Om det som inte får hända händer KRISPLAN. Inklusive enhetens gemensamma policys och rutiner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Om det som inte får hända händer KRISPLAN. Inklusive enhetens gemensamma policys och rutiner"

Transkript

1 Om det som inte får hända händer KRISPLAN Inklusive enhetens gemensamma policys och rutiner

2 KRISPLAN VID AKUT SITUATION Enhetens krisgrupp Förskolechef Annie Karlsson Instruktör HLR/utb. sjuksköterska Emma Scheffer Gräsåker Brandskyddsansvarig Carina Hellenius Skyddsombud Jennie Bartsch PUA Gabriella Oscarsson Knalleborg Brandskyddsansvarig Carina Pettersson Skyddsombud Robert Wirén PUA Carina Pettersson Kristeam i kommunen: Mikael Caiman Larsson, produktionschef förskola/skola Eva Darselius, förskoleansvarig Lars Hortlund, kommundirektör Birgith Lundberg, verksamhetschef kommunens Resursteam Stefan Persson, säkerhetsansvarig Johan Elvfer, informationschef Vid skada av fastighet ring Dalkia Vid alla krissituationer bör berörd personal och förskolechef träffas för bedömning av situationen och planering av åtgärder Vid allvarlig krissituation kan det vara nödvändigt att träffas kväll/helg för att förbereda sig inför nästa dags mottagning av barnen All personal ska vid anställningens start fylla i ett personalkort som förvaras i SOS pärmen. Visstidsanställd personal fyller också dem i ett personalkort. Personalkorten uppdateras varje år i samband med läsårets första APT/studiedag, ansvarig för att blanketter för detta delas ut är Pia Bergkrantz, enhetens administratör och praktisk koordinator.

3 Enhetens interna krisgrupp Den interna krisgruppen består av följande representanter: Förskolechef Skyddsombud Brandskyddsansvarig PUA HLR instruktör Krisgruppen träffas då barn, familj och/eller personal drabbats av dödsfall, olycka, sjukdom, separation eller liknande och bedöms behöva någon form av stöd. Den i krisgruppen som nås av information som uppfattas vara av akut och krisartat slag kontaktar förskolechef som i sin tur kallar gruppen. I första skedet deltar inte den/de berörda i personalgruppen/arbetslaget då krisgruppens främsta uppgift är att identifiera situationen och kartlägga behovet av stödjande åtgärder utifrån ett övergripande perspektiv. När detta skett involveras berörda arbetslag i form av bl.a. stödjande insatser (träff med Resursteam, kyrkan, företagshälsovård etc.) Enhetens krisgrupp består av: Förskolechef Annie Karlsson Instruktör HLR/utb. sjuksköterska Emma Scheffer Gräsåker Brandskyddsansvarig Carina Hellenius Skyddsombud Jennie Bartsch PUA Gabriella Oscarsson Knalleborg Brandskyddsansvarig Carina Pettersson Skyddsombud Robert Wirén PUA Carina Pettersson

4 Frågor att ställa sig vid en krissituation Minnesanteckningar skrivs och mailas till förskolechef Vad har hänt? Lokalisera/definiera det inträffade Hur påverkar det oss? Vilken relation har vi till det inträffade? Behöver vi extern hjälp? Kontakt med Resursteam, präst? Vilka bör informeras/bör ej ha information? Förskolechef ansvarar för att fatta beslut om vad informationen ska innehålla och hur denna ska ges Vem ansvarar för vad? Förskolans kristeam ansvarar för göra upp en ansvarsfördelning. Ansvarsfördelningen skrivs ned och placeras på förskolans gemensamma whiteboardtavla samt noteras i minnesanteckningarna Vem ansvarar för att bemöta media? Ingen uttalar sig eller svarar på några frågor om media söker kontakt, hänvisa till förskolechef och/eller presschef Hur ska vi följa upp/utvärdera/avsluta? Vad fungerade bra? Vilka framtida åtgärder behöver förskolan vidta? Uppdatera krisplaner?

5 Vad är en akut kris? När ett barn skadas svårt eller avlider När ett barns föräldrar, syskon eller anhörig skadas svårt eller avlider När personal skadas svårt eller avlider Dödsfall genom självmord Allvarlig sjukdom hos barn Allvarlig sjukdom hos ett barns föräldrar, syskon eller anhörig Större katastrofer Separationer (skilsmässa, fosterhemsplaceringar etc.)

6 När en olycka inträffar Agera sakligt Försök att behålla lugnet Ge första hjälpen Se till att någon vuxen finns hos den olycksdrabbade Kontakta snarast förskolechef eller någon i krisgruppen som i sin tur kontaktar förälder så snabbt som möjligt Förskolechef bör snarast underrättas Alla vuxna som finns till hands hjälper till efter sin förmåga, övriga går därifrån Förskolechef tar hand om kontakter med media När situationen är under kontroll Vuxna tar hand om barnen Någon/några ur den interna krisgruppen alt någon i ordinarie arbetslag som känner barnen samlar ihop de barn som har sett olyckan för att prata lite med dem Förskolechef alt. någon i den interna krisgruppen informerar om det inträffade till all personal. Ge besked om att alla får information fortlöpande, så fort man vet något mer Den drabbade barngruppen och ordinarie arbetslag bör speciellt stöttas av krisgruppen alt kommunens resursteam Krisgruppen samlas för fortsatt planering. Gruppen bör ha regelbunden kontakt med personalen för stöd, information mm. Det är viktigt att krisgruppen finns tillgänglig även under kvällen Det är viktigt med en återsamling för berörd personal innan dagens slut, för att summera och planera vidare. Om något händer en kväll eller en under en helg ska förskolechef kontaktas som sedan kontaktar krisgruppen. Vid större katastrofer kopplas även kommunens krisberedskap in.

7 Vad händer efter det akuta skedet Efter det första akuta skedet är det viktigt att arbetslag och övriga berörda får handledning och stöd från någon i krisgruppen, eller annan stödperson, och får hjälp med att strukturera det fortsatta arbetet i barngruppen. Hur arbetar vi vidare i förskolan Man kan t.ex. ha Föräldramöten Enskilda samtal Bedöm vad som är lämpligt! Mötena bör utgå ifrån det som har hänt och händer. Det är viktigt att lyssna och ta emot reaktioner, lyssna utan att åtgärda och lösa. Det är viktigt att det får ta tid! Ta hjälp av någon ur krisgruppen vid behov. Så här kan man fortsätta att bearbeta händelsen i barngruppen Avsätt tid för samtal regelbundet under lång tid framöver, stäm av vad barnen verkar vara i behov av Var vaksam på reaktioner. Tänk på att reaktionerna kan vara olika. Var och en reagerar och sörjer på sitt sätt. LÅT SORGEN FÅ TA TID! Ta vara på barnens önskemål Låt barnen rita och berätta vad de tänker och funderar på Se föräldrarna i barngruppen som en resurs Tänk på att de här dagarna är kanske, för ett enskilt barn, de viktigaste under hela förskoletiden. Kontakt med den drabbade familjen Att hålla kontakt med familjen är den pedagogiskt utvecklingsansvarigas uppgift. Ta ev. hjälp av någon ur krisgruppen. Fråga vad familjen vill och vilka önskemål de har när det gäller bl.a. begravning, minnesstund och fortsatt kontakt. Det är viktigt att vara lyhörd för familjens önskemål. Tänk på att barnen kan behöva hjälp med att visa sitt deltagande.

8 Reaktioner vid chock och kris Kriser är ett naturligt inslag i det mänskliga livet. De kriser som vår krisplan handlar om, är kriser orsakade av yttre händelser som kan komma att påverka oss som människor. Det är viktigt att känna till de olika faser en människa går igenom för att lättare kunna förstå våra egna rektioner inför det skedda. Det underlättar också bearbetningen av krishändelsen samt ökar förståelsen för andras rektion. En psykisk krisreaktion är en övergående process som kan delas upp i fyra faser; 1. Chockfasen 2. Reaktionsfasen 3. Bearbetningsfasen 4. Nyorienteringsfasen Faserna är tydligare i större krissituationer. De varar sammanlagt under ett år eller längre. Vid smärre chocker kan chockfasen, reaktionsfasen och delvis också bearbetningsfasen gå in i varandra och nästan sammanfalla till en fas som kan vara över inom några dygn. Chockfasen inleder krisförloppet. Vid kraftig chock pågår chockfasen från ett kort ögonblick till några dygn. Under denna fas försöker man med all kraft att hålla verkligheten ifrån sig. Man har svårt att förstå vad som har hänt. En del råkar i affekt och skriker. Andra blir tysta och paralyserade. Några gråter eller pratar forcerat. Under den här fasen behöver personen omvårdnad och kroppskontakt. Man är inte mottaglig för goda råd eller information. Man ska heller inte lämnas ensam. En människa kan vara chockad utan att det märks något utåt. Andra personer måste därför, utifrån det som inträffat, räkna med att personen kan vara chockad och agera därefter. Håll i - håll om - håll tyst! Reaktionsfasen inträffar när den drabbade inte längre kan hålla verkligheten ifrån sig eller inte kan förneka det som hänt. Hon börjar förstå innebörden av det som inträffat och förtvivlan är total. Hon ser inte hur hon ska kunna uthärda och är rädd för att bli galen. Hon ältar problem och frågor. Varför skulle det här hända? Detta är ett led i att närma sig det som känns svårt. Inslag av ångest, nedstämdhet och sömnsvårigheter förekommer. Inte heller under denna fas är personen mottaglig för information - de behöver prata själv! Bearbetningsfasen innebär att den akuta delen av krissituationen är över. Man börjar känna att man är på väg att klara svårigheterna. Vid svår akut kris infaller bearbetningsfasen efter 4-6 veckor. Det innebär att man på ett djupt plan lyckas acceptera det inträffade. Under bearbetningsfasen är personen mottaglig för information och fakta kring det som inträffat. Fasen kan pågå under ett halvt, till ett år. I nyorienteringsfasen har man kommit långt i krisförloppet och man kan börja se hoppfullt på framtiden.

9 Försäkring under förskolevistelse Förskolans barn är försäkrade i försäkringsbolaget Sverigeskador. Om ett barn skadat sig under vistelsetiden på förskolan och försäkringen ska utnyttjas av familjen görs följande: Försäkringsinformation finns på kommunens hemsida samt på Ekot. Skrivs ut av arbetslaget och lämnas till berörd familj Kopia på incidentrapport lämnas till föräldrarna Barnets föräldrar kontaktar själva försäkringsbolaget Informera föräldrarna om att alla kvitton ska sparas

10 Barn som inte blivit hämtat när förskolan stänger Om barn inte blivit hämtade när förskolan stänger, ring föräldrar/anhöriga om du inte får svar. Avvakta 1/2 timme sedan kontaktar du förskolechef. Om förskolechef inte finns att nå kontaktas någon i krisgruppen. Förskolechef/representant i krisgruppen kontaktar Västerorts socialjour el (öppet 17:00 02:00) Telefonnummer till föräldrar/anhöriga finns i SOS pärmen OBS! Du får aldrig besluta på egen hand att ta med dig barnet

11 Vid brand eller annan utrymning 1. Rädda alla barn utifrån ansvarsfördelningen som finns i avdelningens SBA pärm. Ta med: närvarolista ficklampa telefon SOS pärm 2. Uppsamling vid uppsamlingsplatsen Brandskyddsansvarig: Gräsåker Carina Hellenius eller Gabriella Oscarsson Knalleborg Carina Pettersson eller Robert Wirén 2.1 Kontrollerar att alla barn och vuxna befinner sig på uppsamlingsplatsen 2.2 Agerar kontaktperson när räddningstjänst anländer samt delegerar uppgifter: samtliga vuxna är kvar med barnen en person utses att ringa barnens föräldrar, avdelningens telefon används till detta 3. Om förskolechef inte finns på plats kontaktas denna av brandskyddsansvarig Förskolan har automatlarm som är kopplat till larmtjänst. Den som upptäcker brand ansvarar dock för att larma 112 då fler bilar skickas. Lägg inte på luren om signaler går fram. Tala om vem du är Uppge adress: Gräsåkers förskola Gräsåkersvägen 173, Ekerö Knalleborgs förskola Väsbyvägen 56, Ekerö Beskriv vad som hänt

12 Om barn skadar sig lindrigt Personal 1 tar hand om det skadade barnet och ansvarar för omplåstring. Övrig personal: tar hand om övrig barngrupp kontaktar barnets föräldrar vilka görs delaktiga i bedömningen av situationen (Vill jag som förälder hämta mitt barn tidigare? Vill jag som förälder uppsöka vård för säkerhets skull? etc.) Om det finns en osäkerhet kring hur skadan kontaktas Sjukvårdsrådgivningen Skriv en incidentrapport och ge den till förskolechef Telefonnummer till föräldrar och anhöriga finns i SOS pärmen

13 Om barn skadar sig lindrigt Läkarvård på Vårdcentral bedöms som nödvändig Personal 1 tar hand om det skadade barnet och ansvarar för omplåstring. Den vuxne finns nära barnet (håller om, har i knäet) och ger den hjälp och stöd som barnet behöver Övrig personal tar hand om övrig barngrupp samt kontaktar barnets föräldrar. Kör aldrig barnen i egen bil! Personalen ringer efter taxi som tar barnet och medföljande personal till vårdcentral där förälder har möjlighet att möta upp Personal som är kvar på förskolan informerar förskolechef Ta kvitto alt. uppge faktureringsadress och ansvarskod när taxi beställs: Ekerö kommun, Redovisningsenheten, Box 205, Ekerö Ansvarskod: Gräsåker / Knalleborg Sjukvårdsrådgivning Skriv en incidentrapport och ge den till förskolechef Telefonnummer till föräldrar och anhöriga finns i SOS pärmen

14 Vid allvarligare olycksfall Personal 1 tar hand om det skadade barnet och ansvarar för omplåstring. Den vuxne finns nära barnet (håller om, har i knäet) och ger den hjälp och stöd som barnet behöver Kör aldrig barnen i egen bil! Personal 2 ringer SOS 112 En pedagog följer med ambulansen till ASTRID LINDGRENS barnsjukhus Ring och be föräldrar ansluta, åk om det dröjer Sjukvårdsrådgivning Ekerö hälsocentral Stenhamra Hälsocentral Telefonnummer till föräldrar och anhöriga finns i SOS pärmen Dagen efter incidenten följer förskolechef och/eller ansvariga pedagoger upp med föräldrasamtal, via telefon eller på förskolan Incidentrapport skrivs och lämnas till förskolechef

15 Om barn försvinner Kontrollera närmiljön Utse vem som gör vad Person 1 och Person 2 Person 1, ansvarig för telefon: Ring föräldrar (vänta max 15 min) Ring polisen 112 eller Ekerö Polisen Ring förskolechef Lämna signalement till polisen, lämna över bild som finns på barnkortet i SOS pärmen Person 2, agerar samordnare Gör en plan för sökning, så många som möjligt söker Sök där barnet bor, hos kamrater osv. Fråga personer du möter om de sett barnet När barnet kommer tillrätta meddelar person 1 omedelbart föräldrar, pedagoger, polis och förskolechef. Telefonnummer till föräldrar och anhöriga finns i SOS pärmen

16 Om något inträffar vid ensamarbete 1. Tänk efter var kan jag få hjälp snabbt? (Förälder som är tillgänglig, personal som bor nära) Ring! 2. Ta fram barnets barnkort och adresslista till personal, finns i SOS pärmen 3. Vid allvarligare olycka ring SOS 112. Åk med i ambulansen om du kan. Kontakta en kollega som kan kontakta föräldrarna och förskolechef. Om du ansvarar för fler barn lämnar du över ansvaret för det skadade barnet till ambulanspersonal. 4. Ring föräldrarna och förskolechef

17 Regler och rutiner vid utflykt När vi lämnar förskolan för promenader och andra utflykter så ansvarar samtliga pedagoger för att göra en bedömning av lämpligt antal barn. Storleken på barngruppen ska vara i direkt relation till den aktuella barngruppen och vilka pedagoger som ska följa med (ålder på barnen, barn med särskilda rättigheter etc.). Under samtliga utflykter deltar en ordinarie pedagog alt. en visstidsanställd pedagog med god kunskap om förskolans regler, rutiner samt alla deltagande barn. Om utflykten innebär att barnen har med sig matsäck ska pedagogerna säkerställa så att alla barn kan äta sin medhavda matsäck så att de blir mätta och mår bra. Barnen tar inte med sig pengar. Om barnen ska äta glass under ex en sommaravslutningsutflykt ansvarar förskolan för detta. Genomgång av ansvarsuppdelning i arbetslaget innan gruppen lämnar förskolans gård. Om förälder deltar under utflykten informeras även denna om vilka regler och rutiner som gäller När en större grupp barn går på utflykt fördelar sig pedagogerna först och sist i ledet, om fler vuxna deltar delar dessa upp sig mellan barnen Samtliga pedagoger ska vara pålästa i enhetens handlingsplaner, krisplaner och policys vid utflykter I ryggsäcken finns alltid föräldrars telefonnummer och nummer till krisgruppen/personer. Vi besöker inte sjöar och badplatser. Om en utflykt önskar göras till vatten/närheten av vatten kontaktas förskolechef i förväg. En handlingsplan formuleras av arbetslaget och föräldrarna till berörda barn vidtalas. Minst två pedagoger följer alltid med.

18 Checklista inför och under utflykt Alla barn har reflexvästar på sig, märkta med telefonnummer till förskolan Barnen är uppdelade i ansvarsbarn Övrig personal på förskolan är informerade om vart vi går Avdelningens ryggsäck innehåller: - förbandsväska (plåster, sårtvätt, förband) - näsdukar - lista på telefonnummer till barnens föräldrar - laddad telefon (avdelningens) - närvarolista på de barn som är med

19 Regler och rutiner när vi åker allmänna transportmedel Genomgång av ansvarsuppdelning i arbetslaget innan gruppen lämnar förskolans gård Alla sitter tillsammans på bussen Vid av och påstigning går en pedagog först och tar emot barnen och en är kvar sist och ser till att alla kommit med Vid på och avstigning räknas barnen Om en pedagog åker själv med en liten grupp barn, stannar pedagogen i bussdörren så att den ej kan stängas. Pedagogen släpper av samtliga barn innan hon/han släpper dörren

20 Vid olycka när ett barns förälder, syskon eller anhörig skadas svårt eller avlider Den som får information om sjukdomen eller dödsfallet informerar förskolechef eller den interna. Dessa träffas, kartlägger situationen, identifierar behov och planerar för nödvändiga åtgärder Krisgruppen samlas och bedömer: - Vilken hjälp behöver barnet, familjen, barngruppen? - Hur ska informationen ske? - Vilket stöd behöver personalen?

21 När ett barns förälder, syskon eller anhörig är döende eller dör Den som får information om sjukdomen eller dödsfallet informerar förskolechef eller den interna krisgruppen (se första sidan). Dessa träffas, kartlägger situationen, identifierar behov och planerar för nödvändiga åtgärder Tala om och visa i handling för barnet och föräldrarna att du vet att de har det svårt Tala om för föräldrarna att du ställer upp för honom/henne och fråga om vi på förskolan kan hjälpa till med något Krisgruppen kommer överens om vem som tar och har kontakt med hemmet. Bestäm tillsammans med familjen hur kontakten mellan förskola och hem ska vara, vilka i förskolan som ska informeras och vad som ska informeras om

22 När personal skadas svårt eller avlider Krisgruppen samlas och beslutar hur fallet ska behandlas. Vilka som ska informeras och hur informationen ska gå till Förskolechef alt. krisgruppen kontaktar Resursteamet och företagshälsan Feelgood

23 Dödsfall barn Enhetens krisgrupp skaffar sig vetskap om de anhörigas situation. Det är viktigt att utgå ifrån de anhörigas önskemål. Krisgruppen samlas och bedömer situationen: - Vilka ska informeras? - Hur ska informationen ske? - Vilken information får lämnas ut nu? - Vilken information får lämnas ut senare? - Hur sker kontakten med hemmet? Krisgruppen anordnar minnestund. Efterbearbetning: Krisgruppen ansvarar för fortlöpande stöd och kontakt med berörda familjer

KRISPLAN FÖR FÖRSKOLAN FRÖHUSET OCH MONTESSORISKOLAN VÄXTHUSET

KRISPLAN FÖR FÖRSKOLAN FRÖHUSET OCH MONTESSORISKOLAN VÄXTHUSET KRISPLAN FÖR FÖRSKOLAN FRÖHUSET OCH MONTESSORISKOLAN VÄXTHUSET Läsåret 2009-2010 1 Innehållsförteckning Avsnitt sid Akut kris 3 Olycka där ett eller flera barn är drabbade 3 Elevs förälder eller syskon

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA

KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA Här hittar du sidnr. Olycksfall, du som kommer först till olycksplatsen 2 Krisgruppens arbete 2 Rutiner i händelse av förälders dödsfall 3 Bussolycka 3 Ett barn försvinner

Läs mer

KRISPLANER FÖR TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISKA FÖRENING

KRISPLANER FÖR TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISKA FÖRENING KRISPLANER FÖR TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISKA FÖRENING KRISPLANER FÖRSKOLAN KARLAVAGNEN OCH FAMILJEDAGHEM TEG/BÖLEÄNG OMRÅDET För att den upprättade krisplanen skall fungera behövs vissa gemensamma förutsättningar.

Läs mer

KRISPLAN Uppdaterad 2010-02-18

KRISPLAN Uppdaterad 2010-02-18 KRISPLAN Uppdaterad 2010-02-18 Krisgrupp vid Strandängsskolan 7-9 Namn tel. arbete hemtelefon mobiltelefon Andreas Karlsson 77137 0706 577 137 rektor Susanne Kaczmarek 77769 0709 500 469 bitr. rektor Anna

Läs mer

KRISPLAN Bergakottens förskola

KRISPLAN Bergakottens förskola KRISPLAN Bergakottens förskola Inledning Vid en akut kris kan man uppleva kraftig stress och det kan därför vara svårt att fatta rationella beslut. Avsikten med den här krisplanen är att underlätta hanteringen

Läs mer

TELEFONLISTA TILL HANDLINGSPLAN VID SKADA / OLYCKA, BRAND SOS Räddningstjänst, Polis, giftinformation, akut.112. Giftinformation...

TELEFONLISTA TILL HANDLINGSPLAN VID SKADA / OLYCKA, BRAND SOS Räddningstjänst, Polis, giftinformation, akut.112. Giftinformation... 2012-03-05 Flik 12 TELEFONLISTA TILL HANDLINGSPLAN VID SKADA / OLYCKA, BRAND SOS Räddningstjänst, Polis, giftinformation, akut.112 Giftinformation... 33 12 31 Sjukvårdsrådgivning dygnet runt.....320 100

Läs mer

SOS- PÄRM VID OLYCKSFALL HUGGORMSBETT. Handlingsplanerna skall uppdateras av ledningsgruppen en gång per år eller i samband med en incidentrapport.

SOS- PÄRM VID OLYCKSFALL HUGGORMSBETT. Handlingsplanerna skall uppdateras av ledningsgruppen en gång per år eller i samband med en incidentrapport. SOS- PÄRM OM BARN SKADAR SIG VID OLYCKSFALL OM BARN FÖRSVINNER POLICY UTFLYKT HUGGORMSBETT BRAND KRISPLAN Handlingsplanerna skall uppdateras av ledningsgruppen en gång per år eller i samband med en incidentrapport.

Läs mer

KRISPLAN. Vitsippans förskola

KRISPLAN. Vitsippans förskola KRISPLAN Vitsippans förskola 2016-2017 Larmlista 2016-04-29 Pia Bengtsson (förskolechef) 070-2702699 Pia Göthlin (pedagog) 0708-742779 Johanna Karlsson (pedagog) 073-0309454 Ida Allansson Nilsson (pedagog)

Läs mer

Handledning vid olika krissituationer för all personal och elever vid Huddingegymnasiet

Handledning vid olika krissituationer för all personal och elever vid Huddingegymnasiet Uppdaterad ht 2010 Handledning vid olika krissituationer för all personal och elever vid Huddingegymnasiet Trivsel och god psykisk arbetsmiljö på skolan... 1 Åtgärder vid förekomst av kränkande behandling...

Läs mer

Målet med denna plan är att skapa en beredskap för att hantera kriser som berör förskolans barn, föräldrar och personal.

Målet med denna plan är att skapa en beredskap för att hantera kriser som berör förskolans barn, föräldrar och personal. Beredskapsplan Målet med denna plan är att skapa en beredskap för att hantera kriser som berör förskolans barn, föräldrar och personal. Ansvariga för förskolans arbete med krisfrågor är krisgruppen. Gruppen

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER Tänk på Pärm måste finnas tillgänglig med föräldrars aktuella telefonnummer både till hemmet och till arbetet. I pärmen ska även aktuell anhöriglista med telefonnummer

Läs mer

Lillegårdsskolans ledningsgrupp och lokala skyddsombud.

Lillegårdsskolans ledningsgrupp och lokala skyddsombud. Krisplan för Lillegårdsskolan Inledning I krissituationer är det av högsta vikt att ha en bra och tydlig beredskap. Det skall finnas en välstrukturerad krisgrupp som är till hands för alla berörda vid

Läs mer

Handlingsplan för krissituation

Handlingsplan för krissituation PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Handlingsplan för krissituation Rostaskolan Oktober 2015 orebro.se/rostaskolan Innehållsförteckning INLEDNING... 2 VIKTIGA TELEFONNUMMER... 3 BAKGRUND...

Läs mer

Kris och katastrofplan

Kris och katastrofplan Kris och katastrofplan för Förskolan Bränningevägen 2012 Innehåll HANDLINGSBEREDSKAP Rutiner för ökad beredskap vid olyckor Krisgrupp Krisgruppens arbetsgång Förebyggande rutiner vid utevistelse Handlingsplaner

Läs mer

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. Små Hopp i Boden

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. Små Hopp i Boden Handlingsplan vid KRISSITUATIONER Små Hopp i Boden Innehållsförteckning Brand. 3 Olycksfall. 4 Hot och våld.. 5-6 Krisgrupp. 7 Krisgruppens uppgifter Planering av första tiden Information i akut skede..

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER GÄLLANDE FÖR KNUTSBO FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDSHEM

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER GÄLLANDE FÖR KNUTSBO FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDSHEM 1 (12) SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-06-13 Knutsbo/Junibackens Skolområde HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER GÄLLANDE FÖR KNUTSBO FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDSHEM krisplan knutsbo (2).doc Postadress

Läs mer

Handlingsplan vid krissituationer. Förskolan

Handlingsplan vid krissituationer. Förskolan Handlingsplan vid krissituationer Förskolan INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rutiner vid utflykt...3 Hämtning av barn (vårdnadstvister)...3 När får ett barn inte lämnas ut?...4 Om ett barn inte blir hämtat...4 Om

Läs mer

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. för Kyrkvillans förskola

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. för Kyrkvillans förskola Handlingsplan vid KRISSITUATIONER för Kyrkvillans förskola Innehållsförteckning Brand. 3 Olycksfall. 4 Krisgrupp. 5 Krisgruppens uppgifter Planering av första tiden Information i akut skede.. 6 Information

Läs mer

Datum 2015-01-20. Kris- och beredskapsplan För förskola och pedagogisk omsorg i Torsby kommun

Datum 2015-01-20. Kris- och beredskapsplan För förskola och pedagogisk omsorg i Torsby kommun Datum 2015-01-20 Kris- och beredskapsplan För förskola och pedagogisk omsorg i Torsby kommun Innehållsförteckning Inledning... 4 Vid olycka på förskolan/pedagogisk omsorg... 5 Till dig som kontaktar förskolechef:...

Läs mer

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. för Kyrkvillans förskola

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. för Kyrkvillans förskola Handlingsplan vid KRISSITUATIONER för Kyrkvillans förskola Innehållsförteckning Brand. 3 Olycksfall. 4 Hot och våld.. 5-6 Krisgrupp. 7 Krisgruppens uppgifter Planering av första tiden Information i akut

Läs mer

Krisplan Intern version

Krisplan Intern version Krisplan Intern version Beslut: Högskolestyrelsen 2001-06-11 Revidering: Rektor 2011-11-21, 2014-12-01 Dnr: DUC 2011/1822/10 Gäller fr o m: 2014-12-01 Ersätter: Krisplan, inter version, DUC 2011/1822/10,

Läs mer

Stödgruppens viktigaste funktion är: att stödja och handleda personalen i krissituationer.

Stödgruppens viktigaste funktion är: att stödja och handleda personalen i krissituationer. Handlingsplan för krissituationer När ett barn drabbas av en olycka eller ett dödsfall påverkar det inte bara det enskilda barnet starkt utan också dess omgivning. I sådana situationer ska vi ha en beredskap

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID KRIS

HANDLINGSPLAN VID KRIS Reviderad 2015-09-13 HANDLINGSPLAN VID KRIS Småfötternas förskola Lilla Harrie 2 Innehållsförteckning Telefonlista över krisgruppen sid. 3 Viktiga telefonnummer sid. 4 Handlingsplan sid. 5 Arbetsgång vid

Läs mer

Beredskapsplan. Sunnansjö rektorsområde. 2013 (reviderad 2013 02 11) 1 (11) SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Sunnasjö rektorsområde 2013-02-22

Beredskapsplan. Sunnansjö rektorsområde. 2013 (reviderad 2013 02 11) 1 (11) SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Sunnasjö rektorsområde 2013-02-22 SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Sunnasjö rektorsområde 1 Beredskapsplan 2013 (reviderad 2013 02 11) Sunnansjö rektorsområde Sunnansjö skola, Hyttvägen 57, 770 12 Sunnansjö / sun.sunnansjo@ludvika.se

Läs mer

1. MÅLSÄTTNING MED HANDLINGSPLANEN

1. MÅLSÄTTNING MED HANDLINGSPLANEN KRISPLAN 2011/2012 1. MÅLSÄTTNING MED HANDLINGSPLANEN Planen syftar till att hjälpa barn och personal i krishantering Att få vara ett redskap till att ge uttryck för sina känslor och tankar Att sätta av

Läs mer

KRISPLAN. för Slättängskolan 2013/2014

KRISPLAN. för Slättängskolan 2013/2014 KRISPLAN för Slättängskolan 2013/2014 Djupt, djupt inne i sorgens mörker, glimtar en annan sorts glädje fram, en allvarligare glädje, i grunden besläktad med sorg. Se magnolian! Den blommar nu! av Barbro

Läs mer

Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015. Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef

Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015. Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015 Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef ÅTGÄRDER VID OLIKA TYPER AV KRISER Barn skadas svårt avlider under skoltid. 2. Ambulans och polis tillkallas.

Läs mer

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn. Bråthult

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn. Bråthult Krisplan Skola, fritids & förskola för nyfikna barn Bråthult 2013/2014 KRISPLAN Innehåll: 1. Telefonlista med angivet ansvarsområde 2. Olycksfall 3. Brand 4. Inbrott, stöld och/eller skadegörelse 5. Allvarlig

Läs mer

Krishanteringsplan för

Krishanteringsplan för Krishanteringsplan för 2015-02-10 Förord I vårt samhälle försöker vi på alla sätt undvika olyckor och kriser. Trots alla ansträngningar som görs vet vi att någon gång händer det som inte går att förutse

Läs mer

Krisplan för Trollehöjdskolan

Krisplan för Trollehöjdskolan Krisplan för Trollehöjdskolan Reviderad 14 oktober 2013 av skolkurator May-Gunn Andersson Lilja och skolsköterska Linnéa Dalteg, reviderad 20 november 2015 av skolkoordinator Carina Arthursson 1(11) Innehåll

Läs mer

KRISPLAN FÖR VIKSÄNGSSKOLAN

KRISPLAN FÖR VIKSÄNGSSKOLAN VÄSTERÅS STAD 2013-10-15 1(8) Krisplan för KRISPLAN FÖR VIKSÄNGSSKOLAN I samband med svår olycka eller dödsfall gällande elever och medarbetare VÄSTERÅS STAD 2013-10-15 2(8) Krisplan för Innehållsförteckning

Läs mer

Krisplan för Ekbackeskolan

Krisplan för Ekbackeskolan 1 Krisplan för Ekbackeskolan beslutad av krisgruppen 2015-08-26 I vår vardag uppstår oundvikligen olika krissituationer som upprör, exempelvis i skolan. Det kan vara en elevs eller arbetstagares dödsfall,

Läs mer

Krishanteringsplan Hörby Yrkesgymnasium

Krishanteringsplan Hörby Yrkesgymnasium Krishanteringsplan Hörby Yrkesgymnasium Innehåll 1. Inledning 2. Konkret handlingsplan 3. Åtgärder vid olika krissituationer 4. Handfasta råd vid sorgearbete 5. Definition av krisbegreppet samt dess olika

Läs mer

Krisplan för Dansutskolan

Krisplan för Dansutskolan 2016-10-28 Krisplan för Dansutskolan En praktisk handledning för all personal på skolan att använda vid en krissituation. Innehåll: 1. En akut kris är... 2 2. Vid olycka där elev skadas svårt eller avlider...

Läs mer

Plan för krishantering och säkerhetsföreskrifter för Föreningen Bakom krönet

Plan för krishantering och säkerhetsföreskrifter för Föreningen Bakom krönet 2014 08 06, giltig tillsvidare Plan för krishantering och säkerhetsföreskrifter för Föreningen Bakom krönet Inledning En kris kan uppstå oväntat. Därför har vi tagit fram det här dokumentet som ett stöd

Läs mer

Spånga Basket Krisplan

Spånga Basket Krisplan Spånga Basket Krisplan Version 1.0 Beslutad av styrelsen för Spånga Basket 2013-08-21 Innehållsförteckning Krisplan... 3 Inledning... 3 Rutiner vid katastrofer... 3 Vid olycksfall i Spångahallen eller

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS 2 Innehållsförteckning: sid Handlingsplan vid olycka/kris Klara Gymnasium 3 - Akut omhändertagande - information till personal - information till elever - information till

Läs mer

# $"%%% # ( "%% (, & ).. / %,"

# $%%% # ( %% (, & ).. / %, !" # $"%%% # & $"'( ( "%% ( ) $"%*% +%, -, & ).. / %,". / %,", ".."0". +,%"% #. 1 &. 1"2'' (.# / "2'' (.& 3 ).( -"*4%.) -"*4. -,%"5555# 1. Inledning 0,%,03,% % " " 0 " 0 % " " %,%" "0 %"" " '0"'%0,% "

Läs mer

KRISPLAN. för Svalans Förskola 2012/2013

KRISPLAN. för Svalans Förskola 2012/2013 KRISPLAN för Svalans Förskola 2012/2013 Djupt, djupt inne i sorgens mörker, glimtar en annan sorts glädje fram, en allvarligare glädje, i grunden besläktad med sorg. Se magnolian! Den blommar nu! av Barbro

Läs mer

Krisplan för Sotenäs Golfklubb Fastställd av styrelsen 2015-12-05. Handlingsplan

Krisplan för Sotenäs Golfklubb Fastställd av styrelsen 2015-12-05. Handlingsplan Krisplan för Sotenäs Golfklubb Fastställd av styrelsen 2015-12-05 En krissituation kan uppstå i många olika sammanhang och ha mycket olika karaktär och omfattning. Denna krisplan skall ses som ett stöd

Läs mer

Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan

Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan Krika 2005-01-05 Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan Katastrof Definition: En händelser där flera personer är drabbade och många blir påverkade, direkt eller indirekt, tex bussolyckor, branden i Göteborg,

Läs mer

Krishanteringsplan Backaskolan. Uppdaterad

Krishanteringsplan Backaskolan. Uppdaterad Krishanteringsplan Backaskolan Uppdaterad 170120 Innehåll Telefonlista Krisgruppen s 3 Telefonlista Organisationer s 3 Krisgruppens arbetsuppgifter s 4 Dödsfall - Personal s 5 I den berörda gruppen: I

Läs mer

Krisplan Annelundsskolan del 2

Krisplan Annelundsskolan del 2 Bildning Krisplan Annelundsskolan del 2 Fastställd av skolledning och personal Reviderad 2016-02-11 Bildning Christina Larsson 046-73 98 00 Christina.Larsson@kavlinge.se Annelundsskolan Västergatan 15,

Läs mer

RUTINER VID OLYCKSFALL...

RUTINER VID OLYCKSFALL... Senast reviderad 2003-11-21 Krismanual 1 RUTINER VID OLYCKSFALL... 2 2 RUTIN VID PÅGÅENDE INBROTT ELLER SKADEGÖRELSE... 3 3 RUTIN EFTER INBROTT ELLER SKADEGÖRELSE... 4 4 RUTIN VID DÖDSFALL I BARNGRUPPEN

Läs mer

Handlingsplan vid kris

Handlingsplan vid kris 1 Handlingsplan vid kris Reviderad 2015-09-15 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Mål sidan 3 Krisgruppen skall sidan 3 Telefonlista sidan 4 Folkhögskolans krisgrupp sidan 4 Handlingsplan - allvarliga tillbud under

Läs mer

Handlingsplan/ Krishantering

Handlingsplan/ Krishantering Handlingsplan/ Krishantering KATASTROFPLAN En dramatisk händelse, som en olycka eller ett dödsfall kan få stora konsekvenser för både den drabbade och hennes/hans omgivning. Därför är det viktigt att denna

Läs mer

Krisplan för Al Salamskolan. Plan för hantering av svår olycka, svårt sjukdomsfall eller dödsfall gällande elever och skolpersonal.

Krisplan för Al Salamskolan. Plan för hantering av svår olycka, svårt sjukdomsfall eller dödsfall gällande elever och skolpersonal. Krisplan för Al Salamskolan Plan för hantering av svår olycka, svårt sjukdomsfall eller dödsfall gällande elever och skolpersonal. Innehållsförteckning Krisplan för Al Salamskolan... 1 Inledning... 3 Uppföljning

Läs mer

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen.

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Innehåll Situationer som kan utlösa krisreaktioner... 1 Andra händelser som kan innebära stark psykisk påfrestning... 1 Krisreaktioner...

Läs mer

krisplan ( del 2/2 )

krisplan ( del 2/2 ) Annelundsskolans krisplan ( del 2/2 ) 2012-09-25 KRISGRUPPEN SKALL: Ansvara för innehållet i skolans ceremonilåda. Ansvara för att uppdatera telefonlistor. Ansvara för att krisplanen utvärderas varje läsår

Läs mer

Täby Baskets katastrofplan Rutiner vid katastrofer

Täby Baskets katastrofplan Rutiner vid katastrofer Täby Baskets katastrofplan Rutiner vid katastrofer Vid olycksfall 1. Ge första hjälpen 2. Ring SOS alarm tfn 112 3. Underrätta krisansvarige som samordnar och tar vidare kontakter med övriga i krisgruppen.

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN 2015. Handledning för krisledningsgruppen och enhetens personal vid Vuxenutbildningsenheten i Jönköpings Kommun

KRISHANTERINGSPLAN 2015. Handledning för krisledningsgruppen och enhetens personal vid Vuxenutbildningsenheten i Jönköpings Kommun KRISHANTERINGSPLAN 2015 Handledning för krisledningsgruppen och enhetens personal vid Vuxenutbildningsenheten i Jönköpings Kommun Definition En kris definieras oftast som en händelse där ens tidigare erfarenheter

Läs mer

KRISPLAN FÖR ISNÄS SKOLA

KRISPLAN FÖR ISNÄS SKOLA KRISPLAN FÖR ISNÄS SKOLA Skriven hösten 2010 Ansvar Krisplanen beskriver hur personalen i Isnäs skola skall agera, om vi i skolan råkar ut för en oväntad kris t.ex. dödsfall, allvarlig sjukdom, svår olycka

Läs mer

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris Försäkra dig om: - Att ambulans - polis - brandkår tillkallas. Larmnummer 112. - Att ge första hjälpen. - Att hålla obehöriga borta från olycksplatsen. - Att trösta och lugna. - Att rektorn meddelas omedelbart

Läs mer

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA Kris och katastrofpärmen förvaras hos rektor Innehållsförteckning Krisberedskap på skolan Ansvarsfrågan Krisledningsgruppen på Södra Stockholms

Läs mer

Första hjälpen och krisstöd för Folktandvården PÄS

Första hjälpen och krisstöd för Folktandvården PÄS Styrande dokument Rutindokument Rutin Sida 1 (7) Första hjälpen och krisstöd för Folktandvården PÄS Ansvar Respektive chef har huvudansvaret för att lämpliga åtgärder vidtas vid krissituationer på den

Läs mer

Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom

Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom Krishanteringsplan s.1 (5) Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom Viktiga kontaktuppgifter vid en krissituation: Namn Funktion Telefonnummer Pia Eriksson huvudtränare 070-958

Läs mer

Förskolans tillsynsansvar

Förskolans tillsynsansvar Förskolans tillsynsansvar Råd och stöd Ett häfte med praktisk information För medarbetare vid Porsöns kommunala förskolor: Stranden, Sundet och Udden Innehållsförteckning Del 1 Tillsynsansvar och kriser

Läs mer

Västra skolområdet. Krisplan för. skolor,förskolor,familjedaghem. Läsår 2012/2013. Reviderad 7 November Västra skolområdet

Västra skolområdet. Krisplan för. skolor,förskolor,familjedaghem. Läsår 2012/2013. Reviderad 7 November Västra skolområdet 1 Läsår Krisplan för Västra skolområdet skolor,förskolor,familjedaghem Reviderad 7 November 2011 Västra skolområdet Ängetskolan Höglandskolan Älgvägen 35 Åvägen 12 891 42 Örnsköldsvik 891 43 Örnsköldsvik

Läs mer

Krisplan för Mönsteråsgymnasiet/Komvux

Krisplan för Mönsteråsgymnasiet/Komvux Reviderad 20150824 Krisplan för Mönsteråsgymnasiet/Komvux I händelse av svår olycka, dödsfall eller annan kris inom Mönsteråsgymnasiet/Komvux. Innehåll: 1. Inledning 2. Bakgrund och syfte 3. Några begrepp

Läs mer

BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER

BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER Reviderad 16 oktober 2014 Deltagare i Karlfeldtgymnasiets krisgrupp Rolf Engman Gymnasiechef Bo Larsson Mikael Andersson Utvecklingsledare Jan Vennberg Intendent Åsa

Läs mer

Kris och handlingsplan

Kris och handlingsplan Kris och handlingsplan Vid oväntade händelser 2013-06-14 Nacka kommun inal Igelboda förskolas krisplan Kris är något som berör, något som händer som inte ska hända, kaotiskt, något som inte tillhör det

Läs mer

Den person som får kännedom om krissituation kontaktar rektor.

Den person som får kännedom om krissituation kontaktar rektor. 2015-09-15 Krisplan för Furulunds enhet Furan Steg 1 (omedelbara åtgärder) Den person som får kännedom om krissituation kontaktar rektor. Rektor sammankallar krisgruppen. Om rektor inte finns tillgänglig

Läs mer

Handlingsplan vid krissituationer. Bobygda skola

Handlingsplan vid krissituationer. Bobygda skola Handlingsplan vid krissituationer Bobygda skola Reviderad 2009-02-23 1 VIKTIGA TELEFONUMMER: Allmänt nödnummer 112 Hälsocentralen Delsbo 0653-714000 Hudiksvalls sjukhus 0650-92000 Sjukvårdsupplysningen

Läs mer

1. Ta hand om den/de skadade 2. Ta hjälp av närmaste vuxen. Den som kommer först till undsättning, ringer vid behov ambulans, 112. Tänk på att uppge:

1. Ta hand om den/de skadade 2. Ta hjälp av närmaste vuxen. Den som kommer först till undsättning, ringer vid behov ambulans, 112. Tänk på att uppge: HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER Handlingsplanen ska hängas upp på alla förskoleavdelningar och i alla klassrum och fritidshem. Akut situation 1. Ta hand om den/de skadade 2. Ta hjälp av närmaste vuxen

Läs mer

Kris och katastrofplan

Kris och katastrofplan Kris och katastrofplan för Förskolan Bränningevägen 2015 1 Innehåll Handlingsberedskap 3 Rutiner för ökad beredskap vid olyckor 3 Krisgruppen 4 Krisgruppens arbetsgång 5 Handlingsplan för större olyckor

Läs mer

KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall

KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall Ebersteinska gymnasiet Innehåll Telefonlista... 3 Krissituation handlingsplan... 4 Handlingsplan... 4 Information och kontakt med massmedia...

Läs mer

KRISPLAN FÖR AXEL WEÜDELSKOLAN

KRISPLAN FÖR AXEL WEÜDELSKOLAN Rev 2015-05-06 KRISPLAN FÖR AXEL WEÜDELSKOLAN 1. Inledning Denna plan ska vara känd av personalen på Axel Weüdelskolan. För att uppnå detta mål ska den 1. finnas tillgänglig på skolans hemsida, 2. finnas

Läs mer

Olycksfall och krisstöd

Olycksfall och krisstöd Olofströms kommun 1 (5) Krishanteringsplan för Olofströms kommun I denna handlingsplan tar vi upp åtgärder som kan behövas vid olycksfall, akut sjukdom, brand m.m. Dessa åtgärder kan även appliceras vid

Läs mer

Krisplan för Gråboskolan

Krisplan för Gråboskolan 1 (14) 2016-02-24 Krisplan för Gråboskolan Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE 621 81 Visby Telefon +46 (0) 498 26 34 06 E-post regiongotland@gotland.se Bankgiro 339 8328 Postgiro 18 97 50 3 Org.

Läs mer

SIMNING KRISPLAN. Alla inom simsektionen ska känna till beredskapsplanen, vad den innehåller och hur den ska användas.

SIMNING KRISPLAN. Alla inom simsektionen ska känna till beredskapsplanen, vad den innehåller och hur den ska användas. SIMNING KRISPLAN INLEDNING Denna plan ska vara en hjälp för simsektionens styrelse, tränare, och ledare, då hot, våld, sexuella trakasserier, olycka eller dödsfall inträffar och där simsektionens barn,

Läs mer

Trygg och Säker miljö på Vi som Växer

Trygg och Säker miljö på Vi som Växer Trygg och Säker miljö på Vi som Växer Skadeförebyggande arbete i den dagliga verksamheten: Ledningen är huvudansvarig för säkerhetsarbetet. All personal skall vara delaktig i den dagliga skadeförebyggande

Läs mer

Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11

Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11 2010-09-02 Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11 Mål Målen med krisplanen är att vid traumatiska händelser bland elever och anställda ge ett bra omhändertagande av drabbade och ge stöd åt de anställda

Läs mer

Krisplan för Friskolan Mosaik Reviderad 151029

Krisplan för Friskolan Mosaik Reviderad 151029 Krisplan för Friskolan Mosaik Reviderad 151029 Arbetsplaner Friskolan Mosaik: Arbetsplan för skolverksamheten Arbetsplan för fritidshemsverksamheten Arbetsplan för elevhälsan Likabehandlingsplan samt plan

Läs mer

Krisplan Handlingsplan för arbete vid traumasituationer; beredskap, larmning, samverkan, informationshämtning/givning, insatser och uppföljning.

Krisplan Handlingsplan för arbete vid traumasituationer; beredskap, larmning, samverkan, informationshämtning/givning, insatser och uppföljning. Roslagen Education AB Carl Wahren Gymnasium Krisplan Handlingsplan för arbete vid traumasituationer; beredskap, larmning, samverkan, informationshämtning/givning, insatser och uppföljning. Rektor Carl

Läs mer

Kommunens övergripande krisledningsplan finns i krisplanen.

Kommunens övergripande krisledningsplan finns i krisplanen. Krisplan Åsens skola Läsåret 2016/2017 En kedja är aldrig starkare än sin svagaste länk Mål: Att all personal ska vara väl förtrogen med och känna trygghet i Åsen skolas krisplan. Att krisgruppen vid en

Läs mer

Krishantering. Krisgrupp och telefonnummer

Krishantering. Krisgrupp och telefonnummer Krishantering Krisgrupp och telefonnummer Rektor Johann von Gerber: 532 595 01 och 0707-461 020 Biträdande rektor Sarah Stridfeldt: 532 595 11 och 0706-232 946 Biträdande rektor Marianne Hedmar: 532 595

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR ÅTGÄRDER VID OLYCKSFALL, SVÅR SJUKDOM OCH DÖDSFALL HOS PERSONAL VID VÄSTERVIKS KOMMUN (HANDLEDNING VID KRIS) ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2009-05-13,

Läs mer

1.Se till att skadade/berörda får hjälp. 2.Kontakta någon i skolans krisledningsgrupp (adresslista s.2)

1.Se till att skadade/berörda får hjälp. 2.Kontakta någon i skolans krisledningsgrupp (adresslista s.2) Leksands folkhögskola Augusti 2012 Beredskapsplan vid krissituationer Vid en krissituation: 1.Se till att skadade/berörda får hjälp 2.Kontakta någon i skolans krisledningsgrupp (adresslista s.2) 3.Skolans

Läs mer

Handlingsplan vid kriser för Landvetter Scoutkår

Handlingsplan vid kriser för Landvetter Scoutkår Landvetter Scoutkår Scouterna Handlingsplan vid kriser för Landvetter Scoutkår Innehåll Innehåll... 1 Vilken typ av kriser är det här en handlingsplan för?...2 Vad gör vi först?... 2 Utrymning... 2 Vem

Läs mer

Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan

Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan Krika 2005-01-05 Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan Handlingsplan för åtgärder checklista - katastrof Krisgruppen samlas (se bilaga 1) Beslut om åtgärd (policy) Information- en person är press och informationsansvarig

Läs mer

KRIS OCH STÖDPLAN FÖR

KRIS OCH STÖDPLAN FÖR Plan upprättad: 2010-01-29 KRIS OCH STÖDPLAN FÖR BARNOMSORGEN I BJURHOLMS KOMMUN Innehåll 1. Inledning... 3 1.2 Organisation... 3 1.3 Ledningsgruppen... 3 1.4 Krislåda... 3 2. Arbetsgång vid allvarlig

Läs mer

KFUM Haga Haninge Krishanteringsplan

KFUM Haga Haninge Krishanteringsplan KFUM Haga Haninge Krishanteringsplan Dokumentet beskriver hur Haga Haninges ledare ska hantera kriser och oförutsedda händelser. Styrelsen, 2017-05-02 Innehåll 1. Rutiner vid allvarlig olycka RÄDDA-VARNA-LARMA...

