Universitetsförvaltningens verksamhetsplan 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Universitetsförvaltningens verksamhetsplan 2011"

Transkript

1 Universitetsförvaltningen Förvaltningschef Siv Olofsson Verksamhetsplan Universitetsförvaltningens verksamhetsplan 2011 Förvaltning i förvandling Sid 1

2 Sid 2 Innehållsförteckning Universitetsförvaltningen en kort beskrivning 3 Vår vision, verksamhetsidé, uppdrag och värderingar 4 Vision 2014 förvaltning i förvandling 4 Hur ska vi arbeta med förvaltningsutveckling? 5 Nulägesanalys 6 Utvecklingsområden Riskanalys VP Mål och strategier 8 Mål, strategier och aktiviteter för arbetsmiljöområdet 10 Kvalitet ständiga förbättringar ett steg i taget 10 Det virtuella huset 10 Uppdrag till rummen

3 Sid 3 Universitetsförvaltningen en kort beskrivning Förvaltningens verksamhet är bred och mångfacetterad. Vid förvaltningen arbetar närmare 600 personer i 10 enheter med att stödja universitetets huvudprocesser Utbildning, Forskning och Samverkan. Strategiskt stöd Strategisk planering och utveckling av stödprocesserna Varumärkesutveckling Strategisk kompetensförsörjning och ledarutveckling Expertstöd Uppföljning Administrativt stöd Personaladministration Ekonomiadministration Utbildningsadministration Diarieföring, dokumenthantering, arkiv Juridiskt stöd Inköp och upphandling Stöd till utåtriktade kontakter Stöd till samverkan och innovation Externa relationer Kommunikation och marknadsföring Internationella kontakter Extern forskningsfinansiering Nationella och internationella nätverk Infrastruktur IT och telefoni Campus och lokaler Miljö Fysisk arbetsmiljö Säkerhet Service- och stödtjänster Regler och riktlinjer Förvaltningens enheter Ekonomienheten Enheten för näringsliv och samhälle (ENS) Informationsenheten IT-enheten IT-stöd och systemutveckling Lokalförsörjningsenheten Personalenheten Studentcentrum Universitetsledningens kansli Universitetsservice

4 Sid 4 Vår verksamhets grund Vision Vi är efterfrågade, uppskattade och en förebild för andra genom att vi arbetar professionellt och effektivt känner stolthet, lust och glädje och har en levande dialog med våra uppdragsgivare Verksamhetsidé Vi skapar de bästa förutsättningarna för universitetets utbildning, forskning och samverkan med omvärlden. Med helhetssyn och nytänkande initierar och stödjer vi verksamheten, samt utvecklar och förvaltar universitetets resurser på ett effektivt sätt. Vi arbetar i nära samverkan med studenter, personal och beslutsfattare. Rektors uppdrag Initiera och utveckla Universitetsförvaltningen initierar och stödjer förnyelse och långsiktig utveckling av universitetets stödprocesser till huvudprocesserna utbildning, forskning och samverkan. På styrelsens och ledningens uppdrag handlägger universitetsförvaltningen ärenden och bereder riktlinjer och uppdrag till fakulteter och institutioner. Stödja och ge service Universitetsförvaltningen tillhandahåller och underhåller infrastruktur i form av lokaler, informationsteknik samt administrativa system. Universitetsförvaltningen erbjuder service och expertstöd till anställda och studenter. Förvalta och administrera Universitetsförvaltningen ansvarar för att effektivt förvalta stödprocesserna. Universitetsförvaltningen ansvarar för att säkerställa att universitetet tar till vara sina rättigheter och fullgör sina skyldigheter. Universitetsförvaltningen följer upp verksamhet och beslut. Värderingar Organisationen ska genomsyras av respekt, tillit och samhörighet. Alla medarbetare är lika viktiga och värdefulla. Målmedvetenhet innebär att vi arbetar för att nå våra mål genom ett stimulerande och ett effektivt arbetssätt. Vi säkerställer att våra personliga ambitioner överensstämmer med verksamhetens mål på både kort och lång sikt. Utvecklingsvilja innebär att vi vill och vågar se möjligheter och att vi antar utmaningar, rörande såväl den egna utvecklingen som verksamhetens utveckling. Vi skapar förutsättningar för att lyckas men också ett klimat som tillåter både att vi misslyckas. Vision 2014 förvaltning i förvandling Jag har en dröm... Att 2014 har universitetsförvaltningen utvecklats till en framgångsrik modern förvaltning som svarar mot kundernas efterfrågan. Vi har tack vare detta fått motta utmärkelsen Svensk Kvalitet ur kungens hand. Vi har lyckats genom ett kreativt och uthålligt utvecklingsarbete. Vi för en nära dialog med våra kunder och har på så sätt skapat en samsyn om vart vi är på väg och tillsammans driver vi ständiga förbättringar. Detta i kombination med tydliga processer har gjort att vi sparat tid och både kunder och medarbetare är nöjdare. Våra medarbetare har en bred kompetens och en stark känsla för kunden. Vi har gemensamma arbetsformer för hur vi informerar kunden, ger expertråd och hur vi hanterar kundens synpunkter. Helhetssynen genomsyrar förvaltningen och alla är delaktiga i utvecklingsarbetet. Vi arbetar smart och kommunicerar tydliga resultat till medarbetare och kunder.

