Idrottsrörelsens vägledningsdokument för Fysisk aktivitet på recept FaR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Idrottsrörelsens vägledningsdokument för Fysisk aktivitet på recept FaR"

Transkript

1 Idrottsrörelsens vägledningsdokument för Fysisk aktivitet på recept FaR

2 2 Innehållsförteckning: KAPITEL SID 1. Inledning 3 2. Idrottsrörelsens roll i FaR 4 3. Hälso- och sjukvårdens roll i FaR 5 4. Målgrupp 7 5. Aktiviteter 7 6. FaR -ledare 8 7. Ansvar, försäkring och sekretess 9 8. Ekonomi 9 9. Begrepp Referenser Litteraturtips Kontakter 12 Sammanfattning Fysisk aktivitet används i dag såväl i sjukvårdande behandling som i förebyggande och hälsofrämjande arbete. Regelbunden fysisk aktivitet påverkar hälsan genom att bland annat minska total dödlighet och för tidig död samt motverka olika sjukdomsförlopp. Regelbunden fysisk aktivitet har även en viktig roll i att förbättra den mentala hälsan genom att bland annat öka välbefinnande och livskvalitet, minska oro/ängslan och depression samt höja humör och självkänsla. Förskrivningen av fysisk aktivitet på recept FaR inom hälso- och sjukvården representerar ett förändrat förhållningssätt där både personal och organisation på ett tydligare sätt integrerar förebyggande insatser i det dagliga arbetet. En annan grundläggande del i FaR -arbetet är den samverkan som sker mellan hälso- och sjukvården och andra aktörer i samhället, till exempel idrottsrörelsen, som har lång erfarenhet av att arbeta med fysisk aktivitet, motion och träning. Syftet med detta vägledningsdokument för FaR är att övergripande och generellt presentera hur idrottsrörelsen kan arbeta med att vara den genomförande aktören. Dokumentet ska ses som vår uppföljning till den vägledning (2007:01) som Folkhälsoinstitutet tagit fram.

3 3 1 Inledning Syftet med skriften är att: beskriva vilken roll idrottsrörelsen kan spela i Fysisk aktivitet på recept (FaR ) förtydliga frågor rörande samverkan, rollfördelning, aktiviteter och ansvar. Målgrupp för skriften Den här skriften vänder sig till både föreningar och förbund inom idrottsrörelsen. Målgruppen är såväl aktivitets- som organisationsledare. Bakgrund Många vetenskapliga studier (Svantesson et al., 2007) visar att fysisk aktivitet har goda effekter på både den fysiska och psykiska hälsan. Framför allt har den gynnsam effekt när det gäller hjärt-kärlsjukdom. Via konditionsträning avlastas hjärtat som därmed inte behöver jobba lika hårt för att pumpa runt blodet i kroppen, vilket innebär färre hjärtslag och därmed mindre slitage. Fysisk träning för personer med typ 2-diabetes har många positiva effekter. Vissa studier visar att insulinkänsligheten ökat hos dessa individer, en ökning som varar timmar efter genomförd träning. Fysisk aktivitet motverkar även övervikt och fetma, högt blodtryck, vissa typer av cancer och benskörhet. Stress, nedstämdhet och depression påverkas positivt. Fysisk träning vid lätt och måttlig depression har har klart vetenskapligt stöd när det gäller akut behandling och som ett medel att minska risken för återfall. Stress, nedstämdhet och depression påverkas positivt. Fysisk träning vid lätt och måttlig depression har har klart vetenskapligt stöd när det gäller akut behandling och som ett medel att minska risken för återfall. Med den nationella kampanjen Sätt Sverige i rörelse 2001 började Statens folkhälsoinstitut i bred samverkan med andra myndigheter och organisationer ett utvecklingsarbete för att få bättre stöd, genomslag och kontinuitet för att ordinera fysisk aktivitet på recept (FaR ). En pilotstudie med fyra landsting (Halland, Kalmar, Östergötland och Norrbotten) och en företagshälsovård i Stockholm genomfördes. Målet med studien var att finna arbetsformer för FaR och resultaten finns beskrivna i Erfarenheter av fysisk aktivitet på recept FaR (Kallings & Leijon, 2003). En av studiens slutsatser är att samverkan i närområdet rekommenderas och att lokala nätverk bör bildas, där idrottsrörelsen kan spela en viktig roll. Sverige fick år 2003 en nationell folkhälsopolitik (Ågren, 2003) med det övergripande målet att skapa förutsättningar för en god hälsa för hela befolkningen. Föreningsidrotten har betydelse för folkhälsan och kan bidra till att uppnå de nationella folkhälsomålen. Idrottsrörelsen ses av samhället som en självklar part i folkhälsoarbetet och finns ofta med i planering och genomförande av strategiska folkhälsoinsatser på nationell, regional och lokal nivå. Myndigheter och organisationers syn och förväntningar på idrotten som en arena för hälsofrämjande arbete stämmer väl överens med idrottens egna intentioner och uttrycks i styrdokument och verksamhetsinriktningar på olika sätt. Folkhälsopolitiken utgår från 11 målområden och i arbetet med FaR är det framför allt två målområden som är prioriterade: En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård (mål 6). Ökad fysisk aktivitet (mål 9).

4 4 Rekommendation för fysisk aktivitet En nationell rekommendation, antagen av Svenska Läkaresällskapet, anger att alla vuxna individer helst varje dag bör vara fysiskt aktiva i sammanlagt minst 30 minuter. Intensiteten bör vara måttlig, exempelvis rask promenad. Ytterligare hälsovinster kan erhållas om man utöver detta ökar den dagliga mängden eller intensiteten. Fysisk aktivitet på recept (FaR ) FaR är en metod för att arbeta förebyggande, där man på ett effektivt sätt når personer som inte är tillräckligt fysiskt aktiva. Hälso- och sjukvården ordinerar fysisk aktivitet på motsvarande sätt som ett läkemedel. Recept på fysisk aktivitet förskrivs för att ersätta eller komplettera övrig läkemedelsbehandling. FaR är lämpligt både i förebyggande och behandlande syfte och kan skrivas ut till såväl friska som sjuka personer. Varje ordination görs i dialog med patienten och är individuellt anpassad till vars och ens förmåga, intresse och hälsotillstånd. Patienten ska med stöd från hälsooch sjukvården samt idrottsrörelen öka sin fysiska aktivitetsnivå genom egenaktiviteter och/eller organiserade aktiviteter inom föreningslivet. 2 Idrottsrörelsens roll i FaR Idrottsrörelsen med sina mer än tre miljoner medlemmar, över frivilligt verksamma ledare och idrottsföreningar är Sveriges största och mest livskraftiga folkrörelse. Utgångspunkten för idrottsverksamheten är Riksidrottsförbundets idéprogram Idrotten Vill. Utifrån Idrotten Vill fattar specialförbunden (68 stycken) sina verksamhetsbeslut, som delvis styr föreningsverksamheten inom respektive idrott. Breddverksamheten är den till omfattningen största delen av idrottsrörelsen där alla åldrar och inriktningar finns representerade. I den här verksamheten är trivsel och välbefinnande det viktigaste motivet för att delta. Utifrån Idrotten Vill ses idrottsrörelsens medverkan i FaR -arbetet positivt och bör utvecklas vidare, men det är viktigt betona att det är en verksamhet byggd på överenskommelser mellan de olika parterna. Här är det viktigt att man på lokal nivå är tydlig med vem som ansvarar för de olika delarna i FaR -modellen. Idrottsrörelsen är en viktig aktör i arbetet med FaR. Rollen är att ta emot individer som blivit ordinerade fysisk aktivitet. Det kan ske antingen genom att dessa deltar i ordinarie aktivitetsgrupper eller att nya skapas speciellt för FaR -deltagare. Det är viktigt att idrottsrörelsen tillsammans med hälso- och sjukvården arbetar fram hur samverkan ska ske. Självklart är arbetet med FaR en angelägen insats för folkhälsan, men är samtidigt också värdefullt för föreningen. Det kan generera nya medlemmar, och på sikt kanske också ledare, samtidigt som det stärker föreningens profil och kan bidra till att ett bredare utbud erbjuds i föreningen. I en enkätundersökning 2005 (Mellquist, 2006) svarade 90 procent av Sveriges distriktsförbund (21 stycken) att det då, i viss utsträckning eller i hög grad, bedrevs någon form av FaR -verksamhet inom distrikten. Idrottens roll och betydelse i folkhälsoarbetet angavs som det viktigaste motivet för medverkan i FaR. Det framkom även att föreningarna når en helt ny kategori individer som normalt inte är aktiva inom idrottsrörelsen.

5 5 3 Hälso- och sjukvårdens roll i FaR Hälso- och sjukvården har en viktig roll i det hälsofrämjande- och sjukdomsförebyggande folkhälsoarbetet, bland annat genom att nå de grupper i samhället som är mest inaktiva. En stor majoritet av befolkningen har årlig kontakt med hälso- och sjukvården och vid dessa besök är det viktigt att ta upp frågan om fysisk aktivitet med patienterna. För att öka den fysiska aktivitetsnivån kan personalen arbeta på olika sätt; ge muntliga råd, förskriva FaR eller remiss till andra aktörer inom hälsooch sjukvården. Förskrivarens roll är mycket viktig för att patienterna ska känna motivation till förändring och vara intresserade av FaR eller muntliga råd. Nedan finns en tankemodell (Faskunger et al., 2007) som placerar FaR i ett sammanhang för att klargöra roller och åtaganden för olika aktörer eller arenor. Nivå/hälsotillstånd Ordinationsform Aktivitetsform Arena/aktivitetsarrangör 1 Sjuk individ hög risk. Remiss (ej FaR ). Sjukgymnastik. Hälso/sjukvården. 2 Sjuk individ förhöjd risk. FaR. Skriftligt Speciellt anpassade Frivilligorganisationer etcetera. med hänvisning. FaR -aktiviteter. Oftast lågintensiv träning. 3 Fysiskt inaktiv person eller FaR. Skriftligt Ordinarie Frivilligorganisationer. person som behöver öka med eller utan aktivitetsutbud. fysisk aktivitet. Kapabel till hänvisning. normal träning. Preferens för gruppaktiviteter. 4 Fysiskt inaktiv person eller Skriftligt FaR Egenaktiviteter. Närområdet, bostadsområdet, person som behöver öka eller muntligt Vardagsmotion, t.ex. hemmet. fysisk aktivitet. Kapabel till (ej FaR ). promenad, cykling, normal träning. Preferens Utan hänvisning. friluftsliv, trädgårdsför egenaktiviteter. arbete. Figur 1. Tankemodell som beskriver olika nivåer av främjande av fysisk aktivitet, inklusive FaR, inom hälso- och sjukvården och frivilligorganisationerna. Nivå 1: Används för personer som har sjukdom/skada eller förhöjd risk som gör det olämpligt att delta i aktiviteter utanför hälso- och sjukvården. Nivå 2: Recept på fysisk aktivitet skrivs till patienter för deltagande i speciellt anpassade FaR - program eller aktiviteter, framför allt lågintensiva aktiviteter i grupp. Idrottsrörelsen kan på denna nivå fungera som mottagarenhet.

6 6 Nivå 3: Skrivs ut om patienten bedömer att hon eller han kan medverka i föreningars ordinarie verksamhet. Nivå 4: Skrivs ut om patienten kan genomföra aktiviteter på egen hand (promenader, stavgång, simning med mera). På nivå 2 och 3 har hälso- och sjukvården ett aktivt samarbete med olika aktivitetsarrangörer, exempelvis idrottsföreningar, vilket medför ett gemensamt ansvar för att utveckla samverkan, utbud, kvalitet, rollfördelning och arbetsformer. På lokal nivå är det viktigt att vara tydlig med vem som ansvarar för vad, vilket kan förtydligas i någon form av flödesschema. Flödesschema Flödet inom nivå 2, 3 och 4 kan se ut enligt nedan: Förskrivare: Hälso- och sjukvården, företagshälsovård Fysisk aktivitet på recept Egenaktiviteter (nivå 4) Ordinarie aktivitetsutbud (nivå 3) Speciellt anpassade FaR -aktiviteter (nivå 2) Vilka yrkesgrupper får ordinera FaR? Ordination av FaR är ingen regelstyrd arbetsuppgift och kan därför utföras av vem som helst av den legitimerade personalen, förutsatt att personen har den kunskap som behövs för att utföra uppgiften på ett korrekt sätt. Skriftlig ordination Utformningen av den skriftliga ordinationen (FaR ) skiljer sig över landet. På receptet anger förskrivaren typ av aktivitet, hur ofta (frekvens), hur länge, intensitet och eventuellt om några speciella försiktighetsmått (försiktig start eller att vissa aktiviteter ska undvikas) behöver iakttas. Beroende på vilken modell som används kan uppgifter om samarbetspart, aktivitetsdagbok med mera, finnas med. Uppföljning Uppföljning av ordination av fysisk aktivitet skiljer sig inte från uppföljning av annan behandling inom hälso- och sjukvården, som även har till uppgift att säkerställa att det finns rutiner för detta. Uppföljningen kan ske genom återbesök hos förskrivaren, telefonsamtal eller enkätundersökning.

7 7 4 Målgrupp Alla friska personer har nytta av att vara fysiskt aktiva. Mest samhällsnytta, i form av minskad sjuklighet, fås genom att öka den fysiska aktiviteten hos de minst fysiskt aktiva grupperna, exempelvis socioekonomiskt svaga grupper och äldre. Individer med riskfaktorer, som ännu inte utvecklat sjukdom, är också en viktig målgrupp, exempelvis personer med ärftlighet för hjärt-kärlsjukdom, överviktiga eller rökare. Personer med olika sjukdomar. Den vanligaste diagnosen eller orsaken till att patienter ordineras fysisk aktivitet är övervikt, problem i rörelseorganen (rygg, nacke och axlar), högt blodtryck, hjärt-kärlbesvär, diabetes och psykisk ohälsa. Det är hälso- och sjukvården som gör den medicinska bedömningen om det är lämpligt att ordinera fysisk aktivitet. Det är viktigt att hälso- och sjukvården och idrottsrörelsen kommer överens om vad som ska gälla beträffande prestationsförmågan hos individer som ska delta i aktiviteten. 5 Aktiviteter I första hand ska föreningarnas ordinarie aktivitetsutbud användas i FaR -arbetet och då framför allt aktiviteter med låg intensitet. Det ska finnas en tydlig beskrivning av aktiviteterna. Promenader, vattengymnastik, styrketräning och lättgymnastik är exempel på de vanligast förekommande gruppaktiviteterna. Riksidrottsförbundet har på uppdrag av Folkhälsoinstitutet och Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA) tagit fram ett förslag till revidering av kapitlet i FYSS (FYsisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling) som berör träningsformer (aerobics, bollspel, cykling, dans, gång, jogging, motionsgymnastik, precisionsidrotter, racketsporter, skidor, stavgång med mera). Förslagen kan laddas ner från RF:s hemsida Stockholms FaR -ledarnätverk har tagit följande definition av FaR -aktivitet: En FaR -aktivitet ligger på en intensitet för den som vill komma igång på ett skonsamt och lustfyllt sätt. Även deltagare som inte fått fysisk aktivitet på recept är välkomna, till exempel otränade och rörelseovana. Aktiviteten är enkelt utformad och leds på ett lättsamt och informativt sätt. Ett annat exempel är Svenska Gymnastikförbundets beskrivning av sin Komigång-gympa: Gympa för dig som har fått ett recept, är väldigt otränad, överviktig eller liknande. Vi arbetar med uppvärmning, kondition, styrka, rörlighet, balans och avslappning. Gympan är fri från hopp och löpning och har enkla övningar. För att hitta rätt ansträngningsgrad och lämplig intensitet på aktiviteter i arbetet med FaR är Borg-RPE-skalan användbar (RPE-skalan efter engelskans Ratings of Perceived Exertion). Detta gäller speciellt anpassade FaR -aktiviteter där ansträngningsgraden bör vara enligt Borgs skala. Skalans konstruktion med en siffervariation från 6 till 20 gör den lätt att tolka, eftersom detta mycket grovt motsvarar en pulsfrekvens från ungefär slag per minut.

8 8 Tabell 1. Borg-RPE-skalan. Grad Ansträngningsgrad Beskrivning av upplevd ansträngning 6 Ingen ansträngning alls Betyder att du inte rör på dig alls, bara ligger och vilar 7 Extremt lätt 8 9 Mycket lätt Som att ta en kortare promenad i sin egen takt Lätt Något ansträngande Du kan fortsätta utan större besvär Ansträngande Du är trött men kan ändå fortsätta Mycket ansträngande En mycket stark påfrestning. Du kan fortsätta men måste ta i mycket kraftigt och känner dig mycket trött Extremt ansträngande För de flesta människor motsvarar detta den allra största ansträngning de någonsin upplevt. 20 Maximal ansträngning 6 FaR -ledare Utbildning Ledare med en gedigen grundutbildning inom sin specialidrott kan utses som FaR -ledare. Dessutom bör ledaren vara rutinerad och van att leda lågintensiv motion. Respektive specialidrottsförbund (SF), exempelvis Svenska Simförbundet, svarar för ledarutbildningen och anger i sina utbildningsplaner (motsvarande) vilka krav som gäller. Utöver grundutbildning i sin egen idrott eller motionsform bör ledaren ha genomgått en särskild utbildning för FaR -ledare. Denna utbildning kan arrangeras av SISU Idrottsutbildarna, distriktsförbunden (DF), landstingen eller regionerna. Ledarskap Att vara ledare för en FaR -grupp ställer lite speciella krav på ledarskapet eftersom deltagarna som regel är mycket ovana vid motion både enskilt och i grupp. Det gäller därför att kunna motivera deltagarna och få dem att uppleva glädjen och det positiva i att vara fysiskt aktiv allt utifrån den enskildas förutsättning. Uppföljning Ledare som genomför anpassade aktiviteter (nivå 2) bör få en uppföljning av sitt program och ledarskap. Den uppföljningen kan ske såväl lokalt, regionalt som centralt från berörd idrottsorganisation och gärna i samverkan med hälso- och sjukvården.

9 9 7 Ansvar, försäkring och sekretess Ansvar Vid FaR är det förskrivarna som har det medicinska ansvaret och ansvar för att patienten/deltagaren slussas till rätt aktivitet och nivå utifrån diagnosen. Personen deltar i aktiviteterna på eget ansvar. Försäkring För aktivitet inom landstingsvård gäller patientförsäkringen. Om en patient som ordinerats fysisk aktivitet på recept skadar sig under en aktivitet utanför landstingets inrättningar gäller patientförsäkringen i fall som direkt kan relateras till ordinationen i fråga. För närmare information, se Förening som tar emot deltagare med recept bör i förväg kontrollera vilka krav/förväntningar hälso- och sjukvården har på försäkringsskyddet. Specialförbunden (SF) har olika regler för sina försäkringar och det finns inte någon generell försäkring för deltagarna i idrottsföreningarnas verksamhet med FaR. Föreningarna har, genom Riksidrottsförbundets försorg, en grundförsäkring i Folksam med en särskild ansvarsförsäkring. Ansvarsförsäkringen gäller under idrottslig verksamhet och omfattar den skadeståndsskyldighet som kan uppstå enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler och gäller för både person- och sakskada. Högsta ersättningsbelopp är tio miljoner kronor. Sekretess Om fysisk aktivitet på recept skickas till en organisation utanför sjukvården, ska patienten först ha samtyckt till detta. Sekretesslagen är inte tillämplig utanför det allmännas verksamhet. Aktivitetsledare och andra inom idrottsrörelsen som hanterar recept bör därför underteckna en särskild förbindelse om tystnadsplikt. 8 Ekonomi En ordination på fysisk aktivitet räknas inte som en sjukvårdande behandling och omfattas därför inte av högkostnadsskyddet, vilket innebär att patienten/deltagaren får själv stå för kostnader som medlemsavgift, deltagaravgift eller annat. För aktiviteter på nivå 2 är det dock lämpligt att upprätta ett avtal med hälso- och sjukvården. Avtalet kan reglera aktivitetsomfattning, ledarkompetens, recepthantering, försäkring, sekretess, avgifter, ersättning till föreningen, avtalstid med mera. Ersättningen varierar i olika delar av landet, bland annat beroende på verksamhetens upplägg och finansiering. Om avtalet upprättas av en idrottsförening kan idrottens distriktsförbund (DF) eller SISU-distrikt vara behjälpliga i det arbetet.

10 10 9 Begrepp Aktivitetsarrangör Aktivitetsarrangör är de som arrangerar eller genomför fysisk aktivitet för deltagare som fått FaR. Arrangörer finns inom idrottsrörelsen, bland andra frivilligorganisationer, privata aktörer och kommuner. Deltagare Patient som ordinerats fysisk aktivitet på recept och deltar i fysisk aktivitet i föreningsregi eller utför egenaktivitet. FaR Fysisk aktivitet på recept FaR står för fysisk aktivitet på recept och beskriver hur hälso- och sjukvården i samverkan med andra aktörer kan arbeta med att främja fysisk aktivitet. FaR är lämpligt både i förebyggande och behandlande syfte och kan skrivas ut till såväl friska som sjuka personer. FaR har alltid sin utgångspunkt i hälso- och sjukvården. Utifrån ett skriftligt råd ska patienten öka sin fysiska aktivitetsnivå genom egenaktiviteter och/eller organiserade aktiviteter inom föreningslivet. Med stöd från hälso- och sjukvården och idrottsrörelsen ska patienten försöka få en mer fysiskt aktiv livsstil. FaR -ledare Aktivitetsledare från idrottsrörelsen, andra frivilligorganisationer, privata aktörer eller kommuner. Vissa FaR -ledare har genomgått en speciellt anpassad utbildning för att kunna erbjuda lämpliga aktiviteter till deltagare som ordineras FaR. FaR -samordnare Den person som samordnar det interna arbetet med FaR inom respektive organisation och fungerar som kontaktperson med övriga samverkansparter. Fysisk aktivitet, motion och träning Med fysisk aktivitet menas generellt alla former av rörelse som ger ökad energiomsättning. Detta innebär all typ av muskelaktivitet som exempelvis promenader, hushålls- och trädgårdsarbete, fysisk belastning, friluftsliv, motion och träning. Motion är planerad fysisk aktivitet med viss avsikt, exempelvis att ge ökat välbefinnande, framtida bättre hälsa med mera, och innebär oftast ombyte till träningskläder. Träning innebär en klar målsättning att öka prestationsförmågan i olika former av fysisk aktivitet, företrädesvis inom idrotten. FYSS FYSS står för FYsisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling och är en informationsbank som ger vägledning för hälso- och sjukvårdspersonal om effekterna av fysisk aktivitet. Den innehåller en sammanfattning av dagens kunskapsläge kring hur olika sjukdomstillstånd kan förebyggas och behandlas med fysisk aktivitet. Även andra grupper berörs, till exempel lämplig fysisk aktivitet för gravida och äldre. FYSS är ett samarbetsprojekt mellan Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA) och Statens folkhälsoinstitut. Den finns i bokform men även i en nätversion, som uppdateras allteftersom det kommer nya forskningsrön. FYSS för alla På Apoteket säljs en populärversion, FYSS för alla, som på ett mer kortfattat och lättförståeligt sätt förklarar sambanden mellan fysisk aktivitet, hälsa och sjukdom.

11 11 Förskrivare Den hälso- och sjukvårdspersonal som ordinerar fysisk aktivitet. Idrottsrörelsen Idrottsrörelsen består av 68 specialidrottsförbund (SF) med cirka föreningar. Idrottsrörelsen är samlad under Riksidrottsförbundet (RF) och företräds regionalt av distriktsidrottsförbunden (DF). SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens studie- och utbildningsorganisation. Ordination Förskrivning av fysisk aktivitet som komplement till, eller som ersättning för, läkemedel eller behandling. Receptmottagare Patienten som får en ordination av fysisk aktivitet. Det är således inte aktivitetsarrangören som är receptmottagare, även om receptet i vissa fall skickas till denna. Begreppsförklaringarna är till viss del tagna ur Fysisk aktivitet på recept (FaR ) en vägledning för implementering. 10 Referenser Faskunger J, Leijon M, Ståhle A & Lamming P. Fysisk aktivitet på recept (FaR ) en vägledning för implementering. Rapport nr 2007:1. Stockholm: Statens folkhälsoinstitut; Kallings LV & Leijon M. Erfarenheter av fysisk aktivitet på recept FaR. Rapport nr 2003:53. Stockholm: Statens folkhälsoinstitut; Mellquist A. Fysisk aktivitet på recept (FaR ). Perspektiv från idrottsrörelsen regionalt och lokalt. FoU-rapport 2006:3. Stockholm: Riksidrottsförbundet; Riksidrottsförbundet. Idrotten Vill. Stockholm: Riksidrottsförbundet; Riksidrottsförbundet. Idrott hela livet. Strategisk plan för idrottsrörelsens roll i folkhälsoarbetet. Stockholm: Riksidrottsförbundet; Svantesson U, Cider Å, Jonsdottir IH, Stene-Victorin E & Wellén C. Effekter av fysisk träning vid olika sjukdomstillstånd. Stockholm: SISU Idrottsböcker; Ågren G. Den nya folkhälsopolitiken. Nationella mål för folkhälsan. Rapport nr 2003:31. Stockholm: Statens folkhälsoinstitut; 2003.

12 12 11 Litteraturtips Brehm BA. Fysisk aktivitet för alla. Stockholm: SISU Idrottsböcker; Faskunger J. Motivation för motion hälsovägledning steg för steg. Stockholm: SISU Idrottsböcker; FYSS Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling. Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA). Rapport nr 2003:44. Stockholm: Statens folkhälsoinstitut; Hassmén P & Hassmén N. Hälsosam motion. Stockholm: SISU Idrottsböcker; Leijon M & Fornander L. Fysisk aktivitet på recept (FaR ) i Östergötland Lovande resultat, men receptet för framtiden ligger i en ännu bättre samverkan. Rapport 2006:11. Linköping: Folkhälsovetenskapligt Centrum i Östergötland; Leijon M & Jacobsson M. Fysisk aktivitet på recept fungerar det? En utvärdering av Östgötamodellen. Rapport 2006:2. Linköping: Folkhälsovetenskapligt Centrum i Östergötland; Utvärderingar och uppsatser om FaR, se förteckning 424.aspx 12 Kontakter Riksidrottsförbundet (RF), tel , SISU Idrottsutbildarna, tel , Distriktsförbunden och/eller SISU-distrikten kan lämna upplysningar om föreningarnas arbete med FaR. Några distrikt bedriver ett omfattande arbete och har fått ett särskilt ansvar från landstinget/regionen för samordningen av FaR i samarbete med respektive landsting eller region aspx Statens folkhälsoinstitut, tel , YFA, Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet, Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna, 2008

Fysisk aktivitet soffpotatis eller hurtbulle?

Fysisk aktivitet soffpotatis eller hurtbulle? Fysisk aktivitet soffpotatis eller hurtbulle? Eva Eurenius Hälsoutvecklare & Med dr i sjukgymnastik Cecilia Edström Hälsoutvecklare & sjukgymnast FoUU-staben, VLL Västerbottens läns landstings vision är

Läs mer

Nyhetsbrev Nordisk rekommendation för barn och unga gällande fysisk aktivitet enligt Folkhälsomyndigheten.

Nyhetsbrev Nordisk rekommendation för barn och unga gällande fysisk aktivitet enligt Folkhälsomyndigheten. FaR på Hisingen Ditt fysiotek Nyhetsbrev 1 2014 FaR på Hisingen har uppdraget av Hälso- och sjukvårdsnämnd (HSN) 11 att bedriva Hisingens gemensamma receptmottagning Ditt fysiotek för både vuxna och unga

Läs mer

Rutin gällande förskrivning av Fysisk aktivitet på recept, FaR

Rutin gällande förskrivning av Fysisk aktivitet på recept, FaR Datum: 20120504 Giltigt tom: Sida 1 (5) Rutin gällande förskrivning av Fysisk aktivitet på recept, FaR Syfte Fysisk aktivitet på recept, FaR är en evidensbaserad metod som sjukvården kan använda för att

Läs mer

Utbildningsplan för dig som är arrangör av FaR -ledarutbildning

Utbildningsplan för dig som är arrangör av FaR -ledarutbildning Utbildningsplan för dig som är arrangör av FaR -ledarutbildning 2 Innehållsförteckning: KAPITEL SID Inledning 3 och innehåll 4 1. Fysisk aktivitet och hälsa 7 2. FaR Fysisk aktivitet på recept 13 3. FYSS

Läs mer

Rapport 2011-06-01: Att skapa ett underlag för hur sjukgymnaster kan arbeta med FYSS/ FaR. Länsövergripande för Samrehab och HRK.

Rapport 2011-06-01: Att skapa ett underlag för hur sjukgymnaster kan arbeta med FYSS/ FaR. Länsövergripande för Samrehab och HRK. 1 2011-10-01 Rapport 2011-06-01: Att skapa ett underlag för hur sjukgymnaster kan arbeta med FYSS/ FaR. Länsövergripande för Samrehab och HRK. Arbetsgrupp: Fanny Ek sjukgymnast, Västervik. Johnny Wiksten

Läs mer

3,2 miljoner. Ca 84 tusen. Otillräcklig fysisk aktivitet

3,2 miljoner. Ca 84 tusen. Otillräcklig fysisk aktivitet Otillräcklig fysisk aktivitet 3,2 miljoner Ca 84 tusen 1 Källa: Nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, Statens Folkhälsoinstitut, 2011 Nationella folkhälsoenkäten, Gävleborg 2010 Definition

Läs mer

SMÄRTTILLSTÅND FYSISK AKTIVITET SOM MEDICIN. Ansträngningsnivå - fysisk aktivitet. Långvariga. Borgskalan. Förslag på aktiviteter

SMÄRTTILLSTÅND FYSISK AKTIVITET SOM MEDICIN. Ansträngningsnivå - fysisk aktivitet. Långvariga. Borgskalan. Förslag på aktiviteter Ansträngningsnivå - fysisk aktivitet Borg-RPE-skalan Din upplevda ansträngning 6 Ingen ansträngning alls 7 Extremt lätt 8 9 Mycket lätt 10 11 Lätt 12 13 Något ansträngande 14 15 Ansträngande 16 17 Mycket

Läs mer

fysisk aktivitet på recept en medicinsk behandling

fysisk aktivitet på recept en medicinsk behandling Vad är fysisk aktivitet? All typ av kroppsrörelse som ger en energiomsättning fysisk aktivitet på recept en medicinsk behandling Stefan Lundqvist Leg sjukgymnast FaR-teamet HSN 5 Göteborg c/v All typ av

Läs mer

Högt blodtryck. Ordination motion. Vägen till bättre hälsa

Högt blodtryck. Ordination motion. Vägen till bättre hälsa Högt blodtryck Ordination motion Vägen till bättre hälsa Till dig som har högt blodtryck Högt blodtryck är i dag den största riskfaktorn för sjukdomar i hjärta och blodkärl, till exempel stroke och hjärtinfarkt.

Läs mer

Regionala Medicinska Riktlinjer. Fysisk aktivitet vuxna

Regionala Medicinska Riktlinjer. Fysisk aktivitet vuxna Regionala Medicinska Riktlinjer Fysisk aktivitet vuxna Medicinska Riktlinjer Fysisk aktivitet vuxna Terapigrupp Fysisk Aktivitet Anders Mellén klinisk farmakolog, ordförande Anna Cavrak leg. sjukgymnast/fysioterapeut,

Läs mer

HÖGT BLODTRYCK. Fysisk aktivitet som medicin vid. Träningsformer som kan vara bra att börja med

HÖGT BLODTRYCK. Fysisk aktivitet som medicin vid. Träningsformer som kan vara bra att börja med Träningsformer som kan vara bra att börja med Promenader Förbättrar konditionen. Tänk på: använd skor med bra stötdämpning. Undvik asfalt och kuperad terräng om du har ledproblem. Fysisk aktivitet som

Läs mer

Folkhälsoplanerarnas bevakningsområden Landstinget Västernorrland. Barbro Forslin och Iwona Jacobsson Luleå den 12 november 2008

Folkhälsoplanerarnas bevakningsområden Landstinget Västernorrland. Barbro Forslin och Iwona Jacobsson Luleå den 12 november 2008 Folkhälsoplanerarnas bevakningsområden Landstinget Västernorrland Barbro Forslin och Iwona Jacobsson Luleå den 12 november 2008 Folkhälsoplanerarnas geografiska områden Folkhälsoplanerare Peter Möllersvärd

Läs mer

Hälsa, kondition och muskelstyrka. En introdution

Hälsa, kondition och muskelstyrka. En introdution Hälsa, kondition och muskelstyrka En introdution Roger Sundin och Christoffer Westlund, S:t Olof skola, 2015 Hälsa Vad är hälsa? Äta litet, dricka vatten, roligt sällskap, sömn om natten Käckt arbeta,

Läs mer

KUNSKAPSUNDERLAG FÖR LEVNADSVANOR

KUNSKAPSUNDERLAG FÖR LEVNADSVANOR Landstinget Sörmland Hälsofrämjande landsting KUNSKAPSUNDERLAG FÖR LEVNADSVANOR Fysisk aktivitet Innehåll 1. Den fysiska aktivitetens betydelse för hälsan Sambandet med sjuklighet och död Definition av

Läs mer

FaR fysisk aktivitet på recept

FaR fysisk aktivitet på recept FaR fysisk aktivitet på recept Hur kan det bidra till förbättrad hälsa för personer med psykisk ohälsa och/eller intellektuell funktionsnedsättning? Eva Flygare Wallén, Ph.D Kunskapsteam för implementering

Läs mer

Matti Leijon YFA. Yrkesföreningarna för fysisk aktivitet

Matti Leijon YFA. Yrkesföreningarna för fysisk aktivitet Matti Leijon YFA Yrkesföreningarna för fysisk aktivitet Del 1 Fysisk aktivitet är viktigt för hälsan! Det finns god evidens i den vetenskapliga litteraturen om sambandet mellan fysisk aktivitet och hälsa

Läs mer

Rekommendationer för Fysisk aktivitet på recept FaR till barn och ungdomar i SLL

Rekommendationer för Fysisk aktivitet på recept FaR till barn och ungdomar i SLL Rekommendationer för Fysisk aktivitet på recept FaR till barn och ungdomar i SLL Ing-Mari Dohrn och Ann Hafström Bakgrund I Stockholms läns landsting finns sedan 1 januari 2007 riktlinjer för Fysisk aktivitet

Läs mer

Information till dig som skriver Fysisk aktivitet på Recept

Information till dig som skriver Fysisk aktivitet på Recept Information till dig som skriver Fysisk aktivitet på Recept Bakgrund Det moderna samhället ställer allt mindre krav på fysisk ansträngning i de dagliga aktiviteterna såväl i arbetslivet som genom ett stort

Läs mer

HYPERTONI FYSISK AKTIVITET SOM MEDICIN. Ansträngningsnivå - fysisk aktivitet. Borgskalan. Förslag på aktiviteter

HYPERTONI FYSISK AKTIVITET SOM MEDICIN. Ansträngningsnivå - fysisk aktivitet. Borgskalan. Förslag på aktiviteter Ansträngningsnivå - fysisk aktivitet Borg-RPE-skalan Din upplevda ansträngning 6 Ingen ansträngning alls 7 Extremt lätt 8 9 Mycket lätt 10 11 Lätt 12 13 Något ansträngande 14 15 Ansträngande 16 17 Mycket

Läs mer

SMÄRTA. Fysisk aktivitet som medicin vid. Träningsformer. som kan vara bra att börja med

SMÄRTA. Fysisk aktivitet som medicin vid. Träningsformer. som kan vara bra att börja med Träningsformer som kan vara bra att börja med Promenader Förbättrar konditionen. Tänk på: använd skor med bra stötdämpning. Undvik asfalt och kuperad terräng om du har ledproblem. Fysisk aktivitet som

Läs mer

På väg mot en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård

På väg mot en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård På väg mot en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård Gudrun Tevell verksamhetschef Folkhälsoenheten HÄLSA Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara

Läs mer

Susanna Calling Med dr, ST- läkare CPF, VC Bokskogen

Susanna Calling Med dr, ST- läkare CPF, VC Bokskogen Susanna Calling Med dr, ST- läkare CPF, VC Bokskogen Epidemiologi Hälften av svenskarna är överviktiga 14% är obesa Vanligare hos män än kvinnor Vanligare i glesbygd Vanligare vid låg utbildning och låg

Läs mer

Aktivitetskatalog. Kungsör. FaR - Fysisk aktivitet på recept

Aktivitetskatalog. Kungsör. FaR - Fysisk aktivitet på recept Aktivitetskatalog Kungsör FaR - Fysisk aktivitet på recept Innehåll REKOMMENDATIONER OM FYSISK AKTIVITET FÖR VUXNA sid 2 DET ÄR INTE BARA DEN FYSISKA AKTIVITETEN SOM RÄKNAS sid 3 FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT

Läs mer

Aktivitetskatalog. Arboga. FaR - Fysisk aktivitet på recept

Aktivitetskatalog. Arboga. FaR - Fysisk aktivitet på recept Aktivitetskatalog Arboga FaR - Fysisk aktivitet på recept Innehåll REKOMMENDATIONER OM FYSISK AKTIVITET FÖR VUXNA sid 2 DET ÄR INTE BARA DEN FYSISKA AKTIVITETEN SOM RÄKNAS sid 3 FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT

Läs mer

Kom igång. - Håll igång. Ika Lönn

Kom igång. - Håll igång. Ika Lönn Kom igång - Håll igång Ika Lönn 8 Friskfaktorer, flera studier bekräftar sambanden Fysisk aktivitet Goda matvanor Utevistelse God sömn Socialt nätverk Balans mellan aktivitet och vila Definition av fysisk

Läs mer

Aktivitetskatalog. Hallstahammar och Surahammar. FaR - Fysisk aktivitet på recept

Aktivitetskatalog. Hallstahammar och Surahammar. FaR - Fysisk aktivitet på recept Aktivitetskatalog Hallstahammar och Surahammar FaR - Fysisk aktivitet på recept Innehåll REKOMMENDATIONER OM FYSISK AKTIVITET FÖR VUXNA sid 2 DET ÄR INTE BARA DEN FYSISKA AKTIVITETEN SOM RÄKNAS sid 3 FYSISK

Läs mer

Kompendium om FaR som kompletterar bildspel FaR i Landstinget i Uppsala län

Kompendium om FaR som kompletterar bildspel FaR i Landstinget i Uppsala län Kompendium om FaR som kompletterar bildspel FaR i Landstinget i Uppsala län Samordningsgruppen för FaR, Folkhälsoenheten vid Hälsa och Habilitering folkhalsoenheten.hoh@lul.se Juni 2016 Nästa revidering

Läs mer

ARTROS. Ansträngningsnivå - fysisk aktivitet FYSISK AKTIVITET SOM MEDICIN. Borgskalan. Förslag på aktiviteter

ARTROS. Ansträngningsnivå - fysisk aktivitet FYSISK AKTIVITET SOM MEDICIN. Borgskalan. Förslag på aktiviteter Ansträngningsnivå - fysisk aktivitet Borg-RPE-skalan Din upplevda ansträngning 6 Ingen ansträngning alls 7 Extremt lätt 8 9 Mycket lätt 10 11 Lätt 12 13 Något ansträngande 14 15 Ansträngande 16 17 Mycket

Läs mer

Själ & kropp. - levnadsvanor och psykisk hälsa

Själ & kropp. - levnadsvanor och psykisk hälsa Själ & kropp - levnadsvanor och psykisk hälsa Lästips från Sjukhusbiblioteken i Värmland 2014 Effekter av fysisk träning vid olika sjukdomstillstånd (2007) Av Ulla Svantesson m fl Motion är medicin! Så

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept. FaR

Fysisk aktivitet på Recept. FaR Fysisk aktivitet på Recept FaR Aktivitetskatalog för Hylte Kommun Höstterminen 2011 1 Hänvisningsnivåer i FaR-verksamhet Nivå 1 Recept till anpassade FaR-verksamheter med FaR-ledare Nivå 2 Recept till

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept - FaR i Värmland. Kongsvinger 13 november 2009 Birgitta Sjökvist Friskvårdschef

Fysisk aktivitet på Recept - FaR i Värmland. Kongsvinger 13 november 2009 Birgitta Sjökvist Friskvårdschef Fysisk aktivitet på Recept - FaR i Värmland Kongsvinger 13 november 2009 Birgitta Sjökvist Friskvårdschef Friskvårdscentraler Friskvårdskonsulent Motionsledare Medicinsk styrgrupp Maths Wensmark - beteendevetare,

Läs mer

policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN

policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN Mellan fyra och fem procent av varje årskull av svenska befolkningen dör eller invalidiseras till följd

Läs mer

FaR Hisingen. Till förskrivare av FaR. Ditt fysiotek. Till förskrivare av FaR. FaR -guiden. för Hisingen. FaR på Hisingen

FaR Hisingen. Till förskrivare av FaR. Ditt fysiotek. Till förskrivare av FaR. FaR -guiden. för Hisingen. FaR på Hisingen Till förskrivare av FaR FaR Hisingen Ditt fysiotek Till förskrivare av FaR FaR -guiden för Hisingen FaR på Hisingen 2016-12-23 Förskrivning av FaR FaR på Hisingen innehar uppdraget från Göteborgs hälso-

Läs mer

Manual FaR-METODEN. Personcentrerad. samtalsmetodik. Receptet: Uppföljning. FYSS 2015 och andra rekommendationer

Manual FaR-METODEN. Personcentrerad. samtalsmetodik. Receptet: Uppföljning. FYSS 2015 och andra rekommendationer Manual FaR-METODEN Personcentrerad samtalsmetodik Receptet: FaR/MIN PLAN Samverkan med aktivitets arrangörer/ egen aktivitet FYSS 05 och andra rekommendationer Utgåva april 05. Allt material kan laddas

Läs mer

Metoder för att stödja beteendeförändringar Vad säger Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder?

Metoder för att stödja beteendeförändringar Vad säger Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder? Metoder för att stödja beteendeförändringar Vad säger Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder? Rubrik Iréne Nilsson Carlsson 2014-03-13 De nationella riktlinjerna 2014-03-13 2 Inriktning

Läs mer

Inaktivitet och stillasittande är några av de riskfaktorer som påverkar människans hälsa negativt. Med rätt stöd och verktyg tex.

Inaktivitet och stillasittande är några av de riskfaktorer som påverkar människans hälsa negativt. Med rätt stöd och verktyg tex. Inaktivitet och stillasittande är några av de riskfaktorer som påverkar människans hälsa negativt. Med rätt stöd och verktyg tex. FaR, kan vi som hälso- och sjukvårdspersonal ge många människor bättre

Läs mer

Kan motion orsaka hälsa?

Kan motion orsaka hälsa? Fysisk aktivitet skapar frisk personal Kan motion orsaka hälsa? Pia Hancke Leg. Sjukgymnast / ergonom Hälsoforum Växjö Var 4:e 5 % 1/4 > 45 1 20 % 30 % < 1/3, 1/3 800 000 100 117? 16.000.000.000 Var

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept

Fysisk aktivitet på recept Fysisk aktivitet på recept - en aktiv väg till bättre hälsa Den bästa aktiviteten är den som blir av - Undvik långvarigt stillasittande (över två timmar i sträck). - Motionera så du blir varm och andfådd

Läs mer

FaR på Hisingen. Till förskrivare av FaR. Ditt fysiotek. FaR -guiden. för Hisingen

FaR på Hisingen. Till förskrivare av FaR. Ditt fysiotek. FaR -guiden. för Hisingen Till förskrivare av -guiden för Hisingen Till förskrivare av Bil. 1 FaR är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad, Idrott & förening. Verksamheten vänder sig till alla från 7

Läs mer

Göteborg centrum/väster HSN 5 primärvård

Göteborg centrum/väster HSN 5 primärvård FaR manual Göteborg centrum/väster HSN 5 primärvård Innehållsförteckning: FaR som behandlingsmetod 3 Vem skall ha FaR? 4 Ta en aktivitetsanamnes 4 Ta utgångsvärden 5 Dosera individuellt 6 Välj fysisk aktivitet

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept

Fysisk aktivitet på recept Fysisk aktivitet på recept - en aktiv väg till bättre hälsa Hälsan ligger i dina händer och sitter i dina fötter. Det är inte alltid som läkemedel, som man skulle kunna tro, är den bästa medicinen för

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept. som behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården

Fysisk aktivitet på Recept. som behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården Fysisk aktivitet på Recept som behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården Let's Make our Day Harder Varför skall vi arbeta med fysisk aktivitet / FaR och andra levnadsvanor? Medicinska, hälsoskäl Välfärdsjukdomarna

Läs mer

Kalmar Smålandsidrotten Organisation Uppdrag Strategi 2025 Verksamhet Frågor

Kalmar Smålandsidrotten Organisation Uppdrag Strategi 2025 Verksamhet Frågor Kalmar 2016-11-30 Smålandsidrotten Organisation Uppdrag Strategi 2025 Verksamhet Frågor Två organisationer under ett paraply Organisationen Smålandsidrottens verksamhetsidé: Smålandsidrotten ska inspirera

Läs mer

PÅ VÄG MOT EN JÄMLIK HÄLSA

PÅ VÄG MOT EN JÄMLIK HÄLSA PÅ VÄG MOT EN JÄMLIK HÄLSA När människor mår bra, mår även Västra Götaland bra. JÄMLIK HÄLSA ÄR EN HJÄRTEFRÅGA Det är egentligen rätt enkelt. En region där människor trivs och är friska längre, har bättre

Läs mer

Fysisk aktivitet, FaR och Friskvårdslotsning

Fysisk aktivitet, FaR och Friskvårdslotsning Fysisk aktivitet, FaR och Friskvårdslotsning Helena Wallin Eriksson, hälsoplanerare Folkhälsoenheten Hälsa och habilitering folkhalsoenheten.hoh@lul.se www.lul.se/folkhalsoenheten Mia Modin, friskvårdslots

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept (FaR )

Fysisk aktivitet på Recept (FaR ) (FaR ) Perspektiv från idrottsrörelsen regionalt och lokalt FoU-rapport 2006:3 FoU-rapporter 2003 1. Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens

Läs mer

Fyss & FaR Fysisk aktivitet på recept

Fyss & FaR Fysisk aktivitet på recept Fyss & FaR Fysisk aktivitet på recept Åse Blomqvist leg fysioterapeut FaR-teamet centrala och västra Göteborg FaR som behandlingsmetod Nationella riktlinjer 1. Tobak 2. Alkohol 3. Ohälsosamma matvanor

Läs mer

Fysisk aktivitet i psykiatrin?

Fysisk aktivitet i psykiatrin? Stockholm 081010 Fysisk aktivitet i psykiatrin? Jill Taube FaR i Stockholms Läns L Landsting Centrum för f r allmänmedicin, Stockholms Läns L Landsting och Karolinska Institutet FaR i SLL Jill Taube Ing-Mari

Läs mer

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 HSN 1004-0379 HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 2010-10-29 Innehållsförteckning Syfte... 3 Inriktningsmål... 3 Delmål... 3 Hur kan vi som arbetar i HSN-förvaltningen bidra

Läs mer

FaR - Fysisk aktivitet på recept. Människans utveckling Är det möjligt...? Det vet väl alla att det är nyttigt att röra på sig.!??

FaR - Fysisk aktivitet på recept. Människans utveckling Är det möjligt...? Det vet väl alla att det är nyttigt att röra på sig.!?? Prevnut 15 maj 2009 FaR - Fysisk aktivitet på recept FaR - Fysisk aktivitet på recept Ing-Mari Dohrn MSc, leg sjukgymnast vetenskaplig bakgrund rekommendationer praktisk tillämpning Människans utveckling

Läs mer

LIVSSTIL PÅ RESEPT 8-9 Novebmer Fysisk aktivitet på recept fungerar det? En utvärdering av Östgötamodellen. Matti Leijon

LIVSSTIL PÅ RESEPT 8-9 Novebmer Fysisk aktivitet på recept fungerar det? En utvärdering av Östgötamodellen. Matti Leijon LIVSSTIL PÅ RESEPT 8-9 Novebmer 2006 Fysisk aktivitet på recept fungerar det? En utvärdering av Östgötamodellen. Matti Leijon Folkhälsovetare, Msc Folkhälsovetenskapligt centrum Doktorand, Linköping Universitet

Läs mer

Verksamhetsinriktning Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten

Verksamhetsinriktning Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten Verksamhetsinriktning 2016-2017 Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten Verksamhetsinriktning 2016-2017 Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten

Läs mer

FOLKHÄLSOPOLITISKT PROGRAM FÖR SORSELE KOMMUN

FOLKHÄLSOPOLITISKT PROGRAM FÖR SORSELE KOMMUN Vår vision är ett Sorsele som genomsyras av engagemang, omtanke och generositet. Att leva i Sorsele är att leva friskt och starkt, med kraft och glädje. Att bejaka sig själv och bekräfta sin omgivning.

Läs mer

Manual Förskrivning av Fysisk aktivitet på Recept (FaR )

Manual Förskrivning av Fysisk aktivitet på Recept (FaR ) Manual Förskrivning av Fysisk aktivitet på Recept (FaR ) 1 Innehåll 1. Inledning 3 2. Bakgrund 3 FaR 3 Definition av fysisk aktivitet 3 Hälsofrämjande fysisk aktivitet 3 Nationella rekommendationer för

Läs mer

Implementeringen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Implementeringen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Implementeringen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Rubrik Iréne Nilsson Carlsson 2013-11-12 Varför nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder? De viktigaste

Läs mer

Träning som en del av vardagen. Ulrika Einarsson Sjukgymnastikkliniken Karolinska Universitetssjukhuset

Träning som en del av vardagen. Ulrika Einarsson Sjukgymnastikkliniken Karolinska Universitetssjukhuset Träning som en del av vardagen Ulrika Einarsson Sjukgymnastikkliniken Karolinska Universitetssjukhuset 25 min senare Rekommendationer finns om träning/fysisk aktivitet för personer med MS Rekommendationer

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept FaR

Fysisk aktivitet på recept FaR Nordisk konferanse om livsstil på resept, Hamar, Norge 8 nov 2006 Fysisk aktivitet på recept () i Sverige Lena Kallings MSc, Doktorand lena.kallings@ki.se Leder fysisk aktivitet på recept till mer fysisk

Läs mer

Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15

Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15 Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15 Det övergripande målet för folkhälsa är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Vad är folkhälsa? Folkhälsa

Läs mer

Forebygging i helsetjensten Implementering av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Forebygging i helsetjensten Implementering av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Forebygging i helsetjensten Implementering av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Rubrik Iréne Nilsson Carlsson 2014-09-01 De nationella riktlinjerna 2014-09-01 2 Varför riktlinjer för

Läs mer

Idrottens organisation

Idrottens organisation Idrottens organisation Riksidrottsstyrelsen, RS Riksidrottsförbundet RF Förbundsstyrelsen, FS SISU Idrottsutbildarna SOK:s styrelse Sveriges Olympiska Kommitté SOK 71 Specialidrottsförbund SF Styrelser

Läs mer

IDROTTSLYFTET MER OCH FLER. Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet!

IDROTTSLYFTET MER OCH FLER. Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! IDROTTSLYFTET MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! VAR MED OCH UTVECKLA VÄRLDENS BÄSTA BARN- OCH UNGDOMSIDROTT! I de flesta idrottsföreningar finns goda idéer

Läs mer

FaR - Fysisk aktivitet på recept Aktivitetskatalog Nora kommun

FaR - Fysisk aktivitet på recept Aktivitetskatalog Nora kommun FaR - Fysisk aktivitet på recept Aktivitetskatalog Nora kommun 2017 Folkhälsoenheten Innehåll Kontaktuppgifter... 3 Dans... 4 Kroppskännedom... 4 Styrketräning... 4 Vattenaktiviteter... 5 För pensionärer...

Läs mer

Avtal om folkhälsosamordning i. Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01. Mellan

Avtal om folkhälsosamordning i. Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01. Mellan Dnr: 110-2012 Avtal om folkhälsosamordning i Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01 Mellan HSN 8 och Borås Stad 1 (7) 1. Parter Detta avtal är slutet mellan kommunstyrelsen i Borås nedan kallad kommunen och Västra

Läs mer

Tingsryd i toppform med FYSS

Tingsryd i toppform med FYSS 1(11) NSV Tingsryd 2008-01-24 Tingsryd i toppform med FYSS Projektarbete Vårdcentralen Tingsryd Olle Björmsjö Birgitta Arvidsson Berith Andersson Kontaktperson Birgitta Arvidsson 0477/794880 Mailadress

Läs mer

FaR - Fysisk aktivitet på recept Aktivitetskatalog för Lindesberg - Storå

FaR - Fysisk aktivitet på recept Aktivitetskatalog för Lindesberg - Storå FaR - Fysisk aktivitet på recept Aktivitetskatalog för Lindesberg - Storå 2014 Folkhälsoenheten Innehåll Kontaktuppgifter... 3 Bollaktiviteter... 4 Gympa... 4 Kroppskännedomsträning... 4 Styrketräning...

Läs mer

Gammal är inte alltid äldst!

Gammal är inte alltid äldst! Gammal är inte alltid äldst! en longitudinell studie gällande VillGott-deltagarnas upplevda hälsa Therese Flemström Elin Sölveskog GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Examensarbete 57:2008 Lärarprogrammet:

Läs mer

2011 Layout & design Aztek Design www.aztek.se Foto: Photos.com, istockphoto.com

2011 Layout & design Aztek Design www.aztek.se Foto: Photos.com, istockphoto.com 2011 Layout & design Aztek Design www.aztek.se Foto: Photos.com, istockphoto.com 2 Långsiktigt folkhälsoarbete för god och jämlik hälsa i Årjängs kommun Innehållsförteckning Inledning 4 Bakgrund 5 Folkhälsorådet

Läs mer

FaR - Fysisk aktivitet på recept Aktivitetskatalog Nora kommun

FaR - Fysisk aktivitet på recept Aktivitetskatalog Nora kommun FaR - Fysisk aktivitet på recept Aktivitetskatalog Nora kommun 2017 Folkhälsoenheten Innehåll Kontaktuppgifter... 3 Dans... 4 Kroppskännedom... 4 Styrketräning... 5 Vattenaktiviteter... 5 För pensionärer...

Läs mer

FaR på Hisingen. Till förskrivare av FaR. Ditt fysiotek. FaR -guiden. för Hisingen. FaR på Hisingen

FaR på Hisingen. Till förskrivare av FaR. Ditt fysiotek. FaR -guiden. för Hisingen. FaR på Hisingen Till förskrivare av -guiden för Hisingen FaR 2016-04-22 Till förskrivare av Bil. 1 FaR är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad, Idrott & förening. Verksamheten vänder sig till

Läs mer

Strategiskt folkhälsoprogram

Strategiskt folkhälsoprogram Kommunledning Folkhälsoplanerare, Therese Falk Fastställd: 2014-11-03 Strategiskt folkhälsoprogram 2015-2020 Strategiskt folkhälsoprogram 2015-2020 2/10 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning...

Läs mer

Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Slutförslag 2012-02-02 Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden

Läs mer

Det är viktigt att röra på sig när man har cancer

Det är viktigt att röra på sig när man har cancer Det är viktigt att röra på sig när man har cancer regiongavleborg.se Det är viktigt att röra på sig när man har cancer Dagens forskning visar att de flesta patienter som behandlas för cancer har mycket

Läs mer

Titel Fritidsaktiviteter habiliteringen 2014 Syfte Habiliteringen har med hjälp av medel från Hälsopotten 2013 arbetat för att möjliggöra att

Titel Fritidsaktiviteter habiliteringen 2014 Syfte Habiliteringen har med hjälp av medel från Hälsopotten 2013 arbetat för att möjliggöra att Titel Fritidsaktiviteter habiliteringen 2014 Syfte Habiliteringen har med hjälp av medel från Hälsopotten 2013 arbetat för att möjliggöra att individer med olika funktionsnedsättningar ska få ta del av

Läs mer

Psykisk ohälsa inom första linjens vård

Psykisk ohälsa inom första linjens vård Psykisk ohälsa inom första linjens vård St: Gertrud i Malmö 2013-03-22 Stefan Jutterdal Förbundsordförande Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund www.sjukgymnastforbundet.se www.facebook.com/sjukgymnastforbundet

Läs mer

Psykisk ohälsa, 18-29 år - en fördjupningsstudie 2007. Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund

Psykisk ohälsa, 18-29 år - en fördjupningsstudie 2007. Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund Psykisk ohälsa, 18-29 år - en fördjupningsstudie 2007 Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund Psykisk ohälsa hos vuxna, 18-29 år En fördjupning av rapport 8 Hälsa

Läs mer

Konsumentföreningen Väst. Rörelser i hälsans tecken - vilken motionstyp är du?

Konsumentföreningen Väst. Rörelser i hälsans tecken - vilken motionstyp är du? Rörelser i hälsans tecken - vilken motionstyp är du? Camilla Holm, leg sjukgymnast, leg dietist 2006-1 Motionstyper -2 Från grottmänniska till kontoret Vår kropp är genetisk samma som på stenåldern, dvs.

Läs mer

FYSS. Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling. Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA) www.fhi.se. statens folkhälsoinstitut

FYSS. Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling. Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA) www.fhi.se. statens folkhälsoinstitut FYSS Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA) statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Det finns en medicin som Sänker blodtrycket, blodsocker

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept stöd för hälsosamt åldrande

Fysisk aktivitet på recept stöd för hälsosamt åldrande Fysisk aktivitet på recept stöd för hälsosamt åldrande Leg.sjukgymnast,MSc, doktorand Centrum för Allmänmedicin Karolinska Instiutet Ökad fysisk aktivitet efter 50 lönar sig! 2 205 50-åriga män, följdes

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2008:8 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2007:13 av Lena-Maj Anding m.fl. (mp) om fysisk aktivitet på recept, FaR Föredragande landstingsråd: Birgitta Rydberg Ärendet Motionärerna

Läs mer

Slutrapport. Regionala riktlinjer för FaR (Fysisk aktivitet Recept) i Jämtlands län Elsa Rudsby Strandberg & Eva Söderberg

Slutrapport. Regionala riktlinjer för FaR (Fysisk aktivitet Recept) i Jämtlands län Elsa Rudsby Strandberg & Eva Söderberg Slutrapport Regionala riktlinjer för FaR (Fysisk aktivitet Recept) i Jämtlands län Elsa Rudsby Strandberg & Eva Söderberg 1 Förord Under flera år har vi, Elsa och Eva, arbetat tillsammans - representerandes

Läs mer

NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs

NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs NORRBOTTENS SKOLIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSINRIKTINING 2013 SKOLIDROTTSFÖRBUNDET ETT KATEGORIFÖRBUND SOM TILLHÖR

Läs mer

Brobygge! Välkomna! Fysisk aktivitet och/eller läkemedel i sjukdomsprevention och behandling

Brobygge! Välkomna! Fysisk aktivitet och/eller läkemedel i sjukdomsprevention och behandling Brobygge! Fysisk aktivitet och/eller läkemedel i sjukdomsprevention och behandling Iwona Jacobsson Folkhälsoplanerare Landstinget Västernorrland Välkomna! 1 FYSS FYsisk aktivitet som Sjukdomsprevention

Läs mer

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Tobak, alkohol, fysisk aktivitet och matvanor. så kan hälso- och sjukvården stödja dig att ändra ohälsosamma levnadsvanor

Tobak, alkohol, fysisk aktivitet och matvanor. så kan hälso- och sjukvården stödja dig att ändra ohälsosamma levnadsvanor Tobak, alkohol, fysisk aktivitet och matvanor så kan hälso- och sjukvården stödja dig att ändra ohälsosamma levnadsvanor Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Du får gärna citera Socialstyrelsens

Läs mer

Sveriges elva folkhälsomål

Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål En god hälsa för hela befolkningen Sverige har en nationell folkhälsopolitik med elva målområden. Målområdena omfattar de bestämningsfaktorer som har

Läs mer

Implementering av fysisk aktivitet

Implementering av fysisk aktivitet Sahlgrenska Universitetssjukhuset Implementering av fysisk aktivitet Helen Sundberg leg sjukgymnast/fysioterapeut Fysisk aktivitet på recept (FaR ) en vägledning för implementering Johan Faskunger Matti

Läs mer

Mer sjukdom/symtom med stigande ålder. Vi behöver ta hänsyn till fler relaterade faktorer

Mer sjukdom/symtom med stigande ålder. Vi behöver ta hänsyn till fler relaterade faktorer SMÄRTA HOS ÄLDRE Mer sjukdom/symtom med stigande ålder Vi behöver ta hänsyn till fler relaterade faktorer Beakta fysiologisk, psykologisk, social och existentiell dimension INAKTIVITETSSMÄRTA Hög ålder

Läs mer

FaR - Fysisk aktivitet på recept Aktivitetskatalog Fellingsbro

FaR - Fysisk aktivitet på recept Aktivitetskatalog Fellingsbro FaR - Fysisk aktivitet på recept Aktivitetskatalog Fellingsbro 2016 Folkhälsoenheten Innehåll Kontaktuppgifter... 3 Dans... 4 Gympa... 4 Styrketräning... 5 Mat, fysisk aktivitet och beteendeförändring

Läs mer

Fysisk aktivitet. Metoder för att främja fysisk aktivitet. i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling

Fysisk aktivitet. Metoder för att främja fysisk aktivitet. i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling En stillasittande livsstil ökar risken för ett antal sjukdomar. Regelbunden fysisk aktivitet främjar däremot både hälsa och välbefinnande och

Läs mer

4. Behov av hälso- och sjukvård

4. Behov av hälso- och sjukvård 4. Behov av hälso- och sjukvård 3.1 Befolkningens behov Landstinget som sjukvårdshuvudman planerar sin hälso- och sjukvård med utgångspunkt i befolkningens behov, därför har underlag för diskussioner om

Läs mer

Implementeringen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Implementeringen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Implementeringen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Rubrik Iréne Nilsson Carlsson 2013-10-01 Varför nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder? De viktigaste

Läs mer

Vem behöver vad? underlag för bedömning av befolkningens behov av sjukvård, hälsofrämjande och förebyggande insatser åren 2010-2015

Vem behöver vad? underlag för bedömning av befolkningens behov av sjukvård, hälsofrämjande och förebyggande insatser åren 2010-2015 Vem behöver vad? underlag för bedömning av befolkningens behov av sjukvård, hälsofrämjande och förebyggande insatser åren 2010-2015 Barbara Rubinstein epidemiolog Karin Althoff vårddataanalytiker Rapportens

Läs mer

Aktivitetskatalog. Sala. FaR - Fysisk aktivitet på recept

Aktivitetskatalog. Sala. FaR - Fysisk aktivitet på recept Aktivitetskatalog Sala FaR - Fysisk aktivitet på recept Innehåll REKOMMENDATIONER OM FYSISK AKTIVITET FÖR VUXNA sid 2 DET ÄR INTE BARA DEN FYSISKA AKTIVITETEN SOM RÄKNAS sid 3 FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT

Läs mer

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 1 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 2 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 INNEHÅLL 3 INLEDNING 4 BÖRJA MED EN NULÄGESANALYS 6 SÄTT DET

Läs mer

Fysisk Aktivitet och KOL

Fysisk Aktivitet och KOL Fysisk Aktivitet och KOL Mattias Damberg, Docent, Hjärtkliniken, Karolinska Institutet, KS Solna Specialist i Allmänmedicin, CityPraktiken, Västerås Västerås 2012-04-19 Samarbete Öka självupplevd hälsa

Läs mer

Riktlinjer för uppsökande tandvård i Region Skåne

Riktlinjer för uppsökande tandvård i Region Skåne 2005-04-12 Riktlinjer för uppsökande tandvård i Region Skåne Dessa riktlinjer föreslås komplettera cirkulär 1998:209, Svenska kommunförbundet/landstingsförbundet och ligga till grund för lokala överenskommelser,

Läs mer

Läkemedel en viktig del av sjukvården

Läkemedel en viktig del av sjukvården 22 Läkemedel en viktig del av sjukvården Läkemedel är en viktig del av sjukvården. Nya läkemedel och ny kunskap om gamla läkemedel har de senaste åren lett till framsteg i behandling av folksjukdomar som

Läs mer

världens friskaste barn

världens friskaste barn världens friskaste barn En frisk generation vill att Sverige ska ha världens friskaste barn. INSAMLINGSSTIFTELSEN EN FRISK GENERATION Insamlingsstiftelsen En frisk generation startade 2011. Syftet är att

Läs mer

KVINNOR I RÖRELSE. - Vi är byggda för att röra på oss.

KVINNOR I RÖRELSE. - Vi är byggda för att röra på oss. KVINNOR I RÖRELSE - Vi är byggda för att röra på oss. Zahra Ousi, 18-19 juni 2016 Nu så ska vi prata om fysisk aktivitet eller som det i vardagsspråket kallas: träning/motion. INNEHÅLL: Vad menas med fysisk

Läs mer

Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Verksamhetsinriktning

Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Verksamhetsinriktning Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning 2016-2017 Jämtland Härjedalens Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Box 384, Sollidenvägen 62 B 831 25 Östersund Tel:

Läs mer