Dömda kvinnors förutsättningar på arbetsmarknaden del 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dömda kvinnors förutsättningar på arbetsmarknaden del 2"

Transkript

1 RAPPORT Datum Diarienr Utfärdat av Projekt Dokumentid Alberth och Yourstone (HK/FoU:Stockholm) Ju2012/3982/KRIM 1(29) Bilaga 1 till Slutrapport av Uppdrag till Kriminalvården och Arbetsförmedlingen om åtgärder för att främja dömda kvinnors förutsättningar på arbetsmarknaden JU2012/3982/KRIM Dömda kvinnors förutsättningar på arbetsmarknaden del 2 Johan Alberth & Jenny Yourstone

2 SAMMANFATTNING Kriminalvården och Arbetsförmedlingen fick 2012 ett regeringsuppdrag (Ju2012/3982/KRIM) med syfte att öka dömda kvinnors förutsättningar att efter verkställigheten få och behålla ett arbete. Denna rapport redovisar resultat från den enkätstudie som genomförts inom ramen för detta uppdrag och vars syfte var att få en bild av dömda kvinnors nuvarande situation vad gäller försörjning och arbete samt om någon förbättring skett vad gäller riktade insatser under det gångna året. Enkätstudien har genomförts vid två tillfällen, dels i februari 2013, och dels i februari I föreliggande rapport redovisas resultat från den senare datainsamlingen (2014) samt en jämförande analys mellan 2013 och 2014 års resultat. Resultaten visar att över två tredjedelar (73 %) av kvinnorna hade ordnat boende. En liten andel (4 %) var bostadslösa. Övriga boendeformer var exempelvis inneboende, behandlingshem eller träningslägenhet. Två tredjedelar (67 %) hade minst ett barn och i var tredje fall (30 %) var barnen boende hos kvinnan. En tredjedel (33 %) var sammanboende. Närmare hälften (46 %) saknade avslutad gymnasieutbildning. En mindre andel (16 %) hade högskole- eller annan utbildning utöver gymnasiet och en liten andel (6 %) hade ingen utbildning alls. Knappt en tredjedel (32 %) av de dömda kvinnorna uppgav att de den senaste månaden försörjt sig genom försörjningsstöd, en femtedel (18 %) genom lön från anställning och ytterligare en femtedel (20 %) genom någon form av sjukersättning. Vidare uppgav en fjärdedel (25 %) av kvinnorna att de den senaste månaden varit arbetssökande. Av de kvinnor som var arbetssökande uppgav majoriteten (81 %) att de behövde stöd från Arbetsförmedlingen för att komma ut på arbetsmarknaden. Över en tredjedel (39 %) av dessa deltog för närvarande i någon insats genom Arbetsförmedlingen. Inga skillnader i utbildningsnivå återfanns mellan de som var arbetssökande jämfört med de som inte var arbetssökande Närmare analys av unga dömda visar att någon specifik ungdomsarbetslöshet inte finns bland kvinnorna. Fler kvinnor uppgav vid enkätundersökningen 2014 än 2013 att de; a) haft samtal om försörjning med sin kontaktperson vid kriminalvården ( 5 %), b) fått information om Arbetsförmedlingens insatser ( 8 %) och c) tillsammans med sin kontaktperson planerat för en arbetsmarknadsinsats, utbildning eller för ett arbete ( 7 %). Inga skillnader återfanns mellan 2013 och 2014 års enkätundersökning vad gäller antal kvinnor som var arbetssökande eller hade sysselsättning. Några skillnader återfanns inte heller vad gäller antal arbetssökande kvinnor som uppgav att de behövde hjälp från Arbetsförmedlingen för att komma ut på arbetsmarknaden eller hur många av dessa som deltog i någon av insats genom Arbetsförmedlingen. 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 2 Innehållsförteckning Inledning Metod Undersökningspopulation Tillfrågande Svarsfrekvens Bortfallsanalys Statistiska analyser Resultat Bakgrundsfaktorer Ålder Födelseland och medborgarskap Boendesituation Familjesituation Utbildningsnivå Påföljd, strafftid och tidigare domar Arbetssituation Arbetssituation för dömda kvinnliga ungdomar Kriminalvårdens verkställighetsplanering Försörjning i samband med verkställighetsplanering Information om Arbetsförmedlingens insatser Diskussion av arbetsmarknadsinsats, arbete eller utbildning Jämförande analys Arbetssituation Sysselsättning Frågorna om verkställighetsplanering Diskussion Bilaga A - Svarsfrekvens för frivårdskontor... A-1 Bilaga B - Svarsfrekvens för anstalter... B-1 Bilaga C - Enkät till frivården... C-1 Bilaga D - Enkät till anstalterna... D-1 Bilaga E - Checklista för tillfrågande... E-1 3

4 1 INLEDNING Kriminalvården och Arbetsförmedlingen fick 2012 ett regeringsuppdrag (Ju2012/3982/KRIM) med syfte att öka dömda kvinnors förutsättningar att efter verkställigheten få och behålla ett arbete. Myndigheternas insatser skulle särskilt inriktas på att: i ett tidigt skede av verkställigheten påbörja en gemensam kartläggning och planering av åtgärder som förbättrar dömda kvinnors förutsättningar på arbetsmarknaden, gemensamt motivera kvinnorna till att ta del av sådana åtgärder, gemensamt ta ansvar för att planeringen genomförs och fullföljs, samt att gemensamt stödja kvinnorna och följa upp vidtagna åtgärder under och efter verkställigheten. En delredovisning av uppdraget lämnades till Justitiedepartementet den 31 maj 2013 och uppdraget slutredovisas den 31 maj Ett delprojekt i regeringsuppdraget var en enkätstudie med syfte att få en bild av dömda kvinnors nuvarande situation vad gäller försörjning och arbete. Studien genomfördes med två tvärsnitt genomförda 1 februari 2013 samt 31 januari 2014 och vände sig till alla kvinnliga klienter som var aktuella i både frivård och på anstalt. Studien utfördes av FoU-gruppen: Stockholm, Kriminalvården. Den här rapporten redovisar resultat från det andra tvärsnittet från 31 januari 2014 samt en jämförelse med resultaten från 2013 års enkätstudie. Genom att jämföra resultaten ges möjlighet att studera om någon förbättring skett vad gäller riktade insatser under det gångna året och om det därmed skett några förändringar i kvinnornas uppfattning om huruvida de har a) fått information och arbetsrelaterade samtal i kriminalvårdens verkställighetsplanering, b) haft samtal om försörjning med sin kontaktperson vid kriminalvården samt c) fått information om Arbetsförmedlingens insatser. 4

5 2 METOD 2.1 Begreppsanvändning I den här rapporten räknas verkställighetstyperna skyddstillsyn, villkorlig frigivning, intensivövervakning samt samhällstjänst som frivårdspåföljder (klienter dömda till frivård). Anstaltsdömda är således endast de som vid tillfället för enkätundersökningen befann sig på anstalt. 2.2 Undersökningspopulation Undersökningspopulationen bestod av alla kvinnor som var aktuella inom frivård eller verkställde på anstalt den 31 januari Enligt kriminalvårdsregistret (KVR) var 2029 kvinnor aktuella vid den tidpunkten. 2.3 Tillfrågande De dömda kvinnorna tillfrågades av frivårdens eller anstaltens personal om de ville fylla i enkäten (se bilaga C och D för enkäten). Varje verksamhetsställe bestämde själva vem som skulle tillfråga kvinnorna. Tillfrågandet kunde exempelvis ske av en frivårdsinspektör, kontaktman eller arbetsförmedlare. Samtliga kvinnor som var inskrivna fredagen den 31 januari 2014 i anstalt och frivård tillfrågades. Tillfrågandeperioden pågick under en månad (31 januari 28 februari). Tillfrågandet följde en förutbestämd mall (checklista) vilket säkerställde att alla kvinnor fick samma information om studien (se Bilaga E). Medverkan var frivillig och kvinnorna kunde när som helst avbryta sin medverkan. Kvinnorna informerades även om att enkäten fylldes i anonymt och att resultaten skulle presenteras på gruppnivå. Kvinnorna kunde därefter tacka Ja eller Nej till att fylla i enkäten. De checklistor som användes som mall för att informera kvinnorna om studien innehöll kryssalternativ där respondenten eller handläggaren kunde kryssa i om den tillfrågade respondenten ville medverka eller inte. Om det av någon anledning inte var möjligt att få tag på en specifik respondent kunde alternativet kunde ej tillfrågas kryssas i. Här fanns också möjlighet att beskriva av vilken anledning personen inte kunde tillfrågas. Dessa checklistor skickades senare in till FoUgruppen: Stockholm tillsammans med enkäterna. Antal kvinnor som av någon anledning inte kunde tillfrågas räknades ihop. Detta bidrog till att vi har en relativt god uppfattning av hur många som faktiskt tillfrågades men tackade nej till medverkan. Beroende på visst partiellt bortfall, respondentbortfall samt möjliga dubbelräkningar av respondenter när det gäller checklistor bör resultaten från dessa hopräkningar tolkas med viss försiktighet. De ger dock en bild av förhållandet mellan de respondenter som tackade nej respektive inte gick att få tag på samt vilka anledningar det fanns till att man inte kunde tillfråga respondenten. Sista dag att skicka in enkäterna till FoU-gruppen: Stockholm var den 28 februari 2014.(enkäter som inkom fram till den 14 mars 2014 registrerades dock).. Samtliga av kriminalvårdens 6 kvinnoanstalter och 34 av 37 frivårdskontor har tillfrågat dömda kvinnor och skickat in enkäter. En tilläggsfråga lades till i 2014 års enkät: Har du svarat på denna enkät tidigare? En liten andel (8 %) uppgav att de hade svarat på enkäten tidigare. 2.4 Svarsfrekvens Av figur 1 framgår vidare att FoU-gruppen: Stockholm fick in totalt 1470 av de checklistor som skulle fyllas i för varje respondent. Detta är 72 % av samtliga respondenter registrerade i KVR den 31 januari Några få (1 %) av dessa checklistor hade inte något kryss i rutorna ja, nej eller kunde ej tillfrågas. Det var också fler som har svarat på enkäten än antalet ja- svar som inkommit med checklistorna. Den troligaste förklaringen till detta är att det finns ett bortfall i hanteringen av checklistorna. Enligt KVR fanns det 2029 aktuella kvinnor på anstalt och inom frivård den 31 januari Viktigt att poängtera är att detta antal, på grund av exempelvis förseningar i registrering, kan skilja sig från det faktiska antalet aktuella kvinnor. Antalet dock, utifrån tillgänglig data, den mest 5

6 representativa att utgå ifrån. Av de 2029 aktuella kvinnorna tackade 879 stycken ja till att svara på enkäten. Detta innebär att studiens svarsfrekvens är 43 % (om man utgår från KVR: n=2029), se figur 1 nedan. Studien som genomfördes 2013 hade en något högre svarsfrekvens på 52 % (om man utgår från KVR: n=1948). Se bilaga A och B för svarsfrekvenser för respektive verksamhetsställe. Antal kvinnor enligt KVR (n=2029) Antal inskickade checklistor 72 % (n=1470) av samtliga Antal ej hanterade respondenter 28 % (n=559) Inskickade men ej ifyllda checklistor 1 % (n=15) av antal inskickade checklistor Kunde ej tillfrågas 21,5 % (n=317) av antal inskickade checklistor Tackat NEJ 19,5 % (n=287) av antal inskickade checklistor Tackat JA 58 % (n=851) av antal inskickade checklistor Ifylld enkät 60 % (n=879) av antal inskickade checklistor Ifylld enkät 43 % (n=879) av antal kvinnor enligt KVR* Figur 1. Svarsfrekvens av checklistor samt ifyllda enkäter. I de fall klienten inte kunde tillfrågas angavs flera olika anledningar till detta. En sammanställning och kategorisering av dessa svar redovisas i 6

7 Tabell 1. Den vanligaste anledningen var att klienten vid upprepade försök inte kunde nås och inte hade haft någon kontakt med frivården. En liknande anledning var att klienten inte hade något bokat möte med frivården under perioden för tillfrågande. Andra anledningar till att klienten inte kunde nås var att de missbrukade, hade språksvårigheter, led av psykisk ohälsa eller på något sätt missbrukat sin frivårdsplacering och därmed avvikit, blivit efterlysta, häktade eller återredovisade till åklagare. 7

8 Tabell 1. Anledningar till att klienten inte kunnat tillfrågas. Anledning Procent Antal Har inte kunnat nås/ingen kontakt 37 % 118 Språksvårigheter 10 % 32 Inte varit på frivården under perioden 10 % 31 Missbruk (behandlingshem, för tungt missbruk) 9 % 28 Psykisk ohälsa 8 % 25 Avvikit/begärd omhändertagen/efterlyst/återredovisad 7 % 22 Har arbete 2 % 5 Dom ej vunnit laga kraft/inhiberad 4 % 14 Sjukdom 4 % 11 Befinner sig utomlands 3 % 10 Övervakning 2 % 7 Övrigt 4 % 14 Totalt 100 % Bortfallsanalys Eftersom föreliggande studie är identisk med den enkätstudie som genomfördes 2013, samt att det inte finns någon anledning att tro att populationen förändrats nämnvärt under året som gått, har ingen ytterligare bortfallsanalys genomfört. I bortfallsanalysen från 2013 års studie skiljde sig inte de som hade svarat från populationen i övrigt vad gäller medborgarskap, ålder och sysselsättning. 2.5 Statistiska analyser För prövning av om observerade skillnader kunde säkerställas statistiskt användes Chi-två-test (χ2) respektive T-test. Signifikansnivån bestämdes till 5 %. 8

9 3 RESULTAT 3.1 Bakgrundsfaktorer Ålder Medelåldern för kvinnorna var 38 år (18-80 år). Anstaltsdömda kvinnor var något äldre än de kvinnor som var i frivård. Skillnaden var signifikant, t(224)=4,7, p<.01. Ingen skillnad återfanns vad gäller ålder vid jämförelse med den tidigare enkätundersökningen. Tabell 2. Ålder. Medel SD Variationsbredd median n Anstalt Frivård Totalt Födelseland och medborgarskap Majoriteten (79 %) av de tillfrågade kvinnorna var födda i Sverige. De flesta som inte var födda i Sverige var födda i Europa (11 %). Resterande (10 %) var jämnt utspridda över övriga delar av världen. Andelen kvinnor i anstalt och frivård som var födda i Sverige respektive i annat land än Sverige visas i Tabell 3 nedan. En betydligt högre andel utlandsfödda kvinnor återfanns i anstalt än i frivård, skillnaderna var signifikanta, χ2 (1, n=873)=12,96, p<.001. Tabell 3. Andel inom frivård respektive anstalt som är födda i Sverige. Födelseland Total Frivård Anstalt Procent Antal Procent Antal Procent Antal Sverige 79 % % % 97 Annat land 21 % % % 46 Av tabell 4 framgår att majoriteten (90 %) av kvinnorna hade svenskt medborgarskap. En betydlig högre andel kvinnor med utländskt medborgarskap återfanns i anstalt än i frivård, χ2 (1, n=870)=13,26, p<.01. Tabell 4. Andel inom frivård respektive anstalt som har svenskt medborgarskap. Total Frivård Anstalt Procent Antal Procent Antal Procent Antal Svenskt medborgarskap 90 % % % 115 Icke-svenskt medborgarskap 10 % 91 9 % % 27 9

10 3.2 Boendesituation Kvinnornas boendesituation undersöktes genom ett antal frågor i enkäten. De kvinnor som verkställde på anstalt besvarade frågan: Hur bodde du innan du placerades på anstalt/häkte? och de kvinnor som var aktuella inom frivård besvarade frågan: Hur bor du för närvarande?. Resultatet redovisas i Tabell 5 nedan och visar att de anstaltsdömda kvinnorna till en högre grad (73 %) bodde i hus eller lägenhet än de frivårdsdömda (71 %). Tabell 5. Boendeformer hos de dömda kvinnorna. Boendeform Samtliga Anstalt Frivård Procent Antal Procent Antal Procent Antal Hus/lägenhet 72,7 % ,6 % ,8 % 518 Inneboende 9,9 % 87 4,9 % 7 10,9 % 80 Behandlingshem 3,5 % 31 1,4 % 2 4,0 % 29 Träningslägenhet eller liknande 4,3 % 38 1,4 % 2 4,9 % 36 Hotellhem 0,7 % 6 0,0 % 0 0,8 % 6 Bostadslös 4,1 % 36 6,3 % 9 3,7 % 27 Övrigt 4,7 % 41 3,5 % 5 4,9 % % % % 732 En tolkning av svarsalternativet hus/lägenhet gentemot de övriga är att det utgör ett ordnat, alternativt eget boende medan de övriga boendeformerna utgör ett oordnat boende. En indelning av boende i ordnat och icke ordnat boende, se Tabell 6 nedan, visar att fler kvinnor i anstalt (83 %) än i frivård (71 %) hade ett ordnat boende, skillnaden var signifikant, χ2 (1, n=876)=8,55, p<.01. Tabell 6. Boende uppdelat på ordnat boende (hus/lägenhet) samt oordnat boende (samtliga övriga boendeformer i Tabell 5). Boendeform Samtliga Anstalt Frivård Procent Antal Procent Antal Procent Antal Ordnat boende 72,7 % ,6 % ,8 % 518 Icke ordnat boende 27,3 % ,4 % 25 29,2 % Familjesituation Kvinnornas familjesituation berördes genom frågor om de hade barn, hur många de i sådana fall hade samt om de var sammanboende med någon eller om de levde ensamma. Över hälften (67 %) av de dömda kvinnorna hade barn och en tredjedel (30 %) hade barn boende hos sig. Några av kvinnorna svarade också ja på frågan om de hade några barn boende hemma samtidigt som de uppgav att de inte hade några egna barn. Inga skillnader återfanns mellan anstaltsdömda och frivårdsdömda i andel som hade barn, χ2 (1, n=513)=1,59, n.s. En tredjedel (33 %) av samtliga kvinnor var sammanboende med en partner. Det var dock vanligare att anstaltsdömda än frivårdsdömda kvinnor hade partner (48 % respektive 31 %). Skillnaden var signifikant χ2 (1, n=858)=14,28, p<

11 3.4 Utbildningsnivå Kvinnornas utbildningsnivå redovisas i Tabell 7 nedan. Närmare hälften (45 %) av kvinnorna hade inte någon avslutad gymnasieutbildning. En liten andel (6,3 %) saknade någon avslutad utbildning. En fördjupad analys visar att kvinnorna i frivård hade, generellt sett, något lägre utbildningsnivå än de som var anstaltsdömda skillnaderna var signifikanta, χ2 (4, n=875)=10,79, p<.05. Nära hälften (46 %) av kvinnorna i frivård hade inte avslutat gymnasial utbildning medan motsvarande andel för anstaltsdömda kvinnor var lägre (41 %). Andelen kvinnor som avslutat en högskole- eller universitetsutbildning var högre bland de anstaltsdömda kvinnorna (17,4 %) än bland de dömda till frivård (11,4 %). Tabell 7. Utbildningsnivå hos de dömda kvinnorna, redovisat som högsta avslutade utbildning. Utbildning Samtliga Anstalt Frivård Procent Antal Procent Antal Procent Antal Ingen avslutad utbildning 6,3 % 55 4,2 % 6 6,7 % 49 Grundskola 38,9 % ,8 % 53 39,3 % 287 Gymnasium 38,9 % ,7 % 50 39,7 % 290 Högskola/universitet 12,3 % ,4 % 25 11,4 % 83 Övrig utbildning 3,7 % 32 6,9 % 10 3,0 % Påföljd, strafftid och tidigare domar I Tabell 8 visas fördelningen av påföljd för de kvinnor som var aktuella inom frivård. Tabell 8. Fördelning över påföljd för dömda kvinnor i frivård. Påföljd Antal Procent Procent i population Skyddstillsyn ,5 % 68,3 % Villkorligt frigiven ,1 % 11,1 % Villkorlig dom och skyddstillsyn med samhällstjänst ,8 % 19,5 % Intensivövervakning 18 2,5 % 1,2 % De anstaltsdömda kvinnorna blev tillfrågade hur lång strafftid de hade. Medelvärde för strafftid var 31 månader (SD=40, Median:15 mån, mån). I Tabell 9 nedan redovisas vilka typer av brott kvinnorna var dömda för. Eftersom vissa kvinnor kan vara dömda till flera olika brott samtidigt är antal svar på brottsrubriceringarna fler än antal kvinnor. De vanligast förekommande brottskategorierna var våldsbrott (22 %), tillgreppsbrott (21 %), narkotikabrott (18 %) samt övriga brott (20 %). 11

12 Tabell 9. Fördelning av brottsrubriceringar hos de dömda kvinnorna. Brottsrubricering Antal Procent Procent av samtliga kvinnor Våldsbrott (inklusive dödligt våld) ,4 % 30,7 % Narkotika ,6 % 24,2 % Rattfylla ,1 % 16,6 % Ekobrott 15 1,3 % 1,8 % Trafikbrott 63 5,4 % 7,5 % Tillgreppsbrott ,2 % 29,2 % Övriga brott ,9 % 27,4 % Total % 137,4 % Kvinnorna tillfrågades också om de var dömda tidigare och i sådana fall hur många gånger. Resultaten visar att över hälften (54 %) av klienterna har varit dömda minst en gång tidigare. Det var vanligare att kvinnor i frivård (57 %) var dömda tidigare än anstaltsdömda kvinnor (44 %). Skillnaden var signifikant, χ2 (1, n=760)=6,97, p<.01. Tabell 10 visar fördelningen av antalet tidigare domar uppdelade i fyra olika kategorier. Tabell 10. Antal tidigare domar hos de dömda kvinnorna. Antal tidigare domar Totalt Anstalt Frivård Procent Antal Procent Antal Procent Antal Inte tidigare dömd 45,7 % ,1 % 74 43,5 % tidigare domar 35,8 % ,8 % 38 37,3 % tidigare domar 13,9 % ,4 % 15 14,5 % eller fler tidigare domar 4,6 % 35 3,8 % 5 4,8 % 30 12

13 3.6 Arbetssituation För att få en uppfattning om arbetssituation innan och under verkställighet fick kvinnorna svara på två frågor; Hur har du försörjt dig den senaste månaden? samt Vad har du huvudsakligen varit sysselsatt med den senaste månaden?. Kvinnorna i anstalt fick besvara frågorna; Hur de hade försörjt sig respektive vad de hade sysselsatt sig med, månaden innan de kom till anstalten?. Resultaten vad gäller försörjning redovisas i Tabell 11 nedan (fler än ett alternativ var möjliga att kryssa i). En femtedel (18 %) av kvinnorna rapporterade att de hade lön från anställning eller eget arbete. En fjärdedel (26 %) försörjde sig genom försörjningsstöd och ytterligare en femtedel (20 %) genom någon form av sjukersättning. Tabell 11. De dömda kvinnornas försörjning den senaste månaden (månaden innan de kom till anstalt). Försörjning Antal Procent Procent av samtliga kvinnor Lön från anställning eller eget arbete ,4 % 21,2 % Studielån och/eller studiebidrag från CSN 51 5,1 % 5,9 % Arbetslöshetsersättning 31 3,1 % 3,6 % Försörjningsstöd (f.d. socialbidrag) ,2 % 30,2 % Försörjd av annan 59 5,9 % 6,8 % Aktivitetsstöd 74 7,4 % 8,5 % Aktivitetsersättning på grund av sjukdom, skada eller funktionedsättning 34 3,4 % 3,9 % Ålderspension 22 2,2 % 2,5 % Sjukpenning 88 8,8 % 10,1 % Sjukersättning (f.d. sjukpension) 81 8,1 % 9,3 % Föräldrapenning 39 3,9 % 4,5 % Övrigt 77 7,7 % 8,8 % Resultatet av svaren från den andra frågan som berör arbetssituation presenteras i Tabell 12, nedan. På denna fråga ombads kvinnorna att välja det alternativ som passade in bäst. Det var endast möjligt att svara ett alternativ på den här frågan. En dikotomisering av sysselsättning i kategorierna anställning och eget företag respektive övrig sysselsättningsform visar att det fanns en statistiskt signifikant skillnad mellan frivårdsklienter och anstaltsklienter i vilken sysselsättning de hade. Nästan en tredjedel (30 %) av anstaltsklienterna hade en anställning eller ett eget företag som sysselsättning den senaste månaden (månaden innan de kom till anstalt), så hade endast en femtedel (21 %) av frivårdsklienterna det, χ2 (1, n=851)=5,24, p<

14 Tabell 12. De dömda kvinnornas sysselsättning den senaste månaden (månaden innan de kom till anstalt). Sysselsättning Antal Procent Anställning ,4 % Eget företag 26 3,1 % Utbildning 60 7,1 % Pension 66 7,8 % Föräldraledig 36 4,2 % Sjuk ,6 % Arbetsförberedande åtgärd 29 3,4 % Dagligverksamhet 7 0,8 % Arbetssökande ,8 % Övrig sysselsättning ,9 % De som kryssade arbetssökande som sysselsättning ombads att fylla i två följdfrågor: 1. Om du är arbetslös, behöver du stöd från Arbetsförmedlingen för att komma ut på arbetsmarknaden? 2. Om du är arbetslös, deltar du i någon insats genom Arbetsförmedlingen? (t.ex. arbetsmarknadsutbildning, praktik, Jobb-och-utvecklingsgarantin, rehabiliteringsinsats osv.)? Resultatet från dessa frågor visas i Tabell 13 nedan och visar att en övervägande del (81 %) av de arbetssökande kände att de behöver stöd från Arbetsförmedlingen för att komma ut på arbetsmarknaden och att två femtedelar (439 %) just nu deltog i någon form av insats genom arbetsförmedlingen. Tabell 13. Svar på de frågor som ställdes till kvinnor som uppgav att de var arbetssökande. Fråga Antal som svarade ja Andel som svarade ja N Behöver du stöd från Arbetsförmedlingen för att komma ut på arbetsmarknaden? Deltar du i någon insats genom Arbetsförmedlingen? ,8 % ,6 % 189 De anstaltsdömda kvinnorna (n=142) fick även svara på frågan Behöver du stöd från arbetsförmedlingen för att komma ut på arbetsmarknaden när du friges?. Drygt hälften (58 %) ansåg att de behövde stöd från arbetsförmedlingen när de friges Arbetssituation för dömda kvinnliga ungdomar Både Kriminalvården och Arbetsförmedlingen har ett särskilt fokus på ungdomar och därför redovisas i Tabell 14 sysselsättningen för denna grupp. Eftersom Kriminalvården och Arbetsförmedlingen har olika definitioner på ungdom presenteras resultat för de två olika ungdomsgrupperna som korresponderar med respektive definition. Kriminalvården definierar en ungdom som en person som är upp till 21 år gammal, medan Arbetsförmedlingen definierar en ungdom som en person som är upp till 25 år gammal. Som jämförelsetal till sysselsättningen för ungdomar visas också motsvarande andelar för vuxna. 14

15 En dikotomisering av kategorierna i Tabell 14 till de två kategorierna anställda & eget företag respektive övrig sysselsättning visar inte på några signifikanta skillnader mellan vuxna och ungdomar. Detta gäller för både kriminalvårdens definition av ungdom, χ2 (1, n=844)=3,57, n.s., samt Arbetsförmedlingens, χ2 (1, n=844)=1,36, n.s. Denna analys visar med andra ord att ungdomar inte är anställda eller ha ett eget företag i högre utsträckning än vuxna. En dikotomisering av kategorierna i Tabell 14 till de två kategorierna arbetssökande och övrig sysselsättning visar inte heller på några signifikanta skillnader mellan vuxna och ungdomar; ungdomar enligt Kriminalvårdens definition, χ2 (1, n=844)=0,81, n.s; ungdomar enligt Arbetsförmedlingens definition, χ2 (1, n=844)=1,10, n.s. Denna analys visar med andra ord att ungdomar inte är arbetssökande i högre utsträckning än vuxna. Tabell 14. Sysselsättning för ungdomar enligt både Kriminalvårdens samt Arbetsförmedlingens definition. Sysselsättning Ungdomar KV Vuxna KV Ungdomar AF Vuxna AF Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Anställning 13,2 % 9 20,0 % ,7 % 35 19,4 % 164 Eget företag 0 % 0 3,2 % 25 05, % 1 3,0 % 25 Utbildning 32,4 % 22 4,9 % 38 20,9 % 39 7,1 % 60 Pension 0 % 0 8,2 % 64 0,5 % 1 7,6 % 64 Föräldraledig 5,9 % 4 4,1 % 32 5,9 % 11 4,3 % 36 Sjuk 2,9 % 2 17,7 % 137 7,5 % 14 16,5 % 139 Arbetsförberande insatser genom kommunen 1,5 % 1 3,6 % 28 3,7 % 7 3,4 % 29 Daglig verksamhet 4,4 % 3 0,5 % 4 1,6 % 3 0,8 % 7 Arbetssökande 29,4 % 20 24,5 % ,8 % 52 24,9 % 210 Övrig sysselsättning 10,3 % 7 13,3 % ,8 % 24 13,0 %

16 3.7 Kriminalvårdens verkställighetsplanering I enkäten fanns det tre frågor som berörde hur kvinnornas arbetssituation hanterades i verkställighetsplaneringen. Frågorna var lite annorlunda formulerade för kvinnorna på anstalt respektive kvinnorna i frivård. De tre frågorna var: Anstalt Frivård 1. Har du och din kontaktman pratat om hur du ska försörja dig efter frigivning i samband med verkställighetsplanering (VSP)? 2. Har du fått information om Arbetsförmedlingens insatser från någon arbetsförmedlare under din nuvarande verkställighet? 3. Har din kontaktman och arbetsförmedlare i ett gemensamt möte med dig diskuterat arbetsmarknadsinsats, arbete eller utbildning inför frigivning? 1. Har du och din frivårdsinspektör pratat om hur du försörjer dig i samband med verkställighetsplanering? 2. Har du fått information om Arbetsförmedlingens insatser från någon arbetsförmedlare under din nuvarande verkställighet? 3. Har du tillsammans med din frivårdsinspektör och/eller arbetsförmedlare planerat för en arbetsmarknadsinsats, arbete, utbildning? Svaren på dessa frågor redovisas i Tabell 16, 17 och 18 nedan Försörjning i samband med verkställighetsplanering Knappt hälften (71 %) av de kvinnliga klienterna hade haft samtal om försörjning med sin kontaktman eller frivårdsinspektör. Fler frivårdsklienter (73 %) än anstaltsklienter (62 %) hade haft ett sådant samtal, χ2 (2, n=862)=13,32, p<.01. Tabell 15. Har individen haft samtal om sin försörjning med kontaktman/frivårdsinspektör? Samtal kring försörjning Samtliga Anstalt Frivård Procent Antal Procent Antal Procent Antal Ja 70,9 % ,1 % 90 72,7 % 521 Nej 20,6 % ,7 % 46 18,4 % 132 Vet ej 8,5 % 73 6,2 % 9 8,9 % 64 16

17 3.7.2 Information om Arbetsförmedlingens insatser Nästan hälften (41 %) av de kvinnliga klienterna hade haft samtal om Arbetsförmedlingens insatser. Närmare analys visar att betydligt fler av anstaltsklienterna (61 %) hade fått sådan information i jämförelse med frivårdsklienterna (37 %). Skillnaden var signifikant, χ2 (2, n=857)=29,63, p<.01. Tabell 16. Har individen fått information om Arbetsförmedlingens insatser? Samtal kring försörjning Samtliga Anstalt Frivård Procent Antal Procent Antal Procent Antal Ja 40,5 % ,6 % 86 36,5 % 261 Nej 55,5 % ,2 % 50 59,6 % 426 Vet ej 4,0 % 34 4,2 % 6 3,9 % Diskussion av arbetsmarknadsinsats, arbete eller utbildning En tredjedel (32 %) av de kvinnliga klienterna hade diskuterat arbetsmarknadsinsatser, arbete eller utbildning med sin kontaktman eller frivårdsinspektör. Närmare analys visar att betydligt fler av anstaltsklienterna (44 %) än frivårdsklienterna (30 %) hade haft ett sådant samtal. Skillnaden mellan anstalts- och frivårdsklienter är statistiskt signifikant, χ2 (2, n=860)=10,33, p<.01. Tabell 17. Har åtgärder så som arbetsmarknadsinsats, arbete eller utbildning diskuterats? Samtal kring försörjning Samtliga Anstalt Frivård Procent Anstalt Procent Anstalt Procent Anstalt Ja 32,4 % ,8 % 63 30,2 % 216 Nej 64,2 % ,8 % 76 66,5 % 476 Vet ej 3,4 % 29 3,5 % 5 3,4 % 24 17

18 4 JÄMFÖRANDE ANALYS Ett viktigt syfte med föreliggande rapport var att jämföra resultaten mellan 2013 och 2014 års enkätstudier. Anledningen till detta var att man var intresserad av att se om någon förbättring skett vad gäller riktade insatser under det gångna året. I detta avsnitt genomförs en jämförande analys av kvinnornas arbetssituation år 2013 och år 2014 samt av de arbetsrelaterade frågorna i verkställighetsplaneringen (avsnitt nedan). 4.1 Arbetssituation Sysselsättning De flesta (80 %) kvinnorna försörjde sig på annat sätt än genom anställning eller eget företagande. Av dessa uppgav över en tredjedel (37 %) i 2013 års enkätstudie att de var arbetssökande och något färre (31 %) i motsvarande enkätstudie för Denna skillnad var signifikant, χ2 (1, n=1485)=12,26, p<.05. Det sammantagna resultatet från 2013 och 2014 visar därmed att det endast är ungefär en tredjedel av de som saknar anställning som aktivt söker arbete. De övriga antingen studerar, är sjuka, föräldralediga, är pensionärer eller har någon annan sysselsättning. Inga skillnader återfanns mellan 2013 och 2014 års enkätstudie vad gäller: Hur många dömda kvinnor som svarade att de hade en anställning alternativt annan försörjningsform den senaste månaden (eller hade den sista månaden innan de kom in på anstalt), χ2 (1, n=1859)=0,52, n.s. Det fanns inte heller några skillnader mellan frivårdsoch anstaltsklienter i detta hänseende, χ2 (1, n=1859)=1,24, n.s. Vilken utbildningsnivå de arbetssökande hade (universitetsutbildning 2013; 9 % v.s %, grundskoleutbildning, 2013; 42 % v.s %, gymnasieutbildning % v.s %, eller ingen utbildning alls 2013; 10 % v.s %. χ2 (4, n=1846)=7,54, n.s). Den extra fråga som de anstaltsdömda fick svara på angående om de behövde extra stöd från Arbetsförmedlingen för att komma ut på arbetsmarknaden. Svarsfördelningen var nästan identisk, χ2 (2, n=288)=0,37, n.s. De två frågor som de arbetssökande fick svara på: a) behöver du stöd från arbetsförmedlingen (2013: 76 %, 2014: 81 %), χ2 (1, n=617)=0,01, n.s. och b) deltar du i någon insats genom arbetsförmedlingen (2013: 34 %, 2014: 39 %), χ2 (1, n=618)=2,59, n.s. 18

19 4.1.2 Frågorna om verkställighetsplanering Tre frågor i enkätundersökningen berörde kriminalvårdens egna arbete under insatstiden och en jämförelse mellan år 2013 och 2014 möjliggör att se eventuella förändringar i dessa insatser under året. Av Tabell 18 framgår att fler kvinnor (71 %) i 2014 års enkätundersökning uppgav att de hade haft ett samtal med kontaktman eller frivårdsinspektör om sin försörjning än i motsvarande undersökning år 2013 (67 %). Skillnaden var signifikant, χ2 (2, n=1861)=7,20, p<.05. Tabell 18. Förändring i andel personer som uppger att de haft samtal om försörjning med kriminalvården. Samtal kring försörjning Förändring Procent Antal Procent Antal Ja 66,5 % ,9 % ,5 % Nej 25,9 % ,6 % 178-5,3 % Vet ej 7,7 % 77 8,1 % ,4 % En fördjupad analys visar att skillnaderna endast återfanns bland frivårdsklienter (2013: 67 % vs 2014: 73 %), χ2 (2, n=1567)=8,12, p<.05 och inte bland anstaltsklienter (62 % båda åren), χ2 (2, n=294)=1,48, n.s. Ytterligare en fördjupad analys utifrån verkställighetstyp visar att det endast fanns en skillnad mellan de båda åren för de kvinnor som hade skyddstillsyn, se Tabell 19. Fler (9 %) kvinnor svarade att de hade haft samtal om försörjning med kriminalvården år 2014 jämfört med år De övriga verkställighetstyperna visar inte på några förändringar. Tabell 19. Förändring i andel personer som svarat att de haft samtal om försörjning med kriminalvården, uppdelat på verkställighetstyp. Verkställighetstyp Förändring Statistiskt signifikant Procent Antal Procent Antal Skyddstillsyn 69,3 % ,0 % ,7 % χ2 (2, n=1103)=12,26, p<.01 Villkorlig frigivning 83,2 % 79 77,8 % 77-5,4 % χ2 (2, n=195)=3,16, n.s. Intensivövervakning 69,2 % 27 88,9 % ,7 % För liten grupp. Samhällstjänst 40,8 % 42 29,1 % 53-11,7 % χ2 (2, n=219)=0,83, n.s. Anstalt 61,5 % 91 62,8 % ,5 % χ2 (2, n=312)=2,22, n.s. a) Den här gruppen hade för få respondenter för att kunna göra statistisk analys. 19

20 I Tabell 20 framgår att även gällande information om arbetsförmedlingens insatser så svarade fler kvinnor år 2014 (41 %) än 2013 (33 %) att de fått det. Skillnaden i svarsfördelning mellan åren var signifikant, χ2 (2, n=1861)=12,31, p<.01. Tabell 20. Jämförelse av antal kvinnor som svarat att de fått information om arbetsförmedlingens insatser år 2013 och år Har fått information Förändring Procent Antal Procent Antal Ja 32,8 % ,5 % ,7 % Nej 63,3 % ,5 % 476-7,8 % Vet ej 3,9 % 39 4,9 % 34 +1,0 % En fördjupad analys visar att det inte finns någon statistiskt signifikant skillnad mellan svaren från anstaltsklienterna år 2013 och år År 2013 svarade 60 % ja och 2014 svarade 61 % ja. Hos frivårdsklienterna finns det en statistiskt signifikant skillnad mellan svaren 2013 och svarade 28 % ja och år 2014 svarade 37 % ja, χ2 (2, n=1570)=12,38, p<.01. Ytterligare en fördjupad analys utifrån verkställighetstyp visar, som de två tidigare frågorna, att det endast är de med skyddstillsyn som visar en statistiskt signifikant skillnad i svarsfrekvens mellan år 2013 och år 2014 (se Tabell 21), χ2 (1, n=996)=18,66, p<.01. Andel respondenter som svarat ja på denna fråga ökade mellan åren med 11,3 %. Tabell 21. Förändring i andel personer som svarat att de fått information om arbetsförmedlingens insatser, uppdelat på verkställighetstyp. Verkställighetstyp Förändring Statistiskt signifikant Procent Antal Procent Antal Skyddstillsyn 26,5 % ,8 % ,3 % χ2 (2, n=1103)=20,99, p<.01 Villkorlig frigivning 54,2 % 52 52,5 % 52-1,7 % χ2 (2, n=195)=3,93, n.s. Intensivövervakning a 17,5 % 7 44,4 % 8 +26,9 % För liten grupp. Samhällstjänst 17,1 % 18 7,6 % 6-9,5 % χ2 (2, n=184)=5,97, n.s. Anstalt 59,1 % 88 60,6 % 86 +1,5 % χ2 (2, n=291)=4,34, n.s. a) Den här gruppen hade för få respondenter för att kunna göra statistisk analys. 20

21 Den sista frågan som berörde verkställighetsplaneringen var om man tillsammans med kriminalvården har planerat någon arbetsmarknadsinsats, något arbete eller någon utbildning. Tabell 22 visar att det vid denna fråga var fler som uppgav att de fört en planering 2014 (32 %) än 2013 (25 %). Skillnaden i svarsfördelningen var signifikant, χ2 (2, n=1865)=12,43, p<.01. Tabell 22. Planering inför arbetsmarknadsinsats, arbete eller utbildning. Har planerat förändring Procent Antal Procent Antal Ja 25,3 % ,4 % ,1 % Nej 71,7 % ,2 % 552-7,5 % Vet ej 3,0 % 30 3,4 % 29 +0,4 % En fördjupad analys visar att skillnaderna återfanns både bland anstaltsklienterna (2013: 29 % vs 2014: 44 %:,χ2 (2, n=291)=7,78, p<.05) och frivårdsklienterna (2013:2 5% vs 2014: 30 %), χ2 (2, n=1574)=6,40, p<.05. Enskilda analyser utifrån verkställighetstyp visar att det endast finns en skillnad mellan de båda åren för de kvinnor som var anstaltsdömda. se Tabell 23, χ2 (2, n=307)=6,72, p<.05. Förändringen från 2013 till 2014 års undersökning visar en ökning från 29 % till 44 % i denna grupp. Även kvinnor med intensivövervakning uppvisade en ökning, men var dock för få för närmare analys. Tabell 23. Andel respondenter som svarat att de haft planering inför arbetsmarknadsinsats, arbete eller utbildning uppdelat på verkställighetstyp. Verkställighetstyp förändring Statistiskt signifikant Procent Antal Procent Antal Skyddstillsyn 25,1 % ,0 % ,9 % χ2 (2, n=1105)=3,02, n.s. Villkorlig frigivning 42,7 % 41 48,5 % 48 +5,8 % χ2 (2, n=195)=2,01, n.s. Intensivövervakning a 15,0 % 6 55,6 % ,6 % Nej. För liten grupp. Samhällstjänst 9,4 % 10 7,6 % 6-1,8 % χ2 (2, n=185)=3,67, n.s. Anstalt 29,3 % 43 43,8 % ,5 % χ2 (2, n=291)=7,78, p<.05 a) Den här gruppen hade för få respondenter för att kunna göra statistisk analys. 21

22 5 DISKUSSION Resultaten från de två enkätundersökningarna som genomfördes år 2013 och år 2014 visar att något fler kvinnor fått information om arbetsförmedlingens åtgärder, talat med sin kontakt på kriminalvården angående hur de försörjer sig samt tillsammans med denne planerat för arbete, utbildning eller arbetsmarknadsåtgärd. Resultatet är positivt men bör tolkas med viss försiktighet då förbättringen är förhållandevis liten. Ett troligt antagande är att de riktade insatser som omfattas av uppdraget kommer att få betydelse och fullt genomslag i ett betydligt längre perspektiv än efter ett år som denna jämförelse utgår från. Vidare visar resultaten att frivårdsklienter, generellt sett, har något fler problemområden än kvinnor som verkställer i anstalt. Frivårdsklienterna hade lägre utbildningsnivå, högre arbetslöshet och oftare ett oordnat boende. Frivårdsklienterna var också i högre utsträckning tidigare lagförda. Endast 20 % av de dömda kvinnorna uppgav att de den senaste månaden försörjt sig genom anställning. Något fler, 26 %, hade försörjningsstöd och nästan lika många, 20 %, någon form av ersättning på grund av sjukdom. Dömda kvinnor är således en grupp som har relativt liten kontakt med arbetsmarknaden och där en ytterligare försvårande omständighet för inträde i denna är att många saknar utbildning då närmare hälften (45 %) av samtliga dömda kvinnor saknade slutförd gymnasieutbildning. Eftersom kvinnor dömda till frivårdspåföljd så som skyddstillsyn, villkorlig frigivning, intensivövervakning eller samhällstjänst är i kontakt med Kriminalvårdens handläggare i varierande grad är det rimligt att anta att de riktade insatser som gjorts av Kriminalvården under 2013 haft olika påverkan på resultaten av de frågor som berörde verkställighetsplaneringen. Exempelvis har individer under villkorlig frigivning mindre kontakt med Kriminalvårdens handläggare än individer dömda till skyddstillsyn. Därför ligger resultaten av de fördjupade analyserna av frivårdspåföljd och frågor som berör verkställighetsplanering i linje med vad man kan förvänta sig med hänsyn taget till den kontakt som respektive påföljdsdömd har med Kriminalvårdens handläggare. Av de tre frågor som berörde verkställighetsplaneringen påvisades en signifikant skillnad på två av frågorna endast vad gäller den grupp som var dömda till skyddstillsyn. Utvecklingen tyder på att fler har haft samtal om försörjning med sin handläggare samt fått information om arbetsförmedlingens insatser år 2014 än år Frivårdspåföljdernas olika grad av kontakt med Kriminalvårdens handläggare kan därför vara en förklaring till varför endast gruppen som har skyddstillsyn visar en positiv utveckling gällande dessa tre frågor som berör verkställighetsplaneringen. De kvinnor som var anstaltsdömda är samtliga, relativt sätt, i hög grad i kontakt med Kriminalvårdens handläggare. Hos denna grupp var det bara på frågan om de haft planering om arbete, utbildning eller arbetsmarknadsinsats som där det kunde påvisas en skillnad. Utvecklingen tyder här på att det var en betydligt större andel som hade haft en sådan planering år 2014 än år

23 BILAGA A - SVARSFREKVENS FÖR FRIVÅRDSKONTOR Frivårdskontor Antal kvinnor enligt KVR Tackat nej Svarsfrekvens Ifylld enkät Ej tillfrågade Okända Borås % Dalarna Eskilstuna % F-plan, Sthlm % Gävle % Göteborg % Halmstad Helsingborg % Hudiksvall % Härnösand % Jönköping % Kalmar % Karlskrona % Karlstad % Kristianstad % Linköping % Luleå % Malmö % Norrköping % Nyköping % Skövde % Sollentuna, Sthlm % Sundsvall % Södertörn, Sthlm % Umeå % Uppsala % Visby Vänersborg % Västervik % Västerås % Växjö % Ystad % Örebro % Östersund % Ospecifierade TOTAL % A-1

24 BILAGA B - SVARSFREKVENS FÖR ANSTALTER Anstalter Antal kvinnor enl. KVR Tackat nej Svarsfrekvens Ifylld enkät av tillfrågade Ej tillfrågade Okända Färingsö % Hinseberg % Ljustadalen % Sagsjön % Ystad % Ringsjön Ospecificerade TOTAL % B-1

25 BILAGA C - ENKÄT TILL FRIVÅRDEN C-1

26 C-2

27 BILAGA D - ENKÄT TILL ANSTALTERNA D-1

28 D-2

29 BILAGA E - CHECKLISTA FÖR TILLFRÅGANDE E-1

Dömda kvinnors förutsättningar på arbetsmarknaden

Dömda kvinnors förutsättningar på arbetsmarknaden Dömda kvinnors förutsättningar på arbetsmarknaden Utvecklingsenheten Dömda kvinnors förutsättningar på arbetsmarknaden Jenny Yourstone, Diana Wenander Layout: Jenny Botvidsson Kriminalvårdens Utvecklingsenhet,

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

ARBETSFÖRMEDLINGEN OCH KRIMINALVÅRDEN

ARBETSFÖRMEDLINGEN OCH KRIMINALVÅRDEN ARBETSFÖRMEDLINGEN OCH KRIMINALVÅRDEN Delrapport av Uppdrag till Kriminalvården och Arbetsförmedlingen om åtgärder för att främja dömda kvinnors förutsättningar på arbetsmarknaden JU2012/3982/KRIM 31 maj

Läs mer

Studenternas bostadssituation några resultat från en pågående undersökning

Studenternas bostadssituation några resultat från en pågående undersökning 1 STATISTIK& ANALYS Lars Brandell och Per Gillström 2002-07-04 Studenternas bostadssituation några resultat från en pågående undersökning Sammanfattning Dagen studenter bor till större delen i lägenheter

Läs mer

- en kartläggning av personer som uppnått maximal tid i sjukförsäkringen och inte anmält sig till Arbetsförmedlingen

- en kartläggning av personer som uppnått maximal tid i sjukförsäkringen och inte anmält sig till Arbetsförmedlingen 1 (14) Hur försörjer man sig? - en kartläggning av personer som uppnått maximal tid i sjukförsäkringen och inte anmält sig till Arbetsförmedlingen Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Vasagatan

Läs mer

Kartläggning av yrkesinriktade utbildningar inom kriminalvården

Kartläggning av yrkesinriktade utbildningar inom kriminalvården Kartläggning av yrkesinriktade utbildningar inom kriminalvården Disposition Presentation Uppdragets bakgrund Tillvägagångssätt Resultat Slutsatser Övriga frågor Presentation Barbro Pellsäter och Sarah

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010 Uppdaterade siffror

Läs mer

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Alingsås 328.5 315.5 Attunda 325 346 334 322 Blekinge 299.5 300.5 Borås 328.5 310.5 Eksjö 297.5 Eskilstuna 316 307.5 Falu Gotland 318.5 Gällivare 297 Gävle

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

20 frågor om Kriminalvården

20 frågor om Kriminalvården 20 frågor om Kriminalvården Frågor och svar Duveholmsskolan Läsåret 2002-03 Innehållsförteckning HUR MÅNGA FÄNGELSER FINNS DET I SVERIGE?...3 HUR MÅNGA HÄKTEN FINNS DET I SVERIGE?...3 HUR MÅNGA FRIVÅRDSENHETER

Läs mer

Partipolitiska aktiviteter

Partipolitiska aktiviteter Kapitel 3 Partipolitiska aktiviteter Medlemskap och aktivitet i politiska partier 1980-81 2000-01 (Diagram 3.1 3.4) I diagram 3.1 framgår att medlemsandelen i politiska partier har halverats sedan början

Läs mer

Nej till sjukpenning Vad hände sen?

Nej till sjukpenning Vad hände sen? Social Insurance Report Nej till sjukpenning Vad hände sen? ISSN 1654-8574 Utgivare Upplysningar Hemsida: Försäkringskassan Försäkringsutveckling Christina Olsson Bohlin 08-786 95 83 christina.olsson.bohlin@forsakringskassan.se

Läs mer

Vad gör de 1 år senare?

Vad gör de 1 år senare? Vad gör de år senare? En uppföljning av hur många deltagare som gått vidare till arbete eller studier år efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd. Undersökningsperiod hösten 005 samt våren 006 Ett samarbete

Läs mer

SMIL. Alumniundersökning. Våren 2014 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN

SMIL. Alumniundersökning. Våren 2014 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN SMIL Alumniundersökning Våren 2014 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Innehållsförteckning Bakgrundsfrågor Bakgrund.... 3 Inskrivning och examensår.... 5 Inriktning.... 6 Vidare studier.... 7 Första arbetet Första

Läs mer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer RAPPORT 1(11) Handläggare, titel, telefon Anna Lind Nordell, sakkunnig 011-15 22 32 Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer Sammanfattning Årets mätning genomfördes

Läs mer

Sluten ungdomsvård år 2001 Redovisning och analys av domarna

Sluten ungdomsvård år 2001 Redovisning och analys av domarna Allmän SiS-rapport 2002:5 Sluten ungdomsvård år Redovisning och analys av domarna Av Anette Schierbeck ISSN 1404-2584 LSU 2002-06-25 Dnr 101-602-02 Juridikstaben Anette Schierbeck Sluten ungdomsvård Som

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge Vad gör TRR? Hur står det till idag då? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering

Läs mer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer RAPPORT 1(11) Handläggare, titel, telefon Anna Lind Nordell, programsekreterare 011-15 22 32 Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer Sammanfattning Årets mätning

Läs mer

2013 Ett regeringsuppdrag

2013 Ett regeringsuppdrag Klientkartläggning 2013 Ett regeringsuppdrag En presentation av bakgrundsfaktorer hos Kriminalvårdens klienter 1 Klientkartläggning 2013 Ett regeringsuppdrag En presentation av bakgrundsfaktorer hos Kriminalvårdens

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek,

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek, Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning En kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov Inledning Arbetslivet är navet i den svenska

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade provtider,

Läs mer

Kriminalvårdens författningssamling

Kriminalvårdens författningssamling Kriminalvårdens författningssamling ISSN 1653-6665 Utgivare: Elisabeth Lager KVFS FARK Frivård Utkom från trycket den 28 mars 2011 Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om verkställighet av frivårdspåföljder

Läs mer

Statistik januari-december 2013 Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Statistik januari-december 2013 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Statistik januari-december 203 Samordningsförbundet Göteborg Centrum I bilagan presenteras statistik för aktiviteter finansierade av Samordningsförbundet Göteborg Centrum. Aktiviteterna som vänder sig

Läs mer

FLYTTA TILLBAKA? ALDRIG! Utmaningar och möjligheter

FLYTTA TILLBAKA? ALDRIG! Utmaningar och möjligheter FLYTTA TILLBAKA? ALDRIG! Utmaningar och möjligheter Landsbygd vs staden. Stora ytor Glesa strukturer Färre högutbildade Jordbruk Tillverkningsindustri Längre bort i produktcykeln Färre innovationer. Typ

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2014:4) om indelningen av den operativa verksamheten; Publiceringsdatum

Läs mer

Kulturvanor i svenska städer. Författare: Josefine Bové [SOM-rapport nr 2016:34]

Kulturvanor i svenska städer. Författare: Josefine Bové [SOM-rapport nr 2016:34] Kulturvanor i svenska städer Författare: Josefine Bové [SOM-rapport nr 2016:34] Innehåll Information om den nationella SOM-undersökningen... 3 Tabell 1. Teaterligan I vilken stad går invånarna på mest

Läs mer

Vilket skydd ger kontaktförbud?

Vilket skydd ger kontaktförbud? Vilket skydd ger kontaktförbud? Disposition Vad är ett kontaktförbud? Olika former av kontaktförbud Åklagarens riskbedömning Partsinsyn, sekretess och kommunikation Redovisning av tillsynsrapport Åklagarmyndighetens

Läs mer

Vad tycker besökarna om socialkontoret?

