. Skorsten 2 m och entré 1 m från tomtgräns. Yttranden med synpunkter föreligger. Åtgärden innebär en mindre avvikelse förenlig med planens syfte enligt Planoch bygglagen kap 8, 11. Sökt bygglov beviljas Fastigheten är, med sin långsmala form, enligt nämndens uppfattning synnerligen svår att bebygga på ett planenligt sätt. Jämfört med befintliga förhållanden kommer olägenheterna för de kringboende bli större än de är idag. Planerad nybyggnad kommer med sin omsorgsfulla utformning att bli ett positivt tillskott i området. För lovet gäller Bygganmälan ska lämnas till Miljö- och Byggnadsnämnden senast tre veckor före byggstart. Krav på redovisning: - byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd - planlösning (funktion och tillgänglighet) - brandsektionering - teknisk beskrivning - konstruktioner (bärförmåga, isolering, stadga och fukt) - VA, värme och ventilation Byggsamråd - Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningen kallar så snart bygganmälan inkommit

24 2443 Miljö- och Byggnadsnämnden MBn 64 Avgift 8 024,- Kvalitetsansvarig (behörighet E) skall anmälas av byggherren. Kontrollplan byggherren skall lämna förslag. Utstakning får inte ske innan byggsamråd har hållits eller om kontrollplan föreligger. Rivningsanmälan ska lämnas till Miljö- och Stadsbyggnads-förvaltningen senast tre veckor före rivningen. Kvalitetsansvarig ska anmälas av byggherren. Rivningsplan byggherren skall lämna förslag Rivningsintyg (ang ohyra och virkesförstörande insekter) från auktoriserad firma ska lämnas till Miljö- och Byggnadsnämnden innan rivningen. Farligt avfall ska tas omhand enligt Förordningen om farligt avfall, SFS 1998:948. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år. Vägförening, grannar och övriga berörda ska av sökanden underrättas om beslutet, för att detta ska kunna vinna laga kraft. Exp ökl anv

25 2543 Miljö- och Byggnadsnämnden /1638 MBn 65 Ljunghusen 12:18 Fastighetsägare Förutsättningar Ansökan om större ändring av tidigare beviljat bygglov för enbostadshus Detaljplan för Ljungskogenområdet gäller. Planbeteckning BFII. Bygglov beviljades för enbostadshus Vid ansökan om slutbevis meddelades att barnsäkerhet vid trappor och räcken inte följer Boverkets Byggregler BBR 8:23. Räcken och handledare i trappa saknas och balkongräcke är klättringsbart och har för stort avstånd mellan spjälorna. Kvalitetsansvarig har informerat om riskerna men fastighetsägaren har av estetiska skäl valt annan utformning. Beredning Förslag till Miljö- och Byggnadsnämnden Med stöd av PBL 10:15 förelägger nämnden att vid vite på kronor åtgärda balkongräcke så att det inte är klättringsbart. Åtgärderna skall vara vidtagna inom fyra månader från mottagandet av detta beslut. Med stöd av PBL 10:15 förelägger nämnden att vid vite på kronor åtgärda balkongräcke så att det inte är klättringsbart. Åtgärderna skall vara vidtagna inom fyra månader från mottagandet av detta beslut. Överklagandeanvisning

26 2643 Miljö- och Byggnadsnämnden /1898 MBn 66 Skanör 2:2 Sökande Förutsättningar Avvikelse Ansökan om bygglov för bod Detaljplan för Skanörs Hamn gäller. Planbeteckning Th. Boden placeras på prickad mark dvs mark som enligt gällande detaljplan inte får bebyggas. Bod för försäljning av marina kläder mm planeras. Yttranden med synpunkter föreligger. Åtgärden innebär en mindre avvikelse förenlig med planens syfte enligt Planoch bygglagen kap 8, 11. Sökt bygglov beviljas I samråd med stadsarkitekten ska bodens placering anpassas till närliggande och kommande verksamheter. Arrendeavtal ska tecknas med Vellinge kommun. För lovet gäller Bygganmälan ska lämnas till Miljö- och Byggnadsnämnden senast tre veckor före byggstart. Krav på redovisning: - tillgänglighet - kontakt ska tas med tillgänglighetssakkunnig Ann Ericsson - brandsektionering - teknisk beskrivning Skyddsombud Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän skyddsombud som företräder arbetstagarna, har fått tillfälle yttra sig över åtgärderna. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år. Vägförening, grannar och övriga berörda ska av sökanden underrättas om beslutet, för att detta ska kunna vinna laga kraft.

27 2743 Miljö- och Byggnadsnämnden Forts MBn 66 Avgift 3 510,- Exp ökl anv För kännedom Kjell-Åke Holmgren, Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningen

28 2843 Miljö- och Byggnadsnämnden /2639 MBn 67 Skanör 2:2 Sökande Förutsättningar Avvikelse Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fiskrökeri Detaljplan för del av Skanör 2:2, Skanörs Hamn gäller. Planbeteckning Hi. Del av tillbyggnaden placeras på prickad mark dvs mark som enligt gällande detaljplan inte får bebyggas. Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig men inte hörts av. Åtgärden innebär en mindre avvikelse förenlig med planens syfte enligt Planoch bygglagen kap 8, 11. Sökt bygglov beviljas Reviderat arrendeavtal ska upprättas med Vellinge kommun, innan tillbyggnaden åt öster påbörjas. För lovet gäller Bygganmälan ska lämnas till Miljö- och Byggnadsnämnden senast tre veckor före byggstart. Krav på redovisning: - planlösning (funktion och tillgänglighet) - kontakt tages med tillgänglighetssakkunnig Ann Ericsson - brandskyddsdokumentation - teknisk beskrivning - konstruktioner (bärförmåga, isolering, stadga och fukt) - VA, värme och ventilation Byggsamråd - Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningen kallar så snart bygganmälan inkommit Kvalitetsansvarig (behörighet E) skall anmälas av byggherren. Kontrollplan byggherren skall lämna förslag. Utstakning får inte ske innan byggsamråd har hållits eller om kontrollplan föreligger. Skyddsombud Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän skyddsombud som företräder arbetstagarna, har fått tillfälle yttra sig över åtgärderna.

29 2943 Miljö- och Byggnadsnämnden forts MBn 67 Avgift ,- Separat ansökan angående godkännande/registrering av nya eller ändrade livsmedelslokaler ska skickas till Miljö- och Byggnadsnämnden Farligt avfall ska tas omhand enligt Förordningen om farligt avfall, SFS 1998:948. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år. Grannar och övriga berörda ska av sökanden underrättas om beslutet, för att detta ska kunna vinna laga kraft. För kännedom Kjell-Åke Holmgren, Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningen

30 Miljö- och Byggnadsnämnden /2672 MBn 68 Skanör 6:277 Sökande Förutsättningar Avvikelse Ansökan om bygglov för uterum Detaljplan för Gässlingekroken gäller. Planbeteckning BFII. Byggrätten, som överskreds redan vid bebyggandet av området, överskrids med 29 m² (21%). Yttrande med synpunkter föreligger. Beredning Förslag till Miljö- och Byggnadsnämnden Åtgärden innebär en mindre avvikelse förenlig med planens syfte enligt Planoch bygglagen kap 8, 11. Sökt bygglov beviljas Uterum är vanligt förekommande inom området. Nämnden anser att föreslaget uterum inte kommer att påverka klagande grannar mer än vad dessa rimligen bör kunna tåla då det är placerat cirka 15 m från gemensam tomtgräns och där det finns en hög häck. Sökt bygglov beviljas Uterum är vanligt förekommande inom området. Nämnden anser att föreslaget uterum inte kommer att påverka klagande grannar mer än vad dessa rimligen bör kunna tåla då det är placerat cirka 15 m från gemensam tomtgräns och där det finns en hög häck. För lovet gäller Bygganmälan ska lämnas till Miljö- och Byggnadsnämnden senast tre veckor före byggstart. Kvalitetsansvarig (behörighet E) skall anmälas av byggherren. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år.

31 Miljö- och Byggnadsnämnden Forts MBn 68 Avgift 3 872,- Vägförening, grannar och övriga berörda ska av sökanden underrättas om beslutet, för att detta ska kunna vinna laga kraft Erx ökl anv

32 Miljö- och Byggnadsnämnden /2750 MBn 69 Skanör 8:107 Sökande Förutsättningar Avvikelse Beredning Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus Detaljplan för Fredrik Pers Hejda gäller. Planbeteckning BFII. Byggnadshöjd 3,5 m. Byggnadshöjd 3,7 m. Tillbyggnaden planeras i lägre plan än befintlig byggnad. Förslag till Miljö- och Byggnadsnämnden Sökt bygglov beviljas inte. Tillbyggnadens nivåskillnad är olämplig med hänvisning till BBR 3:146 och 147. Tillgänglighet och användbarhet i enskilda bostadslägenheter i ett våningsplan ska uppfyllas på hela entréplanet. BFS 2008:6. Nämnden ändrar beredningens förslag Sökt bygglov beviljas. Med hänsyn till omständigheterna i detta fall, källarhus med hög sockel, medges avvikelse från BBR. För lovet gäller Bygganmälan ska lämnas till Miljö- och Byggnadsnämnden senast tre veckor före byggstart. Krav på redovisning: - byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd - planlösning (funktion och tillgänglighet) - teknisk beskrivning - konstruktioner (bärförmåga, isolering, stadga och fukt) - VA, värme och ventilation Byggsamråd - Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningen kallar så snart bygganmälan inkommit Kvalitetsansvarig (behörighet E) skall anmälas av byggherren. Kontrollplan byggherren skall lämna förslag.

33 Miljö- och Byggnadsnämnden Forts MBn 69 Avgift 5 400,- Utstakning får inte ske innan byggsamråd har hållits eller om kontrollplan föreligger. Farligt avfall ska tas omhand enligt Förordningen om farligt avfall, SFS 1998:948. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år. Vägförening, grannar och övriga berörda ska av sökanden underrättas om beslutet, för att detta ska kunna vinna laga kraft.

34 Miljö- och Byggnadsnämnden /2767 MBn 70 Skanör 42:13 Sökande Förutsättningar Ansökan om bygglov för ändrad användning, utvändig ändring bestående av dörr, ny butiksentré och två takkupor Detaljplan för centrala Skanör och Bevarandeplan för Skanörs stadskärna gäller. Planbeteckning BhSII. Butikslokal för present- och inredningsartiklar planeras på bottenvåningen och bostad på vindsvåning. Avvikelse Beredning Trappa med entrédörr placeras på prickad mark dvs mark som enligt gällande detaljplan inte får bebyggas. Förslag till Miljö- och Byggnadsnämnden Sökt bygglov beviljas inte, då placeringen av trappa på prickad mark strider mot gällande detaljplan. Planerad butiksentré ska anpassas till byggnadens kulturhistoriska utformning. Reviderat förslag föreligger som överensstämmer med gällande detaljplan. Nämnden ändrar beredningens förslag. Sökt bygglov beviljas då reviderat förslag överensstämmer med gällande detaljplan. För lovet gäller Bygganmälan ska lämnas till Miljö- och Byggnadsnämnden senast tre veckor före byggstart. Krav på redovisning: - planlösning (funktion och tillgänglighet) - varsamhet - brandsektionering - teknisk beskrivning - konstruktioner (bärförmåga, isolering, stadga och fukt) - VA, värme och ventilation

35 Miljö- och Byggnadsnämnden Forts MBn 70 Avgift 2 352,- Byggsamråd - Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningen kallar så snart bygganmälan inkommit Kvalitetsansvarig (behörighet E) skall anmälas av byggherren. Kontrollplan byggherren skall lämna förslag. Utstakning får inte ske innan byggsamråd har hållits eller om kontrollplan föreligger. Farligt avfall ska tas omhand enligt Förordningen om farligt avfall, SFS 1998:948. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år. Grannar och övriga berörda ska av sökanden underrättas om beslutet, för att detta ska kunna vinna laga kraft.

36 3643 Miljö- och Byggnadsnämnden /2766 MBn 71 Tonfisken 11 Fastighetsägare Förutsättningar Ovårdad fastighet Fastigheten med ett flerbostadshus med affärslokaler i bottenvåningen är belägen i centrala Vellinge. Vid besiktning konstateras att fastigheten inte är i vårdat skick. Balkongerna är rostiga och vid utkastaren är det läckage så att putsen lossnat och ramlat ner. Ingen värme i huset. OVK ej utförd. Fastighetsägaren har tillskrivits men inte hörts av. Enligt Plan- och bygglagen (PBL) 3:3 och 13, 10:15 och 18 samt BVL 2 första och tredje stycket, föreläggs att vid vite på kronor åtgärda balkongerna så att deras bärförmåga, stadga och beständighet återskapas samt byta ut trasiga hängrännor och stuprör så att vattenskador förebyggs. Åtgärderna skall vara vidtagna inom tre månader från mottagandet av detta beslut. Överklagandeanvisning

37 3743 Miljö- och Byggnadsnämnden /0047 MBn 72 Videholm 4:1 Sökande Ansökan om bygglov för tillfällig bussuppställningsplats t delegeras till stadsarkitekten för beslut när erforderliga handlingar föreligger.

38 3843 Miljö- och Byggnadsnämnden /2600 MBn 73 Västra Grevie 19:5 Sökande Förutsättningar Ansökan om bygglov för telekommunikationsanläggning Detaljplan för Söderslätts golfbana gäller. En 36 m hög s k fartygsmast för antenn- och radiolänkssystem för mobil telefoni samt teknikbod planeras. Yttranden med synpunkter föreligger. Nils-Ola Roth (M) yrkar bifall till ansökan. Sökt bygglov beviljas. Enligt nämndens uppfattning smälter den föreslagna masten, av typ fartygsmast, på ett godtagbart sätt in i landskapsbilden. För lovet gäller Bygganmälan ska lämnas till Miljö- och Byggnadsnämnden senast tre veckor före byggstart. Krav på redovisning: - byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd - teknisk beskrivning Kvalitetsansvarig (behörighet E) skall anmälas av byggherren. Kontrollplan byggherren skall lämna förslag. Utstakning får inte ske innan byggsamråd har hållits eller om kontrollplan föreligger. Lägesbesiktningsintyg ska lämnas till Miljö- och Byggnadsnämnden senast då byggnadsarbetena är färdigställda. Länsstyrelsen Ansökan om tillstånd enligt Lagen om kulturminne kap ska sökas hos Landsantikvarien, Länsstyrelsen i Skåne län, Malmö, innan markarbetena påbörjas. Skyddsombud Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän skyddsombud som företräder arbetstagarna, har fått tillfälle yttra sig över åtgärderna. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år.

39 3943 Miljö- och Byggnadsnämnden Forts MBn 73 Avgift ,- Vägförening, grannar och övriga berörda ska av sökanden underrättas om beslutet, för att detta ska kunna vinna laga kraft. Exp ökl anv

40 4043 Miljö- och Byggnadsnämnden MBn 74 Delegeringsärenden Delegeringsbeslut januari Miljöärenden M 19 40/09 Bygglovärenden Stadsarkitekt S Bygglovingenjör G Byggnadsinspektörer BI 10 19, B t läggs till handlingarna

41 4143 Miljö- och Byggnadsnämnden MBn 75 Meddelanden av Länsrätten i Skåne län, Länsstyrelsen i Skåne län och kommunstyrelsens arbetsutskott Nämnden har tagit del av informationen.

42 4243 Miljö- och Byggnadsnämnden MBn 76 Årlig administrationsavgift för kommunalt jaktkort Ändring av avgift./. Miljöchef Lars Robert Göransons tjänsteskrivelse biläggs. Den årliga administrationsavgiften för kommunalt jaktkort i Vellinge kommun från och med jaktåret 1 juli juni 2010, ska vara 500 kronor.

43 4343 Miljö- och Byggnadsnämnden MBn 77 Falsterbo 2:15 Falsterbohusvägen 6 Information Nils-Ola Roth redovisar skrivelser från Telenor Sverige AB angående uppförande av torn och mast på Falsterbohus. Nämnden har tagit del av informationen.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-04-08 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-04-08 1 Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-04-08 1 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl 18.30-21.00 ande Nils-Ola Roth, ordf, ej närv 105 Marie-Louise Bergman, ordf 105 Gisela Cavalli-Björkman Bertil

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-09-02 1(60)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-09-02 1(60) Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-09-02 1(60) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl 18.30 21.10 ande Nils-Ola Roth Marie-Louise Bergman Gisela Cavalli-Björkman Bertil Wilén Klas Kristensson Mikael

Läs mer

Miljö- och Byggnadsnämnden 2010-02-04 1 (30)

Miljö- och Byggnadsnämnden 2010-02-04 1 (30) Miljö- och Byggnadsnämnden 2010-02-04 1 (30) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl 18.30 20.15 ande Nils-Ola Roth, ej närv 015 Marie-Louise Bergman Gisela Cavalli-Björkman Bertil Wilén Klas

Läs mer

Miljö- och Byggnadsnämnden

Miljö- och Byggnadsnämnden Miljö- och Byggnadsnämnden Tid Onsdagen den 2 september 2009, kl 18.30 Plats Kommunhuset sammanträdesrum 1 n Justering Allmänna 1 Budgetuppföljning/Delårsbokslut 2009-08-31 2 Ändring av delegeringsordning

Läs mer

Anslagsbevis. Protokoll. Miljö- och Byggnadsnämnden 2(33) 2011-09-22. Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag.

Anslagsbevis. Protokoll. Miljö- och Byggnadsnämnden 2(33) 2011-09-22. Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag. 1(33) Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Kolabacken (1) Tid Kl. 18.30 20.15 Paragrafer 190 214 ande ledamöter Ersättare Närvarorätt Övriga Utses att justera, plats Ola Freij (M) Ann-Sofie

Läs mer

Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningen 2009-11 - 18

Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningen 2009-11 - 18 Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-11 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl 18.30-21.20 ande Övriga deltagare Utses att justera Nils-Ola Roth Marie-Louise Bergman Gisela Cavalli-Björkman Bertil

Läs mer

Miljö- och Byggnadsnämnden

Miljö- och Byggnadsnämnden 1 (3) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Miljö- och Byggnadsnämnden Tid Onsdagen den 7 oktober 2009 kl.18.30 Plats Kommunhuset, sammanträdesrum 1 1 Justering Allmänna 2 Delårsbokslut 3 Riktlinjer för gäststugor 4

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Protokoll 2014-04-10. Sysav, Spillepengsgatan 13, Malmö

Protokoll 2014-04-10. Sysav, Spillepengsgatan 13, Malmö 1(43) Sammanträdesdatum Plats Sysav, Spillepengsgatan 13, Malmö Tid Kl. 17.20 18.30 Paragrafer 42-69 ande ledamöter Ersättare Närvarorätt Övriga Ola Freij (M) Ann-Sofie Hörlin (M) Marie-Louise Bergman

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Protokoll 2011-11-03. Ola Freij

Protokoll 2011-11-03. Ola Freij 1(21) Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Kolabacken (1) Tid Kl. 18.30 19.40 Paragrafer 215 233 ande ledamöter Ersättare Närvarorätt Övriga Utses att justera, plats Ola Freij (M) Ann-Sofie

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Protokoll 2010-06-23. Nils-Ola Roth

Protokoll 2010-06-23. Nils-Ola Roth 1(65) Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Kolabacken (1) Tid Kl. 18.30 20.50 Paragrafer 101-146 ande ledamöter Nils-Ola Roth (M) Gisela Cavalli-Björkman (M) Bertil Wilén (M) Klas Kristensson

Läs mer

Tillväxt och samhällsbyggnad

Tillväxt och samhällsbyggnad 1(26) Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Kolabacken (1) Tid Kl. 18.30 21.00 Paragrafer 29-51 ande ledamöter Ersättare Närvarorätt Övriga Utses att justera, plats Ola Freij (M) Ann-Sofie

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Miljö- och Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Miljö- och Byggnadsnämnden Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-06-24 1 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl 18.30 20.40 ande Nils-Ola Roth Marie-Louise Bergman Gisela Cavalli-Björkman Bertil Wilén Klas Kristensson Per Holmberg,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Miljö- och Byggnadsnämnden

Miljö- och Byggnadsnämnden Miljö- och Byggnadsnämnden Tid Onsdagen den 8 april 2009, kl 18.30 Plats Kommunhuset sammanträdesrum 1 n Allmånna 1 Budgetuppföljning 2 Gatunamn - Industriby sydväst Bostadsanp 3 Ankan 23 Bostadsanpassning

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2020-2028 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

Miljö- och Byggnadsnämnden

Miljö- och Byggnadsnämnden 1 (5) Miljö- och nadsnämnden Tid Onsdagen den 23 juni 2010 kl 18.30. Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Kolabacken (1) Ärende 1. Justering 2. Budgetuppföljning 2010/0968 3. Upphandling av MBK-verksamhet

Läs mer

Protokoll. Nils-Ola Roth

Protokoll. Nils-Ola Roth 1(52) Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Kolabacken (1) Tid Kl. 18.30 20.45 Paragrafer 149 184 ande ledamöter Nils-Ola Roth (M) Marie-Louise Bergman (M) Gisela Cavalli-Björkman (M) Bertil

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-20 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Protokoll. Ola Freij

Protokoll. Ola Freij 1(44) Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Kolabacken (1) Tid Kl. 18.30 20.07 Paragrafer 60-89 ande ledamöter Ola Freij (M) Ann-Sofie Hörlin (M) Marie-Louise Bergman (M) Gisela Cavalli-Björkman

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2104-2109 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (13) Paragrafer 24-34 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.45 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Beslut att bevilja bygglov

Beslut att bevilja bygglov Stadsbyggnadsnämnden Dnr 2016-08398-575 Sida 1 (5) Henrik Åkerblom, Lena Åkerblom Knäpparvägen 38 125 57 ÄLVSJÖ Beslut att bevilja bygglov Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg,

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

Sida (10) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (10) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2010-12-20 1 (10) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2472-2480

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2034-2041 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2041-2047 Sekreterare Madeleine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-02-02 1(10) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00-17.00, Nämndhuset plan E, sal Smedjan Franz Maretta (s) ordförande Bertil Persson (c) Gisela Lindh (s) Kent Gustavsson (s) Alf Carlsson (s)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Tillväxt och samhällsbyggnad

Tillväxt och samhällsbyggnad 1(35) Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Kolabacken (1) Tid Kl. 18.30 20.30 Paragrafer 1 28 ande ledamöter Ersättare Närvarorätt Övriga Utses att justera, plats Ola Freij (M) Ann-Sofie

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande.

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande. BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (7) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl 08.00 10.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M) vice

Läs mer

Sida (11) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (11) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2010-11-19 1 (11) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2433-2441

Läs mer

Mats Thorén (fp), ordf Svante Persson (s), vice ordf Christian Sundby (m)

Mats Thorén (fp), ordf Svante Persson (s), vice ordf Christian Sundby (m) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Konferensrummet, Uroxen, Kungsgatan 30, Kl. 15.00-17.30. Beslutande Ledamöter Mats Thorén (fp), ordf Svante Persson (s), vice ordf Christian Sundby (m) Observatörer

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Kommunhuset, miljö- och byggkontoret, kl.11:30

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Kommunhuset, miljö- och byggkontoret, kl.11:30 Byggnadsnämndens arbetsutskott Beslutsprotokoll 2013-10-24 84 Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2013-10-24 kl 10.00-11.30 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2029-2035 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-09-28 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Karl- ommun- Sekreterare Ordförande

Läs mer

Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v)

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) BYGGNADSNÄMNDEN 2010-12-14 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.50 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Per-Anders Maxstad 2:e vice

Läs mer

Protokoll Ola Freij

Protokoll Ola Freij Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Kolabacken (1) Tid Kl. 18.30 20.30 Paragrafer 90-121 ande ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Närvarorätt Övriga Utses att justera, plats Ola

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) kl 10-10.15

Tommy Eriksson (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) kl 10-10.15 Byggnadsnämnden 2010-06-08 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.15 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Per-Anders Maxstad 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

Protokoll 2014-03-06. Per Cedergren (M) Stellan Carlsson (M) Per Edeheim (FP) Margareta Björnlund (FP) Benny Wiklund (S)

Protokoll 2014-03-06. Per Cedergren (M) Stellan Carlsson (M) Per Edeheim (FP) Margareta Björnlund (FP) Benny Wiklund (S) 1(30) Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Kolabacken (1) Tid Kl. 18.30 19.30 Paragrafer 18-41 ande ledamöter Ersättare Närvarorätt Övriga Utses att justera Ola Freij (M) Ann-Sofie Hörlin

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2160-2166

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Gruppmöten Föredragande Samling kommunhuset Ånge kl 09.00, tisdagen den 30 september 2003 OBS se nedan Ärenden 1 Justering 2 Magdbyn

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Martin Äng (C)

Läs mer

Sida (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-03-30 1 (16) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2082-2089

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Arbetsutskott Plats och tid Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl 08.00 11.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M) vice ordförande Per Sivertssen

Läs mer

Sida (12) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer

Sida (12) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer 2009-09-11 1 (12) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2327-2337 Sekreterare

Läs mer

Sida (14) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida (14) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2009-01-19 1 (14) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2009-2020 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2001-2010 Sekreterare Carina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2012-08-22 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS sammanträdesrum, klockan 14.30 15.45 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Ingegärd Olsson (S) Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Jan Bergqvist (S)

Ingemar Tönnberg (S) Ingegärd Olsson (S) Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Jan Bergqvist (S) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:00 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Ingegärd Olsson (S) Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2167-2173 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2010-08-31 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2010-08-31, klockan 17:30 Beslutande Carl-Gustav Thunström (S) Bengt Friman (C) Bert Eriksson (S) Christer Fallén (KD) Ing-Marie

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2200-2215 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-02 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2024-2034

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (12) Paragrafer 31-39

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (12) Paragrafer 31-39 1 (12) Paragrafer 31-39 Plats och tid Sammanträdesrum 1 kl. 13:00-14:30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Kent Lodesjö (S) (ordförande) Torsten Johansson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-10-19 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 19 oktober, kl 13.00-16.00. ande Ledamöter Patrik Eriksson (MP), ordförande Ylva Ivarsson (S), vice ordförande Uno Andersson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2223-2228 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Myndighetsnämnd. [Plats], kl Henrik Olsson. Myndighetsnämnd Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS.

Myndighetsnämnd. [Plats], kl Henrik Olsson. Myndighetsnämnd Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS. Plats och tid [Plats], kl 09.49 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2209-2212 Sekreterare Ordförande Henrik Olsson Justerande Protokollet

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp 2015-07-20 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 09:00 09:30 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Kristina Alm, bygglovhandläggare 96 Helena Lundberg, sekreterare Utses att justera

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-09-28 1(14) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 15.45, Smedjan Nämndhuset Franz Maretta (S) ordförande Bertil Persson (C) Gisela Lindh (S) Kent Gustafsson (S) Alf Carlsson (S) Jan Johansson

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden 1 (11) Paragrafer 86-94 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 15.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden Protokoll 2012-10-23 1 (12) Plats: Kommunkontoret, Forshaga Tid: Klockan 09.00 10.30 Avser : 69-76 Beslutande: Maria Norell (S), ordförande Pia Falk (S) 1:e vice ordförande Willy Eriksson (C), 2: e vice

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer