Kvalitetsredovisning 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning 2006"

Transkript

1 1 (47) Kvalitetsredovisning 2006 Carlforsska gymnasiet proaros Lärande och Utbildning Ansvarig: Irene Ekström, Gymnasierektor Margaretha Persson, lärare Gunilla Cedlöf, lärare Karin Karlsson, elev, SPER3 Ulrika Tanner, sekreterare, Skolan

2 proaros 2 (47) Innehåll ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING AV ENHETEN 3 Allmän del 3 Strategisk del 9 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET 12 RUTINER/SYSTEM FÖR KVALITETSARBETET 13 SKOLAN I VÄSTERÅS 14 Normer och Värden 14 Integration 14 Trygghet och trivsel 16 Demokrati 21 Jämlikhet och jämställdhet 23 Skolans jämställdhetsplan skall följas. 23 Internationalisering 25 Förebyggande arbete 27 Utveckling, lärande och kunskaper 29 Godkänd nivå år 9, grundläggande behörighet till högskolan 29 Barn/elever i behov av särskilda stödåtgärder 33 Språkutveckling 36 Utvecklingsarbete 38 Inflytande 40 Samverkan mellan olika skolformer, övriga offentliga verksamheter, vuxna och arbetslivet 44 Kompetens 46

3 proaros 3 (47) Översiktlig beskrivning av enheten Allmän del Verksamhetsidé Carlforsska gymnasiet är en skola med elevmajoritet i styrelsen. På Carlforsska gymnasiet får ungdomarna möjlighet till elevinflytande genom vår Lokala styrelse med elevmajoritet. De får också möjlighet till internationella kontakter och tillgång till kultur- och hantverksaktiviteter. Café Carl, ett skolcafé sköts av eleverna på Handels- och administrationsprogrammet. Tjänster Carlforsska gymnasiets verksamhet består i att ungdomar skall få goda kunskaper för att leva och verka i ett modernt samhälle. Carlforsska gymnasiet erbjuder utbildning inom följande program och inriktningar: * Estetiska programmet (ES) med de nationella inriktningarna Dans, Musik och Teater. * Handels- och administrationsprogrammet (HP)med de nationella inriktningarna Handel- och service samt Turism- och resor. * Hantverksprogrammet (HV)med inriktning Frisör samt Mode och Design. Fr o m hösten 2006 ny inriktning Stil och Trend * Individuellaprogrammet(IV) Start och Yrkes (inriktning HP och OP) * Omvårdnadsprogrammet, OP * Samhällsvetenskapsprogrammet (SP) med inriktning Ekonomi, Samhällsvetenskap, lokal inriktning Entreprenörskap * Specialutformat Europaprogram (SPEUR) med anknytning till Samhällsvetenskapsprogrammet.

4 proaros 4 (47) Kunder/kundgrupper, deras behov, krav, önskemål och förväntningar Vår ambition är att vara en gymnasieskola som sätter ungdomarna i centrum. En skola vars uppgift är att skapa en plats där eleven får möjlighet att växa med kunskap. Carlforsska skall också vara en plats där grundläggande demokratiska värden ständigt hålls levande och där ömsesidig respekt råder. Genom individuella utvecklings-/studieplaner och individuella utvecklingssamtal där även föräldrar deltar (för myndig elev efter samtycke), skall framåtsyftande planeringsåtgärder vidtas. Därmed ges möjlighet till ökad individuell studiegång utifrån varje individs förutsättningar. Strategisk planering av utbildningar beslutas i Lokala styrelsen där eleverna är i majoritet. Arbetsmiljöåtgärder diskuteras i Carlforsskas samverkansgrupp CASAM. Ett aktivt elevråd som för en ständig dialog med klassrepresentanter och framför ungdomarnas synpunkter är viktigt för att skolan ständigt skall utvecklas. Varje klass skall också regelbundet ha klassråd för att träna sig i ett demokratiskt arbetssätt. Klassrådet är också är ett forum för diskussion om åtgärder som kan förbättras. Marknader Varje år söker ungefär 2000 ungdomar till alla gymnasieskolor i Västerås, därav ca 250 till friskolor och ca 350 är sökande från andra kommuner. Till Carlforsska söker varje år ca 500 elever varav ca är från andra kommuner. Totalt går ca 1320 elever på Carlforsska varav ca 160 är från andra kommuner. Dessa ungdomar går på EUR, ES, inriktning Dans eller Teater, HV, inriktning Frisör, Mode och Design samt Stil och Trend. Det finns 9 friskolor i Västerås. De som har program liknande Carlforsskas och därmed är konkurrenter är: InfoKomp-gymnasiet med specialutformat program med inriktning ekonomi, handel och företagande, med 16 Västeråselever i årskurs 1. John Bauergymnasiet med specialutformat program inom IT, media och entreprenör med 72 Västeråselever i årskurs 1. Kopparlundsgymnasiet med specialutformat program med inriktning media/kommunikation, skapande verksamhet, samhällsvetenskap och entreprenörskap med totalt 47 Västeråselever i årskurs 1. Waldorfgymnasiet med inriktning mot skapande verksamhet, med 3 Västeråselever i årskurs 1. Västerås Fria gymnasium med specialutformat omvårdnadsprogram, naturvetenskapligt eller naturvetenskapligt program med inriktning mot räddningstjänst eller biståndsarbete, med totalt 51 Västeråselever i årskurs 1. Västerås Praktiska gymnasium med specialutformat program med inriktningar mot hantverksyrken med totalt 33 Västeråselever i årskurs 1. Kunskapsgymnasiet med inriktningarna Samhällsvetenskap och Naturvetenskap 53 Västeråselever i årskurs 1. Till hösten 2007 har ytterligare 5 friskolor sökt sig till Västerås varav 3 har liknande program som Carlforsska.

5 proaros 5 (47) Verksamhetens processtruktur, organisation och ledningsstruktur Verksamhetens huvudprocesser: Ungdomars lärande och personliga utveckling. Verksamhetens delprocesser: Hittills definierade och med handlingsplaner Introduktionsprogram för nya elever Elevinflytande och ansvar Skolans samverkan med omvärlden Handlingsprogram för elever med studiesvårigheter/personliga svårigheter Elevens ansvar och skyldigheter Verksamhetens stödprocesser: Organisation ledning, medarbetare, grupper Elever studiestöd, elevvårdskonferens m fl. Anvisningar/rutiner t ex introduktionsprogram för nyanställda, handledarskap, föräldramöte etc. Samrådsorgan CASAM, (Carlforsskas samverkansgrupp) Handlingsplaner Arbetsmiljöplan, Kris- och katastrofberedskapsplan, Jämställdhetsplan, Mot Missbruk, Hälsoplan IT-plan. Ekonomi. Utvärdering och Kvalitetsredovisning. Systematiskt brandskyddsarbete Gymnasierektor och enhetschef inom proaros Irene Ekström Avd 1: Övergripande ansvar - Irene Ekström, ansvarig för stödfunktioner som Bibliotek, Elevvård, Fritidsverksamhet, Expedition, Skolmåltider, Studie- och yrkesvägledning, Vaktmästeri. Avd 2: Rektor för ES, HV Birgitta Björnberg, ansvarig för extern uthyrning av lokaler Programlagsledare för ES Johanna Werme Bladh, för HV Eva Ivars Avd 3: Rektor för OP, SP Anders Johansson, miljöledningsansvarig Programlagsledare för OP Ann-Christin Trossing, för SP Birgitta Johansson och för SPEUR Per-Göran Ersson. Avd 4: Rektor för HP, IV Per Lindholm, huvudansvarig för planering och schemaläggning Programlagsledare för HP Zekeria Can

6 proaros 6 (47) Medarbetare Antal, kategorier och utbildningsnivå. Kategori Utbildningsnivå Behörig Antal Antal Summa kvinnor män Assistent Gymnasieskola 3 3 Bibliotekarie Högskola 1 1 Cafébiträde Gymnasieskola 1 1 Elevassistent Gymnasieskola/högskola Fritidsledare 1 1 Kurator Högskola 2 2 Lärare Högskola/yrkesutbildning Projektledare Högskola 1 1 Schemaläggare 1 1 Skolledare Högskola Skolsköterska Högskola 2 2 Socialpedagog Högskola Specialpedagog Högskola Studie- och Högskola yrkesvägledare Vaktmästare Gymnasieskola 3 3 Summa

7 proaros 7 (47) Anläggningar och deras ändamål En stor del av Carlforsska byggdes på 1960-talet. Genom åren har ett omfattande renoveringsoch om- och tillbyggnadsarbete genomförts. År 2001 flyttade vi in i helt nyrenoverade lokaler i A-huset. Hus A Här finns både större och mindre undervisningsrum, både stora och små grupprum och flera datasalar. Ett rymligt bibliotek och möjlighet till lugna studieutrymmen och en cafeteria som elever på Handels- programmet driver finns också i denna byggnad. Här finns också studie- och yrkesvägledare med ett syv-bibliotek och datorer. Elevrådet och Carlforsskas idrottsförening har här sina egna lokaler. Service kan fås och felanmälan kan göras till vaktmästeriet som har sitt kontor i denna del av skolan. Hus C Västerås f d konsertsal byggdes också om 2001 för Carlforsskas estetiska program. Scenen rymmer ca 550 besökare och kan uppvisa både dans-, musik- och teaterevenemang. Hus D År 2003 öppnades Restaurang Carl i helt ombyggda lokaler. Här finns också 3 klassrum som under lunchtid används som matsalar. Hus E En omfattande nybyggnad gjordes också i och med rivningen av gamla E-huset. Här finns lokaler för Estetiska programmet, både större och mindre musikrum där några har datorer. Här finns också ensemblerum och lokalerna är anpassade för musikverksamhet. Stora studiehallar finns för den teoretiska undervisningen. Två black-boxar för teaterverksamhet och estetisk verksamhet finns. Två stora och en mindre danssal med sceniskt anpassat golv underlättar för all dansundervisning En stor gradängsal för körundervisning eller större samlingar finns. Här finns också HVMoDe:s, där design av kläder och skapande verksamhet kan ske med modern utrustning. Lugn och avskildhet kan fås i elevhälsans lokaler där skolsköterskor, kuratorer och skolläkare finns. På våning två i hus E finns Studio Carl, där möjlighet till stödundervisning av specialpedagog eller individuellt stöd kan ske. Två stora naturkunskapssalar med modern utrustning installerades också till höstterminsstarten Hus F I F-huset finns både stora och små undervisningsrum. Miljöundersökning har genomförts samt viss renovering har gjorts efter synpunkter på arbetsmiljön från elever och medarbetare. Hus H Carlforsska gymnasiet har också tillgång till Kristiansborgshallen. Där finns en stor idrottshall, en mindre aerobicsal och gym- och spinninglokaler samt omklädnings- och duschmöjligheter allt nyrenoverat sedan jan 2005.

8 proaros 8 (47) Hus J Specialutrustade lokaler för frisörutbildningen finns i J-huset, renoverade sommaren Där finns också speciallokaler för bild och form och skapande verksamhet. I samband med ombyggnationen inrättades speciallokaler för inriktningen Stil och Trend på Hantverksprogrammet. Hus K Övningslokaler för musikerna finns i K-huset samt en ljudstudio. Hus L Reception och expedition byggdes till vid renoveringen av A-huset 2001, L-huset. Där finns också utrymmen för schemaläggare och rektorer samt personalutymmen på plan 2. Leverantörer och partners 2003 gjordes en upphandling av skolmåltidsverksamheten som numera drivs av Westergård AB. Ägarförhållanden och ägarkrav proaros ägs av Västerås stad. proaros är stadens utförarorganisation inom verksamheterna utbildning, vård och omsorg,individ och familjeomsorg, kultur och fritid. Kommunfullmäktige fastställer övergripande mål och ekonomiska ramar för de politiska nämnderna. Kommunstyrelsen leder, samordnar och utövar uppsikt/tillsyn över proaros styrelse och andra politiska nämnder och styrelser. Nämndernas uppgift är att ge uppdrag till proaros och andra utförare av verksamheter. Det sker genom så kallade beställningar som formuleras i ett skriftligt avtal. Lagar och förordningar av speciell betydelse Skolorna styrs av skollagen och av grundskole- gymnasie- och särskoleförordningen beroende på vilken verksamhet som bedrivs. De styrs också av 1998 års läroplan för förskolan(lpfö 98), 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet(lpo 94),1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna(lpf 94). Viktiga är även kursplanemål och programmål. Lokalt styr Västerås stads utbildningsplan, proaros strategiska plan samt skolans lokala arbetsplan.

9 proaros 9 (47) Strategisk del Vision Carlforsska gymnasiets yttersta mål är att bidra till skapandet av det goda samhället, vilket innebär ett samhälle där graden av mänskligt välbefinnande är hög. Eleverna ska genom skolan få redskap att tillgodogöra sig tillvarons mångfald och därigenom uppleva sina liv som rika och meningsfulla. Dagens samhälle är ett föränderligt samhälle och kräver därför självständiga, kreativa och kritiska medborgare med förmåga att göra genomtänkta ställningstaganden i bl a moraliska, politiska, estetiska och religiösa frågor. Carlforsska gymnasiet skall bidra till att utveckla denna förmåga hos eleverna. Ovanstående innebär att på ett konstruktivt sätt utveckla elevernas identiteter och därigenom förhindra att de på grund av identitetslöshet, riskerar att hamna i en livsstil som domineras av intolerans och destruktiv påverkan av våld och droger. Värderingar Carlforsska gymnasiets arbete skall genomsyras av demokratiska och humanistiska värderingar. SWOT-analys Styrkor Skriv texten här Svagheter Skriv texten här Hot Skriv texten här Möjligheter Skriv texten här

10 proaros 10 (47) Kritiska framgångsfaktorer Schemaläggning i ett brett utbud av kurser och inriktningar är ett pussel som ibland verkar omöjligt att få ihop. Detta, tillsammans med ett maximalt utnyttjande av lokaler för att kunna ta emot så många sökande som möjligt, gör det nästan ogörligt att få ett sammanhängande schema. Storleken, valfriheten och det egna ansvaret gör det extra svårt för ungdomar som har andra ambitioner än lärande, och inte heller har några uttalade mål att sträva efter. Dessa kan lätt hamna i en negativ spiral som sedan kan spridas i ungdomsgrupperna. Då är det viktigt att det finns studiemotiverade och kreativa ungdomar som sätter sin prägel på skolmiljön. Strategier och övergripande planer för den långsiktiga utvecklingen Carlforsska gymnasiet står inför en omläggning i och med statens förändring av gymnasieskolan. Gy 07 är avbrutet och ny utredning ska tillsättas för att förändra den befintliga gymnasieskolan. Möter upp ungdomars förväntningar på en bra utbildning i konkurrens med ökat antal friskolor. Försöka få igång en föräldraförening som kan medverka i utformningen av ungdomarnas utbildning. Få verksamheten att fungera väl i nya datorsystem för hemsideutformning samt betygs- och frånvarosystem. (Dexter) Carlforsska gymnasiet har många sökande, lokalförändringar behöver genomföras för att rymma alla verksamheter. Eventuellt ersätts hus F och G med en paviljong till hösten. En arbetsgrupp har bildats för att arbeta med miljöcertifieringen. En integrationsgrupp har bildats och skall samordna kompetensutveckling för medarbetare och temadagar/aktiviteter för ungdomarna. Hälsodiplomering för medarbeteare och elever pågår. En grupp som arbetar för att få en hållbar utveckling inom arbetsmiljön har startats. Vi har även startat en integrationsgrupp. Planerar en annan typ av introduktion till HT 2007.

11 proaros 11 (47) Enhetens handlingsplaner Gör en förteckning över enhetens handlingsplaner. Namn Upprättad Reviderad Övrigt Lokala styrelsen HT 2001 Arbetsmiljöplan HT 2001 Handlingsplan mot HT 2006 missbruk Hälsoplan HT 2001 Kris- och HT 2001 HT 2005 katastrofberedskapsplan Jämställdhetsplan HT 2001 HT 2005 IT-plan HT 2001 HT 2005 Organisationsplanering Introduktionsprogram för nya elever 2002/2003 Elevinflytande och ansvar HT 2001 Handlingsplan för elever HT 2001 med studiesvårigheter/personliga svårigheter Elevens ansvar och skyldigheter Systematiskt brandskyddarbete Likabehandlingsplan HT 2001 HT 2006 Under upprättande Beslut tas i Lokala styrelsen i mars 2007

12 proaros 12 (47) Viktiga händelser under året Under hösten 2006 invigdes helt ombyggda och nyrenoverade lokaler för frisörutbildningen. Samtidigt startade en ny inriktning på Hantverksprogrammet, Stil och Trend. En inriktning på fyra ben Hud och Make, Hälsa och Välbefinnande, Färg och Form samt Entreprenörskap. Pluggnet som ett webbaserat konferenshanteringssystem togs i bruk. Ett stort arbete inriktad på en hälsodiplomerad skola för alla för både elever och medarbetare sjösattes. En ny verksamhet för Individuella programmet inrättades, Start-IV och Yrkes-IV med inriktning mot HP och OP. Utarbetat nya rutiner vid omhändertagande av ungdomar med missbruksproblem.

13 proaros 13 (47) Rutiner/system för kvalitetsarbetet En grupp bildas för att skriva kvalitetsredovisningen, vartannat år kommer den från Lokala styrelsen och vartannat år från Carlforsskas samverkansgrupp, CASAM Denna grupp sammanställer det som hänt under året t.ex. de aktiviteter som programlag, elevhälsan, studievägledarna och specialpedagogerna har planerat, utfört och utvärderat. JAN NOV Temadagar - demokratiarbete Kulturutbud - ES-elever Aktiviteter omvärlden - utbyten APRIL NOV Prövningar, IG Prövningar - kompetenshöjande MAJ Utbildningsnämndens enkät år 2 AUGUSTI Examination vårterminen 2006 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER Elevenkät år 1 introduktion Intagningsbetyg från år 9 Sommarskola Avbrott spec till friskolor Utvärdering från programlagen Jämställdhet fördelning kön, personal/elever Skolhälsovården SYV IT-driftstörningar Frånvaro Läs-o skrivfärdighet Programlagens rapporter Lokal styrelse-casamelevmedverkan- miljögrupp DECEMBER Kvalitetsredovisning en skickas in JANUARI Uppföljning, feedback

14 proaros 14 (47) Skolan i Västerås Avvikelserapportering Inget att rapportera för Normer och Värden Utbildningsplanens mål Integration Skolorna skall arbeta för att alla barn, elever och studerande får samma möjligheter att nå målen. Under perioden fram till 2006 vill nämnderna särskilt lyfta fram arbetet för dem med annan etnisk bakgrund. Alla skall ges möjlighet att tillägna sig samma förankrade grundvärden och nå de uppsatta kunskapsmålen. Detta sker genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Det är viktigt att samtidigt ha stor respekt för kulturella och etniska olikheter. Alla tendenser till främlingsfientlighet skall motverkas. Lokala arbetsplanens mål Elever i åk 1 skall delta i ett introduktionsprogram under de första veckorna på terminen för att skapa ett tryggt och bra arbetsklimat och för att få ökad förståelse för varandra. Elever som läser den lokala kursen Skoldemokrati anordnar aktiviteter för övriga elever för att stärka och fördjupa demokratibegreppet. Varje programlag skall i sitt handlingsprogram beskriva hur de arbetar för att stärka värdegrunden. Kursen Etik och livsfrågor erbjuds som Individuellt val. Kontinuerlig fortbildning för medarbetarna för att befrämja integration. Vid nyrekrytering strävar vi efter att öka antalet medarbetare med annan kulturell/etnisk bakgrund. Utveckla kontakten med föräldrar av annan kulturell/etnisk bakgrund. Aktiviteter Integration - introduktionsprogram Lokal kurs i Skoldemokrati Programlagsträffar Kursen Etik och livsfrågor

15 proaros 15 (47) Kompetensutveckling Nyrekrytering Föräldramöten Programlagens handlingsplaner Integrationsgrupp Utbildningsnämndens enkät till åk 2 Underlag för bedömning Utbildningsnämndens enkät till åk 2 Resultat Har elev/elever sagt främlingsfientliga ord till dig under det senaste läsåret. Frågan har ställts till elever i grundskolan år 2,5,8 samt gymnasiet år 2. Nedan redovisas andel i % som svarat ja på frågorna. Före 2005 hade frågan en annan lydelse. Främlingsfientlighet, elever Carlforsska gymnasiet proaros Måluppfyllelse På Carlforsska har andelen elever som svarat ja på denna fråga ökat från 7,6 till 13,9. Analys I och med att skolans elevantal ökat har skolans allmänna ytor blivit trängre, vilket gett tillfälle till irritation vid möten. Resultat Har vuxen/vuxna sagt främlingsfientliga ord till dig under det senaste läsåret. Frågan har ställts till elever i grundskolan år 2,5,8 samt gymnasiet år 2. Nedan redovisas andel i % som svarat ja på frågorna. Före 2005 hade frågan en annan lydelse.

16 proaros 16 (47) Främlingsfientlighet, vuxna Carlforsska gymnasiet proaros Måluppfyllelse Några fler elever upplever att fler vuxna sagt främlingsfientliga ord. En svag uppgång 2006 jämfört med Analys Frågeställningen är svår att tolka, eftersom det lika gärna kan gälla elevens fritid. Åtgärder för utveckling Vid nyrekrytering beaktas den nyanställdes kulturella/etniska bakgrund. Verksamheten Here 4 U har startat och en socialpedagog har anställts. En integrationsgrupp har bildats och skall samordna kompetensutveckling för medarbetare och temadagar/aktiviteter för ungdomarna. Utbildningsplanens mål Trygghet och trivsel Alla i skolan skall få vara i en trygg miljö och i ett positivt klimat som stärker elevernas självkänsla. Alla former av kränkande behandling skall alltid motverkas. Alla skall medverka till att man under lugna förhållanden kan inhämta kunskap. Ingen skall tillåtas störa undervisning eller annan verksamhet. Lokala arbetsplanens mål Lokala styrelsen reviderar regelbundet och beslutar om skolans trivselregler. Andelen elever som känner trygghet och trivsel i skolan skall öka. För att öka känslan för trygghet och trivsel för eleverna används följande:

17 proaros 17 (47) * Handlingsprogram för att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling bland elever och anställda. * Mall för åtgärder och uppföljning av konflikter mellan elever/elever, elever/personal och personal/personal. * Arbetsplanens åtgärdstrappa vid tillrättavisande av elev. Aktiviteter Introduktionsprogram Olika kulturella aktiviteter t.ex luciafirande, Valborg, lunchkonserter, modevisning, avslutningar 6:e junitrofén Programlagens aktiviteter Underlag för bedömning Utvärdering av enkät till nya elever i åk 1 gällande ovannämnda introduktionsprogram. Utbildningsnämndens enkät till elever i åk 2 från maj Programlagens aktiviteter Resultat Jag trivs i skolan. Frågan har ställts till barn i förskolan, elever i grundskolan år 2, 5, 8 samt år 2 i gymnasieskolan. Redovisas i 5-gradig skala Trivsel 4,2 4 3,8 3,6 3,4 3, Carlforsska gymnasiet proaros Måluppfyllelse Resultatet visar att trivselfaktorn har minskat från 2005 till Utvärderingen av elevenkäten 2006 enligt ovan visade att 93% tyckte att de fått tillräcklig med information om skolans trivselregler 69% tyckte att introduktionsprogrammet har hjälpt till att stärka sammanhållningen i klassen/mentorsgruppen

18 proaros 18 (47) Vi upplever att de flesta ungdomar trivs väl på Carlforsska och märker det på att fler elever söker hit. Vi har ett aktivt elevråd och ett öppet och tillåtande klimat, för att möte ungdomarnas idéer till förändringar. Analys Det var en ovanligt stökig början på höstterminen 2005, p.g.a. många nya elever, som tog ovanligt lång tid att komma tillrätta med. Många attityddiskussioner förekom samt olika grupperingar av ungdomar fick tillsättas för att aktivt motverka ett negativt beteende hos vissa ungdomar. P.g.a. datorproblematik fungerade inte matkortssystemet som det skulle, detta lockade många ätande ungdomar utifrån. Dessa åtgärder samt inrättande av en ny tjänst som Socialpedgog har gjort att höstterminen 2006 startat lugnare. Resultat Jag är trygg i skolan, frågan ställdes till elever i grundskolan år 2, 5, 8 samt år 2 i gymnasieskolan. Redovisas i 5-gradig skala. Trygghet Carlforsska gymnasiet proaros Måluppfyllelse Tryggheten minskade också något jämfört med Analys Det var en ovanligt stökig början på höstterminen 2005, p.g.a. många nya elever, som tog ovanligt lång tid att komma tillrätta med. Många attityddiskussioner förekom samt olika grupperingar av ungdomar fick tillsättas för att aktivt motverka ett negativt beteende hos vissa ungdomar. P.g.a. datorproblematik fungerade inte matkortssystemet som det skulle, detta lockade många ätande ungdomar utifrån.

19 proaros 19 (47) Dessa åtgärder samt inrättande av en ny tjänst som Socialpedgog har gjort att höstterminen 2006 startat lugnare. Resultat Har du blivit mobbad av elev/elever i skolan det senaste läsåret, andel (%) som svarat ja Mobbad av elever Carlforsska gymnasiet proaros Måluppfyllelse Mobbingen har ökat med nästan det dubbla jämfört med Analys Det var en ovanligt stökig början på höstterminen 2005, p.g.a. många nya elever, som tog ovanligt lång tid att komma tillrätta med. Många attityddiskussioner förekom samt olika grupperingar av ungdomar fick tillsättas för att aktivt motverka ett negativt beteende hos vissa ungdomar. Många elever, få lokaler gör ett schema med långa håltimmar, där många elever mot sin vilja måste vara i stora allmänutrymmen p.g.a. få lugna studieutrymmen. Stora fria elevytor har tagits i bruk för undervisning.

20 proaros 20 (47) Resultat Har du blivit mobbad av vuxen/vuxna i skolan det senaste läsåret, andel (%) som svarat ja Carlforsska gymn. proaros Måluppfyllelse Antalet elever som känner sig mobbade av vuxna på skolan har minskat sedan Jämför med fråga om främlingsfientlighet, vuxna. Analys Trots att många vuxna på skolan fick sätta tydligare gränser upplevdes detta inte som mobbing. Visar att vi vuxna blivit tydligare i förhållningssättet mot ungdomarna så att inte mobbing och gränssättning upplevs som samma sak. Resultat Det är lugn och ro i skolan när jag arbetar, frågan ställdes till elever i grundskolan år 2, 5, 8 samt år 2 i gymnasieskolan. Redovisas i 5-gradig skala Lugn och ro Carlforsska gymnasiet proaros

21 proaros 21 (47) Måluppfyllelse Något försämrad arbetsro men med tanke på stökigheten utanför lektionstid så gick jämförelsevis undervisningssituationen rätt bra. Analys Stora grupper, stor frånvaro, sena ankomster och nivåspridning gör att undervisningssituationen påverkas negativt för de som är närvarande. Åtgärder för utveckling Vi har genomfört SAM-utbildningen (Systematiskt ArbetsMiljöarbete) och utbildning i Självkännedom och Lärstilar ledd av psykolog Margareta Lycken. Vi arbetar nu efter detta koncept på HV-programmet åk1-3. Syfte är att få en ökad fokusering på den egna lärandeprocessen. Likabehandlingsplan är under utarbetande av medarbetare och ungdomar. Utbildningsplanens mål Demokrati Barns, elevers och studerandes samt föräldrars delaktighet, inflytande och ansvar över skolan skall uppmuntras och stärkas. Lokala arbetsplanens mål Carlforsska gymnasiet skall ha både en lokal styrelse med elevmajoritet och en samordningsgrupp, CASAM, med elevrepresentation. Det skall finnas ett väl fungerande elevråd med representanter från varje klass. Protokollförda klassråd skall hållas minst två gånger per termin. Det skall finnas elevrepresentanter i programråden. Det skall finnas en miljögrupp bland eleverna som tillsammans med personal arbetar för att vi ska få grön flagg. Det skall finnas ett matråd med elevrepresentanter för att vi ska få fler elever att påverka sin matsituation/miljö.

22 proaros 22 (47) Det skall finnas olika intresseföreningar för elever att delta i. Aktiviteter Skoldemokratigruppens träffar och planering. Klassrådsmöten. Lokala styrelsen och CASAM s sammanträden. Matrådets träffar. Elevrådets stormöten. Programråd Klassrepresentantutbildning CSIF Programlagens aktiviteter Elever deltagit vid intervju och anställning av rektor på HP och IV Utvecklingssamtal Underlag för bedömning Klassrådsprotokoll Styrelseprotokoll CASAM`s minnesanteckningar Matrådets minnesanteckningar Programlagens aktiviteter Resultat CASAM har 4 träffar/termin. I CASAM har vi bl a hur vi tillsammans kan arbeta för en förbättrad arbetsmiljö. Förslag om en temadag om Arbetsmiljö togs fram och genomfördes. Flytt av verksamheter och ommöblering av lokaler har skett. Användningen av bonuspengar och kompetensutveckling har även diskuterats i CASAM. Lokala styrelsen träffas 3ggr/termin. De har tagit beslut om en ny inriktning på HVprogrammet samt ändring av elevantal i klasser och beslutat om ny provpolicy. De har diskuterat nominering till Pedagogiskt pris samt beslutat om APU-utlägg och antal friluftsdagar. Matrådet träffas 3ggr/termin. Matkortet och rutiner kring dessa har diskuterats. Utbudet i Restaurang Carl har diskuterats och förändrats efter elevers önskemål. De elever som läser lokal kurs Skoldemokrati har genomfört en enkätundersökning om elevers inflytande och ansvar på Carlforsska gymnasiet. De flesta upplever sig nöjda men en del tycker sig inte veta vad skoldemokrati är och att inget händer. Måluppfyllelse Göra alla elever medvetna om hur de kan påverka arbetet i skolan.

23 proaros 23 (47) Analys På Carlforsska gymnasiet finns många möjligheter för eleverna att vara med och påverka. Eleverna har påtalat vikten av att det finns en lokal styrelse med elevmajoritet. Trots detta är det svårt att få kommunikationen att fungera fullt ut i en stor organisation. Vi ska underlätta för eleverna att delta i skolans demokratiarbete. Åtgärder för utveckling Få igång och aktivt arbeta med programråd med elevmedverkan. Få en aktiv miljögrupp. Diskutera i matrådet vad som behöver förbättras i Restaurang Carl. Få igång föräldrarådet. Utbildningsplanens mål Jämlikhet och jämställdhet Jämlikhets- och jämställdhetsarbetet kräver förståelse och kunskaper om barns, elevers och vuxenstuderandes olika förutsättningar och skall genomsyra allt arbete. Skolan skall sträva efter att ge alla likvärdiga förutsättningar oavsett till exempel kön, socioekonomiska förhållanden och funktionshinder samt lägga grunden till ett jämlikt och jämställt synsätt. Lokala arbetsplanens mål Vid nyrekrytering skall jämställdhetsperspektivet beaktas. Samarbete med föreningar som arbetar för jämställdhet. Skolans jämställdhetsplan skall följas. Aktiviteter Beaktande av jämställdhetsmål vid nyanställning. Programlagens aktiviteter Underlag för bedömning Personalförteckning. Klasslistor Resultat Fördelningen bland medarbetarna var år 2003: 71% kvinnor och 29% män 2004: 69% kvinnor och 31% män 2005: 67% kvinnor och 33% män 2006: 67% kvinnor och 33% män

24 proaros 24 (47) Antalet Carlforsskaungdomar var år 2003: 250 pojkar o 737 flickor = 25% pojkar 2004: = 28% 2005: = 26% 2006: = 29% Andelen pojkar bland ungdomarna har ökat. Måluppfyllelse Trots många nyanställningar med få manliga sökande har vi ändå lyckats att rekrytera män och behållit könsfördelningen. Analys Vi har flera utbildningar med många kvinnliga sökanden vilket innebär att andelen kvinnor är stor. Få manliga sökanden till utannonserade tjänster gör att rekryteringen av män försvåras. Åtgärder för utveckling Vid marknadsföring och information arbeta för att få fler ungdomar att bryta sina traditionella val. Fortsatt beaktande av jämställdhet vid rekrytering och anställning.

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 måndag den 9 september 2013 1 (6) Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 Chef Beskrivning av anordnaren Christina Spjuth Academedia Eductus AB ingår i Academediakoncernen, Sveriges största utbildningsföretag

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM

VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM 2009/2010 1. Vision Gångsätra gymnasium är en skola i tiden där kunskap, kommunikation, kultur och kreativitet är i fokus. Alla på skolan skall i samverkan utveckla

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 - s plan för att främja likabehandling och arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Inledning Diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

SKOLPLAN FÖR GYMNASIET

SKOLPLAN FÖR GYMNASIET 1 (10) SKOLPLAN FÖR GYMNASIET 1 Inledning Skolplanen omfattar gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, särvux och SFI. Det övergripande målet är att

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola Lokal arbetsplan Eda gymnasieskola Innehållsförteckning Vision... 3 Ledningsdeklaration... 3 Gymnasieskolans styrdokument... 3 Läroplanens mål och riktlinjer... 4 Normer och värden... 4 Elevernas ansvar

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Åsenskolan Rektor Linda Karlsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Bildningsnämnden Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lysviks skola Kunskap och kompetens Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan Birgittaskolan i Linköping Lokal arbetsplan för Birgittaskolan Reviderad 2012-06-29 Besöksadress: S.t Larsgatan 44-46, Linköping Postadress: Birgittaskolan i Linköping, Klostergatan 49, 581 81 LINKÖPING

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Granskad 2014-08-12 Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Arbetets olika delar Det aktiva arbetet består främst av: - Att bedriva

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen Likabehandlingsplan för Skå skola Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att eleverna ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan)

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) Antagen av Barn- och bildningsnämnden 080218 Fastställd av kommunfullmäktige 080915 GRUNDSYN För förskolan och skolan finns värdegrund,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se P O L H E M POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se Vision Mål och mått Polhemsskolans processer Huvudprocess Ledningsprocess Informationsprocess Stödprocess Alla elever ska klara sin utbildning

Läs mer

Likabehandlingsplan. Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling Likabehandlingsplan Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Definitioner 3. Mål 4. Uppföljning 5. Utvärdering 6. Varningssignaler 7. Förebyggande

Läs mer

Arbetsplan för skolenhet 2

Arbetsplan för skolenhet 2 UTBILDNINGSNÄMNDEN KÄRRTORPS GYMNASIUM NA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (7) 2012-10-30 Handläggare: Darko Krsek Telefon: 076 12 32 504 Arbetsplan för skolenhet 2 Inledning Skolenhet 2 består av: [NA]

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Lapplands Gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan Enhet1, Enhet2, Enhet3 och Enhet4 http://www.kommun.kiruna.se/barn-ochutbildning/ Gymnasieskola

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2005

KVALITETSREDOVISNING 2005 KVALITETSREDOVISNING 2005 Norra skolan Rektor Jimmy Szigeti Bitr.rektor Marianne Henriksson Adress Lasarettsg 17 Postadress 591 35 Motala Telefon 0141-22 34 80, 225161 Fax 0141-508 54 E-post jimmy.szigeti@motala.se

Läs mer

Utvecklingsområden - Furulundsskolan

Utvecklingsområden - Furulundsskolan Utvecklingsområden - Furulundsskolan 1. Normer och värden 2. Utveckling/Lärande/Kunskaper 3. och inflytande 4. Hälsa, fysisk aktivitet och miljö 1 Normer och värden MÅL ATT UPPNÅ 1.1 Mobbing och kränkande

Läs mer

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun 1. Elevhälsa och barn- och elevhälsoarbete 2 2. Allmänt om förskolans barnhälsoarbete 4 3. Allmänt om grundskolans och gymnasiets elevhälsoarbete. 5 Detta dokument

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål Gymnasieskolan - introduktionsprogrammen 2012 ENHET Gymnasieskolan, introduktionsprogrammet FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Gymnasieskolan

Läs mer

VÄNERGYMNASIETS LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 2013/2014

VÄNERGYMNASIETS LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 2013/2014 VÄNERGYMNASIETS LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 2013/2014 UPPDATERAS INFÖR VARJE LÄSÅR Skolans vision På Vänergymnasiet strävar vi efter att alla elever känner sig delaktiga, trygga och sedda. Detta är ett

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1

Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1 Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1 Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde 2011/2012 Arbetsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Syftet

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Förskolechef Beskrivning av förskolan

Förskolechef Beskrivning av förskolan Kvalitetsanalys för (Da Vinciskolan) läsåret 2011/12 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Söderparkskolan F-6 Läsåret 2014-2015 1 Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare Till

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 UTBILDNINGSPLAN för Västerås stad 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 Innehåll Utbildningsplan 3 En ledande skolstad 4 Vägen till en ledande skolstad 5 Kunskaps- och utvecklingsuppdrag

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

Murgårdsskolans 7-9 Arbetsplan läsåret 2013/2014

Murgårdsskolans 7-9 Arbetsplan läsåret 2013/2014 Murgårdsskolans 7-9 Arbetsplan läsåret 2013/2014 Murgårdsskolans vision Murgårdsskolan F-9 ska vara en plats där varje elev får förutsättningar att utvecklas till en individ som har goda kunskaper och

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

JENSEN gymnasium Södra. Skolan erbjuder

JENSEN gymnasium Södra. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en fristående gymnasieskola i Stockholm. Verksamheten startade höstterminen 2005, huvudman för gymnasieskolan är JENSEN education, ett utbildningsföretag som har bedrivit vuxenutbildningar

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet 2012-08-01 rev 130212 Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet Denna plan gäller för Krika Bygdeskolas elever och de elever som är inskrivna på Fritidshemmet

Läs mer

Skolplan för Mönsterås kommun

Skolplan för Mönsterås kommun Skolplan för Mönsterås kommun Demokrati Miljö Lärande Antagen av KF 2004-09-27, 86 Barn- och utbildningsförvaltningen Box 33 383 21 Mönsterås www.monsteras.se Inledning Skolplanen är Mönsterås kommuns

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Sundsgymnasiet 2013/2014

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Sundsgymnasiet 2013/2014 Sundsgymnasiet Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Sundsgymnasiet 2013/2014 Bästa möjliga livskvalité - bästa möjliga skolmiljö för alla i Sundsgymnasiets verksamhet. (Planen gäller maj

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan Kinnarpsskolan 2015-09- 16 Kunskap för framtiden Livsstil Engagemang Kompetens Skolans trygghetsgrupp - Tommy Forsberg, rektor - Göran Fagerblom, kurator

Läs mer

Hedeskolans. likabehandlingsplan

Hedeskolans. likabehandlingsplan Hedeskolan, Björnbärsvägen 2, 457 31 Tanumshede Telefon: 0525-18192, 0525-183 14 Hedeskolans likabehandlingsplan 2012-01-10 Övergripande mål Hedeskolan och fritidshemmets Likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen

Läs mer

INNEHÅLL FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4

INNEHÅLL FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4 1 FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4 S STRUKTUR K APITEL 5 FRÄMJANDE ARBETE K APITEL 6 FÖREBYGGANDE ARBETE K APITEL 7 UPPTÄCKA

Läs mer

Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015

Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015 Attendo Individ och Familj AB - Box 28-575 21 Eksjö Tel. 0730-660 116 - - lisbeth.lindstrom@attendo.se 1. Mål och Vision Mål: Skolan ska ha en likabehandlingsplan

Läs mer

Sammanställning av det systematiska kvalitetsarbetet

Sammanställning av det systematiska kvalitetsarbetet Sammanställning av det systematiska kvalitetsarbetet Resultat, analys och åtgärder Strömkullegymnasiet läsåret 2014-2015 2015-08- 24 Ingela Engström Rektor Strömkullegymnasiet Bengtsfors Innehållsförteckning

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2014 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/13 Inledning

Läs mer

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare

Läs mer

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden UPPDRAGSPLAN 2015 Utbildningsnämnden UN 2015/ 4661 Antagen av Utbildningsnämnden den 17 juni 2015 I enlighet med styrmodellen för Norrköpings kommun ska varje nämnd årligen ta fram en uppdragsplan. Uppdragsplanen

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR. Skolenhet Mjölner. Läsåret 2014/15

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR. Skolenhet Mjölner. Läsåret 2014/15 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR Skolenhet Mjölner Läsåret 2014/15 Innehållsförteckning Bakgrund 3 1 Mål. 4 2 Handlingsplan.. 4 2.1 Ansvar. 4 2.2 Förebyggande arbete 5 2.3 När något inträffar som strider mot lagen.

Läs mer

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Skogsgläntans förskola Rektor Britt-Marie Eliasson 2011-08-30 REVIDERAD 110830 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Kunskapens Hus. Munkedal

Kvalitetsredovisning. Kunskapens Hus. Munkedal Kvalitetsredovisning Kunskapens Hus Munkedal 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Kvalitetsredovisning för Kunskapens hus 2. Grundfakta och beskrivning av verksamheten 3. Underlag och rutiner för framtagande av

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15.

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Brogårdsgymnasiet Datum 2014-12-18 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011 KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011 REGNBÅGEN Fritidshemmet för särskoleelever på Noltorpsskolan ALINGSÅS Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se 1. Förutsättningar

Läs mer

Arbetsplan 2014-2015

Arbetsplan 2014-2015 Arbetsplan 2014-2015 Brinells högstadium Grundskola och Grundsärskola Alla elever ska bli vinnare i sitt eget liv efter sina förutsättningar Brinells högstadiums Kvalitets- och Arbetsmiljöarbete 2014/15

Läs mer

Individuella Gymnasiet Ekerö

Individuella Gymnasiet Ekerö Individuella Gymnasiet Ekerö Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Läsåret 2013/14 Uppdaterad 2014-03-31 med handlingar från BUN-kontoret med kommunala rutiner och blanketter. 1 Innehåll

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan

Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan LIKABEHANDLINGSPLAN 1 (8) Lärande Lerums Gymnasium Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen gäller för alla gymnasiets enheter (enhet 1, enhet 2, enhet 3, enhet 4 och enhet 5) På Lerums

Läs mer

EBERSTEINSKA GYMNASIETS VERKSAMHETSPLAN/ LOKAL ARBETSPLAN 2012-2013

EBERSTEINSKA GYMNASIETS VERKSAMHETSPLAN/ LOKAL ARBETSPLAN 2012-2013 EBERSTEINSKA GYMNASIETS VERKSAMHETSPLAN/ LOKAL ARBETSPLAN 2012-2013 Inledning De fyra kommunala gymnasieskolorna, De Geer, Ebersteinska, Haga och Kungsgård, har tillsammans följande fokusområden: Samarbete

Läs mer

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98 Ekologi och miljö Måldokument Lpfö 98 Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan

Läs mer

Plan för arbete mot kränkande behandling Västerås Idrottsgymnasium

Plan för arbete mot kränkande behandling Västerås Idrottsgymnasium Plan för arbete mot kränkande behandling Västerås Idrottsgymnasium Vasagatan 95 722 23 VÄSTERÅS Tel. 021-185385 // 021-185330 Innehåll Innehåll... 2 Handlingsplan för Västerås Idrottsgymnasium 2011/2012...

Läs mer

RgRh Stockholm. Riksgymnasiet för rörelsehindrade

RgRh Stockholm. Riksgymnasiet för rörelsehindrade RgRh Stockholm RgRh Stockholm Riksgymnasiet för rörelsehindrade RgRh Stockholm VAD ÄR RIKSGYMNASIET? Riksgymnasiet är till för ungdomar med svåra rörelsehinder. Det fungerar som vilken gymnasieskola som

Läs mer

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2015/2016.1 Inledning.1 Vad är mobbning, trakasserier och kränkande

Läs mer

Arlandagymnasiet. Skolan erbjuder

Arlandagymnasiet. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en stor skola, med en liten skolas atmosfär. Tryggheten, trivseln och gemenskapen är det som uppskattas mest av våra elever. En bidragande faktor är den goda kontakten mellan lärare

Läs mer

Arbetsplan för Vedeby särskola

Arbetsplan för Vedeby särskola Arbetsplan för Vedeby särskola Läsåret 2013-2014 Beskrivning av verksamheten Vår skola ska värna om den enskilda elevens möjligheter att utvecklas positivt, dels socialt och dels pedagogiskt i en trygg

Läs mer

Kvalitetsredovisning. För Skruvstads fritidshem Lå 2009-10. Grums kommun

Kvalitetsredovisning. För Skruvstads fritidshem Lå 2009-10. Grums kommun Kvalitetsredovisning För Skruvstads fritidshem Lå 2009-10 Grums kommun Kvalitetsredovisningens innehåll Grundfakta om Skruvstads fritidshem Sid 3 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Lyckeskolan Grundskolan åk 6-9 Grundsärskolan åk 7-9 Läsåret 2014/2015

Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Lyckeskolan Grundskolan åk 6-9 Grundsärskolan åk 7-9 Läsåret 2014/2015 Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Lyckeskolan Grundskolan åk 6-9 Grundsärskolan åk 7-9 Läsåret 2014/2015 Innehåll Bakgrund... 3 Skolledningens ställningsstagande...

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Lärcentrum Malung-Sälen Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Mål Skolväsendet vilar på demokratins grund och alla som jobbar och finns inom skolan skall jobba för

Läs mer

Folkungaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Folkungaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling s plan mot diskriminering och kränkande behandling FOLKUNGASKOLANS GYMNASIUM Ansvariga för planen Enhetschef: Rektorer: EHT: Ulf Lindberg Sara Frank Gunilla Linder Helena Hultkvist Appelberg skolsköterska

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

Skolledningens ställningstagande.

Skolledningens ställningstagande. LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR CALMARE INTERNATIONELLA SKOLA 2014-2015 Likabehandlingsplanen ska godkännas och fastställas av skolkonferensen vårterminen 2014 för att träda i kraft 1 juli samma år. Skolledningens

Läs mer

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN FÖR GÄLLIVARE KOMMUN OCH FÖR BARN- UTBILDNING- OCH KULTURNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE Gällivare kommuns skolplan har som mål att lyfta fram och fokusera

Läs mer

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder Tumba Gymnasium Skolan erbjuder Högskoleförbredande program: Ekonomiprogrammet - inriktningarna Ekonomi och Juridik Estetiska programmet - inriktningarna Estetik & media, Musik och Bild- & formgivning

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 Vuxenutbildningen i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 Vuxenutbildningen i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering,

Läs mer

Katedralskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2014/2015

Katedralskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2014/2015 Katedralskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2014/2015 Grunduppgifter Vision Alla har rätt att må bra i skolan. På Katedralskolan är det nolltolerans mot kränkning elevelev,

Läs mer

De olika kompetensernas uppdrag och arbetsuppgifter Rektors uppdrag

De olika kompetensernas uppdrag och arbetsuppgifter Rektors uppdrag Övergripande handlingsplan för barn- och elevhälsoteamet i Arjeplogs Kommun Elevernas framgångar och svårigheter är ofta resultatet av den samlade livssituationen och därför måste alla som träffar eleverna

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Docksta Friskola 2014-2015 Arbetsmiljölagen Målet med arbetsmiljöarbetet är att verksamheten ska bedrivas på ett så säkert och effektivt sätt som möjligt. I skolan styrs

Läs mer