HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB"

Transkript

1 HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB Plats: Samlingssalen på Falkenbergs Sparbank Tid: klockan FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR HÖSTMÖTET 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 3 Fastställande av föredragningslista. 4 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 5 Val av två protokollsjusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet. 6 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. a. Styrelsens förslag till stadgeändringar. b. Motion om aktiviteter för att stimulera gäster att spela med medlem från Ulf Angerås. c. Motion om återställande av tävlingsexpedition från Anita Sjöqvist med flera i serielaget för Damer Fastställande av verksamhetsplan, medlemsavgifter, övriga avgifter samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret. 8 Fastställande av antalet styrelseledamöter. 9 Val av a. Klubbens ordförande för en tid av ett (1) år. Ordförande under 2014 har Johan Johansson varit. b. Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) verksamhetsår. Mandattiden utgår för Ewa Sjölin, Christian Kleen och Therése Sylvén. c. Två (2) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter inte delta. Revisorer har varit Ulf Andrésen och Per Widell med Kenneth Hellström och Bonny Zetterberg som suppleanter. d. Tre (3) ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordförande. Göran Adde, Camilla Lydemar och Fredrik Lagnéus har varit ledamöter i valberedningen varav Göran Adde varit sammankallande. e. Ombud till GDF-möte. 10 Övriga frågor. Beslut om stadgeändring eller i fråga av ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till årsmöte. 1

2 STYRELSENS FÖRSLAG SAMT MOTIONER Propositioner till Falkenbergs Golfklubbs årsmöte hösten 2014 Styrelsen föreslår årsmötet att ta bort punkten 8 i 13 av stadgarna som reglerar när årsavgifterna skall betalas. Styrelsen förslår ändring av stadgarnas 21 punkten 6. Nuvarande skrivning Fastställande av verksamhetsplan, medlemsavgifter, övriga avgifter samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret. Föreslagen skrivning Fastställande av verksamhetsplan, medlemsavgifter, årliga spelavgifter samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret. Styrelsen yrkar att årsmötet bifaller föreslagna ändringar. Motion 1 till årsmöte 2014 Inkom Motion angående aktiviteter för att stimulera gäster att spela med medlemmar Golf är ett trevligt sätt att umgås. Att kunna få möjlighet att dela upplevelsen av spel på sin hemmabana tillsammans med golfvänner från andra delar av landet, barn o barnbarn är för många medlemmar i Falkenbergs Golfklubb angeläget. Kostnader kan ibland uppfattas som höga och billigare alternativ än spel på Falkenbergs Golfklubb kan komma att övervägas. Att efter en golfrunda äta en måltid, dricka en kall dryck och diskutera rondens resultat är synnerligen trivsamt. Aktivitet att underlätta spel och samvaro på klubben bör eftersträvas. Jag vill därför att styrelsen i Falkenbergs Golfklubb utreder olika möjligheter så att medlemmar i klubben kan underlätta för gäster att deltaga i klubbens aktiviteter som träning, spel på banan, deltagande i tävlingar och social samvaro. Detta kan på sikt leda till fler medlemmar och ökat antal greenfee spelare samt förstärker ytterligare klubbens goda rykte. De möjligheter som kan övervägas är - Reducerad greenfee vid spel med medlem - Reducerad kostnad för måltid i restaurang och kiosk - Fria rangebollar vid greenfee spel - Reducerad anmälningsavgift vid tävlingar - Välkomstpaket med banguide, peg, greenlagare, bollar, presentkort etc Falkenberg Ulf Angerås 2

3 Motion 2 till årsmöte 2014 Inkom Motion till Falkenbergs Golfklubb Angående återställande av tävlingsexpedition. En stor klubb som Falkenbergs Golfklubb måste kunna ta emot tävlande på ett ståndsmässigt sätt. Därför föreslår vi att den gamla tävlingsexpeditionen återuppstår med all teknik. Anledningen till denna motion är att vi som tävlande och tävlingsledare inte känner oss bekväma i de situation som är nu. Seriespelarna i D 60. Anita Sjöqvist, lagkapten - Kristina Nylander - Eva Nylander - Eva Fredenlund - Eva Bengtsson - Inger Johansson Yttrande över motioner Motion 1. Styrelsen och anställda på klubben jobbar ständigt med att ha ett bra erbjudande vid spel på Falkenbergs Golfklubb. Vi jobbar varje dag med att ha en bra och attraktiv anläggning, inklusive de entreprenörer, pro och krögare, som är knutna till klubben. De tre ben som vi står på, klubb, pro och krögare, jobbar med att leverera en bra kvalitet, detta kräver en bra ekonomi för att hela tiden utvecklas och hålla en bra kvalitet. Klubben strävar efter att ha en prisvärd nivå på alla avgifter och har valt att inte arbeta med rabatter. Differentiering av greenfee används vid olika tider under året och även under veckodagarna för att sprida beläggningen på banan. När det gäller våra entreprenörer, pro och krögare, så måste de driva sin verksamhet så att den utvecklas på ett bra sätt. De måste få sätta sina egna erbjudanden. Klubben tar åt sig förslagen som finns i motionen och kan komma att använda dem vid olika tillfällen. Styrelsen yrkar att årsmötet avslår motionen. Motion 2. Styrelsen har beslutat att återställa tävlingsexpeditionen Styrelsen yrkar att årsmötet avslår motionen. 3

4 VERKSAMHETSPLAN FÖR 2015 Vår vision: Verksamheten skall präglas av passion och glädje till spelet golf. Klubben skall ha en öppen och välkomnande atmosfär som stimulerar till kontakter och umgänge. Medlemmars och gästers besök på klubben skall ge en positiv totalupplevelse från ankomst till avfärd som överträffar förväntningarna. Våra banor skall ge spelare av alla kategorier en vacker och utmanade upplevelse av hög kvalitet. Vår 18-hålsbana skall uppfattas som en av Sveriges 25 bästa banor. Verksamhetsplan Nyckelord för verksamhetsåret 2015 är ekonomi och behålla medlemmar. I detta ligger att styrelsen tillsammans med kommittéerna kommer att arbeta för en fortsatt stabil ekonomi samt med att skapa förutsättningar för att behålla medlemmar i föreningen. En viktig faktor för att uppnå detta är en bana och en verksamhet i toppskikt. Ekonomi För verksamhetsåret 2015 föreslår styrelsen en budget med ett positivt resultat. Fokus kommer fortsatt att vara på återhållsamhet när det gäller kostnader. Analyser av jämförbara klubbar kommer att fortgå. En utredning kommer under året att färdigställas för analys av effekterna av en eventuell bolagisering av bana och fastigheter. Om analysen visar att det, ur ekonomisk synpunkt, är fördelaktigt för föreningens medlemmar att genomföra en bolagisering av delar av föreningens verksamhet skall detta föreslås vid ett extra årsmöte under året. Målsättningen är också att utveckla långtidsplaner för underhåll, investeringar, likviditet och resultat. Rekrytera Klubben har plats för fler juniormedlemmar. Riktade aktiviteter kommer att genomföras för att locka juniorer till golfen. Behålla Golfens problem i dag är inte bara att rekrytera medlemmar. Det är i lika hög utsträckning att behålla nuvarande medlemmar. Styrelsen avser därför att under verksamhetsåret analysera golfförbundets avhopparanalys och därifrån ta fram anpassade åtgärder. Styrelsen tillsammans med valberedningen kommer också att arbeta för en att en medlemskommitté kommer tillstånd. Kommittén skall ha som ansvar att arbeta med nyckelorden trivsel och engagemang. Övrigt Under 2014 har revidering av tre hål i enlighet med den Masterplan som tagits fram slutförts. Det är styrelsens avsikt att under 2015 utvärdera åtgärderna och om ekonomin så tillåter föreslå fortsatt renovering i enlighet med upprättad Masterplan. 4

5 VERKSAMHETSPLANER FÖR KOMMITTÉER 2015 Banutvecklingskommitté Banutvecklingskommittén skall ha för avsikt att fortsätta sitt arbete med utveckling av banan enligt den masterplan som upprättats. Samarbetet med arkitekt Caspar Grauballe skall fortsätta för att skapa en attraktivare bana för medlemmarna i klubben och gäster till klubben. Tävlingskommitté Tävlingskommittén planeras 2015 att; - Planera och genomföra golfvecka med attraktiva tävlingar under vecka Planera och genomföra ett varierat och attraktivt tävlingsprogram. - Tillsammans med övriga klubbar i Falkenberg utveckla samarbetet med Fore-tävlingar. - Vara Damkommittén och Elit- & Juniorkommittén behjälplig vid deras tävlingar på klubben. - Skapa förutsättningar genom internutbildningar i regler och it-system för att öka kompetensen hos tävlingsledare och funktionärer för att genomföra tävlingar med hög kvalitet. Damkommitté Damerna kommer att arrangera damtävlingar på tisdagar med varierande spelformer på 18-hålsbanan och 9-hålsbanan. I damgolfen lottas bollarna vilket gör att spelarna lär känna varandra ute på banan och detta skapar i förlängningen en trevlig atmosfär på klubben. Varje vecka ansvarar en person från kommittén och en spelare för tävlingen och på så sätt blir fler delaktiga i damgolfen. Vi känner stort ansvar för att locka fler damer till spel och kommer därför även i fortsättningen att vara lyhörda för olika förslag till förändringar i vår verksamhet. Vi kommer att fortsätta med tävlingar som sträcker sig över hela säsongen, liknande Flitiga Lisa och Birdietävling. Vi kommer att arbeta för bättre trivsel i damernas omklädningsrum som bör ses över. Vi kommer att delta distriktets erfa-träff och ha tävlingsledaransvar för tävlingarna Nationell Damdag och Active Golf Day. Allt för att öka trivseln för golfspelande damer. Elit- & Juniorkommitté Planerade aktiviteter för kommittén 2015 är; - Att genomföra verksamheter för klubbens juniormedlemmar för deras utveckling som golfspelare och individer. - Att åka på ett träningsläger med alla juniormedlemmar. - Att delta i nationella seriesystemet för damer och herrar. - Att delta i JSM för klubblag. - Att delta i Göteborg Golf Cup. - Att ha god representation av juniormedlemmar i Skandia Junior Tour samt Skandia Junior Cup. - Att arrangera juniortävlingen Falkenberg Junior Open. - Att ha som mål att arrangera minst en elittävling för juniorer utöver Falkenberg Junior Open. - Att ha god representation av junior- och elitspelare på högsta elitnivå. - Att utveckla det ideella engagemanget bland klubbens medlemmar vid träningar och tävlingar. - Att rekrytera fler medlemmar till Supporterklubben. - Att via externa samarbetspartners förbättra de ekonomiska möjligheterna för verksamheten. Informationskommitté Kommitténs uppdrag är att utveckla en attraktiv och informativ webbplats för Falkenbergs Golfklubb samt aktivt arbeta med information till medlemmar, gäster och samarbetspartners via medlemsblad och sociala medier. Marknadskommitté Marknadskommittén skall fortsätta att underhålla och rekrytera sponsorer till Falkenbergs Golfklubb genom försäljning av reklamplatser och sponsring. Genom klubbens sponsornätverk, Falkenberg Business Club, skall marknadskommittén fortsätta att vara en attraktiv partner och erbjuda bra arrangemang för medlemmarna i nätverket. 5

6 Medlemskommitté Styrelsen har föreslagit valberedningen att utveckla en medlemskommitté som får i uppdrag att tillse att god trivsel och stort ideellt engagemang förstärks i föreningen. Medlemskommittén skall bland annat ansvara för fadderverksamhet bland nya medlemmar och golfvärdskap. Kommittén skall också samordna riktade insatser på banan med banchefen och i klubbhusområdet med klubbchefen. Regel- & Handicapkommitté Kommittén ansvarar för genomförande av handicaprevisioner för medlemmar, upprättande av lokala regler för Falkenbergs Golfklubb, slopevärdering av banan, för utbildning av medlemmar som önskar förkovra sig som domare på klubbnivå samt för översyn av banans markeringar ur regelsynpunkt. Under 2015 planerar kommittén för att genomföra ovanstående och utveckla medlemmars kunskap om golfens regelverk genom utbildning. I och med ombyggnationen av banan kommer kommittén att genomföra en ny bedömning av slopevärderingen av banan. BUDGET FÖR VERKSAMHETSÅRET 2015 Driftsbudget för verksamheten 2015 med jämförelse (belopp i tkr) Budget Preliminärt utfall Budget * 2015 Intäkter Medlemavgifter Spelavgifter Greenfee Marknadsintäkter Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Gemensamma Banan Elit-/Junior Fastighet Övriga kommittéer Summa Kostnader Resultat före avskrivningar/räntenetto Avskrivningar Räntenetto Föreningens resultat *utfall är preliminärt för perioden

7 FASTSTÄLLANDE AV MEDLEMS- OCH SPELAVGIFTER Styrelsen föreslår följande medlems- och spelavgifter. Kategori Medlemsavgift Spelavgift Total årsavgift Senior A-medlem (full spelrätt) B-medlem (vardagsmedlem) C-medlem (spelrätt på 9-hålsbanan) D-medlem (greenfeemedlem) (ett spel ingår) 1200 Utbildningsmedlem (gått kurs 2014) CSN-medlem (studerande senior) Vilande A-medlem utan spelrättsbevis Juniorer 0 9 år år år år Vilande Max antal spelrätter föreslås till 1800 stycken. VAL STYRELSE Sedan årsmötet den 25 november 2013 består styrelsen av följande ledamöter. Ordförande: Vice ordförande: Kassör: Johan Johansson Ewa Sjölin Kjell Kristiansson Ylva Helgesson Sven-Olof Karlsson Therése Sylvén Christian Kleen VALBEREDNINGENS FÖRSLAG Ordförande: Johan Johansson Omval 1 år Ewa Sjölin Omval 2 år Christian Kleen Omval 2 år Sara Johansson Nyval 2 år Revisor: Ulf Andrésen Omval 1 år Revisor: Per Widell Omval 1 år Revisorssuppleanter: Kenneth Hellström Bonny Zetterberg Omval 1 år Omval 1 år Valberedningen har utgjorts av: Göran Adde (sammankallande), Camilla Lydemar och Fredrik Lagnéus 7

BOKBLADET. VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte. Limhamns Folkets hus

BOKBLADET. VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte. Limhamns Folkets hus BOKBLADET Nummer 3 2011 VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB 1 december 2011, kl. 18.00 Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte Limhamns Folkets hus För styrelsen:

Läs mer

Framtidsgruppen 2014-2020

Framtidsgruppen 2014-2020 Framtidsgruppen 2014-2020 Redovisning av framtidsförslagen samt förslag till verksamhetsplan för Skinnarebo Golf & Country Club 1 Det är medlemmarna som är golfklubben Det absolut viktigaste för Skinnarebo

Läs mer

Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse 2009 Upsala Golfklubb Dokument nr 1. Upsala golfklubb verksamhetsberättelse 2009

Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse 2009 Upsala Golfklubb Dokument nr 1. Upsala golfklubb verksamhetsberättelse 2009 Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse 2009 Upsala Golfklubb Dokument nr 1 Upsala golfklubb verksamhetsberättelse 2009 UGK hade vid årsskiftet 2008/2009 brist på likvida medel och betydande förfallna

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

VÅRMÖTE 2011-03-28. Innehållsförteckning

VÅRMÖTE 2011-03-28. Innehållsförteckning VÅRMÖTE 2011-03-28 1. Kallelse och föredragningslista Innehållsförteckning 2. Årsredovisning och revisionsberättelse KALLELSE TILL VÅRMÖTE Härmed kallas medlemmarna i Lysegårdens Golfklubb till ordinarie

Läs mer

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 36:e årgången Nr 4 2010

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 36:e årgången Nr 4 2010 Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 36:e årgången Nr 4 2010 Innehåll i detta nummer: Ledare Rätt klassindelning i tävling? Kassörens kommentarer Möteshandlingar Vintern slog till tidigt i år också,

Läs mer

Handlingsplan 2012-2014

Handlingsplan 2012-2014 Handlingsplan 2012-2014 Till medlemmarna i Wermdö Golf & Country Club. Nästa årsmöte kommer att äga rum tisdagen 3 april 2012. Till den 1 februari 2012 vill vi gärna ha synpunkter på Handlingsplan 2012-2014

Läs mer

Kallelse till ordinarie. Årsmöte 2015

Kallelse till ordinarie. Årsmöte 2015 Kallelse till ordinarie Årsmöte 2015 Bokskogens Golfklubb Lördagen den 28 mars 2015 kl. 09:30 i klubbhuset PROGRAM 09:30. kaffe och bulle (till självkostnad) 10:00 Årsmöte Styrelsen översänder stadgeenligt

Läs mer

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 37:e årgången Nr 1 2011

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 37:e årgången Nr 1 2011 Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 37:e årgången Nr 1 2011 Innehåll i detta nummer: Ledare Årsmöteshandlinar Resan till Punta Ala Ny istid på gång? Denna fantastiska tall som pryder utslaget på hål

Läs mer

Medlemstidning för Hammarö Golfklubb Nr 1 / 2014. ÅRSMÖTE 16 OKTOBER kl. 18.30. i RESTAURANGEN PÅ GOLFKLUBBEN

Medlemstidning för Hammarö Golfklubb Nr 1 / 2014. ÅRSMÖTE 16 OKTOBER kl. 18.30. i RESTAURANGEN PÅ GOLFKLUBBEN Medlemstidning för Hammarö Golfklubb Nr 1 / 2014 ÅRSMÖTE 16 OKTOBER kl. 18.30 i RESTAURANGEN PÅ GOLFKLUBBEN 3 Ordförande har ordet Tack vare en gynnsam vinter och vår, fick vi en tidig start på säsongen

Läs mer

AGENDA TILL ÅRSMÖTE - VÅRMÖTE

AGENDA TILL ÅRSMÖTE - VÅRMÖTE Agenda årsmöte-vårmöte Upsala Golfklubb 2014-03-17 AGENDA TILL ÅRSMÖTE - VÅRMÖTE Tid: 17 mars 2013 kl. 19:00 Plats: Gränbyskolans aula Föredragningslista 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Sida 1 av 32. Huvudstadens Golfklubb. Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Sida 1 av 32. Huvudstadens Golfklubb. Verksamhetsplan 2014 Sida 1 av 32 Huvudstadens Golfklubb Verksamhetsplan 2014 131209 Sida 2 av 32 Huvudstadens Golfklubb övergripande verksamhetsplan 2014 Denna inledande del är en sammanfattning av övriga verksamhetsplaner.

Läs mer

Ljungentelegrafen. Kallelse. Årsmöte 2009 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 31 januari.

Ljungentelegrafen. Kallelse. Årsmöte 2009 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 31 januari. Ljungentelegrafen nr 5 2008 Medlemstidning för Ljunghusens Golfklubb Kallelse Årsmöte 2009 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 31 januari. Service och reservdelar

Läs mer

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 1 Innehåll Sida Allmän information 3 Föredragningslista 4-5 Förvaltningsberättelser 7-13 Finansiella rapporter 14-21 Revisorernas berättelse

Läs mer

Huvudstadens Golfklubb. Programförklaring 2014-2016

Huvudstadens Golfklubb. Programförklaring 2014-2016 Huvudstadens Golfklubb Revidering fastställd på årsmötet 141208 Programförklaring 2014-2016 Värderingar Vision Verksamhetsidé Övergripande mål Värderingar Huvudstadens Golfklubb står för följande fem värderingar

Läs mer

STADGAR FÖR MALMÖ CITY GOLFKLUBB

STADGAR FÖR MALMÖ CITY GOLFKLUBB STADGAR FÖR MALMÖ CITY GOLFKLUBB STADGAR För Malmö City Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 24 september 2013 genom samgående mellan Kvarnby Golfklubb och Sofiedal Golfklubb. Föreningen har

Läs mer

Förslag till. Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB

Förslag till. Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Förslag till Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Varför finns ett förslag att byta dagens finansieringssystem på Bjäre Golfklubb? Under 2012 har hela golfanläggningen överlåtits

Läs mer

ÅRSBOK KARLSTAD GOLFKLUBB

ÅRSBOK KARLSTAD GOLFKLUBB ÅRSBOK 2014 KARLSTAD GOLFKLUBB Karlstad Golfklubb Karlstad GK Höja 510, 655 92 Karlstad Bankgiro 612-0216 Postgiro 29 83 78-1 Kansli...86 63 53 Tidsbeställning/Bokning golflektion...86 64 05 Banchef...86

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Juniorverksamheten Hammarö Golfklubb

Verksamhetsplan 2014 Juniorverksamheten Hammarö Golfklubb Verksamhetsplan 2014 Juniorverksamheten Hammarö Golfklubb Nulägesanalys Vi i Hammarö GK har två instruktörer som sköter träning och träningsplaneringen har 20 ledare som är med och hjälper till i vår verksamhet

Läs mer

Årgång 28 Nr 1 2005. Kallelse till årsmötet. den 19 mars kl 10.00

Årgång 28 Nr 1 2005. Kallelse till årsmötet. den 19 mars kl 10.00 Årgång 28 Nr 1 2005 Kallelse till årsmötet den 19 mars kl 10.00 Kompisgolf Dagarna för den populära "kompisgolfen" blir 2005: 21 maj, 18 juni, 13 augusti och den 10 september. Du får som vanligt boka tider

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2012

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2012 Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2012 Innehåll Föredragningslista Styrelsen har ordet Förvaltningsberättelser Finansiella rapporter Verksamhetsplan 2012-2013 Allmän information

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd med tyngdpunkt

Läs mer

Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013

Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013 Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013 (Revideras 2013) INNEHÅLLSFÖRTECKNING GOLF ÄR IDROTT! Inledning... 3 Bakgrund

Läs mer

e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009

e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009 e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009 Gryning vid klubbhuset Foto Mona Skoglund Kallelse till Höstmöte Måndag 30 november 2009 Kl. 19:00 Plats: Restaurang Terrassen i Klubbhuset Vill du ha ett exemplar

Läs mer

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com hösten 2008 www.vaxjogk.com Klubbsnack Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb Datum: måndagen den 19 november 2007 kl. 19.00 Plats: Småländska bil, Södra Ringvägen 7, Växjö Vid höstmötet skall

Läs mer

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé STADGAR för den ideella föreningen Nyköpings Speedway Klubb med hemort i Nyköpings kommun. Bildad den 2005-03-07 Stadgarna senast ändrade av Extra Årsmöte den 27 januari 2009 gällande 25, för att fastställas

Läs mer

ÅRSBOK KARLSTAD GOLFKLUBB

ÅRSBOK KARLSTAD GOLFKLUBB ÅRSBOK 2015 KARLSTAD GOLFKLUBB Vi är Karlstad Golfklubb den leende golfklubben! Karlstad Golfklubb Karlstad GK Höja 510, 655 92 Karlstad Bankgiro 612-0216 Postgiro 29 83 78-1 Kansli...86 63 53 Klubbchef...86

Läs mer

Kallelse till Höstmöte. Året som gått ordförande summerar, sid 2 Vilket första år på touren för David! sid 13 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5

Kallelse till Höstmöte. Året som gått ordförande summerar, sid 2 Vilket första år på touren för David! sid 13 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5 GOLFARENNovember 2013 Året som gått ordförande summerar, sid 2 Vilket första år på touren för David! sid 13 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5 Kallelse till Höstmöte 28 november 19.00 i Klubbhuset Välkommen

Läs mer

Nr 1-11. 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar

Nr 1-11. 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar Nr 1-11 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar Kärlek vid första ögonkastet. Och andra. Och tredje. Och fjärde Nya CLS är en välutrustad fyradörrarskupé och en åtråvärd

Läs mer