Läs mer

Klöxhultsskolan, Älmhults kommun 2006-09-21 Kristeamet

Klöxhultsskolan, Älmhults kommun 2006-09-21 Kristeamet INLEDNING Alla människor drabbas någon gång av kris. Det händer saker både på och utanför arbetsplatsen. Det kan vara svåra och mindre svåra situationer som uppstår. Mitt inne i en svår och dramatisk händelse

Läs mer

Handlingsplan för krissituation gällande för Knappekullaenhetens förskole- och skolenheter.

Handlingsplan för krissituation gällande för Knappekullaenhetens förskole- och skolenheter. LERUM400, v 1.0, 2007-04-19 HANDLINGSPLAN I KRISSITUATION 1 (5) 2008-10-08 2011-10-19 rev Lärande Knappekullaenheten Handlingsplan för krissituation gällande för Knappekullaenhetens förskole- och skolenheter.

Läs mer

29 KRISPLAN Väsby skola Sidan 1 av 8 Upplands Väsby kommun Rev. 2011-09-21

29 KRISPLAN Väsby skola Sidan 1 av 8 Upplands Väsby kommun Rev. 2011-09-21 Väsby skola Sidan 1 av 8 Krisplan för Väsby skola, läsåret 2011/12 Innehållsförteckning 1 Krisgrupperna består av 2 Viktiga telefonnummer 2 Personer att kontakta vid kris Tanken med krisplanen 3 Krisgruppens

Läs mer

Krishanteringsplan för Förbundet Vi Ungas riksorganisation

Krishanteringsplan för Förbundet Vi Ungas riksorganisation Krishanteringsplan för Förbundet Vi Ungas riksorganisation Antagen av förbundsstyrelsen 3 juni 2006 Reviderad av förbundsstyrelsen 18 maj 2013 1. Inledning Det här är en krishanteringsplan för Förbundet

Läs mer

Vad gör vi när det svåra händer?

Vad gör vi när det svåra händer? Vad gör vi när det svåra händer? Beredskapsplan vid kris för Ucklums skola 1 Upprättad oktober 2015 Innehållsförteckning Rutin vid akut händelse s.3 Telefonlistor s.4 Krisgrupp ansvarsfördelning s.5 Krisgrupp

Läs mer

KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE

KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE...1 KRISGRUPP Kalknäs REKTORSOMRÅDE...2 Krisplan för kalknäs rektorsområde:...2 Exempel på krissituationer:...3 Krisarbetets organisation:...3

Läs mer

Handlingsplan vid kriser

Handlingsplan vid kriser Scouterna Handlingsplan vid kriser Landvetter Scoutkår Göteborgsdistriktet Scouterna Innehåll Vilken typ av kriser är det här en handlingsplan för?...3 Vad gör vi först?...3 Utrymning...3 Vem ska vi kontakta?...3

Läs mer

För. Hulans enhet 2014-2015. Lerums kommun

För. Hulans enhet 2014-2015. Lerums kommun LERUM800, v 1.0, 2007-06-15 Datum 2014-09-10 Hulans enhet Krishanteringsplan För Hulans enhet 2014-2015 Lerums kommun Postadress Besöksadress Telefon/ fax Webb/ e-post Org.nr 212000-1447 Hulanskolan Hulans

Läs mer

VINSLÖVS SCOUTKÅR en del av Scouterna

VINSLÖVS SCOUTKÅR en del av Scouterna KRISHANTERINGSPLAN EN KRISSITUATION UPPSTÅR *Olycka *Brand *Försvinnande/Rymning *Ofredande *Akut sjukdom *Dödsfall FÖRSTA HJÄLPEN Larma SOS 112 Vid alarmering till 112 är det viktigt att lämna tydlig

Läs mer

Höglandsskolans Krisplan from sept-12

Höglandsskolans Krisplan from sept-12 Höglandsskolans Krisplan from sept-12 Krisledningsgrupp: arb hem mobil Monika Warsén /rektor 50843204 376303 076-1243204 Isabel Rodriguez /bitr.rektor 50843202 070-7184391 Madeleine Reiser /bitr.rektor

Läs mer

Krisplan vid Norrtelje Teknikoch. Naturbruksgymnasium

Krisplan vid Norrtelje Teknikoch. Naturbruksgymnasium Krisplan vid Norrtelje Teknikoch Naturbruksgymnasium Läsåret 2016-2017 Reviderad augusti 2016 Krisplan vid Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium 2015-2016 Krisledningsgrupp leder och fördelar krisarbetet:

Läs mer

Läsåret 2014/2015: Högstadiet och gymnasiet

Läsåret 2014/2015: Högstadiet och gymnasiet Läsåret 2014/2015: Högstadiet och gymnasiet Kris- och katastrofplan för Svenska skolan på St Do 28, avenue Ste Foy, 92 200 Neuilly sur Seine, tel : 01.40.88.92.20 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER VID VÄRNAMO VUXENUTBILDNING

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER VID VÄRNAMO VUXENUTBILDNING HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER VID VÄRNAMO VUXENUTBILDNING Handlingsplanen ska ge all personal på Värnamo Vuxenutbildning grundläggande information, kunskap och beredskap om hur man kan agera vid krissituationer

Läs mer

Handlingsplan för krishantering - Hakkas skola. LÅ 2009/2010. Handlingsplan vid brand.

Handlingsplan för krishantering - Hakkas skola. LÅ 2009/2010. Handlingsplan vid brand. Handlingsplan för krishantering - Hakkas skola. LÅ 2009/2010 Mål: Skolans personal och elever ska vid eventuellt uppkommen kris snarast komma i jämvikt. Verksamheten ska om möjligt fortgå oförändrad. Krisgrupp:

Läs mer

Krisplan Solhemsskolan 08-508 412 81

Krisplan Solhemsskolan 08-508 412 81 Krisplan Solhemsskolan 08-508 412 81 Senast uppdaterad 2009-04-23 2009-09-17 1 Innehållsförteckning Sida 3, Viktiga telefonnummer 4, Solhemsskolans krisgrupp Handlingsplaner 5, Fysisk misshandel 6, Akut

Läs mer

Innehållsförteckning. Kris- och katastrofplan. Läsår 2014/2015 SSP Svenska skolan i Paris 9 rue Médéric 750 17 Paris +33146223105 +33683818420

Innehållsförteckning. Kris- och katastrofplan. Läsår 2014/2015 SSP Svenska skolan i Paris 9 rue Médéric 750 17 Paris +33146223105 +33683818420 Kris- och katastrofplan Läsår 2014/2015 SSP Svenska skolan i Paris 9 rue Médéric 750 17 Paris +33146223105 +33683818420 Ett psykiskt kristillstånd är när man befinner sig i en livssituation där ens tidigare

Läs mer

När det händer - det som vi inte vill ska hända. Handlingsplan för Krissituationer

När det händer - det som vi inte vill ska hända. Handlingsplan för Krissituationer SINCE 1977 När det händer - det som vi inte vill ska hända Handlingsplan för Krissituationer Läsåret 2013-2014 Grimstaskolan Viktiga telefonnummer Ambulans 112 Brandkår 112 Polis 112 Polis ej akut 114

Läs mer

Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan

Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan Rev. Ubbhult 090904 Caroline Dahl INLEDNING... 3 VID OLYCKA PÅ FÖRSKOLAN... 3 TILL DIG SOM KONTAKTAR PERSONALREPRESENTANTEN... 4 STÖDGRUPP FÖR KRISBEREDSKAP

Läs mer