Redigering: Sara Arvidsson, David Raflund Grafisk design: Henrik Petersson Spiritus Mundi Ansvarig utgivare: Henrik Melius

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redigering: Sara Arvidsson, David Raflund Grafisk design: Henrik Petersson. 2015 Spiritus Mundi Ansvarig utgivare: Henrik Melius"

Transkript

1 Katalog 2015

2 Redigering: Sara Arvidsson, David Raflund Grafisk design: Henrik Petersson 2015 Spiritus Mundi Ansvarig utgivare: Henrik Melius

3 Innehåll Ett växande problem Vad är InteOkej? Våra program Workshops - Elever Utbildning Skolpersonal Utbildning Skolpersonal Utbildning Skolpersonal (workshop) Utbildning Föräldrar Planering och uppföljning InteOkej-analys Utvärdering Lärarummet InteOkej-certifiering Vad tycker andra? Kontakta oss

4 94% av Sveriges unga i åldern år är aktiva på sociala medier. 1 Nära hälften av Sveriges ungdomar i åldern år har någon gång blivit kränkta på nätet. 2 Över hälften av Sveriges lärare anser sig sakna kompetens att hantera nätkränkningar Svenskarna och internet Friends Nätrapport It-användning och it-kompetens i skolan (Skolverket) 2013

5 Ett växande problem Bland ungdomar mellan 14 och 15 år använder 89 % internet i sin mobiltelefon dagligen. Över 70 % av alla flickor mellan 12 och 15 år använder Instagram och i stort sett samtliga ungdomar i samma åldersgrupp har en egen mobiltelefon. Att alltid vara uppkopplad på internet innebär ofta fantastiska möjligheter! Du kan samtala med vänner från hela världen, slå upp fakta, kolla när bussen går, lyssna på musik etc. Internet är ett verktyg som för många underlättar vardagen, men med detta kommer också utmaningar. När barn och unga lever ett eget liv på nätet, utan vuxnas insyn, finns risken att råka illa ut. Den mobbing och de kränkningar som tidigare mest synts i skolan följer nu, genom internet, med offret hem. Hur kan vi som vuxna få ökad förståelse för ungdomars nätvardag och hur ser vi till att göra nätet till en plats där alla kan känna sig trygga? 5

6 InteOkej.nu Vår sajt inteokej.nu är ett forum där ungdomar upp till 19 år diskuterar vad som är okej och inte okej på nätet samt ger och får tips och stöd av andra i samma ålder. Den fysiska verksamheten Innefattar utbildning, workshops, analys och uppföljning av skolor. Här varvas diskussioner med kreativa verktyg för att nå på djupet och skapa emotionell resonans. InteOkej-rörelsen Är främst aktiv på de sociala medierna och hjälper till att lyfta fram ämnet nätkränkningar. Rörelsen låter alla som vill ta ställning mot sådant som inte är okej på nätet. 6

7 Vad är InteOkej? InteOkejs syfte är att arbeta mot kränkningar på nätet. InteOkej vilar på tre grundpelare: inteokej.nu, den fysiska verksamheten samt InteOkej-rörelsen som länkar samman dessa två. Diskrepansen mellan vuxenvärldens föreställningar och vad som faktiskt sker i de ungas nätvardag blir allt tydligare. Sedan starten av InteOkej har vi insett att behovet av att diskutera nätetik och beteenden på nätet inte bara finns hos barn och unga utan även hos skolpersonal, fritidsledare, föräldrar och andra vuxna som möter ungdomar. Vår metod Vårt arbetssätt är nyskapande och inkluderande. Att bara gå ut i skolor och hålla föreläsningar för mellan- och högstadieelever är i vår mening inte tillräckligt. Anledningen är att vi vill att alla elever som möter InteOkej ska få vara en del av vår verksamhet. Ungdomar är experter på sin egen nätvardag och för att vara relevanta och uppdaterade måste vi lära av dem. En deltagarbaserad och dynamisk workshop ger ett bättre resultat än en statisk föreläsning när det kommer till denna målgrupp. Även på de utbildningar vi erbjuder vår äldre målgrupp ger vi stort utrymme för dialog och vi uppskattar deltagarnas medverkan i diskussionen. Genom samtal och delaktighet når vi gemensamt kunskap! 7

8 Våra program Här ser ni vad som ingår i våra olika program. Mer information om de olika komponenterna hittar ni längre fram i katalogen. BRONS SILVER GULD Workshops - Elever Utbildning Skolpersonal Tillgång till Lärarummet Utbildning Föräldrar Utbildning Skolpersonal InteOkej-analys Utvärdering Planering och uppföljning Utbildning Föräldrar Utbildning Skolpersonal (workshop) InteOkej-certifiering 8

9 Vi hjälper er! - oavsett antal elever Upp till 5 workshops Upp till 10 workshops Upp till 15 workshops Välj det som passar er bäst! För att ni ska hitta det program som passar just er bäst bör ni ta hänsyn till två saker när ni väljer. Det första är antalet elever ni vill låta delta i en workshop. Det andra är hur omfattande ni vill att programmet ska vara. Ska föräldrarna vara delaktiga? Ska skolpersonalen få en mer djupgående utbildning? Vill ni låta InteOkej-certifiera skolan? Längre fram i katalogen förklarar vi vad de olika alternativen innebär. 9

10 Workshops - Elever Eleverna ges verktyg så att de själva fortsättningsvis kan upptäcka och ifrågasätta det som inte är okej på nätet. Vi blandar fakta, reflektions- och samtalsövningar med kreativa uttrycksformer, allt för att förvandla detta ofta svåra och tunga ämne till något hanterbart och för att locka till engagemang. Våra workshops kräver aktivt elevdeltagande. upp till 25 elever/grupp 120 min 10

11 Vad är okej på nätet? Med hjälp av våra verktyg ger vi eleverna möjlighet att reflektera och tänka kritiskt kring frågor som rör kränkningar och etik på nätet. Eleverna får lära sig att identifiera situationer och beteenden på nätet som inte är okej och de utrustas med självförtroende och kunskap för att kunna bemöta kränkningar på bästa sätt. För att få detta allvarliga ämne att bli hanterbart använder vi oss av konstnärliga uttryck som skapar emotionell resonans. Engagemang hos eleverna skapas genom bland annat användandet av musik och bild och vi lägger stor vikt vid elevernas aktiva deltagande. Vår målsättning är att dialogen kring ungas nätvardag ska fortsätta efter att InteOkej har lämnat skolan och att det ska bli en väsentlig del i skolans likabehandlingsplan. Innehåll Ett tryggt rum - Överenskommelse och elevdelaktighet Ifrågasätt din nätvardag - Diskussioner/värderingsövningar Vad gäller på nätet? - Lagar, gråzoner, konsekvenser och ansvar Hur ska klassen jobba vidare? - Problemidentifiering och lösningsfokus 11

12 Utbildning Skolpersonal Vi går igenom de vanligaste sajterna som unga använder idag och tittar närmare på en rad nätrelaterade fenomen. Vi ger er en inblick i problematiken med kränkningar på nätet och ger förslag på hur skolpersonal kan agera. Gällande lagar och skolans ansvar diskuteras. upp till 300 pers 60 min 12

13 Vad händer på nätet? InteOkejs arbete med frågor som rör ungas nätvardag och nätrelaterade kränkningar har sedan starten år 2010 visat på ett tydligt behov från lärares sida att prata om hur man kan jobba med dessa frågor. Vi fokuserar på ungdomars allt mer omfattande användande av sociala medier och riskerna som följer med detta. Vi tar även en titt på de juridiska aspekterna och går igenom skolans ansvar med utgångspunkt i skollagen och likabehandlingsplanen samt hur vi vuxna kan agera. Utbildning 1.0 är framtagen av InteOkej och bygger på forskning samt erfarenheter från våra möten med ungdomar och skolpersonal. Innehåll Den sociala webben - En genomgång av de vanligaste sajterna och nätrelaterade fenomen Vad gäller på nätet? - Lagar, brottsrubriceringar och verkliga fall Skolans ansvar - Skollagen och konkreta åtgärder 13

14 Utbildning Skolpersonal Vi ger er en djupare inblick i vår metod och förhållningssätt samt delar med oss av våra erfarenheter. Vi tittar på konkreta exempel på förebyggande arbete och på ämnesöverskridande insatser. Vi ger praktiska tips på förebyggande åtgärder som ni kan använda i det dagliga arbetet. upp till 300 pers 60 min 14

15 Att arbeta förebyggande Kränkningar på nätet är ett relativt nytt fenomen som utspelar sig på en arena som vuxna ofta inte har tillträde till. Vår erfarenhet är att de flesta lärare förstår sitt eget och skolans ansvar men upplever det svårt att veta hur de ska agera i praktiken, då det finns många gråzoner och nya digitala trender uppstår hela tiden. Vi tittar på andra skolors genomförda insatser och ger tips på hur ni kan jobba proaktivt och ämnesöverskridande. Utbildning 2.0 är framtagen av InteOkej och bygger på forskning samt erfarenheter från våra möten med ungdomar och skolpersonal. Innehåll InteOkejs metod - Flexibilitet, delaktighet och kreativitet Att använda sina elever som kunskapskällor - Om elevinflytande och mentorsrollen Att hitta tid och resurser - Koppling till skolans uppdrag och praktiska tips 15

16 Utbildning Skolpersonal (workshop) Vi går igenom er skolas unika situation och förutsättningar samt ser över möjligheterna till förbättring. Olika sätt att arbeta mot nätkränkningar inom ramen för de befintliga läroämnena ses över för att upplägget ska bli en integrerad del av det kontinuerliga arbetet på skolan. Vi diskuterar hur skolans personal fortsättningsvis ska kunna arbeta för att nå de mål som sätts upp pers/grupp 90 min 16

17 Skapa rätt förutsättningar! Utbildning 3.0 för skolpersonal är en processledd workshop där alla deltagande parter delar med sig av sina erfarenheter och tankar. Genom att lägga fokus på er skolas situation och förutsättningar får ni möjlighet att gå in på verkliga fall och diskutera det som just ni känner störst behov av att ta upp. Vi hjälper er att ta fram förslag på konkreta metoder för hur ni kan jobba med dessa frågor inom ramen för de respektive läroämnena och läroplanen. Utbildning 3.0 är framtagen av InteOkej och bygger på forskning samt erfarenheter från våra möten med ungdomar och skolpersonal. Innehåll Lägesrapport - Problemidentifiering och behovsanalys för er skola Hitta tid och resurser - Lärarhandledning, lösningsfokus och konkreta tips Hur skapas engagemang? - En guide till InteOkejs kreativa verktyg 17

18 Utbildning Föräldrar Vi går igenom de vanligaste sajterna som unga använder idag och tittar närmare på en rad nätrelaterade fenomen. Gällande lagar och avsaknaden av vuxennärvaro diskuteras. Hur ska föräldrar förhålla sig till sina barns nätanvändande? Vi ger konkreta tips på hur föräldrar kan agera, både i förebyggande syfte och om deras barn blivit utsatta. upp till 300 pers 75 min 18

19 Ungas nätvardag För att ta ett helhetsgrepp behöver vi inte bara inkludera skolpersonal utan också föräldrar. Många unga vi träffar upplever att deras föräldrar inte har någon förståelse för vad de gör på nätet. Vår upplevelse är att diskrepansen ökar mellan vuxenvärldens föreställningar och vad som faktiskt sker i de ungas vardag på nätet. Vi går igenom nätrelaterade fenomen samt effekterna av barn och ungdomars allt mer omfattande nätanvändande och riskerna som följer med. Vi tittar även på de juridiska aspekterna samt går igenom vilken form av vuxenstöd ungdomar generellt sett vill ha. Utbildning 1.0 är framtagen av InteOkej och bygger på forskning samt erfarenheter från våra möten med ungdomar och skolpersonal. Innehåll Den sociala webben - De vanligaste sajterna och vad man som förälder bör tänka på Vad gäller på nätet? - Lagar, brottsrubriceringar och verkliga fall Praktiska tips - Hur jobbar man förebyggande och vad kan föräldrar göra när deras barn blivit utsatta? 19

20 Planering och uppföljning - Skolledning Vi presenterar resultatet av den inledande InteOkejanalysen och diskuterar er skolas unika behov. En gemensam planering görs för att er skola ska få ut så mycket som möjligt av insatserna. Vi följer upp och utvärderar genomfört arbete och diskuterar fortsatta strategier. valfritt antal pers 60 min x 2 20

21 Långsiktigt arbete De undersökningar som genomförs med elever och skolpersonal i början och slutet av Silver- och Guldprogrammen ligger till grund för samtalen mellan InteOkej och skolledningen. I det första samtalet presenterar vi de resultat vi fått av InteOkejanalysen och vi diskuterar tillsammans hur läget på er skola är idag och hur det ska kunna förbättras. Mål sätts upp och efter genomfört program görs en utvärdering och vi träffas åter för ett avslutande samtal där vi gemensamt går igenom måluppfyllnad. Mot bakgrund av detta diskuteras hur er skola kan lägga upp det fortsatta arbetet mot kränkningar. Innehåll Presentation av InteOkej-analysen och planering InteOkejs och er skolas gemensamma insatser följs upp efter genomfört arbete Strategi för fortsatt arbete på skolan mot kränkningar tas fram tillsammans 21

22 InteOkej-analys Om er skola väljer Silver- eller Guldprogrammet hjälper vi er med en lägesanalys. Analysen innebär att vi låter alla berörda elever och all berörd personal, via en elektronisk enkät, besvara frågor gällande hur de upplever situationen på skolan och på nätet. Dessa enkätsvar ger oss ett underlag att arbeta vidare med för att nå uppsatta mål. InteOkej har utvecklat två typer av enkäter: en för elever och en för skolpersonal. De är utformade för att ge en helhetsbild av förekomsten av nätkränkningar bland skolans elever, kunskapsnivån hos skolpersonalen gällande nätet och nätkränkningar samt hur eleverna uppfattar sin situation. 22

23 Utvärdering För oss är det viktigt att vår närvaro på er skola genererar positiv förändring och skapar goda förutsättningar för ert fortsatta arbete. Därför genomför vi i slutet av vårt arbete hos er en ny undersökning som baseras på InteOkej-analysen. Liksom vid den inledande analysen genomförs denna undersökning uppdelat mellan elever och personal. Detta gör det möjligt att jämföra hur elever och personal anser att situationen har förändrats genom InteOkejs närvaro. Resultatet av utvärderingen diskuteras under det avslutande samtalet med skolledningen och ligger till grund för en plan för fortsatta insatser och strategier på skolan. 23

24 Lärarummet För att få bukt med kränkningar och mobbning krävs kontinuerligt arbete på skolan. Detta är något vi märkt att många lärare önskar extra stöd i och därför har vi skapat sajten Lärarummet, som er skola får tillgång till när ni väljer något av våra program. Lärarummet innehåller metodmaterial och handledning för att lärare självständigt ska kunna fortsätta arbetet med sina elever. Här hittar ni också tips och råd kring hur ni kan få in diskussionen i de olika läroämnena, hur ni kan genomföra workshops med eleverna för att skapa eftertanke och engagemang samt sätt att arbeta ämnesöverskridande. Lärarummet gör det möjligt för er att jobba vidare efter det att InteOkej lämnat er skola. 24

25 InteOkej-certifiering De skolor som väljer att ta del av Guldprogrammet blir InteOkej-certifierade. Förutom alla moment som ingår i Bronsoch Silverprogrammen ges i Guldprogrammet också tilllfälle för skolpersonalen att titta på hur just era förutsättningar ser ut och hur er skola kan arbeta för att skapa varaktiga och positiva förändringar. Efter att programmets alla delar har genomförts och utvärderats erhåller skolan ett diplom och en certifiering för att visa att ni aktivt arbetar mot kränkningar på nätet. Certifieringen innebär också att skolans namn syns på inteokej.se i listan över InteOkejcertifierade skolor. Det innebär också möjligheten att använda InteOkejs logga samt certifieringsmärke på er skolas webbplats. 25

26 Vad tycker andra? Mycket bra. Borde vara för alla lärare och elever i landet - grundskolelärare Det är bra för man kan komma fram till saker som verkligen fungerar - elev, 14 år Intressant! Fokuserat och relevant innehåll. Konkreta tips på hur problemet ska hanteras - grundskolelärare Budskapet ni vill få ut är otroligt - elev, 12 år Elever och personal är mycket nöjda - rektor 26

27 Kontakta oss! Vill ni boka en utbildning eller workshop med oss? Vill ni ta del av ett av våra program? Vill ni ha mer information om vårt arbete? Hör av er till oss via telefon eller mejl! Telefon: (Spiritus Mundis växel) E-post: för bokningar och offerter för övriga förfrågningar, press etc Hitta oss på nätet Webb: inteokej.nu, blogg.inteokej.nu Facebook: facebook.com/inteokej.nu Instagram: instagram.com/inteokej Twitter: twitter.com/inteokejnu 27

28

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar FÖR EN TRYGGARE SKOLA att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar 1 2 CHECK- LISTOR OCH GODA EXEMPEL Checklistor samt röster från Rädda Barnens medlemsrörelse. 3 4 CHECKLISTA VÄRDEGRUND

Läs mer

Åtgärder mot mobbning En undersökning om hur sex lärare arbetar med åtgärder mot mobbning ute i verksamheten

Åtgärder mot mobbning En undersökning om hur sex lärare arbetar med åtgärder mot mobbning ute i verksamheten EXAMENSARBETE Hösten 2012 Lärarutbildningen Åtgärder mot mobbning En undersökning om hur sex lärare arbetar med åtgärder mot mobbning ute i verksamheten Författare Tina Bergman Helena Svensson Handledare

Läs mer

Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011

Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011 Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011 Karina Solax Stridh och Julia Kjäll november 2013 Frejaskolan i Gnesta är ortens enda 6-9-skola. Antalet elever varierar från

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd

Barn i behov av särskilt stöd Barn i behov av särskilt stöd Pedagogers arbete med integrering av barn i en förskola för alla Malin Andersson Anna-Erika Abrahamsson Student Ht 2012 Examensarbete, 15 hp Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Läs mer

Att undervisa om informationssäkerhet. ett stöd till dig som lärare

Att undervisa om informationssäkerhet. ett stöd till dig som lärare Att undervisa om informationssäkerhet ett stöd till dig som lärare Att undervisa om informationssäkerhet ett stöd till dig som lärare Utgiven av: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Vid frågor

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Södertälje kommun PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Planen mot diskriminering och annan kränkande behandling styrs av två lagar, Skollagen och Diskrimineringslagen

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer

Får man skriva vad man vill på internet?

Får man skriva vad man vill på internet? Får man skriva vad man vill på internet? en lärarhandledning till skriften Hat på nätet Får man skriva vad man vill på internet? en lärarhandledning till skriften Hat på nätet Förord Får man säga vad

Läs mer

Inkluderande undervisning och goda exempel, del II

Inkluderande undervisning och goda exempel, del II Inkluderande undervisning och goda exempel, del II Sammanfattande Rapport 2005 European Agency for Development in Special Needs Education Denna rapport har producerats och publicerats av European Agency

Läs mer

För mer. rättvisa. ett metodmaterial för skolan om barnkonventionen

För mer. rättvisa. ett metodmaterial för skolan om barnkonventionen För mer rättvisa ett metodmaterial för skolan om barnkonventionen 1 För mer rättvisa Tryckår: 2011 Layout: ADD Text: Malin Gustavsson och Antonia Wulff Ansvarig utgivare: Folkhälsans förbund rf Andra upplagan

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Gift mot sin vilja. Slutrapport

Gift mot sin vilja. Slutrapport Gift mot sin vilja Slutrapport LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Förord Den första juli 2014 trädde en ny lag i kraft - stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Den stärker barns och ungas förutsättningar

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:1. Skolors arbete vid trakasserier och kränkande behandling

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:1. Skolors arbete vid trakasserier och kränkande behandling Kvalitetsgranskning Rapport 2010:1 Skolors arbete vid trakasserier och kränkande behandling Skolinspektionens rapport 2010:1 Diarienummer 40-2009:1745 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Att ha någon som bryr sig

Att ha någon som bryr sig FoU-rapport 2014:1 PUFF-enheten Vård- och omsorgskontoret Att ha någon som bryr sig En studie av framgångsfaktorer i arbetet för en ökad skolnärvaro Elin Lundin Sammanfattning Syftet med denna deskriptiva

Läs mer

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering Metodbok från JämStöd Utredningen om stöd för jämställdhetsintegrering i staten

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak

Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak i grundskolans senare år Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol,

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan Hur föräldrar stödjer sina barn att bli vinnare i livet genom idrott Idrott kan vara en fantastisk upplevelse mellan barn och ungdomar och deras

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Hur kan barn påverka stödet vi ger dem?

Hur kan barn påverka stödet vi ger dem? Hur kan barn påverka stödet vi ger dem? Idéer från ett seminarum för föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning och för personal inom stödverksamheter En del av projektet Egen växtkraft Barns

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer