Kartläggning av hemlöshet Helsingborgs stad Redovisning av akut hemlöshet situation 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kartläggning av hemlöshet Helsingborgs stad 2013. Redovisning av akut hemlöshet situation 1"

Transkript

1 Kartläggning av hemlöshet Helsingborgs stad Redovisning av akut hemlöshet situation Carin Nilsson Mars

2 Innehållsförteckning Sammanfattning... Inledning... Socialstyrelsens definition av hemlöshet... Målgrupp och avgränsningar för Helsingborgs kartläggning... Undersökningsmetod och datainsamling... Sekretess och Bortfallsanalys... 5 Redovisning av hemlöshets kartläggning... Enkäten besvaras av personal från... UNO-kod födelseår... 7 Personens aktuella boendesituation... Behov av insatser... 9 Behov av insatser - jämförelse, och... Har personen barn under år... Har personen kontakt med socialtjänsten... Har personen pågående stöd och behandlingsinsatser från SOF Vuxen... Har personen erbjudits stöd & behandlingsinsatser från SOF Vuxen... Boende utomhus/offentliga utrymmen - jämförelse, och. Bilaga. Information om kartläggning Bilaga. Praktisk information om enkäten hemlöshetskartläggning Bilaga. Enkät

3 Sammanfattning I denna rapport redovisas resultatet från kartläggningen av hemlöshet i Helsingborgs Stad. Mätperioden i årets kartläggning var vecka, - januari. Kartläggningen har Socialförvaltningen Vuxen genomfört tillsammans på Utvecklingsnämnden, Hemlösas Hus, Ria - Hela människan och PO Skåne. Resultatet av kartläggningen går att jämföras med resultatet av hemlöshetskartläggning. Jämförelser för de tre senaste åren görs då det är möjligt. I akut hemlöshet fanns 7 personer i Helsingborgs kommun. Denna siffra går att jämföras med 79 personer års kartläggning. I redovisningen av årets kartläggning kom % av enkätsvaren från Socialförvaltningen Vuxen, 5 % från Utvecklingsnämnden, 5 % från Hemlösas Hus och % från RIA- Hela människan. 7 % av gruppen var män. personer i kartläggningen hade barn under år. Totalt % av gruppen hade behov av boende och stöd & behandlande insatser för missbruk och/eller psykisk ohälsa och/eller fysisk ohälsa. 7 % av personerna i kartläggningen bodde på Hemlösas Hus. personer i gruppen akut hemlösa situation saknade helt boende. 79 % av dessa hade kontakt med SOF Vuxen och/eller UVN. Carin Nilsson SoF Vuxen

4 Inledning Socialförvaltningen Vuxen har de senaste sex åren ansvarat för att kartlägga hemlösheten i Helsingborgs Stad. Tillsammans med Utvecklingsnämnden, RIA hela människan, Hemlösas Hus och PO - Skåne har man under vecka, - januari, gått igenom aktuella kontakter och registrerat alla personer som är akut hemlösa situation, enligt Socialstyrelsens definition. Socialstyrelsens definition av hemlöshet Akut hemlöshet situation En person är hänvisad till akutboende, härbärge, jourboende, skyddat boende, eller sover utomhus eller i offentliga utrymmen. Institutionsvistelse och kategoriboende situation En person är intagen eller inskriven på antingen kriminalvårdsanstalt, behandlingsenhet eller stödboende inom socialtjänsten, landstinget eller hos en privat vårdgivare, alternativt på HVB-hem (hem för vård eller boende) eller SiSinstitution, och planen är att hon eller han ska skrivas ut inom tre månader efter mätperioden, men personen har inte någon egen bostad ordnad inför utskrivningen eller utflyttningen. Långsiktiga boendelösningar situation En person bor i en boendelösning som kommunen har ordnat (t.ex. försökslägenhet, träningslägenhet, socialt kontrakt eller kommunalt kontrakt) på grund av att personen inte får tillgång till den ordinarie bostadsmarknaden. Det handlar om boendelösningar med någon form av hyresavtal där boendet är förenat med tillsyn eller särskilda villkor eller regler. Eget ordnat kortsiktigt boende situation En person bor tillfälligt och kontraktslöst hos kompisar, bekanta, familj eller släktingar eller har ett tillfälligt (kortare än tre månader efter mätperioden) inneboende- eller andrahandskontrakt hos släkt, vänner eller andra privatpersoner. Den uppgiftslämnande verksamheten har haft kontakt med personen av detta skäl och känner till att denna hemlöshetssituation gäller under mätperioden.

5 Målgrupp och avgränsningar för Helsingborgs kartläggning Målgrupp enligt Socialstyrelsens definition akut hemlöshet - situation. En person är hänvisad till akutboende, härbärge, jourboende, skyddat boende eller sover utomhus eller i offentliga utrymmen. Förtydligande och avgränsningar i hemlöshetskartläggning Helsingborg : - Hemlösas Hus räknas som härbärge. - Tillfälligt boende som ordnas en natt i taget räknas som akut hemlöshet. - Boende utomhus/offentlig miljö räknas som akut hemlöshet situation. - Tillfälligt boende (mer än en natt i taget) där personen bor tillfälligt och kontraktlöst hos kompisar, bekanta eller familj inkluderas inte i vår kartläggning. - Boende genom UVN; jourlägenhet, vandrarhem/motell, kvinnojour, planerat akutboende och Boskola inkluderas inte i årets redovisning. - Boende genom SOF Vuxen; stödboende/ akutboende, lägenheter med specialkontrakt och boende på behandlingshem inkluderas inte i årets redovisning. Undersökningsmetod och datainsamling Årets enkät är baserad på frågeställningarna som använts de senaste åren men layouten på enkäten och anvisningar till personalen har omarbetats. Personal inom Socialförvaltningen Vuxen, Utvecklingsnämnden, RIA Hela människan och Hemlösas Hus samt PO-Skåne - personliga ombud fyllde i en enkät per hemlös, enligt ovan definition, som de haft kontakt med/kännedom om under vecka. Enkäterna samlades in och bearbetades manuellt (Microsoft Excel), så att endast en enkät återstod. Enkätverktyget Easyresearch har använts för databehandling av informationen. Dubbletter, dvs. i de fall flera formulär lämnats in på samma individ, sorterades enligt följande turordning,. Socialförvaltningen Vuxen,. UVN,. Hemlösas Hus,. Ria Hela människan och. PO Skåne.

6 Sekretess För att skydda den enskildes anonymitet efterfrågades en s.k. UNO kod bestående av personens initialer, födelseår och födelsedag. Med utgångspunkt från dessa uppgifter var det möjligt att sortera materialet, för att kunna ta bort dubbletter i de fall då det fanns flera svar på samma individ. I det material som databehandlats har initialer och födelsedag tagits bort. Den s.k. UNO-koden registrerades inte i dataprogrammet Easyresearch. Bortfallsanalys Målsättningen med kartläggningen var att akut hemlösa - situation, som hade kontakt med de deltagande verksamheterna, skulle kartläggas genom att personalen besvarade en enkät. När personer från olika verksamheter fyller i en enkät kan det dock medföra att frågorna tolkas olika. Vi vet att det finns en osäkerhet kring om alla bostadslösa i Helsingborgs Stad räknats, utifrån detta får kartläggningen får ses som en uppskattning. 5

7 Antal Redovisning av hemlöshets kartläggning I årets kartläggning vecka inrapporterades 7 personer som hemlösa. Enkäten besvaras av personal från Figur. Svarsfrekvens från respektive verksamhet (n=7) SoF Vuxen UVN Hemlösas Hus RIA PO-Skåne Antal Redovisade bostadslösa från respektive verksamhet; % Socialförvaltningen Vuxen 5 % Utvecklingsnämnden 5 % Hemlösas Hus % RIA- hela människan 55 män kvinnor Nedan följer en tabell som jämför de tre senaste årens resultat. Tabell. Svarsfrekvens jämförelse mellan //. (n=) (n=79) (n=7) SoF Vuxen 9 UVN Övriga

8 Antal UNO- kod födelseår Figur. Visar åldersfördelning av gruppen från respektive verksamhet (n=7) SoF Vuxen UVN Hemlösas Hus RIA Procentuell åldersfördelning av gruppen; % var födda % var födda 9-9 % var födda 9-9 % var födda Nedan följer en tabell som jämför de tre senaste årens resultat. Tabell. Åldersfördelning jämförelse mellan //. (n=) (n=79) (n=7)

9 Antal Aktuell boendesituation vecka Figur. Aktuell boendesituation för gruppen redovisat utifrån respektive verksamhet (n=7). 7 SoF Vuxen UVN Hemlösas Hus RIA Hemlösas Hus 7 Tillfälligt boende 9 Utomhus 5 Annat 9 5 Procentuell fördelning av aktuell boendesituation; 9 % bodde i tillfälligt ordnat boende, en natt i taget. 7 % bodde på Hemlösas Hus. % bodde i utomhus/offentliga utrymmen. Nedan följer en tabell som jämför de tre senaste årens resultat. Tabell. Aktuell boendesituation för kvinnor/män jämförelse mellan //. Kvinna Man Kvinna Man Okänt Kvinna Man (n=9) (n=) (n=9) (n=59) (n=) (n=) (n=55) Hemlösas Hus Utomhus Tillfälligt boende Annat - Förtydligande:. 5 personer inte känt vilken typ av annat boende.. annat boende Hemlösas Hus enligt uppgift men matchande enkät saknas från Hemlösas Hus.

10 Antal Behov av insatser Alla respondenter i gruppen hade behov av boende, vissa hade utöver detta behov av andra insatser såsom stöd, rehabiliterande och behandlande insatser. Figur. Behovet av insatser för gruppen redovisat från respektive verksamhet (n=7). 7 5 SoF Vuxen UVN Hemlösas Hus RIA Boende 5 Missbruksbehandling Psykisk ohälsa Fysisk ohälsa Psykisk/fysisk ohälsa Missbruk/psykisk ohälsa 7 Missbruk/fysisk ohälsa Psykisk/fysisk ohälsa/missbruk I årets kartläggning valde vi att lägga till en fråga om behov av försörjningsstöd. 5 personer ansågs ha behov av försörjningsstöd. Av dessa var män och kvinnor. 9

11 Procent Behov av insatser jämförelse mellan, och Nedan följer diagram som visar en jämförelse av behovet av insatser de senaste tre åren. Figur 5. Jämförelse av behov av insatser // Enbart boende Missbruks behandlin g Psykisk ohälsa Fysisk ohälsa Psykisk/fy sisk ohälsa Missbruk/ psykisk ohälsa Missbruk/ fysisk ohälsa Psykisk/fy sisk ohälsa, missbruk

12 Antal Har personen barn under år Figur. Redovisar antalet personer i gruppen som hade barn under år (n=7). 5 5 Ja 5 Nej Vet inte 5 Man Kvinna års resultat: personer inom gruppen hade barn under år. Tillsammans hade de barn i åldrarna - 7 år. Ingen av personerna i gruppen hade hemmaboende barn. Ålder på barnen: barn var under 5 år, 5 barn var mellan - år, 7 barn var över år. Nedan följer en tabell som visar av umgänge med barnen. Resultatet jämförs med års kartläggning. Tabell. Umgänge med barn under år (n=). Man (n=) Kvinna (n=) Man (n=) Kvinna (n=) Ja Nej 5 Vet inte 5

13 Antal Har personen kontakt med socialtjänsten Socialtjänsten avser både Socialförvaltningen vuxen och Utvecklingsnämnden. Respondenterna kunde ha kontakt med SOF Vuxen och/eller UVN. Figur 7. Redovisar kontakt med socialtjänst (n=7) Ja, SoF Vuxen Ja, UVN Nej Man Kvinna 7 Total 7 Tabell 5. Redovisar åldersfördelning av respondenterna i gruppen kontakt med socialtjänst (n=7). 9-9 (n=) 9-9 (n=) (n=) 9-9 (n=7) (n=) 9-9 (n=) Ja, SoF Vuxen Ja, UVN Nej Vet inte

14 Antal Antal Har personen pågående stöd och behandlingsinsatser från SOF Vuxen Figur. Redovisar resultatet av respondenter i gruppen pågående stöd & behandlingsinsatser från SOF Vuxen (n=). 5 7 Man Kvinna Ja 5 7 Nej Vet inte Har personen erbjudits stöd & behandlingsinsatser från SOF Vuxen Figur 9. Redovisar resultatet av respondenter som erbjudits stöd och behandlingsinsatser från SOF Vuxen (n=9). 7 5 Man Kvinna Ja Nej Vet inte

15 Boende utomhus/offentlig miljö - jämförelse mellan, och Nedan kommer redovisning för den mest utsatta gruppen som bor utomhus/offentliga utrymmen. Jämförelse görs mellan de tre senaste åren. Tabell. Svarsfrekvens från respektive verksamhet jämförelse mellan //. (n=) (n=) (n=) SoF Vuxen 7 UVN 5 Hemlösas Hus RIA 7 PO-Skåne Tabell 7. Åldersfördelning av gruppen jämförelse mellan //. (n=) (n=) (n=) Tabell. Könsfördelning av gruppen jämförelse mellan //. (n=) (n=) (n=) Man Kvinna Inget svar

16 Antal Figur. Behov av insatser för gruppen jämförelse mellan // Boende Missbruks behandlin g Psykisk ohälsa Fysisk ohälsa Psykisk/fy sisk ohälsa Missbruk/ psykisk ohälsa Missbruk/ fysisk ohälsa Psykisk/fy sisk ohälsa, missbruk 7 9 hade 9 personer i gruppen med boende utomhus/offentliga utrymmen kontakt med SOF Vuxen och/eller UVN. hade personer i gruppen med boende utomhus/offentliga utrymmen kontakt med SOF Vuxen och/eller UVN. hade personer i gruppen med boende utomhus/offentliga utrymmen kontakt med SOF Vuxen och/eller UVN. 5

17 Bilaga. Kartläggning av hemlöshet Det är åter dags för den årliga kartläggningen av hemlöshet i Helsingborgs Stad. Som vanligt genomförs den under v. (/ /) och görs tillsammans med Socialförvaltningen, Utvecklingsnämnden, Hemlösas Hus, RIA-Hela människan och Personliga ombuden i Helsingborg. Kartläggningen gäller för personer ni har kontakt med/personer ni har kännedom om som är akut hemlösa under perioden. Vi använder oss av Socialstyrelsens definition av Akut hemlöshet - situation, En person är hänvisad till akutboende, härbärge, jourboende, skyddat boende, eller sover utomhus eller i offentliga utrymmen. Enkäterna vill jag att ni lämnar till mig senast den januari. Har ni funderingar kring frågorna får ni gärna höra av er till mig. Carin Nilsson Socialförvaltningen Vuxen tel. nr

18 Bilaga Praktiska instruktioner för enkäten hemlöshetskartläggning. Enkäten besvaras av - Kryss för den verksamhet du arbetar inom.. UNO-kod - UNO kod är initialer, födelseår samt födelsedag. UNO koden används för att en person inte ska räknas flera gånger.. Aktuell boende v. det är personens huvudsakliga boende som räknas. - Hemlösas Hus räknas som härbärge. - Tillfälligt boende - en natt i taget är just så tillfälligt som det låter. - Utomhus/offentliga utrymmen innefattar även tält, husvagn& camping. Avgränsning: - En person som bor hos en kompis en månad, hos nästa en månad osv. inkluderas inte i kartläggningen. - Boende genom SOF Vuxen, exempelvis Carnot, Olsgården, Krubban, Fenix, lägenheter med specialkontrakt och boende på behandlingshem räknas som Hemlöshet situation eller och inkluderas inte i kartläggningen. - Boende genom UVN; jourlägenhet, vandrarhem/motell, kvinnojour, planerat akutboende och Boskola räknas som Hemlöshet situation och inkluderas inte i kartläggningen. - En person som är intagen eller inskriven på kriminalvårdsanstalt/behandlingsenhet med planerad utskrivning inom tre månader, som saknar bostad, räknas inte som akut hemlös. 5. Behov av insatser - Inom vilket/vilka område behöver personen stöd eller insatser. Välj endast ett område. Nytt för i år är att jag vill att ni fyller i hur länge personen varit akut hemlös. 7. Har personen barn under år? Om det finns barn under år ställs följdfrågor kring hemma boende barn/ kontakt med barn. 9. Har personen kontakt med socialtjänsten? Med socialtjänst avses Socialförvaltningen Vuxen och Utvecklingsnämnden. Om svar ja på frågan om kontakt med SoF Vuxen ställs följdfrågor om pågående stöd/behandling finns/om klient fått erbjudande om stöd/behandling. 7

