Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00"

Transkript

1 (14) Plats och tid ande Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria Boström-Lambrén (S), 1:e vice ordförande Per-Olov Henriksson (S) Lars Oscarsson (S) Fredrik Hanell (MP) Stefan Liljenberg (SD) Rolf Streijffert (SD) Utses att justera Per-Olov Henriksson Paragrafer Justeringens plats och tid Kommunkansli, Sekreterare Ordförande Gunilla Skoog Nilsson Björn Andreasson Per-Olov Henriksson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd Barn- och utbildningsnämnden Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Protokollets förvaringsplats Kommunhuset, Södergatan 28, Höör Underskrift

2 (14) Ersättare Övriga Camilla Kampf (M) Caroline Jelkander (M) Hans-Erik Johansson (KD) Janette Skogshus (S) Anita Tarkkonen (V) Helena Ohlson (SD) Lisbeth Johansson, barn- och utbildningschef Leif Henriksson, utredare Cecilia Palmqvist, bitr. barn- och utbildningschef Catharina Pålsson, rektor vuxenutbildningen/centrala resursteamet Gunilla Skoog Nilsson, nämndsekreterare

3 (14) Innehållsförteckning Ärende 64 Godkännande av föredragningslista samt val av Justerare och tidpunkt för justering Anmälan av arbetsutskottets protokoll Barn- och utbildningsnämndens Systematiska kvalitetsarbete Yttrande till revisorerna Granskning av folkhälsa - samverkan om barn och ungas hälsa Lokaler - underhåll och investeringar, behovsinventering avseende önskemål och brister Remiss från Skolinspektionen gällande godkännande som ny huvudman ProCivitas Privata Gymnasium AB Remiss från Skolinspektionen gällande godkännande av huvudman Dans o Musikal i Lund AB Redovisning av delegationsbeslut Redovisning av inkomna skrivelser och protokoll Introduktion av ny biträdande barn- och utbildningschef i Höörs kommun Information från sektorschefen... 14

4 (14) 64 Godkännande av föredragningslista samt val av justerare och tidpunkt för justering Barn- och utbildningsnämndens beslut 1. Per-Olof Henriksson (S) utses att justera dagens protokoll, samt 2. Ordföranden meddelar att protokollet justeras på kommunkansli, , kl I tur att justera är Per-Olof Henriksson (S)

5 (14) Dnr BUN 2015/41 65 Anmälan av arbetsutskottets protokoll Barn- och utbildningsnämndens beslut Arbetsutskottets protokoll från har anmälts.

6 (14) Dnr BUN 2015/97 66 Barn- och utbildningsnämndens Systematiska kvalitetsarbete 2015 Barn- och utbildningsnämndens beslut Övergripande plan för systematiskt kvalitetsarbete i förskolor och skolor i Höörs kommun fastställs. Catharina Pålsson och Christel Jansson har vid sammanträden med arbetsutskottet samt vid nämndens möte , 52 informerat om förslag till Övergripande plan för det systematiskt kvalitetsarbete i förskolor och skolor i Höörs kommun Vid dagens möte föreligger reviderat förslag till Systematiskt Kvalitetsarbete i förskolor och skolor i Höörs kommun , där hänsyn tagits till de synpunkter som framkommit tidigare. Arbetsutskottet behandlade ärendet vid sammanträde , 50 och överlämnade ärendet till barn- och utbildningsnämnden för beslut sunderlag Förslag systematiskt kvalitetsarbete.docx

7 (14) Dnr BUN 2015/95 67 Yttrande till revisorerna Granskning av folkhälsa - samverkan om barn och ungas hälsa Barn- och utbildningsnämndens beslut Yttrande över revisionsrapporten antas som nämndens svar till revisorerna. Revisorerna i Höörs kommun har genom Region Skåne och andra kommuner gett KPMG i uppdrag att granska samverkan om barn och ungas hälsa. Med anledning av granskningsresultatet har revisorerna begärt in yttrande från barn- och utbildningsnämnden. Centrala resursteamets rektor Catharina Pålsson lämnar vid arbetsutskottets möte muntlig information i ärendet. Därefter kommer skriftligt yttrande att utformas från nämnden. Arbetsutskottet behandlade yttrandet vid sammanträde , 49 då Chatarina Pålsson fick i uppdrag att skriva samman ett yttrande till revisionen och att överlämnade yttrandet till barn- och utbildningsnämnden för beslut. sunderlag Granskning av Folkhälsa - Samverkan om barn och ungas hälsa.pdf Missiv från revisorerna.pdf Yttrande till revisorerna.docx

8 (14) Dnr BUN 2015/86 68 Lokaler - underhåll och investeringar, behovsinventering avseende önskemål och brister Barn- och utbildningsnämndens beslut 1. Behovsinventeringen godkänns, och 2. Tidplanen för ombyggnad av lekplatser på förskolorna godkänns, samt 3. HFAB tillställs dels behovsinventering samt likaså tidplan för ombyggnad av lekplatser för vidare hantering. Enheterna ska årligen upprätta planer för sin lokalförsörjning med planerade och från verksamheterna önskade investeringar. Planen är ett underlag för BUN att ta ställning till i pågående och inför kommande investeringar i våra lokaler och fastigheter. Arbetsutskottet diskuterade behovsinventeringen vid sammanträde ,. Sektors fick i uppdrag att återkomma vid sammanträde med nytt bearbetat förslag. Arbetsutskottet beslutade , 55 att behovsinventeringen skulle presenteras för barn- och utbildningsnämnden vid sammanträde samt att barn- och utbildningssektorn fick i uppdrag att ta fram tidplan för ombyggnad av lekplatser på förskolor. sunderlag Reviderat Underhåll fastigheter.xlsx

9 (14) Dnr BUN 2015/ Remiss från Skolinspektionen gällande godkännande som ny huvudman ProCivitas Privata Gymnasium AB Barn- och utbildningsnämnden avger följande yttrande avseende godkännande som ny huvudman för Mikael Elias Gymnasium av gymnasieskolan i regionen: Skolinspektionen bör - i nära samverkan med berörda kommuner - inför sitt ställningstagande särskilt analysera det förväntade behovet av gymnasieplatser i förhållande till redan nu etablerade kommunala och fristående gymnasieskolor i området. Det vore samhällsekonomiskt och mänskligt mycket olyckligt om till exempel en fristående gymnasieskola tvingas lägga ned sin verksamhet under pågående läsår. En ej organiserad nedläggning kommer dels att drabba den enskilde eleven i form av studieavbrott etc., dels respektive hemkommun i form av ökade gymnasiekostnader p g a förlängd studietid. I Höörs kommun finns ingen gymnasieskola som erbjuder nationella program. ProCivitas Privata Gymnasium AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som ny huvudman för n Mikael Elias Gymnasium i Lund i Lunds kommun fr.o.m. den 1 januari Skolinspektionen godkände i beslut den 20 september 2012 (dnr :2479) Mikael Elias Gymnasium AB som huvudman för gymnasieskola i Lunds kommun. Den 13 september 2013 godkändes Mikael Elias Gymnasium AB som huvudman för utökning av skolenheten med ekonomiprogrammet inriktningarna ekonomi samt juridik (dnr :578). Denna ansökan avser prövning av godkännande som ny huvudman för en verksamhet befintlig verksamhet som avser att starta vårterminen Dnr :1099 Arbetsutskottet behandlade remissen vid sitt sammanträde , 52 och överlämnade ärendet till barn- och utbildningsnämnden för beslut. sunderlag Ansökan från Pro Civitas.docx Befolkningsprognos för åringar i Höör.docx

10 (14) Dnr BUN 2015/ Remiss från Skolinspektionen gällande godkännande av huvudman Dans o Musikal i Lund AB Barn- och utbildningsnämnden avger följande yttrande avseende planerad utbyggnad av gymnasieskolan i regionen: Skolinspektionen bör - i nära samverkan med berörda kommuner - inför sitt ställningstagande särskilt analysera det förväntade behovet av gymnasieplatser i förhållande till redan nu etablerade kommunala och fristående gymnasieskolor i området. Det vore samhällsekonomiskt och mänskligt mycket olyckligt om till exempel en fristående gymnasieskola tvingas lägga ned sin verksamhet under pågående läsår. En ej organiserad nedläggning kommer dels att drabba den enskilde eleven i form av studieavbrott etc., dels respektive hemkommun i form av ökade gymnasiekostnader p g a förlängd studietid. I Höörs kommun finns ingen gymnasieskola som erbjuder nationella program. Dans O Musikal i Lund AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för riksrekryterande utbildning vid den fristående gymnasieskolan Lunds Danso Musikalgymnasium i Lunds kommun fr.o.m. läsåret 2016/2017. Dnr :987. Arbetsutskottet behandlade remissen vid sammanträde , 53 och överlämnade ärendet till barn- och utbildningsnämnden för beslut. sunderlag Ansökan från Dans och Musikal.pdf Befolkningsprognos för åringar i Höör.docx

11 (14) Dnr BUN 2015/26 71 Redovisning av delegationsbeslut Barn- och utbildningsnämnden lägger redovisningen av fattade delegationsbeslut med godkännande till handlingarna. Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt den delegationsordning som nämnden antagit. Dessa beslut skall redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden kan ompröva eller fastställa besluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering. Vid dagens sammanträde redovisas följande: Redovisning av Förskolechefs/Rektors/Sektorschefens delegationsbeslut anställningar och avgångar under mars-april 2015 Redovisning av delegationsbeslut från sektorschefen, mars-april 2015, Dnr BUN 2015/28 Redovisning av delegationsbeslut från ekonom/controller, mars-april 2015, Dnr BUN 2015/27 Redovisning av delegationsbeslut från utredare/skolskjutsansvarig, mars-april 2015, Dnr BUN 2015/29 Redovisning av delegationsbeslut från specialpedagog, mars-april 2015, Dnr FSK 2015/2

12 (14) Dnr BUN 2015/39 72 Redovisning av inkomna skrivelser och protokoll Barn- och utbildningsnämnden lägger redovisning av inkomna skrivelser och protokoll till handlingarna. Redovisning av inkomna skrivelser och protokoll Arbetsmiljöverket, Information om avslutat ärende, Dnr BUN 2014/193 Barn- och elevombudet, - ingen åtgärd, Dnr 2014/95 Skolverket, meddelande om statsbidrag för omsorg på obekväm tid, Dnr BUN 2014/217 Skolverket, smeddelande om statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan, Dnr BUN 2015/31 Skolverket, Utbetalningsmeddelande om statsbidrag för maxtaxa inom förskola, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet för mars 2015, Dnr BUN 2015/96 Skolverket, smeddelande om statsbidrag för läxhjälp huvudmän 2015, Dnr 2015/38 Skolverket, smeddelande om statsbidrag för Lärarlyftet II vårterminen 2015, Dnr BUN 2015/107 Skolverket, smeddelande om statsbidrag för sommarskola eller undervisning under andra skollov 2015, Dnr BUN 2015/17 Polismyndigheten, Anmälan om skadegörelse - Ringsjöskolan Polismyndigheten, Anmälan om försök till mordbrand - Sätoftaskolan Polismyndigheten, Anmälan om inbrott i N Rörums förskola Protokoll från samverkansmöte mellan BUN AU och SOC AU, Dnr BUN 2015/83 Minnesanteckningar från möte mellan BUN AU och KFN presidium, Dnr 2015/83 KF 49, entledigande av Thomas Hassleryd (SD) som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

13 (14) 73 Introduktion av ny biträdande barn- och utbildningschef i Höörs kommun Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen och hälsar Cecilia Palmqvist hjärtligt välkommen till Höörs kommun och nämndens verksamhet. Cecilia Palmqvist, biträdande barn- och utbildningschef i Höörs kommun tillträdde i tjänst Cecilia ger en kort introduktion dels personligen och dels kring sina arbetslivserfarenheter inom barn- och utbildningsområdet från tidigare.

14 (14) 74 Information från sektorschefen Barn- och utbildningsnämndens beslut Informationen från sektorschefen läggs till handlingarna. 1. Barn- och utbildningsnämnden har hos Kammarrätten i Göteborg vunnit överklagande gällande tilläggsbelopp mot fristående skola i Höörs kommun. 2. Ansökan om att delta i försöksverksamheten med övningsförskolor har godkänts av Högskolan. Det är Holma förskola, Trollskogens förskola samt Konvaljens förskola som antagits som övningsförskolor.

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:30 17.25 ande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 19.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande Mia

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden 2014-12-15 BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen. Sekreterare. Paragrafer 60-70.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden 2014-12-15 BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen. Sekreterare. Paragrafer 60-70. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.15 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Solweig Ericsson-Kurg (FP) Clas-Göran Borrman (S) Lars Fornarve (V) Margun

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 18.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-15 Socialnämnden Plats och tid Samlingssalen Valåsen kl 15:00 18:15 Utses att justera Robert Bull (S) Justeringens plats och tid Sociala Huset, Kållekärr 2015-04-16

Läs mer

100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport från kommuncheferna.

100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport från kommuncheferna. s sammanträde Måndag 16 april kl 9.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset. Ärendelista 100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(22) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Se närvarolista sidan 2 Justerare Justeringens plats och tid Kommunkontoret

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 15.00 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande Christina Lundqvist

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-20 Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-20 Kommunstyrelsens personalutskott Tid och plats 2015-05-20 Kommunhuset klockan 10:00-12:00 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - ledamot Tommy Brorsson (SD) - ledamot

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne kl. 10:00-11:10. Beslutande Heléne Fritzon (S) Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Sven Nilsson (C) Niclas Nilsson (SD) Katarina

Läs mer

Granskning avseende barn och elever i behov av särskilt stöd

Granskning avseende barn och elever i behov av särskilt stöd Tjänsteskrivelse 1 (3) 2014-11-28 Handläggare: Jan Strid GN 2014.0011 Kommunrevisionen Granskning avseende barn och elever i behov av särskilt stöd Sammanfattning På uppdrag av kommunrevisionen har Deloitte

Läs mer

Samhällsförvaltningen tisdag 20 februari

Samhällsförvaltningen tisdag 20 februari 1(9) Plats och tid Olof Högbergsalen, Sambiblioteket kl. 08.15-16.10 Ajournering: kl. 09.30-09.50, 11.30-13.15 Beslutande Ledamöter Närvarande ej tjänstgörande ersättare Sara Nylund (S), ordförande Roland

Läs mer

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin Författningssamling Antagen av kommunfullm mäktige 2014-12-15 32 Reglementee för kommunstyrelsen och kommun, allmän del nämnder i Sävsjö Allmän del Den allmänna delen kompletterar det nämnds- och styrelsespecifika

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Skollag; utfärdad den 23 juni 2010. SFS 2010:800 Utkom från trycket den 6 juli 2010 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Skolväsendet

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Krav på privata aktörer i välfärden

Krav på privata aktörer i välfärden Krav på privata aktörer i välfärden Slutbetänkande av Ägarprövningsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:7 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2013-02-25 50 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.45-12.05. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? rir 2014:25 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? rir 2014:18 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att

Läs mer

Alla skolor ska vara bra skolor

Alla skolor ska vara bra skolor 2015-07-02 PM Miljöpartiet Alla skolor ska vara bra skolor Sammanfattning Många elever möter en riktigt bra skola i Sverige med kunniga och engagerade lärare. En skola där de uppmuntras och stimuleras

Läs mer