OBS! -- Ringsjöstrand-- Hörby Kommun Måndagen den 16 mars 2015 kl 14:00 17:00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OBS! -- Ringsjöstrand-- Hörby Kommun Måndagen den 16 mars 2015 kl 14:00 17:00"

Transkript

1 (27) Plats och tid ande OBS! -- Ringsjöstrand-- Hörby Kommun Måndagen den 16 mars 2015 kl 14:00 17:00 Björn Andreasson (M), Ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria Boström-Lambrén (S), 1:e vice ordförande Per Olof Henriksson (S) Lars Oscarsson (S) Fredrik Hanell (MP) Stefan Liljenberg (SD) Rolf Streijffert (SD) Utses att justera Maria Boström-Lambrén Paragrafer Justeringens plats och tid , kl Sekreterare Ordförande Gunilla Skoog Nilsson Björn Andreasson Maria Boström-Lambrén ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd Barn- och utbildningsnämnden Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Protokollets förvaringsplats Kommunhuset, Södergatan 28, Höör Underskrift

2 (27) Ersättare Camilla Kampf (M) Caroline Jelkander (M) Hans-Erik Johansson (KD) Hans Larsson (S) Janette Skogshus (S) Lena Zetterström (MP) Anita Tarkkonen (V) Helena Ohlson (SD) Övriga Lisbeth Johansson, barn- och utbildningschef Charlotte Gillsberg, ekonom/controller Leif Henriksson, utredare Björn Wassholm, IKT-pedagog Christel Jansson, utvecklingsstrateg Gunilla Skoog Nilsson, nämndsekreterare

3 (27) Innehållsförteckning Ärende 24 Godkännande av föredragningslista samt val av Justerare och tidpunkt för justering Anmälan av arbetsutskottets protokoll Tillsyn - Fristående förskolan Möllan Svenstorps Förskola AB Möllan - Likvidation Informationsärende: Sätofta lokalförsörjning Remissvar - Revidering av lokala miljömål för Höörs kommun Överklagan på faktura från inkomstkontrollen gällande år 2012, OBS!! SEKRETESSÄRENDE Överklagan på faktura från inkomstkontrollen gällande år 2012, OBS!! SEKRETESSÄRENDE Regler och riktlinjer för ansökan om tilläggsbelopp/särskilt stöd fr o m IKT-strategi Tids- och kostnadsplan för Informations- och kommunikationsteknologisatsning Utveckling av områdesindelning av skolenheter och förskoleområden Ansökan om utvidgad barnomsorg i förskola och fritidsverksamhet OBS!! SEKRETESS Intern kontroll Tilläggsäskande Investeringsbudget 2015 utemiljö Redovisning av delegeringsbeslut Redovisning av inkomna skrivelser och protokoll Utdelning av Kommunens förtjänsttecken Val av representant till styrgrupp för gymnasiesamverkan i Skåne och västra Blekinge Val av representant till styrgruppen - Vuxenutbildningssamverkan i Skåne... 27

4 (27) 24 Godkännande av föredragningslista samt val av Justerare och tidpunkt för justering Barn- och utbildningsnämndens beslut 1. Extra ärende på ärendelistan godkännes och behandlas vid dagens möte, och 2. Maria Boström-Lambrén utses att justera dagens protokoll, samt 3. Ordföranden meddelar att justering äger rum i kommunhuset, den 20 mars, kl Till dagens möte har 3 extra ärenden tillkommit. I tur att justera: Maria Boström-Lambrén.

5 (27) 25 Anmälan av arbetsutskottets protokoll Barn- och utbildningsnämndens beslut Arbetsutskottets protokoll från anmäls och läggs till handlingarna.

6 (27) Dnr BUN 2012/ Tillsyn - Fristående förskolan Möllan Tillsynsmyndigheten, Höörs kommun, Barn- och utbildningsnämnden, beslutar förelägga Christina Åsgot att före vidta åtgärder för att avhjälpa brister som framkommit vid tillsyn utförd i september november De vidtagna åtgärderna ska senast samma dag som ovan redovisas skriftligt till Barn- och utbildningsnämnden i Höör kommun. Föreläggandet avser följande åtgärder i enlighet med tillsynsrapport efter genomförd tillsyn i september november 2014: - säkerställa vårdnadshavarnas inflytande i verksamheten, - integrera läroplansmålen i det pedagogiska arbetet och dokumentera detta arbete, - rekrytera en eller flera legitimerade förskollärare, - bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete under medverkan av förskollärare, övrig personal, vårdnadshavare och barn och dokumentera detta arbete, Vidare att förelägga Christina Åsgot att senast samma dag som ovan, till följd av Bolagsverkets beslut om tvångslikvidation: - redovisa var personalen är anställd, vem som äger inventarier och lokaler samt redovisa hur Svenstorps Förskola AB:s tvångslikvidation kommer att påverka verksamheten. Barn- och utbildningsnämnden erinrar om konsekvenserna i händelse att föreläggandet inte följs. Enligt 26 kap samt 27 skollagen framgår de bestämmelser om ingripanden vid tillsyn som tillsynsmyndigheten, Höörs kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen har att följa. Arbetsutskottet beslutade , 69 att genomföra en förnyad tillsyn av fristående förskolan Möllan i Norra Rörum under vårterminen Barn- och utbildningsnämnden anlitade konsultföretaget E & Y för denna uppgift. Vid sammanträde informerade konsult Ida Brorson arbetsutskottet hur arbetet med förnyad uppföljning av tillsyn har fortskridit. Slutgiltig tillsynsrapport av förnyad uppföljning har i december 2014 inkommit till barn- och utbildningssektorn. Vid sammanträde gav barn- och utbildningschefen en historisk redogörelse

7 (27) för ärendet. Rapporten från E & Y tar sitt avstamp i de kvarvarande synpunkter/avvikelser som fanns vid tidigare tillsyn från Ida Brorson, konsult E & Y lämnade muntlig redovisning av slutrapporten. Barn- och utbildningsnämnden beslutade , 12 att anta lämnad tillsynsrapport av förnyad uppföljning från E & Y som sin egen rapport, samt att utifrån föredragning av rapport samt nämndens diskussioner ge barn- och utbildningschefen och arbetsutskottet i uppdrag att bereda ärendet vidare. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade att uppdra åt barn- och utbildningschefen att utarbeta förslag till ett föreläggande baserad på tillsyn utförd av E & Y samt begäran om klarläggande till följd av Bolagsverkets tvångslikvidation. Vidare beslöt barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott att behandla ärendet vid sammanträde , då förslag till föreläggande ska delges nämndens ledamöter. sunderlag Slutlig konsultrapport 2014; Förnyad uppföljning av genomförd tillsyn vid Möllans förskola, Höörs kommun Barn- och utbildningsnämndens beslut BUN 12 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut Bolagsverkets beslut, förordnande och regbev pdf

8 (27) Dnr BUN 2014/ Svenstorps Förskola AB Möllan - Likvidation Höörs kommun, Barn- och utbildningsnämnden, förelägger Svenstorps Förskola AB att 1. Inkomma med uppgift om hur avvecklingen av bolaget fortskrider, samt 2. Ge besked om huruvida likvidatorn kommer att ansöka om återkallelse eller om någon avser att ansöka om att ta över tillståndet för fritidshemsverksamheten. Bolagsverket beslutade om att Svenstorps Förskola AB, Svenstorp 101, Höör, ska gå i likvidation. Bolagsverket beslutade också att utse advokat Torbjörn Jönsson, co Advokatbyrån Torbjörn Jönsson AB, Box 1248, Helsingborg till likvidator. Motiveringen var att företaget inte till Bolagsverket kommit in med korrekt årsredovisning, och där det krävs, revisionsberättelse för räkenskapsåret sunderlag Bolagsverkets beslut, förordnande och regbevis pdf

9 (27) Dnr BUN 2013/ Informationsärende: Sätofta lokalförsörjning Barn- och utbildningsnämndens beslut 1. Information på dagens möte om Sätofta lokalförsörjning noteras, och 2. Sätofta lokalförsörjning skall behandlas på nästkommande arbetsutskott , samt 3. Barn- och utbildningsnämnden ska avge ett förnyat uppdrag till Kommunstyrelsen kring behovet av lokaler kring Sätofta området, när beskrivning av förnyat lokalbehov föreligger. Diskussioner mellan KS AU och BUN AU kring projekt förskola -Sätoftaskolan har åter aktualiserats vid möte Lägesrapport ges muntligt vid dagens möte. Bakgrundsbeskrivning ges i dokument av Mark- och fastighetsförvaltare. Förnyad behovsinventering för verksamheten inom BUN har tagits fram av Barn- och utbildningschefen hölls ett möte mellan kommundirektör, barn- och utbildningschef samt Markoch fastighetsförvaltaren. Micael Andersson redogjör för mötets förutsättningar, detaljplanarbete inom Sätofta skolområdet samt historik i ärendet. Arbetsutskottet informerades i ärendet Sätofta lokalförsörjning vid sammanträdet och redovisas i AU:s paragraf 25. Överläggning Fredrik Hanell (MP) ställer frågor kring olika lösningar med nybyggnationen på Sätoftaområdet. Björn Andreasson (M) svarar på inlägget och beskriver att nämnden arbetar med ärendet i ett brett perspektiv just nu. Statistik och forskning visar att små enheter är sårbara ur personalsynpunkt m.m. Önskemålet är att maximera personaltätheten så att det blir så bra som möjligt för barnen. Kanske kan ny förskola planeras så att var och en av avdelningarna upplevs som enskilda små förskolor. Sätoftaområdet (både förskole- och skolverksamhet) har behov av utökningar/förändringar i flera olika avseenden. Maria Boström-Lambrén (S) anger frågeställning Hur beskriver och definierar vi Sätoftaområdet lokalbehov när nämnden ska lämna beställning till Kommunstyrelsen, dels av nybyggnation av förskoleenhet i Sätoftaområdet samt dels även övriga förändringar av skollokaler. Ärendet är komplext med många beståndsdelar.

10 (27) sunderlag Beskrivning Proj fsk Sätoftaskolan.docx Lokaler Sätoftaområdet 2015.docx AU 25/2015

11 (27) Dnr BUN 2015/19 29 Remissvar - Revidering av lokala miljömål för Höörs kommun. Barn- och utbildningsnämndens beslut 1. Barn- och utbildningsnämnden föreslås meddela att det inte finns något att erinra mot revideringar av Höörs kommuns lokala miljömål, samt 2. Barn- och utbildningsnämnden framhåller, att det pågår ett arbete med att ta fram en handlingsplan för att uppnå en giftfri inne- och utemiljö inom förskolan. Efter färdigställandet ska denna handlingsplan biläggas Lokala miljömålen för Höörs kommun under avsnittet Giftfri miljö i Höörs kommuns lokala miljömål. Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat till nämnderna att lämna om synpunkter på revidering av Höörs kommuns lokala miljömål. Det reviderade dokumentet föreslås gälla från beroende på om åtgärderna är inom eller utom ram. Miljömålen är indelade i 16 olika avsnitt där lokala mål och åtgärder föreslås. För respektive åtgärd ansvarar ett eller flera politiska organ. Barn- och utbildningsnämnden ansvarar specifikt för åtgärder kopplade till de lokala målen inom följande områden: God bebyggd miljö Tillsyn och informationskampanj om hantering av matavfall i livsmedelsverksamheter. Informationskampanj till kommunmedborgare, skolor och företag för att minska avfallsmängderna i kommunen. Giftfri miljö Utbildning samt diskussion om inköp av ekologiska livsmedel i syfte att öka andelen ekologiska livsmedelsinköp i kommunen. Servera en klimatsmart maträtt en gång i månaden utöver det vegetariska alternativet. Utreda möjligheter till att använda och göra leksaker av sådant som redan finns/återanvända. (Åtgärder som behöver extra budgetanslag). Det har påbörjats ett arbete inom sektorn med att ta fram en handlingsplan för att uppnå en giftfri inne- och utemiljö inom förskolan. Levande skogar Information till allmänheten om allemansrätten genom exempelvis skolinformation, föreläsningar, skyltning vid angöringspunkter, hemsidan och natur- och kulturvandring. Natur- och kulturguidning för ungdomar

12 (27) Barn- och utbildningsnämnden ansvarar tillsammans med övriga nämnder för åtgärder kopplade till de lokala målen inom följande områden: Begränsad klimatpåverkan Samtliga anställda i Höörs kommun som kör bil i tjänsten/kommunens bilar skall regelbundet erbjudas utbildning i sparsam körning. Frisk luft Kommunen skall inte köpa in däck som innehåller HA-olja till kommunens fordon eller nyttja hyrda bilar med sådana däck. Giftfri miljö Ingå i inköpsgruppen som består av 8 personer, varav 7 st bör gå kursen certifierade upphandlare. (Åtgärd som behöver extra budgetanslag) Ta kontakt med leverantörer som kommunen har avtal med och ta del av de varor och tjänster som beställts. Styr upp avrop efter de mest miljövänliga alternativen och förmedla det vidare till berörda. Uppföljning av upphandling och avrop. Ingå i miljöråd av tjänstemän från olika förvaltningar som träffas 3-4 ggr/år. Yrkanden Fredrik Hanell(MP) yrkar att texten enligt sid 23 punkten Servera en klimatsmart maträtt en gång i månaden utöver det vegetariska alternativet ska skrivas in under barn- och utbildningsnämndens. sunderlag Lokala miljömålen förslag docx Lokala miljömål remissvar från BUN.docx Utdrag.rtf Meddelandetext AU 13/2015

13 (27) Dnr BUN 2015/48 30 Överklagan på faktura från inkomstkontrollen gällande år 2012, OBS!! SEKRETESSÄRENDE

14 (27) Dnr BUN 2015/47 31 Överklagan på faktura från inkomstkontrollen gällande år 2012, OBS!! SEKRETESSÄRENDE

15 (27) Dnr BUN 2015/54 32 Regler och riktlinjer för ansökan om tilläggsbelopp/särskilt stöd fr o m 2015 Barn- och utbildningsnämndens beslut Ny rutin för Ansökan om tilläggsbelopp och bidrag för extraordinära stödåtgärder antas. De tidigare rutinerna kring tilläggsbelopp och bidrag för extraordinärt stöd har bearbetats och förändrats utifrån en pågående översyn. sunderlag Rutin kring tilläggsbelopp och bidrag för extraordinära stödåtgärder.docx AU 23/2015

16 (27) Dnr BUN 2015/56 33 IKT-strategi Barn- och utbildningsnämndens beslut Strategi för Information- och kommunikationsteknologi i Höörs förskolor och skolor för perioden fastställs. Höörs kommun har beslutat att genomföra en digital satsning inom Barn- och utbildningsnämndens verksamheter. En strategi har tagits fram, daterad Denna strategi ersätter tidigare beslutade IT-strategi för BUN, Höörs kommun IKT-strategin har varit uppe för diskussion på BUNs ledningsgrupp under januari-februari Sektorns centrala samverkansgrupp, SÖSAM har i tidigt skede under januari och februari fått information kring IKT-strategin. Under torsdagen i vecka 10 kommer SÖSAM-organet att behandla ärendet. Överläggning Fredrik Hanell (MP) ställer frågor allmänt kring IKT-strategin och dess inriktning mot Apples produkter både när det gäller hårdvara (Ipads) och mjukvara (Appar). Rolf Streijffert (SD) ställer fråga kring utvecklingsmöjligheten med Ipads vid t.ex. programmeringsönskemål? sordning Barn- och utbildningsnämnden ställer sig enhälligt positiv till IKT-strategin. sunderlag AU 17/2015 IKT-strategi docx

17 (27) Dnr BUN 2015/55 34 Tids- och kostnadsplan för Informationsoch kommunikationsteknologisatsning Barn- och utbildningsnämndens beslut 1. Tids- och kostnadsplan information- och kommunikationsteknologisatsning för åren fastställs, samt 2. Barn- och utbildningsämnden ska hållas informerade om utvecklingen kring IKTsatsningen vid några tillfällen under vår- och hösttermin under perioden. I samband med införande av information- och kommunikationsteknologistrategi beskriver denna plan införandet och kostnader av den digitala satsningen. Överläggning Stefan Liljenberg (SD) föreslår att tids- och kostnadsplanen fastställs. Fredrik Hanell (MP) ställer fråga kring punkt i kostnadsberäkningen. I övrigt ställer han sig positiv till planen. sordning Barn- och utbildningsnämnden ställer sig enhälligt positiv till tids- och kostnadsplanen. sunderlag Tids- och kostnadsplan 2015 AU 18/2015

18 (27) Dnr BUN 2015/57 35 Utveckling av områdesindelning av skolenheter och förskoleområden Barn- och utbildningsnämndens beslut 1. Barn- och utbildningschefen ges i uppdrag att ta fram en utvecklingsplan för områdesindelning av kommunala verksamheter inom förskolan, grundskolan samt särskolan, samt 2. Förslagen ska grundas på befolkningsprognoser, planerade bostadsområden, optimala verksamhetsvolymer, lokalförsörjning samt geografiska och ekonomiska förutsättningar. En plan ska tas fram kring hur områdesindelningen inom för- och grundskolan samt särskolan ska utvecklas och formeras de kommande åren. Pedagogiska förutsättningar för barn, elever och personal ska vara vägledande i arbetet. Grund för planen utgör befolkningsprognos, planerade bostadsområden, nuvarande grundskolors och förskolors förutsättningar, optimala verksamhetsvolymer, lokalförsörjning samt geografiska och ekonomiska förutsättningar. sunderlag AU 22/2015

19 (27) Dnr BUN 2014/11 36 Ansökan om utvidgad barnomsorg i förskola och fritidsverksamhet OBS!! SEKRETESS

20 (27) Dnr BUN 2014/ Intern kontroll 2015 Barn- och utbildningsnämndens beslut Förslag till Intern kontrollplan för 2015 godkänns. Varje nämnd ska årligen inkomma med intern kontrollplan. Resultatet av uppföljningen skall löpande rapporteras till nämnden. Resultatet skall även i samband med årsredovisningen rapporteras till Kommunstyrelsen. Förslag till internkontrollplan för Barn och utbildningsnämndens verksamheter presenterades för arbetsutskottet sunderlag Internkontrollplan BUN.xlsx AU 21/2015

21 (27) Dnr BUN 2014/55 38 Tilläggsäskande Investeringsbudget 2015 utemiljö Barn- och utbildningsnämndens beslut 1. Barn- och utbildningsnämnden föreslås begära ett tilläggsanslag hos kommunstyrelsen på 1 Mkr under 2015 för att åtgärda utemiljöerna på förskolor och grundskolor, och 2. Barn- och utbildningschefen ges i uppdrag att lägga in tillgänglighetsperspektivet när reparationer och utbyten av lekredskap sker vid förskolors- och skolornas utemiljöer, samt 3. Nämndens ledamöter efterfrågar allmän information kring vad som gäller kring hyresavtal med Höörs Fastighets AB för utemiljöerna på förskolor och skolor. Under våren 2015 har inspektion av kommunens förskolor och grundskolors utemiljö genomförts av extern konsult. Ansvariga rektorer och förskolechefer kan inte säkerställa arbetsmiljön då behov av reparationer och utbyten av lekredskap krävs omgående enligt utförda kontroller. Kostnaden för de mest akuta åtgärderna är uppskattad till 1 Mkr. För fortsatt utbyte av lekredskap har medel äskats i 2016 års investeringsbudget. Driftskonsekvensen för Barn- och utbildningssektorn uppgår till 68 tkr 2015 därefter 130 tkr/ år. Lekredskap som behöver bytas är bland annat gungställningar á 100 tkr, rutschkanor á 60 tkr och lekställningar á 120 tkr inklusive montering och markarbeten med bortforsling av deffekt utrustning från plats. Överläggning Helena Ohlsson (SD) välkomnar att inventeringen av lekredskapen nu skett av extern konsult. Janette Skogshus (S) efterfrågar varför inventeringen inte skett mer planenligt tidigare? Hon efterfrågar samtidigt tillgänglighet/otillgänglighetsperspektivet vid kontroll av lekplatserna. Nämndens ledamöter efterfrågar allmän information kring vad som ingår i hyresavtal med Höörs Fastighets AB. Yrkanden Nämndens ledamöter efterfrågar allmän information kring vad som gäller kring hyresavtal med Höörs Fastighets AB för utemiljöerna på förskolor och skolor.

22 (27) sunderlag Tilläggsäskande investeringsbudget 2015 utemiljö.doc AU 19/2015.

23 (27) Dnr BUN 2015/26 39 Redovisning av delegeringsbeslut Barn- och utbildningsnämnden lägger redovisningen av fattade delegeringsbeslut med godkännande till handlingarna. Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt den delegationsordning som nämnden antagit. Dessa beslut skall redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden kan ompröva eller fastställa besluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering. Vid dagens sammanträde redovisas följande: Redovisning av Förskolechefs/Rektors/Sektorschefens delegeringsbeslut anställningar och avgångar under februari- mars 2015 Redovisning av delegeringsbeslut från sektorschefen, februari - mars 2015, Dnr BUN 2015/28 Redovisning av delegeringsbeslut från ekonom/controller, februari - mars 2015, Dnr BUN 2015/27 Redovisning av delegeringsbeslut från specialpedagog, februari - mars 2015, Dnr FSK 2015/2

24 (27) Dnr BUN 2015/39 40 Redovisning av inkomna skrivelser och protokoll Barn- och utbildningsnämnden lägger redovisning av inkomna skrivelser och protokoll till handlingarna. Redovisning av inkomna skrivelser och protokoll Statistiska Centralbyrån - Redovisning av utbetalt kommunalt vårdnadsbidrag, år 2014, Dnr BUN 2015/66 Kommunstyrelsen, 60 - gällande Idrottsakademi vid Ringsjöskolan, Dnr BUN 2014/277 Migrationsverket - om ersättning för kostnader avseende utbildning m.m. för asylsökande barn, Dnr BUN 2015/61 Migrationsverket - om ersättning för kostnader avseende utbildning m.m. för asylsökande barn, Dnr BUN 2015/61 Polismyndigheten - Stöld på Enebackeskolan i Höör Polismyndigheten - Stöld på Ringsjöskolan i Höör

25 (27) Dnr BUN 2015/81 41 Utdelning av Kommunens förtjänsttecken Ordföranden delar ut kommunens förtjänsttecken i brons till Stefan Liljenberg (SD), samt Vice ordföranden delar ut kommunens förtjänsttecken i brons till Björn Andreasson (M). Vid dagens möte utdelas kommunens förtjänstgåva i brons till dels ordförande Björn Andreasson samt dels till ledamot Stefan Liljenberg.

26 (27) Dnr BUN 2015/80 42 Val av representant till styrgrupp för gymnasiesamverkan i Skåne och västra Blekinge Barn- och utbildningsnämndens beslut Ordförande Björn Andreasson (M) utses till representant från barn- och utbildningsnämnden i Höör för att ingå i Styrgrupp för gymnasiesamverkan i Skåne och västra Blekinge under mandatperioden Kommunförbundet Skåne har påmint om att barn- och utbildningsnämnden i Höörs kommun ska inkomma med namn på representant som ska ingå i Styrgrupp för gymnasiesamverkan i Skåne och västra Blekinge Under mandatperioden var ordförande Björn Andreasson utsedd till nämndens representant i Styrgrupp för Gymnasiesamverkan i Skåne och västra Blekinge.

27 (27) Dnr BUN 2014/ Val av representant till styrgruppen - Vuxenutbildningssamverkan i Skåne Barn- och utbildningsnämndens beslut Vice ordförande Maria Boström-Lambrén (S) utses till representant från barn- och utbildningsnämnden i Höör för att ingå i Styrgrupp för Vuxenutbildningssamverkan i Skåne under mandatperioden Kommunförbundet Skåne har påmint om att barn- och utbildningsnämnden i Höörs kommun ska inkomma med namn på representant som ska ingå i Styrgrupp för Vuxenutbildningssamverkan i Skåne under mandatperioden Under mandatperioden var Maria Boström-Lambrén utsedd till nämndens representant i Styrgrupp för Vuxenutbildningssamverkan i Skåne.

Plats och tid. Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 16 februari 2015 kl. 19:00 22:15. Beslutande

Plats och tid. Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 16 februari 2015 kl. 19:00 22:15. Beslutande 2015-02-16 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 16 februari 2015 kl. 19:00 22:15 ande Björn Andreasson (M), Ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria

Läs mer

Räddningstjänsten konferensrum, Terminalvägen 1 i Höör Måndagen den 8 juni 2015 kl 19:00 22:30

Räddningstjänsten konferensrum, Terminalvägen 1 i Höör Måndagen den 8 juni 2015 kl 19:00 22:30 2015-06-08 1 (28) Plats och tid ande Räddningstjänsten konferensrum, Terminalvägen 1 i Höör Måndagen den 8 juni 2015 kl 19:00 22:30 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C),

Läs mer

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20 2015-04-13 1 (22) Plats och tid ande Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria Boström-Lambrén

Läs mer

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00 2015-05-11 1 (14) Plats och tid ande Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria Boström-Lambrén

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun)

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360 Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) Tid och plats Kun kl 10.00 Kommunfullmäktigesalen Kun Bil Au

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (17) KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2014-11-17 Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Måndagen den 17 november 2014, kl. 15.00-16.52 Beslutande Carin Hansson

Läs mer

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2012-06-20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2012-06-20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30 Beslutande: Malin Ängerå (S, ordförande Anne Hamrén (S) Leif Persson (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16. 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.00 ande Anna Palm, ordförande 160-162, 164-165, 167, 169-179 Hans-Göran Larsson, ordförande (FP) 163, 166, 168 Maria Boström

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne Sammanträdesprotokoll 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum AB-salen, Verkstaden, Arvika, kl. 14.00 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

Protokoll. = _~êåj=çåü=ìåöççãëå ãåçéå= = OMMVJMNJON= = =N=J=NP

Protokoll. = _~êåj=çåü=ìåöççãëå ãåçéå= = OMMVJMNJON= = =N=J=NP = _~êåj=çåü=ìåöççãëå ãåçéå= = OMMVJMNJON= = =N=J=NP Barn- och ungdomsnämnden sammanträde Ärende Dagordning och justering Information och överläggningar A/ Alingsås kommuns lokalsamordnare Susanna Andersson

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-12-15 1(20)

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-12-15 1(20) 2014-12-15 1(20) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kl. 9.00-12.30 Beslutande Ersättare Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Lisa Malm (MP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-11 1. Eva Johansson (C) Rune Peterson (C)

Kommunstyrelsen 2011-05-11 1. Eva Johansson (C) Rune Peterson (C) SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-05-11 1 Plats och tid Kommunhuset Svenljunga kl 14,00 17,15 (Ajournering 16.50 17.05) Ej tjänstgörande ersättare Beslutande Eva Johansson (C)

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 1 (27) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 17.35. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (27) Sammanträdesprotokoll Plats och tid Sammanträdesrum Symfonin, Skolkontoret, Ruddammsg. 27, kl. 13.30-17.00 Paragraf 104-121 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Skolkontoret, Ruddammsgatan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (21) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (21) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (21) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-12 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 12 september 2012, kl. 08.00-12.15 Beslutande Anders Berngarn (M)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare KALLELSE 2012-03-08 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 1 (2) Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar

Läs mer