Plats och tid. Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 16 februari 2015 kl. 19:00 22:15. Beslutande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid. Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 16 februari 2015 kl. 19:00 22:15. Beslutande"

Transkript

1 (17) Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 16 februari 2015 kl. 19:00 22:15 ande Björn Andreasson (M), Ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria Boström-Lambrén (S), 1:e vice ordförande Per-Olof Henriksson (S) Lars Oscarsson (S) Fredrik Hanell (MP) Rolf Streijffert (SD) Tjänstgörande ersättare Helena Ohlson (SD) Utses att justera Ola Kollén Paragrafer Justeringens plats och tid Sekreterare Gunilla Skoog Nilsson Ordförande Björn Andreasson Ola Kollén ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd Barn- och utbildningsnämnden Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Protokollets förvaringsplats Kommunhuset, Södergatan 28, Höör Underskrift

2 (17) Ersättare Caroline Jelkander (M) Hans-Erik Johansson (KD) Hans Larsson (S) Janette Skogshus (S) Lena Zetterström (MP) Övriga Lisbeth Johansson, barn- och utbildningschef Charlotte Gillsberg, ekonom/controller Ida Brorson, konsult, Ernst & Young Mats Svensson, rektor, Ringsjöskolan Magnus Gejdner, Facklig förtroendevald LR Cecilia Mattsson-Jagenheim, lärare, Ringsjöskolan Cecilia Birkén, facklig förtroendevald LF Gunilla Skoog Nilsson, nämndsekreterare

3 (17) Innehållsförteckning Ärende 11 Godkännande av föredragningslistan, val av justerare samt val av tidpunkt för justering Tillsynsrapport från Ernst & Young Idrottsakademi vid Ringsjöskolan Grundbelopp för pedagogisk omsorg på obekväm arbetstid Investeringar Barn- och utbildningsnämndens bokslut 2014, verksamhetsberättelse samt investeringsredovisning Informationsärende: Lägesrapport om platser i förskolan vt Informationsärende: Läsårstiderna 2015/ Informationsärende: Arbetsutskottets sammanträden under Information: Kommunabonnemang på inlästa läromedel Redovisning av inkomna skrivelser och protokoll Redovisning av delegationsbeslut Anmälan av arbetsutskottets protokoll... 17

4 (17) 11 Godkännande av föredragningslistan, val av justerare samt val av tidpunkt för justering 1. Från dagens föredragningslista utgår ärende 3, och 2. Ola Kollèn utses att justera dagens protokoll, samt 3. Ordföranden meddelar att justering äger rum i kommunhuset, den 23 februari, kl I tur att justera: Ola Kollén

5 (17) Dnr BUN 2012/ Tillsynsrapport från Ernst & Young 1. Lämnad tillsynsrapport av förnyad uppföljning från Ernst & Young antas av barn- och utbildningsnämnden som sin egen rapport, samt 2. Utifrån dagens föredragning av tillsynsrapport samt nämndens diskussioner ges barn- och utbildningschefen och arbetsutskottet i uppdrag att bereda ärendet vidare. Arbetsutskottet beslutade , 69 att genomföra en förnyad tillsyn av fristående förskolan Möllan i Norra Rörum under vårterminen Barn- och utbildningsnämnden anlitade konsultföretaget Ernst & Young för denna uppgift. Vid sammanträde informerade konsult Ida Brorson arbetsutskottet hur arbetet med förnyad uppföljning av tillsyn har fortskridit. Slutgiltig tillsynsrapport av förnyad uppföljning har i december 2014 inkommit till barn- och utbildningssektorn. Vid sammanträde gav barn- och utbildningschefen en historisk redogörelse för ärendet. Rapporten från Ernst & Young tar sitt avstamp i de kvarvarande synpunkter/avvikelser som fanns vid tidigare tillsyn från Ida Brorson, konsult Ernst & Young lämnar muntlig redovisning av slutrapporten på dagens möte. sunderlag Slutlig rapport_uppföljning av förskolan Möllan...pdf

6 (17) Dnr BUN 2014/ Idrottsakademi vid Ringsjöskolan 1. Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till inrättande av idrottsakademi på Ringsjöskolan, under förutsättning att kommunstyrelsen skjuter till medel i redovisad omfattning enligt budgetförslaget under avtalsperioden, samt Barn- och utbildningsnämnden beslutar vidare 2. Om kommunstyrelsen beviljar nämnden medel för att starta idrottsakademin ges barn- och utbildningsnämndens ordförande i uppdrag att teckna avtal angående idrottsakademin för nämndens räkning. Omedelbar justering Protokollparagrafen justeras omedelbart Barn- och utbildningsnämnden har , 57 behandlat inrättandet av idrottsakademi vid Ringsjöskolan, där nämnden avstyrkte förslaget. Ärendet har ånyo aktualiserats under hösten Ringsjöskolan anhåller nu om budgetmedel för att finansiera en satsning på idrottsakademi. Personalen och fackliga företrädare på skolan är uttalat positiva till satsningen med Idrottssakademin. Kostnadsberäkning för Idrottsakademin diskuteras vid dagens möte. Barn- och utbildningschefen och ekonomen ger förklaring till posterna i budget för förslaget. En uppstart hösten 2015 innebär ett behov av budgettillskott under innevarande år som motsvarar kr. Behov av ett budgettillskott beräknas därefter uppgå till totalt kr per kalenderår.

7 (17) Om kommunstyrelsen beviljar nämnden medel för att starta Idrottssakademin ges barn- och utbildningsnämndens ordförande i uppdrag att teckna avtal för nämndens räkning. Arbetsutskottet behandlade ärendet vid sammanträde sunderlag Fotbollsakademi Ringsjö...docx Kostnadsberäkning Fotbolls...docx Tidplan...docx FA Samarbetsavtal -Höör...docx AU , protokollsutdrag

8 (17) Dnr BUN 2014/ Grundbelopp för pedagogisk omsorg på obekväm arbetstid 1. Grundbeloppsnivån för 2015 för verksamheten Pedagogisk omsorg på obekväm arbetstid fastställs till 65 tkr, samt 2. Därutöver tillkommer avgift för ordinarie förskoleplats enligt interkommunal ersättning. Ekonom Charlotte Gillsberg har upprättat tjänsteskrivelse Av skrivelsen framgår att verksamheten omsorg på obekväm arbetstid har permanentats och intresset även från andra kommuner växer. Detta gör att ett grundbelopp har räknats fram för att kunna fakturera kommuner som har barn i denna verksamhet. Barn och Utbildningsnämnden föreslås besluta om nivå för 2015 på 65 tkr. Därutöver tillkommer avgiften för ordinarie förskoleplats. Grundbeloppet är beräknat på den totala budgeten för verksamheten, tkr, och 20 inskrivna barn. sunderlag Tjänsteskrivelse från Charlotte Gillsberg AU 4,

9 (17) Dnr BUN 2015/24 15 Investeringar 2016 Barn-och utbildningsnämndens beslut Redovisning av preliminära investeringar 2016 läggs till handlingar. Ekonom/controller Charlotte Gillsberg har sammanställt förslag till barn- och utbildningsnämndens preliminära investeringsbehov under åren Arbetsutskottet har vid sitt möte diskuterat preliminärt förslag till investeringsbudget Arbetsutskottet behandlade ärendet vid sammanträde och beslutade att överlämna ärendet till barn-och utbildningsnämnden utan eget förslag. sunderlag Preliminärt förslag till investeringsbehov 2016

10 (17) Dnr BUN 2015/22 16 Barn- och utbildningsnämndens bokslut 2014, verksamhetsberättelse samt investeringsredovisning 1. Förslag till verksamhetsberättelse/bokslut inklusive investeringsredovisning för 2014 antas, samt 2. Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse inklusive investeringsredovisning för 2014 överlämnas till kommunfullmäktige för godkännande. Barn- och utbildningschef Lisbeth Johansson har tillsammans med ekonom/controller Charlotte Gillsberg upprättat förslag till verksamhetsberättelse/bokslut 2014 inklusive investeringsredovisning. Förslaget har varit föremål för facklig information Vid dagens möte ges nämnden en genomgång av förslag till verksamhetsberättelse inklusive investeringsredovisning för sunderlag Bilaga 1 - Verksamhetsberättelse Bilaga 2 - Resultatanalys Bilaga 3 - Investeringsredovisning Bilaga 4 - Kompl Investeringsredovisning Bilaga 5 - Bokslut Bilaga 6 - Elevantal Höör AU 3,

11 (17) Dnr BUN 2014/ Informationsärende: Lägesrapport om platser i förskolan vårterminen 2015 Information/Lägesrapport om platser och kö till förskolan vårterminen 2015 läggs till handlingarna. Information om kösituationen inom förskolan våren 2015 delges arbetsutskottet. Arbetsutskottet behandlade ärendet och lämnar följande påpekanden: Arbetsutskottet diskuterar hur barn- och utbildningsnämnden ska få till en fortsatt hållbar utökning/utbyggnad av förskoleverksamheten men också övriga lokalbehov inom området Sätofta. Måltidsverksamhetens kök och matsal på Sätoftaskolan samt omklädningsrum i gymnastikhallen måste också byggas ut/om ska arbetsutskott sammanstråla med kommunstyrelsens arbetsutskott för att diskutera fortsatt utveckling/utbyggnad av Campus Sätofta. sunderlag Köstatistik per xlsx AU 10,

12 (17) Dnr BUN 2014/ Informationsärende: Läsårstiderna 2015/2016 Information om läsårstiderna 2015/2016 läggs till handlingarna. Läsårstiderna har varit föremål för facklig samverkan SÖSAM Barn- och utbildningschefen har fattat delegationsbeslut i ärendet. Utredare Leif Henriksson informerade arbetsutskottet i ärendet sunderlag Delegationsbeslut lä 2015/2016.pdf AU 7,

13 (17) Dnr BUN 2014/ Informationsärende: Arbetsutskottets sammanträden under 2015 Information om arbetsutskottets möten under 2015 läggs till handlingarna. Vid sammanträde beslutades om hur sammanträden för arbetsutskottet 2015 skulle förläggas. En del datum och dagar återstod att bestämma kring och vid arbetsutskottets möte beslutade följande: Arbetsutskottets sammanträdesdagar för 2015 Vårterminen: tisdagen den 3 mars, kl tisdagen den 31 mars, kl tisdagen den 28 april, kl måndagen 25 maj, kl Höstterminen: måndagen den 17 augusti, kl tisdagen den 15 september, kl tisdagen den 13 oktober, kl tisdagen den 10 november, kl tisdagen den 8 december, kl sunderlag AU 9,

14 (17) Dnr BUN 2014/ Information: Kommunabonnemang på inlästa läromedel Med anledning av beslut fattat av barn- och utbildningssektorns ledningsgruppen om kommunabonnemang på inlästa läromedel, läggs informationen till handlingarna. Specialpedagog Eva Grubbström inkom med skrivelse daterad gällande kommunabonnemang på inlästa läromedel. Ledningsgrupp BUN diskuterade frågan och utredare Leif Henriksson lämnade svar till Eva Grubbström diskuterades ärendet ånyo på Ledningsgrupp BUN. Ledningsgruppen beslöt nu att inhandla kommunlicens för Inläsningstjänst. Utredare Leif Henriksson informerar om att tjänsten ska bekostas av IKTprojektet 2015 och eventuellt sunderlag Eva Grubbströms skrivelse.pdf Svarsskrivelse till Eva Grubbström.pdf AU 8,

15 (17) Dnr BUN 2015/39 21 Redovisning av inkomna skrivelser och protokoll Barn- och utbildningsnämnden lägger redovisning av inkomna skrivelser och protokoll till handlingarna. Redovisning av inkomna skrivelser och protokoll Arbetsmiljöverket, Information om avslutat ärende, Dnr BUN 2014/193 Barn- och elevombudet, - ingen åtgärd, Dnr 2014/95 Polismyndigheten, Anmälan om skadegörelse - Ringsjöskolan

16 (17) Dnr BUN 2015/26 22 Redovisning av delegationsbeslut Barn- och utbildningsnämnden lägger redovisningen av fattade delegationsbeslut med godkännande till handlingarna. Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt den delegationsordning som nämnden antagit. Dessa beslut skall redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden kan ompröva eller fastställa besluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering. Vid dagens sammanträde redovisas följande: Redovisning av Förskolechefs/Rektors/Sektorschefernas delegationsbeslut anställningar och avgångar under januari-februari 2015 Redovisning av delegationsbeslut från sektorschefen, januari-februari 2015, Dnr BUN 2015/28 Redovisning av delegationsbeslut från ekonom/controller, januari-februari 2015, Dnr BUN 2015/27 Redovisning av delegationsbeslut från utredare/skolskjutsansvarig, januarifebruari 2015, Dnr BUN 2015/29 Redovisning av delegationsbeslut från specialpedagog, januari-februari 2015, Dnr FSK 2015/2

17 (17) 23 Anmälan av arbetsutskottets protokoll Arbetsutskottets protokoll från anmäls till barn- och utbildningsnämnden.

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00 2015-05-11 1 (14) Plats och tid ande Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria Boström-Lambrén

Läs mer

Räddningstjänsten konferensrum, Terminalvägen 1 i Höör Måndagen den 8 juni 2015 kl 19:00 22:30

Räddningstjänsten konferensrum, Terminalvägen 1 i Höör Måndagen den 8 juni 2015 kl 19:00 22:30 2015-06-08 1 (28) Plats och tid ande Räddningstjänsten konferensrum, Terminalvägen 1 i Höör Måndagen den 8 juni 2015 kl 19:00 22:30 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C),

Läs mer

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20 2015-04-13 1 (22) Plats och tid ande Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria Boström-Lambrén

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Fågelviksgymnasiet, kl 17.30-19.35 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande Ann Ohlsson (FP) Lise-Lotte Abrahamsson Gröhn (FP) Tjänstgörande ersättare Annika Singleton

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun)

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360 Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) Tid och plats Kun kl 10.00 Kommunfullmäktigesalen Kun Bil Au

Läs mer

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14)

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet, kl. 13.00 16.15 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Birgitta Persson (S) ersätter Per Aspengren (S) Steinar Ruud (S) 73-82,

Läs mer

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer

Björskogsskolan, Valskog, klockan 16.00, onsdagen den 20 maj 2015, mötet avslutades klockan 18.30. Ajournering klockan 17.35-17.45.

Björskogsskolan, Valskog, klockan 16.00, onsdagen den 20 maj 2015, mötet avslutades klockan 18.30. Ajournering klockan 17.35-17.45. Barn- och utbildningsnämnden 1 (8) Plats och tid Beslutande Björskogsskolan, Valskog, klockan 16.00, onsdagen den 20 maj 2015, mötet avslutades klockan 18.30. Ajournering klockan 17.35-17.45. Monica Lindgren

Läs mer

Anna-Karin Hidemyr Ekonom 99-107 Pauline du Puy Personalsekreterare 99-107. Repr. Lärarnas riksförbund ANSLAG/BEVIS

Anna-Karin Hidemyr Ekonom 99-107 Pauline du Puy Personalsekreterare 99-107. Repr. Lärarnas riksförbund ANSLAG/BEVIS Barn- och utbildningsnämnden 2011-12-13 1 (23) Plats och tid Ruders Egendom, Tibro, kl 18.00-21.15 Beslutande Kenth Wengholm (M) Hans Dahm (S) Ann Ohlsson (FP) Ann Hall Gustafsson (C) Annika Singleton

Läs mer

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:30 17.25 ande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden 2014-12-15 BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen. Sekreterare. Paragrafer 60-70.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden 2014-12-15 BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen. Sekreterare. Paragrafer 60-70. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.15 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Solweig Ericsson-Kurg (FP) Clas-Göran Borrman (S) Lars Fornarve (V) Margun

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2009-08-26 1(13) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Skillingaryd kl.14.00 16.30 Beslutande Övriga närvarande Gert Jonsson (M), ordförande Sune

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-06 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.15 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 09:00-11:45 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Holger Jonasson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-11-14 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Bertil Nilsson (m), ordförande Åke Hallemyr (kd), ersätter

Läs mer

Barn och utbildningsnämnden

Barn och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Datum Tid 08:15 14:00 (lunchuppehåll 12:00 13:00) Plats Kommunkontoret, sammanträdesrum Stollen Närvarande Se sidan 2 Alice Lindgren Justeringens plats och tid Kommunkontoret,

Läs mer

Kommunstyrelsen. Anslag / Bevis. Protokoll 2014-10-13. Måndag 13 oktober 2014 kl. 14.00 17.30, Kommunhuset, Svenljungasalen. Plats och tid.

Kommunstyrelsen. Anslag / Bevis. Protokoll 2014-10-13. Måndag 13 oktober 2014 kl. 14.00 17.30, Kommunhuset, Svenljungasalen. Plats och tid. Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Måndag 13 oktober 2014 kl. 14.00 17.30, Kommunhuset, Svenljungasalen Eva Johansson (C), ordförande Stefan

Läs mer

Arvo Hellman, ordförande (S) Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Rolf Malmberg (S)

Arvo Hellman, ordförande (S) Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Rolf Malmberg (S) 1 (13) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv Kl 13.00-14.50 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering Justerare Tid och plats Justerade paragrafer Arvo

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

Ajournering mellan 37 och 38 kl. 14.45 15.00 Ajournering mellan 42 och 42 kl. 16.40 16.45

Ajournering mellan 37 och 38 kl. 14.45 15.00 Ajournering mellan 42 och 42 kl. 16.40 16.45 2015-04-20 1(16) Plats och tid Arbetsmarknadsavdelningen, Alvesta 2015-04-20 kl. 13.15 17.10 Ajournering mellan 37 och 38 kl. 14.45 15.00 Ajournering mellan 42 och 42 kl. 16.40 16.45 Justerade paragrafer

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tomelilla Golfkrog, den, kl. 08.30-11.10 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S), 2:e

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-10-23 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Mellanfryken, onsdag 23 FÖREDRAGNINGSLISTA oktober 2013, kl. 15.30 ÄRENDE DNR Val av justerande Godkännande

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-02 1 (11) Plats och tid KS-salen, Stadshuset, Vetlanda kl. 13.35-16.45 Beslutande Övriga deltagare Johanna Haraldsson (S), ordförande Henrik Tvarnö (S) Henrik Freij (M) Jan Bergman (C) Sven-Erik

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer