Handbok för kassörer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok för kassörer"

Transkript

1 Handbok för kassörer Tips och råd för föreningskassörer inom Sveriges Pensionärsförbund Rune Nilsson

2 1. Kassörens roll i styrelsen 2 Det är hela styrelsens ansvar att driva föreningen, ansvara för ekonomin och sköta interna och externa kontakter. Styrelsen ska inom sig fördela de olika uppdragen och gärna engagera fler medlemmar i arbetet. Styrelsen väljs på årsmötet för ett år i taget om inte årsmötet har beslutat annorlunda. För att behålla kontinuitet inom styrelsen är det bra om mandatperioden är två år. Då förnyas halva styrelsen varje år. Tre viktiga funktionärer I de flesta styrelser är det tre funktionärer som har de viktigaste uppdragen: Ordförande, sekreterare och kassör. Enligt normalstadgarna är det endast ordförande som väljs på årsmötet medan styrelsen utser övriga vid sitt konstituerande möte. Detta kan fungera om valberedningen har sett till att det finns lämpliga kandidater. Ett bättre alternativ kan vara att årsmötet väljer. En stadgeändring ska fastställas av distriktsstyrelsen. Ordförande och vice ordförande Den viktigaste uppgiften är att vara lagledaren som får alla i styrelsen att dra åt samma håll. Hon har många andra uppgifter också. Ordföranden har ansvar både mot medlemmarna och mot samhället. I samhället blir en förening ofta bedömd efter sina företrädare. Folk i allmänhet vet rätt lite om vad föreningen gör. De dömer föreningen efter hur ordföranden är. Dessa uppgifter kan en ordförande ha: Representera föreningen. Leda styrelse- och föreningsmöten. Se till att fattade beslut blir genomförda. Teckna, oftast tillsammans med kassören, föreningens firma. Tillsammans med styrelsen planera för framtiden. Vice ordförande är ersättare men bör också ha egna arbetsuppgifter. Kassör Dessa uppgifter kan en kassör ha: Förvalta föreningens ekonomiska tillgångar. Göra in- och utbetalningar. Sköta föreningens bokföring. Lämna regelbundna rapporter till styrelse och revisorer. Kontrollera att medlemsavgifterna betalas samt sköta medlemsregistret, ofta tillsammans med en medlemssekreterare. Upprätta förslag till budget. I god tid före årsmötet göra bokslut med resultat- och balansräkningar. Deklarera, lämna inkomstuppgifter, betala skatter och avgifter. Svara för arkivering av föreningens handlingar. Teckna föreningens firma. Det är bra att utse en vice kassör som vid behov kan hjälpa kassören. 1. Saknar ni någon uppgift? 2. Tycker ni att någon uppgift är viktigare än de andra?

3 Medlemssekreterare Om föreningen har en medlemssekreterare kan denna ha dessa uppgifter: Föra medlems- och e-postregister. Lämna rapport om medlemsantalet vid styrelsens möten. Informera förbundet om förändringar. Hjälpa medlemmar som flyttar att få kontakt med en ny förening. Hjälpa kassören att få in medlemsavgifterna. Hålla reda på medlemmarnas bemärkelsedagar som 75, 80, 85, 90 osv. 3 I större föreningar kan anställd personal sköta en del av dessa uppgifter. Sekreterare Sekreteraren svarar för protokollet. Det är en gammal regel. Ofta har han/hon hand om arkivet och ansvarar för att föreningen syns utåt. Dessa uppgifter kan en sekreterare ha: Skriva protokoll. Lämna uppgifter som distriktet och förbundet behöver. Sköta föreningens korrespondens. Skriva verksamhetsberättelse och arbetsplan. Skriva kallelser och föredragningslistor tillsammans med ordförande. Ibland väljs vice sekreterare som är ersättare men bör också ha egna uppgifter. Studie- och utbildningsansvarig Med studier ökar medlemmarna sina förutsättningar att arbeta aktivt i föreningen och i samhället. Kurser i föreningsteknik gör att fler kan bli intresserade av styrelseuppdrag. Det finns ett stort utbud av kurser och cirklar. Samverka med Studieförbundet Vuxenskolan så får ni råd och hjälp. De kan också hjälpa till med kulturprogram och föreläsningar för föreningen. Använd studieförbundet för utbetalning av arvode vid kulturprogram. Dessa uppgifter kan en studieledare ha: Ta reda på medlemmarnas önskemål. Erbjuda kurser och studiecirklar. Hålla kontakt med studieförbundet. Göra en utbildningsplan och -budget för föreningen. Gemensamt ansvar En SPF-förening är en juridisk person och ansvarig för sin förvaltning. Styrelseledamöterna har ett s k sysslomanna-ansvar. De ska ta tillvara medlemmarnas intressen och bevaka att inget går snett. Den enskilda ledamoten är ansvarig inför styrelsen. Hela styrelsen är ansvarig inför medlemmarna och för att föreningen följer lagar och bestämmelser. Alla i styrelsen bör vara intresserade av hur kassören sköter sina uppgifter. Det är bra med internkontroll. Förvalta föreningens ekonomiska tillgångar Vissa SPF-föreningar har ett kapital. Eftersom detta i de flesta fall är avsett för verksamhet bör det vara lättillgängligt. Det betyder ett räntebärande bankkonto. Räntan varierar mellan olika kreditinstitut. Har föreningen bankgiro eller annat avtal med en bank kan ni alltid förhandla. Banken kan vara angelägen om att inte tappa en kund. 3 Vilka tillgångar har ni (balansräkningen)? 4 Hur förvaltar ni dem?

4 2. Kassörens uppgifter 4 Kassören har det direkta ansvaret för pengar som betalas in till föreningen liksom betalningar ut från föreningen. Försök undvika kontantbetalningar. Minimera kontantkassan. Styr istället pengarna till plus- och/eller bankgiro. Har föreningen konto i en internetbank torde det vara det smidigaste. Om banken kräver ersättning för att ta emot kontantinsättningar kan ni kanske samarbeta med en spel- eller livsmedelbutik. För varje post (intäkt eller kostnad) ska det finnas en verifikation. Dessa numreras löpande och förvaras i en pärm. Detta ska finnas på varje verifikation: Vad den avser t ex bullar till månadsmötet. Vem som är motpart t ex bageriet. När affären gjordes (datum). Beloppet. I förekommande fall vad som legat till grund t ex styrelsebeslut. Före utbetalning ska verifikationen attesteras och konteras. Verifikationer ska skrivas med varaktig skrift, alltså inte blyertspenna. Vissa kassaapparater skriver ut kvitton som inte är ljuståliga. Skriften försvinner efterhand. Sådana kvitton bör kopieras. Alla ekonomiska handlingar ska sparas i minst sju år. Innan utbetalning bör verifikationen attesteras. Sköta föreningens bokföring Hur omfattande kontoplan bör en förening ha? Använder du ett dataprogram finns kontoplanen redan i programmet. Bokför du för hand kan du välja. Tipset är att använda så få konton du kan under förutsättning att styrelsen får överblick. Läs mer under rubriken Bokföring. Kontrollera att medlemsavgifterna betalas samt sköta medlemsregistret Alla föreningar är uppkopplade mot förbundets medlemsregister. Förslagsvis i slutet av varje år sänder kassören, t ex tillsammans med vårens program och annan föreningsinformation, ett inbetalningskort till medlemmarna som senast den 1 mars ska betala den avgift som beslutades föregående år. Ny medlem betalar sin avgift i samband med inträdesanmälan. Föreningssupport har tagit fram några olika paketerbjudanden som förenklar hanteringen av medlemsavgifter och utskick för föreningar Varje distrikt fakturerar sina föreningar senast den 15 mars. Förbundet fakturerar i sin tur distrikten den 1 april. Alla medlemmar är försäkrade genom förbundets kollektiva olycksfallsförsäkring och har rätt att anmäla sig till SPFs frivilliga grupplivs- och olycksfallsförsäkringar i Skandia. En ny medlem ska betala i samband med inträdesanmälan. SPFs Mötesförsäkringar Mötesförsäkringen är en kollektiv olycksfallsförsäkring som gäller möten, aktiviteter, resor, brevduveverksamhet med mera som är anordnade av någon SPF-förening, SPF-distrikt eller förbundet. Försäkringen gäller även under resor till och från sådan verksamhet. Fullständiga försäkringsvillkor kan beställas från Skandia.

5 5 Organisationsförsäkring Länsförsäkringar SPFs kombinerade företagsförsäkring gäller för SPF-ägd egendom upp till kr. I försäkringspaketet ingår grundskydd samt rättsskyddsförsäkring, förmögenhetsbrottsförsäkring samt en konsultansvarsförsäkring. Fullständiga försäkringsvillkor kan beställas från Länsförsäkringar. Upprätta förslag till budget En budget är en plan över förväntade intäkter och kostnader. Den bör ligga i linje med föreningens verksamhetsplan och ska diskuteras och beslutas av hela styrelsen. Budgeten behöver inte vara särskilt märkvärdig. Den tar upp intäkter i form av avgifter, räntor, bidrag, lotterier m m och kostnader för den planerade verksamheten. Årsmötet fastställer budgeten. Göra bokslut med resultat- och balansräkningar Alla SPF-föreningar är bokföringsskyldiga. Räkenskapsåret omfattar kalenderåret och årsmötet ska hållas före februari månads utgång. Styrelsen ska senast tre veckor före årsmötet överlämna de handlingar som revisorerna behöver. Dessa ska senast två veckor före årsmötet lämna sin revisionsberättelse. Läs mer under rubriken Bokslut. Teckna föreningens firma Så snart som möjligt efter årsmötet ska styrelsen konstituera sig vilket betyder att fördela de olika funktionerna som vice ordförande, sekreterare, kassör om inte årsmötet redan valt dessa. Övriga funktioner ska också fördelas. Dessutom måste styrelsen besluta vilka som ska teckna föreningens firma dvs ha rätt att skriva under för föreningens räkning. Firmateckningen kan vara enskild eller kollektiv. Enskild betyder att en eller flera personer var för sig kan skriva under. Kollektiv betyder att hela styrelsen eller minst två personer skriver under. Tänk på att det är en person och inte en funktion som blir firmatecknare. Det är alltså inte kassören utan Bo Björk (om han nu heter så) som väljs. Det är viktigt att personnumret är med. Det är vanligt att omedelbart justera denna paragraf så att styrelsen kan informera (med protokollsutdrag) plusgirot, banken m fl om vem/vilka som har rätt att företräda föreningen. Lämna regelbundna rapporter till styrelse och revisorer Det är viktigt att kassören fortlöpande rapporterar till styrelsen och revisorerna om den ekonomiska ställningen. Det kan vara en stående punkt på föredragningslistan. Redogör för likviditeten men rapportera också om kostnader och intäkter i relation till verksamheten. Man kan t ex varje kvartal eller månad lämna en rapport som jämför med budget. Lämna inkomstuppgifter, betala skatter och avgifter, deklarera Ordnar föreningen en kulturaktivitet, t ex på ett månadsmöte, är det en fördel att samverka med den lokala studieavdelningen som kan ta hand om utbetalning av arvode. Om föreningen själv tillfälligt hyr in t ex en föreläsare kan det hända att föreningen blir arbetsgivare. Om den inhyrde åberopar sin F-skattsedel ska hans faktura betalas. När det gäller FAskatt måste F-skattesedeln åberopas skriftligt för att föreningen ska slippa att göra skatteavdrag och redovisa arbetsgivaravgifter. Läs vidare under rubriken Att vara arbetsgivare. Alla föreningar måste deklarera även om de är skattebefriade. Lokala skattemyndigheten kan ge deklarationsbefrielse för viss tid. Kassören ska se till att föreningen deklarerar i tid.

6 3. Att vara arbetsgivare 6 Skatteplikt gäller för betalning för utfört arbete oavsett vad man kallar ersättningen. Det betyder att föreningen ska göra skatteavdrag för preliminärskatt och betala arbetsgivaravgift. Blir detta aktuellt ska föreningen: Registrera sig som arbetsgivare. Dra skatt samt deklarera arbetsgivaravgifter och den avdragna skatten på en skattedeklaration månaden efter utbetalningen. Betala in summan på skattekontot. Lämna kontrolluppgift senast den 31 januari året efter. De beloppsgränser som gäller (2012) för att slippa göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter är 999 kr och för att lämna kontrolluppgift 99 kr. Får styrelseledamöterna eller andra med uppdrag i föreningen ett arvode behandlas det på samma sätt. Styrelseposter anses vara personliga. En ledamot, som har ett företag, kan inte låta företaget fakturera. Om en föreläsare är en fysisk person (enskild firma eller privatperson) som saknar F- skattsedel ska föreningen betala ut ersättning för arbete. Ett månadsmöte kan göras som en kulturaktivitet och då kan Vuxenskolan svara för allt praktiskt runt anställningen av medverkande. Ni slipper löneutbetalning, skatt m m och får en faktura från Vuxenskolan. Kostnadsersättning Det är nog ovanligt att en pensionärsförening betalar arvoden till sina styrelseledamöter. Däremot förekommer olika slag av kostnadsersättningar. Om mottagaren inte kan redovisa kostnader som motsvarar det utbetalda beloppet så är resten skattepliktig inkomst. Beloppet ska täcka telefonsamtal, porto, kontorsmaterial och andra mindre utgifter som en styrelseledamot har under ett år. Skatteverket brukar, när det gäller ideella föreningar, godta sådana ospecificerade utgifter. Beloppet bör dock knappast överstiga några hundra kr per ledamot. När det gäller styrelseuppdrag utan arvode är hemmet arbetsplats. Det betyder att resor till och från sammanträden och andra uppdrag kan ersättas med verklig kostnad. För resor med egen bil är den skattefria ersättningen (2012) 18,50 per mil. Föreningen kan också betala vissa arbetsredskap som dator, bredband eller mobiltelefon med kontantkort. Dessa blir då föreningens egendom. Ett sätt att visa uppskattning är att ge gåvor. En julgåva (får ej vara kontanter) är skattefri upp till 450 kr per person. Styrelsen bör inte besluta att ge sig själva gåvor. Detta är en fråga för årsmötet. 5 Hur hanterar ni ersättningar till styrelsen? Återbetalning av särskild löneskatt Föreningar som åren betalat särskild löneskatt på förvärvsinkomster för uppdragstagare t ex styrelseledamöter eller andra som fyllt 65 år har rätt att få löneskatten återbetald. För att få återbetalning måste föreningen begära att skatteverket omprövar tidigare skattedeklarationer. Begär en sådan omprövning skriftligt till det skattekontor där föreningen är registrerad. Ange mottagarens namn, personnummer, funktion eller arbetsuppgifter och belopp specificerat på utbetalningsmånad eller år. Hänvisa till regeringsrättens dom 23 juni 2009, mål nr För 2006 måste ansökan komma in under Enklast är att söka för båda åren 2006 och 2007 vid ett tillfälle.

7 4. Bokföring 7 Troligen har föreningen redan ett redovisningssystem. Om inte bör styrelsen ta fram ett. Det underlättar kassörens arbete. Systemet ska säkerställa att: Alla transaktioner bokförs på rätt sätt och i rätt tid. Inga transaktioner bokförs mer än en gång. Redovisningen (bokföringen) dokumenteras och sparas på ett ordnat sätt. Allt räkenskapsmaterial arkiveras enligt gällande regler. Alla SPF-föreningar är skyldiga att bokföra. Det kan ske för hand i en grundbok eller i dator med ett bokföringsprogram. Om du gör bokföringen manuellt har du separata kolumner för de mest använda kontona. Längst till höger i grundboken har du en debet- och kreditkolumn där du lägger de konton du använder mer sällan. Om du databokför har du en kontoplan i programmet, förmodligen BAS plus ett årtal Bas omfattar 10 kontoklasser numrerade 0-9. Varje konto består av fyra siffror. Använd inte fler konton än du behöver för att få en bra överblick. Dubbel bokföring Det vanligaste sättet att bokföra är dubbel bokföring. Beloppen registreras på minst två olika konton så att debet och kredit blir lika stora. På en och samma gång kan du se hur en affärshändelse (det heter så även i ideella föreningar) påverkar både resultatet och den ekonomiska ställningen. Manuell bokföring Bokför dina verifikationer i kronologisk ordning på varaktigt sätt t ex med bläck. Om du skriver fel, rättar du genom att stryka ett streck över det felaktiga beloppet (som inte får bli oläsligt), skriver in det rätta beloppet, datum och din signatur. När du fyllt en sida/ett uppslag i grundboken kan du kolla att du fyllt i rätta siffror och att debet och kredit är lika stora. Räkna ner alla kolumnerna och skriv in summorna med blyerts tills du gjort tvärkontrollen. Den går till så att du summerar alla debet för sig och alla kredit för sig. När du är färdig ska summorna vara lika stora. Om inte måste du hitta felet. När siffrorna är OK skriver du in dem med bläck. Upptäcker du vid senare tillfälle att du gjort fel rättar du med hjälp av en bokföringsorder. Det finns färdiga blanketter för detta men du kan lika gärna använda ett A4-blad. Bokföringsordern ska innehålla dessa uppgifter: Datum för rättelsen. Vilken verifikation som är rättad. Förklaring till rättelsen. Din signatur. Verifikationsnummer. På den rättade verifikationen bör du ange: Rättad med verifikation X och din signatur. Notera också vad som är rättat. 6 Vilken bokföringsmodell har ni? Manuell eller data? För/nackdelar? Databokföring Ett bokföringsprogram kostar runt kr. Det förenklar mycket i arbetet under förutsättning att man lär sig programmet och kan förstå och tolka siffrorna. Ska föreningen

8 köpa in ett program så tänk igenom vad ni behöver så ni inte köper många funktioner ni inte har användning av. Ställ er t ex dessa frågor: 8 Är programmet enkelt att använda? Finns det en enkel handledning? Finns support om du behöver hjälp? Hur ofta sker uppdateringar och ingår de? Finns det utbildningar? Föreningssupport arbetar med att komplettera medlemsregistret med ett enkelt bokföringsprogram. Det torde vara klart Vid databokföring är det viktigt att Säkerhetskopiera regelbundet och ofta. Säkerhetskopiorna inte förvaras på samma ställe som datorn eller dokumenten. Balans- och resultatrapporter skrivs ut åtminstone till varje styrelsemöte. Undvik att bokföra i Excel. Det är alltför lätt att gå in och ändra efteråt. Däremot kan du göra resultat- och balansräkningar i det programmet (se exempel längre fram). Men alla papperskopior ska då signeras. Har du registrerat fel vid databokföring beror rättelsen på vilken program du använder. Har du låst månaden rättar du med en bokföringsorder på samma sätt som vid manuell bokföring. Arkivering Allt räkenskapsmaterial ska arkiveras i minst sju år. För en förening betyder det t ex: Verifikationer. Bokföringsmedier som lösblad, hårddiskar, USB-minnen. Kontoplaner, dataprogram. Även avtal och andra handlingar som är viktiga för att visa föreningens ekonomiska förhållanden ska arkiveras. Grundprincipen är att utomstående granskare (t ex revisor, skatterevisor) ska kunna läsa materialet utan att den bokföringsansvarige behöver vara med. Därför ska det vara läsbart. Det kan lagras på papper vilket är att rekommendera. Andra möjligheter är mikrofilm, cdromskivor, USB-minnen, disketter eller hårddiskar. Ett problem med alla datamedier är att tekniken utvecklas så snabbt att man inte med säkerhet kan veta hur läsbara de är om ett antal år. Det är föreningen, dvs styrelsen i sin helhet, som är ansvarig för att arkiveringen sköts på rätt sätt. Materialet ska bevaras så att det inte försvinner, brinner upp eller förstörs på annat sätt. Finns det t ex ett Föreningsarkiv i er kommun kan det vara bra att kolla om och hur de kan hjälpa till. Protokoll ska arkiveras i evighet. Många föreningar vill också spara bokföringen. Det kan man göra med viss regelbundenhet t ex vart tionde år. Budget, resultat- och balansräkningar finns som bilagor till årsmötesprotokollen och blir på det sättet sparade för alltid. 7 Vem är arkivansvarig i föreningen? Var arkiverar ni?

9 5. Bokslut Räkenskapsåret kan avslutas med ett förenklat årsbokslut, årsbokslut eller årsredovisning. Vilket som gäller beror av verksamhetens omfattning. Årsredovisning gäller för en förening som under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppfyller minst två av följande: Fler än 50 anställda. Större balansomslutning än 25 miljoner kr. Större nettoomsättning än 50 miljoner kr. Årsbokslut gäller för en förening vars årliga nettoomslutning normalt uppgår till högst tre miljoner kr. Förenklat årsbokslut gäller för alla andra föreningar. 9 Bilden är hämtad från IDEELLA FÖRENINGAR M. FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas. Förenklat årsbokslut exempel 1 I den lilla föreningen med manuell bokföring kan man också göra resultat- och balansräkningarna för hand. För detta finns tomma blanketter längst bak i detta material. De får kopieras inom SPF.

10 10 Förenklat årsbokslut exempel 2 Nedanstående exempel kan gälla en SPF-förening med fler än 300 medlemmar. På en sida finns både resultat- och balansräkningar och budget vilket gör ekonomin lättöverskådlig. Resultat- och Balansräkning 2012 Resultaträkning Inkomster Utfall 2011 Budget 2012 Utfall 2012 Budget 2013 Medlemsavgifter , , , ,00 Bidrag , , , ,00 Månadsmöten , , , ,00 Räntor 1 974, , , ,00 Övrigt 0,00 300,00 105,50 300,00 Summa inkomster , , , ,00 Utgifter Månadsmöten , , , ,00 Aktiviteter, kurser, seminarier 2 286, , , ,00 Löner, arvoden 3 404, , , ,00 Kostnadsersättningar 5 952, , , ,00 Administration, kopiering , , , ,00 Lokalhyra , , , ,00 Övriga kostnader 1 769, , , ,00 Avgifter förbund/distrikt , , , ,00 Summa utgifter , , , ,00 Årets resultat , ,00-356, ,00 Balansräkning per 31 dec Tillgångar Utfall 2011 Utfall 2012 Kassa 368,30 225,20 Plusgiro , ,17 Bank , , , ,60 Skulder och kapital Skulder , ,00 ** Eget kapital , ,47 Årets resultat ,48-356, , ,60 ** Medl.avg. 2013: ,00, Aktiviteter 2013: 870,00 Ej bet. räkning: 2 897,00 8. Tycker ni att resultat- och balansräkningarna är realistiska? 9. Kan ni använda de tre blanketterna?

11 6. Revisorerna 11 Revisorerna är ombud för de andra medlemmarna. Medlemmarna väljer revisorer på årsmötet. De som väljs till revisorer får inte vara försatta i konkurs eller vara nära släkt med någon i styrelsen. En styrelseledamot som avgår vid årsmötet kan inte väljas till revisor vid samma årsmöte. En SPF-förening har årsmöte senast under februari månad vilket innebär att hon i egenskap av revisor skulle vara tvungen att granska sin egen förvaltning under den tiden hon satt i styrelsen. Revisorernas uppgift är att kolla att styrelsen handlar rätt. De ska granska dels räkenskaperna och dels föreningens förvaltning. Om revisorerna hittar något som är fel ska de påpeka detta. Revisorerna bör vara aktiva under hela året. Exempel på uppgifter: Läsa protokollen och kassörens ekonomiska redovisningar. Kolla att besluten inte strider mot stadgarna. Kolla att besluten blivit verkställda. Granska räkenskaper, verifikationer och bokföring. Analysera balans- och resultaträkningarna. Skriva en revisionsberättelse. Internkontroll Internkontroll används i många föreningar. Revisorerna kollar att föreningen har en riktig redovisning så att pengar eller varor inte försvinner. Några exempel: Finns det rutiner för attest och utanordning? Är alla fakturor attesterade av den/de som gjort beställningen? Finns regler för hur mycket en person eller grupp får köpa utan att fråga styrelsen? Är skatt och arbetsgivaravgifter betalda i tid? Hur håller man koll på eventuella kontantkassor? Stämmer fakturorna med de varor föreningen fått? Finns det en lista över vilka som har nycklar till föreningslokalen? Är föreningens egendom försäkrad? Har medlemmarna betalat sina medlemsavgifter? Har alla lotterier redovisats? Det är tyvärr inte ovanligt att några få personer (ibland bara en) i en förening får så mycket att göra att det blir fel. Anledningen kan vara trötthet, glömska eller slarv. En internkontroll är bra för alla. Det är styrelsen som ansvarar för att föreningen har en bra internkontroll och det är en lämplig uppgift för revisorerna att göra den. Revisionsberättelsen Till årsmötet ska revisorerna lämna en skriven revisionsberättelse. Den avslutas med att rekommendera (eller avråda) att styrelsen får ansvarsfrihet. Revisorerna kan inte bevilja ansvarsfrihet. Det kan bara medlemmarna göra på årsmötet. Om styrelsen får ansvarsfrihet (vilket är det normala) betyder det att föreningen som helhet tagit över ansvaret för den avslutade verksamheten. Om revisorerna vill påpeka saker till styrelsen kan de göra detta i en särskild skrivelse utan att detta nämns i revisionsberättelsen.

12 Så här kan en revisionsberättelse se ut: 12 Revisionsberättelse Till årsmötet i X-köpings SPF-förening, organisationsnummer Vi har granskat årsredovisning och bokföring samt styrelsens förvaltning för räkenskapsåret 20XX. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. Revisionen har inte lett till någon anmärkning. Vi tillstyrker att årets underskott 356,57 överförs i ny räkning att balansräkningen för 20XX fastställes samt att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för år 20XX. X-köping den xx xxx 20xx Ludvig Kula Laura Snäll Blankett för den lilla föreningen Längst bak finns en blankett för revisionsberättelse. Vad är god revisionssed? Modern revision ska vara positiv, förebyggande, ge hjälp och råd. Den ska utgå från att varje förtroendevald försöker göra sitt bästa. Revisorerna ska så långt möjligt stödja kassören och styrelsen med råd och synpunkter. Kassören kan be revisorerna om hjälp i det löpande arbetet med redovisningen för föreningen. Men inom rimliga gränser. Det kan ibland vara svårt för revisorerna att ge råd när de i samma roll ska granska verksamheten. Några exempel på vad revisorerna inom ramen för god revisionssed kan hjälpa en kassör med: Råd om lämpliga konton för vissa kostnader. När budgeten ska upprättas. Om föreningen planerar en förändring som har ekonomisk betydelse som att hyra en ny lokal eller byta bank. En kassör måste vara beredd att när som helst redovisa allt för revisorerna. Ingenting får hindra dem om de vid något tillfälle vill se bokföringen eller kolla att alla handlingar är i sin ordning. 10. Vad gör era revisorer? 11. Hur borde de arbeta tycker ni? 12. Vad anser ni om Intern kontroll? Har ni varit med om det? 13. Har ni varit om med att styrelsen inte fått ansvarsfrihet? Vad hade hänt?

Information till legitimerade tandhygienister. Bokföring. STHFs lokalföreningar & TandhygienistFöretagare

Information till legitimerade tandhygienister. Bokföring. STHFs lokalföreningar & TandhygienistFöretagare SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Bokföring STHFs lokalföreningar & TandhygienistFöretagare TANDHYG Innehåll Konstituerande möte... 1 Ekonomisk redovisning till medlemmarna... 1 Bokföring...

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

SPF Seniorer i tiden REVISORSKURS 2014-11-27 VÄLKOMNA 2014-11-27 1

SPF Seniorer i tiden REVISORSKURS 2014-11-27 VÄLKOMNA 2014-11-27 1 SPF Seniorer i tiden REVISORSKURS 2014-11-27 VÄLKOMNA 2014-11-27 1 PROGRAM 8.30 Samling kaffe 9.00 Introduktion uppdrag ansvarsfördelning avstämningar lagar och förordningar praktiska frågor 12.00 Lunch

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Lathund Bilda en ideell förening

Lathund Bilda en ideell förening Lathund Bilda en ideell förening Denna broschyr handlar i första hand om hur man startar en ideell förening. Vill ni starta en ekonomisk förening så rekommenderar vi att ni söker information på www.skatteverket.se

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR STYRELSENS LEDAMÖTER

ARBETSORDNING FÖR STYRELSENS LEDAMÖTER ARBETSORDNING FÖR STYRELSENS LEDAMÖTER LEDAMOT Av ledamot i styrelsen krävs stort intresse för verksamheten samt tid att arbeta ideellt. Ledamöterna är ofta sammankallande i kommittéer och sektioner eller

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Demokrati och ekonomi

Demokrati och ekonomi Demokrati och ekonomi SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

2009 09 20 KODUKORD & STADGAR

2009 09 20 KODUKORD & STADGAR KODUKORD & STADGAR 2009 09 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STADGAR... 3 Ordf. ansvar... 4 Sek. ansvar... 4 Kassörens ansvar... 5 AS. ansvar... 6 Rev. ansvar... 7 Valb. ansvar... 7 2 STADGAR

Läs mer

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening -

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening - SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur föreningskunskap - att bilda förening - Innehållsförteckning Ideell förening, vad är det? 3 Hur många medlemmar måste man vara? 3 Vad krävs för att bilda en förening?

Läs mer

Nästan lika lätt som att räkna till tre.

Nästan lika lätt som att räkna till tre. Nästan lika lätt som att räkna till tre. 1 Håll ett första årsmöte. Meddela din kör två veckor i förväg att ni ska ha ett årsmöte där ni bildar förening, ett så kallat konstituerande möte. UNGiKÖR kan

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

www.pwc.se SPF Kassörsutbildning 2013-05-21

www.pwc.se SPF Kassörsutbildning 2013-05-21 www.pwc.se Kassörsutbildning 2013-05-21 Agenda Bokföring Löpande bokföring Årsbokslut Styrelsens uppgifter avseende kontroll över verksamheten Revision Övriga frågor frågor/svar maj 2013 2 Bokföring Varför

Läs mer

Mallar till Föreningsårsmöte

Mallar till Föreningsårsmöte Mallar till Föreningsårsmöte 2016 INLEDNING I detta häfte finns förberedda mallar för ett årsmöte i er Vi Unga-förening. Mallarna är tänkta som ett stöd till ert årsmöte och finns också att ladda ned i

Läs mer

Företagets bokslut Daniel Nordström

Företagets bokslut Daniel Nordström Företagets bokslut Daniel Nordström Presentationens innehåll Begrepp Bokslut Tre typer av bokslut Vem skall göra ett bokslut? Förenklat bokslut Manuell bokföring och bokslut Justeringar vid företagets

Läs mer

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening NYBILDNINGSGUIDE Guide till att starta er Vi Unga-förening Hur startar vi en Vi Unga-förening? Vill du starta en egen förening eller kanske hjälpa andra att starta sin förening? Här finns all information

Läs mer

Förtroendevald. i en ideell förening

Förtroendevald. i en ideell förening Förtroendevald i en ideell förening Föreningspool Malmö Föreningspool Malmö är främst till för den lilla föreningen utan anställd personal. Vi vill vara en stödfunktion i föreningens vardag så de ideella

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Bilda förening. så funkar det

Bilda förening. så funkar det Bilda förening så funkar det Vad är en förening? En förening kan startas av ett antal personer som har samma intresse och vill göra något tillsammans. En förening är demokratisk. Det betyder att du som

Läs mer

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår Stadgar för Landvetter scoutkår Organisationsnummer: 852000-3446 Antagna av Kårstämman den 2012-11-08 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva scoutverksamhet

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Vi bildar en förening

Vi bildar en förening Vi bildar en förening Innehållsförteckning A Varför bilda en förening 3 B Juridisk person 3 C Hur många måste man vara 3 D Vad krävs för att bilda en förening 3 E Stadgar 4 F Hur bildas föreningen i praktiken

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Att bilda en elevförening

Att bilda en elevförening Att bilda en elevförening Bilda en elevförening En elevförening är en förening där alla elever på kulturskolan kan vara med, oavsett om man spelar, sjunger, dansar, drillar, målar eller spelar teater.

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

KIDS FUTURE

KIDS FUTURE STADGAR för KIDS FUTURE Beslutade i Stockholm den 11 maj 2016 1 FIRMA Föreningens firma är Kids Future. 2 ÄNDAMÅL Kids Future är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som bedriver internationellt

Läs mer

Exempelstadga för scoutkår

Exempelstadga för scoutkår Exempelstadga för scoutkår Stadgar för scoutkåren, organisationsnummer [xxxxxx-xxxx] Antagna av kårstämman den [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Allmänt Scoutkåren [Namn] är en sammanslutning av enskilda personer och har

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27 Styrelsens arbetsordning Reviderad 2014-04-27 Sida 1 av 5 Arbetsordning för FSO:s styrelsearbete Mål FSO ska verka för att få delaktighet i verksamheter och projekt som avser Social Omsorg runt om i landet

Läs mer

Uppdaterat

Uppdaterat 1 Uppdaterat 2017-06-07 22 Kassör Ekonomi är så mycket mer än pengar. För en Equmeniaförening handlar det om att skapa ekonomiska möjligheter att bedriva verksamhet. Men också en planering för framtiden.

Läs mer

Tips och Råd. Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. till er som vill bilda en ny ungdomsklubb

Tips och Råd. Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. till er som vill bilda en ny ungdomsklubb Tips och Råd till er som vill bilda en ny ungdomsklubb Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. 1 Innehåll Om SDU och denna broschyr 3 Nybörjare eller veteran? 4

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening STOCKHOLMS IDROTTSFÖRVALTNING STABEN FÖR IDROTT OCH FOLKHÄLSA VI BILDAR EN FÖRENING VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening Varför ska vi gå samman i en förening?

Läs mer

Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer Antagna av kårstämman

Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer Antagna av kårstämman Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer 802468-2471 Antagna av kårstämman 2012-1 1-06 1 Allmänt Scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Riktlinjer 2009-09-07 RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR Studentliv är så mycket mer än studier. På Campus finns det mycket att ta del av såsom nationer,

Läs mer

Hur man bildar en förening

Hur man bildar en förening Handläggare Datum Lars Louthander 2011-01-03 Hur man bildar en förening Varför skall vi gå samman i en förening? Genom att bilda föreningar har människor skapat en fastare gemenskap kring sina intressen.

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Stadgar för S:t Olofs Scoutkår US:T OLOFS SCO TKÅR VÄSTERÅS Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Not: När begreppet Scoutkåren används i dessa stadgar avser detta S:t Olofs

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

En liten skrift med tips och råd om hur man startar en MC-klubb

En liten skrift med tips och råd om hur man startar en MC-klubb En liten skrift med tips och råd om hur man startar en MC-klubb 2 Varför starta mc-klubb? Att starta en mc-klubb innebär att man samlas runt det gemensamma intresset motorcykeln. En SMC-klubb visar genom

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Stadgar för kulturföreningen Ebeneser

Stadgar för kulturföreningen Ebeneser Stadgar för kulturföreningen Ebeneser Dat. 2014-03-12 Dat. 2015-03-11 Utgåva 1.0 Utgåva2.0 1 1 Kulturföreningen Ebenesers ändamål Kulturföreningen Ebeneser ska erbjuda ett mångkulturellt utbud i en inspirerande

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Att starta en förening I den här broschyren kan du läsa om hur flera människor kan starta en förening tillsammans. I en förening kan människor som har samma intresse träffas och

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Att bilda förening 2 (7)

Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 3 (7) 1. Att bilda förening I Sverige råder organisationsfrihet, vilket innebär att vem som helst har rätt att bilda förening och kring vad som helst. En förening

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR 1 Scoutkårens uppgift och verksamhetsort Scoutkårens namn är. Verksamhetsort är Hässelby Strand, Stockholm. Scoutkåren ska vara ansluten till Svenska Scoutförbundet.

Läs mer

Hannäs SockenFörening Stadgar

Hannäs SockenFörening Stadgar na är antagna på allmänt möte den 11 augusti 2002. Hannäs Sockenförening, HSF, är en ideell förening, som bildades år 2002, och föreningens säte är Hannäs, i Åtvidabergs kommun. Föreningens syfte är att

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet.

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet. Säter Koloniträdgårdsförening Alnö 2013-09-03 Stadgar för Säter Koloniträdgårdförening Antagna vid årsmöte, kl. 10.00, 2014-05-03, 31 Antagna vid extra årsmöte, kl. 13.30, 2014-05-03, 9 1 Föreningens namn

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Organisation är en förutsättning för att en verksamhet ska fungera. En bra organisation är nödvändig för att nå bra resultat. I bland fungerar organisationen

Läs mer

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11 Arbetsrutiner Projektansökan 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet 2. Idé diskuteras och bereds Beredningsgrupp 3. Beredningsgruppen

Läs mer

Bli en bättre valberedare. Tips och råd för valberedare inom Sveriges Pensionärsförbund Rune Nilsson

Bli en bättre valberedare. Tips och råd för valberedare inom Sveriges Pensionärsförbund Rune Nilsson Bli en bättre valberedare Tips och råd för valberedare inom Sveriges Pensionärsförbund Rune Nilsson BLI EN BÄTTRE VALBEREDARE 2 1. Valberedningen är viktig Detta är ett kurshäfte som får kopieras för användning

Läs mer

Ekonomifrågor, Segeltorps IF

Ekonomifrågor, Segeltorps IF Ekonomifrågor, Segeltorps IF Innehållsförteckning Sid Föreningens ekonomipolicy 2 Styrelsens ansvar 2 Teckningsrätter 2 Löner och arvoden 3 Domarersättningar 3 Reseersättningar, körjournaler 4 Kvitton

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Senast uppdaterad: 2015-01- 21 Svenska Celiakiungdomsförbundet Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm Tel: 08-562 788 07 info@scuf.se www.scuf.se

Läs mer

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn Och Ungdomar Prästgårdsängen 21 BV 412 71 GÖTEBORG Telefon: 031 20 99 49 eller 23 30 43 Kvällstid: 020 21 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu Hemsida:

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. Stadgar STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. 2 Föreningens syfte Refugees Welcome Stockholm är en ideell förening som har

Läs mer

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening VOOV, Veterinär Omtanke om Våldsutsatta, är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden förening i Sverige. 1 Förening, namn och säte Veterinär

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stadga för. Morlanda Scoutkår. Svenska Scoutförbundet

Stadga för. Morlanda Scoutkår. Svenska Scoutförbundet Stadga för Morlanda Scoutkår Av Svenska Scoutförbundet Utarbetad under våren 2005 Kapitel 1 Kårens uppgift och verksamhet Uppgift 1:1 Scoutkåren har till uppgift att bedriva scoutverksamhet i enlighet

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

SPF Jarlabanke i Täby Stadgar årsmötet 2015 Sidan 1 av 5 STADGAR. När medlem flyttar till en annan förening ska överföring ske senast den 1 december.

SPF Jarlabanke i Täby Stadgar årsmötet 2015 Sidan 1 av 5 STADGAR. När medlem flyttar till en annan förening ska överföring ske senast den 1 december. Sidan 1 av 5 STADGAR 1 Namn Föreningens namn är SPF Seniorerna Jarlabanke Täby inom Stockholmsdistriktet av SPF Seniorerna. Föreningens organisationsnummer är 816000-2807. Föreningen är ideell och partipolitiskt

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet.

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet. Årsmötesordlista Förklaringar till dagordning på årsmöte 01. Årsmötets öppnande När mötet ska starta enligt kallelsen får någon öppna mötet, exempelvis föreningens ordförande. Det gör man genom att säga

Läs mer

Styrelsen roll är att säkerställa och ge förutsättningar att vision och mål följs.

Styrelsen roll är att säkerställa och ge förutsättningar att vision och mål följs. Styrelsens roll Västra Marks styrelse består av en ordförande, en kassör, en sekreterare, en materialförvaltare och två representanter för moderföreningarna Hajoms IF (HIF) och Björketorps IF (BIF). Styrelsen

Läs mer

Starta en förening. Vill du anmäla din förening till föreningsregistret?

Starta en förening. Vill du anmäla din förening till föreningsregistret? Starta en förening Sverige har ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. En grupp människor kan bilda en förening utan tillstånd från myndigheterna. Föreningen måste

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer