Hemlöshetkartläggning hösten 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hemlöshetkartläggning hösten 2016"

Transkript

1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Sida 1 (1) Diarienr IFN 2017/ Sociala nämndernas förvaltning Patrik Kalander Epost: Kopia till Kommunstyrelsen Fastighetsnämnden Individ- och familjenämnden Hemlöshetkartläggning hösten 2016 Förslag till beslut Individ och familjenämnden godkänner rapporten Hemlöshetkartläggning 2016 och beslutar att kartläggningens resultat ska användas som underlag i planeringen för att minska hemlösheten i Västerås. Ärendebeskrivning Individ och familjenämnden genomför vecka 48 en årlig kartläggning av hemlöshetsituationen. Kartläggningen genomförs som en del av handlingsplanen för att motverka hemlöshet.

2 Från: Kalander, Patrik Skickat: den 25 januari :28 Till: Axelsson, Emma Ämne: VB: Barn och hemlöshet Bifogade filer: Hemlöshetskartläggning 2016.docx Uppföljningsflagga: Flagga: Följ upp Slutfört Hej Emma. Här kommer rapporten om hemlöshetkartläggning 2016 från Servicepartner. Kan du diarieföra den? Hälsningar Patrik Patrik Kalander Strateg Västerås stad Sociala nämndernas förvaltning Västerås Telefon Besöksadress: Stadshuset A Ursprungligt meddelande----- Från: Öjemalm, Karolina Skickat: den 25 januari :09 Till: Kalander, Patrik Ämne: SV: Barn och hemlöshet Absolut! Jag bifogar den=) Med vänlig hälsning Karolina Öjemalm Utredare Västerås stad Servicepartner Västerås Telefon direkt:

3 Hemlöshetskartläggning 2016 Servicepartner Västerås Öjemalm, Karolina

4 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Bakgrund... 6 Definition av hemlöshet... 6 Metod... 8 GENOMFÖRANDE... 8 FRÅGEFORMULÄR... 8 UPPGIFTSLÄMNARE... 8 Antal hemlösa Hemlösa efter kön De hemlösas ålder Hemlösa efter födelseland Boendesituation BOENDESITUATION UPPDELAT PÅ KÖN AKUT HEMLÖSHET SITUATION INSTITUTIONSVISTELSE OCH KATEGORIBOENDE SITUATION LÅNGSIKTIGA BOENDELÖSNINGAR SITUATION EGET ORDNAT KORTSIKTIGT BOENDE SITUATION Boendets varaktighet Hemlöshetens varaktighet Huvudsaklig försörjning Hemlösa föräldrar VÅRDNADSHAVARE ANTAL BARN SOM FÖRÄLDERN ÄR VÅRDNADSHAVARE FÖR Hushållets storlek BARN I HEMLÖSHET Vilken boendesituation bor barnen i? Insatser för de hemlösa under året Behov av omvårdnad och stöd Psykisk störning som medför behov av omvårdnad eller behandling Missbruk Boendebehov för de hemlösa Orsaker till hemlösheten

5 Bilaga TABELLER HEMLÖSHETSKARTLÄGGNING TABELLER UPPDELADE EFTER KÖN TABELLER UPPDELADE EFTER FÖDELSELAND HEMLÖSA SOM ÄR UTELIGGARE ELLER BOR PÅ HÄRBÄRGE HEMLÖSA UNDER 25 ÅR ENKÄTFORMULÄR FÖLJEBREV TILL UPPGIFTSLÄMNARE

6 Sammanfattning Årets hemlöshetskartläggning har genomförts vecka 48 år Datainsamlingen har genomförts med hjälp av ett webbaserat enkätformulär. Antalet hemlösa noteras vid denna kartläggning till 586 personer. Det är en minskning med 302 personer jämfört med år 2015 då antalet hemlösa uppgick till 888 personer. Vid kartläggningen år 2016 var 63 procent av alla hemlösa män och 26 procent kvinnor. Åldern på de hemlösa varierar mellan 19 till 72 år. Medelåldern för alla hemlösa är 45 år. Den största gruppen av hemlösa är de som är födda i Sverige och de noteras till 65 procent av samtliga hemlösa. Antalet uteliggare under mätperioden uppgår till 74 personer. Det är en minskning med tre personer jämfört med år Antalet personer som bor på härbärge är i årets kartläggning 24 personer, vilket är en ökning med en person jämfört med år Den vanligaste boendesituationen för hemlösa under mätperioden är att bo på motivationsboende/korttidsboende/inslussboende. Denna boendesituation hade 165 personer under mätperioden. För 38 procent av de hemlösa har den aktuella boendesituationen varit mindre än ett halvt år och för 50 procent har mer än ett halvt år. Den vanligaste huvudsakliga försörjningen är försörjningsstöd, som 54 procent av de hemlösa har. Sjukersättning/pension är den näst vanligaste försörjningen, vilket 20 procent av de hemlösa har. Andelen hemlösa som är föräldrar till ett barn under 18 år uppgår till 25 procent. Av de hemlösa som är föräldrar till ett barn under 18 år är 62 procent även vårdnadshavare. Bland kvinnorna är 79 procent av de som har barn under 18 år vårdnadshavare och 45 procent av männen är vårdnadshavare. Den vanligaste insatsen, som 377 hemlösa har haft under året, är socialsekreterarkontakt. Den näst vanligaste insatsen är motivationsboende, vilket 202 personer haft. En femtedel av de hemlösa bedöms inte ha ett fortsatt behov av stöd och omvårdnad på grund av specifika problem. Av de som ansågs ha ett fortsatt behov av stöd och omvårdnad för fysiska-, psykiska- och missbruksproblem var missbruksproblem vanligast (49 procent). 4

7 Antalet hemlösa som bedöms ha en psykisk störning som medför behov av behandling eller omvårdnad var i årets kartläggning 102 personer och utgör 17 procent av alla hemlösa. Det är 42 procent av alla hemlösa som inte ansågs ha ett dominerande missbruk under mätperioden. Av de hemlösa som ansågs ha missbruksproblem är blandmissbruk vanligast (18 procent). Det vanligaste boendebehovet för de hemlösa är lägenhet med eget kontrakt. Det är 29 procent av de hemlösa som anses klara av en lägenhet med eget kontrakt. Det näst vanligaste boendebehovet är träningslägenhet följt av motivationsboende/korttidsboende/inslussboende. Den vanligaste orsaken till hemlöshet bedöms vara missbruk (56 procent) följt av skulder (20 procent) och saknar arbete (19 procent). 5

8 Bakgrund Servicepartner/Konsultcenter har på uppdrag av Sociala nämndernas förvaltning bearbetat och sammanfattat en kartläggning av de hemlösas sociala situation under en speciell mätvecka senhösten Liknande kartläggningar har skett år med undantag av år 2005 då mätningen samordnades med Socialstyrelsens riksomfattande kartläggning. Mätveckan i de genomförda kartläggningarna i Västerås har varit vecka 48, som under år 2016 inföll den 28 november 4 december. Definition av hemlöshet Definitionen av hemlöshet är densamma som den Socialstyrelsen använder sig av. Tidigare år har en snarlik definition av hemlöshet använts. I den nya definitionen som används i denna undersökning är det tydligt att en person som bor i sociala boendelösningar såsom träningslägenhet och sociala kontrakt ska räknas som hemlös. I den tidigare definitionen fanns det enligt Socialstyrelsen en risk att personer som bor i sådana boendelösningar har underrapporterats 1. I den nya definitionen har formuleringen kring situation 4 förtydligats på så vis att en person som är hemlös och är inneboende hos en bekant eller har andrahandskontrakt ska ha det hos en privatperson. På grund av att det är en ny definition av hemlöshet från och med år 2014 bör en tidsjämförelse av hemlöshetssituationen i Västerås tolkas med försiktighet. Definition av hemlös Situation 1 En person är hänvisad till akutboende, härbärge, jourboende eller är uteliggare. Situation 2 En person är intagen/inskriven på antingen; kriminalvårdsanstalt/behandlingsenhet eller stödboende inom socialtjänst/landsting/privat vårdgivare/hvb-hem/sis-institution och som planeras skrivas ut inom tre månader efter mätperioden, men utan egen bostad ordnad inför utskrivningen/utflyttningen. Hit räknas även de personer som skulle ha skrivits ut/flyttat ut, men som är kvar på grund av att de inte har någon egen bostad ordnad. 1 Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2011 omfattning och karaktär. Socialstyrelsen,

9 Situation 3 En person bor i en av kommunen ordnad boendelösning (till exempel försökslägenhet/träningslägenhet/socialt kontrakt/kommunalt kontrakt) på grund av att personen inte får tillgång till den ordinarie bostadsmarknaden. Det handlar om boendelösningar med någon form av hyresavtal där boendet är förenat med tillsyn och/eller särskilda villkor eller regler. Situation 4 En person bor tillfälligt och kontraktslöst hos kompisar/bekanta, familj/släktingar eller har ett tillfälligt (kortare än tre månader efter mätperioden) inneboendeeller andrahandskontrakt hos privatperson. Den uppgiftslämnande verksamheten har haft kontakt med personen av detta skäl och känner till att denna hemlöshetssituation gäller under mätperioden. Det centrala i den här definitionen är således att en hemlös har löst bostadsefterfrågan på mycket kort sikt, eller inte alls. Det rör sig alltså om en situation där man inte kan ha sina tillhörigheter på en bestämd plats och har svårt att knyta några stadigvarande sociala relationer. 7

10 Metod Genomförande Upplägget vid kartläggningen liknar det som Socialstyrelsen har i sina nationella mätningar. Det innebär att myndigheter och organisationer som kan tänkas komma i kontakt med hemlösa blir uppgiftslämnare. Datainsamlingen har till största del genomförts med hjälp av ett webbaserat frågeformulär som har distribuerats via en webblänk till uppgiftslämnarnas epost. Webblänken har skickats till kontaktpersoner för de olika myndigheterna/organisationerna som i sin tur vidarebefordrat länken till den person/de personer i organsationen som kunde besvara frågeformuläret. En enkätpåminnelse skickades ut efter det ordinarie utskicket. Det var möjligt att få enkäten i pappersform i de fall det saknades möjlighet att besvara enkäten via webben. Pappersenkäter skickades till tre myndigheter/organisationer och det var 31 pappersenkäter som lämnades in. För att undvika dubbelräkning av individer har födelseår och födelsemånad angivits på blanketten tillsammans med personens initialer. Detta i kombination med kön har möjliggjort att dubbelräkning har kunnat undvikas. För 104 hemlösa har uppgifter från fler än en uppgiftslämnare kommit in och deras blanketter har tagits bort. I årets kartläggning har det angetts vilka som inte ingår i kartläggningen; barn och ungdomar som är placerade via socialtjänst, papperslösa, vuxna flyktingar utan uppehållstillstånd, eu-medborgare som tillfälligt vistas i kommunen. Frågeformulär Frågorna har i huvudsak varit desamma över alla år som mätningarna har skett. I årets kartläggning fanns det med två nya frågor. En fråga om hushållets storlek och en fråga om antalet barn som en förälder är vårdnadshavare för. Enkäten består av tre flervalsfrågor där det är möjligt att välja flera svarsalternativ. Detta medför att andelarna för dessa frågor inte summerar till hundra procent. Frågeformuläret i sin helhet återfinns som bilaga. Uppgiftslämnare Redovisningen av hemlöshetskartläggningen år 2016 följer frågeformulärets ordning på frågorna. Jämförelser med tidigare kartläggningar kommer att ske för vissa uppgifter. En tidsjämförelse av hemlöshetssituationen i Västerås bör tolkas med försiktighet på grund av att definitionen av hemlöshet ändrats från och med 2014 års undersökning. Resultatet i årets kartläggning bör även tolkas med 8

11 försiktighet då mottagnings- och integrationsarbetet i Västerås stad omorganiserats. Den verksamhet som tidigare rapporterat in många hemlösa kommer inte längre i kontakt med så många hemlösa personer då de inte längre har uppsökande verksamhet och inte heller får information om vilka nyanlända som finns i kommunen. År 2015 rapporterade integrationsenheten in 407 hemlösa personer och den enheten har omorganiserats och tillhör nu samhällsorientering och vägledning. Samhällsorientering och vägledning rapporterade i år in 23 hemlösa personer. För 104 hemlösa har uppgifter från fler än en uppgiftslämnare kommit in och deras blanketter har tagits bort. Antal hemlösa i Västerås under mätveckan uppgår till 586 personer. Socialkontor Ekonomi Vuxen har lämnat in flest blanketter, 149 stycken. Det är även den enheten som kommit i kontakt med flest hemlösa personer under mätveckan, 124 personer. I sammanställningen nedan listas samtliga inlämnade blanketter och antalet hemlösa efter uppgiftslämnande myndighet i fallande ordning. Figur 1 Antal inlämnade svar och antal hemlösa personer fördelade efter uppgiftslämnare år 2016 Uppgiftslämnare Inlämnade blanketter Antal hemlösa Socialkontor Ekonomi Vuxen, SNF Socialkontor vuxen, SNF Västerås stadsmission dagverksamhet för hemlösa Missbruk/boende, Vård och omsorg, Västerås stad Samhällsorientering och vägledning, SFE Öppenvård missbruk, Vård och omsorg, Västerås stad Frivården Tennkronan Citykyrkan Socialkontor Ekonomi Ungdom, SNF Treklöver Västmanland Biståndsenheten- funktionsnedsättning, SNF Boendet InSluss Öppenvård Familj vuxna och ungdom, Vård och omsorg, Västerås stad Vuxenpsykiatrin, Landstinget Psykosmottagning Väster 7 7 Attendo Care Eken 8 5 Frälsningsarmén 5 5 9

12 Landstinget Västmanland, sjukvårdsmottagning för hemlösa 5 5 Öppenvård Familj barn och ungdom, Vård och omsorg, Västerås stad 5 5 Medicinkliniken, Landstinget 4 4 Polismyndigheten 11 4 Förebyggarcentrum Chance2change SFE 3 3 Biståndsenheten- äldreomsorg, SNF 2 2 Infektionskliniken, Landstinget 2 2 Mottagning individ och familj, SNF 2 2 Olivia AB 4 2 Psykosmottagning Öster 2 2 Ej angiven uppgiftslämnare 1 1 Beroendecentrum Västmanland, Landstinget 1 1 Råbystallet 1 1 Sociala enheten, SNF 1 1 Sysselsättning psykiatri, Vård och omsorg, Västerås stad 1 1 Vård och omsorg, Västerås stad 1 1 Summa

13 Antal hemlösa Antalet hemlösa i Västerås uppgår till 586 personer under mätveckan. Det är en minskning med 302 personer jämfört med år 2015 då antalet hemlösa noterades till 888 personer. Den främsta förklaringen till detta är att mottagnings- och integrationsarbetet i Västerås stad omorganiserats och den verksamhet som tidigare rapporterat in många hemlösa, från framförallt situation 4, inte längre kommer i kontakt med så många hemlösa personer då de inte längre har uppsökande verksamhet och inte heller får information om vilka nyanlända som finns i kommunen. I snitt har antalet hemlösa under 2000-talet legat kring 350 personer, med en lägsta notering på 191 personer år Sedan år 2007 har hemlösheten i snitt varit ungefär 450 personer. Figur 2 Utvecklingen av antalet hemlösa år Antal Antal

14 Hemlösa efter kön Vid kartläggningen år 2016 är 26 procent av alla hemlösa kvinnor och 63 procent män. Andelen kvinnor är den lägsta andelen som noterats på åtta år. I snitt har andelen kvinnor varit 29 procent under de senaste tio åren. Antalet kvinnor uppgår vid årets kartläggning till 154 personer och antalet män till 369 personer. För 63 personer saknas uppgift om kön vilket förklarar att stapeln i diagrammet nedan inte fullt når 100 procent. Figur 3 Hemlösa fördelade efter kön år Andel Procent Män Kvinnor 12

15 Procent VÄSTERÅS STAD De hemlösas ålder Åldern på de hemlösa varierar mellan 19 till 72 år. Det är 45 personer som är 60 år eller äldre och 10 personer är 20 år eller yngre. Medelåldern för alla hemlösa år 2016 är 45 år. I 2015 års kartläggning var medelåldern 38 år. Medianåldern är 40 år i årets kartläggning. För både män och kvinnor är den yngsta hemlösa 19 år. Den äldsta mannen är 72 år och den äldsta kvinnan är 66 år. Uteliggarna och de som bor på härbärgen varierar i ålder från 19 till 70 år. Figur 4 Hemlösa fördelade efter ålder år Andel

16 Hemlösa efter födelseland Det är flest hemlösa personer som är födda i Sverige, 383 personer. De uppgår till 65 procent av samtliga hemlösa personer. Personer som är födda i ett land i Asien/Mellanöstern är den näst största gruppen av hemlösa. De är 54 personer och är 9 procent av samtliga hemlösa. Personer som är födda i ett land i Asien/Mellanöstern och övriga världen har kraftigt minskat i årets kartläggning. Hur fördelningen av hemlösa efter födelseland/världsdel ser ut vid de senaste kartläggningarna framgår av figur 5 nedan. Figur 5 Antal hemlösa fördelade efter födelseland/världsdel år Antal och andel år 2016 Födelseland (%) Sverige Övriga Europa Afrika Asien/Mellanöstern Övriga världen Vet ej Summa

17 Boendesituation Den vanligaste boendesituationen för hemlösa under mätveckan är motivationsboende/korttidsboende/inslussboende. Det är 165 personer som har den boendesituationen. Den näst vanligaste boendesituationen, som 141 personer har, är att bo tillfälligt hos släkt och vänner. Figur 6 Boendesituation vecka 48 år Antal och andel Boendesituation v Situation Antal Andel Uteliggare % Boende på härbärge % Hotell/vandrarhem % Motivationsboende/Korttidsboende/Inslussboende % Inskriven på institution för vård och/eller boende % Familjehem 2 4 1% Häkte eller fängelse 2 5 1% Träningslägenhet/Bostad Först % Tillfälligt boende hos släkt eller vänner % Annat - 4 1% Vet ej % Summa % Motivationsboende/korttidsboende/inslussboende har ökat med 44 personer jämfört med förra året. Att tillfälligt bo hos släkt och vänner är den boendesituation som minskat mest. Det är 323 färre personen som har den boendesituationen jämfört med år

18 Personer som är uteliggare har minskat med tre personer och personer som bor på härbärge har ökat med en person. Figur 7 De hemlösas boendesituation år 2016 jämförts med år Antal Boendesituation v Differens Uteliggare Boende på härbärge Hotell/vandrarhem Motivationsboende/Korttidsboende/Inslussboende Inskriven på institution för vård och/eller boende Familjehem Häkte eller fängelse Träningslägenhet/Bostad Först Tillfälligt boende hos släkt eller vänner Annat Vet ej Summa Boendesituation uppdelat på kön Den vanligaste boendesituationen för kvinnor under mätveckan var att tillfälligt bo hos släkt och vänner och för män var det vanligast att bo på motivationsboende/korttidsboende/inslussboende. Figur 8 De hemlösas boendesituation vecka 48 år 2016 efter kön. Antal Boendesituation v Man Kvinna Okänt Summa Uteliggare Boende på härbärge Hotell/vandrarhem Motivationsboende/Korttidsboende/Inslussboende Inskriven på institution för vård och/eller boende Familjehem Häkte eller fängelse Träningslägenhet/Bostad Först Tillfälligt boende hos släkt eller vänner Annat Vet ej Summa

19 I figur 9 och 10 redovisas hur boendesituationen för hemlösa personer har sett ut fördelat på kön vid kartläggningar under 2000-talet. Figur 9 De hemlösas boendesituation år och år Antal män Boendesituation Uteliggare Härbärge Hotell/vandrarhem Motiv/korttid/insluss Inst. vård/boende Familjehem Häkte/fängelse Träningslägenhet/Bostad Först Släkt/vänner Annat Vet ej Summa Figur 10 De hemlösas boendesituation år och år Antal kvinnor Boendesituation Uteliggare Härbärge Hotell/vandrarhem Motiv/korttid/insluss Inst. vård/boende Familjehem Häkte/fängelse Träningslägenhet/Bostad Först Släkt/vänner Annat Vet ej Summa

20 Akut hemlöshet situation 1 I akut hemlöshet (situation 1) finns 109 personer. Av dessa är 79 män och 29 kvinnor. För en person i akut hemlöshet saknas uppgifter om kön. Personer som tillhör situation 1 är antingen uteliggare, bor på härbärge eller är hänvisad till hotell/vandrarhem. I denna boendekategori finns personer som bor tillfälligt i kolonistuga, husvagn och båt. I fjolårets kartläggning räknades inte dessa personer med under situation 1 utan de fanns under boendesituationen annat. Det är 71 personer som var uteliggare under mätperioden, 53 män och 17 kvinnor. För 24 personer har boende på härbärge angetts som svarsalternativ och 14 personer är hänvisad till hotell/vandrarhem. Antal personer som befinner sig i akut hemlöshet har ökat från år 2015 till år 2016 med 10 personer. Det är framförallt personer som bor på hotell/vandrarhem som har ökat. Institutionsvistelse och kategoriboende situation 2 Det är 206 personer som tillhör boendesituation 2. Av dessa är 154 män och 52 kvinnor. Personer som befinner sig i boendesituation 2 kan ha olika boendesituationer. Antingen bor personen på motivationsboende, korttidsboende eller inslussboende. Personen kan även vara inskriven på institution för vård eller stödboende eller bo på familjehem eller vara intagen i häkte eller fängelse. Personer som bor i skyddat boende tillhör situation 2. Det är vanligast att personer som tillhör denna boendesituation bor på motivationsboende/korttidsboende/inslussboende (165 personer). Antalet personer som tillhör situation 2 har ökat med 41 personer jämfört med år Långsiktiga boendelösningar situation 3 Det är 56 personer som tillhör situation 3. Av dessa är 31 män och 24 kvinnor. För en person saknas uppgifter om kön. Personer som tillhör denna boendesituation bor antingen i träningslägenhet eller i Bostad Först som är ett speciellt avtal mellan hyresgästen, fastighetsägaren och Individ- och familjenämnden. Personen som bor i en lägenhet via Bostad Först erhåller ett förstärkt boendestöd. Jämfört med år 2015 har antalet personer som bor i denna boendesituation ökat med fem personer. 18

21 Eget ordnat kortsiktigt boende situation 4 I årets kartläggning är det 141 personer som tillhör boendesituation 4. Av dessa är 95 män och 45 kvinnor. För en person saknas uppgifter om kön. Personer som tillhör denna boendekategori bor oftast tillfälligt hos släkt eller vänner eller har ett tillfälligt inneboende- eller andrahandskontrakt som är kortare än tre månader efter mätperioden. Antalet personer som har denna boendesituation har minskat med 323 personer jämfört med år För de övriga 60 personerna där kön saknas finns inte uppgifter om vilken boendesituation de har utan svarsalternativet vet ej har angetts. Boendets varaktighet Det är vanligast att den aktuella boendesituationen varat i mer än ett år. Det gäller för 185 personer, 32 procent av de hemlösa personerna. För 18 procent har boendesituationen varat i 6 månader till ett år. Figur 11 Tidpunkt för aktuell boendesituation vecka 48 år Antal och procent Aktuellt boendes varaktighet Antal Andel <1 mån 26 4% 1-2 mån 72 12% 3-5 mån % 6 mån-1 år % >1 år % Vet ej 71 12% Summa % 19

22 Hemlöshetens varaktighet I årets kartläggning har 114 personer varit hemlösa sedan år 2016, vilket motsvarar 19 procent. Det är ingen person som blivit hemlös under november För 71 personer uppstod hemlösheten år 2015 och 165 personer har varit hemlösa sedan år 2014 eller tidigare. För ett stort antal personer, 202 personer, saknas uppgifter om när hemlösheten uppstod. Figur 12 Tidpunkt för när hemlösheten uppstod. Antal och procent Hemlöshetens varaktighet Antal Andel Sept/okt % Sommaren % Jan-maj % % % % % % Tidigare än % Vet ej % Ej svar 34 6% Summa % Huvudsaklig försörjning Den vanligaste huvudsakliga försörjningen är försörjningsstöd, vilket 317 personer (54 procent) har. Andelen med försörjningsstöd har ökat med 23 procentenheter jämfört med år Andelen med etableringsersättning uppkommer till fyra procent i årets kartläggning och det är en minskning med 33 procentenheter jämfört med förra året. Den främsta förklaringen till detta är att mottagnings- och integrationsarbetet i Västerås stad omorganiserats. Introduktionsersättning har tagits bort som svarsalternativ i årets kartläggning. Utvecklingen under 2000-talet åskådliggörs i figur

23 Figur 13 Huvudsaklig försörjning år och år Procent Försörjning v Lön Arbetsmarknadsstöd /aktivitetsstöd Sjukp/föräldrap Sjukers/pension Försörjningsstöd Introduktionsersättning Etableringsersättning Annat Vet ej/ej svar Summa Hemlösa föräldrar Andelen av de hemlösa som är föräldrar till barn under 18 år uppgår till 25 procent, vilket är en minskning med tre procentenheter jämfört med år Det är 144 personer som är föräldrar till barn under 18 år. Figur 14 Antal hemlösa med barn under 18 år. Antal och andel Förälder till barn under 18 år? Antal Andel Ja % Nej % Vet ej 48 8% Ej svar 6 1% Summa % Vårdnadshavare Andelen hemlösa som är vårdnadshavare till sina barn noteras till 62 procent vilket motsvarar 89 personer. Bland kvinnorna är 79 procent av de som har barn under 18 år vårdnadshavare. Detta är en minskning med sex procentenheter jämfört med år Av de hemlösa männen är 45 procent vårdnadshavare vilket är en minskning med 18 procent jämfört med förra året. I figur 15 framgår andelen hemlösa med barn under 18 år som även är vårdnadshavare till sina barn. 21

24 Procent VÄSTERÅS STAD Figur 15 Hemlösa med barn under 18 år som också är vårdnadshavare fördelat på män och kvinnor. År och år Procent Män Kvinnor Antal barn som föräldern är vårdnadshavare för Av de 89 personer som är vårdnadshavare till sina barn under 18 år är det vanligast att personen är vårdnadshavare för ett barn. Detta gäller för 43 procent. Det är 28 procent som är vårdnadshavare för två barn. Fyra personer är vårdnadshavare för sex barn. Totalt är det 191 barn som har en förälder som är hemlös och är vårdnadshavare. Detta behöver inte betyda att barnen bor hos sin förälder som är hemlös. Denna fråga är en ny fråga i årets kartläggning. Figur 16 Antal barn som föräldern är vårdnadshavare för, antal och andel Antal barn Antal Andel % % % 4 6 7% 5 5 6% 6 4 4% Ej svar 1 1% Summa % 22

25 Hushållets storlek I årets kartläggning fanns det med en ny fråga gällande hushållets storlek. Det är dock en stor andel som inte besvarat frågan, 25 procent (146 personer). Detta kan bero på att frågan varit för otydlig eller att uppgiftslämnaren tolkat att en person som lever ensam inte räknas som ett hushåll och därför har man inte fyllt i antalet myndiga personer i hushållet. Det är vanligast att hushållet består av en myndig person. Detta gäller för 354 personer. För 86 personer så består hushållet av mer än en myndig person. Figur 17 Antal myndiga personer i hushållet totalt sett, antal och andel Antal myndiga personer i hushållet totalt Antal Andel % % % 4 5 1% 5 2 0% 7 2 0% Ej svar % Summa % Barn i hemlöshet Totalt är det 164 barn som stadigvarande bor med en förälder som är hemlös. Observera att denna fråga inte visar samma resultat som frågan gällande antal barn en förälder är vårdnadshavare för. En person kan vara vårdnadshavare till sitt barn utan att bo stadigvarande med barnet. För 72 personer så består hushållet av minst ett barn som bor stadigvarande i hushållet. Det är vanligast att det bor ett barn i hushållet. Detta gäller för 29 personer. Det kan finnas en risk att vissa barn är dubbelräknade ifall båda vårdnadshavarna är hemlös och räknats in i statistiken. Tolka därför statistiken gällande barn i hemlöshet med viss försiktighet. Figur 18 Antal barn som stadigvarande bor i hushållet. Antal Antalet barn som stadigvarande bor i hushållet Antal svar Antal barn Summa

26 För 35 personer så består hushållet av minst ett umgängesbarn som inte bor stadigvarande i hushållet. I de fallen där det finns umgängesbarn är det vanligast att det bor ett umgängesbarn. Detta gäller för 24 personer. Totalt är det 54 barn som är umgängesbarn till en förälder som är hemlös. Figur 19 Antal umgängesbarn som inte stadigvarande bor i hushållet. Antal Antal umgängesbarn (bor ej stadigvarande i hushållet) Antal svar Antal barn Summa VILKEN BOENDESITUATION BOR BARNEN I? För de barn som bor stadigvarande hos sin förälder som är hemlös är det 12 barn som bor enligt situation 1 Akut hemlöshet. Det är 11 av dessa barn som bor på hotell/vandrarhem. Ett barn bor stadigvarande hos sin förälder som var uteliggare under mätperioden. Observera att svaren på denna fråga är uppgiftslämnarnas bedömning. Det är därför svårt att avgöra om svaren på denna fråga överensstämmer med verkligheten. Det är 16 barn som bor stadigvarande med sin förälder som tillhör situation 2 Inskriven på institution för vård och/eller boende och 51 barn bor stadigvarande med en förälder som tillhör situation 4. Det är 36 personer som har haft Träningslägenhet/Bostad Först och Motivationsboende/korttidsboende/inslussboende som boendesituation under mätveckan och enligt uppgiftslämnarna har ett eller flera barn som stadigvarande bor med dem. Detta är inte möjligt eftersom att barn inte kan bo stadigvarande med en förälder som har dessa boendesituationer vilket kan tolkas som att uppgiftslämnarna inte rapporterat in rätt uppgifter. Totalt rör det sig om 82 barn. Föräldrar som har dessa boendesituationer kan dock ha umgängesbarn som bor hos dem vid enstaka tillfällen. För tre barn som bor stadigvarande med sin förälder har annan boendesituation än svarsalternativen angetts. Det är 54 umgängesbarn som har en förälder som lever i hemlöshet. I de fallen är det vanligast att föräldern bor på motivationsboende/korttidsboende/inslussboende, detta gäller för 30 barn. 24

27 Figur 20 Antalet barn som bor stadigvarande eller är umgängesbarn med sin förälder som är hemlös uppdelat efter boendesituation. Antal Antal stadigvarande Antal Summa Hur många barn lever i akut hemlöshet (situation 1)? barn umgängesbarn Situation 1. Hotell/vandrarhem Situation 1. Uteliggare Summa Antal stadigvarande Antal Summa Hur många barn lever med föräldrar som bor i situation 2? barn umgängesbarn Situation 2. Inskriven på institution för vård och/eller boende Situation 2. Motivationsboende/Korttidsboende/Inslussboende Summa Antal stadigvarande Antal Summa Hur många barn lever med föräldrar som bor i situation 3? barn umgängesbarn Situation 3. Träningslägenhet/Bostad Först Summa Antal stadigvarande Antal Summa Hur många barn lever med föräldrar som bor i situation 4? barn umgängesbarn Situation 4. Tillfälligt boende hos släkt eller vänner Summa Insatser för de hemlösa under året Den vanligaste insatsen för de hemlösa under år 2016 är socialsekreterarkontakt, vilket 377 personer haft. Den näst vanligaste insatsen är att bo på motivationsboende, vilket 202 personer gjort. Detta är samma resultat som i förra årets kartläggning. Andra vanliga insatser är missbruksvård-öppenvård (139 personer) och stöd från frivilligorganisation (132 personer). Frågan är en flervalsfråga där flera orsaker kunde anges. 25

28 Figur 21 Insatser för de hemlösa under år Antal och andel. Flervalsfråga Insatser under året Antal Andel Motivationsboende % Korttidsboende 26 4% Jourlägenhet 5 1% Inslussboende 19 3% Härbärge % Träningslägenhet/Bostad Först 41 7% Psykiatrisk öppenvård 73 12% Psykiatrisk slutenvård frivillig 19 3% Avgiftning 41 7% Missbruksvård-öppenvård % Missbruksvård-frivillig institutionsvård 34 6% Tvångsvård-psykiatrisk 19 3% Tvångsvård-missbruk 21 4% Eftervård 8 1% Medicinsk slutenvård 16 3% Egen bostad med stöd 14 2% Socialsekreterarkontakt % Kontaktperson 41 7% Stöd från frivilligorganisation % Vet ej % Svarande 586 Behov av omvårdnad och stöd Av de hemlösa bedöms 21 procent (123 personer) inte ha ett fortsatt behov av stöd och omvårdnad på grund av specifika problem. Motsvarande andel år 2015 var 46 procent. Det är 49 procent (287 personer) av de hemlösa som anses ha missbruksproblem. Det är en ökning med 12 procent jämfört med år Antalsmässigt är det dock en minskning med 31 personer. Andelen som anses ha psykiska problem uppkommer till 26 procent (151 personer) av de hemlösa. Det är 15 procent av de hemlösa som anses ha fysiska problem som kräver fortsatt behov av stöd och omvårdnad. Det är många olika uppgiftslämnare som gör den här bedömningen och när det gäller framförallt psykiska problem är det viktigt att notera att det inte rör sig om diagnostiserad psykisk störning, utan enbart en bedömning från uppgiftslämnarna. Denna fråga är en flervalsfråga där flera orsaker kunde anges. 26

29 Figur 22 Antal personer som anses ha fortsatt behov av stöd och omsorg på grund av specifika problem år och år Antal och andel år Flervalsfråga Problembild Fysiska problem % Psykiska problem % Missbruksproblem % Inga problem % Vet ej % Psykisk störning som medför behov av omvårdnad eller behandling Antalet hemlösa som bedöms ha en psykisk störning som medför behov av behandling eller omvårdnad uppkommer till 102 personer och utgör 17 procent av alla hemlösa. Andelsmässigt är det en ökning med en procentenhet jämfört med år Som tidigare påpekats rör det sig inte om en diagnostiserad psykisk sjukdom, utan bedömningar från ett stort antal uppgiftslämnare. Figur 23 Antal hemlösa i behov av omvårdnad eller behandling på grund av psykisk störning, år och år Antal

30 Figur 24 Psykisk störning som kräver fortsatt behandling. År och år Procent Procent Ja Nej Vet ej Missbruk Det är 42 procent av alla hemlösa som inte anses ha ett dominerande missbruk under den senaste månaden. Andelsmässigt ökar samtliga missbruk i årets kartläggning. I årets kartläggning är det 36 procent som uppges ha ett dominerande missbruk, jämfört med 27 procent förra året. Detta kan dock bero på att antalet hemlösa är färre i år och tidigare år har en stor andel hemlösa tillhört situation 4 (tillfälligt boende hos släkt och vänner). Personer som tillhör situation 4 har generellt sett mindre problem, exempelvis missbruksproblem. Figur 25 Dominerande missbruk senaste månaden. År , år Antal Missbruk Inget Alkohol Blandmissbruk Narkotika Annat Vet ej Summa

31 Figur 26 Dominerande missbruk senaste månaden. År , år Andel Missbruk Inget Alkohol Blandmissbruk Narkotika Annat Vet ej Summa Boendebehov för de hemlösa Det boendebehov som flest hemlösa personer behöver och skulle klara av är lägenhet med eget kontrakt. Det är 29 procent av de hemlösa som har det boendebehovet. Detta stämmer överens med tidigare års kartläggningar. Förra året var det 52 procent av de hemlösa som hade det boendebehovet. En stor andel av de hemlösa har även träningslägenhet (17 procent) och motivationsboende/korttidsboende/inslussboende (15 procent) som det boende de skulle behöva och klara av. Figur 27 Boendebehov för de hemlösa. Antal och andel Boendebehov Antal Andel Servicehus 11 2% Bostad med särskild service (omvårdnadsboende/gruppbostad) 39 7% Motivationsboende/Korttidsboende/Inslussboende 88 15% Lägenhet med eget kontrakt % Träningslägenhet % Boendestödsavtal 28 5% Bostad Först 41 7% Annat 8 1% Vet ej 99 17% Summa % 29

32 Orsaker till hemlösheten Den vanligaste orsaken till hemlöshet är missbruk som 56 procent (326 personer) har som främsta orsak. Detta svarsalternativ har ökat i årets kartläggning med 16 procentenheter. Den näst vanligaste orsaken till hemlöshet är skulder, 20 procent, följt av att personen saknar arbete, 19 procent. I kartläggningen år 2015 var bostadsbrist (44 procent), flyktingsituation (43 procent) och missbruk (40 procent) de vanligaste orsakerna. För 10 personer har annan orsak angetts som svarsalternativ. Inom detta svarsalternativ har exempelvis följande nämnts: depression, uppväxtförhållande och utslängd från familjehem. Frågan är en flervalsfråga där flera svarsalternativ kan väljas. Det är därför svårt att säga vilken orsak som är mest bidragande och frågan bör därför tolkas med försiktighet. Hemlöshetsfrågan är komplex och förmodligen är det ofta en kombination av flera orsaker som leder till hemlöshet. Figur 28 Främsta orsaken till hemlösheten år Antal och andel. Flervalsfråga Orsaker till hemlöshet Antal Andel Missbruk % Flyktingsituation 41 7% Bostadsbrist % Psykisk störning 89 15% Kriminalitet % Skulder % Saknar arbete % Separation 36 6% Våld i nära relation 33 6% Tidigare störningar i boendet 37 6% Problem med föräldrar 24 4% Platsbrist i lämpligt boende 41 7% Annan orsak 10 2% Vet ej % Svarande

33 Bilaga 1.1. Tabeller hemlöshetskartläggning 2016 Ålder Ålder Antal Andel % % % % % % Vet ej 63 11% Summa % Kön Kön Antal Andel Man % Kvinna % Ej svar 63 11% Summa % Födelseland Födelseland/världsdel? Antal Andel Sverige % Övriga Europa 21 4% Afrika 41 7% Asien/Mellanöstern 54 9% Övriga världen 17 3% Vet ej 70 12% Summa % 31

34 Huvudsaklig boendesituation under vecka 48 Boendesituation v Antal Andel Uteliggare 71 12% Boende på härbärge 24 4% Hotell/vandrarhem 14 2% Motivationsboende/Korttidsboende/Inslussboende % Inskriven på institution för vård och/eller boende 32 5% Familjehem 4 1% Häkte eller fängelse 5 1% Träningslägenhet/Bostad Först 56 10% Tillfälligt boende hos släkt eller vänner % Annat 4 1% Vet ej 70 12% Summa % Hur länge har boendesituationen enligt fråga 5 varit aktuell? Aktuellt boendes varaktighet Antal Andel <1 mån 26 4% 1-2 mån 72 12% 3-5 mån % 6 mån-1 år % >1 år % Vet ej 71 12% Summa % Sedan vilken tidpunkt har personen varit hemlös? Hemlöshetens varaktighet Antal Andel Sept/okt % Sommaren % Jan-maj % % % % % % Tidigare än % Vet ej % Ej svar 34 6% Summa % 32

35 Huvudsaklig försörjning vid rapporttillfället Huvudsaklig försörjning under vecka 48 Antal Andel Lön 14 2% Aktivitetsstöd/arbetsmarknadsersättning 27 5% Sjukpenning/föräldrapenning 10 2% Sjukersättning/pension % Försörjningsstöd % Etableringsersättning 26 4% Annat 24 4% Vet ej 49 8% Ej svar 4 1% Summa % Är den hemlöse förälder till barn under 18 år? Förälder till barn under 18 år? Antal Andel Ja % Nej % Vet ej 48 8% Ej svar 6 1% Summa % Om ja, även vårdnadshavare? Är den hemlöse även vårdnadshavare? Antal Andel Ja 89 62% Nej 37 26% Vet ej 17 12% Ej svar 1 1% Summa % Om ja, hur många barn under 18 år är föräldern vårdnadshavare för? Antal barn Antal Andel % % % 4 6 7% 5 5 6% 6 4 4% Ej svar 1 1% Summa % 33

36 Hushållets storlek - antal myndiga personer i hushållet totalt Antal myndiga personer i hushållet totalt Antal Andel % % % 4 5 1% 5 2 0% 7 2 0% Ej svar % Summa % Hushållets storlek - antal barn som stadigvarande bor i hushållet Antal barn som stadigvarande bor i hushållet Antal Andel % % % 4 5 1% 5 4 1% 6 3 1% 7 1 0% Ej svar % Summa % Hushållets storlek antal umgängesbarn (bor ej stadigvarande i hushållet) Antal umgängesbarn Antal Andel % 2 6 1% 3 4 1% 6 1 0% Ej svar % Summa % 34

37 Vilka insatser har den hemlöse tagit del av under det senaste året? Flervalsfråga Insatser under året Antal Andel Motivationsboende % Korttidsboende 26 4% Jourlägenhet 5 1% Inslussboende 19 3% Härbärge % Träningslägenhet/Bostad Först 41 7% Psykiatrisk öppenvård 73 12% Psykiatrisk slutenvård frivillig 19 3% Avgiftning 41 7% Missbruksvård-öppenvård % Missbruksvård-frivillig institutionsvård 34 6% Tvångsvård-psykiatrisk 19 3% Tvångsvård-missbruk 21 4% Eftervård 8 1% Medicinsk slutenvård 16 3% Egen bostad med stöd 14 2% Socialsekreterarkontakt % Kontaktperson 41 7% Stöd från frivilligorganisation % Vet ej % Svarande 586 Har den hemlöse fortsatt behov av stöd och omvårdnad för sina problem? Flervalsfråga Problembild Antal Andel Fysiska 86 15% Psykiska % Missbruk % Inga problem % Vet ej % Svarande 581 Ej svar 5-35

38 Har den hemlöse någon påtaglig psykisk störning som medför behov av behandling eller omvårdnad? Psykisk störning Antal Andel Ja % Nej % Vet ej % Ej svar 3 1% Summa % Dominerande missbruk under den senaste månaden? Dominerande missbruk Antal Andel Inget missbruk % Alkoholmissbruk 55 9% Narkotikamissbruk 48 8% Blandmissbruk % Annat 3 1% Vet ej % Summa % Vilket boende skulle personen behöva/klara av? Boendebehov Antal Andel Servicehus 11 2% Bostad med särskild service (omvårdnadsboende/gruppbostad) 39 7% Motivationsboende/Korttidsboende/Inslussboende 88 15% Lägenhet med eget kontrakt % Träningslägenhet % Boendestödsavtal 28 5% Bostad Först 41 7% Annat 8 1% Vet ej 99 17% Summa % 36

39 Vilken eller vilka orsaker har i störst utsträckning gjort personen hemlös? Flervalsfråga Orsaker till hemlöshet Antal Andel Missbruk % Flyktingsituation 41 7% Bostadsbrist % Psykisk störning 89 15% Kriminalitet % Skulder % Saknar arbete % Separation 36 6% Våld i nära relation 33 6% Tidigare störningar i boendet 37 6% Problem med föräldrar 24 4% Platsbrist i lämpligt boende 41 7% Annan orsak 10 2% Vet ej % Svarande

40 1.2. Tabeller uppdelade efter kön Ålder Ålder Man Kvinna Ej svar Summa Vet ej Summa Födelseland Födelseland/världsdel Man Kvinna Ej svar Summa Sverige Övriga Europa Afrika Asien/Mellanöstern Övriga världen Vet ej Summa Huvudsaklig boendesituation under vecka 48 Boendesituation v Man Kvinna Ej svar Summa Uteliggare Boende på härbärge Hotell/vandrarhem Motivationsboende/Korttidsboende/Inslussboende Inskriven på institution för vård och/eller boende Familjehem Häkte eller fängelse Träningslägenhet/Bostad Först Tillfälligt boende hos släkt eller vänner Annat Vet ej Summa

41 Hur länge har boendesituationen enligt fråga 5 varit aktuell? Aktuellt boendes varaktighet Man Kvinna Ej svar Summa <1 mån mån mån mån-1 år >1 år Vet ej Summa Sedan vilken tidpunkt har personen varit hemlös? Hemlöshetens varaktighet Man Kvinna Ej svar Summa Sept/okt Sommaren Jan-maj Tidigare än Vet ej Ej svar Summa Huvudsaklig försörjning vid rapporttillfället Huvudsaklig försörjning under vecka 48 Man Kvinna Ej svar Summa Lön Aktivitetsstöd/arbetsmarknadsersättning Sjukpenning/föräldrapenning Sjukersättning/pension Försörjningsstöd Etableringsersättning Annat Vet ej Ej svar Summa

42 Är den hemlöse förälder till barn under 18 år? Är den hemlöse förälder till barn under 18 år? Man Kvinna Ej svar Summa Ja Nej Vet ej Ej svar Summa Om ja, även vårdnadshavare? Om ja, även vårdnadshavare? Man Kvinna Ej svar Summa Ja Nej Vet ej Ej svar Summa Om ja, hur många barn under 18 år är föräldern vårdnadshavare för? Antal barn Man Kvinna Ej svar Summa Ej svar Summa Hushållets storlek - antal myndiga personer i hushållet totalt Antal myndiga personer i hushållet totalt Man Kvinna Ej svar Summa Ej svar Summa

43 Hushållets storlek - antal barn som stadigvarande bor i hushållet Antal barn som stadigvarande bor i hushållet Man Kvinna Ej svar Summa Ej svar Summa Hushållets storlek antal umgängesbarn (bor ej stadigvarande i hushållet) Antal umgängesbarn Man Kvinna Ej svar Summa Ej svar Summa

44 Vilka insatser har den hemlöse tagit del av under det senaste året? Flervalsfråga Insatser under året Man Kvinna Ej svar Summa Motivationsboende Korttidsboende Jourlägenhet Inslussboende Härbärge Träningslägenhet/Bostad Först Psykiatrisk öppenvård Psykiatrisk slutenvård frivillig Avgiftning Missbruksvård-öppenvård Missbruksvård-frivillig institutionsvård Tvångsvård-psykiatrisk Tvångsvård-missbruk Eftervård Medicinsk slutenvård Egen bostad med stöd Socialsekreterarkontakt Kontaktperson Stöd från frivilligorganisation Vet ej Svarande Har den hemlöse fortsatt behov av stöd och omvårdnad för sina problem? Flervalsfråga Problembild Man Kvinna Ej svar Summa Fysiska Psykiska Missbruk Inga problem Vet ej Svarande Ej svar

45 Har den hemlöse någon påtaglig psykisk störning som medför behov av behandling eller omvårdnad? Psykisk störning Man Kvinna Ej svar Summa Ja Nej Vet ej Ej svar Summa Dominerande missbruk under den senaste månaden? Dominerande missbruk Man Kvinna Ej svar Summa Inget missbruk Alkoholmissbruk Narkotikamissbruk Blandmissbruk Annat Vet ej Summa Vilket boende skulle personen behöva/klara av? Boendebehov Man Kvinna Ej svar Summa Servicehus Bostad med särskild service (omvårdnadsboende/gruppbostad) Motivationsboende/Korttidsboende/Inslussboende Lägenhet med eget kontrakt Träningslägenhet Boendestödsavtal Bostad Först Annat Vet ej Summa

46 Vilken eller vilka orsaker har i störst utsträckning gjort personen hemlös? Flervalsfråga Orsaker till hemlöshet Man Kvinna Ej svar Summa Missbruk Flyktingsituation Bostadsbrist Psykisk störning Kriminalitet Skulder Saknar arbete Separation Våld i nära relation Tidigare störningar i boendet Problem med föräldrar Platsbrist i lämpligt boende Annan orsak Vet ej Svarande

47 1.3. Tabeller uppdelade efter födelseland Kön Kön Sverige Övriga Europa Afrika Asien/Mellan östern Övriga världen Vet ej Summa Man Kvinna Ej svar Summa Ålder Ålder Sverige Övriga Europa Afrika Asien/Mellanöstern Övriga världen Vet ej Summa Vet ej Summa Huvudsaklig boendesituation under vecka 48 Boendesituation v Sverige Övriga Europa Afrika Asien/ Mellanöstern Övriga världen Vet ej Summa Uteliggare Boende på härbärge Hotell/vandrarhem Motivationsboende/korttidsboende/inslussboende Inskriven på institution för vård och/eller boende Familjehem Häkte eller fängelse Träningslägenhet/Bostad Först Tillfälligt boende hos släkt eller vänner Annat Vet ej Summa

48 Hur länge har boendesituationen enligt fråga 5 varit aktuell? Aktuellt boendes varaktighet Sverige Övriga Europa Afrika Asien/ Mellanöstern Övriga världen Vet ej Summa <1 mån mån mån mån-1 år >1 år Vet ej Summa Sedan vilken tidpunkt har personen varit hemlös? Hemlöshetens varaktighet Sverige Övriga Europa Afrika Asien/ Mellanöstern Övriga världen Vet ej Summa Sept/okt Sommaren Jan-maj Tidigare än Vet ej Ej svar Summa Huvudsaklig försörjning vid rapporttillfället Huvudsaklig försörjning Sverige 46 Övriga Europa Afrika Asien/ Mellanöstern Övriga världen Vet ej Summa Lön Aktivitetsstöd/arbetsmarknadsersättning Sjukpenning/föräldrapenning Sjukersättning/pension Försörjningsstöd Etableringsersättning Annat Vet ej Ej svar Summa

49 Är den hemlöse förälder till barn under 18 år? Förälder till barn under 18 år Sverige Övriga Europa Afrika Asien/ Mellanöstern Övriga världen Vet ej Summa Ja Nej Vet ej Ej svar Summa Om ja, även vårdnadshavare? Om ja, även vårdnadshavare? Sverige Övriga Europa Afrika Asien/ Mellanöstern Övriga världen Vet ej Summa Ja Nej Vet ej Ej svar Summa Om ja, hur många barn under 18 år är föräldern vårdnadshavare för? Antal barn Sverige Övriga Europa Afrika Asien/ Mellanöstern Övriga världen Vet ej Summa Ej svar Summa

50 Hushållets storlek antal myndiga personer i hushållet totalt Antal myndiga i hushållet Sverige Övriga Europa Afrika Asien/ Mellanöstern Övriga världen Vet ej Summa Ej svar Summa Hushållets storlek antal barn som stadigvarande bor i hushållet Antal barn som stadigvarande bor i hushållet Sverige Övriga Europa Afrika Asien/ Mellanöstern Övriga världen Vet ej Summa Ej svar Summa Hushållets storlek antal umgängesbarn (bor ej stadigvarande i hushållet) Antal umgängesbarn Sverige Övriga Europa Afrika Asien/ Mellanöstern Övriga världen Vet ej Summa Ej svar Summa

51 Vilka insatser har den hemlöse tagit del av under det senaste året? Flervalsfråga Insatser under året Sverige Övriga Europa Afrika Asien/ Mellanöstern Övriga världen Vet ej Summa Motivationsboende Korttidsboende Jourlägenhet Inslussboende Härbärge Träningslägenhet/Bostad Först Psykiatrisk öppenvård Psykiatrisk slutenvård frivillig Avgiftning Missbruksvård-öppenvård Missbruksvård-frivillig institutionsvård Tvångsvård-psykiatrisk Tvångsvård-missbruk Eftervård Medicinsk slutenvård Egen bostad med stöd Socialsekreterarkontakt Kontaktperson Stöd från frivilligorganisation Vet ej Svarande Har den hemlöse fortsatt behov av stöd och omvårdnad för sina problem? Flervalsfråga Problembild Sverige Övriga Europa Afrika Asien/ Mellanöstern Övriga världen Vet ej Summa Fysiska Psykiska Missbruk Inga problem Vet ej Svarande Ej svar

52 Har den hemlöse någon påtaglig psykisk störning som medför behov av behandling eller omvårdnad? Psykisk störning Sverige Övriga Europa Afrika Asien/ Mellanöstern Övriga världen Vet ej Summa Ja Nej Vet ej Ej svar Summa Dominerande missbruk under den senaste månaden? Dominerande missbruk Sverige Övriga Europa Afrika Asien/ Mellanöstern Övriga världen Vet ej Summa Inget missbruk Alkoholmissbruk Narkotikamissbruk Blandmissbruk Annat Vet ej Summa Vilket boende skulle personen behöva/klara av? Boendebehov Sverige Övriga Europa Afrika Asien/ Mellanöstern Övriga världen Vet ej Summa Servicehus Bostad med särskild service (omvårdnadsboende/gruppbostad Motivationsboende/ korttidsboende/inslussboende Lägenhet med eget kontrakt Träningslägenhet Boendestödsavtal Bostad Först Annat Vet ej Summa

53 Vilken eller vilka orsaker har i störst utsträckning gjort personen hemlös? Flervalsfråga Insatser under året Sverige Övriga Europa Afrika Asien/ Mellanöstern Övriga världen Missbruk Flyktingsituation Bostadsbrist Psykisk störning Kriminalitet Skulder Saknar arbete Separation Våld i nära relation Tidigare störningar i boendet Problem med föräldrar Platsbrist i lämpligt boende Annan orsak Vet ej Svarande Vet ej Summa 51

54 1.4. Hemlösa som är uteliggare eller bor på härbärge Kön Kön Uteliggare Härbärge Summa Man Kvinna Ej svar Summa Ålder Ålder Uteliggare Härbärge Summa Vet ej Summa Födelseland Födelseland/världsdel Uteliggare Härbärge Summa Sverige Övriga Europa Afrika Asien/Mellanöstern Övriga världen Vet ej Summa

55 Hur länge har boendesituationen enligt fråga 5 varit aktuell? Aktuellt boendes varaktighet Uteliggare Härbärge Summa <1 mån mån mån mån-1 år >1 år Vet ej Summa Sedan vilken tidpunkt har personen varit hemlös? Hemlöshetens varaktighet Uteliggare Härbärge Summa Sept/okt Sommaren Jan-maj Tidigare än Vet ej Summa Huvudsaklig försörjning vid rapporttillfället Huvudsaklig försörjning Uteliggare Härbärge Summa Lön Aktivitetsstöd/arbetsmarknadsersättning Sjukpenning/föräldrapenning Sjukersättning/pension Försörjningsstöd Etableringsersättning Annat Vet ej Ej svar Summa

56 Är den hemlöse förälder till barn under 18 år? Förälder till barn under 18 år Uteliggare Härbärge Summa Ja Nej Vet ej Ej svar Summa Om ja, även vårdnadshavare? Om ja, även vårdnadshavare? Uteliggare Härbärge Ja 1 0 Nej 5 0 Vet ej 3 0 Summa 9 0 Om ja, hur många barn under 18 år är föräldern vårdnadshavare för? Antal barn Uteliggare Härbärge Summa 1 0 Hushållets storlek - antal myndiga personer i hushållet totalt Antal myndiga personer i hushållet totalt Uteliggare Härbärge Summa Ej svar Summa

57 Hushållets storlek - antal barn som stadigvarande bor i hushållet Antal barn som stadigvarande bor i hushållet Uteliggare Härbärge Summa Ej svar Summa Hushållets storlek antal umgängesbarn (bor ej stadigvarande i hushållet) Antal umgängesbarn Uteliggare Härbärge Summa Ej svar Summa Vilka insatser har den hemlöse tagit del av under det senaste året? Flervalsfråga Insatser under året Uteliggare Härbärge Summa Motivationsboende Korttidsboende Jourlägenhet Inslussboende Härbärge Träningslägenhet/Bostad Först Psykiatrisk öppenvård Psykiatrisk slutenvård frivillig Avgiftning Missbruksvård-öppenvård Missbruksvård-frivillig institutionsvård Tvångsvård-psykiatrisk Tvångsvård-missbruk Eftervård Medicinsk slutenvård Egen bostad med stöd Socialsekreterarkontakt Kontaktperson Stöd från frivilligorganisation Vet ej Svarande

58 Har den hemlöse fortsatt behov av stöd och omvårdnad för sina problem? Flervalsfråga Problembild Uteliggare Härbärge Summa Fysiska Psykiska Missbruk Inga problem Vet ej Svarande Ej svar Har den hemlöse någon påtaglig psykisk störning som medför behov av behandling eller omvårdnad? Psykisk störning Uteliggare Härbärge Summa Ja Nej Vet ej Ej svar Summa Dominerande missbruk under den senaste månaden? Dominerande missbruk Uteliggare Härbärge Summa Inget missbruk Alkoholmissbruk Narkotikamissbruk Blandmissbruk Annat Vet ej Summa

59 Vilket boende skulle personen behöva/klara av? Boendebehov Uteliggare Härbärge Summa Servicehus Bostad med särskild service (omvårdnadsboende/gruppbostad Motivationsboende/korttidsboende/inslussboende Lägenhet med eget kontrakt Träningslägenhet Boendestödsavtal Bostad Först Annat Vet ej Summa Vilken eller vilka orsaker har i störst utsträckning gjort personen hemlös? Flervalsfråga Orsaker till hemlöshet Uteliggare Härbärge Summa Missbruk Flyktingsituation Bostadsbrist Psykisk störning Kriminalitet Skulder Saknar arbete Separation Våld i nära relation Tidigare störningar i boendet Problem med föräldrar Platsbrist i lämpligt boende Annan orsak Vet ej Svarande

60 Uppgiftslämnare Uppgiftslämnare Uteliggare Härbärge Summa Attendo Care Eken Boendet InSluss Frivården Sjukvårdsmottagning för hemlösa Socialkontor Ekonomi Vuxen Socialkontor Vuxen Vuxenpsykiatri Västerås Stadsmission Socialkontor Ekonomi Ungdom Mottagning Individ/familj Missbruk/boende, Vård och omsorg Summa

61 1.5. Hemlösa under 25 år Kön Kön Summa Man Kvinna Ej svar Summa Födelseland Födelseland/världsdel Summa Sverige Övriga Europa Afrika Asien/Mellanöstern Övriga världen Vet ej Summa Huvudsaklig boendesituation under vecka 48 Boendesituation Summa Uteliggare Boende på härbärge Hotell/Vandrarhem Motivationsboende/korttidsboende/inslussboende Inskriven på institution för vård och/eller boende Familjehem Häkte eller fängelse Träningslägenhet/Bostad Först Tillfälligt boende hos släkt eller vänner Annat Vet ej Summa

62 Hur länge har boendesituationen enligt fråga 5 varit aktuell? Aktuellt boendes varaktighet Summa <1 mån mån mån mån-1 år >1 år Vet ej Summa Sedan vilken tidpunkt har personen varit hemlös? Hemlöshetens varaktighet Summa Sept/okt Sommaren Jan-maj Tidigare än Vet ej Ej svar Summa Huvudsaklig försörjning vid rapporttillfället Huvudsaklig försörjning Summa Lön Aktivitetsstöd/arbetsmarknadsersättning Sjukpenning/föräldrapenning Sjukersättning/pension Försörjningsstöd Etableringsersättning Annat Vet ej Summa

63 Är den hemlöse förälder till barn under 18 år? Förälder till barn under 18 år Summa Ja Nej Vet ej Ej svar Summa Om ja, även vårdnadshavare? Om ja, även vårdnadshavare? Summa Ja Nej Vet ej Summa Om ja, hur många barn under 18 år är föräldern vårdnadshavare för? Antal barn Summa Summa Hushållets storlek - antal myndiga personer i hushållet totalt Antal myndiga personer i hushållet totalt Summa Ej svar Summa

64 Hushållets storlek - antal barn som stadigvarande bor i hushållet Antal barn som stadigvarande bor i hushållet Summa Ej svar Summa Hushållets storlek antal umgängesbarn (bor ej stadigvarande i hushållet) Antal umgängesbarn Summa Ej svar Summa Vilka insatser har den hemlöse tagit del av under det senaste året? Flervalsfråga Insatser under året Summa Motivationsboende Korttidsboende Jourlägenhet Inslussboende Härbärge Träningslägenhet/Bostad Först Psykiatrisk öppenvård Psykiatrisk slutenvård frivillig Avgiftning Missbruksvård-öppenvård Missbruksvård-frivillig institutionsvård Tvångsvård-psykiatrisk Tvångsvård-missbruk Eftervård Medicinsk slutenvård Egen bostad med stöd Socialsekreterarkontakt Kontaktperson Stöd från frivilligorganisation Vet ej Svarande

65 Har den hemlöse fortsatt behov av stöd och omvårdnad för sina problem? Flervalsfråga Problembild Summa Fysiska Psykiska Missbruk Inga problem Vet ej Svarande Ej svar Har den hemlöse någon påtaglig psykisk störning som medför behov av behandling eller omvårdnad? Psykisk störning Summa Ja Nej Vet ej Summa Dominerande missbruk under den senaste månaden? Dominerande missbruk Summa Inget missbruk Alkoholmissbruk Narkotikamissbruk Blandmissbruk Annat Vet ej Summa

66 Vilket boende skulle personen behöva/klara av? Boendebehov Summa Servicehus Bostad med särskild service (omvårdnadsboende/gruppbostad Motivationsboende/korttidsboende/inslussboende Lägenhet med eget kontrakt Träningslägenhet Boendestödsavtal Bostad Först Annat Vet ej Summa Vilken eller vilka orsaker har i störst utsträckning gjort personen hemlös? Flervalsfråga Orsaker till hemlöshet Summa Missbruk Flyktingsituation Bostadsbrist Psykisk störning Kriminalitet Skulder Saknar arbete Separation Våld i nära relation Tidigare störningar i boendet Problem med föräldrar Platsbrist i lämpligt boende Annan orsak Vet ej Svarande

67 1.6. Enkätformulär 65

68 66

69 67

70 68

71 1.7. Följebrev till uppgiftslämnare 69

72 70

Sociala nämndernas förvaltning Dnr: 2015/69-NF-012 Patrik Kalander - aj069 E-post:

Sociala nämndernas förvaltning Dnr: 2015/69-NF-012 Patrik Kalander - aj069 E-post: TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-03-02 Dnr: 2015/69-NF-012 Patrik Kalander - aj069 E-post: patrik.kalander@vasteras.se Kopia till Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Kartläggning av hemlösheten 2015

Kartläggning av hemlösheten 2015 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2016-02-01 Dnr: 2015/843-IFN-012 Patrik Kalander - aj069 E-post: patrik.kalander@vasteras.se Kopia till Kommunstyrelsen Fastighetsnämnden Individ och

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-08-11 SN 2014/0140 0480-450885

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-08-11 SN 2014/0140 0480-450885 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 4-8- SN 4/4 48-45885 Socialnämnden Hemlöshet 4 Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av informationen. Bakgrund

Läs mer

PRIO Personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik.

PRIO Personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik. PRIO 201 Personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik. Personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik. Reviderad handlingsplan ska innehålla: - En strategi för hur

Läs mer

Kartläggning av hemlöshet Helsingborgs stad 2013. Redovisning av akut hemlöshet situation 1

Kartläggning av hemlöshet Helsingborgs stad 2013. Redovisning av akut hemlöshet situation 1 Kartläggning av hemlöshet Helsingborgs stad Redovisning av akut hemlöshet situation Carin Nilsson Mars Innehållsförteckning Sammanfattning... Inledning... Socialstyrelsens definition av hemlöshet... Målgrupp

Läs mer

Kartläggning av hemlöshet Helsingborg kommun. Redovisning av akut hemlöshet situation 1. Carin Nilsson 2012-03-09

Kartläggning av hemlöshet Helsingborg kommun. Redovisning av akut hemlöshet situation 1. Carin Nilsson 2012-03-09 Kartläggning av hemlöshet Helsingborg kommun Redovisning av akut hemlöshet situation Carin Nilsson -3-9 Sammanfattning I denna rapport redovisas resultatet från kartläggningen av hemlöshet i Helsingborgs

Läs mer

Kartläggning av hemlöshet inom socialtjänsten i Nacka Kommun

Kartläggning av hemlöshet inom socialtjänsten i Nacka Kommun Kartläggning av hemlöshet inom socialtjänsten i Nacka Kommun 2015-01-26 Åsa Dyckner Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Genomförande... 4 4 Socialstyrelsens definitioner av hemlöshet...

Läs mer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer RAPPORT 1(11) Handläggare, titel, telefon Anna Lind Nordell, programsekreterare 011-15 22 32 Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer Sammanfattning Årets mätning

Läs mer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer RAPPORT 1(11) Handläggare, titel, telefon Anna Lind Nordell, sakkunnig 011-15 22 32 Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer Sammanfattning Årets mätning genomfördes

Läs mer

Kartläggning av hemlösheten i Västerås hösten 2014

Kartläggning av hemlösheten i Västerås hösten 2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-03-20 Dnr: 2014/871-IFN-012 Patrik Kalander - aj069 E-post: patrik.kalander@vasteras.se Kopia till Kommunstyrelsen Fastighetsnämnden Kartläggning

Läs mer

Hemlöshets kartläggning 2016

Hemlöshets kartläggning 2016 SOCIALFÖRVALTNINGEN VUXENVERKSAMHETEN 216-2-25 Hemlöshetskartläggning Hemlöshets kartläggning 216 Olsson Luis SOF Ulwemann Frida - SOF Rådhuset Postadress 251 89 Helsingborg Växel 42-1 5 helsingborg@helsingborg.se

Läs mer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer RAPPORT 1(11) Handläggare, titel, telefon Anna Lind Nordell, sakkunnig 011-15 22 32 Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer Sammanfattning Årets mätning genomfördes

Läs mer

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181 Socialförvaltningen Boendeenheten Tjänsteskrivelse 1(6) Karin Säfström 046-35 57 94 Karin.safstrom@lund.se Socialnämnden i Lund Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181 Sammanfattning

Läs mer

Öppna Jämförelser Länsrapport Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2012

Öppna Jämförelser Länsrapport Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2012 Öppna Jämförelser Länsrapport Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2012 2012-05-31... 1 1 Inledning... 2 2 Datainsamling... 4 2.1 Datainsamling... 4 2.2 Tillförlitlighet... 4 3 Resultat...

Läs mer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer RAPPORT 1(17) Handläggare, titel, telefon Anna Lind Nordell, programsekreterare 011-15 22 32 Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer Sammanfattning Årets mätning

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-03-11 SN 2014/0140 0480-450885

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-03-11 SN 2014/0140 0480-450885 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-03-11 SN 2014/0140 0480-450885 Socialnämnden Hemlöshet 2014 Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Kartläggning av hemlösa år 2013. 2014-02-12 Vår referens. Karin Andersson Utvecklingssekreterare. Karin.Andersson@malmo.

Tjänsteskrivelse. Kartläggning av hemlösa år 2013. 2014-02-12 Vår referens. Karin Andersson Utvecklingssekreterare. Karin.Andersson@malmo. SIGNERAD 2014-01-28 Malmö stad Stadskontoret 1 (10) Datum 2014-02-12 Vår referens Karin Andersson Utvecklingssekreterare Tjänsteskrivelse Karin.Andersson@malmo.se Kartläggning av hemlösa år 2013 STK-2013-969

Läs mer

Samordning av insatser mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden

Samordning av insatser mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kerstin Björklund 2014-02-19 KS 2014/0095 50034 Kommunstyrelsen Samordning av insatser mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Förslag till

Läs mer

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2015 Dnr SO 2015/0206

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2015 Dnr SO 2015/0206 Socialförvaltningen Boendeenheten Tjänsteskrivelse 1(6) Christina Schoug 046 359 44 47 Christina.schoug@lund.se Socialnämnden i Lund Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2015 Dnr SO 2015/0206 Sammanfattning

Läs mer

Kartläggning av hemlöshet i Borås 2015

Kartläggning av hemlöshet i Borås 2015 E7 BESLUTSFÖRSLAG Kartläggning av hemlöshet i Borås 2015 Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Att Sociala omsorgsnämndens kartläggning läggs till handlingarna. 2015-11-26 Lena Palmén Datum

Läs mer

Riktlinje för sociala bostäder inom Individ- och familjenämndens ansvarsområde. Beslutad av Individ- och familjenämnden program.

Riktlinje för sociala bostäder inom Individ- och familjenämndens ansvarsområde. Beslutad av Individ- och familjenämnden program. Diarienr 2016/00661-IFN-1.3.2 nternati Riktlinje för sociala bostäder inom Individ- och familjenämndens ansvarsområde Beslutad av Individ- och familjenämnden 2017-01-26 program policy handlingsplan riktlinje

Läs mer

Revidering av Riktlinjer för bostäder inom individoch familjenämndens ansvarsområde

Revidering av Riktlinjer för bostäder inom individoch familjenämndens ansvarsområde TJÄNSTESKRIVELSE 1 2016-05-25 2016/358-IFN-004 Sociala nämndernas förvaltning Maria Boman Individ- och familjenämnden Revidering av Riktlinjer för bostäder inom individoch familjenämndens ansvarsområde

Läs mer

Hem, ljuva hem. Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden.

Hem, ljuva hem. Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden. Hem, ljuva hem Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden. Hemlöshet förknippas ofta med personer som inte har tak över huvudet, som

Läs mer

Utredning hemlöshet 2016

Utredning hemlöshet 2016 2016-03-09 1 (7) Utredning hemlöshet 2016 1 Syfte och innehåll Utredningen om hemlöshet utgör underlag för den handlingsplan mot hemlöshet som har tagits fram i enlighet med social- och arbetsmarknadsnämndens

Läs mer

Uppföljning av strategi och plan mot hemlöshet

Uppföljning av strategi och plan mot hemlöshet Uppföljning av strategi och plan mot hemlöshet 2015 2018 Göteborgs Stad Fastighetsnämnden 2016-09-26 Innehåll Inledning... 4 Sammanfattning måluppfyllelse... 5 Uppföljning av mål... 6 Mål 1 Staden ska

Läs mer

Överenskommelse för ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län

Överenskommelse för ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län TJÄNSTEMANNAREMISS Dnr: KSL/12/0170 2013-03-15 Förvaltningschefer i Stockholms läns kommuner inom socialtjänst eller motsvarande Överenskommelse för ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i

Läs mer

Inledning 2. Sammanfattning 3. Kartläggningens upplägg och genomförande 4. Syfte och frågeställningar 4. Socialstyrelsens definition 5

Inledning 2. Sammanfattning 3. Kartläggningens upplägg och genomförande 4. Syfte och frågeställningar 4. Socialstyrelsens definition 5 SOCIALFÖRVALTNINGEN VUXENVERKSAMHETEN 215-2-27 Hemlöshetskartläggning Innehållsförteckning Inledning 2 Sammanfattning 3 Kartläggningens upplägg och genomförande 4 Syfte och frågeställningar 4 Socialstyrelsens

Läs mer

Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Information och vägledning

Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Information och vägledning Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Information och vägledning 2Produktion: Samordning Socialdepartementet för att motverka Form: Blomquist och förebygga

Läs mer

Hemlöshet 2017 omfattning och karaktär

Hemlöshet 2017 omfattning och karaktär Hemlöshet 2017 omfattning och karaktär Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd.

Läs mer

Hem, ljuva hem. Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden.

Hem, ljuva hem. Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden. Hem, ljuva hem Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden. Foto: Anders Wejrot Alla män niskor har rätt till en fungerande bostad. Det

Läs mer

Rapport. Kartläggning av personer med missbruksproblematik i Södertälje centrum - oktober Social- och omsorgskontoret. Rapport

Rapport. Kartläggning av personer med missbruksproblematik i Södertälje centrum - oktober Social- och omsorgskontoret. Rapport Social- och omsorgskontoret Rapport 2016-12-12 Rapport Kartläggning av personer med missbruksproblematik i Södertälje centrum - oktober 2016 Helena Forslund Bitr områdeschef Vuxenenheten Telefon (direkt):

Läs mer

Sociala boendeteamet Kristina Eriksson, Ulrika Bertilsson, Ulrik Bolin. Sundbyberg växer med dig!

Sociala boendeteamet Kristina Eriksson, Ulrika Bertilsson, Ulrik Bolin. Sundbyberg växer med dig! Sociala boendeteamet 2017-05-09 Kristina Eriksson, Ulrika Bertilsson, Ulrik Bolin Presentation Kommunens boendeansvar Vräkningsförebyggande arbete Tillfälligt boende Frågestund 2 2017-05-09 Social- och

Läs mer

Överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län

Överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län REKOMMENDATION 2013-10-10 Dnr KSL/12/0170 För kännedom: Socialnämnd eller motsvarande Förvaltningschef inom socialtjänsten eller motsvarande Äldrenämnd eller motsvarande Förvaltningschef inom socialtjänsten

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Styrdokument HANDLINGSPLAN FÖR ATT MOTVERKA HEMLÖSHET

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Styrdokument HANDLINGSPLAN FÖR ATT MOTVERKA HEMLÖSHET Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument HANDLINGSPLAN FÖR ATT MOTVERKA HEMLÖSHET ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-11-03, 281 GÄLLER FRÅN OCH MED: 2016-11-03 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING:

Läs mer

Uppföljning av. mål och. plan. 380 som. totalt. Karlstads kommun. karlstad.se. Kontaktcenter Västra Torggatan

Uppföljning av. mål och. plan. 380 som. totalt. Karlstads kommun. karlstad.se. Kontaktcenter Västra Torggatan Sid 1(8) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning, 2016-04-05 Malin Ronnby, 054-540 10 40 malin.ronnby@karlstad.se En stad för alla del 1 Egen försörjning och o bostad Uppföljning av mål

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-03-17 Dnr: 2015/245-IFN-753 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-03-17 Dnr: 2015/245-IFN-753 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-03-17 Dnr: 2015/245-IFN-753 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Kommunstyrelsen Förslag till beslut Individ

Läs mer

Revisionsrapport. Arbete kring hemlösa. Halmstads kommun. Christel Eriksson. Januari 2012

Revisionsrapport. Arbete kring hemlösa. Halmstads kommun. Christel Eriksson. Januari 2012 Revisionsrapport Arbete kring hemlösa Halmstads kommun Christel Eriksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund 2 3 Granskningsresultat 3 3.1 Socialstyrelsens kartläggning av hemlösa 2011 3

Läs mer

Föräldrar i missbruks- och beroendevården. Sammanfattad kartläggning för att stärka barn- och föräldraperspektivet

Föräldrar i missbruks- och beroendevården. Sammanfattad kartläggning för att stärka barn- och föräldraperspektivet Föräldrar i missbruks- och beroendevården Sammanfattad kartläggning för att stärka barn- och föräldraperspektivet 1 2 Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har inom ramen för utvecklingsarbetet

Läs mer

Reviderad överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län

Reviderad överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-01-14 SN-2013/4196.103 1 (3) HANDLÄGGARE Berit Knutmejer 08-535 377 11 Berit.Knutmejer@huddinge.se Socialnämnden Reviderad

Läs mer

Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2011. omfattning och karaktär

Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2011. omfattning och karaktär Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2011 omfattning och karaktär Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men

Läs mer

Hemlösa i Stockholm 15 april 2010

Hemlösa i Stockholm 15 april 2010 SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2010-05-31 Handläggare: Nina Ström Telefon: 08-508 25 014 Till Socialtjänst- och

Läs mer

Föräldrar i missbruks- och beroendevården. Sammanfattad kartläggning för att stärka barn- och föräldraperspektivet

Föräldrar i missbruks- och beroendevården. Sammanfattad kartläggning för att stärka barn- och föräldraperspektivet Föräldrar i missbruks- och beroendevården Sammanfattad kartläggning för att stärka barn- och föräldraperspektivet 1 2 Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har inom ramen för utvecklingsarbetet

Läs mer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer RAPPORT 1(12) Handläggare, titel, telefon Anna Lind Nordell, programsekreterare 011-15 22 32 Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer Sammanfattning Årets mätning

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

Strategi och plan mot hemlöshet Årsrapport 2016 en sammanfattning. Göteborgs Stad

Strategi och plan mot hemlöshet Årsrapport 2016 en sammanfattning. Göteborgs Stad Strategi och plan mot hemlöshet Årsrapport 2016 en sammanfattning Göteborgs Stad Göteborgs Stad strategi och plan mot hemlöshet 2015-2018 Årsrapport 2016 en sammanfattning Fastighetskontoret Mikael Chrona,

Läs mer

C D E Handläggare: Kjell-Ove Johansson Tfn:

C D E Handläggare: Kjell-Ove Johansson Tfn: AB Socialtjänstförvaltningen Staben TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (10) 2004-05-10 C D E Handläggare: Kjell-Ove Johansson Tfn: 508 25 118 Socialtjänstnämnden Rapport om antalet hemlösa i Stockholm april 2004 1

Läs mer

Riktlinje för placering av asylsökande ensamkommande som fyller 18 år

Riktlinje för placering av asylsökande ensamkommande som fyller 18 år TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2017-10-05 Sida 1 (1) Diarienr IFN 2017/00511-1.3.2 Sociala nämndernas förvaltning Ritwa Frang Epost: ritwa.frang@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Riktlinje för

Läs mer

Redovisning över användandet av härbärge/akutboende under 2012

Redovisning över användandet av härbärge/akutboende under 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 5.0-111 /2013 SID 1 (6) 2013-03-25 Handläggare: Jens Barlas Telefon: 08-508 25 026 Till Socialnämnden Redovisning

Läs mer

Riktlinje för SoL Vuxna

Riktlinje för SoL Vuxna nternati Riktlinje för SoL Vuxna Beslutad av Individ- och familjenämnden 29 mars 2012 program policy handlingsplan riktlinje Riktlinje för SoL Vuxen program policy handlingsplan riktlinje uttrycker värdegrunder

Läs mer

Andrahandsuthyrning vid ekonomiskt bistånd

Andrahandsuthyrning vid ekonomiskt bistånd TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2017-02-01 Sida 1 (1) Diarienr IFN 2016/00711-8.2.2 Sociala nämndernas förvaltning Stefan Lundin Epost: stefan.lundin@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Andrahandsuthyrning

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program mot hemlöshet Hemlöshet 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

Särskild utsatthet - våld mot missbrukande kvinnor

Särskild utsatthet - våld mot missbrukande kvinnor Särskild utsatthet - våld mot missbrukande kvinnor 2014-09-10 12.30 Pass 1 14.00 Fika 14.30 Pass 2 16.00 Gemensam avslutning Eftermiddagens innehåll Vem är jag och vad gör jag här? Vilka personer pratar

Läs mer

Helsingborgs stads bostadssociala program

Helsingborgs stads bostadssociala program KÄRNFASTIGHETER 2013-12-13 SID 1(12) Helsingborgs stads bostadssociala program Inledning I den här rapporten följer en översyn av det bostadssociala programmet. Syftet med rapporten är att kartlägga stadens

Läs mer

Minnesanteckningar från Psykiatrirådet

Minnesanteckningar från Psykiatrirådet Handläggare Datum Ärendebeteckning Kerstin Lagerlund 216-3-4 Psykiatriråd 48-4 8 42 1. -12. Minnesanteckningar från Psykiatrirådet 216--13 Närvarande: Lisa Jalmander Annica Portland Bengtsson (M) Liselotte

Läs mer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer RAPPORT 1(15) Handläggare, titel, telefon Anna Lind Nordell, programsekreterare 11-15 22 32 Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer Sammanfattning Årets mätning

Läs mer

En dag om hemlöshet i Stockholms län

En dag om hemlöshet i Stockholms län En dag om hemlöshet i Stockholms län 09.00 09.30 Länsstyreslens arbete med att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Henrik Weston, Länsstyrelsen 09.30 10.15 Gemensamma mål grund för

Läs mer

2015-09-16. Svar på motion Utanförskap i hemlöshet

2015-09-16. Svar på motion Utanförskap i hemlöshet TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9) 2015-09-16 Socialnämnden Dnr Son 2015/203, Kst 2015/85 Svar på motion Utanförskap i hemlöshet Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Socialnämnden översänder förvaltningens

Läs mer

Helsingborgs Stads. Mål och strategier i arbetet mot bostadslöshet

Helsingborgs Stads. Mål och strategier i arbetet mot bostadslöshet Helsingborgs Stads Mål och strategier i arbetet mot bostadslöshet Innehåll Sida Inledning och uppdrag 2 Stadens gemensamma ansvar 2 Definition av begreppet hemlöshet 3 Mål och strategier 5 Samverkan 7

Läs mer

Rapport om barnfamiljer i Stockholms stad 2010 som saknar stadigvarande bostad

Rapport om barnfamiljer i Stockholms stad 2010 som saknar stadigvarande bostad BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING SOCIALTJÄNST OCH FRI TID TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-02-24 SDN 2011-03-24 Handläggare: Solveig Blid Telefon: 508 06 158 Till Bromma stadsdelsnämnd Rapport om barnfamiljer

Läs mer

Unga med försörjningsstöd - september 2012

Unga med försörjningsstöd - september 2012 DNR -- -- Unga med försörjningsstöd - september Box 9, 9 Hägersten. Besöksadress Telefonvägen ; Telefonplan DNR -- -- Sammanfattning Staben på avdelningen för social omsorg har gjort en undersökning av

Läs mer

Rapport om hemlöshet i Spånga -Tensta 2015

Rapport om hemlöshet i Spånga -Tensta 2015 Rapport om hemlöshet i Spånga -Tensta 2015 stockholm.se Juli 2015 Utgivningsdatum: [Fyll i här] Utgivare: Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning Kontaktperson: Carina Cronwall 3 (14) Sammanfattning I maj 2015

Läs mer

Namnge det ifyllda remissunderlaget, spara det på din dator och skicka som bifogad fil till adressen nedan.

Namnge det ifyllda remissunderlaget, spara det på din dator och skicka som bifogad fil till adressen nedan. Svar lämnat av (kommun, landsting, organisation etc.): Arbetsförmedlingen 1 Namnge det ifyllda remissunderlaget, spara det på din dator och skicka som bifogad fil till adressen nedan. Remiss Remissvar

Läs mer

Statistikrapport Sagahemmet av Johan Holmdahl

Statistikrapport Sagahemmet av Johan Holmdahl Statistikrapport Sagahemmet av Johan Holmdahl Innehållsförteckning. Personalens perspektiv.... Beskrivning av personalen.... Om målsättning.... Om stödet..... Om kontaktmannaskapet.... Om metoder.... Om

Läs mer

Avstämning budget 2015

Avstämning budget 2015 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-01-20 Dnr: 2015/53-IFN-041 Urban Soneryd - aj744 E-post: urban.soneryd@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Avstämning budget 2015

Läs mer

2 Muntlig information om rekrytering av kontaktfamilj/kontaktperson

2 Muntlig information om rekrytering av kontaktfamilj/kontaktperson KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Socialnämnden 2011-11-28 Socialnämnden Tid 2011-12-13, Kl 19:00 Plats Xenter, konferensrummet Ärenden Justering 1 Motverka hemlöshet för socialnämndens målgrupper - rapport

Läs mer

RAPPORT 2015:31 REGERINGSUPPDRAG. Kommunernas kostnader för boendelösningar till personer utanför den ordinarie bostadsmarknaden

RAPPORT 2015:31 REGERINGSUPPDRAG. Kommunernas kostnader för boendelösningar till personer utanför den ordinarie bostadsmarknaden RAPPORT 2015:31 REGERINGSUPPDRAG Kommunernas kostnader för boendelösningar till personer utanför den ordinarie bostadsmarknaden Kommunernas kostnader för boendelösningar till personer utanför den ordinarie

Läs mer

Rapport om barnfamiljer i Stockholm som saknar fast bostad.

Rapport om barnfamiljer i Stockholm som saknar fast bostad. AB Socialtjänstförvaltningen Staben SID 1 (10) C D E Rapport om barnfamiljer i Stockholm som saknar fast bostad. SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN, S WEDENBORGSGATAN 20, 106 64 S TOCK- HOLM T FN: 508 25 000, F

Läs mer

Utredningar & rapporter

Utredningar & rapporter Utredningar & rapporter 2016-06-21 Skolenkät 2016 Rapport för förskolan Barn och föräldrar [Skriv text], Utredning och Statistik 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se Karolina Öjemalm, 021-39 14

Läs mer

MPHASIS. Mutual Progress on Homelessness through Advancing and Strengthening Information Systems

MPHASIS. Mutual Progress on Homelessness through Advancing and Strengthening Information Systems MPHASIS Mutual Progress on Homelessness through Advancing and Strengthening Information Systems Funded by EUROPEAN COMMISSION Employment, Social Affairs and Equal Opportunities DG National Context Statement

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-25 Dnr: 2014/773-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-25 Dnr: 2014/773-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-25 Dnr: 2014/773-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Kommunrevisionen Kommunstyrelsen Individ-

Läs mer

Anders Hjern. barnläkare, professor Sachsska Barnsjukhuset

Anders Hjern. barnläkare, professor Sachsska Barnsjukhuset Anders Hjern barnläkare, professor Sachsska Barnsjukhuset Lagen om barn som anhöriga Hälso- och sjukvården ska särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon

Läs mer

Hemlösa i Stockholms stad 25 september stockholm.se

Hemlösa i Stockholms stad 25 september stockholm.se Hemlösa i Stockholms stad 25 september 2014 stockholm.se September 2014 Dnr: 3.1-423-2014 Utgivare: Socialförvaltningen Kontaktperson: Maria Saario 3 (28) 4 (28) Innehåll Bakgrund 5 Kartläggningen 5 Åldersfördelning

Läs mer

Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Våld i nära relationer

Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Våld i nära relationer Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Våld i nära relationer Nationella resultat och resultat Nässjö kommun Nytt för öppna jämförelser 2016 gemensam insamling Årets insamling har genomförts genom

Läs mer

Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Michael Anefur Maria Boustedt Hedvall

Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Michael Anefur Maria Boustedt Hedvall Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Michael Anefur Maria Boustedt Hedvall Regeringens hemlöshetssamordnare 2012 2013: ska ge kommunerna stöd i deras

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/160-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/160-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/160-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Rapport brukarenkät

Läs mer

grupp har personerna i genomsnitt även varit hemlösa kortare tid jämfört med personer födda inom Europa.

grupp har personerna i genomsnitt även varit hemlösa kortare tid jämfört med personer födda inom Europa. Sammanfattning I denna rapport redovisas resultaten från Socialstyrelsens tredje nationella kartläggning av hemlöshetens omfattning i Sverige. Kartläggningen har utförts på uppdrag av regeringen och de

Läs mer

Kartläggning av missbrukare i Eksjö, hösten 2002

Kartläggning av missbrukare i Eksjö, hösten 2002 1 FoU-Rapport Kartläggning av missbrukare i Eksjö, hösten 2002 Socialförvaltningen, Eksjö kommun December 2002 Johan Näslund Institutionen för beteendevetenskap Linköpings universitet 2 Inledning och metod

Läs mer

Motion gällande: Hur ska man minska och aktivt bekämpa hemlösheten i Stockholms stad?

Motion gällande: Hur ska man minska och aktivt bekämpa hemlösheten i Stockholms stad? Socialutskottet Motion gällande: Hur ska man minska och aktivt bekämpa hemlösheten i Stockholms stad? Problemformulering Kan vi verkligen kalla vårt samhälle civiliserat och jämställt när vi bryter mot

Läs mer

Rapport boendestöd per april 2013

Rapport boendestöd per april 2013 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2013-05-23 Diarienummer UAN-2013-0312 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Rapport boendestöd per april 2013 Förslag

Läs mer

PLAN FÖR HEMLÖSHETSUPPDRAGET

PLAN FÖR HEMLÖSHETSUPPDRAGET PLAN FÖR HEMLÖSHETSUPPDRAGET Regeringens uppdrag till länsstyrelserna att stödja kommunerna i planeringen av arbetet med att motverka hemlöshet 2012-06-11 1 (16) 2012-06-11 2 (16) Sammanfattning av uppdrag

Läs mer

Behovsplan för bostäder till socialnämndens målgrupper

Behovsplan för bostäder till socialnämndens målgrupper SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Eiderbrant Ulf Datum 2016-05-20 Diarienummer SCN-2016-0204 Socialnämnden Behovsplan för bostäder till socialnämndens målgrupper Förslag till beslut Socialnämnden föreslås

Läs mer

Telefon. Adress. Ort. Har en inventering gjorts utifrån målgruppen personer med psykisk funktionsnedsättning? Ja/Nej

Telefon. Adress. Ort. Har en inventering gjorts utifrån målgruppen personer med psykisk funktionsnedsättning? Ja/Nej Enkät B3 - Inventering (Socialstyrelsens verktyg) Kontaktuppgifter Förnamn Efternamn E-post Telefon Avdelning/enhet/motsvarande Adress Postnummer Ort Ytterligare kontaktperson Fråga 1 Har en inventering

Läs mer

Statistikrapport Klippangården av Johan Holmdahl

Statistikrapport Klippangården av Johan Holmdahl Statistikrapport Klippangården av Johan Holmdahl Innehållsförteckning. Personalens perspektiv... 3. Beskrivning av personalen... 4. Om målsättning... 5.3 Om stödet... 5.3. Om kontaktmannaskapet... 6.4

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Insatser för bostadslösa och hemlösa 2013, Stadsområdesförvaltning Väster Vår referens. Kristina Nilsson Enhetschef

Tjänsteskrivelse. Insatser för bostadslösa och hemlösa 2013, Stadsområdesförvaltning Väster Vår referens. Kristina Nilsson Enhetschef Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 013-11-9 Vår referens Kristina Nilsson Enhetschef Tjänsteskrivelse Insatser för bostadslösa och hemlösa 013, Stadsområdesförvaltning Väster SOFV-013-1086

Läs mer

Utredning om förutsättningar för tak över huvudet garanti

Utredning om förutsättningar för tak över huvudet garanti Utredning om förutsättningar för tak över huvudet garanti Dnr son 2015/66 Socialförvaltningen Therese Thorell Kristian Brodd Augusti 2015 2016-08-17 1 (15) Innehåll 1. BAKGRUND... 2 1.1. Definitioner...

Läs mer

Uppsala KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG

Uppsala KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Uppsala KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG 6./0 Handläggare Holm Kjell Datum 2013-03-22 Diarienummer ALN-2013-0049.33 Äldrenämnden Motion av Hona Szatmari Waldau m fl (alla V) om att det är dags

Läs mer

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Barn i familjer med missbruk Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Stöd till utsatta barn och ungdomar Förord av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson De flesta barnen i vårt land

Läs mer

Hemlöshet i Sverige 2005. Omfattning och karaktär

Hemlöshet i Sverige 2005. Omfattning och karaktär Hemlöshet i Sverige 2005 Omfattning och karaktär Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning och analys av

Läs mer

hemlöshet en strategi för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden

hemlöshet en strategi för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden hemlöshet många ansikten mångas ansvar en strategi för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Regeringen har presenterat en strategi för att motverka hemlöshet och utestängning från

Läs mer

Bilaga 1. Ansvar för boende, sociala insatser och hälso- och sjukvård i andra boendeformer än ordinärt boende

Bilaga 1. Ansvar för boende, sociala insatser och hälso- och sjukvård i andra boendeformer än ordinärt boende Bilaga 1 Bilaga 1 Ansvar för boende, sociala insatser och hälso- och sjukvård i andra boendeformer än ordinärt boende Psykiskt funktionshindrade kan ibland behöva stödinsatser i form av annat boende än

Läs mer

Regeringsuppdrag etableringshinder. Peter Karpestam

Regeringsuppdrag etableringshinder. Peter Karpestam Regeringsuppdrag etableringshinder Peter Karpestam Uppdraget Del 1: Belysa konkreta etableringsproblem med fokus på områden där kunskap saknas. Del 2: Lämna förslag på åtgärder som kan underlätta för svaga

Läs mer

ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND (max 15 minuter)

ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND (max 15 minuter) 1 (7) Individ- och familjenämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Staffan Jansson Sammanträdesdatum 25 april 2013 Plats och tid Stadshuset, A 287, kl 14:00 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Vräkningar och andra påtvingade avflyttningar av barn

Vräkningar och andra påtvingade avflyttningar av barn Vräkningar och andra påtvingade avflyttningar av barn Bild: Hem och skola Pia Kjellbom Institutionen för socialt arbete, Socialhögskolan, Stockholms universitet Påtvingad avflyttning Informellt påtvingad

Läs mer

Vad kan psykiatrin göra?

Vad kan psykiatrin göra? Vad kan psykiatrin göra? Kerstin Paul Överläkare i Psykiatrin Södra, Stockholms läns landsting Tidigare vid S:t Görans uppsökarteam för hemlösa Socialpsykiatriskt Forum Idéseminarium 2006-03-06 2 Vad kan

Läs mer

Förvaltningsövergripande samarbete i bostadsfrågor. Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar

Förvaltningsövergripande samarbete i bostadsfrågor. Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar ESLÖVS KOMMUN Sabina Lindell 0413-627 28 Utlåtande 110825 Vård- och omsorgsnämnden st.> INVESTOR D PEOPLE Förvaltningsövergripande samarbete i bostadsfrågor Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att

Läs mer

Hemlösa i Stockholms stad 25 september 2016

Hemlösa i Stockholms stad 25 september 2016 Hemlösa i Stockholms stad 25 september 2016 stockholm.se November 2016 Dnr: 3.1.1-340/2016 Utgivare: Socialförvaltningen Kontaktperson: Linn Hemmingsson 3 (36) 4 (36) Innehåll Bakgrund... 5 Kartläggningen...

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

Insatser för bostadslösa och hemlösa 2015, Stadsområdesförvaltning Väster

Insatser för bostadslösa och hemlösa 2015, Stadsområdesförvaltning Väster Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2015-11-02 Vår referens Alisa Burek Planeringssekreterare Alisa.Burek@malmo.se Tjänsteskrivelse Insatser för bostadslösa och hemlösa 2015, Stadsområdesförvaltning

Läs mer

1(8) Anhörigstöd. Styrdokument

1(8) Anhörigstöd. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2016-03-07 62 Dokumentansvarig Anhörigsamordnare/BA Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 2 Regelverk...5

Läs mer

Bostad först - modell för boendestöd

Bostad först - modell för boendestöd TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-26 Dnr: 2014/806-IFN-715 Patrik Kalander - aj069 E-post: patrik.kalander@vasteras.se Kopia till Britta Wallin, Socialkontor Vuxen Per Nägele,

Läs mer