Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20"

Transkript

1 (22) Plats och tid ande Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria Boström-Lambrén (S), 1:e vice ordförande Per-Olov Henriksson (S) Lars Oscarsson (S) Fredrik Hanell (MP) Stefan Liljenberg (SD) Rolf Streijffert (SD) Utses att justera Lars Oscarsson Paragrafer Justeringens plats och tid Kommunhuset Söderg 28, kl 8:00 Sekreterare Ordförande Thomas Andersson Björn Andreasson Lars Oscarsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd Barn- och utbildningsnämnden Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Protokollets förvaringsplats Underskrift Kommunhuset, Södergatan 28, Höör Björn Andreasson

2 (22) Övriga närvarande Camilla Kampf (M) Caroline Jelkander (M) Hans-Erik Johansson (KD) Hans Larsson (S) Janette Skogshus (S) Lena Zetterström (MP) Anita Tarkkonen (V) Helena Ohlson (SD) Lisbeth Johansson, barn- och utbildningschef Christel Jansson, utvecklingsstrateg, Charlotte Gillsberg, ekonom/controller, Catharina Pålsson, Rektor, Tina Bodin-Nilsson, studie- och yrkesvägledare, Ulla-Carin Burman, studie- och yrkesvägledare, 44-46

3 (22) Innehållsförteckning Ärende 46 Godkännande av föredragningslista samt val av Justerare och tidpunkt för justering Anmälan av arbetsutskottets protokoll Informationsärende: Kommunens aktivitetsansvar - ändrad lagstiftning Ekonomisk uppföljning avseende februari månad Investeringsplan Justering av Maxtaxa inom förskola och fritidshem Bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor Grundbelopp för Introduktionsprogrammet i Höör Informationsärende: Systematiskt kvalitetsarbete förslag och diskussion Riktlinjer för Inackorderingstillägg och resebidrag för gymnasieelever läsåret 2015/ Ansökan om ändrade öppettider för fritidshem på Emiliaskolan Ansökan om ändrade öppettider på Lill Emilia Remiss från Skolinspektionen, gällande Hörby Yrkesgymnasium AB som godkännande av huvudman Remiss från Skolinspektionen, gällande Perstorp AB som godkännande av huvudman Remiss från Skolinspektionen gällande JENSEN education College AB angående godkännande som huvudman Remiss från Skolinspektionen, Ansökan dnr :877 gällande godkännande som huvudman Lärande i Sverige AB Sätofta lokalförsörjning Utvecklingsstrateg - uppdrag övergår till tillsvidaretjänst 100 %... 22

4 (22) 46 Godkännande av föredragningslista samt val av Justerare och tidpunkt för justering Barn- och utbildningsnämndens godkänner föredragningslistan. Lars Oscarsson (S) utses att justera dagens protokoll. Justeringen äger rum den 21 april :00 i Kommunhuset. Nämndens godkännande av föredragningslista till mötet. Val av justerare till mötets protokoll. I tur att justera är Lars Oscarsson (S).

5 (22) 47 Anmälan av arbetsutskottets protokoll Arbetsutskottets protokoll läggs till handlingarna.

6 (22) 48 Informationsärende: Kommunens aktivitetsansvar - ändrad lagstiftning Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. Studie- och yrkesvägledarna Ulla-Carin Burman och Tina Bodin Nilsson informerar vid dagens sammanträde kring Kommunens Aktivitets Ansvar för ungdomar mellan år som inte har fullföljt en gymnasieutbildning. Frågeställningar som behandlas: Vilka faktorer i skolmiljön påverkar? Hur får vi kontakt? Vilka frågor som ställs i kontakten? Vad erbjuds av skolan? Hur många personer rör det sig om? Vilken sysselsättning kan erbjudas?

7 (22) Dnr BUN 2015/50 49 Ekonomisk uppföljning avseende februari månad 2015 Barn- och utbildningsnämnden lägger ekonomisk prognos till och med februari 2015 med godkännande till handlingarna. Ekonom/Controller Charlotte Gillsberg delger Barn-och utbildningsnämnden prognos februari månad Prognosen pekar på ett preliminärt underskott på -1,5 Mkr. sunderlag Prognos feb.docx

8 (22) Dnr BUN 2015/24 50 Investeringsplan 2016 Investeringar för 2016, VEP enligt sammanställning godkänns. Sammanställningen av Investeringar för 2016, VEP överlämnas till kommunstyrelsen som budgetförslag. Ekonom/Controller Charlotte Gillsberg har sammanställt Barn- och utbildningsnämndens investeringsbehov 2016, VEP Förslag på socialnämndens investeringsbudget föreligger. sunderlag Blankett 1 Investeringar.docx Blankett 2 Beräkningar.xlxs

9 (22) Dnr BUN 2015/1 51 Justering av Maxtaxa inom förskola och fritidshem Barn och utbildningsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att 1. Höja maxtaxan från och med 1 juli 2015 enligt Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshem, samt 2. Höja maxtaxan årligen genom indexuppräkning enligt Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshem. Förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshem har ändrats. Ändringen innebär att inkomsttaket indexeras, vilket sannolikt kommer leda till att den maximala avgiftsnivån höjs varje år. De nya avgiftsnivåerna bör tillämpas från och med 1 juli De nya avgiftsnivåerna innebär att statsbidraget även kommer minskas i motsvarande omfattning. Konsekvensens av förändringen ses i Bilaga 1 Maxtaxa. Taxan har inte justerats sedan beslut i KF utifrån beslut och utredning gjord av Barn och utbildningssektorn enligt BUN sunderlag Bilaga 1 Maxtaxa.xlxs Bilaga 2 Statsbidrag för maxtaxa 2015.pdf Bilaga 3 KF pdf

10 (22) Dnr BUN 2015/87 52 Bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor 2015 Barn och utbildningsnämnden beslutar att bidraget till huvudmän för fristående gymnasieskolor ska följa riksprislistan Rektor Catharina Pålsson informerar om att Höörs kommun är enligt gymnasieförordningen 13 kap, samt skollagen 16 kap skyldig att årligen fatta beslut om bidrag till huvudmannen för elever vid fristående gymnasieskolor.

11 (22) Dnr BUN 2015/88 53 Grundbelopp för Introduktionsprogrammet i Höör 2015 Barn och utbildningsnämnden fastställer följande nivåer på grundbeloppet för 2015: a) Preparandutbildning kr per år vilket motsvarar kr per månad, b) individuellt alternativ kr per år vilket motsvarar kr per månad, samt c) språkintroduktionen kr per år vilket motsvarar kr per månad. Rektor Catharina Pålsson informerar om att grundbelopp för introduktionsprogrammet har räknats fram och är beräknat på budgeten för verksamheten.

12 (22) Dnr BUN 2015/97 54 Informationsärende: Systematiskt kvalitetsarbete förslag och diskussion Informationen läggs till handlingarna Catharina Pålsson och Christel Jansson informerar om förslag till Systematiskt Kvalitetsarbete i förskolor och skolor i Höörs kommun

13 (22) Dnr BUN 2015/52 55 Riktlinjer för Inackorderingstillägg och resebidrag för gymnasieelever läsåret 2015/2016 Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till regler och riktlinjer för ansökan om inackorderingsstöd och resebidrag till gymnasieskolan Läsåret 2015/2016. Tjänstemän från Eslöv, Hörby och Höör har samarbetat och tagit fram gemensamma ansökningsregler och blanketter för inackorderingsstöd och resebidrag till gymnasieskolan läsåret 2015/16. Förslaget utgår från årets dokument med justeringar gjorda till att det är ett nytt verksamhetsår och att bidrag till inackordering ändrats med hänsyn tagen till höjning av prisbasbeloppet med ca 1%. sunderlag 1) Blankett för inackorderingsstöd till gymnasieskolan 2) Blankett för ansökan om resebidrag till gymnasieskolan

14 (22) Dnr BUN 2015/76 56 Ansökan om ändrade öppettider för fritidshem på Emiliaskolan Emilaskolans fritidshem Gläntan beviljas ett utökat öppethållande, och full ersättning utbetalas från och med januari 2015 i och med att verksamheten erbjuder fritidshem klockan Föreningen Emiliaskolans fritidshem Gläntan ansöker om utökat öppethållande och erbjuder plats på fritidshemmet från kl från och med vårterminen I och med ett utökat öppethållande ska verksamheten inte längre ha reducerad ersättning från Höörs kommun. sunderlag Ansökan om fullt öppethållande 2015.docx

15 (22) Dnr BUN 2015/71 57 Ansökan om ändrade öppettider på Lill Emilia Lill-Emilias barnträdgård beviljas full ersättning som utbetalas från och med januari 2015 i och med att förskolan nu erbjuder förskoleverksamhet klockan Lill-Emilias barnträdgård har sedan 5/ haft öppet mellan 06-18, vilket innebär att man inte längre ska ha reducerad ersättning från kommunen. Att förskolan ändrat sitt öppethållande har inte varit känt av kommunen förrän ansökan inkommit om full ersättning. sunderlag LillEmilia ang reduc av öppeth.docx

16 (22) Dnr BUN 2015/59 58 Remiss från Skolinspektionen, gällande Hörby Yrkesgymnasium AB som godkännande av huvudman Barn- och utbildningsnämnden avger följande yttrande avseende planerad utbyggnad av gymnasieskolan i regionen: Skolinspektionen bör - i nära samverkan med berörda kommuner - inför sitt ställningstagande särskilt analysera det förväntade behovet av gymnasieplatser i förhållande till redan nu etablerade kommunala och fristående gymnasieskolor i området. Det vore samhällsekonomiskt och mänskligt mycket olyckligt om till exempel en fristående gymnasieskola tvingas lägga ned sin verksamhet under pågående läsår. En ej organiserad nedläggning kommer dels att drabba den enskilde eleven i form av studieavbrott etc., dels respektive hemkommun i form av ökade gymnasiekostnader p g a förlängd studietid. I Höörs kommun finns ingen gymnasieskola som erbjuder nationella program. Hörby Yrkesgymnasium ansöker om utökning av sin verksamhet från och med läsåret 2016/17. Gymnasieskolan erbjuder idag Fordon- och transportprogrammet och Bygg- och anläggningsprogrammet och har 74 elever som studerar på skolan. I sin ansökan till Skolinspektionen ansöker skolan om att erbjuda Vård- och omsorgsprogrammet för 54 elever när programmet är fullt utbyggt 2019, vilket innebär 18 elever per årskurs. I Höörs kommun finns ingen gymnasieskola som erbjuder nationella program. sunderlag Remiss från Skolinspektion med bifogad ansökan från Hörby Yrkesgymnasium Remissvar till Skolinspektionen gällande frågor om vår gymnasieskola i Höör och kommunens befolkningsprognos för 16-åringar

17 (22) Dnr BUN 2015/60 59 Remiss från Skolinspektionen, gällande Perstorp AB som godkännande av huvudman Barn- och utbildningsnämnden avger följande yttrande avseende planerad utbyggnad av gymnasieskolan i regionen: Skolinspektionen bör - i nära samverkan med berörda kommuner - inför sitt ställningstagande särskilt analysera det förväntade behovet av gymnasieplatser i förhållande till redan nu etablerade kommunala och fristående gymnasieskolor i området. Det vore samhällsekonomiskt och mänskligt mycket olyckligt om till exempel en fristående gymnasieskola tvingas lägga ned sin verksamhet under pågående läsår. En ej organiserad nedläggning kommer dels att drabba den enskilde eleven i form av studieavbrott etc., dels respektive hemkommun i form av ökade gymnasiekostnader p g a förlängd studietid. I Höörs kommun finns ingen gymnasieskola som erbjuder nationella program. Perstorp AB ansöker om utökning av sin verksamhet vid Perstorps gymnasium i Perstorps kommun från och med läsåret 2016/17. Gymnasieskolan erbjuder idag det Industritekniska programmet och har 73 elever som studerar på skolan. I sin ansökan till Skolinspektionen ansöker skolan om att erbjuda El- och energiprogrammet för 15 elever när programmet är fullt utbyggt 2019, vilket innebär 5 elever per årskurs. I Höörs kommun finns ingen gymnasieskola som erbjuder nationella program. sunderlag Remiss från Skolinspektion med bifogad ansökan från Perstorp AB Remissvar till Skolinspektionen gällande frågor om vår gymnasieskola i Höör och kommunens befolkningsprognos för 16-åringar

18 (22) Dnr BUN 2015/62 60 Remiss från Skolinspektionen gällande JENSEN education College AB angående godkännande som huvudman Barn- och utbildningsnämnden avger följande yttrande avseende planerad utbyggnad av gymnasieskolan i regionen: Skolinspektionen bör - i nära samverkan med berörda kommuner - inför sitt ställningstagande särskilt analysera det förväntade behovet av gymnasieplatser i förhållande till redan nu etablerade kommunala och fristående gymnasieskolor i området. Det vore samhällsekonomiskt och mänskligt mycket olyckligt om till exempel en fristående gymnasieskola tvingas lägga ned sin verksamhet under pågående läsår. En ej organiserad nedläggning kommer dels att drabba den enskilde eleven i form av studieavbrott etc., dels respektive hemkommun i form av ökade gymnasiekostnader p g a förlängd studietid. I Höörs kommun finns ingen gymnasieskola som erbjuder nationella program. JENSEN education College ansöker om utökning av sin verksamhet vid JENSEN gymnasium i Lunds kommun från och med läsåret 2016/17. Gymnasieskolan erbjuder idag Ekonomiprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet för totalt 175 elever. I sin ansökan till Skolinspektionen ansöker skolan om att erbjuda Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning Beteendevetenskap för 60 elever när programmet är fullt utbyggt , vilket innebär 20 elever per årskurs. I Höörs kommun finns ingen gymnasieskola som erbjuder nationella program. sunderlag Remiss från Skolinspektion med bifogad ansökan från JENSEN education College AB Remissvar till Skolinspektionen gällande frågor om vår gymnasieskola i Höör och kommunens befolkningsprognos för 16-åringar

19 (22) Dnr BUN 2015/67 61 Remiss från Skolinspektionen, Ansökan dnr :877 gällande godkännande som huvudman Lärande i Sverige AB Barn- och utbildningsnämnden avger följande yttrande avseende planerad utbyggnad av gymnasieskolan i regionen: Skolinspektionen bör - i nära samverkan med berörda kommuner - inför sitt ställningstagande särskilt analysera det förväntade behovet av gymnasieplatser i förhållande till redan nu etablerade kommunala och fristående gymnasieskolor i området. Det vore samhällsekonomiskt och mänskligt mycket olyckligt om till exempel en fristående gymnasieskola tvingas lägga ned sin verksamhet under pågående läsår. En ej organiserad nedläggning kommer dels att drabba den enskilde eleven i form av studieavbrott etc., dels respektive hemkommun i form av ökade gymnasiekostnader p g a förlängd studietid. I Höörs kommun finns ingen gymnasieskola som erbjuder nationella program. Lärande i Sverige AB ansöker om utökning av sin verksamhet vid Realgymnasiet i Lunds kommun från och med läsåret 2016/17. Gymnasieskolan erbjuder idag Naturbruksgymnasiet med 59 elever. Skolan ansöker om att få utöka verksamheten med följande program: Estetiska programmet, Teknikprogrammet, Hotell och turismprogrammet och Hantverksprogrammet för totalt 320 elever år Utöver detta önskar skolan erbjuda gymnasial lärlingsutbildning inom El- och energiprogrammet. I Höörs kommun finns ingen gymnasieskola som erbjuder nationella program. sunderlag Remiss från Skolinspektion med bifogad ansökan från Lärande i Sverige AB Remissvar till Skolinspektionen gällande frågor om vår gymnasieskola i Höör och kommunens befolkningsprognos för 16-åringar

20 (22) Dnr BUN 2013/ Sätofta lokalförsörjning Barn- och utbildningsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen att ett förnyat uppdrag ges kring lokalförsörjning med helhetssyn utifrån förskole- och skolverksamheternas behovsanalys: 1. Barn- och utbildningsnämnden framför önskemål om att en extern arkitekt ges möjlighet att göra sin bedömning och helhetssyn utifrån förskole- och skolverksamheternas behovsanalys, och 2. Antalet förskoleplatser behöver utökas inom Sätoftaområdet, med en förskoleavdelning samt en möjlig hemvist för en kommande uteförskoleavdelning, utöver de befintliga sex avdelningarna tillhörande området. 3. En samordning av befintliga förskoleavdelningar inom området, alternativt en utbyggnad av befintliga lokaler, ska tillsammans med behovet av utökning utformas för bästa möjliga pedagogiska förutsättningar, bra resursutnyttjande, god arbetsmiljö och fokus på barnens inne- och utemiljö samt valfrihet och mångfald. Alternativa förslag för att täcka behovet av totalt 8 avdelningar bör utarbetas, exempelvis utifrån lokalisering på tomten, samordning med befintliga lokaler (t ex 4+4 avdelningar) och utemiljöer samt utformning av nybyggnationen (ett- eller två plan). Ytterligare två klassrum behövs vid Sätofta F-9 grundskola, för att F-6 ska kunna utgöra en helt igenom tvåparallellig skolenhet inkluderat 4-5 fritidshemsavdelningar och 7-9 en treparallellig skolenhet. Synpunkter från räddningstjänsten finns kring utrymningsvägar på plan två i F-6 lokaler vilka bör vägas in vid förändringen. Särskolan åk 1-9 behöver samordnas i kommunens enda F-9 verksamhet, vid Sätoftaskolan där redan 7-9 finns. Syftet är att samla kunskap, kompetens och utrustning för en relativt liten målgrupp där inkludering är en grund för valet av lokalisering. Befintligt eller nytt kök dimensioneras för att kunna leverera mat till all verksamhet inom Sätoftaområdet. Problemen med dagens trånga entré- och kösituation vid matsalen har en rad år lyft vid arbetsmiljöronderna och i elevernas trivselenkäter. Klassrum för musik skall inkluderas i ordinarie skollokaler. Nuvarande musiksal i modul med tillfälligt bygglov avyttras. Idrottshallens omklädningsrum för elever såväl som för personal behöver utökas för befintligt och kommande behov. Förrådsutrymmen för idrottsmateriel för såväl skolan som föreningslivet är underdimensionerade. Handikappanpassning krävs. Utifrån medicinska behov och diskrimineringsgrunder är möjlighet till enskild omklädning nödvändig för att elever ska kunna uppfylla skolplikten. Behovet av arbetsrum för personal skall tillgodoses. Skolans behov av skolbibliotek ska tas i beaktande, till exempel i form av ett integrerat

21 (22) folk- och skolbibliotek. Möte mellan KS AU och BUN AU kring projekt förskola - Sätoftaskolan har återupptagits Lägesrapport gavs muntligt. Bakgrundsbeskrivning ges i dokument av Mark- och fastighetsförvaltare. Förnyad behovsinventering för verksamheten inom BUN har tagits fram av Barn- och utbildningschefen hölls ett möte mellan kommundirektör, barn- och utbildningschef samt Markoch fastighetsförvaltaren. Michael Andersson redogör för mötets förutsättningar, detaljplanarbete inom Sätofta skolområdet samt historik i ärendet beslöt barn- och utbildningsnämnden att ge barn- och utbildningschefen i uppdrag att arbeta fram ett nytt förslag som beskriver förnyat lokalbehov som täcker hela förskola/grundskola/särskola område Sätofta, att Sätoftas lokalförsörjning skall behandlas på nästkommande arbetsutskott , samt att barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta att avge ett förnyat uppdrag till kommunstyrelsen kring behovet av lokaler på Sätoftaområdet. Överläggning Ordföranden redovisar redaktionella ändringar, som påtalats av Ola Kollén (C) och Fredrik Hanell (MP), i liggande förslag till beslut som innebär förtydligande med satserna alternativt en utbyggnad av befintliga förskolelokaler och samt valfrihet och mångfald. Yrkanden Fredrik Hanell (MP) föreslår att föreslagna beslut kompletteras med meningen Skolans behov av skolbibliotek ska tas i beaktande, till exempel i form av ett integrerat folk- och skolbibliotek under punkt 3. sordning Nämnden godkänner beslutsordningen med Fredrik Hanells (MP) tilläggsförslag till liggande förslag med de redovisade redaktionella ändringarna. Ordförande lägger fram förslaget för beslut och finner att nämnden bifaller förslaget. sunderlag AU 25/2015 BUN 28/2015

22 (22) Dnr BUN 2014/34 63 Utvecklingsstrateg - uppdrag övergår till tillsvidaretjänst 100 % Barn- och utbildningsnämnden beslutar att uppdraget som utvecklingsstrateg ska övergå till en heltids tillsvidaretjänst beslöt barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott att uppdra åt barnoch utbildningschefen att med slutrapporterna skola 2011 och BUS som grund kvalitetssäkra sektorns verksamhets- och skolutveckling genom ett nytt projekt skolutveckling Barn- och utbildningssektorn har behov av en samordnarfunktion med uppdrag att utveckla och kvalitetssäkra verksamheterna. Kommunens satsningar på skolutveckling, digitala läromedel och den fastställda IKT-planen, BUN , samt statens satsning på förstelärare, vilka i Höörs kommun innevarande år uppgår till 17 lärare med särskilt uppdrag att utveckla skolan och lärprocesserna kräver planering, samordning och utvärdering. Tjänsten som utvecklingsstrateg har idag formen av en projekttjänst, vilken upphör Behovet av en utvecklingsstrateg vid barn- och utbildningssektorn bedöms vara kontinuerligt och motsvara en heltidstjänst. Budgetmedel finns inom befintlig ram.

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00 2015-05-11 1 (14) Plats och tid ande Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria Boström-Lambrén

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M)

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 17.50 Beslutande Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 19.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande Mia

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden 2014-12-15 BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen. Sekreterare. Paragrafer 60-70.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden 2014-12-15 BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen. Sekreterare. Paragrafer 60-70. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.15 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Solweig Ericsson-Kurg (FP) Clas-Göran Borrman (S) Lars Fornarve (V) Margun

Läs mer

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne 10:00-11:15 Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Ersättare Ulf Persson (C) tjänstgörande Agneta

Läs mer

Gymnasieutbildning för ungdomar utan gymnasieexamen och urval vid konkurrens om platser inom komvux

Gymnasieutbildning för ungdomar utan gymnasieexamen och urval vid konkurrens om platser inom komvux KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Björn Bylund 2014-03-13 UAN-2014-0090 Eva Hellstrand Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Gymnasieutbildning för ungdomar utan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 18.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande

Läs mer

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:30 17.25 ande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av uppdrag Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet Dnr U2014/5371/S Härmed redovisas uppdrag 37 i Skolverkets

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 20 maj 2015 kl. 17:00 19:45 Plats Kommundelssalen, kommundelskontoret Ljungbyholm Omfattning 81-102 ande Elisabeth Gustavsson (S), ordförande Christopher Dywik

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 15.00 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande Christina Lundqvist

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-15.50

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-15.50 1(13) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-15.50 Hans Sjögren (s), ordförande Janet Åkesson (s) Henrik Carlsson (s) Siv Friedmann Björk (c), 36-39 Stig Johansson (m), tjänstgörande

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? rir 2014:25 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift

Läs mer

Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72

Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 145 Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72 KF Beslut

Läs mer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer STÖDMATERIAL Övergångar inom och mellan skolor och skolformer Hur övergångar kan främja en kontinuitet i skolgången från förskolan till gymnasieskolan Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Läs mer

Fri att leka och lära

Fri att leka och lära Fri att leka och lära ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan Betänkande av utredningen Barns säkerhet i förskolan Stockholm 2013 SOU 2013:26 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida:

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: ~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: Kommunstyrelsen 2008-06-11 1(36) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd,

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

Perspektiv på skolan

Perspektiv på skolan Perspektiv på skolan Om skolan, pengarna och likvärdigheten Innehållsförteckning Inledning...4 Sammanfattande diskussion Hur kan skolans finansiering bli säker och likvärdig?... 5 Skolans resurser ska

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:178

Regeringens proposition 2012/13:178 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Prop. 2012/13:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer