Information till dig som skriver Fysisk aktivitet på Recept

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information till dig som skriver Fysisk aktivitet på Recept"

Transkript

1 Information till dig som skriver Fysisk aktivitet på Recept

2 Bakgrund Det moderna samhället ställer allt mindre krav på fysisk ansträngning i de dagliga aktiviteterna såväl i arbetslivet som genom ett stort utbud av fysiskt passiva fritidsaktiviteter. Vår stillasittande livsstil medför en accelererande förekomst av vällevnadssjukdomar och ohälsa, I Sverige har förekomsten av fetma i befolkningen fördubblats sedan 80-talet. Inaktivitet och fetma är betydande medicinska riskfaktorer och ökar risken för bl a typ 2 diabetes, högt blodtryck och hjärtkärlsjukdomar. Nedsatt muskelfunktion till följd av inaktivitet ökar även risken för fallolyckor och ledsvikt/artros. Ökad fysisk aktivitet har unika möjligheter att förbättra folkhälsan. Det finns evidens för att regelbunden fysisk aktivitet förebygger sjukdom och har positiv effekt på sjukdomsförloppet vid ett 30-tal olika sjukdomar inom i princip samtliga organsystem och minskar såväl total dödlighet som förtidig död. Regelbunden fysisk aktivitet förbättrar även den mentala hälsan genom att öka välbefinnande och livskvalitet samt minskar oro/ängslan och nedstämdhet. De personer som rör sig allra minst är de som har mest att vinna på att bli mer fysiskt aktiva. Ett sätt att öka den fysiska aktivitetsnivån för inaktiva personer med hotande eller manifest sjukdom är att ordinera Fysisk aktivitet på Recept, FaR. Internationellt finns erfarenheter av FaR bl a i England, USA, Canada, Nya Zeeland och Australien. I Skandinavien finns FaR förutom i Sverige i Norge, Danmark och Finland. I Sverige har ett genomgripande införande av FaR skett i flera landsting t ex Skåne, Västra Götaland, Östergötland, Värmland, Gästrikland, Örebro och Halland men alla landsting i Sverige har nu erfarenheter av FaR. FaR är namnskyddat För att använda begreppet FaR krävs skriftligt tillstånd av Folkhälsoinstitutet, FHI. Syftet är att FHI ska kunna följa upp och få information om hur FaR- begreppet används och att verksamheten tjänar avsett syfte. Norrbottens Primärvård har tillstånd att använda begreppet FaR i sin verksamhet. FaR i Norrbotten I Norrbotten är målet att alla vårdcentraler ska erbjuda FaR som behandlingsalternativ. Förskrivningen av FaR i Norrbotten startades i oktober 2006 då tolv vårdcentraler på sju orter deltog i ett projekt FaR- Norrbottensmodellen. Deltagande vårdcentraler var Öjebyn, Älvsbyn, Hertsön, Porsön, Mjölkudden, Erikslund, Sanden, Björknäs, Harads, Kalix, Malmberget och Piteå. Under 2008 och 2009 ska metoden implementeras på de övriga vårdcentralerna. I Norrbotten är FaR ett samverkansprojekt mellan primärvården och Norrbottens Idrottsförbund (NIF) med stöd av Winternet (testledarutbildning). FaR arbetet leds av en styrgrupp med representanter från

3 primärvårdens divisionsledning, chefen för NIF, och representant från Yrkesföreningen för Fysisk aktivitet (YFA) och med av projektledare från primärvården. På NIF finns en idrottskoordinator som fungerar som kontaktperson inom idrotten och gentemot primärvården. För att utbudet av anpassade aktiviteter för ovana motionärer ska ökas och tillgodoses erbjuder NIF/SISU idrottsledare från intresserade idrottsföreningar på respektive ort utbildning till FaR-ledare. Även intresseorganisationer, patientorganisationer och privata friskvårdsaktörer involveras allteftersom utifrån intresse att medverka.. Vad innebär FaR? FaR innebär att man ordinerar fysisk aktivitet på samma sätt som ett läkemedel dvs. tar upp anamnes, ger ordination på en receptblankett samt följer upp behandlingsresultatet som vid annan behandling. FaR ska journalföras och förskrivaren har det medicinska ansvaret. Receptet ska vara individuellt anpassat avseende dosering ( intensitet, behandlingsperiodens längd och frekvens) och typ av aktivitet. Fysisk aktivitet kan användas både i förebyggande och behandlande syfte och är ett komplement till eller ersättning för läkemedel eller annan behandling. FaR innebär också hänvisning till lämplig aktivitet och en stödjande struktur som hjälper patienten att effektuera sitt recept. Syftet med FaR är att genom ökad fysisk aktivitet förbättra individens självupplevda hälsa samt visa på möjligheterna att påverka/reducera behovet av medicinering samt att förebygga sjukdom. Målet är att individen ska känna rörelseglädje och hitta en motionsform att fortsätta med på egen hand så att fler personer blir regelbundet fysiskt aktiva. Att förskriva FaR Endast yrkesgrupper inom vård och behandling som har utbildning/tjänst som legitimerad personal får skriva ut recept enligt FYSS. Den som skriver ut recept ska ha god kompetens och kunna göra bedömningen och fatta beslut enligt vetenskap och beprövad erfarenhet och ha tillräcklig kunskap om den aktuella patientens hälsostatus eftersom somliga tillstånd innebär att vissa aktiviteter är olämpliga. Metoden innebär att vårdgivare/förskrivare i samråd med patienten och med stöd av FYSS-boken formulerar en ordination på en receptblankett en rekommenderad dosering av fysisk aktivitet. Patienten kan sedan utföra aktiviteten på egen hand eller i grupp i föreningseller friskvårdsorganisations regi. Aktiviteten kan vara en befintlig (oftast lågintensiv) grupp eller en anpassad grupp med utbildad FaR-ledare beroende på personens förutsättningar och behov. Obs! Aktivitets-/FaR-ledaren/instruktören inom friskvården har inget medicinskt ansvar för gruppdeltagaren utan det ligger hos förskrivaren. FYSS

4 Fysisk aktivitet som Sjukdomsprevention och som Sjukdomsbehandling är en handledning/manual som sammanfattar hur man kan förebygga och behandla olika sjukdomstillstånd med fysisk aktivitet. FYSS har tagits fram av FHI och Yrkesföreningen för Fysisk aktivitet, YFA. FYSS kan beställas från FYSS finns också på nätet På apoteket finns även en patient version, Fyss för alla att köpa. Länk till FYSS finns också på Norrbottens FaR- hemsida. Receptet I Norrbotten infördes hösten 2007 ett elektroniskt FaR-recept kopplat till läkemedelsmodulen i VAS. I det elektronoiska receptet finns också inlagt en länk till FYSS. De vårdcentraler som inför FaR får tillgång till det elektroniska receptet som bör användas eftersom FaR som åtgärd då registreras i VAS. Då receptet sedan skrivs ut på papper finns ordinationen på aktivitet i ena spalten och i den andra spalten ett protokoll som kan användas som motionsdagbok både vid egen aktivitet och vid föreningsaktivitet. De gula original recepten på papper kan beställas via materialcentrum NLL eller artikelnr FaR- Norrbottensmodellen I Norrbotten kan läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, barnmorskor, dietister och arbetsterapeuter dvs legitimerad sjukvårdspersonal förskriva FaR. Varje vårdcentral har en eller flera samordnare som fungerar som koordinator på vårdcentralen och som också är kontaktperson gentemot föreningar och friskvården. Samordnaren är sjukgymnast eller distriktssköterska. Samordnarna har fått utbildning i motiverande samtalsmetodik och fysiska tester. När patienten fått sitt recept ska patienten hänvisas till samordnaren för undersökning och motivationssamtal. På de vårdcentraler som inte har sjukgymnast på plats och samordnaren är distriktssköterska så bokas ett besök hos sjukgymnast för konditionstest på annan VC via samordnaren (med något undantag). Kostnaden för patienten blir totalt 80 kr för alla ingående undersökningar då besök hos distriktssköterska är kostnadsfritt medan besök hos sjukgymnast kostar 80 kr. I undersökningen ingår ett submaximalt konditionstest på ergometercykel, mätning av längd, vikt och midjemått samt BMI beräkning. Patienterna får också svara på enkätfrågor om fysisk aktivitetsnivå och hälsa. Utifrån samtal och undersökning får sedan patienten hjälp av samordnaren att hitta lämplig/a aktiviteter utifrån sitt behov. Samordnaren har genom denna undersökning också möjlighet att identifiera ev. hinder för fysisk aktivitet som inte framkommit tidigare och ett ev. behov av annan behandling t ex sjukgymnastik. FaR ingår inte i högkostnadskortet utan räknas som egenvård/friskvård. Patienten står själv för den kostnad det innebär att delta i vald aktivitet. Kostnaden kan variera beroende på vilken aktivitet och förening/friskvårdsaktör man väljer. Efter 3 och 12

5 månader erbjuds patienten uppföljning med testning och undersökning som före start (se flödesschema hemsidan). Detta möjliggör uppföljning av FaR- Norrbottensmodellen. Vem ska ha FaR? Aktuella för FaR ordination kan vara fysiskt inaktiva väsentligen friska personer som behöver öka sin fysiska aktivitet, personer som behöver hjälp med motivation och kunskap eller personer som är oerfarna vad gäller fysisk aktivitet/träning. Även personer med riskfaktorer för sjukdom eller som har sjukdom som är välkontrollerad/behandlad är lämpliga för FaR. Vissa sjukdomar innebär att den fysiska aktiviteten måste doseras på rätt sätt. Ordinationen måste individualiseras med hänsyn till patientens aktuella sjukdom/ar, funktionella kapacitet, medicinering och ev. kontraindikationer för viss aktivitet. Vid tveksamhet har samordnaren en roll att vara behjälplig i bedömningen om FaR är aktuellt eller om patienten istället bör hänvisas till sjukgymnastisk behandling/träning eller är i behov av annan vårdgivare eller team behandling inom sjukvården. Sjuka personer med hög risk ska inte ha FaR utan remitteras/hänvisas till sjukgymnast. Informationsfoldrar En informationsfolder om vad metoden FaR innebär finns att lämna ut till patienten. För varje ort finns också ett aktivitetshäfte med deltagande föreningar och deras kontaktpersoner samt föreningarnas respektive utbud av FaR-grupper, Kom-igång - grupper och olika lämpliga ofta lågintensiva aktiviteter. I foldrarna har aktiviteterna nivågraderas. Nivå 1 innebär kom-igång aktivitet med låg intensitet med utbildad FaRledare. Nivå 2 är andra lämpliga ofta lågintensiva aktiviteter inom föreningarnas ordinarie utbud men där ledaren inte alltid har FaR-utbildning. Lämpliga aktiviteter kan vara promenader, stavgång, simning, vattengympa, lätt/bas/rygg/kom-igång gympa, styrketräning, dans, cykling eller lättare spinning mm. Aktivitetskatalogerna kommer att uppdateras kontinuerligt. På vårdcentralen finns aktivitetshäftet och informationsfoldern hos samordnaren men finns också på hemsidan för FaR. Vad händer vid skada? För aktivitet inom Landstingets vård gäller patientförsäkringen som vanligt. Om en patient som förskrivits FaR däremot skadar sig vid aktivitet utanför landstingets inrättningar gäller bara försäkringen i vissa fall som direkt kan relateras till ordinationen i fråga. Exempelvis, snubblar patienten på en trädrot i motionsspåret och stukar foten gäller inte försäkringen. Skulle patienten däremot drabbas av hjärtinfarkt under utövande av aktiviteten ska detta anmälas till patientförsäkringen för vidare utredning. För närmare information se Om patienten skadar sig på exempelvis ett gym efter ordination av FaR kan gymägaren bli ansvarig på civilrättslig

6 grund om det är fråga om bristande säkerhetsrutiner på gymmet. I övrigt kan gymägaren inte hållas ansvarig för skador som patienten ådrar sig. Om du har frågor om FaR kan du vända dig till: Primärvården Norrbotten Norrbottens Idrottsförbund Projektledare för FaR i Norrbotten Idrottskoordinator FaR Norrbotten Sjukgymnast, MSc Margareta Eriksson Hälsovägledare Sara Lindfors Tel: mobil: Tel: mobil: e.post: e.post: Yrkesföreningen för fysisk aktivitet Styrgruppen för FaR Norrbotten Professor ortopedi Jack Lysholm Tel: mobil: e.post:

Idrottsrörelsens vägledningsdokument för Fysisk aktivitet på recept FaR

Idrottsrörelsens vägledningsdokument för Fysisk aktivitet på recept FaR Idrottsrörelsens vägledningsdokument för Fysisk aktivitet på recept FaR 2 Innehållsförteckning: KAPITEL SID 1. Inledning 3 2. Idrottsrörelsens roll i FaR 4 3. Hälso- och sjukvårdens roll i FaR 5 4. Målgrupp

Läs mer

Utbildningsplan för dig som är arrangör av FaR -ledarutbildning

Utbildningsplan för dig som är arrangör av FaR -ledarutbildning Utbildningsplan för dig som är arrangör av FaR -ledarutbildning 2 Innehållsförteckning: KAPITEL SID Inledning 3 och innehåll 4 1. Fysisk aktivitet och hälsa 7 2. FaR Fysisk aktivitet på recept 13 3. FYSS

Läs mer

unga! Vänd för för unga för vuxna FaR-manual Vänd för vuxna!

unga! Vänd för för unga för vuxna FaR-manual Vänd för vuxna! Vänd för unga! FaR-manual för vuxna FaR-manual för unga Vänd för vuxna! U-1 Vem skall ha FaR? FaR kan ges till patienter som kan uppnå bättre hälsa genom minskat stillasittande och ökad vardagsaktivitet,

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept (FaR )

Fysisk aktivitet på recept (FaR ) Fysisk aktivitet på recept (FaR ) en vägledning för implementering Johan Faskunger Matti Leijon Agneta Ståhle Peter Lamming statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Fysisk aktivitet på recept (FaR ) en vägledning

Läs mer

SLUTRAPPORT PROJEKT: SAMORDNARE Fysisk aktivitet på recept - FaR Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 2011-08-15 2012-08-14

SLUTRAPPORT PROJEKT: SAMORDNARE Fysisk aktivitet på recept - FaR Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 2011-08-15 2012-08-14 SLUTRAPPORT PROJEKT: SAMORDNARE Fysisk aktivitet på recept - FaR Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 2011-08-15 2012-08-14 Bakgrund och projektbeskrivning: I samband med vårdval 2009 minskade, eller försvann,

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept

Fysisk aktivitet på recept Fysisk aktivitet på recept - en aktiv väg till bättre hälsa Den bästa aktiviteten är den som blir av - Undvik långvarigt stillasittande (över två timmar i sträck). - Motionera så du blir varm och andfådd

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept en underutnyttjad resurs

Fysisk aktivitet på recept en underutnyttjad resurs klinik & vetenskap originalstudie Fysisk aktivitet på recept en underutnyttjad resurs Stora variationer mellan landstingen, visar statistik över förskrivningen Lena V Kallings, med dr, lektor, Gymnastik-

Läs mer

Utvärdering av implementering av FaR (Fysiskt aktivitet på recept)

Utvärdering av implementering av FaR (Fysiskt aktivitet på recept) FoU Kronoberg FoU-skrift 212:1 Utvärdering av implementering av FaR (Fysiskt aktivitet på recept) Gunilla Eriksson Lena Lendahls FoU Kronobergs rapporter och skrifter FoU Kronoberg är Landstinget Kronobergs

Läs mer

Metoder för att främja fysisk aktivitet

Metoder för att främja fysisk aktivitet Metoder för att främja fysisk aktivitet En systematisk litteraturöversikt Mars 2007 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care SBU utvärderar

Läs mer

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens

Läs mer

Hälsoutveckling och hälsofrämjande insatser på äldre dar

Hälsoutveckling och hälsofrämjande insatser på äldre dar Sammanfattning av Hälsoutveckling och hälsofrämjande insatser på äldre dar En kunskapssammanställning statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Innehåll Blir vi friskare? 1 Olika faser i åldrandet 2 Fyra hörnpelare

Läs mer

Vårdprogram Levnadsvanor

Vårdprogram Levnadsvanor Version 1.1 130416 Vårdprogram Levnadsvanor för vuxna Ett regionalt vårdprogram är ett styrande dokument som utförare av hälsooch sjukvård i ska följa. Regionala vårdprogram tas fram av medarbetare i nära

Läs mer

Demenssjukdom. stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Demenssjukdom. stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Demenssjukdom stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar 2014 2017 Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Tryck: Elanders 2014 Omslagsfoto: Johnér Artikelnr: S2014.005 Innehåll Därför

Läs mer

Det är aldrig för sent! Ett utbildningsmaterial om hälsosamt åldrande med fokus på möten, mat och aktivitet

Det är aldrig för sent! Ett utbildningsmaterial om hälsosamt åldrande med fokus på möten, mat och aktivitet Det är aldrig för sent! Ett utbildningsmaterial om hälsosamt åldrande med fokus på möten, mat och aktivitet STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2010 Foto: PHOTOS.COM GRAFISK PRODUKTION: AB TYPOFORM Tryck:

Läs mer

Välkommen på FaR-ledarutbildning

Välkommen på FaR-ledarutbildning Välkommen på FaR-ledarutbildning Presentation Vad heter du? Från vilken aktivitetsarrangör kommer du? Vad tycker du är viktigt i FaR-ledarrollen? Vad har du för förväntningar på kursen? FaR-Konceptet Enheten

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

FaR. Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet

FaR. Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet FaR Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet FaR Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, Östersund 2011, R 2011:30 ISSN 1651-8624 ISBN 978-91-7257-908-8

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept - FaR i Värmland. Sammanställning av ordinationer till Friskvården i Värmland under 2014

Fysisk aktivitet på recept - FaR i Värmland. Sammanställning av ordinationer till Friskvården i Värmland under 2014 Fysisk aktivitet på recept - FaR i Värmland Sammanställning av ordinationer till Friskvården i Värmland under 2014 All legitimerad personal verksam inom hälso- och sjukvården i Värmland kan sedan 2005

Läs mer

Version för tryck 2014-08-01. Vård och omsorg i en ny tid

Version för tryck 2014-08-01. Vård och omsorg i en ny tid Vård och omsorg i en ny tid 1 Bakgrund Förbundsstyrelsen beslutade i maj 2012 att tillsätta en särskild arbetsgrupp för frågan om äldres vård och omsorg. Förbundsstyrelsens direktiv för gruppens arbete

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

Åtgärder mot fetma. Nationell inventering av pågående studier/projekt avseende fysisk aktivitet och kost för att förebygga övervikt och fetma

Åtgärder mot fetma. Nationell inventering av pågående studier/projekt avseende fysisk aktivitet och kost för att förebygga övervikt och fetma Åtgärder mot fetma Nationell inventering av pågående studier/projekt avseende fysisk aktivitet och kost för att förebygga övervikt och fetma Lena V. Kallings statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Åtgärder

Läs mer

Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus

Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus med fokus på sköra äldre En systematisk litteraturöversikt December 2013 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council on Health

Läs mer

Varför är det viktigt med hälsovård för äldre?

Varför är det viktigt med hälsovård för äldre? Varför är det viktigt med hälsovård för äldre? Möjligheten att påverka äldres hälsa är stor och flera undersökningar visar på goda resultat av det hälsofrämjande arbetet. I ett samhälle där befolkningen

Läs mer

Ett år efter stroke Rapport från Riks-Stroke

Ett år efter stroke Rapport från Riks-Stroke Ett år efter stroke Rapport från Riks-Stroke 1-årsuppföljning 2011 - livssituation, tillgodosedda behov och resultat av vårdens och omsorgens insatser RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga

Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga SUNDBYBERGS STAD OCH STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga Upprättat

Läs mer

målområde 6 En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård

målområde 6 En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård Kunskapsunderlag till folkhälsopolitisk rapport 2005 målområde 6 En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Kunskapsunderlag till Folkhälsopolitisk rapport 2005 målområde

Läs mer

Patienten eller landstinget vem ska ha makten i svensk sjukvård? Rapport från Kommissionen för jämlik vård

Patienten eller landstinget vem ska ha makten i svensk sjukvård? Rapport från Kommissionen för jämlik vård Patienten eller landstinget vem ska ha makten i svensk sjukvård? Rapport från Kommissionen för jämlik vård Innehåll Förord...3 Sammanfattning...4 Inledning...6 Ojämlikhet i hälsa...7 Ojämlikhet i sjukvården...8

Läs mer

Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre

Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre Tryck: Elanders, november 2014 Artikelnr: S2014.026 Foto: sid 5 Pawel Flato, Bildbyrån Folio: omslag Maskot, sid 2 Maskot, sid 12 Stefan Berg,

Läs mer