Räddningstjänsten konferensrum, Terminalvägen 1 i Höör Måndagen den 8 juni 2015 kl 19:00 22:30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Räddningstjänsten konferensrum, Terminalvägen 1 i Höör Måndagen den 8 juni 2015 kl 19:00 22:30"

Transkript

1 (28) Plats och tid ande Räddningstjänsten konferensrum, Terminalvägen 1 i Höör Måndagen den 8 juni 2015 kl 19:00 22:30 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria Boström-Lambrén (S), 1:e vice ordförande Per-Olov Henriksson (S) Lars Oscarsson (S) Fredrik Hanell (MP) Stefan Liljenberg (SD) Rolf Streijffert (SD) Utses att justera Lars Oscarsson Paragrafer Justeringens plats och tid Kommunkansli, Sekreterare Ordförande Gunilla Skoog Nilsson Björn Andreasson Lars Oscarsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd Barn- och utbildningsnämnden Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Protokollets förvaringsplats Kommunhuset, Södergatan 28, Höör Underskrift

2 (28) Ersättare Camilla Kampf (M) Caroline Jelkander (M) Hans-Erik Johansson (KD) Hans Larsson (S) Janette Skogshus (S) Anita Tarkkonen (V) Övriga Lisbeth Johansson, barn- och utbildningschef Cecilia Palmqvist, bitr. barn- och utbildningschef Björn Wassholm, IKT-pedagog Christel Jansson, utvecklingsstrateg Charlotte Gillsberg, ekonom/controller Gunilla Skoog Nilsson, nämndsekreterare Cecilia Birkén, fackliga företrädare för LF Johanna Sjöberg, fackliga företrädare för LR

3 (28) Innehållsförteckning Ärende 75 Upprop Godkännande av föredragningslista och eventuella extra ärenden/handlingar Val av justerande och justeringens tid och plats Anmälan av arbetsutskottets protokoll Informationsärende: Lägesrapport om IKT satsningen Informationsärende: Lägesrapport Skolutveckling Godkännande av huvudman Waldorfskolan Lill-Emilia för enskild förskoleverksamhet eller utökning av befintlig - Återtagit ansökan - Ärendet utgår Barn- och utbildningsnämndens myndighetsutövning mot enskild under sommaren Tillägg till barn- och utbildningsnämndens delegationsordning Ekonomisk prognos redovisning fram till april Informationsärende: Tidplan 2015 avseende budgetarbete Informationsärende - socioekonomisk viktning Fastställande av dokumenthanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden Revisionsrapport Barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa - granskning av samverkan mellan nämnderna Kalendarium för Åtkomst till W3D3 för politiker samt e-postadresser i Höörs kommuns mailsystem Informations- och lägesrapport: Utveckling av områdesindelning av skolenheter och förskoleområden Informationsärende: om att delta i försöksverksamhet med övningsförskolor från och med ht Redovisning av delegationsbeslut Redovisning av inkomna skrivelser och protokoll Informationsärende: Sätofta nybyggnation av förskola/skollokaler m.m

4 (28) 75 Upprop Barn- och utbildningsnämnden beslutar Efter upprop enligt förteckning av ledamöter och ersättare konstateras att samtliga beslutade ledamöter är närvarande.

5 (28) 76 Godkännande av föredragningslista och eventuella extra ärenden/handlingar 1. Föredragningslistan till dagens sammanträde godkänns, 2. Extra ärenden som meddelats behandlas vid dagens möte

6 (28) 77 Val av justerande och justeringens tid och plats Lars Oscarsson (S) utses att justera dagens protokoll. Justeringen sker på kommunkansli I tur att justera är Lars Oscarsson (S).

7 (28) Dnr BUN 2015/42 78 Anmälan av arbetsutskottets protokoll Arbetsutskottets protokoll från läggs till handlingarna.

8 (28) Dnr BUN 2015/56 79 Informationsärende: Lägesrapport om IKT satsningen Muntlig lägesrapport om IKT satsningen läggs till handlingarna. IKT-pedagog Björn Wassholm ger en muntlig delrapport om vad som pågår i skolutvecklingsprocessen som bland annat består av IKT-satsningen. I den digitala satsningen har det nu delats ut lärplattor till högstadielärarna och fortbildningen har påbörjats. En IKT-grupp för förskolan har startat och träffas en gång i månaden vilket är uppskattat. Vi har satt upp en GAFE (Google Apps For Education)- domän och är i en upphandlinsfas gällande om vi ska ersätta eller fortsätta med Infomentor. Diskussioner med Hörby om nätverk och system för central styrning av lärplattor fortlöper.

9 (28) Dnr BUN 2014/34 80 Informationsärende: Lägesrapport Skolutveckling 2016 Muntlig lägesrapport om Skolutveckling 2016 läggs till handlingarna. Utvecklingsstrateg Christel Jansson ger vid dagens möte en muntlig delrapport om vad som pågår i skolutvecklingsprocessen som bland annat består av Skolutveckling Lärgrupperna är i gång och planering inför hösten pågår tillsammans med förstelärarna och rektorerna. Pedagogistan träffar alla arbetslag och bedriver utvecklingsarbete inom lärmiljö och pedagogisk dokumentation av lärandet i förskolan. Lärgruppsledarna avslutar sin processledarutbildning 28 maj och planering pågår av vidare fortbildning. Lärcafe för alla lärare förmiddagen den 15 juni, gemensam fortbildning.

10 (28) Dnr BUN 2015/ Godkännande av huvudman Waldorfskolan Lill-Emilia för enskild förskoleverksamhet eller utökning av befintlig - Återtagit ansökan - Ärendet utgår Föreningen Emiliaskolan har återtagit sin ansökan om att utöka sin förskoleverksamhet, och Ärendet utgår därmed. Lill-Emilia Barnträdgård med huvudmannen Föreningen Emiliaskolan har ansökt om tillstånd och bidrag för utökning av befintlig förskoleverksamhet. Ansökan avser utökning med 25 platser i lokaler på Ishockeygränd i Höörs kommun. Huvudmannen bedriver i nuläget förskola, förskoleklass och grundskola i Höörs kommun. Lill-Emilia barnträdgård har ansökt om att bedriva förskoleverksamhet. Ansökan är en utökning av den förskola som huvudmannen redan bedriver. Utökningen ska uppgå till 25 platser, 10 i åldrarna 1-3, 10 i åldrarna 3-5 och 5 platser för 6-åringar. Av ansökan framgår att förskolans personaltäthet ska vara minst 3,5 heltidsbefattningar för 25 barn, vilket motsvarar en personaltäthet på 7,1 barn/ heltidsanställd. Personaltätheten utgör inte bedömningsgrund för att bevilja tillstånd. I tillsynsrapporten från Höörs kommuns tillsyn över Lill-Emilia barnträdgård (dnr:128/ daterad ) framkommer att huvudmannen rekommenderades av Höörs kommun att komplettera förskolans utbildningsplan eller att genom nyrekrytering tillföra verksamheten kompetens motsvarande högskolans förskollärarutbildning. I skollagens 2 kap. 17 framgår emellertid att det finns undantag för krav på personalens utbildning inom förskolor med särskild pedagogisk inriktning. Lokalerna som huvudmannen avser inrymma verksamheten i har tidigare använts av Höörs kommun för förskoleverksamhet. Yttrande från Miljö- och byggnadsnämnden har begärts och kommer att komplettera ärendet. Huvudmannen har tillstånd från Höörs kommun för att bedriva förskola och den befintliga förskoleverksamhet har bedömts motsvara de krav för verksamheten som finns. Mot bakgrund av detta och att personaltätheten i sig inte utgör en bedömningsgrund för tillståndet, föreslås i enlighet med skollagen 2 kap. 5 att ansökan beviljas Yttrande från Miljö- och byggsektorn har inkommit till sektorn.

11 (28) sunderlag Ansökan Svar från Miljö- och byggsektorn BUN AU , 67

12 (28) Dnr BUN 2015/ Barn- och utbildningsnämndens myndighetsutövning mot enskild under sommaren Nämndens och nämndens arbetsutskotts beslutanderätt under perioden delegeras till barn- och utbildningsnämndens ordförande eller tjänstgörande ordförande i ärenden gällande myndighetsutövning mot enskild, samt 2. Nämndens ordförande eller tjänstgörande ordförande får i uppdrag att på nämndens eller nämndens arbetsutskotts vägnar avge yttrande till domstol eller annan myndighet under perioden i ärenden gällande myndighetsutövning mot enskild. Nämndens sista sammanträde för terminen infaller Ordförande eller tjänstgörande ordförande ges beslutanderätt i ärenden under nämndens sommaruppehåll som infaller under perioden Arbetsutskottets första möte på höstterminen infaller samt nämndens första möte infaller sunderlag BUN AU ,

13 (28) Dnr BUN 2011/72 83 Tillägg till barn- och utbildningsnämndens delegationsordning 1. Nämnden delegerar till ordförande eller tjänstgörande ordförande rätten att besluta i ärenden av brådskande natur, som inte kan invänta nämndens sammankallande, samt 2. Ovanstående beslut gäller under mandatperioden. Bestämmelser om delegering med mera finns i Kommunallagen, 3 kap, 10 och 12 samt 6 kap kap Delegering innebär att flytta över beslutanderätten. Den som fått beslutanderätt från en nämnd kallas delegat. som fattas med stöd av nämndsdelegering är juridiskt sett ett nämndsbeslut. som är fattade på delegation av delegaten, skall månadsvis återrapporteras till nämnden. Detta betyder bland annat att delegatens beslut kan överklagas på samma sätt som nämndens. Ett grundläggande motiv för delegering är att möjliggöra en effektivare kommunal förvaltning och snabbare handläggning. Det uppstår tillfällen då beslut inte tål uppskov och åtgärden kan blir att förtroendevald ordförande vidtar åtgärd, då nämnden inte hinner inkallas. sunderlag BUN AU , 70

14 (28) Dnr BUN 2015/50 84 Ekonomisk prognos redovisning fram till april 2015 s Ekonomisk prognos till och med april 2015 läggs med godkännande till handlingarna. Ekonom/Controller Charlotte Gillsberg delger Barn-och utbildningsnämnden prognos avseende april månad Prognosen pekar på ett underskott om 0,8 mkr som är hänförbart till gymnasieskolan. Inga förslag till besparingsåtgärder görs då prognosens underskottet avser gymnasieskolan.

15 (28) Dnr BUN 2015/24 85 Informationsärende: Tidplan 2015 avseende budgetarbete 2016 Barn- och utbildningsnämndesn beslut Extra sammanträde för arbetsutskottet hålls , kl med anledning av pågående budgetprocess. Charlotte Gillsberg har sammanställt tidplan för pågående budgetprocess och arbetsutskottet får en redogörelse kring denna. Överläggning Efter diskussioner ändrar arbetsutskottet tidpunkt för extra möte till , kl

16 (28) Dnr BUN 2015/ Informationsärende - socioekonomisk viktning. 1. Med godkännande lägga redovisning av faktorer/mätvärden samt konsekvenser av olika socioekonomiska viktningar till handlingarna. 2. I samband med delårsbokslutet ta med synpunkter kring socioekonomisk viktning. Nya regler gällande behovsanpassade resurser till grundskolan ställer högre krav avseende socioekonomisk viktning. En diskussion kring vilka mått som bör vara mätvärden samt eventuella konsekvenser av de olika viktningarna diskuteras utifrån underlag från SCB. Diskussionsunderlag ges på sittande möte av controller Charlotte Gillsberg. Arbetsutskottet diskuterade ärendet vid möte Diskussion om faktorer/mätvärden samt konsekvenser av olika socioekonomiska viktningar. Vid dagens möte redogör Charlotte Gillsberg för ytterligare information rörande historik kring utbetalning av tilläggsbeolpp, som arbetsutskottet har efterfrågat.

17 (28) Dnr BUN 2012/ Fastställande av dokumenthanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden 1. För sektorn utses sektorsadministratören att utgöra arkivredogörare, och 2. Upprättad dokumenthanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden fastställs, samt 3. En kopia av barn- och utbildningsnämndens dokumenthanteringsplan ska därefter skickas till Arkivmyndigheten, d.v.s. Kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige antog den 25 januari 2012, 6, arkivreglemente för Höörs kom-mun att gälla från och med den 1 mars Enligt detta reglemente är kommunstyrel-sen arkivmyndighet i kommunen och har det övergripande ansvaret för arkivbildning och arkivvård. Respektive nämnd inom kommunen är egna myndigheter enligt detta reg-lemente. Samtliga dessa myndigheter är egna arkivbildare och ansvarar för att deras respektive arkiv vårdas enligt arkivlagen (1990:782) och det nu antagna arkivreglementet. Den grundläggande uppgiften och syftet med en myndighets arkiv är att det är en del av det nationella kulturarvet och skall bevaras, hållas ordnat och vårdas så att det tillgodo-ser rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättskipningen och förvaltningen samt forskningens behov. Av 7 i arkivreglementet framgår att varje myndighet ska upprätta en dokumenthante-ringsplan som beskriver de dokument/handlingar som finns i myndighetens verksamhet och hur dessa ska hanteras. Efter en inledande inventering av vilka typer av doku-ment/handlingar som förekommer anges dessa i listform med vissa rubriker med föl-jande informationsinnehåll: a) vilken typ av handling, dvs. vad den kallas b) om handlingen är av papper, mikrofilm, ADB, ljudband eller annat c) var handlingen förvaras d) i vilken ordning handlingen sorteras e) hur och när handling ska överföras till arkivmyndigheten f) vilken gallringsfrist som gäller för handlingen Sektorn ska utse arkivredogörare, som har till uppgift att sköta myndighetens närarkiv.

18 (28) En dokumenthanteringsplan ska hållas aktuell och en myndighet ska i anledning därav årligen kontrollera och vid behov revidera densamma. Den reviderade dokumenthante-ringsplanen ska redovisas för myndighetens nämnd eller styrelse och även skickas till arkivmyndigheten för kännedom. sunderlag Dokumenthanteringsplan, avsnitt för barn- och utbildningsnämndens olika verksamheter Beskrivning av dokumenthanteringsplan Arkivhandbok

19 (28) Dnr BUN 2013/ Revisionsrapport Barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa - granskning av samverkan mellan nämnderna Gemensamt upprättat svar från barn- och utbildningschef och socialchef, som beskriver hur samverkan mellan nämnderna fungerar rörande barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa översänds till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade , 85, att socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden återrapporterar skriftligen till kommunstyrelsen den 4 december 2014, hur samverkan fungerar mellan nämnderna rörande barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa. Socialchef Monica Dahl och barn- och utbildningschef Lisbeth Johansson har upprättat svar till Kommunstyrelsen som svar på hur samverkan mellan nämnderna fungerar rörande barn och unga som för illa eller riskerar att föra illa. sunderlag Kommunstyrelsen 85/2014 Svar till revisions rapport.dox

20 (28) Dnr BUN 2015/ Kalendarium för Utkast till mötestider för nämnden, arbetsutskott, samverkansmöten med kultur- och fritidsnämndens presidium och socialnämndens arbetsutskott läggs till handlingarna, och 2. När kommunkansli har lagt kalendarium för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott kommer utkast till mötestider från Björn Andreasson åter att aktualiseras, och 3. Önskemål om ett kalendarium för skolenheters-/förskoleområdens olika möten/råd kommer att upprättas när höstterminen 2015 har påbörjats, samt 4. Information om de träffar som är inplanerade för 2016, mellan politiker och föräldrar med barn inom förskola/grundskola, ska vidarebefordras ut i organisationen. Ordförande Björn Andreasson har sammanställt förslag på mötestider för barn- och utbildningsnämnden och dess arbetsutskott enligt nedan: BUN 2016 (måndagar 19:00-22:00) 15/2, 14/3, 25/4, 23/5, 20/6, 29/8, 26/9, 24/10, 21/11 och 19/12. BUN AU 2016 (tisdagar kl 08:30-12:00 - ca 2 veckor före BUN) 26/1, 1/3, 12/4, 10/5, 7/6, 16/8, 13/9, 11/10, 8/11 och 6/12. Gemensamt BUN AU/KFN AU (förslag 13:00-15:00): 26/1, 12/4, 13/9 och 8/11 Gemensamt BUN AU/Soc AU (förslag 13:00-16:00): 1/3, 10/5, 16/8, 11/10 och 6/12. Anledningen till tre möten på hösten: budgetprocessen. Föreslår även att fastighetsbolaget bjuds in 1/3. Datum att uppmärksamma utöver allmän flaggdag (del av demokrati- och värdegrundsarbetet, medel för uppmärksammande avsätts i budgetarbetet 2015): 27/1 Förintelsens dag - Sveriges enda av riksdagen beslutade nationella minnesdag. Mot främlingsfientlighet och rasism. 19/5 Förskolans dag

21 (28) 5/10 Internationella lärardagen 24/10 FN-dagen 20/11 Barnens dag: barnkonventionen 10/12 Mänskliga rättigheters dag Politiska dagar: Samtliga skolråd och förskolemöten - sammanställ kalendarium, be cheferna synka så att kollisioner i möjligaste mån undviks. Föräldrainformationsmöten (19:00-21:00, lokal beslutas senare): 26/1, 1/3, 13/9 och 11/10 (samma som BUN AU) Inga skolråd eller föräldramöten dessa dagar. Skolavslutningar - avslutningstal och deltagande BUN Övriga dagar till kalendariet: Samrådsmöten, ledningsgruppsmöten mm.

22 (28) Dnr BUN 2015/ Åtkomst till W3D3 för politiker samt e- postadresser i Höörs kommuns mailsystem 1. Politikernas önskemål om att få åtkomst till W3D3 - Digitalt ärende- och dokumenthanteringssystem inom Höörs kommun, kommer att behandlas av kommunledningen inom kort, och 2. Önskemål om att alla politiker skall få e-postadress via mailsystemet inom Höörs kommun, kommer att behandlas av kommunledningen inom kort, samt 3. Övriga frågor från ordföranden läggs till handlingarna. Ordförande Björn Andreasson har aktualisera behovet av att få åtkomst till W3D3 - Digitalt ärende- och dokumenthanteringssystem samt att politikerna har behov av e-postadresser via mailsystemet inom Höörs kommun. Kanske behöver vi bilda en övergripande e-demokratigrupp som arbetar med IT-policy och principiella frågor: skall inte man kunna lägga in mail-adresser och skapa maillistor med andra adresser än hoor.se-adresser? Skall inte alla politiker nås via mailen? Hässleholm har exempelvis den policyn - Höör och Hörby har inte. Hur kan man som ordförande och presidium få insyn i ärendehanteringen som vi är ansvariga för?

23 (28) Dnr BUN 2015/57 91 Informations- och lägesrapport: Utveckling av områdesindelning av skolenheter och förskoleområden Informations- och lägesrapport från barn- och utbildningschefen läggs till handlingarna. En plan ska tas fram kring hur områdesindelningen inom för- och grundskolan samt särskolan ska utvecklas och formeras de kommande åren. Pedagogiska förutsättningar för barn, elever och personal ska vara vägledande i arbetet. Barn- och utbildningsnämnden gav , 35 barn- och utbildningschefen i uppdrag att ta fram en utvecklingsplan för områdesindelning av kommunala verksamheter inom förskolan, grundskolan samt särskolan. Grund för planen utgör befolkningsprognos, planerade bostadsområden, nuvarande grundskolors och förskolors förutsättningar, optimala verksamhetsvolymer, lokalförsörjning samt geografiska och ekonomiska förutsättningar. Barn-och utbildningschefen ger en informations- och lägesrapport.

24 (28) Dnr BUN 2015/53 92 Informationsärende: om att delta i försöksverksamhet med övningsförskolor från och med ht 2015 Information, om att Höörs kommun blivit utsedd att deltaga i en riksomfattande försöksverksamhet med övningsförskolor inom ramen för den verksamhetsförlagda delen av utbildningar som leder till förskollärarexamen, läggs till handlingarna. Lärosäten, skolor och förskolor i Skåne har ett utvecklat samarbete om verksamhetsförlagd utbildning som regleras i ett ramavtal. Ramavtalet garanterar verksamhetsförlagd utbildning med god kvalitet. Försöksverksamheten med övningsskolor och övningsförskolor innebär en möjlighet att ytterligare förstärka kvaliteten i detta samarbete. Malmö högskola och ett femtiotal skolor och förskolor i regionen deltar sedan hösten 2014 i den riksomfattande försöksverksamheten med övningsskolor och övningsförskolor inom ramen för den verksamhetsförlagda delen av utbildningar som leder till grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen eller förskollärarexamen. Skolenhet/förskoleområden inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde har ansökt om att delta i försöksverksamhet med övningsskolor från och med höstterminen Höörs kommun har fått meddelande om att följande förskolor har beviljats att delta i försöksverksamheten fr o m ht 2015: Holma, Trollskogens och Konvaljens förskolor. Vid dagens möte delger sektorschef Lisbeth Johansson information om deltagandet i försöksverksamheten.

25 (28) Dnr BUN 2015/26 93 Redovisning av delegationsbeslut Barn- och utbildningsnämnden lägger redovisningen av fattade delegationsbeslut med godkännande till handlingarna. Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt den delegationsordning som nämnden antagit. Dessa beslut skall redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden kan ompröva eller fastställa besluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering. Vid dagens sammanträde redovisas följande: 1. Redovisning av Förskolechefs/Rektors/Sektorschefens delegationsbeslut anställningar och avgångar under Redovisning av delegationsbeslut från sektorschefen, maj 2015, Dnr BUN 2015/28 (här redovisas inte några delegeringsbeslut) 3. Redovisning av delegationsbeslut från ekonom/controller, maj 2015, Dnr BUN 2015/27 4. Redovisning av delegationsbeslut från utredare/skolskjutsansvarig, maj 2015, Dnr BUN 2015/29 (här redovisas inte några delegeringsbeslut) 5. Redovisning av delegationsbeslut från specialpedagog, maj 2015, Dnr FSK 2015/2 (SEKRETESS) 6. Redovisning av delegationsbeslut från ordförande, april 2015, Dnr BUN 2012/54

26 (28) Dnr BUN 2015/39 94 Redovisning av inkomna skrivelser och protokoll Barn- och utbildningsnämnden lägger redovisning av inkomna skrivelser och protokoll till handlingarna. Redovisning av inkomna skrivelser och protokoll Från Segrande Liv grundskola, anmälan av frånvaro i betydande utsträckning för elev i åk 8. Dnr BUN 2015/138 (Ny information har tillkommit - Eleven går i skolan) Från Advokatbyrån Torbjörn Jönsson AB, svar på föreläggande. Dnr BUN 2014/252 Från Skolverket, beslutsmeddelande gällande statsbidrag för utbildning av barn som vistas i landet utan tillstånd vårterminen Dnr BUN 2015/35 Polismyndigheten, anmälan av stöld mobiltelefoner på Sätoftaskolan samt skadegörelse på fönster. Polismyndigheten, Underrättelse om stöld på Ringsjöskolan - anmälan inleds inte

27 (28) Dnr BUN 2013/ Informationsärende: Sätofta nybyggnation av förskola/skollokaler m.m. Ordförandens information om vad som pågår i processen i ärendet Sätofta nybyggnation av förskola/skollokaler läggs till handlingarna. Vid dagens möte informerar ordförande från möte med dels kommundirektör och dels med kanslichef. Eventuell tillkommande information i ärendet delges ledamöterna. KS AU behandlade ärendet vid möte , 158. Historik: Barn- och utbildningsnämnden beslutade , 62 att hemställa hos kommunstyrelsen att ett förnya uppdrag ges kring lokalförsörjning med helhetssyn utifrån förskole- och skolverksamheternas behovsanalys. 1. Barn- och utbildningsnämnden framför önskemål om att en extern arkitekt ges möjlighet att göra sin bedömning och helhetssyn utifrån förskole- och skolverksamheternas behovsanalys, och 2. Antalet förskoleplatser behöver utökas inom Sätoftaområdet, med en förskoleavdelning samt en möjlig hemvist för en kommande uteförskoleavdelning, utöver de befintliga sex avdelningarna tillhörande området. 3. En samordning av befintliga förskoleavdelningar inom området, alternativt en utbyggnad av befintliga lokaler, ska tillsammans med behovet av utökning utformas för bästa möjliga pedagogiska förutsättningar, bra resursutnyttjande, god arbetsmiljö och fokus på barnens inne- och utemiljö samt valfrihet och mångfald. Alternativa förslag för att täcka behovet av totalt 8 avdelningar bör utarbetas, exempelvis utifrån lokalisering på tomten, samordning med befintliga lokaler (t ex 4+4 avdelningar) och utemiljöer samt utformning av nybyggnationen (ett- eller två plan). Ytterligare två klassrum behövs vid Sätofta F-9 grundskola, för att F-6 ska kunna utgöra en helt igenom tvåparallellig skolenhet inkluderat 4-5 fritidshemsavdelningar och 7-9 en treparallellig skolenhet. Synpunkter från räddningstjänsten finns kring utrymningsvägar på plan två i F-6 lokaler vilka bör vägas in vid förändringen. Särskolan åk 1-9 behöver samordnas i kommunens enda F-9 verksamhet, vid Sätoftaskolan där redan 7-9 finns. Syftet är att samla kunskap, kompetens och utrustning för en relativt liten målgrupp där inkludering är en grund för valet av lokalisering. Befintligt eller nytt kök dimensioneras för att kunna leverera mat till all verksamhet inom Sätoftaområdet. Problemen med dagens trånga entré- och kösituation vid matsalen har en rad år lyft vid arbetsmiljöronderna och i elevernas trivselenkäter.

28 (28) Klassrum för musik skall inkluderas i ordinarie skollokaler. Nuvarande musiksal i modul med tillfälligt bygglov avyttras. Idrottshallens omklädningsrum för elever såväl som för personal behöver utökas för befintligt och kommande behov. Förrådsutrymmen för idrottsmateriel för såväl skolan som föreningslivet är underdimensionerade. Handikappanpassning krävs. Utifrån medicinska behov och diskrimineringsgrunder är möjlighet till enskild omklädning nödvändig för att elever ska kunna uppfylla skolplikten. Behovet av arbetsrum för personal skall tillgodoses. Skolans behov av skolbibliotek ska tas i beaktande, till exempel i form av ett integrerat folk- och skolbibliotek. sunderlag utdrag från KS , 158

Plats och tid. Kommunkansli, Höörsalen Måndagen den 19 januari 2015 kl. 19:00 21:00. Beslutande Ledamöter

Plats och tid. Kommunkansli, Höörsalen Måndagen den 19 januari 2015 kl. 19:00 21:00. Beslutande Ledamöter 2015-01-21 1 (14) Plats och tid Kommunkansli, Höörsalen Måndagen den 19 januari 2015 kl. 19:00 21:00 ande Ledamöter Björn Andreasson (M), Ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00 2015-05-11 1 (14) Plats och tid ande Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria Boström-Lambrén

Läs mer

Plats och tid. Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 16 februari 2015 kl. 19:00 22:15. Beslutande

Plats och tid. Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 16 februari 2015 kl. 19:00 22:15. Beslutande 2015-02-16 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 16 februari 2015 kl. 19:00 22:15 ande Björn Andreasson (M), Ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria

Läs mer

Plats och tid. Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 16 februari 2015 kl. 19:00 22:15. Beslutande

Plats och tid. Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 16 februari 2015 kl. 19:00 22:15. Beslutande 2015-02-16 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 16 februari 2015 kl. 19:00 22:15 ande Björn Andreasson (M), Ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria

Läs mer

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 28 september 2015 kl 19:00 22:25

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 28 september 2015 kl 19:00 22:25 2015-09-28 1 (24) Plats och tid ande Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 28 september 2015 kl 19:00 22:25 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria

Läs mer

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20 2015-04-13 1 (22) Plats och tid ande Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria Boström-Lambrén

Läs mer

Justeringens plats Kommunhuset och tid , kl Paragrafer 1 7 sekr 1 Underskrifter Sekreterare:... Ordförande:... Justerande:...

Justeringens plats Kommunhuset och tid , kl Paragrafer 1 7 sekr 1 Underskrifter Sekreterare:... Ordförande:... Justerande:... 2008-01-28 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.10 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Brita Edholm, (fp), ordförande Anna Palm, (m), 1:e vice ordförande Johan Svanberg, (m), tjg ersättare Gunilla

Läs mer

OBS! -- Ringsjöstrand-- Hörby Kommun Måndagen den 16 mars 2015 kl 14:00 17:00

OBS! -- Ringsjöstrand-- Hörby Kommun Måndagen den 16 mars 2015 kl 14:00 17:00 2015-03-16 1 (27) Plats och tid ande OBS! -- Ringsjöstrand-- Hörby Kommun Måndagen den 16 mars 2015 kl 14:00 17:00 Björn Andreasson (M), Ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 Beslutande Övriga deltagare Björn Andreasson, (m), ordförande Ingemar Kristensson, (m), ledamot Johan Svanberg, (m), ledamot Brita Edholm, (fp),

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Kommunhuset, Höör salen Måndagen den 26 oktober 2015 kl 19:00 22:00

Kommunhuset, Höör salen Måndagen den 26 oktober 2015 kl 19:00 22:00 2015-10-26 1 (28) Plats och tid ande Kommunhuset, Höör salen Måndagen den 26 oktober 2015 kl 19:00 22:00 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria

Läs mer

Sektorns konferensrum Tisdagen den 16 augusti 2016 kl 13:00 17:10

Sektorns konferensrum Tisdagen den 16 augusti 2016 kl 13:00 17:10 2016-08-16 1 (20) Plats och tid ande Övriga Sektorns konferensrum Tisdagen den 16 augusti 2016 kl 13:00 17:10 Björn Andreasson (M), ordförande Maria Boström-Lambrén (S), 1:e vice ordförande Ola Kollén

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

Johan Svanberg, (m), ersättare. Justeringens plats Kommunhuset och tid 2008-04-07, kl 16.30 Paragrafer 15-21. Ordförande:... Justerande:...

Johan Svanberg, (m), ersättare. Justeringens plats Kommunhuset och tid 2008-04-07, kl 16.30 Paragrafer 15-21. Ordförande:... Justerande:... 2008-03-31 18 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Brita Edholm, (fp), ordförande Anna Palm, (m), 1:e vice ordförande Ingemar Kristensson, (m), ledamot Helene

Läs mer

Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35

Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35 2015-04-21 1 (19) Plats och tid ande Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Linda Andersson (S) Adele Olander

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Barn och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Barn och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) 2010-12-14 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Beslutande Rådhuset, lokal Bjällerup B, tisdagen den 14 december 2010 klockan 15.00 17.45. Annica Carlstedt (M), ordf Helene

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Konferensrum Höörsalen Måndagen den 26 september 2016 kl. 18:00 20:45

Konferensrum Höörsalen Måndagen den 26 september 2016 kl. 18:00 20:45 2016-09-26 1 (22) Plats och tid ande Konferensrum Höörsalen Måndagen den 26 september 2016 kl. 18:00 20:45 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria

Läs mer

Konferensrum, Höörsalen Måndagen den 15 februari 2016 kl 19:00 22:00

Konferensrum, Höörsalen Måndagen den 15 februari 2016 kl 19:00 22:00 2016-02-15 1 (26) Plats och tid ande Konferensrum, Höörsalen Måndagen den 15 februari 2016 kl 19:00 22:00 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria

Läs mer

Kommuhuset, rum Dalen Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18:00

Kommuhuset, rum Dalen Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18:00 2015-01-07 1 (12) Plats och tid ande Kommuhuset, rum Dalen Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP), 2:e vice ordf

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-24 1(8) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering

Läs mer

Naringslivscenter i Osby klockan 13:30-16:05

Naringslivscenter i Osby klockan 13:30-16:05 1(17) Plats och tid Naringslivscenter i Osby klockan 13:30-16:05 Beslutande Mats Ernstsson (C), ordforande Ingmar Bernthsson (S), vice ordforande Pontus Plantman (M) Monica Svensson (S) Stephan Hellqvist

Läs mer

Kommunhuset lokal Dalen Torsdagen den 18 september 2014 kl 18:00 20:00

Kommunhuset lokal Dalen Torsdagen den 18 september 2014 kl 18:00 20:00 1 (15) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset lokal Dalen Torsdagen den 18 september 2014 kl 18:00 20:00 Jessica Ashworth (M), ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders Magnhagen

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret kl. 16.00-18.15 Beslutande Övriga deltagande Marie Gärdby, (C) ordförande Kent Holmer, (S) 1:e vice ordförande Viveca Dahlqvist (PF) 2:e vice ordförande Mikael Malm,

Läs mer

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 23 november 2015 kl 19:00 22:00

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 23 november 2015 kl 19:00 22:00 2015-11-23 1 (25) Plats och tid ande Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 23 november 2015 kl 19:00 22:00 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(10) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.00 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2011-11-22 203

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2011-11-22 203 2011-11-22 203 Plats och tid Häggenäs Sjukhem, kl 18.00 21.00 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Henrik Kvennberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Jessica Ashworth, (m) ledamot Knut

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen, Kommunhuset

Vård- och omsorgsförvaltningen, Kommunhuset SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(5) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:20 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Astrid-Marie Jonsson, (C)

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP)

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP) 1(14) Plats och tid Stora Björn, Nya Kyrkogatan 21, 09.00-10.30 ande Ledamöter Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD), vice ordförande Kajsa Adolfsson (S) Bo Andersson (S) Carina Johansson (S)

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(16) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje Kl. 14.00-15.00 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-11-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-11-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Finaborummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13:30-16.50 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal C Bengt Axbrink S Urban Jernberg S AnnSofi

Läs mer

2014-09-16. Kansliet, kommunhuset i Osby, fredag 19 September 2014, kl 10:00

2014-09-16. Kansliet, kommunhuset i Osby, fredag 19 September 2014, kl 10:00 KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Naringslivscenter i Osby klockan 13:35-16:15 Besiutande Mats Ernstsson (C), ordforande Ingmar Bernthsson (S), vice ordforande Pontus Plantman (M) Monica

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, onsdagen den 17 augusti 2016, klockan 16.00-18.25 ande Monica Lindgren (S), Mikael Peterson (S) ordförande, Gunilla Wolinder

Läs mer

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ...

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ... Barn- och utbildningsnämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, onsdagen den 15juni 2017, klockan 16.00 17.45. Ajournering 16.50-17.00. ande Monica Lindgren (S), Margareta Johansson (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll Innehåll 54 Godkännande av ärendelista... 75 55 Delgivningar... 76 56 Anmälan av delegationsbeslut... 77 57 Rapporter... 78 58 Månadsuppföljning per30 april 2016... 79 59 Statusrapport över pågående ärenden

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29 Datum: Torsdagen den 29 januari 2015 Tid: 16.00 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 3 februari 2015 Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente för barn- och, reviderat oktober 2014 1 (6) 2014-10-27 Reglemente för barn- och Antaget av kommunfullmäktige 152/2013-11-25. Reviderat av kommunfullmäktige med avseende på antalet ledamöter

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Socialkontoret

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Socialkontoret SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.45 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- & UTBILDNINGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- & UTBILDNINGSNÄMNDEN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ängelholms Kommun KFS Antagen: Kommunfullmäktige 20 september 1999 80 Gäller fr o m: 1 oktober 1999 Reviderad KF 2007-10-29 179, KF 2009-02-23, 34. 211 A REGLEMENTE FÖR BARN-

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-21 1(7)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-21 1(7) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-21 1(7) Plats och tid Björkö skola/förskola, Björkö, klockan 16.15 18.25 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering

Läs mer

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Det är upp till det beslutande organet att avgöra i vilken utsträckning man ska överlåta sin beslutsrätt. Möjligheterna att delegera beslutanderätten

Läs mer

Benny Nilsson, kanslichef, sekreterare Staffan Olofsson, nämndsadministratör

Benny Nilsson, kanslichef, sekreterare Staffan Olofsson, nämndsadministratör 1 (8) Plats och tid Älvkullen, onsdagen den 15 oktober 2014 kl. 19:00 20.00 ande Anders Netterheim (M), ålderspresident 61-64, ordförande 65-66 Övriga beslutande, se bilagda sammanträdeslista Övriga Benny

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Kommunhuset, kl

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Kommunhuset, kl 2014-06-09 45 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 Beslutande Övriga deltagare Björn Andreasson, (M), ordförande Ingemar Kristensson, (M), ledamot Johan Svahnberg, (M), ledamot Brita Edholm, (FP),

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdag 2015-10-05 Innehåll 137 Studiebesök... 164 138 Tillkommande/utgående ärenden samt godkännande av föredragningslista... 165 139 Månadsuppföljning/delårsbokslut

Läs mer

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 18 juni 2014, 13.00 16.20

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 18 juni 2014, 13.00 16.20 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 18 juni 2014, 13.00 16.20 ANDE LEDAMÖTER Anders Johansson (S), ordförande Stig Bjelvert (M), vice ordförande Maj-Britt Tibo (S) Jessica Hildén (S)

Läs mer

Monica Nilsson, s Lennart Eklund, c. Eva Didrikson, s Agneta Goth, v Runa Petersson, kd, ersättare för Annica Eek, kd

Monica Nilsson, s Lennart Eklund, c. Eva Didrikson, s Agneta Goth, v Runa Petersson, kd, ersättare för Annica Eek, kd 1(10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 10.00 12.15 Ajournering kl. 10.30-10.45 ande Gunilla Abrahamsson, s Pär Edgren, m Arne Fäldt, s Lars Nilsson, c Monica Nilsson, s Lennart Eklund,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-03-29 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-03-29 1 (15) 2012-03-29 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret i Edsbyn sammanträdesrum A, torsdag 29 mars 2012, kl. 9:00-12:00. ande Ledamöter Håkan Englund (S), ordförande Susanne Jeffrey (MP), vice ordförande Ingrid

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 15 oktober 2015, kl , , lunch

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 15 oktober 2015, kl , , lunch 2015-10-15 1(18) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 15 oktober 2015, kl. 08.30 12.00, 13.00 14.30, lunch 12.00 13.00 Beslutande Britt-Louise Eriksson, (s) Simon Karström,

Läs mer

Bino Drummond (M), ordförande Patrik Dahl (C) Åsa Wennerfors (FP) 24-26 Olle Jansson (S)

Bino Drummond (M), ordförande Patrik Dahl (C) Åsa Wennerfors (FP) 24-26 Olle Jansson (S) 1(8) 2014-05-19 Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-14.40 ande Ledamöter Bino Drummond (M), ordförande Patrik Dahl (C) Åsa Wennerfors (FP) 24-26

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-06-07 1 (18) Osby, tisdagen den 7 juni 2011 kl 09.00-12.55

Socialnämndens arbetsutskott 2011-06-07 1 (18) Osby, tisdagen den 7 juni 2011 kl 09.00-12.55 arbetsutskott 2011-06-07 1 (18) Plats och tid Osby, tisdagen den 7 juni 2011 kl 09.00-12.55 Beslutande Margaret Engdahl (mp) ordförande Censurerat Inga Magnusson (s) tjänstg ersättare för Marika Bjerstedt

Läs mer

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-11-24, 78 Dnr 95/2013.002 1 av 6 Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 27 augusti 2012. 1. Delegeringsförbud Nämnden delegerar beslutanderätten

Läs mer

Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl Marita Jeansson (S) Ulla Maiutchenko (M)

Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl Marita Jeansson (S) Ulla Maiutchenko (M) NORRTÄLJE KOMMUN Barn- och skolnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL Plats och tid ande ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare övriga deltagande Utses justera Justeringens plats och tid Underskrift

Läs mer

Konferensrum Höörsalen Måndagen den 29 augusti 2016 kl. 18:00 21:45

Konferensrum Höörsalen Måndagen den 29 augusti 2016 kl. 18:00 21:45 2016-08-29 1 (30) Plats och tid ande Konferensrum Höörsalen Måndagen den 29 augusti 2016 kl. 18:00 21:45 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Paragrafer 138-145 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, kl. 19.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Rune Persson (S), ordförande Cecilia Örnemark (MP) Maria Sjöberg (S) Thomas Thorné

Läs mer

Sekreterare Ann-Katrin Öijwall, Barn- och utbildningschef Fredrik Bergh, Bitr. barn- och utbildningschef Lars-Erik Lindvall

Sekreterare Ann-Katrin Öijwall, Barn- och utbildningschef Fredrik Bergh, Bitr. barn- och utbildningschef Lars-Erik Lindvall Barn- och utbildningsnämnden 1 (7) Plats och tid ande Verksamhetsbesök på Kinnekulle förskola, klockan 16.00. Sammanträdet fortsatte sedan i Hellqvistsalen, kommunhuset, onsdagen den 22 april 2015, mötet

Läs mer

Grästorps barn- och ungdomsnämnd

Grästorps barn- och ungdomsnämnd Barn- och ungdomsnämnden 2007-02-16 1 (12) Plats och tid Centralskolan, kl 13.00 15.15 Beslutande Britt-Marie Hermansson (m), ordförande Jens Persson (s) Susann Paulsson (m) Bengt Svensson (c) Maria Toll

Läs mer

Tisdagen den 30 augusti 2016 kl 13:00

Tisdagen den 30 augusti 2016 kl 13:00 2016-08-30 1 (19) Plats och tid Hörby sportcenter, Byggmästareg 6 Tisdagen den 30 augusti 2016 kl 13:00 ande Camilla Källström (M), ordförande Anders Larsson (C), vice ordförande, 182-190 Göran Dahlgren

Läs mer

~~-.::J/d et~ Justerande Laila Olsen (S)

~~-.::J/d et~ Justerande Laila Olsen (S) l - l BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 1 (12) Sammanträde Sammanträdesdatum: Sammanträdestid: Plats: Paragrafer: Beslutande: Övriga deltagare: Justerande: Justering: 2015-05-12 Klockan 18.00-18.40 Sammanträdesrum

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 mars 2015 kl 19:00-19:50

Älvkullen Onsdagen den 25 mars 2015 kl 19:00-19:50 2015-03-25 1 (18) Plats och tid ande Älvkullen Onsdagen den 25 mars 2015 kl 19:00-19:50 Anders Netterheim (M), ordförande Ellinor Dahlgren (S), 2:e vice ordf Björn Andreasson (M) Camilla Källström (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-16 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, 17.00 18.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Inga-Lill Hast (M) Ingela Wastegård (M) Ammi Henriksson (KA) Kenneth

Läs mer

Kommunstyrelsen. Anslag / Bevis. Protokoll Måndag 27 juni 2016 kl , Svenljungasalen norr, kommunhuset Ajournering

Kommunstyrelsen. Anslag / Bevis. Protokoll Måndag 27 juni 2016 kl , Svenljungasalen norr, kommunhuset Ajournering Plats och tid ande Ledamöter Måndag 27 juni 2016 kl. 14.00 15.30, Svenljungasalen norr, kommunhuset Ajournering 14.50 15.00 Stefan Carlsson (S), ordförande Johan Björkman (M), vice ordförande Per Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-01-26 1 Innehållsförteckning Ärende 1 Aktuell betygsstatistik åk 6... 3 2 Aktuell betygsstatistik åk 7-9... 4 3 Ekonomisk månadsrapport... 5 4 Intern kontrollplan för barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer.

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer. 1 (6) REGLEMENTE Gäller från och med 2013-03-25 KF 85.2013 Antagen av kommunfullmäktige den 25 mars 2013. Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll

Omsorgsnämndens protokoll Datum: Måndagen den 18 november 2013 Tid: 15.30 17.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Onsdagen den 20 november 2013 Paragrafer: 106-112 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP)

Läs mer

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 14 december 2016, NR ÄRENDE DNR. Val av protokolljusterare Godkännande av dagordning BUN 16/66

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 14 december 2016, NR ÄRENDE DNR. Val av protokolljusterare Godkännande av dagordning BUN 16/66 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-12-14 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 14 december 2016, 15.00 18.00 FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR 1 Val av protokolljusterare

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-09-17 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset kl 17:00 19:30 Utses att justera Maria Jacobsson Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-09-24

Läs mer

Reglemente för barn- och ungdomsnämnden i Gävle kommun

Reglemente för barn- och ungdomsnämnden i Gävle kommun 1 Reglemente för barn- och ungdomsnämnden i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Nämndens uppgifter Verksamheter 1 Barn- och ungdomsnämnden svarar

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-04-23

Utbildningsnämndens protokoll 2015-04-23 Datum: Torsdagen den 23 april 2015 Tid: 16.00-19.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 25-31 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-04-13 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-04-13 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-04-13 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 08:00-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S) Torbjörn Norén (S), ers. Laila Andrén (S) Hans Andersen (S),

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 30 Godkännande av ärendelista... 41 31 Budget 2017... 42 32 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 43 33 Ansökan om bidrag för Miljö & Naturboken... 44 34 Hur blir

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 1 (8) DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 2 (8) 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Barn- och utbildningsnämnden avgör i vilken utsträckning man ska överlåta sin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-10-02 1 Innehållsförteckning Ärende 102 Presentation av ny enhetschef... 3 103 Information om tillsynsärende - Socialstyrelsen... 4 104 Delegation handläggning av SFI-bonus... 5 105 Äldreomsorgsplan...

Läs mer

Konferensrum, Höörsalen Måndagen den 23 maj 2016 kl 19:00 22:40

Konferensrum, Höörsalen Måndagen den 23 maj 2016 kl 19:00 22:40 2016-05-23 1 (27) Plats och tid ande Konferensrum, Höörsalen Måndagen den 23 maj 2016 kl 19:00 22:40 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria Boström-Lambrén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-03-07 BUN 21 VERKSAMHETSBESÖK... 1 BUN 22 ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR... 2 BUN 23 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 3 BUN 24 PLAN FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll

Utbildningsnämndens protokoll Datum: Torsdag den 27 september 2012 Tid: 16.00-18.15 Plats: Östra roten, kommunhuset Älvkullen Paragrafer: 52-59 Utses att justera: Michael Grönlund (m) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare

Läs mer

Svedala Kommuns 4:27 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 4:27 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Reglemente för utbildningsnämnden antaget av kommunfullmäktige 2014-11-10, 144 Gäller från med ändring 2016-04- 13, 2016-05-01 För utbildningsnämnden gäller vad som föreskrivs

Läs mer

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Monica Lantz Thomas Uppman Stefan Ohlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Justeringens plats Kommunhuset och tid 2009-05-04 kl 16.30 Paragrafer 28-34 sekr 12-17 Underskrifter Sekreterare:... Ordförande:... Justerande:...

Justeringens plats Kommunhuset och tid 2009-05-04 kl 16.30 Paragrafer 28-34 sekr 12-17 Underskrifter Sekreterare:... Ordförande:... Justerande:... 2009-04-27 35 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.28 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Brita Edholm, (fp), ordförande Anna Palm, (m), 1:e vice ordförande Johan Svanberg, (m), tjg ersättare Gunilla

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-28 1(13)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-28 1(13) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-28 1(13) Plats och tid Rörö Skola, klockan 16.00 18.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ingvar Svensson

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM Utbildningsnämnden sammanträde 66. Ekonomisk uppföljning efter oktober år 2010 67. Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll (14) Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll (14) Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 2015-11-25 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 14.00-16.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Svante Hanses (KOSA) ordförande Pelle Källs (KOSA) Anne-Christine

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 16.25

Kommunkontoret kl 14.00 16.25 1(10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Marianne

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden

Protokoll. Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden 66-69 2 66 Information och överläggningar...5 67 Skolinspektionens beslut efter tillsyn i Alströmergymnasiet...6 68 Meddelanden 2015...8 69 Delegation 2015...9 3 Plats och tid Nämndsammanträdesrummet

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Niels Madsen (M) Kenneth Bolinder (S) Ingegärd Berglund (KD) Therese Wredström (KD) Kennet Jansson (MP) Sten Claesson (SD)

Niels Madsen (M) Kenneth Bolinder (S) Ingegärd Berglund (KD) Therese Wredström (KD) Kennet Jansson (MP) Sten Claesson (SD) 1 (9) Plats och tid Gruesalen, onsdagen den 24 augusti 2016 kl 18:30-21:00 Beslutande Ersättare Caroline Wegner (S), ordförande Bertil Olsson (M), 2:e vice ordförande Kjell-Åke Johnsson (S) Mickael Persson

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Plats och tid: Stjäneboskolan, Kisa, onsdag 30 januari 2008, kl 08.30-15.00. Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Kerstin Almqvist (m) Birgitta Olaison

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Barn och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Barn och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) 2011-02-28 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Beslutande Rådhuset, lokal Bjällerup A, lokal Bjällerup A, måndagen den 28 februari 2011 klockan 18.30 20.25. Nino Vidovic

Läs mer

91 Yttrande om barn som far illa eller riskerar att fara illa

91 Yttrande om barn som far illa eller riskerar att fara illa PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2015-06-18 1 (1) SOCIALNÄMNDEN Dnr SN 2013/183 91 Yttrande om barn som far illa eller riskerar att fara illa Beslut Socialnämnden ställer sig bakom det från socialchefens

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-04-16 Sida 1 (13)

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-04-16 Sida 1 (13) Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-04-16 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00 21:20 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Josef Janosi(m)

Läs mer