Vad tycker besökarna om socialkontoret? 2005-04-28 Socialförvaltningen Individ- och familjeomsorg Vad tycker besökarna om socialkontoret? Hur blev du bemött av personalen? Ganska dåligt 2% (5%) Mycket dåligt 9% (5%) Ganska bra 22% (26%) Mycket

Läs mer

Patientnöjdhet sett till bakgrundsfaktorer Swespine Q Q2 2014

Patientnöjdhet sett till bakgrundsfaktorer Swespine Q Q2 2014 Patientnöjdhet sett till bakgrundsfaktorer Swespine Q3 2013 Q2 2014 Om analysen I januari 2014 gjordes en första utvärdering av patientnöjdheten sett till bakgrundsfaktorerna i enkäten. Den baserades på

Läs mer

KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA ÅR

KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA ÅR KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA 16-20 ÅR Halvårsrapport januari 2014 Datum: 2014-01-20 Sammanställt av: Lilian Lama, Uppföljningsansvarig Innehållsförteckning 1 Det kommunala informationsansvaret

Läs mer

Bilaga 1. Teknisk rapport från NFO Infratest AB

Bilaga 1. Teknisk rapport från NFO Infratest AB Bilaga 1 Teknisk rapport från NFO Infratest AB Riksskatteverket Regionenkät Allmänheten 2002 Projekt nr 13289 Göteborg 2002-12-19 Kundansvarig: Jonas Persson Dataansvarig: Jan Lundmark Information om undersökningen

Läs mer

Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007

Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007 Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2008-06-03 2008/6 Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007 Höstterminen 2007

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

Välkomna till Göteborg

Välkomna till Göteborg Välkomna till Göteborg 14e Mars 2014 10:00-12:00 Genomgång av nationella resultat 2013 Dagens program Presentationer av framgångsfaktorer: Linköping, Marie Nelson Halmstad, Eva Nordberg Diskussion 12:00-13:00

Läs mer

Aktivitetsersättning i Västra Skaraborg under hösten 2010

Aktivitetsersättning i Västra Skaraborg under hösten 2010 Aktivitetsersättning i Västra Skaraborg under hösten 1 1. SAMMANFATTNING Samordningsförbundet gav i maj 1 Försäkringskassan uppdraget att under hösten 1 kartlägga de ungdomar som uppbär aktivitetsersättning

Läs mer

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Rapport 2006:20 R Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Bo 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fa 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Redovisning av basårutbildningen

Läs mer

OCH DEN LJUSNANDE FRAMTID ÄR VÅR. Tillsammans gör vi Västsverige starkare

OCH DEN LJUSNANDE FRAMTID ÄR VÅR. Tillsammans gör vi Västsverige starkare OCH DEN LJUSNANDE FRAMTID ÄR VÅR Tillsammans gör vi Västsverige starkare ETT PÅGÅENDE BRAIN- DRAIN FÖR GÖTEBORG För att öka förståelsen för hur studenterna ser på sina utsikter har Västsvenska Handelskammaren

Läs mer

BYGGRAPPORT 2012. En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag.

BYGGRAPPORT 2012. En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. BYGGRAPPORT 2012 En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. INLEDNING På vårkanten brukar bokslut för föregående spådomar för kommande år dugga tätt.

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Kartläggning av hemlöshet Helsingborgs stad 2013. Redovisning av akut hemlöshet situation 1

Kartläggning av hemlöshet Helsingborgs stad 2013. Redovisning av akut hemlöshet situation 1 Kartläggning av hemlöshet Helsingborgs stad Redovisning av akut hemlöshet situation Carin Nilsson Mars Innehållsförteckning Sammanfattning... Inledning... Socialstyrelsens definition av hemlöshet... Målgrupp

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek,

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek, Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning En kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov Inledning Arbetslivet är navet i den svenska

Läs mer

Lägesrapport Nyproduktion 2015

Lägesrapport Nyproduktion 2015 Lägesrapport Nyproduktion 2015 Varje år frågar vi landets studentbostadsföretag om hur deras nyproduktion ser ut, både vad som har och kommer att byggas och hur de ser på förutsättningarna för nyproduktion.

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2016-09-07 Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun Priserna på bostadsrätter har de senaste åren stigit markant i hela landet. De låga räntorna och en generell bostadsbrist

Läs mer

Allvarliga komplikationer inom den gynekologiska kirurgin - identifiering och kategorisering i GynOp

Allvarliga komplikationer inom den gynekologiska kirurgin - identifiering och kategorisering i GynOp Allvarliga komplikationer inom den gynekologiska kirurgin - identifiering och kategorisering i GynOp Malin Kallenfedlt Mats Löfgren Margareta Nilsson Enheten för klinisk vetenskap, Obstetrik och gynekologi

Läs mer

WORKSHOP. Krami. Presenterat Av Mona Sjögren & Mikael Andersson

WORKSHOP. Krami. Presenterat Av Mona Sjögren & Mikael Andersson WORKSHOP Krami Presenterat Av Mona Sjögren & Mikael Andersson INNEHÅLL Bakgrund och organisation Målgruppen Krami programmet Arbetsmetodik Krami utvärderad VAD ÄR KRAMI? Rehabiliteringsprogram för unga

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Luleå 2010-12-08 1 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Personer lagförda för brott år 2002

Personer lagförda för brott år 2002 Personer lagförda för brott år 2002 Här ges en kort sammanfattning av statistiken över personer lagförda för brott (lagföringsstatistik) år 2002. Lagföringsstatistiken används framförallt för att kunna

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

Redovisning av basårutbildningen våren 2005

Redovisning av basårutbildningen våren 2005 Redovisning av basårutbildningen våren 2005 REGERINGSUPPDRAG REG.NR 61-1346-05 Högskoleverkets rapportserie 2005:22 R Redovisning av basårutbildningen våren 2005 REGERINGSUPPDRAG REG.NR 61-1346-05 Högskoleverket

Läs mer

Statistik januari-december 2013

Statistik januari-december 2013 Samordningsförbundet Göteborg Väster Dnr 1/14 Bilaga 1 Verksamhetsberättelse januari-december 213 Statistik januari-december 213 Bilaga till årsrapport avseende verksamheter som finansieras av Samordningsförbundet

Läs mer

Kundundersökningar på servicekontoren 2016 Omgång (mars) Johan Orbe Caroline Theorell

Kundundersökningar på servicekontoren 2016 Omgång (mars) Johan Orbe Caroline Theorell Kundundersökningar på servicekontoren Omgång 1 2017 (mars) Johan Orbe Caroline Theorell 2017-05-08 Om undersökningen Målgruppen är kunder på servicekontoren. Totalt 15 servicekontor deltog i undersökningen.

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Örebro 2010-10-06 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011 Dnr: 2010/436389 Dnr: 016315-2011 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011 Uppdaterade

Läs mer

KOS Kriminalvård och statistik

KOS Kriminalvård och statistik KOS 2016 Kriminalvård och statistik Kriminalvård Och Statistik 2016 Omslag: Kriminalvården Tryckning: Kriminalvården Digitaltryck 2017 ISSN: 1400-2167 Beställningsnummer: 4460 Kriminalvården 601 80 Norrköping

Läs mer

Influensarapport för vecka 48, 2015 Denna rapport publicerades den 3 december 2015 och redovisar influensaläget vecka 48 (23 29 november).

Influensarapport för vecka 48, 2015 Denna rapport publicerades den 3 december 2015 och redovisar influensaläget vecka 48 (23 29 november). rapport för 48, 2015 Denna rapport publicerades den 3 december 2015 och redovisar influensaläget 48 (23 29 november). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Utfall och medellön för resp domstol och kategori

Utfall och medellön för resp domstol och kategori Utfall och medellön för resp domstol och kategori Myndighet Tjänstebenämning Medellön Lägsta lön Högsta lön Utfall Högsta domstolen Domstolssekreterare 26827 24450 34300 Expeditionsvakt 24412 24266 24696

Läs mer

LANDET, STADEN OCH URBANISERINGEN

LANDET, STADEN OCH URBANISERINGEN LANDET, STADEN OCH URBANISERINGEN Stefan Svanström Avdelningen för regioner och miljö facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter Vreta Kloster 1 Stefan Svanström (SCB) 2017-08-31 Södermalm Befolkning 160

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Kommunfullmäktige i Karlstad ger förvaltningarna uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiken genom den strategiska planen.

Kommunfullmäktige i Karlstad ger förvaltningarna uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiken genom den strategiska planen. Fördjupad analys inom försörjningsstöd/arbetsmarknadsinsatser ASN Dnr 2013-288 Dpl 10 Ansvarsområdet arbetsmarknadspolitik Sveriges regering och staten, genom bland annat arbetsförmedlingen (af), ansvarar

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Bilaga 4 Utformning av enkätundersökningar samt bortfallsanalys

Bilaga 4 Utformning av enkätundersökningar samt bortfallsanalys Bilaga 4 till rapport Högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar (2015:13) Bilaga 4 Utformning av enkätundersökningar samt bortfallsanalys Enkätundersökningar utformning och bortfall Statskontoret har

Läs mer

Influensarapport för vecka 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 11 (9/3-15/3).

Influensarapport för vecka 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 11 (9/3-15/3). rapport för 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget 11 (9/3-15/3). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 FAKTAUNDERLAG Örebro län Karlstad, 10 maj 2017 Maria Håkansson Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 Till arbete I april månad fick 1 448 inskrivna personer (575 kvinnor och 873 män) vid

Läs mer

Skatteverket. Regionenkät Allmänheten 2004. Projekt nr 15687. Göteborg 2004-11-23. Kundansvarig: Jonas Persson. Projektledare: Matz Johansson

Skatteverket. Regionenkät Allmänheten 2004. Projekt nr 15687. Göteborg 2004-11-23. Kundansvarig: Jonas Persson. Projektledare: Matz Johansson Skatteverket Regionenkät Allmänheten 2004 Projekt nr 15687 Göteborg 2004-11-23 Kundansvarig: Jonas Persson Projektledare: Matz Johansson Dataansvarig: Jan Lundmark 1 Information om undersökningen Skatteverket

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om indelningen av den operativa verksamheten; Konsoliderad version Konsoliderad version senast ändrad genom ÅFS 2014:17. Åklagarmyndigheten

Läs mer

Infektionsläkarföreningens vårmöte 2013

Infektionsläkarföreningens vårmöte 2013 Infektionsläkarföreningens vårmöte 2013 Nationella kvalitetsregistret InfCareHIV Veronica Svedhem-Johansson Överläkare Registeransvarig Karolinska Universitets Sjukhuset Registerhållare Demografi InfCareHIV

Läs mer

Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2002/2003 och 2010/2011

Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2002/2003 och 2010/2011 Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2/3 och /11 Mikael Stattin Working paper 2/13 Department of Sociology 91 87 Umeå, Sweden Telephone: 9-786 5 www.umu.se Svenska befolkningens inställning

Läs mer

Vilken beredskap har kommunerna för nya bostäder?

Vilken beredskap har kommunerna för nya bostäder? Vilken beredskap har kommunerna för nya bostäder? Förord SKL har i en enkätstudie ställt frågor till ett sextiotal kommuner om deras beredskap med planer för nya bostäder. Kommunerna har också fått frågor

Läs mer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer RAPPORT 1(11) Handläggare, titel, telefon Anna Lind Nordell, sakkunnig 011-15 22 32 Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer Sammanfattning Årets mätning genomfördes

Läs mer

Brukarenkät hemtjänsten 2011

Brukarenkät hemtjänsten 2011 Rapport 0-0-0 (5) Handläggare Johan Norbelie Planeringssamordnare 0-5 90 johan.norbelie@bollebygd.se Brukarenkät hemtjänsten 0 Omsorgsförvaltningen i Bollebygd genomför varje år en enkätundersökning bland

Läs mer

Influensarapport för vecka 3, 2015 Denna rapport publicerades den 22 januari 2015 och redovisar influensaläget vecka 3 (12-18/1).

Influensarapport för vecka 3, 2015 Denna rapport publicerades den 22 januari 2015 och redovisar influensaläget vecka 3 (12-18/1). rapport för 3, 2015 Denna rapport publicerades den 22 januari 2015 och redovisar influensaläget 3 (12-18/1). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Anpassning Betyg/ poäng. upplägg och genomförande Betyg/ poäng

Anpassning Betyg/ poäng. upplägg och genomförande Betyg/ poäng Utredningsplatser Af-2012/237135 Anbudsgivare AMO/leveransort Innehåll, upplägg och genomförande Betyg/ poäng Anpassning Betyg/ poäng Pris poäng Totalpoäng Resultat Inda Support Arvika 1/ 16,5 0 10 26,5

Läs mer

BRF-RESPONS ST LOKALA KARTLÄGGNINGAR FÖR ÖKAD FÖRSÄLJNING

BRF-RESPONS ST LOKALA KARTLÄGGNINGAR FÖR ÖKAD FÖRSÄLJNING BRF-RESPONS 2017 50 ST LOKALA KARTLÄGGNINGAR FÖR ÖKAD FÖRSÄLJNING BRF-RESPONS Säljstöd för er som vänder er till svenska bostadsrättsföreningar. Marknadsföringskampanj med Marknadsrespons För snabbare

Läs mer

Kartläggning av hemlöshet inom socialtjänsten i Nacka Kommun

Kartläggning av hemlöshet inom socialtjänsten i Nacka Kommun Kartläggning av hemlöshet inom socialtjänsten i Nacka Kommun 2015-01-26 Åsa Dyckner Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Genomförande... 4 4 Socialstyrelsens definitioner av hemlöshet...

Läs mer

Exempel på organisering av psykosocialt krisstöd

Exempel på organisering av psykosocialt krisstöd Exempel på organisering av psykosocialt krisstöd Åklagarmyndigheten har med stöd av bidrag från Satsa friskt byggt upp en organisation för psykosocialt omhändertagande vid hot och våld. Åklagarmyndigheten

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag.

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Förord En av de vanligaste frågorna när någon lär känna företeelsen

Läs mer

Besökarens profil och upplevelse

Besökarens profil och upplevelse Besökarens profil och upplevelse 9-10 februari 2017 Utförd av Lorena Sankilampi och Carlos Salas på uppdrag av Länstyrelsen Stockholm Bazaren. Besökarens profil och upplevelse Innehåll Inledning...3 Metod...4

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport III TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport III TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport III 2013 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2013 1526608 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport III 2013, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Kort fängelsestraff ger ofta inte det bästa resultatet

Kort fängelsestraff ger ofta inte det bästa resultatet Kort fängelsestraff ger ofta inte det bästa resultatet Publicerad 2016-03-21 Kriminalvård. Mer frivård. Nära 70 procent av alla fängelsestraff är kortare än sex månader. Att på så kort tid förmå en människa

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län mars månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län mars månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län mars månad 2016 Drygt 1 400 personer fick arbete i mars Under mars månad erhöll 1 423 personer

Läs mer

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Uppföljning 2012 Bakgrund Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK, ett samverkansprojekt mellan Landstinget Västmanland, Försäkringskassan och

Läs mer

Årsrapport från Kvalitetsregistret Bakteriell Meningit 2015

Årsrapport från Kvalitetsregistret Bakteriell Meningit 2015 1 Årsrapport från Kvalitetsregistret Bakteriell Meningit 2015 Registerdata 2015 Patienter. I kvalitetsregistret noterades 118 vuxna patienter med bakteriell meningit vårdade med inkomstdatum under 2015

Läs mer

Influensarapport för vecka 48, 2016 Denna rapport publicerades den 8 december 2016 och redovisar influensaläget vecka 48 (28 november 4 december).

Influensarapport för vecka 48, 2016 Denna rapport publicerades den 8 december 2016 och redovisar influensaläget vecka 48 (28 november 4 december). Influensarapport för 48, 2016 Denna rapport publicerades den 8 december 2016 och redovisar influensaläget 48 (28 november 4 december). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?...

Läs mer

BRF-RESPONS st lokala kartläggningar för ökad försäljning

BRF-RESPONS st lokala kartläggningar för ökad försäljning BRF-RESPONS 2016 50 st lokala kartläggningar för ökad försäljning BRF-RESPONS Säljstöd för er som vänder er till svenska bostadsrättsföreningar. Marknadsföringskampanj med Marknadsrespons För snabbare

Läs mer

Influensarapport för vecka 45, 2017 Denna rapport publicerades den 16 november 2017 och redovisar influensaläget vecka 45 (6 12 november).

Influensarapport för vecka 45, 2017 Denna rapport publicerades den 16 november 2017 och redovisar influensaläget vecka 45 (6 12 november). Influensarapport för 45, 2017 Denna rapport publicerades den 16 november 2017 och redovisar influensaläget 45 (6 12 november). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?...

Läs mer

Andel UVAS 2014 i åldersgrupper

Andel UVAS 2014 i åldersgrupper Andel UVAS 2014 i åldersgrupper Under 2014 var det nästan 165 000 unga i åldern 16-29 år som varken arbetade eller studerade. Här redovisar vi andelen UVAS i tre åldersgrupper. Andelen UVAS stiger med

Läs mer

Influensarapport för vecka 46, 2016 Denna rapport publicerades den 24 november 2016 och redovisar influensaläget vecka 46 (14 20 november).

Influensarapport för vecka 46, 2016 Denna rapport publicerades den 24 november 2016 och redovisar influensaläget vecka 46 (14 20 november). Influensarapport för 46, 2016 Denna rapport publicerades den 24 november 2016 och redovisar influensaläget 46 (14 20 november). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?...

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017 FAKTAUNDERLAG Västra Götalands län Göteborg, 14 augusti 2017 Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017 Till arbete Under juli 2017 påbörjade 3 980 personer (1 816 kvinnor och 1 643

Läs mer

Unga med försörjningsstöd - september 2012

Unga med försörjningsstöd - september 2012 DNR -- -- Unga med försörjningsstöd - september Box 9, 9 Hägersten. Besöksadress Telefonvägen ; Telefonplan DNR -- -- Sammanfattning Staben på avdelningen för social omsorg har gjort en undersökning av

Läs mer

Kartläggning ekonomiskt bistånd 2008

Kartläggning ekonomiskt bistånd 2008 SOCIALFÖRVALTNINGEN Datum Forskning och utveckling Vår handläggare Ert datum Er beteckning Ola Nordqvist 1 (9) Kartläggning ekonomiskt bistånd 2008 Bakgrund Den vanligaste orsaken till att människor kommer

Läs mer

Kartläggning av hemlöshet Helsingborg kommun. Redovisning av akut hemlöshet situation 1. Carin Nilsson 2012-03-09

Kartläggning av hemlöshet Helsingborg kommun. Redovisning av akut hemlöshet situation 1. Carin Nilsson 2012-03-09 Kartläggning av hemlöshet Helsingborg kommun Redovisning av akut hemlöshet situation Carin Nilsson -3-9 Sammanfattning I denna rapport redovisas resultatet från kartläggningen av hemlöshet i Helsingborgs

Läs mer