Presentation av budget. 16 oktober Capital of Scandinavia

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Presentation av budget. 16 oktober 2013. 2013-10-16 Capital of Scandinavia"

Transkript

1 Presentation av budget 16 oktober 2013 Capital of Scandinavia

2 Konjunkturläget Svensk ekonomi BNP ökade med 0,1 procent andra kvartalet 2013 Hushållens konsumtion driver ekonomin för tillfället Det finns dock signaler om ökad orderingång för industrin Under hösten väntas en successiv konjunkturförstärkning Små förändringar på arbetsmarknaden Sida 2

3 Konjunkturen i Stockholm Den ekonomiska tillväxten i Stockholms stad fortsätter, men takten har dämpats Under andra kvartalet steg Handelskammarens konjunkturindikator för Stockholms län från 5 till 11, genomsnittet sedan år 2000 har legat på 12 Sysselsättningstillväxten ökar Arbetslösheten oförändrad Befolkningstillväxten fortsätter Sida 3

4 Sysselsättningstillväxt Procentuell förändring jämfört med motsvarande kvartal föregående år Stockholms stad Riket Sida 4

5 Budgetunderlag Skatteunderlagstillväxt och bidrag till förändring Ökning i procent och bidrag i procentenheter ,6 4,6 4,1 3,5 2, Sysselsättning Timlön Övrigt Exkl. regeleffekter Realt Summa Källa: Sveriges Kommuner och Landsting, oktober 2013 Sida 5

6 Budgetpropositionen 2014 Regeringens bedömning av det ekonomiska läget Utdragen internationell lågkonjunktur Situationen är fortsatt besvärlig med betydande nedåtrisker Dröjer innan arbetslösheten tydligt vänder ner, ökad risk att den biter sig fast på hög nivå Sveriges starka position ger goda möjligheter att stötta återhämtning för att få ner arbetslösheten och värna offentliga finanser Källa: Regeringen, BP Sida 6

7 Budgetunderlag Finansiering - förändringar jämfört med 2013 En starkare sysselsättningsutveckling, högre taxering i Stockholm och en ökad befolkning - Finansieringen ökar totalt med mnkr (+ 4,1 %) - Skatteintäkterna ökar med mnkr - Stadens avgift till utjämningen ökar med 558 mnkr - Avgift till LSS-utjämningen ökar med 119 mnkr Sida 7

8 Budgetunderlag Finansiering Mnkr Budget Budget Plan Plan Skatter , , , ,1 Begravningsavgift 133,5 139,1 145,3 153,4 Inkomstutjämning , , , ,6 Kostnadsutjämning 1 102,0-4,8-118,4-123,0 Regleringspost 302,9 194,5 114,4-156,5 Införandebidrag 0,0 600,3 214,9 0,0 Fastighetsavgift 1 115, , , ,8 LSS-utjämning -739,3-858,5-867,7-876,5 Finansiellt resultat (exkl. utdelning) 242,1 216,0 282,0 275,0 Utdelning Stockholm Stadshus AB 900, ,0 600,0 600,0 Utdelning AB Fortum Värme Holding 0,0 200,0 0,0 0,0 Disposition/avsättning begravningsfond -1,6 0,2-2,4-16,5 Disposition/avsättning renhållningsfond 0,0 6,3 3,3 5,3 Summa finansiering , , , ,5 Relativförändring 4,1% 1,4% 4,1% Sida 8

9 Äldreomsorg Volymminskning 5 mnkr Nytt ersättningssystem för vård- och omsorgsboende. Drygt 100:-/dygn mer i demenspeng än pengen för somatisk inriktning. Indexuppräkning på 2,5 % för vård- och omsorgsboende. Höjning av pengen för hemtjänst med 3,0 %. Sänkt momskompensation och höjd lokalpeng för privata utförare av vårdoch omsorgsboende. Netto en kostnadssänkning med 14,4 mnkr. Nytt ersättningssystem för hemtjänst och boende och nytt tidredovisningssystem för hemtjänst. Ny uppföljningsmodell införs på samtliga stadsdelsnämnder. Sida 9

10 Funktionsnedsättning Volymökning 73,5 mnkr Schablonhöjning 1,5 procent för boende motsvarande 20,1 mnkr Ersättningen för personer som har med sig personlig assistent föreslås vara den lägsta nivån. Detta ger lägre kostnader på 16,6 mnkr. Kompensation för de kostnadsökningar som verksamheten får då pengen inom hemtjänst och vård- och omsorgboende samt hemtjänst höjs. Kostnad: 9,3 mnkr. Sida 10

11 Verksamhet för barn, kultur och fritid Barn och ungdom och kultur och förening slås ihop och bildar verksamhetsområdet Verksamhet för barn, kultur och fritid. Södermalms stadsdelsnämnd blir ansvarig för samordningen av kollofrågorna. Både gällande e-tjänsten och verksamhetsfrågorna. Södermalms stadsdelsnämnd får i uppdrag att utveckla olika kolloalternativ (t.ex. prova på kollo) som leder till att fler barn åker på kollo. Satsning om 5 mnkr för parklekar. Sida 11

12 Individ- och familjeomsorg Volymökning 60,5 mnkr Höjning 70 mnkr till barn och ungdomsdelen inom IoF Förstärkning preventivt arbete genom fältassistenter 10 mnkr Implementera stadens program för kvinnofrid och riktlinjer för personal inom socialtjänsten som möter våld i nära relationer Utveckla arbetet med könsneutralt förhållningssätt i arbetet med våld i nära relationer Utveckla former för uppföljning av placerade barn och unga i syfte att säkerställa att uppföljning sker på likartat sätt i staden Implementera reviderade riktlinjer för familjehemsvård Implementera stadens hemlöshetsstrategi Utreda en sammanhållen organisation för öppenvårdsinsatser för barn och unga Genomföra uppsökande verksamhet av unga i utanförskap Sida 12

13 Socialnämnden Volymökning 40,1 mnkr Större förändringar utgörs bl.a. av: Insatser barn- och ungdomsprostitution 5 mnkr (utbildningsinsatser och kunskapsinhämtning, ta fram rutiner kring hantering och bemötande) Insatser hemlöshet 20 mnkr (b.la. ska projekt Vinternatt och Bostad först utvecklas och utökas, stadens hemlöshetsstrategi ska implementeras) Insatser kvinnofrid och våld i nära relationer 8 mnkr Samverkan skola/socialtjänst 10 mnkr (fortsätta samverkan för ökad skolnärvaro och bättre skolresultat i utvalda grundskolor i ytterstaden för barn som riskerar att fara illa) Utbildningsinsatser för verksamhetsområde IoF samt Funktionsnedsättning 10 mnkr som fördelas på två år SkolFam familjehemsplacerade barn 5 mnkr Alfa, sysselsättning för personer med psykisk ohälsa 5 mnkr Sida 13

14 Ekonomiskt bistånd Budgeten för ekonomiskt bistånd 2014 ökas med utgångspunkt från Swecos oktoberprognos med 5 miljoner kronor. Hälften av ökningen läggs på kostnader för utbetalningar av ekonomiskt bistånd, hälften på kostnader för handläggning av ekonomiskt bistånd. Sida 14

15 Arbetsmarknadsnämnden Förlängning av satsningen på unga på jobbtorg och uppsökande verksamhet åringar, 9 mnkr Förstärkt arbete för unga år (praktik, ungdomsanställning, yrkesintroduktion) 15 mnkr Åtgärder för fler vägar till jobb (äldrevärdar, kommunikationsinsatser sommarjobb), 11 mnkr Omsorgsvärdar, 2 mnkr Satsning på visstidsanställningar för funktionsnedsatta, 5mnkr Utveckling av arbetet med invandrarkvinnors etablering på arbetsmarknaden, 5 mnkr Fadderverksamhet för nyanlända, 1 mnkr Verksamhet för frivillig återvandring överförs från UtbN, 2 mnkr Del av statens generalschablon för ersättning till kommunerna för flyktingmottagning fördelas till stadsdelsnämnderna Volymökning SFI, 9,3 mnkr, samt ökning av SFI-schablon, 8,8 mnkr Anslagshöjning inom vuxenutbildningen, 9 mnkr Sida 15

16 Stadsmiljö Satsning om 10 mnkr för att förbättra och levandegöra offentliga platser (Idéernas Stockholm). Ökad investeringsbudget om 10 mnkr till nya lekparker. Minskning av stadsdelsnämndernas investeringsbudget för maskiner och inventarier med 50 mnkr. Sida 16

17 Förskola Den kommunala förskolepengen ökar från 79 till 80 procent av schablonen. Lässatsning i Stockholms förskolor. Skärpt skrivning om förskola på finska. Mer flexibelt nyttjande av 30 timmars förskola. Införa ny gemensam ingång till stadens och de fristående förskolornas köer. Införa centralavgiftshantering för bland annat förskola. Sida 17

18 Förskola Volymökningar SdN: 77,4 mnkr UtbN: 82,6 mnkr Schablonökning (+ 3 procent) SdN: 191,7 mnkr UtbN: 106,6 mnkr Sida 18

19 Grundskola Särskild satsning på elever i årskurs F-3 (51,3 mnkr) Ökade resurser till verksamhetsstöd (50 mnkr) Alla elever i åk 6-9 som riskerar att inte nå, eller inte når, kunskapsmålen har rätt till sommarskola (7 mnkr) Ökat anslag fritidsklubbar (6,3 mnkr) Sida 19

20 Grundskola Volymökningar Fritidshem 66,2 mnkr Grundskola 217,7 mnkr Volymminskning Grundsärskola 10,0 mnkr Schablonökning Fritidshem 3 procent Grundskola 4 procent Grundsärskola (tilläggsschablon) 4 procent Sida 20

21 Gymnasieskola Volymökningar Gymnasiesärskola 12,3 mnkr Volymminskningar Gymnasieskolan 68,6 mnkr Schablonökning Gymnasieskola 4,0 procent + 3,8 procent för datorer 1:1 Gymnasiesärskola (tilläggsschablon) 4 procent Sida 21

22 bostäder till 2030 Ambitionerna trappas upp markanvisningar Varav markanvisningar för små bostäder Totalt färdigställda bostäder mnkr i CM för att säkerställa den höga ambitionen Sida 22

23 Från till nya bostäder till år miljon invånare år Markanvisningar Detaljplaner Nya bostäder Sida 23

24 Exploateringsnämnden Ökade kostnader för fastighetsskatt, -1,0 mnkr Tidigarelagda kostnader från 2015, färja Hammarby sjöstad -0,5 mnkr Showroom grönt byggande -5,0 mnkr Ökat intäktskrav mnkr Sida 24

25 Exploateringsnämnden På ett tidigt stadium planera för offentlig service (boende för personer med funktionsnedsättning, skolor, förskolor, idrott, rekreation mm) Formulera en tydlig strategi för att i ett tidigt skede säkerställa att mark reserveras för skollokaler i exploateringsområden i enlighet med Skolplanering för ett växande Stockholm Miljöspetsområden Utveckla grönytefaktorn Fler cykelparkeringar Öppen tävling till byggbranschen med utmaningen att bygga små yteffektiva lägenheter till så låg kostnad som möjligt Verka för enhetliga byggkrav i länet Utveckla och införa gröna parkeringstal Sida 25

26 Stadsbyggnadsnämnden Anpassning till ökad volym -3,5 mnkr Höjd servicegrad bygglov -3,5 mnkr Öppna data -5,0 mnkr Bostadsanpassningsbidraget oförändrat på 86 mnkr Arbetet med att effektivisera plan- och bygglovsprocessen ska fortsätta Studentbostäder och små bostäder ska prioriteras i planprocessen Utveckla och införa grönytefaktor Verka för enhetliga byggkrav i länet Småskaliga miljöspetsområden Sida 26

27 Fastighetsnämnden Satsningar på mobila paviljonger enligt konceptet temporära mindre byggnader med tydlig arkitektonisk profil Satsning på torgutveckling; Brunkebergs torg, salutorgen Sida 27

28 Idrottsnämnden Förändringar 2014 Ökade hyreskostnader, fastighetsnämnden -7,7 mnkr Ökade kostnader för drift av ny idrottshall Stora Mossen -1,6 mnkr Minskade kostnader/intäkter, ombyggnad av Åkeshov (netto) -0,8 mnkr - Satsning barn och ungdom -15,0 mnkr - Drift nya konstgräsplaner -4,5 mnkr Ökade hyreskostnader mm, enl plan -15,2 mnkr Driftskostnader Engelbrektshallen, enl plan -1,1 mnkr Sida 28

29 Idrottsnämnden Samutnyttja lokaler ska så att tillgängliga tider utnyttjas fullt ut. Finansieringsmodell för anläggande av konstgräs på skolgårdar Flytande citybadplats Utökad investeringsbudget för idrottsinvesteringar Enkla nya hallar 100,0 mnkr Upprustning Grimsta IP 47,0 mnkr Konstgräsplaner 30,0 mnkr Sida 29

30 Kulturnämnden: kulturförvaltningen Volymförändring Kulturskolan +/-1,5 mnkr Minskade kostnader och intäkter Kulturhuset 83,7 mnkr Minskade kostnader E-tjänster 4,6 mnkr Utbyggnad av EL Sistema 10,0 mnkr Barnkultursatsning 20,0 mnkr Lässatsning 15,0 mnkr Open Streets 2,0 mnkr Införa länsgemensamt lånekort Barnkulturår 2014 Utvidgning av El Sistema Sida 30

31 Kyrkogårdsnämnden Renovering av Sandsborgs kyrkogårdsmur -2,0 mnkr Renovering gravmonument -1,0 mnkr Upprustningsplan för krematoriekapellen -2,0 mnkr E-tjänst 0,1 mnkr Sida 31

32 Miljö- och hälsoskyddsnämnden intäkter för tillsyn +/-3,0 mnkr kartläggning av historiskt förorenade områden för ökat byggande -1,0 mnkr kompetenshöjande insatser -3,0 mnkr Hälsoskyddsinformation -1,0 mnkr Miljöövervakning till följd av nya direktiv -1,0 mnkr Kemikaliecentrum -3,0 mnkr Elbilsupphandling -2,0 mnkr Teknikutveckling luftkvalitet (från 2013) fortsätter Sida 32

33 Trafik- och renhållningsnämnden - gatuverksamhet Drift och underhåll (8,2 mnkr) av nya områden samt D&U E18 (4,8 mnkr), inkl. i plan (11,6 mnkr) - 24,6 mnkr Högre ambition i bostadsbyggandet -4,0 mnkr Förstärkt uppföljning av städning och snöröjning -5,0 mnkr Åtgärdsprogram för luft -6,0 mnkr Testplats cykel - 3,0 mnkr Vackrare och grönare Stockholm -5,0 mnkr Omstrukturering av Götgatan -2,0 mnkr Fortsatt och utökad satsning på träd -20,0 mnkr Stadens små platser, parker, torg mm -6,0 mnkr Höjd nivå städning - 35,0 mnkr Trygghetssatsning -7,0 mnkr Framkomlighet -3,0 mnkr Fortsatt satsning på ljusprogram -5,0 mnkr Sida 33

34 Trafik- och renhållningsnämnden - gatuverksamhet Ökad trafiksäkerhet vid skolor, förskolor, tungt belastade och olycksdrabbade gång- och cykelstråk och andra miljöer med många utsatta trafikanter Ta fram en plan för säkrare skolvägar Särskild fokus ska läggas på snöröjning av gång- och cykelbanor 30 km/h vissa gator i innerstaden Öka ambitionen när det gäller utbyggnaden av cykelparkeringar i staden från 500 år 2013 till minst 2000 år 2014 Aktivt arbeta för att för att skapa fler platser för snabbladdning och normalladdning av elbilar. Genomföra pilotprojekt med så kallad grön våg på flera av stadens gator Sida 34

35 Trafik- och renhållningsnämnden renhållningsverksamhet 7 mnkr 2014, 4,0 mnkr 2015 samt 6,0 mnkr 2016 för konsult- och informationsinsatser avseende projektering för optisk sortering. Stadens avfallshantering föreslås bolagiseras. Det nya bolaget föreslås få i uppdrag att säkerställa att det kommunala uppdraget om avfallshantering tas om hand. Sida 35

36 Överförmyndarnämnden Genom verksamhetsöversynen och omorganisationen uppnå en fungerande och gentemot huvudmannen rättssäker förvaltning. Medel reserveras i CM för att stödja utvecklingsarbete 1,0 mnkr i utökad budget Sida 36

37 Förändringar mot budget 2013 Schablonökningar (belopp angivna innan generell effektivisering) Förskola (UtbN) (3 %) 106,6 mnkr Grundskola (4 %) 468,0 mnkr Grundsärskola (4 %) 19,1 mnkr Gymnasieskola (4% + 3,8 % för 1:1 datorer) 138,8 mnkr Gymnasiesärskola (4 %) 7,3 mnkr Fritidshem (3 %) 76,7 mnkr VO förskola (3 %) 191,7 mnkr Sida 37

38 Förändringar mot budget 2013 Generell effektivisering 506,5 mnkr Andra effektiviseringar E-tjänst 5,3 mnkr Sjukfrånvaro 2,5 mnkr Konsulttjänster 100,0 mnkr SUMMA: 614,3 mnkr Sida 38

39 Förslag till investeringsplan 2014 staden Capital of Scandinavia

40 mnkr Nettoinvesteringar staden och bolagen Investeringar staden och Stockholms Stadshus AB Investeringar staden År Sida 40

41 Investeringsvolym fördelat på investeringstyp Sida 41

42 Stockholms Stadshus AB Genomgång budgetunderlag 2014

43 Förslag till budget 2014 med inriktning (resultat efter finansnetto) Mnkr KcS Budget Moderbolaget Stockholms Stadshus AB Utdelning från dotterbolag 0 Dotterbolagen Svenska Bostäder Stimulans för Stockholm 1) Familjebostäder Stimulans för Stockholm Stockholmshem Stimulans för Stockholm -200 Bostadsförmedlingen i Stockholm SISAB Stimulans för Stockholm -20 Micasa Fastigheter Äldrelyftet S.t Erik Markutveckling Stockholm Globe Arena Fastigheter Stockholm Vatten Stockholms Hamnar Stokab Stockholm Parkering Stimulans för Stockholm -20 Stockholms Stadsteater Stockholm Business Region S:t Erik Försäkring S:t Erik Livförsäkring Övriga bolag Koncernjusteringar Koncernen totalt Varav Stimulans för Stockholm

44 Bruttoinvesteringar - förslag per bolag för Stockholms Stadshus AB Mnkr KcS Budget Förslag Moderbolaget Stockholms Stadshus AB Dotterbolagen Svenska Bostäder Familjebostäder Stockholmshem Bostadsförmedlingen i Stockholm Micasa Fastigheter SISAB Stockholm Globe Arena Fastigheter S:t Erik Markutveckling Stockholm Parkering Stockholms Hamnar Stockholm Vatten Stokab Stockholms Stadsteater Stockholm Business Region S:t Erik Försäkring S:t Erik Livförsäkring Övriga bolag Koncernjusteringar Koncernen total

Kommunstyrelsens förslag till budget 2011 för Stockholms stad Inriktning för 2012 och 2013

Kommunstyrelsens förslag till budget 2011 för Stockholms stad Inriktning för 2012 och 2013 Dnr:111-939/2010 för Stockholms stad Inriktning för 2012 och 2013 INLEDNING... 1 NÄMNDER OCH STYRELSER UTOM ROTELINDELNING Kommunfullmäktige m.m.: kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, stadsledningskontoret

Läs mer

INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15

INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15 (MP):1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15 INRIKTNINGSMÅL OCH MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDENA

Läs mer

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 På väg mot 150 000 invånare... 3 Vad innehåller detta dokument?... 4 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro... 5 Strategiska områden

Läs mer

Modernt, miljövänligt och mänskligt Stockholm

Modernt, miljövänligt och mänskligt Stockholm Modernt, miljövänligt och mänskligt Stockholm Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad BUDGETFÖRSLAG 2011 (MP):1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 4 Klimat 5 Lika rättigheter

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013 Ettårsplan - med nämndernas åtaganden 2 Innehållsförteckning Sida Majoritetens budgetskrivelse 4 Kommunledningsförvaltningens skrivelse om Ettårsplanen för 8 Resultaträkning 26 Skatteintäkter 26 Driftsammandrag

Läs mer

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING innehåll INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet sid 3 Året som gått med Burlövstidningen sid 4 2013 i korthet sid 6 Burlöv under 5 år sid 7 Organisationsschema sid 8 Mandatfördelning

Läs mer

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads verksamhetsplan och budget 2013 med inriktning för 2014-2015 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads organisation Kommunfullmäktige Kommunrevisionen Valnämnden Kommunstyrelsen

Läs mer

Ettårsplan 2012. - med nämndernas åtaganden 2012

Ettårsplan 2012. - med nämndernas åtaganden 2012 Ettårsplan 2012 - med nämndernas åtaganden 2012 Innehållsförteckning Sida Kommunledningsförvaltningens skrivelse om ettårsplanen 2011 3 Resultaträkning 21 Skatteintäkter 21 Driftsammandrag 22 Investeringssammandrag

Läs mer

delårsrapport januari - augusti 2012

delårsrapport januari - augusti 2012 delårsrapport januari - augusti 2012 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida SAMMANFATTNING 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekonomi God ekonomisk hushållning Mål i budget 2012 Finansiell analys Kommunkoncernen Delårsbokslut

Läs mer

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Ärendet I budget för 2014 och plan 2015-2016 är nämndernas kostnader uppräknade utifrån volymförändringar och justerade för löner

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 3 (42) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL EU 2020 STRATEGIN är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

g 10s VALLENTUNA KOMMUN Kommunplan 2013-2015 (KS 2012.013) Beslut Anteckning Ärendet i korthet Yrkanden Propositionsordning 2012-06-18 Kommunstyrelsen

g 10s VALLENTUNA KOMMUN Kommunplan 2013-2015 (KS 2012.013) Beslut Anteckning Ärendet i korthet Yrkanden Propositionsordning 2012-06-18 Kommunstyrelsen VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen Sa m ma nträdesprotokol I 2012-06-18 10 (1s) g 10s Kommunplan 2013-2015 (KS 2012.013) Beslut Kommunstyrelsen fürslår fullmälitige 1 att anta kommunplan 2o1g-2o15 innehållande

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald nacka kommun Årsredovisning 2012 Öppenhet och mångfald 2 Innehåll Sammanfattning 4 Reflektioner från Nackaåret 2011 5 Fem år i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Politisk styrning och organisation

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 200 Ramavtal och plankostnadsavtal Fittja centrum. 201 Redovisning av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 200 Ramavtal och plankostnadsavtal Fittja centrum. 201 Redovisning av obesvarade medborgarförslag KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kommunstyrelsen 2014-09-26 Tid 2014-10-06, Kl 16:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, 2:3 Ärenden Justering BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 198 Kommunens delårsrapport 2 199

Läs mer

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-11-04 Dnr KS/2013:458 201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att 1. Fastställa kommunstyrelsens

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 3 Innehållsförteckning 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 Inledande budgetskrivelse från kommunstyrelsens ordförande ---------------------------------------------- 5 Förutsättningar för budgetarbetet

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

2013 1 Årsredovisning

2013 1 Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2 Vallentuna Kulturhus Bibliotek har karaktären av ett aktivitetshus riktat till alla. Innehåll Nyckeltal i sammandrag 4 Kommunalrådet har ordet 5 Årets händelser 6 Nya trafikplatsen

Läs mer

INLEDNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETEN

INLEDNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETEN ÅRSREDOVISNING 2012 INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 11 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnder, förbund och bolag

Läs mer

Årsredovisning. Linköpings kommun

Årsredovisning. Linköpings kommun Årsredovisning 2008 Linköpings kommun Produktion: Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen och informationschefen Grafisk produktion: Johnny Dahlgren Grafisk Produktion AB Tryck: AB Danagårds Grafiska

Läs mer

Jämlikhet och utveckling

Jämlikhet och utveckling Uppsala socialdemokratiska kommunfullmäktigegrupp Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner för Uppsala Uppsala kommun Inriktning, Verksamhet, Ekonomi 2012-2015 2 (88) Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner

Läs mer

Skellefteå kommun Delårsrapport april 2012

Skellefteå kommun Delårsrapport april 2012 Skellefteå kommun Delårsrapport april 2012 1 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Samhällsekonomins utveckling 3 Lokal utveckling 5 Uppföljning mål- och resultatstyrning 8 Nämnds- och bolagsrapporter

Läs mer

Gävle kommun, 2011 Foto: Albin Bogren Produktion: Baringo reklam & kommunikation

Gävle kommun, 2011 Foto: Albin Bogren Produktion: Baringo reklam & kommunikation Kommunplan med Årsbudget och Utblick Gävle kommun, 2011 Foto: Albin Bogren Produktion: Baringo reklam & kommunikation Innehållsförteckning Beslutsförslag 5 Utdrag ur sammanträdesprotokoll 6 Gävle fortsätter

Läs mer

CIRKULÄR 13:13. Vårpropositionen för år 2013

CIRKULÄR 13:13. Vårpropositionen för år 2013 2013-04-16 1 (12) CIRKULÄR 13:13 Ekonomi och styrning Ekonomisk analys Signild Östgren m.fl. EJ Kommunstyrelsen Ekonomi/finans Personalfrågor Funktionshinderområdet Äldreomsorg Invandrar- och flyktingfrågor

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer