Miljö- och byggnadsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljö- och byggnadsnämnden"

Transkript

1 (38) Sammanträdesdatum Plats Sammanträdesrum Kolabacken Tid Paragrafer ande Ledamöter Ola Freij (M), ordförande , Marie-Louise Bergman (M) 1:e vice ordförande, ordförande 113 Gisela Cavalli-Björkman (M) Elisabeth Tedestål (M) Klas Kristensson (M) Lars Renhed (M) Lennart Eriksson (FP) Per Edeheim (FP) Peter Abramo (MP) Jörgen Nord (S) Kristian Svensson (SD) 2:e vice ordförande Tjänstgörande ersättare Malin Lindskog (M) 113 Ej beslutande Ersättare Malin Lindskog (M) Stellan Carlson (M) Mathias Karlsson (M) Ola Wemrin (M) Madelene C. Ahnell (NL) Krister Wicander (S) Carolle Papp (SD)

2 (38) Tjänstemän Maria Koistinen Hellborg, stadsarkitekt Ola Gustafsson, miljöchef Lena J Carlsson, nämndsekreterare Utses att justera, plats och tid Lars Renhed (M) Kommunhuset,

3 (38) Underskrifter Ola Freij (M) Ordförande Lars Renhed (M) Justerare Lena J Carlsson Sekreterare Anslagsbevis et är justerat och tillkännagivet genom anslag Organ Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset Underskrift Lena J Carlsson

4 (38) Ärendelista 1. Val av justerare 2. Ärendelista 3. PBL-kompetens, information om Boverkets webbaserade utbildningar 4. Tillägg till delegeringsordning 5. Tillsyn över rökfria miljöer enligt tobakslagen, svar på länsstyrelsens skrivelse efter utförd tillsyn 6. Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 7. Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 8. Eskilstorp 14:132 Smidts Gata 6, ansökan om bygglov för utvändig ändring och tillbyggnad av enbostadshus ny hantering 9. Falsterbo 7:7 Kullsbackavägen 37, ansökan om bygglov för nybyggnad av gäststuga 10. Falsterbo 19:6 Stadsallén 21, ansökan om bygglov i efterhand för plank 11. Hököpinge 55:79 Bruksparken 6, ansökan om bygglov i efterhand för förråd 12. Höllviken 7:269 Norra Lillvägen 1, byggsanktionsavgift för påbörjad ombyggnation utan startbesked 13. Höllviken 11:51 - Klockarevägen 19 B, ansökan om bygglov för tillbyggnad 14. Ljunghusen 7:75 Rådjursvägen 3A, byggsanktionsavgift för olovlig trädfällning 15. Mellan-Grevie 2:27 Lillevångsvägen, ansökan om förhandsbesked om avstyckning av två fastigheter för nybyggnation 16. Mellan-Grevie 6:11 Mellan-Grevie Kyrkoväg 26, byggsanktionsavgift för åtgärd utan bygglov och startbesked 17. Vellinge 40:6 Trelleborgsvägen, ansökan om tidsbegränsat lov för nybyggnad av paviljong till boende, 9 rum och 4 lägenheter 18. Vellinge 68:243 - Terminalgatan 14, ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad 19. Östra Grevie 1:92 Kullaryggsvägen 4, ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt uterum 20. Överklagade ärenden 21. Delegeringsbeslut 22. Meddelanden

5 (38) MBN 110 Val av justerare beslutar 1. Utse Lars Renhed (M) att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

6 (38) MBN 111 Ärendelista Ärendebeskrivning Ärendelista beslutar 1. Godkänna ärendelistan med följande ändring: Ärende 3 Närvaro och presentation utgår, ärende 6 Uppföljning av överklagade ärenden utgår.

7 (38) MBN 112 PBL-kompetens, information om Boverkets webbaserade utbildningar Initierat av Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadsavdelningen Boverket har under 2015 tagit fram utbildningsmaterial som riktar sig till förtroendevalda i byggnadsnämnder. Introduktion till PBL för politiker/förtroendevalda: Nämnden har tagit del av informationen.

8 (38) Ärendets dnr: 2015/2148 MBN 113 Tillägg till delegeringsordning för miljö- och byggnadsnämnden Ärendebeskrivning Utifrån sitt reglemente delegerar miljö- och byggnadsnämnden till tjänstemän att fatta beslut i dess ställe. Gällande delegeringsordning antogs av miljö- och byggnadsnämnden den 16 juni Delegeringen gäller endast tillsvidareanställd personal. Miljöinspektör Anna Freijs anställning har förlängts till 31 december 2015, en förlängning av hennes beslutanderätt föreslås därför. sunderlag Tidigare behandling Jäv Tjänsteskrivelse av miljöchef Ola Gustafsson Gällande delegeringsordning skickas ut per e-post beslutade att delegera beslut enligt livsmedelslagstiftningen och miljöbalken till vikarierande miljöinspektör Anna Freij till 31 augusti Ola Freij (M) deltar inte i handläggningen på grund av jäv. beslutar 1. Delegera beslut enligt livsmedelslagstiftningen och miljöbalken till Anna Freij, som miljöinspektör enligt delegeringsordningen (grupp B och C) från 1 september 2015 till 31 december et skickas för kännedom till Kommunstyrelsen

9 (38) Ärendets dnr: 2015/1485 MBN 114 Tillsyn över rökfria miljöer enligt tobakslagen, svar på länsstyrelsens skrivelse efter utförd tillsyn. Initierat av Ärendebeskrivning sunderlag Miljöchef Ola Gustafsson Under juni 2015 genomförde länsstyrelsen tillsynsbesök i Vellinge kommun över kommunens tillsyn gällande rökfria miljöer. Länsstyrelsen riktade kritik mot avsaknandet av strukturerad och dokumenterad tillsyn. ska senast den 30 september redovisa till länsstyrelsen vilka åtgärder som vidtagits för att komma till rätta med bristerna. Tjänsteskrivelse av miljöchef Ola Gustafsson Länsstyrelsens beslut beslutar 1. Översända tjänsteskrivelsen till Länsstyrelsen Skåne som nämndens svar på länsstyrelsen begäran. et skickas till Länsstyrelsen i Skåne

10 (38) Ärendets dnr: 2015/1736 MBN 115 Bostadsanpassningsbidrag Sökande Ärendebeskrivning Förutsättningar Ansökan om bostadsanpassningsbidrag för borttagning av badkar och installation av duschplats. Bostadsanpassningsbidrag lämnas för åtgärder för anpassning av bostadens fasta funktioner i och i anslutning till den bostad som skall anpassas. Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden skall vara ändamålsenlig som bostad för den funktionshindrade. Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m. m. 6. Det framgår av Boverkets föreskrifter (BFS 1992:46) till lagen om bostadsanpassningsbidrag att sökanden ska komplettera ansökan med ett intyg om behovet av de åtgärder som bidrag söks för. En arbetsterapeut, en läkare eller någon annan sakkunnig ska ha skrivit intyget. Avvikelse sunderlag Arbetsterapeuten intygar inte behovet av åtgärden. Tjänsteskrivelse av bostadsanpassningsansvarig Mimmi Jacobsson beslutar 1. Avslå ansökan om bostadsanpassningsbidrag. et skickas med överklagandeanvisning till

11 (38) Ärendets dnr: 2015/1130 MBN 116 Bostadsanpassningsbidrag Sökande Ärendebeskrivning Ansökan om bostadsanpassningsbidrag för dörrautomatik till entréporten i ett flerbostadshus och tag till lägenhetsdörr. Bidrag för tag till lägenhetsdörr har beviljats. Bygglov för flerbostadshuset beviljades Enligt den BBR (Boverkets byggregler) som gällde då, ska minst en entré till flerbostadshus vara tillgänglig för personer med nedsatt rörelseoch orienteringsförmåga. Förutsättningar Bostadsanpassningsbidrag lämnas för åtgärder för anpassning av bostadens fasta funktioner i och i anslutning till den bostad som skall anpassas. Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden skall vara ändamålsenlig som bostad för den funktionshindrade. Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m. m.6. I förarbetena till lagen om bostadsanpassningsbidrag anförs att bostadsanpassningsbidragets syfte är att ge en person med funktionsnedsättning möjlighet att genom anpassning av sin bostad leva ett självständigt liv i eget boende. Det är alltså fråga om individuell anpassning med hänsyn till den enskildes särskilda behov. Övriga former av bostadsanpassning bör bedömas som sådan generell anpassning av bostäder som föreskrivs i plan- och bygglagen. För sådana anpassningsåtgärder lämnas inte bostadsanpassningsbidrag. (Proposition 1992/93:58, sidan ) sunderlag Tjänsteskrivelse av bostadsanpassningsansvarig Mimmi Jacobsson beslutar 1. Avslå ansökan om bostadsanpassningsbidrag.

12 (38) Det är fastighetsägarens ansvar att huset är tillgängligt enligt kraven som ställs i Boverkets byggregler (BBR). et skickas för kännedom till Fastighetsägaren, BRF Kungsurnan, c/o Cymko förvaltning AB, Box 8027, Malmö et skickas med överklagandeanvisning till

13 (38) Ärendets dnr: 2014/0027 MBN 117 Eskilstorp 14:132 Smidts Gata 6 Sökande Ärendebeskrivning Ansökan om bygglov för utvändig ändring och tillbyggnad av enbostadshus beviljades av miljö- och byggnadsnämnden den 26:e juni Länsstyrelsen har upphävt nämndens beslut och återförvisat ärendet för ny handläggning. Förslaget innebär att befintligt bostadshus förlängs med en tillbyggnad i söder. Tillbyggnaden uppförs i liv med befintlig fasad mot gatan och med etappvis indraget fasadliv på bostadshuset baksida. Tillbyggnaden hamnar som närmast 0,7 meter från gräns till grannfastighetens norrgavel. Berörda grannar har fått möjlighet att yttra sig över ansökan, ägarna till Smidts gata 8 har inkommit med ett yttrande. Förutsättningar Området omfattas av en stadsplan som vann laga kraft den 1 april Fastigheten ska användas för bostadsändamål och byggnad uppföras i gräns mot granntomt. Byggnad får uppföras indragen från gräns, om detta prövas förenligt med ett prydligt och ändamålenligt bebyggande av kvarteret. Högsta tillåtna byggnadshöjd är 3,0 m. Avvikelse sunderlag Tillbyggnaden strider mot detaljplanens bestämmelse om högsta byggnadshöjd om 3,0 meter. En mindre del (cirka 1 m²) av tillbyggnaden placeras på punktprickad mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas. Tjänsteskrivelse av bygglovarkitekt Roger Jonsson Yttrande från grannar Länsstyrelsens beslut Ansökningshandlingar

14 (38) Tidigare behandling Ärendet har behandlats i miljö- och byggnadsnämnden Förslag till beslut Beredningen föreslår miljö- och byggnadsnämnden besluta 1. medge liten avvikelse från detaljplanen enligt 9 kap 30 PBL (2010:900). 2. bevilja sökt bygglov Yrkanden sgång Kristian Svensson (SD) yrkar i första hand på återemiss och i andra hand på avslag. Bifogas. Ordföranden frågar nämnden om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Ordföranden finner att ärendet ska avgöras idag Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, beredningens förslag om att bevilja sökt bygglov och Kristian Svenssons (SD) förslag om att avslå ansökan. Ordföranden ställer förslagen mot varann och finner att nämnden beslutar i enlighet med beredningens förslag. beslutar 1. Medge liten avvikelse från detaljplanen enligt 9 kap 30 PBL (2010:900). 2. Bevilja sökt bygglov. För lovet gäller Byggnadsarbetet får inte påbörjas förrän startbesked föreligger. Kontrollansvarig Byggherrens förslag på kontrollansvarig godtas Kontrollansvarig: Andreas Hansson Farligt avfall skall tas omhand enligt Förordningen om farligt avfall SFS 2011:927 När byggnadsarbetet är färdigställt ska byggherren intyga att bygglov och gällande byggregler följts. OBS! Byggnadsdelen får inte tas i bruk innan slutbesked föreligger.

15 (38) Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år. Reservation Kristian Svensson (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet. Bifogas. et skickas till et skickas med överklagandeanvisning till Kungörelse Meddelande om kungörelse enligt PBL 9 kap 41 b skickas till et kungörs i Post- och inrikes tidningar Rågrannar

16 (38) Ärendets dnr: 2015/1324 MBN 118 Falsterbo 7:7 Kullsbackavägen 37 Sökande Ärendebeskrivning Ansökan om bygglov för nybyggnad av en gäststuga. Enligt förslaget placeras gäststugan 2,5 meter från gräns mot fastigheten Falsterbo 7:8. Ägare till Falsterbo 7:8 har godkänt gäststugans placering. Förutsättningar Avvikelse sunderlag För fastigheten gäller detaljplan för område norr om Falsterbo strandbad, lagakraftvunnen Planbestämmelse BF 1 v, vilket innebär att fastigheten är avsedd för bostadsändamål, hus ska uppföras fristående, bostadshus får innehålla högst en lägenhet. Gäststuga ska placeras minst 4,5 m från tomtgräns och ha en maximal invändig takhöjd på vind om 1,5 m. Gäststugan placeras närmre tomtgräns mot granne än 4,5 meter, invändig takhöjd på gäststugans vind överskrider 1,5 meter. Tjänsteskrivelse av bygglovkoordinator Mia Miettinen Ansökningshandlingar , beslutar 1. Avslå ansökan om sökt bygglov för gäststuga. Åtgärden är inte att betrakta som en liten avvikelse från detaljplanen. Avgift kronor et skickas med överklagandeanvisning till

17 (38) Ärendets dnr: 2015/1892 MBN 119 Falsterbo 19:6 Stadsallén 21 Sökande Ärendebeskrivning Ansökan om bygglov i efterhand för plank. Planket har byggts för att skärma av en uteplats vid en bostadsrätt. Bostadsrättsföreningen som äger fastigheten har fått yttra sig över ansökan och inkommit med synpunkter. Förutsättningar Avvikelse sunderlag För fastigheten gäller Falsterbo bevarandeplan, lagakraftvunnen Åtgärden är förenlig med detaljplanen. Tjänsteskrivelse av bygglovarkitekt/byggnadsinspektör Fabian Ståhl Skrivelser från BRF styrelse Ansökningshandlingar , beslutar 1. Bevilja sökt bygglov för plank i enlighet med PBL 9 kap. 30. Avgift kronor et skickas till et skickas med överklagandeanvisning till Kungörelse BRF Gamla Torg i Falsterbo, et kungörs i Post- och inrikes tidningar

18 (38) Meddelande om kungörelse enligt PBL 9 kap 41 b skickas till Rågrannar

19 (38) Ärendets dnr: 2015/0584 MBN 120 Hököpinge 55:79 Bruksparken 6 Sökande Brf Hököpinge Strösockret, C/o Ärendebeskrivning Ansökan om bygglov i efterhand för förråd. Förslaget innebär att en förrådsbyggnad om 14,6 kvm uppförs på fastigheten. Fastigheten har enligt detaljplanen en byggrätt på 1000 m² byggnadsarea. Fastigheten är sedan tidigare bebyggd med 1523 m² byggnadsarea. Förutsättningar För fastigheten gäller detaljplan lagakraftvunnen Enligt planbestämmelser är fastigheten avsedd för flerbostadshus. Undantagsbestämmelsen som ger möjlighet att uppföra en bygglovsbefriad friggebod i samband med ett en- eller tvåbostadshus, gäller inte för aktuell fastighet. Avvikelse sunderlag Tidigare behandling Gällande förslag innebär att byggrätten på fastigheten överskrids med sammanlagt 538 m², motsvarande 53,8%. Tjänsteskrivelse av bygglovarkitekt Roger Jonsson Skrivelse från BRF ordföranden Ansökningshandlingar Fotodokumentation från inspektion avslog ansökan om bygglov för förråd på fastigheten. et överklagades men inkom för sent och avvisades därför. beslutar 1. Avslå ansökan om sökt bygglov för komplementbyggnad.

20 (38) Åtgärden är inte att betrakta som liten avvikelse från detaljplanen. Avgift et skickas med överklagandeanvisning till 830 kronor Brf Hököpinge Strösockret, C/o

21 (38) Ärendets dnr: 2015/1286 MBN 121 Höllviken 7:269 Norra Lillvägen 1 Fastighetsägare Lillnavet Handelsbolag, Kungstorpsvägen 10 B, Höllviken Ärendebeskrivning Byggsanktionsavgift för olovligt byggande. Bygglov för ändrad användning till restaurang beviljades Vid arbetsplatsbesök upptäcktes att ombyggnationen i stort sett var klar utan att startbesked ännu hade meddelats. Att påbörja en åtgärd innan startbesked har givits är inte tillåtet. Byggsanktionsavgift ska därför betalas. Avgiften har beräknats till kronor Eftersom det inte är känt om arbetet påbörjades innan eller efter att bygglovet beviljades så har avgiften satts ner till hälften. Förutsättningar sunderlag För fastigheten gäller detaljplan Höllvikens centrum, H63A, lagakraftvunnen Fastigheten är avsedd för handel, samt i vissa fall bostad. Tjänsteskrivelse av byggnadsinspektör Christian Oskfred Bygglovshandlingar och uträkning sanktionsavgift beslutar 1. Påföra fastighetsägaren en byggsanktionsavgift på kronor. Avgiften har beräknats enligt PBF 9 kap. 8 4 p. (0,25 x PBB) + (0,0125 x PBB x sanktionsarean) / 2. Sanktionsarean har beräknats till 157 m 2.

22 (38) 2. Erinra fastighetsägaren, om att byggsanktionsavgiften ska betalas till inom två (2) månader från det att nämndens beslut vunnit laga kraft i enlighet med 11 kap. 61 PBL. et skickas med överklagandeanvisning till Lillnavet Handelsbolag, Kungstorpsvägen 10 B, Höllviken

23 (38) Ärendets dnr: 2015/1102 MBN 122 Höllviken 11:51 Klockarevägen 19 B Sökande Ärendebeskrivning Ansökan om bygglov för uterum. Fastigheten är idag bebyggd med 239 m² och byggrätten är därför redan överskriden med 56 m² eller 30,6 %. Förutsättningar För fastigheten gäller detaljplan lagakraftvunnen Enligt planbestämmelser är fastigheten avsedd för bostadshus i två våningar bebyggda med fristående hus innehållande högst en lägenhet och med en maximal byggnadshöjd om 3,5 m. Maximal exploatering är 25% av fastighetens areal eller 183 m² då den aktuella fastighetens areal är 731 m². Avvikelse sunderlag Förslaget innebär att byggrätten överskrids med 75,5 m² eller 41,2%. Tjänsteskrivelse av bygglovarkitekt/byggnadsinspektör Fabian Ståhl. Ansökningshandlingar , beslutar 1. Avslå ansökan om sökt bygglov för uterum. Åtgärden är inte att betrakta som en liten avvikelse från detaljplanen. Avgift kronor et skickas med överklagandeanvisning till

24 (38) Ärendets dnr: 2015/1367 MBN 123 Ljunghusen 7:75 Rådjursvägen 3A Fastighetsägare Ärendebeskrivning Två träd har fällts utan att bygglov eller startbesked meddelats. För överträdelsen ska byggsanktionsavgift betalas. Avgiften har beräknats till kronor. Förutsättningar sunderlag För fastigheten gäller detaljplan för Ljunghusenområdet, lagakraftvunnen Marklov krävs för fällning av träd med en stamdiameter om 200 mm eller större. Tjänsteskrivelse av byggnadsinspektör Dan Lundmark Skrivelse från fastighetsägaren Fotodokumentation från inspektion beslutar 1. Påföra fastighetsägaren en byggsanktionsavgift på kronor Avgiften har beräknats enligt PBF 9 kap 17 p.4 (0,25 x PBB x antalet träd som fälls). 2. Erinra fastighetsägaren, om att byggsanktionsavgiften ska betalas till inom två (2) månader från det att nämndens beslut vunnit laga kraft i enlighet med PBL 11 kap. 61. et skickas med överklagandeanvisning till

25 (38) Ärendets dnr: 2015/0962 MBN 124 Mellan-Grevie 2:27 Lillevångsvägen Sökande Ärendebeskrivning Förutsättningar sunderlag Ansökan om förhandsbesked om avstyckning av två fastigheter för nybyggnation. Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område. I översiktsplan för Vellinge kommun, lagakraftvunnen är fastigheten belägen inom område för jordbrukslandskap med utspridda gårdar. Tjänsteskrivelse av bygglovarkitekt Sara Lager Ansökningshandlingar beslutar 1. Meddela negativt förhandsbesked Avgift kronor et skickas med överklagandeanvisning till

26 (38) Ärendets dnr: 2015/0898 MBN 125 Mellan-Grevie 6:11 Mellan-Grevie Kyrkoväg 26 Fastighetsägare Ärendebeskrivning Byggsanktionsavgift för olovlig byggnation av tre takfönster. Avgiften har beräknats till kronor. Fastighetsägaren har inkommit med förklaring. Förutsättningar Avvikelse sunderlag Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område men inom sammanhållen bebyggelse. Att påbörja en åtgärd innan startbesked meddelats är inte tillåtet. Tjänsteskrivelse av byggnadsinspektör Christian Oskfred Skrivelse till fastighetsägarna Fotodokumentation beslutar 1. Påföra fastighetsägaren en byggsanktionsavgift på kronor. Byggsanktionsavgiften har beräknats till kronor (0,125 x PBB + 0,0005 x PBB x arean). Varav arean har beräknats till 3,84 m 2. Avgiften har beräknats enligt PBF 9 kap p. 2. Erinra fastighetsägaren, om att byggsanktionsavgiften ska betalas till miljö- och byggnadsnämnden inom två månader från det att nämndens beslut vunnit laga kraft, i enlighet med PBL 11 kap. 61. et skickas med överklagande-

27 (38) anvisning till

28 (38) Ärendets dnr: 2015/1603 MBN 126 Vellinge 40:6 Trelleborgsvägen Sökande Vellinge Kommun fastighetsenheten, Norrevångsgatan 3, Vellinge Ärendebeskrivning Ansökan om tidsbegränsat lov för nybyggnad av paviljonger till boende för ensamkommande barn samt utslussningslägenheter. Förslaget innebär att två paviljongbyggnader samt en komplementbyggnad för cykelparkering och sophantering uppförs. Den ena paviljongbyggnaden innehåller 9 sovrum, gemensamt kök och uppehållsrum, badrum, tvätt, förråd och personalutrymmen. Den andra paviljongbyggnaden innehåller fyra lägenheter och tvättstuga. Berörda grannar har fått möjlighet att yttra sig över ansökan. Yttrande från fem fastighetsägare har inkommit. Förutsättningar sunderlag Förslag till beslut Fastigheten är belägen utanför planlagt område. Översiktplanen pekar ut området som bostäder, service och verksamheter, etapp 1. Tjänsteskrivelse av bygglovarkitekt Mimmi Jacobsson Skrivelse från grannarna Ansökningshandlingar Beredningen föreslår miljö- och byggnadsnämnden besluta 1. Bevilja tidsbegränsat bygglov i enlighet med PBL 9 kap. 33. Yrkanden sgång Kristan Svensson (SD) yrkar i första hand på återemiss och i andra hand på avslag. Bifogas. Ordföranden frågar nämnden om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Ordföranden finner att ärendet ska avgöras idag.

29 (38) Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, beredningens förslag om att bevilja sökt bygglov och Kristian Svenssons (SD) förslag om att avslå ansökan. Ordföranden ställer förslagen mot varann och finner att nämnden beslutar i enlighet med beredningens förslag. beslutar 1. Bevilja tidsbegränsat bygglov t o m i enlighet med PBL 9 kap. 33 För lovet gäller Byggnadsarbetet får inte påbörjas förrän startbesked föreligger. Följande ska behandlas och redovisas: - brandskyddsdokumentation - specifik energianvändning - konstruktioner (bärförmåga, stadga, isolering och fukt) - VA, värme och ventilation - Avvecklingsplan Tekniskt samråd Byggnadsinspektör kallar Kontrollansvarig Byggherrens förslag på kontrollansvarig godtas Kontrollansvarig: Tomas Bengtsson Kontrollplan - byggherren ska lämna förslag. Vid påträffande av markförorening ska jordmassor hanteras enligt gällande miljölagstiftning. Farligt avfall skall tas omhand enligt Förordningen om farligt avfall SFS 2011:927 Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år. Avgift Reservation kronor Kristian Svensson (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet, bifogas.

30 (38) et skickas till Vellinge Kommun fastighetsenheten, Norrevångsgatan 3, Vellinge et skickas med överklagandeanvisning till Kungörelse Meddelande om kungörelse enligt PBL 9 kap 41 b skickas till et kungörs i Post- och inrikes tidningar Rågrannar

31 (38) Ärendets dnr: 2015/1717 MBN 127 Vellinge 68:243 Terminalgatan 14 Sökande Ärendebeskrivning Förutsättningar Avvikelse sunderlag Scandiafastighets AB, Bruksvägen 11, Vellinge Ansökan om bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad. För fastigheten gäller detaljplan för företagspark sydväst, etapp 2, lagakraftvunnen Enligt planbestämmelserna är fastigheten avsedd för bland annat icke störande småindustri och kontor. Åtgärden överensstämmer med detaljplanen. Tjänsteskrivelse av bygglovarkitekt Fabian Ståhl Skrivelse från representanter för arbetstagare enligt 11 arbetsmiljöförordningen Ansökningshandlingar , beslutar 1. Bevilja sökt bygglov i enlighet med 9 kap. 30 PBL. För lovet gäller Byggnadsarbetet får inte påbörjas förrän startbesked föreligger. Följande ska behandlas och redovisas: - brandskyddsbeskrivning - specifik energianvändning - U-värdesberäkning - konstruktioner (bärförmåga, stadga, isolering och fukt) - VA, värme och ventilation Tekniskt samråd Byggnadsinspektör kallar Kontrollansvarig Byggherrens förslag på kontrollansvarig godtas Kontrollansvarig: Oscar Hoolmé

32 (38) Kontrollplan - byggherren ska lämna förslag. Skyddsombud. Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän skyddsombud, som företräder arbetstagarna, har fått tillfälle yttra sig över åtgärderna. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år. Avgift et skickas till Kungörelse Meddelande om kungörelse enligt PBL 9 kap 41 b skickas till kronor Scandiafastighets AB, Bruksvägen 11, Vellinge et kungörs i Post- och inrikes tidningar Rågrannar

33 (38)

34 (38) Ärendets dnr: 2015/1090 MBN 128 Östra Grevie 1:92 Kullaryggsvägen 4 Sökande Ärendebeskrivning Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus och uterum. Tillbyggnaden som uppförs i anslutning till den befintliga huvudbyggnaden blir, exklusive det nya uterummet, sammanlagt 122 m 2. Eftersom hobbyrum och garage är i samma byggnadskropp och sammanbyggd med huvudbyggnaden, så räknas hela byggnadskroppen som en tillbyggnad till huvudbyggnaden. Uterummets placering och utformning anser bygglovsenheten vara i sin ordning. Förutsättningar För fastigheten gäller detaljplan för Östra Grevie 1:48, 33:22 24 m fl, lagakraftvunnen Fastigheten är avsedd för bostadsändamål, byggnad ska placeras minst 4 meter från grannfastighet, garage och uthus ska placeras minst 1 meter från grannfastighet. Förråd, uthus och garage får ha en sammanlagd yta av högst 40 m² per fastighet. Avvikelse sunderlag Tidigare behandling Tillbyggnaden placeras 1,1 m från tomtgräns. Tjänsteskrivelse av bygglovarkitekt Sara Lager Ansökningshandlingar Tidigare ansökan om bygglov för liknande tillbyggnad fick avslag i miljö- och byggnadsnämnden samt en överklagades inte. beslutar 1. Avslå ansökan om sökt bygglov

35 (38) Åtgärden kan inte betraktas som en liten avvikelse från detaljplanen. Avgift kronor et skickas med överklagandeanvisning till

36 (38) MBN 129 Överklagade beslut Ärendebeskrivning De beslut som fattas av miljö- och byggnadsnämnden och av tjänstemän med delegation kan överklagas. sunderlag, överklagade beslut från 2014 och framåt. En sammanställning av överklagade ärenden som inte vunnit laga kraft. har tagit del av informationen.

37 (38) MBN 130 Redovisning av delegeringsbeslut Ärendebeskrivning Utifrån sitt reglemente delegerar miljö- och byggnadsnämnden till tjänstemän att fatta beslut i dess ställe. Alla beslut som fattats med stöd av gällande delegeringsordning ska redovisas för nämnden. Gällande delegeringsordning antogs av miljö- och byggnadsnämnden den 15 juni sunderlag Redovisning av delegeringsbeslut Miljöärenden M Byggärenden BY (bygglov) BR (startbesked m.fl.) BS (slutbesked) Bostadsanpassningsärenden BO Samrådsremiss plan mm MBN beslutar 1. Godkänna redovisningen av delegeringsbeslut.

38 (38) MBN 131 Meddelanden Ärendebeskrivning Meddelande inkomna mellan Till meddelanden hör beslut från överprövande myndigheter, beslut och information från kommunfullmäktige, kommunstyrelse, kommunala nämnder och råd samt övrig information som miljö- och byggnadsnämnden bör ta del av. sunderlag Meddelandelista, har tagit del av informationen.

Protokoll 2014-03-06. Per Cedergren (M) Stellan Carlsson (M) Per Edeheim (FP) Margareta Björnlund (FP) Benny Wiklund (S)

Protokoll 2014-03-06. Per Cedergren (M) Stellan Carlsson (M) Per Edeheim (FP) Margareta Björnlund (FP) Benny Wiklund (S) 1(30) Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Kolabacken (1) Tid Kl. 18.30 19.30 Paragrafer 18-41 ande ledamöter Ersättare Närvarorätt Övriga Utses att justera Ola Freij (M) Ann-Sofie Hörlin

Läs mer

Protokoll 2014-04-10. Sysav, Spillepengsgatan 13, Malmö

Protokoll 2014-04-10. Sysav, Spillepengsgatan 13, Malmö 1(43) Sammanträdesdatum Plats Sysav, Spillepengsgatan 13, Malmö Tid Kl. 17.20 18.30 Paragrafer 42-69 ande ledamöter Ersättare Närvarorätt Övriga Ola Freij (M) Ann-Sofie Hörlin (M) Marie-Louise Bergman

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-05-23 1(6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-23 kl. 13.00 14.30 Paragrafer 42-43, omedelbar justering Utses att justera Roland Johansson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult,

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2017-06-19 1(12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-19 kl. 13.30-16.00 Paragrafer 54-60 Utses att justera Einar Holmquist (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-26 Underskrifter

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Protokoll 2011-11-03. Ola Freij

Protokoll 2011-11-03. Ola Freij 1(21) Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Kolabacken (1) Tid Kl. 18.30 19.40 Paragrafer 215 233 ande ledamöter Ersättare Närvarorätt Övriga Utses att justera, plats Ola Freij (M) Ann-Sofie

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M) 1(2) Plats och tid Sammanträdesrum Insjön, klockan 8:30-9:30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Jävsnämnden

Jävsnämnden Jävsnämnden 2016-06-16 Jn 10 Säter 4:5, (Hundbadet) Tillsynsärende olovligt byggande: Förslag till beslut om byggsanktionsavgift.... 2 Jn 11 Säter 4:5 - Lov i efterhand för nedtagning av träd, plantering

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2104-2109 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Martin Äng (C)

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden Protokoll 2012-10-23 1 (12) Plats: Kommunkontoret, Forshaga Tid: Klockan 09.00 10.30 Avser : 69-76 Beslutande: Maria Norell (S), ordförande Pia Falk (S) 1:e vice ordförande Willy Eriksson (C), 2: e vice

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.20 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (Sl Dan Eriksson (C) Elise Radanova (FP), ersättare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2167-2173 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Nybyggnad av garage och förråd

Nybyggnad av garage och förråd TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-01-11 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (6) Dnr: 2012BNS0010 Byggnadsnämnden Bärnstenen 46, Skogsvägen 10 Nybyggnad av garage och förråd Förslag till beslut Bygglov beviljas

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2034-2041 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2020-2028 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

Miljö- och Byggnadsnämnden

Miljö- och Byggnadsnämnden Miljö- och Byggnadsnämnden Tid Onsdagen den 2 september 2009, kl 18.30 Plats Kommunhuset sammanträdesrum 1 n Justering Allmänna 1 Budgetuppföljning/Delårsbokslut 2009-08-31 2 Ändring av delegeringsordning

Läs mer

Protokoll 2014-05-15. Per Cedergren (M) Filip Melin (M) Eva Marnfeldt (M) Johnny Fiskbaeck (M) Margareta Björnlund (FP) Benny Wiklund (S)

Protokoll 2014-05-15. Per Cedergren (M) Filip Melin (M) Eva Marnfeldt (M) Johnny Fiskbaeck (M) Margareta Björnlund (FP) Benny Wiklund (S) 1(42) Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Kolabacken (1) Tid Kl. 18.30 19.50 Paragrafer 70-100 ande ledamöter Ersättare Närvarorätt Övriga Utses att justera Ola Freij (M) Ann-Sofie Hörlin

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Karl Gustavson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen Karl Gustavson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Karl Gustavson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2152-2162 Sekreterare

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-04-01 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl. 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Margaretha Quistberg(s) Anne Öman

Läs mer

Miljö- och Byggnadsnämnden

Miljö- och Byggnadsnämnden 1 (5) Miljö- och nadsnämnden Tid Onsdagen den 23 juni 2010 kl 18.30. Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Kolabacken (1) Ärende 1. Justering 2. Budgetuppföljning 2010/0968 3. Upphandling av MBK-verksamhet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Tillväxt och samhällsbyggnad

Tillväxt och samhällsbyggnad 1(26) Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Kolabacken (1) Tid Kl. 18.30 21.00 Paragrafer 29-51 ande ledamöter Ersättare Närvarorätt Övriga Utses att justera, plats Ola Freij (M) Ann-Sofie

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Välkommen till webbsändning om nyheter i plan- och bygglagstiftningen

Välkommen till webbsändning om nyheter i plan- och bygglagstiftningen Välkommen till webbsändning om nyheter i plan- och bygglagstiftningen Bakgrund Prop.2013/14:59 Fler bostäder åt unga och studenter Ändringar i Plan- och bygglagen, PBL (SFS 2014:224) Beslutades i riksdagen

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM) Nr 10 Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Tid och plats Onsdagen den 18 november 2015, klockan 13.00 16.00, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Karin Hilmér, ordf. (C) Anette Levin, vice ordf. (FP) Kent

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Thomas Hansson, byggnadsnämndens ordf.

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Thomas Hansson, byggnadsnämndens ordf. Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Thomas Hansson, byggnadsnämndens ordf. Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 1002-1005 Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum YXNINGEN, tisdagen den 19 maj 2012 kl. 13 30 15 15. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Anna Thuresson, c Christopher Svensson, s Ej tjänstgörande

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

Beslut att bevilja bygglov

Beslut att bevilja bygglov Stadsbyggnadsnämnden Dnr 2016-08398-575 Sida 1 (5) Henrik Åkerblom, Lena Åkerblom Knäpparvägen 38 125 57 ÄLVSJÖ Beslut att bevilja bygglov Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits

Läs mer

Jävsnämnden 2014-12-16

Jävsnämnden 2014-12-16 Jävsnämnden 2014-12-16 Jn 23 Kalendarium 2015... 2 Jn 24 Information... 3 Jn 25 Redovisning av delegationsärenden... 4 Jn 26 Eken 3, Säter Uppsättning av skylt lov i efterhand... 5 Jn 27 Övriga ärenden...

Läs mer

Miljö- och byggnämnden (7) Roland Johansson (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande Birgitta Bengtsson (S)

Miljö- och byggnämnden (7) Roland Johansson (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande Birgitta Bengtsson (S) Miljö- och byggnämnden 2014-03-17 1 (7) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 17 mars 2014 kl. 13.30-16.00 Beslutande Roland Johansson (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande Birgitta

Läs mer

Jonas Nyberg (S) Anna Ahlin (C) Viktoria Wennberg (S) Jenny Lundström (MP) Jim Blomstedt (M)

Jonas Nyberg (S) Anna Ahlin (C) Viktoria Wennberg (S) Jenny Lundström (MP) Jim Blomstedt (M) 2015-04-21 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 08:00 08:30 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Per Jonsson, chef Medborgarservice Maria Wikström, chef Bygg- och miljö Helena Lundberg,

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Tillväxt och samhällsbyggnad

Tillväxt och samhällsbyggnad 1(35) Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Kolabacken (1) Tid Kl. 18.30 20.30 Paragrafer 1 28 ande ledamöter Ersättare Närvarorätt Övriga Utses att justera, plats Ola Freij (M) Ann-Sofie

Läs mer

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp 2015-07-20 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 09:00 09:30 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Kristina Alm, bygglovhandläggare 96 Helena Lundberg, sekreterare Utses att justera

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Ryman

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2041-2047 Sekreterare Madeleine

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060205 DOM 2016-10-11 Stockholm Mål nr P 7069-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-07-27 i mål nr P 652-16, se bilaga A KLAGANDE 1. B B 2. M B MOTPART

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2223-2228 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj.

Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj. 46 Information 1. Redovisningen och informationen noteras. Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj. Byggnadsnämnden föreslås notera redovisningen och informationen.

Läs mer

2015-10-08, kl 14.00-15.35, Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv

2015-10-08, kl 14.00-15.35, Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv 1 Plats och tid, kl 14.00-15.35, Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Kenneth Bolinder (S) ordförande Liselott Ljung (S), vice ordförande Niels Madsen (M) Alf

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

ENKLA ÄRENDEN. Det enkla ärendet i praktiken

ENKLA ÄRENDEN. Det enkla ärendet i praktiken Det enkla ärendet i praktiken Vad ska ansökan om lov och anmälan innehålla? De ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs för prövningen ENKLA ÄRENDEN Handlingar som krävs för beslut om startbesked

Läs mer

Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv Beslutande Ledamöter

Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv Beslutande Ledamöter 1 Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv ande Ledamöter Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf Persson (S)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2012-08-22 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS sammanträdesrum, klockan 14.30 15.45 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.10 Beslutande Agneta Staaf (S), tjänstgörande ordförande Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson

Läs mer

Lars Henriksson (C), tjänstgörande ersättare 35

Lars Henriksson (C), tjänstgörande ersättare 35 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset i Älmhult den 13 april 2015 kl. 13.30 16.45 Sida Beslutande Tommy Lövquist (S), ordförande Birgitta Bengtsson (S) Roland Johansson (S) Eva Dickner (Mp) Peter

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(12) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, klockan 15:50-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C)

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 9.00-11.35 Beslutande Günter Ruchatz (M), ordförande Jimmy Odenäng (M) Anne Wilks (MP) Johan Sigvardsson (C) 131-138 Per-Olof Johansson (S) Bertil

Läs mer

Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att:

Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att: Datum Dnr BYGG.2016.1211 Torbjörn Bengtsson torbjorn.bengtsson@varmdo.se 08-570 476 51 Bygglovhandläggare Tjänsteskrivelse TJUSTVIK 1:10: Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad - förråd Förslag till

Läs mer

Attefallshus. Attefallshus

Attefallshus. Attefallshus Attefallshus Attefallshus Byggavdelningen Byggavdelningen Stadsbyggnadskontoret Stadsbyggnadskontoret 2017-03-04 2017-03-18 Vad är ett Attefallshus? Du som har ett en- eller tvåbostadshus får, förutom

Läs mer

Mats Melin byggnadsinspektör Ingrid Andersson utskottssekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 4-8 Ingrid Andersson

Mats Melin byggnadsinspektör Ingrid Andersson utskottssekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 4-8 Ingrid Andersson 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 12.30-13.30 Beslutande Eva Aanerud-Karlsson (V) ordförande Arne Guldbrandsson (S) ersättare för Jan-Erik Nilsson (S) Bo Guldbrandsson

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden Protokoll 2013-10-15 1 (16) Plats: Forshaga, kommunkontoret Tid: Klockan 08.30 10.15 Avser : 75-84 Beslutande: Maria Norell (S), ordförande Lars-Ove Carlsson (S) Peter Andersson (S) Karin Jensen (S) Inge

Läs mer

VELLINGE ~ KOMMUN. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2016/110 1 (24) Sammanträdesdatum

VELLINGE ~ KOMMUN. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2016/110 1 (24) Sammanträdesdatum 1 (24) Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum Plats Kolabacken Tid 18:00-18:40 Paragrafer 7 4-88 ande Ledamöter Ola Freij (M}, Ordförande Marie-Louise Bergman (M), 1 :e vice ordförande Gisela Gavalli-Björkman

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-01-20 1(26) Leif Bergman (S), ordförande Agnets Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-01-20 1(26) Leif Bergman (S), ordförande Agnets Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-01-20 1(26) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.50 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agnets Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

Sydnärkes Byggförvaltning

Sydnärkes Byggförvaltning Sydnärkes Byggförvaltning Laxå Askersund Lekeberg 2016 830 st dokumenterade ärenden varav 87 i nämnden Totalt har Sydnärkes Byggnämnd handlagt: 384 bygglov, 70 st anmälan, 403 startbesked/slutbesked, 58

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-20 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2001-2010 Sekreterare Carina

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer