Räddningstjänsten konferensrum, Terminalvägen 1 i Höör Måndagen den 8 juni 2015 kl 19:00 22:30

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Räddningstjänsten konferensrum, Terminalvägen 1 i Höör Måndagen den 8 juni 2015 kl 19:00 22:30"

Transkript

1 (28) Plats och tid ande Räddningstjänsten konferensrum, Terminalvägen 1 i Höör Måndagen den 8 juni 2015 kl 19:00 22:30 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria Boström-Lambrén (S), 1:e vice ordförande Per-Olov Henriksson (S) Lars Oscarsson (S) Fredrik Hanell (MP) Stefan Liljenberg (SD) Rolf Streijffert (SD) Utses att justera Lars Oscarsson Paragrafer Justeringens plats och tid Kommunkansli, Sekreterare Ordförande Gunilla Skoog Nilsson Björn Andreasson Lars Oscarsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd Barn- och utbildningsnämnden Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Protokollets förvaringsplats Kommunhuset, Södergatan 28, Höör Underskrift

2 (28) Ersättare Camilla Kampf (M) Caroline Jelkander (M) Hans-Erik Johansson (KD) Hans Larsson (S) Janette Skogshus (S) Anita Tarkkonen (V) Övriga Lisbeth Johansson, barn- och utbildningschef Cecilia Palmqvist, bitr. barn- och utbildningschef Björn Wassholm, IKT-pedagog Christel Jansson, utvecklingsstrateg Charlotte Gillsberg, ekonom/controller Gunilla Skoog Nilsson, nämndsekreterare Cecilia Birkén, fackliga företrädare för LF Johanna Sjöberg, fackliga företrädare för LR

3 (28) Innehållsförteckning Ärende 75 Upprop Godkännande av föredragningslista och eventuella extra ärenden/handlingar Val av justerande och justeringens tid och plats Anmälan av arbetsutskottets protokoll Informationsärende: Lägesrapport om IKT satsningen Informationsärende: Lägesrapport Skolutveckling Godkännande av huvudman Waldorfskolan Lill-Emilia för enskild förskoleverksamhet eller utökning av befintlig - Återtagit ansökan - Ärendet utgår Barn- och utbildningsnämndens myndighetsutövning mot enskild under sommaren Tillägg till barn- och utbildningsnämndens delegationsordning Ekonomisk prognos redovisning fram till april Informationsärende: Tidplan 2015 avseende budgetarbete Informationsärende - socioekonomisk viktning Fastställande av dokumenthanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden Revisionsrapport Barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa - granskning av samverkan mellan nämnderna Kalendarium för Åtkomst till W3D3 för politiker samt e-postadresser i Höörs kommuns mailsystem Informations- och lägesrapport: Utveckling av områdesindelning av skolenheter och förskoleområden Informationsärende: om att delta i försöksverksamhet med övningsförskolor från och med ht Redovisning av delegationsbeslut Redovisning av inkomna skrivelser och protokoll Informationsärende: Sätofta nybyggnation av förskola/skollokaler m.m

4 (28) 75 Upprop Barn- och utbildningsnämnden beslutar Efter upprop enligt förteckning av ledamöter och ersättare konstateras att samtliga beslutade ledamöter är närvarande.

5 (28) 76 Godkännande av föredragningslista och eventuella extra ärenden/handlingar 1. Föredragningslistan till dagens sammanträde godkänns, 2. Extra ärenden som meddelats behandlas vid dagens möte

6 (28) 77 Val av justerande och justeringens tid och plats Lars Oscarsson (S) utses att justera dagens protokoll. Justeringen sker på kommunkansli I tur att justera är Lars Oscarsson (S).

7 (28) Dnr BUN 2015/42 78 Anmälan av arbetsutskottets protokoll Arbetsutskottets protokoll från läggs till handlingarna.

8 (28) Dnr BUN 2015/56 79 Informationsärende: Lägesrapport om IKT satsningen Muntlig lägesrapport om IKT satsningen läggs till handlingarna. IKT-pedagog Björn Wassholm ger en muntlig delrapport om vad som pågår i skolutvecklingsprocessen som bland annat består av IKT-satsningen. I den digitala satsningen har det nu delats ut lärplattor till högstadielärarna och fortbildningen har påbörjats. En IKT-grupp för förskolan har startat och träffas en gång i månaden vilket är uppskattat. Vi har satt upp en GAFE (Google Apps For Education)- domän och är i en upphandlinsfas gällande om vi ska ersätta eller fortsätta med Infomentor. Diskussioner med Hörby om nätverk och system för central styrning av lärplattor fortlöper.

9 (28) Dnr BUN 2014/34 80 Informationsärende: Lägesrapport Skolutveckling 2016 Muntlig lägesrapport om Skolutveckling 2016 läggs till handlingarna. Utvecklingsstrateg Christel Jansson ger vid dagens möte en muntlig delrapport om vad som pågår i skolutvecklingsprocessen som bland annat består av Skolutveckling Lärgrupperna är i gång och planering inför hösten pågår tillsammans med förstelärarna och rektorerna. Pedagogistan träffar alla arbetslag och bedriver utvecklingsarbete inom lärmiljö och pedagogisk dokumentation av lärandet i förskolan. Lärgruppsledarna avslutar sin processledarutbildning 28 maj och planering pågår av vidare fortbildning. Lärcafe för alla lärare förmiddagen den 15 juni, gemensam fortbildning.

10 (28) Dnr BUN 2015/ Godkännande av huvudman Waldorfskolan Lill-Emilia för enskild förskoleverksamhet eller utökning av befintlig - Återtagit ansökan - Ärendet utgår Föreningen Emiliaskolan har återtagit sin ansökan om att utöka sin förskoleverksamhet, och Ärendet utgår därmed. Lill-Emilia Barnträdgård med huvudmannen Föreningen Emiliaskolan har ansökt om tillstånd och bidrag för utökning av befintlig förskoleverksamhet. Ansökan avser utökning med 25 platser i lokaler på Ishockeygränd i Höörs kommun. Huvudmannen bedriver i nuläget förskola, förskoleklass och grundskola i Höörs kommun. Lill-Emilia barnträdgård har ansökt om att bedriva förskoleverksamhet. Ansökan är en utökning av den förskola som huvudmannen redan bedriver. Utökningen ska uppgå till 25 platser, 10 i åldrarna 1-3, 10 i åldrarna 3-5 och 5 platser för 6-åringar. Av ansökan framgår att förskolans personaltäthet ska vara minst 3,5 heltidsbefattningar för 25 barn, vilket motsvarar en personaltäthet på 7,1 barn/ heltidsanställd. Personaltätheten utgör inte bedömningsgrund för att bevilja tillstånd. I tillsynsrapporten från Höörs kommuns tillsyn över Lill-Emilia barnträdgård (dnr:128/ daterad ) framkommer att huvudmannen rekommenderades av Höörs kommun att komplettera förskolans utbildningsplan eller att genom nyrekrytering tillföra verksamheten kompetens motsvarande högskolans förskollärarutbildning. I skollagens 2 kap. 17 framgår emellertid att det finns undantag för krav på personalens utbildning inom förskolor med särskild pedagogisk inriktning. Lokalerna som huvudmannen avser inrymma verksamheten i har tidigare använts av Höörs kommun för förskoleverksamhet. Yttrande från Miljö- och byggnadsnämnden har begärts och kommer att komplettera ärendet. Huvudmannen har tillstånd från Höörs kommun för att bedriva förskola och den befintliga förskoleverksamhet har bedömts motsvara de krav för verksamheten som finns. Mot bakgrund av detta och att personaltätheten i sig inte utgör en bedömningsgrund för tillståndet, föreslås i enlighet med skollagen 2 kap. 5 att ansökan beviljas Yttrande från Miljö- och byggsektorn har inkommit till sektorn.

11 (28) sunderlag Ansökan Svar från Miljö- och byggsektorn BUN AU , 67

12 (28) Dnr BUN 2015/ Barn- och utbildningsnämndens myndighetsutövning mot enskild under sommaren Nämndens och nämndens arbetsutskotts beslutanderätt under perioden delegeras till barn- och utbildningsnämndens ordförande eller tjänstgörande ordförande i ärenden gällande myndighetsutövning mot enskild, samt 2. Nämndens ordförande eller tjänstgörande ordförande får i uppdrag att på nämndens eller nämndens arbetsutskotts vägnar avge yttrande till domstol eller annan myndighet under perioden i ärenden gällande myndighetsutövning mot enskild. Nämndens sista sammanträde för terminen infaller Ordförande eller tjänstgörande ordförande ges beslutanderätt i ärenden under nämndens sommaruppehåll som infaller under perioden Arbetsutskottets första möte på höstterminen infaller samt nämndens första möte infaller sunderlag BUN AU ,

13 (28) Dnr BUN 2011/72 83 Tillägg till barn- och utbildningsnämndens delegationsordning 1. Nämnden delegerar till ordförande eller tjänstgörande ordförande rätten att besluta i ärenden av brådskande natur, som inte kan invänta nämndens sammankallande, samt 2. Ovanstående beslut gäller under mandatperioden. Bestämmelser om delegering med mera finns i Kommunallagen, 3 kap, 10 och 12 samt 6 kap kap Delegering innebär att flytta över beslutanderätten. Den som fått beslutanderätt från en nämnd kallas delegat. som fattas med stöd av nämndsdelegering är juridiskt sett ett nämndsbeslut. som är fattade på delegation av delegaten, skall månadsvis återrapporteras till nämnden. Detta betyder bland annat att delegatens beslut kan överklagas på samma sätt som nämndens. Ett grundläggande motiv för delegering är att möjliggöra en effektivare kommunal förvaltning och snabbare handläggning. Det uppstår tillfällen då beslut inte tål uppskov och åtgärden kan blir att förtroendevald ordförande vidtar åtgärd, då nämnden inte hinner inkallas. sunderlag BUN AU , 70

14 (28) Dnr BUN 2015/50 84 Ekonomisk prognos redovisning fram till april 2015 s Ekonomisk prognos till och med april 2015 läggs med godkännande till handlingarna. Ekonom/Controller Charlotte Gillsberg delger Barn-och utbildningsnämnden prognos avseende april månad Prognosen pekar på ett underskott om 0,8 mkr som är hänförbart till gymnasieskolan. Inga förslag till besparingsåtgärder görs då prognosens underskottet avser gymnasieskolan.

15 (28) Dnr BUN 2015/24 85 Informationsärende: Tidplan 2015 avseende budgetarbete 2016 Barn- och utbildningsnämndesn beslut Extra sammanträde för arbetsutskottet hålls , kl med anledning av pågående budgetprocess. Charlotte Gillsberg har sammanställt tidplan för pågående budgetprocess och arbetsutskottet får en redogörelse kring denna. Överläggning Efter diskussioner ändrar arbetsutskottet tidpunkt för extra möte till , kl

16 (28) Dnr BUN 2015/ Informationsärende - socioekonomisk viktning. 1. Med godkännande lägga redovisning av faktorer/mätvärden samt konsekvenser av olika socioekonomiska viktningar till handlingarna. 2. I samband med delårsbokslutet ta med synpunkter kring socioekonomisk viktning. Nya regler gällande behovsanpassade resurser till grundskolan ställer högre krav avseende socioekonomisk viktning. En diskussion kring vilka mått som bör vara mätvärden samt eventuella konsekvenser av de olika viktningarna diskuteras utifrån underlag från SCB. Diskussionsunderlag ges på sittande möte av controller Charlotte Gillsberg. Arbetsutskottet diskuterade ärendet vid möte Diskussion om faktorer/mätvärden samt konsekvenser av olika socioekonomiska viktningar. Vid dagens möte redogör Charlotte Gillsberg för ytterligare information rörande historik kring utbetalning av tilläggsbeolpp, som arbetsutskottet har efterfrågat.

17 (28) Dnr BUN 2012/ Fastställande av dokumenthanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden 1. För sektorn utses sektorsadministratören att utgöra arkivredogörare, och 2. Upprättad dokumenthanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden fastställs, samt 3. En kopia av barn- och utbildningsnämndens dokumenthanteringsplan ska därefter skickas till Arkivmyndigheten, d.v.s. Kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige antog den 25 januari 2012, 6, arkivreglemente för Höörs kom-mun att gälla från och med den 1 mars Enligt detta reglemente är kommunstyrel-sen arkivmyndighet i kommunen och har det övergripande ansvaret för arkivbildning och arkivvård. Respektive nämnd inom kommunen är egna myndigheter enligt detta reg-lemente. Samtliga dessa myndigheter är egna arkivbildare och ansvarar för att deras respektive arkiv vårdas enligt arkivlagen (1990:782) och det nu antagna arkivreglementet. Den grundläggande uppgiften och syftet med en myndighets arkiv är att det är en del av det nationella kulturarvet och skall bevaras, hållas ordnat och vårdas så att det tillgodo-ser rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättskipningen och förvaltningen samt forskningens behov. Av 7 i arkivreglementet framgår att varje myndighet ska upprätta en dokumenthante-ringsplan som beskriver de dokument/handlingar som finns i myndighetens verksamhet och hur dessa ska hanteras. Efter en inledande inventering av vilka typer av doku-ment/handlingar som förekommer anges dessa i listform med vissa rubriker med föl-jande informationsinnehåll: a) vilken typ av handling, dvs. vad den kallas b) om handlingen är av papper, mikrofilm, ADB, ljudband eller annat c) var handlingen förvaras d) i vilken ordning handlingen sorteras e) hur och när handling ska överföras till arkivmyndigheten f) vilken gallringsfrist som gäller för handlingen Sektorn ska utse arkivredogörare, som har till uppgift att sköta myndighetens närarkiv.

18 (28) En dokumenthanteringsplan ska hållas aktuell och en myndighet ska i anledning därav årligen kontrollera och vid behov revidera densamma. Den reviderade dokumenthante-ringsplanen ska redovisas för myndighetens nämnd eller styrelse och även skickas till arkivmyndigheten för kännedom. sunderlag Dokumenthanteringsplan, avsnitt för barn- och utbildningsnämndens olika verksamheter Beskrivning av dokumenthanteringsplan Arkivhandbok

19 (28) Dnr BUN 2013/ Revisionsrapport Barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa - granskning av samverkan mellan nämnderna Gemensamt upprättat svar från barn- och utbildningschef och socialchef, som beskriver hur samverkan mellan nämnderna fungerar rörande barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa översänds till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade , 85, att socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden återrapporterar skriftligen till kommunstyrelsen den 4 december 2014, hur samverkan fungerar mellan nämnderna rörande barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa. Socialchef Monica Dahl och barn- och utbildningschef Lisbeth Johansson har upprättat svar till Kommunstyrelsen som svar på hur samverkan mellan nämnderna fungerar rörande barn och unga som för illa eller riskerar att föra illa. sunderlag Kommunstyrelsen 85/2014 Svar till revisions rapport.dox

20 (28) Dnr BUN 2015/ Kalendarium för Utkast till mötestider för nämnden, arbetsutskott, samverkansmöten med kultur- och fritidsnämndens presidium och socialnämndens arbetsutskott läggs till handlingarna, och 2. När kommunkansli har lagt kalendarium för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott kommer utkast till mötestider från Björn Andreasson åter att aktualiseras, och 3. Önskemål om ett kalendarium för skolenheters-/förskoleområdens olika möten/råd kommer att upprättas när höstterminen 2015 har påbörjats, samt 4. Information om de träffar som är inplanerade för 2016, mellan politiker och föräldrar med barn inom förskola/grundskola, ska vidarebefordras ut i organisationen. Ordförande Björn Andreasson har sammanställt förslag på mötestider för barn- och utbildningsnämnden och dess arbetsutskott enligt nedan: BUN 2016 (måndagar 19:00-22:00) 15/2, 14/3, 25/4, 23/5, 20/6, 29/8, 26/9, 24/10, 21/11 och 19/12. BUN AU 2016 (tisdagar kl 08:30-12:00 - ca 2 veckor före BUN) 26/1, 1/3, 12/4, 10/5, 7/6, 16/8, 13/9, 11/10, 8/11 och 6/12. Gemensamt BUN AU/KFN AU (förslag 13:00-15:00): 26/1, 12/4, 13/9 och 8/11 Gemensamt BUN AU/Soc AU (förslag 13:00-16:00): 1/3, 10/5, 16/8, 11/10 och 6/12. Anledningen till tre möten på hösten: budgetprocessen. Föreslår även att fastighetsbolaget bjuds in 1/3. Datum att uppmärksamma utöver allmän flaggdag (del av demokrati- och värdegrundsarbetet, medel för uppmärksammande avsätts i budgetarbetet 2015): 27/1 Förintelsens dag - Sveriges enda av riksdagen beslutade nationella minnesdag. Mot främlingsfientlighet och rasism. 19/5 Förskolans dag

21 (28) 5/10 Internationella lärardagen 24/10 FN-dagen 20/11 Barnens dag: barnkonventionen 10/12 Mänskliga rättigheters dag Politiska dagar: Samtliga skolråd och förskolemöten - sammanställ kalendarium, be cheferna synka så att kollisioner i möjligaste mån undviks. Föräldrainformationsmöten (19:00-21:00, lokal beslutas senare): 26/1, 1/3, 13/9 och 11/10 (samma som BUN AU) Inga skolråd eller föräldramöten dessa dagar. Skolavslutningar - avslutningstal och deltagande BUN Övriga dagar till kalendariet: Samrådsmöten, ledningsgruppsmöten mm.

22 (28) Dnr BUN 2015/ Åtkomst till W3D3 för politiker samt e- postadresser i Höörs kommuns mailsystem 1. Politikernas önskemål om att få åtkomst till W3D3 - Digitalt ärende- och dokumenthanteringssystem inom Höörs kommun, kommer att behandlas av kommunledningen inom kort, och 2. Önskemål om att alla politiker skall få e-postadress via mailsystemet inom Höörs kommun, kommer att behandlas av kommunledningen inom kort, samt 3. Övriga frågor från ordföranden läggs till handlingarna. Ordförande Björn Andreasson har aktualisera behovet av att få åtkomst till W3D3 - Digitalt ärende- och dokumenthanteringssystem samt att politikerna har behov av e-postadresser via mailsystemet inom Höörs kommun. Kanske behöver vi bilda en övergripande e-demokratigrupp som arbetar med IT-policy och principiella frågor: skall inte man kunna lägga in mail-adresser och skapa maillistor med andra adresser än hoor.se-adresser? Skall inte alla politiker nås via mailen? Hässleholm har exempelvis den policyn - Höör och Hörby har inte. Hur kan man som ordförande och presidium få insyn i ärendehanteringen som vi är ansvariga för?

23 (28) Dnr BUN 2015/57 91 Informations- och lägesrapport: Utveckling av områdesindelning av skolenheter och förskoleområden Informations- och lägesrapport från barn- och utbildningschefen läggs till handlingarna. En plan ska tas fram kring hur områdesindelningen inom för- och grundskolan samt särskolan ska utvecklas och formeras de kommande åren. Pedagogiska förutsättningar för barn, elever och personal ska vara vägledande i arbetet. Barn- och utbildningsnämnden gav , 35 barn- och utbildningschefen i uppdrag att ta fram en utvecklingsplan för områdesindelning av kommunala verksamheter inom förskolan, grundskolan samt särskolan. Grund för planen utgör befolkningsprognos, planerade bostadsområden, nuvarande grundskolors och förskolors förutsättningar, optimala verksamhetsvolymer, lokalförsörjning samt geografiska och ekonomiska förutsättningar. Barn-och utbildningschefen ger en informations- och lägesrapport.

24 (28) Dnr BUN 2015/53 92 Informationsärende: om att delta i försöksverksamhet med övningsförskolor från och med ht 2015 Information, om att Höörs kommun blivit utsedd att deltaga i en riksomfattande försöksverksamhet med övningsförskolor inom ramen för den verksamhetsförlagda delen av utbildningar som leder till förskollärarexamen, läggs till handlingarna. Lärosäten, skolor och förskolor i Skåne har ett utvecklat samarbete om verksamhetsförlagd utbildning som regleras i ett ramavtal. Ramavtalet garanterar verksamhetsförlagd utbildning med god kvalitet. Försöksverksamheten med övningsskolor och övningsförskolor innebär en möjlighet att ytterligare förstärka kvaliteten i detta samarbete. Malmö högskola och ett femtiotal skolor och förskolor i regionen deltar sedan hösten 2014 i den riksomfattande försöksverksamheten med övningsskolor och övningsförskolor inom ramen för den verksamhetsförlagda delen av utbildningar som leder till grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen eller förskollärarexamen. Skolenhet/förskoleområden inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde har ansökt om att delta i försöksverksamhet med övningsskolor från och med höstterminen Höörs kommun har fått meddelande om att följande förskolor har beviljats att delta i försöksverksamheten fr o m ht 2015: Holma, Trollskogens och Konvaljens förskolor. Vid dagens möte delger sektorschef Lisbeth Johansson information om deltagandet i försöksverksamheten.

25 (28) Dnr BUN 2015/26 93 Redovisning av delegationsbeslut Barn- och utbildningsnämnden lägger redovisningen av fattade delegationsbeslut med godkännande till handlingarna. Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt den delegationsordning som nämnden antagit. Dessa beslut skall redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden kan ompröva eller fastställa besluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering. Vid dagens sammanträde redovisas följande: 1. Redovisning av Förskolechefs/Rektors/Sektorschefens delegationsbeslut anställningar och avgångar under Redovisning av delegationsbeslut från sektorschefen, maj 2015, Dnr BUN 2015/28 (här redovisas inte några delegeringsbeslut) 3. Redovisning av delegationsbeslut från ekonom/controller, maj 2015, Dnr BUN 2015/27 4. Redovisning av delegationsbeslut från utredare/skolskjutsansvarig, maj 2015, Dnr BUN 2015/29 (här redovisas inte några delegeringsbeslut) 5. Redovisning av delegationsbeslut från specialpedagog, maj 2015, Dnr FSK 2015/2 (SEKRETESS) 6. Redovisning av delegationsbeslut från ordförande, april 2015, Dnr BUN 2012/54

26 (28) Dnr BUN 2015/39 94 Redovisning av inkomna skrivelser och protokoll Barn- och utbildningsnämnden lägger redovisning av inkomna skrivelser och protokoll till handlingarna. Redovisning av inkomna skrivelser och protokoll Från Segrande Liv grundskola, anmälan av frånvaro i betydande utsträckning för elev i åk 8. Dnr BUN 2015/138 (Ny information har tillkommit - Eleven går i skolan) Från Advokatbyrån Torbjörn Jönsson AB, svar på föreläggande. Dnr BUN 2014/252 Från Skolverket, beslutsmeddelande gällande statsbidrag för utbildning av barn som vistas i landet utan tillstånd vårterminen Dnr BUN 2015/35 Polismyndigheten, anmälan av stöld mobiltelefoner på Sätoftaskolan samt skadegörelse på fönster. Polismyndigheten, Underrättelse om stöld på Ringsjöskolan - anmälan inleds inte

27 (28) Dnr BUN 2013/ Informationsärende: Sätofta nybyggnation av förskola/skollokaler m.m. Ordförandens information om vad som pågår i processen i ärendet Sätofta nybyggnation av förskola/skollokaler läggs till handlingarna. Vid dagens möte informerar ordförande från möte med dels kommundirektör och dels med kanslichef. Eventuell tillkommande information i ärendet delges ledamöterna. KS AU behandlade ärendet vid möte , 158. Historik: Barn- och utbildningsnämnden beslutade , 62 att hemställa hos kommunstyrelsen att ett förnya uppdrag ges kring lokalförsörjning med helhetssyn utifrån förskole- och skolverksamheternas behovsanalys. 1. Barn- och utbildningsnämnden framför önskemål om att en extern arkitekt ges möjlighet att göra sin bedömning och helhetssyn utifrån förskole- och skolverksamheternas behovsanalys, och 2. Antalet förskoleplatser behöver utökas inom Sätoftaområdet, med en förskoleavdelning samt en möjlig hemvist för en kommande uteförskoleavdelning, utöver de befintliga sex avdelningarna tillhörande området. 3. En samordning av befintliga förskoleavdelningar inom området, alternativt en utbyggnad av befintliga lokaler, ska tillsammans med behovet av utökning utformas för bästa möjliga pedagogiska förutsättningar, bra resursutnyttjande, god arbetsmiljö och fokus på barnens inne- och utemiljö samt valfrihet och mångfald. Alternativa förslag för att täcka behovet av totalt 8 avdelningar bör utarbetas, exempelvis utifrån lokalisering på tomten, samordning med befintliga lokaler (t ex 4+4 avdelningar) och utemiljöer samt utformning av nybyggnationen (ett- eller två plan). Ytterligare två klassrum behövs vid Sätofta F-9 grundskola, för att F-6 ska kunna utgöra en helt igenom tvåparallellig skolenhet inkluderat 4-5 fritidshemsavdelningar och 7-9 en treparallellig skolenhet. Synpunkter från räddningstjänsten finns kring utrymningsvägar på plan två i F-6 lokaler vilka bör vägas in vid förändringen. Särskolan åk 1-9 behöver samordnas i kommunens enda F-9 verksamhet, vid Sätoftaskolan där redan 7-9 finns. Syftet är att samla kunskap, kompetens och utrustning för en relativt liten målgrupp där inkludering är en grund för valet av lokalisering. Befintligt eller nytt kök dimensioneras för att kunna leverera mat till all verksamhet inom Sätoftaområdet. Problemen med dagens trånga entré- och kösituation vid matsalen har en rad år lyft vid arbetsmiljöronderna och i elevernas trivselenkäter.

28 (28) Klassrum för musik skall inkluderas i ordinarie skollokaler. Nuvarande musiksal i modul med tillfälligt bygglov avyttras. Idrottshallens omklädningsrum för elever såväl som för personal behöver utökas för befintligt och kommande behov. Förrådsutrymmen för idrottsmateriel för såväl skolan som föreningslivet är underdimensionerade. Handikappanpassning krävs. Utifrån medicinska behov och diskrimineringsgrunder är möjlighet till enskild omklädning nödvändig för att elever ska kunna uppfylla skolplikten. Behovet av arbetsrum för personal skall tillgodoses. Skolans behov av skolbibliotek ska tas i beaktande, till exempel i form av ett integrerat folk- och skolbibliotek. sunderlag utdrag från KS , 158

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20 2015-04-13 1 (22) Plats och tid ande Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria Boström-Lambrén

Läs mer

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00 2015-05-11 1 (14) Plats och tid ande Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria Boström-Lambrén

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun)

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360 Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) Tid och plats Kun kl 10.00 Kommunfullmäktigesalen Kun Bil Au

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16. 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.00 ande Anna Palm, ordförande 160-162, 164-165, 167, 169-179 Hans-Göran Larsson, ordförande (FP) 163, 166, 168 Maria Boström

Läs mer

Styrdokument för den kommunala ärendehanteringen i Avesta kommun

Styrdokument för den kommunala ärendehanteringen i Avesta kommun Styrdokument för den kommunala ärendehanteringen i Avesta kommun 1 2 Innehållsförteckning Sid Inledning Syfte 3 Begreppet Allmän handling 3 Sekretess 4 Arbetsgång Postöppning 4 Hantering av personadresserad

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-12-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 9 december 2014 kl. 8:30-9:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 100-102 Beslutande Anders Andersson (C) Christina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 BESLUTSUNDERLAG Datum 2015-03-16 Sida 1(2) Kommunstyrelsen Ärende Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243 Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Läs mer

Revisionsrapport Tyresö Kommun

Revisionsrapport Tyresö Kommun Revisionsrapport Tillämpning av offentlighetsprincipen Helen Samuelsson Dahlstrand Tyresö Kommun Maj 2011 Tillämpning av offentlighetsprincipen 2011-05-25 Helen Samuelsson Dahlstrand Projektledare Jan

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige

KALLELSE Kommunfullmäktige 1/2 KALLELSE Kommunfullmäktige Dag och tid: 2015-05-25 18:00 Plats: Disponentvillan OBS! - Efter sammanträdet kommer de nya läsplattorna delas ut Justerare: Ann-Sofie Hagenvind (S) eller Peter Ezelius

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 1 (27) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 17.35. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare KALLELSE 2012-03-08 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 1 (2) Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens handlingar 2014-09-29

Barn- och ungdomsnämndens handlingar 2014-09-29 Barn- och ungdomsnämndens handlingar 2014-09-29 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Barn- och ungdomsnämnden 2014-09-12 1(2) Box 155 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 75 55 E-post: barn.och.ungdomsnamnden@halmstad.se

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson)

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson) Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-10:45 ande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Bo Bäckman (C) Tuula Marjeta (C) Ulf Eriksson (M), ersättare för Anniette

Läs mer

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne Sammanträdesprotokoll 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum AB-salen, Verkstaden, Arvika, kl. 14.00 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer