SPF Seniorer i tiden REVISORSKURS VÄLKOMNA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SPF Seniorer i tiden REVISORSKURS 2014-11-27 VÄLKOMNA 2014-11-27 1"

Transkript

1 SPF Seniorer i tiden REVISORSKURS VÄLKOMNA

2 PROGRAM 8.30 Samling kaffe 9.00 Introduktion uppdrag ansvarsfördelning avstämningar lagar och förordningar praktiska frågor Lunch Fortsättning Avslutning

3 Den ideella föreningen = JURIDISK PERSON OM: Medlemmar finns ( ) Stiftelseurkund (beslut om bildande. Konstituerande möte med protokoll) Stadgar antagits *) Styrelse och revisorer valts Antagit firma (föreningens namn) **) *) Anta förbundets stadgeförslag som egna även stadgeändringar efter kongress **) Gärna med ort (verksamhetsområde)

4 JURIDISKA PERSONER: indelade ur skattesynpunkt NÄRINGSVERKSAMHET ENSKILD NÄRINGSVERKSAMHET = FYSISK PERSON HANDELS- KOMMANDITBOLAG AKTIEBOLAG EKONOMISK FÖRENING NORMALT EJ NÄRINGSVERKSAMHET IEDELLA FÖRENINGAR STIFTELSER

5 VERKSAMHETENS INNEHÅLL (varför med i en pensionärsorganisation, speciellt SPF) MÅL: 2, 4, 5 Föreningens verksamhetsplan och SPFs handlingsprogram HUVUDVERKSAMHET: Social samvaro Pensionärspolitik Rekrytering 65-årsbrev egna åtgärder Väntjänst, friskvård, studier (Kamporganisation, pensionärernas fackförbund)

6 VERKSAMHETENS GENOMFÖRANDE Former/beslut DIREKT kontra REPRESENTATIV demokrati ÅRSMÖTET BESLUTANDE STYRELSEN VERKSTÄLLANDE REVISORER KONTROLLERANDE BESLUT VIA: 1. Styrelsen 2. Medlemsmöten 3. Årsmötet 4. Extra årsmöte BESLUTSORDNING: Röstlängd Fullmakt (nej närvaro krävs) Jäv

7 VALBEREDNING Valberedningen har en mycket viktig uppgift att i sina förslag till personval verka för att föreningen får rätt ledning och kompetens Härvid bör valberedningen ta del av protokoll och närvara vid något styrelsemöte under året

8 STYRELSENS ARBETSSÄTT BEHÖRIGHET/BEFOGENHETER KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE Fördelning av befattningar (vice ordförande, sekreterare, kassör ev övriga) Firmatecknare Mötesplan för året

9 FÖRENINGSINSTRUKTION Föreningens adress/telefonnr, öppettider Informationssätt (t ex föreningsblad, e-post) Organisationsnummer (Ansökningsblankett SKV 8400) Bank- plusgiro, medelsförvaltning Firmatecknings-, attest-, fullmaktsregler Protokollsordning, diarie-, arkivplan Avtalsförteckning (hyresavtal mm) Bidragsregler (kommun/landsting) Inventarieförteckning, försäkringar Kontoplan, redovisningsregler

10 FÖRENINGSINSTRUKTION Forts Arbetsplan, vem gör vad, uppföljning Budgetordning, verksamhetsplan,ek rapporter Bokslut, verksamhetsberättelse Deklaration (ev befrielse) Arvodes-, traktaments-, reseersättningar Hedersmedlemsskap/förtjänstregler Medlemsregisterhantering HANDBOK FÖR MEDLEMMARNA

11 Styrelsens ansvar TILLVARATA MEDLEMMARNAS INTRESSEN (sysslomanna-, tillsyns-, initiativansvar) HELA STYRELSEN GEMENSAMT ANSVARIG Undertecknade årsbokslut/årsredovisning För eventuella sektioners verksamhet MÖTESVERKSAMHET: Kallelse: Årsmötet, senast tre veckor före Endast ärenden i kallelsen får beslutas

12 Styrelsens ansvar Mötesverksamhet, forts DAGORDNING (MED BESLUTSHANDLINGAR) Endast ärenden på dagordning får beslutas PROTOKOLL Skriftlig reservation = ej ansvar Ordföranden och protokollföraren skriver under Numreras i löpande ordning Besluts- eller diskussionsprotokoll

13 Styrelsens ansvar Mötesverksamhet, forts PROTOKOLL, forts Styrelseprotokoll ej offentliga. (Inte ens för medlemmarna), får inte lämnas ut (vårdnadsplikt) Revisionen såväl rätt som skyldighet att ta del Sammanträdes- eller per capsulamsprotokoll (dvs styrelseledamöternas ståndpunkter samlas in och protokollförs)

14 STYRELSEORDFÖRANDEN Huvudansvar ansikte utåt - stadgar följs Tillräcklig information till övriga styrelseledamöter, alla samma information Kalla till möten leda styrelsens möten Utslagsröst Tillse att protokoll förs att suppleanter (om finns) kallas vid förhinder att styrelsebeslut verkställs

15 SEKRETERAREN Förbereda möten Föra protokoll Förvara skrivelser, protokoll, instruktioner Tillse att styrelsens beslut följs upp Förslag till Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan

16 KASSÖREN In- och utbetalningar Bokföring Bokslut Budget Resultatrapporter Inventarieförteckning Deklaration (begäran om befrielse) Medlemsregistret (om särskild medlemsregisteransvarig ej utsedd)

17 REVISORER REVISORER Av stadgarna ( 6 mom. 6 och 7) framgår indirekt att revisorerna bör vara (minst) två Föreningens kontrollorgan Redovisnings- (siffergranskning) och förvaltningsrevision

18 ATT VARA ARBETSGIVARE Vem är arbetsgivare I skatte- avgiftssammanhang den som betalar ut - ersättning för arbete enligt avtal/anställning Ej anställning Den som - betalar (utger) sådan - ersättning för arbete som utgör - intäkt för mottagaren

19 ARBETSGIVARE Om arbetsgivare så skall föreningen Registrera sig som arbetsgivare Dra skatt samt deklarera skatt och avgifter - betala in skatt och avgifter till skattekontot Lämna kontrolluppgift senast den 31 januari Företag/organisationer kontrollera F-skatt

20 KONTROLL- OCH ARBETSGIVARUPPGIFT Kontrolluppgift lämnas på utbetalda ersättningar som överstiger 100 kronor (soc avgifter kr) Bilersättningar och traktamenten utöver schablonbelopp är skattepliktigt som lön Kostnadsersättningar för telefon, porto redovisas i ruta 20 med specifikation i ruta 66 Om ej artistskatt, f-skattsedel, 30 % skatteavdrag + soc avgifter + kontrolluppgift Utländska artister 15 % skatt (speciell anmälan) samt fom 2010 soc avgifter

21 SKATTEFRÅGOR SPF-föreningar räknas som allmännyttiga ideella föreningar Och beskattas därmed inte för kapitalinkomst, dvs ränteintäkter (=näringsverksamhet) Om minst % av intäkterna används i den sedvanliga föreningsverksamheten (föreningar med anställd personal med tjänstepension skall betala löneskatt)

22 EJ SKATTEPLIKTIG VERKSAMHET FÖRENINGARNAS: Basarer, lotterier, fester, danstillställningar etc HAR NATURLIG ANKNYTNING TILL FÖRENINGARNAS VERKSAMHET OCH RÄKNAS DÄRMED EJ TILL SKATTEPLIKTIG VERKSAMHET Ränteintäkter beskattas inte om intäkten används i verksamheten

23 DEKLARATION Oavsett att SPF-förening inte skattar för ränteintäkter eller andra intäkter med naturlig anknytning till föreningarnas verksamhet är föreningarna ändock skyldiga att lämna särskilda uppgifter om intäkter och kostnader mm för skatteverkets bedömning av undantaget från skattskyldighet, Blankett 3, befrielse (5 år) kan sökas skatteverket (SKV) Som juridisk person skall SPF-förening ansöka hos skatteverket om eget organisationsnummer

24 SKATT OCH DEKLARATION 4 ST KOM IHÅG Kontrolluppgift Arbetsgivaravgift 100 kr kr Deklaration Dekl. bl 3 (särskild uppgift eller befrielse efter ansökan) 30 % skatteavdrag om inte F-skattsedel eller artistskatt är tillämplig

25 FÖRBUNDSFÖRSÄKRING FÖRBUNDETS, DISTRIKTENS OCH FÖRENINGARNAS HEMFÖRSÄKRING Inbrott, brand mm Förbundet betalar premien Självrisk kr (10 % av gällande basbelopp) Basbelopp kr ( kr)

26 MÖTESFÖRSÄKRING (INKL VÄNTJÄNST) OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING VID AKTIVITETER SOM FÖRENINGEN ORDNAR Förbundet betalar premien Olycksfall ingen självrisk Ansvarsdel väntjänst självrisk kr

27 FÖRBUNDETS FRIVILLIGA MEDLEMSFÖRSÄKRING LIVFÖRSÄKRING 0,5 basbelopp kr (Grund) 1,0 basbelopp kr (inkl tillägg) Premie 67 kr, respektive 134 kr/månad OLYCKSFALL Ingen självrisk Premie 25 kr/månad

28 BOKFÖRING I SPF-FÖRENING FOM 1 januari 2001 omfattas även ideella föreningar, som inte bedriver näringsverksamhet om tillgångarna uppgår till minst kr (30 prisbasb 30*44 400) Alla SPF-föreningar är dock bokföringsskyldiga enligt stadgarna ( 7)

29 Hur avslutas räkenskapsåret Årsredovisning årsbokslut förenklat årsbokslut Årsredovisning - Större föreningar/företag Minst två av följande villkor Anställda > 50 - balansomslutning > 40 miljoner - nettoomsättning > 80 miljoner Årsbokslut övriga föreningar/företag Förenklat årsbokslut nettoomsättning < 3 milj

30 Hur avslutas räkenskapsåret

31 RÄKENSKAPSÅR och REVISION RÄKENSKAPSÅR Räkenskapsåret omfattar kalenderåret REVISORER Av stadgarna ( 6 mom. 6 och 7) framgår indirekt att revisorerna bör vara (minst) två Föreningens kontrollorgan Redovisnings- (siffergranskning) och förvaltningsrevision

32 RÄKENSKAPSÅR och REVISION REDOVISNINGSREVISION SPF-förening utan vinstintresse, i regel liten egen ekonomi men har ansvar för annans medel, distrikts- och förbundsavgift FÖRVALTNINGSREVISION Viktig hur har styrelsen fullgjort sitt uppdrag Granska protokoll, följ upp beslut, budget, verksamhetsplan

33 RÄKENSKAPSÅR och REVISION REVISIONSBERÄTTELSE ANSVARSFRIHET Resultatet av granskningen rapporteras i revisionsberättelsen där Revisorerna FÖRESLÅR årsmötet ansvarsfrihet (eller inte) för styrelsens ledamöter Årsmötet beviljar (eller inte) ansvarsfrihet

34 FÖRENKLAT ÅRSBOKSLUT exempel

35 FÖRENKLAT ÅRSBOKSLUT exempel

36 FÖRENKLAT ÅRSBOKSLUT exempel

37 REVISIONSBERÄTTELSE REVISIONSBERÄTTELSE Till årsmötet i SPF xxxxxxxxxx Org nr: xxxxxx-xxxx Vi har granskat årsbokslutet och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i SPF xxxxxxxxxxxx för år xxxx. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. Årsbokslutet har upprättats i enlighet med bokföringslagen, och ger därmed en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige, Styrelseledamöterna har enligt vår mening inte handlat i strid med föreningens stadgar. Vi tillstyrker att resultaträkningen och balansräkningen fastställs. att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Ort och datum Namn Namn Revisor Revisor

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar REVISIONSHANDBOK Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar Innehållsförteckning Inledning...1 1. Revisionsuppdraget och revisionens grunder...2 1.1 Revisionsuppdraget...2

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Säkerhet och ansvar. En skrift om hur man med enkla medel kan förbättra demokrati, samarbete, säkerhet och trygghet i föreningsarbetet.

Säkerhet och ansvar. En skrift om hur man med enkla medel kan förbättra demokrati, samarbete, säkerhet och trygghet i föreningsarbetet. Säkerhet och ansvar En skrift om hur man med enkla medel kan förbättra demokrati, samarbete, säkerhet och trygghet i föreningsarbetet. FOLKSAM och HANDIKAPPFÖRBUNDENS SAMARBETSORGAN 2004 Skriften Säkerhet

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI)

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) -1- av 8 STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET Inledning SAAF KI är en

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR 1. FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1.1 Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK, är en ideell, partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

Ansvaret i en ideell förening

Ansvaret i en ideell förening Ansvaret i en ideell förening Föreningen är en självständig juridisk person. Detta innebär att styrelsens ledamöter inte har något ansvar för föreningens förpliktelser mm då avtal och liknande tecknas

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. MALMÖ JU-JUTSUKLUBBS STADGAR IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. Mål och inriktning Idrott

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Arbetsordning för LAG Lundaland

Arbetsordning för LAG Lundaland Arbetsordning för LAG Lundaland LAG betyder Local Action Group och ett Leaderområde får bara ha en sådan grupp. LAG:s viktigaste uppgift är att fatta beslut om Leaderprojekt. Kring LAG finns ett regelverk

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor. Riktlinjer. Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor. Riktlinjer. Riksföreningen för Barnsjuksköterskor Riktlinjer Riksföreningen för Barnsjuksköterskor Sammanställning över regler, riktlinjer och rutiner Sida reviderat 1. Regler för bokning och ersättning till förtroendevalda inom Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Stadgar. Öresunds Dansförening

Stadgar. Öresunds Dansförening Stadgar Öresunds Dansförening Stadgar version 1.2 2011-02-08 2 (10) Innehållsförteckning Verksamhetsidé för Öresunds Dansförening... 3 Allmänt... 3 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Tillhörighet...

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer