Framtidsgruppen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtidsgruppen 2014-2020"

Transkript

1 Framtidsgruppen Redovisning av framtidsförslagen samt förslag till verksamhetsplan för Skinnarebo Golf & Country Club 1

2 Det är medlemmarna som är golfklubben Det absolut viktigaste för Skinnarebo G&CC är dess medlemmar. Medlemmarnas förväntningar, beteende och agerande på och utanför golfklubben styr och påverkar golfklubbens verksamhet och synen på densamma. Som medlem har man både rättigheter och skyldigheter. Man har rätt att boka tider, använda klubbens områden för träning och dess klubbhus mm. Som medlem har man också skyldigheter att följa de regler som finns, att verka för klubbens bästa och vara en bra medlem genom att tala gott om klubben både inom som utanför klubben. Skinnarebo G&CC är en ideell förening och måste således följa de regler och normer som finns för dessa. Klubben är beroende av att medlemmar personligen engagerar sig ideellt i olika uppgifter och frågor. Utan detta engagemang skulle klubben inte klara sig varken ekonomiskt eller verksamhetsmässigt. Att vara medlem innebär också ett ansvar att i ord och handling skapa en god stämning samt bete sig rätt utifrån de normer och regler som finns. I framtidsgruppens arbete och idéförslag till verksamhetsplan är utgångspunkten medlemmarnas förslag och idéer inhämtade under våren FRAMTIDSGRUPPEN 2020 Skinnarebo i november 2014 Mats Allvin Cecilia Bovin Unni Ekenberg Christer Gudmundsson Karl Arne Jönsson Victor Roupe 2

3 Innehållsförteckning 1. Verksamhetsidé 4 2. Vision 4 3. Delmål 4 4. Medel 4 5. Styrelsen 5 6. Arbetsutskott 5 7. Kommittéer 5 8. Samordning 5 9. Idrott Seniorer elit 6 9,2 Seniorer 6 9,3 Oldgirls 7 9,4 Oldboys 7 9,5 Idrottskommittén/juniorkommittén 7 9,6 Tävlingskommittén 7 9,7 Sponsringskommittén 7 10 Anläggningarna 8 10,1 Bankommittén Organisation 8 11,1 Arbetsutskott 8 11,2 Klubbchef 9 11,3 Stadgar 9 12 Slutord 9 13 Bilagor 13.1 Organisationsschema 13.2 Medlemsformer, svar på motionen 3

4 1. Verksamhetsidé Skinnarebo G&CC skall bedriva sin verksamhet med beaktande av golfsportens grundläggande värden där känslan för klubben och ärligt spel är honnörsord. Vi skall sträva efter att förbättra kunskaperna och känslan för golfregler och golfetik. Klubben skall arbeta att hela tiden utveckla medlemskapet och fylla det med olika värden för den enskilde medlemmen. Golfen genomgår som alla verksamheter förändringar och vissa banor får då det tuffare ekonomiskt. För Skinnarebo G&CC är det viktigt att möta förändringar på bästa tänkbara sätt. Klubben vill skapa en tryggt framtid med en stabil ekonomi. Tidigare var det klubbarnas marknad men nu är det medlemmarnas. Skinnarebo G&CC ska vara en klubb där det är lätt att trivas och där man som golfare finner ett stort värde att vara medlem. Skinnarebo G&CC tillhör Svenska Golfförbundet och därigenom Svenska Riksidrottsförbundet. Detta förpliktigar oss att följa deras stadgar och att arbeta mot samma mål. Vidare ska vi samarbeta med Smålands Golfdistriktsförbund samt nationella och internationella golfklubbar i olika syften. Särskilt viktigt är samarbetet med de lokala klubbarna inom Jönköpingsregionen. Syftet med klubbens verksamhet är att bedriva idrotten golf. Verksamheten ska inriktas mot: - träningsverksamhet - tävlingsverksamhet - motion och rekreation - social samvaro Klubben ska organisera sig efter det system som Svenska Golfförbundet tagit fram. Förbundet delar upp verksamheten i tre övergripande delar, Idrott, Service och Anläggning. 2. Vision Skinnarebo G&CC ska vara: golfarens val och klubbarnas förebild Denna vision är något vi ska sträva mot. Det finns ingen tidsram för visionen den finns där som en ledstjärna för klubben och vår verksamhet. 3. Delmål Styrelsen ska arbeta med en av årsmötet beslutad långsiktig verksamhetsplan för att uppnå visionen. Detta innebär att inom ramen för våra ekonomiska förutsättningar Skinnarebo G&CC ska erbjuda sina medlemmar: - en öppen och vanebildande golfbana - maximal avkoppling och personlig utveckling så att totalupplevelsen av medlemskapet blir en aktiv, positiv och engagerad medlem. - en kvalitativ träning för såväl unga och gamla som elit och bredd. - utveckla klubben enligt ett småländskt ekonomiskt koncept vars målsättning är att uträtta mycket med små medel. 4. Medel - Klubben ska verka efter en av årsmötet fastställd verksamhetsplan där ramar för klubben som för varje kommitté framgår. 4

5 5. Styrelsen Funktion och befogenheter - styrelsens uppgift är att verkställa de beslut som framläggs till och tas av årsmötet - styrelsen är vald av medlemmarna och ska således tillvarata deras gemensamma intressen. - styrelsen ska arbeta långsiktigt med att utveckla och förbättra golfklubben och dess anläggningar. - styrelsen ska utse de olika kommittéernas ordföranden. - styrelsen ska lägga fram en årsbudget som ska antas av årsmötet. - styrelsen har befogenhet att inom budget göra de handlingar som anses nödvändiga för verksamheten. Det är också styrelsens ansvar att delegera ekonomiska ramar till arbetsutskottet och klubbchef för att uppnå en smidig klubbadministration. - styrelsen ska tillsammans med kommittéerna verka för att medlemmarna nås ut med information, trivs och känner delaktighet i klubbens verksamhet. - styrelsen ska uppmuntra personal och medarbetare till utbildning och utveckling. 6. Arbetsutskott (AU) Funktion och befogenheter AU, arbetsutskottet, består av styrelsens ordförande, klubbchef, arbetsledare och idrottsansvarig. AU är styrelsens verkställande organ och har som huvudansvar att leda, utveckla och samordna klubbens dagliga verksamhet. AU skall också förbereda ärenden inför styrelsemötena och ha möten minst 1 gång i månaden. Arbetsledaren har ett totalansvar för anläggningen och klubbchefen för service och samordning. Arbetsledaren, klubbchefen och idrottsansvarig har befogenhet att ta beslut rörande frågor i den dagliga verksamheten och möjlighet att göra förändringar inom de ramar budgeten tillåter. Arbetsledaren har ansvar för banpersonalen när det gäller arbetsplanering, lön, utveckling och personliga mål. Klubbchefen har samma ansvar för sin personal och ansvarar för löpande bokföring. Idrottsansvarig ska tillse behovet av träning, tävlingar och utveckla individuella idrottsmål. 7. Kommittéer Funktioner och befogenheter Kommittéerna i klubben har som uppgift att tillgodose de delar av respektive kommittés verksamhet som styrelsen beslutat. Den av styrelsen utsedde ordföranden i respektive kommitté utser de övriga ledamöter som anses behövas. Varje kommitté har ansvaret för framtagande av sina mål och verksamhetsplaner som för sin egen budget. Kommittéordförandena och styrelsen ska träffs minst två gånger per år i syfte att utveckla samarbetet mellan kommittéerna för att öka förståelsen för varandras mål och verksamhet. 8. Samordning Funktioner och befogenheter Det är klubbchefens uppgift och ansvar att samordna verksamheterna och informationen mellan klubb, medlemmarna, Pro, Shop och Restaurang. Mål - att erbjuda medlemmar, gäster och sponsorer god service genom bemanning alla dagar i veckan på kansliet. - att ha ett fungerande informationsflöde som når ut till alla medlemmar. - att medlemmarna känner samhörighet och gemenskap att de är en del av Skinnarebo G&CC. - att en 18-hålsrunda på Skinnarebo G&CC högst bör ta 4 timmar och 15 minuter. 5

6 Medel exempelvis: - att ha kompetent personal som trivs i klubbens organisation och som känner ett mervärde i att arbeta för Skinnarebo G&CC. - att utveckla hemsidan och göra den mer informativ för medlemmar, gäster och sponsorer. - att använda e-post för nyhetsbrev och övrig information till medlemmar och sponsorer. - att öka tillgängligheten på banan. - att ge medlemmar och sponsorer ökad kunskap hur organisationen styrs och hur verksamheten är uppbyggd. - att uppmuntra deltagandet i våra tävlingar genom ökad marknadsföring. - att se till att träffa nya medlemmar och ge dem viktig information om klubben och våra mjuka värden. 9. Idrott Syftet med klubbens verksamhet är att bedriva idrotten golf. Huvudmål Det ska i Skinnarebo G&CC:s verksamhet finnas möjlighet till träning, tävling, motion, rekreation och social samvaro för alla medlemskategorier. I arbetet att rekrytera nya medlemmar ska arbetet att rekrytera flickor/kvinnor prioriteras. Medel - klubben ska tillhandahålla träning för både damer och herrar i alla åldrar. - klubben ska bedriva juniorträning under hela året och med ökad träningsmängd med ökad ålder och nivå. - klubben ska arrangera tävlingar för alla medlemskategorier. - klubben ska marknadsföra sig som en familjeklubb och försöka attrahera nya medlemmar i alla åldrar. Delmål Junior och knatteverksamheten - att verksamheten är genomtänkt och långsiktigt. - att de skall känna att de är viktiga för klubben. - att ungdomar ska ha kul och känna att de lär sig och utveckla sitt golfspel. - att Skinnarebo G&CC ska vara rankad topp 25 på Svenska Golfförbundets juniorranking att Skinnarebo G&CC ska ta sig till final i JSM för klubblag att antalet knattar/juniorer ska öka till 150 inom 3 år. 9.1 Seniorer elit - att träna och motivera damer som herrar mot aktivt tävlande på så hög nivå som möjligt. - att verksamheten är genomtänkt och långsiktigt för att upprätthålla en hög standard både i träning och tävling. - att Skinnarebo G&CC dam och herrelit skall nå topp 15 inom Småland. 9.2 Seniorer - att motivera damer som herrar till att aktivt deltaga i träningar och tävlingar i alla former och på alla nivåer. - att skapa social gemenskap så att helhetsupplevelsen vid besöken blir så stor som möjligt. - att vid externa tävlingar representera klubben på bästa sätt. 6

7 9.3 Oldgirls - att samla klubbens daglediga damer till aktiviteter för ökad gemenskap och känsla av klubbtillhörighet. - att arrangera interna tävlingar och delta i lokala serier för damer i olika åldrar med må lom placering bland de tre främsta lagen i respektive serie.. - att vid externa tävlingar representera klubben på bästa sätt. - att stimulera till aktiv träning både fysiskt som golftekniskt. 9.4 Oldboys - att samla klubbens daglediga herrar till aktiviteter för ökad gemenskap och känsla av klubbtillhörighet. - att arrangera interna tävlingar och delta i lokala serier för herrar i olika åldrar med mål om placering bland de tre främsta lagen i respektive serie.. - att stimulera till aktiv träning både fysiskt som golftekniskt. - att alltid representera klubben på bästa sätt. 9.5 Idrottskommittén/juniorkommittén I idrottskommittén ska ingå klubbens tränare för junior elit med behjälplig assistans av väl intresserade klubbmedlemmar. Mål - att skapa förutsättning för att nå de delmål som framgår av 9 ovan genom att erbjuda träning under hela året vad gäller spel,- fysik,- teknik,- som mental träning. - att tränarna engagera sig i varje spelare. 9.6 Tävlingskommittén Mål - att skapa ett intressant och varierat tävlingsprogram som attraherar så många medlemmar och gäster som möjligt. - att hitta olika typer av tävlingar från social samvaro till hög elitnivå. Uppgifter - att plocka fram ett brett tävlingsutbud där alla medlemsgrupper i klubben ska kunna hitta några tävlingar som passar dem. - att ordna priser och sponsorer i dialog med sponsringskommittén till klubbens olika tävlingar. - att se till att det finns tävlingsledare. - att ansvara för seriespelet för seniorer,- och juniorer elit. - att kontrollera och underhålla banmarkeringar och utsättning i samråd med bankommittén och i vissa fall banarkitekten. - att hålla lokala regler och tillfälliga lokala regler aktuella. 9.7 Sponsorskommittén Sponsorskommitténs uppgift är att sälja produkten Skinnarebo Golf & Country Club där nyckelordet är kvalitet i varje del av produkten. Mål - att sponsorerna finner ett mervärde att vara sponsor i Skinnarebo G&CC. - att produkten Skinnarebo G&CC står för kvalitet. - att upprätthålla en bra relation mellan sponsorn och klubben. - att utveckla och stärka Skinnarebo G&CC varumärke. 7

8 Medel - att sköta kontakten mellan klubben och samtliga samarbetspartners. - att följa upp och förhandla om de avtal som klubben slutit med sina olika sponsorer. - att aktivt skapa intresse för att få nya sponsorer. - att ordna aktiviteter för sponsorerna så dessa känner ett värde i att vara en del av klubben. - att regelbundet ge sponsorerna information om vad som händer i klubben och vilka planer som finns om framtiden för ett fortsatt sponsorskap. 10. Anläggningar Verksamheter och mål - att erbjuda anställda, medlemmar och gäster välskötta och anpassade fastigheter/lokaler till klubbens olika verksamheter. - att erbjuda medlemmar och gäster en välskött och varierande 18-hålsbana med sådan utmaning och finish att den blir till förebild åt andra. - att erbjuda medlemmar och gäster en välskött korthålsbana för utmanande träning och pay and play. - att arbeta för en miljöanpassad golfanläggning enligt gällande lagar och riktlinjer. - att ha kompetent och utbildad personal med ansvar för banorna och fastigheterna. - att bevaka och följa upp avtal med entreprenörer Bankommittén Själva golfbanan är klubbens viktigaste tillgång därför är bankommitténs syfte att tillsammans med arbetsledaren utveckla och förbättra banan och dess omkringliggande områden med målet att bli en av de bästa banorna i södra Sverige. - att vid större ingrepp som påverkar banans layout alltid först kontakta en banarkitekt. - att tillsammans med arbetsledaren (AL) ta fram en rullande anläggningsplan för banans framtida utveckling. - att bejaka och planera arbetshjälp från medlemmar. - att vara AL behjälplig i den ekonomiska planeringen av inköp och investeringar till banan. - att tillse att maskiner och materiel hanteras på ett yrkesmässigt sätt. Fokuserade punkter till förbättringar se bilagor. 11. Organisation Se bilaga organisationsmodell Det övergripande syftet med den föreslagna organisationen är att den ska vara så framtidsorienterad och förberedd att bli grunden för Skinnarebo G&CC utveckling till en av de bäst organiserade klubbarna med en öppen, trivsam och vanebildande banan i regionen. Arbetsutskott För att underlätta beslutsvägarna och underlätta samordningen mellan klubb och bolag bör ett arbetsutskott (AU) inrättas. I utskottet ska ingå styrelsens ordförande, klubbchef (KC), arbetsledare och idrottskommitténs ordförande. AU kan adjungera ledamot och delegera uppgifter för speciella ärenden. AU skall hjälpa KC att leda den löpande verksamheten. AU har befogenhet att inom faställd budget besluta i varje enskilt ärende upp till en kostnad av :- kronor. Kostsammare ärenden hänskjuts till styrelsen. 8

9 Klubbchef Klubbchefen (KC) ska vara klubbens verkställande ledare och samordna verksamheterna för klubb, bolag, Pro, Shop och restaurang. KC ansvarar för den dagliga verksamheten och förser styrelsen med de underlag som krävs eller begärs för sitt uppdrag. KC beslutar inom ramen för fastställd budget i varje enskilt ärende upp till :- kronor. KC har ett uttalat ansvar för att tillse att klubbens varumärke står starkt på den marknad som klubben verkar. Stadgar Några av de föreslagna åtgärderna förutsätter ändringar i klubbens stadgar. Införandet av en nya organisationsmodell med arbetsutskott och klubbchef är två exempel. Det få bli styrelsen uppgift att efter årsmötet vidta de ändringar som där beslutas. Slutord Det var ett större arbete gruppen tog på sig än vad vi i början anade. De inkomna förslagen och idéerna var mer omfattande än vad vi trodde i starten av vårt uppdrag. De inspirerade och sporrade oss till att vrida och vända på varje förslag för att se om och hur förslaget/idén kunde ingå i gruppens uppsatta vision. Det idéförslag till handlingsplan vi nu presenterar är frukten av detta arbete. Handlingsplanen är inte fullständig varken vad gäller åtgärder. mål eller tidsbestämning. Vi anser att den ska kunna påförs nya punkter medan andra punkter slutförs eller avvecklas. På så vis blir det ett levande dokument som lägger grunden till framtiden. Vissa inkomna förslag är redan åtgärdade. Här är några av dom. Junior och ungdomssatsningen. Hänvisningsskyltar och välkomstträff för nya medlemmar så att de snabbt kommer in i gemenskapen. Fler golfbilar, Övernattningsstugor. Vi har nu en bild av klubbens framtidsresa. Den är långt ifrån enkel men med gemensamma mål och allas positiva inställning och hjälp kommer vi att nå framtidsvisionen; Golfarens val, klubbarnas förebild. Vi vill till slut tacka alla medlemmar som engagerat sig genom att delge gruppen sina idéer och förslag samt för alla muntliga samtal. För det är ju så att medlemmarna är golfklubben. Skinnarebo i november 2014 Framtidsgruppen

VERKSAMHETSBESKRIVNING: Sundsvall/Ortvikens Bågskytteklubb (SOBK) 2015

VERKSAMHETSBESKRIVNING: Sundsvall/Ortvikens Bågskytteklubb (SOBK) 2015 VERKSAMHETSBESKRIVNING: Sundsvall/Ortvikens Bågskytteklubb (SOBK) 2015 Kortfattad beskrivning och bakgrund till nedan Verksamhetsbeskrivningen för Sundsvall Ortvikens Bågskytteklubb. Verksamhetsbeskrivningen

Läs mer

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer

Handlingsplan 2012-2014

Handlingsplan 2012-2014 Handlingsplan 2012-2014 Till medlemmarna i Wermdö Golf & Country Club. Nästa årsmöte kommer att äga rum tisdagen 3 april 2012. Till den 1 februari 2012 vill vi gärna ha synpunkter på Handlingsplan 2012-2014

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013

Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013 Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013 (Revideras 2013) INNEHÅLLSFÖRTECKNING GOLF ÄR IDROTT! Inledning... 3 Bakgrund

Läs mer

GAVLECON Verksamhetsplan 2014

GAVLECON Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Inledning: I enlighet med Gavlecons stadgar skall föregående styrelse avsluta sitt uppdrag med att skriva en verksamhetsberättelse

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

R I D S P O R T E N V I L L

R I D S P O R T E N V I L L RIDSPORTEN VILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vet du vad Ridsporten Vill? 3 Du är en del av svensk ridsport 4 Till ridklubben är alla välkomna! 6 Ridsport ska vara roligt! 8 Ansvar engagerar och utvecklar 10 Ryttare

Läs mer

Stadgar för Linköpings Hockey Club. bildad den 4 augusti 1976 STADGAR

Stadgar för Linköpings Hockey Club. bildad den 4 augusti 1976 STADGAR Stadgar för Linköpings Hockey Club bildad den 4 augusti 1976 Reviderad efter Riksidrottsstyrelsens normalstadgar för idrottsförening 2004-06-15 STADGAR för den ideella föreningen LINKÖPINGS HOCKEY CLUB,

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdoms och juniorverksamhet 1. Vision PITEÅ GOLFKLUBB SKA ERBJUDA DEN BÄSTA BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN I KOMMUNEN, ALLA KATEGORIER

Läs mer

INNEBANDYN VILL. Riktlinjer & värderingar

INNEBANDYN VILL. Riktlinjer & värderingar Innebandy är Ett bevis på nyskapande idrott! Enkelt att utöva! Lätt att lära sig! Billigt och roligt! Underhållande och publikvänligt! Socialt och seriöst! Svenska Innebandyförbundet vill Skapa en stämning

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd med tyngdpunkt

Läs mer

Verksamhetsplan för Kalix Golfklubb år 2015

Verksamhetsplan för Kalix Golfklubb år 2015 Verksamhetsplan för Kalix Golfklubb år 2015 Inledning: Verksamhetsplanen är det dokument som skall visa våra verksamhetsmål samt planerna för hur vi ska nå dessa mål. Syftet med dokumentet är att vara

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Förord SOCIALT BOKSLUT

Förord SOCIALT BOKSLUT SOCIALT BOKSLUT INNEHÅLL: Social redovisning - en väg till socialt bokslut sidan 3 Föreningslivets sociala värde sidan 5 Hur går föreningen tillväga? sidan 7 Vilken är föreningens värdegrund? sidan 9 Social

Läs mer

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning

Läs mer

Ämbetsbeskrivningar, Juridiska Föreningen i Uppsala

Ämbetsbeskrivningar, Juridiska Föreningen i Uppsala Ämbetsbeskrivningar, Juridiska Föreningen i Uppsala Gäller för samtliga ämbetsmän: Tjänstgöra vid caféet 2 gånger per termin Vid avslutat ämbete lämna över arbete till sin efterträdare, både muntligen

Läs mer

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram omslagets framsida Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram ISBN 978-91-9781-300-6 Idrotten vill Förord Förord Vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

Idrotten vill. Verksamhetsidé och riktlinjer för idrottsrörelsen in i 2000-talet

Idrotten vill. Verksamhetsidé och riktlinjer för idrottsrörelsen in i 2000-talet Idrotten vill Verksamhetsidé och riktlinjer för idrottsrörelsen in i 2000-talet Innehåll Innehåll 1 Förord 4 Idrottsrörelsens verksamhetsidé 5 Idrott är 5 Idrott består av 5 Vi organiserar vår idrott 5

Läs mer

SERVICE GOLFKLUBBEN EN BRA ARBETSPLATS ARBETSMILJÖARBETE

SERVICE GOLFKLUBBEN EN BRA ARBETSPLATS ARBETSMILJÖARBETE SERVICE GOLFKLUBBEN EN BRA ARBETSPLATS ARBETSMILJÖARBETE SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE............................ 2 VAR FINNS ANSVARET FÖR KLUBBENS ARBETSMILJÖARBETE...........3 VAD ÄR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE......................5

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE I SVEROK

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE I SVEROK PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE I SVEROK MÖTE NUMMER: 4/2014 MÖTESDATUM: 2014-05-24--25 FÖREGÅENDE MÖTE: 2014-03-29--30 Vid protokollet, Justeras, Justeras Emil Forslund Mötessekreterare Alexander

Läs mer

Anvisningar för barnoch ungdomsidrott. Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23

Anvisningar för barnoch ungdomsidrott. Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23 Anvisningar för barnoch ungdomsidrott Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Träning och tävling... 3 Intention livslångt intresse... 4 Intention allsidighet...

Läs mer

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 36:e årgången Nr 4 2010

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 36:e årgången Nr 4 2010 Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 36:e årgången Nr 4 2010 Innehåll i detta nummer: Ledare Rätt klassindelning i tävling? Kassörens kommentarer Möteshandlingar Vintern slog till tidigt i år också,

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer