Idrottsrörelsens vägledningsdokument för Fysisk aktivitet på recept FaR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Idrottsrörelsens vägledningsdokument för Fysisk aktivitet på recept FaR"

Transkript

1 Idrottsrörelsens vägledningsdokument för Fysisk aktivitet på recept FaR

2 2 Innehållsförteckning: KAPITEL SID 1. Inledning 3 2. Idrottsrörelsens roll i FaR 4 3. Hälso- och sjukvårdens roll i FaR 5 4. Målgrupp 7 5. Aktiviteter 7 6. FaR -ledare 8 7. Ansvar, försäkring och sekretess 9 8. Ekonomi 9 9. Begrepp Referenser Litteraturtips Kontakter 12 Sammanfattning Fysisk aktivitet används i dag såväl i sjukvårdande behandling som i förebyggande och hälsofrämjande arbete. Regelbunden fysisk aktivitet påverkar hälsan genom att bland annat minska total dödlighet och för tidig död samt motverka olika sjukdomsförlopp. Regelbunden fysisk aktivitet har även en viktig roll i att förbättra den mentala hälsan genom att bland annat öka välbefinnande och livskvalitet, minska oro/ängslan och depression samt höja humör och självkänsla. Förskrivningen av fysisk aktivitet på recept FaR inom hälso- och sjukvården representerar ett förändrat förhållningssätt där både personal och organisation på ett tydligare sätt integrerar förebyggande insatser i det dagliga arbetet. En annan grundläggande del i FaR -arbetet är den samverkan som sker mellan hälso- och sjukvården och andra aktörer i samhället, till exempel idrottsrörelsen, som har lång erfarenhet av att arbeta med fysisk aktivitet, motion och träning. Syftet med detta vägledningsdokument för FaR är att övergripande och generellt presentera hur idrottsrörelsen kan arbeta med att vara den genomförande aktören. Dokumentet ska ses som vår uppföljning till den vägledning (2007:01) som Folkhälsoinstitutet tagit fram.

3 3 1 Inledning Syftet med skriften är att: beskriva vilken roll idrottsrörelsen kan spela i Fysisk aktivitet på recept (FaR ) förtydliga frågor rörande samverkan, rollfördelning, aktiviteter och ansvar. Målgrupp för skriften Den här skriften vänder sig till både föreningar och förbund inom idrottsrörelsen. Målgruppen är såväl aktivitets- som organisationsledare. Bakgrund Många vetenskapliga studier (Svantesson et al., 2007) visar att fysisk aktivitet har goda effekter på både den fysiska och psykiska hälsan. Framför allt har den gynnsam effekt när det gäller hjärt-kärlsjukdom. Via konditionsträning avlastas hjärtat som därmed inte behöver jobba lika hårt för att pumpa runt blodet i kroppen, vilket innebär färre hjärtslag och därmed mindre slitage. Fysisk träning för personer med typ 2-diabetes har många positiva effekter. Vissa studier visar att insulinkänsligheten ökat hos dessa individer, en ökning som varar timmar efter genomförd träning. Fysisk aktivitet motverkar även övervikt och fetma, högt blodtryck, vissa typer av cancer och benskörhet. Stress, nedstämdhet och depression påverkas positivt. Fysisk träning vid lätt och måttlig depression har har klart vetenskapligt stöd när det gäller akut behandling och som ett medel att minska risken för återfall. Stress, nedstämdhet och depression påverkas positivt. Fysisk träning vid lätt och måttlig depression har har klart vetenskapligt stöd när det gäller akut behandling och som ett medel att minska risken för återfall. Med den nationella kampanjen Sätt Sverige i rörelse 2001 började Statens folkhälsoinstitut i bred samverkan med andra myndigheter och organisationer ett utvecklingsarbete för att få bättre stöd, genomslag och kontinuitet för att ordinera fysisk aktivitet på recept (FaR ). En pilotstudie med fyra landsting (Halland, Kalmar, Östergötland och Norrbotten) och en företagshälsovård i Stockholm genomfördes. Målet med studien var att finna arbetsformer för FaR och resultaten finns beskrivna i Erfarenheter av fysisk aktivitet på recept FaR (Kallings & Leijon, 2003). En av studiens slutsatser är att samverkan i närområdet rekommenderas och att lokala nätverk bör bildas, där idrottsrörelsen kan spela en viktig roll. Sverige fick år 2003 en nationell folkhälsopolitik (Ågren, 2003) med det övergripande målet att skapa förutsättningar för en god hälsa för hela befolkningen. Föreningsidrotten har betydelse för folkhälsan och kan bidra till att uppnå de nationella folkhälsomålen. Idrottsrörelsen ses av samhället som en självklar part i folkhälsoarbetet och finns ofta med i planering och genomförande av strategiska folkhälsoinsatser på nationell, regional och lokal nivå. Myndigheter och organisationers syn och förväntningar på idrotten som en arena för hälsofrämjande arbete stämmer väl överens med idrottens egna intentioner och uttrycks i styrdokument och verksamhetsinriktningar på olika sätt. Folkhälsopolitiken utgår från 11 målområden och i arbetet med FaR är det framför allt två målområden som är prioriterade: En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård (mål 6). Ökad fysisk aktivitet (mål 9).

4 4 Rekommendation för fysisk aktivitet En nationell rekommendation, antagen av Svenska Läkaresällskapet, anger att alla vuxna individer helst varje dag bör vara fysiskt aktiva i sammanlagt minst 30 minuter. Intensiteten bör vara måttlig, exempelvis rask promenad. Ytterligare hälsovinster kan erhållas om man utöver detta ökar den dagliga mängden eller intensiteten. Fysisk aktivitet på recept (FaR ) FaR är en metod för att arbeta förebyggande, där man på ett effektivt sätt når personer som inte är tillräckligt fysiskt aktiva. Hälso- och sjukvården ordinerar fysisk aktivitet på motsvarande sätt som ett läkemedel. Recept på fysisk aktivitet förskrivs för att ersätta eller komplettera övrig läkemedelsbehandling. FaR är lämpligt både i förebyggande och behandlande syfte och kan skrivas ut till såväl friska som sjuka personer. Varje ordination görs i dialog med patienten och är individuellt anpassad till vars och ens förmåga, intresse och hälsotillstånd. Patienten ska med stöd från hälsooch sjukvården samt idrottsrörelen öka sin fysiska aktivitetsnivå genom egenaktiviteter och/eller organiserade aktiviteter inom föreningslivet. 2 Idrottsrörelsens roll i FaR Idrottsrörelsen med sina mer än tre miljoner medlemmar, över frivilligt verksamma ledare och idrottsföreningar är Sveriges största och mest livskraftiga folkrörelse. Utgångspunkten för idrottsverksamheten är Riksidrottsförbundets idéprogram Idrotten Vill. Utifrån Idrotten Vill fattar specialförbunden (68 stycken) sina verksamhetsbeslut, som delvis styr föreningsverksamheten inom respektive idrott. Breddverksamheten är den till omfattningen största delen av idrottsrörelsen där alla åldrar och inriktningar finns representerade. I den här verksamheten är trivsel och välbefinnande det viktigaste motivet för att delta. Utifrån Idrotten Vill ses idrottsrörelsens medverkan i FaR -arbetet positivt och bör utvecklas vidare, men det är viktigt betona att det är en verksamhet byggd på överenskommelser mellan de olika parterna. Här är det viktigt att man på lokal nivå är tydlig med vem som ansvarar för de olika delarna i FaR -modellen. Idrottsrörelsen är en viktig aktör i arbetet med FaR. Rollen är att ta emot individer som blivit ordinerade fysisk aktivitet. Det kan ske antingen genom att dessa deltar i ordinarie aktivitetsgrupper eller att nya skapas speciellt för FaR -deltagare. Det är viktigt att idrottsrörelsen tillsammans med hälso- och sjukvården arbetar fram hur samverkan ska ske. Självklart är arbetet med FaR en angelägen insats för folkhälsan, men är samtidigt också värdefullt för föreningen. Det kan generera nya medlemmar, och på sikt kanske också ledare, samtidigt som det stärker föreningens profil och kan bidra till att ett bredare utbud erbjuds i föreningen. I en enkätundersökning 2005 (Mellquist, 2006) svarade 90 procent av Sveriges distriktsförbund (21 stycken) att det då, i viss utsträckning eller i hög grad, bedrevs någon form av FaR -verksamhet inom distrikten. Idrottens roll och betydelse i folkhälsoarbetet angavs som det viktigaste motivet för medverkan i FaR. Det framkom även att föreningarna når en helt ny kategori individer som normalt inte är aktiva inom idrottsrörelsen.

5 5 3 Hälso- och sjukvårdens roll i FaR Hälso- och sjukvården har en viktig roll i det hälsofrämjande- och sjukdomsförebyggande folkhälsoarbetet, bland annat genom att nå de grupper i samhället som är mest inaktiva. En stor majoritet av befolkningen har årlig kontakt med hälso- och sjukvården och vid dessa besök är det viktigt att ta upp frågan om fysisk aktivitet med patienterna. För att öka den fysiska aktivitetsnivån kan personalen arbeta på olika sätt; ge muntliga råd, förskriva FaR eller remiss till andra aktörer inom hälsooch sjukvården. Förskrivarens roll är mycket viktig för att patienterna ska känna motivation till förändring och vara intresserade av FaR eller muntliga råd. Nedan finns en tankemodell (Faskunger et al., 2007) som placerar FaR i ett sammanhang för att klargöra roller och åtaganden för olika aktörer eller arenor. Nivå/hälsotillstånd Ordinationsform Aktivitetsform Arena/aktivitetsarrangör 1 Sjuk individ hög risk. Remiss (ej FaR ). Sjukgymnastik. Hälso/sjukvården. 2 Sjuk individ förhöjd risk. FaR. Skriftligt Speciellt anpassade Frivilligorganisationer etcetera. med hänvisning. FaR -aktiviteter. Oftast lågintensiv träning. 3 Fysiskt inaktiv person eller FaR. Skriftligt Ordinarie Frivilligorganisationer. person som behöver öka med eller utan aktivitetsutbud. fysisk aktivitet. Kapabel till hänvisning. normal träning. Preferens för gruppaktiviteter. 4 Fysiskt inaktiv person eller Skriftligt FaR Egenaktiviteter. Närområdet, bostadsområdet, person som behöver öka eller muntligt Vardagsmotion, t.ex. hemmet. fysisk aktivitet. Kapabel till (ej FaR ). promenad, cykling, normal träning. Preferens Utan hänvisning. friluftsliv, trädgårdsför egenaktiviteter. arbete. Figur 1. Tankemodell som beskriver olika nivåer av främjande av fysisk aktivitet, inklusive FaR, inom hälso- och sjukvården och frivilligorganisationerna. Nivå 1: Används för personer som har sjukdom/skada eller förhöjd risk som gör det olämpligt att delta i aktiviteter utanför hälso- och sjukvården. Nivå 2: Recept på fysisk aktivitet skrivs till patienter för deltagande i speciellt anpassade FaR - program eller aktiviteter, framför allt lågintensiva aktiviteter i grupp. Idrottsrörelsen kan på denna nivå fungera som mottagarenhet.

6 6 Nivå 3: Skrivs ut om patienten bedömer att hon eller han kan medverka i föreningars ordinarie verksamhet. Nivå 4: Skrivs ut om patienten kan genomföra aktiviteter på egen hand (promenader, stavgång, simning med mera). På nivå 2 och 3 har hälso- och sjukvården ett aktivt samarbete med olika aktivitetsarrangörer, exempelvis idrottsföreningar, vilket medför ett gemensamt ansvar för att utveckla samverkan, utbud, kvalitet, rollfördelning och arbetsformer. På lokal nivå är det viktigt att vara tydlig med vem som ansvarar för vad, vilket kan förtydligas i någon form av flödesschema. Flödesschema Flödet inom nivå 2, 3 och 4 kan se ut enligt nedan: Förskrivare: Hälso- och sjukvården, företagshälsovård Fysisk aktivitet på recept Egenaktiviteter (nivå 4) Ordinarie aktivitetsutbud (nivå 3) Speciellt anpassade FaR -aktiviteter (nivå 2) Vilka yrkesgrupper får ordinera FaR? Ordination av FaR är ingen regelstyrd arbetsuppgift och kan därför utföras av vem som helst av den legitimerade personalen, förutsatt att personen har den kunskap som behövs för att utföra uppgiften på ett korrekt sätt. Skriftlig ordination Utformningen av den skriftliga ordinationen (FaR ) skiljer sig över landet. På receptet anger förskrivaren typ av aktivitet, hur ofta (frekvens), hur länge, intensitet och eventuellt om några speciella försiktighetsmått (försiktig start eller att vissa aktiviteter ska undvikas) behöver iakttas. Beroende på vilken modell som används kan uppgifter om samarbetspart, aktivitetsdagbok med mera, finnas med. Uppföljning Uppföljning av ordination av fysisk aktivitet skiljer sig inte från uppföljning av annan behandling inom hälso- och sjukvården, som även har till uppgift att säkerställa att det finns rutiner för detta. Uppföljningen kan ske genom återbesök hos förskrivaren, telefonsamtal eller enkätundersökning.

7 7 4 Målgrupp Alla friska personer har nytta av att vara fysiskt aktiva. Mest samhällsnytta, i form av minskad sjuklighet, fås genom att öka den fysiska aktiviteten hos de minst fysiskt aktiva grupperna, exempelvis socioekonomiskt svaga grupper och äldre. Individer med riskfaktorer, som ännu inte utvecklat sjukdom, är också en viktig målgrupp, exempelvis personer med ärftlighet för hjärt-kärlsjukdom, överviktiga eller rökare. Personer med olika sjukdomar. Den vanligaste diagnosen eller orsaken till att patienter ordineras fysisk aktivitet är övervikt, problem i rörelseorganen (rygg, nacke och axlar), högt blodtryck, hjärt-kärlbesvär, diabetes och psykisk ohälsa. Det är hälso- och sjukvården som gör den medicinska bedömningen om det är lämpligt att ordinera fysisk aktivitet. Det är viktigt att hälso- och sjukvården och idrottsrörelsen kommer överens om vad som ska gälla beträffande prestationsförmågan hos individer som ska delta i aktiviteten. 5 Aktiviteter I första hand ska föreningarnas ordinarie aktivitetsutbud användas i FaR -arbetet och då framför allt aktiviteter med låg intensitet. Det ska finnas en tydlig beskrivning av aktiviteterna. Promenader, vattengymnastik, styrketräning och lättgymnastik är exempel på de vanligast förekommande gruppaktiviteterna. Riksidrottsförbundet har på uppdrag av Folkhälsoinstitutet och Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA) tagit fram ett förslag till revidering av kapitlet i FYSS (FYsisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling) som berör träningsformer (aerobics, bollspel, cykling, dans, gång, jogging, motionsgymnastik, precisionsidrotter, racketsporter, skidor, stavgång med mera). Förslagen kan laddas ner från RF:s hemsida Stockholms FaR -ledarnätverk har tagit följande definition av FaR -aktivitet: En FaR -aktivitet ligger på en intensitet för den som vill komma igång på ett skonsamt och lustfyllt sätt. Även deltagare som inte fått fysisk aktivitet på recept är välkomna, till exempel otränade och rörelseovana. Aktiviteten är enkelt utformad och leds på ett lättsamt och informativt sätt. Ett annat exempel är Svenska Gymnastikförbundets beskrivning av sin Komigång-gympa: Gympa för dig som har fått ett recept, är väldigt otränad, överviktig eller liknande. Vi arbetar med uppvärmning, kondition, styrka, rörlighet, balans och avslappning. Gympan är fri från hopp och löpning och har enkla övningar. För att hitta rätt ansträngningsgrad och lämplig intensitet på aktiviteter i arbetet med FaR är Borg-RPE-skalan användbar (RPE-skalan efter engelskans Ratings of Perceived Exertion). Detta gäller speciellt anpassade FaR -aktiviteter där ansträngningsgraden bör vara enligt Borgs skala. Skalans konstruktion med en siffervariation från 6 till 20 gör den lätt att tolka, eftersom detta mycket grovt motsvarar en pulsfrekvens från ungefär slag per minut.

8 8 Tabell 1. Borg-RPE-skalan. Grad Ansträngningsgrad Beskrivning av upplevd ansträngning 6 Ingen ansträngning alls Betyder att du inte rör på dig alls, bara ligger och vilar 7 Extremt lätt 8 9 Mycket lätt Som att ta en kortare promenad i sin egen takt Lätt Något ansträngande Du kan fortsätta utan större besvär Ansträngande Du är trött men kan ändå fortsätta Mycket ansträngande En mycket stark påfrestning. Du kan fortsätta men måste ta i mycket kraftigt och känner dig mycket trött Extremt ansträngande För de flesta människor motsvarar detta den allra största ansträngning de någonsin upplevt. 20 Maximal ansträngning 6 FaR -ledare Utbildning Ledare med en gedigen grundutbildning inom sin specialidrott kan utses som FaR -ledare. Dessutom bör ledaren vara rutinerad och van att leda lågintensiv motion. Respektive specialidrottsförbund (SF), exempelvis Svenska Simförbundet, svarar för ledarutbildningen och anger i sina utbildningsplaner (motsvarande) vilka krav som gäller. Utöver grundutbildning i sin egen idrott eller motionsform bör ledaren ha genomgått en särskild utbildning för FaR -ledare. Denna utbildning kan arrangeras av SISU Idrottsutbildarna, distriktsförbunden (DF), landstingen eller regionerna. Ledarskap Att vara ledare för en FaR -grupp ställer lite speciella krav på ledarskapet eftersom deltagarna som regel är mycket ovana vid motion både enskilt och i grupp. Det gäller därför att kunna motivera deltagarna och få dem att uppleva glädjen och det positiva i att vara fysiskt aktiv allt utifrån den enskildas förutsättning. Uppföljning Ledare som genomför anpassade aktiviteter (nivå 2) bör få en uppföljning av sitt program och ledarskap. Den uppföljningen kan ske såväl lokalt, regionalt som centralt från berörd idrottsorganisation och gärna i samverkan med hälso- och sjukvården.

9 9 7 Ansvar, försäkring och sekretess Ansvar Vid FaR är det förskrivarna som har det medicinska ansvaret och ansvar för att patienten/deltagaren slussas till rätt aktivitet och nivå utifrån diagnosen. Personen deltar i aktiviteterna på eget ansvar. Försäkring För aktivitet inom landstingsvård gäller patientförsäkringen. Om en patient som ordinerats fysisk aktivitet på recept skadar sig under en aktivitet utanför landstingets inrättningar gäller patientförsäkringen i fall som direkt kan relateras till ordinationen i fråga. För närmare information, se Förening som tar emot deltagare med recept bör i förväg kontrollera vilka krav/förväntningar hälso- och sjukvården har på försäkringsskyddet. Specialförbunden (SF) har olika regler för sina försäkringar och det finns inte någon generell försäkring för deltagarna i idrottsföreningarnas verksamhet med FaR. Föreningarna har, genom Riksidrottsförbundets försorg, en grundförsäkring i Folksam med en särskild ansvarsförsäkring. Ansvarsförsäkringen gäller under idrottslig verksamhet och omfattar den skadeståndsskyldighet som kan uppstå enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler och gäller för både person- och sakskada. Högsta ersättningsbelopp är tio miljoner kronor. Sekretess Om fysisk aktivitet på recept skickas till en organisation utanför sjukvården, ska patienten först ha samtyckt till detta. Sekretesslagen är inte tillämplig utanför det allmännas verksamhet. Aktivitetsledare och andra inom idrottsrörelsen som hanterar recept bör därför underteckna en särskild förbindelse om tystnadsplikt. 8 Ekonomi En ordination på fysisk aktivitet räknas inte som en sjukvårdande behandling och omfattas därför inte av högkostnadsskyddet, vilket innebär att patienten/deltagaren får själv stå för kostnader som medlemsavgift, deltagaravgift eller annat. För aktiviteter på nivå 2 är det dock lämpligt att upprätta ett avtal med hälso- och sjukvården. Avtalet kan reglera aktivitetsomfattning, ledarkompetens, recepthantering, försäkring, sekretess, avgifter, ersättning till föreningen, avtalstid med mera. Ersättningen varierar i olika delar av landet, bland annat beroende på verksamhetens upplägg och finansiering. Om avtalet upprättas av en idrottsförening kan idrottens distriktsförbund (DF) eller SISU-distrikt vara behjälpliga i det arbetet.

10 10 9 Begrepp Aktivitetsarrangör Aktivitetsarrangör är de som arrangerar eller genomför fysisk aktivitet för deltagare som fått FaR. Arrangörer finns inom idrottsrörelsen, bland andra frivilligorganisationer, privata aktörer och kommuner. Deltagare Patient som ordinerats fysisk aktivitet på recept och deltar i fysisk aktivitet i föreningsregi eller utför egenaktivitet. FaR Fysisk aktivitet på recept FaR står för fysisk aktivitet på recept och beskriver hur hälso- och sjukvården i samverkan med andra aktörer kan arbeta med att främja fysisk aktivitet. FaR är lämpligt både i förebyggande och behandlande syfte och kan skrivas ut till såväl friska som sjuka personer. FaR har alltid sin utgångspunkt i hälso- och sjukvården. Utifrån ett skriftligt råd ska patienten öka sin fysiska aktivitetsnivå genom egenaktiviteter och/eller organiserade aktiviteter inom föreningslivet. Med stöd från hälso- och sjukvården och idrottsrörelsen ska patienten försöka få en mer fysiskt aktiv livsstil. FaR -ledare Aktivitetsledare från idrottsrörelsen, andra frivilligorganisationer, privata aktörer eller kommuner. Vissa FaR -ledare har genomgått en speciellt anpassad utbildning för att kunna erbjuda lämpliga aktiviteter till deltagare som ordineras FaR. FaR -samordnare Den person som samordnar det interna arbetet med FaR inom respektive organisation och fungerar som kontaktperson med övriga samverkansparter. Fysisk aktivitet, motion och träning Med fysisk aktivitet menas generellt alla former av rörelse som ger ökad energiomsättning. Detta innebär all typ av muskelaktivitet som exempelvis promenader, hushålls- och trädgårdsarbete, fysisk belastning, friluftsliv, motion och träning. Motion är planerad fysisk aktivitet med viss avsikt, exempelvis att ge ökat välbefinnande, framtida bättre hälsa med mera, och innebär oftast ombyte till träningskläder. Träning innebär en klar målsättning att öka prestationsförmågan i olika former av fysisk aktivitet, företrädesvis inom idrotten. FYSS FYSS står för FYsisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling och är en informationsbank som ger vägledning för hälso- och sjukvårdspersonal om effekterna av fysisk aktivitet. Den innehåller en sammanfattning av dagens kunskapsläge kring hur olika sjukdomstillstånd kan förebyggas och behandlas med fysisk aktivitet. Även andra grupper berörs, till exempel lämplig fysisk aktivitet för gravida och äldre. FYSS är ett samarbetsprojekt mellan Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA) och Statens folkhälsoinstitut. Den finns i bokform men även i en nätversion, som uppdateras allteftersom det kommer nya forskningsrön. FYSS för alla På Apoteket säljs en populärversion, FYSS för alla, som på ett mer kortfattat och lättförståeligt sätt förklarar sambanden mellan fysisk aktivitet, hälsa och sjukdom.

11 11 Förskrivare Den hälso- och sjukvårdspersonal som ordinerar fysisk aktivitet. Idrottsrörelsen Idrottsrörelsen består av 68 specialidrottsförbund (SF) med cirka föreningar. Idrottsrörelsen är samlad under Riksidrottsförbundet (RF) och företräds regionalt av distriktsidrottsförbunden (DF). SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens studie- och utbildningsorganisation. Ordination Förskrivning av fysisk aktivitet som komplement till, eller som ersättning för, läkemedel eller behandling. Receptmottagare Patienten som får en ordination av fysisk aktivitet. Det är således inte aktivitetsarrangören som är receptmottagare, även om receptet i vissa fall skickas till denna. Begreppsförklaringarna är till viss del tagna ur Fysisk aktivitet på recept (FaR ) en vägledning för implementering. 10 Referenser Faskunger J, Leijon M, Ståhle A & Lamming P. Fysisk aktivitet på recept (FaR ) en vägledning för implementering. Rapport nr 2007:1. Stockholm: Statens folkhälsoinstitut; Kallings LV & Leijon M. Erfarenheter av fysisk aktivitet på recept FaR. Rapport nr 2003:53. Stockholm: Statens folkhälsoinstitut; Mellquist A. Fysisk aktivitet på recept (FaR ). Perspektiv från idrottsrörelsen regionalt och lokalt. FoU-rapport 2006:3. Stockholm: Riksidrottsförbundet; Riksidrottsförbundet. Idrotten Vill. Stockholm: Riksidrottsförbundet; Riksidrottsförbundet. Idrott hela livet. Strategisk plan för idrottsrörelsens roll i folkhälsoarbetet. Stockholm: Riksidrottsförbundet; Svantesson U, Cider Å, Jonsdottir IH, Stene-Victorin E & Wellén C. Effekter av fysisk träning vid olika sjukdomstillstånd. Stockholm: SISU Idrottsböcker; Ågren G. Den nya folkhälsopolitiken. Nationella mål för folkhälsan. Rapport nr 2003:31. Stockholm: Statens folkhälsoinstitut; 2003.

12 12 11 Litteraturtips Brehm BA. Fysisk aktivitet för alla. Stockholm: SISU Idrottsböcker; Faskunger J. Motivation för motion hälsovägledning steg för steg. Stockholm: SISU Idrottsböcker; FYSS Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling. Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA). Rapport nr 2003:44. Stockholm: Statens folkhälsoinstitut; Hassmén P & Hassmén N. Hälsosam motion. Stockholm: SISU Idrottsböcker; Leijon M & Fornander L. Fysisk aktivitet på recept (FaR ) i Östergötland Lovande resultat, men receptet för framtiden ligger i en ännu bättre samverkan. Rapport 2006:11. Linköping: Folkhälsovetenskapligt Centrum i Östergötland; Leijon M & Jacobsson M. Fysisk aktivitet på recept fungerar det? En utvärdering av Östgötamodellen. Rapport 2006:2. Linköping: Folkhälsovetenskapligt Centrum i Östergötland; Utvärderingar och uppsatser om FaR, se förteckning 424.aspx 12 Kontakter Riksidrottsförbundet (RF), tel , SISU Idrottsutbildarna, tel , Distriktsförbunden och/eller SISU-distrikten kan lämna upplysningar om föreningarnas arbete med FaR. Några distrikt bedriver ett omfattande arbete och har fått ett särskilt ansvar från landstinget/regionen för samordningen av FaR i samarbete med respektive landsting eller region aspx Statens folkhälsoinstitut, tel , YFA, Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet, Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna, 2008

Fysisk aktivitet soffpotatis eller hurtbulle?

Fysisk aktivitet soffpotatis eller hurtbulle? Fysisk aktivitet soffpotatis eller hurtbulle? Eva Eurenius Hälsoutvecklare & Med dr i sjukgymnastik Cecilia Edström Hälsoutvecklare & sjukgymnast FoUU-staben, VLL Västerbottens läns landstings vision är

Läs mer

fysisk aktivitet på recept en medicinsk behandling

fysisk aktivitet på recept en medicinsk behandling Vad är fysisk aktivitet? All typ av kroppsrörelse som ger en energiomsättning fysisk aktivitet på recept en medicinsk behandling Stefan Lundqvist Leg sjukgymnast FaR-teamet HSN 5 Göteborg c/v All typ av

Läs mer

Utbildningsplan för dig som är arrangör av FaR -ledarutbildning

Utbildningsplan för dig som är arrangör av FaR -ledarutbildning Utbildningsplan för dig som är arrangör av FaR -ledarutbildning 2 Innehållsförteckning: KAPITEL SID Inledning 3 och innehåll 4 1. Fysisk aktivitet och hälsa 7 2. FaR Fysisk aktivitet på recept 13 3. FYSS

Läs mer

Högt blodtryck. Ordination motion. Vägen till bättre hälsa

Högt blodtryck. Ordination motion. Vägen till bättre hälsa Högt blodtryck Ordination motion Vägen till bättre hälsa Till dig som har högt blodtryck Högt blodtryck är i dag den största riskfaktorn för sjukdomar i hjärta och blodkärl, till exempel stroke och hjärtinfarkt.

Läs mer

Information till dig som skriver Fysisk aktivitet på Recept

Information till dig som skriver Fysisk aktivitet på Recept Information till dig som skriver Fysisk aktivitet på Recept Bakgrund Det moderna samhället ställer allt mindre krav på fysisk ansträngning i de dagliga aktiviteterna såväl i arbetslivet som genom ett stort

Läs mer

SMÄRTA. Fysisk aktivitet som medicin vid. Träningsformer. som kan vara bra att börja med

SMÄRTA. Fysisk aktivitet som medicin vid. Träningsformer. som kan vara bra att börja med Träningsformer som kan vara bra att börja med Promenader Förbättrar konditionen. Tänk på: använd skor med bra stötdämpning. Undvik asfalt och kuperad terräng om du har ledproblem. Fysisk aktivitet som

Läs mer

Aktivitetskatalog. Arboga. FaR - Fysisk aktivitet på recept

Aktivitetskatalog. Arboga. FaR - Fysisk aktivitet på recept Aktivitetskatalog Arboga FaR - Fysisk aktivitet på recept Innehåll REKOMMENDATIONER OM FYSISK AKTIVITET FÖR VUXNA sid 2 DET ÄR INTE BARA DEN FYSISKA AKTIVITETEN SOM RÄKNAS sid 3 FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT

Läs mer

HÖGT BLODTRYCK. Fysisk aktivitet som medicin vid. Träningsformer som kan vara bra att börja med

HÖGT BLODTRYCK. Fysisk aktivitet som medicin vid. Träningsformer som kan vara bra att börja med Träningsformer som kan vara bra att börja med Promenader Förbättrar konditionen. Tänk på: använd skor med bra stötdämpning. Undvik asfalt och kuperad terräng om du har ledproblem. Fysisk aktivitet som

Läs mer

Hälsa, kondition och muskelstyrka. En introdution

Hälsa, kondition och muskelstyrka. En introdution Hälsa, kondition och muskelstyrka En introdution Roger Sundin och Christoffer Westlund, S:t Olof skola, 2015 Hälsa Vad är hälsa? Äta litet, dricka vatten, roligt sällskap, sömn om natten Käckt arbeta,

Läs mer

Rekommendationer för Fysisk aktivitet på recept FaR till barn och ungdomar i SLL

Rekommendationer för Fysisk aktivitet på recept FaR till barn och ungdomar i SLL Rekommendationer för Fysisk aktivitet på recept FaR till barn och ungdomar i SLL Ing-Mari Dohrn och Ann Hafström Bakgrund I Stockholms läns landsting finns sedan 1 januari 2007 riktlinjer för Fysisk aktivitet

Läs mer

Själ & kropp. - levnadsvanor och psykisk hälsa

Själ & kropp. - levnadsvanor och psykisk hälsa Själ & kropp - levnadsvanor och psykisk hälsa Lästips från Sjukhusbiblioteken i Värmland 2014 Effekter av fysisk träning vid olika sjukdomstillstånd (2007) Av Ulla Svantesson m fl Motion är medicin! Så

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept. FaR

Fysisk aktivitet på Recept. FaR Fysisk aktivitet på Recept FaR Aktivitetskatalog för Hylte Kommun Höstterminen 2011 1 Hänvisningsnivåer i FaR-verksamhet Nivå 1 Recept till anpassade FaR-verksamheter med FaR-ledare Nivå 2 Recept till

Läs mer

Regionala Medicinska Riktlinjer. Fysisk aktivitet vuxna

Regionala Medicinska Riktlinjer. Fysisk aktivitet vuxna Regionala Medicinska Riktlinjer Fysisk aktivitet vuxna Medicinska Riktlinjer Fysisk aktivitet vuxna Terapigrupp Fysisk Aktivitet Anders Mellén klinisk farmakolog, ordförande Anna Cavrak leg. sjukgymnast/fysioterapeut,

Läs mer

Inaktivitet och stillasittande är några av de riskfaktorer som påverkar människans hälsa negativt. Med rätt stöd och verktyg tex.

Inaktivitet och stillasittande är några av de riskfaktorer som påverkar människans hälsa negativt. Med rätt stöd och verktyg tex. Inaktivitet och stillasittande är några av de riskfaktorer som påverkar människans hälsa negativt. Med rätt stöd och verktyg tex. FaR, kan vi som hälso- och sjukvårdspersonal ge många människor bättre

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept (FaR )

Fysisk aktivitet på Recept (FaR ) (FaR ) Perspektiv från idrottsrörelsen regionalt och lokalt FoU-rapport 2006:3 FoU-rapporter 2003 1. Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens

Läs mer

Fysisk aktivitet i psykiatrin?

Fysisk aktivitet i psykiatrin? Stockholm 081010 Fysisk aktivitet i psykiatrin? Jill Taube FaR i Stockholms Läns L Landsting Centrum för f r allmänmedicin, Stockholms Läns L Landsting och Karolinska Institutet FaR i SLL Jill Taube Ing-Mari

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept

Fysisk aktivitet på recept Fysisk aktivitet på recept - en aktiv väg till bättre hälsa Den bästa aktiviteten är den som blir av - Undvik långvarigt stillasittande (över två timmar i sträck). - Motionera så du blir varm och andfådd

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept

Fysisk aktivitet på recept Fysisk aktivitet på recept - en aktiv väg till bättre hälsa Hälsan ligger i dina händer och sitter i dina fötter. Det är inte alltid som läkemedel, som man skulle kunna tro, är den bästa medicinen för

Läs mer

Kan motion orsaka hälsa?

Kan motion orsaka hälsa? Fysisk aktivitet skapar frisk personal Kan motion orsaka hälsa? Pia Hancke Leg. Sjukgymnast / ergonom Hälsoforum Växjö Var 4:e 5 % 1/4 > 45 1 20 % 30 % < 1/3, 1/3 800 000 100 117? 16.000.000.000 Var

Läs mer

policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN

policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN Mellan fyra och fem procent av varje årskull av svenska befolkningen dör eller invalidiseras till följd

Läs mer

Metoder för att stödja beteendeförändringar Vad säger Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder?

Metoder för att stödja beteendeförändringar Vad säger Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder? Metoder för att stödja beteendeförändringar Vad säger Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder? Rubrik Iréne Nilsson Carlsson 2014-03-13 De nationella riktlinjerna 2014-03-13 2 Inriktning

Läs mer

Ett liv i rörelse. Jag har bestämt mig! Verktyg för ändrade levnadsvanor. från Landstinget i Jönköpings län

Ett liv i rörelse. Jag har bestämt mig! Verktyg för ändrade levnadsvanor. från Landstinget i Jönköpings län Ett liv i rörelse Jag har bestämt mig! i Verktyg för ändrade levnadsvanor 1 från Landstinget i Jönköpings län Ansvarig för innehåll: Distriktsläkare Hans Lingfors, 036-32 52 04 primärvårdens forsknings-

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept stöd för hälsosamt åldrande

Fysisk aktivitet på recept stöd för hälsosamt åldrande Fysisk aktivitet på recept stöd för hälsosamt åldrande Leg.sjukgymnast,MSc, doktorand Centrum för Allmänmedicin Karolinska Instiutet Ökad fysisk aktivitet efter 50 lönar sig! 2 205 50-åriga män, följdes

Läs mer

Träning som en del av vardagen. Ulrika Einarsson Sjukgymnastikkliniken Karolinska Universitetssjukhuset

Träning som en del av vardagen. Ulrika Einarsson Sjukgymnastikkliniken Karolinska Universitetssjukhuset Träning som en del av vardagen Ulrika Einarsson Sjukgymnastikkliniken Karolinska Universitetssjukhuset 25 min senare Rekommendationer finns om träning/fysisk aktivitet för personer med MS Rekommendationer

Läs mer

IDROTTSLYFTET MER OCH FLER. Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet!

IDROTTSLYFTET MER OCH FLER. Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! IDROTTSLYFTET MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! VAR MED OCH UTVECKLA VÄRLDENS BÄSTA BARN- OCH UNGDOMSIDROTT! I de flesta idrottsföreningar finns goda idéer

Läs mer

Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Slutförslag 2012-02-02 Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden

Läs mer

Fysisk Aktivitet och KOL

Fysisk Aktivitet och KOL Fysisk Aktivitet och KOL Mattias Damberg, Docent, Hjärtkliniken, Karolinska Institutet, KS Solna Specialist i Allmänmedicin, CityPraktiken, Västerås Västerås 2012-04-19 Samarbete Öka självupplevd hälsa

Läs mer

Varför ska vi vara fysiskt aktiva? Eva Eurenius

Varför ska vi vara fysiskt aktiva? Eva Eurenius Varför ska vi vara fysiskt aktiva? Eva Eurenius Hälsoutvecklare & Med dr i sjukgymnastik FoUU-staben, VLL Epidemiologi och Global hälsa, UmU Varför ska vi vara fysiskt aktiva? För att må bra. Kroppens

Läs mer

Fysisk aktivitet. Metoder för att främja fysisk aktivitet. i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling

Fysisk aktivitet. Metoder för att främja fysisk aktivitet. i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling En stillasittande livsstil ökar risken för ett antal sjukdomar. Regelbunden fysisk aktivitet främjar däremot både hälsa och välbefinnande och

Läs mer

Tobak, alkohol, fysisk aktivitet och matvanor. så kan hälso- och sjukvården stödja dig att ändra ohälsosamma levnadsvanor

Tobak, alkohol, fysisk aktivitet och matvanor. så kan hälso- och sjukvården stödja dig att ändra ohälsosamma levnadsvanor Tobak, alkohol, fysisk aktivitet och matvanor så kan hälso- och sjukvården stödja dig att ändra ohälsosamma levnadsvanor Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Du får gärna citera Socialstyrelsens

Läs mer

Fokusområden ett steg till

Fokusområden ett steg till Handlingsplan Fokusområden ett steg till År 2020 har Västerbotten världens bästa hälsa och världens friskaste befolkning. Det är landstingets vision som antogs år 2000. Landstinget hade då länge arbetat

Läs mer

FaR för barn och unga

FaR för barn och unga FaR för barn och unga Hur har det gått och vad gör vi nu? Maj 2012 Under hösten 2009 påbörjades en pilotsatsning i Östergötland, med syfte att införa Fysisk aktivitet på recept (FaR) för inaktiva barn

Läs mer

Sammanfattning av FaRmors dag 27 maj 2011

Sammanfattning av FaRmors dag 27 maj 2011 1 (6) Lena Svantesson av FaRmors dag 27 maj 2011 Det nionde seminariet kring Fysisk aktivitet ägde som vanligt rum i Landstingssalen. Temat denna gång var FaR fysisk aktivitet på recept, fysisk aktivitet

Läs mer

Konsumentföreningen Väst. Rörelser i hälsans tecken - vilken motionstyp är du?

Konsumentföreningen Väst. Rörelser i hälsans tecken - vilken motionstyp är du? Rörelser i hälsans tecken - vilken motionstyp är du? Camilla Holm, leg sjukgymnast, leg dietist 2006-1 Motionstyper -2 Från grottmänniska till kontoret Vår kropp är genetisk samma som på stenåldern, dvs.

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept (FaR )

Fysisk aktivitet på recept (FaR ) Fysisk aktivitet på recept (FaR ) en vägledning för implementering Johan Faskunger Matti Leijon Agneta Ståhle Peter Lamming statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Fysisk aktivitet på recept (FaR ) en vägledning

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2014 2015 SISU Idrottsutbildarna Foto: Bildbyrån Grafisk form: Mu ab September 2013 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För förbundsstyrelsens (FS) ledning av verksamheten

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept i Norden -erfarenheter och rekommendationer

Fysisk aktivitet på recept i Norden -erfarenheter och rekommendationer Fysisk aktivitet på recept i Norden -erfarenheter och rekommendationer Lena Kallings Med Dr (PhD) Gästlärare, Institutionen för folkhälsa och vårdvetenskap, Uppsala Universitet lena.kallings@pubcare.uu.se

Läs mer

Riksidrottsförbundets policy Om alkohol, narkotika, doping och tobak

Riksidrottsförbundets policy Om alkohol, narkotika, doping och tobak Riksidrottsförbundets policy Om alkohol, narkotika, doping och tobak Riksidrottsförbundet Foto: Bildbyrån Grafisk form: Mu ab Oktober 2014 Riksidrottsförbundets ANDT-policy Riksidrottsförbundet Stockholm

Läs mer

FaR-manual. för unga

FaR-manual. för unga FaR-manual för unga Vem skall ha FaR? FaR kan ges till patienter som kan uppnå bättre hälsa genom minskat stillasittande och ökad vardagsaktivitet, samt fysisk aktivitet/träning. På mittuppslaget kan du

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Vi är där när idrotten lär! Det här är SISU Idrottsutbildarna Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation.

Läs mer

Så kan sjukvården förebygga sjukdom. en inspirationsskrift för beslutsfattare i hälso- och sjukvården

Så kan sjukvården förebygga sjukdom. en inspirationsskrift för beslutsfattare i hälso- och sjukvården Så kan sjukvården förebygga sjukdom en inspirationsskrift för beslutsfattare i hälso- och sjukvården INNEHÅLLS- FÖRTECKNING Om broschyren... 3 Levnadsvanor påverkar ofta patienternas hälsa... 5 Patienten

Läs mer

En god hälsa på lika villkor

En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor Sjöbo kommuns invånare ska ha en god hälsa oavsett kön, ålder, etnicitet och religion ska alla må bra. Folkhälsorådet i Sjöbo arbetar för att skapa

Läs mer

Information till dig som har kranskärlssjukdom

Information till dig som har kranskärlssjukdom Information till dig som har kranskärlssjukdom Sammanställning av Eva Patriksson leg.sjusköterska Granskad av Maria Lachonius verksamhetsutvecklare kardiologi, Truls Råmunddal specialistläkare kardiologi

Läs mer

Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15

Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15 Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15 Det övergripande målet för folkhälsa är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Vad är folkhälsa? Folkhälsa

Läs mer

Sveriges elva folkhälsomål

Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål En god hälsa för hela befolkningen Sverige har en nationell folkhälsopolitik med elva målområden. Målområdena omfattar de bestämningsfaktorer som har

Läs mer

Implementering av fysisk aktivitet

Implementering av fysisk aktivitet Sahlgrenska Universitetssjukhuset Implementering av fysisk aktivitet Helen Sundberg leg sjukgymnast/fysioterapeut Fysisk aktivitet på recept (FaR ) en vägledning för implementering Johan Faskunger Matti

Läs mer

Fysisk aktivitet och träning vid övervikt och fetma, vilka effekter nås?

Fysisk aktivitet och träning vid övervikt och fetma, vilka effekter nås? Fysisk aktivitet och träning vid övervikt och fetma, vilka effekter nås? Anita Wisén Forskargruppen sjukgymnastik Institutionen för hälsa, vård och samhälle Vad är fysisk aktivitet och träning? Intensitet

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2011-2012

Verksamhetsinriktning 2011-2012 Verksamhetsinriktning 2011-2012 Örebro Läns Skolidrottsförbund Innehåll Förord Skolidrottsförbundets profil Inriktnings- och resultatmål Föreningen Organisationsutvecklingen Utbildningsverksamhet Breddverksamhet

Läs mer

unga! Vänd för för unga för vuxna FaR-manual Vänd för vuxna!

unga! Vänd för för unga för vuxna FaR-manual Vänd för vuxna! Vänd för unga! FaR-manual för vuxna FaR-manual för unga Vänd för vuxna! U-1 Vem skall ha FaR? FaR kan ges till patienter som kan uppnå bättre hälsa genom minskat stillasittande och ökad vardagsaktivitet,

Läs mer

Psykisk ohälsa, 18-29 år - en fördjupningsstudie 2007. Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund

Psykisk ohälsa, 18-29 år - en fördjupningsstudie 2007. Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund Psykisk ohälsa, 18-29 år - en fördjupningsstudie 2007 Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund Psykisk ohälsa hos vuxna, 18-29 år En fördjupning av rapport 8 Hälsa

Läs mer

Stavgång. Textansvarig: Lena Thorselius FaR- samordnare i Primärvården / Mittenälvsborg lena.thorselius@vgregion.se

Stavgång. Textansvarig: Lena Thorselius FaR- samordnare i Primärvården / Mittenälvsborg lena.thorselius@vgregion.se Stavgång Textansvarig: Lena Thorselius FaR- samordnare i Primärvården / Mittenälvsborg lena.thorselius@vgregion.se Produktion: blomill.se Tryckning: Prinfo Vårgårda Tryckeri AB 2007 Stavgång Stavgång är

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept Karlskoga lasarett. Föreläsare: Monika Randén Sjukgymnast och FaR-koordinator 2012-10-11-12

Fysisk aktivitet på Recept Karlskoga lasarett. Föreläsare: Monika Randén Sjukgymnast och FaR-koordinator 2012-10-11-12 Fysisk aktivitet på Recept Karlskoga lasarett Föreläsare: Monika Randén Sjukgymnast och FaR-koordinator 2012-10-11-12 Implementering av fysisk aktivitet på recept hösten 2006 Uppföljning av ordination?

Läs mer

Svenska Roddförbundet

Svenska Roddförbundet ätt roddsverige i rörelse Svenska Roddförbundet 2 Sätt roddsverige i rörelse Alarmerande forskarrapporter visar att allt färre svenskar idrottar och motionerar på sin fritid. Samtidigt lever många ett

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2012-02-23, 18. Folkhälsoplan. I Säters kommun. SÄTERS KOMMUN Kansliet

Antagen av kommunfullmäktige 2012-02-23, 18. Folkhälsoplan. I Säters kommun. SÄTERS KOMMUN Kansliet Antagen av kommunfullmäktige 2012-02-23, 18 Folkhälsoplan I Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kansliet Innehållsförteckning 1. Inledning/bakgrund... 1 1.1 Folkhälsa... 1 2. Syfte... 2 3. Folkhälsomål... 2 3.1

Läs mer

Fysisk aktivitet hjälper dig att behålla hälsan! Fysisk aktivitet lönar sig!

Fysisk aktivitet hjälper dig att behålla hälsan! Fysisk aktivitet lönar sig! Fysisk aktivitet hjälper dig att behålla hälsan! Fysisk aktivitet lönar sig! 1 Vår kropp är gjord för att vara i rörelse. Kroppen behöver användas för att hållas i form! Den fysiskt inaktiva livsstil som

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept som behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården

Fysisk aktivitet på Recept som behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården Varför r skall vi arbeta med fysisk aktivitet/ FaR och andra levnadsvanor? Fysisk aktivitet på Recept som behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården Stefan Lundqvist Leg sjukgymnast Medicinska, hälsoskäl

Läs mer

Lägg kliv till liv. Pensionärsrådet Stockholm

Lägg kliv till liv. Pensionärsrådet Stockholm Pensionärsrådet Stockholm Lägg kliv till liv Ett kompendium som har till syfte att stimulera medlemmarna till bättre hälsa. Underlaget kan användas för diskussioner såväl som arbetsgrupper, som vill inspireras

Läs mer

Viktig, ung och stolt. Göteborg 080515.

Viktig, ung och stolt. Göteborg 080515. Viktig, ung och stolt. Göteborg 080515. Övervikt och fetma i Sverige För tio år sedan var en av tio svenska sjuåringar överviktig Idag har minst var fjärde sjuåring övervikt Prognos; Åtta av tio förblir

Läs mer

Rapport. Fysisk aktivitet på Recept (FaR) i Östergötland 2005 2006:11. Lovande resultat, men receptet för framtiden ligger i en ännu bättre samverkan

Rapport. Fysisk aktivitet på Recept (FaR) i Östergötland 2005 2006:11. Lovande resultat, men receptet för framtiden ligger i en ännu bättre samverkan Rapport 2006:11 Fysisk aktivitet på Recept (FaR) i Östergötland 2005 Lovande resultat, men receptet för framtiden ligger i en ännu bättre samverkan Linköping December 2006 Matti Leijon Lotta Fornander

Läs mer

Folkhälsa Fakta i korthet

Folkhälsa Fakta i korthet Jag är sjukpensionär men har ibland mycket tid över och inget att göra. Jag har inga vänner och bekanta som är daglediga. Jag hamnar utanför gemenskapen och tappar det sociala nätverket. Citat ur Rivkraft

Läs mer

HÖSTEN 2015 - VÅREN 2016 WWW.SKANEIDROTTEN.SE

HÖSTEN 2015 - VÅREN 2016 WWW.SKANEIDROTTEN.SE HÖSTEN 2015 - VÅREN 2016 WWW.SKANEIDROTTEN.SE SKÅNEIDROTTEN OM SKÅNEIDROTTEN Skåneidrotten är Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas regionala företrädare i Skåne. Skåneidrotten är samlingsbegreppet

Läs mer

Nedan kan du läsa om träning under och efter din gravidiet, samt lite tips kring olika typer av träningsformer.

Nedan kan du läsa om träning under och efter din gravidiet, samt lite tips kring olika typer av träningsformer. Träning & graviditet All form av aktivitet under och efter din graviditet kommer att hjälpa dig att komma tillbaka till din tidigare form. Det viktigaste är att du hittar någon träningsform som du tycker

Läs mer

SAMHÄLLSPOLITISKT PROGRAM

SAMHÄLLSPOLITISKT PROGRAM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG SAMHÄLLSPOLITISKT PROGRAM REVIDERAT INFÖR KONGRESSEN 2013 SAMHÄLLSPOLITISKT PROGRAM Patientens rätt till vård och rehabilitering Alla hjärt- och lungsjuka patienter ska erbjudas

Läs mer

Strokekurs ett nytt arbetssätt. Teamrehab i Lidköping

Strokekurs ett nytt arbetssätt. Teamrehab i Lidköping Strokekurs ett nytt arbetssätt Teamrehab i Lidköping Bakgrund Stroketeamkonferens 2010 Fast i gamla hjulspår Gåskoleverksamhet Nationella riktlinjer Nationella riktlinjer för strokesjukvård 2009 Tillstånd:

Läs mer

FYSS. En handbok i fysisk aktivitet för hälso- och sjukvården.

FYSS. En handbok i fysisk aktivitet för hälso- och sjukvården. FYSS FYsisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling En handbok i fysisk aktivitet för hälso- och sjukvården. Agneta Ståhle Med dr/specialistsjukgymnast,nfesc, redaktör r för f r FYSS Kardiologiska

Läs mer

mötesplats mitt i Dalarna!

mötesplats mitt i Dalarna! Folkhälsoprogram för Gagnefs kommun mötesplats mitt i Dalarna! Gagnef är mötet som skapar hemkänsla. Här möts inte bara älvar och vägar, här möter du även Dalarna, dina barns lärare, dina grannar och byalaget.

Läs mer

Regeringssatsning på alkoholprevention i primärvård, sjukhusvård, universitet/högskola och företagshälsovård 2006-2010

Regeringssatsning på alkoholprevention i primärvård, sjukhusvård, universitet/högskola och företagshälsovård 2006-2010 Regeringssatsning på alkoholprevention i primärvård, sjukhusvård, universitet/högskola och företagshälsovård 2006-2010 Omfattar flera delprojekt i primärvården som - Barnhälsovård - Mödrahälsovård - Distriktssköterskor/mottagningssköterskor

Läs mer

Välkommen på FaR-ledarutbildning

Välkommen på FaR-ledarutbildning Välkommen på FaR-ledarutbildning Presentation Vad heter du? Från vilken aktivitetsarrangör kommer du? Vad tycker du är viktigt i FaR-ledarrollen? Vad har du för förväntningar på kursen? FaR-Konceptet Enheten

Läs mer

Folkhälsoarbete i Östersund

Folkhälsoarbete i Östersund Folkhälsoarbete i Östersund Vad är hälsa? Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. (WHO 1948) Hälsa är en resurs för en handlande människa att nå något annat.

Läs mer

DINA LEVNADSVANOR DU KAN GÖRA MYCKET FÖR ATT PÅVERKA DIN HÄLSA

DINA LEVNADSVANOR DU KAN GÖRA MYCKET FÖR ATT PÅVERKA DIN HÄLSA DINA LEVNADSVANOR DU KAN GÖRA MYCKET FÖR ATT PÅVERKA DIN HÄLSA FYSISK AKTIVITET Fysiskt aktiva individer löper lägre risk att drabbas av bland annat benskörhet, blodpropp, fetma och psykisk ohälsa. Källa:

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept

Fysisk aktivitet på Recept Fysisk aktivitet på Recept Värmland Folkhälsa & Samhällsmedicin Uppdrag dels att stärka och utveckla det hälsofrämjande och förebyggande arbetet i landstinget dels att tillsammans med andra aktörer i Värmland

Läs mer

Rådgivande samtal vid ohälsosamma levnadsvanor (version 25 januari 2012)

Rådgivande samtal vid ohälsosamma levnadsvanor (version 25 januari 2012) Rådgivande samtal vid ohälsosamma levnadsvanor (version 25 januari 2012) I Socialstyrelsens nationella riktlinjer 1 ges rekommendationer om metoder för att förebygga sjukdom genom att stödja människors

Läs mer

Bosön Idrottsfolkhögskola - idrottens egen skola. Utbildningar 2014/2015 IDROTTSFOLKHÖGSKOLA EN DEL AV SISU IDROTTSUTBILDARNA

Bosön Idrottsfolkhögskola - idrottens egen skola. Utbildningar 2014/2015 IDROTTSFOLKHÖGSKOLA EN DEL AV SISU IDROTTSUTBILDARNA Bosön Idrottsfolkhögskola - idrottens egen skola Utbildningar 2014/2015 IDROTTSFOLKHÖGSKOLA EN DEL AV SISU IDROTTSUTBILDARNA Din karriär inom idrotten börjar nu! Plugga och bo på Bosön - idrottens viktigaste

Läs mer

AKTIVITETSKATALOG HÖSTTERMINEN

AKTIVITETSKATALOG HÖSTTERMINEN HYLTE AKTIVITETSKATALOG HÖSTTERMINEN 2015 Hänvisningsnivåer i FaR-verksamhet Aktivitetskatalogen är ett hjälpmedel för dig som skriver ut Fysisk aktivitet på Recept (FaR). FaR räknas inte som en sjukvårdande

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept - FaR, Värmland 2010

Fysisk aktivitet på Recept - FaR, Värmland 2010 Fysisk aktivitet på Recept - FaR, Värmland 21 Sammanställning av uppgifter från ordinationsblanketten för januari - oktober 21 Under årets första tio månader förskrevs 2 116 ordinationer av fysisk aktivitet

Läs mer

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 HSN 1004-0379 HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 2010-10-29 Innehållsförteckning Syfte... 3 Inriktningsmål... 3 Delmål... 3 Hur kan vi som arbetar i HSN-förvaltningen bidra

Läs mer

I enkäten ställer vi frågor om din hälsa, skolämnet idrott & hälsa samt frågor om dina fritidsvanor. Försök att besvara frågorna så noggrant du kan.

I enkäten ställer vi frågor om din hälsa, skolämnet idrott & hälsa samt frågor om dina fritidsvanor. Försök att besvara frågorna så noggrant du kan. Elevens kodnummer:, I enkäten ställer vi frågor om din hälsa, skolämnet idrott & hälsa samt frågor om dina fritidsvanor. Försök att besvara frågorna så noggrant du kan. Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt

Läs mer

Hälsovård för äldre en investering för framtiden

Hälsovård för äldre en investering för framtiden Hälsovård för äldre en investering för framtiden Hälsovård för äldre - en investering för framtiden Vårdförbundet vill se en tydlig plan för att förebygga ohälsa. Genom att införa ett nationellt program

Läs mer

Motion efter 80 nyttigt eller skadligt?

Motion efter 80 nyttigt eller skadligt? Motion efter 80 nyttigt eller skadligt? Nina Lindelöf Fil. dr, sjukgymnast Inst. för samhällsmedicin och rehabilitering, geriatrik Jag är en sjukgymnast som har disputerat, och min avhandling handlar om

Läs mer

Kultur på recept svar på motion

Kultur på recept svar på motion LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-04-27 19 (24) Dnr CK 2010-0431 86 Kultur på recept svar på motion Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept - FaR i Värmland. Sammanställning av ordinationer till Friskvården i Värmland under 2014

Fysisk aktivitet på recept - FaR i Värmland. Sammanställning av ordinationer till Friskvården i Värmland under 2014 Fysisk aktivitet på recept - FaR i Värmland Sammanställning av ordinationer till Friskvården i Värmland under 2014 All legitimerad personal verksam inom hälso- och sjukvården i Värmland kan sedan 2005

Läs mer

Fysisk aktivitet. Lästips från sjukhusbiblioteket

Fysisk aktivitet. Lästips från sjukhusbiblioteket Fysisk aktivitet Lästips från sjukhusbiblioteket Sjukhusbiblioteken i Värmland 2014 En liten förändring i vardagsaktiviteten kan ge stor effekt på lång sikt. Mai-Lis Hellenius Aktivitet vid demenssjukdom

Läs mer

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Förslag till Handlingsprogram övervikt och fetma 2009-2013 i Stockholms läns landsting

Förslag till Handlingsprogram övervikt och fetma 2009-2013 i Stockholms läns landsting Förslag till Handlingsprogram övervikt och fetma 2009-2013 i Stockholms läns landsting Lena Svantesson savdelningen Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Stockholms läns landsting lena.svantesson@sll.se

Läs mer

Folkhälsoplan 2014-2015

Folkhälsoplan 2014-2015 Folkhälsoplan 2014-2015 Antagen av folkhälsorådet den 26 februari 2014, 5 Inledning En av de stora strategiska utmaningar som Sverige står inför är att stimulera en god hälsa på lika villkor. Folkhälsoarbete

Läs mer

3. Främja fysisk aktivitet

3. Främja fysisk aktivitet 3. Främja fysisk aktivitet Författare Matti Leijon, Master of Science, doktorand, folkhälsovetare, Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa, avdelningen för socialmedicin och folkhälsovetenskap,

Läs mer

Passion för livet SenioriForm. Högskolan 20130312

Passion för livet SenioriForm. Högskolan 20130312 Passion för livet Högskolan 20130312 Introduktion Hälsa - ohälsa Frisk- sjuk Varför ska vi röra oss och belasta kroppen? Motivation och bryta vanor Säkerhet Inre miljö Utemiljö Fallolyckor i hemmet. Förebyggande

Läs mer

Men Hallå. Vi vill inte hem redan. Lugn! Vi ska bara kolla!

Men Hallå. Vi vill inte hem redan. Lugn! Vi ska bara kolla! Men Hallå. Vi vill inte hem redan. Lugn! Vi ska bara kolla! En till som Kollar!! Å Vad Kollar vi på här Då! Stor Spänning! Kanske störst i Kommunhuset. Hammarby kunde åka hem och Fira! Sammanfattning Typ

Läs mer

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. KOL den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. Den kallas för den nya folksjukdomen och man räknar med att omkring 500 000 svenskar har den. Nästan alla är

Läs mer

Friskvårdspolicy. Hälsa på arbetsplatsen. Ett träd som inte bär frukt kallas ofruktbart - men vem undersöker jordmånen?

Friskvårdspolicy. Hälsa på arbetsplatsen. Ett träd som inte bär frukt kallas ofruktbart - men vem undersöker jordmånen? Friskvårdspolicy Hälsa på arbetsplatsen Ett träd som inte bär frukt kallas ofruktbart - men vem undersöker jordmånen? Bertold Brecht Personalavdelningen Mariette Lindeberg-Öqvist Personalchef Dnr KS/ 02-026

Läs mer

Tobaksbruk. 2,3 miljoner. Ca 19 tusen

Tobaksbruk. 2,3 miljoner. Ca 19 tusen Tobaksbruk 2,3 miljoner Ca 19 tusen Källa: Nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, Statens folkhälsoinstitut 2011 Dagligrökning 16-84 år nationellt 2 Vilka är det då som röker? Utbildningsnivå,

Läs mer

i primärvården i Örebro län 2004-2006

i primärvården i Örebro län 2004-2006 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten Nota Bene Nr 29 2007 Införande av fysisk aktivitet på recept i Införande primärvården av fysisk i Örebro aktivitet län på 2004-2006 recept - En avrapportering

Läs mer

FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Bilaga Landstingsstyrelsens förvaltning Beställare Vård Vårdgrenssamordning FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Kerstin Olsson Magnus Liljegren - 1 - Innehållsförteckning

Läs mer

Tobaksavvänjning. en del i ett tobaksförebyggande arbete

Tobaksavvänjning. en del i ett tobaksförebyggande arbete Tobaksavvänjning en del i ett tobaksförebyggande arbete STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2009 ISBN: 978-91-7257-660-5 OMSLAGSFOTO: sandra pettersson/fotograftina.se FOTO INLAGA: sandra pettersson/fotograftina.se

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med

Strategi för Kulturrådets arbete med Strategi för Kulturrådets arbete med kultur och hälsa 2010 2012 Statens kulturråd 2010 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

Handledarguide. Jag är unik! Följ med Wilda och Walter på äventyr.

Handledarguide. Jag är unik! Följ med Wilda och Walter på äventyr. Handledarguide Jag är unik! Följ med Wilda och Walter på äventyr. Inledning Vill du få barnen aktiva att själva lära och reflektera, vara involverade i planering och genomförande utifrån sina egna förutsättningar

Läs mer

Varför skall vi träna/röra på oss?

Varför skall vi träna/röra på oss? Varför skall vi träna/röra på oss? Människan har utvecklats i miljoner år och alltid varit tvungen att vara väldigt rörlig för att hålla sig vid liv. Under de senaste 100 åren har vi blivit allt mer stillasittande

Läs mer

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Rubrik Irene Nilsson Carlsson 2013-11-22 Huvuddragen i riktlinjerna De nationella riktlinjerna 2013-11-22 3 Varför riktlinjer

Läs mer