Presentation av budget. 16 oktober Capital of Scandinavia

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Presentation av budget. 16 oktober 2013. 2013-10-16 Capital of Scandinavia"

Transkript

1 Presentation av budget 16 oktober 2013 Capital of Scandinavia

2 Konjunkturläget Svensk ekonomi BNP ökade med 0,1 procent andra kvartalet 2013 Hushållens konsumtion driver ekonomin för tillfället Det finns dock signaler om ökad orderingång för industrin Under hösten väntas en successiv konjunkturförstärkning Små förändringar på arbetsmarknaden Sida 2

3 Konjunkturen i Stockholm Den ekonomiska tillväxten i Stockholms stad fortsätter, men takten har dämpats Under andra kvartalet steg Handelskammarens konjunkturindikator för Stockholms län från 5 till 11, genomsnittet sedan år 2000 har legat på 12 Sysselsättningstillväxten ökar Arbetslösheten oförändrad Befolkningstillväxten fortsätter Sida 3

4 Sysselsättningstillväxt Procentuell förändring jämfört med motsvarande kvartal föregående år Stockholms stad Riket Sida 4

5 Budgetunderlag Skatteunderlagstillväxt och bidrag till förändring Ökning i procent och bidrag i procentenheter ,6 4,6 4,1 3,5 2, Sysselsättning Timlön Övrigt Exkl. regeleffekter Realt Summa Källa: Sveriges Kommuner och Landsting, oktober 2013 Sida 5

6 Budgetpropositionen 2014 Regeringens bedömning av det ekonomiska läget Utdragen internationell lågkonjunktur Situationen är fortsatt besvärlig med betydande nedåtrisker Dröjer innan arbetslösheten tydligt vänder ner, ökad risk att den biter sig fast på hög nivå Sveriges starka position ger goda möjligheter att stötta återhämtning för att få ner arbetslösheten och värna offentliga finanser Källa: Regeringen, BP Sida 6

7 Budgetunderlag Finansiering - förändringar jämfört med 2013 En starkare sysselsättningsutveckling, högre taxering i Stockholm och en ökad befolkning - Finansieringen ökar totalt med mnkr (+ 4,1 %) - Skatteintäkterna ökar med mnkr - Stadens avgift till utjämningen ökar med 558 mnkr - Avgift till LSS-utjämningen ökar med 119 mnkr Sida 7

8 Budgetunderlag Finansiering Mnkr Budget Budget Plan Plan Skatter , , , ,1 Begravningsavgift 133,5 139,1 145,3 153,4 Inkomstutjämning , , , ,6 Kostnadsutjämning 1 102,0-4,8-118,4-123,0 Regleringspost 302,9 194,5 114,4-156,5 Införandebidrag 0,0 600,3 214,9 0,0 Fastighetsavgift 1 115, , , ,8 LSS-utjämning -739,3-858,5-867,7-876,5 Finansiellt resultat (exkl. utdelning) 242,1 216,0 282,0 275,0 Utdelning Stockholm Stadshus AB 900, ,0 600,0 600,0 Utdelning AB Fortum Värme Holding 0,0 200,0 0,0 0,0 Disposition/avsättning begravningsfond -1,6 0,2-2,4-16,5 Disposition/avsättning renhållningsfond 0,0 6,3 3,3 5,3 Summa finansiering , , , ,5 Relativförändring 4,1% 1,4% 4,1% Sida 8

9 Äldreomsorg Volymminskning 5 mnkr Nytt ersättningssystem för vård- och omsorgsboende. Drygt 100:-/dygn mer i demenspeng än pengen för somatisk inriktning. Indexuppräkning på 2,5 % för vård- och omsorgsboende. Höjning av pengen för hemtjänst med 3,0 %. Sänkt momskompensation och höjd lokalpeng för privata utförare av vårdoch omsorgsboende. Netto en kostnadssänkning med 14,4 mnkr. Nytt ersättningssystem för hemtjänst och boende och nytt tidredovisningssystem för hemtjänst. Ny uppföljningsmodell införs på samtliga stadsdelsnämnder. Sida 9

10 Funktionsnedsättning Volymökning 73,5 mnkr Schablonhöjning 1,5 procent för boende motsvarande 20,1 mnkr Ersättningen för personer som har med sig personlig assistent föreslås vara den lägsta nivån. Detta ger lägre kostnader på 16,6 mnkr. Kompensation för de kostnadsökningar som verksamheten får då pengen inom hemtjänst och vård- och omsorgboende samt hemtjänst höjs. Kostnad: 9,3 mnkr. Sida 10

11 Verksamhet för barn, kultur och fritid Barn och ungdom och kultur och förening slås ihop och bildar verksamhetsområdet Verksamhet för barn, kultur och fritid. Södermalms stadsdelsnämnd blir ansvarig för samordningen av kollofrågorna. Både gällande e-tjänsten och verksamhetsfrågorna. Södermalms stadsdelsnämnd får i uppdrag att utveckla olika kolloalternativ (t.ex. prova på kollo) som leder till att fler barn åker på kollo. Satsning om 5 mnkr för parklekar. Sida 11

12 Individ- och familjeomsorg Volymökning 60,5 mnkr Höjning 70 mnkr till barn och ungdomsdelen inom IoF Förstärkning preventivt arbete genom fältassistenter 10 mnkr Implementera stadens program för kvinnofrid och riktlinjer för personal inom socialtjänsten som möter våld i nära relationer Utveckla arbetet med könsneutralt förhållningssätt i arbetet med våld i nära relationer Utveckla former för uppföljning av placerade barn och unga i syfte att säkerställa att uppföljning sker på likartat sätt i staden Implementera reviderade riktlinjer för familjehemsvård Implementera stadens hemlöshetsstrategi Utreda en sammanhållen organisation för öppenvårdsinsatser för barn och unga Genomföra uppsökande verksamhet av unga i utanförskap Sida 12

13 Socialnämnden Volymökning 40,1 mnkr Större förändringar utgörs bl.a. av: Insatser barn- och ungdomsprostitution 5 mnkr (utbildningsinsatser och kunskapsinhämtning, ta fram rutiner kring hantering och bemötande) Insatser hemlöshet 20 mnkr (b.la. ska projekt Vinternatt och Bostad först utvecklas och utökas, stadens hemlöshetsstrategi ska implementeras) Insatser kvinnofrid och våld i nära relationer 8 mnkr Samverkan skola/socialtjänst 10 mnkr (fortsätta samverkan för ökad skolnärvaro och bättre skolresultat i utvalda grundskolor i ytterstaden för barn som riskerar att fara illa) Utbildningsinsatser för verksamhetsområde IoF samt Funktionsnedsättning 10 mnkr som fördelas på två år SkolFam familjehemsplacerade barn 5 mnkr Alfa, sysselsättning för personer med psykisk ohälsa 5 mnkr Sida 13

14 Ekonomiskt bistånd Budgeten för ekonomiskt bistånd 2014 ökas med utgångspunkt från Swecos oktoberprognos med 5 miljoner kronor. Hälften av ökningen läggs på kostnader för utbetalningar av ekonomiskt bistånd, hälften på kostnader för handläggning av ekonomiskt bistånd. Sida 14

15 Arbetsmarknadsnämnden Förlängning av satsningen på unga på jobbtorg och uppsökande verksamhet åringar, 9 mnkr Förstärkt arbete för unga år (praktik, ungdomsanställning, yrkesintroduktion) 15 mnkr Åtgärder för fler vägar till jobb (äldrevärdar, kommunikationsinsatser sommarjobb), 11 mnkr Omsorgsvärdar, 2 mnkr Satsning på visstidsanställningar för funktionsnedsatta, 5mnkr Utveckling av arbetet med invandrarkvinnors etablering på arbetsmarknaden, 5 mnkr Fadderverksamhet för nyanlända, 1 mnkr Verksamhet för frivillig återvandring överförs från UtbN, 2 mnkr Del av statens generalschablon för ersättning till kommunerna för flyktingmottagning fördelas till stadsdelsnämnderna Volymökning SFI, 9,3 mnkr, samt ökning av SFI-schablon, 8,8 mnkr Anslagshöjning inom vuxenutbildningen, 9 mnkr Sida 15

16 Stadsmiljö Satsning om 10 mnkr för att förbättra och levandegöra offentliga platser (Idéernas Stockholm). Ökad investeringsbudget om 10 mnkr till nya lekparker. Minskning av stadsdelsnämndernas investeringsbudget för maskiner och inventarier med 50 mnkr. Sida 16

17 Förskola Den kommunala förskolepengen ökar från 79 till 80 procent av schablonen. Lässatsning i Stockholms förskolor. Skärpt skrivning om förskola på finska. Mer flexibelt nyttjande av 30 timmars förskola. Införa ny gemensam ingång till stadens och de fristående förskolornas köer. Införa centralavgiftshantering för bland annat förskola. Sida 17

18 Förskola Volymökningar SdN: 77,4 mnkr UtbN: 82,6 mnkr Schablonökning (+ 3 procent) SdN: 191,7 mnkr UtbN: 106,6 mnkr Sida 18

19 Grundskola Särskild satsning på elever i årskurs F-3 (51,3 mnkr) Ökade resurser till verksamhetsstöd (50 mnkr) Alla elever i åk 6-9 som riskerar att inte nå, eller inte når, kunskapsmålen har rätt till sommarskola (7 mnkr) Ökat anslag fritidsklubbar (6,3 mnkr) Sida 19

20 Grundskola Volymökningar Fritidshem 66,2 mnkr Grundskola 217,7 mnkr Volymminskning Grundsärskola 10,0 mnkr Schablonökning Fritidshem 3 procent Grundskola 4 procent Grundsärskola (tilläggsschablon) 4 procent Sida 20

21 Gymnasieskola Volymökningar Gymnasiesärskola 12,3 mnkr Volymminskningar Gymnasieskolan 68,6 mnkr Schablonökning Gymnasieskola 4,0 procent + 3,8 procent för datorer 1:1 Gymnasiesärskola (tilläggsschablon) 4 procent Sida 21

22 bostäder till 2030 Ambitionerna trappas upp markanvisningar Varav markanvisningar för små bostäder Totalt färdigställda bostäder mnkr i CM för att säkerställa den höga ambitionen Sida 22

23 Från till nya bostäder till år miljon invånare år Markanvisningar Detaljplaner Nya bostäder Sida 23

24 Exploateringsnämnden Ökade kostnader för fastighetsskatt, -1,0 mnkr Tidigarelagda kostnader från 2015, färja Hammarby sjöstad -0,5 mnkr Showroom grönt byggande -5,0 mnkr Ökat intäktskrav mnkr Sida 24

25 Exploateringsnämnden På ett tidigt stadium planera för offentlig service (boende för personer med funktionsnedsättning, skolor, förskolor, idrott, rekreation mm) Formulera en tydlig strategi för att i ett tidigt skede säkerställa att mark reserveras för skollokaler i exploateringsområden i enlighet med Skolplanering för ett växande Stockholm Miljöspetsområden Utveckla grönytefaktorn Fler cykelparkeringar Öppen tävling till byggbranschen med utmaningen att bygga små yteffektiva lägenheter till så låg kostnad som möjligt Verka för enhetliga byggkrav i länet Utveckla och införa gröna parkeringstal Sida 25

26 Stadsbyggnadsnämnden Anpassning till ökad volym -3,5 mnkr Höjd servicegrad bygglov -3,5 mnkr Öppna data -5,0 mnkr Bostadsanpassningsbidraget oförändrat på 86 mnkr Arbetet med att effektivisera plan- och bygglovsprocessen ska fortsätta Studentbostäder och små bostäder ska prioriteras i planprocessen Utveckla och införa grönytefaktor Verka för enhetliga byggkrav i länet Småskaliga miljöspetsområden Sida 26

27 Fastighetsnämnden Satsningar på mobila paviljonger enligt konceptet temporära mindre byggnader med tydlig arkitektonisk profil Satsning på torgutveckling; Brunkebergs torg, salutorgen Sida 27

28 Idrottsnämnden Förändringar 2014 Ökade hyreskostnader, fastighetsnämnden -7,7 mnkr Ökade kostnader för drift av ny idrottshall Stora Mossen -1,6 mnkr Minskade kostnader/intäkter, ombyggnad av Åkeshov (netto) -0,8 mnkr - Satsning barn och ungdom -15,0 mnkr - Drift nya konstgräsplaner -4,5 mnkr Ökade hyreskostnader mm, enl plan -15,2 mnkr Driftskostnader Engelbrektshallen, enl plan -1,1 mnkr Sida 28

29 Idrottsnämnden Samutnyttja lokaler ska så att tillgängliga tider utnyttjas fullt ut. Finansieringsmodell för anläggande av konstgräs på skolgårdar Flytande citybadplats Utökad investeringsbudget för idrottsinvesteringar Enkla nya hallar 100,0 mnkr Upprustning Grimsta IP 47,0 mnkr Konstgräsplaner 30,0 mnkr Sida 29

30 Kulturnämnden: kulturförvaltningen Volymförändring Kulturskolan +/-1,5 mnkr Minskade kostnader och intäkter Kulturhuset 83,7 mnkr Minskade kostnader E-tjänster 4,6 mnkr Utbyggnad av EL Sistema 10,0 mnkr Barnkultursatsning 20,0 mnkr Lässatsning 15,0 mnkr Open Streets 2,0 mnkr Införa länsgemensamt lånekort Barnkulturår 2014 Utvidgning av El Sistema Sida 30

31 Kyrkogårdsnämnden Renovering av Sandsborgs kyrkogårdsmur -2,0 mnkr Renovering gravmonument -1,0 mnkr Upprustningsplan för krematoriekapellen -2,0 mnkr E-tjänst 0,1 mnkr Sida 31

32 Miljö- och hälsoskyddsnämnden intäkter för tillsyn +/-3,0 mnkr kartläggning av historiskt förorenade områden för ökat byggande -1,0 mnkr kompetenshöjande insatser -3,0 mnkr Hälsoskyddsinformation -1,0 mnkr Miljöövervakning till följd av nya direktiv -1,0 mnkr Kemikaliecentrum -3,0 mnkr Elbilsupphandling -2,0 mnkr Teknikutveckling luftkvalitet (från 2013) fortsätter Sida 32

33 Trafik- och renhållningsnämnden - gatuverksamhet Drift och underhåll (8,2 mnkr) av nya områden samt D&U E18 (4,8 mnkr), inkl. i plan (11,6 mnkr) - 24,6 mnkr Högre ambition i bostadsbyggandet -4,0 mnkr Förstärkt uppföljning av städning och snöröjning -5,0 mnkr Åtgärdsprogram för luft -6,0 mnkr Testplats cykel - 3,0 mnkr Vackrare och grönare Stockholm -5,0 mnkr Omstrukturering av Götgatan -2,0 mnkr Fortsatt och utökad satsning på träd -20,0 mnkr Stadens små platser, parker, torg mm -6,0 mnkr Höjd nivå städning - 35,0 mnkr Trygghetssatsning -7,0 mnkr Framkomlighet -3,0 mnkr Fortsatt satsning på ljusprogram -5,0 mnkr Sida 33

34 Trafik- och renhållningsnämnden - gatuverksamhet Ökad trafiksäkerhet vid skolor, förskolor, tungt belastade och olycksdrabbade gång- och cykelstråk och andra miljöer med många utsatta trafikanter Ta fram en plan för säkrare skolvägar Särskild fokus ska läggas på snöröjning av gång- och cykelbanor 30 km/h vissa gator i innerstaden Öka ambitionen när det gäller utbyggnaden av cykelparkeringar i staden från 500 år 2013 till minst 2000 år 2014 Aktivt arbeta för att för att skapa fler platser för snabbladdning och normalladdning av elbilar. Genomföra pilotprojekt med så kallad grön våg på flera av stadens gator Sida 34

35 Trafik- och renhållningsnämnden renhållningsverksamhet 7 mnkr 2014, 4,0 mnkr 2015 samt 6,0 mnkr 2016 för konsult- och informationsinsatser avseende projektering för optisk sortering. Stadens avfallshantering föreslås bolagiseras. Det nya bolaget föreslås få i uppdrag att säkerställa att det kommunala uppdraget om avfallshantering tas om hand. Sida 35

36 Överförmyndarnämnden Genom verksamhetsöversynen och omorganisationen uppnå en fungerande och gentemot huvudmannen rättssäker förvaltning. Medel reserveras i CM för att stödja utvecklingsarbete 1,0 mnkr i utökad budget Sida 36

37 Förändringar mot budget 2013 Schablonökningar (belopp angivna innan generell effektivisering) Förskola (UtbN) (3 %) 106,6 mnkr Grundskola (4 %) 468,0 mnkr Grundsärskola (4 %) 19,1 mnkr Gymnasieskola (4% + 3,8 % för 1:1 datorer) 138,8 mnkr Gymnasiesärskola (4 %) 7,3 mnkr Fritidshem (3 %) 76,7 mnkr VO förskola (3 %) 191,7 mnkr Sida 37

38 Förändringar mot budget 2013 Generell effektivisering 506,5 mnkr Andra effektiviseringar E-tjänst 5,3 mnkr Sjukfrånvaro 2,5 mnkr Konsulttjänster 100,0 mnkr SUMMA: 614,3 mnkr Sida 38

39 Förslag till investeringsplan 2014 staden Capital of Scandinavia

40 mnkr Nettoinvesteringar staden och bolagen Investeringar staden och Stockholms Stadshus AB Investeringar staden År Sida 40

41 Investeringsvolym fördelat på investeringstyp Sida 41

42 Stockholms Stadshus AB Genomgång budgetunderlag 2014

43 Förslag till budget 2014 med inriktning (resultat efter finansnetto) Mnkr KcS Budget Moderbolaget Stockholms Stadshus AB Utdelning från dotterbolag 0 Dotterbolagen Svenska Bostäder Stimulans för Stockholm 1) Familjebostäder Stimulans för Stockholm Stockholmshem Stimulans för Stockholm -200 Bostadsförmedlingen i Stockholm SISAB Stimulans för Stockholm -20 Micasa Fastigheter Äldrelyftet S.t Erik Markutveckling Stockholm Globe Arena Fastigheter Stockholm Vatten Stockholms Hamnar Stokab Stockholm Parkering Stimulans för Stockholm -20 Stockholms Stadsteater Stockholm Business Region S:t Erik Försäkring S:t Erik Livförsäkring Övriga bolag Koncernjusteringar Koncernen totalt Varav Stimulans för Stockholm

44 Bruttoinvesteringar - förslag per bolag för Stockholms Stadshus AB Mnkr KcS Budget Förslag Moderbolaget Stockholms Stadshus AB Dotterbolagen Svenska Bostäder Familjebostäder Stockholmshem Bostadsförmedlingen i Stockholm Micasa Fastigheter SISAB Stockholm Globe Arena Fastigheter S:t Erik Markutveckling Stockholm Parkering Stockholms Hamnar Stockholm Vatten Stokab Stockholms Stadsteater Stockholm Business Region S:t Erik Försäkring S:t Erik Livförsäkring Övriga bolag Koncernjusteringar Koncernen total

SERVICEFÖRVALTNINGEN 2011-11-08 SIDAN 1

SERVICEFÖRVALTNINGEN 2011-11-08 SIDAN 1 SIDAN 1 Så här fungerar Stockholms stad 855 000 invånare VÄLJER 40 000 medarbetare inom Stockholms stad samt entreprenörer i stadens tjänst GENOMFÖR 101 ledamöter i kommunfullmäktige BESLUTAR Stockholms

Läs mer

Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S

Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S Simuleringsmodell Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S Stadsövergripande sammanställning mnkr mnkr Skatteintäkter enligt prognos från SKL januari 2015 6 511,920 6 511,920 Förändrad skatteprognos

Läs mer

Ett Stockholm där alla kan arbeta, utbilda sig och växa

Ett Stockholm där alla kan arbeta, utbilda sig och växa Budget 2012 264 miljoner till utbildning 140 miljoner för att bryta arbetslösheten 10 öres skattehöjning Stadens resurser används mer aktivt för att investera i utbildning och jobb Ett Stockholm där alla

Läs mer

Så styrs Stockholm PÅ VÄG MOT VÄRLDSKLASS

Så styrs Stockholm PÅ VÄG MOT VÄRLDSKLASS , borgarrådssekreterare 2014-05-28 Så styrs Stockholm PÅ VÄG MOT VÄRLDSKLASS Så här fungerar Stockholms stad 868 000 invånare VÄLJER 38 500 medarbetare inom Stockholms stad samt entreprenörer i stadens

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

Kommunal nämnd/styrelse (under förutsättning att den finns kvar även efter valet) AB Familjebostäder AB Micasa Fastigheter AB Skolfastigheter i

Kommunal nämnd/styrelse (under förutsättning att den finns kvar även efter valet) AB Familjebostäder AB Micasa Fastigheter AB Skolfastigheter i Kommunal nämnd/styrelse (under förutsättning att den finns kvar även efter valet) AB Familjebostäder AB Micasa Fastigheter AB Skolfastigheter i Stockholm SISAB AB Stockholm Business Region AB AB Stockholm

Läs mer

Slutrapport Kort version

Slutrapport Kort version Slutrapport Kort version Medarbetarenkät Medarbetarenkät Ledar 2013 2 (10) Medarbetarenkät för Stockholms stad 2013 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

AB Familjebostäder. AB Micasa Fastigheter. AB Skolfastigheter i Stockholm SISAB. AB Stockholm Business Region AB. AB Stockholm Globe Arena Fastig

AB Familjebostäder. AB Micasa Fastigheter. AB Skolfastigheter i Stockholm SISAB. AB Stockholm Business Region AB. AB Stockholm Globe Arena Fastig Valberedningen för nämnder och styrelser har beslutat att nomineringar till kommunala och landstingskommunala uppdrag samt gällande borgarråd och landstingsråd ska ske under perioden måndag 15 september

Läs mer

2009-12-09 SIDAN 1. Medarbetarenkät 2009. Stockholms stad

2009-12-09 SIDAN 1. Medarbetarenkät 2009. Stockholms stad SIDAN 1 Medarbetarenkät 2009 Stockholms stad Högt betyg, tydliga förbättringar Nöjd Medarbetarindex, NMI 62 (2008 NMI 59) Tydlig förbättring av trivsel och hälsa Arbetsmotivation och ansvarstagande högt

Läs mer

S:t Erik Försäkring Försäkrings- och skadeförebyggande arbete i Stockholms stad

S:t Erik Försäkring Försäkrings- och skadeförebyggande arbete i Stockholms stad S:t Erik Försäkring Försäkrings- och skadeförebyggande arbete i Stockholms stad Jan Willgård, jan.willgard@sterikforsakring.se, 08-508 29 812 Stockholms stad Cirka 860 000 innevånare Växer med cirka 16

Läs mer

NATIONELL NÄTVERKSTRÄFF OM FÖREBYGGANDE HEMBESÖK 15 16 november 2012

NATIONELL NÄTVERKSTRÄFF OM FÖREBYGGANDE HEMBESÖK 15 16 november 2012 ÄLDREFÖRVALTNINGEN NATIONELL NÄTVERKSTRÄFF OM FÖREBYGGANDE HEMBESÖK 15 16 november 2012 STOCKHOLMS STAD PÅ VÄG MOT VÄRLDSKLASS Visionen om ett Stockholm i världsklass Stockholm ska växa till en miljonstad

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

STOCKHOLMS STAD INVESTERAR FÖR ATT MÖTA LÅGKONJUNKTUREN

STOCKHOLMS STAD INVESTERAR FÖR ATT MÖTA LÅGKONJUNKTUREN STADSLEDNINGSKONTORET SID 1 (6) 2008-12-03 pm STOCKHOLMS STAD INVESTERAR FÖR ATT MÖTA LÅGKONJUNKTUREN Bakgrund På bara några månader har världsekonomin gått in i en markant lågkonjunktur. Hittills har

Läs mer

Personlig frihet och socialt ansvar

Personlig frihet och socialt ansvar Personlig frihet och socialt ansvar Kristdemokraternas förslag till budget för Stockholms stad 2015 Framtidens Stockholm staden där alla kan växa! Ett starkare Stockholm byggs med arbete. När fler människor

Läs mer

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 1 Verksamhetens intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Mnkr; 207,4; 24% Mnkr; 170,4; 20% Mnkr; 488,5;

Läs mer

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000 medarbetare på samtliga förvaltningar och bolag och besvarades av 77 procent

Läs mer

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Tyresö kommun Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Uppföljning strategiska mål Livskvalitet - den attraktiva kommunen Visionen om Tyresö som den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008 Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 Omsättning 08 Västsveriges bästa boendekommun Årets resultat

Läs mer

Frågor och svar om Moderaternas budgetförslag för Stockholms stad 2016

Frågor och svar om Moderaternas budgetförslag för Stockholms stad 2016 Moderaternas kansli PM Sida 1 (5) 2015-10-22 budgetförslag för Stockholms stad Vad är Moderaternas viktigaste prioriteringar i budgeten? Vår budget utgör ett alternativ till den rödgrönrosa majoritetens

Läs mer

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Världens bästa Karlskrona Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Alla är vi olika och har olika behov. En del av oss behöver förskoleplats på obekväm arbetstid, andra behöver ett rum på äldreboendet.

Läs mer

Jämlik hållbar stad Budget för Göteborgs stad 2016. Budget för Göteborg 2016

Jämlik hållbar stad Budget för Göteborgs stad 2016. Budget för Göteborg 2016 Jämlik hållbar stad Budget för Göteborgs stad 2016 Budget för Göteborg 2016 Omvärld Stark ekonomi trots svag europeisk utveckling Stora investeringsbehov på grund av befolkningsutvecklingen Miljö- och

Läs mer

Några övergripande nyckeltal socialtjänst Nacka

Några övergripande nyckeltal socialtjänst Nacka www.pwc.com/se Några övergripande nyckeltal socialtjänst Nacka 2014-12-08 Uppdraget har fått uppdraget av Stadsdirektören i Nacka kommun att analysera socialtjänstens verksamhetskostnader med anledning

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport april 2014

Ekonomisk månadsrapport april 2014 Kommunstyrelsens kontor 2014-05-19 Ekonomisk månadsrapport april 2014 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Stockholm en stad för alla. Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011 2016

Stockholm en stad för alla. Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011 2016 Stockholm en stad för alla Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011 2016 Beslut i kommunfullmäktige den 13 juni 2011 Förord Stockholms stad har en vision om ett Stockholm i världsklass

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12 Pressmeddelande 2013-06-12 Ny start för Malmö! Idag presenterar Moderaterna i Malmö sin budget för verksamhetsåret 2014. Moderaterna föreslår skarpa satsningar för att förbättra skolan, arbetsmarknaden

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Så styrs Stockholm. På väg mot världsklass

Så styrs Stockholm. På väg mot världsklass Så styrs Stockholm 1 På väg mot världsklass vi har fått en välskött och fin hundrastgård, där områdets alla hundar kan leka och ha kul utan att störa andra. Hundrastgård på Järvafältet Nu kan vi gå runt

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Uppföljning av Program för delaktighet

Uppföljning av Program för delaktighet Uppföljning av Program för delaktighet FO:s årsrapport 2014 Riitta-Leena Karlsson Funktionshinderombudman i Stockholms stad riitta-leena.karlsson@stockholm.se 08 508 25 610 The Capital of Scandinavia Sveriges

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Tyresö i siffror 2007

Tyresö i siffror 2007 Tyresö i siffror 2007 1 Innehåll Befolkning 5 Bostäder 7 Miljöstatistik 9 Sysselsättning 10 Social service 13 Barn, skola och utbildning 14 Kultur och fritid 17 Ekonomi 18 Kommunfullmäktige 19 2 3 Befolkning

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Socialinvesteringsfond Norrköpings kommun

Socialinvesteringsfond Norrköpings kommun Socialinvesteringsfond Norrköpings kommun Social investeringsfond i Norrköping 33,8 mkr (nu 6 ytterligare) Total politisk enighet Uppdrag till kommunstyrelsen kontor Ekonomidirektör sammankallande Varför

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3: 2013 Brukarenkät visar positiva resultat avseende nöjdhet, handläggning, tillgänglighet samt delakaktighet i handläggningsprocessen Medarbetarindex

Läs mer

Ekonomiska planeringsförutsättningar budget 2009 2011, plan 2012

Ekonomiska planeringsförutsättningar budget 2009 2011, plan 2012 Ekonomiska planeringsförutsättningar budget 2009 2011, plan 2012 Budgetförutsättningar Allmänt Följande förutsättningar har legat till grund för budget 2009 2011, plan 2012. Den kommunala utdebiteringen

Läs mer

Ändringsförslag till Budget 2014. samt Flerårsplan 2015 2016 För Eslövs Kommun

Ändringsförslag till Budget 2014. samt Flerårsplan 2015 2016 För Eslövs Kommun Ändringsförslag till Budget 2014 samt Flerårsplan 2015 2016 För Eslövs Kommun Innehåll Kommunens förutsättningar inför 2014 och 2015-2016 inklusive omvärldsanalys... 4 Samhällsekonomisk utveckling och

Läs mer

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409.

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409. Information i mail Medborgarbudget I Europa och i Sverige har det de senaste åren utvecklats en metod som kallas medborgarbudget. Nu vill Piteå kommun göra ett försök där ni som Piteåpanel får delge era

Läs mer

Göteborg Budget 2014 Sammanfattning

Göteborg Budget 2014 Sammanfattning Göteborg Budget 2014 Sammanfattning Nyheter Vattensäker kommun - Vägvalet tillför 5 miljoner kr till stadens budget för att säkerställa våra badplatser. Finansieringen täcker två livräddare/badvärdar på

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Månadsrapport september 2015

Månadsrapport september 2015 Månadsrapport september 215 Befolkning Staden växer kraftigt. Redan per sista augusti är ökningen över 1 2 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten har ökat något de senaste veckorna. Positivt är dock att

Läs mer

Månadsrapport SEPTEMBER

Månadsrapport SEPTEMBER Månadsrapport SEPTEMBER Inledning I Stockholmsregionen bor en femtedel av Sveriges befolkning och antalet invånare i länet beräknas fortsätta att öka med 35 000-40 000 personer årligen. Det är landstingets

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Tilläggsbudget för år 2015

Tilläggsbudget för år 2015 2014-11-21 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/240-241 Kommunstyrelsen för år 2015 Förslag till beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att Nacka kommun ska ingå avtal om överlåtelse av

Läs mer

GENOMFÖRDA REFORMER & AKTIVITETER. Alliansen 2006-2014

GENOMFÖRDA REFORMER & AKTIVITETER. Alliansen 2006-2014 GENOMFÖRDA REFORMER & AKTIVITETER Alliansen 2006-2014 Nedan presenteras urval av beslut Alliansen fattat under åren 2006-2014. Tyngdpunkt ligger på perioden 2010-2013. INLEDNINGSVIS Mer pengar till välfärden:

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

BUDGET 2016. Kraftsamling för att nå resultat. Höjd budgetreserv. Investeringsbudget 2016-2019. Pris- och lönekompensation

BUDGET 2016. Kraftsamling för att nå resultat. Höjd budgetreserv. Investeringsbudget 2016-2019. Pris- och lönekompensation BUDGET 2016 Västerås är en bra kommun att leva och bo i. Det finns mycket att vara stolt över. Och det ska vi också vara. Vi blir allt fler invånare i Västerås kommun vilket innebär att vi måste bygga

Läs mer

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning)

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) Kommunstyrelsen 1 (6) Kommunledningskontoret Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) 1. Allmänt Sveriges kommuner står inför två mandatperioder av demografiska

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Vindpropellern AB

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Vindpropellern AB DNR 2013-513-01600 Sida 1 (6) 2013-10-22 Handläggare Margareta Catasús 08-508 260 62 Till Exploateringsnämnden 2013-11-14 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till

Läs mer

Förtroendekrisen och kommunikationsarbetet inom Göteborgs Stad

Förtroendekrisen och kommunikationsarbetet inom Göteborgs Stad Förtroendekrisen och kommunikationsarbetet inom Göteborgs Stad Helena Mehner, kommunikationsdirektör Jens Lisell, senior kommunikationsstrateg Detta har hänt Göteborgs Stad vi har stått i fokus för medias

Läs mer

Stadsledningskontorets underlag till budget 2014 för Stockholms stad Inriktning för 2015 och 2016

Stadsledningskontorets underlag till budget 2014 för Stockholms stad Inriktning för 2015 och 2016 Dnr 111-575/2013 Stadsledningskontorets underlag till budget 2014 för Stockholms stad Inriktning för 2015 och 2016 INLEDNING... 1 NÄMNDER OCH STYRELSER UTOM ROTELINDELNING Kommunstyrelsen m.m.... 33 Revisorskollegiet...

Läs mer

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 2012-04-20 Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över

Läs mer

Ledning och styrning

Ledning och styrning Ledning och styrning för jämställdhetsintegrering på riktigt Långsiktighet Systematik Integrering i det ordinarie Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Delegationer Stadsledningskontoret Valberedning Stadsrevisionen

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,

Läs mer

Bilaga 3 Sammanställning beslut, protokollsanteckningar etc nämnderna gällande beredning preliminär budget 2014

Bilaga 3 Sammanställning beslut, protokollsanteckningar etc nämnderna gällande beredning preliminär budget 2014 Bilaga 3 Sammanställning beslut, protokollsanteckningar etc nämnderna gällande beredning preliminär budget 2014 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Protokollsanteckning Socialdemokraterna Vård- och

Läs mer

Utbildning bygger Sverige starkt

Utbildning bygger Sverige starkt Utbildning bygger Sverige starkt Inledning Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna lägger gemensamt fram en budget för fler jobb, mer kunskap i skolan, högre kvalitet

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Bilaga 1 Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Kommun Folkmängd Därav andel, % Utdebitering Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och strukturkostnad

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

Budget och verksamhetsplan 2015 2017

Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsområde Bildning 2015-01-20 Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsområde Bildning Innehållsförteckning Organisation Verksamhetsmål och aktiviteter

Läs mer

Marge Aab Svensson (m), ordförande Karin Unnerstad (fp) Tommy Eckelöv (s) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Marie-Louise Bornholm, nämndsekreterare

Marge Aab Svensson (m), ordförande Karin Unnerstad (fp) Tommy Eckelöv (s) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Marie-Louise Bornholm, nämndsekreterare Fritidsnämndens arbetsutskott 16 april 2007 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret Tuna torg 15, Vallentuna, måndagen den 16 april 2007, kl. 08.00-10.00 Marge Aab Svensson

Läs mer

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är:

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är: Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 46-46 Jens.nilson@lund.se, 46-8269 1 (7) Öresundsregionens utmaningar I en rapport från OECD 1 lyfts två utmaningar fram som Köpenhamn, och i sin förlängning Öresundsregionen,

Läs mer

Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg

Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg 1 (6) Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg barnomsorg, kostnad totalt för hemkommun Öppen förskola, kostnad totalt + öppen fritids, kostnad totalt + pedagogisk omsorg, kostnad

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA

ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA GÖTEBORG SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER 20 ÅR ÄR EN LÅNG TID I POLITIKEN Utmaningarna inom

Läs mer

(M):1. Framtidens Stockholm staden där alla kan växa!

(M):1. Framtidens Stockholm staden där alla kan växa! (M):1 Framtidens Stockholm staden där alla kan växa! Ett starkare Stockholm byggs med arbete. När fler människor ges möjlighet till arbete och egen försörjning stärks också våra möjligheter att utveckla

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

2012:8 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2011.

2012:8 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2011. 2012-12-14 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:8 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-

Läs mer

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Bilaga 1 Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Kommun Folkmängd Därav andel, % Utdebitering Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och strukturkostnad

Läs mer

Konsekvensbeskrivning vid etablering av fristående skolor i Eslövs kommun

Konsekvensbeskrivning vid etablering av fristående skolor i Eslövs kommun Jan Olofsson 2011-04-04 Barn- och familjenämnden Konsekvensbeskrivning vid etablering av fristående skolor i Eslövs kommun I Eslövs kommun finns f n endast en fristående skola. Eslövs Montessori driver

Läs mer

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Tuomo Niemelä 2015-04-23 AMN-2015-0233 Arbetsmarknadsnämnden Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Läs mer

4 Befolkning, skolor, förskolor och äldreomsorg

4 Befolkning, skolor, förskolor och äldreomsorg 4:1 4 Befolkning, skolor, förskolor och äldreomsorg 4.1 Befolkning och bostäder Vallentunas befolkning uppgick den 2001-12-31 till 25 643 personer. Kommunen har idag en relativt ung befolkning med en hög

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Promemoria 2012-04-12 Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Den globala skuldkrisen har påverkat också Sverige. Tillväxten har dämpats och arbetsmarknaden har försämrats. Det råder

Läs mer

2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2010.

2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2010. 2012-01-12 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till

Läs mer

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Vi i Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen ser med

Läs mer

Regeringens politik för ökat bostadsbyggande

Regeringens politik för ökat bostadsbyggande Regeringens politik för ökat bostadsbyggande Stefan Attefall, bostadsminister Länsstyrelsen i Västmanlands bostadsseminarium 1 november 2013 Bygger minst i Norden Antal påbörjade bostäder per 1000 invånare

Läs mer

Personlig frihet och socialt ansvar

Personlig frihet och socialt ansvar Personlig frihet och socialt ansvar Kristdemokraternas förslag till budget för Stockholms stad 2016 (KD):1 för Stockholms stad Innehållsförteckning Inledning...13 Valfrihet...13 Barn och unga...13 Äldre...14

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Ett starkt Stockholm där alla kan växa. Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm

Ett starkt Stockholm där alla kan växa. Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm Ett starkt Stockholm där alla kan växa Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm Augusti 2010 Fyra år med Allians för Stockholm Vi kan konstatera att Stockholm har blivit bättre

Läs mer

Månadsbokslut mars 2013

Månadsbokslut mars 2013 2013-04-15 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/156-040 Kommunstyrelsen Månadsbokslut mars 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar månadsbokslut för mars 2013. Sammanfattning Årsprognosen för årets

Läs mer