OBS! -- Ringsjöstrand-- Hörby Kommun Måndagen den 16 mars 2015 kl 14:00 17:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OBS! -- Ringsjöstrand-- Hörby Kommun Måndagen den 16 mars 2015 kl 14:00 17:00"

Transkript

1 (27) Plats och tid ande OBS! -- Ringsjöstrand-- Hörby Kommun Måndagen den 16 mars 2015 kl 14:00 17:00 Björn Andreasson (M), Ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria Boström-Lambrén (S), 1:e vice ordförande Per Olof Henriksson (S) Lars Oscarsson (S) Fredrik Hanell (MP) Stefan Liljenberg (SD) Rolf Streijffert (SD) Utses att justera Maria Boström-Lambrén Paragrafer Justeringens plats och tid , kl Sekreterare Ordförande Gunilla Skoog Nilsson Björn Andreasson Maria Boström-Lambrén ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd Barn- och utbildningsnämnden Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Protokollets förvaringsplats Kommunhuset, Södergatan 28, Höör Underskrift

2 (27) Ersättare Camilla Kampf (M) Caroline Jelkander (M) Hans-Erik Johansson (KD) Hans Larsson (S) Janette Skogshus (S) Lena Zetterström (MP) Anita Tarkkonen (V) Helena Ohlson (SD) Övriga Lisbeth Johansson, barn- och utbildningschef Charlotte Gillsberg, ekonom/controller Leif Henriksson, utredare Björn Wassholm, IKT-pedagog Christel Jansson, utvecklingsstrateg Gunilla Skoog Nilsson, nämndsekreterare

3 (27) Innehållsförteckning Ärende 24 Godkännande av föredragningslista samt val av Justerare och tidpunkt för justering Anmälan av arbetsutskottets protokoll Tillsyn - Fristående förskolan Möllan Svenstorps Förskola AB Möllan - Likvidation Informationsärende: Sätofta lokalförsörjning Remissvar - Revidering av lokala miljömål för Höörs kommun Överklagan på faktura från inkomstkontrollen gällande år 2012, OBS!! SEKRETESSÄRENDE Överklagan på faktura från inkomstkontrollen gällande år 2012, OBS!! SEKRETESSÄRENDE Regler och riktlinjer för ansökan om tilläggsbelopp/särskilt stöd fr o m IKT-strategi Tids- och kostnadsplan för Informations- och kommunikationsteknologisatsning Utveckling av områdesindelning av skolenheter och förskoleområden Ansökan om utvidgad barnomsorg i förskola och fritidsverksamhet OBS!! SEKRETESS Intern kontroll Tilläggsäskande Investeringsbudget 2015 utemiljö Redovisning av delegeringsbeslut Redovisning av inkomna skrivelser och protokoll Utdelning av Kommunens förtjänsttecken Val av representant till styrgrupp för gymnasiesamverkan i Skåne och västra Blekinge Val av representant till styrgruppen - Vuxenutbildningssamverkan i Skåne... 27

4 (27) 24 Godkännande av föredragningslista samt val av Justerare och tidpunkt för justering Barn- och utbildningsnämndens beslut 1. Extra ärende på ärendelistan godkännes och behandlas vid dagens möte, och 2. Maria Boström-Lambrén utses att justera dagens protokoll, samt 3. Ordföranden meddelar att justering äger rum i kommunhuset, den 20 mars, kl Till dagens möte har 3 extra ärenden tillkommit. I tur att justera: Maria Boström-Lambrén.

5 (27) 25 Anmälan av arbetsutskottets protokoll Barn- och utbildningsnämndens beslut Arbetsutskottets protokoll från anmäls och läggs till handlingarna.

6 (27) Dnr BUN 2012/ Tillsyn - Fristående förskolan Möllan Tillsynsmyndigheten, Höörs kommun, Barn- och utbildningsnämnden, beslutar förelägga Christina Åsgot att före vidta åtgärder för att avhjälpa brister som framkommit vid tillsyn utförd i september november De vidtagna åtgärderna ska senast samma dag som ovan redovisas skriftligt till Barn- och utbildningsnämnden i Höör kommun. Föreläggandet avser följande åtgärder i enlighet med tillsynsrapport efter genomförd tillsyn i september november 2014: - säkerställa vårdnadshavarnas inflytande i verksamheten, - integrera läroplansmålen i det pedagogiska arbetet och dokumentera detta arbete, - rekrytera en eller flera legitimerade förskollärare, - bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete under medverkan av förskollärare, övrig personal, vårdnadshavare och barn och dokumentera detta arbete, Vidare att förelägga Christina Åsgot att senast samma dag som ovan, till följd av Bolagsverkets beslut om tvångslikvidation: - redovisa var personalen är anställd, vem som äger inventarier och lokaler samt redovisa hur Svenstorps Förskola AB:s tvångslikvidation kommer att påverka verksamheten. Barn- och utbildningsnämnden erinrar om konsekvenserna i händelse att föreläggandet inte följs. Enligt 26 kap samt 27 skollagen framgår de bestämmelser om ingripanden vid tillsyn som tillsynsmyndigheten, Höörs kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen har att följa. Arbetsutskottet beslutade , 69 att genomföra en förnyad tillsyn av fristående förskolan Möllan i Norra Rörum under vårterminen Barn- och utbildningsnämnden anlitade konsultföretaget E & Y för denna uppgift. Vid sammanträde informerade konsult Ida Brorson arbetsutskottet hur arbetet med förnyad uppföljning av tillsyn har fortskridit. Slutgiltig tillsynsrapport av förnyad uppföljning har i december 2014 inkommit till barn- och utbildningssektorn. Vid sammanträde gav barn- och utbildningschefen en historisk redogörelse

7 (27) för ärendet. Rapporten från E & Y tar sitt avstamp i de kvarvarande synpunkter/avvikelser som fanns vid tidigare tillsyn från Ida Brorson, konsult E & Y lämnade muntlig redovisning av slutrapporten. Barn- och utbildningsnämnden beslutade , 12 att anta lämnad tillsynsrapport av förnyad uppföljning från E & Y som sin egen rapport, samt att utifrån föredragning av rapport samt nämndens diskussioner ge barn- och utbildningschefen och arbetsutskottet i uppdrag att bereda ärendet vidare. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade att uppdra åt barn- och utbildningschefen att utarbeta förslag till ett föreläggande baserad på tillsyn utförd av E & Y samt begäran om klarläggande till följd av Bolagsverkets tvångslikvidation. Vidare beslöt barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott att behandla ärendet vid sammanträde , då förslag till föreläggande ska delges nämndens ledamöter. sunderlag Slutlig konsultrapport 2014; Förnyad uppföljning av genomförd tillsyn vid Möllans förskola, Höörs kommun Barn- och utbildningsnämndens beslut BUN 12 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut Bolagsverkets beslut, förordnande och regbev pdf

8 (27) Dnr BUN 2014/ Svenstorps Förskola AB Möllan - Likvidation Höörs kommun, Barn- och utbildningsnämnden, förelägger Svenstorps Förskola AB att 1. Inkomma med uppgift om hur avvecklingen av bolaget fortskrider, samt 2. Ge besked om huruvida likvidatorn kommer att ansöka om återkallelse eller om någon avser att ansöka om att ta över tillståndet för fritidshemsverksamheten. Bolagsverket beslutade om att Svenstorps Förskola AB, Svenstorp 101, Höör, ska gå i likvidation. Bolagsverket beslutade också att utse advokat Torbjörn Jönsson, co Advokatbyrån Torbjörn Jönsson AB, Box 1248, Helsingborg till likvidator. Motiveringen var att företaget inte till Bolagsverket kommit in med korrekt årsredovisning, och där det krävs, revisionsberättelse för räkenskapsåret sunderlag Bolagsverkets beslut, förordnande och regbevis pdf

9 (27) Dnr BUN 2013/ Informationsärende: Sätofta lokalförsörjning Barn- och utbildningsnämndens beslut 1. Information på dagens möte om Sätofta lokalförsörjning noteras, och 2. Sätofta lokalförsörjning skall behandlas på nästkommande arbetsutskott , samt 3. Barn- och utbildningsnämnden ska avge ett förnyat uppdrag till Kommunstyrelsen kring behovet av lokaler kring Sätofta området, när beskrivning av förnyat lokalbehov föreligger. Diskussioner mellan KS AU och BUN AU kring projekt förskola -Sätoftaskolan har åter aktualiserats vid möte Lägesrapport ges muntligt vid dagens möte. Bakgrundsbeskrivning ges i dokument av Mark- och fastighetsförvaltare. Förnyad behovsinventering för verksamheten inom BUN har tagits fram av Barn- och utbildningschefen hölls ett möte mellan kommundirektör, barn- och utbildningschef samt Markoch fastighetsförvaltaren. Micael Andersson redogjör för mötets förutsättningar, detaljplanarbete inom Sätofta skolområdet samt historik i ärendet. Arbetsutskottet informerades i ärendet Sätofta lokalförsörjning vid sammanträdet och redovisas i AU:s paragraf 25. Överläggning Fredrik Hanell (MP) ställer frågor kring olika lösningar med nybyggnationen på Sätoftaområdet. Björn Andreasson (M) svarar på inlägget och beskriver att nämnden arbetar med ärendet i ett brett perspektiv just nu. Statistik och forskning visar att små enheter är sårbara ur personalsynpunkt m.m. Önskemålet är att maximera personaltätheten så att det blir så bra som möjligt för barnen. Kanske kan ny förskola planeras så att var och en av avdelningarna upplevs som enskilda små förskolor. Sätoftaområdet (både förskole- och skolverksamhet) har behov av utökningar/förändringar i flera olika avseenden. Maria Boström-Lambrén (S) anger frågeställning Hur beskriver och definierar vi Sätoftaområdet lokalbehov när nämnden ska lämna beställning till Kommunstyrelsen, dels av nybyggnation av förskoleenhet i Sätoftaområdet samt dels även övriga förändringar av skollokaler. Ärendet är komplext med många beståndsdelar.

10 (27) sunderlag Beskrivning Proj fsk Sätoftaskolan.docx Lokaler Sätoftaområdet 2015.docx AU 25/2015

11 (27) Dnr BUN 2015/19 29 Remissvar - Revidering av lokala miljömål för Höörs kommun. Barn- och utbildningsnämndens beslut 1. Barn- och utbildningsnämnden föreslås meddela att det inte finns något att erinra mot revideringar av Höörs kommuns lokala miljömål, samt 2. Barn- och utbildningsnämnden framhåller, att det pågår ett arbete med att ta fram en handlingsplan för att uppnå en giftfri inne- och utemiljö inom förskolan. Efter färdigställandet ska denna handlingsplan biläggas Lokala miljömålen för Höörs kommun under avsnittet Giftfri miljö i Höörs kommuns lokala miljömål. Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat till nämnderna att lämna om synpunkter på revidering av Höörs kommuns lokala miljömål. Det reviderade dokumentet föreslås gälla från beroende på om åtgärderna är inom eller utom ram. Miljömålen är indelade i 16 olika avsnitt där lokala mål och åtgärder föreslås. För respektive åtgärd ansvarar ett eller flera politiska organ. Barn- och utbildningsnämnden ansvarar specifikt för åtgärder kopplade till de lokala målen inom följande områden: God bebyggd miljö Tillsyn och informationskampanj om hantering av matavfall i livsmedelsverksamheter. Informationskampanj till kommunmedborgare, skolor och företag för att minska avfallsmängderna i kommunen. Giftfri miljö Utbildning samt diskussion om inköp av ekologiska livsmedel i syfte att öka andelen ekologiska livsmedelsinköp i kommunen. Servera en klimatsmart maträtt en gång i månaden utöver det vegetariska alternativet. Utreda möjligheter till att använda och göra leksaker av sådant som redan finns/återanvända. (Åtgärder som behöver extra budgetanslag). Det har påbörjats ett arbete inom sektorn med att ta fram en handlingsplan för att uppnå en giftfri inne- och utemiljö inom förskolan. Levande skogar Information till allmänheten om allemansrätten genom exempelvis skolinformation, föreläsningar, skyltning vid angöringspunkter, hemsidan och natur- och kulturvandring. Natur- och kulturguidning för ungdomar

12 (27) Barn- och utbildningsnämnden ansvarar tillsammans med övriga nämnder för åtgärder kopplade till de lokala målen inom följande områden: Begränsad klimatpåverkan Samtliga anställda i Höörs kommun som kör bil i tjänsten/kommunens bilar skall regelbundet erbjudas utbildning i sparsam körning. Frisk luft Kommunen skall inte köpa in däck som innehåller HA-olja till kommunens fordon eller nyttja hyrda bilar med sådana däck. Giftfri miljö Ingå i inköpsgruppen som består av 8 personer, varav 7 st bör gå kursen certifierade upphandlare. (Åtgärd som behöver extra budgetanslag) Ta kontakt med leverantörer som kommunen har avtal med och ta del av de varor och tjänster som beställts. Styr upp avrop efter de mest miljövänliga alternativen och förmedla det vidare till berörda. Uppföljning av upphandling och avrop. Ingå i miljöråd av tjänstemän från olika förvaltningar som träffas 3-4 ggr/år. Yrkanden Fredrik Hanell(MP) yrkar att texten enligt sid 23 punkten Servera en klimatsmart maträtt en gång i månaden utöver det vegetariska alternativet ska skrivas in under barn- och utbildningsnämndens. sunderlag Lokala miljömålen förslag docx Lokala miljömål remissvar från BUN.docx Utdrag.rtf Meddelandetext AU 13/2015

13 (27) Dnr BUN 2015/48 30 Överklagan på faktura från inkomstkontrollen gällande år 2012, OBS!! SEKRETESSÄRENDE

14 (27) Dnr BUN 2015/47 31 Överklagan på faktura från inkomstkontrollen gällande år 2012, OBS!! SEKRETESSÄRENDE

15 (27) Dnr BUN 2015/54 32 Regler och riktlinjer för ansökan om tilläggsbelopp/särskilt stöd fr o m 2015 Barn- och utbildningsnämndens beslut Ny rutin för Ansökan om tilläggsbelopp och bidrag för extraordinära stödåtgärder antas. De tidigare rutinerna kring tilläggsbelopp och bidrag för extraordinärt stöd har bearbetats och förändrats utifrån en pågående översyn. sunderlag Rutin kring tilläggsbelopp och bidrag för extraordinära stödåtgärder.docx AU 23/2015

16 (27) Dnr BUN 2015/56 33 IKT-strategi Barn- och utbildningsnämndens beslut Strategi för Information- och kommunikationsteknologi i Höörs förskolor och skolor för perioden fastställs. Höörs kommun har beslutat att genomföra en digital satsning inom Barn- och utbildningsnämndens verksamheter. En strategi har tagits fram, daterad Denna strategi ersätter tidigare beslutade IT-strategi för BUN, Höörs kommun IKT-strategin har varit uppe för diskussion på BUNs ledningsgrupp under januari-februari Sektorns centrala samverkansgrupp, SÖSAM har i tidigt skede under januari och februari fått information kring IKT-strategin. Under torsdagen i vecka 10 kommer SÖSAM-organet att behandla ärendet. Överläggning Fredrik Hanell (MP) ställer frågor allmänt kring IKT-strategin och dess inriktning mot Apples produkter både när det gäller hårdvara (Ipads) och mjukvara (Appar). Rolf Streijffert (SD) ställer fråga kring utvecklingsmöjligheten med Ipads vid t.ex. programmeringsönskemål? sordning Barn- och utbildningsnämnden ställer sig enhälligt positiv till IKT-strategin. sunderlag AU 17/2015 IKT-strategi docx

17 (27) Dnr BUN 2015/55 34 Tids- och kostnadsplan för Informationsoch kommunikationsteknologisatsning Barn- och utbildningsnämndens beslut 1. Tids- och kostnadsplan information- och kommunikationsteknologisatsning för åren fastställs, samt 2. Barn- och utbildningsämnden ska hållas informerade om utvecklingen kring IKTsatsningen vid några tillfällen under vår- och hösttermin under perioden. I samband med införande av information- och kommunikationsteknologistrategi beskriver denna plan införandet och kostnader av den digitala satsningen. Överläggning Stefan Liljenberg (SD) föreslår att tids- och kostnadsplanen fastställs. Fredrik Hanell (MP) ställer fråga kring punkt i kostnadsberäkningen. I övrigt ställer han sig positiv till planen. sordning Barn- och utbildningsnämnden ställer sig enhälligt positiv till tids- och kostnadsplanen. sunderlag Tids- och kostnadsplan 2015 AU 18/2015

18 (27) Dnr BUN 2015/57 35 Utveckling av områdesindelning av skolenheter och förskoleområden Barn- och utbildningsnämndens beslut 1. Barn- och utbildningschefen ges i uppdrag att ta fram en utvecklingsplan för områdesindelning av kommunala verksamheter inom förskolan, grundskolan samt särskolan, samt 2. Förslagen ska grundas på befolkningsprognoser, planerade bostadsområden, optimala verksamhetsvolymer, lokalförsörjning samt geografiska och ekonomiska förutsättningar. En plan ska tas fram kring hur områdesindelningen inom för- och grundskolan samt särskolan ska utvecklas och formeras de kommande åren. Pedagogiska förutsättningar för barn, elever och personal ska vara vägledande i arbetet. Grund för planen utgör befolkningsprognos, planerade bostadsområden, nuvarande grundskolors och förskolors förutsättningar, optimala verksamhetsvolymer, lokalförsörjning samt geografiska och ekonomiska förutsättningar. sunderlag AU 22/2015

19 (27) Dnr BUN 2014/11 36 Ansökan om utvidgad barnomsorg i förskola och fritidsverksamhet OBS!! SEKRETESS

20 (27) Dnr BUN 2014/ Intern kontroll 2015 Barn- och utbildningsnämndens beslut Förslag till Intern kontrollplan för 2015 godkänns. Varje nämnd ska årligen inkomma med intern kontrollplan. Resultatet av uppföljningen skall löpande rapporteras till nämnden. Resultatet skall även i samband med årsredovisningen rapporteras till Kommunstyrelsen. Förslag till internkontrollplan för Barn och utbildningsnämndens verksamheter presenterades för arbetsutskottet sunderlag Internkontrollplan BUN.xlsx AU 21/2015

21 (27) Dnr BUN 2014/55 38 Tilläggsäskande Investeringsbudget 2015 utemiljö Barn- och utbildningsnämndens beslut 1. Barn- och utbildningsnämnden föreslås begära ett tilläggsanslag hos kommunstyrelsen på 1 Mkr under 2015 för att åtgärda utemiljöerna på förskolor och grundskolor, och 2. Barn- och utbildningschefen ges i uppdrag att lägga in tillgänglighetsperspektivet när reparationer och utbyten av lekredskap sker vid förskolors- och skolornas utemiljöer, samt 3. Nämndens ledamöter efterfrågar allmän information kring vad som gäller kring hyresavtal med Höörs Fastighets AB för utemiljöerna på förskolor och skolor. Under våren 2015 har inspektion av kommunens förskolor och grundskolors utemiljö genomförts av extern konsult. Ansvariga rektorer och förskolechefer kan inte säkerställa arbetsmiljön då behov av reparationer och utbyten av lekredskap krävs omgående enligt utförda kontroller. Kostnaden för de mest akuta åtgärderna är uppskattad till 1 Mkr. För fortsatt utbyte av lekredskap har medel äskats i 2016 års investeringsbudget. Driftskonsekvensen för Barn- och utbildningssektorn uppgår till 68 tkr 2015 därefter 130 tkr/ år. Lekredskap som behöver bytas är bland annat gungställningar á 100 tkr, rutschkanor á 60 tkr och lekställningar á 120 tkr inklusive montering och markarbeten med bortforsling av deffekt utrustning från plats. Överläggning Helena Ohlsson (SD) välkomnar att inventeringen av lekredskapen nu skett av extern konsult. Janette Skogshus (S) efterfrågar varför inventeringen inte skett mer planenligt tidigare? Hon efterfrågar samtidigt tillgänglighet/otillgänglighetsperspektivet vid kontroll av lekplatserna. Nämndens ledamöter efterfrågar allmän information kring vad som ingår i hyresavtal med Höörs Fastighets AB. Yrkanden Nämndens ledamöter efterfrågar allmän information kring vad som gäller kring hyresavtal med Höörs Fastighets AB för utemiljöerna på förskolor och skolor.

22 (27) sunderlag Tilläggsäskande investeringsbudget 2015 utemiljö.doc AU 19/2015.

23 (27) Dnr BUN 2015/26 39 Redovisning av delegeringsbeslut Barn- och utbildningsnämnden lägger redovisningen av fattade delegeringsbeslut med godkännande till handlingarna. Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt den delegationsordning som nämnden antagit. Dessa beslut skall redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden kan ompröva eller fastställa besluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering. Vid dagens sammanträde redovisas följande: Redovisning av Förskolechefs/Rektors/Sektorschefens delegeringsbeslut anställningar och avgångar under februari- mars 2015 Redovisning av delegeringsbeslut från sektorschefen, februari - mars 2015, Dnr BUN 2015/28 Redovisning av delegeringsbeslut från ekonom/controller, februari - mars 2015, Dnr BUN 2015/27 Redovisning av delegeringsbeslut från specialpedagog, februari - mars 2015, Dnr FSK 2015/2

24 (27) Dnr BUN 2015/39 40 Redovisning av inkomna skrivelser och protokoll Barn- och utbildningsnämnden lägger redovisning av inkomna skrivelser och protokoll till handlingarna. Redovisning av inkomna skrivelser och protokoll Statistiska Centralbyrån - Redovisning av utbetalt kommunalt vårdnadsbidrag, år 2014, Dnr BUN 2015/66 Kommunstyrelsen, 60 - gällande Idrottsakademi vid Ringsjöskolan, Dnr BUN 2014/277 Migrationsverket - om ersättning för kostnader avseende utbildning m.m. för asylsökande barn, Dnr BUN 2015/61 Migrationsverket - om ersättning för kostnader avseende utbildning m.m. för asylsökande barn, Dnr BUN 2015/61 Polismyndigheten - Stöld på Enebackeskolan i Höör Polismyndigheten - Stöld på Ringsjöskolan i Höör

25 (27) Dnr BUN 2015/81 41 Utdelning av Kommunens förtjänsttecken Ordföranden delar ut kommunens förtjänsttecken i brons till Stefan Liljenberg (SD), samt Vice ordföranden delar ut kommunens förtjänsttecken i brons till Björn Andreasson (M). Vid dagens möte utdelas kommunens förtjänstgåva i brons till dels ordförande Björn Andreasson samt dels till ledamot Stefan Liljenberg.

26 (27) Dnr BUN 2015/80 42 Val av representant till styrgrupp för gymnasiesamverkan i Skåne och västra Blekinge Barn- och utbildningsnämndens beslut Ordförande Björn Andreasson (M) utses till representant från barn- och utbildningsnämnden i Höör för att ingå i Styrgrupp för gymnasiesamverkan i Skåne och västra Blekinge under mandatperioden Kommunförbundet Skåne har påmint om att barn- och utbildningsnämnden i Höörs kommun ska inkomma med namn på representant som ska ingå i Styrgrupp för gymnasiesamverkan i Skåne och västra Blekinge Under mandatperioden var ordförande Björn Andreasson utsedd till nämndens representant i Styrgrupp för Gymnasiesamverkan i Skåne och västra Blekinge.

27 (27) Dnr BUN 2014/ Val av representant till styrgruppen - Vuxenutbildningssamverkan i Skåne Barn- och utbildningsnämndens beslut Vice ordförande Maria Boström-Lambrén (S) utses till representant från barn- och utbildningsnämnden i Höör för att ingå i Styrgrupp för Vuxenutbildningssamverkan i Skåne under mandatperioden Kommunförbundet Skåne har påmint om att barn- och utbildningsnämnden i Höörs kommun ska inkomma med namn på representant som ska ingå i Styrgrupp för Vuxenutbildningssamverkan i Skåne under mandatperioden Under mandatperioden var Maria Boström-Lambrén utsedd till nämndens representant i Styrgrupp för Vuxenutbildningssamverkan i Skåne.

Plats och tid. Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 16 februari 2015 kl. 19:00 22:15. Beslutande

Plats och tid. Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 16 februari 2015 kl. 19:00 22:15. Beslutande 2015-02-16 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 16 februari 2015 kl. 19:00 22:15 ande Björn Andreasson (M), Ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria

Läs mer

Plats och tid. Kommunkansli, Höörsalen Måndagen den 19 januari 2015 kl. 19:00 21:00. Beslutande Ledamöter

Plats och tid. Kommunkansli, Höörsalen Måndagen den 19 januari 2015 kl. 19:00 21:00. Beslutande Ledamöter 2015-01-21 1 (14) Plats och tid Kommunkansli, Höörsalen Måndagen den 19 januari 2015 kl. 19:00 21:00 ande Ledamöter Björn Andreasson (M), Ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande

Läs mer

Plats och tid. Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 16 februari 2015 kl. 19:00 22:15. Beslutande

Plats och tid. Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 16 februari 2015 kl. 19:00 22:15. Beslutande 2015-02-16 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 16 februari 2015 kl. 19:00 22:15 ande Björn Andreasson (M), Ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria

Läs mer

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00 2015-05-11 1 (14) Plats och tid ande Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria Boström-Lambrén

Läs mer

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 28 september 2015 kl 19:00 22:25

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 28 september 2015 kl 19:00 22:25 2015-09-28 1 (24) Plats och tid ande Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 28 september 2015 kl 19:00 22:25 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria

Läs mer

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20 2015-04-13 1 (22) Plats och tid ande Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria Boström-Lambrén

Läs mer

Kommunhuset, Höör salen Måndagen den 26 oktober 2015 kl 19:00 22:00

Kommunhuset, Höör salen Måndagen den 26 oktober 2015 kl 19:00 22:00 2015-10-26 1 (28) Plats och tid ande Kommunhuset, Höör salen Måndagen den 26 oktober 2015 kl 19:00 22:00 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 Beslutande Övriga deltagare Björn Andreasson, (m), ordförande Ingemar Kristensson, (m), ledamot Johan Svanberg, (m), ledamot Brita Edholm, (fp),

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Bino Drummond (M), ordförande Patrik Dahl (C) Åsa Wennerfors (FP) 24-26 Olle Jansson (S)

Bino Drummond (M), ordförande Patrik Dahl (C) Åsa Wennerfors (FP) 24-26 Olle Jansson (S) 1(8) 2014-05-19 Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-14.40 ande Ledamöter Bino Drummond (M), ordförande Patrik Dahl (C) Åsa Wennerfors (FP) 24-26

Läs mer

Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35

Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35 2015-04-21 1 (19) Plats och tid ande Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Linda Andersson (S) Adele Olander

Läs mer

Justeringens plats Kommunhuset och tid , kl Paragrafer 1 7 sekr 1 Underskrifter Sekreterare:... Ordförande:... Justerande:...

Justeringens plats Kommunhuset och tid , kl Paragrafer 1 7 sekr 1 Underskrifter Sekreterare:... Ordförande:... Justerande:... 2008-01-28 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.10 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Brita Edholm, (fp), ordförande Anna Palm, (m), 1:e vice ordförande Johan Svanberg, (m), tjg ersättare Gunilla

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

Räddningstjänsten konferensrum, Terminalvägen 1 i Höör Måndagen den 8 juni 2015 kl 19:00 22:30

Räddningstjänsten konferensrum, Terminalvägen 1 i Höör Måndagen den 8 juni 2015 kl 19:00 22:30 2015-06-08 1 (28) Plats och tid ande Räddningstjänsten konferensrum, Terminalvägen 1 i Höör Måndagen den 8 juni 2015 kl 19:00 22:30 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-03-29 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-03-29 1 (15) 2012-03-29 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret i Edsbyn sammanträdesrum A, torsdag 29 mars 2012, kl. 9:00-12:00. ande Ledamöter Håkan Englund (S), ordförande Susanne Jeffrey (MP), vice ordförande Ingrid

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29 Datum: Torsdagen den 29 januari 2015 Tid: 16.00 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 3 februari 2015 Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07 Datum: Onsdagen den 7 november Tid: 08.00 11.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 108-116 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter: Sekreterare Maria Olegård Ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Paragrafer 138-145 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, kl. 19.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Rune Persson (S), ordförande Cecilia Örnemark (MP) Maria Sjöberg (S) Thomas Thorné

Läs mer

Kommuhuset, rum Dalen Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18:00

Kommuhuset, rum Dalen Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18:00 2015-01-07 1 (12) Plats och tid ande Kommuhuset, rum Dalen Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP), 2:e vice ordf

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-21 1(7)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-21 1(7) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-21 1(7) Plats och tid Björkö skola/förskola, Björkö, klockan 16.15 18.25 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering

Läs mer

Bildningsnämnden 2015-11-23 1(14)

Bildningsnämnden 2015-11-23 1(14) Bildningsnämnden 2015-11-23 1(14) Plats och tid Nämndrummet kommunhuset, Skoghall kl. 13.00-15.45 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Per Aspengren (S) Anders Englund (S) Jan-Olof Hesselstedt (V)

Läs mer

Konferensrum, Höörsalen Måndagen den 15 februari 2016 kl 19:00 22:00

Konferensrum, Höörsalen Måndagen den 15 februari 2016 kl 19:00 22:00 2016-02-15 1 (26) Plats och tid ande Konferensrum, Höörsalen Måndagen den 15 februari 2016 kl 19:00 22:00 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret kl. 16.00-18.15 Beslutande Övriga deltagande Marie Gärdby, (C) ordförande Kent Holmer, (S) 1:e vice ordförande Viveca Dahlqvist (PF) 2:e vice ordförande Mikael Malm,

Läs mer

Benny Nilsson, kanslichef, sekreterare Staffan Olofsson, nämndsadministratör

Benny Nilsson, kanslichef, sekreterare Staffan Olofsson, nämndsadministratör 1 (8) Plats och tid Älvkullen, onsdagen den 15 oktober 2014 kl. 19:00 20.00 ande Anders Netterheim (M), ålderspresident 61-64, ordförande 65-66 Övriga beslutande, se bilagda sammanträdeslista Övriga Benny

Läs mer

Sektorns konferensrum Tisdagen den 16 augusti 2016 kl 13:00 17:10

Sektorns konferensrum Tisdagen den 16 augusti 2016 kl 13:00 17:10 2016-08-16 1 (20) Plats och tid ande Övriga Sektorns konferensrum Tisdagen den 16 augusti 2016 kl 13:00 17:10 Björn Andreasson (M), ordförande Maria Boström-Lambrén (S), 1:e vice ordförande Ola Kollén

Läs mer

Nämnden för Förskola & Grundskola

Nämnden för Förskola & Grundskola KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Omsorgens Hus Klockan 15:00.16:20 ande Ledamöter Anders Ekström (M), ordförande Jan Eric Knutas (L), 1:a vice ordförande Maj-Britt Rane

Läs mer

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 1 Plats och tid Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Kent Holmer, (S) ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Boel Rosdahl, (S) ledamot Catharina Tann, (S) ledamot Leif Andersson, (V)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-03-21 Plats och tid ande Sammanträdesrum Rimbo, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 13.00-14.00 Göran Pettersson, ordförande Åsa Wennerfors (FP) 1:e

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Barn och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Barn och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) 2010-12-14 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Beslutande Rådhuset, lokal Bjällerup B, tisdagen den 14 december 2010 klockan 15.00 17.45. Annica Carlstedt (M), ordf Helene

Läs mer

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl Barn- och utbildningsnämnden 12 maj 2015 1(8) Plats och tid: Ferlinrummet kl 9.00 11.10, mötet ajourneras kl 10.30-10.40. Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 2015-03-09 1 (14) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 Hanna Ershytt (C), ordförande Marianne Ragntoft (S), 1:e vice ordf Ingemar Kristensson

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-04-23

Utbildningsnämndens protokoll 2015-04-23 Datum: Torsdagen den 23 april 2015 Tid: 16.00-19.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 25-31 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdag 2015-10-05 Innehåll 137 Studiebesök... 164 138 Tillkommande/utgående ärenden samt godkännande av föredragningslista... 165 139 Månadsuppföljning/delårsbokslut

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Plats och tid Hörsalen kl. 13:00-14:00 ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Maria Hedin (S) (ordförande), Malin Svan (C) (2:e vice ordförande), Åsa Engberg (L), Lennart Ohlsson (C), Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll Innehåll 54 Godkännande av ärendelista... 75 55 Delgivningar... 76 56 Anmälan av delegationsbeslut... 77 57 Rapporter... 78 58 Månadsuppföljning per30 april 2016... 79 59 Statusrapport över pågående ärenden

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(8) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje. kl. 14.00-15.20 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 40 Godkännande av ärendelista... 54 41 Att skriva sig till läsning... 55 42 Delgivningar... 56 43 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 57 44 Ansökan om bidrag

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(16) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje Kl. 14.00-15.00 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

Barn- och Utbildningsnämnden (13)

Barn- och Utbildningsnämnden (13) Barn- och Utbildningsnämnden 2008-05-26 1 (13) Tid och plats Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Måndagen den 26 maj 2008 klockan 16.00 17.30, Tingshuset Leif Karlsson (c) Ingridh Anderén

Läs mer

Sammanträdesprotokoll (14) Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll (14) Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 2015-11-25 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 14.00-16.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Svante Hanses (KOSA) ordförande Pelle Källs (KOSA) Anne-Christine

Läs mer

Tjustsalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 1 september 2015 kl

Tjustsalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 1 september 2015 kl 1 (5) 2015-09-01 Plats och tid Beslutande Tjustsalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 1 september 2015 kl. 15.45 16.10 Gunnar Jansson (S) ordförande Ann-Margret Knutsson (S) Tomas Sundell (S) Nisreen

Läs mer

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 18 juni 2014, 13.00 16.20

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 18 juni 2014, 13.00 16.20 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 18 juni 2014, 13.00 16.20 ANDE LEDAMÖTER Anders Johansson (S), ordförande Stig Bjelvert (M), vice ordförande Maj-Britt Tibo (S) Jessica Hildén (S)

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Barn- och Utbildningsnämnden 2007-01-22 1 (20)

Barn- och Utbildningsnämnden 2007-01-22 1 (20) Barn- och Utbildningsnämnden 2007-01-22 1 (20) Plats och tid Tingshuset, måndagen den 22 januari 2007, kl. 16.00-20.45 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Leif Karlsson (c) ordförande Ingridh

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-23 1(7) Plats och tid Lejonet, kommunhuset Öckerö, klockan 17.00 19.35 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll

Utbildningsnämndens protokoll Datum: Torsdag den 27 september 2012 Tid: 16.00-18.15 Plats: Östra roten, kommunhuset Älvkullen Paragrafer: 52-59 Utses att justera: Michael Grönlund (m) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 23 november 2015 kl 19:00 22:00

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 23 november 2015 kl 19:00 22:00 2015-11-23 1 (25) Plats och tid ande Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 23 november 2015 kl 19:00 22:00 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria

Läs mer

Nämndsekreterare Anders Svensson IFO-chef Charlotta Magnusson Socialsekreterare Caroline Jonsson. Christer Unosson. Anders Svensson.

Nämndsekreterare Anders Svensson IFO-chef Charlotta Magnusson Socialsekreterare Caroline Jonsson. Christer Unosson. Anders Svensson. Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, måndagen den 28 september 2015, klockan 13.00 13.35 Arne Andersson (M) ordförande Christer Unosson

Läs mer

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(12) Plats och tid Naverlönnsalen, torsdagen den 26 januari 2017 kl 18:30 20:45 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande Se närvarolista

Läs mer

Johan Svanberg, (m), ersättare. Justeringens plats Kommunhuset och tid 2008-04-07, kl 16.30 Paragrafer 15-21. Ordförande:... Justerande:...

Johan Svanberg, (m), ersättare. Justeringens plats Kommunhuset och tid 2008-04-07, kl 16.30 Paragrafer 15-21. Ordförande:... Justerande:... 2008-03-31 18 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Brita Edholm, (fp), ordförande Anna Palm, (m), 1:e vice ordförande Ingemar Kristensson, (m), ledamot Helene

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.30 Beslutande Lars Ottosson, (pf) ordförande Lina Löfberg, (m) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (s) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Marianne

Läs mer

Naringslivscenter i Osby klockan 13:30-16:05

Naringslivscenter i Osby klockan 13:30-16:05 1(17) Plats och tid Naringslivscenter i Osby klockan 13:30-16:05 Beslutande Mats Ernstsson (C), ordforande Ingmar Bernthsson (S), vice ordforande Pontus Plantman (M) Monica Svensson (S) Stephan Hellqvist

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Niels Madsen (M) Kenneth Bolinder (S) Ingegärd Berglund (KD) Therese Wredström (KD) Kennet Jansson (MP) Sten Claesson (SD)

Niels Madsen (M) Kenneth Bolinder (S) Ingegärd Berglund (KD) Therese Wredström (KD) Kennet Jansson (MP) Sten Claesson (SD) 1 (9) Plats och tid Gruesalen, onsdagen den 24 augusti 2016 kl 18:30-21:00 Beslutande Ersättare Caroline Wegner (S), ordförande Bertil Olsson (M), 2:e vice ordförande Kjell-Åke Johnsson (S) Mickael Persson

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-11-22 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 13.30-17.00 Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(10) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.00 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

Tisdagen den 30 augusti 2016 kl 13:00

Tisdagen den 30 augusti 2016 kl 13:00 2016-08-30 1 (19) Plats och tid Hörby sportcenter, Byggmästareg 6 Tisdagen den 30 augusti 2016 kl 13:00 ande Camilla Källström (M), ordförande Anders Larsson (C), vice ordförande, 182-190 Göran Dahlgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 30 Godkännande av ärendelista... 41 31 Budget 2017... 42 32 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 43 33 Ansökan om bidrag för Miljö & Naturboken... 44 34 Hur blir

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-09-17 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset kl 17:00 19:30 Utses att justera Maria Jacobsson Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-09-24

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (16) Paragrafer 93-106 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, 19.00-20.45. ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Tommy Cedervall (FP), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-01-26 1 Innehållsförteckning Ärende 1 Aktuell betygsstatistik åk 6... 3 2 Aktuell betygsstatistik åk 7-9... 4 3 Ekonomisk månadsrapport... 5 4 Intern kontrollplan för barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl. 16.00-18.50 Beslutande Övriga deltagande Marie Gärdby, (C) ordförande Kent Holmer, (S) 1:e vice ordförande Viveca Dahlqvist (PF) 2:e vice ordförande Mikael Malm,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden (10) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl

Barn- och utbildningsnämnden (10) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-16 1(10) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl 9.00 10.40 Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande, 51 56 Henric Forsberg (S) ersättare för Patrik

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-03-07 BUN 21 VERKSAMHETSBESÖK... 1 BUN 22 ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR... 2 BUN 23 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 3 BUN 24 PLAN FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS

Läs mer

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24 1(11) Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 09.00-12.00 Beslutande Isabell Korn, ordf (M) Rikard Paulin (S) och tjänstgörande ersättare Monica Samuelsson (S) Natalya Raad

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-16 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, 17.00 18.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Inga-Lill Hast (M) Ingela Wastegård (M) Ammi Henriksson (KA) Kenneth

Läs mer

Konferensrum Höörsalen Måndagen den 26 september 2016 kl. 18:00 20:45

Konferensrum Höörsalen Måndagen den 26 september 2016 kl. 18:00 20:45 2016-09-26 1 (22) Plats och tid ande Konferensrum Höörsalen Måndagen den 26 september 2016 kl. 18:00 20:45 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 555 1 av 5 2010-04-28 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Barn- och Utbildningsnämnden sammanträder torsdagen den 6 maj 2010, klockan 17.00, kommunhuset, Stora Tjörnsalen. 1. Val av protokollsjusterare (Erling Alsin)

Läs mer

Anders Björklund (ÅÅ)

Anders Björklund (ÅÅ) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-05-04 1 (9) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, 2:a våningen 16.30 17.45 Beslutande Ewa Wemby (M) Heléne Fritzon

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-23 83 Innehållsförteckning Ärende 65 Skolskjutsupphandling 2015... 85 66 Översyn av förskolans organisation... 86 67 Tertial 2 med delårsbokslut... 87 68 Tillsyn av fristående förskolor... 88 69

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (14) Paragrafer 139-149 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, 19.00-22.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Tommy Cedervall (FP), ordförande

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 mars 2015 kl 19:00-19:50

Älvkullen Onsdagen den 25 mars 2015 kl 19:00-19:50 2015-03-25 1 (18) Plats och tid ande Älvkullen Onsdagen den 25 mars 2015 kl 19:00-19:50 Anders Netterheim (M), ordförande Ellinor Dahlgren (S), 2:e vice ordf Björn Andreasson (M) Camilla Källström (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-01-17 1 (10) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 17 januari 2013, kl. 08.30-11.00 Beslutande Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Övriga deltagande Lena Furén, förvaltningschef Catarina

Läs mer

Bildningsnämnden (16)

Bildningsnämnden (16) Bildningsnämnden 2016-10-24 1(16) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Per Aspengren (S) Anders Englund (S) Jan-Olof Hesselstedt (V) Anne-Marie Johansson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-03-20 Sida 1 (13) nämnden

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-03-20 Sida 1 (13) nämnden Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-03-20 Sida 1 (13) nämnden Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Josef Janosi(m) Anita

Läs mer

Sammanträdesdatum Lena Ohlsson (M), vice ordförande. Barn- och utbildningsförvaltningen Paragrafer Håkan Nilsson

Sammanträdesdatum Lena Ohlsson (M), vice ordförande. Barn- och utbildningsförvaltningen Paragrafer Håkan Nilsson 1 1 (1) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Plats och tid 2017-12-19 Rådhus Skåne, rum 108 08:30-09:30 Ulrika Tollgren (S), ordförande Magnus Åkesson (L) Lena Ohlsson (M), vice ordförande Annelie

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00 Beslutande Madli-Ann Pohla (m) Carl-Göran Svensson (c) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Göran Nydahl,

Läs mer

Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl. 18.00 20.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl. 18.00 20.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2 2009-06-17 1 (25) Plats och tid Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl. 18.00 20.00 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Plats och tid: Stjäneboskolan, Kisa, onsdag 30 januari 2008, kl 08.30-15.00. Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Kerstin Almqvist (m) Birgitta Olaison

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl. 13:00-15:30 Beslutande ledamöter Maria Hedin (S) (ordförande), Ann-Christin Wendpapp (S) (1:e vice ordförande), Malin Svan (C) (2:e vice ordförande) Övriga närvarande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-04-18 Sturup Airport Hotel, kl 07.15-16.20 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 12 december 2013 kl 18:00

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 12 december 2013 kl 18:00 1 (14) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 12 december 2013 kl 18:00 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders Magnhagen

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2013-09-19 1 [7] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 19.45 Beslutande Inga-Lill Hast (M), ordförande Björn Möller (M) Miia

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-24 1(8) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering

Läs mer

Områdesstyrelsen i Kallbygden

Områdesstyrelsen i Kallbygden 1(10) Plats och tid Badhuset i Kall, kl 16.00-17.40. Beslutande Christer Edsholm, ordförande, personvald Lottie Paulus, personvald ersätter Anders Borgström, personvald Lena Edsfeldt, personvald Björn

Läs mer

Bildningsnämnden 2014-06-16 1(18)

Bildningsnämnden 2014-06-16 1(18) Bildningsnämnden 2014-06-16 1(18) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-16.40 Beslutande Birgitta Kahn (MP), ordförande Kenth Carlsson (KD), vice ordförande Ulla Bäckman (M) Eva Sjöberg (C)

Läs mer

Register till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll vid sammanträde den 20 mars 2013

Register till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll vid sammanträde den 20 mars 2013 REGION GOTLAND Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Register till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll vid sammanträde den 20 mars 2013 Ärenden: BUN au 27 Månadsrapport februari

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1(10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.00 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Bengt Jarring (KD) tjänstgörande ersättare Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Mikael Malm, (S) tjänstgörande

Läs mer

Sakarias Winberg (KD) ordförande Pelle Lindsjö (C) Birgitta Björndahl (M) Thomas Gudmundsson (KD)

Sakarias Winberg (KD) ordförande Pelle Lindsjö (C) Birgitta Björndahl (M) Thomas Gudmundsson (KD) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, 08.30 11.30 Beslutande Ledamöter Sakarias Winberg (KD) ordförande Pelle Lindsjö (C) Birgitta Björndahl (M) Thomas Gudmundsson (KD) Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 15 oktober 2015, kl , , lunch

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 15 oktober 2015, kl , , lunch 2015-10-15 1(18) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 15 oktober 2015, kl. 08.30 12.00, 13.00 14.30, lunch 12.00 13.00 Beslutande Britt-Louise Eriksson, (s) Simon Karström,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden 1(12) Tid och plats 2016-06-02 - Skånes Fagerhultrummet i Kommunhuset kl. 13.30-17.00. Beslutande Theresa Lindahl (M) - ordförande Leif Svensson (S) - andre vice ordförande Anders Kristensson (M) - ledamot,

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 19.15 19.50

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 19.15 19.50 arbetsutskott 2006-05-02 1 (7) Plats och tid Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 19.15 19.50 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Bertil Rudberg (fp) Christer Grankvist (s) Lennart

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2015-09-01 1 (10) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00 16.35 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr

Läs mer