RAPPORT TR R01 Bullerutredning för trafikövningsplats Ingarvets industriområde Falun UTKAST

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT TR2006-238 R01 Bullerutredning för trafikövningsplats Ingarvets industriområde Falun UTKAST"

Transkript

1 RAPPORT TR R01 Bullerutredning för trafikövningsplats Ingarvets industriområde Falun UTKAST Upprättad av: Lisa Granå Granskad av: Tommy Zetterling

2 RAPPORT TR R01 Bullerutredning för trafikövningsplats Ingarvets industriområde Falun Kund Annika Engström SWECO VIAK Vatten och miljö Box Falun Konsult WSP Akustik Box Stockholm Besök: Lumaparksvägen 7 Tel: Fax: WSP Sverige AB Org nr: Styrelsens säte: Stockholm Innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund 3 Förutsättningar 3 Bedömningsgrunder 4 Beräkningar 5 Åtgärder 5 Kommentarer 6 Bilagor 6 TR R01 UTKAST 2 (6)

3 Sammanfattning Buller från planerad trafikövningsbana har beräknats. Med skärmåtgärder i områdets norra del kan riktvärden för permanentboende dagtid uppfyllas. För detta krävs en 5 m hög skärm, knappt 500 m lång. Bakgrund Inom Ingarvets industriområde finns idag en trafikövningsbana. Man planerar att bygga ut bana för att rymma större områden för övningar med tunga fordon. Punktberäkningar av buller har gjorts som en del av MKB för detaljplan. Denna rapport presenterar en utökad utredning av ljudnivåer från den befintliga och planerade verksamheten inklusive förslag på åtgärder för att minska risken för framtida störning. Förutsättningar En karta över omgivningarna kring trafikövningsbanan finns i figur 1 nedan. Området ligger i ett befintligt industriområde men gränsar till ett bostadsområde i norr. En grön zon planeras mellan trafikövningsbanan och bostadsområdet för att minska påverkan. Denna zon planeras som rekreationsområde. På banan genomförs olika sorters övningar med tunga (lastbilar, bussar) och lätta fordon (personbilar). På området förekommer dessutom fordon som sköter snöröjning vintertid. Dessa kan vid snöfall börja arbeta tidigt på morgonen (före kl 6.00). Figur 1 Omgivningskarta ur MKB, daterad TR R01 UTKAST 3 (6)

4 Några nya banor har ej tagits fram för den planerade utökade området men det har delats in i delområden för olika typer av övningar, se figur nedan. Befintlig bana Rak bana för bromsprov Körslinga Manöverplan Figur 2 Plankarta, daterad (kompletterad med textrutor) Bedömningsgrunder För motorsport- och bilprovningsbanor gäller riktvärden enligt Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2004:16. Riktvärdena återges i tabell nedan. Tabell 1 Riktvärden enligt NFS 2004:16 Område Bostäder för permanent boende och fritidshus (vid fasad) Vårdlokaler (vid fasad) Undervisningslokaler (vid fasad) Helgfri måndaglördag kl Maximal ljudnivå i dba "Fast" Kväll kl samt sönoch helgdagar kl Friluftsområden Natt kl Bör ej förekomma. TR R01 UTKAST 4 (6)

5 Vissa klagomål har framförts från verksamhetsutövare i industriområdet söder om trafikövningsbanan. Det finns inga riktvärden för buller från bilprovningsbanor som gäller för kontors- eller industriområden. I beräkningen har dock ett plank föreslagits mot söder för att minska risken för störning i detta område. Detta plank är dock ej nödvändigt om hänsyn enbart tas till de allmänna råden. Beräkningar För detta projekt har beräkningsmodellen för motorsportbanor föreslagen i Naturvårdsverkets allmänna råd används. [1] De tunga fordonen har antagits ha en ljudeffekt på 113 dba maxnivå. Detta värde är taget från accelerationsmätningar av lastbilar. Vid dessa mätningar får fordonet accelerera för fullt. Mätningar i fält redovisar ofta ca 5 db lägre värden vid körning i hastigheter under 70 km/h. [2] Vår bedömning är att man med 113 dba i ljudeffekt får en viss marginal till verkliga värden. Ljudeffekten hos personbilar antas vara 10 db lägre. Ljudeffekten inkluderar normalt motorljud och däckljud, dock ej tillfälliga ljud som däckskrik mm. Enligt muntlig uppgift från Kaj Bodlund (akustiker vid Volvo lastvagnar) kan däckskrik vid kraftig inbromsning generera ljudnivåer som motsvarar en ljudeffekt på upp mot 120 dba. I en tidigare utgåva av denna rapport hade beräkningar gjorts enligt den nordiska beräkningsmodellen för vägtrafikbuller. Beräkningarna har get i princip samma resultat. Bytet av beräkningsmodell har dock medfört att man kan använda en mer detaljerad modell för markegenskaper. I enlighet med beräkningsmodellen för motorsportbanor är hänsyn taget till terrängvariationer, markförhållanden och avskärmning från bullerplank. Skärmning från hus är dock ej inkluderat. Beräkningarna förutsätter meteorologiska förhållanden som motsvarar svag till måttlig medvind i alla riktningar. Resultatet från beräkningar redovisas som bullerkartor i färg i bilagorna. Färgskalan är anpassad till riktvärdet så att gränsen mellan grön och gul färg motsvarar riktvärdet dagtid, 60 dba. Beräkningar har gjorts för vart delområde för sig för att bättre se vilket område som orsakar de högsta ljudnivåerna. Dessa beräkningar avser maxnivåer från ett fordon och presenteras i bilaga Beräkningarna är gjorda för 2 respektive 5 m höjd över mark. I bilaga redovisas ljud från däckskrik på bromsbanan på 5 m höjd med två olika skärmfall. Att bara 5 m över mark beräknats beror på att den nivån har högre ljudnivåer än 2 m över mark. För bedömning av ljudnivåer för rekreationsområdet är endast beräkningarna för 2 m över mark relevanta. I beräkningsmodellen för motorsportbanor finns möjlighet för en korrektion då flera fordon är på banan samtidigt. I detta fall är det dock sällan mer än 4 fordon samtidigt vilket medför att korrektionen är onödig. Åtgärder Beräkningarna visar att riktvärdet dagtid kommer att överskridas vid de mest närliggande bostadshusen och på rekreationsområdet. Därför föreslås ett bullerplank längs områdesgränsen. Planket bör vara 5 m högt, alternativt kan skärmningen åstadkommas med en vall eller ett plank på en vall. Med detta skärmalternativ kan riktvärdet för rekreationsområdet (55 dba) vid enstaka fall kunna överskridas, vid bostadsområdet finns dock viss marginal till riktvärdet (dagtid). Skärmen är dimensionerad för TR R01 UTKAST 5 (6)

6 de normalt förekommande ljuden på banan. Ska även däckskrik från bromsbanan dämpas till under riktvärdet krävs en högre skärm (ca 8 m). Däckskrikens frekvens bör vara avgörande för om detta är nödvändigt eller ej. Kommentarer Med plankåtgärder kan riktvärdet dagtid innehållas vid bostäderna norr om områden. Vid verksamhet på kvällar finns risk att riktvärdet överskrids. Verksamhet nattetid bör enligt naturvårdverkets riktvärden undvikas. På området kan snöröjing förekomma vintertid före klockan Snöröjningen ger dock ej upphov till några höga ljudnivåer vid bostadsområdena och risken för störning torde vara liten då de boende knappast har öppna fönster under vintern. Det finns stor spridning i ljudeffekt mellan olika fordon vid olika körsätt. Beräkningarna avser fordon med relativt hög ljudeffekt och vid kraftig acceleration. Det kan dock förekomma fordonstyper och enstaka händelser som ger högre ljudnivåer än beräknat. Skärmåtgärder har därför dimensionerats så att man har viss marginal till riktvärdet för permanentboende. Om man ej tar hänsyn till enstaka däckskrik från bromssträckan krävs en 5 m hög och ca 500 m lång skärm mot bostadsområdet i norr. Mot söder har en 4 m hög skärm föreslagits, den är dock ej nödvändig om man bara tar hänsyn till riktvärdena. Ska även däckskriken dämpas till under 60 dba krävs en 8 m hög skärm. Referenser [1] Buller från motorsportbanor - beräkningsmodell, Meddelande 1983:8, Naturvårdsverket [2] Rapporter med mätdata: Jonasson, Measurement and modelling of noise emission of road vehicles for use in prediction models, Nordtest Project , SP Report 1999:35 Ström & Jonasson, Bestämning av bulleremission från stadsbussar, SP Rapport 1998:29 Stenhoff, Mätning av fordonsbuller i tätortstrafik hastighetsområdet km/h, SP Rapport 1994:63 Sandberg, Noise emission from heavy trucks meeting the 84 and 80 db(a) limits, Proceedings Inter-Noise 92 Bilagor 1 Maximal ljudnivå från befintlig bana, personbil, 2 m över mark 2 Maximal ljudnivå från bromsbana, lastbil (ej däckskrik), 2 m över mark 3 Maximal ljudnivå från manöverplan, lastbil, 2 m över mark 4 Maximal ljudnivå från körslinga över kulle, lastbil, 2 m över mark 5 Maximal ljudnivå från snöröjningsfordon, 2 m över mark 6 Maximal ljudnivå från befintlig bana, personbil, 5 m över mark 7 Maximal ljudnivå från bromsbana, lastbil (ej däckskrik), 5 m över mark 8 Maximal ljudnivå från manöverplan, lastbil, 5 m över mark 9 Maximal ljudnivå från körslinga över kulle, lastbil, 5 m över mark 10 Maximal ljudnivå från snöröjningsfordon, 5 m över mark 11 Maximal ljudnivå från däckskrik, 5 m hög skärm, 5 m över mark 12 Maximal ljudnivå från däckskrik, 8 m hög skärm, 5 m över mark TR R01 UTKAST 6 (6)

Hammarby-Smedby 1:461 Bullerutredning

Hammarby-Smedby 1:461 Bullerutredning Rapport nummer: 2013-018 r01.2 Datum: rev 2013-03-06 Hammarby-Smedby 1:461 Bullerutredning L:\2013\2013-018 MS Hammarby Smedby 1_146, BIV Stockholmshammaren AB\Rapporter\2013-018 r01.2.docx Sandbergska

Läs mer

RAPPORT 10205554.01 Norra Gränsvägen - externt industribuller. Rapport

RAPPORT 10205554.01 Norra Gränsvägen - externt industribuller. Rapport RAPPORT 10205554.01 Norra Gränsvägen - externt industribuller Rapport 2014-12-05 Upprättad av: Christoffer Westas Janco Granskad av: Ulf Olsson Revidering 2, 2015-01-30 RAPPORT 10205554.01 Norra Gränsvägen

Läs mer

Detaljplan för Toftenäs 1:67 m fl KOLLUNG Tjörns kommun

Detaljplan för Toftenäs 1:67 m fl KOLLUNG Tjörns kommun Uppdrag Bullerutredning Beställare Tourane AB Att Jan Johansson Handläggare Peter Lindquist Granskare Stefan Troëng, Tea Cole Rapportnr 61441040026-03 Datum 2012-04-03 Ramböll Sverige AB Box 109, Krukmakargatan

Läs mer

Öregrunds skjutbana, Östhammars kommun

Öregrunds skjutbana, Östhammars kommun Rapport nummer: 2009-111 r01 Datum: 2010-01-19 Öregrunds skjutbana, Östhammars kommun Bullerutredning L:\2009\2009-111 Öregrund skjutbana, bullerutre, Östhammars kommun\rapporter\2009-111 r01.2.docx Bilden

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING FORBONDEN 4 FITTJA C SLUTRAPPORT 2015-03-26

TRAFIKBULLERUTREDNING FORBONDEN 4 FITTJA C SLUTRAPPORT 2015-03-26 TRAFIKBULLERUTREDNING FORBONDEN 4 FITTJA C SLUTRAPPORT 2015-03-26 Uppdrag 257955, Fittja C Specialutredningar tidigt skede Titel på rapport: Trafikbullerutredning Forbonden 4 Fittja C Status: Slutrapport

Läs mer

Detaljplan för kv Yrkesskolan Trafikbullerutredning

Detaljplan för kv Yrkesskolan Trafikbullerutredning Beställare: Botkyrka kommun Beställarens representant: Daniel Edvardsson Konsult: Uppdragsledare Handläggare buller Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Björn Wallgren Anna-Lena Frennborn Uppdragsnr:

Läs mer

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp Uppdragsnr: 10168123 1 (8) PM 10168123.03 Denna PM har uppdaterats 2013-11-18 med nya data för trafik på Helsingborgsvägen samt järnvägen. Utöver detta har extra beräkningar utförts med lägre tåghastigheter

Läs mer

LJUDMÄTNINGAR SKOLOR / FÖRSKOLOR, TÅGBULLER BÅTENS FÖRSKOLA, LOMMA

LJUDMÄTNINGAR SKOLOR / FÖRSKOLOR, TÅGBULLER BÅTENS FÖRSKOLA, LOMMA RAPPORT LJUDMÄTNINGAR SKOLOR / FÖRSKOLOR, TÅGBULLER BÅTENS FÖRSKOLA, LOMMA SLUTRAPPORT Uppdrag: 256781, Lomma kommun - kontroll av ljudnivåer och efterklangstider på Titel på rapport: Tågbuller, Båtens

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18 VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning SBK 2011/341 Vasallen AB Luleå Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18 Antal sidor: 35 Göteborg 2013-01-23

Läs mer

RIKTLINJE 1 (23) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Blidberg, Karin, Ssbmb TDOK 2011:460 TRV 2010/9532

RIKTLINJE 1 (23) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Blidberg, Karin, Ssbmb TDOK 2011:460 TRV 2010/9532 RIKTLINJE 1 (23) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Blidberg, Karin, Ssbmb TDOK 2011:460 TRV 2010/9532 Fastställt av Dokumentdatum Version Chef VO Samhälle 2012-05-25 1.0 Dokumenttitel

Läs mer

Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning

Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning Projekt: 31-03978 Rapport: 31-03978-C Datum: 2007-10-08 Antal sidor: 9 Bilagor: 31-03978-C01 Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Fabege AB Birthe Ehrling Projekt och utveckling

Läs mer

Kl. 10.00-12.00 Utbildning i PBL

Kl. 10.00-12.00 Utbildning i PBL KALLELSE/Underrättelse 1(2) 2013-06-12 Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid Tisdagen den 18 juni 2013, kl 08.15 Plats OBS!!!! Riskhanteringsenheten, Brandstationen Kl. 10.00-12.00 Utbildning

Läs mer

YTTRANDE 2014-09-25 Ärendenr: NV-05012-14. Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.pbb@regeringskansliet.

YTTRANDE 2014-09-25 Ärendenr: NV-05012-14. Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.pbb@regeringskansliet. 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2014-09-25 Ärendenr: NV-05012-14 Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.pbb@regeringskansliet.se S2014/5195/PBB Yttrande över Socialdepartementets

Läs mer

Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018

Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 Programmet antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19 Förord Buller kan förklaras som oönskat eller skadligt utomhusljud skapat av mänskliga aktiviteter

Läs mer

DETALJPLAN ÖVERGÅNGEN DEL AV ÄLMHULT 8:1 M FL

DETALJPLAN ÖVERGÅNGEN DEL AV ÄLMHULT 8:1 M FL Tågbullerberäkning och stickprovsmätning av markvibrationer från tågtrafiken. DETALJPLAN ÖVERGÅNGEN DEL AV ÄLMHULT 8:1 M FL RAPPORT Uppdrag: 260898, Tågbullerberäkning och stickprovsmätning av markvibration

Läs mer

Frågor och svar om Boverkets vägledning om industribuller

Frågor och svar om Boverkets vägledning om industribuller 2015 04 21 Frågor och svar om Boverkets vägledning om industribuller 1. Varför har Boverket och Naturvårdsverket inte en gemensam vägledning? Eftersom vi på respektive myndighet jobbar utifrån olika lagstiftningar

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING 2014-01-15

GRANSKNINGSHANDLING 2014-01-15 PL 389 Detaljplan för fastigheten Hushagen 2:3 m.m. (Köpings station) Köpings tätort, Köpings kommun Köpings järnvägsstation Stadsarkitektkontoret juli 2013 GRANSKNINGSHANDLING 2014-01-15 Innehåll 1 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag Riktvärden för flygbuller

Redovisning av regeringsuppdrag Riktvärden för flygbuller SKRIVELSE 2013-04-26 Ärendenr: NV-00321-13 Bov 20121-936/2012 Miljödepartementet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av regeringsuppdrag Riktvärden för flygbuller Förord Boverket och Naturvårdsverket

Läs mer

Bullerutredning Rönnäng 1:267

Bullerutredning Rönnäng 1:267 Tjörns kommun Bullerutredning Rönnäng 1:267 Koncept 1 Malmö 2012-07-06 Datum 2012-07-06 Uppdragsnummer 61661253056000 Utgåva/Status Koncept 1 Hamid Rezaie Johan Irvenå Hamid Rezaie Uppdragsledare Handläggare

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för Spårvägen Lund C till ESS i Lund, Lunds kommun

Miljökonsekvensbeskrivning för Spårvägen Lund C till ESS i Lund, Lunds kommun BILAGA 1 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1 (49) Miljökonsekvensbeskrivning för Spårvägen Lund C till ESS i Lund, Lunds kommun SAMMANFATTNING Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) tillhör detaljplanerna för spårvägen

Läs mer

Ljudkvalitet i natur- och kulturmiljöer. God ljudmiljö. mer än bara frihet från buller

Ljudkvalitet i natur- och kulturmiljöer. God ljudmiljö. mer än bara frihet från buller Ljudkvalitet i natur- och kulturmiljöer God ljudmiljö mer än bara frihet från buller rapport 5709 maj 2007 God ljudmiljö mer än bara frihet från buller NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD 2014-04-24 Uppdrag: Nummer 240687 Titel på rapport: Miljökonsekvensbeskrivning Detaljplan för Kv Böljan 3 m fl Helsingborgs

Läs mer

HAMNEDA VINDKRAFTPARK

HAMNEDA VINDKRAFTPARK HAMNEDA VINDKRAFTPARK Samrådsunderlag 2010-11-10 Bild från projektområdet WSP Environmental 2 (21) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER... 3 3 BAKGRUND... 4 4 LOKALISERING...

Läs mer

Jag vill tacka min handledare Kristian Eno för hans goda feedback och värdefulla vägledning som bidragit till intressanta vinklingar i arbetet.

Jag vill tacka min handledare Kristian Eno för hans goda feedback och värdefulla vägledning som bidragit till intressanta vinklingar i arbetet. EXAMENSARBETE Abstract Heat pumps cause noise, and in urban areas this can lead to complaints from the neighbors. Disturbing noise can affect human health adversely by causing sleep disturbances and difficulties

Läs mer

MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING

MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING Ett samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING Innehållsförteckning 3 Ansvar och planering 4 Lagstiftning 4 Miljöbalken 5 Plan- och bygglagen 6 Anvisningar

Läs mer

Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30

Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30 A. Upprop och ersättare B. Dagordningens fastställande C. Val

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) Miljönämnden 2004-08-26

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) Miljönämnden 2004-08-26 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Hjorten 307B, kl 13.00-16,50 Beslutande Seved Brännström, ordförande Lars Olof Brännström, vice ordförande Stig Granlund Katarina Köhler Eva Lis Persson

Läs mer

Metoder för ljudnivåmätning i bostäder, skolor m m

Metoder för ljudnivåmätning i bostäder, skolor m m Kontaktperson Christian Simmons 2013-03-21 PX29048 1 (25) Energiteknik, akustik 010-516 50 27 christian.simmons@sp.se Er referens Patrik Hultstrand Socialstyrelsen Avdelningen för kunskapsstyrning Enheten

Läs mer

Hälsokonsekvenser i strategisk miljöbedömning (SMB)

Hälsokonsekvenser i strategisk miljöbedömning (SMB) RAPPORT Hälsokonsekvenser i strategisk miljöbedömning (SMB) med Göteborgs åtgärdsprogram för kvävedioxid som testfall Inger Jöborn, Mohammed Belhaj och Karin Sjöberg Martin Almgren 1 Bertil Forsberg 2

Läs mer

Riskutredning med avseende på farligt gods transporter på E45:an med anledning av planerat verksamhetsområde på fastigheten Häljered 3:1.

Riskutredning med avseende på farligt gods transporter på E45:an med anledning av planerat verksamhetsområde på fastigheten Häljered 3:1. Kvantifierad riskutredning Häljered 3:1, Ale kommun Riskutredning med avseende på farligt gods transporter på E45:an med anledning av planerat verksamhetsområde på fastigheten Häljered 3:1. Översiktsbild

Läs mer