19 Hemlöshetskartläggning Bilaga. Enkäten besvaras av personal: SOF Vuxen UVN Hemlösas Hus RIA Hela människan PO Skåne Övriga. UNO-kod: Initial förnamn Initial efternamn Födelseår Födelsedag. Kön:. Aktuell boendesituation v. Kvinna Man Hemlösas Hus Tillfälligt boende (ordnas en natt i taget) Utomhus/offentliga utrymmen Sedan vilket datum har personen haft denna boendesituation? 5. Behov av insatser (ett alternativ) Endast boende Missbruksbehandling Psykisk ohälsa Fysisk ohälsa Psykisk & fysisk ohälsa Missbruk & psykisk ohälsa Missbruk & fysisk ohälsa Psykisk & fysisk ohälsa & missbruk Övrigt,

20 . Har personen behov av försörjningsstöd? Ja Nej Vet inte 7. Har personen barn under år? Ja Nej Vet inte Vid svar ja på fråga : Antal barn Ålder på barnen. Bor barnet med föräldern? Ja Nej Vet inte Vid svar nej på fråga 7: Träffar föräldern sitt/sina barn? Ja Nej Vet inte 9. Har personen kontakt med socialtjänsten? Ja, SOF Vuxen Ja, UVN Nej Vet inte Vid svar ja om kontakt med SOF Vuxen på fråga : Har personen pågående stöd/behandlingsinsatser från SOF Vuxen? Ja Nej Vet inte Vid svar nej om pågående stöd/behandlingsinsatser finns: Har personen erbjudits insatser från SOF Vuxen? Ja Nej Vet inte Tack för Din medverkan! 9

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-03-11 SN 2014/0140 0480-450885

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-03-11 SN 2014/0140 0480-450885 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-03-11 SN 2014/0140 0480-450885 Socialnämnden Hemlöshet 2014 Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av

Läs mer

Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Information och vägledning

Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Information och vägledning Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Information och vägledning 2Produktion: Samordning Socialdepartementet för att motverka Form: Blomquist och förebygga

Läs mer

Överenskommelse för ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län

Överenskommelse för ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län TJÄNSTEMANNAREMISS Dnr: KSL/12/0170 2013-03-15 Förvaltningschefer i Stockholms läns kommuner inom socialtjänst eller motsvarande Överenskommelse för ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i

Läs mer

Reviderad överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län

Reviderad överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-01-14 SN-2013/4196.103 1 (3) HANDLÄGGARE Berit Knutmejer 08-535 377 11 Berit.Knutmejer@huddinge.se Socialnämnden Reviderad

Läs mer

Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2011. omfattning och karaktär

Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2011. omfattning och karaktär Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2011 omfattning och karaktär Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men

Läs mer

oendelösningar bidrar till inlåsningseffekter. Bostad Först

oendelösningar bidrar till inlåsningseffekter. Bostad Först Ett delat samhälleligt ansvar för hemlöshetsfrågor. Samordning på nationell, regional och lokal nivå. Underlätta inträdet å bostadsmarknaden. Bostadsbristen är påtaglig många kommuner. Konsekvenser av

Läs mer

!&f 10: lf s f!fs. 1

!&f 10: lf s f!fs. 1 !&f 10: lf s f!fs. 1 /fomcl!t. Vnrbcri c! c n. Komn1tm t~ ;.: n K( {/.Cl. 2jll- /1/ Varbel'gs kommun Revi oi erna 2013-12- 0 3 Dm...Jf S.Mf f,qq/tdon.12-03 Till ocialnäxnndeni och Vaa-bei gs Bostad AB

Läs mer

Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019

Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 Bilaga 1. Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 stockholm.se Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 Dnr: 3.2-619/2013 Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 4 (31) Förord

Läs mer

Hemlöshet många ansikten, mångas ansvar

Hemlöshet många ansikten, mångas ansvar Hemlöshet många ansikten, mångas ansvar Plan för genomförande av regeringens strategi för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2007 2009 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning

Läs mer

Hemlös 2011. En statusrapport om det offentligas stöd till människor i hemlöshet, med utökat fokus på unga i hemlöshet

Hemlös 2011. En statusrapport om det offentligas stöd till människor i hemlöshet, med utökat fokus på unga i hemlöshet Hemlös 2011 En statusrapport om det offentligas stöd till människor i hemlöshet, med utökat fokus på unga i hemlöshet Innehåll Förord... 3 1. Nationella politiska åtaganden... 4 Av professor Hans Swärd

Läs mer

RAPPORT 2: FÖRDJUPNING Stockholms län Bostadsbristens konsekvenser för våldsutsatta kvinnor och barn

RAPPORT 2: FÖRDJUPNING Stockholms län Bostadsbristens konsekvenser för våldsutsatta kvinnor och barn RAPPORT 2: FÖRDJUPNING Stockholms län Bostadsbristens konsekvenser för våldsutsatta kvinnor och barn Innehåll - Övergripande om fullbeläggning på kvinnojourernas skyddade boenden - Exempel: Sollentuna

Läs mer

Boverket. Mellan uppehållstillstånd och bostad En kartläggning av nyanlända flyktingars bostadssituation

Boverket. Mellan uppehållstillstånd och bostad En kartläggning av nyanlända flyktingars bostadssituation Boverket Mellan uppehållstillstånd och bostad En kartläggning av nyanlända flyktingars bostadssituation Mellan uppehållstillstånd och bostad En kartläggning av nyanlända flyktingars bostadssituation Boverket

Läs mer

Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013

Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013 Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013 Rapport 2013:10 Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013 2 Rapporten Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland

Läs mer

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-10-20

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-10-20 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-10-20 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Pelarsalen, Sociala omsorgsförvaltningen, Kvarngatan 4, plan 5 B, måndagen den 20

Läs mer

HEMLÖS 2012. Stockholms Stadsmissions årliga hemlöshetsrapport. Tredje årgången. Tema: EU-medborgare som lever i hemlöshet i Sverige

HEMLÖS 2012. Stockholms Stadsmissions årliga hemlöshetsrapport. Tredje årgången. Tema: EU-medborgare som lever i hemlöshet i Sverige HEMLÖS 2012 Stockholms Stadsmissions årliga hemlöshetsrapport Tredje årgången Tema: EU-medborgare som lever i hemlöshet i Sverige Innehåll Förord Sammanfattning 1. Hemlöshet problemet som biter sig fast

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys

Bostadsmarknadsanalys Meddelande nr 2015:27 Bostadsmarknadsanalys Jönköpings län 2015 2 Bostadsmarknadsanalys Jönköpings län 2015 MEDDELANDE NR 2015:27 3 Meddelande nr 2015:27 Referens Niklas Ögren och Emilia Svenningsson,

Läs mer

Boverket. Trösklar till bostadsmarknaden Om hemlöshet som ett bostadsmarknadsproblem

Boverket. Trösklar till bostadsmarknaden Om hemlöshet som ett bostadsmarknadsproblem Boverket Trösklar till bostadsmarknaden Om hemlöshet som ett bostadsmarknadsproblem Trösklar till bostadsmarknaden Om hemlöshet som ett bostadsmarknadsproblem Boverket februari 2010 Titel: Trösklar till

Läs mer

ASI-manualen. Anvisningar till ASI Grund och ASI Uppföljning

ASI-manualen. Anvisningar till ASI Grund och ASI Uppföljning ASI-manualen Anvisningar till ASI Grund och ASI Uppföljning Du får gärna citera s texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i

Läs mer

Öppen Gemenskaps kvinnojour

Öppen Gemenskaps kvinnojour UFFE-meddelande 2/2011 Öppen Gemenskaps kvinnojour Utvärdering av Öppen gemenskaps uppsökande kvinnojour för våldsutsatta kvinnor med missbrukproblematik Elisabeth Larsson Jan Brännström Öppen gemenskaps

Läs mer

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet - en halvtidsavstämning av hur stadsdelarna når upp till målen i Stockholms stads program för kvinnofridmot våld i nära relationer Alla Kvinnors

Läs mer

Vräkning och hemlöshet drabbar också barn

Vräkning och hemlöshet drabbar också barn Vräkning och hemlöshet drabbar också barn Slutbetänkande av Utredningen om vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer Stockholm 2005 SOU 2005:88 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

PM: Politik för att minska hemlösheten

PM: Politik för att minska hemlösheten PM: Politik för att minska hemlösheten Bakgrund En fast bostad är ett grundläggande mänskligt behov, likt mat och kläder, och också en rättighet. I Stockholms stad finns närmare 3000 personer som saknar

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Boverkets Uppföljning nulägesbeskrivning bostadsmarknaden 2013

Boverkets Uppföljning nulägesbeskrivning bostadsmarknaden 2013 REGERINGSUPPDRAG rapport 2014:27 Rapport 2014:36 Boverkets Uppföljning nulägesbeskrivning av den sekundära bostadsmarknaden 2013 en del av romsk inkludering 2012 2032 De sociala hyreskontraktens kvantitativa

Läs mer

2 Tillgänglighetsarbetet i Botkyrka kommun - Ann Bjellert tillgänglighetssamordnare. 3 Kommunala mötesplatser

2 Tillgänglighetsarbetet i Botkyrka kommun - Ann Bjellert tillgänglighetssamordnare. 3 Kommunala mötesplatser KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kommunala pensionärsrådet 2013-03-19 Tid 2013-03-19, Kl 16:00-18:00 Plats Kommunalhuset Tumba rum 2:2 Ärenden Justering 1 Aktuellt från organisationerna 2 Tillgänglighetsarbetet

Läs mer

Åberg, M, Piuva, K & Holmdahl, J FoU-Nordväst. Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar i Nordvästkommunerna

Åberg, M, Piuva, K & Holmdahl, J FoU-Nordväst. Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar i Nordvästkommunerna 2009 09 24 Åberg, M, Piuva, K & Holmdahl, J FoU-Nordväst Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar i Nordvästkommunerna 2 Sammanfattning...4 1. Inledning...6 1.1 Bakgrund...

Läs mer

9 16 oktober 2008. Nr 101 Konkurrensregler för Borås Stad

9 16 oktober 2008. Nr 101 Konkurrensregler för Borås Stad 9 16 oktober 2008 Nr 101 Konkurrensregler för Borås Stad 2008-09-01 Från Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antog den 23 november 2000 Konkurrenspolicy för Borås Stad. Kommunstyrelsen

Läs mer

RIKTLINJER. Ärendeansvar mellan stadsdelsnämnderna inom individ- och familjeomsorgen, omsorgen om äldre personer och personer med funktionsnedsättning

RIKTLINJER. Ärendeansvar mellan stadsdelsnämnderna inom individ- och familjeomsorgen, omsorgen om äldre personer och personer med funktionsnedsättning Ärendeansvar mellan stadsdelsnämnderna inom individ- och familjeomsorgen, omsorgen om äldre personer och personer med RIKTLINJER Dnr 325-1895/2012 KF, mars 2014 stockholm.se Riktlinjer för ärendeansvar

Läs mer

Anhöriga som ger omsorg till närstående. omfattning och konsekvenser

Anhöriga som ger omsorg till närstående. omfattning och konsekvenser Anhöriga som ger omsorg till närstående omfattning och konsekvenser Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

KALLELSE. 4 Svar på motion om hemlöshet i Katrineholms kommun

KALLELSE. 4 Svar på motion om hemlöshet i Katrineholms kommun KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2012-05-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 30 maj 2011, kl. 8.15 Plats Nr Information KTS-salen, Vita Huset 1 Uppföljning av kommunstyrelsens

Läs mer