Presentation av budget. 16 oktober Capital of Scandinavia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Presentation av budget. 16 oktober 2013. 2013-10-16 Capital of Scandinavia"

Transkript

1 Presentation av budget 16 oktober 2013 Capital of Scandinavia

2 Konjunkturläget Svensk ekonomi BNP ökade med 0,1 procent andra kvartalet 2013 Hushållens konsumtion driver ekonomin för tillfället Det finns dock signaler om ökad orderingång för industrin Under hösten väntas en successiv konjunkturförstärkning Små förändringar på arbetsmarknaden Sida 2

3 Konjunkturen i Stockholm Den ekonomiska tillväxten i Stockholms stad fortsätter, men takten har dämpats Under andra kvartalet steg Handelskammarens konjunkturindikator för Stockholms län från 5 till 11, genomsnittet sedan år 2000 har legat på 12 Sysselsättningstillväxten ökar Arbetslösheten oförändrad Befolkningstillväxten fortsätter Sida 3

4 Sysselsättningstillväxt Procentuell förändring jämfört med motsvarande kvartal föregående år Stockholms stad Riket Sida 4

5 Budgetunderlag Skatteunderlagstillväxt och bidrag till förändring Ökning i procent och bidrag i procentenheter ,6 4,6 4,1 3,5 2, Sysselsättning Timlön Övrigt Exkl. regeleffekter Realt Summa Källa: Sveriges Kommuner och Landsting, oktober 2013 Sida 5

6 Budgetpropositionen 2014 Regeringens bedömning av det ekonomiska läget Utdragen internationell lågkonjunktur Situationen är fortsatt besvärlig med betydande nedåtrisker Dröjer innan arbetslösheten tydligt vänder ner, ökad risk att den biter sig fast på hög nivå Sveriges starka position ger goda möjligheter att stötta återhämtning för att få ner arbetslösheten och värna offentliga finanser Källa: Regeringen, BP Sida 6

7 Budgetunderlag Finansiering - förändringar jämfört med 2013 En starkare sysselsättningsutveckling, högre taxering i Stockholm och en ökad befolkning - Finansieringen ökar totalt med mnkr (+ 4,1 %) - Skatteintäkterna ökar med mnkr - Stadens avgift till utjämningen ökar med 558 mnkr - Avgift till LSS-utjämningen ökar med 119 mnkr Sida 7

8 Budgetunderlag Finansiering Mnkr Budget Budget Plan Plan Skatter , , , ,1 Begravningsavgift 133,5 139,1 145,3 153,4 Inkomstutjämning , , , ,6 Kostnadsutjämning 1 102,0-4,8-118,4-123,0 Regleringspost 302,9 194,5 114,4-156,5 Införandebidrag 0,0 600,3 214,9 0,0 Fastighetsavgift 1 115, , , ,8 LSS-utjämning -739,3-858,5-867,7-876,5 Finansiellt resultat (exkl. utdelning) 242,1 216,0 282,0 275,0 Utdelning Stockholm Stadshus AB 900, ,0 600,0 600,0 Utdelning AB Fortum Värme Holding 0,0 200,0 0,0 0,0 Disposition/avsättning begravningsfond -1,6 0,2-2,4-16,5 Disposition/avsättning renhållningsfond 0,0 6,3 3,3 5,3 Summa finansiering , , , ,5 Relativförändring 4,1% 1,4% 4,1% Sida 8

9 Äldreomsorg Volymminskning 5 mnkr Nytt ersättningssystem för vård- och omsorgsboende. Drygt 100:-/dygn mer i demenspeng än pengen för somatisk inriktning. Indexuppräkning på 2,5 % för vård- och omsorgsboende. Höjning av pengen för hemtjänst med 3,0 %. Sänkt momskompensation och höjd lokalpeng för privata utförare av vårdoch omsorgsboende. Netto en kostnadssänkning med 14,4 mnkr. Nytt ersättningssystem för hemtjänst och boende och nytt tidredovisningssystem för hemtjänst. Ny uppföljningsmodell införs på samtliga stadsdelsnämnder. Sida 9

10 Funktionsnedsättning Volymökning 73,5 mnkr Schablonhöjning 1,5 procent för boende motsvarande 20,1 mnkr Ersättningen för personer som har med sig personlig assistent föreslås vara den lägsta nivån. Detta ger lägre kostnader på 16,6 mnkr. Kompensation för de kostnadsökningar som verksamheten får då pengen inom hemtjänst och vård- och omsorgboende samt hemtjänst höjs. Kostnad: 9,3 mnkr. Sida 10

11 Verksamhet för barn, kultur och fritid Barn och ungdom och kultur och förening slås ihop och bildar verksamhetsområdet Verksamhet för barn, kultur och fritid. Södermalms stadsdelsnämnd blir ansvarig för samordningen av kollofrågorna. Både gällande e-tjänsten och verksamhetsfrågorna. Södermalms stadsdelsnämnd får i uppdrag att utveckla olika kolloalternativ (t.ex. prova på kollo) som leder till att fler barn åker på kollo. Satsning om 5 mnkr för parklekar. Sida 11

12 Individ- och familjeomsorg Volymökning 60,5 mnkr Höjning 70 mnkr till barn och ungdomsdelen inom IoF Förstärkning preventivt arbete genom fältassistenter 10 mnkr Implementera stadens program för kvinnofrid och riktlinjer för personal inom socialtjänsten som möter våld i nära relationer Utveckla arbetet med könsneutralt förhållningssätt i arbetet med våld i nära relationer Utveckla former för uppföljning av placerade barn och unga i syfte att säkerställa att uppföljning sker på likartat sätt i staden Implementera reviderade riktlinjer för familjehemsvård Implementera stadens hemlöshetsstrategi Utreda en sammanhållen organisation för öppenvårdsinsatser för barn och unga Genomföra uppsökande verksamhet av unga i utanförskap Sida 12

13 Socialnämnden Volymökning 40,1 mnkr Större förändringar utgörs bl.a. av: Insatser barn- och ungdomsprostitution 5 mnkr (utbildningsinsatser och kunskapsinhämtning, ta fram rutiner kring hantering och bemötande) Insatser hemlöshet 20 mnkr (b.la. ska projekt Vinternatt och Bostad först utvecklas och utökas, stadens hemlöshetsstrategi ska implementeras) Insatser kvinnofrid och våld i nära relationer 8 mnkr Samverkan skola/socialtjänst 10 mnkr (fortsätta samverkan för ökad skolnärvaro och bättre skolresultat i utvalda grundskolor i ytterstaden för barn som riskerar att fara illa) Utbildningsinsatser för verksamhetsområde IoF samt Funktionsnedsättning 10 mnkr som fördelas på två år SkolFam familjehemsplacerade barn 5 mnkr Alfa, sysselsättning för personer med psykisk ohälsa 5 mnkr Sida 13

14 Ekonomiskt bistånd Budgeten för ekonomiskt bistånd 2014 ökas med utgångspunkt från Swecos oktoberprognos med 5 miljoner kronor. Hälften av ökningen läggs på kostnader för utbetalningar av ekonomiskt bistånd, hälften på kostnader för handläggning av ekonomiskt bistånd. Sida 14

15 Arbetsmarknadsnämnden Förlängning av satsningen på unga på jobbtorg och uppsökande verksamhet åringar, 9 mnkr Förstärkt arbete för unga år (praktik, ungdomsanställning, yrkesintroduktion) 15 mnkr Åtgärder för fler vägar till jobb (äldrevärdar, kommunikationsinsatser sommarjobb), 11 mnkr Omsorgsvärdar, 2 mnkr Satsning på visstidsanställningar för funktionsnedsatta, 5mnkr Utveckling av arbetet med invandrarkvinnors etablering på arbetsmarknaden, 5 mnkr Fadderverksamhet för nyanlända, 1 mnkr Verksamhet för frivillig återvandring överförs från UtbN, 2 mnkr Del av statens generalschablon för ersättning till kommunerna för flyktingmottagning fördelas till stadsdelsnämnderna Volymökning SFI, 9,3 mnkr, samt ökning av SFI-schablon, 8,8 mnkr Anslagshöjning inom vuxenutbildningen, 9 mnkr Sida 15

16 Stadsmiljö Satsning om 10 mnkr för att förbättra och levandegöra offentliga platser (Idéernas Stockholm). Ökad investeringsbudget om 10 mnkr till nya lekparker. Minskning av stadsdelsnämndernas investeringsbudget för maskiner och inventarier med 50 mnkr. Sida 16

17 Förskola Den kommunala förskolepengen ökar från 79 till 80 procent av schablonen. Lässatsning i Stockholms förskolor. Skärpt skrivning om förskola på finska. Mer flexibelt nyttjande av 30 timmars förskola. Införa ny gemensam ingång till stadens och de fristående förskolornas köer. Införa centralavgiftshantering för bland annat förskola. Sida 17

18 Förskola Volymökningar SdN: 77,4 mnkr UtbN: 82,6 mnkr Schablonökning (+ 3 procent) SdN: 191,7 mnkr UtbN: 106,6 mnkr Sida 18

19 Grundskola Särskild satsning på elever i årskurs F-3 (51,3 mnkr) Ökade resurser till verksamhetsstöd (50 mnkr) Alla elever i åk 6-9 som riskerar att inte nå, eller inte når, kunskapsmålen har rätt till sommarskola (7 mnkr) Ökat anslag fritidsklubbar (6,3 mnkr) Sida 19

20 Grundskola Volymökningar Fritidshem 66,2 mnkr Grundskola 217,7 mnkr Volymminskning Grundsärskola 10,0 mnkr Schablonökning Fritidshem 3 procent Grundskola 4 procent Grundsärskola (tilläggsschablon) 4 procent Sida 20

21 Gymnasieskola Volymökningar Gymnasiesärskola 12,3 mnkr Volymminskningar Gymnasieskolan 68,6 mnkr Schablonökning Gymnasieskola 4,0 procent + 3,8 procent för datorer 1:1 Gymnasiesärskola (tilläggsschablon) 4 procent Sida 21

22 bostäder till 2030 Ambitionerna trappas upp markanvisningar Varav markanvisningar för små bostäder Totalt färdigställda bostäder mnkr i CM för att säkerställa den höga ambitionen Sida 22

23 Från till nya bostäder till år miljon invånare år Markanvisningar Detaljplaner Nya bostäder Sida 23

24 Exploateringsnämnden Ökade kostnader för fastighetsskatt, -1,0 mnkr Tidigarelagda kostnader från 2015, färja Hammarby sjöstad -0,5 mnkr Showroom grönt byggande -5,0 mnkr Ökat intäktskrav mnkr Sida 24

25 Exploateringsnämnden På ett tidigt stadium planera för offentlig service (boende för personer med funktionsnedsättning, skolor, förskolor, idrott, rekreation mm) Formulera en tydlig strategi för att i ett tidigt skede säkerställa att mark reserveras för skollokaler i exploateringsområden i enlighet med Skolplanering för ett växande Stockholm Miljöspetsområden Utveckla grönytefaktorn Fler cykelparkeringar Öppen tävling till byggbranschen med utmaningen att bygga små yteffektiva lägenheter till så låg kostnad som möjligt Verka för enhetliga byggkrav i länet Utveckla och införa gröna parkeringstal Sida 25

26 Stadsbyggnadsnämnden Anpassning till ökad volym -3,5 mnkr Höjd servicegrad bygglov -3,5 mnkr Öppna data -5,0 mnkr Bostadsanpassningsbidraget oförändrat på 86 mnkr Arbetet med att effektivisera plan- och bygglovsprocessen ska fortsätta Studentbostäder och små bostäder ska prioriteras i planprocessen Utveckla och införa grönytefaktor Verka för enhetliga byggkrav i länet Småskaliga miljöspetsområden Sida 26

27 Fastighetsnämnden Satsningar på mobila paviljonger enligt konceptet temporära mindre byggnader med tydlig arkitektonisk profil Satsning på torgutveckling; Brunkebergs torg, salutorgen Sida 27

28 Idrottsnämnden Förändringar 2014 Ökade hyreskostnader, fastighetsnämnden -7,7 mnkr Ökade kostnader för drift av ny idrottshall Stora Mossen -1,6 mnkr Minskade kostnader/intäkter, ombyggnad av Åkeshov (netto) -0,8 mnkr - Satsning barn och ungdom -15,0 mnkr - Drift nya konstgräsplaner -4,5 mnkr Ökade hyreskostnader mm, enl plan -15,2 mnkr Driftskostnader Engelbrektshallen, enl plan -1,1 mnkr Sida 28

29 Idrottsnämnden Samutnyttja lokaler ska så att tillgängliga tider utnyttjas fullt ut. Finansieringsmodell för anläggande av konstgräs på skolgårdar Flytande citybadplats Utökad investeringsbudget för idrottsinvesteringar Enkla nya hallar 100,0 mnkr Upprustning Grimsta IP 47,0 mnkr Konstgräsplaner 30,0 mnkr Sida 29

30 Kulturnämnden: kulturförvaltningen Volymförändring Kulturskolan +/-1,5 mnkr Minskade kostnader och intäkter Kulturhuset 83,7 mnkr Minskade kostnader E-tjänster 4,6 mnkr Utbyggnad av EL Sistema 10,0 mnkr Barnkultursatsning 20,0 mnkr Lässatsning 15,0 mnkr Open Streets 2,0 mnkr Införa länsgemensamt lånekort Barnkulturår 2014 Utvidgning av El Sistema Sida 30

31 Kyrkogårdsnämnden Renovering av Sandsborgs kyrkogårdsmur -2,0 mnkr Renovering gravmonument -1,0 mnkr Upprustningsplan för krematoriekapellen -2,0 mnkr E-tjänst 0,1 mnkr Sida 31

32 Miljö- och hälsoskyddsnämnden intäkter för tillsyn +/-3,0 mnkr kartläggning av historiskt förorenade områden för ökat byggande -1,0 mnkr kompetenshöjande insatser -3,0 mnkr Hälsoskyddsinformation -1,0 mnkr Miljöövervakning till följd av nya direktiv -1,0 mnkr Kemikaliecentrum -3,0 mnkr Elbilsupphandling -2,0 mnkr Teknikutveckling luftkvalitet (från 2013) fortsätter Sida 32

33 Trafik- och renhållningsnämnden - gatuverksamhet Drift och underhåll (8,2 mnkr) av nya områden samt D&U E18 (4,8 mnkr), inkl. i plan (11,6 mnkr) - 24,6 mnkr Högre ambition i bostadsbyggandet -4,0 mnkr Förstärkt uppföljning av städning och snöröjning -5,0 mnkr Åtgärdsprogram för luft -6,0 mnkr Testplats cykel - 3,0 mnkr Vackrare och grönare Stockholm -5,0 mnkr Omstrukturering av Götgatan -2,0 mnkr Fortsatt och utökad satsning på träd -20,0 mnkr Stadens små platser, parker, torg mm -6,0 mnkr Höjd nivå städning - 35,0 mnkr Trygghetssatsning -7,0 mnkr Framkomlighet -3,0 mnkr Fortsatt satsning på ljusprogram -5,0 mnkr Sida 33

34 Trafik- och renhållningsnämnden - gatuverksamhet Ökad trafiksäkerhet vid skolor, förskolor, tungt belastade och olycksdrabbade gång- och cykelstråk och andra miljöer med många utsatta trafikanter Ta fram en plan för säkrare skolvägar Särskild fokus ska läggas på snöröjning av gång- och cykelbanor 30 km/h vissa gator i innerstaden Öka ambitionen när det gäller utbyggnaden av cykelparkeringar i staden från 500 år 2013 till minst 2000 år 2014 Aktivt arbeta för att för att skapa fler platser för snabbladdning och normalladdning av elbilar. Genomföra pilotprojekt med så kallad grön våg på flera av stadens gator Sida 34

35 Trafik- och renhållningsnämnden renhållningsverksamhet 7 mnkr 2014, 4,0 mnkr 2015 samt 6,0 mnkr 2016 för konsult- och informationsinsatser avseende projektering för optisk sortering. Stadens avfallshantering föreslås bolagiseras. Det nya bolaget föreslås få i uppdrag att säkerställa att det kommunala uppdraget om avfallshantering tas om hand. Sida 35

36 Överförmyndarnämnden Genom verksamhetsöversynen och omorganisationen uppnå en fungerande och gentemot huvudmannen rättssäker förvaltning. Medel reserveras i CM för att stödja utvecklingsarbete 1,0 mnkr i utökad budget Sida 36

37 Förändringar mot budget 2013 Schablonökningar (belopp angivna innan generell effektivisering) Förskola (UtbN) (3 %) 106,6 mnkr Grundskola (4 %) 468,0 mnkr Grundsärskola (4 %) 19,1 mnkr Gymnasieskola (4% + 3,8 % för 1:1 datorer) 138,8 mnkr Gymnasiesärskola (4 %) 7,3 mnkr Fritidshem (3 %) 76,7 mnkr VO förskola (3 %) 191,7 mnkr Sida 37

38 Förändringar mot budget 2013 Generell effektivisering 506,5 mnkr Andra effektiviseringar E-tjänst 5,3 mnkr Sjukfrånvaro 2,5 mnkr Konsulttjänster 100,0 mnkr SUMMA: 614,3 mnkr Sida 38

39 Förslag till investeringsplan 2014 staden Capital of Scandinavia

40 mnkr Nettoinvesteringar staden och bolagen Investeringar staden och Stockholms Stadshus AB Investeringar staden År Sida 40

41 Investeringsvolym fördelat på investeringstyp Sida 41

42 Stockholms Stadshus AB Genomgång budgetunderlag 2014

43 Förslag till budget 2014 med inriktning (resultat efter finansnetto) Mnkr KcS Budget Moderbolaget Stockholms Stadshus AB Utdelning från dotterbolag 0 Dotterbolagen Svenska Bostäder Stimulans för Stockholm 1) Familjebostäder Stimulans för Stockholm Stockholmshem Stimulans för Stockholm -200 Bostadsförmedlingen i Stockholm SISAB Stimulans för Stockholm -20 Micasa Fastigheter Äldrelyftet S.t Erik Markutveckling Stockholm Globe Arena Fastigheter Stockholm Vatten Stockholms Hamnar Stokab Stockholm Parkering Stimulans för Stockholm -20 Stockholms Stadsteater Stockholm Business Region S:t Erik Försäkring S:t Erik Livförsäkring Övriga bolag Koncernjusteringar Koncernen totalt Varav Stimulans för Stockholm

44 Bruttoinvesteringar - förslag per bolag för Stockholms Stadshus AB Mnkr KcS Budget Förslag Moderbolaget Stockholms Stadshus AB Dotterbolagen Svenska Bostäder Familjebostäder Stockholmshem Bostadsförmedlingen i Stockholm Micasa Fastigheter SISAB Stockholm Globe Arena Fastigheter S:t Erik Markutveckling Stockholm Parkering Stockholms Hamnar Stockholm Vatten Stokab Stockholms Stadsteater Stockholm Business Region S:t Erik Försäkring S:t Erik Livförsäkring Övriga bolag Koncernjusteringar Koncernen total

Budget Ett Stockholm där alla kan växa. The Capital of Scandinavia

Budget Ett Stockholm där alla kan växa. The Capital of Scandinavia Budget 2014 Ett Stockholm där alla kan växa The Capital of Scandinavia Utgångspunkterna för ett Stockholm som växer samman Tillväxt och arbete Befolkningsökning Utbildning Omsorg Livskvalitet Miljö Infrastruktur

Läs mer

ETT STOCKHOLM DÄR ALLA KAN VÄXA

ETT STOCKHOLM DÄR ALLA KAN VÄXA SIDAN 1 ETT STOCKHOLM DÄR ALLA KAN VÄXA Finansborgarrådets förslag 10 oktober 2012 Det ekonomiska läget i Sverige i oktober 2012 Stark ekonomi i Stockholms stad, skattetillväxten mellan 2012-2013 var 6

Läs mer

SERVICEFÖRVALTNINGEN 2011-11-08 SIDAN 1

SERVICEFÖRVALTNINGEN 2011-11-08 SIDAN 1 SIDAN 1 Så här fungerar Stockholms stad 855 000 invånare VÄLJER 40 000 medarbetare inom Stockholms stad samt entreprenörer i stadens tjänst GENOMFÖR 101 ledamöter i kommunfullmäktige BESLUTAR Stockholms

Läs mer

Stimulans för Stockholm

Stimulans för Stockholm SIDAN 1 Stimulans för Stockholm Finansborgarrådets förslag 14/10-09 Stockholm ska vara attraktivt för alla, en stad där det är möjligt att förverkliga sina drömmar. Sammanhållningen mellan olika grupper

Läs mer

SIDAN 1. Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad

SIDAN 1. Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad SIDAN 1 Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad Sammanfattning Samtliga tre inriktningsmål har uppfyllts under året Av kommunfullmäktiges 14 verksamhetsmål har 11 uppfyllts helt,

Läs mer

VASA REAL. Informationsmöte

VASA REAL. Informationsmöte VASA REAL Informationsmöte 2017-04-18 Välkommen Program för kvällen: Bakgrund, planering/behov av skolplatser i staden och i Norrmalm (Utbildningsförvaltningen) SISAB:s uppdrag och processer generellt

Läs mer

Ett Stockholm där alla kan arbeta, utbilda sig och växa

Ett Stockholm där alla kan arbeta, utbilda sig och växa Budget 2012 264 miljoner till utbildning 140 miljoner för att bryta arbetslösheten 10 öres skattehöjning Stadens resurser används mer aktivt för att investera i utbildning och jobb Ett Stockholm där alla

Läs mer

Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S

Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S Simuleringsmodell Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S Stadsövergripande sammanställning mnkr mnkr Skatteintäkter enligt prognos från SKL januari 2015 6 511,920 6 511,920 Förändrad skatteprognos

Läs mer

Revision av årsbokslutet i Stockholms Stadshus AB Magnus Fagerstedt

Revision av årsbokslutet i Stockholms Stadshus AB Magnus Fagerstedt Revision av årsbokslutet i Stockholms Stadshus AB Magnus Fagerstedt Status på koncernrapportering I likhet med förra året är det grönt ljus för samtliga bolag och koncernen, d v s räkenskaperna bedöms

Läs mer

Bilaga 1:1. Uppföljning av budget 2017 Tertialrapport 2 med delårsbokslut per den 31 augusti

Bilaga 1:1. Uppföljning av budget 2017 Tertialrapport 2 med delårsbokslut per den 31 augusti Av nämnderna begärda och av stadsledningskontoret avstyrkta/tillstyrkta budgetjusteringar samt av nämnderna redovisade omslutningsförändringar Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv

Läs mer

Västertorpsskolan Informationsmöte

Västertorpsskolan Informationsmöte Västertorpsskolan Informationsmöte 2017-04-03 Välkommen Program för kvällen: Bakgrund, planering/behov av skolplatser i staden och i Västertorp (Utbildningsförvaltningen) SISAB:s uppdrag och processer

Läs mer

En stad för frihet och öppenhet

En stad för frihet och öppenhet En stad för frihet och öppenhet Liberala svar på Stockholms utmaningar SKOLAN TRYGGHETEN EKONOMIN FRIHETEN Så mycket mer går till skola med liberalt styre +571 miljoner Jämfört med finansborgarrådets

Läs mer

Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen

Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen PM 2017:213 RI (Dnr 111-1133/2017) Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen Remiss från Stockholms läns landsting Remisstid den 19 oktober 2017 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Budget Den största utbyggnaden av skola och omsorg sedan 60- talet KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBRO

Budget Den största utbyggnaden av skola och omsorg sedan 60- talet KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBRO Budget 2016 Den största utbyggnaden av skola och omsorg sedan 60- talet KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBRO Det går bra för Örebro kommun 2 019 nya invånare förra året och vi passerar 153 000 invånare 2020. En av

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BNP* 1,3 1,9 2,9 3,2 2,3 1,9 Sysselsättning, timmar* 0,4 2,1 1,5 1,1 0,7 0,4 Öppen

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

Vad har dina skattepengar använts till?

Vad har dina skattepengar använts till? Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd

Läs mer

Ett starkare Stockholm En modern storstad med möjligheter för alla. Moderaternas förslag till budget 2017 för Stockholms stad

Ett starkare Stockholm En modern storstad med möjligheter för alla. Moderaternas förslag till budget 2017 för Stockholms stad Ett starkare Stockholm En modern storstad med möjligheter för alla Moderaternas förslag till budget 2017 för Stockholms stad Moderaterna ger svar på Stockholms framtidsutmaningar Ekonomiskt ansvarstagande,

Läs mer

Det ekonomiska läget och den kommunala ekonomin

Det ekonomiska läget och den kommunala ekonomin Det ekonomiska läget och den kommunala ekonomin Statssekreterare Erik Thedéen 22 november 213 1, IMF: Gradvis ljusning i tillväxtutsikterna BNP-tillväxt, prognos från 213 8, 6, 4, 2,, -2, -4, EU27 USA

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun Vi sammanfattar... BUDGET 217 Lomma kommun VART GÅR SKATTEPENGARNA? SÅ HÄR FÅR KOMMUNEN SINA PENGAR: Övriga avgifter och ersättningar Finansiella intäkter,1% 78,8 % av kommunens intäkter kommer från skatteintäkter,

Läs mer

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut 1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019

Läs mer

Nyanlända och asylsökande i Stockholms stad

Nyanlända och asylsökande i Stockholms stad Södermalms stadsdelsförvaltning Stadsdelsdirektörens stab Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-05-31 Handläggare Christina Koistinen Telefon: 08-508 12196 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2016-06-16 Nyanlända

Läs mer

Så styrs Stockholm PÅ VÄG MOT VÄRLDSKLASS

Så styrs Stockholm PÅ VÄG MOT VÄRLDSKLASS , borgarrådssekreterare 2014-05-28 Så styrs Stockholm PÅ VÄG MOT VÄRLDSKLASS Så här fungerar Stockholms stad 868 000 invånare VÄLJER 38 500 medarbetare inom Stockholms stad samt entreprenörer i stadens

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Revision av årsbokslutet

Revision av årsbokslutet Revision av årsbokslutet 2014-12-31 Stockholms Stadshus AB Mikael Sjölander 2015-03-23 Väsentlighet Riskbedömning och fokusområden koncernen Högre Lagstiftning begränsning avdragsrätt räntor Intäktsredovisning

Läs mer

Frågor och svar om Moderaternas budgetförslag för Stockholms stad 2016

Frågor och svar om Moderaternas budgetförslag för Stockholms stad 2016 Moderaternas kansli PM Sida 1 (5) 2015-10-22 budgetförslag för Stockholms stad Vad är Moderaternas viktigaste prioriteringar i budgeten? Vår budget utgör ett alternativ till den rödgrönrosa majoritetens

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

STOCKHOLMS STAD INVESTERAR FÖR ATT MÖTA LÅGKONJUNKTUREN

STOCKHOLMS STAD INVESTERAR FÖR ATT MÖTA LÅGKONJUNKTUREN STADSLEDNINGSKONTORET SID 1 (6) 2008-12-03 pm STOCKHOLMS STAD INVESTERAR FÖR ATT MÖTA LÅGKONJUNKTUREN Bakgrund På bara några månader har världsekonomin gått in i en markant lågkonjunktur. Hittills har

Läs mer

Ark1. Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75%

Ark1. Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% EVP 2017-2019 MED BUDGET 2017 Kommunfullmäktiges beslut 2015-11-26 nettokostnadsram för respektive nämnd/verksamhet -=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till senast beslutade ram,

Läs mer

Stockholms Stadshus AB - koncernen

Stockholms Stadshus AB - koncernen Stockholms Stadshus AB - koncernen Lägesrapportering till koncernstyrelsen Intern kontroll och delårsbokslut Oktober 2015 Mikael Sjölander, EY Väsentlighet Riskbedömning och fokusområden koncernen Högre

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

Bilaga 2 Deltagande förvaltningar, bolag och stiftelser

Bilaga 2 Deltagande förvaltningar, bolag och stiftelser Bilaga 2 Deltagande förvaltningar, bolag och stiftelser stockholm.se Stadsledningskontoret It-avdelningen Ragnar Östbergs Plan 1 Växel 08-508 29 000 www.stockholm.se Innehåll 1 Inledning 3 2 Deltagande

Läs mer

Ekonomisk lathund IVE

Ekonomisk lathund IVE Politisk verksamhet Beslutad KF budget 2012 78 917 78 917 78 917 78 917 Utgångsvärde för 2012 som BAS för beräkning 81 097 81 097 81 097 81 097 varav Nettokostnad 2011 exkl reavinst/förlust 78 621 78 621

Läs mer

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön Budget 2016-2019, Norrköpings kommun (tkr) Antal: 27 Utbildningsnämnden Summa: 105 074 Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön 2016: 105 074 2017: 187 379 2018:

Läs mer

Ett Stockholm för hoppfulla En modern och hållbar storstad där alla kan komma till sin rätt

Ett Stockholm för hoppfulla En modern och hållbar storstad där alla kan komma till sin rätt Ett Stockholm för hoppfulla En modern och hållbar storstad där alla kan komma till sin rätt Moderaternas förslag till budget 2018 för Stockholms stad Moderaterna ger svar på Stockholms framtidsutmaningar

Läs mer

Investeringsstrategin har tagits fram genom ett arbete i följande steg:

Investeringsstrategin har tagits fram genom ett arbete i följande steg: Bilaga 3:1 Investeringar Inledning Bakgrund Kommunfullmäktige gav i samband med tertialrapport 2 2008 (dnr 113-2181/2008), kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en samlad strategi för stadens investeringar

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

En ljus framtid för alla stockholmare

En ljus framtid för alla stockholmare En ljus framtid för alla stockholmare Budgetreservation 2011 Innehåll 1. Lägesbild Stockholm 2010 2. De borgerligas budget 3. Våra satsningar för en ljus framtid för alla stockholmare 4. Analys av kommunens

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

Månadsrapport per februari 2017

Månadsrapport per februari 2017 Södermalms stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 143-2017-1.2.1. Sida 1 (5) 2017-02-23 Handläggare Annegret Wallin Telefon: 08-508 12 023 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2017-03-09

Läs mer

Kommunal nämnd/styrelse (under förutsättning att den finns kvar även efter valet) AB Familjebostäder AB Micasa Fastigheter AB Skolfastigheter i

Kommunal nämnd/styrelse (under förutsättning att den finns kvar även efter valet) AB Familjebostäder AB Micasa Fastigheter AB Skolfastigheter i Kommunal nämnd/styrelse (under förutsättning att den finns kvar även efter valet) AB Familjebostäder AB Micasa Fastigheter AB Skolfastigheter i Stockholm SISAB AB Stockholm Business Region AB AB Stockholm

Läs mer

The Capital of Scandinavia Stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden och trafik- och renhållningsnämnden ska tillsammans med kommunstyrelsen fortsätta med en gemensam produktionsplanering. 2013-12-02

Läs mer

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2009

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2009 Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2009 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2009 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2009 Omsättning 2009 Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Läs mer

Slutrapport Kort version

Slutrapport Kort version Slutrapport Kort version Medarbetarenkät Medarbetarenkät Ledar 2013 2 (10) Medarbetarenkät för Stockholms stad 2013 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000

Läs mer

NATIONELL NÄTVERKSTRÄFF OM FÖREBYGGANDE HEMBESÖK 15 16 november 2012

NATIONELL NÄTVERKSTRÄFF OM FÖREBYGGANDE HEMBESÖK 15 16 november 2012 ÄLDREFÖRVALTNINGEN NATIONELL NÄTVERKSTRÄFF OM FÖREBYGGANDE HEMBESÖK 15 16 november 2012 STOCKHOLMS STAD PÅ VÄG MOT VÄRLDSKLASS Visionen om ett Stockholm i världsklass Stockholm ska växa till en miljonstad

Läs mer

Budget för avdelningarna Bilaga 10

Budget för avdelningarna Bilaga 10 Budget för avdelningarna Bilaga 10 Nämnd och administration Inom nämnd och administration budgeteras kostnader för nämnd, stadsdelsdirektör, ekonomiavdelningen samt avdelningen för personal och kommunikation.

Läs mer

S:t Erik Försäkring Försäkrings- och skadeförebyggande arbete i Stockholms stad

S:t Erik Försäkring Försäkrings- och skadeförebyggande arbete i Stockholms stad S:t Erik Försäkring Försäkrings- och skadeförebyggande arbete i Stockholms stad Jan Willgård, jan.willgard@sterikforsakring.se, 08-508 29 812 Stockholms stad Cirka 860 000 innevånare Växer med cirka 16

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Årsbokslut 2015 och årsredovisning för koncernen Stockholms Stadshus AB

Årsbokslut 2015 och årsredovisning för koncernen Stockholms Stadshus AB Tjänsteutlåtande Koncernstyrelsen 2016-03-21 Ärende 3 Dnr 2015/3.1.2/37 Sid. 1(5) 2015-03-03 Handläggare: Inger Kjaerboe Telefon: 08-508 29 270 Till Koncernstyrelsen Årsbokslut 2015 och årsredovisning

Läs mer

Resultat budget 2014-2017 0,0-10,3 30,1 14,2

Resultat budget 2014-2017 0,0-10,3 30,1 14,2 2013-09-23 08:59 Driftbudget (mnkr) Aktuell balans BU 2014-2017 2014 2015 2016 2017 Intäkter Skatteintäkter 5167,9 5396,2 5677,3 5945,3 Kommunalekonomisk utjämning 1502,4 1511,7 1532,5 1552,3 Finansnetto

Läs mer

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ahrgren Maria Hägglund Ola Opard Ylva Datum 2017-10-17 Diarienummer KSN-2016-2268 Kommunstyrelsen Mål och budget 2018-2020 samt fastställande av skattesats för 2018 Förslag

Läs mer

AB Familjebostäder. AB Micasa Fastigheter. AB Skolfastigheter i Stockholm SISAB. AB Stockholm Business Region AB. AB Stockholm Globe Arena Fastig

AB Familjebostäder. AB Micasa Fastigheter. AB Skolfastigheter i Stockholm SISAB. AB Stockholm Business Region AB. AB Stockholm Globe Arena Fastig Valberedningen för nämnder och styrelser har beslutat att nomineringar till kommunala och landstingskommunala uppdrag samt gällande borgarråd och landstingsråd ska ske under perioden måndag 15 september

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Riktlinjer för Stockholms stads sociala investeringsfond

Riktlinjer för Stockholms stads sociala investeringsfond Östermalms stadsdelsförvaltning Socialtjänstavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-01-08 Handläggare Anne Menes Telefon: 08 508 10 320 Till Östermalms stadsdelsnämnd 2016-02-04 Riktlinjer för Stockholms

Läs mer

Månadsrapport februari Förvaltningens förslag till beslut

Månadsrapport februari Förvaltningens förslag till beslut Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-03-10 Handläggare Jan Francke Telefon: 08-508 08 000 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Månadsrapport februari 2015 Förvaltningens förslag till beslut Stadsdelsnämnden godkänner

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-

Läs mer

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr BESLUTSUNDERLAG Datum 2016-09-01 Sida 1(1) Socialnämnden Ärende Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr 2016-000069 Budget 2017 Dnr 2016-000070 Sammanträdesdagar för socialnämnden

Läs mer

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut KELP 2010 2012 Bilaga till Strategi- och budgetplan 2010 Kommunfullmäktiges beslut 2009-11-18 Innehållsförteckning KELP 2010 2012 2 Bilagor Bilaga 1 Driftbudget på anslagsnivå Bilaga 2 Finansförvaltning

Läs mer

Välfärdssatsningar och 4H-gård

Välfärdssatsningar och 4H-gård 1 av 5 Kommunstyrelsens ordförande ORDFÖRANDEFÖRSLAG Kommunstyrelsen Välfärdssatsningar och 4H-gård Investeringar i avmattning Alliansmajoriteten presenterar här förslaget till ekonomiska ramar för de

Läs mer

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 1 Verksamhetens intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Mnkr; 207,4; 24% Mnkr; 170,4; 20% Mnkr; 488,5;

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 2002 2003 2004 Antal invånare, 31/12 118 581 119 340 119 927 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 9 111 9 100 9 336 Verksamhetens

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2001-2003 2001 2002 2003 Antal invånare, 31/12 117 896 118 581 119 340 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 8 625 9 111 9 100 Verksamhetens

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport april 2014

Ekonomisk månadsrapport april 2014 Kommunstyrelsens kontor 2014-05-19 Ekonomisk månadsrapport april 2014 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun Vi sammanfattar... BUDGET 215 Lomma kommun VART GÅR SKATTEPENGARNA? SÅ HÄR FÅR KOMMUNEN SINA PENGAR: 82,3 % av kommunens intäkter kommer från skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningar Kommunal

Läs mer

Kompletterande budgetunderlag 2013-2015 April 2012. Västra Götalandsregionen

Kompletterande budgetunderlag 2013-2015 April 2012. Västra Götalandsregionen Kompletterande budgetunderlag 2013-2015 April 2012 Västra Götalandsregionen Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 2 2 Vårpropositionen... 2 2.1 Regeringens bedömning av den samhällsekonomiska utvecklingen...

Läs mer

1 BNP-utveckling i OECD-området och EU15 åren Procentuell volymförändring föregående år

1 BNP-utveckling i OECD-området och EU15 åren Procentuell volymförändring föregående år 1 BNP-utveckling i OECD-området och EU15 åren 1978 26 Procentuell volymförändring föregående år 5 EU OECD Prognos Procentuell volymförändring 4 3 2 1 1 1978 198 1982 1984 1986 1988 199 1992 1994 1996 1998

Läs mer

2009-12-09 SIDAN 1. Medarbetarenkät 2009. Stockholms stad

2009-12-09 SIDAN 1. Medarbetarenkät 2009. Stockholms stad SIDAN 1 Medarbetarenkät 2009 Stockholms stad Högt betyg, tydliga förbättringar Nöjd Medarbetarindex, NMI 62 (2008 NMI 59) Tydlig förbättring av trivsel och hälsa Arbetsmotivation och ansvarstagande högt

Läs mer

HÖSTBUDGET. Statssekreterare Annica Dahl

HÖSTBUDGET. Statssekreterare Annica Dahl HÖSTBUDGET 2018 Statssekreterare Annica Dahl 2017-09-28 1 Underskott har vänts till tydliga överskott i finanserna Finansiellt sparande, konsoliderad offentlig sektor Miljarder kronor Regeringsskifte 109

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008 Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 Omsättning 08 Västsveriges bästa boendekommun Årets resultat

Läs mer

Lemlands kommun PM juni 2016

Lemlands kommun PM juni 2016 www.pwc.se Lemlands kommun PM juni 216 Sammanfattning Lemlands kommuns verksamheter kännetecknas av: Kostnaden för grundskola per elev är 1 procent lägre än genomsnittet för Ålands kommuner år 214. Kostnaden

Läs mer

Vänsterpartiets förslag till budget 2013 2015. Vänsterpartiets förslag till. Kommunplan. Budget 2013. Budgetramar 2014. Kommunplan 2015.

Vänsterpartiets förslag till budget 2013 2015. Vänsterpartiets förslag till. Kommunplan. Budget 2013. Budgetramar 2014. Kommunplan 2015. Vänsterpartiets förslag till Kommunplan 2013 2015 Budget 2013 Budgetramar 2014 Kommunplan 2015 Investeringsplan 2013 2017 Falkenberg 1 2 Vänsterpartiets förslag till budget 2013 2015 En budget för allt

Läs mer

Stockholms Stadshus AB - koncernen

Stockholms Stadshus AB - koncernen Stockholms Stadshus AB - koncernen Lägesrapportering till koncernstyrelsen Intern kontroll, delårsbokslut och K3 Oktober 2014 Riskbedömning och fokusområden koncernen Väsentlighet Högre Lagstiftning begränsning

Läs mer

Månadsrapport mars 2017

Månadsrapport mars 2017 Månadsrapport mars 217 Dnr KS 217/295 Befolkning Bostäder Flyktingmottagning Förskola Hemtjänst och hemsjukvård Medarbetare Ekonomi Befolkningstillväxten har varit relativt stor under halvår 2 216 och

Läs mer

Affärsverksamhet Nettokostnad vattenförsörjning och avloppshantering, kr/inv Affärsverksamhet Nettokostnad sjötrafik, kr/inv Affärsverksamhet

Affärsverksamhet Nettokostnad vattenförsörjning och avloppshantering, kr/inv Affärsverksamhet Nettokostnad sjötrafik, kr/inv Affärsverksamhet Verksamhet Statistik Affärsverksamhet Nettokostnad vattenförsörjning och avloppshantering, kr/inv Affärsverksamhet Nettokostnad sjötrafik, kr/inv Affärsverksamhet Nettokostnad näringsliv och bostäder,

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Statens budget och de offentliga finanserna April 2017

Statens budget och de offentliga finanserna April 2017 Prognos Statens budget och de offentliga finanserna April 217 Sammanfattning Tillväxt och arbetsmarknad på högvarv Offentliga finanser starkare än väntat Låg beskattning av förmånsbilar BNP-tillväxt Procent

Läs mer

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Världens bästa Karlskrona Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Alla är vi olika och har olika behov. En del av oss behöver förskoleplats på obekväm arbetstid, andra behöver ett rum på äldreboendet.

Läs mer

Göteborg Budget 2014 Sammanfattning

Göteborg Budget 2014 Sammanfattning Göteborg Budget 2014 Sammanfattning Nyheter Vattensäker kommun - Vägvalet tillför 5 miljoner kr till stadens budget för att säkerställa våra badplatser. Finansieringen täcker två livräddare/badvärdar på

Läs mer

Vad är prognosen för 2014

Vad är prognosen för 2014 Vad är prognosen för 2014 Annika Wallenskog Tillväxt 2 BNP i Sverige, säsongrensad Miljarder kronor i 2011 års priser resp. procentuell förändring från föregående kvartal i årstakt Källa: SCB och Sveriges

Läs mer

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409.

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409. Information i mail Medborgarbudget I Europa och i Sverige har det de senaste åren utvecklats en metod som kallas medborgarbudget. Nu vill Piteå kommun göra ett försök där ni som Piteåpanel får delge era

Läs mer

Ekonomisk lathund IVE

Ekonomisk lathund IVE Politisk verksamhet Beslutad KF budget 2013 78 451 78 541 78 541 78 541 78 541 Utgångsvärde för 2013 som BAS för beräkning 75 984 75 984 75 984 75 984 75 984 varav Nettokostnad 2012 exkl. reavinst/förlust

Läs mer

Månadsrapport augusti 2016

Månadsrapport augusti 2016 Månadsrapport augusti 216 Dnr 216/354-Ks Befolkning Befolkningsökningen ökar. Till och med juli är ökningen drygt 1 personer. Invandringsöverskottet är fortsatt största ökningsfaktorn. Arbetsmarknad Antalet

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Hur fungerar det egentligen?

Hur fungerar det egentligen? Budget 2008 Hur fungerar det egentligen? Kommunens budget delas i två delar; en driftsbudget och en investeringsbudget. Driftsbudget är de pengar som behövs för att den löpande verksamheten och servicen

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Ändring av Kommunplan Nybro kommun

Ändring av Kommunplan Nybro kommun Ändring av Kommunplan 2017-2019 Nybro kommun Antagen av kommunfullmäktige 19 december 2016 Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunstyrelseförvaltningen senast under december lämna en ekonomisk avstämning.

Läs mer

Förteckning över deltagande bolag och förvaltningar

Förteckning över deltagande bolag och förvaltningar SID 1 (8) Bilaga 9 Förteckning över deltagande bolag och förvaltningar Förfrågningsunderlag Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29

Läs mer

Månadsrapport augusti 2017

Månadsrapport augusti 2017 Månadsrapport augusti 217 Dnr KS 217/295 Befolkning Bostäder Flyktingmottagning Förskola Särskilt boende Hemtjänst Hemsjukvård Medarbetare Befolkningstillväxten har varit relativt stor under halvår 2 216

Läs mer

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12 Pressmeddelande 2013-06-12 Ny start för Malmö! Idag presenterar Moderaterna i Malmö sin budget för verksamhetsåret 2014. Moderaterna föreslår skarpa satsningar för att förbättra skolan, arbetsmarknaden

Läs mer

Rapport för första halvåret 1999 Nolato AB (publ)

Rapport för första halvåret 1999 Nolato AB (publ) Rapport för första halvåret 1999 Nolato AB (publ) Nolato AB delårsrapport 1 januari 30 juni 1999 Omsättningen ökade med 3 procent till 942 (915) Mkr Rörelseresultatet ökade med 33 procent till 101 (76)

Läs mer

Konjunkturen i Stockholms län. kv Mars 2017

Konjunkturen i Stockholms län. kv Mars 2017 Konjunkturen i Stockholms län kv4 2016 Mars 2017 Positiv utveckling i Stockholm Konjunkturläget i Stockholm 2016 kv4 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger

Läs mer

Jämförelsetal. Östersunds kommun

Jämförelsetal. Östersunds kommun Jämförelsetal Östersunds kommun Mars 215 Innehåll Sammanfattning... 3 Uppdrag och bakgrund... 3 Syfte... 3 Iakttagelser... 3 1.Inledning... 4 Uppdrag och bakgrund... 4 Revisionsfråga... 4 Avgränsning...

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling

Läs mer

Ekonomisk rapport per

Ekonomisk rapport per Ekonomisk rapport per -03-31 Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +40 034 tkr. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +19 429 tkr.

Läs mer