Tingsryd i toppform med FYSS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tingsryd i toppform med FYSS"

Transkript

1 1(11) NSV Tingsryd Tingsryd i toppform med FYSS Projektarbete Vårdcentralen Tingsryd Olle Björmsjö Birgitta Arvidsson Berith Andersson Kontaktperson Birgitta Arvidsson 0477/ Mailadress Postadress: Box 1001, TINGSRYD Besöksadress: Storgatan 87 E-post: - Telefon: Mobiltel: Telefax: slutrapport - tingsryd

2 LANDSTINGET KRONOBERG 2(11) Sammanfattning En fysiskt aktiv livsstil minskar risken att utveckla sjukdomstillstånd. Enligt Socialstyrelsens folkhälsorapport 2005 är högst 20 procent av Sveriges befolkning över 30 år tillräckligt fysiskt aktiva sett ur ett folkhälsoperspektiv. Rådgivning till patienter i klinisk vardagsmiljö tillsammans med recept på fysisk aktivitet (FaR) och uppföljning av receptet leder till att de ökar sin fysiska aktivitet med procent under minst sex månader efter rådgivningstillfället. Syfte var att erbjuda invånarna i Tingsryds kommun mer hälsofrämjande hälsooch sjukvård och att införliva Fyss som en naturlig del i det ordinarie patientarbetet. Övergripande Mål : Förebygga ohälsa genom ökad fysisk aktivitet. Målgrupp: Personer med risk för att utveckla sjukdom och som är fysiskt aktiva mindre än 30 minuter/dag. Personer med sjukdom där FaR är ett komplement till den medicinska behandlingen. Resultat: 105 recept har skrivits mellan januari och september Kartläggningen av hypertonipatienterna visade att det fanns 568 personer med diagnosen hypertoni och att 384 av dem hade hypertoni som huvuddiagnos. En tredjedel av recepten har gällt högt blodtryck. Skattad hälsa mätt på Euro-QOL:s hälsotermometer (0-100) före och efter Fyssinsats visade en förbättring på nästan 20 enheter. Personalutbildning om Fyss och Far har genomförts vid flera tillfällen. Personalutbildning i motiverande samtalsteknik har genomförts under hösten Enkätundersökning till förskrivarna visade att man önskade mer kunskap i att dosera mängden fysisk aktivitet och att välja rätt aktivitet. Koordinatorsfunktionen har fungerat bra och underlättat införandet av Fyss och Far på vårdcentralerna. Planering av informationskväll för föreningar i kommunen har påbörjats tillsammans med kommunens folkhälsosamordnare. Framtiden! Arbeta med kulturförändring hos alla så att recept på fysisk aktivitet blir lika naturligt att ordinera som medicin. Sprida kunskap om och intresse för Fyss hos kommuninnevånarna så att man blir nyfiken på och efterfrågar receptet. Utveckla samarbetet med kommunen och föreningar.

3 LANDSTINGET KRONOBERG 3(11) Innehållsförteckning Bakgrund 4 Syfte 6 Mål 6 Metod 6 Förändringsidéer 7 Resultat 8 Sammanfattning och reflektioner 10 Bilaga: Rutin vid blodtryckskontroll 11

4 LANDSTINGET KRONOBERG 4(11) Bakgrund Nationell och internationell erfarenhet visar att man inte når inaktiva grupper i samhället med enbart information. Socialstyrelsens folkhälsorapport 2005 visar att högst 20 procent av Sveriges befolkning över 30 år är tillräckligt fysiskt aktiva sett ur ett folkhälsoperspektiv. Insatserna måste därför breddas och ta sin utgångspunkt i människors livsvillkor, livsstil och tidigare erfarenheter av rörelse/fysisk aktivitet. Stor potential finns genom att öka de lågintensiva aktiviteterna i vardagen, som promenad och cykling. Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) lämnade 2006 rapport om vilka metoder som är ändamålsenliga och kostnadseffektiva för att främja fysisk aktivitet. Rådgivning till patienter i klinisk vardagsmiljö leder till att de ökar sin fysiska aktivitet med procent under minst sex månader efter rådgivningstillfället (Evidensstyrka 1). Fysisk aktivitet på recept innefattar alltifrån ett skriftligt råd på en aktivitet som individen utför själv, till en helhetslösning med stödjande samhällsstruktur, som exempelvis en fungerande vårdkedja från förskrivare till aktivitetsledare. Den bakomliggande orsaken till att ordinationen är skriftlig är att studier visat på att det skriftliga rådet ger en bättre följsamhet än det muntliga. (Fysisk aktivitet på recept fungerar det? En utvärdering av Östgötamodellen av Matti Lejon och Magdalena Jacobson). I propositionen Mål för folkhälsan /03:35, har regeringen tagit fram elva målområden för folkhälsoarbetet, ett av dem är ökad fysisk aktivitet. Ett annat målområde är en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Kronobergs läns folkhälsopolitiska program följer väl det nationella. Landstingsfullmäktige vill framhålla en ökad satsning på folkhälsoarbetet som ett nödvändigt sätt att förebygga sjukvårdsbehoven i framtiden. Eftersom nästan alla resurser för hälso- och sjukvård går åt till sjukvård och mycket lite till förebyggande arbete är det viktigt att poängtera folkhälsans stora betydelse för sjukvårdbehovens utveckling. (Landstingets uppdrags- och utvecklingnsbudget , sid 18). I landstingets nya programförklaringen , betonas folkhälsoarbetet. Grunden för hälsoarbetet ska vara friskvård, förebyggande insatser och påverkan på livsstilen. Läkarna måste, enligt vår mening, i ökad grad uppmärksamma livsstilsvanor och t ex ordinera motion på recept. Samma tänkande torde gälla även övriga receptutfärdare. Tingsryds kommun är en landsbygdskommun med centralorten Tingsryd belägen mitt i kommunen med cirka två mil till de övriga sex kommundelarna. Inom närsjukvården i Tingsryd finns två vårdcentraler belägna i Tingsryd och Ryd. Det finns åldringsboende i varje kommundel. Folkmängden uppgick till innevånare. Sverige har Eu:s äldsta befolkning, 5,3 procent är äldre än 80 år. Motsvarande siffra för Tingsryds kommun är 8,5 procent. En fjärdedel är äldre än 65 år. Befolkningsutvecklingen i kommunen är negativ med minskande folkmängd för varje år. Inflyttningen är störst i åldersgruppen över 55 år. Utflyttningen är störst i åldersgruppen år (50%).

5 LANDSTINGET KRONOBERG 5(11) Andel personer med eftergymnasial utbildning är lägre i Tingsryds kommun jämfört med riket och länet. Näringsstrukturen i kommunen är i huvudsak koncentrerad till två områden, tillverkningsindustri samt vård och omsorg. Tingsryds kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Källa: SCB, arbetsmarknadsstatistik. Ohälsotalet (ohälsotal är sjukpenningdagar+rehabpenning+sjuk/aktivitetsersättning dividerat med antal personer år) i riket är för närvarande 39,9. Målsättningen för staten är att minska ohälsotalet till 37.0 fram till år Motsvarande siffror för Kronobergs län är I Tingsryds kommun var ohälsotalet i september 2007, 40 dagar per person och år. Kvinnornas ohälsotal var 50 och mäns 30 vid samma mättillfälle. Ohälsan är störst i den äldsta åldersklassen (55-64 år) för både kvinnor och män. Källa: En nyligen presenterad undersökning om barns och ungdomars hälsa och levnadsvanor i Kronobergs län visade att yngre individer i Tingsryds kommun upplever att de har bra eller mycket bra hälsa och att de trivs med livet. Nästan hälften av ungdomarna i årskurs 8 och gymnasieårskurs 2, medan 33 procent av årskurs 5 var fysiskt aktiva dagligen. Hälften av samtliga flickor som deltog i undersökningen hade huvudvärk en gång i veckan eller mer. Hälften av flickorna i Gy åk 2 hade ryggont en gång i veckan eller oftare. 20 procent av flickorna i åk 5 och 20 procent, både flickor och pojkar, i åk 8 hade ryggont en gång i veckan eller oftare. Källa: Hälsa och levnadsvanor i Kronobergs län. FoU-rapport 2007 Den vanligaste besöksdiagnosen på vårdcentralerna Tingsryd/Ryd är hypertoni. 568 patienter på Vc Tingsryd hade diagnosen hypertoni. Av dem hade 384 hypertoni som huvuddiagnos. Läkemedelskostnaden för hjärta-kärlsjukdomer var nästan hälften av samtliga läkemedel i Tingsryds närsjukvårdsområde. Källa: rapport Kartläggning Tingsryds kommun i Den framtida närsjukvården. Kronobergs län har hög andel patienter med hypertoni jämför med riket. Källa:

6 LANDSTINGET KRONOBERG 6(11) Vårdcentralerna Tingsryd och Ryd hade 2006 ett patientflöde på besök. Det finns 41,76 tjänster på vårdcentralerna, av dem är 8,3 läkartjänster, 12, 3 sjukskötersketjänster, 3 sjukgymnasttjänster och 1 psykiatriresurs. Personlens sjukfrånvaro var låg på båda vårdcentralerna. Trots otillräcklig läkarbemanning var tillgängligheten god. Kommunen och närsjukvården har regelbundna träffar och det finns ett gemensamt intresse att tillsammans utveckla vård- och omsorgsbehovet för kommuninnevånarna. Sveriges Kommuner och Landsting har i år startat projektet Brobygge som innebär en satsning på fysisk aktivitet och/eller läkemedel i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling. Landstinget Kronoberg har beslutat att delta i denna satsning för att utveckla de två Hälsotorgsprojekten i närsjukvårdsområdena Tingsryd och Alvesta och för att införliva FYSS som en naturlig del i det ordinarie arbetet. Syfte Att skapa förutsättningar för ett förbättrat hälsoläge för invånarna i Tingsryds kommun genom att erbjuda alternativ till läkemedel i form av fysisk aktivitet på recept (FaR). Att erbjuda mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Att införliva Fyss som en naturlig del i det ordinarie patientarbetet. Övergripande Mål Förebygga och behandla ohälsa genom ökad fysisk aktivitet. Delmål Minst 50 recept på fysisk aktivitet. Riktad insats till personer med förhöjt blodtryck. Inrätta hälsokoordinator för mottagande av recept. Kulturförändring på arbetsplatsen. Målgrupp Personer med risk för att utveckla sjukdom och som är fysiskt aktiva mindre än 30 minuter/dag. Personer med sjukdom där FaR är ett komplement till den medicinska behandlingen. Metod Fysisk aktivitet på recept. Recepten utfärdades av läkare, sjuksköterska, sjukgymnast och psykiatriresurs. Vid varje motionstillfälle stämplades receptet med datum och signatur. Receptet följdes upp vid återbesök hos receptförskrivaren eller koordinatorn. Utvärdering/uppföljning Patienten ifyller ett enkelt frågeformulär samt EuroQol hälsotermometer före och efter träningsperioden. Intervju med fokusgrupp efter avslutad projekttid. Förväntade effekter eller resultat 1. Beteendeförändringar: Patienten har ökat sin fysiska aktivitet och upplever positiva effekter för hälsan. 2. Miljö/verksamhets-/samhällsförändringar:

7 LANDSTINGET KRONOBERG 7(11) Föreningslivet i Tingsryd bör få större kunskap om fysisk aktivitet på recept (FaR) och uppmuntras att skapa passande aktiviteter inom föreningarnas verksamhet. Kommunen, försäkringskassan och företagshälsovård kan förväntas se positivt på projektet. Genomförande Recept utfärdades i samråd med patienten. Varje recept journalfördes i Cosmic och uppföljning av FaR bör ske på liknande sätt som för en läkemedelsordination. De träningsmöjligheter med ledare (sjukgymnast) som erbjöds var lättgymnastik, vattengymnastik samt styrketräning i vårdcentralernas träningslokaler. En förteckning över kommunens föreningsaktiviteter upprättades. Stor vikt lades vid patientens eget önskemål om och intresse för fysisk aktivitet och ambitionen var hög att så långt möjligt hitta en rolig och attraktiv aktivitet. Ökad vardagsmotion kan vara lämpligt alternativ för många. Stegräknare fanns för utlåning. Förändringsidéer Tre förändringsidéer testades och utvärderades. Förändringsidé 1: Syfte: komma igång med Fyss och FaR. 1. Information om Fyss till all personal samt information om receptskrivning till berörd personal. 2. Igångsättande av aktiviteter som blir lättillgängliga för personer som inte vill eller kan delta i föreningsaktiviteter. Förändringsidé 2: Syfte: mätbart mål, riktat mot utvald diagnos. Koordinator. Arbeta med kulturförändring på arbetsplatsen. 1. Skriva 50 recept eller fler. Så många patienter som möjligt med högt blodtryck erbjöds recept. 2. Informationsmaterial om Fyss och receptskrivning ( lathund ) utformades. Information och diskussion om materialet i varje yrkesgrupp för sig. 3. Upprättade rutin för receptskrivning och uppföljning. Rutinmallen introducerades i sköterske respektive läkargruppen. Rutinmall: Samtal med patienten där följande frågor ska ingå och dokumenteras. Längd/vikt, BMI fastställs Midjeomfång mäts Rökning/snusning Alkoholvanor Fysisk aktivitet; hur mycket rör Du på dig under en dag och under en vecka. Fråga om den senaste veckan för den kommer man ihåg. Livsstilstest erbjuds. ERBJUDA patienten ett RECEPT på fysisk aktivitet. Dokumentera i journalen under sökord FaR, recept utfärdat. Notera hur många patienter som avböjer recept med enkel pinnstatistik månadsvis. Skicka receptet till FYSS-koordinator Birgitta Arvidsson med tydligt angivet telefonnummer (mobil och vanligt) eventuellt också när på dagen patienten kan nås. Koordinatorn kontaktar patienten och tillsammans med patienten väljer lämplig fysisk aktivitet samt gör mätningar före och efter träningsperiod. Ingångsvärde för blodtryck, vikt mm. Distriktssköterske och läkaruppgift.

8 LANDSTINGET KRONOBERG 8(11) Hos koordinatorn fyller patienten i två formulär som mäter allmänt hälsotillstånd och mängd fysiskt aktivitet per dag och vecka. Koordinatorn kan även göra konditionstest, styrketest och liknande efter patientens önskemål. 4. Kulturförändring på arbetsplatsen. Informationen riktades till varje enskild yrkesgrupp. Förändringsidé 3: Syfte: specifikt mål för hypertonipatienter, förbättra rutinmallen, fungerar receptskrivningen, kontakt med kommunens hälsosamordnare, utbildning, information till allmänhet. 1. Kartläggning av hypertonipatienter, ålder, antal procent av hypertonipatienterna ska erbjudas recept. 3. Förbättra rutinmallen för sjuksköterskor och läkare (Bilaga 1). 4. Enkätundersökning till förskrivare med frågor om kunskaper om Fyss och ordination av FaR, dosering av mängd och intensitet, hur bekvämt det är att använda FaR. 5. Informationstavlor, film om Fyss. 6. Informationskväll för föreningar om Fyss tillsammans med kommunens folkhälsosamordnare. 7. Kurs i motiverande samtal för all personal. Resultat Förändringarna har provats och utvärderats mot de mål som satts upp. 105 recept har skrivits mellan januari och september Kartläggningen av hypertonipatienterna visade att det fanns 568 personer med diagnosen hypertoni och att 384 av dem hade hypertoni som huvuddiagnos. En tredjedel av recepten har gällt högt blodtryck recept/månad totalt antal recept 20 0 januari februari mars april maj juni juli augusti september

9 LANDSTINGET KRONOBERG 9(11) Skattad hälsa mätt på Euro-QOL:s hälsotermometer (0-100) före och efter Fyssinsats visade en förbättring på nästan 20 enheter. Intervju med deltagare efter 3 månaders träning. Citat det var viktigt för mig att känna att jag blev rörligare. Jag fick mindre ont i knäna och balansen blev mycket bättre. Citat jag hörde några som sa: det är hon som dansar så bra. Detta har aldrig hänt mig, en sån klumpedunsa som jag är. tack vare att jag börjat träna Före Efter Personalutbildning om Fyss och Far har genomförts vid flera tillfällen. Personalutbildning i motiverande samtalsteknik har genomförts under hösten Enkätundersökning till förskrivarna visade att man hade god kunskap om evidensen för att fysisk aktivitet kan var en potent behandlingsform. I medeltal 8 på en 10-gradig skala. Man kände sig bekväm med att använda receptet, medeltal 7.6 av 10. Man tyckte att det var mycket viktigt att kunna dosera mängd och intensitet, medeltal 7.6 av 10. På frågan om man ansåg sig ha kunskap att föreslå och dosera fysisk aktivitet svarade man 5.6 på den 10-gradiga skalan. Koordinatorsfunktionen har fungerat bra och underlättat införandet av Fyss och Far på vårdcentralerna. Planering av informationskväll för föreningar i kommunen har påbörjats tillsammans med kommunens folkhälsosamordnare.

10 LANDSTINGET KRONOBERG 10(11) Sammanfattning och reflektion om framtiden Målet att skriva minst 50 recept uppnåddes med mycket god marginal medan målet att erbjuda hälften av hypertonipatienterna ett FaR-recept inte lyckades. Sjuksköterskor och sjukgymnaster har skrivit flest recept under projektperioden. Den förstnämnda yrkeskategorin träffar hypertonipatienter medan sjukgymnasterna inte i första hand ser dessa patienter. Deras recept riktade sig därför till andra diagnoser. Läkarna är den yrkesgrupp som träffar flest nya hypertoni-patienter medan sköterskorna gör blodtryckskontroller på samma patient flera gånger. Det är viktigt att stärka och entusiasmera läkar gruppen med ytterligare information och utbildning om receptskrivning. Ständiga påminnelser om Fyss på personalmöten och i andra sammanhang är väsentligt för att med tiden implementera metoden så att det blir lika naturlligt att använda FaR som läkemedel. Samtliga förskrivare ansåg sig ha stor nytta av koordinatornsfunktionen. I ett inledande skede är det bra att underlätta receptskrivande så mycket som möjligt. Det är viktigt att sprida kunskap om och intresse för Fyss hos kommuninnevånarna så att man blir nyfiken på och efterfrågar receptet. Ambitionen är att fortsättningsvis utveckla samarbetet med föreningar och kommunen för att nå de nationella och lokala folkhälsomålen.

11 LANDSTINGET KRONOBERG 11(11) BLODTRYCKSKONTROLL. LIGGANDE STÅENDE PULS VIKT LÄNGD MIDJEOMFÅNG TOBAK/ANTAL ALKOHOL/MÄNGD FYSISK AKTIVITET ERBJUDEN LIVSSTILSTEST Person nr: Namn:

Recept för rörelse. TEXT Johan Pihlblad. Lena Kallings är medicine doktor och landets främsta expert på fysisk aktivitet på recept.

Recept för rörelse. TEXT Johan Pihlblad. Lena Kallings är medicine doktor och landets främsta expert på fysisk aktivitet på recept. Recept för rörelse Minst hälften av svenska folket rör sig för lite. Forskare varnar för negativa hälsoeffekter och skenande sjukvårdskostnader i en snar framtid. Frågan är vad som går att göra. Fysisk

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept - FaR i Värmland. Kongsvinger 13 november 2009 Birgitta Sjökvist Friskvårdschef

Fysisk aktivitet på Recept - FaR i Värmland. Kongsvinger 13 november 2009 Birgitta Sjökvist Friskvårdschef Fysisk aktivitet på Recept - FaR i Värmland Kongsvinger 13 november 2009 Birgitta Sjökvist Friskvårdschef Friskvårdscentraler Friskvårdskonsulent Motionsledare Medicinsk styrgrupp Maths Wensmark - beteendevetare,

Läs mer

Manual FaR-METODEN. Personcentrerad. samtalsmetodik. Receptet: Uppföljning. FYSS 2015 och andra rekommendationer

Manual FaR-METODEN. Personcentrerad. samtalsmetodik. Receptet: Uppföljning. FYSS 2015 och andra rekommendationer Manual FaR-METODEN Personcentrerad samtalsmetodik Receptet: FaR/MIN PLAN Samverkan med aktivitets arrangörer/ egen aktivitet FYSS 05 och andra rekommendationer Utgåva april 05. Allt material kan laddas

Läs mer

Förebygga fallolyckor för Linnéa -genom ökad användning av FaR

Förebygga fallolyckor för Linnéa -genom ökad användning av FaR Linnéa 4 Hösten 2009 Förebygga fallolyckor för Linnéa -genom ökad användning av FaR Karin Johansson, Hälsoenheten Aneta Larsson, Markaryds kommun Linda Persson, Markaryds kommun Yvonne Sand, Dialysen Ljungby

Läs mer

Bakgrund. Metod. Andelen personer som är 85 år eller äldre (här benämnda som äldre äldre) är 2,6 % i Sverige,

Bakgrund. Metod. Andelen personer som är 85 år eller äldre (här benämnda som äldre äldre) är 2,6 % i Sverige, 2015-04-10 Bakgrund Att bli äldre behöver inte innebära försämrad hälsa och livskvalitet. Möjligheten att påverka äldres hälsa är större än vad man tidigare trott och hälsofrämjande och förebyggande insatser

Läs mer

Så kan du arbeta för att främja fysisk aktivitet. Från FYSS till patientcentrerat samtal

Så kan du arbeta för att främja fysisk aktivitet. Från FYSS till patientcentrerat samtal Så kan du arbeta för att främja fysisk aktivitet Från FYSS till patientcentrerat samtal Socialstyrelsens nationella riktlinjer 2011 Förhöjd sjukdomsrisk? Från FYSS till patientcentrerat samtal Kräver kunskap

Läs mer

Läkemedel en viktig del av sjukvården

Läkemedel en viktig del av sjukvården 22 Läkemedel en viktig del av sjukvården Läkemedel är en viktig del av sjukvården. Nya läkemedel och ny kunskap om gamla läkemedel har de senaste åren lett till framsteg i behandling av folksjukdomar som

Läs mer

Vad är viktigt för att du som anhörig ska känna att du har ett bra stöd?

Vad är viktigt för att du som anhörig ska känna att du har ett bra stöd? Vad är viktigt för att du som anhörig ska känna att du har ett bra stöd? Fokusgrupper med anhöriga och närstående i Skaraborg 007. Innehållsförteckning...Sida Inledning... Fokusgrupp som metod... Fokusgrupper

Läs mer

KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN

KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN Kloka frågor vänder sig till dig som är äldre och som använder läkemedel. Med stigande ålder blir det vanligare att man behöver läkemedel.

Läs mer

Hälsotorget. apotek och primärv samarbete för f r en bättre b. Centrum för folkhälsa

Hälsotorget. apotek och primärv samarbete för f r en bättre b. Centrum för folkhälsa Hälsotorget apotek och primärv rvård rd i samarbete för f r en bättre b hälsah Det här h är r Bredäng Ligger i sydvästra delen av Stockholm 9000 invånare Högre andel i åldersgrupperna 0-19 år samt 65 år

Läs mer

Vårdcentralen Ankaret

Vårdcentralen Ankaret Vårdcentralen Ankaret så blev det efter sammanslagningen Text: Anna-Lena Lundberg Verksamhetschef Vårdcentralen Ankaret i Örnsköldsvik är i grunden en sammanslagning av två vårdcentraler, Centrum och Gullänget.

Läs mer

Patient- och närståendeutbildning med hög delaktighet

Patient- och närståendeutbildning med hög delaktighet Patient- och närståendeutbildning med hög delaktighet sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé PATIENT- OCH NÄRSTÅENDEUTBILDNING MED HÖG DELAKTIGHET 1 Patient- och närståendeutbildning med hög delaktighet För

Läs mer

Framgångsfaktorer i diabetesvården. Inspiration för utveckling av diabetesvården

Framgångsfaktorer i diabetesvården. Inspiration för utveckling av diabetesvården Framgångsfaktorer i diabetesvården Inspiration för utveckling av diabetesvården Inledning Analys av data från registret visar skillnader i resultat något som tyder på möjligheter att öka kvaliteten. Diabetes

Läs mer

sätter hallänningen i centrum

sätter hallänningen i centrum Vårdval Halland sätter hallänningen i centrum 1 Vårdval Halland en framtidslösning Befolkningsmodell Nya närsjukvården är ett naturligt förstahandsval med undantag av akuta tillstånd som kräver sjukhusvård.

Läs mer

Vårdbarometern 2010 Landstingsjämförelse

Vårdbarometern 2010 Landstingsjämförelse Vårdbarometern 2010 Landstingsjämförelse Mätningen utförd under hösten 2010 aarika.soukka@indikator.org, projektledare Indikator Vårdbarometern 2010 - Landstingsjämförelse 1 av 51 Så här läser du presentationen

Läs mer

Riktlinje för Läkemedelsgenomgångar inom Stockholms läns landsting

Riktlinje för Läkemedelsgenomgångar inom Stockholms läns landsting "ZZJ Hälso- och sjukvårdsförvaltningen STOCKHOI MS I &K% I ANrjVniMG Bilaga 6:2 Riktlinje för Läkemedelsgenomgångar inom Stockholms läns landsting En arbetsgrupp under satsningen "Mest sjuka äldre, läkemedel"

Läs mer

CheckUp www.explizit.se www.checkup.se

CheckUp www.explizit.se www.checkup.se CheckUp Idag utvecklas tekniken i snabb takt och den integreras i våra liv allt mer. Detta gäller lika mycket för hälso- och sjukvården som för vårt arbete eller våra fritidsaktiviteter. E-hälsa är samlingsbegreppet

Läs mer

Detta gäller när jag blir sjukskriven

Detta gäller när jag blir sjukskriven Detta gäller när jag blir sjukskriven Detta gäller när jag blir sjukskriven I den här broschyren har vi samlat några kortfattade råd till dig som blivit sjukskriven. När det gäller sjukskrivning och ersättning

Läs mer

Alkoholvanor hos föräldrar i Kronobergs län

Alkoholvanor hos föräldrar i Kronobergs län Alkoholvanor hos föräldrar i Kronobergs län - Resultatredovisning från AUDIT - undersökning om småbarnsföräldrars alkoholvanor inom barnhälsovården i Kronobergs län vecka 45-46, 2009 Eva Åkesson & Helena

Läs mer

Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun

Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun 2011-04-13 Vv 172/2010 Rev. 2011-10-04, 2011-11-29, 120214 Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syfte...3 Grundkomponenter...3 Definition av rehabilitering...4

Läs mer

Fyss & FaR Fysisk aktivitet på recept

Fyss & FaR Fysisk aktivitet på recept Fyss & FaR Fysisk aktivitet på recept Åse Blomqvist leg fysioterapeut FaR-teamet centrala och västra Göteborg FaR som behandlingsmetod Nationella riktlinjer 1. Tobak 2. Alkohol 3. Ohälsosamma matvanor

Läs mer

MEDBORGARUNDERSÖKNING 2 Juni 2014

MEDBORGARUNDERSÖKNING 2 Juni 2014 MEDBORGARUNDERSÖKNING 2 Juni 2014 Medborgarpanelens upplevelse av hälso- och sjukvårdens tjänster på webben. Arbetsmaterial 2014-0-23 Handläggare Ove Granholm 2014-0-23 2(7) Undersökning nummer 2 är slutförd.

Läs mer

Sida 1 (9) 1 Politisk inledning

Sida 1 (9) 1 Politisk inledning Sida 1 (9) 1 Politisk inledning 2a stycket Prioriterade grupper Landstingsfullmäktige har slagit fast att barn och ungdom, liksom de äldre ska prioriteras. I varje kommun ska det finnas tillgång till landstingspersonal

Läs mer

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Lars Högberg Februari 2012 2012-02-24 Lars Högberg Projektledare Carin Hultgren Uppdragsansvarig 2 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Hälsoformulär. Till dig som är gravid. / / År Månad Dag. Fylls i av barnmorska. Fylls i av tandhygienist

Hälsoformulär. Till dig som är gravid. / / År Månad Dag. Fylls i av barnmorska. Fylls i av tandhygienist MÖDRAHÄLSOVÅRDEN & SALUT-SATSNINGEN I VÄSTERBOTTEN Till dig som är gravid Hälsoformulär Fylls i av barnmorska Beräknad förlossning: / / År Månad Dag Hälsocentral Kod: Hälsoformuläret skickas till: tandvårdsklinik:...

Läs mer

Introduktion till Äldre

Introduktion till Äldre Introduktion till Äldre 65 år eller äldre Norrbottens län 16,4 % 19,2 % 26,9 % 24,4 % 21,1 % 24,6 % 21,7 % 17 % 18,5 % 26,2 % 24,6 % 20,7 % 19,6 % 14,9 % Bilden visar andelen personer som är 65 år eller

Läs mer

Hälsosamtal för äldre boende hemma Motion av Christer G Wennerholm och Margareta Björk (båda m) (2005:41)

Hälsosamtal för äldre boende hemma Motion av Christer G Wennerholm och Margareta Björk (båda m) (2005:41) Utlåtande 2006: RVII (Dnr 327-2140/2005) Hälsosamtal för äldre boende hemma Motion av Christer G Wennerholm och Margareta Björk (båda m) (2005:41) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande

Läs mer

Övertagande av patient från annan enhet

Övertagande av patient från annan enhet Övertagande av patient från annan enhet Formulär för manuell registrering Version 6.3 Formulär C Ifyllande enhet: Gäller from Revideras senast 150201 Ersätter version 6.2 160201 Inledning Formuläret består

Läs mer

Inspirationsdag. Egenvård och hälsoarbete på vårdcentraler och apotek i Örebro län. 5 februari 2008 Dokumentation

Inspirationsdag. Egenvård och hälsoarbete på vårdcentraler och apotek i Örebro län. 5 februari 2008 Dokumentation Inspirationsdag Egenvård och hälsoarbete på vårdcentraler och apotek i Örebro län 5 februari 2008 Dokumentation Syftet med dagen Utveckla och stärka samarbetet mellan apoteken och länets vårdcentraler.

Läs mer

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Ett arbetsmarknadsprogram för personer med funktionsnedsättning, i samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och HSO Göteborg. Programmet

Läs mer

Förbättrad hemsjukvård för primärvårdens mest sjuka äldre

Förbättrad hemsjukvård för primärvårdens mest sjuka äldre Förbättrad hemsjukvård för primärvårdens mest sjuka äldre Ett projektarbete i två delar på hälsocentralen Ankaret i Örnsköldsvik 2013. Del ett i projektet. Kristina Lundgren, familjeläkare, specialist

Läs mer

Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2015

Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2015 Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2015 1 Innehåll Sammanfattande beskrivning... 3 Befolkningen i Kronobergs län ökade med 2241 personer under 2015... 4 Befolkningen ökade i samtliga av länets kommuner...

Läs mer

Folkhälsoplan för Laxå kommun 2014 2017

Folkhälsoplan för Laxå kommun 2014 2017 Folkhälsoplan för Laxå kommun 214 21 1 Kommunen och Länet Befolkning i Laxå kommun Laxå kommun har 5562 invånare 213-5 varav 21 kvinnor och 2845 män. I åldern -19 år finns 124 personer. Från 65 år och

Läs mer

Ersättning för varaktig vård av person med uppehållstillstånd, z-migregistrering

Ersättning för varaktig vård av person med uppehållstillstånd, z-migregistrering Styrande dokument Rutindokument Rutin Sida 1 (5) Ersättning för varaktig vård av person med uppehållstillstånd, z-migregistrering Förutsättningar Landstinget har möjlighet att söka ersättning för personer

Läs mer

6 Remiss från socialdepartementet Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet

6 Remiss från socialdepartementet Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2012-04-24 Tid 2012-04-24, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset plan 2 rum 3 Ärenden Justering 1 Rapport kring hälso- och sjukvård 2 Information från

Läs mer

Slutrapport. Regionala riktlinjer för FaR (Fysisk aktivitet Recept) i Jämtlands län Elsa Rudsby Strandberg & Eva Söderberg

Slutrapport. Regionala riktlinjer för FaR (Fysisk aktivitet Recept) i Jämtlands län Elsa Rudsby Strandberg & Eva Söderberg Slutrapport Regionala riktlinjer för FaR (Fysisk aktivitet Recept) i Jämtlands län Elsa Rudsby Strandberg & Eva Söderberg 1 Förord Under flera år har vi, Elsa och Eva, arbetat tillsammans - representerandes

Läs mer

Cancerfondens enkätundersökning 2014 Kontaksjuksköterskans uppdrag

Cancerfondens enkätundersökning 2014 Kontaksjuksköterskans uppdrag 2015-07-07 Cancerfondens enkätundersökning 2014 Kontaksjuksköterskans uppdrag Behovet av en fast kontaktperson betonas i den Nationella Cancerstrategin (SOU 2009:11) Förbättrad information och kommunikation

Läs mer

Uppsökande verksamhet bland äldre slutrapport från

Uppsökande verksamhet bland äldre slutrapport från BILAGA 1 2009-10-19 Uppsökande verksamhet bland äldre slutrapport från uppsökaren Helen Westergren Tyresö kommun har genomfört en uppsökande verksamhet bland personer 80 år och äldre i Tyresö, personer

Läs mer

Inriktning av folkhälsoarbetet 2011

Inriktning av folkhälsoarbetet 2011 PROTOKOLL 1 (9) Fritids- och folkhälsonämnden Inriktning av folkhälsoarbetet 2011 Bakgrund Riksdagen har beslutat om ett mål för folkhälsopolitiken. Det övergripande målet är att skapa samhälleliga förutsättningar

Läs mer

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet ohälsosamma matvanor Bakgrund till riktlinjerna Ingen enhetlig praxis

Läs mer

Svenska folkets tävlings- och motionsvanor 2010

Svenska folkets tävlings- och motionsvanor 2010 Svenska folkets tävlings- och motionsvanor 2010 Fakta om undersökningen En rikstäckande undersökning som Riksidrottsförbundet, RF, årligen genomför i samarbete med Statistiska Centralbyrån, SCB. I slutet

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept i Genombrott

Fysisk aktivitet på Recept i Genombrott Slutrapport från ett nationellt projekt Brobygge i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting Fysisk aktivitet på Recept i Genombrott Primärvården Västernorrland med deltagande vårdcentraler Matfors,

Läs mer

Gustav Olsson (M) Jane Larsson (C) Kenneth Johannesson (S)

Gustav Olsson (M) Jane Larsson (C) Kenneth Johannesson (S) Protokoll 1 (6) Folkhälso-och tandvårdsutskottet David Kvicklund LK/142996 Plats Beslutande Landstingshuset Karlstad Gert Ohlsson (L) Gustav Olsson (M) Jane Larsson (C) Kenneth Johannesson (S) Ersättare

Läs mer

Övertagande av patient från annan enhet

Övertagande av patient från annan enhet Övertagande av patient från annan enhet Formulär för manuell registrering Version 2016 Formulär C Ifyllande enhet: Gäller from Revideras senast 160101 Ersätter version 6.3 (2015) 170101 Inledning Formuläret

Läs mer

LÄNSINVÅNARNA ÄR NÖJDA MED VÅRDEN MEN Resultat från Liv & hälsa 2004

LÄNSINVÅNARNA ÄR NÖJDA MED VÅRDEN MEN Resultat från Liv & hälsa 2004 LÄNSINVÅNARNA ÄR NÖJDA MED VÅRDEN MEN Resultat från Liv & hälsa 4 Inna Feldman Hälso- och sjukvårdsstaben, Samhällsmedicinska enheten Landstinget i Uppsala län Vill du veta mer om undersökningen Liv &

Läs mer

Kunskapsstöd/Handlingsplan Barn och unga med övervikt och fetma

Kunskapsstöd/Handlingsplan Barn och unga med övervikt och fetma Kunskapsstöd/Handlingsplan Barn och unga med övervikt och fetma Kristianstad 2015-02-23 Innehållsförteckning Kunskapsstöd Inledning 3 Definition 3 Förekomst 3 Orsak 3 Risker 4 Aktuell forskning 4 Behandling

Läs mer

Vad tycker norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2005

Vad tycker norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2005 Vad tycker norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2005 Innehållsförteckning: Vad tycker norrbottningarna? Sammanfattning 1 Vårdbaromtern.2 De som besökt vården under 2005.. 2 Kontakt med vården Första kontakten.

Läs mer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Vi vill främja god hälsa och samtidigt hushålla med samhällets resurser. Det gör vi genom att granska och besluta om vilka läkemedel och tandvårdsbehandlingar som

Läs mer

Ansökan om medel för vidareutveckling av stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående (2008)

Ansökan om medel för vidareutveckling av stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående (2008) Vård- och omsorgsnämndens handling nr 25/2008 Monika Hammertjärn 2008-04-09 704-5300-2008 0155-26 41 18 Datum Dnr 1(5) Ansökan om medel för vidareutveckling av stöd till anhöriga som hjälper och vårdar

Läs mer

Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne

Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne Christina Ståhl Strateg/koordinator 044-309 30 55 Datum 2009-09-01 1 (5) Redovisning från beredningens deltagande i Ystad Military Tattoo augusti 2009

Läs mer

Kultur- och fritidsvaneundersökningen

Kultur- och fritidsvaneundersökningen LERUM Kultur- och fritidsvaneundersökningen Frivan en källa att ösa ur Barn, kultur och natur ska göras till bärare av kommunens identitet Saxat ur kommunens inriktningsmål 2009-2011 Bakgrund Kultur- och

Läs mer

Vårdcentralsrapport. Västernorrland

Vårdcentralsrapport. Västernorrland Landstinget Västernorrland Liv och hälsa i Norrland Vårdcentralsrapport Västernorrland Rättelse 1 Denna bild ersätter felaktig bild för Kramfors Sollefteå på sidan 9. Andel i befolkningen som är fysiskt

Läs mer

Bilaga A - Frekvenstabell 2013: Valt område

Bilaga A - Frekvenstabell 2013: Valt område Sektion: Tillgång till sjukvård Fråga: Q1 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient? Ja 27460 63% 69% 66% 66% Nej 14138 37% 31% 34% 34% Minns ej/vill ej svara 212 1%

Läs mer

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 BESLUTSUNDERLAG 1(1) Anna Bengtsson 2012-11-13 LiÖ 2012-3416 Hälso- och sjukvårdsnämnden Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 Landstingsstyrelsen har i sin verksamhetsplan för år 2012 uppdragit

Läs mer

Nationell utvärdering av receptförskriven fysisk aktivitet (FaR )

Nationell utvärdering av receptförskriven fysisk aktivitet (FaR ) SLUTREDOVISNING AV REGERINGSUPPDRAGET Nationell utvärdering av receptförskriven fysisk aktivitet (FaR ) 31 mars 2010 S2008/4086/FH www.fhi.se NA TI ON ELL UTV ÄRDE RING A V RECEPTFÖ RSKR IV EN F YS ISK

Läs mer

Träning vid hjärtsvikt

Träning vid hjärtsvikt Träning vid hjärtsvikt Cecilia Edström Sjukgymnast HOPP-projektet Skellefteå Hjärtcentrum, Umeå Fysisk träning vid kronisk hjärtsvikt är högt prioriterat! Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård

Läs mer

48-72 En fyrpartssamverkan för sammanhållen vård och omsorg.

48-72 En fyrpartssamverkan för sammanhållen vård och omsorg. 48-72 En fyrpartssamverkan för sammanhållen vård och omsorg. Anders Hansson PhD, DL, FoUU-centrum i Fyrbodal. Koordinatorer Vårdsamverkan Fyrbodal: Pia Lago, sjuksköterskesamordnare, Trollhättans stad,

Läs mer

Liv & Hälsa ung 2011

Liv & Hälsa ung 2011 2011 Liv & Hälsa ung 2011 - en första länssammanställning med resultat och utveckling över tid Liv & Hälsa ung genomförs av Landstinget Sörmland i samarbete med Södermanlands kommuner. Inledning Liv &

Läs mer

Guide till handledare

Guide till handledare Globala Kronobergs Guide till handledare Komma igång KRONOBERG Globala Kronoberg en del av Nätverket SIP www.globalakronoberg.se Om Nätverket SIP och verksamheten Globala Kronoberg Nätverket SIP är ett

Läs mer

Levnadsförhållanden i Skaraborg

Levnadsförhållanden i Skaraborg Levnadsförhållanden i Skaraborg Rapport 2013 Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli, Mariestad inkl Folkhälsoenheten Innehållsförteckning Inledning... 1 Folkhälsan i Sverige 2012... 2 Folkhälsans utveckling...

Läs mer

Information. Fördjupad uppföljning av Kom Hem vård, omsorg och rehabilitering nära dig

Information. Fördjupad uppföljning av Kom Hem vård, omsorg och rehabilitering nära dig Jönköping 2012-04-11 Information Fördjupad uppföljning av Kom Hem vård, omsorg och rehabilitering nära dig En kommunalisering av hemsjukvården har genomförts i flera län i landet men det har inte genomförts

Läs mer

Högt blodtryck. Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar.

Högt blodtryck. Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar. Högt blodtryck Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar. Högt blodtryck (hypertoni) är något av en folksjukdom. Man räknar med att ungefär

Läs mer

Distriktssköterskans åtgärder vid hembesök och vid öppen mottagning. Birgitta Karlsved Mona Mattson. Primärvårdens FoU-enhet 2002:2

Distriktssköterskans åtgärder vid hembesök och vid öppen mottagning. Birgitta Karlsved Mona Mattson. Primärvårdens FoU-enhet 2002:2 Qulturum Rapport Distriktssköterskans åtgärder vid hembesök och vid öppen mottagning Birgitta Karlsved Mona Mattson Primärvårdens FoU-enhet 2002:2 Författare: Birgitta Karlsved, distriktssköterska Distriktssköterskemottagningen

Läs mer

Slutrapport "Tidig upptäckt av riskbruk och riskbeteende bland unga vuxna och gymnasieungdomar"

Slutrapport Tidig upptäckt av riskbruk och riskbeteende bland unga vuxna och gymnasieungdomar HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE 2009-10-28 SID 1 (3) Handläggare: Ulf Haag Telefon: 08-508 05 308 Dnr 500-441 - 2009 Sammanträde 24 november

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept (FaR)

Fysisk aktivitet på Recept (FaR) VESTA Södra Programmet 2 Fysisk aktivitet på Recept (FaR) Hur används FaR av läkare i primärvården i Huddinge? Ingela Liljebjörn, ST-läkare Vårby Vårdcentral 2 Handledare: Bo-Christer Bertilson, leg läkare,

Läs mer

Janssen Nyhetsbrev. Helhetslösningar eller kortsiktiga insatser Hur bemöter vi framtidens patient?

Janssen Nyhetsbrev. Helhetslösningar eller kortsiktiga insatser Hur bemöter vi framtidens patient? Janssen Nyhetsbrev Helhetslösningar eller kortsiktiga insatser Hur bemöter vi framtidens patient? Förord Under årets Almedalsvecka var Janssen självklart på plats. Vi anordnade två populära seminarier

Läs mer

KLIENTUNDERSÖKNING. på Prostitutionsenheten september november 2005. Socialtjänstförvaltningen I NDIVIDORIENTERADE VERK- P ROSTITUTIONSENHETEN

KLIENTUNDERSÖKNING. på Prostitutionsenheten september november 2005. Socialtjänstförvaltningen I NDIVIDORIENTERADE VERK- P ROSTITUTIONSENHETEN Socialtjänstförvaltningen I NDIVIDORIENTERADE VERK- SAMHETER P ROSTITUTIONSENHETEN KLIENTUNDERSÖKNING på Prostitutionsenheten september november 2005 1 Förord Prostitutions- och Spiralenheten är i sin

Läs mer

Barn och ungdomar med fibromyalgi

Barn och ungdomar med fibromyalgi Barn och ungdomar med fibromyalgi Hur vardagen kan vara Om barn och ungdomar med fibromyalgi. En hjälp för dig, din familj, dina vänner och skolan. Utgiven av Fibromyalgi, vad är det? Fibromyalgi är en

Läs mer

FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT CENTRUM LINKÖPING

FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT CENTRUM LINKÖPING FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT CENTRUM LINKÖPING RAPPORT 2006:2 FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT FUNGERAR DET? EN UTVÄRDERING AV ÖSTGÖTAMODELLEN LINKÖPING MARS 2006 MATTI LEIJON MAGDALENA JACOBSON www.lio.se/fhvc Folkhälsovetenskapligt

Läs mer

Riktlinje för anhörigstöd

Riktlinje för anhörigstöd Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler > > Styrdokument Riktlinje för anhörigstöd ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2015-11-25, 275 ANSVAR UPPFÖLJNING: Socialchef GÄLLER TILL OCH MED: 2018 Våra

Läs mer

Riktlinjer för anhörigstöd

Riktlinjer för anhörigstöd Vård, omsorg och IFO Annelie Amnehagen annelie.amnehagen@bengtsfors.se Riktlinjer Antagen av Kommunstyrelsen 1(7) Riktlinjer för anhörigstöd 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Anhörigas

Läs mer

Min guide till säker vård på lättläst svenska

Min guide till säker vård på lättläst svenska Min guide till säker vård på lättläst svenska Prata och fråga Undersökning Behandling Uppföljning Lagar och regler Mer information Den här guiden tillhör Namn: Adress: Telefonnummer: Mobilnummer: E-post:

Läs mer

Varför fettskola i Norrbotten? Hälsoläget

Varför fettskola i Norrbotten? Hälsoläget Varför fettskola i Norrbotten? Hälsoläget Anne-Li Isaxon leg. dietist, projektledare Margareta Eriksson, leg. sjukgymnast Med Dr, Folkhälsostrateg Folkhälsocentrum Kroniska sjukdomar kan förebyggas Hälsosamma

Läs mer

Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Läkemedelshantering. Region Stockholm Innerstad Sida 1 (9)

Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Läkemedelshantering. Region Stockholm Innerstad Sida 1 (9) Region Stockholm Innerstad Sida 1 (9) 2013-04-30 Sjuksköterskor Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: shantering Sida 2 (9) Innehåll REGEL FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Läs mer

Målområde: Forskning och högskoleutbildning Delårsrapport 2 per 31 augusti 2014 Aktuella händelser För en stark forskning I utredningen för en samlad forsknings- och utbildningsorganisation inom landstinget

Läs mer

Välfärdsredovisning Bräcke kommun 2014. Antagen av Kf 57/2015

Välfärdsredovisning Bräcke kommun 2014. Antagen av Kf 57/2015 Välfärdsredovisning Bräcke kommun 2014 Antagen av Kf 57/2015 Innehåll 1 Inledning... 1 1.1 Vad är folkhälsa?... 1 1.2 Varför är det viktigt att förbättra folkhälsan?... 2 2 Fakta och statistik... 3 2.1

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatri

Barn- och ungdomspsykiatri [Skriv text] NATIONELL PATIENTENKÄT Barn- och ungdomspsykiatri UNDERSÖKNING HÖSTEN 2011 [Skriv text] 1 Förord Patienters erfarenheter av och synpunkter på hälso- och sjukvården är en viktig grund i vårdens

Läs mer

Göteborg centrum/väster HSN 5 primärvård

Göteborg centrum/väster HSN 5 primärvård FaR manual Göteborg centrum/väster HSN 5 primärvård Innehållsförteckning: FaR som behandlingsmetod 3 Vem skall ha FaR? 4 Ta en aktivitetsanamnes 4 Ta utgångsvärden 5 Dosera individuellt 6 Välj fysisk aktivitet

Läs mer

555 miljoner mer till vård och omsorg i Blekinge

555 miljoner mer till vård och omsorg i Blekinge 555 miljoner mer till vård och omsorg i Blekinge -Sverigedemokraterna Blekinge, budgetförslag 2015-2017 Skattesatsen för år 2015 får förbli oförändrad. Skatteväxlingen vi tidigare föreslagit får komma

Läs mer

Apotekare på vårdcentral

Apotekare på vårdcentral Apotekare på vårdcentral - ett nytt koncept för bättre läkemedelsanvändning Judit Dénes, Kerstin Jigmo, Susanne Koppel April 2003 Innehåll Apotekare på vårdcentral - en framtidsvision.3 Annas mediciner

Läs mer

RättspsyK. Årsuppföljning av patientärende. Formulär för manuell registrering. Formulär B. Ringa in rätt alternativ om inget annat anges.

RättspsyK. Årsuppföljning av patientärende. Formulär för manuell registrering. Formulär B. Ringa in rätt alternativ om inget annat anges. RättspsyK Årsuppföljning av patientärende Formulär för manuell registrering Version 6.2 Formulär B Ringa in rätt alternativ om inget annat anges. Ifyllande enhet: Gäller from Revideras senast 140201 Ersätter

Läs mer

Om Du har frågor angående slutrapporteringen, hör av Dig till Din handläggare på Svenska ESFrådet.

Om Du har frågor angående slutrapporteringen, hör av Dig till Din handläggare på Svenska ESFrådet. PK 2010-6 Slutrapport Projektnamn: FFA Förebyggande Friskvårds Arbete Diarienr: 2009-306217 Projektperiod (2010-01-11 2011-06-30) Syftet med en enhetlig mall för slutrapportering är att underlätta spridning

Läs mer

Arbetslöshet bland unga ökar på våren

Arbetslöshet bland unga ökar på våren Arbetslöshet bland unga ökar på våren I stiger ungdomsarbetslösheten inför sommaren. Den påverkas i hög grad av hur vanligt det är att de som studerar har arbete eller söker arbete, antingen för att de

Läs mer

FaR på Hisingen. Innehåll. Verksamhetsberättelse

FaR på Hisingen. Innehåll. Verksamhetsberättelse FaR på Hisingen Innehåll Visioner sid 1 Verksamhet och samordning sid 2 FaR på Hisingen en stödfunktion sid 3 FaR -guiden sid 3 FaR -en verksam metod! sid 4 Förskrivna recept - ökning med 37%! sid 5 Inlösta

Läs mer

VALPLATTFORM LANDSTINGET I KALMAR LÄN

VALPLATTFORM LANDSTINGET I KALMAR LÄN VALPLATTFORM LANDSTINGET I KALMAR LÄN 2014 DET SKA VARA GOTT ATT LEVA I KALMAR LÄN Alliansen vill skapa en modern och nära sjukvård tillsammans med dig. Vi lyssnar alltid på dig när det gäller var, när

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Vardaga Ånestad vårdboende DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logo- Patientsäkerhetsberättelse typ för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Sammanställning av återrapporteringar utifrån medarbetarperspektivet

Sammanställning av återrapporteringar utifrån medarbetarperspektivet Sammanställning av återrapporteringar utifrån medarbetarperspektivet Perspektiv Arbetsområde Projekt, aktivitet m.m. Sjukhus eller vårdorganisation Medarbetarperspektivet Evenemang Friskvård /levnadsvanor

Läs mer

Samverkan Närsjukvård-Försäkringskassa- Arbetsförmedling- Arbetsgivare/Företagshälsovård i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen

Samverkan Närsjukvård-Försäkringskassa- Arbetsförmedling- Arbetsgivare/Företagshälsovård i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen Samverkan Närsjukvård-Försäkringskassa- Arbetsförmedling- Arbetsgivare/Företagshälsovård i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen Ett samverkansprojekt mellan Landstinget gm Anderstorps HC Försäkringskassan

Läs mer

RAPPORT. Länets folkhälsoenkät - fokus Nacka. 2016-03-16 Nina M Granath Marie Haesert

RAPPORT. Länets folkhälsoenkät - fokus Nacka. 2016-03-16 Nina M Granath Marie Haesert RAPPORT Länets folkhälsoenkät - fokus Nacka 2016-03-16 Nina M Granath Marie Haesert Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Om folkhälsa... 3 2.1 Vad påverkar vår hälsa?... 3 3 Om folkhälsoenkäten... 5

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för. Magdalenagårdens vård och omsorgsboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för. Magdalenagårdens vård och omsorgsboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Magdalenagårdens vård och omsorgsboende 2015-01-12 Carina Jansson Britt-Inger Benhajji Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

SLUTRAPPORT. Utveckling av en Galaxenmodell för tidig rehabilitering

SLUTRAPPORT. Utveckling av en Galaxenmodell för tidig rehabilitering SLUTRAPPORT Utveckling av en Galaxenmodell för tidig rehabilitering Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 2. Syfte... 3 3. Mål... 3 4. Målgrupp... 4 5. Aktivitetsplan... 4 5.1 Fas 1... 4 5.2 Fas 2... 5

Läs mer

Digital mötesplats stärker kommunens anhörigstöd

Digital mötesplats stärker kommunens anhörigstöd Digital mötesplats stärker kommunens anhörigstöd Sammanfattning Studier visar att en av fem vuxna är anhörig till någon med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, demens, missbruk eller annan långvarig

Läs mer

Till hjälp vid läkemedelsavstämning finns leg. Apotekare på Apoteket Farmaci

Till hjälp vid läkemedelsavstämning finns leg. Apotekare på Apoteket Farmaci Socialtjänsten HSL Läkemedelsavstämning D.nr: 2013/71/738 Upprättad: 2013-0109 Reviderad: 2014-11-18 Riktlinje för läkemedelsavstämning I samverkan med Närhälsan, Tibro vårdcentral. Mål: en säker och ändamålsenlig

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. LEDNINGS- OCH YRKESANSVAR

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. LEDNINGS- OCH YRKESANSVAR Region Stockholm Innerstad Sida 1 (11) 2014-05-16 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. Sida 2 (11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD

Läs mer

Prioriterade strategiska och operativa insatser i det tobakspreventiva arbetet. Målgrupper. Prioriterade insatser

Prioriterade strategiska och operativa insatser i det tobakspreventiva arbetet. Målgrupper. Prioriterade insatser Cancerplanen Arbetsgruppen förebyggande och tidig upptäckt 2011-03-14 Prioriterade strategiska och operativa insatser i det tobakspreventiva arbetet Syftet med arbetet och förslagen som presenteras nedan

Läs mer

Hjärtsvikt Medicin SU/Mölndal i samarbete med Mölndals kommun och primärvård

Hjärtsvikt Medicin SU/Mölndal i samarbete med Mölndals kommun och primärvård Hjärtsvikt Medicin SU/Mölndal i samarbete med Mölndals kommun och primärvård CVU Rapportserie 2005:7 Projektledare: Mona Karlsson Medicinmott SU/Mölndal Mölndal Projektgrupp: Maria Morén Ulf Axelsson Margaretha

Läs mer

Trainee. sjuksköterska. Södra Älvsborgs Sjukhus. Brämhultsvägen 53, Borås. 501 82 Borås 033-616 10 00. Södra Älvsborgs Sjukhus Besöksadress:

Trainee. sjuksköterska. Södra Älvsborgs Sjukhus. Brämhultsvägen 53, Borås. 501 82 Borås 033-616 10 00. Södra Älvsborgs Sjukhus Besöksadress: Besöksadress: Brämhultsvägen 53, Borås Postadress: Televäxel: 033-616 10 00 Trainee sjuksköterska Besöksadress: Varbergsvägen 50, Skene Postadress: 511 81 Skene Televäxel: 0320-77 80 00 E-post: sas@vgregion.se

Läs mer

Studiehandledning Komvux Vård Bollnäs

Studiehandledning Komvux Vård Bollnäs Studiehandledning Komvux Vård Bollnäs Kurs: Vårdpedagogik och handledning Ämne: Pedagogik i vård och omsorg Kurskod: PEAVÅD0 Poäng: 100 Studiehandledningen gäller personal i Bollnäs kommun som gått Vård

Läs mer

Ansökan till utmärkelsen Skola för hållbar utveckling

Ansökan till utmärkelsen Skola för hållbar utveckling Ansökan till utmärkelsen Skola för hållbar utveckling Skolans namn: Förskolan Paletten www.skolverket.se/hallbarutveckling Ansökan med bilagor skickas in via e-post till skolverket@skolverket.se Ladda

Läs mer

Rapport om FaR- verksamheten i Klippan 2014

Rapport om FaR- verksamheten i Klippan 2014 Datum 2015-06-01 Ert datum Beteckning FaR rapport 2014 1(4) Er beteckning Rapport om FaR- verksamheten i Klippan 2014 Bakgrund: FaR- verksamheten i Klippan bedrevs fram t.o.m. 31 december 2007 i projektform

Läs mer