5 Sid 5 Hur ska vi arbeta med förvaltningsutveckling? Uppdragsgivare Jag som förvaltningschef är uppdragsgivare och fattar beslut om arbetets inriktning och genomförande. Chefsgruppens roll Cheferna bidrar med idéer, kunskap och erfarenheter, men bidrar också med konkret arbete. Varje chef ansvarar för att skapa delaktighet bland sina medarbetare. Alla medarbetare Medarbetarna bidrar med idéer, kunskap och erfarenheter och ges möjlighet till delaktighet i utvecklingsarbetet. Universitetsförvaltningens kansli Kansliets medarbetare Ulla Nordlinder, utvecklingsledare, Birgitta Nyström, controller samt Ingrid Undén Lindehell, HR-strateg, planerar och driver utvecklingsarbetet framåt i nära samarbete med mig, övriga chefsgruppen, medarbetarna och de fyra rummen som enhetscheferna jobbar i Marknad, Personal, Infrastruktur och Ekonomi. De fyra rummen De fyra rummen Marknad, Personal, Infrastruktur och Ekonomi fungerar som arbetsgrupper, där prioriterade aktiviteter i förvaltningens verksamhetsplan förädlas till konkreta åtgärdsförslag och förslag till nya aktiviteter tas fram. Kansliet har ett samordningsansvar för rummen. Ulla är sammankallande för Marknad och Infrastruktur, Ingrid för Personal och Birgitta för Ekonomi. Förvaltningschef Siv Olofsson

6 Sid 6 Nulägesanalys Rum + Plus Minus Utmaningar Marknad Gott samarbete mellan förvaltningen och fakulteterna UmU är ett starkt varumärke Stabil kundkrets Vi är efterfrågade Vi saknar systematisk kunddialog/kundundersökning Kundernas okunskap om vad vissa tjänster kostar och därmed ovilja att betala för dessa. Näringslivet uppfattar akademin som långsam Vi hinner inte reflektera och jobba strategiskt Ny ledning! Skapa former för kunddialog där vi kan kommunicera vad vi åstadkommer och få återkoppling vad vi ska göra mer eller mindre av Anpassa vårt utbud efter efterfrågan och resurser Utveckla en fungerande kundtjänst Personal Lätt att rekrytera, vi är en attraktiv arbetsgivare Många pensionsavgångar de kommande åren Utveckla en kundorienterad kultur Låg långtidssjukfrånvaro Pensionsavgångar ger möjlighet att kompetensväxla och se över kravprofiler Medvetna, engagerade medarbetare med hög och rätt kompetens Låg etnisk mångfald Ojämn könsfördelning inom vissa yrkesgrupper Få karriärvägar Attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla kompetens utifrån verksamhetens behov Hålla energin uppe i utvecklingsarbetet Mogna ledare med vilja att hitta lösningar över enhetsgränserna Infrastruktur Robust och stabil infrastruktur, t.ex. fina lokaler och bra ITstöd Vi saknar en tydlig processorganisation Vi saknar metoder för att mäta och kartlägga processer Oklart ansvar för förvaltningens infrastruktur, t.ex. ITsupport för förvaltningen Vi saknar informatör Vi saknar ett tydligt system för att arbeta med ständiga förbättringar Få den nya enheten för IT-stöd och systemutveckling att fungera väl Kartlägga förvaltningens interna processer, ökad processorientering Tydliggöra förvaltningens processorganisation Skapa en fungerande kundtjänst Ekonomi Vi har en förvaltningscontroller Ökad transparens och helhetssyn. Alla har bättre inblick i övriga enheters ekonomi Acceptans för ett gemensamt ekonomiskt ansvar för förvaltningsövergripande frågor Ettårsperspektivet i budgetarbetet försvårar långsiktig planering Budgetdialogen handlar om procentsatser och inte om vårt uppdrag och resultat Den nya redovisningsmodellen är svår att förstå och effekterna av den skapar förvirring Vi har ännu inte skapat en tillräckligt stabil ekonomi för att finansiera önskade utvecklingsinsatser Förstå och få den nya redovisningsmodellen att fungera Mäta och påvisa våra resultat för att visa vad vi åstadkommer och vad det kostar. Utveckla förvaltningens budgetprocess Utveckla formerna för budgetdialog med ledningen Få våra beslutsfattare att förstå att anslag och uppdrag måste hänga ihop. Inom vissa områden saknas tillräckliga resurser för att fullgöra våra uppdrag

7 Sid 7 Utvecklingsområden 2011 Att presentera vad vi gör, varför och vad det kostar för våra kunder Kunddialoger och kundundersökningar Kundtjänstlösning för att hantera av kundernas förfrågningar och synpunkter Att skapa en kundorienterad kultur genom fördjupat arbete med gemensam verksamhetsutveckling och värdegrund Förvaltningens strategiska HR-frågor, t.ex. gemensam kompetensutveckling inom förvaltningen Universitetets stödprocesser, hur öka samordningen över gränserna? Förvaltningens processer och processorganisation Kundtjänst Sätta tydliga och mätbara mål och skapa kunskap om våra resultat Omvärldsanalys och benchmarking Att skapa ett investeringsutrymme för förvaltningens utvecklingsområden Riskanalys VP 2011 Kundorienterade medarbetare att ta reda på vad de vill och kommunicera vad de kan förvänta sig Vi saknar tillräcklig omvärldsspaning Vi ser inte våra uppdragsgivare som kunder och är inte tillräckligt serviceinriktade i vår myndighetsutövning Inom vissa områden kan vi ibland inte tillgodose kundernas efterfrågan. Kunderna efterfrågar tjänster som vi inte har resurser till att utföra. Bristande kunskap om och förståelse för kärnverksamheten Mål Risker att målen inte nås Åtgärder för att minimera eller eliminera riskerna Nöjda kunder Vi misslyckas i dialogen med kunderna, med Skapa forum för dialog och former för kundundersökningar Alla chefer samt förvaltningens kansli ska omvärldsspana och benchmarka, samt delge varandra Kompetensutveckling och värdegrundsarbete Vi ska tydligt visa vilka tjänster och produkter vi kan erbjuda i en tjänstekatalog Strategisk kompetensförsörjning utifrån universitetets tillväxt och strategiska satsningar Tydliga processer Tydliga resultat. Vi misslyckas med vår kundorientering (misslyckat ledarskap) Svårt att identifiera tjänster och produkter/processer vi saknar metod och organisation Vi saknar fungerande informationskanaler för att nå ut med information om vår verksamhet Bristande kvalitet i processerna Icke relevanta, obefintliga och/eller för många nyckeltal Vi lyckas inte kommunicera vårt resultat Intern köp och sälj försvåras den nya redovisningsmodellen Ta fram verktyg för ledarskap (t.ex. presentations- och utbildningsmaterial, former för medarbetarsamtal), samt kompetensutveckla Hitta/skapa metoder för att utveckla processerna och processorganisationen Utveckla den interna informationen i samarbete med Informationsenheten Tydlig processorganisation och processledare med tydliga mandat Bestämma nyckeltal och former för mätningar Skapa former för återkoppling till/från kunder Att utveckla modellen och erbjuda mer intern utbildning och information

8 8 Mål och strategier 2011 Trappa Mål Strategi Delmål 2011 Mätmetod Kundorientering Nöjda kunder Vi ska utveckla ett kundorienterat arbetssätt inom förvaltningen En första kundundersökning ska vara genomförd och arbetssättet utvärderat Dialoger ska vara genomförda och arbetssättet utvärderat Vi har ett system för att hantera kundsynpunkter Kundundersökningen har gett ett nollresultat som vi kan sätta mål utifrån i arbetet med VP 2012 Vi har utvecklat, marknadsfört och utvärderat förvaltningens fyra områden/- tjänstekatalog Kundundersökning Självvärderingar Medarbetarutveckling Kundorienterade medarbetare Vi ska utveckla en kundorienterad helhetssyn inom förvaltningen Vi har en långsiktig plan för kompetensutveckling och har genomfört minst en aktivitet. Vi har en genomtänkt introduktion av nyanställda medarbetare och chefer Vi har skapat ökad delaktighet och energi i förändringsarbetet genom bl.a. ökad intern information Vi har genomfört en förvaltningsdag med tema kundorientering Medarbetarenkäten Självvärderingar Tydliga processer Vi ska utveckla och marknads- Vi har en tydlig processorganisation Självvärderingar Process utveckling föra ett tydligt tjänste- och produktutbud Vi har identifierat, kartlagt och utvecklat minst två stödprocesser. Vi har genomfört en förstudie om kundtjänst för förvaltningen Vi har ett tydligt system för arbetet med ständiga förbättringar Planeringskalender är i drift och användarna är nöjda Alla medarbetare finns med i Sharepoint Tydliga resultat Vi ska utveckla och kommuni- Vi har bestämt nyckeltal och tagit fram en första version av siffrorna Bokslut Resultatutveckling cera tydliga resultat. Allt är förberett för att kunna presentera ett första tydligt resultat för universitets- fakultets och institutionsledningar våren 2012 Vi har en gemensam modell för intern försäljning av tjänster inom förvaltningen Vi har en tydlig prisstrategi och en tydlig kommunikation om priser på varor och tjäns- Kundundersökning Medarbetarenkäten Jämförelser med andra myndigheter ter till våra kunder och organisationer

9 Sid 9 Aktiviteter 2011 Trappa Kundorientering Trappa Medarbetarutveckling Trappa Processutveckling Trappa Resultatutveckling Aktivitet Genomföra kundundersökning Utveckla former för och genomföra dialoger med våra kunder och inventera deras behov Utveckla former för hantering av kundernas synpunkter Utveckla information om och marknadsföring av förvaltningens verksamhet i form av bl.a. en tjänstekatalog och att utveckla förvaltningens information på anställdawebben Fördjupa arbetet med gemensam verksamhetsutveckling och värdegrund Förvaltningsintern information Gemensam kompetensutveckling inom förvaltningen Friskvård för förvaltningen Lönekriterier Chefskontrakt Identifiera, kartlägga och utveckla förvaltningens processer Se över förvaltningens processorganisation Ta fram former för hur vi mäter våra processer Planeringskalendern Utveckla former för att arbeta med gemensam verksamhetsutveckling ständiga förbättringar Omvärldsanalys och benchmarking Genomföra förstudie för kundtjänst Fortsatt utveckling av samarbetsytan SharePoint Kartlägga behov av ekonomiutbildning för förvaltningens chefer Utveckla nyckeltal och former för mätningar i samarbete med Linköping Utveckla en gemensam modell för försäljning av tjänster inom förvaltningen Ta fram prisstrategi för förvaltningens varor och tjänster inom köpsäljorganisationen Återkoppla resultatet av vårt arbete till medarbetare och kunder Bidra till utvärdering och utveckling av redovisningsmodellen Se över förvaltningens budgetprocess Ansvar Marknadsrummet/Ulla Marknadsrummet/Ulla Marknadsrummet/Ulla Marknadsrummet/Ulla Personalrummet/Ingrid Personalrummet/Kansliet Personalrummet/Ingrid Personalrummet/Ingrid Personalrummet/Ingrid Personalrummet/Ingrid Alla rum/kansliet Ekonomirummet/Birgitta Kansliet/Ulla och Birgitta Ekonomirummet/Birgitta Ekonomirummet/Birgitta Kansliet Kansliet Kansliet

10 Sid 11 Mål, strategier och aktiviteter för arbetsmiljöområdet (inkluderar fysisk arbetsmiljö, hälsa, jämställdhet, likabehandling) Mål Nöjd och delaktig personal Strategier Vi ska ge våra medarbetare insyn och möjlighet att påverka Exempel på aktiviteter Analys av resultatet av medarbetarenkäten och förslag till förbättringsåtgärder Ansvar Ingrid Bestämma och följa upp nyckeltal för Fysisk arbetsmiljö och miljö Hälsa Jämställdhet Likabehandling Personalrummet/- Ingrid Förvaltningsintern information, som analyserar och lägger förvaltningsperspektiv på ledningsinformation. Gemensamma friskvårdsaktiviteter Alla chefer verkar för att involvera medarbetarna i enhetens utvecklings- och planeringsarbete Ta fram gemensamma former för utvecklingssamtal. Utveckla gemensamma former för återkoppling på medarbetarnas arbete Fråga medarbetarna vad de tycker är viktigast att få vara med att påverka. Kansliet Universitetsservice Alla chefer Personalrummet Personalrummet Ingrid/Alla chefer Kvalitet ständiga förbättringar ett steg i taget Min vision att Universitetsförvaltningen ska utvecklas till en framgångsrik modern förvaltning som svarar mot kundernas efterfrågan är en stor utmaning. Ska vi dessutom erhålla utmärkelsen Svensk Kvalitet innebär det ett omfattande och långsiktigt utvecklingsarbete för att leva upp till de hårda krav som SIQ, Institutet för kvalitetsutveckling, ställer startade detta arbete som vi kallar 2014 Förvaltning i förvandling. Arbetet kommer att bedrivas som årlig verksamhetsutveckling i trappsteg, där vi tar några trappsteg i taget, utvärderar och går vidare. Utgångspunkter är de prioriterade utvecklingsområden som kommit fram vid förvaltningsdagar, då ett stort antal anställda bidragit med idéer och erfarenheter, synpunkter från våra kunder, samt SIQ:s modell för verksamhetsutveckling. I denna plan beskrivs översiktligt arbetet det närmaste året. Det är vår ambition att alla medarbetare ska vara delaktiga i utvecklingsarbetet. Utvecklingsarbetet ska bidra till helhetssyn och kvalitetsutveckling på alla nivåer inom förvaltningen och skapa så goda förutsättningar som möjligt för det arbete som enheterna ska genomföra. Arbetet med detta beskrivs i förvaltningens kvalitetssystem och bygger på SIQs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling. Dokumentet hittar du här: Det virtuella huset

11 Sid 12 Uppdrag till rummen 2011 Syfte Rummen fungerar som arbetsgrupper, där prioriterade aktiviteter i förvaltningens verksamhetsplan förädlas till konkreta åtgärdsförslag och förslag till nya aktiviteter tas fram. Rummen kan föreslå att förvaltningschefen ger uppdrag till arbetsgrupper med representanter från förvaltningsenheter, men även kanslier eller institutioner kan bjudas in. Förvaltningens kansli har samordningsansvar för rummen. Ulla Nordlinder är sammankallande för Marknad och Infrastruktur, Ingrid Undén Lindehell för Personal och Birgitta Nyström för Ekonomi. Generella riktlinjer Minnesanteckningar ska skrivas och läggas i SharePoint. Rapportering och uppföljning sker löpande på chefsmötena. Uppdrag till Marknadsrummet 2011 Marknadsrummet ska under 2011 prioritera den interna marknaden och följande aktiviteter Föreslå former för och genomföra o kundundersökningar o kunddialoger o återkoppling till kunderna från ovanstående Föreslå former för hantering av kundernas synpunkter Utveckla informationen om förvaltningens verksamhet i form av bl.a. en tjänstekatalog Uppdrag till Personalrummet 2011 Personalrummet ska under 2010 prioritera strategisk kompetensförsörjning och aktiviteterna Förslag till hur vi fördjupar värdegrundsarbetet med fokus på kundorientering Förslag till hur vi utvecklar och jobbar med förvaltningsintern information Förslag till gemensam kompetensutveckling Förslag till hur vi utvecklar arbetsrotation och karriärvägar Uppdrag till Infrastruktur 2011 Infrastrukturrummet ska under 2011 prioritera processutveckling och aktiviteterna Förslag till hur vi mäter och utvecklar förvaltningens processer samt skapar en tydlig processorganisation Förslag till former för att arbeta med ständiga förbättringar Stödja arbetet med förstudien för kundtjänst Initiera och stödja utveckling av förvaltningens infrastruktur Uppdrag till Ekonomi 2011 Ekonomirummet ska under 2011 prioritera nyckeltal och resultatredovisning och aktiviteterna Definiera nyckeltal och föreslå former för hur och när nyckeltalen ska mätas Förslag till gemensam modell för försäljning av tjänster inom förvaltningen Förslag till prisstrategi för förvaltningens varor och tjänster inom köpsäljorganisationen Föreslå former för resultatåterkoppling till medarbetare och kunder

Personalenhetens. verksamhetsplan 2013-2015

Personalenhetens. verksamhetsplan 2013-2015 Personalenhetens verksamhetsplan 2013-2015 Kortversion Yvonne Andersson, Personalchef Umeå universitet som arbetsgivare Umeå universitet kommer de närmaste åren att möta en ökad konkurrens om personal

Läs mer

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 1 Innehåll Ledar- och medarbetarpolicy...3 Universitetets värdegrund och förhållningssätt...4 Medarbetarskap och ledarskap

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning Personalstrategi 2008 2012 Varför behövs personalstrategin? Personalstrategin uttrycker det gemensamma förhållningssättet i vårt strategiska och operativa personalarbete inom Falköpings kommun. Det personalstrategiska

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Utbildningsförvaltningens. Chefs- och ledarprogram

Utbildningsförvaltningens. Chefs- och ledarprogram Utbildningsförvaltningens Chefs- och ledarprogram Tillsammans skapar vi resultat Chefs- och ledarstrategi beskriver hur du som chef skapar resultat i förhållande till mål och uppdrag. Du: har en uttalad

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Verksamhetsplan. Skolförvaltningens ledningsgrupp. Läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan. Skolförvaltningens ledningsgrupp. Läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan Skolförvaltningens ledningsgrupp Läsåret 2013/2014 1. Beskrivning och presentation av skolförvaltningen Uppdrag Skolförvaltningen leds av en ledningsgrupp bestående av förvaltningschef

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

CHEF OCH LEDARSKAP. Sida 1

CHEF OCH LEDARSKAP. Sida 1 CHEF OCH LEDARSKAP Sida 1 GISLAVEDS KOMMUNS LEDNINGSVISION Som chef i Gislaveds kommun står du för skillnaden mellan en fungerande verksamhet och en mycket bra verksamhet. I ditt ledarskap är du modig

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14

Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14 PERSONALPOLICY VÄNERSBORGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14 VARFÖR EN PERSONALPOLICY? Kommunen är en stor arbetsgivare med verksamheter inom många viktiga områden. Våra anställda möter Vänersborgarna

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas Glada Hudikgymnasiet Domarkommitténs motivering Glada Hudikgymnasiet är en fristående skola med tydligt utvecklade värderingar och en tydlig verksamhetsidé,

Läs mer

Om SIQ. Johnny Lindström. Introduktionskurs i kvalitetsarbete. Verksamhetsidé. SIQs verksamhetsområden. Verksamhetsidé. Vision

Om SIQ. Johnny Lindström. Introduktionskurs i kvalitetsarbete. Verksamhetsidé. SIQs verksamhetsområden. Verksamhetsidé. Vision Introduktionskurs i kvalitetsarbete Folkbildningsrådet våren 2007 Johnny Lindström Om SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ 031-723 1707, 070 644 5306 jl@siq.se Våren 2007 Johnny Lindström, SIQ 1

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454 KALLELSE 2010-11-25 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Bo Lager Ordförande Peter Scharff Sekreterare

Läs mer

Totte Staxäng, SIQ. @tottestax. Vill ni kommentera vad jag säger eller ge feedback så finns jag på Twitter. Jag svarar på mycket men läser allt J

Totte Staxäng, SIQ. @tottestax. Vill ni kommentera vad jag säger eller ge feedback så finns jag på Twitter. Jag svarar på mycket men läser allt J Totte Staxäng, SIQ Vill ni kommentera vad jag säger eller ge feedback så finns jag på Twitter @tottestax Jag svarar på mycket men läser allt J Introduktion Om oss SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling

Läs mer

Personalutvecklingssektionen (PUS) vid Personalavdelningen. Presentation, december 2012

Personalutvecklingssektionen (PUS) vid Personalavdelningen. Presentation, december 2012 Personalutvecklingssektionen (PUS) vid Personalavdelningen Presentation, december 2012 Sektionschef: Medarbetare: Maria Gruvstad maria.gruvstad@lnu.se 073-906 93 99 Eva Edlund eva.edlund@lnu.se 073-025

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

En kortversion av Polismyndigheten i Södermanlands läns. Mångfalds- och likabehandlingsplan 2013-2014

En kortversion av Polismyndigheten i Södermanlands läns. Mångfalds- och likabehandlingsplan 2013-2014 Mångfalds- och likabehandlingsplan En kortversion av Polismyndigheten i Södermanlands läns Mångfalds- och likabehandlingsplan Polisen ska vara en arbetsplats för alla där olikheter och olika bakgrund är

Läs mer

Lednings- och styrdokument PERSONAL. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument PERSONAL. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument PERSONAL Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 8 Nya möjligheter av egen kraft... 2 Förväntningar... 2 Förväntningar på Dig som chef

Läs mer

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY Man kan se det som att vi alla har två arbeten - ett arbete där vi utför de arbetsuppgifter vi är utbildade för, och ett arbete där vi aktivt bidrar till att utveckla verksamheten.

Läs mer

Riktlinjer för ledarskap

Riktlinjer för ledarskap Riktlinjer för ledarskap på Karolinska Institutet Dnr 2948/09-200 Personalavdelningen Ulla-Britt Åstrand & Christina Björklund 2009-06-15 Sida 1 / 9 X Riktlinjer för ledarskap på Karolinska Institutet

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 HÖGSKOLAN I BORÅS 1 (8) Personalavdelningen Personalchef Birgitta Alfraeus 2013-01-15 Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 Verksamhetsplanen har utarbetats tillsammans med personalavdelningens

Läs mer

Översyn Barn- och utbildningsförvaltningen

Översyn Barn- och utbildningsförvaltningen Översyn Barn- och utbildningsförvaltningen Återrapportering av uppdrag 12 juni Ängelholm Mats Carlström, Eva Lagbo Bergqvist, Malin Danielsson 1 Fokusområdet och organisatoriska områden för studien Förskoleverksamhet

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Policy 2012-05-12, 73 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Personalpolitik Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2005-06-16, Kf 39/05 Ansvar Personalchef Personalpolitik Kävlinge

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Kurs Processledning. Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem

Kurs Processledning. Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem Kurs Processledning Del 1 Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem Ingvar Johansson, Senior Advisor Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling En

Läs mer

Det lönar sig. Ledningsstyrt jämställdhetsarbete för hållbar tillväxt. Regionalt utvecklingsforum Torsdagen den 22 september 2011.

Det lönar sig. Ledningsstyrt jämställdhetsarbete för hållbar tillväxt. Regionalt utvecklingsforum Torsdagen den 22 september 2011. Det lönar sig Ledningsstyrt jämställdhetsarbete för hållbar tillväxt Regionalt utvecklingsforum Torsdagen den 22 september 2011 Christina Franzén www.ledarskapsakademi.se Vision vår handlingskraft i nutid

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Fastställd av förvaltningschef 2011-05-25 1 INNEHÅLL Bakgrund 3 Strategiska frågor för högskolan 3 Verksamhetsidé 3 Mål 4 Aktiviteter 6 2 Högskolans förvaltning Bakgrund

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Att sätta lön 1 (15)

Att sätta lön 1 (15) Att sätta lön 1 (15) 2 (15) Innehåll Lönesättning... 3 Lönepolicy vid Stockholms universitet... 4 När sätts ny lön?... 6 Ansvar för lönesättning... 7 Lönerevision... 8 Lönekriterier... 9 Lönekriterier

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter Etnisk mångfald 1 ETNISK OCH KULTURELL MÅNGFALD I STATLIGA MYNDIGHETER

Läs mer

Mall för medarbetarsamtal CHEF *

Mall för medarbetarsamtal CHEF * Mall för medarbetarsamtal CHEF * Datum: Namn: Avdelning: Institution: Chefens namn: * Denna mall ska användas då medarbetarparten är en chef med personalansvar. Medarbetarsamtal har förts mellan ovanstående

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Ett samlat Riksarkiv - resan, vägen och målet. Gunilla Nordström

Ett samlat Riksarkiv - resan, vägen och målet. Gunilla Nordström Ett samlat Riksarkiv - resan, vägen och målet Gunilla Nordström Presentationen Bakgrund Uppdraget Processen Organisationen Varför? Väg och mål Frågor? Bakgrund Riksarkivet och landsarkivet en myndighet

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2015 2017 OCH VERKSAMHETSPLAN 2015

HANDLINGSPLAN 2015 2017 OCH VERKSAMHETSPLAN 2015 HANDLINGSPLAN 2015 2017 OCH VERKSAMHETSPLAN 2015 Gemensamma förvaltningen DATUM: November 2014 BESLUTAD AV: Jörgen Tholin KONTAKTPERSON: Johan Johansson GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN Gemensamma förvaltningen

Läs mer

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland Personalpolitisk plattform för Landstinget i Värmland Den personalpolitiska plattformen ger stöd och vägledning för medarbetare, chefer och ledare i arbetet med att förverkliga den politiska visionen:

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Medarbetarenkät 2011

Medarbetarenkät 2011 Medarbetarenkät 2011 Övergripande resultat Nyköpings kommun 4,02 3,82 4,07 Jag känner till Nyköpings kommuns värdegrund. Jag känner till Nyköpings kommuns medarbetarpolicy. 2,4% 5,1% 20,2% 32,9% 39,3%

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy

Chefs- och ledarskapspolicy STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Chefs- och ledarskapspolicy Antaget av Kommunstyrelsen 2006-03-08, 32 Kommunledningskontoret 1 (4) Maria Lejerstedt 2007-09-04 maria.lejerstedt@stromstad.se Dnr: tele

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Introduktion för chefer i Orsa kommun

Introduktion för chefer i Orsa kommun Introduktion för chefer i Orsa kommun Välkommen som ny chef i Orsa kommun! En nyanställning är en stor investering och vi ska ta hand om den nyanställda på ett bra och genomtänkt sätt genom att ha en planerad

Läs mer

Miljöförvaltningens mångfaldsplan

Miljöförvaltningens mångfaldsplan Miljöförvaltningens mångfaldsplan 2010-2012 Inledning Med mångfaldsplanen vill vi visa vår ambition och vilja att uppnå en arbetsplats som genomsyras av acceptans och uppskattning för alla individers olikheter.

Läs mer

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Fastställd av rektor 2013-09-03 1 INNEHÅLL Inledning ledarskapets strategiska roll 3 En policy för alla chefer och ledare 4 Ditt uppdrag 5 Förhållningssätt

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Lokal arbetsplan för förskolan i Östra Färs 2014

Lokal arbetsplan för förskolan i Östra Färs 2014 Lokal arbetsplan för förskolan i Östra Färs 2014 Elisabeth Hammarqvist-Arlefalk Rektor och Förskolechef Östra Färs enheten består av förskolor och skolor i Vanstad och Lövestad Trygghet, ansvar, empati

Läs mer

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016 Nämndsbudget 2014-2016 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 5 PERSONAL... 5 VISION... 5 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se P O L H E M POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se Vision Mål och mått Polhemsskolans processer Huvudprocess Ledningsprocess Informationsprocess Stödprocess Alla elever ska klara sin utbildning

Läs mer

Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg. 18 juni Nina Åkermark

Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg. 18 juni Nina Åkermark Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg 18 juni Nina Åkermark Nya högre krav! Uppdraget i verksamhetsplanen Strategisk kommunikationsplanering

Läs mer

Processorientering & Processledning. Fredrik Lundgren SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling

Processorientering & Processledning. Fredrik Lundgren SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling Processorientering & Processledning Fredrik Lundgren SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling Syfte Förstå vad processorientering processledning är och att man kan ha nytta av detta i skolan Att ni börjar

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Chefspolicy vid Stockholms universitet

Chefspolicy vid Stockholms universitet Chefspolicy vid Stockholms universitet Produktion: Personalavdelningen vid Stockholms universitet och Matador kommunikation. Illustrationer: Stina Wirsén. Tryck: Edita Västra Aros AB, 2013. Inledning Stockholms

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015. Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom

Verksamhetsplan 2014/2015. Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom Verksamhetsplan 2014/2015 Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom Vår verksamhet Malmö Floorball Clubs organisation består idag av två föreningar. Malmö FBC, org.nr 802439-1164, och Malmö FBC Ungdom, org.nr 802419-4279.

Läs mer

Enkät & Analysmetoden

Enkät & Analysmetoden 3a Verktyg för verksamhetsutveckling Modellen är en sak - Arbetssätten många. Följande tre underlag används i Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 för organisationer med färre än 200 medarbetare och i Kvalitetsutmärkelsen

Läs mer

UPPFÖLJNING AV HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET 2014 VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD

UPPFÖLJNING AV HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET 2014 VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD STYRDOKUMENT UPPFÖLJNING AV HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET 2014 VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD Beslutsfattare Ansvarig funktion Stina Sundling Wingfors, områdeschef Arbetsmiljö-

Läs mer

Utmaningar inom personal- och ekonomiområdet. Yvonne Andersson Per Ragnarsson

Utmaningar inom personal- och ekonomiområdet. Yvonne Andersson Per Ragnarsson Utmaningar inom personal- och ekonomiområdet Yvonne Andersson Per Ragnarsson Syfte Att beskriva förändringar i omvärlden och inom UmU som har betydelse för personal- och ekonomiområdet Lyfta fram några

Läs mer

Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15

Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15 1 Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15 2 Utvecklingsplan 2015 Förvaltningens uppdrag, mål och strategier Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orienterings vision dit vill vi Svensk orientering vill vara

Läs mer

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03 Kvalitetsstrategi för Umeå Kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) 1. UMEÅ KOMMUNS UTVECKLING OCH INRIKTNING PÅ KVALITETSARBETET... 3 2. VERKSAMHETSANPASSAT KVALITETSARBETE... 4 3. VILKA

Läs mer

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan 2014 2014-01-20 KS 2014/0044 012. Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan 2014 2014-01-20 KS 2014/0044 012. Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014 Verksamhetsplan 2014-01-20 Personalkontorets verksamhetsplan 2014 KS 2014/0044 012 Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014 PERSONALKONTORET 2 (5) Inledning Personalkontoret är ett av kommunstyrelsens

Läs mer

Lönekriterier. för bedömning av resultat och skicklighet inför lönerevision.

Lönekriterier. för bedömning av resultat och skicklighet inför lönerevision. 1 (7) BESLUT 2013-08-29 SU FV-2.3.8-2436-13 Personalchefen Lönekriterier för bedömning av resultat och skicklighet inför lönerevision. Stockholms universitet Telefon: 08-16 20 00 Universitetsvägen 10 A

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice

Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice Östersunds kommuns kvalitetspris Återföringsrapport 2008-10-03 Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice Sammanfattande bedömning Östersunds Städ och Hemservice arbetar med kundorienterad verksamhetsutveckling

Läs mer

Chefs- och ledningspolicy

Chefs- och ledningspolicy STYRDOKUMENT DATUM 2012-12-03 Chefs- och ledningspolicy Detta dokument ersätter Ledningspolicy antagen av kommunstyrelsen 2000-05-15, KS 4.05. Inledning Verksamheten i Älvsbyns kommun ska vara visions-

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN

VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN EKAN VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Planen är tänk att ge en övergripande beskrivning av EKAN (ekonomi, administration, kommunikation och

Läs mer

Strategisk kompetensförsörjning

Strategisk kompetensförsörjning Strategisk kompetensförsörjning Snabba bollar att springa på eller en långsiktig sammanhållen strategi Helena Svensson HR-strateg /HR-staben på Regionkansliet Region Örebro län Febr 2015 på www.regionorebrolan.se

Läs mer