Växjö Golfklubb Möteshandlingar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Växjö Golfklubb Möteshandlingar"

Transkript

1 Ordinarie årsmöte/höstmöte Måndagen den 10 november 2014 kl På Småländska Bil, Södra Ringvägen 7, Växjö, Växjö Golfklubb Möteshandlingar 1

2 Sida Dagordning 3 Valberedningens förslag 4 Verksamhetsplan och budget för Växjö Golfklubb Verksamhetsidé 5 Vision 5 Delmål 5 Medel 6 Styrelsen 6 AU 6 Service 6 Kommittéer 7 Idrott 7 Ungdom&Elitkommittén 8 Damkommittén 9 Herrkommittén 10 Oldboyskommittén 10 Tävlingskommittén 11 Trivselkommittén 11 Sponsorkommittén 12 Anläggning 12 Fastighetskommittén 13 Bankommittén 13 Budget 15 Kommentarer till Budget 16 Motioner 19 2

3 Dagordning 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet. 6. Fastställande av medlemsavgifter och medlemslån samt verksamhetsplan. 7. Fastställande av budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret. 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter för kommande verksamhetsår. 9. Val av: a) klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 1 år. b) 3 ledamöter i styrelsen för en tid av två år samt en ledamot styrelsen för en tid av 1 år. c) 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år. d) 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år. I detta val får styrelsens ledamöter inte delta. e) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en ska utses till ordförande f) ombud till GDF-möte 10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 11. Övriga frågor 3

4 Valberedningens förslag till styrelse i Växjö GK 2015 Ordförande Arne Holgersson Omval för en tid av 1år Ledamot Margareta Löfström Omval för en tid av 2 år Ledamot Michael Alfhson Omval för en tid av 2 år Ledamot Johan Sundberg, tidigare suppl. Nyval för en tid av 2 år Ledamot Peter Thorin, tidigare suppl. Nyval för en tid av 1 år Suppleant Esbjörn Fritzell, tidigare ledamot. Nyval för en tid av 1 år Suppleant Marita Johannesson Nyval för en tid av 1 år Revisor Rickard Norinder Nyval för en tid av 1år Revisor Christer Asplund Nyval för en tid av 1år Revisor suppleant Victoria Rohdin Omval för en tid av 1år Revisor suppleant Marcus Andersson Omval för en tid av 1 år Valda 2014 för två år Joacim Bengtsson, Jonas Månsson, (Esbjörn Fritzell flyttas till suppleant 2015) Växjö oktober 2014 Inger Svensson, Hans Ohlsson, Louise Göthberg 4

5 Verksamhetsplan och budget för Växjö Golfklubb Verksamhetsidé Växjö Golfklubb skall bedriva sin verksamhet med beaktande av golfsportens grundläggande värden där känslan för klubben och ärligt spel är honnörsord. Vi ska sträva efter att förbättra kunskaperna och känslan för golfregler och golfetik. Vi arbetar efter att hela tiden utveckla medlemskapet och fylla det med olika värden för den enskilde medlemmen. Golfen genomgår nu en omfattande förändring där medlemsantalet sjunker och allt fler banor får det tuffare ekonomiskt. För Växjö Golfklubb är det viktigt att möta den förändringen på bästa tänkbara sätt. Klubben vill skapa en trygg framtid med en stabil ekonomi. Tidigare var det klubbarnas marknad nu är det medlemmarnas. Växjö Golfklubb ska vara en klubb där det är lätt att trivas och där man som golfare finner ett stort värde i att vara medlem. Växjö Golfklubb tillhör Svenska Golfförbundet och därigenom Svenska Riksidrottsförbundet. Detta förpliktigar oss att följa deras stadgar och att arbeta mot samma mål. Vidare ska vi samarbeta med Smålands Golfdistriktsförbund samt nationella och internationella golfklubbar i olika syften. Särskilt viktigt är samarbetet med de lokala klubbarna inom Växjöregionen. Syftet med klubbens verksamhet är att bedriva idrotten golf. Verksamheten ska inriktas mot: Träningsverksamhet Tävlingsverksamhet Motion och rekreation Social samvaro Klubben är organiserad efter det hörnpelarsystem som är framtaget av Svenska Golfförbundet. Man delar här upp klubbens verksamhet i Idrott, Service och Anläggning. 2. Vision Växjö Golfklubb golf blir bättre hos oss Denna vision är något vi ska sträva mot. Det finns ingen tidsram för visionen utan den finns där som en ledstjärna för klubben och dess verksamhet. 3. Delmål Styrelsen skall arbeta med en av årsmötet beslutad långsiktig handlingsplan för att uppnå visionen. Detta innebär att inom ramen för ekonomiska förutsättningar skall Växjö Golfklubb erbjuda: den mest attraktiva banan skötsel- och trivselmässigt den mest spännande banan spelmässigt en högkvalitativ träning för såväl unga som gamla, elit och bredd den ekonomiskt mest stabila klubben att vara medlem i genom att utveckla klubben enligt ett småländskt ekonomiskt koncept vars målsättning är att uträtta mycket men att vara återhållsam med utgifter. 5

6 4. Medel Styrelsen ska varje månad följa upp den ekonomiska utvecklingen i klubben och i de fall det behövs gå in och styra. Styrelsen ska uppmuntra personalen till utbildning och utveckling. Styrelsen ska varje år avsätta tid för visions- och framtidsdiskussioner. Styrelsen ska hela tiden vara pålästa och veta vad som händer i klubben. Styrelsen ska, tillsammans med kommittéerna, verka för att medlemmar trivs och känner sig delaktiga i klubbens verksamhet. Styrelsen ska föra en dialog med kommittéerna för att nå ut med information och beslut till övriga medlemmar. Styrelsen ska verka för att främja de ideella insatserna i klubben. 5. Styrelsen Funktion och befogenheter Styrelsens uppgift är att verkställa de beslut som tas av årsmötet. Den är vald av medlemmarna och ska således tillgodose medlemmarnas gemensamma intressen. Styrelsen ska jobba långsiktigt med att utveckla och förbättra golfklubben och dess anläggning. Styrelsen har i uppgift att utse de olika kommittéernas ordförande. 6. AU (arbetsutskott) Funktion och befogenheter AU består av Klubbchef, Head Greenkeeper, Head Pro samt styrelsens ordförande. Detta organ är styrelsens verkställande organ och har som huvudansvar att leda, utveckla och samordna klubbens dagliga verksamhet. AU ska även verka förberedande inför styrelsemöten och målet är att AU ska ha möte en gång/vecka. Klubbchefen har det totala operativa ansvaret för klubben. Head Pro har det övergripande ansvaret för idrotten. Head Greenkeeper har det övergripande ansvaret för anläggningen. De har befogenhet att ta beslut rörande frågor i den dagliga verksamheten och har också möjlighet att göra förändringar inom de ramar budgeten tillåter. De har också ansvar för den personal som ingår i respektive ansvarsområde vad avser lön, utveckling och individuella mål. 7. Service Mål Att erbjuda medlemmar, gäster och samarbetspartners en god och professionell service. Att erbjuda ett fungerande informationsflöde som når alla medlemmar på ett tillfredställande sätt. Att en 18-hålsrunda på Växjö GK bör högst ta 4 timmar och 15 minuter. Att medlemmarna känner samhörighet och gemenskap och upplever att de är en del av Växjö Golfklubb. 6

7 Medel 8. Kommittéer Att ha kompetent och välutbildad personal. En personal som trivs i klubbens organisation och som känner ett mervärde i att jobba på Växjö Golfklubb Att utveckla vår hemsida och göra den mer informativ för våra medlemmar, gäster och samarbetspartners. Att utveckla Pace of Play (speltempo). Informera medlemmar och gäster om vikten av det. Att öka tillgängligheten på banan för såväl medlemmar som gäster Att låta medlemmar och samarbetspartners få information i form av nyhetsbrev via e-post. Att uppmuntra medlemmarna till att anmäla sig till dessa nyhetsbrev. Att öka medlemmars och samarbetspartners kunskaper i hur organisationen styrs och hur verksamheten är uppbyggd. Att uppmuntra och verka för ett större deltagande i klubbens tävlingar genom ökad marknadsföring. Funktion och befogenheter Kommittéerna i golfklubben har som uppgift att tillgodose den del av verksamheten som styrelsen har beslutat. Ordförande i respektive kommitté utser de övriga kommittémedlemmarna. Varje kommitté har ansvar för sin kommittés framtagande och uppföljning av budget. Kommittéordförandena och styrelsen träffas minst två gånger per år i syfte att utveckla samarbetet kommittéerna emellan samt att öka förståelsen för varandras mål och verksamhet. 9. Idrott Idrottens mål är att bedriva en verksamhet som berikar värdet av medlemskapet. Övergripande målsättning Det ska i Växjö Golfklubbs verksamhet finnas möjlighet till träning, tävling och social samvaro för alla klubbens medlemskategorier. Medel Klubben ska bedriva träning för både damer och herrar under hela året i olika former. Privat lektion Grupplektion Träningsläger Träningsdagar Klubben ska bedriva juniorträning under hela året och med ökad träningsmängd med ökad ålder. Klubben ska arrangera tävlingar för alla medlemskategorier. Klubben ska och försöka attrahera nya medlemmar i alla åldrar. 7

8 9.1 Ungdom&Elitkommittén (UEK) Verksamheten riktar sig i första hand till ungdomar mellan 7 och 21 år, i vissa fall även till spelare en bit över 21 år. Här inordnas även klubbens Handigolfverksamhet. Målen för junior och knatteverksamheten är: Att alla ungdomar ska känna att de lär sig, och utvecklas i sitt eget golfspel. Att alla ungdomar ska känna att de tillhör en gemenskap där man tränar och tävlar tillsammans i en stimulerade och lärorik miljö. Att de ska känna att de är viktiga för klubben och att de kan utvecklas från sin nivå. Att verksamheten är genomtänkt och långsiktig så att Växjö GK kan fortsätta att hålla en hög standard, både i träning och tävling. Att öka antalet deltagare i UEK:s träning till en nivå på 150st inom 3 år Målen för teamverksamheten är: Att Växjö GK:s teamspelare ska känna att de tillhör en gemenskap där man tränar och tävlar både tillsammans och enskilt i en stimulerande och lärorik miljö Att verksamheten är genomtänkt och långsiktig så att Växjö GK kan fortsätta att hålla en hög standard, både i träning och tävling Att träna och motivera spelarna mot aktivt tävlande på så hög nivå som möjligt Att Växjö GK:s teamspelare ska utvecklas både tekniskt och taktiskt i golfspelet Genom detta ska Växjö GK:s team juniorer uppnå följande: Att Växjö GK skall vara rankad på topp-25 på Svenska Golfförbundets Juniorranking klubb Att Växjö GK skall ta sig till final i JSM klubblag 2016 För att uppnå ovanstående mål behövs följande medel: För team Tour: Gruppträning varje vecka och enskild träning efter önskemål och behov med klubbens tränare under året Spel- och strategiträning under säsongen Teknikinriktad vinterträning Fysträning med golfinriktning året runt Mental träning Engagemang i varje spelare från tränare För team Utveckling: Gruppträning varje vecka och enskild träning efter önskemål och behov med klubbens tränare under året Spel- och strategiträning under säsongen Teknikinriktad vinterträning Fysträning med golfinriktning året runt Mental träning Engagemang i varje spelare från tränare 8

9 För team Girls: Gruppträning varje vecka och enskild träning efter önskemål och behov med klubbens tränare under året Spel- och strategiträning under säsongen Teknikinriktad vinterträning Mental träning Engagemang i varje spelare från tränare För team Intro Gruppträning varje vecka och enskild träning efter önskemål och behov(med restriktion) med klubbens tränare under större delen av året Spel- och strategiträning under säsongen Teknikinriktad vinterträning Mental träning Engagemang i varje spelare från tränare För team Handi Golf Gruppträning under säsongen med klubbens tränare Engagemang i varje spelare från tränare Knattar Golfkul och juniorer Gruppträning varje vecka under säsongen samt under vintern Öppen träning varje vecka under säsongen Spel på stora respektive lilla banan varje vecka under säsongen Engagemang i varje spelare från tränare 9.2 Damkommittén Syfte Damkommitténs syfte är att stimulera klubbens damer i sitt golfspel, skapa trivsel och gemenskap samt medverka till att bevara och förstärka en trevlig klubbanda. Verksamhetsidé Att erbjuda träning, tävlingar, utflykter och andra aktiviteter som skapar utveckling och trivsel bland Växjö Golfklubbs kvinnliga medlemmar över 21 år. Att ha ett givande utbyte med grannklubbarna inom Kronobergs län. Att få fler damer aktiva i klubbens gemensamma verksamhet, som tävlingsledare, funktionärer etc. Målgrupp Alla damseniorer i Växjö Golfklubb, såväl motionsgolfare som tävlingsgolfare. 9

10 Aktiviteter Upptaktsmöte under våren, samt en höstavslutning. Måndagsgolf med singel- och partävlingar Onsdagsgolf med singel- och partävlingar 3-mannascramble mellan Glasriket, Rockatorp och Växjö Deltaga i seriespel för D35, D50 och D60. Opentävlingar Deltaga i oldgirlstävlingen Damklubban tillsammans med klubbar i Kronobergs län Dam bjuder herre vår- och hösttävling Sommarutflykt Ut i det blå Nationell damdag - en årlig tävling under golfveckan. Evergreenutflykt tillsammans med Växjö oldboys. Smålandspokalen handicap lagtävling mellan Smålandsklubbar Smålands damtour handicap singeltävling mellan Smålandsklubbar Samverkan med Tävlingskommittén vad gäller funktionärer till klubbens övriga tävlingar. 9.3 Herrkommittén Ordförande är Olof Söderberg 9.4 Oldboyskommittén Syfte Att stimulera klubbens alla Oldboys till aktivt deltagande i klubbens breda verksamhet och förgylla vardagen med trevliga aktiviteter för såväl motionsgolfaren som tävlingsgolfaren. Verksamhetsidé Att motionera och ha trevligt tillsammans varje vecka under säsongen. Att anordna tävlingar och utflykter för oldboys. Att ha ett givande utbyte med oldboys inom grannklubbarna i Kronobergs län. Att representera med lag från oldboyssidan i seriespelet med andra klubbar i Småland och att stimulera oldboysmedlemmar till spel i olika tävlingar på riksnivå. Att under vintersäsongen anordna inomhusaktiviteter som boule mm. Att på olika sätt stötta golfklubben genom ideella insatser såsom att vara funktionär vid tävlingar, att vara golfvärd eller att utföra diverse arbeten på anläggningen mm. Att få en större del av klubbens oldboys att aktivera sig i klubbens gemensamma verksamhet. Målgrupp Alla herrar i Växjö GK som är 55 år eller äldre är välkomna att delta i oldboyskommitténs verksamhet. Idag är vi mer än 450 herrar inom klubben i denna åldersgrupp. Aktiviteter Måndagsgolf med singel- och lagtävlingar ett 20-tal veckor under golfsäsongen Delta i seriespel för H55, H65 och H75 inklusive träningsaktiviteter för serielagen 10

11 Medverka i oldboystävlingen Gubbaklubban under fem torsdagar i Kronoberg tillsammans med Alvesta GK, Glasrikets GK, Lagans GK, Växjö GK och Älmhults GK Matchspelstävling under golfsäsongen Kristall Cup en årlig lagtävling mot Glasrikets GK Vårutflykt till golfanläggning inom 1-2 timmar från Växjö Evergreenutflykt tillsammans med Växjös oldgirls till anläggning inom 1-2 timmar från Växjö Samverkan med Tävlingskommittén vad gäller funktionärer till klubbens övriga tävlingar Samverkan med Ban- och Fastighetskommittéerna vad gäller ideella arbetsinsatser på anläggningen. Vår- och höstmöten med upptakt respektive avslutning 9.5 Tävlingskommittén Syfte Att skapa ett intressant och varierat tävlingsprogram som ska attrahera så många medlemmar och gäster som möjligt. Mål Att nå så många spelare som möjligt i Växjö Golfklubb och att hitta olika typer av tävlingar allt från social samvaro till hög elit nivå. Aktiviteter Att erbjuda ett brett tävlingsutbud där förhoppningsvis alla medlemsgrupper i klubben ska kunna hitta några tävlingar som passar dem. Att ordna priser och sponsorer till klubbens tävlingar i dialog med sponsorkommittén till våra olika tävlingar. Att rekrytera och utbilda tävlingsledare till de klubbgemensamma tävlingarna samt att samverka med övriga idrottskommittéer för att åstadkomma tävlingar med hög kvalitét. Att ansvara för Seriespelet för H22, H35 och H45. Att ordna utbildningsdagar i GIT i samarbete med kansliet. Att i god tid marknadsföra alla tävlingar på informationstavlor och hemsida. 9.6 Trivselkommittén Syfte Att öka trivseln i klubben så att klubbens medlemmar och gäster trivs på anläggningen. Verksamhetsidé Att erbjuda olika aktiviteter för klubbens medlemmar under säsongen och genom en rad projekt förstärka en trevlig klubbanda. Målgrupp Alla medlemmar i klubben med fokus på: Seniorer mellan såväl kvinnor som män Nya medlemmar, såväl gamla som nya golfare 11

12 Mål Att skapa förutsättningar för god medlemsvård. Att sörja för att det finns golfvärdar på helgerna. Att genomföra aktiviteter i syfte att öka gemenskapen och trivseln på klubben Att anordna resor för att åka och se på stora golfevenemang Att ansvara för trivseln på banan och föreslå aktiviteter för att öka densamma Att använda vår hemsida för att kommunicera med medlemmarna Att möjliggöra för medlemmarna att komma med synpunkter på ett otvunget sätt genom förslagslåda/chatt Att tillsammans med kansliet se till att klubbens nya medlemmar får viktig information om klubben och känner sig välkomna i föreningen Att marknadsföra klubbens mjuka värden och värdegemenskap 10. Sponsorkommittén Nyckelordet som kommittén strävar efter är kvalitet. Sponsorkommitténs uppgift är att sälja produkten Växjö Golfklubb och därigenom bidra med viktiga intäkter för klubbens fortsatta utveckling. Mål Att sponsorerna finner ett värde i att vara sponsor i Växjö Golfklubb. Att produkten Växjö Golfklubb står för kvalitet och utveckling. Att upprätthålla en god relation mellan sponsorn och klubben. Att skapa en personlig kontakt med samtliga sponsorer. Att stärka Växjö Golfklubbs varumärke. Medel Att sköta kontakterna mellan Växjö Golfklubb och dess samarbetspartners. Att följa upp de avtal som klubben har skrivit med de olika sponsorerna. Att förhandla om och skapa nya avtal med såväl gamla som nya intressenter. Att ordna olika sponsoraktiviteter under året. Att kontinuerligt informera om vad som händer i klubben och vilka planer som finns för framtiden så att sponsorn känner en delaktighet. 11. Anläggning Verksamhetsidé Att erbjuda anställda, medlemmar och gäster välskötta och anpassade fastigheter/lokaler till klubbens olika verksamheter. Att erbjuda medlemmar och gäster en välskött och varierande 18-hålsbana med tillhörande övningsområde, korthålsbana samt djungelbana. Mål Att ha kompetent och välutbildad personal med ansvar för banan och fastigheterna Att samverka med andra organisationer inom natur, kultur och miljöområdet Att presentera en miljöanpassad golfanläggning enligt gällande lagar och riktlinjer. 12

13 Att beskriva en kartlagd och dokumenterad anläggning avseende natur och kulturhistoria Fastighetskommittén Syfte och verksamhetsidé Att underhålla och utveckla klubbens fastigheter samt verka för att de är så ändamålsenliga för klubbens verksamhet som möjligt. Ansvarsområden Växjö GK:s samtliga fastigheter och installationer Klubbens fasta inventarier Kringliggande planteringsytor Infartsvägar Parkeringsytor Aktiviteter Utred energisparande åtgärder, t.ex. rörelsedetektorer vid gemensamma utrymmen Utred en framtida toalett kring kiosk Ommålning och uppfräschning av verkstadsbyggnad och vagnbod Stenmur renoveras utmed hål 3 Bevaka befintliga avtal med entreprenörer. Finna en lösning för att ta hand om regnvatten vid parkering och klubbhus 11.2 Bankommittén Syfte Att tillsammans med HG utveckla och förbättra banan och dess omkringliggande områden. Verksamhetsidé Att erbjuda medlemmar och gäster en utmanande golfbana av mycket god kvalitet Vi ska erbjuda personalen möjligheter att arbeta under säkra förhållanden på banan. Vi ska erbjuda medlemmar och gäster möjlighet till träning såväl vinter som sommar. Vi ska erbjuda medlemmar och gäster en säker anläggning. Själva golfbanan är klubbens viktigaste tillgång. Vid större ingrepp som påverkar banans layout kontaktas alltid en banarkitekt. Beslut tas av HG, bankommitté och styrelse. Övergripande målsättning Att tillhandahålla en anläggning (träningslokaler, träningsområde, klubbhus, bana) som uppfyller de krav och förväntningar som klubbens medlemmar och klubbens verksamhet kräver. Att betraktas som en av södra Sveriges bästa anläggningar. Aktiviteter Att tillsammans med HG utveckla och revidera dokumentet Anläggningsplaner som tagits fram för att utveckla banans kvalité och layout 13

14 Att vara HG behjälplig i den ekonomiska planeringen av inköp och investeringar till banan. Att agera bollplank när det gäller utveckling och skötsel av banan Att hjälpa HG och banpersonal samt kunna avlasta dessa vid speciella arbeten. Fokusområden Ogräsbekämpning Dressning av fairways och foregreens Dränering Genomgång och förbättring av befintlig bevattningsanläggning Fortsätta vårt arbete med Tema röd tee Fortsätta med markberedning på typiska letarställen Renovering av tees Nya mätpunkter med avstånd på tees Gallring utmed hela banan Grusa upp och fräscha till gångvägar. Formerna för ett fortsatt samarbete med banarkitekten Pierre Fulke är fastställda inför nästa år. Pierre kommer i huvudsak att vara en resurs och ett bollplank till Per Nyman och Bankommittén vad avser förändrings- och förbättringsarbeten på vår golfbana. 14

15 12. Budget Budget Prognos Budget vs prognos Budget Medlemsavgifter Greenfee sponsorer Företagsgolf Hyror Driving Range Lektioner Bidrag Start- & kursavgifter Varuförsäljning Övriga intäkter Summa intäkter Personal Tävlingskostnader Maskiner&Inventarier Drift fastigheter Drift Bana IT/telefon/admi Förbundskostnader Förvaltningskostnader Övriga kostnader Summa kostnader Driftsresultat Avskrivningar Resultat e avskrivningar Räntor Resultat

16 13. Kommentarer till Budget Medlemsantal och avgifter Styrelsen föreslår en justering av årsavgifterna enligt nedan Kategori Förändring Medlemsantal Medlemsavgift Förbundsavgifter Spel avgift i kr Spel avgift i % Total Avgift Förändring Senior äldre % Senior yngre % Junior äldre % Junior yngre % Senior vardag % Budgetmedlem % Budgetmedlem m insats % Mitt i livet % Studerande % Anställd % Handigolfmedlem % Stora Grabbar % Senior Passiv % Junior Passiv år % Junior Passiv 6-12 år % Styrelsen föreslår att möjligheten att delbetala årsavgiften via autogiro slopas. Det har under åren varit stora och återkommande problem med att säkerställa att inbetalningarna kommit in till klubben i rätt omfattning och vid rätt tidpunkt. Det finns goda möjligheter för de medlemmar som önskar att på annat sätt delbetala sin årsfaktura. Ett alternativ som rekommenderas är kortet Moregolf som tillhandahålls av Swedbank i samarbete med Svenska Golfförbundet. Via deras korttjänster kan årsavgiften delas upp på 6 eller 12 betalningstillfällen. Bagplatsavgifter Underskåp Överskåp Miniskåp 650 kr 550 kr 650 kr 16

17 Hyror Förhandlingarna kring ett nytt avtal pågår med våra nuvarande krögare och ska vara på plats inför Hyreskostnaden för Shop och range utgår då verksamheten föreslås att drivas i klubbens regi. Se vidare i styrelsens svar till motion nedan på sidorna Sponsorer Klubben har idag ett 30-tal sponsorer. Ett flertal av sponsoravtalen är uppsagda för omförhandling. Våra sponsorprospekt kommer att omarbetas i sin helhet inför säsongen 2015 där det kommer att erbjudas 3 olika varianter enligt nedan: Guldklubben De Aderton Under 2015 är ambitionen att knyta 4 företag till denna nivå. Målet är att vi om 3 år ska ha slutit avtal med 18st hålsponsorer på en nivå om kr per företag och år. Silvermedlem Målet för 2015 är att knyta 8 företag till detta paket på kr nivån. Bronsmedlem Målet för 2015 är att knyta 10 företag till detta paket på kr nivån. Företagsgolf Efterfrågan på företagsarrangemang är alltid svårbedömd. Under 2014 genomfördes endast ett fåtal arrangemang. Ambition är att vi under nästa år ska kunna genomföra minst 10 företagsarrangemang med i snitt 50 deltagare vilket motsvarar ett startförbud om ca timmar på årsbasis. Personalkostnader Posten omfattar kostnader för löner och lönebikostnader samt kostnader för utbildning, arbetskläder, personalvård och diverse kostnadsersättningar. Ökningen beror på flera faktorer. Bemanningen förstärks på banan. Bidragsnivån till vissa personalgrupper sjunker, instruktörssidan förstärks (samtidigt som kostnaderna för lektionsverksamheten reduceras), ökad bemanning på kansliet, ökade satsningar på utbildning samt generella löneökningar. 17

18 Investeringar I budgeten ingår det investeringar om totalt 460kkr. Bland annat planeras för ett nytt rangekortsystem, en golfterminal ska införskaffas och en ny telefonlösning ska installeras på klubben. 18

19 Motioner Angående: Motionsställare: Startavgifter vid måndagsgolfen Bengt Hägerstrand m.fl. från Oldboyskommittén Motion Styrelsens svar Oldboysgänget ställer upp med mycket ideella arbetsinsatser vad det gäller banan, anläggningen, golfvärdar, funktionärer mm. och sköter sin tävling helt och hållet själva. Styrelsen föreslår därför årsmötet att bifalla motionsställarnas förslag. 19

20 Angående: Motionsställare: Shop och lektionsverksamhet utarrenderad eller i klubbens regi Nils-Olof Fernulv, Martin Müller, Bengt Wernersson, Lars Larsson Motion 20

21 Styrelsens svar Motionen innehåller ett antal frågor samt ett yrkande på beslut, vilket är den beslutspunkt som det motioneras om. Vi väljer även att besvara de frågor som ställts för att ge en bakgrund till styrelsen yrkande. Vi börjar med att ge en beskrivning av utvecklingen de senaste åren och en kort presentation av läget Lite fakta och historia När en golfklubb bestämmer sig för att ha en entreprenör så är det viktigt att ha i åtanke att klubben måste avstå intäkter från viss verksamhet till förmån för entreprenören. I VGK s fall har klubben avstått intäkterna från rangen, avstått från marknadsmässig hyra för shoplokalerna, avstått en del av tränings och instruktionsverksamheten samt avstått del av de intäkter som våra egna tränare debiterat medlemmarna och andra. Klubben avstår dessa intäkter för att exempelvis få träningar till de olika träningsgrupperna. År 2010 betalade klubben kr (100tim X 636kr) för personlig tid för planering; telefon + kortavgift om ca kr; 636kr/tim. för träning (UEK, elit, bredd och juniorer). Klubben betalade även en avgift till entreprenören om c:a :-/år för att shopen även skulle ha hand om greenfee samt service mot gäster. Den totala summan av direkta betalningar från klubben 2010 uppgick till c:a kr. Samtidigt avstod Växjö GK också intäkterna från rangen. Den hyran som betalades till klubben var 0kr. Under de följande två åren minskade kostnaderna något samtidigt som entreprenören betalade hyra för shoplokalen, se även under punkt 1 nedan. Under kontraktsperioden var det mycket som den tillträdande styrelsen inte ansåg fungera, så efter kontraktsperiodens slut 2013 beslutade VGK s styrelse att greenfeehantering och service åter skulle skötas i egen regi. År 2013 uppvaktade UEK styrelsen (med undantag av några medlemmar) med krav att de inte ville ha entreprenören som tränare, samtidigt meddelade Lars Edvinsson, som vid tillfället var anställd hos entreprenören, att han var på väg bort. För att trygga vår ungdomssatsning valde klubben då i överenskommelse med entreprenören att klubben skulle anställa Lars som tränare och idrottsansvarig för att sköta all elitträning samt planera träningen för elit, junior, bredd och flickor. Överenskommelsen innebar även att entreprenören erhöll 20% av de intäkter som klubbens egna anställda tränare debiterade. Hur är läget 2014? I år har breddträningen, träning av ungdomar, knattar skötts av Fredrik Aldèn. För detta har klubben betalat 600kr/tim. till entreprenören. All elitträning har skötts av Lars Edvinsson. Entreprenören har erhållit 20% av de intäkter som våra anställda tränare genererat i form av lektionsarvoden. Entreprenören har drivit och erhållit samtliga intäkter från range-verksamheten. Detta innebär exempelvis, och högst naturligt, att klubben betalar när klubben bedriver träning på rangen. Den totala hyresintäkten klubben får för detta är kr per år för shoplokaler, lagerlokaler och range. 21

22 1. I första stycket efterfrågas en ekonomisk kalkyl. Klubben har erbjudit de som undertecknat motionen att ta del av kalkylen. Särkalkyl Golfshop/Range I det andra stycket hänvisas till den enkät som genomfördes 2009 och det frågan om medlemmarna nöjer sig med att ha en affär som vilken annan att handla i utan professionell hjälp från en yrkesman ställs? År 2009, då enkäten genomfördes, var det i regel så att shopparna runt om i Sverige sköttes av en entreprenör/arrendatorer eller av klubben själv. Beslutet på VGK var då att vi skulle ha shop, men inte driva den i egen regi. När det gäller kompetens m.m. så kommer en stor del av personalen som bemannat shopen i år att ha hand om den även nästa år och även omfatta den servicefunktion som kansliet idag har. Ett problem som vi uppmärksammat är att många av våra medlemmar har sökt sig till andra klubbar för att få hjälp med utprovning av klubbor. Därför har vi haft som ett önskemål från de vi förhandlar om konsignationslager med att även denna service ska finnas tillgänglig och möjlig vid VGK. Svaret på frågan är således att vi inte tror att medlemmarna nöjer sig med det som beskrivs i motionen. Med den lösning som styrelsen föreslår kommer service i termer av öppethållande att öka, sortiment m.m. att vara lika bra eller bättre, personalen lika bra eller bättre och utbudet av kringservice lika bra eller bättre. Lösningen innebär dessutom att vi har full kontroll på öppettider, bemanning, mm utan att behöva ta risker som inköp av varor är förknippad med. 3. I det tredje stycket i motionen ställs frågor om ekonomi i det föreslagna beslutet När det gäller de ekonomiska förhållandena hänvisar vi till kalkylen ovan. Det är naturligtvis så att ett övertagande av all golfrelaterad verksamhet innebär att vi även måste anställa personal. Genom att 22

23 använda samma personal för kansli som för shop kommer det att ge stora samordningsfördelar. Vid vissa tidpunkter behöver vi troligen mer personal än vad vi haft i kansliet och dessa kostnader är inkluderade i budget och kalkyl. I tredje stycket i motionen hänvisas även till att klubben tar på sig ett arbetsgivaransvar med allt vad det innebär. Vi vill påpeka för de som undertecknat motionen att VGK under säsong har 12 heltids- eller timanställda där klubben har ett fullt arbetsgivaransvar. Sammantaget gör styrelsen bedömningen att det driftsbidrag som styrelsen försiktigt räknar med att kunna tillföra klubbens verksamhet genom att integrera all golfrelaterad verksamhet inom klubben ligger i storleksordningen kr. Spannet förklaras av att vi ännu inte haft någon diskussion om övertagande. I det fallet att en helt ny rangeutrustning behöver införskaffas räknar vi med det lägre värdet under 4 år i annat fall ett högre värde även under första året. Hur stort är naturligtvis beroende på utfallet av förhandlingarna. I båda fallen prognostiseras ett ökat driftsbidrag efter det att de investeringar som ett övertagande innebär har gjorts. 4. De som undertecknat motionen har svårt att förstå styrelsen resonemang att inte överlåta rörelsen till en entreprenör, som driver en egen verksamhet, som är villig att satsa och utveckla sin egen rörelse. Det måste vara till gagn för klubben att ha någon som långsiktigt vill utveckla sin verksamhet Vi har redan berört svaret till denna fråga ovan men det är också en fråga om utveckling. Det som ligger framför oss kommer att vara att utveckla klubben och genomlysa saker som inte har fungerat och beslut som inte verkställts. Exempel på dessa är: i) Ett färdigställande av de förbättringsåtgärder på banan som det beslutats om för ett antal år sedan är på agendan, dvs. investeringar på banan ii) en total översyn av övningsområdet och träningsmöjligheter, exempelvis tak över utslagsplatserna på rangen iii) underhållet av våra fastigheter är undermåligt och måste prioriteras iv) Ökad bemanning av banpersonal v) En total översyn av de administrativa rutinerna som funnits Allt detta kostar pengar och ska vi utveckla klubben utan att medlemsavgifterna drastiskt höjs måste det driftsbidrag som range-, shop och instruktörsverksamheten kan generera gå in till klubbens verksamheter. Stycke 4 avslutas med påståendet att denna lösning provats vid VGK tidigare utan lyckat resultat Det koncept som föreslås av styrelsen har inte tidigare prövats på Växjö GK. Däremot har konceptet med framgång genomförts på ett flertal andra golfklubbar. Det som klubben tidigare drivit i egen regi är en serviceshop. I och med att antalet golfare minskar och en konkurrens från internetmarknaden ökar så har kundbasen för den lokala golfshoppen minskat. Det är exempelvis inte ovanligt att golfare använder lokala shoppar för att prova ut klubbor eller kläder för att sedan handla via nätet. Denna förändrade marknad har inneburit att nya koncept utvecklats vilket i principen innebär att en entreprenör förser flera golfklubbar med varor. Att driva golf shoppar som konsignationslager (Klager) eller att en entreprenör har hand om flera olika shoppar har därför blivit allt vanligare på senare år. Styrelsen gör bedömningen att vi i nuläget ska ha en leverantör av K-lager med ett kontrakt på 1 år. Således, VGK har aldrig provat detta upplägg tidigare och det upplägg som styrelsen jobbat fram speglar en liknande utveckling som skett vid många andra klubbar i Sverige. 23

24 5. Motionen avslutas med yrkandet om att beslutet att driva all golfrelaterad verksamhet i egen regi ska rivas upp. Styrelsen har under de två senaste åren bl.a. arbetat med att skapa en stabil ekonomi i klubben för att möjliggöra offensiva satsningar som gynnar klubben och medlemmarna. En viktig del i detta arbete har varit att ta bort kostnader som inte anses vara försvarbara och att öka klubbens intäkter. Förutom ovanstående argument finns ytterligare aspekter att beakta. En direkt konsekvens av motionens innebörd att all golfrelaterad verksamhet läggs utanför klubben är att vår anställde tränare, vilken vi i styrelsen bedömer gör ett mycket gott jobb, måste sägas upp. Dessutom kommer den budget för 2015 som mötet ska besluta om att falla. Med hänvisning till de argument som framförts yrkar styrelsen på att motionen avslås. Angående: Startförbud för veckoåterkommande tävlingar i juli månad Motionsställare: Gunilla Ax m.fl. från damer 50+ Motion Vi vill spela våra onsdagstävlingar under juli månad Ett förslag är att vi under juli spelar mixade seniortävlingar. Dessa tävlingar skulle kunna spelas antingen på måndagar eller onsdagar Damer 50+ Genom Gunilla Ax Styrelsens svar Skälet till att vi tagit bort de veckoåterkommande tävlingarna under juli är att vi vill erbjuda en öppen bana och därmed göra den maximalt tillgänglig för både medlemmar och gäster. Vi har dessutom många medlemmar som bara kan spela på sin semester. När vi undersökt de tider vi normalt har veckoåterkommande tävlingar på så har 500 medlemmar spelat golf och intäkterna från gästspel har uppgått till över kronor. Den totala beläggningen vid dessa tidpunkter låg på ca 80%. Värt att notera är att tävlingsveckan också infaller under juli månad. Vi vill samtidigt påpeka att detta inte hindrar någon grupp från att boka starttider enligt den ordinarie tidbokningen. Styrelsen föreslår därför årsmötet att avslå motionsställarnas förslag. Styrelsen för Växjö Golfklubb 24

Verksamhetsplan. Växjö Golfklubb

Verksamhetsplan. Växjö Golfklubb Verksamhetsplan Växjö Golfklubb 2014 1 Det viktigaste för Växjö Golfklubb är dess medlemmar. Medlemmarnas förväntningar, beteende och agerande på och utanför golfklubben styr och påverkar golfklubbens

Läs mer

Växjö Golfklubb Möteshandlingar

Växjö Golfklubb Möteshandlingar Extra årsmöte Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 19.00 Plats: IKEA-salen på Linnéuniversitetet Växjö. Salen finns i hus N ingång från Georg Lückligs väg. Växjö Golfklubb Möteshandlingar 1 Dagordning 1. Fastställande

Läs mer

Framtidsgruppen 2014-2020

Framtidsgruppen 2014-2020 Framtidsgruppen 2014-2020 Redovisning av framtidsförslagen samt förslag till verksamhetsplan för Skinnarebo Golf & Country Club 1 Det är medlemmarna som är golfklubben Det absolut viktigaste för Skinnarebo

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för Växjö Golfklubb 2016. Inledning

Verksamhetsplan och budget för Växjö Golfklubb 2016. Inledning Verksamhetsplan och budget för Växjö Golfklubb 2016 Inledning Året inleddes lite turbulent och det var först en bit in på året som styrelsen fick mandat att fatta framåtriktade beslut. Vi som sitter i

Läs mer

Verksamhetsplan UEK 2014-2016

Verksamhetsplan UEK 2014-2016 Verksamhetsplan UEK 2014-2016 Detta dokument innefattar Växjö Golfklubbs Ungdoms och Elitkommités verksamhetsplan. Den täcker tre år framöver. Det ska användas som ett arbetsdokument med en tydling inriktning

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB HANDLINGSPLAN 1(7) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 2 HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb Attraktiv golfklubb

Läs mer

Höstmöte Välkomna!

Höstmöte Välkomna! Höstmöte 2016 Välkomna! Dagordning Höstmöte 2016-11-09 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt. 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 4. Val av två protokolljusterare,

Läs mer

HÖSTMÖTE. Golfrestaurangen klockan 19:00. 28 november. Gävle Golfklubb

HÖSTMÖTE. Golfrestaurangen klockan 19:00. 28 november. Gävle Golfklubb Vi börjar med ett föredrag om modern banskötsel av bankonsulent Mikael "Bobban" Frisk. Därefter prisutdelningar KM och vandringspris. 28 november HÖSTMÖTE 2013 Golfrestaurangen klockan 19:00 Gävle Golfklubb

Läs mer

Herrljunga GK LÅNGTIDSPLAN MED STRATEGISKA MÅL FÖR HERRLJUNGA GOLFKLUBB Postadress : Telefon : Telefax : Reg.nr : Bankgiro : Postgiro :

Herrljunga GK LÅNGTIDSPLAN MED STRATEGISKA MÅL FÖR HERRLJUNGA GOLFKLUBB Postadress : Telefon : Telefax : Reg.nr : Bankgiro : Postgiro : Herrljunga GK LÅNGTIDSPLAN MED STRATEGISKA MÅL FÖR HERRLJUNGA GOLFKLUBB 2016-2020 Postadress : Telefon : Telefax : Reg.nr : Bankgiro : Postgiro : Trollabo, Hudene 0513-23910 0513-23913 864000-8333 716-3652

Läs mer

Verksamhetsplan för. Isaberg Golfklubb

Verksamhetsplan för. Isaberg Golfklubb Verksamhetsplan för Isaberg Golfklubb 2012 Inledning Verksamhetsplanen är ett dokument som behandlar kort- och långsiktiga mål och aktiviteter, samt vision och strategier. Syftet med dokumentet är att

Läs mer

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB Plats: Falkenberg Strandbad Tid: 2015-11-30 klockan 18.30 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR HÖSTMÖTET 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Fråga om mötet har utlysts på rätt

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN MED RIKTLINJER FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

VERKSAMHETSPLAN MED RIKTLINJER FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB VERKSAMHETSPLAN 1(8) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 1 VERKSAMHETSPLAN MED RIKTLINJER FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb

Läs mer

Verksamhetsplan UEK 2014-2016

Verksamhetsplan UEK 2014-2016 Verksamhetsplan UEK 2014-2016 Detta dokument innefattar Växjö Golfklubbs Ungdoms och Elitkommités verksamhetsplan. Den täcker tre år framöver. Det ska användas som ett arbetsdokument med en tydlig inriktning

Läs mer

HÖSTMÖTE 2014 VÄLKOMMEN!

HÖSTMÖTE 2014 VÄLKOMMEN! HÖSTMÖTE 2014 VÄLKOMMEN! Gräppås 2011-2014 Gräppås Golfklubb Vi vill vara den vänliga klubben för alla som vill spela golf och trivas i en avslappnad naturskön miljö Idé - inriktning - kännetecken Verksamhetsidé

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd Värdegrund Våra

Läs mer

Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb

Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb ! Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb Måndag 23 november 2015 klockan 18.30 Kulturhuset Vingen Amhults Torg 7, Torslanda!1 ! Höstmöte i Torslanda Golfklubb Måndag den 23 november 2015 klockan

Läs mer

VISION OCH MÅL 2014-2017. Söderköpings GK

VISION OCH MÅL 2014-2017. Söderköpings GK VISION OCH MÅL 2014-2017 Söderköpings GK SÖDERKÖPINGS GOLFKLUBB (SgGK) SYFTE MED DOKUMENTET Dokumentet beskriver VAD klubben ska genomföra på både lång och kort sikt. erna ska spegla vision och mål. Dokumentet

Läs mer

STYRELSE, FUNKTIONER, FUNKTIONÄRER

STYRELSE, FUNKTIONER, FUNKTIONÄRER STYRELSE, FUNKTIONER, FUNKTIONÄRER 1 Innehållsförteckning nummer Instruktion för styrelsens ordförande S 3 Instruktion för vice ordförande S 4 Instruktion för kassören S 5 Instruktion för sekreteraren

Läs mer

Upsala Golfklubb Styrelsens verksamhetsplan 2018

Upsala Golfklubb Styrelsens verksamhetsplan 2018 Styrelsens verksamhetsplan 2018 VISION: UPPLANDS BÄSTA GOLFKLUBB VERKSAMHETSIDÉ erbjuder golfare en välskött anläggning i toppklass som tillfredsställer: De som vill spela golf i alla former De som söker

Läs mer

Upsala golfklubb styrelsens verksamhetsplan 2017

Upsala golfklubb styrelsens verksamhetsplan 2017 Upsala golfklubb styrelsens verksamhetsplan 2017 VISION: UPPLANDS BÄSTA SPORTKLUBB VERKSAMHETSIDÉ erbjuder golfare en välskött anläggning i toppklass som tillfredsställer: De som vill spela golf i alla

Läs mer

Sundsvalls Golfklubbs Höstmöte

Sundsvalls Golfklubbs Höstmöte Sundsvalls Golfklubbs Höstmöte 2017 12 04 Prisutdelning Innan höstmötet öppnades, inleddes kvällen med prisutdelning till vinnare och stipendiater av: KM Argentinapokalen Kay von Schultz Sundsvalls Golfklubbs

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd med tyngdpunkt

Läs mer

Verksamhetsidé. Värdegrund. Vision. Vi ska erbjuda:

Verksamhetsidé. Värdegrund. Vision. Vi ska erbjuda: Verksamhetsidé Vi ska erbjuda: en golfanläggning med hög kvalitet och hög tillgänglighet en attraktiv golfklubb, i trivsam miljö, för både befintliga och nya medlemmar en social samvaro som bygger på demokrati,

Läs mer

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål.

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål. Innehåll Verksamhetsplan Junior- och Elitverksamheten vid Sölvesborgs GK...3 Vision...3 Målsättning t o m 2015...3 Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål....3 Värdegrund...4 Handlingsplan

Läs mer

Medlemsundersökning Hagge GK 8 28 Oktober, Standardrapport Del 2

Medlemsundersökning Hagge GK 8 28 Oktober, Standardrapport Del 2 Medlemsundersökning Hagge GK 8 28 Oktober, 2011 Standardrapport Del 2 1 Kön Kvinna 29,8% 134 Man 70,2% 315 Svarande 449 Inget svar 0 2 Ålder Yngre än 21 år 3,1% 14 21-30 år 5,6% 25 31-40 år 11,1% 50 41-50

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2013

VERKSAMHETSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2013 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB VERKSAMHETSPLAN 1(11) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden VERKSAMHETSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2013 Sölvesborgs Golfklubb en totalupplevelse SÖLVESBORGS

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

VÄLKOMNA TILL. Årsmöte

VÄLKOMNA TILL. Årsmöte VÄLKOMNA TILL Årsmöte 2017.10.25 Inledning med en röst som vill berätta om framtiden 2017-10-25 2 Inledning med en röst som vill berätta om framtiden Länken till rösten 2017-10-25 3 Vad tänker du, jag,

Läs mer

Prel. VERKSAMHETSPLAN KANSLI/SHOP 2017

Prel. VERKSAMHETSPLAN KANSLI/SHOP 2017 KANSLI/SHOP 2017 Jörgen Carlsson som klubbchef svarar för samordning och ledning för den dagliga driften av klubben. Verksamheten vid kansliet är att ge service till bl.a. klubbens medlemmar, greenfeegäster,

Läs mer

ÅSUNDSHOLM Golf & Country Club HÖSTÅRSMÖTESHANDLINGAR. 9 december 2012 kl på Åsundsholm. Organisationsnummer:

ÅSUNDSHOLM Golf & Country Club HÖSTÅRSMÖTESHANDLINGAR. 9 december 2012 kl på Åsundsholm. Organisationsnummer: ÅSUNDSHOLM Golf & Country Club HÖSTÅRSMÖTESHANDLINGAR 9 december 2012 kl.16.00 på Åsundsholm Organisationsnummer: 866001-3452 1 Datum: Söndagen den 9 december 2012 Tid: Kl 16:00 Plats: Åsundsholm Kallelse

Läs mer

Karlskoga GK. Junior och Elit utveckling. Värderingar och mål Styrdokument

Karlskoga GK. Junior och Elit utveckling. Värderingar och mål Styrdokument Karlskoga GK Junior och Elit utveckling Värderingar och mål Styrdokument 1 Innehåll VERKSAMHETSIÈ 3 VÄRDEGRUND 3 VISION 3 VERKSAMHETEN I KORTHET 4 VÅRA GRUPPER 4-6 TRÄNINGSGRUPPER GOLFKUL 7 JUNIOR CLUB

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 2 oktober 2016 kl

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 2 oktober 2016 kl Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 2 oktober 2016 kl 13.00-15.30 Plats: Klubblokalen Närvarande Svante Gustafsson, ordförande Ossian Nilsson Åsa Johansson

Läs mer

Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016. Syfte, Mål och Aktiviteter områdesvis. Ändamål 1 i stadgarna

Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016. Syfte, Mål och Aktiviteter områdesvis. Ändamål 1 i stadgarna 2015-10- 21 Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016 Ändamål 1 i stadgarna Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna ska kunna utöva golfspel på Närs golfbana i enlighet med idrottens verksamhetsidé

Läs mer

Idrottsprogram för Dalsjö GK

Idrottsprogram för Dalsjö GK DALSJÖ GOLFKLUBB Idrottsprogram för Dalsjö GK 2015-2019 Ett handlingsprogram för hela klubben Styrelsen 2015-03-05 Inledning, inriktning, vision, övergripande mål, delmål, långsiktiga mål, aktiviter, utbildning,

Läs mer

Årsmöte/Höstmöte Upsala Golfklubb 2014-10-27 AGENDA

Årsmöte/Höstmöte Upsala Golfklubb 2014-10-27 AGENDA AGENDA 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 5. Val av två

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB Plats: Samlingssalen på Falkenbergs Sparbank Tid: 2013-11-25 klockan 18.30 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR HÖSTMÖTET 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Fråga om mötet har

Läs mer

Verksamhetsplan för Jönåkers GK 2016

Verksamhetsplan för Jönåkers GK 2016 Verksamhetsplan för Jönåkers GK 2016 Övergripande mål Jönåkers golfklubb skall karaktäriseras av familjekänsla med personlig och bra service och vi skall ha en kvalitetsbana med ambitioner för ett långt

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN MED RIKTLINJER FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2017

VERKSAMHETSPLAN MED RIKTLINJER FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2017 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB VERKSAMHETSPLAN 1(8) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 1 VERKSAMHETSPLAN MED RIKTLINJER FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2017 Sölvesborgs Golfklubb

Läs mer

HÖSTMÖTE Gävle Golfklubb

HÖSTMÖTE Gävle Golfklubb Vi börjar med prisutdelningar KM och vandringspris. HÖSTMÖTE Gävle Golfklubb 23 november 2016 Bo Lindesalen Konserthuset klockan 19:00 Dagordning 1. Öppnande av mötet 2. Fastställande av röstlängd för

Läs mer

En ny framtid för Björklidens GK! Informationsmöten 18, 20 och 23 november. Extra årsmöte den 27 november kl. 19.00.

En ny framtid för Björklidens GK! Informationsmöten 18, 20 och 23 november. Extra årsmöte den 27 november kl. 19.00. En ny framtid för Björklidens GK! Informationsmöten 18, 20 och 23 november. Extra årsmöte den 27 november kl. 19.00. AGENDA Inledning Bakgrund Marknadsutveckling Utveckling medlemmar, intäkter och resultat

Läs mer

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB Plats: Samlingssalen på Falkenbergs Sparbank Tid: 2014-11-24 klockan 18.30 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR HÖSTMÖTET 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Fråga om mötet har

Läs mer

Budgetmöte 19 oktober 2013

Budgetmöte 19 oktober 2013 Budgetmöte 19 oktober 2013 Budgetmöte 19 oktober 2013 Dagordning 1. Ordförande öppnar mötet 2. Ordförandens punkt 3. Upprop och fastställande av dagordning för mötet 4. Fråga om mötet har behörigen utlysts

Läs mer

Höstmöte den 26 november Styrelsen för Nacka Golfklubb

Höstmöte den 26 november Styrelsen för Nacka Golfklubb Höstmöte den 26 november 2015 Styrelsen för Nacka Golfklubb o Förslag till verksamhetsplan o Förslag till budget o Förslag till avgifter 2016 Nacka Golfklubb Förslag till Verksamhetsplan för år 2016 Styrelsen

Läs mer

Huvudstadens GK Protokoll höstmöte Sida 1

Huvudstadens GK Protokoll höstmöte Sida 1 Sida 1 Protokoll: HGK årsmöte höst 2014 Plats: Lindö golfanläggning Tidpunkt: 2014-12-08 19.00 21.25 Deltagare: 46 röstberättande medlemmar inklusive styrelsen. Ordförande Stefan Thorberg hälsade alla

Läs mer

WATTHOLMA GOLFKLUBB VERKSAMHETSPLAN

WATTHOLMA GOLFKLUBB VERKSAMHETSPLAN Höstmöte 2017-11-21 WATTHOLMA GOLFKLUBB VERKSAMHETSPLAN 2018 Wattholma Golfklubb Salsta Industrihus 743 92 Vattholma Tel 018-350 340 www.wattholmagk.se Org nr 802445-6785 Wattholma Golfklubb är en ideell

Läs mer

Välkommen till Årsmöte 2016

Välkommen till Årsmöte 2016 Välkommen till Årsmöte 2016 Onsdag den 20 juli kl. 18.00 har vi årsmöte på Mjölkeröds Golfklubb, i Tältet. Styrelsen önskar att så många medlemmar som möjligt kommer till detta möte där resultatet för

Läs mer

Växjö Golfklubb Möteshandlingar

Växjö Golfklubb Möteshandlingar Ordinarie årsmöte/vårmöte Tisdagen den 28 mars 2017 kl. 18.00 Restaurangen på Växjö Golfklubb Växjö Golfklubb Möteshandlingar 1 Dagordning Dagordning 1. Fastställande av röstlängd för mötet 2. Fråga om

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016

VERKSAMHETSPLAN 2016 1 VERKSAMHETSPLAN 2016 Styrelsen har i samarbete med Idrottslyftet under 2014 utarbetat en verksamhetsplan för juniorverksamheten. Denna och den under hösten 2014 genomförda enkäten är utgångspunkten för

Läs mer

ÖRBYHUS GK VERKSAMHETSIDÉ

ÖRBYHUS GK VERKSAMHETSIDÉ VERKSAMHETSPLAN FÖR ÖRBYHUS GK 2014 ÖRBYHUS GK VERKSAMHETSIDÉ Örbyhus GK ska vara en ideell idrottsförening som till en rimlig kostnad erbjuder sina medlemmar, i alla åldersgrupper, högklassiga förutsättningar

Läs mer

H Ö S T M Ö T E 2 9 N OV E M B E R

H Ö S T M Ö T E 2 9 N OV E M B E R HÖSTMÖTE 29 NOVEMBER 2016 Sida 2 FÖREDRAGNINGSLISTA 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts. 3. Fastställande av Föredragningslista. 4. Val av ordförande

Läs mer

Budget 2015 Styrelsen för Laholms Golfklubb lägger härmed fram följande förslag till budget för 2015.

Budget 2015 Styrelsen för Laholms Golfklubb lägger härmed fram följande förslag till budget för 2015. Budget 2015 Styrelsen för Laholms Golfklubb lägger härmed fram följande förslag till budget för 2015. Budget för 2015 bygger på ett medlemsantal på drygt 1600 medlemmar i tre olika medlemsformer. 27-hålsmedlemskap

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 Motala GK klubben för alla golf med gemenskap och glädje Det yttersta målet för klubbens verksamhet är en nöjd golfspelare medlem eller greenfeegäst, som upplever att han/hon kan spela

Läs mer

Närvarorätt 16 Upplåtaren har närvaro- och yttranderätt vid klubbens styrelsemöten vid gemensamma ärenden.

Närvarorätt 16 Upplåtaren har närvaro- och yttranderätt vid klubbens styrelsemöten vid gemensamma ärenden. Avtal Mellan Upplåtaren Björnhults Golfbana (Björnhult Golf AB) och Klubben Björnhults GK och dess enskilda medlemmar har träffats följande avtal om upplåtelse för golfspel på Björnhults Golfbanas 18 +

Läs mer

Bryngfjordens GK, verksamhetsplan 2015

Bryngfjordens GK, verksamhetsplan 2015 Bryngfjordens GK, verksamhetsplan 2015 Bryngfjordens GK samarbetar på olika vis med Bryngfjorden Golf AB som äger och förvaltar golfbanan, Bryngfjordens Fastighets AB som förvaltar klubbhuset samt krögaren

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Torsdagen den 26 april 2012 Tid: 18.00 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga

Läs mer

Höstmöteshandlingar 2009 1(19)

Höstmöteshandlingar 2009 1(19) Höstmöteshandlingar 2009 1(19) TILL KLUBBENS MEDLEMMAR HÖSTMÖTE TORSDAGEN DEN 26 NOVEMBER 2009 KL 19.00 Medlemmarna i Kungl. Drottningholms Golfklubb kallas härmed till allmänt möte i Bromma Gymnasium.

Läs mer

1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var närvarande samt fyra genom fullmakt.

1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var närvarande samt fyra genom fullmakt. PROTOKOLL från Upsala Golfklubbs årsmöte 2012-10-22. Plats: Katedralsskolans aula, Uppsala. 1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndagen den 14 september 2015 Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Peter Ljungkvist, Jan Bengtsson,

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2014 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2014 Juniorkommittén Inledning Under 2013 hade vi på Melleruds GK 15-talet juniorer i träning med 4 aktiva ledare. De flesta hade möjlighet att träna 2 gånger per vecka. Vi hade serielag

Läs mer

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/ 1 Styrelsens verksamhetsberättelse 2014 2 Inledning Verksamhetsåret 2014-01-01 12-31. 2014 har varit ett bra år för klubben med mycket aktivitet både sportsligt och med arbetet att utveckla klubben att

Läs mer

Nyhetsbrev #2. Ny kanslist Välkommen! Golfens dag 7:e maj Dam- medlemsträning Banan i toppskick Nya bunkrar 10:an + 1:an

Nyhetsbrev #2. Ny kanslist Välkommen! Golfens dag 7:e maj Dam- medlemsträning Banan i toppskick Nya bunkrar 10:an + 1:an Nyhetsbrev #2 2016 Ny kanslist Välkommen! Golfens dag 7:e maj Dam- medlemsträning Banan i toppskick Nya bunkrar 10:an + 1:an Sida 1 av 4 I höstas på höstmötet presenterade vi en verksamhetsplan för 2016.

Läs mer

Välkommen till extra årsmöte!

Välkommen till extra årsmöte! Välkommen till extra årsmöte! Dagordning vid extra årsmöte i Skellefteå Golfklubb 2015-12-01 1. Mötets öppnande. 2. Upprop och fastställande av röstlängd. 3. Val av ordförande för mötet. 4. Val av sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsemöte

PROTOKOLL Styrelsemöte PROTOKOLL Styrelsemöte 1 (4) Datum Version 2014-01-30 0.1 Styrelsemöte 14:01 Datum 2014-01-30 18.00-19.00 Plats Närvarande Jonny Siikavaara Peter Fjällborg Peder Gidlund Johan Niemi-Tjäder Delges Medlemmarna

Läs mer

PRELIMINÄR DAGORDNING 2010-01-12, kl. 18:30 21:30, Kyrkogatan 17, portkod 4320

PRELIMINÄR DAGORDNING 2010-01-12, kl. 18:30 21:30, Kyrkogatan 17, portkod 4320 PRELIMINÄR DAGORDNING 2010-01-12, kl. 18:30 21:30, Kyrkogatan 17, portkod 4320 1. Mötets öppnande 2. Föregående mötes protokoll (bilaga) 3. Förslag till ansvarsfördelning (bilaga) 4. Hur får styrelsen

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Protokoll fört vid Forsbacka Golfklubbs Styrelsemöte den 15 april 2013

Protokoll fört vid Forsbacka Golfklubbs Styrelsemöte den 15 april 2013 Protokoll fört vid Forsbacka Golfklubbs Styrelsemöte den 15 april 2013 Närvarande: Ordinarie: Svante Melander, Susanne Korduner, Rolf Andersson, Johnny Kjellin, Christer Stolpen, S-Å Runelid. Suppl. Dan

Läs mer

TACK FÖR EN FIN SÄSONG PÅ FRÖSÅKER!

TACK FÖR EN FIN SÄSONG PÅ FRÖSÅKER! Nyhetsbrev #5 2015 Sida 1 av 6 TACK FÖR EN FIN SÄSONG PÅ FRÖSÅKER! Vi vill med årets sista nyhetsbrev passa på att tacka för en mycket innehållsrik och bra säsong. Nu satsar vi på att förbereda 2016 års

Läs mer

En nyhet inför årets säsong blir att klubbstyrelsen tar ett större operativt ansvar för klubbens verksamhetsområden.

En nyhet inför årets säsong blir att klubbstyrelsen tar ett större operativt ansvar för klubbens verksamhetsområden. Verksamhetsplan för Arlandastad GK 2015. Övergripande inriktning Verksamheten i Arlandastad Golfklubb bedrivs inom ramen för två huvudprogram, medlemsprogrammet respektive junior- och elitprogrammet. Verksamhetsplanen

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 aug 2011 mellan kl

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 aug 2011 mellan kl Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 aug 2011 mellan kl 09.00-12.00 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Svante Gustafson, ordförande Eva Thörngren

Läs mer

Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013

Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013 Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013 (Revideras 2013) INNEHÅLLSFÖRTECKNING GOLF ÄR IDROTT! Inledning... 3 Bakgrund

Läs mer

DROGPOLICY FÖR LAGANS GOLFKLUBB

DROGPOLICY FÖR LAGANS GOLFKLUBB Sida 1 FÖR LAGANS GOLFKLUBB Sida 2 INLEDNING Lagans Golfklubb är en idrottsförening med inriktning på golf. Klubben bildades 1966 och har sedan dess befunnit sig i ständig utveckling. Klubbens idrottsverksamhet

Läs mer

Nyhetsbrev Årjängs Golfklubb

Nyhetsbrev Årjängs Golfklubb 2016 11 20 Nyhetsbrev Nu närmar sig året sitt slut och det är hög tid att sammanfatta verksamhetsåret. Vill man så kan man fortsätta att spela golf i vår otroligt fina golfhall. Perfekt nu när det blir

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR VÄLKOMMEN TILL HÖSTÅRSMÖTE 2013 LÖRDAGEN DEN 23 NOVEMBER KL.10:00 I KLUBBHUSET PÅ KRONHOLMEN

ÅRSMÖTESHANDLINGAR VÄLKOMMEN TILL HÖSTÅRSMÖTE 2013 LÖRDAGEN DEN 23 NOVEMBER KL.10:00 I KLUBBHUSET PÅ KRONHOLMEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR VÄLKOMMEN TILL HÖSTÅRSMÖTE 2013 LÖRDAGEN DEN 23 NOVEMBER KL.10:00 I KLUBBHUSET PÅ KRONHOLMEN visbygk.com INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖREDRAGNINGSLISTA VERKSAMHETSPLANER RESULTATBUDGET VALBEREDNINGENS

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Svante Gustafson, ordförande Cecilia

Läs mer

Verksamhetsplan för Hökensås Golfklubb 2017

Verksamhetsplan för Hökensås Golfklubb 2017 Verksamhetsplan för Hökensås Golfklubb 2017 Övergripande verksamhetsidé Hökensås Golfklubb skall bedriva sin verksamhet utifrån golfsportens grundläggande idéer och värderingar där känslan för klubben

Läs mer

Rockatorp Golfklubb styrdokumet

Rockatorp Golfklubb styrdokumet Rockatorp Golfklubb styrdokumet 2004-10-12 1. Syfte GK har som ändamål att verka för att medlemmar kan utöva golfspel i enlighet med idrottens verksamhetsidé. 1.1 Idrottens verksamhetsidé Idrott är fysisk

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndag den 13 april 2015. Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Martin Engström, Peter Ljungkvist,

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 10 okt 2011 mellan kl 09.00-12.00

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 10 okt 2011 mellan kl 09.00-12.00 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 10 okt 2011 mellan kl 09.00-12.00 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Ossian Nilsson, ordförande Eva Thörngren

Läs mer

Projekt Rangehuset Norr (nybyggt 2005) Växjö GK 2009-2010

Projekt Rangehuset Norr (nybyggt 2005) Växjö GK 2009-2010 Projekt Rangehuset Norr (nybyggt 2005) Växjö GK 2009-2010 Fastighetskommittén, ordf. Göran Gustavsson, Boije Karlsson, Peter Karlsson, Gunnar Lindberg + Projektmedarbetare http://www.arvsfondsprojekten.se/

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Hälla GK

Årsmöteshandlingar. Hälla GK Årsmöteshandlingar Hälla GK till årsmöte den 31 mars 2009 Innehåll Verksamhetsberättelse 2009 Händelser under året Årsredovisning med förvaltnings- och revisionsberättelse Verksamhetsplan 2010 Budgetförslag

Läs mer

Kallelse till Höstmöte Östersund-Frösö Golfklubb 2017

Kallelse till Höstmöte Östersund-Frösö Golfklubb 2017 Kallelse till Höstmöte Östersund-Frösö Golfklubb 2017 Onsdag den 29 november på Östersund-Frösö Golfklubb, restaurangen. Mötet startar klockan 19:00 Kaffe serveras från klockan 18.00 och i samband med

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2018 Damkommittén Vreta Kloster GK. Version 3

Verksamhetsplan 2014-2018 Damkommittén Vreta Kloster GK. Version 3 Verksamhetsplan 2014-2018 Damkommittén Vreta Kloster GK Version 3 Bakgrund 3 Damkommitténs vision 4 Ledord 4 Värderingar 4 Verksamhet 4 Långsiktiga mål 5 Kortsiktiga mål 2014 5 Förutsättningar 6 Kommitténs

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN

VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSPLAN 2017-2021 Landskrona Golfklubb VÅR VISION Golf tillgänglig för alla, livskvalité och hälsa i en stimulerande miljö SÅ HÄR VILL VI UPPFATTAS Välkomnande, Engagerande och Utvecklande KLUBBENS

Läs mer

Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Peter Ljungqvist, Johnny Petersson, Jan Bengtsson, Claes Carlstedt.

Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Peter Ljungqvist, Johnny Petersson, Jan Bengtsson, Claes Carlstedt. Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Torsdagen den 8 oktober 2015 Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Peter Ljungqvist, Johnny Petersson, Jan Bengtsson,

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet Att fastställas vid årsmöte med Föreningsalliansen i Staffanstorp den 29 mars 2016. Dagordningens innehåll regleras av stadgarna 19 Ärenden vid årsmötet Förslag till dagordning 1 Fastställande av röstlängd

Läs mer

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs Årsmöte måndag 27/2 2017. Scandic Bollnäs I ordförandes och vice ordförandes frånvaro, öppnade ledamot Pontus Forsmark mötet och hälsade alla välkomna. 1. Fastställande av röstlängd för mötet. En närvarolista

Läs mer

Bodens Golfklubb Verksamhetsplan

Bodens Golfklubb Verksamhetsplan Bodens Golfklubb Verksamhetsplan 2016-2017 BdGK Verksamhetsplan 2016-2017 1(11) Bodens Golfklubb Verksamhetsidé Bodens Golfklubb skall bedriva verksamheten, så att den utvecklar både medlemmarna och banan

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Inledning Verksamhetsplanen är ett styrande dokument för Södermanlands Golfförbunds (SöGDF) verksamhet under år 2015. I stora drag styrs dokumentet av fattade beslut på Svenska Golfförbundets

Läs mer

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Positivt höstmöte Det var positiva tongångar på klubbens höstmöte som ägde rum i kafeterian på Skärgårdsgymnasiet i Åkersberga torsdagen den 27 november. Klubbens medlemmar

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Onsdagen den 24 april 2013 Tid: 18.30 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga om

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsemöte

PROTOKOLL Styrelsemöte PROTOKOLL Styrelsemöte 1 (4) Datum Version 2013-01-24 0.1 Styrelsemöte 13:01 Datum 2013-01-24 18.00-19.25 Plats Närvarande Kiruna, Softcenter Jonny Siikavaara Peter Fjällborg Anna Wester Pia Kyrö Peder

Läs mer

Affärs- och verksamhetsplan 2016

Affärs- och verksamhetsplan 2016 Affärs- och verksamhetsplan 2016 50" 45" 40" 35" 30" 25" 20" 15" 10" 5" 0" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20" 22" 24" 26" 28" 30" 32" 34" 36" 38" 40" 42" 44" 46" 48" 50" 52" 54" 56" 58" 60" 62" 64" 66" 68"

Läs mer

Peter Skytte. Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Ordföranden presenterade mötets föredragningslista som godkändes. Bil 1.

Peter Skytte. Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Ordföranden presenterade mötets föredragningslista som godkändes. Bil 1. Tid: Kl. 17.30 Protokoll nr 3 fört vid sammanträde med Styrelsen för Karlstad Golfklubb 2012-02-20 Plats: Närvarande: Karlstad Golfklubb Håkan Wahlén, ordförande Christina Andersson Jan Blomqvist Bengt

Läs mer

Ordföranden har ordet.

Ordföranden har ordet. Ordföranden har ordet. När dessa rader skrivs i mitten av april, är vi just i färd med att öppna Skogsbanan för spel på ordinarie greener. Samtidigt spelas US Masters på Augusta-banan. Därmed känns det

Läs mer

Höstmötet HaningeStrand

Höstmötet HaningeStrand Höstmötet 2015 1 En golfsäsong Ett år Årsplan Varför? 2 Nyår En golfsäsong Ett år Årsplan Höstmöte Stämma Upptaktskonferens Kommittéer Höstmöte Kommittéer Konferens Plan nästa år Budget nästa år Avgifter

Läs mer

Forsgårdens Golfklubb 2013

Forsgårdens Golfklubb 2013 Forsgårdens Golfklubb 2013 Styrelsemöte 2013-04-15 Närvarande Lars-Åke Fritzson (LF) Bo Dahlström (BD) Gert Karlsson (GK) Pierre Reinler (PR) Thomas Setterberg (TS) Annika Harrysson (AH) Elisabeth Schumacher

Läs mer

Utvecklingsplan. Österlens Golfklubb 2014 2018

Utvecklingsplan. Österlens Golfklubb 2014 2018 Utvecklingsplan Österlens Golfklubb 2014 2018 GOLFBANORNA Nya förväntningar och ökad konkurrens gör att ÖsGK måste förädla och anpassa de värden klubben erbjuder medlemmar och gäster. Denna utvecklingsplan

Läs mer