Öregrunds skjutbana, Östhammars kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Öregrunds skjutbana, Östhammars kommun"

Transkript

1 Rapport nummer: r01 Datum: Öregrunds skjutbana, Östhammars kommun Bullerutredning L:\2009\ Öregrund skjutbana, bullerutre, Östhammars kommun\rapporter\ r01.2.docx Bilden är inte från Öregrund Beställare: Vår handläggare: Östhammars kommun Att: Maria Lundholm Box Östhammar Lars kström Industrigatan 2A, STOCKHOLM, Org.nr Tel: , Fax:

2 Öregrund skjutbana, Östhammars kommun Rapport nummer r , sid 2 (6) Sammanfattning Beräkningar har utförts av skottbuller från Öregrunds skjutbana. Naturvårdsverket anger riktvärdet i ett intervall, dbai, för verksamheten. Resultaten visar att vid den vanligaste verksamheten, skjutning på korthållsbana, överskrids inte några riktvärden vid bostäder. Vid skytte på 300 m- banan överskrids dock riktvärdena vid ett antal bostadshus, se nedanstående tabell. Ljudnivåintervall (dbai) Antal bostadshus inom intervallet Möjliga bullerskyddsåtgärder diskuteras i avsnitt 8, och inverkan av skärmar redovisas. Innehållsförteckning 1 BAKGRUND ALLMÄNT OM SKOTTBULLR VRKSAMHTN VID SKJUTBANAN BDÖMNINGSGRUNDR BRÄKNINGSMTOD RSULTAT SKYDDSAVSTÅND MÖJLIGA ÅTGÄRDR... 6

3 Öregrund skjutbana, Östhammars kommun Rapport nummer r , sid 3 (6) 1 Bakgrund Östhammars kommun har gett Structor Akustik uppdraget att utreder inverkan av bullret från Öregrunds skjutbana på omgivningen. Utredningen ska ligga till grund för kommande planärenden. 2 Allmänt om skottbuller Skottbuller är kortvariga impulsljud. Som mått för skottbuller används den maximala, A-vägda, ljudnivån med tidsvägning impuls (I). nheten är dbai. A- vägd innebär att ljudnivån har vägts med ett filter som motsvarar hur det mänskliga örat uppfattar ljud. Naturvårdsverket skriver 1 : Störningarna för närboende är vanligen ganska små upp till dbai för att därefter öka snabbt. Vanligtvis uppstår dessa nivåer endast på ett avstånd kortare än m. Olika störningsundersökningar har visat att andelen mycket störda människor i huvudsak understiger 10 % upp till en ljudnivå av 65 dbai. Vid 80 dbai blir ca 25 % av närboende mycket störda. Bullret stör också i rekreations- och friluftsområden där tystnaden kan vara en väsentlig del av naturupplevelsen. Då kan själva förekomsten av skytte upplevas som störande oavsett ljudnivå. 3 Verksamheten vid skjutbanan Uppgifter om verksamheten har inhämtats bl a från Göran Myhrberg, Öregrund- Gräsö skytteförening. Skjutbanorna är belägna på fastigheten Öregrund 6:1 vid Hummelfjärden, strax väster om Öregrund, norr om väg 1100, Västergatan och byggdes på talet. Polismyndigheten har gett tillstånd för gevär 300 m och korthåll 50 m på banan samt friliggande klassificerades verksamheten som skjutbana stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp ammunition till finkalibriga vapen mer än 5000 skott/år nligt Wikipedia utövas korthållsskytte med gevär med kalibern.22 Long Rifle (LR) på 50 meters avstånd till en stillastående tavla. Korthållsskytte kallas även gevär 50 meter..22 betecknar diametern i tum, vilket motsvarar ca 5,6 mm. På 300-m banan skjuts främst med ammunition 6,5 x 55 mm, men kaliber mellan 6,0 och 8,0 mm förekommer. Antalet avlossade skott var ca st kaliber 6,5 mm och ca st kaliber.22 under Verksamheten har förändrats sedan dess; antalet 6,5 mm skott har minskat och antalet.22 har ökat. De senaste åren har antalet avlossade skott varit ca st kaliber 6,5 mm och ca st kaliber.22. Dessutom förekommer luftgevärsskytte, men det är inte så bullrande att det omfattas av denna utredning. Banan är öppen 2-3 ggr/v sommartid. Kaliber 6,5 skjuts på 300 m banan vid ett fåtal tillfällen, en större tävling och två mindre varje år. Dessutom förekommer några enstaka tillfällen då ett tiotal skott avlossas. Kaliber.22 skjuts för det mesta på 300 m banan numera. Då dras vagnar med måltavlor fram. På korthållsbanan skjuts enbart vid ett tillfälle/år i samband med den större tävlingen. 1 Naturvårdsverket Branschfakta: Skjutbanor finkalibrigt skytte Utgåva 5

4 Öregrund skjutbana, Östhammars kommun Rapport nummer r , sid 4 (6) 4 Bedömningsgrunder Naturvårdsverket har gett riktvärden 2 för bedömning om lämplig bullerbegränsning vid skjutbanor (Tabell 1). Värdena är angivna som maximala ljudnivåer i dba frifältsvärde med tidsvägning Impuls (dbai). Tabell 1. Riktvärden för skottbuller (maximal ljudnivå dbai frifältsvärde). Område Helgfri måndagfredag Lördag, söndag och helgdag Dag och kväll Dag Kväll kl kl kl dbai dbai dbai Bostäder för permanent boende och fritidshus Nyanläggning eller väsentlig ombyggnad av bana Banor byggda före 1982 som därefter inte väsentligt förändrat verksamheten Banor byggda före 1982 med obetydlig störningspåverkan Vårdlokaler Nyanläggning eller väsentlig ombyggnad av bana Banor byggda före 1982 som därefter inte väsentligt förändrat verksamheten Banor byggda före 1982 med obetydlig störningspåverkan Undervisningslokaler och friluftsområden 1) Nyanläggning eller väsentlig ombyggnad av bana Banor byggda före 1982 som därefter inte väsentligt förändrat verksamheten Banor byggda före 1982 med obetydlig störningspåverkan Natt 2) Natt mot vardag kl samt mot lör-, sön- och helgdag kl dbai ) Med friluftsområde avses område i översiktsplan för det rörliga friluftslivet eller andra områden som nyttjas mer frekvent för friluftsliv där naturupplevelsen är en viktig faktor och där en låg bullernivå utgör en särskild kvalitet. Bakgrundsnivån är låg och inga andra störande aktiviteter förekommer som t.ex. större trafikleder, motorsportbanor, fritidsbåtstrafik eller skoterleder. 2) Avser endast militär övningsverksamhet. Nattetid bör annan skjutverksamhet inte förekomma. 5 Beräkningsmetod Den A-vägda maximala ljudnivån med tidsvägning impuls (dbai) har beräknats med data från Naturvårdsverkets modell 3. Utifrån data uppdelade på frekvenser i oktavbanden 63 till 8000 Hz har ljudnivån i skjutfältets omgivning beräknats. Beräkningarna har utförts med beräkningsprogrammet 2 NFS 2005:15 Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från skjutbanor 3 Buller från finkalibriga vapen, Beräkningsmodell, Naturvårdsverket meddelande 7/1984

5 Öregrund skjutbana, Östhammars kommun Rapport nummer r , sid 5 (6) CadnaA i enlighet med den Nordiska beräkningsmetoden för industribuller 4. I beräkningarna har förutsatts att ljudet går genom ett 100 m brett skogsbälte och därmed dämpas med 5 db. Underlag till terrängmodellen har erhållits från beställaren. Beräkningar har utförts för skytte med kaliber Carl Gustav 6,5 mm NORMA Silvertorped på 300 m- banan samt Carl Gustav 63 Junior NORMA.22 LR på den nerkortade 300 m- banan och korthållsbanan. Dessa vapen kan anses vara representativa för verksamheten. Skjuthallarna är av fjällpanel med mineralull i taket och filt på väggarna. Ljudreduktion har antagits vara enligt skjuthall modell Z med korrektionskurva B enligt beräkningsmodellen, dvs 0 db framåt och åt sidan, och 16 db bakåt. Bländen finns inte. 6 Resultat Resultaten redovisas med färgfält på tre bifogade resultatritningar. De visar ljudutbredningen för skytte med kaliber Carl Gustav 6,5 mm på 300 m- banan och Carl Gustav 63 Junior.22 på den nerkortade 300 m- banan och korthållsbanan. tt bostadshus utsätts för maximal ljudnivå över 55 dbai vid skytte med kaliber.22. Det uppstår vid skjutning vid korthållsbanan, och nivån beräknas till 56 dba (ritning 3). Vid skytte på den nerkortade 300 m- banan överskrids inte några riktvärden (ritning 2). Vid skjutning med kaliber 6,5 utsätts ett antal bostadshus för ljudnivå över det lägsta tillämpliga riktvärdet 55 dbai. Se ritning 1 och Tabell 2. n viss osäkerhet råder om antalet bostadshus, eftersom det är oklart vilka byggnader som är vad, och någon byggnad kan ha missats, eftersom de är manuellt räknade från karta. De två bostäder som har högst nivå är Öregrund 3:13 (79 dbai) och Öregrund 188:3 (76 dbai). Tabell 2. Sammanställning av antal bostadshus inom olika ljudnivåintervall vid skjutning med kaliber 6,5. Viss osäkerhet i antalen föreligger. Ljudnivåintervall (dbai) Färg på resultatritningar Ljusblå Blå Grön Gul Orange Antal bostadshus inom intervallet 7 Skyddsavstånd Det är svårt att rekommendera skyddsavstånd, eftersom ljudet inte är lika starkt åt alla håll. I nedanstående tabell ges avståndet till olika ljudnivåer. Det är kortare i sidled än framåt. I och med att det finns en skjuthall är det mycket kort bakåt. Tabell 3. Ungefärligt avstånd till olika ljudnivåer. Vinkeln är mot skjutriktningen, 0º är framåt. Ljudnivå (dbai) Vinkel 0º 80º 0º 80º 0º 80º 0º 80º Avstånd nvironmental noise from industrial plants. General prediction method, Delta akustik, rapport nr 32

6 Öregrund skjutbana, Östhammars kommun Rapport nummer r , sid 6 (6) 8 Möjliga åtgärder Skottbullrets utbredning bakåt och åt sidorna är relativt enkel att minska. Rakt fram är det svårare. För att minska bullerspridningen åt sidorna kan byggnadens sidor förlängas med ljudabsorberande skärmar (Figur 1). Även mellan skjutplatserna kan skärmar monteras. Figur 1. xempel på skärm vid sidan av skjuthall. j från Öregrund. Framåt kan bullret minskas något genom att taket förlängs och förses med absorbent. Även stora bländen har visat sig ge effekt i framåtriktningen. Bländen är skärmar tvärs över kulbanan. På ritning 4 redovisas inverkan av en 3,5 m hög och 20 m lång bullerskärm som förlängning på skjuthallens östra sida samt ett blände över skottlinjen. Detta ska enbart ses som ett exempel på hur de kan utföras och vilken effekt som kan uppnås. n mer detaljerad projektering måste göras innan utformningen bestäms. Skärmar på sidan kan minska ljudnivån med db, och bländen med ca 5 db. Om skärmar etc uppförs bör även skjuthallen ses över så att den har fullgod ljudreduktion och -absorption. Upprättad av: Lars kström Bilaga: 4 ljudutbredningsritningar Granskad av: Kajsa Obäck

7 3:12 3:21 3:22 3:23 3:20 4:18 4:19 4:14 108:6 110:1 4:12 108:4 110:3 4:13 4:15 2:20 4:16 110:5 4:17 109:1 2:65 9 3:13 188:3 5:3 8: : :98 4:89 4:73 103:3 103:2 4:91 4:90 2 4:86 4:89 8:7 4: :16 8:2 1 4:110 8:6 104:1 110:8 8:3 4:72 4:81 8:9 8:4 8:8 8:5 110:17 184:1 4:83 188:5 4:74 4:76 180:1 8 4:77 4: : :9 6 4:79 4:71 112:2 112:1 2:31 4:78 3 s: :138 7: :1 4:139 71:9 71:1 71:4 6 4:97 4:41 112:4 11 4:82 113:4 113:1 114: :5 4:43 4: :3 62 8:21 115:1 s:2 4:99 115:17 115:2 4:35 71:8 4: :14 4:36 71: :5 117:4 71:5 70:8 181:4 118:2 117:3 116:2 115:21 115:16 115:12 71: :8 115:23 115:5 70:5 115:8 70:3 181:7 115:3 115:9 115:25 115:10 70:9 70:2 181:6 119:1 121:5 117:1 129:1 115:6 115:13 115:11 Ritning 1 Öregrunds skjutbana Structor Akustik Skottbuller Maximal ljudnivå Beräknat enligt Nordiska Beräkningsmodellen 2 m över mark ngelska Brunnen Yttre Hummelfjärden 0 > 55.0 dbai > 60.0 dbai > 65.0 dbai > 70.0 dbai > 75.0 dbai > 80.0 dbai > 85.0 dbai Uppdrag: Datum: Inre Hummelfjärden Ritad av: Lars kström A4 Skala 1: :147 Resultatfil: Skjutbana_65.cna Skytte vid 300 m- banan 115:24 Lortfjärden Mallmören

8 3:12 3:21 3:22 3:23 3:20 4:18 4:19 4:14 108:6 110:1 4:12 108:4 110:3 4:13 4:15 2:20 4:16 110:5 4:17 109:1 2:65 9 3:13 188:3 5:3 8: : :98 4:89 4:73 103:3 103:2 4:91 4:90 2 4:86 4:89 8:7 4: :16 8:2 1 4:110 8:6 104:1 110:8 8:3 4:72 4:81 8:9 8:4 8:8 8:5 110:17 184:1 4:83 188:5 4:74 4:76 180:1 8 4:77 4: : :9 6 4:79 4:71 112:2 112:1 2:31 4:78 3 s: :138 7: :1 4:139 71:9 71:1 71:4 6 4:97 4:41 112:4 11 4:82 113:4 113:1 114: :5 4:43 4: :3 62 8:21 115:1 s:2 4:99 115:17 115:2 4:35 71:8 4: :14 4:36 71: :5 117:4 71:5 70:8 181:4 118:2 117:3 116:2 115:21 115:16 115:12 71: :8 115:23 115:5 70:5 115:8 70:3 181:7 115:3 115:9 115:25 115:10 70:9 70:2 181:6 119:1 121:5 117:1 129:1 115:6 115:13 115:11 Ritning 2 Öregrunds skjutbana Structor Akustik Skottbuller Maximal ljudnivå Beräknat enligt Nordiska Beräkningsmodellen 2 m över mark ngelska Brunnen Yttre Hummelfjärden 0 > 55.0 dbai > 60.0 dbai > 65.0 dbai > 70.0 dbai > 75.0 dbai > 80.0 dbai > 85.0 dbai Uppdrag: Datum: Inre Hummelfjärden Ritad av: Lars kström A4 Skala 1: :147 Resultatfil: Skjutbana_22B.cna Korthållsskytte på 300 m- banan 115:24 Lortfjärden Mallmören

9 3:12 3:21 3:22 3:23 3:20 4:18 4:19 4:14 108:6 110:1 4:12 108:4 110:3 4:13 4:15 2:20 4:16 110:5 4:17 109:1 2:65 9 3:13 188:3 5:3 8: : :98 4:89 4:73 103:3 103:2 4:91 4:90 2 4:86 4:89 8:7 4: :16 8:2 1 4:110 8:6 104:1 110:8 8:3 4:72 4:81 8:9 8:4 8:8 8:5 110:17 184:1 4:83 188:5 4:74 4:76 180:1 8 4:77 4: : :9 6 4:79 4:71 112:2 112:1 2:31 4:78 3 s: :138 7: :1 4:139 71:9 71:1 71:4 6 4:97 4:41 112:4 11 4:82 113:4 113:1 114: :5 4:43 4: :3 62 8:21 115:1 s:2 4:99 115:17 115:2 4:35 71:8 4: :14 4:36 71: :5 117:4 71:5 70:8 181:4 118:2 117:3 116:2 115:21 115:16 115:12 71: :8 115:23 115:5 70:5 115:8 70:3 181:7 115:3 115:9 115:25 115:10 70:9 70:2 181:6 119:1 121:5 117:1 129:1 115:6 115:13 115:11 Ritning 3 Öregrunds skjutbana Structor Akustik Skottbuller Maximal ljudnivå Beräknat enligt Nordiska Beräkningsmodellen 2 m över mark ngelska Brunnen Yttre Hummelfjärden 0 > 55.0 dbai > 60.0 dbai > 65.0 dbai > 70.0 dbai > 75.0 dbai > 80.0 dbai > 85.0 dbai Uppdrag: Datum: Inre Hummelfjärden Ritad av: Lars kström A4 Skala 1: :147 Resultatfil: Skjutbana_22A.cna Korthållsskytte på korthållsbanan 115:24 Lortfjärden Mallmören

10 3:12 3:21 3:22 3:23 3:20 4:18 4:19 4:14 108:6 110:1 4:12 108:4 110:3 4:13 4:15 2:20 4:16 110:5 4:17 109:1 2:65 9 3:13 188:3 5:3 8: : :98 4:89 4:73 103:3 103:2 4:91 4:90 2 4:86 4:89 8:7 4: :16 8:2 1 4:110 8:6 104:1 110:8 8:3 4:72 4:81 8:9 8:4 8:8 8:5 110:17 184:1 4:83 188:5 4:74 4:76 180:1 8 4:77 4: : :9 6 4:79 4:71 112:2 112:1 2:31 4:78 3 s: :138 7: :1 4:139 71:9 71:1 71:4 6 4:97 4:41 112:4 11 4:82 113:4 113:1 114: :5 4:43 4: :3 62 8:21 115:1 s:2 4:99 115:17 115:2 4:35 71:8 4: :14 4:36 71: :5 117:4 71:5 70:8 181:4 118:2 117:3 116:2 115:21 115:16 115:12 71: :8 115:23 115:5 70:5 115:8 70:3 181:7 115:3 115:9 115:25 115:10 70:9 70:2 181:6 119:1 121:5 117:1 129:1 115:6 115:13 115:11 Ritning 4 Öregrunds skjutbana Structor Akustik Skottbuller Maximal ljudnivå Beräknat enligt Nordiska Beräkningsmodellen 2 m över mark ngelska Brunnen Yttre Hummelfjärden 0 > 55.0 dbai > 60.0 dbai > 65.0 dbai > 70.0 dbai > 75.0 dbai > 80.0 dbai > 85.0 dbai Uppdrag: Datum: Inre Hummelfjärden Ritad av: Lars kström A4 Skala 1: Blände 3,5 m hög skärm 7:147 Resultatfil: Skjutbana_65_S.cna Skytte vid 300 m- banan Åtgärdad med 3,5 m hög 20 m lång skärm vid skjuthallens gavel och blände över skottlinjen 115:24 Lortfjärden Mallmören

Ljudkvalitet i natur- och kulturmiljöer. God ljudmiljö. mer än bara frihet från buller

Ljudkvalitet i natur- och kulturmiljöer. God ljudmiljö. mer än bara frihet från buller Ljudkvalitet i natur- och kulturmiljöer God ljudmiljö mer än bara frihet från buller rapport 5709 maj 2007 God ljudmiljö mer än bara frihet från buller NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933

Läs mer

Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018

Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 Programmet antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19 Förord Buller kan förklaras som oönskat eller skadligt utomhusljud skapat av mänskliga aktiviteter

Läs mer

Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning

Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning 2015-06-17 Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg-

Läs mer

MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING

MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING Ett samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING Innehållsförteckning 3 Ansvar och planering 4 Lagstiftning 4 Miljöbalken 5 Plan- och bygglagen 6 Anvisningar

Läs mer

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun 2 Skala 1:500 3 Denna handling har utarbetats genom kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet, Alisa Basic, detaljplanechef

Läs mer

TRAFIKBULLER OCH PLANERING 1V

TRAFIKBULLER OCH PLANERING 1V TRAFIKBULLER OCH PLANERING 1V PROJEKTGRUPP Anne Hallin Claes Halling Magnus Lindqvist Leif Åkerlöf Åkerlöf Hallin Akustikkonsult AB Länsstyrelsen i Stockholms län Stockholms stad, Miljöförvaltningen Åkerlöf

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Externt buller från mitträfflor

Externt buller från mitträfflor VTI notat 13 2009 Utgivningsår 2013 www.vti.se/publikationer Externt buller från mitträfflor Mikael Ögren Förord Diskussioner mellan VTI och Vägverket kring de externa bullereffekterna av frästa mitträfflor

Läs mer

Kortanalys. Tid för brott. Under vilken tid på året och dygnet sker flest fall av anmälda misshandel, hot, rån och inbrott?

Kortanalys. Tid för brott. Under vilken tid på året och dygnet sker flest fall av anmälda misshandel, hot, rån och inbrott? Kortanalys Tid för brott Under vilken tid på året och dygnet sker flest fall av anmälda misshandel, hot, rån och inbrott? Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

Rapport 2013:20 REGERINGSUPPDRAG. Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter

Rapport 2013:20 REGERINGSUPPDRAG. Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter Rapport 2013:20 REGERINGSUPPDRAG Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter Boverket juni 2013 Titel: Förslag på

Läs mer

Arbetad tid och frånvaro

Arbetad tid och frånvaro Arbetad tid och frånvaro Tidsanvändningsstatistik 2006 2009 Rapportserie 2011:1 Arbetsgivarverket Arbetad tid och frånvaro Tidsanvändningsstatistik 2006-2009 2011-01-26 Dnr 1101-0034 Innehåll Om arbetad

Läs mer

Inspektion av polis - myndig heternas hantering av rutiner vid bl.a. riskanalyser

Inspektion av polis - myndig heternas hantering av rutiner vid bl.a. riskanalyser Inspektion av polis - myndig heternas hantering av rutiner vid bl.a. riskanalyser Inspektionsrapport 2010:8 Rikspolisstyrelsen Enheten för inspektionsverksamhet Oktober 2010 Utgivare: Rikspolisstyrelsen,

Läs mer

Miljöbalken Så berör den dig som företagare

Miljöbalken Så berör den dig som företagare november 2013 Miljöbalken Så berör den dig som företagare Miljöbalkens regler ska följas av alla och det är din skyldighet, i rollen som företagare, att känna till hur din verksamhet är berörd av bestämmelserna

Läs mer

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Ds 2014:31 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan -

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - Antagen av KF 25 mars 2014 Laga kraft 23 april 2014 PLANBESKRIVNING 2014-01-28 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) KS/2011:6 Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PLANHANDLINGAR

Läs mer

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn KURSPROV Matematik C Höstterminen 2009 Prov som ska återanvändas omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Avsikten är att detta prov ska kunna återanvändas t o m 2015-12-31.

Läs mer

Närmar sig och fjärmar sig

Närmar sig och fjärmar sig Närmar sig och fjärmar sig Uppföljning av indikatorerna för utrikes föddas sysselsättning Lena Schröder, Integrationsverket Gün Sahin, Arbetsmarknadsstyrelsen Närmar sig och fjärmar sig Integrationsverkets

Läs mer

En studie i begreppen behov, aktivitet och synnerliga skäl i vapenlagstiftningen

En studie i begreppen behov, aktivitet och synnerliga skäl i vapenlagstiftningen En studie i begreppen behov, aktivitet och synnerliga skäl i vapenlagstiftningen Claes Linder 2011 Version 4 1 INNEHÅLL 1. Inledning 3 2. Historik 3 3. Lagmotiv 3.1 Proposition 1934:181 4 3.2 Proposition

Läs mer

detaljplan för VIKSTA

detaljplan för VIKSTA detaljplan för VIKSTA ANTAGANDEHANDLING VIKSTAD 3:8 samt delar av RUNNEVÅL 1:4, SANNERUD 1:112, SANNERUD 2:1 och VIKSTAD 3:1 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning

Läs mer

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011?

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011? Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011? Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011? 2 Medlingsinstitutet Medlingsinstitutet

Läs mer

Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor 2 MSB:s kontaktpersoner: David Gårsjö, 010-240 52 74 Karin Kjellén, 010-240 52 65 Publikationsnummer MSB607 - Oktober 2013 ISBN 978-91-7383-382-0

Läs mer

Februari 2004. Utrymningsdimensionering

Februari 2004. Utrymningsdimensionering Boverket Rapport Februari 2004 Utrymningsdimensionering Utrymningsdimensionering Boverket februari 2004 2 Titel: Utrymningsdimensionering Utgivare: Boverket Upplaga: 1 Antal: 1000 Tryck: Lenanders Tryckeri

Läs mer

ESV 2006:20. Statlig lokalförsörjning

ESV 2006:20. Statlig lokalförsörjning ESV 2006:20 Statlig lokalförsörjning Innehållsförteckning Sammanfattning...4 1 Inledning...7 1.1 Uppdraget...7 1.2 Genomförande och avgränsningar...7 1.3 Rapportens disposition...8 2 Bakgrund och hittillsvarande

Läs mer

REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER

REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER I STOCKHOLMSREGIONEN FRAM TILL 2030 Stockholms läns landsting 2012 LS 1206-0914 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Uppdrag om att viss utrednings- och samordningsverksamhet

Läs mer

En effektivare planoch bygglovsprocess

En effektivare planoch bygglovsprocess En effektivare planoch bygglovsprocess Betänkande av Plangenomförandeutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:34 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Det som inte mäts finns inte

Det som inte mäts finns inte Det som inte mäts finns inte En studie av kommunala svenska grundskolors stödinsats till elever som inte klarar eller inte förväntas klara minst godkänt eller nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen

Läs mer

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Andrea Franzén Wallberg och Lotta Göthe Miljöbyrån Ecoplan AB På uppdrag av Power Väst, i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer