Växjö Golfklubb Möteshandlingar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Växjö Golfklubb Möteshandlingar"

Transkript

1 Ordinarie årsmöte/höstmöte Måndagen den 10 november 2014 kl På Småländska Bil, Södra Ringvägen 7, Växjö, Växjö Golfklubb Möteshandlingar 1

2 Sida Dagordning 3 Valberedningens förslag 4 Verksamhetsplan och budget för Växjö Golfklubb Verksamhetsidé 5 Vision 5 Delmål 5 Medel 6 Styrelsen 6 AU 6 Service 6 Kommittéer 7 Idrott 7 Ungdom&Elitkommittén 8 Damkommittén 9 Herrkommittén 10 Oldboyskommittén 10 Tävlingskommittén 11 Trivselkommittén 11 Sponsorkommittén 12 Anläggning 12 Fastighetskommittén 13 Bankommittén 13 Budget 15 Kommentarer till Budget 16 Motioner 19 2

3 Dagordning 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet. 6. Fastställande av medlemsavgifter och medlemslån samt verksamhetsplan. 7. Fastställande av budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret. 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter för kommande verksamhetsår. 9. Val av: a) klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 1 år. b) 3 ledamöter i styrelsen för en tid av två år samt en ledamot styrelsen för en tid av 1 år. c) 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år. d) 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år. I detta val får styrelsens ledamöter inte delta. e) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en ska utses till ordförande f) ombud till GDF-möte 10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 11. Övriga frågor 3

4 Valberedningens förslag till styrelse i Växjö GK 2015 Ordförande Arne Holgersson Omval för en tid av 1år Ledamot Margareta Löfström Omval för en tid av 2 år Ledamot Michael Alfhson Omval för en tid av 2 år Ledamot Johan Sundberg, tidigare suppl. Nyval för en tid av 2 år Ledamot Peter Thorin, tidigare suppl. Nyval för en tid av 1 år Suppleant Esbjörn Fritzell, tidigare ledamot. Nyval för en tid av 1 år Suppleant Marita Johannesson Nyval för en tid av 1 år Revisor Rickard Norinder Nyval för en tid av 1år Revisor Christer Asplund Nyval för en tid av 1år Revisor suppleant Victoria Rohdin Omval för en tid av 1år Revisor suppleant Marcus Andersson Omval för en tid av 1 år Valda 2014 för två år Joacim Bengtsson, Jonas Månsson, (Esbjörn Fritzell flyttas till suppleant 2015) Växjö oktober 2014 Inger Svensson, Hans Ohlsson, Louise Göthberg 4

5 Verksamhetsplan och budget för Växjö Golfklubb Verksamhetsidé Växjö Golfklubb skall bedriva sin verksamhet med beaktande av golfsportens grundläggande värden där känslan för klubben och ärligt spel är honnörsord. Vi ska sträva efter att förbättra kunskaperna och känslan för golfregler och golfetik. Vi arbetar efter att hela tiden utveckla medlemskapet och fylla det med olika värden för den enskilde medlemmen. Golfen genomgår nu en omfattande förändring där medlemsantalet sjunker och allt fler banor får det tuffare ekonomiskt. För Växjö Golfklubb är det viktigt att möta den förändringen på bästa tänkbara sätt. Klubben vill skapa en trygg framtid med en stabil ekonomi. Tidigare var det klubbarnas marknad nu är det medlemmarnas. Växjö Golfklubb ska vara en klubb där det är lätt att trivas och där man som golfare finner ett stort värde i att vara medlem. Växjö Golfklubb tillhör Svenska Golfförbundet och därigenom Svenska Riksidrottsförbundet. Detta förpliktigar oss att följa deras stadgar och att arbeta mot samma mål. Vidare ska vi samarbeta med Smålands Golfdistriktsförbund samt nationella och internationella golfklubbar i olika syften. Särskilt viktigt är samarbetet med de lokala klubbarna inom Växjöregionen. Syftet med klubbens verksamhet är att bedriva idrotten golf. Verksamheten ska inriktas mot: Träningsverksamhet Tävlingsverksamhet Motion och rekreation Social samvaro Klubben är organiserad efter det hörnpelarsystem som är framtaget av Svenska Golfförbundet. Man delar här upp klubbens verksamhet i Idrott, Service och Anläggning. 2. Vision Växjö Golfklubb golf blir bättre hos oss Denna vision är något vi ska sträva mot. Det finns ingen tidsram för visionen utan den finns där som en ledstjärna för klubben och dess verksamhet. 3. Delmål Styrelsen skall arbeta med en av årsmötet beslutad långsiktig handlingsplan för att uppnå visionen. Detta innebär att inom ramen för ekonomiska förutsättningar skall Växjö Golfklubb erbjuda: den mest attraktiva banan skötsel- och trivselmässigt den mest spännande banan spelmässigt en högkvalitativ träning för såväl unga som gamla, elit och bredd den ekonomiskt mest stabila klubben att vara medlem i genom att utveckla klubben enligt ett småländskt ekonomiskt koncept vars målsättning är att uträtta mycket men att vara återhållsam med utgifter. 5

6 4. Medel Styrelsen ska varje månad följa upp den ekonomiska utvecklingen i klubben och i de fall det behövs gå in och styra. Styrelsen ska uppmuntra personalen till utbildning och utveckling. Styrelsen ska varje år avsätta tid för visions- och framtidsdiskussioner. Styrelsen ska hela tiden vara pålästa och veta vad som händer i klubben. Styrelsen ska, tillsammans med kommittéerna, verka för att medlemmar trivs och känner sig delaktiga i klubbens verksamhet. Styrelsen ska föra en dialog med kommittéerna för att nå ut med information och beslut till övriga medlemmar. Styrelsen ska verka för att främja de ideella insatserna i klubben. 5. Styrelsen Funktion och befogenheter Styrelsens uppgift är att verkställa de beslut som tas av årsmötet. Den är vald av medlemmarna och ska således tillgodose medlemmarnas gemensamma intressen. Styrelsen ska jobba långsiktigt med att utveckla och förbättra golfklubben och dess anläggning. Styrelsen har i uppgift att utse de olika kommittéernas ordförande. 6. AU (arbetsutskott) Funktion och befogenheter AU består av Klubbchef, Head Greenkeeper, Head Pro samt styrelsens ordförande. Detta organ är styrelsens verkställande organ och har som huvudansvar att leda, utveckla och samordna klubbens dagliga verksamhet. AU ska även verka förberedande inför styrelsemöten och målet är att AU ska ha möte en gång/vecka. Klubbchefen har det totala operativa ansvaret för klubben. Head Pro har det övergripande ansvaret för idrotten. Head Greenkeeper har det övergripande ansvaret för anläggningen. De har befogenhet att ta beslut rörande frågor i den dagliga verksamheten och har också möjlighet att göra förändringar inom de ramar budgeten tillåter. De har också ansvar för den personal som ingår i respektive ansvarsområde vad avser lön, utveckling och individuella mål. 7. Service Mål Att erbjuda medlemmar, gäster och samarbetspartners en god och professionell service. Att erbjuda ett fungerande informationsflöde som når alla medlemmar på ett tillfredställande sätt. Att en 18-hålsrunda på Växjö GK bör högst ta 4 timmar och 15 minuter. Att medlemmarna känner samhörighet och gemenskap och upplever att de är en del av Växjö Golfklubb. 6

7 Medel 8. Kommittéer Att ha kompetent och välutbildad personal. En personal som trivs i klubbens organisation och som känner ett mervärde i att jobba på Växjö Golfklubb Att utveckla vår hemsida och göra den mer informativ för våra medlemmar, gäster och samarbetspartners. Att utveckla Pace of Play (speltempo). Informera medlemmar och gäster om vikten av det. Att öka tillgängligheten på banan för såväl medlemmar som gäster Att låta medlemmar och samarbetspartners få information i form av nyhetsbrev via e-post. Att uppmuntra medlemmarna till att anmäla sig till dessa nyhetsbrev. Att öka medlemmars och samarbetspartners kunskaper i hur organisationen styrs och hur verksamheten är uppbyggd. Att uppmuntra och verka för ett större deltagande i klubbens tävlingar genom ökad marknadsföring. Funktion och befogenheter Kommittéerna i golfklubben har som uppgift att tillgodose den del av verksamheten som styrelsen har beslutat. Ordförande i respektive kommitté utser de övriga kommittémedlemmarna. Varje kommitté har ansvar för sin kommittés framtagande och uppföljning av budget. Kommittéordförandena och styrelsen träffas minst två gånger per år i syfte att utveckla samarbetet kommittéerna emellan samt att öka förståelsen för varandras mål och verksamhet. 9. Idrott Idrottens mål är att bedriva en verksamhet som berikar värdet av medlemskapet. Övergripande målsättning Det ska i Växjö Golfklubbs verksamhet finnas möjlighet till träning, tävling och social samvaro för alla klubbens medlemskategorier. Medel Klubben ska bedriva träning för både damer och herrar under hela året i olika former. Privat lektion Grupplektion Träningsläger Träningsdagar Klubben ska bedriva juniorträning under hela året och med ökad träningsmängd med ökad ålder. Klubben ska arrangera tävlingar för alla medlemskategorier. Klubben ska och försöka attrahera nya medlemmar i alla åldrar. 7

8 9.1 Ungdom&Elitkommittén (UEK) Verksamheten riktar sig i första hand till ungdomar mellan 7 och 21 år, i vissa fall även till spelare en bit över 21 år. Här inordnas även klubbens Handigolfverksamhet. Målen för junior och knatteverksamheten är: Att alla ungdomar ska känna att de lär sig, och utvecklas i sitt eget golfspel. Att alla ungdomar ska känna att de tillhör en gemenskap där man tränar och tävlar tillsammans i en stimulerade och lärorik miljö. Att de ska känna att de är viktiga för klubben och att de kan utvecklas från sin nivå. Att verksamheten är genomtänkt och långsiktig så att Växjö GK kan fortsätta att hålla en hög standard, både i träning och tävling. Att öka antalet deltagare i UEK:s träning till en nivå på 150st inom 3 år Målen för teamverksamheten är: Att Växjö GK:s teamspelare ska känna att de tillhör en gemenskap där man tränar och tävlar både tillsammans och enskilt i en stimulerande och lärorik miljö Att verksamheten är genomtänkt och långsiktig så att Växjö GK kan fortsätta att hålla en hög standard, både i träning och tävling Att träna och motivera spelarna mot aktivt tävlande på så hög nivå som möjligt Att Växjö GK:s teamspelare ska utvecklas både tekniskt och taktiskt i golfspelet Genom detta ska Växjö GK:s team juniorer uppnå följande: Att Växjö GK skall vara rankad på topp-25 på Svenska Golfförbundets Juniorranking klubb Att Växjö GK skall ta sig till final i JSM klubblag 2016 För att uppnå ovanstående mål behövs följande medel: För team Tour: Gruppträning varje vecka och enskild träning efter önskemål och behov med klubbens tränare under året Spel- och strategiträning under säsongen Teknikinriktad vinterträning Fysträning med golfinriktning året runt Mental träning Engagemang i varje spelare från tränare För team Utveckling: Gruppträning varje vecka och enskild träning efter önskemål och behov med klubbens tränare under året Spel- och strategiträning under säsongen Teknikinriktad vinterträning Fysträning med golfinriktning året runt Mental träning Engagemang i varje spelare från tränare 8

9 För team Girls: Gruppträning varje vecka och enskild träning efter önskemål och behov med klubbens tränare under året Spel- och strategiträning under säsongen Teknikinriktad vinterträning Mental träning Engagemang i varje spelare från tränare För team Intro Gruppträning varje vecka och enskild träning efter önskemål och behov(med restriktion) med klubbens tränare under större delen av året Spel- och strategiträning under säsongen Teknikinriktad vinterträning Mental träning Engagemang i varje spelare från tränare För team Handi Golf Gruppträning under säsongen med klubbens tränare Engagemang i varje spelare från tränare Knattar Golfkul och juniorer Gruppträning varje vecka under säsongen samt under vintern Öppen träning varje vecka under säsongen Spel på stora respektive lilla banan varje vecka under säsongen Engagemang i varje spelare från tränare 9.2 Damkommittén Syfte Damkommitténs syfte är att stimulera klubbens damer i sitt golfspel, skapa trivsel och gemenskap samt medverka till att bevara och förstärka en trevlig klubbanda. Verksamhetsidé Att erbjuda träning, tävlingar, utflykter och andra aktiviteter som skapar utveckling och trivsel bland Växjö Golfklubbs kvinnliga medlemmar över 21 år. Att ha ett givande utbyte med grannklubbarna inom Kronobergs län. Att få fler damer aktiva i klubbens gemensamma verksamhet, som tävlingsledare, funktionärer etc. Målgrupp Alla damseniorer i Växjö Golfklubb, såväl motionsgolfare som tävlingsgolfare. 9

10 Aktiviteter Upptaktsmöte under våren, samt en höstavslutning. Måndagsgolf med singel- och partävlingar Onsdagsgolf med singel- och partävlingar 3-mannascramble mellan Glasriket, Rockatorp och Växjö Deltaga i seriespel för D35, D50 och D60. Opentävlingar Deltaga i oldgirlstävlingen Damklubban tillsammans med klubbar i Kronobergs län Dam bjuder herre vår- och hösttävling Sommarutflykt Ut i det blå Nationell damdag - en årlig tävling under golfveckan. Evergreenutflykt tillsammans med Växjö oldboys. Smålandspokalen handicap lagtävling mellan Smålandsklubbar Smålands damtour handicap singeltävling mellan Smålandsklubbar Samverkan med Tävlingskommittén vad gäller funktionärer till klubbens övriga tävlingar. 9.3 Herrkommittén Ordförande är Olof Söderberg 9.4 Oldboyskommittén Syfte Att stimulera klubbens alla Oldboys till aktivt deltagande i klubbens breda verksamhet och förgylla vardagen med trevliga aktiviteter för såväl motionsgolfaren som tävlingsgolfaren. Verksamhetsidé Att motionera och ha trevligt tillsammans varje vecka under säsongen. Att anordna tävlingar och utflykter för oldboys. Att ha ett givande utbyte med oldboys inom grannklubbarna i Kronobergs län. Att representera med lag från oldboyssidan i seriespelet med andra klubbar i Småland och att stimulera oldboysmedlemmar till spel i olika tävlingar på riksnivå. Att under vintersäsongen anordna inomhusaktiviteter som boule mm. Att på olika sätt stötta golfklubben genom ideella insatser såsom att vara funktionär vid tävlingar, att vara golfvärd eller att utföra diverse arbeten på anläggningen mm. Att få en större del av klubbens oldboys att aktivera sig i klubbens gemensamma verksamhet. Målgrupp Alla herrar i Växjö GK som är 55 år eller äldre är välkomna att delta i oldboyskommitténs verksamhet. Idag är vi mer än 450 herrar inom klubben i denna åldersgrupp. Aktiviteter Måndagsgolf med singel- och lagtävlingar ett 20-tal veckor under golfsäsongen Delta i seriespel för H55, H65 och H75 inklusive träningsaktiviteter för serielagen 10

11 Medverka i oldboystävlingen Gubbaklubban under fem torsdagar i Kronoberg tillsammans med Alvesta GK, Glasrikets GK, Lagans GK, Växjö GK och Älmhults GK Matchspelstävling under golfsäsongen Kristall Cup en årlig lagtävling mot Glasrikets GK Vårutflykt till golfanläggning inom 1-2 timmar från Växjö Evergreenutflykt tillsammans med Växjös oldgirls till anläggning inom 1-2 timmar från Växjö Samverkan med Tävlingskommittén vad gäller funktionärer till klubbens övriga tävlingar Samverkan med Ban- och Fastighetskommittéerna vad gäller ideella arbetsinsatser på anläggningen. Vår- och höstmöten med upptakt respektive avslutning 9.5 Tävlingskommittén Syfte Att skapa ett intressant och varierat tävlingsprogram som ska attrahera så många medlemmar och gäster som möjligt. Mål Att nå så många spelare som möjligt i Växjö Golfklubb och att hitta olika typer av tävlingar allt från social samvaro till hög elit nivå. Aktiviteter Att erbjuda ett brett tävlingsutbud där förhoppningsvis alla medlemsgrupper i klubben ska kunna hitta några tävlingar som passar dem. Att ordna priser och sponsorer till klubbens tävlingar i dialog med sponsorkommittén till våra olika tävlingar. Att rekrytera och utbilda tävlingsledare till de klubbgemensamma tävlingarna samt att samverka med övriga idrottskommittéer för att åstadkomma tävlingar med hög kvalitét. Att ansvara för Seriespelet för H22, H35 och H45. Att ordna utbildningsdagar i GIT i samarbete med kansliet. Att i god tid marknadsföra alla tävlingar på informationstavlor och hemsida. 9.6 Trivselkommittén Syfte Att öka trivseln i klubben så att klubbens medlemmar och gäster trivs på anläggningen. Verksamhetsidé Att erbjuda olika aktiviteter för klubbens medlemmar under säsongen och genom en rad projekt förstärka en trevlig klubbanda. Målgrupp Alla medlemmar i klubben med fokus på: Seniorer mellan såväl kvinnor som män Nya medlemmar, såväl gamla som nya golfare 11

12 Mål Att skapa förutsättningar för god medlemsvård. Att sörja för att det finns golfvärdar på helgerna. Att genomföra aktiviteter i syfte att öka gemenskapen och trivseln på klubben Att anordna resor för att åka och se på stora golfevenemang Att ansvara för trivseln på banan och föreslå aktiviteter för att öka densamma Att använda vår hemsida för att kommunicera med medlemmarna Att möjliggöra för medlemmarna att komma med synpunkter på ett otvunget sätt genom förslagslåda/chatt Att tillsammans med kansliet se till att klubbens nya medlemmar får viktig information om klubben och känner sig välkomna i föreningen Att marknadsföra klubbens mjuka värden och värdegemenskap 10. Sponsorkommittén Nyckelordet som kommittén strävar efter är kvalitet. Sponsorkommitténs uppgift är att sälja produkten Växjö Golfklubb och därigenom bidra med viktiga intäkter för klubbens fortsatta utveckling. Mål Att sponsorerna finner ett värde i att vara sponsor i Växjö Golfklubb. Att produkten Växjö Golfklubb står för kvalitet och utveckling. Att upprätthålla en god relation mellan sponsorn och klubben. Att skapa en personlig kontakt med samtliga sponsorer. Att stärka Växjö Golfklubbs varumärke. Medel Att sköta kontakterna mellan Växjö Golfklubb och dess samarbetspartners. Att följa upp de avtal som klubben har skrivit med de olika sponsorerna. Att förhandla om och skapa nya avtal med såväl gamla som nya intressenter. Att ordna olika sponsoraktiviteter under året. Att kontinuerligt informera om vad som händer i klubben och vilka planer som finns för framtiden så att sponsorn känner en delaktighet. 11. Anläggning Verksamhetsidé Att erbjuda anställda, medlemmar och gäster välskötta och anpassade fastigheter/lokaler till klubbens olika verksamheter. Att erbjuda medlemmar och gäster en välskött och varierande 18-hålsbana med tillhörande övningsområde, korthålsbana samt djungelbana. Mål Att ha kompetent och välutbildad personal med ansvar för banan och fastigheterna Att samverka med andra organisationer inom natur, kultur och miljöområdet Att presentera en miljöanpassad golfanläggning enligt gällande lagar och riktlinjer. 12

13 Att beskriva en kartlagd och dokumenterad anläggning avseende natur och kulturhistoria Fastighetskommittén Syfte och verksamhetsidé Att underhålla och utveckla klubbens fastigheter samt verka för att de är så ändamålsenliga för klubbens verksamhet som möjligt. Ansvarsområden Växjö GK:s samtliga fastigheter och installationer Klubbens fasta inventarier Kringliggande planteringsytor Infartsvägar Parkeringsytor Aktiviteter Utred energisparande åtgärder, t.ex. rörelsedetektorer vid gemensamma utrymmen Utred en framtida toalett kring kiosk Ommålning och uppfräschning av verkstadsbyggnad och vagnbod Stenmur renoveras utmed hål 3 Bevaka befintliga avtal med entreprenörer. Finna en lösning för att ta hand om regnvatten vid parkering och klubbhus 11.2 Bankommittén Syfte Att tillsammans med HG utveckla och förbättra banan och dess omkringliggande områden. Verksamhetsidé Att erbjuda medlemmar och gäster en utmanande golfbana av mycket god kvalitet Vi ska erbjuda personalen möjligheter att arbeta under säkra förhållanden på banan. Vi ska erbjuda medlemmar och gäster möjlighet till träning såväl vinter som sommar. Vi ska erbjuda medlemmar och gäster en säker anläggning. Själva golfbanan är klubbens viktigaste tillgång. Vid större ingrepp som påverkar banans layout kontaktas alltid en banarkitekt. Beslut tas av HG, bankommitté och styrelse. Övergripande målsättning Att tillhandahålla en anläggning (träningslokaler, träningsområde, klubbhus, bana) som uppfyller de krav och förväntningar som klubbens medlemmar och klubbens verksamhet kräver. Att betraktas som en av södra Sveriges bästa anläggningar. Aktiviteter Att tillsammans med HG utveckla och revidera dokumentet Anläggningsplaner som tagits fram för att utveckla banans kvalité och layout 13

14 Att vara HG behjälplig i den ekonomiska planeringen av inköp och investeringar till banan. Att agera bollplank när det gäller utveckling och skötsel av banan Att hjälpa HG och banpersonal samt kunna avlasta dessa vid speciella arbeten. Fokusområden Ogräsbekämpning Dressning av fairways och foregreens Dränering Genomgång och förbättring av befintlig bevattningsanläggning Fortsätta vårt arbete med Tema röd tee Fortsätta med markberedning på typiska letarställen Renovering av tees Nya mätpunkter med avstånd på tees Gallring utmed hela banan Grusa upp och fräscha till gångvägar. Formerna för ett fortsatt samarbete med banarkitekten Pierre Fulke är fastställda inför nästa år. Pierre kommer i huvudsak att vara en resurs och ett bollplank till Per Nyman och Bankommittén vad avser förändrings- och förbättringsarbeten på vår golfbana. 14

15 12. Budget Budget Prognos Budget vs prognos Budget Medlemsavgifter Greenfee sponsorer Företagsgolf Hyror Driving Range Lektioner Bidrag Start- & kursavgifter Varuförsäljning Övriga intäkter Summa intäkter Personal Tävlingskostnader Maskiner&Inventarier Drift fastigheter Drift Bana IT/telefon/admi Förbundskostnader Förvaltningskostnader Övriga kostnader Summa kostnader Driftsresultat Avskrivningar Resultat e avskrivningar Räntor Resultat

16 13. Kommentarer till Budget Medlemsantal och avgifter Styrelsen föreslår en justering av årsavgifterna enligt nedan Kategori Förändring Medlemsantal Medlemsavgift Förbundsavgifter Spel avgift i kr Spel avgift i % Total Avgift Förändring Senior äldre % Senior yngre % Junior äldre % Junior yngre % Senior vardag % Budgetmedlem % Budgetmedlem m insats % Mitt i livet % Studerande % Anställd % Handigolfmedlem % Stora Grabbar % Senior Passiv % Junior Passiv år % Junior Passiv 6-12 år % Styrelsen föreslår att möjligheten att delbetala årsavgiften via autogiro slopas. Det har under åren varit stora och återkommande problem med att säkerställa att inbetalningarna kommit in till klubben i rätt omfattning och vid rätt tidpunkt. Det finns goda möjligheter för de medlemmar som önskar att på annat sätt delbetala sin årsfaktura. Ett alternativ som rekommenderas är kortet Moregolf som tillhandahålls av Swedbank i samarbete med Svenska Golfförbundet. Via deras korttjänster kan årsavgiften delas upp på 6 eller 12 betalningstillfällen. Bagplatsavgifter Underskåp Överskåp Miniskåp 650 kr 550 kr 650 kr 16

17 Hyror Förhandlingarna kring ett nytt avtal pågår med våra nuvarande krögare och ska vara på plats inför Hyreskostnaden för Shop och range utgår då verksamheten föreslås att drivas i klubbens regi. Se vidare i styrelsens svar till motion nedan på sidorna Sponsorer Klubben har idag ett 30-tal sponsorer. Ett flertal av sponsoravtalen är uppsagda för omförhandling. Våra sponsorprospekt kommer att omarbetas i sin helhet inför säsongen 2015 där det kommer att erbjudas 3 olika varianter enligt nedan: Guldklubben De Aderton Under 2015 är ambitionen att knyta 4 företag till denna nivå. Målet är att vi om 3 år ska ha slutit avtal med 18st hålsponsorer på en nivå om kr per företag och år. Silvermedlem Målet för 2015 är att knyta 8 företag till detta paket på kr nivån. Bronsmedlem Målet för 2015 är att knyta 10 företag till detta paket på kr nivån. Företagsgolf Efterfrågan på företagsarrangemang är alltid svårbedömd. Under 2014 genomfördes endast ett fåtal arrangemang. Ambition är att vi under nästa år ska kunna genomföra minst 10 företagsarrangemang med i snitt 50 deltagare vilket motsvarar ett startförbud om ca timmar på årsbasis. Personalkostnader Posten omfattar kostnader för löner och lönebikostnader samt kostnader för utbildning, arbetskläder, personalvård och diverse kostnadsersättningar. Ökningen beror på flera faktorer. Bemanningen förstärks på banan. Bidragsnivån till vissa personalgrupper sjunker, instruktörssidan förstärks (samtidigt som kostnaderna för lektionsverksamheten reduceras), ökad bemanning på kansliet, ökade satsningar på utbildning samt generella löneökningar. 17

18 Investeringar I budgeten ingår det investeringar om totalt 460kkr. Bland annat planeras för ett nytt rangekortsystem, en golfterminal ska införskaffas och en ny telefonlösning ska installeras på klubben. 18

19 Motioner Angående: Motionsställare: Startavgifter vid måndagsgolfen Bengt Hägerstrand m.fl. från Oldboyskommittén Motion Styrelsens svar Oldboysgänget ställer upp med mycket ideella arbetsinsatser vad det gäller banan, anläggningen, golfvärdar, funktionärer mm. och sköter sin tävling helt och hållet själva. Styrelsen föreslår därför årsmötet att bifalla motionsställarnas förslag. 19

20 Angående: Motionsställare: Shop och lektionsverksamhet utarrenderad eller i klubbens regi Nils-Olof Fernulv, Martin Müller, Bengt Wernersson, Lars Larsson Motion 20

21 Styrelsens svar Motionen innehåller ett antal frågor samt ett yrkande på beslut, vilket är den beslutspunkt som det motioneras om. Vi väljer även att besvara de frågor som ställts för att ge en bakgrund till styrelsen yrkande. Vi börjar med att ge en beskrivning av utvecklingen de senaste åren och en kort presentation av läget Lite fakta och historia När en golfklubb bestämmer sig för att ha en entreprenör så är det viktigt att ha i åtanke att klubben måste avstå intäkter från viss verksamhet till förmån för entreprenören. I VGK s fall har klubben avstått intäkterna från rangen, avstått från marknadsmässig hyra för shoplokalerna, avstått en del av tränings och instruktionsverksamheten samt avstått del av de intäkter som våra egna tränare debiterat medlemmarna och andra. Klubben avstår dessa intäkter för att exempelvis få träningar till de olika träningsgrupperna. År 2010 betalade klubben kr (100tim X 636kr) för personlig tid för planering; telefon + kortavgift om ca kr; 636kr/tim. för träning (UEK, elit, bredd och juniorer). Klubben betalade även en avgift till entreprenören om c:a :-/år för att shopen även skulle ha hand om greenfee samt service mot gäster. Den totala summan av direkta betalningar från klubben 2010 uppgick till c:a kr. Samtidigt avstod Växjö GK också intäkterna från rangen. Den hyran som betalades till klubben var 0kr. Under de följande två åren minskade kostnaderna något samtidigt som entreprenören betalade hyra för shoplokalen, se även under punkt 1 nedan. Under kontraktsperioden var det mycket som den tillträdande styrelsen inte ansåg fungera, så efter kontraktsperiodens slut 2013 beslutade VGK s styrelse att greenfeehantering och service åter skulle skötas i egen regi. År 2013 uppvaktade UEK styrelsen (med undantag av några medlemmar) med krav att de inte ville ha entreprenören som tränare, samtidigt meddelade Lars Edvinsson, som vid tillfället var anställd hos entreprenören, att han var på väg bort. För att trygga vår ungdomssatsning valde klubben då i överenskommelse med entreprenören att klubben skulle anställa Lars som tränare och idrottsansvarig för att sköta all elitträning samt planera träningen för elit, junior, bredd och flickor. Överenskommelsen innebar även att entreprenören erhöll 20% av de intäkter som klubbens egna anställda tränare debiterade. Hur är läget 2014? I år har breddträningen, träning av ungdomar, knattar skötts av Fredrik Aldèn. För detta har klubben betalat 600kr/tim. till entreprenören. All elitträning har skötts av Lars Edvinsson. Entreprenören har erhållit 20% av de intäkter som våra anställda tränare genererat i form av lektionsarvoden. Entreprenören har drivit och erhållit samtliga intäkter från range-verksamheten. Detta innebär exempelvis, och högst naturligt, att klubben betalar när klubben bedriver träning på rangen. Den totala hyresintäkten klubben får för detta är kr per år för shoplokaler, lagerlokaler och range. 21

22 1. I första stycket efterfrågas en ekonomisk kalkyl. Klubben har erbjudit de som undertecknat motionen att ta del av kalkylen. Särkalkyl Golfshop/Range I det andra stycket hänvisas till den enkät som genomfördes 2009 och det frågan om medlemmarna nöjer sig med att ha en affär som vilken annan att handla i utan professionell hjälp från en yrkesman ställs? År 2009, då enkäten genomfördes, var det i regel så att shopparna runt om i Sverige sköttes av en entreprenör/arrendatorer eller av klubben själv. Beslutet på VGK var då att vi skulle ha shop, men inte driva den i egen regi. När det gäller kompetens m.m. så kommer en stor del av personalen som bemannat shopen i år att ha hand om den även nästa år och även omfatta den servicefunktion som kansliet idag har. Ett problem som vi uppmärksammat är att många av våra medlemmar har sökt sig till andra klubbar för att få hjälp med utprovning av klubbor. Därför har vi haft som ett önskemål från de vi förhandlar om konsignationslager med att även denna service ska finnas tillgänglig och möjlig vid VGK. Svaret på frågan är således att vi inte tror att medlemmarna nöjer sig med det som beskrivs i motionen. Med den lösning som styrelsen föreslår kommer service i termer av öppethållande att öka, sortiment m.m. att vara lika bra eller bättre, personalen lika bra eller bättre och utbudet av kringservice lika bra eller bättre. Lösningen innebär dessutom att vi har full kontroll på öppettider, bemanning, mm utan att behöva ta risker som inköp av varor är förknippad med. 3. I det tredje stycket i motionen ställs frågor om ekonomi i det föreslagna beslutet När det gäller de ekonomiska förhållandena hänvisar vi till kalkylen ovan. Det är naturligtvis så att ett övertagande av all golfrelaterad verksamhet innebär att vi även måste anställa personal. Genom att 22

23 använda samma personal för kansli som för shop kommer det att ge stora samordningsfördelar. Vid vissa tidpunkter behöver vi troligen mer personal än vad vi haft i kansliet och dessa kostnader är inkluderade i budget och kalkyl. I tredje stycket i motionen hänvisas även till att klubben tar på sig ett arbetsgivaransvar med allt vad det innebär. Vi vill påpeka för de som undertecknat motionen att VGK under säsong har 12 heltids- eller timanställda där klubben har ett fullt arbetsgivaransvar. Sammantaget gör styrelsen bedömningen att det driftsbidrag som styrelsen försiktigt räknar med att kunna tillföra klubbens verksamhet genom att integrera all golfrelaterad verksamhet inom klubben ligger i storleksordningen kr. Spannet förklaras av att vi ännu inte haft någon diskussion om övertagande. I det fallet att en helt ny rangeutrustning behöver införskaffas räknar vi med det lägre värdet under 4 år i annat fall ett högre värde även under första året. Hur stort är naturligtvis beroende på utfallet av förhandlingarna. I båda fallen prognostiseras ett ökat driftsbidrag efter det att de investeringar som ett övertagande innebär har gjorts. 4. De som undertecknat motionen har svårt att förstå styrelsen resonemang att inte överlåta rörelsen till en entreprenör, som driver en egen verksamhet, som är villig att satsa och utveckla sin egen rörelse. Det måste vara till gagn för klubben att ha någon som långsiktigt vill utveckla sin verksamhet Vi har redan berört svaret till denna fråga ovan men det är också en fråga om utveckling. Det som ligger framför oss kommer att vara att utveckla klubben och genomlysa saker som inte har fungerat och beslut som inte verkställts. Exempel på dessa är: i) Ett färdigställande av de förbättringsåtgärder på banan som det beslutats om för ett antal år sedan är på agendan, dvs. investeringar på banan ii) en total översyn av övningsområdet och träningsmöjligheter, exempelvis tak över utslagsplatserna på rangen iii) underhållet av våra fastigheter är undermåligt och måste prioriteras iv) Ökad bemanning av banpersonal v) En total översyn av de administrativa rutinerna som funnits Allt detta kostar pengar och ska vi utveckla klubben utan att medlemsavgifterna drastiskt höjs måste det driftsbidrag som range-, shop och instruktörsverksamheten kan generera gå in till klubbens verksamheter. Stycke 4 avslutas med påståendet att denna lösning provats vid VGK tidigare utan lyckat resultat Det koncept som föreslås av styrelsen har inte tidigare prövats på Växjö GK. Däremot har konceptet med framgång genomförts på ett flertal andra golfklubbar. Det som klubben tidigare drivit i egen regi är en serviceshop. I och med att antalet golfare minskar och en konkurrens från internetmarknaden ökar så har kundbasen för den lokala golfshoppen minskat. Det är exempelvis inte ovanligt att golfare använder lokala shoppar för att prova ut klubbor eller kläder för att sedan handla via nätet. Denna förändrade marknad har inneburit att nya koncept utvecklats vilket i principen innebär att en entreprenör förser flera golfklubbar med varor. Att driva golf shoppar som konsignationslager (Klager) eller att en entreprenör har hand om flera olika shoppar har därför blivit allt vanligare på senare år. Styrelsen gör bedömningen att vi i nuläget ska ha en leverantör av K-lager med ett kontrakt på 1 år. Således, VGK har aldrig provat detta upplägg tidigare och det upplägg som styrelsen jobbat fram speglar en liknande utveckling som skett vid många andra klubbar i Sverige. 23

24 5. Motionen avslutas med yrkandet om att beslutet att driva all golfrelaterad verksamhet i egen regi ska rivas upp. Styrelsen har under de två senaste åren bl.a. arbetat med att skapa en stabil ekonomi i klubben för att möjliggöra offensiva satsningar som gynnar klubben och medlemmarna. En viktig del i detta arbete har varit att ta bort kostnader som inte anses vara försvarbara och att öka klubbens intäkter. Förutom ovanstående argument finns ytterligare aspekter att beakta. En direkt konsekvens av motionens innebörd att all golfrelaterad verksamhet läggs utanför klubben är att vår anställde tränare, vilken vi i styrelsen bedömer gör ett mycket gott jobb, måste sägas upp. Dessutom kommer den budget för 2015 som mötet ska besluta om att falla. Med hänvisning till de argument som framförts yrkar styrelsen på att motionen avslås. Angående: Startförbud för veckoåterkommande tävlingar i juli månad Motionsställare: Gunilla Ax m.fl. från damer 50+ Motion Vi vill spela våra onsdagstävlingar under juli månad Ett förslag är att vi under juli spelar mixade seniortävlingar. Dessa tävlingar skulle kunna spelas antingen på måndagar eller onsdagar Damer 50+ Genom Gunilla Ax Styrelsens svar Skälet till att vi tagit bort de veckoåterkommande tävlingarna under juli är att vi vill erbjuda en öppen bana och därmed göra den maximalt tillgänglig för både medlemmar och gäster. Vi har dessutom många medlemmar som bara kan spela på sin semester. När vi undersökt de tider vi normalt har veckoåterkommande tävlingar på så har 500 medlemmar spelat golf och intäkterna från gästspel har uppgått till över kronor. Den totala beläggningen vid dessa tidpunkter låg på ca 80%. Värt att notera är att tävlingsveckan också infaller under juli månad. Vi vill samtidigt påpeka att detta inte hindrar någon grupp från att boka starttider enligt den ordinarie tidbokningen. Styrelsen föreslår därför årsmötet att avslå motionsställarnas förslag. Styrelsen för Växjö Golfklubb 24

Framtidsgruppen 2014-2020

Framtidsgruppen 2014-2020 Framtidsgruppen 2014-2020 Redovisning av framtidsförslagen samt förslag till verksamhetsplan för Skinnarebo Golf & Country Club 1 Det är medlemmarna som är golfklubben Det absolut viktigaste för Skinnarebo

Läs mer

BOKBLADET. VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte. Limhamns Folkets hus

BOKBLADET. VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte. Limhamns Folkets hus BOKBLADET Nummer 3 2011 VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB 1 december 2011, kl. 18.00 Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte Limhamns Folkets hus För styrelsen:

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

Handlingsplan 2012-2014

Handlingsplan 2012-2014 Handlingsplan 2012-2014 Till medlemmarna i Wermdö Golf & Country Club. Nästa årsmöte kommer att äga rum tisdagen 3 april 2012. Till den 1 februari 2012 vill vi gärna ha synpunkter på Handlingsplan 2012-2014

Läs mer

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com hösten 2008 www.vaxjogk.com Klubbsnack Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb Datum: måndagen den 19 november 2007 kl. 19.00 Plats: Småländska bil, Södra Ringvägen 7, Växjö Vid höstmötet skall

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Sida 1 av 32. Huvudstadens Golfklubb. Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Sida 1 av 32. Huvudstadens Golfklubb. Verksamhetsplan 2014 Sida 1 av 32 Huvudstadens Golfklubb Verksamhetsplan 2014 131209 Sida 2 av 32 Huvudstadens Golfklubb övergripande verksamhetsplan 2014 Denna inledande del är en sammanfattning av övriga verksamhetsplaner.

Läs mer

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 36:e årgången Nr 4 2010

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 36:e årgången Nr 4 2010 Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 36:e årgången Nr 4 2010 Innehåll i detta nummer: Ledare Rätt klassindelning i tävling? Kassörens kommentarer Möteshandlingar Vintern slog till tidigt i år också,

Läs mer

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 1 Innehåll Sida Allmän information 3 Föredragningslista 4-5 Förvaltningsberättelser 7-13 Finansiella rapporter 14-21 Revisorernas berättelse

Läs mer

Kallelse till ordinarie. Årsmöte 2015

Kallelse till ordinarie. Årsmöte 2015 Kallelse till ordinarie Årsmöte 2015 Bokskogens Golfklubb Lördagen den 28 mars 2015 kl. 09:30 i klubbhuset PROGRAM 09:30. kaffe och bulle (till självkostnad) 10:00 Årsmöte Styrelsen översänder stadgeenligt

Läs mer

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB Plats: Samlingssalen på Falkenbergs Sparbank Tid: 2014-11-24 klockan 18.30 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR HÖSTMÖTET 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Fråga om mötet har

Läs mer

Västerås GK:s verksamhetsplan 2015

Västerås GK:s verksamhetsplan 2015 Västerås GK:s verksamhetsplan 2015 Introduktion Styrelsen i VGK började under 2011 arbetat med att lägga ett fundament för en långsiktig strategi för klubben. Den strategin är grunden för de verksamhetsplaner

Läs mer

Ringenäs Golfklubb Verksamhetsberättelse för år 2014

Ringenäs Golfklubb Verksamhetsberättelse för år 2014 Ringenäs Golfklubb Verksamhetsberättelse för år 2014 Kallelse Årsmöte KALLELSE Medlemmarna i Ringenäs Golfklubb kallas härmed till årsmöte på Staffansalen Församlingsgården Söndrums Kyrka, onsdagen den

Läs mer

Årgång 28 Nr 1 2005. Kallelse till årsmötet. den 19 mars kl 10.00

Årgång 28 Nr 1 2005. Kallelse till årsmötet. den 19 mars kl 10.00 Årgång 28 Nr 1 2005 Kallelse till årsmötet den 19 mars kl 10.00 Kompisgolf Dagarna för den populära "kompisgolfen" blir 2005: 21 maj, 18 juni, 13 augusti och den 10 september. Du får som vanligt boka tider

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Sidan 1 av 11 Verksamhetsplan för 2015 I styrelsen hittar ni: Siw Ölmheden, Ordförande Stefan Arnesson, Vice ordförande Anders Jarl, Sekreterare Joacim Björklund, ledamot Jens Bohm,

Läs mer

ÅRSMÖTET 25:e FEBRUARI - föredragningslista sid 3 - valberedningens förslag 3 - motion 15 - budgetförslag 6 - förslag till avgifter 7

ÅRSMÖTET 25:e FEBRUARI - föredragningslista sid 3 - valberedningens förslag 3 - motion 15 - budgetförslag 6 - förslag till avgifter 7 Pin High Medlemsinformation 38:e årg nr 1 februari 2015 ÅRSMÖTET 25:e FEBRUARI - föredragningslista sid 3 - valberedningens förslag 3 - motion 15 - budgetförslag 6 - förslag till avgifter 7 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Årsmöteshandlingar sid 6-10

Årsmöteshandlingar sid 6-10 Årgång 31 Nr 1 2008 Årsmöteshandlingar sid 6-10 Reglerna från VGF vad gäller utnyttjandet av Västgötagreenfeen är: 1. Rabatt Rabatten gäller endast fullbetalande medlemmar, samt fullbetalande juniormedlem

Läs mer

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 3 NOVEMBER 2010

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 3 NOVEMBER 2010 MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 3 NOVEMBER 2010 Golfen och din hcp 2010? Det är nu det börjar bli intressant Juniorsäsongen är alltid för kort! Bäst i klassen! Miljödiplomet i hamn Lempa tackar

Läs mer

Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse 2009 Upsala Golfklubb Dokument nr 1. Upsala golfklubb verksamhetsberättelse 2009

Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse 2009 Upsala Golfklubb Dokument nr 1. Upsala golfklubb verksamhetsberättelse 2009 Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse 2009 Upsala Golfklubb Dokument nr 1 Upsala golfklubb verksamhetsberättelse 2009 UGK hade vid årsskiftet 2008/2009 brist på likvida medel och betydande förfallna

Läs mer

Wermdö Golf & Country Club. Årsredovisning 2013. Verksamhetsplan 2014. Årsmöte 2014

Wermdö Golf & Country Club. Årsredovisning 2013. Verksamhetsplan 2014. Årsmöte 2014 Wermdö Golf & Country Club Årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014 Årsmöte 2014 Tisdagen den 8 april 2014, kl. 18.30 Quality Hotel Nacka - Värmdövägen 84 (Sickla) Kallelse till årsmöte: se sid 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsmöteshandlingar sid 5-7 och 10 Städdag 8 april

Årsmöteshandlingar sid 5-7 och 10 Städdag 8 april Årgång 29 Nr 1 2006 Årsmöteshandlingar sid 5-7 och 10 Städdag 8 april KOMPISGOLF Dagarna för "kompisgolfen" 2006: 13 maj, 17 juni, 19 augusti och den 9 september. Du får som vanligt boka tider från den

Läs mer

BOKBLADET VÄLKOMMEN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Lördagen den 31 mars 2012 KL. 09.30 I KLUBBHUSET. Handlingar Årsmötet

BOKBLADET VÄLKOMMEN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Lördagen den 31 mars 2012 KL. 09.30 I KLUBBHUSET. Handlingar Årsmötet BOKBLADET Nummer 1 2012 VÄLKOMMEN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB Lördagen den 31 mars 2012 KL. 09.30 I KLUBBHUSET Handlingar Årsmötet PROGRAM 09.00 Kaffe och bulle 09.30 Årsmöte 10.30 Information

Läs mer

Kallelse till Vårårsmöte

Kallelse till Vårårsmöte Kallelse till Vårårsmöte Datum: Tisdagen den 26 mars 2013 Tid: 18.30 Plats: Pulsen konferens, Astern, Kyrkängsgatan 8, Borås Lokal: Merkurius Förslag till Stadgeenlig föredragningslista 1. Mötet öppnas.

Läs mer

Wermdö Golf & Country Club. Årsredovisning 2012. Verksamhetsplan 2013. Årsmöte 2013

Wermdö Golf & Country Club. Årsredovisning 2012. Verksamhetsplan 2013. Årsmöte 2013 Wermdö Golf & Country Club Årsredovisning 2012 Verksamhetsplan 2013 Årsmöte 2013 Tisdagen den 23 april 2013, kl. 18.30 Quality Hotel Nacka - Värmdövägen 84 (Sickla) Kallelse till årsmöte: se sid 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Nr 3-10. 8-11 hänt i sommar 13-19 höstmöte 20-21 om banan. Tvåa i Sverige

Nr 3-10. 8-11 hänt i sommar 13-19 höstmöte 20-21 om banan. Tvåa i Sverige Nr 3-10 8-11 hänt i sommar 13-19 höstmöte 20-21 om banan Tvåa i Sverige PREMIÄR FÖR NYA NISSAN JUKE EN LITEN CROSSOVER FRÅN NISSAN URBANPROOF ENERGIZED E Philipson Körkarlsvägen Bergvik Karlstad 054-777

Läs mer

ÅRSMÖTE 2002. i klubbhuset lördagen den 19 januari kl. 15.00. Välkommen! Ljunghusens Golfklubb Styrelsen

ÅRSMÖTE 2002. i klubbhuset lördagen den 19 januari kl. 15.00. Välkommen! Ljunghusens Golfklubb Styrelsen ÅRSMÖTE 2002 i klubbhuset lördagen den 19 januari kl. 15.00 Välkommen! Ljunghusens Golfklubb Styrelsen www.ljgk.se info@ljgk.se Ljungentelegrafen nr 6 2001 Klubbtidning för Ljunghusens Golfklubb Kinells

Läs mer

ÅRSMÖTET 10 MARS 3 föredragningslista 3 valberedningens förslag 4 verksamhetsberättelse 6 budgetförslag 7 förslag till avgifter

ÅRSMÖTET 10 MARS 3 föredragningslista 3 valberedningens förslag 4 verksamhetsberättelse 6 budgetförslag 7 förslag till avgifter Pin High Medlemsinformation 34:e årg nr 1 februari 2011 ÅRSMÖTET 10 MARS 3 föredragningslista 3 valberedningens förslag 4 verksamhetsberättelse 6 budgetförslag 7 förslag till avgifter 10 Öppettider och

Läs mer

Öregrunds Golfklubb. Nytt krögarpar hälsar välkommen. Många rara blommor på banan. God ekonomi och inga skulder. Medlemstidning nr 1 2010

Öregrunds Golfklubb. Nytt krögarpar hälsar välkommen. Många rara blommor på banan. God ekonomi och inga skulder. Medlemstidning nr 1 2010 Medlemstidning nr 1 2010 Öregrunds Golfklubb Nytt krögarpar hälsar välkommen sid 5 God ekonomi och inga skulder sid 3 Många rara blommor på banan sid 12 2 Vi går en ny säsong till mötes STYRELSE Sören

Läs mer

UTREDNING NYBÖRJARUTBILDNINGEN 2007

UTREDNING NYBÖRJARUTBILDNINGEN 2007 UTREDNING NYBÖRJARUTBILDNINGEN 2007 Innehållsförteckning Sid Inledning..3 Sammanfattning och förslag 4 Bakgrund/Direktiv...6 Nybörjarutbildningen modell 2004.....7 Kapitel 1: Översyn av innehållet i dagens

Läs mer

BOKBLADET VÄLKOMNA TILL EXTRA ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Torsdagen den 30 juni 2011 kl. 18.30 i. Handlingar till årsmötet.

BOKBLADET VÄLKOMNA TILL EXTRA ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Torsdagen den 30 juni 2011 kl. 18.30 i. Handlingar till årsmötet. BOKBLADET Nummer 2 2011 VÄLKOMNA TILL EXTRA ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB Torsdagen den 30 juni 2011 kl. 18.30 i Limhamns Folketshus Handlingar till årsmötet. Styrelsen översänder stadgeenligt kallelse

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR. VÄSTERVIKS NYA GOLFKLUBB www.vasterviksgolf.se

ÅRSMÖTESHANDLINGAR. VÄSTERVIKS NYA GOLFKLUBB www.vasterviksgolf.se ÅRSMÖTESHANDLINGAR VÄSTERVIKS NYA GOLFKLUBB www.vasterviksgolf.se VERKSAMHETSÅRET 2009 Västerviks Nya Golfklubb Organisationsnummer: 83 36 00-885 Årsredovisning verksamhetsåret 2009-01-01 2009-12-31 Verksamhets-

Läs mer